Technický list

Komentáře

Transkript

Technický list
Stránka 1 ze 3
Technický list
Číslo výrobku 3776
Induline SW-900
Vodou ředitelná, bezbarvá impregnace na bázi lněného oleje.
Chrání před hnilobou a zamodráním.
Na vodní bázi
Do exteriéru
Pro rozměrově
stále dřevěné
dílce
Pro omezeně
rozměrově
stále dřevěné
dílce
Teplota
zpracování
Spotřeba na
jeden nátěr
Doba
skladování
Skladujte při
teplotách nad
bodem mrazu/
Chraňte před
vlhkostí/
Obaly dobře
uzavírejte
Použití:
Induline SW-900 je vhodný k ochraně
staticky nenamáhaného dřeva ve
venkovním prostředí, které není v
kontaktu se zemí před hnilobou a
zamodráním podle DIN 68 800, část
3. Pro ošetření rozměrově stálých i
nestálých dřevěných dílů jako např.
oken, venkovních dveří, bednění
a pod.
Pro rozměrově
nestálé
dřevěné dílce
Nátěr/ máčení/
polévání/
stříkací tunel
Před použitím
promíchejte
Doba schnutí,
přelakování po
4 hod.
Údaje o výrobku:
Měrná hmotnost:
Viskozita:
Balení:
Barevné odstíny:
cca 1,008 g/cm3 při +20°C
cca 11 s při +20°C (výtokový
pohárek 4 mm)
cca 54 s při +20°C (výtokový
pohárek 2 mm)
nádoby z bílého plechu 5 l, 20 l,
plastové sudy 120 l,
kontejner 1000 l
bezbarvý
Vlastnosti výrobku:
Bezbarvá impregnace na bázi vody a
s obsahem biocidů preventivně
působící proti hnilobě (houby)
a zamodrání. Zpevňuje dřevo a
chrání jej proti vlhkosti, což zlepšuje
brousitelnost zejména u čelního
dřeva. Induline SW-900 se vyznačuje
dobrou penetrací do podkladu.
Zpracování:
Natírání, máčení, polévání; stříkání
(jen v uzavřených zařízeních) jen u
odborného uživatele. Podklad musí
být bez mastnoty, vosku, nečistot a
prachu. Induline SW-900 je připraven
k použití / hustota 1,008 g/cm 3 / a
upraven na viskozitu zpracování.
Před používáním dobře zamíchejte.
Teplota při zpracování + 15°C až
+30°C (teplota vzduchu a teplota
povrchu dřevěného podkladu). Dřevo
vystavené povětrnosti se musí po
uschnutí nátěru opatřit další vrstvou
lazury nebo krycího laku. Zpracování
včetně úplného uschnutí je třeba,
pokud možno, provádět na
nepropustném tuhém podkladu, aby
se zabránilo úniku produktu do
zeminy a aby bylo možné případně
uniklý produkt znovu použít nebo
řádně likvidovat. Životní prostředí
(zemina, voda, rostliny atd.) chraňte
3783-TM-07.13.doc
Remmers CZ s.r.o. ∙ Kolovratská 1445 ∙ 251 01 Říčany u Prahy ∙ Tel. +420 323 604 877 ∙ Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz
Stránka 2 ze 3
proti postřiku produktem.
Nevdechujte prach, vznikající při
broušení dřeva Při broušení dřeva
ošetřeného tímto produktem
používejte ochrannou masku s filtrem
P2.
Doporučené nátěrové skladby pro
okna a dveře podle druhu dřeviny
jsou k dispozici v programu
Systemfinder na www.remmers.de
Pro kontrolu viskozity je na konci
tohoto technického listu zobrazen
graf.
Upozornění:
Vlhkost dřeva smí být pro následné
nanášení nátěru u jehličnatého dřeva
max. 15 % a u listnatého dřeva max.
12 %.
Prostředky na ochranu dřeva
obsahují biocidní látky k ochraně
dřeva před škůdci. Produkt
používejte pouze podle návodu a jen
v povolených aplikacích. Nesprávné
použití může vést k poškození zdraví
a životního prostředí. Produktem
neošetřujte dřevo, které se dostává
do přímého styku s potravinami nebo
krmivy. Produktem neošetřujte
dřevěné povrchy v obývaných
místnostech. Produkt je určen
k aplikaci odbornou firmou.
Prostředek a jeho zbytky se nesmí
dostat do vod, půdy a do kanalizace.
Souhrnné upozornění Německého
průmyslového svazu pro stavební
chemii o zacházení s prostředky na
ochranu dřeva je v publikaci
„Merkblatt für den Umgang mit
Holschutzmitteln“.
Pracovní nářadí, čištění:
Štětce, nádrže na máčení, vakumat,
zařízení na polévání, stříkací
zařízení. Pracovní nářadí ihned po
použití očistěte vodou. Zbytky po
čištění řádně odstraňte.
Spotřeba:
80 – 90 ml/m2.
Schnutí:
Asi 4 hod. – obvyklá hodnota při
+20°C a 65% relativní vlhkosti
vzduchu.
Urychlené schnutí při cca +30°C
asi 3 hod.
Účinné látky:
0,80 % propiconazol
0,80 % jod-propinyl-butylkarbamát
100 g přípravku obsahuje 0,8 g
propiconazolu a 0,8g jod-propinylbutylkarbamátu
Skladovatelnost:
V uzavřeném původním balení
v suchu, v chladu a nad bodem
mrazu. Doba trvanlivosti je uvedena
na okraji obalu. Obal po použití
pečlivě uzavřete. Při skladování
kapalin ohrožujících vodu dodržujte
zákonná opatření.
Obsah VOC:
Mezní hodnota EU pro výrobky
kat.A/h je 30 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje maximálně
30 g/l VOC.
Bezpečnostní údaje:
Informace o nebezpečí:
Škodlivý pro vodní organismy, může
vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí.
Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin,
nápojů a krmiv.
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
Zamezte styku s kůží.
Používejte vhodné ochranné
rukavice.
Při polknutí si okamžitě vyžádejte
lékařskou pomoc a lékaři ukažte
etiketu nebo obal produktu.
Zabraňte uvolnění do životního
prostředí. Viz speciální pokyny nebo
bezpečnostní listy.
První pomoc:
Po vdechnutí:
Zajistěte přívod čerstvého vzduchu,
případně umělé dýchání a teplo. Při
trvajících obtížích přivolejte lékaře. Při
ztrátě vědomí uložte a přepravujte
postiženého v poloze na boku.
Při styku s kůží:
Okamžitě umyjte postižená místa
vodou a mýdlem a pak je dobře
opláchněte. Při trvajícím podráždění
kůže vyhledejte lékaře.
Při vniknutí do očí:
Otevřené oči proplachujte několik
minut tekoucí vodou. Při trvajících
potížích vyžádejte lékařskou pomoc.
Při polknutí:
Vypláchněte ústa a hodně vypijte
vody. Nevyvolávejte zvracení
a okamžitě přivolejte lékařskou
pomoc.
Likvidace:
Větší zbytky výrobku likvidujte v
původním balení v souladu s platnými
předpisy. K recyklaci předávejte
pouze nádoby zcela bez zbytků.
Číslo odpadu: 03 02 02 Chlorovaná
organická činidla k impregnaci dřeva.
Reg.číslo biocidu
Reg.číslo: N-41537
Označení:
WGK:
ADR:
2
-/-
Používejte biocidní přípravky
bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené
informace o přípravku.
Obsahuje 3-Jod-2-propinylbutylcarbamat a propiconazol. Může
způsobit alergickou reakci.
Kód produktu: HSM-LV 10
3783-TM-07.13.doc
Remmers CZ s.r.o. ∙ Kolovratská 1445 ∙ 251 01 Říčany u Prahy ∙ Tel. +420 323 604 877 ∙ Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz
Stránka 2 ze 3
Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.
Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.
V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost.09/14
3783-TM-07.13.doc
Remmers CZ s.r.o. ∙ Kolovratská 1445 ∙ 251 01 Říčany u Prahy ∙ Tel. +420 323 604 877 ∙ Fax: +420 323 603 143
www.remmers.cz

Podobné dokumenty

Technický list

Technický list Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto...

Více