Zápis z valné hromady občanského sdružení Radioklub mládeže

Komentáře

Transkript

Zápis z valné hromady občanského sdružení Radioklub mládeže
Radioklub mládeže OK2KUB, o. s.
Brno, Lidická 50, 658 12
http://rk.luzanky.cz • [email protected]
IČO 26 98 39 40
Zápis z valné hromady občanského sdružení
Radioklub mládeže OK2KUB
20.1.2010
Zúčastnění: Bělehradová, Duda, Herzig, Herzigová, Indra, Mílek, Pavelka, Špaček, Vlach
1) Zahájení, jmenování zapisovatele:
a) V 19:20 zahájil předseda OS Valnou hromadu.
Přítomno: 6 členů, Valná hromada je tedy usnášení schopná, přičemž ke
schválení předkládaných návrhů je třeba min. 4 hlasů.
b) Předsedou OS určen zapisovatel: Čestmír Mílek
2) Návrhy na doplnění programu, schválení programu:
- sloučeny body 5 (Možnosti vývoje činnosti OS do budoucna) a
8 Možnosti získání nových členů a propagace Radioklubu – minulost a budoucnost.
3) Zpráva o hospodaření OS:
Pokladna:
- pokladna RK nyní obsahuje cca 1707 Kč
- příjmy OS v uplynulém období (05/09 – 12/09) činily 1400 Kč
- výdaje za uplynulé období činily 120 Kč
Bankovní účet:
- zde tvořily příjmy 500 Kč
- výdaje 377 Kč (vedení účtu, poplatek za kartu)
4) Stručně o současné činnosti OS:
Mílek, Špaček informovali o aktivitě radioklubu OK2KUB ve VKV závodech. Naše stanice
se účastní stále vyššího počtu závodů, což vede i ke zlepšování našich výsledků. Poprvé
jsme letos vyzkoušeli se zapůjčeným vybavením i závod v pásmu UKV.
Indra informoval o pokusech OS o získání nových členů nejen z řad mládeže –
prezentační výstava v době letních prázdnin 2009 v Knihovně Jiřího Mahena, prezentace
činnosti OS v kroužcích elektrotechniky v SVČ Lužánky. Výsledek Odezva na tato
snažení je zatím nulová.
5) Stav QSL služby, příjem, odesílání, členství KUB v ČRK, stav koncese OK2KUB,
formální náležitosti:
•
Radioklubu OK2KUB stále funguje QSL služba zprostředkovávaná ČRK, avšak
situaci je třeba ošetřit tak, aby byla funkční i v budoucnu. To znamená, že i
nadále je vhodné, aby v OK2KUB stále existovali alespoň 3 platící členové ČRK.
(Současný stav pravidel provozu QSL služby se nepodařilo zjistit, tak se vychází
ze starých.)
Radioklub mládeže OK2KUB, o. s.
Brno, Lidická 50, 658 12
http://rk.luzanky.cz • [email protected]
IČO 26 98 39 40
•
Náš radioklub OK2KUB momentálně neodesílá žádné QSL lístky, což je nutné
v průběhu roku 2010 napravit.
•
Značka OK2KUB je od konce roku 2009 registrována i v bezplatném
elektronickém QSL systému eqsl.cc, prostřednictvím něhož nyní odesíláme a
přijímáme elektronickou formou lístky potvrzující spojení v závodech i mimo ně.
6) Forma spolupráce s odd. techniky SVČ Lužánky v roce 2010:
S vedoucí oddělení techniky SVČ Lužánky Růženou Valehrachovou byla dohodnuta
zápůjčka námi využívaného vysílacího zařízení, jako kompenzaci poskytne o. s. oddělení
techniky výpomoc při úklidových pracích na oddělení a při organizaci akcí tohoto
oddělení.
Valná hromada se usnesla, že po dohodě vrátí pro období roku 2010 součást zařízení –
radiostanici Yaesu FT-290 SVČ Lužánky- v roce 2010 nebude tuto využívat.
7) Stanovení členských příspěvků na kalendářní rok 2010:
Vzhledem poměrně nízkým výdajům o. s. očekávaným pro rok 2010 navrhuje předseda
o. s. Jiří Indra částku 200 Kč.
Hlasování o výši členských příspěvků – návrh 200 Kč:
souhlasí: 4 členové o. s.
nesouhlasí: 0 členů
zdrželo se: 0 členů
Navržená výše 200 Kč byla odsouhlasena.
8) Možnosti získání nových členů a propagace Radioklubu – minulost a budoucnost:
•
Spolupráci při získávání nových členů z řad dětí a mládeže přislíbil Dušan Duda.
•
Je třeba zvážit, zda-li má smysl prezentace o. s. na SPŠE Brno a případně ji
uspořádat.
•
Je nutné zrevidovat grafické provedení současných letáků prezentujících o. s.
veřejnosti a případně je zatraktivnit.
•
Zdeněk Herzig přislíbil dodání kontaktů na redakci časopisu ABC, kde by bylo
vhodné zveřejnit článek představující naši činnost. Rovněž přislíbil alespoň
čtyřikrát ročně dodat letáčky o. s. na pobočky SVČ Lužánky.
•
Létáčky o. s. je rovněž možné distribuovat pomocí orientační hry Geocaching,
která rovněž sdružuje i lidi s nějakým technickým povědomím, kteří by mohli mít o
naši činnost zájem.
•
Při náboru nových členů je vhodné soustředit se na známé osoby, např. na
účastníky táborů pořádaných ve spolupráci s některými členy o. s.
Radioklub mládeže OK2KUB, o. s.
Brno, Lidická 50, 658 12
http://rk.luzanky.cz • [email protected]
IČO 26 98 39 40
•
Radioklub se pokusí účastnit i jiných závodů v přijatelnějších denních dobách,
pokud takové existují (ne doby, ale závody).
•
Radioklub lze prezentovat i na dalších webových serverech jako hw.cz,
elweb.cz,...
9) Závěrečná diskuse:
V diskusi byly diskutovány předchozí body, k dalším důležitým závěrům valná hromada
nedospěla.
V Brně dne 28. února 2010
Bc. Čestmír Mílek
Místopředseda o.s., v.r.
Schválil dne 28. února 2010
Jiří Indra
Předseda o.s.

Podobné dokumenty

Slunečnice

Slunečnice elektronický dokument. Správně byy mělo být: název souboru, strana, autor.

Více

Slunečnice

Slunečnice umístněny dva komparátory a dva operační zesilovače pro pohyb vertikální viz Obr. 6. Optočleny pro pohyb vertikální i horizontální jsou umístněny na jednom plošném spoji, jak vidíme na Obr. 7.

Více

Generátor funkcí DDS 3.0

Generátor funkcí DDS 3.0 výstupní obvody Z výstupního signálu obvodu AD9833 (vývod 10) je pomocí RC členu (R10,C12) oddělena stejnosměrná složka. Poté je signál zesílen pomocí OZ (IC6A) v zapojení neinvertujícího zesilovač...

Více

Awards program

Awards program jedince připravujeme k profesnímu uplatnění ve vědeckých a technických povoláních. Naši činnost realizujeme zejména ze státních, krajských a městských grantů. Podporují nás i podnikatelé a soukromé...

Více

č. 4 - Radiozurnal.sk

č. 4 - Radiozurnal.sk QSL služba ÈRK - manažeøi: Dr. Vojtìch Krob, OK1DVK, Lýdia Procházková, OK1VAY, Lenka

Více

svatojosefské listy - Oblastní charita Rajhrad

svatojosefské listy - Oblastní charita Rajhrad zprávách, kronikách, prohlédnout staré fotografie a od pamětníků sesbírat střípky vzpomínek při osobních setkáních. Vždyť za tuto dobu jsme zde pečovali o 6.950 pacientů a 5.072 z nich jsme doprovo...

Více