Regulační ventily a redukční stanice 500 line

Komentáře

Transkript

Regulační ventily a redukční stanice 500 line
®
02 - 01.1
07.14.CZ
Regulační ventily
a redukční stanice
500 line
-1-
®
exponovaných součástí a může vést ke vzniku nepříjemných
vibrací a hluku. U regulačních ventilů může vznikat v případě, že
Výpočet součinitele Kv
Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže
uvedených. Regulační ventil musí být navržen tak, aby byl
schopen regulovat maximální průtok při daných provozních
podmínkách. Přitom je nutné kontrolovat, jestli nejmenší
regulovaný průtok je ještě regulovatelný.
Z důvodu možné minusové tolerance 10% hodnoty Kv100 proti
Kvs a požadavku na možnost regulace v oblasti maximálního
průtoku (snižování i zvyšování průtoku) výrobce doporučuje
volit hodnotu Kvs regulačního ventilu větší než maximální provozní hodnotu Kv:
(p 1 - p2) ≥ 0.6 (p1 - pS)
Diferenční tlak na armatuře by měl tedy být stanoven tak, aby
nedošlo k nežádoucímu poklesu tlaku a tím ke kavitaci, nebo
aby vznikla směs kapaliny a páry (mokrá pára) což musí být
vzato v úvahu při výpočtu Kv.
Pokud nebezpečí kavitace přece hrozí, je nutné použít vícestupňovou redukci tlaku.
Průtočné charakteristiky ventilů
Kvs = 1.2 ¸ 1.3 Kv
Kv/Kv 100
Přitom je třeba vzít v úvahu, jak dalece již ve výpočtu uvažovaná hodnota Qmax obsahuje “bezpečnostní přídavek”, který by
mohl mít za následek předimenzování výkonu armatury.
1
0.9
0.8
0.7
Vztahy pro výpočet Kv
0.6
Kapalina
Plyn
Kv =
Přehřátá pára
Sytá pára
Tlaková ztráta
p2 > p1 /2
Dp < p1 /2
Q
100
rn .T1
Qn
5141 Dp.p2
Qm
v2
Dp
100
v2 .x
Qm
Dp
100
Ö
Ö
Ö
Ö
Tlaková ztráta
Dp >
= p1 /2
< p1 /2
p2 =
r1
Dp
0.5
L
0.4
R
0.3
0.2
2.Qn
Ör .T
5141.p1 n 1
Qm
2v
p1
100
Qm
2v.x
p1
100
0.1
Ö
Ö
0
0.1
0.2
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
H/H100
- lineární charakteristika
Kv/Kv100 = 0.0183 + 0.9817 . (H/H100)
R - rovnoprocentní charakteristika (4-procentní)
Kv/Kv100 = 0.0183 . e(4 . H/H100)
Při tlakovém poměru větším než kritickém (p2 /p1 < 0.54)
dosahuje rychlost proudění v nejužším průřezu rychlosti
zvuku. Tento jev může být příčinou zvýšené hlučnosti. Pak je
vhodné použít škrtící systém s nízkou hlučností (vícestupňová
redukce tlaku).
Regulační poměr
Regulační poměr je poměr největšího průtokového součinitele
ku nejmenšímu průtokovému součiniteli. Prakticky je to pak
poměr (za jinak stejných podmínek) největšího ku nejmenšímu
regulovatelnému průtoku. Nejmenší nebo také minimální
regulovatelný průtok je vždy větší než 0.
Kavitace
Kavitace je jev, kdy v kapalině rázově vznikají a zanikají parní
bubliny - zpravidla v místě nejužšího průřezu proudění vlivem
místního poklesu tlaku. Tento stav výrazně snižuje životnost
Veličiny a jednotky
Jednotka
m3/hod
m3/hod
m3/hod
m3/hod
Nm3/hod
kg/hod
Mpa
MPa
MPa
MPa
kg/m3
kg/Nm3
m3/kg
m3/kg
K
1
0.4
L
Nadkritické proudění par a plynů
Označení
Kv
Kv100
Kvs
Q
Qn
Qm
p1
p2
pS
Dp
r1
rn
v2
v
T1
x
0.3
Název veličiny
Průtokový součinitel za jednotkových podmínek průtoku
Průtokový součinitel při jmenovitém zdvihu
Jmenovitý průtokový součinitel armatury
Objemový průtok za provozního stavu (T1, p1)
Objemový průtok za normálního stavu (0oC, 0.101 MPa)
Hmotnostní průtok za provozního stavu (T1, p1)
Absolutní tlak před regulačním ventilem
Absolutní tlak za regulačním ventilem
Absolutní tlak syté páry při dané teplotě (T1)
Tlakový spád na regulačním ventilu (Dp = p1 - p2)
Hustota pracovního média za provozního stavu (T1, p1)
Hustota plynu za normálního stavu (0oC, 0.101 MPa)
Měrný objem páry při teplotě T1 a tlaku p2
Měrný objem páry při teplotě T1 a tlaku p1/2
Absolutní teplota před ventilem (T1 = 273 + t )
Poměrný hmotnostní obsah syté páry v mokré páře
-2-
®
Diagram pro určení součinitele Kvs ventilu v závislosti na požadovaném průtoku
Q vody a tlakovém spádu Dp na ventilu
n
3
10 [ m /hod ]
Q
Kvs
160
100
80
60
n
10
40x
40
n
10
30
25x
20
16x
n
10
15
n
10
10x
10
n
x10
8
6,3
6
n
x10
4,0
4
3
2
1,5
1
0,8
0,6
0,4
Dp
1
1,5 2
0,001
3
4 5 6
8 10
0,01
15 20
30 40 50 60 80 100
0,1
200
400
600 8001000 1600 [ kPa ]
1,0
1,6 [ MPa ]
Diagram slouží k určení Kvs ventilu v závislosti na požadovaném průtoku vody při daném tlakovém spádu. Lze jej použít též k zjištění tlakové ztráty známého ventilu v závislosti na průtoku. Diagram
platí přesně pro vodu o hustotě 1000 kg/m3.
n
n
-1
Pro hodnotu Q = q . 10
je
nutno
počítat
s
hodnotou
Kvs
=
k
.
10
.
Např.
hodnotě Kv = 2,5 = 25 . 10 odpovídá při tlakovém spádu
-1
3
40 kPa průtok 16 . 10 = 1,6 m /hod vody.
Použítí vícestupňové redukce tlaku
U ventilů určených pro provoz při nadkritickém tlakovém
spádu (p2 /p1 < 0,54 u škrcení par a plynů), nebo při tlakovém
spádu větším než doporučený provozní tlakový spád, je
Jednostupňová redukce tlaku
systém škrcení ve dvou nebo třech stupních pro zabránění
vzniku kavitace a zajištění dlouhodobé životnosti vnitřních dílů
armatury a pro snížení hlučnosti.
Dvoustupňová redukce tlaku
-3-
Třístupňová redukce tlaku
®
RV 501
Regulační ventily
DN 15 až 150 , PN 16 až 160
Popis
Použití
Ventily RV 501 jsou jednosedlové regulační stavebnicové konstrukce, která umožňuje přizpůsobit každý ventil potřebám
zařízení, pro která jsou určena. Tlakově odlehčený, vícestupňový škrtící systém je řešen s ohledem na odolnost proti vzniku
a účinkům kavitace a hlučnosti.
Ventily mohou být dodávány v přivařovacím provedení, alternativně v provedení přírubovém, s těsnicími plochami dle požadavků a potřeb zákazníka.
Jsou ovládány přímými táhlovými servopohony, připojení je
uzpůsobeno pro použití tuzemských i zahraničních pohonů
výrobců ZPA Pečky, Regada Prešov, Auma, Schiebel
a Flowserve.
Oblast použití těchto armatur navazuje na hranici použitelnosti
ventilů řady RV 210 až RV 235. Jsou tedy určeny především
pro průmyslové aplikace, jako jsou například teplárny, elektrárny nebo regulace technologických procesů. Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky jsou určeny dle normy EN 12 516-1
viz. strana 42 tohoto katalogu.
Montážní polohy
6
Ventil musí být namontován do potrubí vždy způsobem, aby
směr toku média souhlasil se šipkami na tělese.
Montážní poloha je libovolná kromě polohy, kdy je pohon pod
ventilem. Při teplotách média nad 150°C je nutné chránit
pohon před nadměrným působením tepla od potrubí, např.
vhodnou izolací potrubí a ventilu a vykloněním pohonu ze
svislé osy. Detailní instrukce pro montáž jsou uvedeny
v dokumentu „Pokyny pro montáž a údržbu armatury”.
Pracovní média
Armatury jsou určeny především pro regulaci průtoku a tlaku
kapalin zbavených mechanických nečistot. Běžnými pracovními látkami mohou být voda a další média bez zvláštních
nároků na použité materiály armatury. Výrobce doporučuje
zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot.
Případné nečistoty mají vliv na kvalitu a spolehlivost regulace
a mohou způsobit snížení životnosti armatury. Použití ventilů
pro ostatní pracovní látky je nutné zvažovat podle použitých
materiálů přicházejících do styku s médiem a je vhodné ho
vždy konzultovat s výrobcem.
Doporučené diferenční tlaky
Vzhledem k tlakovému odlehčení kuželky a k silám používaných pohonů není použití ventilu pro vysoké tlakové spády
omezeno z hlediska sil způsobených tlakem média, ale pouze
podle použitého škrticího systému. U ventilů je doporučen
maximální provozní tlakový spád do 4.0 MPa na jeden stupeň
redukce při použití děrované kuželky a děrovaného sedlového
koše a do 2.0 MPa na jeden stupeň redukce u tvarovaných
kuželek. Konkrétní případy je však vhodné konzultovat s výrobcem podle tlakových poměrů a ostatních parametrů zařízení.
Technické parametry
Konstrukční řada
Provedení
Rozsah světlostí
Jmenovitý tlak
Materiál tělesa
Materiál přivařovacích nástavců
Materiál sedla : DN 15 - 150
Materiál kuželky : DN 15 - 150
Rozsah pracovních teplot
Připojovací příruby
Těsnicí plochy přírub
Přivařovací konce
Regulační systém
Průtočná charakteristika
Netěsnost
Ucpávka
RV 501
Regulační ventil jednosedlový, přímý, s tlakově odlehčenou kuželkou
DN 15 až 150
PN 16 až 160
Uhlíková ocel 1.0619 (GP 240 GH)
Legovaná ocel 1.7357 (G17CrMo5-5)
1.0425 (P 265 GH)
1.7335 (13CrMo4-5)
17 021.6 (1.4006) + návar
17 023.6 (1.4078) kaleno
o
o
-20 až 400 C
-20 až 550 C
Pro PN 16 až 160 dle ČSN EN 1092-1 (2/2003)
Typ B1 dle ČSN EN 1092-1 (2/2003) - hrubá těsnící lišta
Typ F dle ČSN EN 1092-1 (2/2003) - těsnící lišta s výkružkem
Typ B2 dle ČSN EN 1092-1 (2/2003) - hladká těsnící lišta
Dle ČSN 13 1075
Jedno až trojstupňová redukce tlaku
Děrovaná kuželka - sedlo (sedlový koš), u DN 15 a 25 tvarovaná kuželka
Lineární, rovnoprocentní
Dle ČSN EN 1349 (7/2012) Třída III
Grafit
-4-
®
Rozsah hodnot průtokových součinitelů Kvs
DN
Počet st. redukce
1
2
3
Počet st. redukce
1
2
3
15 *)
25 **)
0.32 - 3.2
0.32 - 3.2
---
0.1 - 8.0
0.1 - 8.0
1.6 - 8.0
0.63 - 3.2
0.63 - 3.2
---
0.1 - 6.3
0.1 - 6.3
1.6 - 5.0
40
50
65
80
100
Hodnoty Kvs [m 3/hod] - charakteristika lineární
2.5 - 20
3.2 - 32
6.3 - 50
8.0 - 80
10 - 125
2.0 - 20
2.5 - 32
5.0 - 50
8.0 - 80
8.0 - 100
2.0 - 20
2.5 - 32
4.0 - 40
8.0 - 80
8.0 - 80
Hodnoty Kvs [m 3/hod] - charakteristika rovnoprocentní
6.3 - 25
6.3 - 32
16 - 50
16 - 63
6.3 - 20
5.0 - 20
5.0 - 25
12.5 -40
12.5 - 50
5.0 - 16
4.0 - 16
4.0 - 20
10 - 32
10 - 40
4.0 - 12,5
*) tvarovaná kuželka
**) pro Kvs 0,1 - 1,6 tvarovaná kuželka
Jmenovité hodnoty průtokových součinitelů Kvs jsou voleny
jako násobky 10 základní řady vyvolených čísel R10 (1.0; 1.25;
125
150
10 - 125 16 - 250
8.0 - 100 12.5 - 250
8.0 - 80 12.5 - 200
16 - 63
12.5 - 50
10 - 40
25 - 125
25 - 100
20 - 80
1.6; 2.0; 2.5; 3.2; 4.0; 5.0; 6.3; 8.0; 10.0). Jsou určovány pro
každou armaturu individuálně podle požadavků zákazníka
v rozsahu limitovaném údaji v tabulce.
Rozměry a hmotnosti ventilů RV 501 v přivařovacím provedení
PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160
t
t
t
t
t
t
D
L
V1
[mm] [mm] [mm]
[mm] [mm] [mm] [mm]
[mm] [mm]
15
2.6
2.6
2.6
2.9
2.6
2.6
21.3
220
30
25
2.6
2.6
2.6
4.0
2.6
2.9
33.7
270
100
40
2.6
2.6
2.6
5.0
2.9
3.6
48.3
300
129
2.9
2.9
2.9
6.3
50
3.2
4.5
60.3
390
150
65
3.2
3.2
3.2
7.0
3.6
5.0
76.1
450
175
3.6
3.6
3.6
8.0
4.0
5.6
88.9
480
180
80
100
4.0
4.0
4.0
10
5.0
7.0
114.3
580
204
125
4.5
4.5
4.5
12.5 139.7
5.6
8
580
204
150
264
5.0
5.0
5.0
14
7.0
10
168.3
720
Rozměry přivařovacích konců je možno přizpůsobit požadavkům zákazníka.
DN
PN 16 až 160
V2
H
V3
[mm] [mm] [mm]
246
16
130
254
16
130
265
25
130
291
25
130
310
25
130
320
40
130
345
40
130
345
130
40
453
190
63
d
M10x1
M16x1,5
M20x1,5
m
[kg]
6.5
11
22
30
45
67
78
90
220
Regulační ventil RV 501 v přivařovacím provedení
H
d
V1
ØD
t
V2
V3
Jiné tvary přivařovacích konců dle požadavků zákazníka
L
-5-
®
Rozměry a hmotnosti ventilů RV 501 v přírubovém provedení
DN
15
25
40
50
65
80
100
125
150
DN
15
25
40
50
65
80
100
125
150
D1
[mm]
95
115
150
165
185
200
220
250
285
PN 16
PN 25
PN 40
PN 63
D1
D1
D1
D2
a
D4
D2
a
D4
D2
a
D4
D2
a
D4
n
n
n
n
[mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]
95 65
95 65
65
16 14
4
16 14
4
16 14
4 105 75
20 14
4
115 85
115 85
85
18 14
4
18 14
4
18 14
4 140 100 24 18
4
110 18 18
4 150 110 18 18
4 150 110 18 18
4 170 125 26 22
4
125 18 18
4 165 125 20 18
4 165 125 20 18
4 180 135 26 22
4
145 18 18
8 185 145 22 18
8 185 145 22 18
8 205 160 26 22
8
160 20 18
8 200 160 24 18
8 200 160 24 18
8 215 170 28 22
8
180 20 18
8 235 190 24 22
8 235 190 24 22
8 250 200 30 26
8
210 22 18
8 270 220 26 26
8 270 220 26 26
8 295 240 34 30
8
240 22 22
8 300 250 28 26
8 300 250 28 26
8 345 280 36 33
8
D1
[mm]
105
140
170
195
220
230
265
315
355
PN 100
PN 160
D4
D4
D1
D3
V1
D2
a
D2
a
n
n
[mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm]
45 30
75
20 14
4 105 75
20 14
4
68 103
100 24 18
4 140 100 24 18
4
88 129
125 26 22
4 170 125 28 22
4
145 28 26
4 195 145 30 26
4 102 150
170 30 26
8 220 170 34 26
8 122 175
180 32 26
8 230 180 36 26
8 138 180
210 36 30
8 265 210 40 30
8 162 1) 204
250 40 33
8 315 250 44 33
8 188 204
290 44 33
12 355 290 50 33
12 218 2) 264
V2
[mm]
246
254
265
291
310
320
345
345
453
pro PN 16 ... 158 mm
2)
pro PN 16 ... 212 mm
1)
Regulační ventil RV 501 v přírubovém provedení
D4
d
-6-
PN 16 do 160
f
V3
H
L
[mm] [mm] [mm] [mm]
130 230
16
130 260 2
16
130 300
25
130 350
25
130 420
25
130 450
40
3
130 520
40
130 520
40
190 680
63
d
M10x1
M16x1,5
M20x1,5
m
[kg]
8
13
24
34
50
73
86
86
240
®
Schéma sestavení úplného typového čísla ventilů RV 501
XX X X X
Regulační ventil
RV
Regulační ventil přímý
501
Elektrický pohon
Pneumatický pohon
Ruční kolo
Elektrický pohon Modact MTN Control
Elektrický pohon Modact MTP Control
Elektrický pohon Modact MTNED, MTPED
Elektrický pohon Modact MTN, MTP
Elektrický pohon Modact MTR
Elektrický pohon ST 2, STR 2, STR 2PA
Elektrický pohon Auma SA 07.2
Elektrický pohon Auma SA Ex 07.2
Elektrický pohon Auma SAR 07.2
Elektrický pohon Auma SAR Ex 07.2
Elektrický pohon Auma SA 07.6
Elektrický pohon Auma SA ExC 07.6
Elektrický pohon Auma SAR 07.6
Elektrický pohon Auma SAR ExC 07.6
Elektrický pohon Schiebel AB5
Elektrický pohon Schiebel exAB5
Elektrický pohon Schiebel rAB5
Elektrický pohon Schiebel exrAB5
Pneumatický pohon Flowserve PB 502
Pneumatický pohon Flowserve PB 700
Pneumatický pohon Flowserve PO 1502
Příruba s hrubou těsnící lištou
Připojení
Příruba s výkružkem
Příruba s hladkou těsnící lištou
Přivařovací provedení
Materiálové prov. tělesa Uhlíková ocel 1.0619
(-20 až 400oC)
(-20 až 550oC)
Legovaná ocel 1.7357
(v závorkách jsou uvedeny
rozsahy pracovních teplot)
Jiný materiál dle dohody
Druh ucpávky
Grafit
Jednostupňová
Počet stupňů redukce
Dvoustupňová
Třístupňová
Průtočná charakteristika Lineární - Třída netěsnosti III.
Rovnoprocentní - Třída netěsnosti III.
Počet clon
Bez clony
Jmenovitý tlak PN
PN 16
PN 25
PN 40
PN 63
PN 100
PN 160
Dle druhu média
Pracovní teplota oC
DN - dle provedení
Jmenovitá světlost DN
1. Ventil
2. Označení typu
3. Typ ovládání
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
XXX XXXX XX
XXX / XXX - XXX
E
P
R
EYA
EYA
EYA
EYB
EPD
EPM
E AA
EAB
EAC
EAD
EAE
EAF
EAG
EAH
EZE
EZF
EZG
EZH
PFB
PFC
PFD
1
2
3
4
1
7
9
5
1
2
3
L
R
0
016
025
040
063
100
160
XXX
XXX
Příklad objednávky: Regulační ventil dvoucestný DN 80, PN 160, s elektrickým pohonem Modact MTN Control, materiál tělesa
litá uhlíková ocel, přivařovací provedení, ucpávka Grafit, dvoustupňová redukce tlaku, charakteristika
lineární se označí: RV501 EYA 4152 L0 160/400-080
Poznámka
V případě potřeby lze po dohodě s výrobcem objednat i jiný typ ovládání.
-7-
®
RV 502
Regulační ventily
Vstup DN 25 až 150
Výstup DN 25 až 700
PN 16 až 160
Popis
Použití
Ventily s rozšířeným výstupem RV 502 jsou jednosedlové regulační ventily stavebnicové konstrukce, která umožňuje přizpůsobit každý ventil potřebám zařízení, pro která jsou určena. Tlakově odlehčený, vícestupňový škrticí systém je řešen pro eliminaci
vysokých tlakových spádů na ventilu, s vysokou odolností proti
opotřebení vlivem proudění a účinků expandujících par a s nízkou hlučností. Ventily mohou být dodávány v přivařovacím
provedení, alternativně v provedení přírubovém, s těsnicími
plochami dle požadavků a potřeb zákazníka.
Jsou ovládány přímými táhlovými servopohony, připojení je
uzpůsobeno pro použití tuzemských i zahraničních pohonů
výrobců ZPA Pečky, Regada Prešov, Auma, Schiebel
a Flowserve.
Oblast použití těchto armatur navazuje na hranici použitelnosti
ventilů řady RV 210 až RV 235. Jsou tedy určeny především
pro průmyslové aplikace, jako jsou například teplárny, elektrárny nebo regulace technologických procesů. Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky jsou určeny dle EN 12 516-1 viz. strana 42 tohoto katalogu.
Montážní polohy
6
Ventil musí být namontován do potrubí vždy způsobem, aby
směr toku média souhlasil se šipkami na tělese.
Montážní poloha je libovolná kromě polohy, kdy je pohon pod
ventilem. Při teplotách média nad 150°C je nutné chránit
pohon před nadměrným působením tepla od potrubí, např.
vhodnou izolací potrubí a ventilu a vykloněním pohonu ze
svislé osy. Detailní instrukce pro montáž jsou uvedeny
v dokumentu „Pokyny pro montáž a údržbu armatury”.
Pracovní média
Armatury jsou určeny pro regulaci průtoku a tlaku par a plynů
bez mechanických nečistot. Běžnými pracovními látkami
mohou být sytá nebo přehřátá vodní pára a další média bez
zvláštních nároků na použité materiály armatur. Výrobce
doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických
nečistot. Případné nečistoty mají vliv na kvalitu a spolehlivost
regulace a mohou způsobit snížení životnosti armatury.
Použití ventilů pro ostatní pracovní látky je nutné zvažovat
podle použitých materiálů přicházejících do styku s médiem
a je vhodné ho vždy konzultovat s výrobcem.
Doporučené diferenční tlaky
Vzhledem k tlakovému odlehčení kuželky a k silám používaných pohonů není použití ventilu pro vysoké tlakové spády
omezeno z hlediska sil způsobených tlakem média, ale pouze
životností použitého škrticího systému. U ventilů je doporučen
maximální provozní tlakový spád do 5.0 MPa na jeden stupeň
redukce při použití děrované kuželky a děrovaného sedlového
koše. Konkrétní případy je však vhodné konzultovat s výrobcem
podle tlakových poměrů a ostatních parametrů zařízení.
Technické parametry
Konstrukční řada
Provedení
Rozsah světlostí
Jmenovitý tlak
Materiál tělesa
Materiál přivařovacích nástavců
Materiál sedla:
DN 25 - 150
Materiál kuželky: DN 25 - 150
Rozsah pracovních teplot
Připojovací příruby
Těsnicí plochy přírub
Přivařovací konce
Regulační systém
Průtočná charakteristika
Netěsnost
Ucpávka
RV 502
Regulační ventil jednosedlový, přímý, s tlakově odlehčenou kuželkou,
s rozšířeným výstupem a s clonou na výstupu
Vstup DN 25 až 150; výstup DN 25 až 700
Vstup PN 16 až 160; výstup PN 16 až 100
Uhlíková ocel 1.0619 (GP 240 GH)
Legovaná ocel 1.7357 (G17CrMo5-5)
1.0425 (P 265 GH)
1.7335 (13CrMo4-5)
17 021.6 (1.4006) + návar
17 023.6 (1.4078) kaleno
-20 až 400oC
-20 až 550oC
Pro PN 16 až 160 dle ČSN EN 1092-1 (2/2003)
Typ B1 dle ČSN EN 1092-1 (2/2003) - hrubá těsnící lišta
Typ F dle ČSN EN 1092-1 (2/2003) - těsnící lišta s výkružkem
Typ B2 dle ČSN EN 1092-1 (2/2003) - hladká těsnící lišta
Dle ČSN 13 1075
Jedno nebo dvoustupňová redukce tlaku
Děrovaná kuželka - sedlo (sedlový koš), clona
Lineární, rovnoprocentní
Dle ČSN EN 1349 (5/2001) Třída III
Grafit
-8-
®
Rozsah hodnot průtokových součinitelů Kvs
DN
25/XXX
40/XXX
1.6 - 8.0
1.25 - 8.0
2.5 - 20
2.0 - 20
2.0 - 6.3
1.6 - 5.0
6.3 - 20
5.0 - 16
Počet st. redukce
1
2
Počet st. redukce
1
2
50/XXX
65/XXX
80/XXX
100/XXX
Hodnoty Kvs [m3 /hod] - charakteristika lineární
2.5 - 32
6.3 - 50
8.0 - 80
10 - 125
2.5 - 32
5.0 - 40
8.0 - 80
10 - 100
Hodnoty Kvs [m3 /hod] - charakteristika rovnoprocentní
6.3 - 25
6.3 - 32
16 - 50
16 - 63
5.0 - 20
5.0 - 25
16 - 40
16 - 50
125/XXX
150/XXX
10 - 125
10 - 100
12.5 - 250
12.5 - 250
16 - 63
16 - 50
25 - 160
25 - 80
Jmenovité hodnoty průtokových součinitelů Kvs jsou voleny
jako násobky 10 základní řady vyvolených čísel R10 (1.0;
1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.2; 4.0; 5.0; 6.3; 8.0; 10.0). Jsou určovány
pro každou armaturu individuálně podle požadavků zákazníka
v rozsahu limitovaném údaji v tabulce.
Rozměry a hmotnosti ventilů RV 502
v přivařovacím provedení *)
Připojovací rozměry přivařovacích
konců
DN
25/40
40/80
50/100
65/125
65/200
80/150
100/200
125/250
150/200
150/300
150/500
V1
[mm]
103
129
150
175
175
180
204
204
264
264
264
V3
V2
L
H
[mm] [mm] [mm] [mm]
254 130 300
16
265 130 460
25
291 130 550
25
310 130 610
25
310 130 665
25
320 130 670
40
345 130 765
40
345 130 785
40
453 190 900
63
453 190 940
63
453 190 1100 63
d
M10x1
M16x1,5
M20x1,5
m
[kg]
13
26
35
53
75
81
98
--245
248
428
DN
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
500
600
700
*)
V tabulce jsou uvedeny pouze doporučené kombinace
vstupní a výstupní DN
Pozn.: Uvedené hmotnosti jsou orientační.
Chybějící údaje upřesní výrobce.
PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 PN 16-160
D
t
t
t
t
t
t
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
[mm]
33.7
2.6
2.6
2.6
2.6
2.9
4
48.3
2.6
2.6
2.6
2.9
3.6
5
60.3
2.9
2.9
2.9
3.2
4.5
6.3
76.1
3.2
3.2
3.2
3.6
5
7
88.9
3.6
3.6
3.6
4
5.6
8
114.3
4
4
4
5
7
10
139.7
4.5
4.5
4.5
5.6
8
12.5
168.3
5
5
5
7
10
14
219.1
6.3
6.3
6.3
8
12.5
--273
7
7
7
10
16
--323.9
8
8
8
12.5
18
--406.4
11
11
11
14
20
--508
14
14
14
18
25
--610
18
18
18
23
----721
23
23
23
-------
Rozměry přivařovacích konců je možno přizpůsobit
požadavkům zákazníka.
Jiné tvary přivařovacích konců dle požadavků zákazníka
-9-
®
Rozměry a hmotnosti ventilů RV 502 v přírubovém provedení *)
DN
25/40
40/80
50/100
65/125
80/150
100/200
125/250
150/300
150/500
V1
[mm]
103
129
150
175
180
204
204
264
264
V2
[mm]
254
265
291
310
320
345
345
453
453
V3
[mm]
130
130
130
130
130
130
130
190
190
L
[mm]
------470
--609
--785
---
Lc
[mm]
--480
--620
650
720
--950
---
H
[mm]
16
25
25
25
40
40
40
63
63
d
M10x1
M16x1,5
M20x1,5
m
[kg]
17
34
50
73
108
127
--308
---
*)
V tabulce jsou uvedeny pouze doporučené
kombinace vstupní a výstupní DN
Lc - délka L pro ventily s clonami
Pozn.: Uvedené hmotnosti jsou orientační.
Chybějící údaje upřesní výrobce.
Připojovací rozměry přírub
DN
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
500
DN
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
500
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
D1
[mm]
115
150
165
185
200
220
250
285
340
405
460
580
715
PN 16
PN 25
PN 40
PN 63
D1
D1
D1
D2
a
D4
D2
a
D4
D2
a
D4
D2
a
D4
n
n
n
n
[mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]
115 85
115 85
85
18 14
4
18 14
4
18 14
4 140 100 24 18
4
110 18 18
4 150 110 18 18
4 150 110 18 18
4 170 125 26 22
4
125 18 18
4 165 125 20 18
4 165 125 20 18
4 180 135 26 22
4
145 18 18
8 185 145 22 18
8 185 145 22 18
8 205 160 26 22
8
160 20 18
8 200 160 24 18
8 200 160 24 18
8 215 170 28 22
8
180 20 18
8 235 190 24 22
8 235 190 24 22
8 250 200 30 26
8
210 22 18
8 270 220 26 26
8 270 220 26 26
8 295 240 34 30
8
240 22 22
8 300 250 28 26
8 300 250 28 26
8 345 280 36 33
8
295 24 22
12 360 310 30 26
12 375 320 34 30
12 415 345 42 36
12
355 26 26
12 425 370 32 30
12 450 385 38 33
12 470 400 46 36
12
410 28 26
12 485 430 34 30
16 515 450 42 33
16 530 460 52 36
16
16
525 32 30
16 620 550 40 36
16 660 585 50
39
16 670 585 60 42
650 44 33
20 730 660 48 36
20 755 670 57 42
20 800 705 68 48
20
D1
[mm]
140
170
195
220
230
265
315
355
430
505
585
715
870
PN 100
PN 160
PN 16 - 160
D1
D3
f
D2
a
D2
a
n
n
D4
D4
[mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm]
68
100 24 18
4 140 100 24 18
4
2
88
125 26 22
4 170 125 28 22
4
145 28 26
4 195 145 30 26
4 102
170 30 26
8 220 170 34 26
8 122
180 32 26
8 230 180 36 26
8 138
210 36 30
8 265 210 40 30
8 162 1)
3
250 40 33
8
315 250 44 33
188
8
2)
290 44 33
12 355 290 50 33
12 218
--360 52 36
12
--------- 285 3)
----------345 4)
430 60 39
12
--500 68 42
16
--------- 410 5)
--620 78 48
16
--------- 535 6) 4
----------- 615 7)
760 94 56
20
pro PN 16 ... 158 mm
pro PN 16 ... 212 mm
pro PN 16 ... 268 mm
pro PN 25 ... 278 mm
pro PN 16 ... 320 mm
pro PN 25 ... 335 mm
pro PN 16 ... 378 mm
pro PN 25 ... 395 mm
pro PN 16 ... 490 mm
pro PN 25 ... 505 mm
pro PN 16 ... 610 mm
-10-
®
Regulační ventil RV 502 v přivařovacím provedení
d
Regulační ventil RV 502 v přírubovém provedení
n x Ć D4
V1
Ć
Ć
Ć
Ć
D
D3
D2
D1
V2
V3
H
d
f
a
L (Lc)
-11-
®
Schéma sestavení úplného typového čísla ventilů RV 502
XX X X X
Regulační ventil
RV
Regulační ventil přímý
502
s rozšířeným výstupem
Typ ovládání
Elektrický pohon
Pneumatický pohon
Ruční kolo
Elektrický pohon Modact MTN Control
Elektrický pohon Modact MTP Control
Elektrický pohon Modact MTNED, MTPED
Elektrický pohon Modact MTN, MTP
Elektrický pohon Modact MTR
Elektrický pohon ST 2, STR 2, STR 2PA
Elektrický pohon Auma SA 07.2
Elektrický pohon Auma SA Ex 07.2
Elektrický pohon Auma SAR 07.2
Elektrický pohon Auma SAR Ex 07.2
Elektrický pohon Auma SA 07.6
Elektrický pohon Auma SA ExC 07.6
Elektrický pohon Auma SAR 07.6
Elektrický pohon Auma SAR ExC 07.6
Elektrický pohon Schiebel AB5
Elektrický pohon Schiebel exAB5
Elektrický pohon Schiebel rAB5
Elektrický pohon Schiebel exrAB5
Pneumatický pohon Flowserve PB 502
Pneumatický pohon Flowserve PB 700
Pneumatický pohon Flowserve PO 1502
Příruba s hrubou těsnící lištou
Připojení
Příruba s výkružkem
Příruba s hladkou těsnící lištou
Přivařovací provedení
Materiálové prov. tělesa Uhlíková ocel 1.0619
(-20 až 400oC)
(-20 až 550oC)
Legovaná ocel 1.7357
(v závorkách jsou uvedeny
rozsahy pracovních teplot)
Jiný materiál dle dohody
Druh ucpávky
Grafit
Jednostupňová
Počet stupňů redukce
Dvoustupňová
Průtočná charakteristika Lineární - Třída netěsnosti III.
Rovnoprocentní - Třída netěsnosti III.
Max. 3
Počet clon
Jmenovitý tlak PN
PN vstup / výstup
Dle druhu média
Pracovní teplota oC
DN - dle provedení
Jmenovitá světlost DN
XXX XXXX XX
XXxXX / XXX - XX/XX
1. Ventil
2. Označení typu
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
E
P
R
EYA
EYA
EYA
EYB
EPD
EPM
E AA
EAB
EAC
EAD
EAE
EAF
EAG
EAH
EZE
EZF
EZG
EZH
PFB
PFC
PFD
1
2
3
4
1
7
9
5
1
2
L
R
X
XX/XX
XXX
XX/XX
Příklad objednávky: Regulační ventil dvoucestný DN 80/150, PN 160/100, s elektrickým pohonem Modact MTN Control,
materiál tělesa litá uhlíková ocel, přivařovací provedení, ucpávka Grafit, dvoustupňová redukce tlaku,
jedna clona na výstupu, charakteristika lineární se označí: RV502 EYA 4152 L1 160x100/400-080/150
Poznámka
PN a DN výstupního hrdla, počet stupňů redukce, počet clon, eventuelně i jiný typ ovládání je volen po dohodě s výrobcem.
-12-
®
RS 502
Redukční stanice
Vstup DN 50 až 150
Výstup DN 100 až 700
PN 16 až 160
Popis
Použití
Redukční stanice RS 502 jsou jednosedlové regulační ventily
stavebnicové konstrukce, které jsou uzpůsobeny pro vstřik vody
do rozšířeného výstupního hrdla. Tlakově odlehčený, vícestupňový škrticí systém je řešen pro eliminaci vysokých tlakových
spádů na ventilu, s vysokou odolností proti opotřebení vlivem
proudění a účinkům expandující páry a s nízkou hlučností.
Chladicí voda je vstřikována do výstupní páry speciální tryskou
(VH nebo VHP) s proměnným průtokem až za hlavním škrticím
systémem. Ventily mohou být dodávány v přivařovacím provedení, alternativně v provedení přírubovém, s těsnicími plochami
dle požadavků a potřeb zákazníka.
Jsou ovládány přímými táhlovými servopohony, připojení je
uzpůsobeno pro použití tuzemských i zahraničních pohonů
výrobců ZPA Pečky, Regada Prešov, Auma, Schiebel a
Flowserve.
Ventily jsou určeny pro současnou redukci tlaku a teploty vodní
páry. Jsou tedy určeny především pro průmyslové aplikace,
jako například výroba nízkotlaké páry v teplárenství, parní
okruhy elektráren nebo technologické procesy. Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky jsou určeny dle EN 12 516-1 viz. strana 42 tohoto katalogu.
Pracovní média
Armatury jsou určeny především pro regulaci tlaku a teploty
vodní páry bez mechanických mečistot. Výrobce doporučuje
zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot.
Případné nečistoty mají vliv na kvalitu a spolehlivost regulace
a mohou způsobit snížení životnosti armatury.Použití ventilů
pro ostatní pracovní látky je nutné zvažovat podle použitých
materiálů přicházejících do styku s médiem a je vhodné ho
vždy konzultovat s výrobcem.
Montážní polohy
6
Ventil musí být namontován do potrubí vždy způsobem, aby
směr toku média souhlasil se šipkami na tělese.
Montážní poloha je libovolná kromě polohy, kdy je pohon pod
ventilem. Při teplotách média nad 150°C je nutné chránit
pohon před nadměrným působením tepla od potrubí, např.
vhodnou izolací potrubí a ventilu a vykloněním pohonu ze
svislé osy. Detailní instrukce pro montáž jsou uvedeny
v dokumentu „Pokyny pro montáž a údržbu armatury”.
Doporučené diferenční tlaky
Vzhledem k tlakovému odlehčení kuželky a k silám používaných pohonů není použití ventilu pro vysoké tlakové spády
omezeno z hlediska sil způsobených tlakem média, ale pouze
životností použitého škrticího systému. U ventilů je doporučen
maximální provozní tlakový spád do 5.0 MPa na jeden stupeň
redukce při použití děrované kuželky a děrovaného sedlového
koše. Konkrétní případy je však vhodné konzultovat s výrobcem
podle tlakových poměrů a ostatních parametrů zařízení.
Technické parametry
Konstrukční řada
Provedení
Rozsah světlostí
Jmenovitý tlak
Materiál tělesa
Materiál přivařovacích nástavců
Materiál sedla:
DN 50 - 150
Materiál kuželky: DN 50 - 150
Rozsah pracovních teplot
Připojovací příruby
Těsnicí plochy přírub
Přivařovací konce
Regulační systém
Průtočná charakteristika
Netěsnost
Ucpávka
RS 502
Regulační ventil jednosedlový, přímý, s tlakově odlehčenou kuželkou,
s rozšířeným výstupem a s clonou na výstupu a s přírubou
pro vstřik vody do výstupního potrubí
Vstup DN 50 až 150; výstup DN 100 až 700
Vstup PN 16 až 160; výstup PN 16 až 100
Uhlíková ocel 1.0619 (GP 240 GH)
Legovaná ocel 1.7357 (G17CrMo5-5)
1.0425 (P 265 GH)
1.7335 (13CrMo4-5)
17 021.6 (1.4006) + návar
17 023.6 (1.4078) kaleno
-20 až 400oC
-20 až 550oC
Pro PN 16 až 160 dle ČSN EN 1092-1 (2/2003)
Typ B1 dle ČSN EN 1092-1 (2/2003) - hrubá těsnící lišta
Typ F dle ČSN EN 1092-1 (2/2003) - těsnící lišta s výkružkem
Typ B2 dle ČSN EN 1092-1 (2/2003) - hladká těsnící lišta
Dle ČSN 13 1075 (3/1991)
Jedno nebo dvoustupňová redukce tlaku
Děrovaná kuželka - sedlo (sedlový koš), clona
Lineární, rovnoprocentní
Dle ČSN EN 1349 (5/2001) Třída III
Grafit
-13-
®
Rozsah hodnot průtokových součinitelů Kvs
DN
Počet st. redukce
1
2
Počet st. redukce
1
2
50/XXX
65/XXX
80/XXX
100/XXX
125/XXX
Hodnoty 3Kvs [m /hod] - charakteristika lineární
6.3 - 50
8.0 - 80
10 - 125
10 - 125
5.0 - 40
8.0 - 80
10 - 100
10 - 100
Hodnoty Kvs [m 3/hod] - charakteristika rovnoprocentní
6.3 - 32
16 - 50
16 - 63
16 - 63
5.0 - 25
16 - 40
16 - 50
16 - 50
2.5 - 32
2.5 - 32
6.3 - 25
5.0 - 20
150/XXX
12.5 - 250
12.5 - 250
25 - 160
25 - 80
Jmenovité hodnoty průtokových součinitelů Kvs jsou voleny
jako násobky 10 základní řady vyvolených čísel R10 (1.0; 1.25;
1.6; 2.0; 2.5; 3.2; 4.0; 5.0; 6.3; 8.0; 10.0). Jsou určovány pro
každou armaturu individuálně podle požadavků zákazníka
v rozsahu limitovaném údaji v tabulce.
Rozměry a hmotnosti ventilů RS 502
v přivařovacím provedení *)
Připojovací rozměry přivařovacích
konců
V1
[mm]
50/100 150
65/125 175
80/150 180
100/200 204
125/250 204
150/300 264
150/500 264
DN
*)
V2
[mm]
291
310
320
345
345
453
453
V3
[mm]
130
130
130
130
130
190
190
V4
[mm]
170
--215
215
--250
---
V5
[mm]
----262
290
314
343
430
L
[mm]
710
--820
910
--1091
---
H
d
[mm]
25
25
40 M16x1,5
40
40
63 M20x1,5
63
m
[kg]
50
67
94
113
--257
---
V tabulce jsou uvedeny pouze doporučené kombinace
vstupní a výstupní DN
Pozn.: Uvedené hmotnosti jsou orientační.
Chybějící údaje upřesní výrobce.
DN
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
500
600
700
PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160 PN 16-160
D
t
t
t
t
t
t
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
[mm]
60.3
2.9
2.9
2.9
3.2
4.5
6.3
76.1
3.2
3.2
3.2
3.6
5
7
88.9
3.6
3.6
3.6
4
5.6
8
114.3
4
4
4
5
7
10
139.7
4.5
4.5
4.5
5.6
8
12.5
168.3
5
5
5
7
10
14
219.1
6.3
6.3
6.3
8
12.5
--273.0
7
7
7
10
16
--323.9
8
8
8
12.5
18
--406.4
11
11
11
14
20
--508.0
14
14
14
18
25
--610
18
18
18
23
----721
23
23
23
-------
Rozměry přivařovacích konců je možno přizpůsobit
požadavkům zákazníka.
Jiné tvary přivařovacích konců dle požadavků zákazníka
-14-
®
Rozměry a hmotnosti ventilů RS 502 v přírubovém provedení *)
DN
50/100
65/125
80/150
100/200
125/250
150/300
150/500
V3
V5
L
V1
V2
V4
H
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
----150 291 130
--25
----175 310 130
--25
--180 320 130 220 262
40
--204 345 130 265 290
40
--204 345 130 236 314
40
343
--264 453 190
--63
430
--264 453 190
--63
d
M16x1,5
M20x1,5
m
[kg]
73
102
140
188
--428
---
*)
V tabulce jsou uvedeny pouze doporučené
kombinace vstupní a výstupní DN
Pozn.: Uvedené hmotnosti jsou orientační.
Chybějící údaje upřesní výrobce.
Připojovací rozměry přírub
DN
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
500
DN
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
500
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
PN 16
PN 25
PN 40
PN 63
D1
D1
D1
a
D4
D2
a
D4
D2
a
D4
D2
a
D4
n
n
n
n
[mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]
18 18
4 165 125 20 18
4 165 125 20 18
4 180 135 26 22
4
18 18
8 185 145 22 18
8 185 145 22 18
8 205 160 26 22
8
20 18
8 200 160 24 18
8 200 160 24 18
8 215 170 28 22
8
20 18
8 235 190 24 22
8 235 190 24 22
8 250 200 30 26
8
22 18
8 270 220 26 26
8 270 220 26 26
8 295 240 34 30
8
22 22
8 300 250 28 26
8 300 250 28 26
8 345 280 36 33
8
24 22
12 360 310 30 26
12 375 320 34 30
12 415 345 42 36
12
26 26
12 425 370 32 30
12 450 385 38 33
12 470 400 46 36
12
28 26
12 485 430 34 30
16 515 450 42 33
16 530 460 52 36
16
16
32 30
16 620 550 40 36
16 660 585 50
39
16 670 585 60 42
44 33
20 730 660 48 36
20 755 670 57 42
20 800 705 68 48
20
D1
[mm]
165
185
200
220
250
285
340
405
460
580
715
D2
[mm]
125
145
160
180
210
240
295
355
410
525
650
D1
[mm]
195
220
230
265
315
355
430
505
585
715
870
PN 100
PN 160
PN 16 - 160
D1
D3
f
D2
a
D2
a
D4
D4
n
n
[mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm]
145 28 26
4 195 145 30 26
4 102
170 30 26
8 220 170 34 26
8 122
180 32 26
8 230 180 36 26
8 138
210 36 30
8 265 210 40 30
8 162 1) 3
250 40 33
8 315 250 44 33
8 188
290 44 33
12 355 290 50 33
12 218 2)
--360 52 36
12
--------- 285 3)
----------- 345 4)
430 60 39
12
--500 68 42
16
--------- 410 5)
--620 78 48
16
--------- 535 6) 4
----------- 615 7)
760 94 56
20
pro PN 16 ... 158 mm
pro PN 16 ... 212 mm
pro PN 16 ... 268 mm
pro PN 25 ... 278 mm
pro PN 16 ... 320 mm
pro PN 25 ... 335 mm
pro PN 16 ... 378 mm
pro PN 25 ... 395 mm
pro PN 16 ... 490 mm
pro PN 25 ... 505 mm
pro PN 16 ... 610 mm
-15-
®
ØD
ØD
t
t
Redukční stanice RS 502 v přírubovém provedení
Redukční stanice RS 502 v přírubovém provedení
H
d
n x Ć D4
V1
Ć
Ć
Ć
Ć
D
D3
D2
D1
V5
V2
V3
V4
f
a
L
-16-
®
Schéma sestavení úplného typového čísla ventilů RS 502
XX X X X
RS
Redukční stanice
Ventil přímý s rozšířeným výstupem
502
a vstřikem vody do výstupního potrubí
Elektrický pohon
Typ ovládání
Pneumatický pohon
Ruční kolo
Elektrický pohon Modact MTN Control
Elektrický pohon Modact MTP Control
Elektrický pohon Modact MTNED, MTPED
Elektrický pohon Modact MTN, MTP
Elektrický pohon Modact MTR
Elektrický pohon ST 2, STR 2, STR 2PA
Elektrický pohon Auma SA 07.2
Elektrický pohon Auma SA Ex 07.2
Elektrický pohon Auma SAR 07.2
Elektrický pohon Auma SAR Ex 07.2
Elektrický pohon Auma SA 07.6
Elektrický pohon Auma SA ExC 07.6
Elektrický pohon Auma SAR 07.6
Elektrický pohon Auma SAR ExC 07.6
Elektrický pohon Schiebel AB5
Elektrický pohon Schiebel exAB5
Elektrický pohon Schiebel rAB5
Elektrický pohon Schiebel exrAB5
Pneumatický pohon Flowserve PB 502
Pneumatický pohon Flowserve PB 700
Pneumatický pohon Flowserve PO 1502
Příruba s hrubou těsnící lištou
Připojení
Příruba s výkružkem
Příruba s hladkou těsnící lištou
Přivařovací provedení
Materiálové prov. tělesa Uhlíková ocel 1.0619
(-20 až 400oC)
(-20 až 550oC)
Legovaná ocel 1.7357
(v závorkách jsou uvedeny
rozsahy pracovních teplot)
Jiný materiál dle dohody
Druh ucpávky
Grafit
Jednostupňová
Počet stupňů redukce
Dvoustupňová
Průtočná charakteristika Lineární - Třída netěsnosti III.
Rovnoprocentní - Třída netěsnosti III.
Počet clon
Max. 3
Jmenovitý tlak PN
PN vstup / výstup
Dle druhu média
Pracovní teplota oC
DN - dle provedení
Jmenovitá světlost DN
XXX XXXX XX
XX/XX / XXX - XX/XX
1. Ventil
2. Označení typu
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
E
P
R
EYA
EYA
EYA
EYB
EPD
EPM
E AA
EAB
EAC
EAD
EAE
EAF
EAG
EAH
EZE
EZF
EZG
EZH
PFB
PFC
PFD
1
2
3
4
1
7
9
5
1
2
L
R
X
XX/XX
XXX
XX/XX
Příklad objednávky: Redukční stanice se vstřikem, DN 80/150, PN 160/100, s elektrickým pohonem Modact MTN Control,
materiál tělesa litá uhlíková ocel, přivařovací provedení, ucpávka Grafit, dvoustupňová redukce tlaku,
jedna clona na výstupu, charakteristika lineární se označí: RS502 EYA 4152 L1 160x100/400-080/150
Poznámka
PN a DN výstupního hrdla, počet stupňů redukce, počet clon,
eventuelně i jiný typ ovládání je volen po dohodě s výrobcem.
V objednávce je dále nutné uvést parametry vstřikovací vody,
případně typ vstřikovací hlavy (VH) podle katalogového listu
02-03.2 nebo vstřikovací hlavy parní (VHP) podle katalogového
listu 02-03.3.
-17-
®
RV 504
Regulační ventily
DN 25 až 150 , PN 16 až 160
Popis
Použití
Ventily RV504 jsou trojcestné armatury se směšovací nebo
rozdělovací funkcí. Vzhledem k tlakově nevyváženému
systému kuželky je nutno brát v úvahu max. Dp pro danou
světlost (viz tabulka Dpmax na následující straně).
Průtočné charakteristiky, Kvs součinitele a netěsnost
odpovídají mezinárodním standardům.
Ventily mohou být dodávány v přírubovém provedení, s
těsnícími plochami dle požadavků a potřeb zákazníka,
alternativně v přivařovacím (při úpravě či výměně spodního
sedla je nutné armaturu vyříznout z potrubí a následně zavařit).
Ventily jsou ovládány přímými táhlovými servopohony, připojení
je uzpůsobeno pro použití tuzemských i zahraničních pohonů
výrobců ZPA Pečky, Regada Prešov, Auma, Schiebel
a Flowserve.
Oblast použití těchto armatur navazuje na hranici použitelnosti
ventilů řady RV 214 až RV 235. Jsou tedy určeny především
pro průmyslové aplikace, jako jsou například teplárny, elektrárny nebo regulace technologických procesů. Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky jsou určeny dle normy EN 12 516-1
viz. strana 42 tohoto katalogu.
Montážní polohy
6
Pracovní média
Ventily řady RV 504 jsou určeny k regulaci průtoku a tlaku
kapalin, plynů a par, jako je voda, pára, vzduch a jiná média
kompatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury.
Pro kvalitní a spolehlivou regulaci výrobce doporučuje zařadit
do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot, či jiným
vhodným způsobem zajistit, že regulované médium
neobsahuje abrazivní příměsi nebo jiné mechanické nečistoty.
V případě použití ventilu jako směšovacího, musí být
namontován do potrubí vždy způsobem, aby směr toku média
souhlasil se šipkami na tělese a nástavci (vstupy A, B a výstup
AB). U rozdělovacího ventilu je směr toku opačný (vstup AB
a výstupy A, B).
Montážní poloha je libovolná kromě polohy, kdy je pohon pod
ventilem. Při teplotách média nad 150°C je nutné chránit
pohon před nadměrným působením tepla od potrubí, např.
vhodnou izolací potrubí a ventilu a vykloněním pohonu ze
svislé osy. Detailní instrukce pro montáž jsou uvedeny
v dokumentu „Pokyny pro montáž a údržbu armatury”.
Technické parametry
Konstrukční řada
Provedení
Rozsah světlostí
Jmenovitý tlak
Materiál tělesa
Materiál přivařovacích nástavců
Materiál sedla : DN 15 - 150
Materiál kuželky : DN 15 - 150
Rozsah pracovních teplot
Připojovací příruby
Těsnicí plochy přírub
Přivařovací konce
Typ kuželky
Průtočná charakteristika
Netěsnost
Ucpávka
RV 504
Regulační ventil třícestný, přímý
DN 25 až 150
PN 16 až 160
Uhlíková ocel 1.0619 (GP 240 GH)
Legovaná ocel 1.7357 (G17CrMo5-5)
1.0425 (P 265 GH)
1.7335 (13CrMo4-5)
17 021.6 (1.4006) + návar
17 023.6 (1.4078) kaleno
o
o
-20 až 400 C
-20 až 550 C
Pro PN 16 až 160 dle ČSN EN 1092-1 (2/2003)
Typ B1 dle ČSN EN 1092-1 (2/2003) - hrubá těsnící lišta
Typ F dle ČSN EN 1092-1 (2/2003) - těsnící lišta s výkružkem
Typ B2 dle ČSN EN 1092-1 (2/2003) - hladká těsnící lišta
Dle ČSN 13 1075
Děrovaná kuželka
Lineární, rovnoprocentní - pouze v přímé větvi
Dle ČSN EN 1349 (7/2012) Třída II
Grafit
-18-
®
Rozsah hodnot průtokových součinitelů Kvs a diferenční tlaky Dpmax [MPa]
DN
Počet stupňů redukce
1
Počet stupňů redukce
1
25
40
50
65
80
100
Hodnoty Kvs [m 3/hod] - charakteristika lineární
2.5 - 20
3.2 - 32
6.3 - 50
8.0 - 80
10 - 125
Hodnoty Kvs [m 3/hod] - charakteristika rovnoprocentní
6.3 - 25
6.3 - 32
16 - 50
16 - 63
6.3 - 20
1.6 - 5.0
1.6 - 5.0
Dpmax
Dpmax (PNEU pohon, rozdělovací funkce)
4
1.32
4
2.42
4
0.81
Jmenovité hodnoty průtokových součinitelů Kvs jsou voleny
jako násobky 10 základní řady vyvolených čísel R10 (1.0;
1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.2; 4.0; 5.0; 6.3; 8.0; 10.0).
2.53
0.51
2.07
0.41
1.36
0.27
125
150
10 - 125
16 - 250
16 - 63
25 - 125
1.36
0.27
0.89
0.18
Jsou určovány pro každou armaturu individuálně podle
požadavků zákazníka v rozsahu limitovaném údaji v tabulce.
Rozměry a hmotnosti ventilů RV 504 v přivařovacím provedení
PN 16 PN 25 PN 40 PN 63 PN 100 PN 160
t
t
t
t
t
t
D
L
V1*)
[mm] [mm] [mm]
[mm] [mm] [mm] [mm]
[mm] [mm]
25
2.6
2.6
2.6
4.0
2.6
2.9
33.7
270
--40
2.6
2.6
2.6
5.0
2.9
3.6
48.3
300
--2.9
2.9
2.9
6.3
50
3.2
4.5
60.3
390
--65
3.2
3.2
3.2
7.0
3.6
5.0
76.1
450
--3.6
3.6
3.6
8.0
4.0
5.6
88.9
480
--80
100
4.0
4.0
4.0
10
5.0
7.0
114.3
580
310
125
4.5
4.5
4.5
12.5 139.7
5.6
8
580
310
150
--5.0
5.0
5.0
14
7.0
10
168.3
720
Rozměry přivařovacích konců je možno přizpůsobit požadavkům zákazníka.
*)
další hodnoty budou doplněny později
DN
PN 16 až 160
V2
H
V3
[mm] [mm] [mm]
254
16
130
265
25
130
291
25
130
310
25
130
320
40
130
345
40
130
345
130
40
453
190
63
d
M10x1
M16x1,5
M20x1,5
m*)
[kg]
----------88
100
---
Regulační ventil RV 504 v přivařovacím provedení
H
d
SMĚŠOVACÍ
SMĚŠOVACÍ
AB
A
ROZDĚLOVACÍ
V1
ROZDĚLOVACÍ
SMĚŠOVACÍ
ROZDĚLOVACÍ
B
L
-19-
D
t
V2
V3
Jiné tvary přivařovacích konců dle požadavků zákazníka
®
Rozměry a hmotnosti ventilů RV 504 v přírubovém provedení
DN
25
40
50
65
80
100
125
150
DN
25
40
50
65
80
100
125
150
1)
2)
D1
[mm]
115
150
165
185
200
220
250
285
PN 16
PN 25
PN 40
PN 63
D1
D1
D1
D2
a
D4
D2
a
D4
D2
a
D4
D2
a
D4
n
n
n
n
[mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks]
115 85
115 85
85
18 14
4
18 14
4
18 14
4 140 100 24 18
4
110 18 18
4 150 110 18 18
4 150 110 18 18
4 170 125 26 22
4
125 18 18
4 165 125 20 18
4 165 125 20 18
4 180 135 26 22
4
145 18 18
8 185 145 22 18
8 185 145 22 18
8 205 160 26 22
8
160 20 18
8 200 160 24 18
8 200 160 24 18
8 215 170 28 22
8
180 20 18
8 235 190 24 22
8 235 190 24 22
8 250 200 30 26
8
210 22 18
8 270 220 26 26
8 270 220 26 26
8 295 240 34 30
8
240 22 22
8 300 250 28 26
8 300 250 28 26
8 345 280 36 33
8
D1
[mm]
140
170
195
220
230
265
315
355
PN 100
PN 160
D4
D4
D1
D3
V1*)
D2
a
D2
a
n
n
[mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [mm] [mm]
--68
100 24 18
4 140 100 24 18
4
88
--125 26 22
4 170 125 28 22
4
145 28 26
4 195 145 30 26
4 102 --170 30 26
8 220 170 34 26
8 122 --180 32 26
8 230 180 36 26
8 138 --210 36 30
8 265 210 40 30
8 162 1) 330
250 40 33
8 315 250 44 33
8 188 330
290 44 33
12 355 290 50 33
12 218 2) ---
pro PN 16 ... 158 mm
pro PN 16 ... 212 mm
*)
další hodnoty budou doplněny později
Regulační ventil RV 504 v přírubovém provedení
V2
V3
H
d
a
SMĚŠOVACÍ
SMĚŠOVACÍ
AB
A
nx D4
ROZDĚLOVACÍ
V1
ROZDĚLOVACÍ
DN
D3
D2
D1
f
SMĚŠOVACÍ
ROZDĚLOVACÍ
B
L
-20-
V2
[mm]
254
265
291
310
320
345
345
453
PN 16 do 160
f
V3
H
L
[mm] [mm] [mm] [mm]
130 260 2
16
130 300
25
130 350
25
130 420
25
130 450
40
3
130 520
40
130 520
40
190 680
63
d
M10x1
M16x1,5
M20x1,5
m*)
[kg]
----------120
-----
®
Schéma sestavení úplného typového čísla ventilů RV 504
XX X X X
Regulační ventil
RV
Regulační ventil přímý třícestný
504
Elektrický pohon
Pneumatický pohon
Ruční kolo
Elektrický pohon Modact MTN Control
Elektrický pohon Modact MTP Control
Elektrický pohon Modact MTNED, MTPED
Elektrický pohon Modact MTN, MTP
Elektrický pohon Modact MTR
Elektrický pohon ST 2, STR 2, STR 2PA
Elektrický pohon Auma SA 07.2
Elektrický pohon Auma SA Ex 07.2
Elektrický pohon Auma SAR 07.2
Elektrický pohon Auma SAR Ex 07.2
Elektrický pohon Auma SA 07.6
Elektrický pohon Auma SA ExC 07.6
Elektrický pohon Auma SAR 07.6
Elektrický pohon Auma SAR ExC 07.6
Elektrický pohon Schiebel AB5
Elektrický pohon Schiebel exAB5
Elektrický pohon Schiebel rAB5
Elektrický pohon Schiebel exrAB5
Pneumatický pohon Flowserve PB 502
Pneumatický pohon Flowserve PB 700
Pneumatický pohon Flowserve PO 1502
Příruba s hrubou těsnící lištou
Připojení
Příruba s výkružkem
Příruba s hladkou těsnící lištou
Přivařovací provedení
Materiálové prov. tělesa Uhlíková ocel 1.0619
(-20 až 400oC)
(-20 až 550oC)
Legovaná ocel 1.7357
(v závorkách jsou uvedeny
rozsahy pracovních teplot)
Jiný materiál dle dohody
Druh ucpávky
Grafit
Jednostupňová
Počet stupňů redukce
Průtočná charakteristika Lineární - Třída netěsnosti II.
Rovnoprocentní - Třída netěsnosti II.
Počet clon
Bez clony
Jmenovitý tlak PN
PN 16
PN 25
PN 40
PN 63
PN 100
PN 160
Dle druhu média
Pracovní teplota oC
DN - dle provedení
Jmenovitá světlost DN
1. Ventil
2. Označení typu
3. Typ ovládání
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
X X X X X X X X X - XXX / XXX - XXX
E
P
R
EYA
EYA
EYA
EYB
EPD
EPM
E AA
EAB
EAC
EAD
EAE
EAF
EAG
EAH
EZE
EZF
EZG
EZH
PFB
PFC
PFD
1
2
3
4
1
7
9
5
1
L
R
0
016
025
040
063
100
160
XXX
XXX
Příklad objednávky: Regulační ventil třícestný DN 80, PN 160, s elektrickým pohonem Modact MTN Control, materiál tělesa litá
uhlíková ocel, přivařovací provedení, ucpávka Grafit, jednostupňová redukce tlaku, charakteristika lineární
se označí: RV504 EYA 4151 L0 160/400-080
Při objednávce nutno specifikovat funkci ventilu: směšovací / rozdělovací
Poznámka
V případě potřeby lze po dohodě s výrobcem objednat i jiný typ ovládání.
-21-
®
EYA
EYB
Elektrické pohony Modact MTN, MTP
a Modact MTN, MTP Control, typ 52 442
ZPA Pečky
Technické parametry
Typ
Modact MTN Control
Modact MTN
Modact MTP Control
Modact MTP
Označení v typovém čísle ventilu
EYA
EYB
EYA
EYB
Napájecí napětí
3 ~ 230 V AC / 400 V AC
Frekvence
50 Hz
Výkon
viz specifikační tabulka
Řízení
3 - bodové; s regulátorem ZP2.RE5 spojité
Jmenovitá síla
15 až 25 kN
Zdvih
10 až 100 mm
Krytí
IP 55
IP 67
daná použitou armaturou
Maximální teplota média
o
Přípustná teplota okolí
-25 až 55 C
Přípustná vlhkost okolí
10 - 100 % s kondenzací
Hmotnost
33 kg
Poznámka:
Podrobné technické informace o pohonech naleznete v katalogové listu výrobce na webových stránkách www.zpa-pecky.cz
-22-
®
Specifikace pohonů Modact MTN, MTP a Modact MTN, MTP Control
1 vysílač polohy - odporový 2x100 Ω nebo proudový
1 topný článek
1 třífázový asynchronní elektromotor
Základní výbava:
2 momentové vypínače MO, MZ
2 polohové vypínače PO, PZ
2 signalizační vypínače SO, SZ
Základní technické parametry:
Rozsah
Rychlost
Záběrná přestavení
Zdvih
Výkon
nastavení
Typ
síla
kN
mm
W
vyp. síly kN
mm.min-1
MTN 15
MTP 15
11,5 - 15
17
MTN 25
MTP 25
15 - 25
32,5
50
80
125
36
27
50
80
125
36
27
10 - 100
10 - 100
Otáčky
1/min
850
850
1350
645
645
835
835
1350
645
645
180
180
250
120
120
180
180
250
120
120
Provedení, elektrické připojení
Se svorkovnicí
S konektorem HARTING
Provedení Modact MTN; Modact MTN Control ... krytí IP55
Provedení Modact MTP; Modact MTP Control ... krytí IP67
Doplňková elektrická výzbroj
Provedení Control
(se zabudovanou
stykačovou
kombinací)
1)
bez BMO
s BMO
Iz
In
2.3
2.3
3.0
2.2
2.2
2.3
2.3
3.0
2.2
2.2
Hmotnost
Typové číslo
Hliník Základní Doplňkové 2)
[kg]
XX0XXM
XX1XXM
33
XX3XXM
XX2XXM
XXAXXM
52 442
XX4XXM
XX5XXM
33
XX6XXM
XX7XXM
XX8XXM
6XXXXM
7XXXXM
XXXXNM
XXXXPM
Proudový vysílač Proudový vysílač
CPT bez zdroje DCPT se zdrojem
XXX0XM
XXXRXM
XXX1XM
XXXSXM
XXX2XM
XXX3XM
XXXPXM
XXXZXM
Odporový vysílač Proudový vysílač Proudový vysílač
2x 100 ohmů
CPT bez zdroje DCPT se zdrojem
proudový 4 - 20 mA
proudový 4 - 20 mA s BMO
odporový 2x 100 Ω
odporový 2x 100 Ω s BMO
bez vysílače, s BMO
bez vysílače, bez BMO
Vysílače polohy
Elektromotor
In (400V)
A
0.74
0.74
0.77
0.51
0.51
0.74
0.74
0.77
0.51
0.51
bez brzdy BAM a regulátoru polohy
s brzdou BAM, bez regulátoru polohy
s brzdou BAM a s regulátorem polohy
bez brzdy BAM a regulátoru polohy
s brzdou BAM, bez regulátoru polohy
s brzdou BAM a s regulátorem polohy
XXX4XM
XXX5XM
XXX7XM
XXX8XM
XXXAXM
XXXBXM
XXXCX5M 3)
XXXDXM
XXXEXM
XXXFX5M 3)
XXXKXM
XXXLXM
XXXMXM
XXXNXM
Poznámky:
1)
Požaduje-li se provedení s blikačem, uvede se tento požadavek slovně: Provedení s blikačem
2)
Žádá-li zákazník provedení bez blokace síly, je uvedeno na posledním místě typového čísla písmeno M
(např. 52442.6M51)
3)
Pro servopohony MODACT MTN Control s regulátorem ZP2.RE5 se na 11. místě se uvede číslice 5 (např. 52442.6M5FN5M)
b, g
Připojovací rozměry - rozpis doplňkového typového čísla 52 442
Rozteč sloupků
Poloha
"zavřeno"
Závit ve spojce
B
150
b
74
g
130
I M 20x1,5
II M 16x1,5
III M 10x1
Provedení
Bb2II
Bb2III
Bg2I
-23-
Typové číslo
základní doplňkové
52 442 XMXXXM
52 442 XPXXXM
52 442 XRXXXM
Přiřazení k ventilům
RV, RS 50x DN 40 až 125
RV, RS 50x DN 15 až 25
RV, RS 50x DN 150
®
Rozměry pohonu Modact MTN, MTP
Rozměry pohonu Modact MTN, MTP
a Modact MTN, MTP Control
- se svorkovnicí
- s konektorem
M25x1,5
ø kabelu 13 – 18
215
215
Závity
nebo vývodky
1 x kabelová vývodka M25x1,5
ø kabelu 9 – 16 mm
max. 562
max. 334
99
90
97
99
90
M20x1,5
ø kabelu 10 – 14
Vnější
ochranná svorka 1 x kabelová vývodka M25x1,5
ø kabelu 9 – 16 mm
max. 595
Místní ovládání
max. 334
Místní ovládání
261
Provedení 2
Rozměry pohonu Modact MTN, MTP Control
c (a), d (b), h (g)
325
e (a), f (b), ch (g)
(153)
253
25
M 20 ø26
A
B
100
25
Provedení 2
A
160
B
150
a
30
b
74
g
130
c (a)
308
d (b)
352
h (g)
408
e (a)
633
f (b)
677
ch (g)
733
a, b, g
(153)
253
100
a, b, g
Provedení 2
A
160
B
150
a
30
b
74
g
130
c (a)
308
d (b)
352
h (g)
408
e (a)
605
f (b)
649
ch (g)
705
c (a), d (b), h (g)
e (a), f (b), ch (g)
297
228
Vnější
ochranná svorka
M 20 ø 26
A
B
- se svorkovnicí
99
90
215
Závity
nebo vývodky
Vnější ochranná svorka
261
Místní ovládání
M20 ø 26
A
B
c (a), d (b), h (g)
e (a), f (b), ch (g)
25
100
a,b,g
Provedení 2
A
160
B
150
a
30
b
74
g
130
c (a)
308
d (b)
352
h (g)
408
e (a)
633
f (b)
677
ch (g)
733
253
(153)
325
1 x kabelová vývodka M25x1,5
ø kabelu 9 - 16 mm
max. 595
max. 334
Detail spojky
Provedení 2
-24-
Provedení 2
®
EYA
Elektrické pohony Modact MTNED
a Modact MTPED, typ 52 442
ZPA Pečky
Technické parametry
Typ
Označení v typovém čísle ventilu
Provedení
Napájecí napětí
Frekvence
Výkon
Řízení
Jmenovitá síla
Zdvih
Krytí
Maximální teplota média
Přípustná teplota okolí
Přípustná vlhkost okolí
Hmotnost
Modact MTNED
Modact MTPED
EYA
Pohon vybavený elektronickým systémem DMS2 nebo DMS2 ED
3 ~ 230 / 400 V AC
50 Hz
viz specifikační tabulka
3 - bodové nebo spojité
15 až 25 kN
10 až 100 mm
IP 55
IP 67
daná použitou armaturou
o
-25 až 55 C
10 - 100 % s kondenzací
33 kg
Poznámka:
Podrobné technické informace o pohonech naleznete v katalogové listu výrobce na webových stránkách www.zpa-pecky.cz
Elektrické vybavení
Systém DMS2 ED
Jednodušší systém, nahrazující elektromechanické součásti starších typů pohonů. Umožňuje 2-polohové ovládání,
ve spojení s regulátorem a vysílačem umožňuje 3-bodové nebo spojité řízení signálem 4-20 mA.
Základní výbava
Řídící jednotka
Momentová jednotka
Zdrojová jednotka
Volitelná výbava
Zpětnovazební signál
Analogový regulátor
Ukazatel polohy
Stykače nebo blok
bezkontaktního ovládání
Elektronická brzda
Obsahuje snímač polohy výstupního hřídele
4 tlačítka a 3 LED pro nastavení a kontrolu servopohonu
Na svorkovnici jsou vyvedeny kontakty sedmi relé (MO, MZ, PO, PZ, SO, SZ, Ready),
stav každého signalizuje signálka LED. Jednotka umožňuje připojení topného odporu
a jeho řízení termostatem. 4 tlačítka a 3 LED pro nastavení a kontrolu servopohonu
4-20 mA
LED displej
-25-
®
Systém DMS2
Umožňuje 2-polohové nebo 3-polohové ovládání, řízení signálem 4-20 mA.
Popřípadě jej lze připojit k průmyslové sběrnici Profibus.
Základní výbava
Řídící jednotka
Obsahuje snímač polohy výstupního hřídele
2 signálky LED
Momentová jednotka
Obsah zdrojové jednotky
- 2 relé pro ovládání servopohonu
- Relé Ready s přepínacím kontaktem vyvedeným na svorkovnici
- Signalizační relé 1-4 s vyvedeným jedním pólem spínacího kontaktu na svorkovnici.
Druhé póly spínacích kontaktů relé 1-4 jsou propojené a vyvedené na svorku COM.
K jednotce se připojuje topný odpor spínaný termostatem
Jednotka ovládá silové spínače elektromotoru (stykače nebo bezkontaktní spínání)
K jednotce lze připojit elektronickou brzdu
Dvouřádkový displej, 2x12 znaků
Tlačítka "otvírat", "zavírat", "stop", otočný přepínač "místní, dálkové, stop"
Jednotka displeje
Jednotka tlačítek
Doporučená výbava
Elektronická brzda
Po vypnutí elektromotoru zkracuje doběh a zpřesňuje regulaci
Volitelná výbava (v servomotoru musí být jedna z těchto jednotek)
Jednotka 2-polohového
Umožňuje ovládání servomotoru najetím do poloh "otevřeno" a "zavřeno"
nebo analogovým signálem 0(4)-20 mA
a 3-polohového řízení
Ovládání servomotoru průmyslovou sběrnicí Profibus
Jednotka připojení Profibus
Poznámka: Elektronické řízení DMS2 při své činnosti kontroluje sled a výpadek fází napájecího napětí.
Specifikace pohonů Modact MTNED a MTPED
Základní technické parametry
Rozsah
Rychlost
nastavení Záběrná přestavení
Typ
síla
kN
vyp. síly kN
mm.min-1
Zdvih
mm
50
80
MTNED 25
125 10 - 100
15 - 25 32,5
MTPED 25
36
27
Provedení Modact MTNED ... krytí IP55
Provedení Modact MTPED ... krytí IP67
Výkon
W
180
180
250
120
120
Otáčky
1/min
835
835
1350
645
645
Elektromotor
In (400V)
A
0.74
0.74
0.77
0.51
0.51
Iz
In
2.3
2.3
3.0
2.2
2.2
Hmotnost
Typové číslo
Hliník Základní Doplňkové
[kg]
52 442
XX4XXED
XX5XXED
33
XX6XXED
XX7XXED
XX8XXED
XXXXNED
XXXXPED
Provedení, elektrické připojení, elektrická výbava
Elektronika DMS2 ED
Elektronika DMS2 ED, bezkontaktní spínače
Elektronika DMS2, Profibus, stykače
Elektronika DMS2, Profibus, bezkontaktní spínače
Elektronika DMS2, 2-polohové nebo 3-polohové řízení *)
Elektronika DMS2, 2-polohové nebo 3-polohové řízení *),
bezkontaktní spínače
Svorkovnice
EXXXXED
AXXXXED
PXX0XED
IXX0XED
RXX0XED
Konektor
FXXXXED
BXXXXED
TXX0XED
JXX0XED
VXX0XED
Svorkovnice,
brzda
HXXXXED
CXXXXED
UXX0XED
LXX0XED
WXX0XED
Konektor,
brzda
KXXXXED
DXXXXED
YXX0XED
MXX0XED
1XX0XED
NXX0XED
SXX0XED
2XX0XED
ZXX0XED
*) Jestli servomotor bude určen pro dvoupolohovou nebo třípolohovou regulaci se nastaví ve výrobním závodě. Pokud
v objednávce nebude určeno jinak, bude servomotor nastaven pro třípolohovou regulaci (ovládání signálem 4-20 mA).
Vybavení elektroniky DMS2 ED
Vybavení DMS2 ED
Místní ovládání
Displej
Stykače
Analogový modul
Vysílač
Regulátor
Znak na 9. místě (52442 xxxXxED)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
x
x
x
x
x
x x
x x
x x x x
x x
Poznámka: V případě použití elektroniky DMS2 je znak na 9. místě 0
-26-
A B C D E
x
x
x
x x
x x x
x x x x x
F H
x
x
x
x x
x
J
x
K
x
x
x
x
x
L M N
x
x
x
x x
x x x
x x x
V
x
x
x
x
W
x
x
x
x
x
®
Teploty okolí
(°C)
-25 +70
-40 +60
-25 +60
Typ servomotoru
MTNED
DMS2 ED
MTPED
DMS2
DMS2 ED
Označení
DMS2
ANO
ANO
NE
NE
---
ANO
ANO
ANO
ANO
F1
---
---
ANO
ANO
---
Poznámka: ANO - dodávané provedení
NE - nedodává se
Relativní vllhkost od 10% do 100% s kondenzací.
b, g
Připojovací rozměry - rozpis doplňkového typového čísla 52 442
Rozteč sloupků
Poloha
"zavřeno"
Závit ve spojce
B
150
b
74
g
130
I M 20x1,5
II M 16x1,5
III M 10x1
Provedení
Bb2II
Bb2III
Bg2I
Typové číslo
základní doplňkové
52 442 XMXXXED
52 442 XPXXXED
52 442 XRXXXED
Přiřazení k ventilům
RV, RS 50x DN 40 až 125
RV, RS 50x DN 15, 25
RV, RS 50x DN 150
Rozměry pohonu Modact MTNED/MTPED
- s konektorem
Provedení 2
A
160
B
150
a
30
b
74
g
130
c (a)
308
d (b)
352
h (g)
408
e (a)
605
f (b)
649
ch (g)
705
- se svorkovnicí
Provedení 2
A
160
B
150
a
30
b
74
g
130
c (a)
308
d (b)
352
h (g)
408
e (a)
633
f (b)
607
ch (g)
763
Detail spojky
-27-
®
EPD
Elektrické pohony Modact MTR
Regada
Technické parametry
Typ
Modact MTR
Označení v typovém čísle ventilu
EPD
Napájecí napětí
230 V AC
Frekvence
50 Hz
Výkon
16 nebo 25 W
Řízení
3 - bodové (ve spojení s regulátorem NOTREP spojité)
Jmenovitá síla
16, 25 kN
Zdvih
12,5 až 100 mm
Krytí
IP 55 / IP 67
daná použitou armaturou
Maximální teplota média
Přípustná teplota okolí
-25 až 55oC
Přípustná vlhkost okolí
90 %
27 až 31 kg
Hmotnost
Poznámka: Podrobné technické informace o pohonech naleznete v katalogové listu výrobce na webových stránkách www.regada.sk
Rozměry pohonu Modact MTR
#)
##)
###)
s kuličkovým
šroubem
verze
A
B
P-1045a/E 74
646
P-1045a/H 130
702
sloupky
přiřazení
k ventilům
#)
##)
RV, RS 50x DN 15 ÷125
###)
RV, RS 50x DN 150
-28-
RV, RS 50x, DN 150
RV, RS 50x, DN 40 ÷ 125
RV, RS 50x, DN 15 a 25
®
Specifikace pohonu Modact MTR
Elektrický servomotor přímočarý MTR
Prostředí mírné až horké s teplotami (-25 oC to +50 oC)
Elektrické připojení
Na svorkovnici
Na konektor
52 420. X - X X X X X / X X
0
1
Napájecí napětí
9
8
230 V AC
Elektromotor
Výkon Otáčky Proud
Vypínací
síla 1) 2)
Jmenovitá ovl.
rychlost
Pracovní ovl.
rychlost
16 000/32-G
10.0 - 16.0 kN
32 mm/min.
38 - 32 mm/min.
16 W
1 150
0.31 A
E
25 000/32-G
16 000/50-G
10.0 - 25.0 kN
10.0 - 16.0 kN
32 mm/min.
50 mm/min.
38 - 32 mm/min.
60 - 50 mm/min.
25 W
1 250
0.41 A
G
H
Provedení šroubu
kuličkové
Krytí IP 55
Krytí IP 67
Provedení ovládací desky
Pracovní zdvih
Elektromechanická - bez
místního ovládání
16 mm
25 mm
40 mm
63 mm
Vysílač polohy
Bez vysílače
Jednoduchý
Dvojitý
Odporový
Jednoduchý
Dvojitý
Bez zdroje
Se zdrojem
Bez zdroje
Se zdrojem
Elektronický
proudový
Bez zdroje
Se zdrojem
Bez zdroje
Se zdrojem
Bez zdroje
Kapacitní
CPT
Se zdrojem
Připojovací
Mechanické
výška / zdvih
připojení
74/100
Sloupky
130/100
Připojení
Výstup
—
—
—
1x100 W
2x100 W
1x2000 W
2x2000 W
2-vodič
4 - 20 mA
B
C
E
F
A
B
C
F
P
S
Q
T
U
V
W
Y
Z
I
J
0 - 20 mA
4 - 20 mA
3-vodič
0 - 5 mA
2-vodič
4 - 20 mA
Rozteč sloupků
Závit
táhla 3)
M20x1.5, M16x1.5
M10x1
150/ —
Rozměrový
náčrt
P-1045a/E
P-1045a/H
B
C
Rozšířené vybavení
Bez doplňkového výbavení; nastavená maximální vypínací síla z rozsahu
A 2 přídavné polohové spínače S5, S6
B Nastavení vypínací síly na požadovanou hodnotu
Dovolené kombinace a kód vyhotovení: A+B = 07
Poznámky:
1) Vypínací sílu z daného rozsahu uveďte v objednávce. Pokud nebude uvedena, nastavuje se na maximální hodnotu
příslušného rozsahu. U zákazníka nelze přenastavit.
2) Maximální zátěžovací síla je rovná:
- 0.8 násobku max. vypínací síly pro režim provozu S2-10 min., resp. S4-25%, 6 - 90 cyklů / hod
- 0.6 násobku max. vypínací síly pro režim provozu S4-25%, 90 - 1200 cyklů / hod
3) Závit ve spojce specifikujte v objednávce.
-29-
0 1
0 2
0 3
®
EPM
Elektrické pohony
ST 2, STR 2
Regada
Technické parametry
Typ
Označení v typovém čísle ventilu
Napájecí napětí
Frekvence
Výkon
Řízení
Jmenovitá síla
Zdvih
Krytí
Maximální teplota média
Přípustná teplota okolí
Přípustná vlhkost okolí
Hmotnost
ST 2, STR 2
EPM
1 ~ 230 V AC, 3 ~ 400 V AC
50 Hz
dle specifikační tabulky
3 - bodové, s regulátorem 0 - 10 V, (0) 4 - 20 mA
16 a 25 kN
16, 25, 40 a 64 mm
IP 65 / IP 67
daná použitou armaturou
o
-25 až 55 C
5 - 100% s kondenzací
17 až 21,5 kg
Poznámka:
Podrobné technické informace o pohonech naleznete v katalogové listu výrobce na webových stránkách www.regada.sk
Rozměry pohonů
Provedení
0
,
RV, RS 50x DN 15 - 125
RV, RS 50x DN 150
-30-
®
Specifikace pohonu ST 2, STR 2
Elektrický servomotor ST 2, STR 2
IP 65
Klimatická
Standard
IP
67
odolnost
Tropické
IP 67
IP 65
Standard
IP 65
IP 67
Tropické
IP 67
492.
Bez regulátoru (ST 2)
Napájecí napětí
S regulátorem (STR 2)
Na svorkovnici
Elektrické připojení
3x400 V AC
25 000
20 000
16 000
25 000
20 000
16 000
25 000
--16 000
--16 000
16 000
---
Pracovní zdvih
10 mm/min
Max. bez vysílače
2)
Výkon elektromotoru
60 W
---
20 mm/min
90 W
Ovládací rychlost
20 W
Jmenovitá síla [ N ]
230 V AC
25 000
16 000
25 000
20 000
16 000
25 000
20 000
16 000
--16 000
--16 000
Výkon elektromotoru
Jmenovitá síla [ N ]
Na konektor
Odporová zp. vazba
Proudová zp. vazba
Odporová zp. vazba
Proudová zp. vazba
24 V DC
230 V AC
3x400 V AC 1)
24 V AC
3x400 V AC
24 V DC
230 V AC
24 V AC
3x400 V AC 1)
3x400 V AC
40 mm/min
60 mm/min 5)
80 mm/min 5)
... 80 mm
S vysílačem
100 mm/min
16 mm
25 mm
40 mm
64 mm
Bez vysílače
1 x 100 Ω
1 x 2000 Ω
2 x 100 Ω
2 x 2000 Ω
4 - 20 mA
0 - 20 mA
4 - 20 mA
4 - 20 mA
0 - 20 mA
4 - 20 mA
Jednoduchý
Odporový
Dvojitý
bez zdroje
Elektronický
- proudový
se zdrojem
2-vodič
3-vodič
Výstup
Zapojení
Dálkový vysílač polohy
X - X X X X X / X X
0
1
6
A
C
G
J
A
0
2
3
9
C
5
8
6
7
2-vodič
3)
3-vodič
bez zdroje
2-vodič
4 - 20 mA
se zdrojem3)
Mechanické připojení DN 15 - 25, spojka M10x1, DN 40 - 125, spojka M16x1,5
4)
DN 150, spojka M20x1,5
A 2 přídavné polohové spínače
E Topný odpor s tepelným spínačem
C Místní ovládání
Příslušenství
D Topný odpor
G Nastavení vypínací síly na požadovanou hodnotu
Kapacitní
A
J
B
K
L
C
Q
R
D
V
W
E
Y
Z
D
F
H
J
A
B
F
K
P
S
T
V
Q
U
W
I
J
L
M
Dovolené kombinace příslušenství a kódy:
A+E=04, A+C=08, C+E=10, A+C+E=12, A+D=16, C+D=17, A+C+D=18, A+G=26, E+G=27, C+G=28,
D+G=29, A+E+G=30, A+C+G=31, A+D+G=32, C+E+G=33,C+D+G=34, A+D+E+G=35, A+C+D+G=36
1) Provedení s reverzními stykači, 2) Provedení bez vysílače lze nastavit zdvih 0-80 mm , 3) Vysílač polohy se zdrojem pro napájecí napětí 24 V DC
jen po dohodě s výrobcem, 4) Závit spojky je nutné v objednávce specifikovat slovně. 5) platí pro provedení bez regulátoru
-31-
0
0
0
1
2
0
2
7
5
5
®
EPM
Elektrické pohony
STR 2PA
Regada
Technické parametry
Typ
Označení v typovém čísle ventilu
Napájecí napětí
Frekvence
Výkon
Řízení
Jmenovitá síla
Zdvih
Krytí
Maximální teplota média
Přípustná teplota okolí
Přípustná vlhkost okolí
Hmotnost
STR 2PA
EPM
1 ~ 230 V AC, 3 ~ 400 V AC
50 Hz
dle specifikační tabulky
3 - bodové, s regulátorem 0 - 10 V, (0) 4 - 20 mA
16 a 25 kN
16, 25, 40 a 64 mm
IP 67
daná použitou armaturou
o
-25 až 55 C
5 - 100% s kondenzací
17 až 21,5 kg
Poznámka:
Podrobné technické informace o pohonech naleznete v katalogové listu výrobce na webových stránkách www.regada.sk
Rozměry pohonů
Provedení
0
,
RV, RS 50x DN 15 - 125
RV, RS 50x DN 150
-32-
®
Specifikace pohonu STR 2PA
Elektrický servomotor STR 2PA
IP 67
Klimatická odolnost
Na svorkovnici
---
230 V AC
3 ~ 400 V AC
10 mm/min
--25 000
16 000
25 000
16 000
25 000
--16 000
--16 000
16 000
20 mm/min
40 mm/min
60 mm/min
80 mm/min
Pracovní zdvih
DMS3 ED
100 mm/min
10-80 mm
4 - 20 mA pasivní
--4 - 20 mA
pasivní
Výstup
Ovládání
ON - OFF ovládané napájecím napětím 230 V AC
24 V DC
ON - OFF a impulzní
0/4 - 20 mA
DMS3
ON
OFF
Modulační
24 V DC
a impulzní
0/2 - 10 V
Mechanické připojení DN 15 - 25, spojka M10x1, DN 40 - 125, spojka M16x1,5
1)
DN 150, spojka M20x1,5
Bez příslušenství
A Nastavení pracovního zdvihu na požadovanou hodnotu
B Nastavení vypínací síly na požadovanou hodnotu
Příslušenství
D Modul přídavných relé R3, R4, R5
F Místní ovládání pro servopohony se systémem DMS3 a LCD
G Místní ovládání pro servopohony se systémem DMS3 ED
Ovládací
deska
X - X X X X X / X X
1
0
2
3 ~ 400 V AC
Jmenovitá síla [ N ]
Jmenovitá síla [ N ]
230 V AC
25 000
16 000
25 000
16 000
25 000
16 000
--16 000
--16 000
Napájecí napětí
Ovládací rychlost
Elektrické připojení
432.
A
J
B
L
C
R
D
V
W
E
Y
Z
K
N
F
G
H
L
M
Dovolené kombinace příslušenství a kódy
A+B=20, A+D=22, A+F=24, A+G=25, A+B+D=52, A+B+F=54, A+B+G=55, A+B+D+F=114, A+B+D+G=115, A+D+F=63,
A+D+G=64, B+D=29, B+F=31, B+G=32, B+D+F=80, B+D+G=81, D+F=40, D+G=41
1) Závit spojky je nutné v objednávce specifikovat slovně
-33-
0
0
0
0
0
1
3
5
7
8
®
EAA, EAB, EAC, EAD
EAE, EAF, EAG, EAH
Elektrické pohony
SA 07.2, SA ExC 07.2, SAR 07.2, SAR ExC 07.2
SA 07.6, SA ExC 07.6, SAR 07.6, SAR ExC 07.6
Auma
Technické parametry
Typ
SA 07.2 SA ExC 07.2 SAR 07.2 SAR ExC 07.2 SA 07.6 SA ExC 07.6 SAR 07.6 SAR ExC 07.6
Označení v typovém čísle ventilu
EAA
EAB
EAC
EAD
EAE
EAF
EAG
EAH
Napájecí napětí
1 ~ 230 V AC; 3 ~ 380 nebo 400 V AC
Frekvence
50 Hz
Výkon
viz specifikační tabulka
Řízení
3 - bodové nebo signálem 4 - 20 mA
Jmenovitá síla
30 Nm ~ 15 kN
30 Nm ~ 15 kN; 40 Nm ~ 20 kN
Zdvih
daný zdvihem ventilu 16 mm
daný zdvihem ventilu 25, 40 a 63 mm
IP 68
Krytí
Maximální teplota média
daná použitou armaturou
Přípustná teplota okolí
-40 až 80°C -20 až 60°C -40 až 60°C -20 až 60°C -40 až 80°C -20 až 60°C -40 až 60°C -20 až 60°C
Přípustná vlhkost okolí
100 %
1-fázový motor 49 kg; 3-fázový motor 21 kg
Hmotnost
Poznámka: Podrobné technické informace o pohonech naleznete v katalogové listu výrobce na webových stránkách www.auma.com
Specifikace pohonů Auma
SA X XXX
SA
R
Typ
regulační
ON - OFF
normální
nevýbušné
Funkce
Provedení
07.X
ExC
07.2
07.6
Výkonová řada pohonu
Tvar připojení A (závit TR 16x4 LH, příruba F07) ... pro RV 50x DN 15 a 25
SA 07.2
SAR 07.2
10-30 15-30
Nm
Nm
Výkon motoru [ kW ]
4
5,6
8
11
16
22
32
45
Vypínací moment
Výstupní otáčky
SA ExC 07.2 SARExC 07.2
SA 07.2
SA ExC 07.2
SAR 07.2
SAR ExC 07.2
0,02
0,02
0,04
0,04
0,06
0,06
0,1
0,1
0,02
0,02
0,04
0,04
0,06
0,06
0,1
0,1
0,02
0,02
0,04
0,04
0,06
0,06
0,1
0,1
0,02
0,02
0,04
0,04
0,06
0,06
0,1
0,1
Tvar připojení A (závit TR 20x4 LH, příruba F10) ... pro RV, RS 50x DN 40 až 150
SA 07.6
SAR 07.6
20-60 30-60
Nm
Nm
Výkon motoru [ kW ]
4
5,6
8
11
16
22
32
45
Vypínací moment
Výstupní otáčky
SA ExC 07.6 SARExC 07.6
SA 07.6
SA ExC 07.6
SAR 07.6
SAR ExC 07.6
0,03
0,03
0,06
0,06
0,12
0,12
0,2
0,2
0,03
0,03
0,06
0,06
0,12
0,12
0,2
0,2
0,03
0,03
0,06
0,06
0,12
0,12
0,2
0,2
0,03
0,03
0,06
0,06
0,12
0,12
0,2
0,2
-34-
®
Příslušenství
2 mikrospínače TANDEM
Převodovka pro signalizaci polohy
Mechanický ukazatel polohy
Potenciometr 1 x 200 Ω
Elektronický vysílač RWG (včetně potenciometru), 4 - 20 mA, 2-vodič
Elektronický vysílač RWG (včetně potenciometru), 4 - 20 mA, 3/4-vodič
Indukční vysílač polohy IWG, 4 - 20 mA
MATIC - pro spojitou regulaci (specifikace výbavy dle katalogu výrobce), hmotnost + 7 kg
AUMATIC - pro spojitou regulaci (specifikace výbavy dle katalogu výrobce), hmotnost + 7 kg
Další příslušenství dle katalogu výrobce pohonů.
Rozměry pohonů Auma řady 07.2 a 07.6
(pouze pro 3-fázové provedení, rozměry pro 1-fázové provedení dle katalogu výrobce)
Normální provedení
265
78
78
Ø 160
Ø 160
254
210
Provedení ExC norm
63
186
265
63
min. 180
1)
244
238
40
40
62
62
187
Připojení dle ISO 5210
Ø 42
50
15
≥3
3
≥3
12
3
Ø 160
78
Ø 55
Ø 70
Ø 90
4xM10
Připojovací třmen (2 sloupky)
63
186
Ø 26
Prostor potřebný pro otevření víka
Přiřazení k ventilům
RV, RS 50x DN 15 až 125
RV, RS 50x DN 150
Počet
sloupků
2
2
A
1)
B
min. 180 / 70
H
1)
238
40
62
265
4xM8
47
Tvar připojení A, F10
Ø 28
37
Tvar připojení A, F07
40
340 / 220
Provedení MATIC / AUMATIC
A
B
110 272
160 412
Hmotnost
~ 8 kg
~ 11 kg
150
-35-
Ø 40
Ø 70
Ø 102
Ø 125
®
EZE, EZF
EZG, EZH
Elektrické pohony ...AB5
Schiebel
Technické parametry
Typ
Označení v typovém čísle ventilu
Napájecí napětí AC
Frekvence
Výkon
Řízení
Jmenovitá síla
Zdvih
Krytí
Maximální teplota média
Přípustná teplota okolí
Přípustná vlhkost okolí
Hmotnost
AB5
EZE
400 / 230 V; 230 V
IP 66
o
-25 až 80 C
exAB5
EZF
400 / 230 V
rAB5
EZG
400 / 230 V; 230 V
50 Hz
viz specifikační tabulka
3 - bodové nebo signálem 4 - 20 mA
30 Nm ~ 15 kN; 40 Nm ~ 20 kN; 60 Nm ~ 30 kN
daný zdvihem ventilu 16, 25, 40, 63 mm
IP 65
IP 66
daná použitou armaturou
o
o
-20 až 40 C
-25 až 60 C
90 % (tropické provedení 100 % s kondenzací)
16 - 20 kg
exrAB5
EZH
400 / 230 V
IP 65
o
-20 až 40 C
Poznámka: Podrobné technické informace o pohonech naleznete v katalogové listu výrobce na webových stránkách www.schiebel.cz
Specifikace pohonů
XX X XXX X X + XXX
ex
nevýbušné
normální
regulační
ON - OFF
Provedení
Funkce
r
Výkonová řada pohonu
AB5
Tvar připojení (závit TR 16x4 LH, příruba F07 ... DN 15 až 25; závit TR 20x4 LH, příruba F10 ... DN 40 až 150 )
Příslušenství
7-60
Nm
vypínací
7 - 60
Nm
zatěžovací
7 - 30
Nm
AB5
rAB5
exAB5 exrAB5
400/230V 230V 400/230V 230V 400/230V400/230V
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,06
0,12
0,06
0,12
0,12
0,12
0,09
0,09
0,09
0,18
0,09
0,09
0,09
0,18
0,09
0,37
0,09
0,09
0,18
0,18
0,18
0,37
0,18
0,18
0,18
0,55
0,18
0,75
0,18
0,18
0,37
0,55
0,37
1,10
0,37
0,37
0,37
0,55
0,37
1,10
0,37
0,37
Potenciometr 1x1000 Ω
Dvojitý potenciometr
Elektronický vysílač 4 - 20 mA
Regulátor polohy ACTUMATIC R
Řídící jednotka SMARTCON
Výkon motoru [ kW ]
2,5
5
7,5
10
15
20
30
40
Vypínací moment
Výstupní otáčky
AB5 rAB5
exAB5 exrAB5
-36-
A
2,5
5
7,5
10
15
20
30
40
F
FF
ESM21
CMR
CSC
®
Rozměry pohonů ...AB5
2)
3)
1) prostor potřebný pro otevření víka
2) provedení bez brzdy
3) provedení s brzdou
Připojení dle ISO 5210
1)
Tvar připojení A, příruba F07
Připojení dle ISO 5210
Tvar připojení A, příruba F10
1)
S regulátorem polohy ACTUMATIC R
Připojovací třmen (2 sloupky)
A
B
H
S řídící jednotkou SMARTCON
150
1)
Přiřazení k ventilům
RV 50x DN 15 až 125
RV, RS 50x DN 150
-37-
Počet
sloupků
2
2
A
B
110 272
160 412
Hmotnost
~ 8 kg
~ 11 kg
®
PFB
PFC
PFD
Pneumatické pohony
Flowserve
Technické parametry
Typ
Označení v typovém čísle ventilu
Napájecí tlak
Funkce
Řízení
Jmenovitá síla
Jmenovitý zdvih
Krytí
Maximální teplota média
Přípustná teplota okolí
Přípustná vlhkost okolí
Hmotnost
PB 502
PFB
PB 700
PFC
0,6 Mpa max ,
přímá
nepřímá
přímá
nepřímá
pneumatický signál 20 - 100 kPa
proudový signál 0(4) - 20 mA
dle nastavení pružin
40 mm
20, 40, 60 mm
IP 54
daná použitou armaturou
o
-40 až 80 C
95 %
viz. rozměrová tabulka
PO 1502
PFD
přímá
nepřímá
80 mm
Příslušenství
Elektropneumatický pozicioner (analogový)
typ SRI 990
Zařízení s elektrickým vstupem 4 až 20 mA a přímým
výstupem ovládaného vzduchu do pohonu. Nastavuje se
pomocí přepínačů a potenciometrů.
Zařízení s elektrickým vstupem 4 až 20 mA a přímým
výstupem ovládaného vzduchu do pohonu. Nastavuje se
pomocí PC a zvláštního software,
komunikace HART, Fieldbus Foundation, PROFIBUS.
Zařízení s elektrickým vstupem 4 až 20 mA a přímým
výstupem ovládaného vzduchu do pohonu. Nastavuje se
pomocí tlačítek, zobrazení LED diodami, případně na displeji.
Zařízení s pneumatickým vstupem 20 - 100 kPa pro řízení
pohonů pneumatickým signálem
Nastavitelné spínače koncových poloh
Redukuje tlak ovládacího vzduchu na požadovanou hodnotu
Analogový pozicioner se vstupem 4(0) - 20 mA
Digitální pozicioner se vstupem 4(0) – 20 mA
Přímo řízený elektromagnetický ventil, konstrukce 3/2,
funkce U (univerzální), G 1/4“
Pojistné zařízení pro uzavření vzduchového potrubí
při poklesu tlaku
Elektropneumatický pozicioner (inteligentní)
typ SRD 991
Elektropneumatický pozicioner (digitální)
typ SRD 991 - D
Pneumatický pozicioner typ SRP 981
Signalizační spínače typ SGE 985
Redukční stanice typ A 3420
Elektropneumatický pozicioner typ SRI 986
Elektropneumatický pozicioner SIPART PS2
Solenoidový ventil standardní typ SC G327A001
Blokovací relé, typ EIL 200
Pracovní podmínky
Přímá a nepřímá funkce pohonu
Pneumatické pohony Flowserve jsou schopné provozu při
extrémně vysokých teplotách okolí a mají dobrou odolnost
proti rázovému zatížení. Vynikají dobrou odolností proti
vibracím, v provoze dosáhly životnosti přes 10 6 cyklů. Je
možné je dodat jak s přímou tak s nepřímou funkcí, eventuálně
s blokací polohy při výpadku napájecího vzduchu. K pohonu
lze dodat celou řadu příslušenství.
Přímá funkce je takové provedení pohonu, u kterého při
výpadku ovládacího vzduchu dojde k zasunutí táhla do
modulu pohonu (u ventilu dojde k jeho otevření).
U nepřímé funkce pneumatického pohonu dochází při výpadku ovládacího vzduchu k vysunutí táhla z pohonu (k zavření
ventilu).
-38-
®
Rozměry a hmotnosti pohonů Flowserve
Typ
PB 502
A
[mm]
352
PB 700
405
PB 1502
550
H
B
G
[mm]
[mm]
[mm]
82
40
M10x1
65
20
M16x1.5
82
40
150 M20x1.5 80
Hmotnost [kg]
Pohon
Pohon s RK
Ruční kolo
těžké (lehké)
Pohon
M
[mm]
140
105
140
160
V1
[mm]
260
265
265
340
V2
[mm]
160
290
290
410
DS
[mm]
250 (300)
350
---
E
[mm]
485 (610)
605
610
---
29
38
40
58
148
---
Pozn.: Chybějící údaje upřesní výrobce
Schéma sestavení typového čísla pohonů Flowserve
Typ pohonu
Barva
Rozsah pružin [bar]
bílá
2,0 - 3,5
2,0 - 4,8
1,8 - 2,7
1,5 - 3,8
1,5 - 2,7
bez kola
těžké kolo 1)
lehké kolo 2)
boční kolo 3)
přímá
nepřímá
20
40
60
80
Ruční kolo
Funkce
Zdvih [mm]
DN
Typ pohonu
PB 502 BVCxZB
PB 502 BFYxAB
15, 25
PB 700 BJCxZA
PB 700 BJCxAA
PB 700 BVIxZB
40, 50,
65
PB 700 BVIxAB
PB 700 BVIxZC
80,100,
125
PB 700 BVIxAC
PO 1502 BFSOZD
PO 1502 BFSOAD
150
PB 1502 BVCxZD 3)
PB 1502 BVCxAD 3)
Funkce
Zdvih
pohonu [mm] ventilu [mm]
zavírací NC
otevírací NO
zavírací NC
otevírací NO
zavírací NC
otevírací NO
zavírací NC
otevírací NO
zavírací NC
otevírací NO
zavírací NC
otevírací NO
40
40
20
20
40
40
60
60
80
80
80
80
16
16
16
16
25
25
40
40
63
63
63
63
Rozsah
pružiny [bar]
1,5 - 2,7
2 - 4,8
1,5 - 2,7
1,5 - 2,7
1,5 - 3,8
1,5 - 3,8
1,5 - 3,8
1,5 - 3,8
2 - 3,5
2 - 3,5
1,5 - 2,7
1,5 - 2,7
PX XXXX X XX X X X
PB 502
PB 700
PO 1502
B
FS
FY
JC
VI
VC
O
H
L
S
A
Z
A
B
C
D
Nastavení
pružiny [bar]
2,22 - 2,7
2 - 3,12
1,98 - 2,7
1,5 - 2,52
2,36 - 3,8
1,5 - 2,93
2,26 - 3,8
1,5 - 3,03
2,3 - 3,5
2 - 3,18
1,75 - 2,7
1,5 - 2,45
pouze pro pohony PB 502 a PB 700
pouze pro pohon PB 502
3)
pouze pro pohon PB 1502, pružinu 1,5 - 2,7 bar
1)
2)
Poznámka: Za „x” lze dosadit: O - bez ručního kola, H - s těžkým kolem, L - s lehkým kolem, S - s bočním kolem
-39-
Napájecí tlak
min. [bar]
5
5,2
4,8
4,5
5,3
5,3
5,3
5,3
5
5
5
5
®
Rozměry pohonů Flowserve
PB 502, PB 700
A
H
V1
V3
V2
Ds
G
M
(závit táhla)
H
V1
B
G
M
(závit táhla)
PO 1502
B
A
PO 1502 s ručním kolem (boční)
H
G
160
(závit táhla)
B
-40-
390
(poloha
zavřeno)
M
V1
H
800
410
V2
550
®
Ovládání ventilů řady RV / RS 50x ručním kolem
K
H
L
H
L
K
134
D5
110
D5
M20
D1
M
Ruční ovládání ventilů DN 15 - 100
Ruční ovládání ventilů DN 150
Rozměry ovládání ručním kolem:
DN
15
25
40
50
65
80
100
125
150
Označení
H
mm
L
mm
mm
M
mm
R16
16
247
160
---
R20
25
275
195
D1
mm
40
317
280
R35
63
454
350
m
kg
Objednací číslo
(číslo kusovníku)
M10x1
5
S900 0231
11
S900 0161
13
S900 0116
15
S900 0141
65
---
R28
D5
mm
150
M16x1,5
85
M20x1,5
-41-
®
Maximální dovolené pracovní přetlaky [MPa]
Materiál
Uhlíková ocel
1.0619
Legovaná ocel
1.7357
PN
100
16 1.36
25 2.13
3.41
40
63 5.37
100 8.53
160 13.6
16 1.63
25 2.54
40 4.07
63 6.41
100 10.17
160 16.3
150
1.27
1.98
3.17
4.99
7.92
12.7
1.58
2.48
3.96
6.24
9.90
15.8
200
1.14
1.78
2.84
4.48
7.11
11.4
1.49
2.33
3.74
5.88
9.34
14.9
Poznámky:
-42-
250
1.04
1.62
2.60
4.09
6.50
10.4
1.43
2.23
3.57
5.63
8.93
14.3
Teplota [ oC ]
300
350
0.94
0.88
1.47
1.37
2.35
2.19
3.71
3.45
5.89
5.48
9.40
8.80
1.33
1.23
2.08
1.93
3.33
3.09
5.24
4.86
8.32
7.71
13.3
12.3
400
0.84
1.32
2.11
3.33
5.28
8.40
1.15
1.80
2.89
4.55
7.22
11.5
450
------------1.07
1.67
2.67
4.20
6.67
10.7
500
------------0.89
1.39
2.23
3.51
5.57
8.90
550
------------0.35
0.55
0.88
1.39
2.21
3.50
®
LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
LDM, spol. s r.o.
Kancelář Praha
Podolská 50
147 01 Praha 4
LDM, spol. s r.o.
Kancelář Ústí nad Labem
Ladova 2548/38
400 11 Ústí nad Labem
- Severní Terasa
tel.: 465502511
fax: 465533101
E-mail: [email protected]
http://www.ldm.cz
tel.: 241087360
fax: 241087192
E-mail: [email protected]
tel.: +420 602708257
E-mail: [email protected]
LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
tel.: 465502411-3
fax: 465531010
E-mail: [email protected]
Váš partner
LDM, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit své výrobky a specifikace bez předchozího upozornění.
-43-

Podobné dokumenty

CZ - LDM

CZ - LDM kapalin zbavených mechanických nečistot. Běžnými pracovními látkami mohou být voda a další média bez zvláštních nároků na použité materiály armatury. Výrobce doporučuje zařadit do potrubí před vent...

Více

CZ - LDM

CZ - LDM Ventily v provedení ZV 2x6 P jsou uzavírány zpětným tlakem a ovládací pružinou s přispěním hmotnosti kuželky, otevírací přetlak je 0,05 - 0,1 bar. Ventily v provedení ZV 2x6 T jsou uzavírány pouze ...

Více

Stavebnicové regulační ventily SRV 22 DN 200

Stavebnicové regulační ventily SRV 22 DN 200 Kavitace je jev, kdy v kapalinì rázovì vznikají a zanikají parní bubliny - zpravidla v místì nejušího prùøezu proudìní vlivem místního poklesu tlaku. Tento stav výraznì sniuje ivotnost exponovan...

Více

CZ - LDM

CZ - LDM ČSN EN 13463-1 (6/2009) a ČSN EN 1127-1 (5/2008) a ve spojení s vhodnými pohony jsou určeny k použití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle provozních podmínek je možné použít provedení ventilů ...

Více

Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s

Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s návrhu armatury od výpoètu Kv souèinitele a po urèení konkrétního typu armatur vèetnì pohonu.

Více

Regulační a uzavírací ventily RV 300

Regulační a uzavírací ventily RV 300 Průtokové součinitele Kvs a diferenční tlaky Δpmax [MPa] ventilů DN 15 - 400 s tvarovými a válcovými kuželkami s výřezy (směr proudění pod kuželku) pro elektromechanické pohony Hodnota Δpmax je max...

Více

Třícestný regulační kohout RK 601

Třícestný regulační kohout RK 601 proudění média souhlasil se šipkou vyznačenou na tělese, případně na štítku směru proudění. Pokud není směr proudění vyznačen šipkou, kohout musí být namontován tak, aby vstupní potrubí směřovalo d...

Více

Regulační ventily RV 702

Regulační ventily RV 702 mohou být sytá nebo přehřátá vodní pára a další média bez zvláštních nároků na použité materiály armatur. Výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot. Případné neč...

Více

Regulační ventily a redukční stanice v nárožním provedení 900 line

Regulační ventily a redukční stanice v nárožním provedení 900 line Elektrický pohon Pneumatický pohon El. pohon Modact MTR 1) El. pohon Modact MTN Control 1) El. pohon Modact MTP Control 1) El. pohon Modact MTNED 1),MTPED 1) El. pohon Modact MTN 1), MTP 1) El. poh...

Více