Písniˇcky 1 2 3 4 5

Komentáře

Transkript

Písniˇcky 1 2 3 4 5
Písničky
1
Jak dobré je
1. :Jak dobré je před tebou být,
jak dobré je s tebou žít. :
:Přijd’, přijd’ Duchu Svatý,
vzýváme tě, přijd’ k nám. :
2
Chci Pane chválit
Tě
Koinonie č.100
1. Chci Pane chválit Tě,
den ode dne víc,
chci Pane chválit Tě,
den ode dne víc.
Chci hledat Tvoji tvář
a poznávat milost Tvou,
chci Tebe chválit.
4
Bůh je síla má
Koinonie č. 155
Bůh je síla má i vojska mého,
On způsobí volnou cestu mou,
nebot’ dal mi štít spasení mého
a dobrotivost Jeho zvelebila mne.
:Nebot’ kdo je Bohem kromě
Hospodina
a kdo je skálou kromě Boha
našeho. :
5
Tobě patří chvála
Koinonie č. 126
2. Chci Tebe více znát...
R:
Ptáci v oblacích Tobě zpívají,
stromy na polích ruce zvedají
i já zpívat chci, své ruce
pozvednout k oslavě Tvé.
3. Chci k Tobě lásku mít...
4. Jen Tobě sloužit chci...
3
Mé dlaně
zvednuté
Koinonie č. 86
Mé dlaně zvednuté přijmi ted’,
Bože můj,
tak jako večerní obětní dar.
Modlitba má at’ k Tobě stoupá,
tak jako vůně kadidlová.
1. :Tobě patří chvála, čest a sláva,
my zvedáme svoje dlaně,
my voláme: Ty jsi Pán! :
R:
:Vždyt’ Ty jsi Pán, Ty jediný, Ty
jsi Král,
Ty jsi tolik nádherný, celý svět se
Ti klaní. :
2. Nebot’ Tvé je království, moc i
sláva navěky,
v Tvém jménu je síla, ty jsi Alfa,
Omega.
:Ty jsi Ježíš, ty jsi Pán, vládce
můj. :
6
Otče, chválím
1. :Otče, chválím jméno Tvé
posvěcené,
Tvé jméno chválím, at’ je navěky
vyvýšené. :
R:
:Haleluja, jen Tobě zní dík chvály
mé,
haleluja, jen Tobě zní dík chvály
mé. :
7
Pane, přijd’ s
mocí svou
1. Pane, přijd’ s mocí svou, Pane,
přijd’.
Čekáme slávou Tvou, Pane,
přijd’.
2. Bud’ vůle Tvá
vždy zjevená, posvět’ se v nás.
Vystroj nás k službě své,
Pane, žehnej nám.
8
Agnus Dei
1. Haleluja, haleluja,
nebot’ Bůh všemocný vládu má.
Haleluja, haleluja,
nebot’ Bůh všemocný vládu má,
haleluja.
R:
:Svatý, svatý,
svatý Pán Bůh všemohoucí,
hoden je on sám, Beránek a Pán,
uctívání(1) / amen(2) . :
9
Tys můj skalní štít
Koinonie č. 140
1. :Tys můj skalní štít a pevná tvrz
má.
Ved’ mne pro své jméno a doved’
mě k cíli. :
2. Vysvobod’ mě z rukou nepřátel
a těch, kdo pronásledují mne,
kéž nejsem zahanben,
když Tě, Hospodine, volám!
10
Hledám Tvoji tvář
Koinonie č. 199
1. :Hledám Tvoji tvář, Pane můj,
hledám Tvoji tvář každý den.
Po Tobě touží duše má,
očekávám slovo Tvé. :
R:
:Chci jít za Tebou, Ježíši,
cestou Tvou,
chci jít za Tebou, Ježíši, :
za Tebou.
2. :Za Tebou, Pane můj, chci jít
každý den,
za Tebou, Pane můj, chci jít. :
11
Ty jsi Král
Koinonie č. 190
R:
:Ty jsi Král, ty jsi Král, náš Král
Ježíš. :
1. :Naše srdce pozvedáme,
naše dlaně otvíráme,
Tvému hlasu nasloucháme,
chválíme Tě. :
12
Zde jsem
Koinonie č. 182
14
Můj Bůh je můj
štít
Koinonie č. 63
1. K nám když jsi vstoupil,
Tvá zář ve tmě vzplála.
Tvůj čin mi dal zahlédnout
krásu, co dává mi touhu Tě
chválit,
v blízkosti Tvé navždy žít.
1. Můj Bůh je můj štít, je mou písní.
Já vím, On mi odpoví
a mocí svého jména vysvobodí.
R:
R:
Chci žít ve stínu křídel Tvých,
Zde jsem, chci Tě chválit,
spěchám do stínu křídel Tvých,
před Tebou se sklánět,
smím žít ve stínu křídel Tvých.
zde jsem a chci říct, že jsi můj Pán.
Jsi nade všechno krásný,
2. :Ted’ smím jít v pokoji dál,
hoden chval a úcty,
vím, že jsi mi blízko. Haleluja. :
nade všechno nádherný, Ty sám.
2. Králi všech dnů, který vládneš
ve slávě, byls v nebesích uctíván.
Zem, dílo Tvé, byla místem
Tvé bídy, z lásky když snížil ses
k nám.
A z lásky k nám jsi snášel kříž,
co stál můj hřích, Ty sám jen víš.
13
Vše, co mohu dát
Koinonie č. 10
15
Dobrořeč duše
má Hospodinu
Koinonie č. 186
R:
:Dobrořeč duše má Hospodinu
a celé nitro mé jeho svatému
jménu. :
1. A nezapomínej na žádné Jeho
R:
dobrodiní,
:Vše, co mohu dát, je chvála,
On ti všechny tvé nepravosti
vše, co mohu dát, je dík,
promíjí,
vše, co mohu dát, je zvednout hlas
ze všech nemocí uzdravuje tělo
ke chvále Tvé. :
tvé,
1. Cítím, že se mne Tvá ruka
tebe korunuje svou milostí a
dotýká, Duch svatý přichází.
slitováním.
Před Tvou tváří padá na mne
sláva Tvá, pozvedám svůj hlas,
Dobrořeč duše má Hospodinu.
pozvedám svůj hlas.
16
Vyvyšuji Tebe,
Pane
Koinonie č. 87
18
At’ požehnán je
Bůh
Vyvyšuji Tebe, Pane, nad tímto
1. At’ požehnán je Bůh, tam, kde je
dnem,
zem úrodná,
vyvyšuji Tebe, Pane, nad každým
tam, kde hojnost přebývá,
člověkem,
požehnán bud’ Pán!
vyvyšuji Tebe, Pane, nad vším,
At’ požehnán je Bůh, tam, kde je
co stvořeno jest,
zem nevlídná,
vyvyšuji Tebe, Pane, i nad svým
má duše žízní vyprahlá,
životem.
požehnán bud’ Pán!
R:
:Vyvyšuji Tvoje jméno nad každé
jméno : (×4)
17
Zpívat píseň lásky
smím
Koinonie č. 183
Zpívat píseň lásky smím
svému Pánu, svému Králi,
vděčný jsem, když přijdeš k nám
za Tvou přízeň, za Tvou blízkost.
Jsem rád, že smím být dítětem
Tvým,
není nic, co chtěl bych víc,
než být v Tvém náručí, ve Tvém
náručí,
ve ztišení blízko Ti být, ve Tvém
náručí.
Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte
jeho jméno, uvádějte národům ve známost
jeho skutky, zpı́vejte mu, pějte žalmy,
přemýšlejte o všech jeho divech, honoste
se jeho svatým jménem, at’ se zaraduje
srdce těch, kteřı́ hledajı́ Hospodina!
Žalmy 105:1–3
R:
Vše, co dáváš ze Tvých dlaní s
díky přijímám,
Všechno měníš v požehnání,
chválu Ti vzdám.
Bud’ požehnané slavné jméno
Tvé,
bud’ požehnaný Pán,
bud’ požehnané slavné jméno
Tvé,
bud’ požehnaný svatý Pánů Pán.
2. At’ požehnán je Bůh, když slunce
svítí nad hlavou
a život zdá se zábavou,
požehnán bud’ Pán!
At’ požehnán je Bůh, když dny
jsou plné strádání,
když žal se skrývá v dávání,
požehnán bud’ Pán!
Dáš a vezmeš sám můj pád i
vítězství,
v mém srdci stále zní jen slova
žehnání.
Bud’ požehnané ...
19
Ty jsi jediný Bůh
Koinonie č. 195
Ty jsi jediný Bůh,
první a poslední,
nikdy nebyl a nebude více
nikdo jako jsi Ty.
21
Ruah
Koinonie č. 82
1. :"Ne silou ani mocí, ale mým
Duchem,"dí Pán :
R:
:Ruach, ruach, ruach:
Ty máš největší moc,
Ty jsi svrchovaný,
nikdy nebyl a nebude více
nikdo jako jsi Ty.
22
Jsi největší ve své síle
a největší ve své moci,
hrozný jsi ve svém hněvu,
největší ve svém milování,
svatý ve všech svých skutcích,
moudrý a dokonalý,
nikdy nebyl a nebude více
nikdo jako jsi Ty.
1. Ve Tvém srdci je soucit a
slitování,
jako prapor Tvá láska nade
mnou.
S Tebou setkat se toužím tváří v
tvář,
navždy v blízkosti Tvé pak stát.
Jak je nádherné víc Tě znát.
20
Žalm 8
Koinonie č. 115
R:
Hospodine, Pane náš,
jak důstojné je jméno Tvé.
Z úst maličkých mocně dokazuješ
síly své protivníkům.
1. Já když spatřuji nebesa Tvá,
měsíc a hvězdy, vzdávám Ti
chválu
a říkám: Co je člověk,
že jej máš tak rád?
2. Ty jsi pánů Pán, Ty jsi králů Král,
ó, Pane, Otče můj.
Vzdává Ti mé srdce chválu
za všechna dobrodiní Tvá,
jež jsi učinil nám lidem,
že jsi nezatratil nás.
Nádherný
R:
Nádherný, pro mě vším jsi sám,
nádherný, čistý můj jsi Pán,
hoden jsi slávy, jsi králů Král.
Jak je nádherné víc Tě znát.
2. Ve Tvých rukou je právo, jsi
spravedlivý,
jas Tvé tváře jak úsvit nade
mnou.
Ty jsi Stvořitel, Bůh, mého života
Pán,
Tobě chválu a díky vzdám.
Jak je nádherné víc Tě znát.
3. Budem chválit Tvé jméno, at’
svaté je v nás,
Tebe chválit a vzývat budem dál.
Ve Tvé moci a slávě chcem
navěky žít,
v srdci vděčnost a lásku mít.
Jak je nádherné blíž Ti být.
23
Hudba doznívá
24
Tvoje jméno
vyznávám
Koinonie č. 204
1. Hudba doznívá,
už není zač se skrýt,
ted’ tu stojím sám.
Chci Ti něco dát,
co svou cenu má,
co Ty bys měl rád.
1. Tvoje jméno vyznávám,
rád Ti zpívám svoji chválu,
jsem tak vděčný, že Tě znám,
jsem tak vděčný za Tvou spásu.
R:
Chci víc než píseň Ti dát, vždyt’
jen píseň pouhá
není tím, co by sis přál.
Ty zkoumáš hlubiny mé i to očím
skryté,
Ty vidíš co v srdci mám.
Vracím se zpět, k jádru uctívání,
kde jsi jedině Ty, jedině Ty,
Ježíši.
Nechci už míjet to nejvzácnější, to
jsi jedině Ty, jedině Ty, Ježíši.
2. Ty jsi věčný Král,
kdo jen vyjádří, co ti náleží?
I když chudý jsem,
vše co mám si vem,
každý dech je Tvůj.
Vede se někomu z vás zle? At’ se modlı́!
Je někdo dobré mysli? At’ zpı́vá Pánu
duchovnı́ pı́seň. Je někdo z vás nemocen? At’ zavolá staršı́ cı́rkve, ti at’ se
nad nı́m modlı́ a potı́rajı́ ho olejem ve
jménu Páně. Modlitba vı́ry zachránı́
nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustilli se hřı́chů, bude mu odpuštěno.
Jakub 5:14
R:
Přišel jsi k nám z nebe ukázat
směr,
dát v obět’ sám sebe, jak Bůh to
chtěl
z kříže byl’s do hrobu dán,
třetí den jsi z mrtvých vstal,
Tvoje jméno vyznávám.
25
Je krásné být
Božím dítětem
1. Je krásné být Božím dítětem
a v Bohu svého Otce mít.
On stále vítězí nad světem
a já smím v jeho péči žít.
R:
A tak každý nový den zpívám
Bohu chvály své,
jemu patří život můj, pláč i chvíle
radostné,
kde mi síly nestačí, tam svou mocí
pomáhá,
k němu vždy se navracím,
vždyt’ jen on mé srdce zná, srdce
zná.
2. Je krásné Ježíšem dát se vést
a s ním jen stoupat k nebi výš,
je krásné znát matku Marii
a u ní před zlem hledat skrýš.
26
Můj Králi, má
spáso
28
Koinonie č. 200
Koinonie č. 179
Můj Králi, má spáso,
nikdo není jako Ty,
za činy Tvé, z lásky mocné,
životem chci chválu vzdát.
Můj Králi, má spáso,
bezpečný přístav jsi můj,
at’ vším co jsem, a vším co mám
nepřestanu chválit Tě.
Pane Bože, přijd’
k nám
1. Pane Bože, přijd’ k nám ve své
moci a slávě,
přebývej mezi námi, navštiv lid
svůj.
Přijd’, Ježíši, k nám, Ty jsi hlava
své církve,
jsi naším Králem, Ty jsi úhelný
kámen.
Tobě, at’ jásání z úst našich zní,
sláva i moc Tobě jen náleží.
Vrcholky hor se sklání před
Tebou,
moře chválí sílu Tvou.
R:
Jsi požehnaný Bůh, pevná skála,
požehnaný na věky,
požehnané je Tvoje jméno,
požehnaný Syn Otce svého.
Pane Bože, přijd’ k nám.
Před jménem Tvým
s radostí Tobě zpívám
jsi moje láska, Tebe uctívám,
navždy mi zůstane úkrytem
náruč Tvá.
29
27
Dáváš mi lásku
vzácnou
At’ srdce mé Tebe
vídá
1. :At’ srdce mé Tebe vídá,
at’ srdce mé Tebe zná.
Vidět Tě toužím,
vidět Tě toužím. :
Koinonie č. 194
Dáváš mi lásku vzácnou,
dáváš mi přátelství,
vždyt’ mám ted’ touhu jasnou
jít na Tvé nádvoří.
:Chválit Tvé svaté jméno,
přebývat v Tvých hlubinách,
v srdci mít lásku Tvou,
jenom s ní žít. :
R:
Chci vidět Krále na trůnu,
zářícího ve světle slávy.
Vylej svou lásku a moc,
když zpívám svatý, svatý, svatý.
2. :Svatý, svatý, svatý,
svatý, svatý, svatý,
svatý, svatý, svatý,
vidět Tě toužím. :
30
Chvalte
služebníci
32
Koinonie č.18
Hospodine, kdo je
podobný tobě?
Koinonie č. 181
R:
:Chvalte služebníci, chvalte
Hospodina,
Jeho jméno haleluja. :
1. Tam, kde zní pláč v srdcích
zraněných,
Bůh posílá Slovo své.
2. Pán volá nás k sobě na Sión, kde
přebývá ve slávě své.
3. Tam děti Tvé tančí radostí, o
jménu Tvém zpívají.
4. Kéž Boží lid slavně zvítězí, vlož
ruku svou na Sión.
5. Bůh otvírá stále náruč svou, On
přichází k těm, kdo hledají.
6. Bůh pro svůj lid žehná celou
zem, pokoj at’ má Jeruzalém.
31
Duchu svatý přijd’
1. :Duchu svatý přijd’, sestup mezi
nás,
my Tě voláme, probud’ nás. :
2. :Vše, co mám, s radostí
odevzdám,
vše co jsem, budiž Tvé, jsi můj
Pán. :
1. :Hospodine, kdo je podobný
tobě? :
2. :Není nikdo podobný Tobě
mezi bohy, ó Pane,
není takových skutků,
jako jsou tvoje. :
33
Pojd’, ted’ je ten
čas jej chválit
1. Pojd’, ted’ je ten čas jej chválit,
pojd’, své srdce můžeš Králi dát.
Pojd’, ted’ je ten čas jej chválit,
pojd’, před Králem svým ted’
můžeš stát,
tak pojd’ ...
R:
Jednou každý jazyk vyzná, že jsi
Pán,
každý jednou se pokloní,
slavný poklad navěky zůstává
těm,
kdo Tě milují.
2. Tobě dávám život svůj, vím, že
jsi Pán,
před Tebou se pokloním rád.
Srdcem Duší i sílou svou, vším
chci Tě milovat.
34
Sláva Tvá
1. Beránku můj, skláním se před
slávou Tvou,
jsem tak svobodný před Tebou.
Beránku můj, vyznávám se z
hříchů svých,
z lásky krví vykoupených.
Lásku Tvou našel jsem, Pane,
mám Tě rád, Tys život za mě dal,
když si na kříži umíral.
35
Chvalme Pána,
vzývejme Ducha
1. Chvalme Pána, vzývejme Ducha,
nebot’ on mezi nás přichází.
:Volám svatý, svatý, svatý Pán
Bůh zástupů,
Ten který temnoty prozáří. :
36
Víc lásky, víc
moci
Koinonie č. 180
R:
:Sláva Tvá, sláva Tvá,
své prázdné ruce k Tobě
pozvedám,
ve Tvém náručí vždy ožívám. :
2. Beránku můj, skláním se před
láskou Tvou,
jenž smývá každou vinu mou.
Beránku můj, vím, Ty toužíš se
mnou být,
ve svém náručí mně vždy mít.
1. :Víc lásky, víc moci, víc Tě znát
srdcem svým. :
2. Toužím Tě mít rád celým svým
srdcem,
toužím Tě mít rád celou svou
myslí,
toužím Tě mít rád celou svou
silou,
Ty jsi můj Pán.
3. Vyhlížím Tvou tvář celým svým
srdcem,
Lásku Tvou našel jsem, Pane,
vyhlížím Tvou tvář celou svou
mám Tě rád, Tys život za mě dal,
myslí,
když si na kříži umíral.
vyhlížím Tvou tvář celou svou
silou,
R:
Ty jsi můj Pán.
Sláva Tvá, sláva Tvá,
4. Hledám slávu Tvou celým svým
své prázdné ruce k Tobě
srdcem,
pozvedám,
hledám
slávu Tvou celou svou
ve Tvém náručí vždy ožívám.
myslí,
Sláva Tvá, sláva Tvá,
hledám slávu Tvou celou svou
láskou změnils celý život můj,
silou,
Beránku jsem navždy Tvůj.
Ty jsi můj Pán.
37
Právě ted’ je
chválit Pána čas
39
Koinonie č.174
Koinonie č. 19
1. Právě ted’ je chválit Pána čas,
být svatyní Jeho svatého Ducha.
Svou důvěru slož u Něj
a chválu Bohu vzdej,
sláva Páně toto místo naplní.
R:
:Pána chval (Pána chval). :
2. On přebývá ve chvalách svého
lidu,
má rád, když jeho Jméno
vzýváme.
Svou důvěru slož u Něj
a začni chválit jej,
chvála Páně toto místo naplní.
R:
:Pána chval (Pána chval) :
(tak Pána svého chval.)
38
Řeka Tvé lásky
1. Řeka Tvé lásky proudí k nám
přes hory i přes oceán
a já své srdce otvírám
at’ Tvůj Duch dotkne se mě sám.
2. Mám radost, že smím v pravdě
žít,
vždy znovu ruce pozvedám,
chci stále zpívat, jak Tvá láska
přišla k nám.
R:
:Navždy o lásce Tvé chci zpívat.
(4x) :
Ježíši Ty jsi můj
Pán
1. Ježíši, Ty jsi můj Pán,
Ježíši, Ty jsi můj Král,
dávám Ti celé srdce své,
dávám Ti celý život svůj.
Vládni mi, Ježíši, vládni mi,
stvoř mi nové srdce, Ty jsi Pán.
Ježíši vládní mi, Ježíši vládni mi,
můj život patří ted’ už jen Tobě.
40
Ježíš,Ježíš je Pán
Koinonie č.89
1. :Ježíš, Ježíš je Pán,
jediná, jediná cesta k životu,
k pravdě, k vítězství, jediná
naděje. :
2. Kéž na mě sestoupí Tvé
milosrdenství,
kéž na mě sestoupí i Tvá spása,
nikdy nezbavuj má ústa pravdy,
já dál už toužím jít jen cestou
Tvou.
41
Klaníme se před
Tvou tváří
Koinonie č.35
1. Klaníme se před Tvou tváří ó
Králi náš,
spojil jsi nás v uctívání, ó Králi
náš.
Ted’ zní z našich úst jen chvály,
jsme jedno a Ty jdeš s námi.
Spojil jsi nás v uctívání, ó Králi
náš.
42
Králi milost nám
dej
45
Koinonie č.37
1. Králi, milost nám dej, přijd’ a
uzdrav naši zem,
očist’ ji svým Duchem, uzdrav
dotykem. Klaníme se,
vzýváme jméno Tvé, ó Pane.
Přijd’ s láskou svou sem k nám.
Koinonie č. 206
1. Pojd’te ke mně všichni,
kdo jste obtíženi.
pojd’te ke mně všichni,
kteří pracujete,
:A já vám, praví Pán,
já vám odpočinek dám :
46
43
Naplň Pane,
naplň mne
Koinonie č.42
1. Naplň, Pane, naplň mne,
naplň, Pane, mocí svou dnes
srdce mé.
Jsem jen Tvůj, jen Tvůj, chci
dělat, co chceš sám,
tak mne naplň, Pane, žádám,
tak mne naplň, Pane, žádám.
44
Tvá krev
1. :Pane můj, Tys můj spasitel,
přítel můj, Pán a Bůh. :
Pojd’te ke mně
všichni
Rozžíhá
Koinonie č. 74
R:
:Rozžíhá Maria svíce v nás
temnotou s Marií projdem snáz. :
1. Jí patří dík, že mrtvým lánům dal
život Boží Syn, že světlo vešlo
do míst, kde dlouho ležel stín.
2. Jí patří dík, že Země k nebi se
znovu přiklání, že padla vláda
noci a přišlo svítání.
3. Jí patří dík, že věčné Světlo nám
hoří v kostelích, a nebýt Matky
Boží, kdo znal by Knihu knih?
4. Jí patří dík, že Kristův oheň nás
nenechává spát, že rozehřívá
ledy a v teplo mění chlad.
:Svatá a mocná Tvá krev, svatá
omývá každý náš hřích. :
5. Jí patří dík za všechna díla, co
chrání pláštěm svým, dík za
posilu v nouzi, za pomoc
trpícím.
:Tvá krev i mě omývá, Tvá krev
prolitá. :
6. Jí patří dík, že zvláštní cestou si
vede národ náš. Kéž rozezní se
Ave, až přijde Mesiáš.
Seznam
A
N
Agnus Dei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nádherný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
At’ požehnán je Bůh . . . . . . . . . . . 18 Naplň Pane, naplň mne . . . . . . . . 43
At’ srdce mé Tebe vídá . . . . . . . . 29
B
Bůh je síla má . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
D
O
Otče, chválím . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
P
Pane Bože, přijd’ k nám . . . . . . . . 28
Dáváš mi lásku vzácnou . . . . . . . 27 Pane, přijd’ s mocí svou . . . . . . . . . 7
Dobrořeč duše má Hospodinu . . 15 Pojd’, ted’ je ten čas jej chválit . . 33
Duchu svatý přijd’ . . . . . . . . . . . . . 31 Pojd’te ke mně všichni . . . . . . . . . 45
Právě ted’ je chválit Pána čas . . . 37
H
R
Hledám Tvoji tvář . . . . . . . . . . . . . 10
Hospodine, kdo je podobný
Řeka Tvé lásky . . . . . . . . . . . . . . . 38
tobě? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Rozžíhá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Hudba doznívá . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ruah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
C
S
Chci Pane chválit Tě . . . . . . . . . . . 2 Sláva Tvá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Chvalme Pána, vzývejme
Ducha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Chvalte služebníci . . . . . . . . . . . . 30 Tobě patří chvála . . . . . . . . . . . . . . 5
Tvá krev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tvoje jméno vyznávám . . . . . . . . 24
Jak dobré je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ty jsi jediný Bůh . . . . . . . . . . . . . . 19
Je krásné být Božím dítětem . . . 25 Ty jsi Král . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ježíš,Ježíš je Pán . . . . . . . . . . . . 40 Tys můj skalní štít . . . . . . . . . . . . . . 9
Ježíši Ty jsi můj Pán . . . . . . . . . . . 39
T
J
K
V
Víc lásky, víc moci . . . . . . . . . . . . 36
Klaníme se před Tvou tváří . . . . . 41 Vše, co mohu dát . . . . . . . . . . . . . 13
Králi milost nám dej . . . . . . . . . . . 42 Vyvyšuji Tebe, Pane . . . . . . . . . . . 16
M
Z
Mé dlaně zvednuté . . . . . . . . . . . . . 3 Žalm 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Můj Bůh je můj štít . . . . . . . . . . . . 14 Zde jsem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Můj Králi, má spáso . . . . . . . . . . . 26 Zpívat píseň lásky smím . . . . . . . 17

Podobné dokumenty

Dary Ducha Svatého v katechezích papeže Františka

Dary Ducha Svatého v katechezích papeže Františka přinést užitek (srov. Mk 4,3-9; Mt 13,3-9; Lk 8,4-8). Jak vysvětluje sám Ježíš svým učedníkům, rozsévačem je Otec, který svoje Slovo hojně rozsévá. Sémě však často narazí na vyprahlost našeho srdce...

Více

Nové Chvály pro Novou Generaci

Nové Chvály pro Novou Generaci vášeň pro uctívání, viděl jsem obrovskou touhu a hlad, viděl jsem, že to dělají rádi a je to pro ně důležité. I my můžeme vidět, že poslední dobou vzniklo hodně nových písní, nových forem a stylů. ...

Více

Víc už nejsem otrokem ©Lubomír Honek 2015

Víc už nejsem otrokem ©Lubomír Honek 2015 Takže já jsem mohl jít dál Emi D G C Tvá láska ničí každý strach Emi D Zachránil´s mě, G Hmi tak jsem mohl vstát a zpívat C D G Jsem Božím dítětem… :/

Více

CHCEME JEN TVOJI DUŠI Ulrich Bäumer Rocková scéna a

CHCEME JEN TVOJI DUŠI Ulrich Bäumer Rocková scéna a cokoliv, doufám, že to není to, co si myslím – satan.“6 Neuvěřitelné, ale pravdivé. Po tom, co tito hudebníci řekli, neudivuje, že v jedné ze svých písní nechali promluvit satana samotného: „Pán to...

Více

16.8.2015, Střešovice Michael Pfann Pozdrav: Milost vám a pokoj od

16.8.2015, Střešovice Michael Pfann Pozdrav: Milost vám a pokoj od Pozdrav: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Amen Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vítejte na dnešních bohoslužbách. Introit: Žalm 105,1-3 1Chválu vzdejte Hospodinu ...

Více