Prezentace Šablony MŠ

Komentáře

Transkript

Prezentace Šablony MŠ
Vzdělávací seminář pro
zástupce mateřských škol
PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ
22. Č E R VNA 20 1 6
VO ŠÁ RNA , R A DUŇ
Role MAS v animaci škol
animace
• informování, metodická a administrativní pomoc pro školská zařízení,
pořádání seminářů, školení, poskytování individuálních konzultací,
zajišťování informací přímo od MŠMT a další
• animace v hranicích Místní akční skupiny Opavsko
školy se tedy mohou obracet na
• Místní akční skupina Opavsko
• NIDV - pro MSK Mgr. Jozef Kubáň - 775 571 609, [email protected]
• MŠMT – výhradně pro školy, které nespadají do území MAS
Představení výzvy a aktuálních informací
Podpora škol formou zjednodušeného vykazování
• číslo výzvy: 02_16_022 (méně rozvinuté regiony)
• druh výzvy: průběžná (= nesoutěžní)
• alokace: 4,0 mld. Kč
• zveřejněné avízo zde:
• http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-cpodpora-skol-formou-projektu-zjednoduseneho
Představení výzvy a aktuálních informací
Časový rámec
• vstupní dotazník: prosinec 2015/leden 2016 (důležitá podmínka pro
čerpání)
• datum zahájení příjmu žádosti: 31. 5. 2016
• ukončení přijmu žádosti: do 30. 6. 2017 (nebo do vyčerpání alokace nebo
do rozhodnutí ŘO)
• zahájení realizace projektu: nejdříve 1. 8. 2016 nebo max. 1 měsíc před
datem podání žádosti
• nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2019
• délka trvání projektu: 24 měsíců
Představení výzvy a aktuálních informací
Časový rámec
• výstupní dotazník: po ukončení aktivit zjednodušených projektů (nutno
zjistit, zda došlo díky šablonám ke zlepšení výchozího stavu) –
vyhodnocení závěrečného dotazníku přiložit k závěrečné zprávě o
realizaci projektu
• další kolo šablon: 2018 – 2020 (bude odrážet požadavky území
nashromážděné v MAPech)
Udržitelnost
• nerelevantní
Představení výzvy a aktuálních informací
Co je potřeba k výzvě znát a prostudovat
• znění výzvy
• přílohy výzvy
• přehled šablon a jejich věcný výklad
• dostupné zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/avizo-vyzvy-cpodpora-skol-formou-projektu-zjednoduseneho
• indikátory
• Přehled ESF indikátorů OP VVV k 18. 1. 2016 dostupný zde:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-indikatory-op-vvv
• hodnotící kritéria
• seznam příloh žádosti o podporu
• pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů
Představení výzvy a aktuálních informací
Další požadavky výzvy
• míra spolufinancování: 0 % celkových způsobilých výdajů
• způsob financování: část finančních prostředků žadatel obdrží před zahájením
realizace
• 1. zálohová platba: 60 % celkových způsobilých výdajů projektu
(proplacena bude po podpisu právního aktu = smlouvy s poskytovatelem
dotace)
• 2. zálohová platba: 40 % celkových způsobilých výdajů projektu
(proplacena bude až po schválení první průběžné zprávy o realizaci projektu)
• 1. ZoR se předkládá po uplynutí 6 měsíců od data zahájení fyzické
realizace projektu nebo po vydání právního aktu (co nastane později)
• partnerství: není povoleno
• 1 žadatel (1 subjekt s IČ) = 1 žádost
Představení výzvy a aktuálních informací
Další požadavky výzvy
• oprávnění žadatelé
• všechny MŠ a ZŠ zařazené ve školském rejstříku (ne ZUŠ,
dětské kluby ad.)
• žádost o podporu musí být opatřena certifikovaným
elektronickým podpisem statutárního orgánu žadatele nebo
osoby oprávněné podepisovat na základě pověření
Jak sestavit projekt
• žadatel aktivity nevytváří, ale volí z předem definovaných
• projekt škola sestavuje prostřednictvím výběru tzv. šablon aktivit (šablona =
aktivita)
Jaké aktivity si má škola zvolit
• východiskem pro identifikaci je vyhodnocení a doporučení dotazníku MŠMT z
přelomu roků 2015/2016 (zpřístupněno zde: https://sberdat.uiv.cz/login)
• vyhodnocení dotazníku povinnou přílohou žádosti o podporu
• škola zvolí minimálně jednu šablonu z oblasti, která bude vyhodnocena jako
nejslabší vzhledem k celorepublikovému průměru
• škola nenalezne odpovídající šablonu – zvolí šablonu zaměřenou na druhou
nejslabší oblast
• pokud škola nezvolí požadovanou šablonu – žádost bude vyřazena
Jak sestavit projekt
Škola musí zhodnotit své časové a administrativní kapacity
• zvážit jaký objem aktivit a v jakém čase zvládne škole realizovat
• pro realizaci projektu bude nutné identifikovat
• hlavní manažer projektu
• cílová skupina projektu
• administrátor projektu
• zpracovatelé definovaných výstupů
Jak sestavit rozpočet projektu
Rozpočet = součet částek zvolených
šablon do max. výše dané výpočtem
Výše podpory na 1 projekt
• samostatná MŠ, samostatná ZŠ
• maximální částka na žadatele
nesmí překročit 5 mil. Kč
• maximální výši podpory na jeden
projekt se vypočítá v „Kalkulačce
indikátorů“ – povinná příloha
žádosti o podporu
Jak sestavit rozpočet projektu
Výše podpory na 1 projekt
• právnická osoba složena z MŠ a ZŠ
• pokud má příspěvková organizace
více mateřských škol, nebo více
základních
škol
(odloučená
pracoviště), částka 200 000 Kč se
počítá vždy pouze jedenkrát pro
mateřskou školu a jedenkrát pro
základní školu
Součástí právnické osoby je základní škola se
120 žáky a mateřská škola s 28 dětmi. Škola
jako celá právnická osoba může čerpat
maximálně 200 000 + 200 000 + (148 x 2 200
Kč) = 725 600 Kč.
Poměrné čerpání pro MŠ a ZŠ:
MŠ: max. 200 000 + (28 x 2 200) = 261 600 Kč
ZŠ: max. 200 000 + (120 x 2 200) = 464 000 Kč
Jak zjistit počet dětí
• u projektů podaných do listopadu 2016 – počet dětí/žáků k 30. 9. 2015
• u projektů podaných od prosince 2016 – počet dětí/žáků k 30. 9. 2016
• stavy dětí/žáků k uvedeným datům budou součástí výzvy
Vypočtená maximální částka na projekt se při změně počtu
dětí v průběhu realizace projektu, měnit nebude.
Jak stanovit indikátory
• 2 typy indikátorů
• indikátory výstupu na šabloně
• indikátory na projektu
• seznam indikátorů + kalkulačka pro nastavení indikátorů je přílohou
výzvy
• cílové hodnoty indikátorů výstupu za všechny vybrané šablony musí
žadatel vypočítat v „Kalkulačce indikátorů“ (je přílohou výzvy)
Věcný výklad šablon pro MŠ
Zaměření šablon - souhrn
Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
Personální podpora
1. školní asistent (0,5/měsíc)
2. sociální pedagog (0,1/měsíc)
podmínka identifikovat min. 3 děti ohrožené školním
neúspěchem
3. školní speciální pedagog (0,5/měsíc)
4. školní psycholog (0,5/měsíc)
• podmínkou je začlenění min. 3 dětí s potřebou podpůrných opatření I. stupně podpory
dle vyhlášky 27/2016 nebo min. 3 dětí se SVP dle vyhlášky 73/2005 do doby zahájení
poskytování podpůrných opatření dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. (max. však 2 roky)
Výše uvedené šablony je nutné volit min. na 12 a max. na 24 po sobě jdoucích měsíců
5. chůva (0,5/měsíc)
• podmínka zařadit min. 2 dvouleté děti (dle školní matriky)
• šablonu je nutné volit dle plánovaného počtu 2letých dětí na každý školní rok
Personální podpora – školní asistent
• nepedagogický pracovník (zaměstnána může být i osoba s kvalifikací pedagogického
pracovníka, ale musí souhlasit s tím, že bude zaměstnána na pozici nepedagogického
pracovníka a věnovat se pouze vymezeným činnostem)
• kvalifikační předpoklady a náplň práce viz avízo výzvy (přesnou náplň práce stanovuje
vždy ředitel školy na základě potřeb dítěte)
• ředitel stanovuje pedagogického pracovníka, který se ŠA bude spolupracovat a mít nad
ním odborný dohled
Doklad výstupů ve zprávě o realizaci projektu (ZoR)
• sken smlouvy, DPČ; sken reportu o činnosti; čestné prohlášení ředitele o splnění
kvalifikačních předpokladů pracovníka; čestné prohlášení ředitele o přítomnosti
alespoň tří dětí ohrožených školním neúspěchem
Doklad výstupů pro kontrolu na místě
• originály dokumentů uvedených výše; prostá kopie doložení splnění kvalifikačních
předpokladů pracovníka; identifikace tří dětí ohrožených školním neúspěchem
Personální podpora – školní speciální pedagog
• pedagogický pracovník (splňuje kvalifikaci dle zákona o PP)
• specifika pozice viz příloha č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb. (přesnou náplň práce stanovuje
vždy ředitel školy na základě skutečných potřeb dítěte)
Doklad výstupů ve zprávě o realizaci projektu (ZoR)
• sken smlouvy, DPČ
• sken reportu o činnosti
• čestné prohlášení ředitele o splnění kvalifikačních předpokladů pracovníka
• čestné prohlášení ředitele o integraci alespoň tří dětí s potřebou podpůrných
opatření prvního stupně/se SVP
Doklad výstupů pro kontrolu na místě
• originály dokumentů uvedených výše
• prostá kopie doložení splnění kvalifikačních předpokladů pracovníka
• 3krát plán pedagogické podpory u dětí s PO I. stupně podpory/individuální
vzdělávací plán u dětí se SVP
Personální podpora – školní psycholog
• pedagogický pracovník (splňuje kvalifikaci dle zákona o PP)
• specifika pozice viz příloha č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb. (přesnou náplň práce stanovuje
vždy ředitel školy na základě skutečných potřeb dítěte)
Doklad výstupů ve zprávě o realizaci projektu (ZoR)
• sken smlouvy, DPČ
• sken reportu o činnosti
• čestné prohlášení ředitele o splnění kvalifikačních předpokladů pracovníka
• čestné prohlášení ředitele o integraci alespoň tří dětí s potřebou podpůrných
opatření prvního stupně/se SVP
Doklad výstupů pro kontrolu na místě
• originály dokumentů uvedených výše
• prostá kopie doložení splnění kvalifikačních předpokladů pracovníka
• 3krát plán pedagogické podpory u dětí s PO I. stupně podpory/individuální
vzdělávací plán u dětí se SVP
Personální podpora – sociální pedagog
• nepedagogický pracovník (nutná vysokoškolská kvalifikace v oblasti sociální
pedagogiky, sociální práce)
• kvalifikační předpoklady a náplň práce viz avízo výzvy (přesnou náplň práce
stanovuje vždy ředitel školy na základě potřeb dítěte)
Doklad výstupů ve zprávě o realizaci projektu (ZoR)
• sken smlouvy, DPČ/DPP
• sken reportu o činnosti
• čestné prohlášení ředitele o splnění kvalifikačních předpokladů pracovníka
• čestné prohlášení ředitele o přítomnosti alespoň tří dětí ohrožených školním
neúspěchem
Doklad výstupů pro kontrolu na místě
• originály dokumentů uvedených výše
• prostá kopie doložení splnění kvalifikačních předpokladů pracovníka
• identifikace tří dětí ohrožených školním neúspěchem
Personální podpora – chůva
• nepedagogický pracovník (zaměstnána může být i osoba s kvalifikací pedagogického
pracovníka, ale musí souhlasit s tím, že bude zaměstnána na pozici nepedagogického
pracovníka a věnovat se pouze vymezeným činnostem)
• kvalifikační předpoklady a náplň práce viz avízo výzvy (přesnou náplň práce stanovuje
vždy ředitel školy na základě potřeb dítěte)
Doklad výstupů ve zprávě o realizaci projektu (ZoR)
• sken smlouvy, DPČ
• sken reportu o činnosti
• čestné prohlášení ředitele o splnění kvalifikačních předpokladů pracovníka
• 2x sken o rozhodnutí o přijetí dvou 2letých dětí
Doklad výstupů pro kontrolu na místě
• originály dokumentů uvedených výše
• prostá kopie doložení splnění kvalifikačních předpokladů pracovníka
• ověření údajů ze školní matriky o zařazení dvou 2letých dětí
Ceny šablon – personální podpora
Cena šablon za 12 měsíců
Šablona
Částka na šablonu (Kč)
Výše úvazku na měsíc
Školní asistent
196 380
0,5
Školní speciální pedagog
350 520
0,5
Školní psycholog
345 600
0,5
Sociální pedagog
57 972
0,1
200 952
0,5
Chůva
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
S MŠ
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ
1. rozsah 40 h
2. rozsah 16 h
• akreditovaný vzdělávací program DVPP
• program musí obsahovat nejméně 4 z uvedených témat
• osobnostní rozvoj: sebepoznání, sebereflexe, prevence syndromu vyhoření,
protipředsudkové vzdělávání
• sociální rozvoj: komunikační dovednosti, řešení problémů, prezentační dovednosti,
spolupráce
• absolvování pouze prezenčně
Doklad výstupů ve zprávě o realizaci projektu (ZoR)
• sken osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
Doklad výstupů pro kontrolu na místě
• originál výše uvedeného osvědčení
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
S MŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP (rozsah 16 h)
• témata:
• čtenářská pregramotnost
• matematická pregramotnost
• inkluze ve vzdělávání (práce s heterogenní skupinou dětí)
• akreditovaný kurz
• forma vzdělávání: odborné semináře, workshopy atd.
Doklad výstupů ve zprávě o realizaci projektu (ZoR)
• sken osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
Doklad výstupů pro kontrolu na místě
• originál výše uvedeného osvědčení
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
S MŠ
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
• rozsah min. 24 h
• obsah vzdělávacího programu
• teoretická a praktická část se zaměřením na vývojová specifika 2letého
dítěte (psychosomatický vývoj), na metody a formy pedagogické práce s
ohledem na věkové zvláštnosti
Doklad výstupů ve zprávě o realizaci projektu (ZoR)
• sken osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
Doklad výstupů pro kontrolu na místě
• originál výše uvedeného osvědčení
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
S MŠ
Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
• celkem 30 h podpory
• skupinová supervize – rozsah 20 h za školní rok (2h/měsíčně, pro ½ pedagog.
sboru)
• individuální supervize – rozsah 10 h za školní rok (1h/měsíčně)
• šablona určena pro alespoň ½ sboru (pokud má ½ sboru více jak 8 pedagogů lze
šablonu volit násobně)
• za výběr pedagogických pracovníků pro absolvování supervize odpovídá ředitel
• supervizor
• VŠ vzdělání v oblasti psychol., pedagog. nebo sociálních věd či lékařství
• 6 let praxe ve vzdělávání nebo pomáhající profesi
• absolvent výcvikového programu v supervizi
• není kmenový nebo bývalý zaměstnanec školského zařízení
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
Doklad výstupů ve zprávě o realizaci projektu (ZoR)
• sken prezenční listiny účastníků supervize
• čestné prohlášení ředitele, že supervizor není kmenovým ani bývalým
zaměstnancem a splňuje kvalifikační předpoklady
• popis průběhu supervizí
Doklad výstupů pro kontrolu na místě
• originál prezenční listiny
• originál smlouvy se supervizorem
• prostá kopie doložení splnění kvalifikačních požadavků supervizora
• seznam zaměstnanců MŠ
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
S MŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
• vzájemné návštěvy mezi pedagogy z různých škol (MŠ – MŠ, MŠ – ZŠ) dle zájmové
oblasti
• min. 2 návštěvy pedagoga z vysílající školy v hostitelské škole (během školního roku)
• rozsah min. 16 h (8 h návštěva v hostitelské škole + 8 h příprava návštěv, reflexe atd.)
• účastníci: 1 pedagog z vysílající školy, 1 pedagog-průvodce z hostitelské školy
• možná témata
• individualizace vzdělávání a vedení portfolia dítěte; práce s dvouletými dětmi;
prevence logopedických vad; pregramotnosti v mateřské škole; spolupráce s
rodiči dětí; polytechnické vzdělávání apod.
• doporučený průběh
• příprava návštěvy – realizace návštěvy – reflexe – doporučení pro další práci –
interní sdílení získaných zkušeností ve vysílající škole (sdílení s ostatními
pedagogy)
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných
návštěv
Doklad výstupů ve zprávě o realizaci projektu (ZoR)
• sken zápisu o provedených návštěvách podepsaný ředitelem
• sken zápisu z interního sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy podepsaný
ředitelem
Doklad výstupů pro kontrolu na místě
• originály zápisů viz výše
Ceny šablon – Osobnostně sociální a profesní rozvoj
pedagogů MŠ
Šablona
Částka na šablonu
(Kč)
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 h
25 520
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 h
6 380
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 h
(čtenářská, matematická pregramotnost, inkluze)
6 380
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
9 570
Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
32 550
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím
vzájemných návštěv
15 456
Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
• akreditovaný kurz v rozsahu min. 56 h v souladu s Metodickým doporučením č. j.
14712/2009-61
• teoretická část
• praktická část – rozsah min. 20 h (náslech u praktikujícího logopedického
asistenta, vlastní aktivita atd.)
• absolvent získá odbornou způsobilost pro výkon činnosti logopedického asistenta v
MŠ
• dokument Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – dostupný zde:
http://www.msmt.cz/file/36201/
Doklad výstupů ve zprávě o realizaci projektu (ZoR)
• sken osvědčení o absolvování programu
Doklad výstupů pro kontrolu na místě
• originál osvědčení o absolvování
Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
Individualizace vzdělávání v MŠ
• akreditovaný kurz v rozsahu min. 40 h
• teoretická část
• praktická část
• cílem je posílení kompetence předškolního pedagoga v individualizaci
vzdělávání dětí v MŠ
• zaměření
• vedení dětského portfolia, metody/programy vnitřní diferenciace a
individualizace ve vzdělávání předškolních dětí
Doklad výstupů ve zprávě o realizaci projektu (ZoR)
• sken osvědčení o absolvování programu
Doklad výstupů pro kontrolu na místě
• originál osvědčení o absolvování
Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
S MŠ
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
• setkání rodičů za účasti externího odborníka (pedagog ZŠ, pedagog VŠ, psycholog atd.)
• rozsah 12 h (1 h = 60 min) – 6 setkání po 2 h nebo 3 setkání po 4 h
• počet rodičů ve skupině – min. 8
• setkávání uskutečňována přímo v prostorách MŠ (pokud prostor dovolí)
• možná témata
• styly výchovy; školní připravenost, zralost; metody a formy výuky na základních školách;
sociální kompetence dětí; emoční inteligence a emoční připravenost dětí
• šablonu možno volit vícekrát – před volbou šablony nutno zjistit zájem rodičů
Doklad výstupů ve zprávě o realizaci projektu (ZoR)
• sken zápisu o uskutečněných setkáních podepsaný ředitelem
Doklad výstupů pro kontrolu na místě
• originál zápisu viz výše; originál prezenčních listin
Ceny šablon – Usnadňování přechodu dětí z MŠ
do ZŠ
Šablona
Částka na šablonu
(Kč)
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností
u dětí v MŠ
22 330
Individualizace vzdělávání v MŠ
15 950
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v
MŠ
50 394
Zadávání žádosti v systému MS 2014+
Portál IS KP14+
• dostupné na adrese: https://mseu.mssf.cz/
• pro korektní fungování aplikace nutné dodržovat systémové požadavky,
které naleznete na úvodní stránce aplikace pod záložkou HW a SW
požadavky
• doporučené prohlížeče
• důvěryhodné webové stránky
• doplňkové aplikace
• test kompatibility počítače
Portál IS KP14+
Elektronický podpis (naprosto nezbytný)
• všechny formuláře v aplikaci jsou vždy podepsány kvalifikovaným
certifikátem (žádost o podporu, žádost o přezkum hodnocení, zpráva o
realizaci, žádost o platbu,…)
• přehled poskytovatelů uveden na stránkách Ministerstva vnitra
http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx
• vlastnosti certifikátu
• kvalifikovaný certifikát
• certifikát musí být určen pro elektronické podepisování dokumentů
• certifikát obsahuje privátním klíč
• aktuální platnost
Portál IS KP14+
Validace subjektu – Registr osob – ROS
• chyba při validaci ROS, tzn. neexistující záznam ROS na žádosti o podporu
• povinný záznam v rejstříku ROS až od 1. 1. 2018
Komunikace žadatele/příjemce s ŘO
• veškerá komunikace probíhá prostřednictvím aplikace
• depeše – komunikace v rámci týmu, komunikace s poskytovatelem podpory,
technickou podporou
• upozornění – informace pro všechny uživatele –odstávky, změny v aplikaci
• notifikace – zasílání upozornění na e-mail
Portál IS KP14+
Příručky ŘO – podání žádosti o podporu v IS KP14+
• je součástí dokumentace k výzvě
• doporučeno při zadávání držet se Uživatelské příručky Zpracování žádosti v
ISKP 14 (verze 1.5) – k dispozici zde: http://www.msmt.cz/strukturalnifondy-1/monitorovaci-system-2014 (naleznete zde i další příručky)
Portál ESIF –edukační videa
• http://dotaceeu.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa
Přílohy žádosti o podporu
1. Čestné prohlášení o oprávněnosti žadatele – přímá součást žádosti
2. Čestné závěrečné prohlášení – přímá součást žádosti
3. Čestné prohlášení – zřízení školy (škola je/není zřízena pro děti/žáky se
SVP) – vzor v záložce Dokumenty v ISKP 14+
4. Kalkulačka indikátorů - vzor v záložce Dokumenty v ISKP 14+
5. Výstup z dotazníkového šetření MAP
6. Čestné prohlášení (likvidace, exekuce, insolvenční řízení, bezúhonnost,
bezdlužnost) – vzory v záložce Dokumenty v ISKP 14+
Děkujeme za pozornost
Místní akční skupina Opavsko z.s.
Mgr. Gabriela Geherová
725 564 878

Podobné dokumenty