Připomínky k návrhu nových stanov za členy DBDP2 z Oldřichovy 16

Komentáře

Transkript

Připomínky k návrhu nových stanov za členy DBDP2 z Oldřichovy 16
Připomínky k návrhu nových stanov za členy DBDP2 z Oldřichovy 16
Předkládáme připomínky k návrhu nových stanov a žádáme představenstvo o
jejich zveřejnění na webu družstva. Vzhledem k množství změn a úprav, které
je nutno do stanov zapracovat, aby byly v souladu se zněním zákona o
obchodních korporacích, žádáme o zaslání revidovaného návrhu
představenstvem PŘED svoláním další členské schůze (a jeho zveřejnění na
webu), abychom se k němu mohli, vzhledem k minulému stavu, vyjádřit
předem a nemuseli jsme řešit tak zásadní záležitosti za zbytečné přítomnosti
notáře.
Především žádáme o vyjasnění a doplnění pravidel pro nájem
družstevního bytu, rozdělení členů do dílčích členských schůzí, poskytnutí
finanční asistence, zastupování na členské schůzi, způsob rozhodování
představenstva a stanovování náhradníků, způsobu vedení seznamu členů,
podávání členské žaloby a vyjasnění, kde se nachází informační deska.
za členy z Oldřichovy 16 Ing. Magdaléna Řezaninová
Úplné znění stanovy Domovního bytového družstva Praha 2 dle ust. § 777 odst. 2 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstevvech (zákona o obchodních korporacích)
I. Základní ustanovení.
1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí některých členů bývalého Bytového družstva
Praha 2, které zaniklo formou rozdělení bez likvidace a stalo se jedním z právních nástupců
zaniklého družstva.
Nové bytové družstvo vzniklo zápisem do obchodního rejstříku dne 30. 8.1994.
2. Firma : Domovní bytové družstvo Praha 2, družstvo.
3. Sídlo družstva :
Jaromírova 39/685, Praha 2, 128 00.
4. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou.
II. Předmět činnosti.
Předmětem činnosti družstva je
1. Vlastnictví a provoz vlastních bytových domů, a ostatních nemovitostí, bytových a
nebytových prostorů a objektů družstva včetně garáží a zajišťování základních služeb
spojených s jejich užíváním a pronájmem v míře nezbytné ke splnění účelu družstva a ve
prospěch členů družstva.
2. Správa nemovitostí, správa společných částí domů pro Společenství vlastníků, jejichž
členům nebo jejich právním předchůdcům byl byt převeden do vlastnictví z majetku družstva
podle § 24 zákona č.72/1994 Sb. a kteří jsou zároveň členové družstva.
3. Bytové družstvo může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných
osob.
4. Bytové družstvo může za podmínek stanovených zák. č. 90/2012 Sb. provozovat i jinou
činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost má k
předmětu činnosti družstva doplňkový nebo vedlejší charakter.
III. Obecné zásady a podmínky v činnosti orgánů družstva
1. Orgány družstva jsou :
a) členská schůze,
b) představenstvo,
c) kontrolní komise,
d) jiné orgány (dílčí členská schůze, shromáždění delegátů).
2. Volební období představenstva a kontrolní komise jsou 3 roky. Členové těchto orgánů
mohou být voleni opětovně.
3. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci
právnických osob, které jsou členy družstva. a zároveň obývají byt spadající pod čl.II Předmět
činnosti.
4. Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v
orgánu družstva.
5. Zástupci právnických osob, kteří jsou členy orgánů družstva, mají stejnou odpovědnost,
jako by byli členy těchto orgánů osobně. Za jejich závazky z této odpovědnosti ručí právnická
osoba, která je zmocnila.
Komentář [VAC1]: Nelze v tomto
případě aplikovat (máme méně než 200
členů).
Komentář [VAC2]: V tomto článku se
mluví o bytech a domech družstva, stejně
tak jako o bytech v domech ve vlastnictví
jiných osob – tato formulace nedává smysl VYPUSTIT.
6. K platnosti usnesení orgánu družstva je třeba jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční
většiny členů a souhlasu většiny hlasů přítomných členů orgánu, pokud Obchodní zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. nebo tyto stanovy neurčují jinak.
7. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.
8. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen
oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán,
který jej zvolil.
Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o
odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení
pokládá za projednané.
9. Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být podnikateli ani členy
statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti, s
výjimkou statutárního nebo dozorčího orgánu společenství vlastníků jednotek. Členská schůze
může odsouhlasit, jmenovitě pro některého člena představenstva nebo kontrolní komise,
výjimku z tohoto zákazu.
10. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo.
Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí
určeného člena.
11. Funkce v představenstvu i v kontrolní komisi je činnost placená z prostředků družstva.
Smlouvy o výkonu funkce a odměně jsou v souladu s § 777 odst. 3 za použití §59 zák.
90/2012 Sb.
IV. Členská schůze.
1. Úvodní ustanovení
a) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Právo zúčastnit se členské schůze mají
členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví jiný právní předpis.
b) Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na
členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na
jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze
zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na
členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
2. Svolání členské schůze
a) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na
členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji členům zašle nebo doručí
prokazatelným způsobem na adresu uvedenou v seznamu členů.
b) Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na
internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
c) Pozvánka obsahuje alespoň :
ca) firmu a sídlo družstva, místo a dobu zahájení členské schůze,
cb) místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost
člena se jí zúčastnit,
cc) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
cd) program celé členské schůze,
ce) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu
členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
d) Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov,
obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
e) Představenstvo svolává členskou schůzi, nejméně jedenkrát ročně a vždy za každé účetní
období a vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva.
f) Členská schůze, na které se má projednávat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději
do 6 měsíců po skončení účetního obdobní, za které je řádná účetní závěrka sestavena.
g) Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že
ga) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by
neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny
okolnosti předpokládat, nebo
gb) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu,
navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.
h) Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo
alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.
i) Na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639 odst. 3, zák. č. 90/2012 nebo
v důležitém zájmu družstva může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové
představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže ji mělo svolat představenstvo podle
tohoto zákona nebo stanov a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost
vznikla.
j) Není-li členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639
odst. 3, zák. č. 90/2012 Sb. představenstvem tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti,
musí být členská schůze svolána osobami nebo orgánem podle § 640, zák. č. 90/2012 Sb.
k) Jestliže tak tyto osoby nebo orgán podle § 640, zák. č. 90/2012 Sb. neučiní do 10 dnů poté,
co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, může členskou schůzi svolat a
všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o
svolání členské schůze požádali.
l) Není-li členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639
odst. 3, zák. č. 90/2012 Sb. usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní
členskou schůzi, to neplatí pokud kontrolní komise nebo osoby podle § 639 odst. 3. zák. č.
90/2012 Sb. vzaly svoji žádost zpět.
3. Doplnění programu členské schůze
Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi
určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání
pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské
schůzi. Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, ale záležitost, která byla
předmětem této žádosti, může být projednána na členské schůzi pouze za předpokladu, že k
ní dají souhlas všichni členové družstva.
4. Schopnost členské schůze se usnášet
a) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících
většinu všech hlasů, nevyžadují-li stanovy podle článku IV. bodu 4. přítomnost vyšší.
b) Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k
přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle ustanovení § 660
až § 662, zák. č. 90/2012 Sb.
c) Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li tento zákon nebo
stanovy vyšší počet hlasů.
d) Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé ze záležitostí uvedených v § 650
odst. 2, zák. č.90/2012 Sb. je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň
dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných
členů.
5. Náhradní členská schůze
a) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou
členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se
stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a
samostatnou pozvánkou.
b) Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
c) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na
náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas
všichni členové družstva.
6. Rozhodování členské schůze
a) Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva a každý z členů má při hlasování na
členské schůzi 1 hlas.
b) Každý člen bytového družstva má při hlasování na členské schůzi 1 hlas,. Jedná-li se o
společné členy, mají dohromady 1 hlas.
c) Každý člen má 1 hlas, rozhoduje-li členská schůze o :
ca) schválení poskytnutí finanční asistence,
cb) uhrazovací povinnosti,
cc) zrušení družstva s likvidací,
cd) přeměně družstva,
ce) vydání dluhopisů. ce)
d) Člen zastupuje na členské schůzi ty členy družstva, kteří jej k tomu písemně zmocnili.
Počet členů zastoupených jedním členem, ani počet členů za jeden dům není nijak omezen.
Člen může být zastoupen v jeden okamžik pouze jedním členem, zmocnil-li více členů, pak
tím, kterého zmocnil později. Při hlasování má každý člen tolik hlasů, kolik přísluší členům
jím zastoupeným.
7. Rozhodování per rollam
a) Lze rozhodnout per rollam. Při tomto rozhodování zašle družstvo nebo osoba oprávněná
ke svolání členské schůze všem členům návrh rozhodnutí. Rozhodování per rollam nelze
použít při rozhodování delegátů.
b) Návrh rozhodnutí obsahuje:
ba) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
bb) lhůtu pro doručení vyjádření člena ve výši 15 dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné
doručení návrhu členovi,
bc) podklady potřebné pro jeho přijetí a
bd) další údaje.
c) Nedoručí-li člen ve lhůtě 15 dnů družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem
nesouhlasí.
d) Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou,
má vyjádření člena formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské
schůze, kterého se vyjádření týká.
e) Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.
Komentář [VAC3]: zastupování je již
řečeno v IV.1b, kde je v souladu se
zákonem řečeno, že nikdo nesmí být
zmocněncem více než 1/3 členů, TENTO
BOD TO V ROZPORU SE ZÁKONEM
POPÍRÁ – VYPUSTIT.
f) Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání
svolat způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání členské schůze všem členům
bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.
8. Působnost členské schůze
a) Členská schůze
aa) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
aa) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, ledaže jiný
právní předpis stanoví, že jednoho nebo více členů kontrolní komise volí zaměstnanci
družstva,
ac) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva
zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a
odvolávat,
ad) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní
účetní závěrku,
ae) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59, zák. č. 90/2012 Sb.,
af) schvaluje poskytnutí finanční asistence,
ag) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
ah) schvaluje jednání učiněné za družstvo do jeho vzniku,
ai) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
aj) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
ak) rozhoduje o použití rezervního fondu,
al) rozhoduje o vydání dluhopisů, o prodeji nájmu podniku nebo jiných významných
majetkových dispozicích,
am) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání
nebo činnosti družstva,
an) rozhoduje o přeměně družstva,
ao) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
ap) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu,
aq) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
Komentář [VAC4]: aa) jasně říká, že je
členská schůze volí - VYPUSTIT
ar) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
as) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
at) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
b) Členská schůze dále rozhoduje o těchto záležitostech:
ba) schvaluje rozpočet družstva a v jeho rámci i finanční prostředky na odměny funkcionářů
družstva,
bb) schvaluje závazky družstva jako celku, které budou platit za dobu delší než jeden rok od
jejich uzavření,
bc) rozhoduje o stížnostech členů na rozhodnutí představenstva,
bd) rozhoduje o převodu nebo prodeji nemovitostí družstva, nebo o přednostním právu na bd)
jejich převod nebo prodej,
be) rozhoduje o zřízení zástavních nebo věcných práv k nemovitostem družstva,
bf) rozhoduje o všech dalších věcech, v rámci své kompetence, které si vyhradí svým
usnesením,
bg) stanovuje výši poplatků za úkony spojené s evidencí, změnou členských práv a
povinností, vydáním potvrzení.
c) Zápis členské schůze
ca) Ten, kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne konání
členské schůze.. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná
osoba, pak jej podepíše i ona.
cb) O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat :
- datum a místo konání schůze,
- přijatá usnesení, výsledky hlasování,
- nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.,
Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly
předloženy k projednávaným bodům.
cc) Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.
d) Osvědčení veřejnou listinou se vyžaduje při usnesení členské schůze o:
- změně stanov,
- zrušení družstva s likvidací,
- přeměně družstva.
e) Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo:
ea) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,
eb) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z
družstva,
ec) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,
ed) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.
9. Neplatnost usnesení členské schůze
a) Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou
dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o
neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.
Bylo-li rozhodnuto mimo členskou schůzi, právo podat návrh zanikne uplynutím 3 měsíců
ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí per rollam.
b) Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho rozpor s dobrými mravy.
10. Dílčí členské schůze
a) Členská schůze se může konat formou dílčích členských schůzí.
b) Pro dílčí členské schůze, jejich svolání, působnost, přijímání usnesení a neplatnost usnesení
obdobně ustanovení tohoto zákona o členské schůzi se použijí ustanovení jako u členské
schůze.
c) Program všech dílčích členských schůzí musí být stejný. Doplnění programu podle § 643,
zák. č. 90/2012 Sb. není přípustné.
d) Schopnost členské schůze se usnášet se zjišťuje z celkového součtu hlasů všech členů
přítomných na všech dílčích členských schůzích.
e) Přijetí usnesení se zjišťuje z celkového součtu všech hlasů odevzdaných na všech dílčích
členských schůzích dohromady.
f) Je-li potřebné osvědčení o přijetí rozhodnutí členské schůze veřejnou listinou, musí být
přijetí rozhodnutí na každé dílčí členské schůzi osvědčeno veřejnou listinou.
g) Má-li být na dílčích členských schůzích rozhodováno o záležitosti, která se přímo dotýká
oprávněných zájmů člena družstva, zejména má-li být rozhodováno o námitkách člena proti
rozhodnutí o jeho vyloučení, pozve se tento člen na každou dílčí členskou schůzi písemnou
pozvánkou a má právo zúčastnit se dílčí členské schůze v části, která se ho dotýká.
Komentář [VAC5]:
DOPLNIT PRAVIDLA PRO
ZAŘAZENÍ ČLENŮ A LHŮTU dle §
664
Dílčí členské schůze
§ 664
(1) Stanovy mohou určit, že se členská
schůze bude konat formou dílčích
členských schůzí. V takovém případě
stanovy určí
a) pravidla pro zařazení všech
členů družstva do jednotlivých
dílčích členských schůzí,
b) období, v němž se jednotlivé
dílčí členské schůze konají. Mezi
konáním prvé a poslední dílčí členské
schůze nesmí uplynout doba delší než
40 dnů, jinak platí, že žádné usnesení
nebylo přijato.
h) Požádá-li člen o slovo před hlasováním členů v záležitosti, která se ho týká, umožní se mu
vyjádřit se, zejména se mu umožní obrana proti návrhu na zamítnutí námitek a potvrzení
rozhodní o vyloučení.
i) Jednotlivé dílčí členské schůze podle odstavce 1 se svolají tak, aby měl dotyčný člen
reálnou možnost se zúčastnit každé z nich.
j) Výsledky jednání a všechna přijatá usnesení dílčích členských schůzí v úplném znění bez
zbytečného odkladu uveřejní představenstvo oznámením vyvěšeným po dobu nejméně 60 dnů
ode dne konání poslední dílčí členské schůze na informační desce družstva.
V. Představenstvo.
1. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které
nejsou vyhrazeny jinému orgánu.
2. Představenstvo družstva je statutárním orgánem družstva.
3. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Za
představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí
představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba, aby ke jménu družstva připojil svůj
podpis předseda nebo místopředseda a alespoň jeden další člen představenstva.
4. Představenstvo družstva je šestičlenné a schází se dle potřeby, zpravidla 2x za měsíc. Je
svoláváno předsedou nebo jím pověřeným členem představenstva písemně, pokud
představenstvo nerozhodne o jiném způsobu svolávání. Představenstvo se musí sejít do 10
dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě
nedostatků.
5. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a 1 místopředsedu družstva, pokud ho
nezvolila členská schůze. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva v určitém pořadí
stanoveném představenstvem. V běžných otázkách správy společných částí domů je
zastupováním družstva pověřen zástupce domu v představenstvu. Výslovně určenou část své
pravomoci může představenstvo přenést na jiný orgán družstva nebo jinou osobu.
6. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva i běžnou činnost družstva.
Komentář [VAC6]: Kterou pravomoc?
S takto vágní formulací nesouhlasíme. VYPUSTIT
7. Pro odpovědnost členů představenstva platí ust. § 159 zák. č. 89/2012 Sb, občanského
zákoníku..
8. V případě odstoupení nebo úmrtí člena představenstva nastupuje na jeho místo náhradník z
téhož domu. Není-li takového náhradníka, nastupuje náhradník podle pořadí. Není-li
náhradník zvolen, může představenstvo povolat zastupujícího člena až do doby, kdy může
být provedena řádná volba nového člena. Zastupující člen má práva a povinnosti řádného
člena.Náhradníci mají právo zúčastnit se schůze představenstva, v případě nepřítomnosti
člena představenstva přechází hlasovací právo na náhradníka z téhož domu.
Komentář [VAC7]: Jak se určuje pořadí
náhradníků? DOPLNIT
9. K platnosti rozhodnutí představenstva družstva je třeba souhlasu 2/3 přítomných členů
představenstva.
10. Každý člen představenstva má jeden hlas. Hlasuje se veřejně. Člen představenstva může
zmocnit jiného člena představenstva, aby ho na schůzi představenstva zastupoval.
11. Představenstvo plní usnesení členské schůze a představenstvo zajišťuje řádné vedení
účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami
také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, není-li v rozporu s právními předpisy.
12. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, ledaže stanovy určí vyšší
počet potřebných hlasů. Zápis o jednání představenstva O průběhu jednání představenstva a o
jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, přílohou
zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva,
kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se
má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen představenstva má právo na vydání
kopie zápisu.
13. Zákaz konkurence člena představenstva
a) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch
jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného.
b) Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se
shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.
c) Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou
osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.
d) Člen představenstva informuje předem družstvo o okolnostech, které se týkají zákazu
konkurence člena představenstva podle § 710 zák. č.90/2012 Sb.
e) Pokud by zakladatelé při založení družstva nebo členská schůze v okamžiku zvolení člena
představenstva členem představenstva na některou z okolností, které se týkají zákazu
konkurence člena představenstva podle § 710 zák. č.90/2012 Sb., výslovně upozorněni nebo
vznikla-li později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen
představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vysloví-li některý ze
zakladatelů nebo členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne,
kdy byl na okolnosti podle § 710 zák. č. 90/2012 Sb. upozorněn.
f) Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva.
g) Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se
členem představenstva její právní nástupce.
h) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení
jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu
Komentář [VAC8]: Je v rozporu
s bodem 9, který mluví o 2/3. CO PLATÍ?
uvedeného ve větě první představenstvo schopné plnit své funkce, jmenuje chybějící členy
soud na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen
chybějící člen nebo členové, jinak může soud i bez návrhu družstvo zrušit a nařídit jeho
likvidaci.
i) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do
příští členské schůze.
VI. Kontrolní komise.
1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může
požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.
2. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
3. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení
zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.
4. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání
nápravy.
5. Představenstvo, jiné orgány družstva a prokurista oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní
komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo
postavení družstva nebo jeho členů.
6. Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva a
jakéhokoliv jiného orgánu družstva zřízeného stanovami. Není-li žádný člen kontrolní komise
pověřen, má právo zúčastnit se jednání představenstva nebo jiného orgánu družstva zřízeného
stanovami její předseda.
7. O každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem
informovat.
8. Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před
soudy a jinými orgány proti členovi představenstva.
9. Kontrolní komise má 3 členy, ledaže stanovy určí vyšší počet členů.
10. Kontrolní komise volí svého předsedu a popřípadě i jednoho nebo více místopředsedů,
ledaže stavy určí, že jsou voleni členskou schůzí.
11. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, ledaže stanovy určí vyšší
počet potřebných hlasů.
12. Zápis o jednání kontrolní komise
a) O průběhu jednání kontrolní komise a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných osob.
b) V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým
usnesením nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí
usnesení.
c) Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu.
13. Zákaz konkurence člena kontrolní komise
a) Ustanovení § 710 odst. 1, 2 a 4 a § 711 zák. č. 90/2012 Sb. se pro člena kontrolní komise
použijí obdobně.
b) Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva nebo jinou
osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.
14 Funkce člena kontrolní komise zaniká také zvolením nového člena kontrolní komise.
15. Zanikne-li právnická osoba, která je členem kontrolní komise, s právním nástupcem, stává
se členem kontrolní komise.
16. Zanikne-li právnická osoba, která je členem kontrolní komise, bez právního nástupce,
použijí se § 724 a § 725, zák. č. 90/2012 Sb. obdobně.
17. V případě zániku funkce člena kontrolní komise voleného členskou schůzí zvolí nejbližší
členská schůze nového člena kontrolní komise.
18. Kontrolní komise, u které počet jejíchž členů neklesl pod polovinu, může jmenovat
náhradní členy do příští členské schůze.
VII. Družstevní byt a družstevní nebytový prostor
1. Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým prostorem (dále jen „družstevní byt“) se
rozumí byt nebo nebytový prostor, který je v budově ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví
bytového družstva, nebo který je ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví bytového družstva, a
bytové družstvo jej poskytlo do nájmu členovi bytového družstva, který se sám nebo jeho
právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem.
2. Družstevním bytem se rozumí i byt, na jehož pořízení v nemovitosti ve vlastnictví jiné
osoby se člen bytového družstva, který je nájemcem tohoto bytu, nebo jeho právní
předchůdce, podílel svým členským vkladem v družstevní bytové výstavbě podle dřívějších
právních předpisů, a k němuž má bytové družstvo právo odpovídající věcnému břemenu
zajišťující jeho členovi právo byt užívat za podmínek stanovených pro užívání družstevního
bytu. Věta první se použije i v případě, že právo odpovídající věcnému břemenu přešlo na
nájemce v důsledku zániku členství v bytovém družstvu.
3. Bytové družstvo nemůže změnit předmět své činnosti a stát se jiným než bytovým
družstvem, ledaže ani jediný jeho člen není nájemcem družstevního bytu ve vlastnictví tohoto
bytového družstva, ani podle stanov žádnému členovi nevznikne po splnění všech podmínek
právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.
4. Souhlas se změnou stanov podle § 731 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, vyžaduje souhlas všech členů družstva v těchto případech :
a) podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o
nájmu družstevního bytu,
b) podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na
uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva
spojených s užíváním družstevního bytu. Tato práva a povinnosti se stávají dnem jejich
vzniku právy a povinnostmi člena plynoucího z členství v bytovém družstvu.
5. Zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena je v bytovém družstvu dovoleno jen
tehdy, jestliže o tom rozhodla členská schůze a souhlasí s tím všichni členové bytového
družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů, souhlas člena musí mít písemnou formu s
úředně ověřeným podpisem.
VIII. Členství v bytovém družstvu
1. Členem bytového družstva mohou být osoby fyzické i právnické, které jsou vlastníkem
bytu, který byl převeden do vlastnictví tohoto člena nebo jeho právního předchůdce z majetku
družstva podle §24 zákona č.72/1994 Sb. a družstvo uspokojuje bytové potřeby tohoto člena.
2. Členství v družstvu vzniká :
a) dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku zakládajícím členům,
b) převodem družstevního podílu na nového majitele při prodeji bytu,
c) přechodem družstevního podílu dědictvím po zemřelém členu,
Komentář [VAC9]:
STANOVY NEOBSAHUJÍ ÚPRAVU
PODMÍNEK, ZA KTERÝCH VZNIKÁ
PRÁVO NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O
NÁJMU dle § 731!
přesné znění: § 731
(1) Stanovy bytového družstva kromě
náležitostí podle § 553 obsahují také
a) podmínky, za kterých vznikne
členovi bytového družstva právo
na uzavření smlouvy o nájmu
družstevního bytu, a
b) podrobnější úpravu práv a povinností
člena bytového družstva spojených s
právem na uzavření smlouvy o nájmu
družstevního bytu a práv a povinností
člena bytového družstva spojených s
užíváním družstevního bytu. Tato práva
a povinnosti se stávají dnem jejich
vzniku právy a povinnostmi člena
plynoucími z členství v bytovém
družstvu.
Komentář [VAC10]: DRUŽSTVO
NEUSKOKOJUJE BYTOVÉ POTŘEBY
ŽÁDNÝCH SVÝCH ČLENŮ – členem by
dle tohoto bodu nebyl nikdo!
d) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné přihlášky a souhlasu členské
schůze.
3. Jiným způsobem, než uvedeným v těchto stanovách nebo nařízeným zákonem, nemůže
členství vzniknout.
4. Dojde-li k přechodu nebo převodu družstevního podílu, považuje se za den vzniku členství
nejstarší předchůdce.
5. Člen, vlastník bytu, může bez souhlasu družstva převést své členství na jinou osobu, pokud
tato osoba v době převodu členství je vlastníkem bytu, který byl převeden do vlastnictví
tohoto člena nebo jeho právního předchůdce z majetku družstva podle §24 zákona č.72/1994
Sb. Členství přechází nejdříve dnem, kdy vzniklo vlastnické právo osoby k bytu.
Komentář [VAC11]: co znamená „den
vzniku nejstarší předchůdce“?
PŘEFORMULOVAT
6. V ostatních případech je k převodu potřeba souhlasu představenstva družstva.
7. Dědic zůstavitele podílu může požádat, aby se stal členem družstva. Členství přechází na
dědice dnem úmrtí zůstavitele bez souhlasu družstva v případech, že zůstavitel byl člen,
vlastník bytu, podle bodu 5. tohoto článku.
Komentář [VAC12]: Proč by musel
žádat?
8. Výše základního členského vkladu je 1000,- Kč.
9. Vstupní vklad členů přecházejících do družstva z Bytového družstva Praha 2 činil 100,- Kč.
Před převodem bytu do osobního vlastnictví byl členský vklad navýšen na 1000,- Kč.
10. Nový člen musí před vznikem členství zaplatit celý základní členský vklad.
11. Člen se může kdykoliv zavázat ke složení dalšího členského vkladu dle svého uvážení.
12. Členy družstva mohou být jednotlivci nebo manželé jako společní členové družstva za
podmínek, které stanoví občanský zákoník pro účely společného vlastnictví bytu, který byl
převeden do vlastnictví člena či jeho právního předchůdce podle zákona č. 72/1994 Sb.
Společní členové mají společné hlasovací právo a členský podíl jako jeden individuální člen.
Je-li podíl v družstvu ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společnými členy a podíl vůči
družstvu spravuje správce společné věci, kterým může být jeden ze spoluvlastníků. Jsou-li
spoluvlastníky podílu v družstvu manželé, může podíl vůči družstvu spravovat kterýkoliv z
nich.
13. Členství v družstvu není podmíněno pracovním vztahem k družstvu.
14. Člen přestává být členem družstva :
a) převodem členských práv a povinností,
b) úmrtím,
c) zánikem členství.
Komentář [VAC13]: DUPLICITA
15. Členství v družstvu zaniká :
a) písemnou dohodou mezi členem a družstvem,
b) vystoupením člena z družstva k nejbližšímu 1. 1. nebo 1. 7. následujícímu po podání
oznámení o vystoupení,
c) vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze nebo představenstva z důvodů, že
člen družstva přes písemnou výstrahu :
- poškozuje majetek a zájmy družstva,
- neplní jiné povinnosti člena družstva podle těchto stanov,
- byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestní čin, který spáchal proti družstvu nebo členu
družstva,
d) převodem družstevního podílu,
e) přechodem družstevního podílu,
f) smrtí člena družstva,
Komentář [VAC14]: jaké jsou
v současnosti zájmy bytového družstva?
Komentář [VAC15]: upravit dle znění
zákona na „závažným způsobem nebo
opakovaně porušil své členské povinnosti“
- řešeno v bodě 20 – DUPLICITA JEDNOTIT
g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
h) prohlášením konkursu na majetek člena družstva,
i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v
exekuci,
k) zánikem družstva bez právního nástupce,
l) dnem, od kterého je bytovému družstvu znemožněno uspokojovat bytové potřeby svého
člena dle §727 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb..
16. Zánikem členství, které bylo spojeno buď s právem na uzavření smlouvy o nájmu, nebo s
právem nájmu k družstevnímu bytu, zaniká také toto právo. Bylo-li se zaniklým členstvím
spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu nebo právo nájmu k více předmětům nájmu,
zaniká toto právo ve vztahu ke všem předmětům nájmu. Současně zaniká právo bytového
družstva na splnění vkladové povinnosti, avšak právo na úroky z prodlení tím není dotčeno.
Ustanovení tohoto odstavce neplatí při zániku členství převodem nebo přechodem
družstevního podílu na jinou osobu.
17. Dohoda o zániku členství
a) Dohodu o zániku členství uzavírá bytové družstvo a člen v písemné formě a dohoda je
uzavřena po oboustranném podpisu. Za uzavřenou dohodu se považuje také písemný návrh
jedné strany na zánik členství dohodou k určitému datu a písemný souhlas druhé strany s
dohodou o zániku členství podle návrhu, doručený navrhovateli dohody o zániku členství
nejpozději v den, kdy podle návrhu dohody má k zániku členství dojít.
b) Členství v bytovém družstvu zanikne na základě písemné dohody dnem v této dohodě
sjednaným.
18. Vystoupení člena z bytového družstva
a) Člen může z bytového družstva vystoupit, a to písemným oznámením doručeným družstvu.
Výpovědní doba při vystoupení z družstva činí 3 měsíce. Běh výpovědní lhůty začíná prvním
dnem měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení družstvu.
b) Členství zanikne uplynutím posledního dne výpovědní lhůty.
19. Vystoupení člena z bytového družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov
a) Člen může z bytového družstva vystoupit proto, že nesouhlasí se změnou stanov, která byla
schválena členskou schůzí, jestliže na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov. Člen musí
v tomto případě postupovat podle § 613 ZOK.
Komentář [VAC16]: Družstvo
momentálně bytové potřeby svých členů
neuspokojuje, jaký je tedy význam tohoto
ustanovení? V zákoně uvedeno není.
b) K zániku členství vystupujícího člena na základě platného vystoupení z bytového družstva
podle odstavce a) a podle § 613 ZOK dochází uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo
oznámení o vystoupení družstvu doručeno.
c) Vystoupil-li člen z bytového družstva podle odstavce a), není pro něho schválená změna
stanov účinná a vztah mezi bytovým družstvem a členem se řídí dosavadními stanovami.
20. Vyloučení člena z bytového družstva
a) Důvody pro vyloučení
Člen bytového družstva nebo společní členové bytového družstva mohou být z bytového
družstva vyloučeni, jestliže člen:
aa) závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti,
ab) přestal splňovat podmínky pro členství v bytovém družstvu podle zákona a těchto stanov,
ac) z jiných závažných důvodů uvedených v těchto stanovách.
b) Jiným závažným důvodem pro vyloučení člena z bytového družstva podle odst. 1 písm. c)
je prodlení s platbou smluvně sjednaných měsíčních splátek úhrady dalšího členského vkladu
větší než 2 měsíce.
c) Člena bytového družstva nebo společné členy bytového družstva, s jejichž členstvím je
spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze z bytového
družstva dále vyloučit:
ca) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, nebo
cb) byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo
na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v
tomto domě nachází.
21. Udělení výstrahy před rozhodnutím o vyloučení
a) Před rozhodnutím o vyloučení je bytové družstvo povinno udělit členovi písemnou
výstrahu, pokud nejde o případ podle odstavce d).
b) V písemné výstraze musí být věcně uveden a popsán důvod jejího udělení, tj. jakým
jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na
příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Dále musí být v
písemné výstraze výslovně uvedeno upozornění člena na možnost jeho vyloučení z důvodu
uvedeného porušení či porušování členských povinností, spolu s výzvou členovi, aby s tímto
porušováním přestal a odstranil případné již vzniklé následky. K tomu se členovi poskytne
přiměřená lhůta nejméně v délce třiceti dnů.
c) Udělení výstrahy a o jejím obsahu rozhoduje představenstvo bytového družstva.
Komentář [VAC17]: DUPLICITA s 15.
c)
d) Ustanovení odstavců a), b) a c) se nepoužije a bytové družstvo není povinno dát předchozí
písemnou výstrahu, pokud porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené
ve stanovách měly následky, které nelze odstranit.
22. Rozhodnutí o vyloučení
a) O vVyloučení rozhoduje představenstvo bytového družstva.
b) Vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se bytové družstvo
dozvědělo o důvodu pro vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod pro
vyloučení nastal.
c) Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat důvod vyloučení tak, že je věcně uveden a popsán
důvod vyloučení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále
dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či
dále porušuje. Předcházela-li rozhodnutí o vyloučení písemná výstraha, nemůže být v
rozhodnutí o vyloučení měněn důvod uvedený v písemné výstraze. Rozhodnutí o vyloučení
musí současně obsahovat poučení vylučovaného člena o jeho právu podat odůvodněné
námitky proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi ve lhůtě 45-ti 30 kalendářních dnů ode
dne doručení rozhodnutí o vyloučení.
d) Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí být doručeno vylučovanému
členovi.
23. Postup člena proti rozhodnutí o vyloučení
a) Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k
členské schůzi ve lhůtě 4530-ti kalendářních dnů ode dne doručení oznámení tohoto
rozhodnutí o vyloučení; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží.
b) Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě
tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o
vyloučení za neplatné.
DOPLNIT dle § 621
c) Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí
námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným
dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů.
24. Společná ustanovení k vyloučení
a) Rozhodnutí o udělení výstrahy, o vyloučení člena, o zamítnutí námitek proti rozhodnutí o
vyloučení, či jiné písemnosti týkající se vyloučení člena z bytového družstva, se
vylučovanému (vyloučenému) členovi písemně doručí doporučeným dopisem do vlastních
rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů.
b) Jde-li o vyloučení společných členů-manželů, doručují se všechny písemnosti týkající se
výstrahy a vyloučení podle odstavce 1, samostatně každému z manželů. Každý ze společných
Komentář [VAC18]: NENÍ PRAVDA!!
DLE ZÁKONA JE TO 30 DNÍ
§ 618
(1) Proti rozhodnutí o vyloučení může
člen podat odůvodněné námitky k
členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode
dne doručení oznámení o
vyloučení; to platí i v případě, že o
vyloučení rozhodla členská schůze;
k námitkám podaným v rozporu s
tím se nepřihlíží.
členů-manželů má právo proti rozhodnutí o vyloučení vznést námitky nebo podat návrh soudu
i bez ohledu na vůli druhého z manželů. Ustanovení věty první a druhé platí přiměřeně také
pro doručení písemné výstrahy před vyloučením a pro případné vyjádření se k této výstraze.
c) Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti
rozhodnutí představenstva o vyloučení k členské schůzi nebo dnem, kdy vylučovanému
členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek.
d) Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení
soudního řízení bytové družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku
jeho členství.
e) Bytové družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit. Zrušit rozhodnutí o vyloučení může
bytové družstvo i v případech, kdy již probíhá řízení u soudu o prohlášení neplatnosti
vyloučení člena z bytového družstva. O zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje
představenstvo; rozhodnutí se vyhotovuje písemně a předává se či doručuje vylučovanému
členovi či již vyloučené osobě.
f) Podmínkou účinnosti zrušení rozhodnutí o vyloučení podle odstavce e) je písemný souhlas
vylučovaného člena či již vyloučené osoby; pokud nevysloví písemně souhlas a nepředá či
nedoručí jej družstvu do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení
doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučený člen
o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal.
g) Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení platně zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou
schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí,
že členství v bytovém družstvu nezaniklo.
25. Vypořádací podíl při zániku členství za trvání bytového družstva
a) Nárok na vypořádací podíl
aa) Zánikem členství v bytovém družstvu vzniká bývalému členovi nárok na vypořádací
podíl.
ab) Vypořádací podíl se rovná výši splaceného (splněného) základního členského vkladu a
splaceného (splněného) dalšího členského vkladu (splacených či splněných více dalších
členských vkladů), není-li dále stanoveno jinak.
DOPLNIT ZNĚNÍ dle § 623
ab) Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném
účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových
povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období.
ac) Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle odstavce 1 násobí výší vlastního kapitálu
družstva po odečtení rezervního fondu, je-li podle jiného právního předpisu nebo stanov
zřízen, a to v rozsahu, v jakém podle jiného právního předpisu nebo stanov nelze rezervní
fond rozdělit mezi členy družstva, zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni
účetního období, v němž členství zaniklo. Zanikne-li členství do 30. června daného účetního
období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni
předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl vyšší.
b) Při zániku členství člena bytového družstva, jemuž byl převeden družstevní byt do
vlastnictví a na kupní cenu převodu byl započten jeho splacený (splněný) další členský vklad,
jímž se podílel on nebo jeho právní předchůdce na pořízení družstevního bytu případně spolu
s pozemkem, převedeného mu do vlastnictví, rovná se vypořádací podíl splacenému
základnímu členskému vkladu. Platí to také v případě převodu více předmětů nájmu tomuto
členovi, s nimiž bylo spojeno více jeho dalších členských vkladů. Podílel-li se bývalý člen na
pořízení družstevního bytu případně spolu s pozemkem také základním členským vkladem,
který byl rovněž započten na kupní cenu převedeného bytu, rovná se vypořádací podíl nule.
c) Podílel-li se v případě podle odstavce b) člen na základním kapitálu více dalšími členskými
vklady, které nebyly spojeny s předměty nájmu, jichž byl nájemcem a které mu byly
převedeny do vlastnictví, započítává se na vypořádací podíl každý z těchto dalších členských
vkladů.
26. Lhůta splatnosti vypořádacího podílu
a) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká ve lhůtách stanovených v § 749 ZOK.
Vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy byla nebo mohla být zjištěna
jeho výše podle § 623 ZOK.
b) Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, pokud není ve smlouvě o dalším členském vkladu
dojednáno jinak.
27. Stanovy určují, že podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je převzetí nebo
splnění vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu, jejíž výše a způsob jejího určení je
upraven ve stanovách, v takovém případě se uzavře smlouva podle § 572 odst. 2, zák. 90/2012
Sb. s uchazečem o členství.
28. Právy a povinnostmi člena bytového družstva plynoucími z členství v tomto družstvu jsou
také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami
a práva a povinnosti z této smlouvy vzniklá.
29. Člena bytového družstva nebo společné členy bytového družstva, s jejichž členstvím je
spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze vyloučit z
družstva
a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, nebo
b) byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo
na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v
tomto domě nachází.
Komentář [VAC19]: DUPLICITA (20.
c)
30. Ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu se pro nájem družstevního bytu
použijí.
31. Zánikem členství v bytovém družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu
družstevního bytu, nebo nájem družstevního bytu. Zánikem členství zaniká právo bytového
družstva na splnění vkladové povinnosti, právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. To
neplatí při převodu nebo přechodu družstevního podílu.
32. Převod družstevního podílu v bytovém družstvu
a) Převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva nelze omezit ani vyloučit,
pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena
bytového družstva.
b) Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na
uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu dochází k převodu nájmu družstevního bytu,
anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a
povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů
bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem,
družstevního bytu za podmínek určených
anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu
stanovami.
Komentář [VAC20]: DOPLNIT,
vypadlo přesné znění dle § 736
33. Přechod družstevního podílu v bytovém družstvu (již je řešeno v VIII. 5., 6. 7.)
a) Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření
smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených.
b) Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela,
k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví.
34. Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu
a) Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu nemohou stanovy bytového družstva
omezit ani vyloučit.
b) Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu je možné jen tehdy, je-li člen nájemcem
nejméně dvou družstevních bytů, ustanovení § 601, zák. č.90/2012 Sb. se použije obdobně. K
účinnosti rozdělení družstevního podílu dojde nejdříve splněním vkladové povinnosti k
základnímu členskému vkladu nabyvatelem rozděleného družstevního podílu.
c) Při rozdělení družstevního podílu a při převodu nebo přechodu družstevních podílů
vzniklých rozdělením podle odstavce b) se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude
spojen nájem kterého družstevního bytu.
35. Společné členství manželů v bytovém družstvu
a) Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí
společného jmění manželů.
Komentář [VAC21]: žádný člen není
nájemcem – pak tedy nelze podíl rozdělit?
b) Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným
uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku.
c) Rozhodnutí o vyloučení společných členů se samostatně doručuje každému z manželů.
Každý ze společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli
druhého z manželů.
36. Nájem družstevního bytu a družstevního nebytového prostoru.
a) Není-li dále stanoveno jinak, použijí se pro nájem družstevního bytu ustanovení
občanského zákoníku upravující nájem bytu a nebytového prostoru.
b) Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu podle občanského
zákoníku nebo stanov se vztahují také na členy, jejichž členství v bytovém družstvu vzniklo
převodem družstevního podílu.
c) Člen bytového družstva má zejména právo
ca) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou, na jehož pořízení se
on nebo jeho právní předchůdce podílel dalším členským vkladem, pokud splňuje ostatní
podmínky podle tohoto zákona a stanov, na stanovení nájemného spojeného s užíváním
družstevního bytu podle § 744, zák. č. 90/2012 Sb.
d) Bytové družstvo uzavře se členem, který splňuje všechny podmínky stanovené tímto
zákonem a stanovami pro členství v bytovém družstvu a není vůči bytovému družstvu v
prodlení s plněním svých povinností, smlouvu o nájmu družstevního bytu a umožní mu
užívání družstevního bytu do 30 dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu s užíváním
stavby, v níž se družstevní byt nachází, bytovému družstvu.
e) Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu pouze
účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů,
včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a
příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto
družstevních bytů.
f) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na
uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o
společném nájmu manželů. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění
manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů.
g) Přeměnilo-li se společné jmění manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá
tato skutečnost vliv na společné nájemní právo.
h) Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné
nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je
výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo
společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.
Komentář [VAC22]: to prakticky
znamená, že člen má právo jen na nájem
bytu, který si již dávno koupil, a ne na
nájem zbývajících družstevních bytů –
BYTOVÉ DRUŽSTVO TAK NEMÁ
OPODSTATNĚNÍ PRO SVOU
EXISTENCI V TÉTO PRÁVNÍ
PODOBĚ.
37. Vypořádací podíl člena bytového družstva je určen na základě ustanovení § 623 a § 624
zák.č.90/2012 Sb. a je řešen pod bodem 25. těchto stanov.
38. Omezení hospodaření bytového družstva
a) Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k
dalšímu rozvoji bytového družstva.
b) Bytové družstvo nesmí převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budovám s
družstevními byty nebo pozemkům jim zastavěným a s nimi věcně souvisejícím, ledaže s
podmínkami převodu předem souhlasí všichni členové družstva, kteří mají podle platného
znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.
c) Souhlas podle odstavce b) musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem.
Udělený souhlas je závazný i pro právního nástupce osoby, která jej udělila.
d) Odstavce b) a c) se nepoužijí, jestliže se jedná o převody družstevních bytů a družstevních
nebytových prostorů do vlastnictví členů bytového družstva, kteří jsou jejich nájemci.
e) Bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty, nebo budovy s
družstevními byty nebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související, ledaže s tím
předem udělí svůj souhlas alespoň dvě třetiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci
těchto družstevních bytů a je řešen pod článkem X. bod 13 těchto stanov.
44. Samospráva bytového družstva je organizační jednotkou bytového družstva, ve které se
organizují členové bytového družstva zejména za účelem efektivního výkonu svých členských
práv a povinností.
IX. Práva a povinnosti členů.
1. Práva a povinnost z nájmu družstevního bytu jsou součástí členských práv a povinností.
1. Právy a povinnostmi člena bytového družstva plynoucími z členství v tomto družstvu jsou
také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami
a práva a povinnosti z této smlouvy vzniklá.
2. Člen družstva má, vedle práv vlastníka bytu, popřípadě nebytového prostoru, jak jsou
stanovena občanským zákoníkem, zejména právo :
a) zúčastnit se osobně členské schůze družstva, nebo písemně zmocnit dle svého uvážení
jinou osobujiného
člena družstva na členskou schůzi družstva, a to formou plné moci
konkretizované k aktuálnímu programu členské schůze,
b) být volen do družstevních orgánů, pokud má plnou právní způsobilost,
c) obracet se s podněty, připomínkami a stížnostmi na orgány družstva a být písemně
informován o výsledku jejich vyřízení do 30 dnů od jejich podání,
d) být přítomen jednání představenstva projednává-li se záležitost, na níž má právní zájem,
Komentář [VAC23]: DUPLICITA –
řešeno bodem 25.
Komentář [VAC24]: nikdo již asi nemá
právo, O PŘEVODU VLASTNICKÉHO
PRÁVA NEMÁ KDO ROZHODOVAT!
Komentář [VAC25]: žádní členové
nejsou nájemci – O ZÁSTAVENÍ
MAJETKU DRUŽSTVA NEMÁ KDO
ROZHODOVAT!
Komentář [VAC26]: § 608
Neurčí-li stanovy další podmínky, může
družstvo poskytnout finanční asistenci,
jestliže
a) finanční asistence je poskytnuta za
spravedlivých podmínek,
b) představenstvo vypracuje písemnou
zprávu, ve které
1. poskytnutí finanční asistence věcně
zdůvodní včetně uvedení výhod a rizik z
toho pro družstvo plynoucích,
2. uvede podmínky, za jakých bude finanční
asistence poskytnuta, a
3. zdůvodní, proč poskytnutí finanční
asistence není v konfliktu se zájmem
družstva.
§ 609
(1) Zprávu podle § 608 písm. b) uloží
družstvo do sbírky listin bez zbytečného
odkladu poté, co poskytnutí finanční
asistence schválí členská schůze. Zpráva
musí být k nahlédnutí členům družstva v
sídle družstva od svolání členské schůze a
musí být na této členské schůzi všem
členům volně dostupná.
Komentář [VAC27]: CHYBÍ –
DOPLNIT
Členství v bytovém družstvu
§ 733
(2) Právy a povinnostmi člena
bytového družstva plynoucími z
členství v tomto družstvu jsou také
právo na uzavření smlouvy o
nájmu družstevního bytu za
podmínek určených stanovami a
práva a povinnosti z této smlouvy
vzniklá.
Komentář [VAC28]: chybí definice,
kdo má právo na uzavření smlouvy o nájmu
družstevního bytu!
Komentář [VAC29]: JINOU OSOBU,
NEJEN ČLENA dle
§ 635 Úvodní ustanovení
(1) Právo zúčastnit se členské schůze
mají členové družstva, likvidátor a
osoby, o nichž tak stanoví jiný právní
předpis.
(2) Člen se zúčastňuje členské schůze
osobně nebo v zastoupení. Plná moc
pro zastupování na členské schůzi musí
být písemná a musí z ní vyplývat, zda
byla udělena pro zastoupení na jedné
nebo na více členských schůzích. Nikdo
nesmí být na jednání členské schůze
zmocněncem více než jedné třetiny
všech členů družstva, jinak platí, že
nemá pro jednání na členské schůzi
udělenu žádnou plnou moc.
e) seznamovat se s předpisy družstva a zápisy jednání všech orgánů, opatřovat si z nich kopie
a výpisy.
f) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem.
3. Člen družstva má, vedle povinností vlastníka bytu, popřípadě nebytového prostoru, jak jsou
stanoveny občanským zákoníkem, zejména povinnosti :
a) dodržovat stanovy družstva dle §575 odst. 2.a) zák.č.90/2012 Sb.,
Komentář [VAC30]:
Pokud má člen dle 3. c) povinnost podílet
se na úhradě ztráty družstva, pak má i
právo podílet se na výhodách:
§ 575
(1) Člen má v souladu se zákonem a
stanovami právo zejména
a) volit a být volen do orgánů družstva,
b) účastnit se řízení a rozhodování v
družstvu,
c) podílet se na výhodách poskytovaných
družstvem.
b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva dle §575 odst. 2.b) zák.č.90/2012 Sb.,
c) podílet se na úhradě ztráty družstva,
d) chránit majetek družstva a respektovat družstvo jako správce společných částí domu v
domě, v němž člen družstva vlastní byt,
e) písemně sdělit družstvu adresu, na kterou mu má být zasílána korespondence, a neprodleně
písemně oznamovat její změny, pokud je jiná než adresa jeho bytu,
Komentář [VAC31]: NELZE
NAŘÍDIT, jak je již zmíněno v usnesení
soudu. O správě domu, v němž člen
družstva vlastní byt, rozhoduje SVJ!
VYPUSTIT
f) nepoškozovat majetek a zájmy družstva, majetek ostatních členů,
g) účastnit se 1x ročně členské schůze osobně, nebo v zastoupení udělením písemného
zmocnění jinému členu družstva jiné osobě, a to formou plné moci konkretizované k
aktuálnímu programu členské schůze,
h) podílet se pod vedením představenstva družstva na správě společných částí domu v domě,
v němž člen družstva vlastní byt,
i) dodržovat předpisy družstva.
Komentář [VAC32]: viz IX. 2. b)
Komentář [VAC33]: doplnit o „pokud
správu vykonává družstvo“, nebo úplně
vypustit.
Komentář [VAC34]: jaké předpisy?
X. Hospodaření družstva.
1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali
členové družstva.
2. Základní kapitál družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku, činí 50.000,- Kč.
3. Družstvo hospodaří podle členskou schůzí rozpočtu, který ve výdajové části nesmí být
překročen, pokud zvýšení není kryto již zinkasovaným zvýšením příjmů. Veškeré náklady na
svou činnost hradí družstvo ze svých fondů, z příjmů ze své činnosti, z příspěvků členů,
případně dalších zdrojů.
4. Družstvo zřizuje nedělitelný fond, který činí ke dni vzniku družstva 5 .000 Kč a každoročně
bude po účetní uzávěrce doplňován o 10 % ročního čistého zisku až do dosažení částky 25
.000 Kč. Fond lze
použít na úhradu ztráty družstva nebo na úhradu nákladů na likvidaci
družstva. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
5. Zřízení dalších fondů a způsob hospodaření s nimi stanoví členská schůze.
6. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku.
7. Zisk se používá k úhradě ztrát a dále k zákonem uloženému doplnění nedělitelného fondu.
Ostatní zisk se používá k účelům stanoveným členskou schůzí. Má-li se část zisku rozdělit
mezi členy, může členská schůze určit způsob rozdělení. Nestanoví-li členská schůze jinak,
rozdělí se zisk družstva mezi členy v poměru velikosti plochy bytů členů družstva. Zisk
bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a dalšímu
rozvoji bytového družstva.
8. Každý člen ručí za ztrátu družstva do výše 300 Kč v kalendářním roce. Za likvidační
schodek ručí každý člen do výše základního členského vkladu. O způsobu úhrady případné
ztráty družstva rozhoduje členská schůze.
9. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a
úhrady ztrát k nahlédnutí.
10. K přijetí a poskytnutí půjček, úvěrů a jiných závazků v celkové částce vyšší než 150 .000
Kč, které nejsou zahrnuty v rozpočtu, je třeba souhlasu členská schůze. K poskytnutí půjčky
“Společenství vlastníků“, v jehož domě družstvo vykonává správu společných částí domu,
stačí schválení půjčky představenstvem.
11. V případě likvidace se z likvidačního zůstatku vyplatí členům splacená část jejich
členského vkladu. Členská schůze může rozhodnout, že se zbytek likvidačního zůstatku
rozdělí mezi členy podle rozsahu, v jakém se podílejí na základním kapitálu družstva.
12. Uvolněné byty ve vlastnictví družstva může představenstvo pronajímat za smluvní nájem.
13. Bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty nebo budovy s
družstevními byty nebo pozemky jimi zastavené a s nimi věcně souvisejícími, ledaže s tím
předem udělí svůj souhlas alespoň dvě třetiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci
těchto družstevních bytů. Souhlas se zastavením nemovitostí družstva musí mít písemnou
formu s úředně ověřeným podpisem všech těchto členů družstva, a to za použití článku VIII.
bod 38 písmeno e) těchto stanov.
XI. Zrušení a zánik bytového družstva.
Zrušení a zánik bytového družstva se řídí § 756 a § 757 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích a likvidace bytového družstva se řídí § 187 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.
XII. Ustanovení přechodná a závěrečná.
1. Pokud není uvedeno jinak, řídí se ustanoveními těchto stanov i právní vztahy vzniklé mezi
družstvem a jeho členy, jako i mezi členy navzájem, před nabytím platnosti těchto stanov.
Vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím platnosti těchto stanov se
však posuzují podle dosavadních stanov.
Komentář [VAC35]: DOPLNIT ZNĚNÍ
DLE ZÁKONA
§ 608
Neurčí-li stanovy další podmínky, může
družstvo poskytnout finanční asistenci,
jestliže
a) finanční asistence je poskytnuta za
spravedlivých podmínek,
b) představenstvo vypracuje písemnou
zprávu, ve které
1. poskytnutí finanční asiste§ 608
Neurčí-li stanovy další podmínky, může
družstvo poskytnout finanční asistenci,
jestliže
a) finanční asistence je poskytnuta za
spravedlivých podmínek,
b) představenstvo vypracuje písemnou
zprávu, ve které
1. poskytnutí finanční asistence věcně
zdůvodní včetně uvedení výhod a rizik z
toho pro družstvo plynoucích,
2. uvede podmínky, za jakých bude
finanční asistence poskytnuta, a
3. zdůvodní, proč poskytnutí finanční
asistence není v konfliktu se zájmem
družstva.
§ 609
(1) Zprávu podle § 608 písm. b) uloží
družstvo do sbírky listin bez zbytečného
odkladu poté, co poskytnutí finanční
asistence schválí členská schůze.
Zpráva musí být k nahlédnutí členům
družstva v sídle družstva od svolání
členské schůze a musí být na této
členské schůzi všem členům volně
dostupná.nce věcně zdůvodní včetně
uvedení výhod a rizik z toho pro družstvo
plynoucích,
2. uvede podmínky, za jakých bude finanční
asistence poskytnuta, a
3. zdůvodní, proč poskytnutí finanční
asistence není v konfliktu se zájmem
družstva.
§ 609
(1) Zprávu podle § 608 písm. b) uloží
družstvo do sbírky listin bez zbytečného
odkladu poté, co poskytnutí finanční
asistence schválí členská schůze. Zpráva
musí být k nahlédnutí členům družstva v
sídle družstva od svolání členské schůze a
musí být na této členské schůzi všem
členům volně dostupná.
Komentář [VAC36]: DUPLICITA
S 38. e) žádní členové nejsou nájemci, kdo
dá souhlas?
Komentář [VAC37]: je to v pořádku?
2. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí družstva dne ..................2014.
DÁLE CHYBÍ (zvýrazněno červeně) – DOPLNIT DO TEXTU STANOV:
§ 553
Stanovy družstva obsahují také
a) firmu družstva,
b) předmět podnikání nebo činnosti,
c) výši základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu,
d) způsob a lhůtu jejich splacení přistupujícím členem,
e) způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování,
f) počet členů představenstva a kontrolní komise a délku jejich funkčního období,
g) podmínky vzniku členství v družstvu a
h) práva a povinnosti člena družstva (dále jen "člen") a družstva.
§ 562 Informační deska
(1) Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý
pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům.
(2) Určí-li tak stanovy, informační deska se zpřístupní členům družstva prostřednictvím
internetových stránek.
Seznam členů
§ 580
(1) Družstvo vede seznam členů.
(2) Do seznamu členů se zapisují
a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,
b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a
c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.
(3) Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez
zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované
skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.
§ 581
(1) Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém
členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Stanovy mohou určit, že člen, který požaduje
vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s
tím spojené.
(2) Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu
ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů,
kterých se týkají.
§ 582
(1) Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis
seznamu všech členů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od
doručení žádosti.
(2) Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí
právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká;
podpis člena musí být úředně ověřen.
§ 584 Členská žaloba
(1) Každý člen je oprávněn domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu
družstva nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3; to
platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí.
(2) Člen nemá právo domáhat se náhrady újmy podle odstavce 1, bylo-li o ní rozhodnuto
podle § 53 odst. 3.
§ 731
(1) Stanovy bytového družstva kromě náležitostí podle § 553 obsahují také
a) podmínky, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o
nájmu družstevního bytu, a
b) podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na
uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena bytového družstva
spojených s užíváním družstevního bytu. Tato práva a povinnosti se stávají dnem jejich
vzniku právy a povinnostmi člena plynoucími z členství v bytovém družstvu.

Podobné dokumenty

07-08_BKZ_11 1764KB 01. 07. 2011

07-08_BKZ_11 1764KB 01. 07. 2011 periodikum “Nedělní liturgie”, kde jsou uvedeny liturgické texty i s výkladem nejen na neděli, ale na celý liturgický týden. Jsou k volnému rozebrání. Rozpis výuky náboženství v novém školním roce ...

Více

Zpravodaj - říjen-prosinec 2011

Zpravodaj - říjen-prosinec 2011 sledujme dění v naší obci. Scházejme se, pojďme se přátelit a proţívat společně všední i sváteční dny jako Toušeňáci. Toušeň je krásná, ale mohla by být ještě hezčí, upravenější. Je mi líto, kdyţ s...

Více