zde ke stažení - Obec Mokré Lazce

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Obec Mokré Lazce
Státní pozemkový úřad
Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Telefon: 729 922 111
ID DS: z49per3
SPISOVA ZN.: 2RP12920/2015-202001
Č.j.: SPU 349684/2015
Dle rozdělovníku
DATUM: 2. 7. 2015
VYŘIZUJE: Ing. Vladimír Vojtíšek
Usnesení
Ústředí Státního pozemkového úřadu jako příslušný orgán podle zákona č. 503/2012 Sb.,
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a v souvislosti se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle ust.
§ 80 odst. 4 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve
věci žádosti Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Pobočky Opava,
o prodloužení zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí v řízení o komplexních pozemkových
úpravách v k.ú. Kravaře takto:
lhůta k vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
uvedená v ust. § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
s e p r o d l u ž u j e d o 25. 11. 2015.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Seznam účastníků řízení je z důvodů velkého rozsahu uveden v příloze tohoto rozhodnutí,
která je nedílnou součástí výroku.
Odůvodnění:
Ústředí Státního pozemkového úřadu (dále jen „ústředí“) obdrželo dne 10. 6. 2015 žádost
Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Pobočky Opava (dále jen
„pobočka“) o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických
práv dle ust. § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Rozhodnutí
o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kravaře (dále jen „KoPÚ“) č.j.:
SPU 482001/2014 ze dne 5. 12. 2014 nabylo právní moci dne 3. 2. 2015.
Návrh zpracovala firma AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, Ing.
Alexandr Švihálek, který je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav.
Rozpracovanost KoPÚ je taková, že dne 25. 2. 2015 byla zpracovateli doručena výzva
k vyhotovení DKM. V doloženém dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 6/2009/4 ze dne 25. 2.
2015 je stanovena lhůta na zpracování DKM do 31. 8. 2015. Protože mapové dílo musí ještě
zkontrolovat a ověřit jeho správnost katastrální úřad, je reálným termínem pro vydání
rozhodnutí 25. 11. 2015, jak v žádosti uvedla pobočka.
Dále pobočka v žádosti uvádí a dokládá:
Od 25. 2. 2015 průběžně zpracovatel jedná (konzultuje) další postup s katastrálním
pracovištěm. Jedná se o velmi rozsáhlou pozemkovou úpravu (plocha obvodu 1 330 ha, velký
počet účastníků – cca 1 100, celkem při schválení 950 LV). Zpracovatel ve stejnou dobu musí
dle smluvních podmínek zpracovávat současně nový operát a přílohy pro 2 rozlohou i počtem
účastníků rozsáhlé pozemkové úpravy vlivem odvolacích řízení. Dalšími důvody pro
prodloužení lhůty jsou především následující požadavky a časové možnosti katastrálního
pracoviště (dále jen KP) pro kontrolu DKM a příloh rozhodnutí:
• KP je oproti předchozí ústní dohodě vyžadováno zpracování a projednání aktualizace
názvosloví v k.ú. Kravaře ve Slezsku dle Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod.
• Oproti předchozímu požadavků KP na přebírání příloh k rozhodnutí o výměně nebo
přechodu vlastnických práv (dále jen „R2“) ze strany právního oddělení ke kontrole až po
vydání R2, je nyní požadováno předání příloh před vydáním rozhodnutí R2, ale až po
provedení kontroly předaného elaborátu DKM.
• Dle sdělení kompetentních pracovníků KP při předání elaborátu DKM ze strany
zpracovatele do konce června 2015, se předpokládá provedení kontroly DKM do konce srpna
2015 a pak následná kontrola příloh k R2 právním oddělením, která si vyžádá vzhledem
k počtu listů vlastnických minimálně 4 až 6 týdnů.
• V souvislosti s provizorním režimem provádění kontrol izolinií BPEJ ze strany VÚMOP
prostřednictvím ústředí SPÚ se rovněž prodlouží lhůta ke kompletaci elaborátu DKM
předávaného KP. Dle informace pověřeného referenta lze předpokládat provedení kontroly
nejdříve koncem června 2015.
• Zpracovatel DKM při tvorbě nového operátu zjistil nesoulad v datech SPI a SGI dodaných
KP u převáděných věcných břemen, týká se 56 listů vlastnických, ke kterým požádal
o předání příslušných listin, GP a ZPMZ, což opět prodlužuje čas k dokončení nového operátu
Určitý čas si vyžádá i příprava příloh včetně kompletace a úprav seznamu účastníků ze strany
pobočky vzhledem k vysokému počtu účastníků (cca 1100 adresátů).
Z výše uvedených skutečností a doložených dokladů je zřejmé, že pobočka nemůže dodržet
lhůtu danou ust. § 11 odst. 8 zákona, podle něhož musí být rozhodnutí o výměně nebo
SPU 349684/2015
2
přechodu vlastnických práv vydáno bezodkladně, nejpozději však do 4 měsíců po dni nabytí
právní moci rozhodnutí o schválení návrhu, tedy do 3. 6. 2015, pokud nebyla podána žaloba
(ust. § 11 odst. 9 zákona).
Ústředí Státního pozemkového úřadu posoudilo žádost pobočky jako důvodnou a prodlužuje
lhůtu pro vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv tak, jak je uvedeno
ve výroku.
Vzhledem ke specifickému charakteru řízení o pozemkových úpravách bude toto procesní
usnesení všem účastníkům řízení z důvodu hospodárnosti řízení doručeno veřejnou
vyhláškou, která bude po dobu 15 dnů vyvěšena na úřední desce ústředí, pobočky a příslušné
obce.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto usnesení se lze podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne
jeho doručení k Ministerstvu zemědělství, a to podáním učiněným u ústředí Státního
pozemkového úřadu. Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
Mgr. Michal Gebhart
ředitel odboru metodiky a řízení
pozemkových úprav
Rozdělovník:
I. Na doručenku:
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava,
Krnovská 2861/69, 746 01 Opava - 4x, tj. 1x pobočka + 3x se žádostí o zajištění vyvěšení
tohoto usnesení na úředních deskách pobočky a příslušných obcí.
II. Účastníkům řízení se usnesení doručuje veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů
na úřední desce příslušných úřadů.
III. Podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu bude toto usnesení zveřejněno rovněž způsobem
umožňujícím dálkový přístup (zajistí ústředí).
SPU 349684/2015
3
Příloha výroku usnesení č.j. SPU 349684/2015 – seznam účastníků řízení:
Příjmení jméno
Adresa bydliště
Název
(ulice, PSČ, obec)
datum narozeni
Adamec
Roman
Krnovská 2445/84, Opava-Předměstí (Opava), 74601
28.5.1969
Adamík
Josef
Vyhlídalova 334/13, Kravaře-Kravaře, 74721
5.11.1950
Adamíková
Maria
Vyhlídalova 334/13, Kravaře-Kravaře, 74721
29.6.1955
Agroland
Spol. s.r.o
Svobody 559/19, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Arbterová
Petra
Bezručova 491/70, Kravaře-Kravaře, 74721
23.7.1972
Augustová
Brigita
Kalvodova 511/25, Jeseník-Jeseník, 79001
16.2.1960
Ausficer
Rudolf
Čemenka 14/9, Kravaře-Kravaře, 74721
30.6.1960
Ausficerová
Renata
Čemenka 14/9, Kravaře-Kravaře, 74721
8.5.1960
Bakotová
Dagmar
Ostravská 509, Frýdek-Místek-Místek, 73801
Balarinová
Markéta
Záhumenní 2031/2a, Kravaře-Kouty, 74721
Baranek
Daniel
Bolatická 418/12, Kravaře-Kouty, 74721
16.3.1970
Baranek
Jan
Novodvorská 837/33, Kravaře-Kravaře, 74721
4.11.1939
Baranek
Josef
Bezručova 593/119, Kravaře-Kravaře, 74721
Baranek
Michaela
Bolatická 418/12, Kravaře-Kouty, 74721
Baranková
Adelheida
Bezručova 593/119, Kravaře-Kravaře, 74721
Baranková
Hana
Skřivančí 236/149, Kravaře-Kouty, 74721
Baranková
Marcela
Novodvorská 3332/71, Kravaře-Kravaře, 74721
18.7.1974
Bargelová
Margit
Záhumenní 386/16, Kravaře-Kouty, 74721
16.6.1963
Bartková
Eva
Palackého 303, Štítina-Štítina, 74791
Bařinková
Anna
Floriánská 3079/2, Kravaře-Kravaře, 74721
Bastl
Alfred
Olšinky 326/13, Kravaře-Kouty, 74721
Bártek
Ondřej
Bezručova 896/43, Kravaře-Kravaře, 74721
Bártková
Liana
Bezručova 896/43, Kravaře-Kravaře, 74721
4.1.1964
Becker
Günther
Niehammer Str. 30, 45327 Essen, Německo
25.11.1952
Becker
Kurt
Kapitelacker 5, 45327 Essen, Německo
25.11.1952
Becker
Manfred
Hagemannsfeld 27, 45327 Essen, Německo
Becker
Ulrike
Ückendorfer Straße 133, 45327 Essen, Německo
19.11.1958
Bečicová
Silvie
Čeňka Trunčíka 3011/2, Kravaře-Kravaře, 74721
3.2.1975
Beneš
Karel
Zahradní 43/41, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Bennová
Edita
Bezručova 483/86, Kravaře-Kravaře, 74721
Bennová
Renata
Družstevní 1476/2, Kravaře-Kouty, 74721
Bennová
Ruth
Mírová 110, Velké Hoštice-Velké Hoštice, 74731
Berger
Richard
Bezručova 588/105, Kravaře, 74721
11.7.1966
Berglová
Valtrauda
Bezručova 545/4, Kravaře, 74721
24.4.1929
BEST
spol. s.r.o
Přemyslovců 449/60, Opava-Jaktař, 74707
Besuchová
Irena
Podubí 214, Dolní Benešov-Dolní Benešov, 74722
Bieláková
Edita
Bezručova 552/13, Kravaře-Kravaře, 74721
Blahutová
Ilse
Opavská 63/47, Kravaře, 74721
Bližňák
Vladimír
Luční 74/2, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Bludovská
Anna
adresa neznámá
Boček
Jindřich
Kostelní 2047/81b, Kravaře-Kouty, 74721
SPU 349684/2015
4
1.1.1950
26.7.1957
3.4.1990
13.12.1937
25.2.1978
11.2.1942
29.11.1967
2.1.1966
24.2.1950
13.10.1952
8.8.1985
20.9.1950
16.2.1953
8.1.1959
2.2.1960
13.12.1936
7.8.1946
17.5.1938
16.10.1945
2.5.1952
18.9.1974
22.4.1944
Boček
Roman
Nábřežní 826/49, Kravaře, 74721
12.1.1965
Bočková
Erika
Nábřežní 826/49, Kravaře-Kravaře, 74721
24.4.1938
Bočková
Lieselotta
Nábřežní 994/3, Kravaře-Kravaře, 74721
21.11.1938
Boháčová
Lenka
Nádražní 3284/12a, Kravaře-Kravaře, 74721
14.10.1982
Bolacká
Markéta
Polní 848/11, Kravaře-Kravaře, 74721
15.12.1937
Borovská
Marie
Nábřežní 928/25, Kravaře-Kravaře, 74721
6.10.1961
Bortlík
Evžen
Hlučínská 39/174, Kravaře-Kouty, 74721
10.10.1959
Bortlíková
Eva
Jasanová 370/84, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
30.11.1973
Bortlíková
Marie
adresa neznámá
Breuerová
Pavla
Ludmily Hořké 39/4, Kravaře-Dvořisko, 74721
Břemek
Josef
Travní 692/4, Kravaře-Kravaře, 74721
5.7.1959
Bujoková
Rita
Alejní 654/11, Kravaře-Kravaře, 74721
10.8.1957
Bunčková
Siegrida
Záhumenní 387/44, Kravaře-Kouty, 74721
Buroňová
Yvetta
Havlíčkova 283, Štítina-Štítina, 74791
25.7.1962
Buryová
Thomasová
Nábřežní 776/89, Kravaře-Kravaře, 74721
18.4.1964
Cáder
Jan
Za Humny 1526/54, Opava-Kateřinky, 74705
24.3.1959
Celary
Anna
Gwardii Ludowej/50, Bytom, Polsko
31.3.1940
Cygalová
Claudie
Sadová 1475/9, Kravaře-Kouty, 74721
15.1.1958
Czerný
Adolf
adresa neznámá
Czerný
Karel
Opavská 313/132, Kravaře-Kravaře, 74721
Czudek
Bohuslav
Mírová 778/14, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Černý
Alfréd
Kostelní 327/33, Kravaře-Kouty, 74721
2.4.1964
Černý
Josef
Střední 269/12, Štěpánkovice-Svoboda, 74728
2.5.1949
Česká
republika
Čimingová
Alice
Kostelní 3063/18, Kravaře-Kravaře, 74721
16.6.1949
Čonková
Jana
Luční 35/9, Kravaře, 74721
10.4.1963
Čuntová
Eva
Bezručova 545/4, Kravaře-Kravaře, 74721
29.5.1970
Čupa
Alan
Nábřežní 3373/145, Kravaře-Kravaře, 74721
2.11.1971
Čupová
Lenka
Nábřežní 3373/145, Kravaře-Kravaře, 74721
20.11.1976
Daněk
Alfred
Ostravice-Ostravice 510, 73914
28.8.1956
Daňková
Pavlína
Slepá 204/3, Kravaře-Kravaře, 74721
21.7.1972
Deutschová
Barbora
Hlavní 449/34, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
4.2.1988
Dojcsarová
Rovnaníková
Bruntálská 1485/50, Krnov-Pod Bezručovým vrchem, 79401
6.4.1978
Dostál
Ivo
Petra Bezruče 202/15, Štěpánkovice, 74728
9.4.1965
Dostál
Petr
Hlavní 325/157, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
7.8.1961
Dostálová
Adéla
Petra Bezruče 202/15, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
13.7.1942
Dostálová
Senta
Vyhlídalova 354/16, Kravaře-Kravaře, 74721
7.11.1939
Drabík
Karel
Hlučínská 1484/65a, Kravaře-Kouty, 74721
20.7.1947
Drabíková
Anna
Hlučínská 1484/65a, Kravaře-Kouty, 74721
20.7.1952
Drastík
Bohumír
Za Humny 1442/26, Opava-Kateřinky, 74705
27.8.1935
Dressler
Norbert
Nábřežní 466/48, Kravaře-Kravaře, 74721
1.2.1936
Dresslerová
Ingeborg
Nábřežní 466/48, Kravaře-Kravaře, 74721
1.12.1940
Drozdková
Ruth
Výškovická 2577/79, Ostrava-Zábřeh, 70030
27.11.1941
Duda
Roman
Bezručova 502/50, Kravaře-Kravaře, 74721
15.5.1966
Dudová
Gabriela
Floriánská 973/17, Kravaře-Kravaře, 74721
9.9.1970
SPU 349684/2015
Šárka
Aneta
5
11.4.1967
15.11.1940
9.6.1973
10.10.1974
Dudová
Ingrid
Mírová 360/5, Bolatice-Bolatice, 74723
Dudová
Věra
Bezručova 502/50, Kravaře, 74721
28.2.1942
Dvořáková
Judita
Bezručova 515/24, Kravaře-Kravaře, 74721
15.6.1973
Dymanusová
Felicitas
Hlavní třída 1111/20, Ostrava-Poruba, 70800
25.11.1944
Ďurišková
Marcela
Hraniční 3131/22, Kravaře-Kravaře, 74721
Effenberger
Vilém
Nábřežní 456/43, Kravaře-Kravaře, 74721
Effenbergrová
Ingeborg
Bezručova 633/104, Kravaře-Kravaře, 74721
23.1.1929
Englischová
Marie
Záhumenní 1478/41, Kravaře-Kouty, 74721
13.11.1949
Essler
Aleš
Novodvorská 3179/88, Kravaře-Kravaře, 74721
28.5.1985
Faikis
František
Záhumenní 442/50, Kravaře-Kouty, 74721
5.10.1937
Faikisová
Annemarie
Záhumenní 442/50, Kravaře-Kouty, 74721
5.9.1943
Fajkus
Jan
Hlučínská 3/246, Kravaře-Kouty, 74721
27.6.1953
Fajkusová
Jana
Hlučínská 3/246, Kravaře-Kouty, 74721
12.2.1958
Felbier
Antonín
Slezská 64, Oldřišov-Oldřišov, 74733
Felbierová
Anna
Revoluční 43, Oldřišov-Oldřišov, 74733
Ferencová
Anežka
adresa neznámá
Ferenz
Lothar
Hlučínská 268/213, Kravaře-Kouty, 74721
21.12.1938
Ferenzová
Daniela
Lelkova 3224/54, Kravaře-Kravaře, 74721
20.10.1964
Ferenzová
Renata
Hlučínská 268/213, Kravaře-Kouty, 74721
25.3.1942
Fiala
Leoš
Bezručova 509/36, Kravaře-Kravaře, 74721
19.4.1950
Filipová
Margita
Náměstí 3333/35a, Kravaře-Kravaře, 74721
22.2.1956
Filusz
Jan
Proskovická 95/70, Ostrava-Výškovice, 70030
Flugrová
Sylvie
Svobody 82/1, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
13.2.1974
Fojtík
Vilém
Novodvorská 657/65, Kravaře, 74721
2.11.1970
Frachová
Elvíra
Polní 465/10, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
31.1.1953
Fussová
Andrea
Ludmily Hořké 35/5, Kravaře-Dvořisko, 74721
Fussová
Elfrida
Družstevní 175, Bohuslavice-Bohuslavice, 74719
22.7.1934
Gabriel
Ursula
Philippstraße 72, 45327 Essen, Německo
9.10.1951
Galvas
Eduard
Náměstí 405/43, Kravaře-Kravaře, 74721
19.11.1955
Galvasová
Evelina
Náměstí 405/43, Kravaře-Kravaře, 74721
19.4.1956
Gargošová
Cecilie
adresa neznámá
Gebauer
Petr
Cihelní 619/46, Kravaře-Kravaře, 74721
Gebková
Antonie
adresa neznámá
Gelnarová
Magdalena
Bőhmova 3091/10, Kravaře-Kravaře, 74721
Glabasnia
Horst
Stará silnice 494/59, Opava-Jaktař, 74707
21.12.1939
Glabasnia
Josef
Nábřežní 3008/83, Kravaře-Kravaře, 74721
28.10.1948
Glabasnia
Leo
Bezručova 591/117, Kravaře-Kravaře, 74721
9.6.1972
Glabasnia
Yvette
Nábřežní 3008/83, Kravaře-Kravaře, 74721
1.6.1972
Glabasniová
Anna
Záhumenní 393/19, Kravaře-Kouty, 74721
9.9.1946
Glabasniová
Anna
adresa neznámá
Glabasniová
Irmgard
Hlučínská 271/219, Kravaře-Kouty, 74721
Glabasňa
Jan
Hlinská 93, Oldřišov-Oldřišov, 74733
29.1.1961
Glabasňa
Josef
Čemenka 25/10, Kravaře, 74721
14.4.1946
Glabasňová
Marta
Čemenka 25/10, Kravaře, 74721
10.4.1947
Glabazňová
Apolonie
adresa neznámá
SPU 349684/2015
6
8.4.1958
8.3.1972
15.12.1984
9.4.1950
13.10.1952
9.3.1957
1.7.1973
9.8.1946
5.10.1949
28.11.1940
Glinz
Roman
Zahradní 532/25, Kravaře, 74721
Glinzová
Bronislava
Nábřežní 893/63, Kravaře-Kravaře, 74721
23.10.1960
Glinzová
Dáša
Zahradní 532/25, Kravaře-Kravaře, 74721
11.3.1959
Golhová
Zlatuše
Osmek 516/1, Přerov-Přerov I-Město, 75002
21.9.1954
Graca
Petr
Krnovská 42/50, Opava-Předměstí (Opava), 74601
26.2.1972
Gratza
Dieter
Lelkova 759/34, Kravaře, 74721
Gratza
Heldemar
Záhumenní 388, Dolní Benešov-Dolní Benešov, 74722
Gratza
Jindřich
Kašpara Peterka 278/239, Kravaře-Kouty, 74721
6.1.1951
Gratza
Karel
Hlučínská 10/232, Kravaře-Kouty, 74721
3.9.1939
Gratza
Karel
Spartakovců 1283/7, Ostrava-Poruba, 70800
Gratza
Karel
Rohová 3067/9, Kravaře-Kravaře, 74721
Gratzová
Anežka
adresa neznámá
Gratzová
Anna
Záhumenní 388, Dolní Benešov-Dolní Benešov, 74722
Gratzová
Berta
Alejní 375/22, Kravaře-Kravaře, 74721
Gratzová
Gerda
Rohová 3067/9, Kravaře-Kravaře, 74721
Gratzová
Julie
Spartakovců 1283/7, Ostrava-Poruba, 70800
Gratzová
Kateřina
adresa neznámá
Gratzová
Pavla
Opavská 475, Velké Hoštice-Velké Hoštice, 74731
Groda
František
Hradec nad Moravicí-Bohučovice 101, 74741
3.3.1944
Grygarčík
Petr
Dvořákova 290/6, Opava-Malé Hoštice, 74705
4.12.1965
Grygarčík
Rudolf
Haškova 159, Chlebičov-Chlebičov, 74731
25.5.1959
Gulda
Alfred
Novodvorská 371/5, Kravaře-Kravaře, 74721
28.1.1935
Gulda
Karel
Novodvorská 371/5, Kravaře-Kravaře, 74721
22.2.1964
Guldová
Petra
Novodvorská 371/5, Kravaře-Kravaře, 74721
25.6.1968
GYPSTREND
s.r.o.
Stiborská 790, Kobeřice-Kobeřice, 74727
26.6.1958
Hadamczik
Alois
Hlučínská 255/187, Kravaře-Kouty, 74721
20.6.1952
Hadamczik
Marcel
Severní 2052/8, Kravaře-Kouty, 74721
20.8.1973
Hadamčíková
Gerlinda
Kostelní 337/63, Kravaře-Kouty, 74721
10.9.1935
Hadamčíková
Margita
Hraniční 3141/14, Kravaře-Kravaře, 74721
20.7.1957
Hahn
Bernard
Štěpánkovická 3001/2b, Kravaře-Kravaře, 74721
16.7.1948
Hahn
Daniel
Novodvorská 3349/65a, Kravaře-Kravaře, 74721
10.3.1976
Hahn
David
Tyršova 110, Háj ve Slezsku-Lhota, 74792
14.2.1979
Hahn
Dieter
Nábřežní 880/126, Kravaře, 74721
Hahn
František
Novodvorská 3198/92, Kravaře-Kravaře, 74721
8.11.1952
Hahn
Gerd
Mírová 901/16, Kravaře-Kravaře, 74721
29.8.1943
Hahn
Robert
Slezská 2/3, Opava-Malé Hoštice, 74705
30.1.1965
Hahnová
Anděla
adresa neznámá
Hahnová
Anežka
adresa neznámá
Hahnová
Erika
Bezručova 505/44, Kravaře-Kravaře, 74721
11.8.1955
Hahnová
Gertrud
Záhumenní 2004/35, Kravaře-Kouty, 74721
14.2.1959
Hahnová
Helena
Lelkova 694/45, Kravaře-Kravaře, 74721
Hahnová
Ivana
Lelkova 3296/43a, Kravaře-Kravaře, 74721
Hahnová
Josefa
adresa neznámá
Hahnová
Liselota
Hlučínská 159/16, Kravaře-Kouty, 74721
Halfar
Jan
adresa neznámá
SPU 349684/2015
7
23.6.1953
22.12.1942
30.1.1941
14.10.1939
13.5.1947
24.4.1947
2.8.1920
26.10.1949
27.6.1940
12.11.1979
5.7.1941
9.3.1935
12.12.1962
27.9.1934
Halfar
Josef
adresa neznámá
Halfar
Leo
Mlýnská 582/63, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
19.9.1939
Halfar
Norbert
Mlýnská 326/3, Kravaře-Kravaře, 74721
16.8.1959
Halfarová
Antonie
adresa neznámá
Halfarová
Antonie
adresa neznámá
Halfarová
Dagmar
Opavská 46/15, Kravaře-Kravaře, 74721
16.7.1971
Halfarová
Renata
Lipová 196/16, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
1.12.1955
Halfarová
Žaneta
Zahradní 1074/13, Hlučín-Hlučín, 74801
25.2.1971
Hammerová
Krista
Pekařská 3128, Frýdek-Místek-Frýdek, 73801
Handlosová
Magda
Padařovská 200, Háj Ve Slezsku-Smolkov, 74792
5.10.1959
Hankeová
Eva
Hlučínská 293/273, Kravaře-Kouty, 74721
14.2.1955
Hanslíková
Edeltruda
adresa neznámá
Harasim
Martin
17. listopadu 932/27, Opava-Kylešovice, 74706
Harasim
Rudolf
Rybniční 411/40, Štěpánkovice, 74728
Harasim
Rudolf
Opavská 255/34, Kravaře-Kravaře, 74721
Harasimová
Alena
Rybniční 411/40, Štěpánkovice, 74728
Harasimová
Anežka
adresa neznámá
Harasimová
Anna
Nábřežní 528/73, Kravaře-Kravaře, 74721
15.6.1952
Harasimová
Anna
Mlýnská 3181/1a, Kravaře-Kravaře, 74721
20.6.1950
Harasimová
Dagmar
Hlavní 35/94, Štěpánkovice, 74728
29.6.1967
Harasimová
Hedvika
adresa neznámá
Harasimová
Terezie
adresa neznámá
Harazim
Evald
Novodvorská 182/23, Kravaře-Kravaře, 74721
Harazim
Josef
Mlýnská 691/44, Štěpánkovice, 74728
Harazim
Marcel
Bezručova 606/79, Kravaře-Kravaře, 74721
Harazim
Valter
Tyršova 642/3, Kravaře-Kravaře, 74721
11.2.1956
Harazimová
Gerda
Novodvorská 182/23, Kravaře-Kravaře, 74721
16.3.1957
Harazimová
Jana
U Bartošovce 724/13, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Harazimová
Zuzana
Nábřežní 3245/10, Kravaře-Kravaře, 74721
30.1.1962
Havlíčková
Ivana
Na Poříčí 49, Králův Dvůr-Karlova Huť, 26701
19.6.1956
Havrlantová
Šárka
U Trati 799/7, Kravaře-Kravaře, 74721
5.12.1977
Hájková
Brigita
Arbesova 1/1, Brno-Lesná, 63800
30.6.1944
Heger
Josef
Heger
Zdeněk
Hegerová
Lucie
Nábřežní 428/68, Kravaře-Kravaře, 74721
Pod Hanuší 404, Hradec nad Moravicí-Hradec nad Moravicí,
74741
Pod Hanuší 404, Hradec nad Moravicí-Hradec nad Moravicí,
74741
Heider
Jan
Janského 424/18, Olomouc-Povel, 77900
Heider
Karel
Záhumenní 444/57, Kravaře-Kouty, 74721
Heider
Pavel
Opavská 246/12, Kravaře-Kravaře, 74721
30.3.1965
Heider
Pavel
Opavská 112/101, Kravaře-Kravaře, 74721
24.10.1961
Heiderová
Dagmar
Kmochova 341/15, Opava-Malé Hoštice, 74705
Heiderová
Daniela
Čeňka Trunčíka 3346/11, Kravaře-Kravaře, 74721
Heiderová
Marie
Opavská 294/116, Kravaře-Kravaře, 74721
Heidrová
Gertruda
Hlučínská 146/42, Kravaře-Kouty, 74721
Heidrová
Kristina
Sadová 460/7, Kravaře-Kouty, 74721
SPU 349684/2015
8
3.6.1954
26.4.1978
6.2.1951
26.1.1962
2.9.1953
6.4.1957
20.4.1959
6.9.1976
6.3.1965
5.3.1958
28.10.1986
13.6.1984
13.5.1962
18.11.1951
29.9.1962
2.2.1972
24.9.1924
4.8.1936
6.12.1955
15.2.1945
Václav
Kolofíkova 149/7, Kravaře-Kravaře, 74721
Nerudova 547/2, Horka nad Moravou-Horka nad Moravou,
78335
Hennhoferová
Brigita
Opavská 319/146, Kravaře-Kravaře, 74721
22.4.1950
Hercíková
Marie
Alejní 680/7, Kravaře-Kravaře, 74721
1.8.1953
Herichová
Margit
Mánesova 2769/8, Ostrava-Moravská Ostrava, 70200
2.6.1954
Herrmann
Jiří
Březová 3357/18, Kravaře-Kravaře, 74721
7.5.1972
Herudek
Jan
Školní 69/7, Kravaře-Kouty, 74721
Herudek
Josef
Olšinky 2055/19a, Kravaře-Kouty, 74721
3.1.1959
Herudková
Anna
Hlučínská 221/119, Kravaře-Kouty, 74721
25.2.1959
Herudková
Růžena
Hlučínská 221/119, Kravaře-Kouty, 74721
29.2.1964
Hladký
Břetislav
Mlýnská 659/111, Štěpánkovice, 74728
11.9.1953
Hlubek
Erhard
Opavská 275/76, Kravaře-Kravaře, 74721
14.8.1958
Hlubek
Jan
Dr. Martínka 1159/57, Ostrava-Hrabůvka, 70030
Hlubek
Karel
adresa neznámá, Polsko
Hlubek
Martin
Opavská 216/171, Kravaře, 74721
Hlubková
Anna
adresa neznámá
Hlubková
Terezie
adresa neznámá
Hoffmann
Daniel
U jízdárny 999/12, Praha-Dolní Chabry, 18400
Hogaj
Rudolf
Služovice-Služovice 153, 74728
Hoheisel
Josef
Nábřežní 781/99, Kravaře-Kravaře, 74721
5.6.1958
Hoheislová
Marie
Nábřežní 781/99, Kravaře-Kravaře, 74721
14.8.1962
Holčák
Zdeněk
Polní 142, Rohov-Rohov, 74725
13.3.1961
Holešová
Anna
Kostelní 3057/6, Kravaře-Kravaře, 74721
29.3.1953
Holešová
Marie
Slezská 389/27, Opava-Malé Hoštice, 74705
14.9.1958
Hollesch
Miroslav
Nábřežní 827/80, Kravaře-Kravaře, 74721
28.1.1963
Holleschová
Tereza
Záhumenní 2004/35, Kravaře-Kouty, 74721
11.8.1986
Holletschková
Eva
Hlučínská 219/115, Kravaře-Kouty, 74721
24.10.1968
Homola
Karel
adresa neznámá
Homolová
Terezie
adresa neznámá
Horáková
Ingrid
Jaromíra Matuška 30/7, Ostrava-Dubina, 70030
Hrbáč
Alois
U Zbrojnice 25/2, Opava-Vlaštovičky, 74601
13.3.1947
Hrubý
Tomáš
Kostelní 427/38, Kravaře-Kouty, 74721
10.5.1975
Hrzibek
Rudolf
Družstevní 391/5, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
23.4.1944
Hřivňacký
Daniel
U Fortny 164/2, Opava-Město, 74601
27.9.1971
Hříbková
Anna
adresa neznámá
Hříbková
Jana
Mírová 204/19, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Hubáček
František
Litultovice 15, 74755
15.3.1941
Hubáčková
Jolana
Litultovice 15, 74755
18.2.1940
Hurník
Hubert
Novodvorská 370/7, Kravaře, 74721
Hurník
Jan
adresa neznámá
Hurník
Jan
adresa neznámá
Hurník
Leo
Nábřežní 3240/143, Kravaře-Kravaře, 74721
9.8.1959
Hurníková
Zuzana
Nábřežní 3240/143, Kravaře-Kravaře, 74721
20.4.1964
Chalupa
Přemysl
Opavská 120, Háj ve Slezsku-Lhota, 74792
26.9.1960
Heidrová
Margit
Heinc
SPU 349684/2015
9
11.7.1947
21.11.1988
8.6.1967
7.6.1970
3.5.1968
15.3.1954
5.1.1966
7.1.1976
3.1.1958
Chlánová
Marianne
Nádražní 875/8, Kravaře-Kravaře, 74721
23.9.1939
Ihn
René
Komenského 169, Chlebičov-Chlebičov, 74731
20.5.1970
Illéšová
Renáta
Masarykova třída 274/16, Opava-Město, 74601
23.12.1965
Jakschová
Helga
Nábřežní 851/150, Kravaře-Kravaře, 74721
21.9.1941
Janík
Dušan
Mlýnská 446/11, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
22.4.1978
Janík
Petr
Nábřežní 3228/30, Kravaře-Kravaře, 74721
23.8.1958
Janíková
Anna
adresa neznámá
Janíková
Jana
Nábřežní 3228/30, Kravaře-Kravaře, 74721
25.11.1959
Jankovský
Pavel
Jasanová 377/82, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
30.12.1957
Janošková
Eliška
Mírová 169, Velké Hoštice-Velké Hoštice, 74731
15.10.1961
Janošová
Renata
Opavská 269/64, Kravaře, 74721
17.10.1972
Janta
David
Nádražní 311/4, Kobeřice-Kobeřice, 74727
17.5.1983
Janta
Josef
Hlučínská 57/138, Kravaře-Kouty, 74721
10.8.1949
Jantová
Kristina
Hlučínská 57/138, Kravaře-Kouty, 74721
19.9.1949
Jarešová
Anna
Nábřežní 904/139a, Kravaře-Kravaře, 74721
Jarkulisch
Emanuel
Bolatická 408/2, Kravaře-Kouty, 74721
18.7.1938
Jarkulisch
Pavel
Třešňová 1457/6, Opava-Kylešovice, 74706
25.2.1979
Jarkuliš
Jiří
Nábřežní 458/55, Kravaře, 74721
Jarosch
Benjamin
Východní 390/1, Kravaře-Kouty, 74721
Jarosch
Daniel
Am Schloßgarten 5, 67259 Kleinniedesheim, Německo
16.4.1971
Jarosch
Erhard
Družstevní 440/3, Kravaře-Kouty, 74721
2.11.1953
Jarosch
Ewald
Opavská 3070/43a, Kravaře, 74721
Jarosch
František
adresa neznámá
Jarosch
Horst
Hlučínská 203/83, Kravaře-Kouty, 74721
4.7.1943
Jarosch
Max
Bezručova 543/8, Kravaře-Kravaře, 74721
28.3.1950
Jaroschová
Terezie
adresa neznámá
Jaroschová
Yvona
Opavská 61/43, Kravaře-Kravaře, 74721
Jaroš
Jan
adresa neznámá
Jaroš
Jan
adresa neznámá
Jaroš
Josef
adresa neznámá
Jaroš
Leo
Polní 898/12, Kravaře-Kravaře, 74721
Jaroš
Max
Polní 638/8, Kravaře, 74721
2.3.1936
Jarošová
Anna
Slepá 207/6, Kravaře, 74721
10.7.1935
Jarošová
Hedvika
Mírová 209/21, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
18.9.1940
Jarošová
Jana
Náměstí 3123/23, Kravaře-Kravaře, 74721
16.7.1987
Jarošová
Marie
adresa neznámá
Jarošová
Rita
Polní 638/8, Kravaře, 74721
Jarošová
Terezie
adresa neznámá
Jarzab
Helga
Sachsenstrasse/14, 68309 Mannheim, Německo
Jařab
Josef
Pekařská 487/17, Olomouc-Olomouc, 77900
26.7.1937
Jařábová
Zuzana
Hlučínská 167/1, Kravaře-Kouty, 74721
11.8.1974
Jašek
Karel
Bezručova 3243/26a, Kravaře-Kravaře, 74721
31.1.1954
Jašková
Krista
Bezručova 3243/26a, Kravaře, 74721
19.12.1954
Jašková
Magdaléna
Louky 339/4, Kobeřice-Kobeřice, 74727
12.11.1976
Jehlářová
Karla
Jasanová 375/88, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
SPU 349684/2015
10
24.12.1949
3.6.1964
15.10.1944
19.10.1952
20.10.1973
17.4.1965
28.4.1941
17.12.1954
21.2.1972
Jiříková
Anna
28. října 924/251, Ostrava-Mariánské Hory, 70900
23.4.1955
Jochim
František
Kostelní 448/81a, Kravaře-Kouty, 74721
25.5.1955
Jochim
Josef
adresa neznámá
Jochim
Zdeněk
Tomáškova 203/7, Opava-Předměstí, 74601
Jochimová
Irmgard
Kostelní 448/81a, Kravaře-Kouty, 74721
Jochym
Adolf
adresa neznámá
Josefus
Jan
Zahradní 7/2, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Josefus
Jan
Hlavní 92, Háj Ve Slezsku-Chabičov, 74792
8.9.1959
Jurczyková
Anna
Hraniční 3116/10, Kravaře-Kravaře, 74721
27.4.1946
Jurczyková
Gabriela
Bezručova 550/9, Kravaře-Kravaře, 74721
12.11.1973
Jureček
Daniel
Antonína Sovy 1228/8, Opava-Kateřinky, 74705
Justová
Anežka
adresa neznámá
Jůza
Jiří
Provaznická 1097/100, Ostrava-Hrabůvka, 70030
Kahánek
Miroslav
Zahradní 140, Háj ve Slezsku-Chabičov, 74792
4.1.1958
Kalusová
Renata
Novodvorská 3190/32, Kravaře-Kravaře, 74721
14.5.1951
KAMENOLOMY
ČR
Polanecká 849, Ostrava-Svinov, 72108
20.7.1948
Kamrád
Evald
Nábřežní 3084/60, Kravaře-Kravaře, 74721
6.2.1954
Kamrád
Josef
Bezručova 499/56, Kravaře-Kravaře, 74721
24.10.1958
Kamrád
Karel
Lipová 232/1, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
15.2.1952
Kamrádová
Zuzana
Bezručova 499/56, Kravaře-Kravaře, 74721
16.4.1962
Kašpárková
Kateřina
Ivana Kubince 47/30, Kravaře-Dvořisko, 74721
16.8.1979
Kazbundová
Andrea
Nábřežní 280/156, Kravaře-Kouty, 74721
20.6.1974
Kerlin
Leo
Hlučínská 168/5, Kravaře-Kouty, 74721
16.1.1957
Kerlin
Petr
Novodvorská 3300/62a, Kravaře-Kravaře, 74721
Kerlinová
Jarmila
Novodvorská 3300/62a, Kravaře, 74721
13.6.1965
Kerlín
Tomáš
Polní 3308/4, Kravaře-Kravaře, 74721
26.3.1967
Kerlínová
Jana
Polní 3308/4, Kravaře-Kravaře, 74721
30.4.1970
Kern
Michal
Olšinky 344/12, Kravaře-Kouty, 74721
24.2.1989
Kern
Pavel
Nábřežní 361/162, Kravaře-Kouty, 74721
25.1.1977
Kernová
Petra
Nábřežní 361/162, Kravaře-Kouty, 74721
12.4.1977
Kleinová
Iris
Jasmínová 581/31, Opava-Jaktař, 74601
30.5.1970
Klemens
Karel
Novodvorská 644/40, Kravaře-Kravaře, 74721
26.4.1955
Klemensová
Jaroslava
Novodvorská 644/40, Kravaře-Kravaře, 74721
12.11.1957
Kocian
Josef
Pod Dráhou 342/2, Kravaře-Kouty, 74721
23.6.1958
Kocianová
Margita
Pod Dráhou 342/2, Kravaře-Kouty, 74721
4.1.1960
Kocián
Jan
Nábřežní 3082/26, Kravaře, 74721
27.6.1951
Kocián
Jiří
Ludmily Hořké 80/10, Kravaře-Dvořisko, 74721
24.6.1969
Kocián
Jiří
Ludmily Hořké 80/10, Kravaře-Dvořisko, 74721
4.2.1944
Kocián
Petr
Na Malé Straně 33, Velké Heraltice-Velké Heraltice, 74775
Kocián
Václav
Ivana Kubince 62/40, Kravaře-Dvořisko, 74721
4.10.1951
Kocián
Walter
Březová 3272/8, Kravaře-Kravaře, 74721
11.2.1965
Kociánová
Anna
Nábřežní 3082/26, Kravaře-Kravaře, 74721
24.9.1950
Kociánová
Blanka
Ivana Kubince 62/40, Kravaře-Dvořisko, 74721
Kociánová
Marion
Osada Míru 307, Dolní Benešov-Dolní Benešov, 74722
15.3.1971
Kočí
Marie
Hlavní 132/5, Ostrava-Hošťálkovice, 72528
5.10.1971
SPU 349684/2015
11
19.10.1958
10.1.1957
21.6.1940
20.7.1970
30.12.1953
29.10.1963
20.11.1958
14.10.1954
Kohnert
Petr
Kostelní 2057/81c, Kravaře-Kouty, 74721
Kolečkář
Emil
Hlavní 656/116, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
8.1.1948
Kolečkářová
Anna
Hlavní 656/116, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
30.9.1950
Koligová
Pavlína
Olšinky 2051/19, Kravaře-Kouty, 74721
24.8.1974
Komárek
Artur
Slezská 86, Rohov-Rohov, 74725
16.1.1963
Komárek
Karel
Slezská 63/150, Kobeřice-Kobeřice, 74727
Konečná
Šárka
Kostelní 417/99, Kravaře-Kouty, 74721
Kopec
Pavel
Rybniční 383/5, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Korčáková
Milena
náměstí Osvoboditelů 78/2, Opava-Město, 74601
17.12.1951
Kořenková
Alice
Na Hájku 163, Háj ve Slezsku-Smolkov, 74792
27.11.1955
Kostřica
René
Liptovská 998/5, Opava-Kylešovice, 74706
13.11.1968
Kostřicová
Gerda
Nádražní 807/2, Kravaře-Kravaře, 74721
24.12.1955
Kostřicová
Monika
adresa neznámá
Kosubová
Rita
Vyhlídalova 366/31, Kravaře-Kravaře, 74721
Kotschi
Marta
adresa neznámá
Kotzianová
Eva
Nábřežní 461/74, Kravaře-Kravaře, 74721
Kotzur
Vlastimil
Květinová 822/19, Bolatice-Bolatice, 74723
Koudelková
Odeta
Boženy Němcové 652/5, Mohelnice-Mohelnice, 78985
Koudelová
Irena
Horymírova 2973/10, Ostrava-Zábřeh, 70030
Kozelek
Valter
adresa neznámá
König
Roland
Nábřežní 775/87, Kravaře-Kravaře, 74721
4.3.1977
Königová
Iveta
Nábřežní 775/87, Kravaře-Kravaře, 74721
25.7.1986
Kraus
Kornelia
Reihenhaus/21, Rostock-Stadtweide, Německo
Králová
Eva
Floriánská 716/21, Kravaře-Kravaře, 74721
Kreislová
Ingrid
U Trati 3145/4, Kravaře-Kravaře, 74721
Krejčírská
Monika
Nálepkovo náměstí 929/14, Ostrava-Poruba, 70800
Kretek
Leonard
Družstevní 379/24, Bolatice, 74723
7.3.1947
Kretková
Marie
Družstevní 379/24, Bolatice-Bolatice, 74723
1.7.1949
Kriebel
Daniel
Poštovní 73/6, Kravaře-Kravaře, 74721
4.11.1973
Kriebel
Hubert
Poštovní 73/6, Kravaře, 74721
22.9.1947
Kročková
Emma
Východní 349/2, Kravaře-Kouty, 74721
Krzischová
Lydie
Bolatická 104/23, Kravaře-Kouty, 74721
Kříž
Josef
adresa neznámá
Kubačková
Marcela
Edvarda Beneše 1018/30, Opava-Kateřinky, 74705
Kubalíková
Vlasta
023 12 Svrčinovec 825, Slovensko
18.6.1971
Kubina
Daniel
Viléma Balarina 1961/10, Hlučín-Hlučín, 74801
29.5.1957
Kubík
Emil
Opavská 291/108, Kravaře, 74721
19.2.1943
Kubíková
Markéta
Opavská 291/108, Kravaře-Kravaře, 74721
Kubínová
Marie
Sadová 343/6, Kravaře-Kouty, 74721
Kučejová
Blanka
Zámecká 156, Sudice-Sudice, 74725
Kudela
Günter
Kolofíkova 134/2, Kravaře-Kravaře, 74721
Kudela
Petr
Mlýnská 694/83, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
27.8.1988
Kudelová
Marie
Kolofíkova 134/2, Kravaře-Kravaře, 74721
31.5.1944
Kudlík
Leo
Novodvorská 3299/36a, Kravaře-Kravaře, 74721
7.10.1960
Kuchejda
Marek
Hlučínská 185/47, Kravaře-Kouty, 74721
10.9.1973
SPU 349684/2015
12
24.4.1970
28.10.1958
20.3.1980
26.1.1975
11.8.1939
3.12.1958
5.1.1962
7.10.1969
8.2.1966
14.2.1967
24.11.1955
25.6.1940
21.12.1938
1.8.1971
4.8.1962
9.5.1948
21.12.1971
13.3.1982
20.11.1942
Kuchejdová
Jarmila
Hlučínská 185/47, Kravaře-Kouty, 74721
Kunczik
Petr
Sadová 424/5, Kravaře-Kouty, 74721
19.6.1987
Kunczik
Tomáš
Sadová 424/5, Kravaře-Kouty, 74721
8.11.1971
Kunčík
Lumír
Kylešovská 847/49, Opava-Předměstí, 74601
27.3.1970
Kupka
Richard
Jana Nerudy 869/8, Hlučín-Hlučín, 74801
23.11.1947
Kupková
Markéta
Nábřežní 481/53, Kravaře-Kravaře, 74721
13.10.1950
Kurincová
Marie
Čemenka 19/19, Kravaře-Kravaře, 74721, Česká republika
13.8.1977
Kurka
Evald
Komenského 562/1, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
29.1.1937
Kurka
Jan
U Dílen 3213/1, Ostrava-Martinov, 72300
15.5.1967
Kurka
Josef
Hlavní 163, Štítina-Štítina, 74791
19.5.1955
Kurka
Josef
Kašpara Peterka 461/2, Kravaře-Kouty, 74721
Kurka
Pavel
Opavská 124/125, Kravaře, 74721
27.5.1963
Kurka
Petr
Mlýnská 474/73, Štěpánkovice, 74728
29.6.1964
Kurka
Reinhard
Komenského 3164/28, Kravaře-Kravaře, 74721
3.2.1954
Kurka
Rudolf
Kollárova 1224/2, Opava-Kateřinky, 74705
3.8.1957
Kurková
Donata
Hlavní 219/64, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Kuřicová
Alžběta
Nábřežní 968/20, Kravaře-Kravaře, 74721
15.9.1949
Kyjovská
Lýdia
Čemenka 3248/1a, Kravaře-Kravaře, 74721
13.11.1963
Lahola
Květoslav
Zdeňka Štěpánka 1880/6, Ostrava-Poruba, 70800
Langarová
Jenovefa
adresa neznámá
Langerová
Marie
adresa neznámá
Langrová
Jana
Polomská 41/33, Opava-Podvihov, 74706
Langrová
Teresie
adresa neznámá
Lasák
František
Mánesova 695/8, Cheb-Cheb, 35002
Lasák
František
adresa neznámá
Lasák
Jaroslav
Bolatická 99/13, Kravaře-Kouty, 74721
Lasák
Josef
Františkánské náměstí 33/10, Cheb-Cheb, 35002
13.6.1954
Lasák
Radim
náměstí Osvoboditelů 77/1, Opava-Město, 74601
26.8.1982
Lasáková
Anežka
adresa neznámá
Lasáková
Annamarie
Komenského 865/4, Kravaře-Kravaře, 74721
Lasáková
Kristina
Mírová 665/13, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Lasáková
Otilie
adresa neznámá
Lassak
František
Služovice-Služovice 38, 74728
Lassak
Kamil
Luční 933/13, Kravaře-Kravaře, 74721
23.7.1974
Lassak
Verner
Včelařská 388/4, Ostrava-Petřkovice, 72529
13.5.1942
Laton
Norbert
Opavská 166/153, Kravaře-Kravaře, 74721
13.5.1948
Latonová
Maria
Opavská 166/153, Kravaře-Kravaře, 74721
9.1.1950
Lefenda
Manfred
Nábřežní 825/133, Kravaře-Kravaře, 74721
1.4.1964
Lefenda
Norbert
Nová 1467/6, Kravaře-Kouty, 74721
Lehmann
Udo
Kastanienalle/72, Berlin, Německo
Lehnertová
Antonie
adresa neznámá
Lerchová
Eva
Slámova 2521/4, Opava-Předměstí, 74601
26.2.1967
Liebreichová
Kateřina
Svobody 63/3, Opava-Malé Hoštice, 74705
4.3.1976
Lichtblauová
Marie
Hraniční 303/13, Kravaře-Kouty, 74721
Lissek
Jiří
Hlučínská 286/257, Kravaře-Kouty, 74721
SPU 349684/2015
13
3.9.1974
4.3.1954
7.6.1960
7.2.1948
4.4.1965
19.2.1957
15.11.1962
27.2.1943
23.12.1957
2.4.1965
28.3.1959
16.3.1974
6.4.1976
Lissková
Jana
Nábřežní 3364/147, Kravaře-Kravaře, 74721
25.3.1976
Lišková
Jana
Svobody 476/18, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
24.9.1968
Lokoč
František
Bezručova 499/56, Kravaře-Kravaře, 74721
22.5.1931
Lokočová
Anna
Bezručova 499/56, Kravaře-Kravaře, 74721
20.6.1933
Lusarová
Irena
U Trati 3103/14, Kravaře-Kravaře, 74721
20.3.1958
Luzarová
Marie
adresa neznámá
Luzarová
Terezie
adresa neznámá
Lysek
Vladimír
Nábřežní 583/109, Kravaře-Kravaře, 74721
Műllerová
Charlota
Bezručova 579/89, Kravaře, 74721
27.12.1957
Macová
Blanka
Jasanová 315/1, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
10.11.1980
Maiwald
Reinhold
Mlýnská 759/101, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Malchárková
Hedvika
adresa neznámá
Martínek
Emil
Hlučínská 155/24, Kravaře-Kouty, 74721
27.11.1961
Martínek
Josef
Hlučínská 214/105, Kravaře-Kouty, 74721
12.11.1956
Martínková
Jana
Ostravská 74/15, Opava-Komárov, 74770
4.1.1958
Martínková
Věra
Hlučínská 214/105, Kravaře-Kouty, 74721
23.9.1960
Melecká
Anežka
adresa neznámá
Melecká
Dagmar
Hlučínská 1497/193a, Kravaře-Kouty, 74721
Melecká
Eva
Opavská 830/55a, Kravaře, 74721
Melecká
Hedvika
adresa neznámá
Melecká
Rozálie
adresa neznámá
Melecká
Veronika
Opavská 3191/154, Kravaře-Kravaře, 74721
Melecký
David
Ivana Kubince 25/2, Kravaře-Dvořisko, 74721
Melecký
Karel
adresa neznámá
Melecký
Petr
Ivana Kubince 25/2, Kravaře-Dvořisko, 74721
28.5.1980
Meletzký
Josef
Kolofíkova 138/24, Kravaře, 74721
7.10.1933
Město
Kravaře
Náměstí 405/43, Kravaře-Kravaře, 74721
3.5.1930
Michalík
Tomáš
Bolatická 2001/20, Kravaře-Kouty, 74721
1.3.1982
Michalíková
Eva
Novodvorská 634/67, Kravaře-Kravaře, 74721
Miketová
Helena
K Hájovně 392/6, Kozmice-Kozmice, 74711
2.12.1947
Miketová
Kristina
Tyršova 699/6, Kravaře-Kravaře, 74721
26.5.1954
Miketová
Vítězslava
Ivana Kubince 43/26, Kravaře-Dvořisko, 74721
Miklovičová
Sylva
Floriánská 791/12, Kravaře-Kravaře, 74721
16.8.1962
Mikolajská
Hedvika
Pekliska 363, Velké Hoštice-Velké Hoštice, 74731
18.9.1952
Mikulášová
Lucie
Mlýnská 615/29, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
31.7.1947
Mikulík
Jaroslav
Hraniční 126, Chuchelná-Chuchelná, 74724
17.8.1963
Mikulík
Miroslav
Ivana Kubince 52/25, Kravaře-Dvořisko, 74721
9.12.1964
Mikulíková
Eva
Ivana Kubince 52/25, Kravaře-Dvořisko, 74721
17.4.1940
Mlýnková
Anna
Luční 381/32, Opava-Malé Hoštice, 74705
Mohylová
Jarmila
Pstružovská 872, Frýdlant nad Ostravicí-Frýdlant, 73911
Moch
Josef
Novodvorská 153/74, Kravaře-Kravaře, 74721
5.3.1965
Mochová
Magdalena
Novodvorská 153/74, Kravaře-Kravaře, 74721
1.7.1938
Mochová
Marcela
Olšinky 174/17, Kravaře-Kouty, 74721
Moravcová
Anna
adresa neznámá
Moravcová
Janette
Sadová 415/1, Kravaře-Kouty, 74721
SPU 349684/2015
14
27.9.1971
4.6.1962
16.10.1961
24.3.1967
17.10.1955
15.8.1981
30.10.1959
1.9.1971
20.12.1955
25.9.1944
19.5.1971
17.1.1970
Moravcová
Jiřina
Hlučínská 1477/2a, Kravaře-Kouty, 74721
12.8.1961
Moravcová
Růžena
Vlčoch 304/7, Štěpánkovice-Svoboda, 74728
31.1.1941
Moravec
Jindřich
Vlčoch 304/7, Štěpánkovice-Svoboda, 74728
21.4.1941
Moravec
Josef
adresa neznámá
Moravec
Pavel
Sadová 415/1, Kravaře-Kouty, 74721
Moravskoslezský
kraj
28. října 2771/117, Ostrava-Moravská Ostrava, 70200
Morawetzová
Jana
adresa neznámá
Mosler
Josef
adresa neznámá
Mrkva
Jiří
Kostelní 2070/54, Kravaře-Kouty, 74721
2.7.1972
Mrkva
Pavel
Nábřežní 3260/111, Kravaře-Kravaře, 74721
1.3.1961
Mrkvová
Renáta
Nábřežní 3260/111, Kravaře-Kravaře, 74721
6.6.1962
Mrkwa
Emerich
Kolofíkova 150/9, Kravaře-Kravaře, 74721
28.4.1941
Mrkwa
Martin
Kolofíkova 150/9, Kravaře-Kravaře, 74721
10.7.1977
Mrovec
Gerhard
Bezručova 518/18, Kravaře-Kravaře, 74721
4.10.1937
Mruzková
Elfrída
Opavská 492/88a, Kravaře-Kravaře, 74721
9.10.1930
Muczková
Magda
Novodvorská 380/16, Kravaře-Kravaře, 74721
11.8.1958
Muczková
Terezie
adresa neznámá
Mučka
Alfréd
Mlýnská 795/9, Kravaře-Kravaře, 74721
19.2.1947
Mučka
Josef
Fillstrasse/15, Asperg, Německo
21.4.1948
Muchová
Nikol
Opavská 96/69, Kravaře-Kravaře, 74721
Mura
Roman
Novodvorská 178/43, Kravaře-Kravaře, 74721
1.4.1961
Murová
Alena
Novodvorská 178/43, Kravaře-Kravaře, 74721
21.10.1962
Musial
František
Opavská 170/161, Kravaře-Kravaře, 74721
10.8.1956
Musialová
Ilsa
Opavská 170/161, Kravaře-Kravaře, 74721
25.5.1957
Musiol
Jan
Sokolovská 468/21, Bolatice-Bolatice, 74723
16.7.1985
NAVOS
a.s.
Čelakovského 1858/27, Kroměříž-Kroměříž, 76701
17.6.1948
Nábělek
Ladislav
Antonína Sovy 1242/4, Opava-Kateřinky, 74705
25.7.1948
Náhlík
Zdeněk
Novodvorská 225/55, Kravaře-Kravaře, 74721
5.11.1957
Návratová
Andrea
Kostelní 346/34, Kravaře-Kouty, 74721
19.5.1982
Nedělová
Silvie
Michalská 15/2, Kravaře-Dvořisko, 74721
22.3.1981
Nestroj
Lukáš
Čemenka 30/20, Kravaře-Kravaře, 74721
17.1.1972
Nestrojová
Anežka
Opavská 284/41, Opava-Malé Hoštice, 74705
25.4.1952
Nestrojová
Hedvika
Hlučínská 169/9, Kravaře-Kouty, 74721
30.3.1955
Nestrojová
Jana
Čemenka 30/20, Kravaře-Kravaře, 74721
3.7.1975
Nevřela
Beno
Novodvorská 175/46, Kravaře-Kravaře, 74721
13.5.1937
Nevřela
Ludvík
Lipová 601/36, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
15.9.1946
Nevřela
Marek
Vyhlídalova 345/8, Kravaře-Kravaře, 74721
16.7.1972
Nevřela
Miroslav
Novodvorská 175/46, Kravaře-Kravaře, 74721
14.6.1963
Nevřela
Osvald
adresa neznámá
18.3.1946
Nevřelová
Felicitas
Novodvorská 175/46, Kravaře-Kravaře, 74721
11.2.1938
Nevřelová
Krista
Mírová 668/10, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
18.2.1956
Neznámý
vlastník
adresa neznámá
Němcová
Irena
Rybniční 350/9, Štěpánkovice, 74728
16.7.1969
Němcová
Marta
1. Května 82/161, Ostrava-Polanka Nad Odrou, 72525
13.5.1972
Niessnerová
Jiřina
Na Kopečku 782/8, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
26.4.1977
SPU 349684/2015
Rainhard
15
7.10.1967
6.3.1973
27.12.1978
Niklová
Irena
Příční 164/4, Štěpánkovice, 74728
Nitsche
Martha
Landstrasse 6, Dresden-Königbrücker, Německo
6.8.1922
Nos
Alois
Mírová 561/3, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
20.2.1942
Nosová
Edeltrauda
Mírová 561/3, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
15.7.1943
Novák
Čeněk
adresa neznámá
Novák
Jan
adresa neznámá
Nováková
Iveta
Družstevní 84, Chuchelná-Chuchelná, 74724
Nováková
Marianna
adresa neznámá
Odstrčilová
Magdalena
Alejní 737/6, Kravaře-Kravaře, 74721
11.7.1948
Ohnheiser
Pavel
Ludmily Hořké 33/12, Kravaře-Dvořisko, 74721
11.1.1958
Ohnheisrová
Helena
Ludmily Hořké 33/12, Kravaře-Dvořisko, 74721
29.3.1960
Ohřálová
Zuzana
Rybniční 341/14, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Olšr
Josef
Záhumenní 400/58, Kravaře-Kouty, 74721
10.3.1944
Olšrová
Marta
Záhumenní 400/58, Kravaře-Kouty, 74721
4.1.1948
Onderka
Miroslav
Opavská 253/32, Krnov-Pod Cvilínem, 79401
8.2.1976
Onderková
Monika
adresa neznámá
Onderková
Zuzana
Opavská 3264/8a, Kravaře-Kravaře, 74721
20.4.1965
Ondruf
František
Hlavní 140/59, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
11.8.1958
Opatřilová
Anna
adresa neznámá
Opíchal
František
Nábřežní 691/117, Kravaře, 74721
7.3.1937
Opíchalová
Jana
Nábřežní 691/117, Kravaře, 74721
25.10.1934
Osmančíková
Kristina
Polní 55/3, Kozmice-Kozmice, 74711
9.2.1947
Ostráková
Erika
Náměstí 409/38, Kravaře-Kravaře, 74721
8.9.1955
Otáhalová
Anna
Tylova 2779/4, Ostrava-Zábřeh, 70030
Palačková
Valeska
adresa neznámá
Papesch
Helmut
Itzinger Weg 16/2, 74382 Neckarwestheim, Německo
Papesch
Manfred
Henhöferstrasse/5c, 75179 Pforzheim, Německo
Papesch
Wilhelm
Mülhauserstrasse/37, 68229 Mannheim, Německo
Papeschová
Marie
adresa neznámá
Papeschová
Martina
Lelkova 714/36, Kravaře-Kravaře, 74721
31.10.1970
Papež
Emil
Novodvorská 179/41, Kravaře-Kravaře, 74721
31.12.1956
Papež
Jan
adresa neznámá
Papež
Jindřich
adresa neznámá
Papež
Josef
adresa neznámá
Papež
Pavel
Budovatelská 295/21, Kozmice-Kozmice, 74711
Pavelková
Anežka
Hartmanice-Keply 261, 34142
Pavera
Vít
Ludmily Hořké 54/36, Kravaře-Dvořisko, 74721
Paverová
Marcela
Ludmily Hořké 54/36, Kravaře-Dvořisko, 74721
Pavlík
Andreas
Nábřežní 3268/112, Kravaře-Kravaře, 74721
6.11.1987
Pavlík
Hubert
Kostelní 2018/41, Kravaře-Kouty, 74721
8.12.1961
Pavlík
Leonhard
Náměstí 405/43, Kravaře-Kravaře, 74721
10.5.1958
Pavlík
Reinhard
Bystročice-Bystročice 176, 77900
12.8.1958
Pavlíková
Berta
adresa neznámá
Pavlíková
Hildegarda
Poštovní 668/21, Kravaře-Kravaře, 74721
16.3.1925
Pavlíková
Silvie
Kostelní 2018/41, Kravaře-Kouty, 74721
13.8.1964
SPU 349684/2015
16
26.5.1956
25.4.1978
4.4.1976
16.2.1956
4.12.1960
9.3.1958
31.1.1957
7.12.1939
10.10.1953
17.7.1957
Pavlová
Anděla
Brdičkova 1914/15, Praha-Stodůlky, 15500
25.5.1958
Pawlik
Antonín
Opavská 3173/99a, Kravaře-Kravaře, 74721
4.12.1952
Pawliková
Eva
Rohová 908/3, Kravaře, 74721
Pawliková
Ruth
Opavská 3173/99a, Kravaře-Kravaře, 74721
21.5.1953
Peterek
Alfred
Nábřežní 892/22, Kravaře, 74721
14.5.1949
Peterek
Alfréd
Hlučínská 50/152, Kravaře-Kouty, 74721
14.1.1965
Peterek
Bernard
Mlýnská 697/38, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
2.10.1959
Peterek
Emil
Ořechová 384/6, Prostějov-Domamyslice, 79604
14.3.1971
Peterek
Emil
U Vody 3005/2, Kravaře, 74721
Peterek
František
adresa neznámá
Peterek
František
adresa neznámá
Peterek
František
Ivana Kubince 1589/34a, Kravaře-Dvořisko, 74721
18.2.1946
Peterek
Jan
Záhumenní 412/43, Kravaře-Kouty, 74721
20.3.1943
Peterek
Jan
adresa neznámá
Peterek
Jan
adresa neznámá
Peterek
Jan
Bezručova 487/78, Kravaře, 74721
26.8.1939
Peterek
Jindřich
Opavská 283/92, Kravaře-Kravaře, 74721
27.8.1955
Peterek
Josef
Služovice 136, 74728
28.9.1953
Peterek
Josef
Vyhlídalova 358/24, Kravaře-Kravaře, 74721
27.5.1939
Peterek
Josef
Bezručova 573/61, Kravaře-Kravaře, 74721
Peterek
Josef
Hlučínská 209/95, Kravaře-Kouty, 74721
Peterek
Karel
Štěpánkovická 999/15, Kravaře-Kravaře, 74721
Peterek
Karel
Floriánská 3039/13, Kravaře-Kravaře, 74721
30.7.1951
Peterek
Kurt
Hlučínská 60/132, Kravaře-Kouty, 74721
31.1.1961
Peterek
Leo
Náměstí 398/37, Kravaře, 74721
31.3.1965
Peterek
Leo
Náměstí 395/31, Kravaře-Kravaře, 74721
21.2.1950
Peterek
Leo
Kalužova 1470/3, Kravaře-Kouty, 74721
31.1.1942
Peterek
Manfred
Kolofíkova 3199/6a, Kravaře-Kravaře, 74721
2.1.1952
Peterek
Ondřej
Vyhlídalova 334/13, Kravaře-Kravaře, 74721
10.10.1976
Peterek
Pavel
Generála Vlachého 134, Mokré Lazce-Mokré Lazce, 74762
31.12.1968
Peterek
Reinhard
Květinová 836/30, Bolatice-Bolatice, 74723
14.12.1962
Peterek
Tomáš
Opavská 130/135, Kravaře-Kravaře, 74721
10.12.1982
Peterek
Verner
Kašpara Peterka 1482/1, Kravaře-Kouty, 74721
Peterková
Anna
adresa neznámá
Peterková
Anna
adresa neznámá
Peterková
Anna
Opavská 708/136, Kravaře-Kravaře, 74721
15.7.1946
Peterková
Annemarie
Hlučínská 50/152, Kravaře-Kouty, 74721
14.7.1944
Peterková
Antonie
adresa neznámá
Peterková
Erika
Kostelní 377/37, Kravaře-Kouty, 74721
20.7.1945
Peterková
Ingrid
Kolofíkova 3199/6a, Kravaře-Kravaře, 74721
15.7.1957
Peterková
Iveta
Náměstí 398/37, Kravaře, 74721
15.8.1969
Peterková
Julie
Kalužova 1470/3, Kravaře-Kouty, 74721
13.1.1946
Peterková
Markéta
Štěpánkovická 999/15, Kravaře-Kravaře, 74721
Peterková
Renáta
Mírová 3030/21, Kravaře-Kravaře, 74721
Peterková
Zdenka
Bezručova 487/78, Kravaře, 74721
SPU 349684/2015
17
8.6.1947
15.10.1948
18.12.1949
25.7.1946
9.5.1954
29.7.1955
29.12.1954
5.12.1953
8.3.1943
Petrick
Leo
Ackerwiessenstr./27, 71334 Waiblingen Beinstein, Německo
9.10.1958
Petrzik
Alfred
Frundsberg/224, 74081 Heilbronn, Německo
19.9.1953
Petříková
Apolonie
adresa neznámá
Petříková
Apolonie
adresa neznámá
Petříková
Gerda
Bolatická 2036/29a, Kravaře-Kouty, 74721
Petříková
Mariana
adresa neznámá
Petřvalská
Helga
Cholevova 1446/5, Ostrava-Hrabůvka, 70030
Pěchulová
Josefa
17. listopadu 901/11, Opava-Kylešovice, 74706
27.2.1945
Plachká
Kristina
Opavská 320/148, Kravaře, 74721
26.6.1958
Plevová
Martina
Bělá-Bělá 61, 74723
Plintová
Ilona
Nádražní 875/8, Kravaře-Kravaře, 74721
Ploch
Alfred
Nábřežní 3119/47a, Kravaře-Kravaře, 74721
Ploch
Gűnter
Nábřežní 945/23, Kravaře, 74721
Plochová
Markéta
Nábřežní 3119/47a, Kravaře-Kravaře, 74721
Plochová
Renata
Nábřežní 945/23, Kravaře-Kravaře, 74721
Pludra
Josef
Srbská 261/3, Ostrava-Výškovice, 70030
Pluške
Martin
Hlavní 53/149, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Plušková
Renáta
Luční 43/25, Kravaře-Kravaře, 74721
Podolínská
Věra
Komenského 3157/42, Kravaře-Kravaře, 74721
30.8.1957
Pokorná
Jiřina
Hlučínská 32/188, Kravaře-Kouty, 74721
27.1.1975
Pokorný
Miloslav
Hlučínská 33/186, Kravaře-Kouty, 74721
15.12.1972
Pokorný
Robert
Vinohradská 1655/78a, Hlučín-Hlučín, 74801
20.6.1979
POLNOST
spol. s.r.o
Hanůvka 617/2, Kravaře-Kravaře, 74721
18.2.1947
Pospiech
Jiří
Nábřežní 386/78, Kravaře-Kravaře, 74721
13.6.1969
Pospíšilová
Gerda
Junácká 1297/44, Opava-Kateřinky, 74705
7.3.1940
Postulková
Simona
Štěpánkovická 814/6, Kravaře-Kravaře, 74721
Prokš
František
Náměstí 934/5a, Kravaře-Kravaře, 74721
19.1.1949
Prokša
Petr
Kounice-Kounice 387, 28915
30.5.1965
Prokšová
Maria
Náměstí 934/5a, Kravaře-Kravaře, 74721
18.8.1953
Prusková
Terezie
adresa neznámá
Přibylová
Marie
Kostelní 3056/4, Kravaře-Kravaře, 74721
15.8.1952
Ptáček
Pavel
Bezručova 593/119, Kravaře-Kravaře, 74721
17.3.1991
Rősler
Pavel
Východní 399/3, Kravaře-Kouty, 74721
23.11.1976
Radošovská
Ursula
Kostelní 431/24, Kravaře-Kouty, 74721
4.11.1951
Raida
Jan
Kostelní 312/48, Kravaře-Kouty, 74721
6.6.1937
Raidová
Annamarie
Kostelní 312/48, Kravaře-Kouty, 74721
16.4.1938
Raidová
Miluše
Petra z Kravař 401/3, Kravaře-Kravaře, 74721
16.8.1979
Rašková
Věra
Pod Morávií 1170/14, Kopřivnice, 74221
13.5.1951
Rehlichová
Magda
Novodvorská 173/38, Kravaře-Kravaře, 74721
22.4.1962
Reichel
Walter
Kostelní 1479/91, Kravaře-Kouty, 74721
18.6.1958
Riemel
Rudolf
Hlavní 189/62, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
21.3.1962
Riemlová
Marie
Hlavní 189/62, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
5.1.1965
Richter
Josef
adresa neznámá
Richter
Pavel
Záhumenní 1485/61, Kravaře-Kouty, 74721
15.8.1956
Richterová
Dana
Záhumenní 1485/61, Kravaře-Kouty, 74721
26.11.1958
SPU 349684/2015
18
7.1.1958
2.2.1944
5.4.1979
12.11.1958
16.7.1951
9.6.1939
26.11.1955
4.9.1944
6.8.1953
25.6.1972
3.1.1974
21.10.1980
Richterová
Krista
Nábřežní 3007/1, Kravaře, 74721
Rinka
Gert
Nádražní 807/2, Kravaře-Kravaře, 74721
4.6.1945
Rinka
Herbert
Zámecká 84, Velké Hoštice-Velké Hoštice, 74731
4.7.1953
Rinka
Klement
Kolofíkova 160/1, Kravaře-Kravaře, 74721
4.4.1946
Rinka
Reinhard
Komenského 831/1, Kravaře-Kravaře, 74721
Rinková
Dagmar
Kolofíkova 160/1, Kravaře, 74721
Rinková
Marie
adresa neznámá
Ritt
Martin
Bezručova 582/95, Kravaře-Kravaře, 74721
10.2.1973
Rittová
Erna
Bolatická 108/16, Kravaře-Kouty, 74721
28.6.1933
Rohovská
Hedvika
Novodvorská 349/29, Kravaře, 74721
25.1.1927
Rohovská
Magdalena
Bolatická 389/33, Kravaře-Kouty, 74721
4.10.1949
Rohowská
Maria
Opavská 912/9b, Kravaře-Kravaře, 74721
5.1.1945
Rostek
Milan
Nábřežní 554/123, Kravaře, 74721
26.12.1964
Runtáková
Štěpánka
Nábřežní 893/63, Kravaře-Kravaře, 74721
25.12.1934
RWE
GasNet,
Klíšská 940/96, Ústí nad Labem-Klíše, 40117
Rybka
Arnošt
adresa neznámá
Rybka
David
Poštovní 3182/6a, Kravaře-Kravaře, 74721
Rybková
Alfreda
Kostelní 345/103, Kravaře-Kouty, 74721
9.3.1952
Rybková
Krista
Nábřežní 756/79, Kravaře-Kravaře, 74721
16.1.1951
Rybková
Maria
Pod Hanuší 422, Hradec Nad Moravicí, 74741
29.8.1947
Ryboř
Maxmilián
Jasanová 545/17, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
2.6.1962
Rygel
Jiří
Antonína Dvořáka 178/21, Hlučín-Hlučín, 74801
5.3.1944
Rzehaczek
Jan
adresa neznámá
Rzehaczeková
Marie
adresa neznámá
Rzehulka
Herbert
Olšinky 381/11, Kravaře-Kouty, 74721
15.9.1941
Řeháček
Libor
U Trati 784/5, Kravaře-Kravaře, 74721
6.6.1972
Řeháčková
Anna
adresa neznámá
Řeháčková
Marie
Na Pastvisku 678/11, Opava-Kateřinky, 74705
Řeháčková
Martina
Novodvorská 697/15, Kravaře, 74721
28.11.1974
Řeháčková
Martina
U Trati 784/5, Kravaře-Kravaře, 74721
25.2.1976
Řehánková
Ludmila
Hlavní 53/149, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Řehoř
Michal
Nad Plynárnou 1137/5, Ludgeřovice-Ludgeřovice, 74714
13.4.1989
Řehulka
Gerhard
Kostelní 310/44, Kravaře-Kouty, 74721
31.7.1959
Řehulková
Marie
Bezručova 563/37, Kravaře-Kravaře, 74721
8.2.1935
Říčná
Jarmila
Hlučínská 1462/114, Kravaře-Kouty, 74721
20.7.1957
Říčný
Josef
Hlučínská 1462/114, Kravaře-Kouty, 74721
1.12.1952
Římskokatolická
farnost
Náměstí 404/41, Kravaře-Kravaře, 74721
7.11.1942
Sadovská
Zdenka
Mařádkova 2371/8, Opava-Předměstí, 74601
20.5.1953
Sander
Herbert
Čeňka Trunčíka 917/15, Kravaře-Kravaře, 74721
Sander
Petr
Úzká 2035/4, Kravaře-Kouty, 74721
27.3.1986
Sanderová
Felicitas
Čeňka Trunčíka 917/15, Kravaře-Kravaře, 74721
12.1.1954
Seibert
Karel
Ludmily Hořké 11/3, Kravaře-Dvořisko, 74721
11.9.1938
Seifried
Arnošt
Alejní 738/8, Kravaře, 74721
15.5.1947
Seifriedová
Alice
Nábřežní 987/39, Kravaře-Kravaře, 74721
12.9.1949
Seifriedová
Anna
adresa neznámá
SPU 349684/2015
Kravaře
19
12.9.1947
13.8.1958
26.10.1947
24.4.1925
30.12.1974
28.7.1963
2.9.1957
27.10.1951
Seifriedová
Anna
adresa neznámá
Seifriedová
Otilie
adresa neznámá
Seifrýdová
Anna
adresa neznámá
Seichter
Josef
Rohová 3172/17, Kravaře-Kravaře, 74721
18.3.1952
Semerádová
Dagmar
Boženy Němcové 2114/71, Cheb-Cheb, 35002
22.3.1964
Semerádová
Eva
Náchodská 349, Trutnov-Dolní Předměstí, 54101
24.2.1967
Sentenský
Bohumír
Mlýnská 3133/12, Kravaře, 74721
12.8.1954
Sentenský
Heribert
Bőhmova 882/14, Kravaře-Kravaře, 74721
Sentenský
Pavel
Novodvorská 3223/3a, Kravaře-Kravaře, 74721
19.10.1953
Sentenský
Rudolf
Nová 410, Velké Hoštice-Velké Hoštice, 74731
1.8.1960
Seyfried
Josef
adresa neznámá
Seyfriedová
Beata
adresa neznámá
Seyfriedová
Jana
adresa neznámá
Shabanhaxhaj
Kateřina
Petra Bezruče 216/20, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Schulla
Martin
Dr. Ed. Beneše 742/12, Hlučín-Hlučín, 74801
1.4.1971
Schwan
Manfred
Cihelní 3087/20, Kravaře-Kravaře, 74721
2.8.1952
Schwanczar
Jan
Hlučínská 238/153, Kravaře-Kouty, 74721
9.4.1940
Schwarzová
Gertruda
Nádražní 875/8, Kravaře-Kravaře, 74721
16.4.1942
Sieberová
Gabriela
Hlučínská 260/197, Kravaře-Kouty, 74721
18.3.1978
Skalická
Jiřina
Vyhlídalova 3080/28, Kravaře-Kravaře, 74721
30.1.1954
Skrbel
Pavel
Novodvorská 183/21, Kravaře-Kravaře, 74721
5.8.1951
Skrzeczeková
Marie
adresa neznámá
Skřeček
Jan
Bezručova 477/94, Kravaře-Kravaře, 74721
Skřeček
Karel
Souběžná 356/1, Kravaře-Kouty, 74721
Skřeček
Petr
Bezručova 989/94a, Kravaře-Kravaře, 74721
8.5.1973
Skřečková
Helena
Souběžná 356/1, Kravaře-Kouty, 74721
5.8.1961
Slaná
Edeltraut
Hlučínská 218/113, Kravaře-Kouty, 74721
15.1.1940
Slaná
Jana
Nové Lublice-Nové Lublice 53, 74786
19.6.1944
Slaná
Marie
adresa neznámá
Slany
Jan
Slezská 337, Velké Hoštice-Velké Hoštice, 74731
Slany
Martin
Slovenská 1271/34, Opava-Kylešovice, 74706
Slaný
Herbert
Vrablovecká 908/22, Ludgeřovice-Ludgeřovice, 74714
Slaný
Karel
Čeňka Trunčíka 3036/35, Kravaře-Kravaře, 74721
Slaný
Norbert
Nové Lublice-Nové Lublice 53, 74786
Slivka
Josef
Strahovice-Strahovice 168, 74724
Slivka
Marcel
Slezská 359/22, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
8.3.1980
Slivka
Rudolf
Zahradní 505/30, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
22.5.1963
Smějová
Edita
Nedbalova 394, Velké Hoštice-Velké Hoštice, 74731
14.9.1959
Smějová
Marie
Střední 276/7, Štěpánkovice-Svoboda, 74728
Smolka
Helmut
Novodvorská 136/10, Štěpánkovice, 74728
26.7.1940
Smolková
Pavla
Novodvorská 136/10, Štěpánkovice, 74728
19.6.1941
Sněhota
Vincenc
adresa neznámá
Sobotíková
Anděla
adresa neznámá
Solilová
Barbara
Bezručova 517/20, Kravaře-Kravaře, 74721
Sollich
Jan
Novodvorská 977/47, Kravaře-Kravaře, 74721
SPU 349684/2015
20
2.2.1956
13.2.1978
8.8.1966
2.12.1960
2.12.1946
5.5.1967
23.11.1957
1.8.1949
21.10.1940
25.3.1964
6.4.1952
11.11.1960
15.5.1956
Sollichová
Magda
Novodvorská 977/47, Kravaře-Kravaře, 74721
Sonek
Valter
adresa neznámá
Sonková
Elfrýda
adresa neznámá
Sonková
Hildegarda
adresa neznámá
Sonková
Ruth
adresa neznámá
Sonnková
Antonie
adresa neznámá
Soukup
Josef
Rolnická 127/18, Opava-Kateřinky, 74705
Spruch
Richard
Stinná 119, Dolní Benešov-Dolní Benešov, 74722
Stachník
Ladislav
Osada míru 317, Dolní Benešov-Dolní Benešov, 74722
4.6.1945
Stachníková
Anna
Osada míru 317, Dolní Benešov-Dolní Benešov, 74722
17.7.1950
Stanjurová
Kristina
Nábřežní 757/95, Kravaře-Kravaře, 74721
1.1.1949
Stareczek
Jiří
Kostelní 2076/50, Kravaře-Kouty, 74721
22.8.1973
Stareczek
Vilém
Hlučínská 200/77, Kravaře-Kouty, 74721
30.6.1950
Stareczková
Květoslava
Hlučínská 200/77, Kravaře-Kouty, 74721
4.4.1954
Starečková
Anna
adresa neznámá
Steffková
Zuzana
Poštovní 80/13, Kravaře-Kravaře, 74721
Stein
Gerhard
Bezručova 564/39, Kravaře, 74721
Stein
Jiří
Hlučínská 122/92, Kravaře-Kouty, 74721
Stejskalová
Sylva
Lesní 1501/46, Cheb-Cheb, 35002
Stepková
Edita
Bezručova 3197/46a, Kravaře-Kravaře, 74721
28.9.1959
Steuer
Gűnter
Slezská 520/13, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
10.9.1939
Stiborský
Leo
Opavská 145/106, Kravaře-Kravaře, 74721
10.3.1962
Stoczek
Miroslav
Náměstí 596/3, Kravaře-Kravaře, 74721
Stoczeková
Erika
Opavská 264/54, Kravaře-Kravaře, 74721
Stoček
Radim
Vlčoch 271/6, Štěpánkovice-Svoboda, 74728
10.8.1979
Stoklasa
František
Ludmily Hořké 32/2, Kravaře-Dvořisko, 74721
27.9.1941
Stoklasa
František
Husova 367/40, Opava-Předměstí, 74601
5.4.1953
Stoklasa
Pavel
Bulharská 1424/25, Ostrava-Poruba, 70800
3.5.1980
Stoklasová
Anna
adresa neznámá
Stoklasová
Anna
Ludmily Hořké 32/2, Kravaře-Dvořisko, 74721
Stoklasová
Helena
Poštovní 78/17, Kravaře-Kravaře, 74721
Stoklassa
René
Čeňka Trunčíka 626/9, Kravaře-Kravaře, 74721
26.9.1970
Strachotová
Lenka
Ludmily Hořké 40/6, Kravaře-Dvořisko, 74721
31.10.1973
Strohal
Kamil
Ludmily Hořké 57/38, Kravaře-Dvořisko, 74721
Stromská
Anna
Střední 267/10, Štěpánkovice-Svoboda, 74728
30.12.1955
Stromský
Josef
Střední 267/10, Štěpánkovice-Svoboda, 74728
7.6.1952
Stříbná
Alena
U Latarny 539, Slavkov-Slavkov, 74757
8.2.1960
Stříbný
Libor
Střední 270/14, Štěpánkovice-Svoboda, 74728
30.6.1976
Střílka
Rostislav
Bezručova 493/66, Kravaře-Kravaře, 74721
29.5.1951
Střílková
Ursula
Bezručova 493/66, Kravaře, 74721
Stuchlík
Arnošt
Generála Svobody 106/1, Štěpánkovice, 74728
Stuchlíková
Helena
Tyršova 655/2, Kravaře-Kravaře, 74721
Stuchlíková
Jiřina
Generála Svobody 106/1, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Stuchlíková
Renata
Bezručova 567/45, Kravaře-Kravaře, 74721
31.10.1939
Sufnerová
Ursula
Hlučínská 392/204a, Kravaře-Kouty, 74721
25.9.1969
SPU 349684/2015
21
8.4.1963
20.11.1964
26.2.1955
20.3.1966
22.10.1922
29.4.1962
8.6.1958
1.2.1963
18.11.1946
7.11.1942
16.11.1965
2.8.1957
1.8.1951
12.11.1943
1.7.1952
27.1.1948
Suchánek
Jan
Nábřežní 463/64, Kravaře-Kravaře, 74721
18.7.1938
Suchánková
Gerlinda
Nábřežní 463/64, Kravaře-Kravaře, 74721
17.2.1940
Svobodová
Edeltrauda
Zahradní 1173/23, Hlučín-Hlučín, 74801
27.1.1937
Šafarčík
Pavel
Slámova 935/8, Kravaře, 74721
Šafartíková
Marie
adresa neznámá
Šefčíková
Jana
Opavská 266/58, Kravaře-Kravaře, 74721
Ševčík
Daniel
Heřmanovice-Heřmanovice 514, 79374
10.11.1973
Ševčíková
Alena
Opavská 50/21, Kravaře-Kravaře, 74721
17.5.1963
Šimečková
Andrea
Ivana Kubince 51/46, Kravaře-Dvořisko, 74721
28.8.1967
Šimečková
Hildegarda
Opavská 298/124, Kravaře, 74721
Šindlářová
Antonie
Polní 57, Štítina-Štítina, 74791
28.3.1957
Širancová
Anna
Nábřežní 770/12, Kravaře-Kravaře, 74721
26.6.1949
Šíma
Herbert
Hlavní 148/13, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
8.5.1941
Šímová
Edita
Hlavní 148/13, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
22.3.1943
Škorňová
Eva
Nábřežní 459/94, Kravaře-Kravaře, 74721
Škrach
Pavel
Prameny 598/20, Karviná-Ráj, 73401
Škrachová
Jarmila
Hlučínská 215/107, Kravaře-Kouty, 74721
27.4.1966
Škrobánek
Alfréd
Hraniční 282/19, Kravaře-Kouty, 74721
30.1.1965
Škrobánková
Edeltrauda
Hraniční 282/19, Kravaře-Kouty, 74721
29.6.1926
Šrom
David
Opavská 682/20, Kravaře-Kravaře, 74721
Šrom
Dušan
Černá 1421/11, Opava-Kateřinky, 74705
Šrom
Milan
Opavská 682/20, Kravaře, 74721
24.10.1957
Šrubařová
Agata
Hlučínská 228/133, Kravaře-Kouty, 74721
13.11.1928
Štědroň
Karel
Komenského 2856, Česká Lípa-Česká Lípa, 47001
17.12.1972
Štědroň
Petr
Zahradní 571/11, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Štěpánová
Zuzana
Lelkova 3128/27, Kravaře-Kravaře, 74721
14.10.1949
Štolba
Petr
Turgeněvova 1299/39, Ostrava-Radvanice, 71600
27.11.1972
Šťastná
Vladimíra
Osvoboditelů 342/93a, Hlučín-Bobrovníky, 74801
17.9.1967
Šumník
Petr
Jahodová 719/15, Olomouc-Holice, 77900
8.10.1962
Švančar
Jindřich
Cihelní 3361/47, Kravaře-Kravaře, 74721
12.3.1955
Švančar
Leo
Ludmily Hořké 44/17, Kravaře-Dvořisko, 74721
17.9.1959
Švančarová
Marlis
Sluneční 1468/4, Kravaře-Kouty, 74721
25.8.1955
Švehlová
Brigita
Hlučínská 165/4, Kravaře-Kouty, 74721
7.3.1952
Švidrnochová
Marlis
Nová 1467/6, Kravaře-Kouty, 74721
7.7.1957
Taška
Alfréd
adresa neznámá
Taška
Karel
adresa neznámá
Taška
Pavel
adresa neznámá
Tašková
Terezie
adresa neznámá
Těžká
Margareta
Čeňka Trunčíka 626/9, Kravaře-Kravaře, 74721
Thielová
Ruth
Bőhmova 913/6, Kravaře-Kravaře, 74721
Thiemel
Jan
adresa neznámá
Thiemel
Josef
adresa neznámá
Thiemel
Karel
Opavská 3097/39a, Kravaře-Kravaře, 74721
Thiemelová
Jana
adresa neznámá
Thiemelová
Jana
adresa neznámá
SPU 349684/2015
22
6.5.1974
18.3.1949
9.6.1941
9.3.1960
1.5.1966
16.10.1985
9.2.1964
20.7.1979
25.11.1950
15.2.1943
28.7.1945
Thiemelová
Klotilda
adresa neznámá
Thimel
Emil
Hlučínská 49/154, Kravaře-Kouty, 74721
6.9.1953
Thimel
Josef
Opavská 282/90, Kravaře-Kravaře, 74721
18.9.1960
Thimel
Petr
Štěpánkovická 923/21, Kravaře-Kravaře, 74721
17.1.1977
Tietz
Petr
Příčná 1595/1a, Kravaře-Dvořisko, 74721
19.3.1951
Tietz
Rostislav
Družstevní 46, Pustá Polom-Pustá Polom, 74769
Tichá
Helena
Ivana Kubince 24/4, Kravaře-Dvořisko, 74721
Tichý
Alois
Havlíčkova 284, Štítina-Štítina, 74791
Tichý
Cyril
Ivana Kubince 24/4, Kravaře-Dvořisko, 74721
12.1.1955
Tichý
Miroslav
Moskevská 1104/1e, Havířov-Město, 73601
9.10.1939
Tichý
Petr
V Rybníkách 192, Háj ve Slezsku-Chabičov, 74792
20.4.1941
Tichý
Vojtěch
Ludmily Hořké 41/19, Kravaře-Dvořisko, 74721
28.4.1958
Titz
Emerich
adresa neznámá
Tomíček
Vilém
Slezská 10/11, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
29.1.1966
Trulleyová
Rita
Opavská 263/52, Kravaře-Kravaře, 74721
5.11.1937
Trunczik
Erika
Maria
Ravensburger Ring 65, 812 43 München, Německo
14.9.1939
Martha
Ravensburger Ring 67, 812 43 München, Německo
1.6.1944
15.11.1979
2.11.1956
3.5.1952
Trunczik
Ingrid
Trunčík
Arnošt
Komenského 101, Štítina, 74791
18.3.1953
Trunčík
Helmut
Bezručova 601/87, Kravaře-Kravaře, 74721
25.3.1933
Tůma
Arnošt
Antonína Sovy 1226/12, Opava-Kateřinky, 74705
Tůma
Vítězslav
Opavská 249/18, Kravaře-Kravaře, 74721
Uhliarová
Ilona
Ludmily Hořké 65/21, Kravaře-Dvořisko, 74721
Ulička
Joachim
Tyršova 3132/2a, Kravaře-Kravaře, 74721
22.9.1955
Ulička
Leonhard
U Vody 3250/5, Kravaře-Kravaře, 74721
14.12.1960
Uličková
Marie
Dukelská 275, Oldřišov-Oldřišov, 74733
25.3.1960
Ulitzka
Marek
Pekařská 1472/118, Opava-Kateřinky, 74705
25.10.1975
Ullrichová
Denisa
Komenského 110/55, Kravaře-Kravaře, 74721
19.4.1978
Ulrichová
Ruth
Novodvorská 796/54, Kravaře-Kravaře, 74721
21.10.1953
Urbanská
Jarmila
Hlavní 38, Neplachovice-Neplachovice, 74774
31.7.1969
Urbisch
Kristián
Hlučínská 2049/185a, Kravaře-Kouty, 74721
Urbišová
Amálie
adresa neznámá
Uvierová
Julie
adresa neznámá
Uvíra
František
Komenského 623/21, Kravaře-Kravaře, 74721
11.10.1950
Uvíra
Roman
Vyhlídalova 339/23, Kravaře-Kravaře, 74721
23.4.1965
Uvírová
Jana
adresa neznámá
Uwira
Tomáš
Náměstí 406/44, Kravaře-Kravaře, 74721
Valente
Anna
Novodvorská 657/65, Kravaře-Kravaře, 74721
Valušková
Pavlína
Bolatická 436/21, Kravaře-Kouty, 74721
Vaněk
Karel
Hlučínská 2058/199a, Kravaře-Kouty, 74721
Vaněk
Lubomír
Bolatická 2012/22, Kravaře-Kouty, 74721
Vaněk
Martin
Ivana Kubince 7/12, Kravaře-Dvořisko, 74721
Vaněk
Petr
Slámova 850/7, Kravaře-Kravaře, 74721
1.3.1963
Vaňková
Karin
Slámova 850/7, Kravaře-Kravaře, 74721
10.6.1965
Vašková
Pavla
Ludmily Hořké 58/40, Kravaře-Dvořisko, 74721
16.1.1968
Vavrečka
Petr
Hrabyně-Hrabyně 151, 74763
10.1.1972
SPU 349684/2015
23
6.4.1959
28.12.1960
6.1.1979
2.2.1969
22.3.1972
1.9.1951
17.12.1968
3.6.1967
8.2.1959
20.6.1973
Vavrla
Jiří
Čkalovova 934/6, Ostrava-Poruba, 70800
Vavrla
Karel
Ivana Kubince 23/6, Kravaře-Dvořisko, 74721
Václavek
Slavomír
Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 70800
3.10.1951
Václavík
Erich
Hlavní 239/113, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
14.4.1959
Václavík
Ludvík
Vrbová 140/23, Kobeřice, 74727
24.8.1929
Václavík
Richard
Vlčoch 268/10, Štěpánkovice-Svoboda, 74728
20.7.1951
Václavíková
Ingrid
Vrbová 140/23, Kobeřice, 74727
13.7.1937
Václavíková
Marie
Zahradní 828/9, Kravaře-Kravaře, 74721
10.3.1949
Veczerková
Elfrýda
adresa neznámá
Večerek
Alfred
Opavská 219/177, Kravaře-Kravaře, 74721
30.6.1955
Večerek
Evald
Petra Bezruče 308, Štítina-Štítina, 74791
15.3.1961
Večerek
Jindřich
adresa neznámá
Večerek
Josef
Opavská 297/122, Kravaře-Kravaře, 74721
Večerek
Leo
Poštovní 80/13, Kravaře-Kravaře, 74721
Večerek
Leo
Kostelní 2015/65a, Kravaře-Kouty, 74721
5.8.1960
Večerek
Martin
Hlučínská 451/58a, Kravaře-Kouty, 74721
2.11.1982
Večerek
Max
Ivana Kubince 2/17, Kravaře-Dvořisko, 74721
13.4.1963
Večerek
Maximilian
Zahradní 244, Štítina-Štítina, 74791
20.3.1947
Večerková
Anna
Čajkovského 2377/45, Opava-Předměstí, 74601
29.7.1943
Večerková
Anna
adresa neznámá
Večerková
Anna
adresa neznámá
Večerková
Emília
023 12 Svrčinovec 825, Slovensko
Večerková
Hedvika
adresa neznámá
Večerková
Jitka
Ivana Kubince 2/17, Kravaře-Dvořisko, 74721
Večerková
Marie
Hlučínská 263/203, Kravaře-Kouty, 74721
31.7.1946
Vehovská
Hedvika
Mírová/10, Kravaře, 74721
19.9.1960
Vehovský
Rudolf
Alejní 375/22, Kravaře-Kravaře, 74721
2.7.1928
Vilášek
Antonín
Hlučínská 269/215, Kravaře-Kouty, 74721
6.9.1946
Vilášek
Jan
adresa neznámá
Vilášek
Josef
adresa neznámá
Vilášek
Josef
Opavská 3212/64a, Kravaře-Kravaře, 74721
21.7.1962
Vilášek
Josef
Náměstí 3139/2a, Kravaře-Kravaře, 74721
10.9.1955
Vilášek
Leo
Ludmily Hořké 40/6, Kravaře-Dvořisko, 74721
21.2.1939
Vilášek
Martin
Floriánská 670/6, Kravaře-Kravaře, 74721
Vilášek
Max
adresa neznámá
Vilášek
Michael
Náměstí 427/2, Kravaře-Kravaře, 74721
20.1.1979
Vilášek
Milan
Louky 337/6, Kobeřice-Kobeřice, 74727
25.11.1974
Vilášek
Pavel
Hlučínská 193/63, Kravaře-Kouty, 74721
28.8.1972
Vilášek
Pavel
Nábřežní 704/121, Kravaře-Kravaře, 74721
Vilášek
Petr
Ivana Kubince 38/32, Kravaře-Dvořisko, 74721
Vilášek
Petr
Ludmily Hořké 1596/6a, Kravaře-Dvořisko, 74721
Vilášek
Roman
Bezručova 896/43, Kravaře, 74721
15.4.1965
Vilášková
Anděla
Hlučínská 269/215, Kravaře-Kouty, 74721
15.7.1949
Vilášková
Anna
adresa neznámá
Vilášková
Annemarie
adresa neznámá
SPU 349684/2015
24
21.8.1954
8.4.1950
8.4.1953
15.5.1932
9.2.1953
11.10.1965
8.3.1971
2.5.1977
25.5.1955
2.3.1965
Vilášková
Annemarie
Bezručova 896/43, Kravaře-Kravaře, 74721
Vilášková
Beata
adresa neznámá
Vilášková
Edeltruda
adresa neznámá
Vilášková
Erna
adresa neznámá
Vilášková
Gertruda
Ludmily Hořké 40/6, Kravaře-Dvořisko, 74721
Vilášková
Hedvika
adresa neznámá
Vilášková
Irena
Kostelní 3064/20, Kravaře-Kravaře, 74721
Vilášková
Marie
adresa neznámá
Vilášková
Marliesa
adresa neznámá
Vilášková
Petra
Nábřežní 704/121, Kravaře-Kravaře, 74721
Vimmer
František
Slovenská 1288/40, Opava-Kylešovice, 74706
12.1.1960
Vimmer
Petr
Otická 2118/20, Opava-Předměstí, 74601
12.5.1962
Vinček
Norbert
Jabloňová 86, Děčín-Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 40711
Vinklarková
Eva
Rybniční 352/27, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Vinklárková
Zuzana
Luční 39/17, Kravaře, 74721
Virthová
Michaela
Mariánská 594/44, Česká Lípa-Česká Lípa, 47001
25.6.1974
Vítová
Gabriela
Zálesí 1465, Úvaly-Úvaly, 25082
27.2.1955
Vlček
František
adresa neznámá
Vlček
František
adresa neznámá
Vlčková
Beata
adresa neznámá
Vlčková
Beata
adresa neznámá
Voborníková
Magdaléna
Vlčoch 273/2, Štěpánkovice-Svoboda, 74728
7.12.1970
Vojvodíková
Marie
Opavská 133/141, Kravaře, 74721
15.6.1950
Vrána
Josef
Lelkova 3242/32a, Kravaře, 74721
18.5.1962
Vránová
Marie
Lelkova/29, Kravaře, 74721
Vrbická
Gisela
Sluneční 432/2, Kravaře-Kouty, 74721
Vrbická
Pavla
Hlučínská 131/72, Kravaře-Kouty, 74721
Vrchovecká
Edith
Rušná 259/20, Kozmice-Kozmice, 74711
Vybrančíková
Iveta
Rybniční 368/13, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Vybranec
Jindřich
Komenského 853/18, Kravaře-Kravaře, 74721
12.2.1957
Wasserbauerová
Marie
Novodvorská 167/76, Kravaře-Kravaře, 74721
17.8.1949
Watzlawik
Josef
Opavská 168/157, Kravaře-Kravaře, 74721
29.12.1945
Watzlawik
Verner
Zahradní 3106/13a, Kravaře-Kravaře, 74721
31.3.1951
Weczerek
Adam
Potočná 730/5, Kravaře-Kravaře, 74721
Weczerek
Dieter
Regensburger Str. 23, Geinsenfeld, Německo
30.6.1940
Weczerek
František
Bezručova 515/24, Kravaře, 74721
24.4.1944
Weczerek
Karl-Heinz
Potočná 905/7, Kravaře, 74721
25.9.1939
Weczerek
Marek
Březová 695/3, Kravaře-Kravaře, 74721
19.3.1976
Weczerek
Marek
Novodvorská 916/35, Kravaře-Kravaře, 74721
24.1.1973
Weczerek
Max
Novodvorská 180/37, Kravaře-Kravaře, 74721
16.2.1954
Weczerek
Norbert
Ovocná 319/4, Vřesina-Vřesina, 74720
17.3.1949
Weczerková
Elfrýda
adresa neznámá
Weczerková
Jana
Opavská 162/145, Kravaře, 74721
Weczerková
Magdalena
Novodvorská 3252/78, Kravaře-Kravaře, 74721
Weczerková
Maria
Náměstí 414/28, Kravaře-Kravaře, 74721
SPU 349684/2015
25
20.8.1941
9.10.1939
29.9.1951
5.3.1979
4.7.1954
28.8.1969
6.8.1968
21.11.1950
2.12.1974
23.7.1957
12.10.1968
8.5.1979
22.4.1964
28.10.1967
4.4.1954
Weczerková
Silvie
Komenského 785/44, Kravaře-Kravaře, 74721
28.8.1973
Weczerková
Veronika
Vyhlídalova 335/15, Kravaře-Kravaře, 74721
13.9.1987
Weczerková
Věra
Březová 695/3, Kravaře-Kravaře, 74721
11.4.1976
Wedlichová
Leopoldina
adresa neznámá
Wehowsky
Lukáš
Mírová 746/10, Kravaře-Kravaře, 74721
11.11.1981
Wendelinová
Ingrid
Kalužova 410/1, Kravaře-Kouty, 74721
18.10.1944
West
Antonín
Lelkova 196/19, Kravaře, 74721
23.12.1951
Westová
Helena
Lelkova 196/19, Kravaře-Kravaře, 74721
24.11.1951
Wielschová
Antonie
adresa neznámá
Willaschek
Antonín
adresa neznámá
Willaschek
Antonín
adresa neznámá
Willaschek
Miroslav
Opavská 3263/94a, Kravaře-Kravaře, 74721
Willaschková
Beata
adresa neznámá
Willaschková
Marie
adresa neznámá
Winklerová
Ursula
Mlýnská 357, Velké Hoštice-Velké Hoštice, 74731
Wittek
Emil
Nábřežní 3094/148, Kravaře-Kravaře, 74721
Wittek
Hans
Olšinky 177/18, Kravaře-Kouty, 74721
23.9.1941
Wittek
Jiří
Olšinky 318/5, Kravaře-Kouty, 74721
6.2.1977
Wittek
Petr
Záhumení 475/9, Kobeřice-Kobeřice, 74727
9.9.1969
Wittková
Erika
Olšinky 177/18, Kravaře-Kouty, 74721
21.8.1945
Wittková
Pavlína
Slezská 61, Oldřišov-Oldřišov, 74733
27.3.1992
Wochová
Hana
Hlučínská 133/68, Kravaře-Kouty, 74721
29.5.1978
Wojtowicz
Erik
Petržílkova 2262/22, Praha-Stodůlky (Praha 13), 15800
Wollná
Alena
Mlýnská 133/32, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
5.2.1969
Wollná
Martina
Opavská 93/63, Kravaře, 74721
4.4.1968
Wrana
Josef
Hlavní 151/39, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
14.4.1962
Wrana
Libor
Hlučínská 237/151, Kravaře-Kouty, 74721
22.4.1966
Wranová
Jana
Hlučínská 237/151, Kravaře-Kouty, 74721
8.2.1967
Zajacová
Michaela
U Rybníka 1572/12, Bruntál-Bruntál, 79201
29.9.1956
Zdražilová
Margita
Opavská 118/113, Kravaře-Kravaře, 74721
14.4.1959
Zeiss
Karel
Opavská 3107/127a, Kravaře-Kravaře, 74721
31.10.1952
Zeissová
Opavská 3107/127a, Kravaře-Kravaře, 74721
3.1.1955
ZEMĚDĚLSKÁ
Hildegarda
Opava-Kylešovice
a.s.
Bílovecká 1162/167, Opava-Kylešovice, 74706
23.9.1923
Zíka
Miloš
Hlavní 40, Štítina-Štítina, 74791
18.1.1946
Zíka
Miloš
Hlavní 40, Štítina-Štítina, 74791
18.12.1974
Zlámal
Ronald
Bílovecká 654/16, Opava-Předměstí, 74601
Zvěřinová
Alena
Hlavní 49/106, Štěpánkovice-Štěpánkovice, 74728
Židek
Alfred
Hlučínská 287/259, Kravaře-Kouty, 74721
19.11.1953
Židek
Jan
Náměstí 422/12, Kravaře-Kravaře, 74721
29.5.1949
Židek
Václav
Stratilova 2174/2a, Opava-Předměstí, 74601
Židková
Blanka
Náměstí 422/12, Kravaře-Kravaře, 74721
Žídek
Albert
adresa neznámá
Žídek
Bernard
Hlučínská 445/60, Kravaře-Kouty, 74721
20.9.1948
Žídek
Emil
Poštovní 3182/6, Kravaře-Kravaře, 74721
31.12.1954
Žídek
Pavel
adresa neznámá
SPU 349684/2015
26
1.9.1964
3.1.1952
28.10.1951
21.11.1985
3.7.1977
26.2.1962
6.5.1980
6.10.1952
Žídková
Apolonie
adresa neznámá
Žídková
Charlotta
Lelkova 192/16, Kravaře-Kravaře, 74721
Žídková
Marie
adresa neznámá
SPU 349684/2015
27
12.12.1957

Podobné dokumenty

O B E C N Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Ř A D  K O B E Ř I C E Hřebčín Albertovec s.r.o.,, Albertovec 297, 747 23 Štěpánkovice, zastoupený na základě udělené plné moci Ing. Jiřím Klímou, Slezská projektová společnost, spol. s r.o., 746 01 Opava, Hradecká 3

Více

Ročenka 0910 - MěSST Ostrava

Ročenka 0910 - MěSST Ostrava Čtyřhry – Marek Záškodný (TJ Sokol Nová Bělá) – Jiří Stach (USP Muglinov)

Více