Compact Operating Instructions for explosion-proof devices

Komentáře

Transkript

Compact Operating Instructions for explosion-proof devices
Procesní chromatografie plynů
MicroSAM a SITRANS CV
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti
výbuchu
Zkrácená verze návod k použití
Úvod
Účel této dokumentace
Tato příručka je stručným shrnutím důležitých vlastností, funkcí a bezpečnostních informací a obsahuje veškeré informace
potřebné pro bezpečné použití plynového chromatografu. Vaší odpovědností je přečíst si před uvedením do provozu a
spuštěním pečlivě tento návod. Pro zaručení správného zacházení byste se měli obeznámit s principem činnosti plynového
chromatografu.
Příručka je určena osobám, které plynový chromatograf mechanicky sestavují, elektricky jej připojují a uvádějí jej do
provozu.
Pro dosažení optimálního využití plynového chromatografu si přečtěte podrobnou verzi příručky na elektronickém nosiči dat.
Určené použití
● Tento plynový chromatograf se používá k oddělování a kvantitativnímu určení složek plynného vzorku.
● Přístroj se smí používat pouze pro účely specifikované v tomto návodu.
● Úpravy přístroje, které nejsou v tomto návodu výslovně uvedeny, tedy mají za následek aplikaci, která není v souladu s
určeným použitím. Takové úpravy přístroje jsou pak výlučně v odpovědnosti uživatele.
Poznámky k záruce
Obsah této programovací příručky se nemá stát součástí předcházející nebo současné dohody, závazku nebo právního
vztahu, ani je nemá měnit. Všechny povinnosti na straně společnosti Siemens AG jsou obsaženy v příslušné odbytové
smlouvě, která obsahuje také kompletní a výlučně platné záruční podmínky. Jakákoliv ustanovení týkající se verzí přístroje
popsaných v programovací příručce nezakládají nové záruky ani neupravují existující záruku.
Obsah zohledňuje technický stav v době publikování. Vyhrazujeme si právo činit technické změny během dalšího vývoje.
© Siemens Ⓟ2010
A5E03317157-02, 09/2010
49
Bezpečnostní pokyny
Plynový chromatograf vyhovuje platným bezpečnostním standardům. Jsou-li dodržovány pokyny a bezpečnostní informace,
nehrozí při používání přístroje žádné nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví osob nebo způsobit škody na majetku.
Bezpečnostní informace naleznete:
● V tomto návodu k obsluze a v příručce
● O plynovém chromatografu
● O součástech chromatografu
VÝSTRAHA
Provádět zásahy do tohoto přístroje jsou oprávněny pouze příslušně kvalifikované osoby.
Tyto osoby musí být důkladně obeznámeny se všemi zdroji nebezpečí a servisními činnostmi v souladu s tímto
návodem k obsluze.
Pro bezproblémový a bezpečný provoz tohoto přístroje musí být splněny následující požadavky:
● Přeprava v souladu s řádnými postupy
● Řádné uskladnění
● Řádná instalace a montáž
● Pečlivá obsluha a údržba
Pro zamezení zranění osob a poškození přístroje prosím respektujte informace v příručce.
VÝSTRAHA
Nebezpečné plyny
● Plynový chromatograf vyžaduje pro provoz rozličné plyny, které mají různé potenciály nebezpečí.
● Plynový chromatograf může vyžadovat pro provoz plyny, které vytvářejí se vzduchem výbušné směsi.
● Odvádějte veškeré odpadní plyny včetně těch z odplyňovacího zařízení ven z plynového chromatografu a pryč z
místa použití pomocí společného potrubí.
● Vždy zajistěte dostatečnou ventilaci, jakmile umožníte potrubí vzorkového plynu běžet naprázdno a vzorkový plyn
obsahuje korozivní nebo toxické složky.
POZOR
Nebezpečí koroze
Těleso a potrubí jsou odolné vůči rozpouštědlům a rovněž slabým zásadám a kyselinám.
Zkontrolujte odolnost tělesa a potrubí při použití v prostředí se silnými zásadami nebo kyselinami anebo při vysokých
teplotách.
Zamezeno korozi a poškození spojovacích potrubí vyplývajícího z permanentního kontaktu s následujícími
substancemi:
● kyselina dusičná
● kyselina chlorovodíková
● sulfid uhličitý
● etanol
● kyselina mravenčí
● lakový benzín
● hydraulický olej
● izopropanol
50
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
POZOR
Elektrostaticky citlivé přístroje
Tento přístroj obsahuje elektrostaticky citlivé přístroje. Elektrostaticky citlivé přístroje mohou být zničeny napětími, která
jsou pro člověka nezjistitelná. Napětí tohoto druhu vznikají, jakmile se součásti nebo sestavy dotkne osoba, která není
uzemněná proti statické elektřině. Poškození modulu jako důsledek přepětí nelze obvykle zjistit okamžitě. Může být
zjevné teprve po dlouhé době provozu.
Ochranná opatření proti výboji statické elektřiny:
● Než začnete s moduly pracovat, vybijte veškeré statické náboje z vašeho těla, například dotekem uzemněného
předmětu.
● Používané přístroje a nástroje nesmí obsahovat statický náboj.
● Před instalací nebo odebráním modulů vždy vytáhněte zástrčku napájení a odpojte baterii.
● Držte moduly pouze za jejich okraje a nedotýkejte se kolíků nebo tištěných spojů.
Kvalifikovaný personál
POZOR
Kvalifikovaný personál
● Instalovat a používat procesní plynový chromatograf je oprávněn pouze kvalifikovaný personál.
● Nedostatečná znalost návodu k obsluze nebo její úplná absence má za následek zrušení všech nároků na
odpovědnost společnosti Siemens AG.
● Proto doporučujeme vlastníkům nechat si školení personálu písemně potvrdit.
Kvalifikovaný personál jsou lidé obeznámení s instalací, montáží, uváděním do provozu a obsluhou výrobku. Tito lidé mají
následující kvalifikaci:
● Jsou oprávněni, vyškoleni nebo poučeni k provozování a údržbě přístrojů a systémů v souladu s bezpečnostními
předpisy pro elektrické obvody, vysoké tlaky a agresivní a nebezpečná média.
● Pro přístroje chráněné proti výbuchu: Jsou oprávněni, vyškoleni nebo poučeni o provádění prací na elektrických
obvodech pro nebezpečné systémy.
● Jsou vyškoleni nebo poučeni o údržbě a použití příslušného bezpečnostního vybavení v souladu s bezpečnostními
předpisy.
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
51
Obecné směrnice na ochranu proti výbuchu
Instalace a provoz elektrického zařízení v potenciálně výbušných atmosférách jsou regulovány směrnicí RL 99/92/EU (ATEX
137). Tato směrnice odkazuje na obecně uznávané předpisy procesního inženýrství.
VÝSTRAHA
Zrušení ochrany před výbuchem
Zkušební certifikát pro váš plynový chromatograf chráněný před výbuchem platí pouze pro originální konfiguraci a rovněž
připojení a instalaci podle plánů zapojení a potrubí společnosti Siemens AG. Změna jedné nebo více součástí zneplatní
ochranu vašeho přístroje před výbuchem.
Podmínky
Zkušební certifikát a všechny dodatky obsahují veškeré podmínky a předpisy specifické pro instalaci přístroje.
MicroSAM (7KQ3101)
VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu
● Přístroj je navržen pro analyzování hořlavých a nehořlavých plynných médií. Jako pomocné plyny se používá vodík
nebo inertní plyny.
● Pro analyzování hořlavých plynů nebo použití vodíku jako nosného plynu může být kyslík přítomen pouze v
koncentracích ≤ 2% ve vzorku.
● Kyslík při koncentracích do 21% a tlaku do 1,1 bar (110 kPa) je pro provoz přípustný pouze tehdy, je-li implementováno
nějaké doplňující konstrukční opatření na ochranu před výbuchem, například instalace jiskrojemu mezi procesním
připojením a plynovým chromatografem.
● Za normálních podmínek není kyslík pro výbušné směsi povolen při koncentracích do 21% a tlaku > 1,1 bar (110 kPa).
● Pneumatické podmínky pro vzorek a pomocný plyn musí být přísně dodržovány:
– Vzorkový plyn ≤ 1,6 bar (160 kPa) absolutního tlaku
– Pomocný plyn ≤ 8 bar (800 kPa) absolutního tlaku
● Jsou-li připojeny hořlavé plyny při tlaku > 1,1 bar (110 kPa), musí být chromatograf a plynové potrubí před analýzou
vyčištěny procesním plynem.
● Hořlavé plyny, které jsou za podmínek analýzy výbušné i při vyloučení kyslíku (acetylen a etylenoxid), mohou být v
analyzované směsi přítomny v koncentracích, které jsou pro bezpečnostní inženýrství nekritické. Acetylen a etylenoxid
mohou být přítomny v koncentracích až 100%.
● Přípustný rozsah teploty okolí je -30° až +55° C.
● Rozsah teplot pro nepřetržitý provoz je -20° až +55° C.
52
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
SITRANS CV (7KQ3105)
VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu
● Uvádíte-li plynový chromatograf do provozu v prostředí s výbušnou atmosférou, musíte dodržovat směrnice na ochranu
před výbuchem.
● Jsou-li připojeny hořlavé plyny při tlaku 1,1 bar, propláchněte před zapnutím plynový chromatograf a přívodní potrubí
plynu inertním plynem.
● Vypněte plynový chromatograf, provádíte-li údržbu, jakmile do něj vnikne atmosférický vzduch, jinými slovy:
– Když je přístroj otevřený
– Když je na potrubí nosného plynu a potrubí vzorkového plynu prováděna práce
● Před novým zapnutím přístroje po dokončení údržby vypláchněte plynová potrubí znovu inertním plynem.
● Přepravujete-li PC nebo notebook skrz nebezpečnou zónu anebo přejete-li si otevřít chromatograf v zóně 1, vyžádejte
si požární certifikát o schválení.
● Je nezbytné dodržovat informace v podrobné příručce.
Případové studie
Tabulka 1
Případové studie pro ochranu před výbuchem
Přípa
d č.
Koncentrace
kyslíku v
normálním
provozu
Přechodná
koncentrace
kyslíku
(mimo
normální
provoz)
Přípustné
nosné
plyny
Tlak vzorku
(absolutní)
Externí
jiskrojem
Substance,
které jsou
výbušné při
vyloučení
kyslíku
Zóna
procesního
média x
MicroSAM
(7KQ3101)
SITRANS
CV
(7KQ3105)
1
0 ... 2 %
0 ... 2 %
H2, He,
N2, Ar
1,0 ... 1,6 bar
Nevyžadován
Nepovoleny
Není
výbušná
x
x
2
0 ... 2 %
0 ... 21 %
H2, He,
N2, Ar
1,0 ... 1,6 bar
Není potřebný
Zóna 1
x
3
0 ... 21 %
0 ... 21 %
H2, He,
N2, Ar
1,0 ... 1,1 bar
Požadován
Nepovoleny;
s výjimkou
acetylenu a
etylenoxidu
do 100%
Zóna 0
x
4
0 ... 4 %
0 ... 4 %
He, N2,
Ar
1,0 ... 7 bar
Není potřebný
Nepovoleny
Zóna 1
x
x = platí pro výrobek
Identifikace ochrany před výbuchem
Plynový chromatograf má ohnivzdorné opláštění. S ohnivzdorným opláštěním odolá těleso tlaku vnitřního výbuchu.
Těleso plynového chromatografu má výkonový štítek, který udává ochranu před výbuchem.
Tento přístroj je schválen pro přívodní tlak vzorkového plynu 1,6 baru absolutně (160 kPa) v souladu se směrnicí
ATEX II 2 G Ex d IIC T4.
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
53
Verze uvolnění základního přístroje a související ochrana před výbuchem
Verze uvolnění základního přístroje a související ochrana před výbuchem
Verze
uvolnění
základníh
o přístroje
Nové vlastnosti základního
přístroje
Ochrana před výbuchem
Certifikát ochrany před výbuchem
Dodatky
AS 08
Živé dávkování, rozšířený
rozsah napájecího napětí:
ATEX II 2 G EEx d IIC T4
ATEX
DMT 03 ATEX E 069 X
Dodatek 1 až 3
FM
třída I, odd. 1, skupiny A, B, C, D T4
třída I, zóna 1, skupina IIC T4
FM
certifikát 3017424
Datum vydání 2005/12/14
CSA
třída I, odd. 1, skupiny B, C, D T4
CSA
certifikát 1915614
Datum vydání 2007/06/07
24 V DC (18,5 V ... 30,2 V)
Typ opláštění 4X
AS 09
Vstřikování eLive: Zavedení ATEX II 2 G EEx d IIC T4
5. elektromagnetického
ventilu, úprava mikromembránového ventilu
FM
třída I, odd. 1, skupiny A, B, C, D T4
třída I, zóna 1, skupina IIC T4
CSA
třída I, odd. 1, skupiny B, C, D T4
ATEX
DMT 03 ATEX E 069 X
Dodatek 1 až 3
FM
certifikát 3017424
Datum vydání 2005/12/14
CSA
certifikát 1915614
Datum vydání 2007/06/07
Typ opláštění 4X
AS 10
Upravený 3. systém
regulace teploty (model s
teplotní ochranou)
Upravený 4. systém
regulace teploty (model s
teplotní ochranou)
ATEX
II 2G Ex d IIC T4 Gb
DMT 03 ATEX E 069 X
ATEX
DMT 03 ATEX E 069 X
Dodatek 1 až 4
FM certifikát zrušen
CSA
TŘÍDA I, ODDĚLENÍ 1 SKUPINY B, C, D T4
TŘÍDA I, ZÓNA 1 SKUPINY IIC T4
CSA
certifikát 1915614
Datum vydání 2009/11/13
TYP OPLÁŠTĚNÍ 4X / IP65
54
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
Sestavení/instalace/montáž
Během připojování, montáže a provozu dodržujte ustanovení zkušebního certifikátu, ustanovení a zákony platné ve vaší
zemi. Ty obsahují například:
● National Electrical Code (NEC - NFPA 70) (USA)
● Canadian Electrical Code (CEC) (Kanada)
● Směrnice o pracovní odpovědnosti (Německo)
Další ustanovení pro nebezpečné oblasti, těmi jsou například:
● IEC 60079-14 (mezinárodní)
● EN 60079-14 (EU)
Místní požadavky
VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu
Svorková připojení provádějte a přístroj zavírejte pouze tehdy, je-li odpojen od napájení.
Spouštějte přístroj pouze tehdy, je-li správně připojený a je-li zavřené těleso.
VÝSTRAHA
Použití v oblastech bez nebezpečí
Je-li přístroj používán v oblastech bez nebezpečí, učiňte symbol oblasti s nebezpečím výbuchu trvale nečitelným.
Je nezbytné dodržovat následující podmínky:
● Přípustná teplota okolí od -20 do +55 °C
● Maximální přípustná relativní vlhkost 90%
● Napájecí napětí 24 V DC
● Použití odpovídajícího zařízení ochrany před přepětím
● Musí být možné uzemnění
● Použití plynových přípojek a požadavky na čistotu plynu, viz popis v příslušné příručce.
● Ochrana proti přímému slunečnímu záření, i když je nízké
Požadavky pro montáž:
Následující je pro montáž zásadní:
● Plynová potrubí, potrubí vzorku, potrubí odpadních plynů
● Hlavní vypínač, síťová pojistka, silový kabel
● Kabel pro vyrovnávání potenciálu
● Suchý filtr pro nosný plyn, je-li upotřebitelný
● Komunikační kabel
POZOR
Neodstraňujte před spuštěním záslepku
● Nechte záslepky na přívodech plynu, dokud chromatograf nespustíte.
● Zkontrolujte správné fungování plynových potrubí, než je připojíte k chromatografu!
● Plynová přípojka s číslem 8 nesmí být připojena k potrubí odpadních plynů a musí být uzavřena záslepkou.
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
55
POZOR
Zničení detektorů tepelné vodivosti
● Používejte pouze nosný plyn specifikovaný v dokumentaci přístroje! Detektory tepelné vodivosti by mohly být
zničeny.
● Neprovozujte detektory tepelné vodivosti s můstkovými napětími většími než jsou specifikovány v datech aplikace.
Můstková napětí musí být optimalizována na minimální hodnoty, aby byla zaručena dlouhá životnost detektorů
tepelné vodivosti. Maximální můstkový výkon je 70 mW pro hélium.
Upevnění
Plynový chromatograf se dodává předmontovaný na kovové konzole.
Přístroj je:
● Zajištěn pomocí čtyř šroubů skrz čtyři otvory v kovové konzole.
● Zajištěn použitím dvou šroubů skrz dva podlouhlé otvory v kovové konzole pro umožnění snadného sejmutí.
UPOZORNĚNÍ
Povšimněte si správné montážní polohy
Chromatograf musí být vždy namontován vodorovně s analytickým modulem nahoře. Při správném namontování jsou
zaručeny technické specifikace a lze číst text v inspekčním okně.
Přejete-li si namontovat chromatograf v jiné poloze, kontaktujte prosím nejprve servisní personál společnosti Siemens
AG.
1
5
2
6
3
7
4
8
/ PP
š[
Obrázek 1
56
Montáž plynového chromatografu
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
Nesprávná demontáž
VÝSTRAHA
Nesprávná demontáž
Následkem nesprávné demontáže mohou být následující nebezpečí:
- zranění zasažením elektrickým proudem
- nebezpečí způsobené vystupujícími médii v případě připojení k procesu
- nebezpečí výbuchu v nebezpečné oblasti
Pro správnou demontáž dodržujte následující:
● Před zahájením práce se ujistěte, že jste vypnuli všechny fyzikální proměnné jako tlak, teplotu, elektřinu atd. nebo že
jsou tyto na neškodné hodnotě.
● Obsahuje-li plynový chromatograf nebezpečná média, musí být před demontáží vyprázdněn. Ujistěte se, že nejsou
uvolněna žádná média, která jsou nebezpečná pro životní prostředí.
● Zajistěte zbývající spojení tak, aby nemohlo vzniknout žádné poškození v případě nezamýšleného spuštění procesu.
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
57
Připojení
Přípojky plynu
Plynová potrubí
Plynová potrubí jsou zhotovena z nerezové oceli s ∅ 3 mm (1/8'').
● Používejte pouze velmi čistý plyn vhodný pro chromatografii.
● Připojte plynová potrubí k plynovému chromatografu podle potrubního schématu.
● Připojte uzavírací ventil proti proudu každého plynového vstupu do plynového chromatografu.
Plynové přípojky na plynovém chromatografu
● Všechny plynové přívody a výstupy: Swagelok 1/8''.
● Plynové přívody a výstupy jsou číslovány.
Obrázek 2
1
5
2
6
3
7
4
8
Přípojky plynu
Číslo
Popis
Komentář
1
Výstup analytického modulu
Ohřívaný
2
Výstup analytického modulu
Ohřívaný
3
Vzorek
Ohřívaný
4
Vzorek
Ohřívaný
5
Vstup nosného plynu
Neohřívaný
6
Vstup z pneumatických přípojek
Neohřívaný
7
Výpusť kontrolního média pro elektromagnetické ventily a průtočné vložky EPC
Neohřívaná
8
Rezervováno
Neohříváno, uzavřeno
Poznámka
Všechna přístrojově specifická potrubní schémata a schémata zapojení jsou přiložena k přístroji podle jejich pořadí.
UPOZORNĚNÍ
Zkrácení předmontovaných plynových potrubí mezi tělesem a montážní konzolí zruší ochranu před výbuchem pro plynový
chromatograf.
58
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
Číslo
Popis
Komentář
POZOR
Neodstraňujte adaptéry
● Filtry jsou integrovány v přípojkách pro proudění vzorku a pro nosný plyn.
● Adaptéry u plynových přípojek 3, 4 a 5 obsahují filtr R60 (objednací č. C70211-A1677-C56) zatlačený do šroubované
těsnicí spojky a nesmí být odstraňovány.
Potrubí vzorku
● Nainstalujte zařízení pro přípravu vzorku co nejblíže k chromatografu tak, aby byla spojovací potrubí krátká.
● Potrubí vzorku k chromatografu musí mít klesající sklon.
UPOZORNĚNÍ
Filtr pro mikromembránové ventily
Mikromembránové ventily mají kratší životnost, obsahuje-li vzorek částice.
V takových případech je požadován filtr jako součást zařízení pro přípravu vzorku.
Doporučujeme filtr se stupněm odlučování pro plynný vzorek 99,99% pro částice 1,0 μm.
Zařízení pro přípravu vzorku od společnosti Siemens AG takové filtry obsahuje.
Potrubí odpadních plynů
Všechny odpadní plyny z chromatografu musí být odváděny do společného potrubí. Jednotlivá potrubí odpadních plynů
musí mít ke společnému potrubí klesající sklon. Nesmí mít zmenšující se průměr.
Materiál společného potrubí odpadních plynů
Potrubí z nerezové oceli:
● Vnitřní průměr nejméně 12 mm (1/2")
● Se svařovanými zakončeními a šroubovanými těsnicími spojkami
● Se sklonem nejméně 10%.
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
59
Odplyňovací zařízení
Odplyňovací zařízení se používá k vyrovnávání tlaku během provozu. Vyrovnávání tlaku je požadováno kvůli teplotním
odchylkám během provozu
①
Přípojka odplyňování
Obrázek 3
Odplyňovací zařízení
VÝSTRAHA
Neuzavírejte odplyňovací zařízení
Zajistěte, aby nebylo odplyňovací zařízení během provozu zavřené, jinak:
● se již neprovádí vyrovnávání tlaku.
● není již zaručena ochrana před výbuchem.
● krytí tělesa IP65 je zaručeno pouze tehdy, končí-li potrubí připojené k ① v prostoru, který neobsahuje ani stříkající
vodu, ani prach.
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí výbuchu způsobeného unikajícími plyny
V případě poruchy lze všechny plyny vpouštěné do chromatografu (i vzorky a vodík jako nosný plyn) vypustit přes přípojky
odplyňování nebo připojené potrubí. V takovém případě existuje nebezpečí pro personál, zařízení a životní prostředí!
Proto proveďte příslušná opatření, která tomuto zabrání!
Nikdy nepřipojujte přípojku odplyňování k systému odpadních plynů!
60
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
Elektrické přípojky
Instalace komunikačního kabelu
Typ kabelu
Siemens AG doporučuje dvojlinky, 0,14 mm2 (AWG 26).
POZOR
Ochrana před výbuchem
Všechny žíly musí být zapojeny ve svorkovnici.
Barva žíly
Popis
Komentář
Montáž s
hubem1)
Montáž bez hubu2)
Fialová
RS232 RxD / RS485 B+
Černá
RS232 TxD / RS485 A-
Šedá/růžová
RS232 / RS485 stíněná
Červená/modrá
RS232 / RS485 GND
Hnědá/zelená
Ethernet 10BaseT TX+
Ethernetový kabel:
Oranžová/bílá
Ethernetový kabel:
Zelená/bílá
Bílá/zelená
Ethernet 10BaseT TX-
Ethernetový kabel:
Oranžová
Ethernetový kabel:
Zelená
Bílá/žlutá
Ethernet 10BaseT RX+
Ethernetový kabel: Zelená/bílá
Ethernetový kabel:
Oranžová/bílá
Žlutá/hnědá
Ethernet 10BaseT RX-
Ethernetový kabel:
Zelená
Ethernetový kabel:
Oranžová
1)
2)
Standardní přiřazení EIA/TIA-T568A
Standardní přiřazení EIA/TIA-T568B
Kabel pro vyrovnávání potenciálu/uzemnění
Bez ohledu na místní předpisy pro instalaci je pro chromatografy chráněné před výbuchem požadován kabel pro vyrovnání
potenciálu. Nezávisle na tom musí být těleso chromatografu uzemněno z důvodu elektromagnetické kompatibility.
Postup
1. Připojte uzemňovací šroub (symbol ) vespod vpravo na chromatografu k centrálnímu uzemňovacímu bodu. Přípustný
průřez kabelu je 2,5 mm2 až 6 mm2.
2. Je nezbytné vložit mezi kabelové oko a těleso kontaktní podložku. Připojení musí být provedeno v následujícím pořadí:
– Těleso
– Kontaktní podložka
– Kabelové oko
– Podložka
– Šroub M6
Ochrana před přepětím
Doporučujeme instalaci vhodného zařízení na ochranu před přepětím k ochraně personálu a přístrojů!
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
61
Hlavní vypínač a pojistka
Plynový chromatograf nemá hlavní vypínač. Proto nainstalujte externí hlavní vypínač se spínacím výkonem nejméně 2,5 A a
setrvačnou pojistkou s hodnotou 2,5 A.
Poznámka
Nainstalujte hlavní vypínač tak, aby byl během provozu snadno dostupný.
Instalace silového kabelu
Chromatograf je dodáván se 4 m dlouhým kabelem. Kabel má průměr 18 mm.
Připojte všechny žíly napájení podle následující tabulky, neboť jedna jediná žíla je pro maximální proud nedostatečná. Kabel
musí být veden bezpečně a zakončen ve svorkovnici se schváleným typem krytí.
Vhodná kabelová průchodka: M32 s prostory pro svorky od 13 do 21 mm.
Barva žíly
Popis
Bílá
+24 V DC
Hnědá
+24 V DC
Zelená
+24 V DC
Žlutá
+24 V DC
Šedá
GND 24 V DC
Růžová
GND 24 V DC
Modrá
GND 24 V DC
Červená
GND 24 V DC
Černá
Přípustná délka kabelu
Napájení chromatografu musí být
● až AS07: 24 V DC (-15 ... +10%)
● od AS08 dále: 24 V DC (18,5 ... 30,2 V)
Dodává-li napájení přesně 24 V DC a je-li připojen pouze jeden chromatograf, jsou přípustné následující délky kabelů mezi
napájením a chromatografem, v závislosti na průřezu kabelu (vzdálenost = uprostřed délky kabelu):
Průřez žíly
Vzdálenost
1,5
mm2
40 m
2,5
mm2
70 m
4,0 mm2
110 m
mm2
170 m
6,0
10,0 mm2
280 m
mm2
450 m
16,0
62
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
Digitální výstupy a digitální vstupy
MicroSAM (7KQ3101)
Následující tabulka platí pro přístroje od verze uvolnění 4 dále.
Barva žíly
Popis
Použití
Bílá/šedá
Digitální vstup 1+
Proudění vzorku,
24 V DC = OK,
0 V = příliš nízké
Komentář
24 V DC k
optoelektrickému
vazebnímu členu
Šedá/hnědá
Digitální vstup 2+
Programovatelná aplikace
Bílá/červená
Digitální vstup 3+
nebo SSSI* SCL-Rx
Programovatelná aplikace
Druhé připojení k
+24 V DC
Hnědá/červená
Digitální vstup 4+
Programovatelná aplikace
nebo SSSI* SDA-Rx
Hnědá/modrá
Digitální výstup 1+
Programovatelná aplikace
Bílá/modrá
Digitální výstup 2+
Programovatelná aplikace
Bílá/růžová
Digitální výstup 3+
nebo SSSI* SCL-Tx
Programovatelná aplikace
Růžová/hnědá
Digitální vstup 4+
nebo SSSI* SDA-Tx
Programovatelná aplikace
Schéma zapojení
9
Reléový kontakt
0,5 A / 100 V / 10 W
Druhé připojení k
+24 V DC
9
* Signály SSSI z přístrojů jsou dostupné s verzí uvolnění 10. Signály se používají například k připojení rozšiřovače v/v
(objednací č. A5E01494354). Nahlédněte do dokumentace rozšiřovače v/v pro více informací o něm. Pokud se SSSI
nepoužívá, jsou linky k dispozici pro své původní funkce jako digitální vstupy a výstupy.
Zhášecí dioda s indukčními zátěžemi
Připojíte-li indukční zatížení (např. ventily) pro digitální výstupy, musíte paralelně zapojit zhášecí diody.
Typ kabelu
Siemens AG doporučuje dvojlinky, 0,14 mm2 (AWG 26).
SITRANS CV (7KQ3105)
Barva žíly
Popis
Použití
Bílá/šedá
Digitální vstup 1+
Proudění vzorku,
24 V DC = OK,
0 V = příliš nízké
Šedá/hnědá
Digitální vstup 2+
Hodiny synchronizace
Bílá/červená
Digitální vstup 3+
Revize
Hnědá/červená
Digitální vstup 4+
Požadavky na kalibraci
Hnědá/modrá
Digitální výstup 1+
Kalibrační vzorek
Komentář
Schéma zapojení
24 V k optoelektrickému
vazebnímu členu
Druhé připojení k +24 V
9
Reléový kontakt
Bílá/modrá
Digitální výstup 2+
Vzorek 1
0,5 A / 100 V / 10 W
Bílá/růžová
Digitální výstup 3+
Vzorek 2
Druhé připojení k +24 V
Růžová/hnědá
Digitální výstup 4+
Vzorek 3
9
Zhášecí dioda s indukčními zátěžemi
Připojíte-li indukční zatížení (např. ventily) pro digitální výstupy, musíte paralelně zapojit zhášecí diody.
Typ kabelu
Siemens AG doporučuje dvojlinky, 0,14 mm2, stíněné, AWG 26.
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
63
Připojení přístroje HMI
Plynový chromatograf se ovládá použitím PC nebo notebooku.
VÝSTRAHA
Ochrana před výbuchem
● Přepravujete-li PC nebo notebook skrz nebezpečnou zónu, vyžádejte si požární certifikát o schválení.
● Otevření plynového chromatografu v nebezpečné oblasti se zapnutým hlavním vypínačem je přípustné pouze tehdy,
máte-li požární certifikát o schválení.
Připojte Ethernetový port PC k příslušným vodičům plynového chromatografu (viz tabulka Instalace komunikačního kabelu
(Strana 61)).
Uvedení do provozu
Uvedení do provozu
Následující popis obsahuje postupy pro spuštění a vypnutí přístroje a bezpečnostní aspekty, které musí být respektovány.
POZOR
Dodržujte postup uvádění do provozu!
Pro zamezení poškození plynového chromatografu provádějte veškeré práce v pořadí uvedeném v tomto návodu.
Postup
1. Připojení plynových potrubí (Strana 64)
2. Aktivace nosného plynu (Strana 65)
3. Zapnutí chromatografu (Strana 65)
4. Spuštění PC a ovládacího softwaru (Strana 65)
5. Aktivace vzorkového plynu (Strana 65)
VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu
● Uvádíte-li plynový chromatograf do provozu v prostředí s výbušnou atmosférou, musíte dodržovat směrnice na
ochranu před výbuchem.
● Vypněte plynový chromatograf, provádíte-li opravy nebo údržbu, jakmile do něj vnikne atmosférický vzduch, jinými
slovy:
– Když je přístroj otevřený.
– Když je na potrubí nosného plynu a potrubí vzorkového plynu prováděna práce.
● Rovněž odpojte ostatní zdroje energie, např. Ethernet a Modbus, nemají-li vhodný design na ochranu proti výbuchu.
● Přepravujete-li PC nebo notebook skrz nebezpečnou zónu anebo přejete-li si otevřít chromatograf v zóně 1,
vyžádejte si požární certifikát o schválení.
● Je nezbytné dodržovat informace v sekci Bezpečnostní pokyny (Strana 50).
Připojení plynových potrubí
Postup
1. Odstraňte záslepky z plynových přívodů a výstupů "1" až "7" chromatografu.
2. Připojte potrubí odpadních plynů a plynová potrubí podle potrubního diagramu.
64
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
Aktivace nosného plynu
Požadavek
Všechny plyny jsou připojené a neunikají.
Postup
● Otevřete nosný plyn až na tlak 600 až 700 kPa.
Zapnutí chromatografu
Požadavek
Je nainstalován externí hlavní vypínač a je připojen podle popisu v sekci "Hlavní vypínač a pojistka (Strana 62)".
Postup
Zapněte externí hlavní vypínač.
Odezva na displeji do verze uvolnění 4:
Odezva
1.
LED
24 V DC svítí.
2.
Health Status vpravo a Health Status vlevo svítí.
3.
Sample flow a Maint.Reg. společně blikají, dokud není MicroSAM připraven.
4.
Heartbeat začne blikat, když je MicroSAM připraven.
5.
Failure svítí, dokud teplota a tlak nedosáhnou svých provozních hodnot a nejsou potvrzeny všechny
alarmy.
6.
Ready se rozsvítí na konci procesu zapínání, jakmile je chromatograf připraven.
Odezva na displeji od verze uvolnění 5:
Plynový chromatograf se spustí. V textovém poli displeje se zobrazí hlášení "Starting... ". Po dokončení spouštění hlášení
zmizí.
Spuštění PC a ovládacího softwaru
Pro každý přistroj je k dispozici specifický ovládací software. Pro aktivaci přístroje a spuštění softwaru respektujte informace
v příslušném návodu k obsluze a příslušné příručce.
Aktivace vzorkového plynu
Předpoklad
Všechny plyny jsou připojené a neunikají.
Postup
1. Otevřete vzorkový plyn až na absolutní tlak ≤ 160 kPa.
2. Lze-li aplikovat, otevřete kalibrační plyn až na absolutní tlak ≤ 160 kPa.
Směrnice pro provoz
Zapnutí chromatografu
Napájení zapněte pouze v případě, že byl přístroj předtím správně uzavřen.
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
65
Otevření tělesa s vypnutým napájením
VÝSTRAHA
Výbuchy
Otevřete-li těleso předčasně, může kvůli horkým součástem a zbytkovým elektrickým nábojům dojít v plynovém
chromatografu k výbuchům. Příslušný štítek, který o tomto informuje, je připevněn na přístroji.
Před otevřením tělesa v nebezpečné oblasti odpojte přístroj od napájení.
Je nezbytné, abyste vyčkali 65 minut po vypnutí napájení.
VÝSTRAHA
Požární certifikát o schválení
Výměna záložní baterie je přípustná pouze v případě, máte-li požární certifikát o schválení. Tento pokyn platí bez ohledu
na to, zda je plynový chromatograf zapnutý nebo vypnutý.
Otevření tělesa se zapnutým napájením
Diagnostický konektor je umístěn za panelem stavového displeje. Pro přístup k němu musíte otevřít těleso.
VÝSTRAHA
Požární certifikát o schválení
Otevření tělesa v nebezpečné oblasti se zapnutým hlavním vypínačem je přípustné pouze tehdy, máte-li požární certifikát
o schválení.
Údržba a oprava součástí
VÝSTRAHA
Dodržujte směrnici
Dodržujte nařízení směrnice RL 99/92/EU (ATEX 137), provádíte-li údržbu a opravy na součástech souvisejících s
ochranou před výbuchem.
66
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
Vypnutí
VÝSTRAHA
Nebezpečí výbuchu
● Vypněte plynové chromatografy, provádíte-li opravy nebo údržbu, jakmile do něj vnikne atmosférický vzduch, jinými
slovy:
– Když je přístroj otevřený.
– Když je na potrubí nosného plynu a potrubí vzorkového plynu prováděna práce.
● Před novým zapnutím přístroje po dokončení opravy nebo údržby vypláchněte plynová potrubí znovu inertním plynem.
Poznámka
Sloupcový systém a detektor jsou kontaminovány nejméně, setrvává-li chromatograf v provozu. Nevypínejte přístroj, je-li
systém odstaven pouze na krátkou dobu, např. 3 týdny. V takových případech vypněte pouze výstupní přístroje.
Přejete-li si plynový chromatograf vypnout, společnost Siemens AG doporučuje následující postup:
1. Zastavte všechna proudění vzorků.
2. Vypněte napájení.
3. Nechte přístroj 65 minut vychladnout.
4. Zastavte nosný plyn.
5. Vypínáte-li plynový chromatograf na delší dobu, zavřete všechny výstupy a přívody dodanými záslepkami. Utěsnění
brání vniknutí kyslíku nebo vody do sloupců.
Údržba a servis
VÝSTRAHA
Nebezpečná oblast
● Pro provádění servisní práce na plynovém chromatografu v nebezpečné oblasti si vyžádejte požární certifikát o
schválení.
● Kvůli horkým součástem a zbytkovým elektrickým nábojům může dojít v plynovém chromatografu k výbuchům,
otevřete-li těleso předčasně. Příslušný výstražný štítek je připevněn na přístroji!
Je proto nezbytné, abyste před otevřením nechali chromatograf pokaždé nejméně 65 minut vychladnout!
● Údržbu a opravy smějí provádět pouze servisní technici společnosti Siemens nebo autorizovaný personál. Doplňující
informace lze nalézt v příslušném návodu k obsluze.
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
67
Technické údaje
Klimatické podmínky
Přípustná teplota okolí
- 20 ... 55 °C (v závislosti na teplotě sušárny)
Přípustná skladovací/transportní teplota
-30 °C ... +70 °C
Přípustná relativní vlhkost
Max. 90%
Ochrana proti prachu a vlhkosti:
● Podle EN 60529 / IEC 60529
IP 65
● Podle NEMA 250
NEMA 4X
Napájení
Napájecí napětí
Až AS08: 24 V DC (+10% ... -15%)
Od AS08 dále: 24 V DC (18,5 V ... 30,2 V)
Externí pojistka
T 2,5 A
Spotřeba energie, typická
18 W
Spotřeba energie, maximum
60 W
Rozměry a hmotnost
Rozměry
360 x 300 x 220 (šířka x hloubka x výška v mm)
Hmotnost
Přibl. 20 kg
Montáž
Instalace na
stojan, trubku, stěnu
Vzdálenost od stěny nebo dalšího chromatografu
300 mm
Vzdálenost od stropu nebo podlahy
200 mm
Elektromagnetická kompatibilita
Imunita EMC
V souladu s IEC 613261-1:2005, NAMUR NE 21
Interference po vedení napájení střídavým napětím:
● IEC 61000-4-4
2 kV
● IEC 61000-4-5
Asymetrické/symetrické 2 kV/1 kV
● IEC 61000-4-6
10 V
● IEC 61000-4-11
splněna
Interference po signálním vedení:
● IEC 61000-4-4
1 kV
● IEC 61000-4-5
Asymetrické/symetrické 1 kV/0,5 kV
● IEC 61000-4-6
10 V
Imunita vůči výbojům statické elektřiny:
● IEC 61000-4-2
Vzduch/kontakt 8 kV
Imunita vůči polím:
● IEC 61000-4-3
10 V/m
Emitované interference:
● CISPR 11/EN 55011
68
Třída B (obytné prostředí)
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
Bezpečnost
Elektrická bezpečnost
IEC 61010 / DIN VDE 0411
Ochrana před výbuchem
ATEX II 2 G Ex d IIC T4
FM třída I, odd. 1, skupiny A, B, C, D T4
FM třída I, zóna 1, skupina IIC T4
CSA třída I, odd. 1, skupiny B, C, D T4;
Typ krytí 4X
Sušárna
Počet/typ
1/izotermální
Čištění pomocí N2
možné
Rozměry
160 x 10 (průměr x výška v mm)
Tepelný výkon
20 W
Aktivace tepelné pojistky
≥ 159 °C
Teplotní rozsah
60 … 155 °C
Teplotní stabilita
± 0,1 K (60 ... 155 °C)
Přesnost teploty
± 3 K (60 ... 155 °C)
Odchylky doby uchování na změnu 10 °C v teplotě okolí Přibl. 0,3%
Perioda zahřívání z 30 ... 100 °C
10 minut
Aktivace tepelné pojistky
ETC3
≥ 159 °C
ETC4
≥ 80 ℃
Sloupce a plyny
Typ sloupce
Kapilární sloupce 0,15 ... 0,25 mm ∅vnitřní průměr
Přepnutí sloupců
Vícerozměrná chromatografie se zpětným proplachováním a
živý systém oddělování
Multifunkční membránový ventil
Pro vstřikování a zpětné proplachování
Přípojky plynu
Swagelok 1/8"
Regulátor tlaku
Max. 4 jednokanálové elektronické regulátory tlaku
Elektromagnetické ventily pro ovládání multifunkčního
membránového ventilu
2 NC kontakty, 2/3 NO kontakty
Nosný plyn
H2, N2, He, Ar (v závislosti na aplikaci)
● Čistota plynu (minimální požadavek)
≥ 99,999 % (5.0)
● Částice
< 1 μm
● Požadovaná filtrace
Stupeň odlučování 99,99 % pro částice 1 μm
● Spotřeba
10 ... 60 ml/min (v závislosti na aplikaci)
● Vstupní tlak
500 …700 kPa (absolutní)
Přístrojový vzduch
Nevyžadován
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
69
Vzorek a vstřikování
Toky vzorku
3 pro přístroje verze uvolnění 4 a dále
1 pro přístroje do verze uvolnění 3
Poznámka:
Verze uvolnění je uvedena na výkonovém štítku jako "AS".
Toky kalibračního vzorku
1
Fáze
Plynný
Přípustný tlak vzorku
10 … 60 kPa nad atmosférický tlak
Průtok vzorku
20 až 100 ml/min
Max. teplota vzorku
80 ℃
Částice
< 1 μm
Požadovaná filtrace
Stupeň odlučování 99,99 % pro částice 1 μm
Materiál smáčený vzorkem
Nerezová ocel, křemenné sklo, polyamid
Vstřikování
Bezventilové živé vstřikování, tj. žádné ventily nejsou v oblasti
sušárny požadovány.
● Regulace
multifunkčním membránovým ventilem
● Vstřikované množství nastavitelné pomocí spínacích Od 2 do 50 μl
dob
Údaje o detektorech, kalibraci a výkonu
Typ detektoru
TCD, max. 8 senzorů
Objem článku
0,02 μl
Kalibrace
Ruční nebo automatická, jednoúrovňová nebo
víceúrovňová (pouze MicroSAM)
Přípustný výkon nosných plynů
Opakovatelnost pro měřicí rozsahy 2 … 100%
± 0,5% hodnoty plného rozsahu (v závislosti na aplikaci)
Opakovatelnost pro měřicí rozsahy 0,2 … 1%
± 1% hodnoty plného rozsahu (v závislosti na aplikaci)
Opakovatelnost pro měřicí rozsahy < 0,1%
± 2% hodnoty plného rozsahu (v závislosti na aplikaci)
Limit detekce pro měřicí rozsahy > 1000 ppm
1% hodnoty plného rozsahu (v závislosti na aplikaci)
Nejmenší měřicí rozsah
1000 ppm (v závislosti na aplikaci)
Lineární rozsah
Typicky ≥ 104
Doba cyklu
Typicky 30 … 240 s
Vliv teploty okolí
Nepatrný
Vliv vibrací
Nepatrný
Střední doba opravy (MTTR)/
Střední doba bezporuchového provozu (MTBF)
< 1 hodina/3 roky (bez spotřebního materiálu)
Přípustný můstkový výkon
Nosný plyn
Přípustné můstkové napětí
Přípustný můstkový výkon
Argon (Ar)
700 mV
25 mW
Dusík (N2)
700 mV
30 mW
Hélium (He) / vodík (H2)
1100 mV
70 mW
70
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
Elektronika: Komunikační a analytický kontrolér (CAC)
Mikroprocesor
Architektura Intel 586
Flash EEPROM
128 MB
Dynamická RAM
64 MB
Operační systém
Windows CE 3.0/5.0
Software
Předinstalovaný Modifikace nebo upgrady ovládacího PC místně
nebo ke stažení přes síť
Elektronika: Real-time signálový procesor (RSP)
Mikroprocesor
Motorola 68376, 20 MHz
Flash EPROM
1 MB
Statická RAM
1 MB
Operační systém
Forth
Software
Předinstalovaný. Modifikace nebo upgrady ke stažení přes
interní servisní rozhraní
Rozhraní
Komunikace
1 x Ethernet 10BaseT / TCP/IP
Propojení řídicího systému
1 x RS485 nebo RS232 / MODBUS RTU,
OPC (ODPC) přes Ethernet (pouze MicroSAM)
Vstupy/výstupy: Základní zařízení
Digitální výstupy (reléový kontakt 0,4 A / 24 V DC)
Pro přístroje verze uvolnění 4 a dále: 4, volně využitelné *)
Pro přístroje do verze uvolnění 3: 2, volně využitelné *)
Poznámka:
Verze uvolnění je uvedena na výkonovém štítku jako "AS".
Digitální vstupy (24 V k optoelektrickému vazebnímu
členu)
Pro přístroje verze uvolnění 4 a dále: 4, z nichž 3 volně
využitelné *)
Pro přístroje do verze uvolnění 3: 2, z nichž 1 volně využitelný *)
*) Rozšiřitelné NAU nebo rozšiřovačem v/v (pouze MicroSAM, SITRANS CV přiřazen předem)
Stavový displej
Displej až do a včetně verze uvolnění 4
LED displeje pro
●
●
●
●
●
●
●
●
Napájecí napětí
Software sign-of-life
Připraven k provozu
Požadována údržba
Porucha
Průtok vzorku
Stav Ethernetových připojení
Stav komunikace
●
●
●
●
●
●
Napájecí napětí
Software sign-of-life
Připraven k provozu
Požadována údržba
Porucha
Průtok vzorku
Displej od verze uvolnění 5 dále
LED displeje pro
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010
71
Doporučený ovládací panel
Viz dokumentace dodaného softwaru
Směrnice ESD
POZOR
Elektrostaticky citlivé přístroje mohou být zničeny napětími, která jsou daleko pod hranicí lidského vnímání. Tato napětí
vznikají již tehdy, dotknete-li se součásti nebo elektrických spojení modulu bez elektrostatického vybití. Poškození
způsobené na modulu přepětím není obvykle rozpoznáno okamžitě, nýbrž se stane zjevným až po delší době provozu.
Základní opatření na ochranu proti statickému výboji
● Zajistěte dobré uzemnění:
Při zacházení s elektrostaticky citlivými přístroji zajistěte dobré uzemnění osob, pracovní stanice a balení. Tímto
způsobem zabráníte statickému výboji.
● Zabraňte přímému doteku:
Dotýkejte se elektrostaticky citlivých přístrojů pouze tehdy, je-li to absolutně nevyhnutelné (např. během údržby). Držte
moduly tak, abyste se nedotýkali ani kolíků, ani tištěných spojů. Tímto způsobem nemůže energie výboje zasáhnout
nebo poškodit citlivé přístroje.
Musíte-li na modulu provést měření, před provedením jakékoliv činnosti vybijte svůj statický náboj. K tomu se dotkněte
uzemněných kovových předmětů. Používejte pouze uzemněné měřicí přístroje.
Siemens AG
Industry Sector
Postfach 48 48
90026 NÜRNBERG
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157, 09/2010
72
Kompaktní návod k obsluze pro přístroje chráněné proti výbuchu
A5E03317157-02, 09/2010

Podobné dokumenty