Pravěk - VYGOSH.cz

Komentáře

Transkript

Pravěk - VYGOSH.cz
Pravěk
PRAVĚK
V pravěku lidé žili nejprve kočovně, umění se proto
soustředilo spíše na drobné předměty – ozdoby.
Dochovaly se různé náhrdelníky, magické předměty,
hliněné píšťaly, ozdobené předměty denní potřeby a
sošky, takzvané Venuše.
Altamira
Dějinami postupně prošlo několik lidských druhů:
Homo habilis – člověk zručný – do 450 tis.let.př.n.l.,
kamenné nástroje vyrobené štěpením .
Homo erectus – člověk vzpřímený – 500-250 tis.let.př.n.l.,
pěstní klíny, vrtáky, rydla, nože
Lascaux
Homo sapiens neanderthaliensis – 250-40 tis.let př.n.l.
kombinované nástroje (dřevo i kov)
Homo sapiens sapiens – lovci mamutů, současní lidé,
bohaté nálezy - jeskynních malby, venuše,
idoly, zbraně, oděvy, nové techniky – pletení,
rozdělávání ohně, neomezené myšlení a tvorba
Chauvet
Jeskynní malby
Vznikly poté, co se lidé usadili na místě. Zobrazují zvířata,
lovce, či šamany v maskách. Jsou různě abstrahované,
malované různými způsoby od nanášení větévkou po
rozprašování ústy. Pravděpodobně měly magický účel, autoři
jimi chtěli přivolat úspěch v lovu.
Rouffignac
Jsou staré 15 až 40 tisíc let, nejznámější jsou malby ve Španělsku v Altamiře (15 tisíc let staré) a ve
Francii v Lascaux (staré 16 tisíc let). Nejstarší evropské (až 32 tisíc let) jsou v jeskyni Chauvet.
Hohle Fels
Venuše
Monpazier
Věstonice
Jsou ženské idoly (Idol je kultovní soška). Jde o malé sošky kyprých
tvarů, které patrně měly oslavovat plodnost.
Nejstarší pochází z Německa a je stará kolem čtyřiceti tisíc let (Venuše
z Hohle Fels), takzvaná Věstonická Venuše nalezená na Moravě je první
soškou z pálené hlíny na světě. Venuše bývají vyrobené také například
ze slonoviny či nepálené hlíny.
Keramika Znamená výrobky z hlíny. Tyto tzv. hrnčířské výrobky jsou sice křehké,
ale trvanlivé, patří proto k nejběžnějším archeologickým nálezům.
Výroba keramiky začíná v neolitu, v době bronzové byla povznesena
k dokonalosti vynálezem hrnčířského kruhu. Podle keramiky lze snadno
určit příslušnost k pravěké kultuře. Protože ale ty nejstarší neznáme
jménem, zavádí se názvy právě podle keramiky (např. lid zvoncové
keramiky).
Canakkale
Po přechodu od lovu k zemědělství, když se pravěcí lidé usadili, začaly vznikat rozdílné
kultury. Protože ale tehdejší lidé nepoužívali písmo, neznáme je jménem. Zavádí se proto
termín archeologické kultury. Rozlišují se podle keramiky – například lid zvoncové keramiky
či lid lužických popelnicových polí, nebo dle místa prvního nálezu – únětická kultura.
Některé kultury, například takzvaná kultura megalitická, začaly budovat různé trvalé stavby.
Ačkoli byly poměrně primitivní, jde o skutečnou, velkolepou architekturu.
Mohyly
Jsou hliněné pahorky (někdy s vnitřní
kamennou komorou) navršené nad hroby.
Nebožtíkům byly dávány na poslední cestu
různé cennosti, jako šperky, zbraně a jídlo. Již
rané šperky poukazují na velmi dobré znalosti
zpracovávání kovů, v Evropě (kde žili jako
první Keltové) je oblíbený především motiv
spirály.
Kromlech (Stonehenge)
Megality
Nebo také menhiry, jsou velké vztyčené
kameny nejasného, snad kultovního, účelu.
Nejvíce se jich nachází v západní Evropě
(Carnac ve Francii), lze je ale nelézt i
v Evropě střední (Klobuky v Čechách).
Vyskytují se osamoceně, v řadách i jiných
formacích.
Dolmen
Tvoří několik megalitů, překlenutých jedním
širokým plochým kamenem. Kromě účelu
těchto monumentů není jistý ani způsob
jejich stavby.
Kromlech
Menhir (Klobuky)
Je kamenný kruh složený z dolmenů
(nejznámější je anglické Stonehenge)
Spekuluje se o jejich využití jakožto jakýchsi
kalendářů. Zajímavé je, že pomyslné
spojnice některých megalitických staveb
tvoří různé linie či kružnice, jako by jejich
umístění v krajině nebylo náhodné…
Dolmen (Ballykeel)
Keltové
Jsou první významnáá kultura na území dnešní
dneš Čech. Objevili se
zde v době bronzové a osídlili
o
pravděpodobně celou českou
kotlinu a kolem přelomu letopočtu byli vytlačeni primitivnějšími
Germány.
Stavěli tzv. oppida,, opevněná místa na plochých kopcích. U nás
se nachází keltské oppidum například ve Stradonicích nedaleko
Berouna či u Zbraslavi (Oppidum Závist).
Keltové velmi
elmi dobře ovládali práci s kovy, dochovalo se po nich značné množství precizně
vyrobených šperků. Rádi
ádi používají různé ornamenty, například spirály a jejich variace.
variace
Po Keltech see dochovaly také zlaté mince, dnes zvané duhovky.
ník Torques
Keltský meč Nákrčník
Duhovky
Býček z Býčí skály
Pravěk
Doba kamenná (3 miliony – 4 tisíce př.n.l.)
• Starší doba kamenná
- nástroje z přírodnin,
írodnin, jeskynní malby, sošky (idoly, venuše)
Paleolit
Mezolit
• Mladší doba kamenná
- přechod k zemědělství,
lství, megalitické stavby
Neolit
Eneolit
Doba bronzová (do 750 př.n.l.)
p
- zbraně a šperky z mědi
di a bronzu, hrnčířský
hrn
kruh
• Starší doba bronzová
• Střední
ední doba bronzová
• Mladší doba bronzová
Doba železná (750 př.n.l.př.n.l. 0 n.l.) - kovové výrobky, dokonalé kovotepectví, řemesla, obchod
• Doba halštatská
• Doba laténská
Doba římská (0.n.l. – 400n.l.)
Doba stěhování
hování národů
národ (5.a 6.stol.n.l)
Pravěké pojmy
Piktogramy – zjednodušené a abstrahované obrázky lidí, tvorů, věcí, činností či idejí.
Idol – kultovní soška, předmět uctívání a modliteb, fetiš.
Venuše – idol ve formě ženského těla se zvýrazněnými znaky pohlaví a plodnosti.
Menhir – vztyčený kámen, megalit.
Dolmen – formace minimálně dvou stojících menhirů, překlenutých jedním plochým.
Kromlech – kruhová formace menhirů či dolmenů.
Cueva de las manos (Jeskyně rukou), Argentina

Podobné dokumenty