Srpen 2014 - Obchodní Centrum Apollo Mohelnice

Komentáře

Transkript

Srpen 2014 - Obchodní Centrum Apollo Mohelnice
OBJEKTIV MOHELNICE



KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ

srpen 2014


Kandidátky do podzimních komunálních
voleb 2014 v Mohelnici

najdete na straně č. 7 a 8
MOHELNICKÉ STOPY, FAKTA A TAJEMSTVÍ
Jak jsme již dříve naše čtenáře informovali navštívil letos v dubnu náš region reportér a spisovatel Stanislav Motl a to za účelem přípravy
reportáže o lišce Bystroušce. Příběh o nezbedné lišce byl vysílán na ČR 2 v pořadu Stopy,
fakta, tajemství v neděli 7. června. Tento pořad
se těší značné popularitě a sleduje jej pravidelně kolem půl milionu posluchačů. V pátek
6. července 2014 zavítal tento významný investigativní novinář do našeho kraje opět, aby tentokráte zadokumentovat osudy mohelnického rodáka Otty Wolfa, se kterými se předběžně seznámil při své předchozí návštěvě loštické
synagogy. Jedná se o příběh doložený deníkovými záznamy,
které zachycují osudy židovské rodiny, ukrývající se v letech
1942–19 45 v Tršících a Zákřově před nacisty a transportem do
koncentračního tábora. Otto začal psát svůj deník v létě 1942.
V té době mu bylo 15 let.
byly upáleny zaživa. Hledání stop a informací bylo zakončeno na
katedře germanistiky FF UP v Olomouci, v pracovně profesora
Ludvíka Václavka, který stál za prvním knižním vydáním Deníku
Otty Wolfa a opatřil je i svou velmi erudovanou předmluvou. Profesor Václavek mj. poznamenal, že v určitých aspektech je Ottův
deník srovnatelný s deníkem Anny Frankové. Zatímco její deník
se stal světově proslulou knihou odhalující utrpení mladých lidí
během holocaustu, snahy Ottova otce Bertholda o vydání deníku
narážely po roce 1948 na nedostatek politické vůle a to přestože se jedná o ojedinělý dokument osvětlující poměry za doby
okupace a svědčící o hrdinství i pomoci českých obyvatel ohroženým spoluobčanům a popisuje u nás poněkud mimořádný jev
– ukrývání čtyřčlenné skupiny po dobu téměř tří let. Deník Otty
Wolfa byl vydán až po sametové revoluci (Sefer 1997, 2011).
Otto byl před svou smrtí krutě mučen, a přesto neprozradil místo
úkrytu svých rodičů a sestry Felicitas, ani jména jejich ochránců,
čímž je zachránil od jisté smrti. Neuvěřitelně stateční byli také
všichni, kdo Wolfovým pomáhali, neboť věděli, že tím riskují životy svoje i svých bližních. Ukrývání Wolfových v Tršicích začalo
22. června 1942 – tedy v době tzv. heydrichiády – 12 dnů po
vypálení a vyvraždění Lidic.
Za hrdinu je považován také Ottův bratr Kurt, jež padl v bitvě
u Sokolova v březnu 1943 a byl mj. vyznamenán Českoslovenz kategorie
až 7.1939,
tříd Československým
postoupilo 5 dětíválečným
a z poslední
ským
válečným6.
křížem
řádem
Bílého
Lva „za
vítězství“ I.(8.
stupně
rudého
kategorie
nejstarších
až 9.a sovětským
tříd) pak Řádem
do veřejného
praporu.
Na vysílání
se můžeme
na Českém
rozhlasu
2 na
kola porota
vybrala
tři těšit
zpěváky.
Není
žádným
přelomu
září
a října
tohoto
roku.
RT
tajemstvím, že hudba a zpěv ovlivňují téměř každého

V pátek 15. února 2013 se v dopoledních hodinách
v příjemném prostředí Domu dětí a mládeže - Magnet
Mohelnice uskutečnilo neveřejné kolo soutěže ve zpěvu
lidových písniček s názvem „Mohelnický slavíček“.
Tato soutěž se zde konala již podeváté. Původně šlo
o postupovou soutěž ve zpěvu českých a moravských
lidových písniček s názvem „Moravský zvoneček“, ze
které byl
však
postupodhalení
do dalšího
kola
Dobový
snímek
ze slavnosti
pamětní soutěžního
desky bratří Wolfů
podmíněn zpěvem dvou hanáckých lidových písniček.
Úvodní část informací si Stanislav Motl zaznamenal v Mohelnici
Především z důvodu tohoto „žánrového omezení“ děti
před rodným domem Otty Wolfa na Nádražní ulici čp. 6, kde se
ze základních
škol o deska
tuto věnovaná
soutěž postupně
ztrácely
dodnes
nachází pamětní
Ottovi a jeho
bratru
zájem
a
tak
se
odborným
pedagogickým
pracovníkům
Kurtovi. Cesta po stopách Wolfových dále vedla do Tršic u OloDDM Magnet
podařilo
vymyslet
a zorgamouce,
kde bylaMohelnice
letos v dubnu
slavnostně
otevřena
naučná
stezka
stopách
Ottyvhodnou
Wolfa. V alternativu
roce 2013 byl
na tršické
nánizovatPo
jako
nejlépe
zpěvu
českých
vsi
odhalen pomníklidových
nejen rodině
Wolfových
i lidem z Tršic
a moravských
písniček
tzv.ale„zpívání
bez
a Zákřova,
o členy„Mohelnický
rodiny pečovali.
Další část pořadu byla
omezení“, kteří
s názvem
slavíček“.
natáčena
na
místním
hřbitově,
kde
se
nachází
hrob 19
V důsledku vyšší nemocnosti dětíspolečný
způsobené
obětí zákřovské tragedie, které 20. dubna 1945 umučili členové
chřipkovou epidemií se letos této pěvecké soutěže
gestapa ve spolupráci s kolaborantským kozáckým praporem
zúčastnilo
celkem
43 jsou
dětí uloženy
z obou
mohelnických
kpt. Panina. V tomto hrobě
i ostatky
Otty Wolfa.
základních
škol
(ZŠ
Mlýnská
a
ZŠ
Vodní)
a rovněž
Natáčení poté pokračovalo u lesního podzemního
bunkru děti
mezi
ze ZŠ Úsov.
Celá kde
soutěž
měla ukrývali
celkemběhem
pět kategorií
Tršicemi
a Zákřovem,
se Wolfovi
teplejších
částí
roku. Na podle
tomto místě
byl v roce 2012
z iniciativy
studentů
rozdělených
věku soutěžících
dětí.
Cílem odborné
z USA odhalen
Poté se Stanislav
Motl a bylo
jeho
poroty,
která pamětní
zpěvu kámen.
dětí pozorně
naslouchala,
průvodci
ze
sdružení
Respekt
a tolerance
Zdeňka
Míčová
a Luvybrat postupující do veřejného kola. To se uskutečnilo
děk Štipl vydali do osady Zákřov a odtud pokračovali, vybaveni
v sále ZUŠ Mohelnice ve středu 20. února 2013.
patřičným povolením, do vojenského prostoru Libavá, k lesům
Do veřejného kola postoupily 4 děti z kategorie prvních
poblíž zaniklé osady Kyjanice. Tam se při lesní cestě nachází
tříd, 7 dětí
z kategorie
2. kde
až 3.
pak
to bylo
7
pomník
připomínající
místo,
19tříd
mužů
včetně
Ottycelkem
Wolfa prodětí, poslední
z kategorie
4.minuty.
až 5.Všichni
tříd byli
postoupilo
11 dětí,
žívali
bolestné
postříleni a naházeni
do dřevěné boudy, která byla vzápětí zapálena. Mnohé oběti tak
člověka bez výjimky. Říká se, že hudba je nejlepší
apatyka. Hudba a zpěv mají svým způsobem úžasnou
sílu,koná
kterájižvvíce
mnohém
člověka.
Zpívání
se
než rozvíjí
sto let celého
vždy první
neděli
po
dokonce uklidňuje více než obyčejná řeč. Lze to
8.
září,
což
je
svátek
Narození
P. Marie.
například vypozorovat při večerním uspávání malých
Letos bude
pouť opět
podle tradice
dětí. Zpívání
ukolébavek
je v takovém
případě ničím
dne 14.
září 2014
nenahraditelné. Zpívání
lidových
písniček v útlém věku
pro naše (jídlo
děti a pití)
velice bude
důležité.
Lidové
- je
občerstvení
v areálu
„Podpísničky
lipami“ jsou
- pobožnost Křížové cesty bude zahájena ve 14 hod.
- na místo je ten den povolen vjezd osobním vozidlům
- před myslivnou bude vyhrazené místo k parkování
POUŤ NA STŘÍTEŽI
nám blízké, jsou odzkoušeny mnoha generacemi před
námi a je dobře, že i zpívání, jakým je např. „Mohelnický
slavíček“, tomuto záměru napomáhá. Poděkování zde
patří jak pořadatelům z DDM Magnet Mohelnice, tak
i učitelům a rodičům, kteří děti v tomto směru
Pavel Nenkovský
vychovávají.
OBJEKTIV MOHELNICE - srpen 2014 - str. 2
LICHTENŠTEJNSKO
Do
našeho
přehledu
evropských monarchií je
samozřejmě nutno zařadit
i Lichtenštejnsko. Německy
úředně
nazývané
Fürstentum Liechtenstein, je to
jeden z nejmenších států
Evropy, který leží na svazích
Alp v údolí Rýna a sousedí
se Švýcarskem, se kterým
je hospodářsky, politicky,
měnovou a celní unií spojeno
a s Rakouskem.
Knížectví
Lichtenštejnsko
(Fürstentum Liechtenstein)
má velmi pestrou minulost.
Lichtenštejnsko vzniklo sloučením panství Schellenbergu (dnes
„Dolní země“, Unterland) a hrabství Vaduzu (dnes „Horní
země“, Oberland), a je od roku 1719 německým císařem
uznané knížectví. Po roce 1918 Lichtenštejnové žili především
ve Vídni, odkud odešli až před nacisty v roce 1938, kdy se
knížectví stalo jejich stálým sídlem. Od zániku RakouskoUherska je Lichtenštejnsko úzce spojeno se sousedním
Švýcarskem. Stejně jako ono udržuje nízké daně, neutralitu
a bankovní tajemství. Švýcarsko také zastupuje zájmy
Lichtenštejnska v zahraničí, mimo Bernu, Berlína, Bruselu,
Štrasburku, Vídně, Washingtonu, Ženevy a OSN v New Yorku,
kde má Lichtenštejnsko vlastní zastoupení.
Od 19. prosince 2011 je Lichtenštejnsko součástí Schengenského prostoru; není však členem Evropské unie.
Státní zřízení je knížectví – ústavní dědičná monarchie.
Současný kníže je od roku
1989 Hans Adam II. z rodu
Lichtenštejnů,
který
po
kontroverzní veřejné debatě
prosadil rozšíření knížecích
pravomocí (avšak také lidu,
neboť mu dává možnost
v referendu přímo změnit
státní zřízení), změnou
ústavy přijaté v referendu.
Lichtenštejnové
patří
k nejbohatším evropským
šlechtickým rodům.
Do roku 1945 vlastnili
rozsáhlé statky i v českých
zemích, hlavně na Moravě – Adamov, Branná, Břeclav,
Bučovice, Moravská Třebová, Moravský Krumlov, Lednice,
Litovel, Plumlov, Valtice, Velké Losiny, Zábřeh na Moravě,
ve Slezsku např. Krnov a známé paláce v Olomouci a Praze.
Rodinná hrobka Lichtenštejnů se nachází ve Vranově
u Brna u tamního poutního kostela Narození Panny Marie.
Lichtenštejnská knížata dosud užívají titul vévodů opavských
a krnovských.
Roku 2003 Hans Adam II. prosadil, po kontroverzní veřejné
debatě, rozšíření knížecích pravomocí (avšak také lidu, neboť
mu dává možnost v referendu přímo změnit státní zřízení),
změnou ústavy přijaté v referendu.
Hrubý národní produkt je 4,1 miliardy CHF, tj. 158 000 CHF
(švýcarského franku) na obyvatele což je nejvíce na světě.
Inflace je 1 % ročně. Nezaměstnanost je 2,4 %. Hrubý národní produkt je vytvářen v průmyslu a výrobě zboží (42 %), službách (27 %), finančnictví (24 %) a v zemědělství (7 %). Celkem zaměstnává lichtenštejnské hospodářství 30 170 osob,
z toho 20 035 cizinců, kteří za prací do Lichtenštejnska dojíždějí především z Rakouska a Švýcarska. V průmyslu a výrobě pracuje 597 firem, z nichž většina jsou závody s méně než
50 zaměstnanci, a výroba je silně diverzifikována. Nejdůležitější
oblasti jsou strojírenská výroba – přesné stroje, stroje, nástroje, vybavení (Hilti), automobilové komponenty (ThyssenKrupp
Presta), zubařské vybavení a potřeby (Ivoclar Vivadent), zpracování potravin (Hilcona Schaan), elektronika (Unaxis Balzers).
Lichtenštejnské hospodářství je orientováno na export, který
směřuje do EU (44 %), Švýcarska (12 %), USA a Kanady (18 %),
Asie (24 %) a ostatních zemí (2 %). Saldo bilance zahraničního
obchodu Lichtenštejnska je silně aktivní. Roční investice přesahují 100 milionů CHF.
Často zmiňované finančnictví vytváří čtvrtinu HNP a je tvořeno
bankovními domy zaměstnávajícími 1700 zaměstnanců.
Banky spravují majetek klientů ve výši 130 miliard CHF.
Dále v Lichtenštejnsku pracuje 163 investičních společností
s majetkem cca 21 miliard CHF a 31 pojišťoven. Státní rozpočet
Lichtenštejnska a jeho nižších správních celků (obcí) hospodaří
s přebytkem a Lichtenštejnsko, jako jedna z mála zemí světa
má nulový státní dluh.
Na první pohled je zřejmé, že si tato monarchie vede
ekonomicky docela dobře a že je na vývoji tohoto státu možno
pozorovat, že se jej nedotkla šestiletá nacistická okupace, ani
půlstoleté tápání v nezákonnostech socialistické ekonomiky
a nakonec za sebou nemá ani čtvrtstoletí amatérského
experimentování v oblasti rozvojového kapitalismu. Monarchie
se jim zkrátka vyplatila.
CŠ
VÝROČÍ ADOLFA KAŠPARA
Osmdesáté výročí úmrtí významného malíře, ilustrátora a grafika
Adolfa Kašpara připomíná muzeum v Lošticích, jenž nese
umělcovo jméno, výstavou věnovanou jeho nejbližším přátelům.
Mezi ně patřili jak malíři, tak další významné osobnosti
tehdejšího kulturního a společenského života. „Adolf Kašpar byl
velmi skromný, citlivý a nesmělý člověk. Sám sebe nepovažoval
za rovnocenného partnera umělců, kteří tvořili volně. Těžko se
přátelil a byl spíše samotářský typ, ale to neznamená, že neměl
žádné přátele. Nebylo jich mnoho, ale o to pevnější a trvalejší
přátelství to byla,“ představila umělce autorka výstavy Pavlína
Janíčková.
Mezi největší Kašparovy přátele patřil známý olomoucký
nakladatel Romuald Promberger. Právě on přivedl Kašpara
k ilustrátorské práci, která jej později proslavila. Seznámil jej
také s malířem Hanušem Schwaigerem, který poznal Kašparovo
nadání a doporučil ho na Akademii umění v Praze.
Celoživotním Kašparovým přítelem byl i malíř Stanislav Lolek
z Palonína, díky němuž spatřila světlo světa Liška Bystrouška.
Když manželé Kašparovi hledali místo pro své letní pobyty, pozval
je Stanislav Lolek do Loštic, kde už zůstali. Postavili tady dům,
kde měl v podkroví známý ilustrátor svůj ateliér.
Výstava Kašparovi přátelé představuje dále například malíře
Oldřicha Lasáka, sochaře Julia Pelikána, medailéra Josefa
Šejnosta, fotografa Bohumila Vavrouška, spisovatele Františka
Táborského nebo národopisce a sběratele lidového umění
Františka Kretze.
„Každého z těchto umělců reprezentuje jeho dílo, pokud to bylo
možné, tak v souvislosti s Adolfem Kašparem. Návštěvníci si tak
mohou prohlédnout i dobové fotografie nebo korespondenci mezi
přáteli,“ doplnila Pavlína Janíčková.
Velkou zásluhu na shromáždění bohaté sbírkové kolekce
Památníku Adolfa Kašpara má Kašparova dcera Jitka, provdaná
Horníková.
„Maminka na dědu vždycky vzpomínala s velkou láskou. Byla
jeho miláčkem. Ona jediná mohla do jeho pokoje a jen ona
mu mohla uklízet. Máme doma hodně památek na dědečka,
a když maminka před deseti lety zemřela, slíbil jsem jí, že je
budu opatrovat,“ řekl vnuk Adolfa Kašpara Pavel Horník, který se
zúčastnil vernisáže výstavy.
Výstavu si mohou zájemci přijít prohlédnout do Památníku
Adolfa Kašpara v Lošticích až do 14. září.
-int-
OBJEKTIV MOHELNICE - srpen 2014 - str. 3
P. Antonín Kryl (*12.6.1918 +19.7.2014)
Ve věku 96 let zemřel
v sobotu 19. 7. 2014
v hospici na Svatém
Kopečku u Olomouce
P. Antonín Kryl, duchovní správce řady
farností v naší olomoucké
arcidiecézi.
Rozloučení se zesnulým
knězem
se
uskutečnilo v pátek
25. července 2014 při
mši svaté, která byla
sloužena v 15 hod. ve
farním kostele sv. Jana
Křtitele v Charvátech.
Poté bylo jeho tělo uloženo na místním hřbitově.
P. Antonín Kryl se narodil 12. června 1918 v Šumvaldu.
Kněžské svěcení přijal 21. března 1942 ve Wrocławi.
Poté působil jako kaplan v Rudě nad Moravou a Bludově,
posléze jako provizor v Branné. V padesátých letech
byl tři roky internován, další rok strávil u PTP a ještě
jeden rok ve výrobě. V roce 1955 se vrací do duchovní
správy a postupně jako administrátor a farář pracuje
v těchto farnostech: Písařov, Moravský Karlov, Studená
Loučka, Mírov, Vyšehorky, opět Písařov a Moravský
Karlov, Charváty a Bílá Lhota. Posledních 14 let svého
aktivního života strávil opět v Charvátech. Odtud odchází
na odpočinek na svatomichalskou faru do Olomouce.
Tam jsme ho navštívili v říjnu roku 2012. V rámci našeho
rozhovoru jsme mu tehdy vyřídili pozdravy jeho bývalých
farníků z doby, kdy působil na Studené Loučce, Mírově
i Vyšehorkách. Prostřednictvím našeho měsíčníku Objektiv
Mohelnice pozdravoval tehdy všechny své bývalé farníky
a poslal jim své kněžské požehnání. Při našem loučení
jsme nevěděli, že tohoto vzácného člověka a kněze vidíme
naposledy.
Pozn.:
Více o jeho životě si můžete přečíst v OBJEKTIVU
Mohelnice na stránce č. 2 říjnového čísla 2012.
Archív všech čísel doposud vydaných čísel můžete najít
na webových stránkách vydavatele Objektivu Mohelnice
PAN
http://www.apollo-obr.cz/objektiv/
VÝROČÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
Charita Zábřeh nechala
vyrobit ve své chráněné dílně
v Paloníně a dodala českému
Ministerstvu obrany ručně
zdobenou osmikilovou svíci
z včelího vosku se zdobením
v podobě státního znaku
a letopočtů 1914 a 2014. Tato svíce se v úterý 24. června
v 11 hod. dopoledne zapalovala v Národním památníku na
Vítkově u příležitosti pietní vzpomínky k uctění památky
padlých vojáků a dalších obětí první světové války. Záznam
celého obřadu je možné zhlédnout z archivu i-vysílání na
tomto odkazu:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767studio-ct24/214411034000069/
OBCHVAT ZVOLE – VLACHOV
JE JIŽ V PROVOZU
Za přítomnosti ministra dopravy Antonína Prachaře ve
čtvrtek 31.7.2014 hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil
slavnostně zahájil provoz obchvatu Zvole a Vlachova.
Nejvýznamnější silniční stavbu v Olomouckém kraji
letos Ředitelství silnic a dálnic dokončilo za zhruba
miliardu korun. Nový úsek silnice I/44 Vlachov – Rájec
sníží hlukovou zátěž, emise a dopravní zátěž v obcích,
zvýší také bezpečnost dopravy. „Silnice I/44 probíhá
mezi Mohelnicí a hraničním přechodem do Polska
v Mikulovicích a je důležitou součástí komunikační sítě
České republiky s mezinárodním významem. Stavba
má mimořádný význam nejen pro občany obcí Vlachov
a Zvole, kterým přinese úlevu od tisíců aut, denně
projede obcemi 15 000 aut, ale i pro všechny občany
okresů Šumperk a Jeseník, kterým se zkrátí napojení na
krajské město a zbytek republiky. V neposlední řadě má
stavba význam pro celý Olomoucký kraj, a to v souvislosti
například s cestovním ruchem, nezaměstnaností nebo
podnikáním,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří
Rozbořil. Projekt obchvatu je financován ze Státního
fondu dopravní infrastruktury a spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Doprava. Z Evropské unie putuje
na stavbu silnice pětaosmdesát procent potřebné sumy.
Obchvat projektovala firma Dopravoprojekt Brno. Projekt
zhotovilo Sdružení I/44 Vlachov Rájec (Eurovia CS,
STRABAG, IDS Olomouc, D.I.S. Brno).
Vedení obce Zvole na Šumpersku v podvečer 31. 7. 2014
pozvalo všechny obyvatele na lidovou veselici s gulášem,
pivem nebo limonádou zdarma. K oslavě byl pádný důvod.
Po téměř jedenácti letech příprav a stavební činnosti se
zprovoznění tohoto obchvatu občané Zvole konečně
dočkali. Na stavbě obchvatu tohoto asi tříkilometrového
úseku, která odvedla dopravu mimo obec, jsou 4 mosty
a rovněž protihlukové stěny. Samotné práce začaly
v roce 2011, na čas je ale přerušil nedostatek peněz.
„Trvalo jedenáct let, než se vše podařilo vyřešit,“
shrnul starosta Zvole Josef Najman. Stavbaři nakonec
tento obchvat dokončili o dva měsíce před oficiálním
termínem. Otevřením tohoto úseku, který navazuje na
obchvat nedalekého Rájce, se uleví především lidem
ze Zvole a Vlachova a samozřejmě pomůže i celému
regionu. Na tuto stavbu by měla navázat další část mezi
Vlachovem a Mohelnicí a napojení silnice na obchvat
kolem Zábřehu.
OBJEKTIV MOHELNICE - srpen 2014 - str. 4
DALŠÍ KURZ PATCHWORKOVÉHO KLUBU
PROBĚHL V MOHELNICI
V prázdninových
letních měsících
jsme se opět
vrátili v patchworkovém klubu
k došívání a šití
cestovních
kabel. V letošním
roce je to již
druhý
kurz
a stále je o šití
vlastní cestovní
kabely
docela
velký
zájem.
Tento kurz se
uskutečnil v Duhové
čajovně
v Mohelnici
a zúčastnily se
ho jak děvčata
z Mohelnice, tak
k nám přijeli zájemci o tento kurz
ze Šumperka, Olomouce, Hranic a Přerova. Prostory v Duhové
čajovně jsou sice menší, ale při troše dobré vůle jsme se zde
všichni porovnali. Byla určena místa na řezání látek, žehlení
a konečné šití. Kurz vedla zkušená lektorka Jana Janíčková.
Předem si děvčata musela nachystat 2 m látky šíře 140 cm na
vnější tašku, 2 m látky na podšívku, 0,5 m látky na paspulku
(výrazná barva k hlavní látce) nekonečný zip 1,5 m na tašku 3 m
popruh cca 3 cm široký na ucha tašky, zipy a suchý zip na vnitřní
kapsy, 1-2 karabinky a kdo chtěl tak 4 - 6 cvoků na dno tašky,
které slouží jako nožky. Veškeré potřebné výplně zajišťoval
mohelnický patchworkový klub. Zde bylo možno zakoupit si
přímo na kurzu. Intenzivně se stříhalo, žehlilo a šilo až do
odpoledních hodin. Výsledkem práce se staly vkusné cestovní
kabely, které si designem, kvalitou a řemeslným provedením
zasloužily skutečný obdiv. Rychlejší účastnice v rámci kurzu
stihly ještě kosmetickou taštičku ze stejného materiálu, jakým
byla ušita cestovní kabela.
MODERNÍ PAPEŽ FRANTIŠEK
V rozhovoru publikovaném 27. 7. 2014
ve venezuelském týdeníku Viva
papež František poodhalil veřejnosti
10 svých podnětů k zamyšlení na
šťastnější a spokojenější život:
1. Žij a nechej žít
Každý z nás by se měl řídit tímto
heslem, říká papež. Heslo je
velmi podobné jednomu italskému
hlásajícímu ‚Pohybuj se vpřed a to
samé dovol i druhým‘.
2. Rozdávej druhým kousek sebe
„Lidé mají být vůči svému okolí otevření a velkorysí,“ upozorňuje
František, protože “pokud se stáhneme do sebe samých,
riskujeme tím, že se staneme egocentriky.“
3. Životem postupuj klidně
Papež, který působil jako učitel literatury na střední škole a své
znalosti z této oblasti využívá i dnes, se inspiruje románem
Ricardo Guiraldese. V něm se hlavní hrdina gaučo Don Sombra
ohlíží za svým životem. Don Segundo popisuje, že v mládí byl
říčkou plnou kamení, kterého se nedokázal zbavit. V dospělosti
rychle plynoucí řekou a ve stáří kaluží, na jejíž hladině je pohyb,
i když minimální, znatelný. Svatý Otec řekl, že se mu obzvláště
líbí přirovnání ke kaluži. Ta má podle něj schopnost pohybu
doprovázeného laskavostí, pokorou a klidem.
4. Zdravý způsob trávení volného času
U lidí se vytrácí potěšení z umění, literatury a hraní si s dětmi,
lituje papež. „Konsumerismus přináší úzkost a stres a obírá lidi
o zdravý způsob trávení volného času,“ říká a vyzývá: „Třebaže
mnoho rodičů pracuje dlouho do večera, musí si najít čas na
své děti. Rodiny by rovněž během společného stolování měly
vypnout televizi. Televize sice je důležitý zdroj informací, během
jídla lidem ale znemožňuje vzájemnou komunikaci.“
5. Neděle je svátek
Podle papeže by se v neděli nemělo chodit do práce, protože
neděle je dnem rodiny.
6. Důstojná pracovní místa
„Hledejme inovativní způsob a vytvořme pro mladé lidi důstojná
pracovní místa. Pokud se nám to nepodaří, propadnou mladí
drogám a budou náchylnější k sebevraždám,“ vysvětluje.
Dát lidem jídlo podle mínění papeže nestačí. „Důstojnosti je
dosaženo až tehdy, kdy domů přineseme jídlo za námi vydělané
peníze,“ uzavírá.
7. Respekt k přírodě
Přírodu musíme respektovat a starat se o ni, uvádí hlava katolické
církve. „Enviromentální degradace je jednou z největších výzev,
před kterou stojíme. Otázka, jíž zcela ignorujeme, je: ‚Nepáchá
lidstvo sebevraždu tím, jak bezohledně a tyransky s přírodou
zachází?‘“
8. Nebuďme negativní
Papež upozorňuje, že by lidé měli přestat být negativní. „Když
mluvíme špatně o druhých, značí to jen naše nízké sebevědomí.
Umět se rychle přenést přes negativní věci je zdravé,“ uvádí.
9. Respektujme víru druhých
„Druhými lidmi se naopak můžeme inspirovat a rozvíjet se díky
vzájemné komunikaci. Přivádění druhých na svou víru je ten
nejškodlivější a paralyzující aspekt všech náboženství.“ Svou
myšlenku František následně rozvíjí: „Přístup ‚Mluvím s tebou,
abych tě přesvědčil‘, je špatný. Každá osoba vede dialog. Církev
se rozrůstá tím, že k sobě nové členy něčím přitáhne, ne tím, že
je přemlouvá.“
Vznikl tak set, který vedle svých dekorativních vlastností má
i praktické využití. Na dny 23. - 24. 8. 2014 je naplánován
víkendový patchworkový workshop s mezinárodní účastí.
Pozvánka byla uvedena v minulém čísle časopisu Objektiv
Mohelnice.
VJ
10. Pracujme pro mír
„Žijeme v čase válek. Svou výzvu k míru musíme doslova křičet,“
komentuje papež a upozorňuje, že mír někdy mylně budí dojem
ticha a klidu. „Mír není nikdy klidný. Mír musí být proaktivní
a dynamický,“ uzavírá své myšlenky.
ým dosud museli vážit cestu do Olomouce, Brna či
upravit stravovací návyky – na vše bereme ohled a společně
Co všechno tento unikátní přístroj umí, jsme se
pak směřujeme k požadovanému cíli. U tréninkového plánu pak
výživové poradkyně a zároveň obsluhy přístroje
hraje- srpen
ještě2014významnou
roli klientova současná kondice,
OBJEKTIV MOHELNICE
- str. 5
Chromé.
předchozí zkušenosti se cvičením a rozsah stávajících
stroj InBody 230 funguje?
Nově
v Mohelnici:
Rozbor
celého
těla
plus jídelníček
a trénink individuálního
na míru
pohybových
aktivit. Při sestavování
jídelníčku
230 rozděluje tělo do pěti segmentů: čtyři končetiny a
Mohelnické studio estetické medicíny Laser praktik, sídlící na ulici Okružní 10 ve Zdravotnickém středisku, rozšířilo své
s klientem probereme nejenom jeho nákupní možnosti,
Měří impedanci každého
segmentu
nav oblasti
několika
služby o unikátní
novinku
výživového poradenství (více na www.nutripraktik.cz).
cích. Díky této unikátní technologii (DSM-BIA)
oblíbená místa nákupu, ale také jeho stravovací možnosti. Tím
žadavků klienta. Chce-li zhubnout, zlepšit kondici či jen upravit
Zájemci mají možnost využít služeb přístroje InBody 230,
áme přesnou analýzu složení těla nejen na začátku, ale i
myšlenynávyky
zejména
pracovní
Není vždy
nutné chystat
za kterým dosud museli vážit cestu do Olomouce, Brna čijsou
stravovací
– na vše
bereme obědy.
ohled a společně
pak směřuprocesu
léčení,
rehabilitace
a
cvičebních
programů.
Prahy. Co všechno tento unikátní přístroj umí, jsme se ze-si oběd
doma a přijít tak
o různé výhody
stravování,
jeme k požadovanému
cíli. U tréninkového
plánufiremního
pak hraje ještě
á hmotnost
se skládá
ze čtyř
částí:obsluhy
tělesné
vody,
ptali výživové
poradkyně
a zároveň
přístroje
Alenyje však
významnou
současná
kondice,
předchozí
zkuše- Právě
nutnéroliseklientova
v daném
výběru
správně
zorientovat.
n, minerálních
Chromé.látek a tuků. Ve zdravém těle jsou tyto
nosti se cvičením a rozsah stávajících pohybových aktivit. Při
s tím klientovi pomůžeme.
obře vyvážené.
Avšak 230
jejich
nerovnováha vykazuje
sestavování individuálního jídelníčku s klientem probereme neJak přístroj InBody
funguje?
Kolik
to jeho
všechno
stojí?
y, jakoInBody
jsou:230nevyvážená
nadbytečný
jenom
nákupní
možnosti, oblíbená místa nákupu, ale také
rozděluje tělo voda/edém,
do pěti segmentů:
čtyři končetiny
Samotná
analýza
tělesného
složení
s následnou
interpretací
jeho
stravovací
možnosti.
Tím jsou
myšleny
zejména pracovní
zita, nedostatek
minerálů
/osteoporóza,
nedostatek
a trup. Měří impedanci každého segmentu na několika frekvenobědy.
Není
vždy
nutné
chystat
si
oběd
doma
a přijít
tak
o různé
n/podvýživa.
Všechny
tyto informace
nám právě
přístrojpřes-výsledků stojí 300 Kč. Individuální
cích. Díky
této unikátní
technologii (DSM-BIA)
získáváme
výhody firemního stravování, je však nutné se v daném výběru
analýzu složení těla nejen na začátku, ale i během procesujídelníček
230 umínou
zanalyzovat.
a další balíčky se pak pohybují v různých finančních
správně
zorientovat. Právě s tím klientovi pomůžeme.
léčení,
rehabilitace
a cvičebních
programů.
Tělesná
hmotnost
odnoty přesně tedy přístroj analyzuje a jak měření
v závislosti na tom, jak dlouho a do jaké míry
se skládá ze čtyř částí: tělesné vody, bílkovin, minerálních látekrozmezích,
Kolik to všechno stojí?
á?
a tuků. Ve zdravém těle jsou tyto části dobře vyvážené. Avšakbudeme s klientem spolupracovat na uskutečnění jeho cílů.
InBodyjejich
230nerovnováha
vyhodnotívykazuje
podíl příznaky,
a hmotnost
tukové a
Samotná analýza tělesného složení s následnou interpretací výjako jsou: nevyváženáMůžeme vás s přístrojem InBody 230 potkat na některé
sledků stojí 300 Kč. Individuální
é tkáně voda/edém,
v jednotlivých
částech
těla,
podíl
a
hmotnost
nadbytečný tuk/obezita, nedostatek minerálů /osteakcí?
ody a svalů
v celém
těle, bílkovin/podvýživa.
vypočítá bazálníVšechny
metabolismus
jídelníček a dalšíkulturních
balíčky se pak
pohybují v různých finančních
oporóza,
nedostatek
tyto informacez mohelnických
Určitě
ano,
budeme
se
snažit
co nejvíce
a
i body-mass-index
(BMI),
zhodnotí
poměr
boků
a
pasu
rozmezích, v závislosti na tom, jakpřístroj
dlouho a do
jaké míryprezentovat
budenám právě přístroj InBody 230 umí zanalyzovat.
me
s klientem
spolupracovat
na
uskutečnění
jeho
cílů.
diagnostikuje
obezitu
a poskytne
dalšíanalyzuje
údaje. Samotné
Jaké hodnoty
přesně
tedy přístroj
a jak měřenítím ho lidem přiblížit. Jednou z mohelnických kulturních akcí,
probíháprobíhá?
pouze pár sekund. Klient se postaví na přístroj
vás s bude
přístrojem
230 Luďka
potkat Hanáka.
na některé
kdeMůžeme
nás uvidíte,
módníInBody
přehlídka
sně vyznačených
míst,
tzv. elektrod,
a sva- z mohelnických kulturních akcí?
Přístroj InBody
230 vyhodnotí
podíl a uchopí
hmotnostmadla
tukové a Stres je vedle nadváhy jedním z dalších neduhů dnešní
yčká velové
vzpřímené
poloze částech
na zaznění
signálu,
kterýtuků, Určitě ano, budeme se snažit přístroj co nejvíce prezentovat
tkáně v jednotlivých
těla, podíl
a hmotnost
Řešíte i tento problém?
vody
a svalů v celém
těle, vypočítá
bazální metabolismus
(BMR)doby.
uje konec
měření.
Poté následuje
interpretace
výsledků
a tím ho lidem přiblížit. Jednou z mohelnických kulturních akcí,
studiobude
vlastní
také
přístroj
Max
Pulse. Tento přístro
i body-mass-index
zhodnotí poměr boků a pasu (WHR),Ano,
kdenaše
nás uvidíte,
módní
přehlídka
Luďka
Hanáka.
vzájemná
konzultace s (BMI),
klientem.
diagnostikuje
obezitu
a poskytne
údaje.
Samotné
měřeníje unikátní v tom, že vám změří nejenom úroveň stresového
při hubnutí
důležitý
rozbor
celéhodalší
těla?
Nestačí
jen,
Stres je vedle nadváhy jedním z dalších neduhů dnešní
probíhá pouze pár sekund. Klient se postaví na přístroj do přesidově říká,
„nežrat“?
doby. Řešíte
problém?fyzického a psychického stresu a
zatížení,
tedy i tento
míru hladiny
ně vyznačených míst, tzv. elektrod, uchopí madla a chvíli vyčká
celého ve
těla
je
velmi
důležitý,
a
to
nejenom
při
hubnutí.
I
míru
odolnosti
vůči
nim,také
alepřístroj
zanalyzuje
i celkový
stav vašich
Ano,
naše
studio
vlastní
Max Pulse.
Tento přístroj
vzpřímené poloze na zaznění signálu, který oznamuje konec
ní pohled
štíhlí
jedinci interpretace
mohou mít
vysoký
obsah
unikátní v tom,
že
vám
změří
nejenom
úroveň
stresového
měření.
Poté následuje
výsledků
a jejich
vzájemnácév.je Vyšetření
na přístroji Max Pulse trvá tři minuty a zaprovádí se
ho tuku.konzultace
To, koliks klientem.
vážíme, nám tedy neřekne, zda jsme
tížení, tedy míru hladiny fyzického a psychického stresu a míru
vsedě či vleže, bez předchozí fyzicky namáhavé činnosti. Poté
Obezita
vyjadřuje
procento
tuku
a Nestačí
poměr jen, odolnosti vůči nim, ale zanalyzuje i celkový stav vašich cév. VyProč
je při hubnutí
důležitýtělesného
rozbor celého
těla?
obdržíte
výsledný
list,Pulse
který
bude
informace o
šetření na
přístroji Max
trvá tři
minutyobsahovat
a provádí se vsedě
pasu. „Nežrat“
tedyříká,
opravdu
nestačí. Právě tato lidová
jak se lidově
„nežrat“?
či vleže, bez předchozí fyzicky namáhavé činnosti. Poté obdržíte
je založena
na velkém
omylu.
Naše
potřebuje
Rozbor celého
těla je velmi
důležitý,
a totělo
nejenom
při hubnutí.celkovém stavu cév a míře jejich poškození, stavu a stáří cév, o
výsledný list,autonomního
který bude obsahovat
informacesystému,
o celkovémjehož
stavu hlavní
vyváženosti
nervového
k energie
pro udržení
životních
funkcí
a vykonávání
I na první
pohled štíhlí
jedinci mohou
mít vysoký
obsah tělesnécév a míře jejich poškození, stavu a stáří cév, o vyváženosti auho
tuku.
To,
kolik
vážíme,
nám
tedy
neřekne,
zda
jsme
obézní.
enních činností. Nemá-li ji, může se místo redukce
úlohou
je udržování vnitřního prostředí lidského těla, o tepové
tonomního nervového systému, jehož hlavní úlohou je udržování
procento
tělesného
tuku Navíc
a poměrse
boků
a pasu.
ho tukuObezita
objevitvyjadřuje
výsledek
zcela
opačný.
pak
frekvenci
o úrovni
fyzického
psychického
stresu.
vnitřníhoaprostředí
lidského
těla, o itepové
frekvenci a o úrovniPoté na
„Nežrat“
tedy opravdu
nestačí.
lidová hláška je zavyčerpaně,
zesláble
a mnohdy
jsmePrávě
i ve tato
stresu.
fyzického
i psychického
stresu.
Poté
na
základě
analýzy
všech
základě
analýzy
všech
stresových
faktorů
klienta
informujeme
o
ložena na velkém omylu. Naše tělo potřebuje dostatek energie
e pouzepro
vyhotovení
rozboru, nebo pak s klientem i
stresových
faktorů
klienta
informujeme
o jeho
stresovém
skóre.
udržení životních funkcí a vykonávání každodenních činnos-jeho
stresovém skóre. Čím vyšší naměřená hodnota je, tím více
acujetetí.a Nemá-li
pomáháte
mu?
Čím vyšší naměřená hodnota je, tím více je organismus stresu
ji, může
se místo redukce tělesného tuku objevit výje
organismus
stresu vystavován.
čistě na sledek
požadavcích
a přáních
klienta.
Sdělíme
mu, zesláble
jak
vystavován.
zcela opačný.
Navíc se
pak cítíme
vyčerpaně,
je, v čem
by bylojsme
vhodné
udělat změnu a jak nejideálněji
a mnohdy
i ve stresu.
vaného Nabízíte
výsledku
dosáhnout.
už záleží
čistě
na
pouze
vyhotoveníPak
rozboru,
nebo pak
s klientem
Výživová
Výživová poradkyně
poradkyně Alena
da využije
dalších
služeb,
i dálenašich
pracujete
a pomáháte
mu?či nikoliv. V každém
Alena Chromá vystuChromá vystudovala
ě nabízíme
kompletní
službya přáních
a zakládáme
si na
Záleží čistě
na požadavcích
klienta. Sdělíme
mu, jak
dovala vysokoškolský
vysokoškolský obor
xním přístupu
klientovi
se zaměřením
celistvý
na tom je,ke
v čem
by bylo vhodné
udělat změnuna
a jak
nejideálněji
obor výchova ke zdrapožadovaného
výsledku dosáhnout. Pak už záleží čistě na něm,
výchova
kenejenom
zdraví. Zabývá
na zdraví,
kondici a krásu.
ví.
Zabývá se
zda využije
našich
dalších
služeb,
či nikoliv. V každém případě
se
nejenom
analýzou
te i obézním
dětem
nebo
lidem
s různými
analýzou
tělesného
nabízíme kompletní služby a zakládáme si na komplexním přítělesného
složení
složení
pomocí
pří- pomocí
vacími omezeními?
stupu ke klientovi se zaměřením na celistvý pohled na zdraví,
stroje
InBody
230,
přístroje InBodyale
230, ale i
určitě, to
k našemu komplexnímu a individuálnímu
kondici a krásu.
i stavbou jídelníčku
jídelníčku a
stavbou
u patří. Bohužel v dnešní populaci se většina lidí potýká
Poradíte i obézním dětem nebo lidem s různými stravovacía sestavením
sestavenímindividuindividuálního
avotnímimi omezeními?
omezeními. Právě u nich může úprava
álního tréninku. Ona
tréninku.
Ona
sama je tváří
acích návyků, ať už skladba jídelníčku, úprava stravy,
sama je tváří celé kamAno, určitě, to k našemu komplexnímu a individuálnímu přístupu
celé
kampaně
k novému
potravinpatří.
či Bohužel
změna v dnešní
životního
stylu,
vést
ke
zlepšení
paně k novému přístropopulaci se většina lidí potýká se zdrapřístroji
InBody
230 a
ého stavu
–
jinými
slovy,
organismus
začne
pracovat
tak,
ji InBody 230 a zároveň
votními omezeními. Právě u nich může úprava stravovacích názároveň
ukázkou
toho, jak
ukázkou
toho,
jak
může
vyků, ať už skladba jídelníčku, úprava stravy, výběr potravin či
člověk
vypadat,
když
může
člověk
vypadat,
když
ouho trvá
sestavení
jídelníčku
změna
životníhoindividuálního
stylu, vést ke zlepšení
celkovéhoastavu – jinými
se
stravuje
a pohybuslovy,
organismus
začne
pracovat
tak,
jak
má.
se stravuje a pohybuje tak,
ového plánu?
jejak
tak,má.
jak Více
má. Více
na na
Jak
dlouho
trvá
sestavení
individuálního
jídelníčku
a tréniniší v závislosti na cíli, který si klient vytyčí, ale také na
www.nutripraktik.cz
kového plánu?
www.nutripraktik.cz
tuálním zdravotním stavu. Prioritně vycházíme z přání a
To se liší v závislosti na cíli, který si klient vytyčí, ale také na jeho
aktuálním zdravotním stavu. Prioritně vycházíme z přání a po-„Hlavně
„Hlavně
nevzdávejte,“ radí
poradkyně
AlenaAlena
Chromá.
sese
nevzdávejte,“
radívýživová
výživová
poradkyně
Chromá.
OBJEKTIV MOHELNICE - srpen 2014 - str. 6
ENGLISH CLUB
PŘÍPRAVA K MATURITĚ Z ANGLIČTINY (elementary A1) mluvnice, pravopis, literatura, reálie, konverzační témata, maturitní otázky
klubovna DK v Mohelnici, pondělí 17.30 hod.
1 x týdně, C.Štipl <[email protected]>
první schůzka v pondělí 22. 09. 2014 v 17.30
ANGLIČTINA ZAČÁTEČNÍKŮ OD NULY (beginners B) časování sloves, pravopis, reálie základní slovní
fond, úvod do konverzace
klubovna DK v Mohelnici, úterý 17.30 hod.
1 x týdně, C.Štipl <[email protected]>
první schůzka v úterý 23. 09. 2014 v 17.30 hod.
VZPOMÍNKA NA PADLÉ SPOLUOBČANY
Také ze Studené Loučky odcházeli po celou dobu 1. světové
války muži povinní vojenskou službu a hodně se jich z fronty
nevrátilo. Těm postavili zdejší občané (jejich rodiče, sourozenci,
spolužáci a sousedé) v parčíku u kostela sv. Maří Magdaleny
a dne 22. 7. 1921 vysvětili památník se jmény: Wilhelm Frank,
Josef Sokele, Eduard Kunstfeld, Johann Czepa, Julius Fritscher,
Johann Sieber, Franz Czepa, Rudolf Zecha, Anton Schaffner,
Johann Sokele, Ferdinand Fiedler, Alois Seidel, Adolf Habiger,
Oswald Jokl, Bonaventura Frank, Eduard Mlcoch, Franz Frank,
Albin Sieber, Albin Steska, Franz Martin, Eduard Mlcoch, Emil
Zak, Josef Martin, Rudolf Sieber, Adolf Zak, Franz Kunert, Ferdinand Erletz, Bertin Dostal, Klement Treutner, Franz Erletz, Albert
Treutner a Alexander Pudil.
Na pamětní desce byly kromě seznamu jmen umístěny na věčnou památku i fotografie oněch padlých spoluobčanů v uniformě
rakouské armády. Studenoloučský památník však přečkal nepřízeň počasí a lidské zloby a zachoval se až do dnešních dnů.
Jediné, co se nedochovalo, byly zmíněné fotografie, jejichž skleněné medailonky jsou nyní do jednoho úmyslně rozbity a vzpomínka na sousedy je tak zničena.
ANGLICKÁ KONVERZACE A REÁLIE (interme-
diate) opakování mluvnice, literatura
konverzační témata a návyky,
klubovna DK v Mohelnici,středa 17.30 hod.
1 x týdně, C.Štipl <[email protected]>
první schůzka ve středu 24. 09. 2014 v 17.30 hod.
KOZÁCI
Českého čtenáře osudů mohelnické rodiny
Wolfů většinou překvapí pachatelé krutých
masových vražd našich
odbojářů. Ač to zní neuvěřitelně, byli jimi rodilí
Donští kozáci, kteří za
cara patřili k elitní profesionální armádě a sloužili především jako trestné oddíly k potlačování
vzpour a demonstrací.
Jejich bojová profesionálnost byla již za
1. světové války důvodem k tomu, že nebyli
protivníkem vůbec bráni
do zajetí nýbrž namístě
zastřeleni. Za 2. světové války však byli na Hitlerův příkaz do
zajetí ochotně přijímáni a nakonec z nich bylo sestaveno několik
vojenských formací, které byly pro svoji krutost a zabijáckou odbornost nasazováni proti účastníkům našeho tzv. druhého odboje. Z této jednotky se rekrutovali příslušníci kolaborantského kozáckého praporu kpt. Panina, kteří 20. dubna 1945 umučili Ottu
Wolfa. Všechny kozácké jednotky bývalých rudoarmějců podléhali společnému velení bývalého politruka Rudé armády, nacistického generála a nositele německého válečné kříže, atamana
Ivana Nikitiče Kononova (na snímku).
CŠ
O obnovení této vzpomínky se zasloužili manželé Koneční ze
Studené Loučky, kteří v neděli 27. července 2014 uspořádali
u pomníku pietní shromáždění a vyzvali přítomnou školní mládež k tomu, aby děti podle svých představ zničené portréty padlých vojáků obnovili formou kreseb na papír.
Na přiložených snímcích je dobová fotografie se dvěmi řadami
původních fotografií a jejich stav v současnosti. Úsilí o zahojení
starých ran a nastolení skutečného míru, stavu vzájemného odpuštění a usmíření v kdysi převážně německé Studené Loučce
(Kaltenlautsch), tak rozhodně nebylo marné.
V bývalých německých obcích našeho regionu zůstaly stavby
památníků spoluobčanů padlých v letech 1914 – 1918 pouze Na
Studené Loučce, na Mírově, na Vyšehorkách a v Újezdě. Všechny ostatní byly zničeny.
Ctirad Štipl - mohelnický kronikář
OBJEKTIV MOHELNICE - srpen 2014 - str. 7
TOP 09
01. Ing. Antonín Navrátil, 42 let, podnikatel, Mohelnice, TOP 09 * 02. Luděk Pivoňka, 43 let, OSVČ, Mohelnice, TOP 09 * 03. Igor
Machálek, 52 let, personalista, Mohelnice, BEZPP ) * 04. Jiří Obr, 40 let, OSVČ, Mohelnice, TOP 09 * 05. Vladislav Damián, 43 let,
terapeut, Libivá, TOP 09 * 06. Roman Paprsek, 47 let, hasič, Mohelnice, TOP 09 * 07. Pavel Beran, 50 let, podnikatel, Mohelnice,
TOP 09 * 08. Ing. Bořivoj Novotný, 50 let, úředník, Mohelnice, TOP 09 * 09. Tomáš Mrňka, 38 let, obchodní zástupce, Mohelnice,
TOP 09 * 10. Luděk Hanák, 44 let, módní návrhář, Mohelnice, BEZPP ) * 11. Pavel Homola, 39 let, výrobní dispečer, Mohelnice,
BEZPP ) * 12. Michal Staštík, 38 let, OSVČ, Mohelnice, TOP 09 * 13. Ing. Hana Šedinová, 49 let, podnikatelka, Mohelnice, BEZPP)
* 14. Mgr. Rostislav Krejčí, 32 let, manažer pro projekty Strukturálních fondů EU, Mohelnice, TOP 09 * 15. Mgr. Jan Krůza,
32 let, politolog, Mohelnice, TOP 09 * 16. Tomáš Rozsypal, 30 let, inspektor jakosti, Mohelnice, BEZPP ) * 17. Irena Cingelová,
61 let, dělnice, Mohelnice, TOP 09 * 18. Pavel Šurýn, 59 let, čalouník - OSVČ, Mohelnice, TOP 09 * 19. Martin Staníček,
27 let, lakýrník, Mohelnice, BEZPP ) * 20. Jaroslav Šedina, 26 let, komerční specialista GE Money Bank, Mohelnice, BEZPP ) *
21. Marcela Hufová, 54 let, referentka nákupu, Mohelnice, BEZPP )
VĚCI VEŘEJNÉ
01. Martin Vaňourek, 45 let, historik, publicista, Mohelnice, člen Věcí veřejných * 02. Mgr. Šárka Miketová, 42 let, učitelka, Mohelnice,
bez politické příslušnosti * 03. Pavel Navrátil, 48 let, řemeslník, Mohelnice, bez politické příslušnosti * 04. Ing. Petr Berka, 57 let,
účetní poradce, Mohelnice, bez politické příslušnosti * 05. Miroslav Marek, 67 let, zakladatel PŘÁPAROČOP, Mohelnice, bez politické
příslušnosti * 06. Dušan Krmela, 40 let, řemeslník, Mohelnice, bez politické příslušnosti * 07. Renáta Vařeková, 45 let, podnikatelka,
Mohelnice, bez politické příslušnosti * 08. Bc. Susan Marek, 26 let, ekonomka, Mohelnice, bez politické příslušnosti * 09. Ondřej
Miketa, 19 let, student, Mohelnice, bez politické příslušnosti * 10. Tereza Vaňourková, 21 let, studentka, Mohelnice, bez politické
příslušnosti * 11. Petr Grulich, 50 let, referent, Mohelnice, bez politické příslušnosti * 12. Marcela Šafářová, 47 let, prodavačka,
Mohelnice, bez politické příslušnosti * 13. Radomír Palla, 43 let, dělník, Mohelnice, bez politické příslušnosti * 14. Jitka Damovská,
40 let, dělnice, Mohelnice, bez politické příslušnosti * 15. Martin Drobný, 39 let, dělník, Mohelnice, bez politické příslušnosti *
16. Stanislav Jarmar, 59 let, podnikatel, Mohelnice, bez politické příslušnosti * 17. Jindřich Hampl, 64 let, automechanik, Mohelnice,
bez politické příslušnosti * 18. Naděžda Pechrová, 67 let, důchodkyně, Mohelnice, bez politické příslušnosti * 19. Zdislav Košťál,
75 let, důchodce, Mohelnice, bez politické příslušnosti * 20. Ladislav Šafář, 45 let, autodopravce, Mohelnice, bez politické příslušnosti
* 21. Eva Wolfová, 71 let, důchodkyně, Mohelnice, bez politické příslušnosti
MOHELNICKÁ DEMOKRACIE
01. Ing. Pavel Kuba, 50 let, podnikatel, t.č. Radní, pověřený vedením města Mohelnice * 02. Karel Junek, 54 let, ředitel Domova
pro seniory a peč.služby, ČSSD * 03. Mgr. Jiří Ruprecht, 46 let, ředitel vazební věznice Olomouc * 04. Ing. Stanislav Přidal,
60 let, krizový pracovník MěÚ Zábřeh, ČSSD * 05. Ing. Stanislav Jakubec, 58 let, živnostník * 06. Mgr. Petr Erneker, 38 let,
zástupce ředitele vazební věznice Olomouc * 07. Miroslav Konečný, 49 let, generální ředitel ČSAD Logistik Ostrava * 08. Jana
Kubíčková, 47 let, bankovní poradce, KB Mohelnice * 09. Aleš Heidenreich, 51 let, speditér * 10. Mgr. Jana Jakubcová, 55 let,
učitelka ZŠ Vodní Mohelnice * 11. Mgr. Pavel Grünwald, 35 let, učitel ZŠ Mlýnská, předseda florbalu Mohelnice * 12. Petr Miler,
50 let, vedoucí provozu Siemens * 13. Aleš Chrenko, 50 let, mistr HELLA * 14. Bc. Václav Knop, 34 let, státní zaměstnanec *
15. Bc. Martina Mařatová, 38 let, vrchní sestra Domova pro seniory Mohelnice * 16. Ing. Miloš Palla, 54 let, ředitel SPŠE Mohelnice
* 17. Zbyněk Bucher, 58 let, živnostník, Rychlé občerstvení Pod Bránou * 18. Ing. Svatava Karafiátová, 41 let, IT programátor
Siemens * 19. František Kolář, 58 let, mistr provozu ČSAD Logistik Ostrava * 20. Marcela Horká, 37 let, sanitářka ČSSD *
21. Tomáš Václavek, 38 let, živnostník
KSČM
01. Mgr. Petr Wolf, 73 let, důchodce, Mohelnice, bez politické příslušnosti * 02. Miroslav Rolinc, 52 let, dělník, Mohelnice, člen
KSČM * 03. Jaroslava Gregorová, 64 let, důchodkyně, Řepová, bez politické příslušnosti * 04. Alois Krejčí, 69 let, důchodce, Mohelnice, člen KSČM * 05. Josef Votava, 68 let, důchodce, Květín, člen KSČM * 06. Marie Balvínová, 73 let, důchodkyně, Mohelnice,
členka KSČM * 07. Jaroslav Leibner, 72 let, důchodce, Mohelnice, člen KSČM * 08. Richard Přichystal, 69 let, důchodce, Podolí,
člen KSČM * 09. Božena Havlíčková, 73 let, důchodkyně, Mohelnice, členka KSČM * 10. Pavel Škrabal, 73 let, důchodce, Mohelnice, člen KSČM * 11. Zdeněk Bartoš, 74 let, důchodce, Mohelnice, člen KSČM * 12. Dana Štenclová, 48 let, prodavačka, Mohelnice,
bez politické příslušnosti * 13. Josef Frank, 69 let, důchodce, Mohelnice, člen KSČM * 14. Václav Mičker, 59 let, dělník, Mohelnice,
člen KSČM * 15. Jiří Štrek, 59 let, podnikatel, Mohelnice, člen KSČM * 16. Miroslav Kryl, 70 let, důchodce, Mohelnice, člen KSČM
* 17. Radka Vaňourková, 43 let, podnikatelka, Mohelnice, bez politické příslušnosti * 18. Josef Švec, 70 let, důchodce, Mohelnice,
bez politické příslušnosti * 19. Karel Malát, 66 let, důchodce, Mohelnice, člen KSČM * 20. Zdeněk Malíček, 73 let, důchodce, Mohelnice, bez politické příslušnosti * 21. Jaroslav Pospíšil, 65 let, důchodce, Křemačov, bez politické příslušnosti.
OBJEKTIV MOHELNICE - srpen 2014 - str. 8
MORAVANÉ
01. Jan Smital, 62 let * 02. Drahomír Srovnal, 57 let * 03. Ing. Alexander Palla, 57 let * 04. Martina Štamberková, 51 let *
05. Petra Manethová, 25 let * 06. Aleš Špunda, 60 let * 07. Josef Zapletal, 59 let * 08. Dagmar Protivová, 62 let * 09. Věra
Směšná, 62 let * 10. Jaromír Vítek, 62 let * 11. Jaroslav Bureš, 53 let *12. Libuše Garbolinská, 53 let * 13. Milan Kaluža, 48 let
* 14. Milena Špundová, 56 let * 15. Ing. Petr Plhák, 35 let * 16. Jiří Vaňák, 52 let * 17. Dagmar Vašatová, 38 let * 18. Jaroslav
Nevrlý, 46 let * 19. Ladislav Nejedlý, 48 let * 20. Irena Jílková, 68 let * 21. Růžena Novotná, 60 let
ANO 2011
01. Ing. Vladimír Daněk, 42 let, Projektový manažer, Mohelnice, ANO 2011 * 02. Jiří Vykydal, 48 let, Podnikatel, Libivá, ANO
2011 * 03. Pharm Dr. Bc. Ondra Dedik, 29 let, Vedoucí lékárník, Mohelnice, ANO 2011 * 04. JUDr. Martin Budiš, 30 let, Manažer
nákupních procesů, Mohelnice, Bez politické příslušnosti * 05. Mgr. Marcel Straka, 48 let, Speciální pedagog, Mohelnice, Bez
politické příslušnosti * 06. Petr Vykydal, 24 let, Finanční poradce, Libivá, ANO 2011 * 07. Mgr. Petr Steidl, 54 let, Učitel, Mohelnice,
Bez politické příslušnosti * 08. Ing. Pavel Večerka, MBA 50 let, Ředitel prodeje a marketingu, Mohelnice, Bez politické příslušnosti *
09. Dagmar Zajíčková, 55 let, Vychovatelka Mohelnice, Bez politické příslušnosti * 10. DIS. Alena Hošková, 29 let, Farmaceutický
asistent, Mohelnice, Bez politické příslušnosti * 11. Bc. Milan Czislinský, 46 let, Mistr střediska vodovodů, Mohelnice, Bez politické
příslušnosti * 12. Milan Reiner, 29 let, Dělník, Mohelnice, Bez politické příslušnosti * 13. Mgr. Jarmila Straková, 47 let, Učitelka,
Mohelnice, Bez politické příslušnosti * 14. Jana Dediková, 60 let, Příprava výroby, Mohelnice, Bez politické příslušnosti * 15. Jana
Budišová, 52 let, THP, Mohelnice, Bez politické příslušnosti * 16. Ondra Klimeš, 21 let, Dělník, Mohelnice, Bez politické příslušnosti
* 17. JUDr. Martin Škurek, 30 let, Poradce v sociálních službách, Mohelnice, Bez politické příslušnosti * 18. Ing. Pavel Tichý,
27 let, Jaderný fyzik, Křemačov, Bez politické příslušnosti * 19. Jaroslav Kožela, 21 let, Seřizovač, Bez politické příslušnosti *
20. Bc. Jan Macák, 26 let, Pracovník vězeňské služby, Mohelnice, Bez politické příslušnosti * 21. Jana Nejezchlebová, 60 let,
Důchodce Mohelnice, Bez politické příslušnosti
NEZÁVISLÍ
01 Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, 49 let, advokátka, nezávislí * 02 Ing. Oldřich Klemš, 63 let, důchodce, bývalý ředitel SPŠE
Mohelnice, Bez politické příslušnosti * 03 Mgr. Dagmar Tkáčová, 49 let, ředitelka školského zařízení, Bez politické příslušnosti *
04 Ing. et Ing. Martina Jeřábková, 44 let, Daňový poradce, Bez politické příslušnosti * 05 Jiří Hanák, 59 let, Předseda odborové
organizace Siemens Mohelnice, Bez politické příslušnosti * 06 Mgr. Jiřina Matoušková, 61 let, Učitelka, Bez politické příslušnosti
* 07 Karel Volek, 57 let, Nezaměstnaný, Bez politické příslušnosti * 08 Bc. Milan Gabriel, 58 let, Projektový inženýr, Bez politické
příslušnosti * 09 Bc. Miroslav Krmela, 37 let, Hasič, Bez politické příslušnosti * 10 MUDr. Stanislava Reichlová, 55 let, Praktická
lékařka, Bez politické příslušnosti * 11 Miroslava Laštůvková, 41 let, Referent obchodního oddělení, Bez politické příslušnosti
* 12 Radek Krobot, 62 let, OSVČ - Elektro Krobot, Bez politické příslušnosti * 13 Josef Bača, 48 let, Soustružník, Bez politické
příslušnosti * 14 Martin Axman, 25 let, Podnikatel, nezávislý finanční poradce, realitní makléř RE/MAX, Bez politické příslušnosti *
15 Markéta Pažoutová,36 let, Speditérka, Bez politické příslušnosti * 16 Dana Blažková, 43 let, THP - administrativní pracovnice,
Bez politické příslušnosti * 17 Martin Spunda, 37 let, Směnový mistr, fotograf, Bez politické příslušnosti * 18. Iveta Pospíšilová,
45 let, Manažer, Bez politické příslušnosti * 19 Jarmila Drechslerová, 66 let, Důchodce, Bez politické příslušnosti * 20 Vít Orálek,
79 let, Důchodce, Bez politické příslušnosti * 21 Jan Rosípal, 69 let, Důchodce, bývalý vedoucí teplárny, Bez politické příslušnosti
KDU-ČSL
01. Ing. Jan Kubíček, 66 let, informatik, bývalý předseda samosprávy SBD, Mohelnice, KDU-ČSL * 02. Ing. Martin Bartoš,
38 let, vedoucí odd. průmyslového inženýrství Hella Autotechnik, Mohelnice, bez pol. příslušnosti * 03. Renata Němcová, 49 let,
podnikatelka autodoprava Mohelnice, KDU-ČSL * 04. Petr Hrachovina, 39 let, dělník Hajdo Litovel, Mohelnice, Horní Krčmy Strana
Zelených * 05. František Pivnička, 50 let, elektromechanik Mohelnice, Studená Loučka bez pol. příslušnosti * 06. Aleš Nátěsta,
39 let, tiskař Mohelnice, Újezd, KDU-ČSL * 07. Martin Kulatý, 39 let, dělník Siemens Mohelnice, Strana Zelených 08. František
Němec, 54 let, autodoprava dispečer Mohelnice, KDU-ČSL * 09. Tomáš Krbec, 39 let, vedoucí skladů Siemens Mohelnice, bez pol.
příslušnosti * 10. Mgr. Petra Bartošová, 41 let, vedoucí osobní asistence Charita Zábřeh, Mohelnice, bez pol. příslušnosti * 11. Pavel
Bílek, 50 let, podnikatel Mohelnice, Studená Loučka, bez pol. příslušnosti * 12. Lada Nátěstová, 38 let, dělnice Mohelnice, Újezd,
KDU-ČSL 13. Mgr. Václav Křupka, 84 let, důchodce, Mohelnice, KDU-ČSL * 14. Jiřina Šnévajsová, 58 let, soukromý zemědělec
Mohelnice, Libivá, bez pol. příslušnosti * 15. Mgr. Zdeněk Nevrlý, 42 let, technolog Hella Autotechnik, Mohelnice, KDU-ČSL *
16. Hana Pivničková, 48 let, osobní asistent Charita Zábřeh Mohelnice, Sudená Loučka, bez pol. příslušnosti * 17. Josef Jakša,
69 let, důchodce Mohelnice, Podolí, KDU-ČSL * 18. Marie Brulíková, 59 let, zdravotní sestra Mohelnice, Řepová, KDU-ČSL *
19. Eva Hamáčková, 26 let, dělnice Mohelnice, Libivá, bez pol. příslušnosti * 20. Jindřiška Vilhelmová, 68 let, zdravotní sestra,
Mohelnice, bez pol. příslušnosti * 21. Jan Rýznar, 90 let, důchodce, Mohelnice, KDU-ČSL
Vážení spoluobčané,
Dovoluji si Vás tímto podpořit v myšlence účastnit se blížících se voleb do Zastupitelstva města Mohelnice pro období 2014-2018.
Volby se uskuteční ve dnech 10.-11. října tohoto roku. Se souhlasem lídrů, či vrcholných zástupců stran a hnutí Vám představujeme neoficiální kandidátní listiny, při čemž možnost odstranění závad na kandidátních listinách je do 18.8. 16:00 hod. (53 dnů
přede dnem voleb). ODS a ČSSD své kandidátky nedodali.
Vydavatel Objektivu Mohelnice – Jiří Obr ml.
OBJEKTIV MOHELNICE, Vydavatel: Jiří Obr, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, 789 85 Mohelnice, IČ: 44771398, Registrace:
MK ČR E 20390, Redakce: APOLLO, nám. Tyrše a Fügnera 193/2, 789 85 Mohelnice <[email protected]>. Redakce
se nemusí vždy ztotožňovat s názory v jednotlivých článcích našich dopisovatelů. Redakce dbá pouze na to, aby nebyly
otištěny texty v rozporu se zákonem. Nepodepsané články (anonymy) zásadně nezveřejňujeme.
Cena Kč 5.

Podobné dokumenty

Něco o resuscitaci - tacticalrescue.eu

Něco o resuscitaci - tacticalrescue.eu Byl zde také, po letitých tahanicích a nejednotných zmatečných radách, konečně určen nový univerzální poměr pro dospělé osoby - frekvence kompresí k vdechům 30 : 2 (u malých dětí pak přibližný pomě...

Více

Mohelnický zpravodaj září - Mohelnické kulturní centrum

Mohelnický zpravodaj září - Mohelnické kulturní centrum Samotné stavební práce začnou dne 24.8.2015 a bude je pro město Mohelnice provádět společnost EUROVIA CS, a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení, když podala nejvýhodnější nabídku ve výši 19 206...

Více

Květen 2012 - Obchodní Centrum Apollo Mohelnice

Květen 2012 - Obchodní Centrum Apollo Mohelnice A jak si na svou lásku k dechovce vzpomíná on sám? „Dechovka – to jsou propady a vzestupy. Pamatuji si na doby, kdy byla absolutn na dn. Každou novou písniku za minulého režimu schvalovalo mnoho...

Více

6. - Rozpočet OK 2012

6. - Rozpočet OK 2012 § 6113, POL 5167 - Služby školení a vzdělávání 100 tis.Kč Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení a semináře absolvované členy Zastupitelstva a Rady Olomouckého kraje. Návrh ...

Více

jaroslav besperát

jaroslav besperát Proto v CZECH TOP 100 vznikl nápad vytvořit mediální Mapu úspěchů, která naživo představí úspěšné firmy a osobnosti, jež je vytvořily ke svému prospěchu a v důsledku toho k prospěchu jejich zaměstna...

Více