Etický kodex mystery shoppera – tajného hosta

Komentáře

Transkript

Etický kodex mystery shoppera – tajného hosta
Etický kodex mystery shoppera – tajného hosta
Prohlášení Mystery Shoppera:
• Mystery Shoppingy budu provádět podle svých nejlepších schopností.
• Mystery Shoppingy budu provádět čestně, poctivě a úplně.
• Odevzdám vyplněné dotazníky ve stanoveném termínu a podle předepsaných instrukcí.
• Informace o jednotlivých projektech budu považovat za důvěrné (navštívené
lokality/prodejny, počty Mystery Shoppingů, odměny a finanční náhrady apod.).
• Výsledky a výstupy z Mystery Shoppingu budu rovněž považovat za důvěrné.
• Nebudu-li schopen (a) Mystery Shopping provést ve stanoveném termínu, bezodkladně
seznámím s touto skutečností Agenturu.
• Na telefonáty nebo emaily od Agentury budu odpovídat bez zbytečného odkladu.
• Poznámky související s Mystery Shoppingem budu uchovávat po dobu min. 60 dní.
• Před zahájením projektu se řádně obeznámím se Specifikací projektu, dotazníkem, Mystery
Story a souvisejícími pokyny.
• Nebudu zkreslovat či jinak ovlivňovat výsledky.
• Formuláře vždy vyplním a odevzdám nejdéle do 24 hodin po provedení kontrolního nákupu.
• Mystery Shopping nebudu provádět pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
• Při práci nebudu provádět aktivity, které by byly nebezpečné anebo by mohly jakýmkoliv
jiným způsobem ublížit na zdraví mně či někomu jinému.
• Nebudu přímo kontaktovat Zadavatele projektu (klienta) bez souhlasu Agentury.
• Budu dbát na to, aby při provádění Mystery Shoppingu nedošlo k narušení běžného provozu
navštíveného obchodního místa.
• Zůstanu po celou dobu Mystery Shoppingu i po jeho skončení „utajen(a)“, není-li v pokynech
výslovně stanoveno jinak.
• Pokud znám osobně někoho z pracovníků, na které je mystery shopping zaměřen, nesmím
na projektu spolupracovat.

Podobné dokumenty

MRS Guidelines on Mystery Customer Research

MRS Guidelines on Mystery Customer Research • Scénáře používané při mystery shoppingu musí být bezpečné v tom smyslu, že ani pracovníci klienta ani mystery shoppeři nesmějí být žádáni o nic, co by bylo nezákonné, vystavilo je jakémukoli rizi...

Více

Objasnění záhady jménem mystery shopping

Objasnění záhady jménem mystery shopping baví aktivně se podílet na zlepšování služeb a obchodu. Samozřejmě jsou za svoji práci placeni. Procházejí speciálními tréninky a certifikačními procesy, aby mohli odvádět kvalitní práci. Většinou ...

Více