TORNADO T9 Návod k obsluze a údržbě

Komentáře

Transkript

TORNADO T9 Návod k obsluze a údržbě
TORNADO T9
Návod k obsluze a údržbě
VAROVÁNÍ
Než použijete zařízení, přečtěte si obsah normy EN 529 : 2005 a seznamte se s požadavky na ochranné
dýchací zařízení a jeho možné dopady na uživatele.
Je nutné, aby se uživatelé systému TORNADO před jeho použitím seznámili s nebezpečími na pracovišti a
aby byli plně vyškoleni v používání přístroje.
Kukly TORNADO je nutné používat s ventilátorem T/POWER nebo T/A/LINE. Před použitím vybavení si
přečtěte tuto příručku a příručky uživatele T/A/LINE nebo T/POWER a T/FILTER.
Na T/POWER je nutné namontovat vybrané filtry z řady filtrů TORNADO vhodné pro ochranu před daným
druhem nebezpečí na pracovišti.
Tento produkt je určen pouze k používání s filtry značky Protector, které vyrábí společnost Scott Health
and Safety Limited. Použitím jakýchkoli jiných filtrů dojde k zrušení schválení a pravděpodobně dojde ke
snížení úrovně zajišťované ochrany.
Označení EN 12941 a EN 12942 na filtrech TORNADO nezaměňujte za označení na filtrech souvisejících s
jinými normami EN.
T9 NEPOUŽÍVEJTE v uzavřených prostorech, v prostředích s nízkým obsahem kyslíku (<19,5%), v
prostředích obohacených o kyslík (>23%), nebo tam, kde hrozí přímé ohrožení na životě nebo zdraví.
Systém nepoužívejte, jestliže je teplota prostředí mimo rozsah od -10°C do +50°C. Úroveň vlhkosti až do
95% RH nepředstavuje provozní komplikaci.
Je-li přístroj poškozený, NEPOUŽÍVEJTE jej. Kuklu a vzduchovou hadici je nutné před každým použitím
prohlédnout, zda nejeví jakýkoli druh poškození (např. chemické poškození, praskliny nebo prasklé
stehování). Takové poškození by mohlo způsobit netěsnosti nebo snížení úrovně ochrany. Ve Spojeném
království je dle nařízení COSHH (Control Of Substances Hazardous to Health regulation) povinná prohlídka
zařízení jednou měsíčně a totéž důrazně doporučujeme i pro ostatní státy.
Ochrany bude dosaženo pouze, jestliže je jednotka správně nasazena.
Ve větru o rychlosti vyšší než 2 m/s může dojít ke snížení úrovně ochrany.
Je nepravděpodobné, že během pobytu v nebezpečném prostředí dojde k selhání T/POWER nebo T/A/LINE.
Stane-li tak, v kukle dojde k vyčerpání kyslíku a zvýšení obsahu kysličníku uhličitého. HELMU/KUKLU JE
NUTNÉ SI SUNDAT CO NEJDŘÍVE, ABY NEDOŠLO K OHROŽENÍ ZADUŠENÍM OKAMŽITĚ OPUSŤTE
PROSTORY, VE KTERÝCH SE NACHÁZÍTE.
Kukly TORNADO lze v kombinaci se systémem T/POWER, označeným jako zabezpečený, používat v
určitých výbušných a hořlavých prostředích. Je povinností zaměstnavatele zajistit, aby schválení vlastní
bezpečnosti bylo kompatibilní s daným prostředím.
Při vysoké zátěži může tlak v zařízení klesnout na zápornou hodnotu při maximální inhalačním průtoku.
Filtry nemontujte přímo na helmu/kuklu.
1
TORNADO T9
SPECIFIKACE
Popis:
Úplná kukla
Klasifikace při použití s:
T/POWER
T/A/LINE
EN 12941 TH3
EN 1835 LDH3
Minimální konstrukční průtokové množství:
140 L/min
Přidělený* (Jmenovitý) ochranný faktor při použití s:
T/POWER
T/A/LINE
40 (500)
40 (200)
Omezení týkající se provozních teplot:
-10°C až +50°C
Materiál:
PVC
Hmotnost:
1000 g
* Dle EN 529 : 2005
4.
Vnitřní lem si zasuňte do oblečení
(např.: overalu, bundy či svetru), zatímco
vnější lem je na vašem vnějším oblečení.
Volné konce bílé plastové pásky
protáhněte skrz otvory v přední části
vnějšího celku a zavažte na mašličku na
vaší hrudi. Mašličku příliš neutáhněte.
OZNAČENÍ A JEJICH
VÝZNAMY
Označení na kuklách T9 jsou v souladu s
EN 12941, viz níže:
Označení
SCOTT
T9
CE
0086
EN12941
EN1835
TH3
LDH3
Význam
Výrobce - Scott Health & Safety
Název produktu
Označení CE
Schvalující orgán
Norma - filtroventilační zařízení s pohonem
Norma - jednotka s přívodem stlačeného
vzduchu
Označení třídy - EN 12941
Označení třídy - EN 1835
5.
Více
Uživatelské
T/A/LINE.
informací
naleznete
v
příručce T/POWER nebo
PO POUŽITÍ
VAROVÁNÍ:
•
Lícnici NESUNDÁVEJTE, dokud
nebudete
mimo
nebezpečný
prostor.
•
U aplikací, kde je toto vybavení
vystaveno nebo ve styku s
nebezpečným materiálem, je
nutné
při
dekontaminaci
vybavení před zahájením jeho
čištění a údržby dodržovat
příslušné celostátní nebo místní
předpisy.
NOŠENÍ
UPOZORNĚNÍ:
U materiálů, které přicházejí do styku s
pokožkou nositele, není známo, že by
způsobovaly podráždění pokožky nebo
jinak nepříznivě ovlivňovaly zdraví,
avšak u obzvláště citlivých jedinců
mohou vyvolat alergickou reakci.
1.
Uvolněte šněrovadlo zúžené části
vnitřního lemu a zkontrolujte, zda každý z
bílých plastových pásků prochází skrz
otvory v zadní části vnějšího lemu, poté
skrz smyčku na konci každého z pásků.
1.
Dejte pozor, aby nedošlo k
poškrábání nebo skrčení průhledných
oblastí helmy/kukly, houbičkou setřete
vnitřní a vnější povrch helmy/kukly. V
případě potřeby proveďte dezinfekci
pomocí roztoku TriGeneTM.
2.
Vložte hlavu do helmy, vzduchovou
hadici mějte na zadní straně hlavy tak,
aby volně splývala po zádech a nebyla
zalomená.
UPOZORNĚNÍ:
•
NEPOUŽÍVEJTE
čisticí
prostředky
obsahující
rozpouštědla nebo saponáty,
mohlo by dojít k poškození.
•
NEDOVOLTE, aby voda vnikla do
dýchací hadice
3.
Podržte poutko šněrovadla a
zatáhněte za oba konce šněrovadla tak,
aby helma seděla pohodlně okolo krku.
2
TORNADO T9
2.
Zkontrolujte
helmu/kuklu,
výdechový ventil, šněrovadlo a popruhy,
zda nejsou opotřebené nebo poškozené.
Je-li helma/kukla natržená, nebo lze skrz
průhledné části jen stěží vidět, je nutné ji
vyřadit.
3.
Před uložením zajistěte,
helma/kukla byla řádně suchá.
ZÁZNAM ÚDAJŮ O
PROHLÍDKÁCH A ÚDRŽBĚ
Testovací údaje a údaje o údržbě zapište
do Formuláře záznamů údajů o
prohlídkách a údržbě, který je k tomuto
účelu poskytnut v zadní části této
příručky.
aby
K evidovaným informacím obvykle patří:
•
Jméno
zaměstnavatele
odpovědného za přístroj.
•
Značka, modelové číslo nebo
identifikační
značka
přístroje,
společně s popisem jakýchkoli
zvláštních znaků, aby bylo možné
provést jasnou identifikaci.
•
Datum prohlídky/zkoušky spolu se
jménem,
podpisem
nebo
jedinečným
autentizačním
označením
osoby
provádějící
zkoušku.
•
Stav přístroje, detailní údaje o
veškerých nalezených vadách a o
provedených
nápravných
opatřeních.
4.
Helmu/kuklu zavěste za její horní
smyčku, mimo podlahu, tak, aby nebyla
pomačkaná nebo poškrábaná.
SKLADOVÁNÍ
Jestliže
vybavení
nepoužíváte,
uskladněte je na čistém, suchém místě,
mimo přímé zdroje tepla při teplotě v
rozmezí od +10ºC do +30ºC, při vlhkosti
nižší než 65% RH.
ÚDRŽBA
Před a po každém použití vždy proveďte
důkladnou prohlídku všech součástí,
zvláštní
pozornost
věnujte
klapce
výdechového ventilu. Klapku ventilu je
nutné vyměnit alespoň jednou ročně, bez
ohledu na její stav. Skladované klapky
mají životnost pět let, po uplynutí této
doby je nutné je vyřadit.
Klapky
výdechového
ventilu
jsou
označeny kódem udávajícím rok výroby.
Kód “07” odpovídá roku 2007 a za každý
další rok je přidána tečka, tedy “07.” by
odpovídalo roku 2008.
3
TORNADO T9
NÁHRADNÍ DÍLY
Položka č.
1
Popis
Č. dílu
Celek kukly a helmy
T9
2
Klapka výdechového ventilu
(Balení po 2)
TOR/VALVE
3
Kryt výdechového ventilu
(Balení po 5)
2017146
4
TORNADO T9
MONTÁŽ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
ZÁRUKA
Výměna výdechového ventilu:
Na naše produkty vyrobené v našich
továrnách ve Skelmersdale a Vaasa se
vztahuje záruka v délce (není-li uvedeno
jinak) 12 měsíců na všechny součásti,
práci a navrácení na místo. Období
záruky
začíná
datem
zakoupení
koncovým uživatelem.
1.
Vytáhněte kryt ventilu z ventilu a
vytáhněte klapku výdechového ventilu z
jejího krytu.
2.
Nasaďte nový ventil a zkontrolujte,
zda klapka ventilu leží celou plochou na
rámu. Zarovnejte kryt ventilu s otvory na
ventilu a nasaďte jej na ventil.
Záruka se u těchto produktů vztahuje na
materiálové a výrobní vady v okamžiku
dodání.
Společnost
SCOTT
není
zodpovědná za jakékoli vady vzniklé
úmyslným poškozením, zanedbáním,
abnormálními provozními podmínkami,
nedodržením pokynů v původní příručce,
nesprávným používáním, neoprávněným
pozměněním
nebo
neoprávněnou
opravou.
Při veškerých nárocích během záručního
období je nutné prokázat datum
zakoupení. Veškerá uplatnění záruky
směřujte na Zákaznický servis SCOTT a
v souladu s naším postupem vrácení
zboží.
NOTIFIKOVANÉ ORGÁNY
Inspec International Limited (0194)
56 Leslie Hough Way,
Salford,
Greater Manchester,
M6 6AJ,
England.
BSI Product Services (0086)
Kitemark House,
Maylands Avenue,
Hemel Hempstead,
HP2 4SQ,
England.
5

Podobné dokumenty

TORNADO T1 Návod k obsluze a údržbě

TORNADO T1 Návod k obsluze a údržbě Systém nepoužívejte, jestliže je teplota prostředí mimo rozsah od -10°C do +50°C. Úroveň vlhkosti až do 95% RH nepředstavuje provozní komplikaci. Je-li přístroj poškozený, NEPOUŽÍVEJTE jej. Kuklu a...

Více

TORNADO T2 Návod k obsluze a údržbě

TORNADO T2 Návod k obsluze a údržbě Kuklu nepoužívejte, jestliže je teplota prostředí mimo rozsah od -10°C do +50°C. Úroveň vlhkosti až do 95% RH nepředstavuje provozní komplikaci. Je-li přístroj poškozený, NEPOUŽÍVEJTE jej. Kuklu a ...

Více

TORNADO T25 Návod k obsluze a údržbě

TORNADO T25 Návod k obsluze a údržbě Je-li přístroj poškozený, NEPOUŽÍVEJTE jej. Kuklu a vzduchovou hadici je nutné před každým použitím prohlédnout, zda nejeví jakýkoli druh poškození (např. chemické poškození, praskliny nebo prasklé...

Více