VZ 2011 - Revitrans as

Komentáře

Transkript

VZ 2011 - Revitrans as
SD – Autodoprava, a.s.
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2011
SD – Autodoprava, a.s.
Důlní čp. 429, 418 01 Bílina
IČ: 25028197
Ú V OD – S K U P I NA Č E Z
Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí
střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání
koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie, obchod a prodej
v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na
pražské a varšavské burze cenných papírů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni 31.
12. 2011 zůstává Česká republika s podílem na základním kapitálu téměř 70 %.
Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a
zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře. Proto klade důraz na stálý růst vnitřní efektivity.
Od září 2010 probíhá stabilizační projekt „Nová Vize“ reflektující realitu v odvětví energetiky
vzniklou následkem hospodářské krize. Ta vedla k přehodnocení investičního a akvizičního
programu Skupiny ČEZ, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným
možnostem společnosti. Rostoucí míra nejistoty budoucího vývoje na trzích přiměla Skupinu ČEZ
rok po zahájení projektu „Nová vize” jej doplnit o 5 konkrétních strategických prvků, zaměřených
na v současnosti dostupné příležitostí k dalšímu růstu. Vedle pokračování přípravy výstavby
nových bloků jaderných elektráren se Skupina ČEZ zaměří na dokončení jednání o zajištění
paliva pro uhelné zdroje, na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v zahraničí a také energetických
zdrojů místního významu. Mimoto Skupina ČEZ usiluje o zvýšení objemu svých aktivit
v regulovaných odvětvích, což se již projevilo v oblasti teplárenství.
K zajištění kontinuity úspěšného působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z
hlediska jejího podnikatelského zájmu rozhodující, je nezbytná obnova výrobního portfolia.
Společnost ČEZ proto významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších
hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů.
V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektřinu a teplo, zabývají se
obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a prodávají koncovým zákazníkům i zemní plyn. Ve
vybraných cílových zemích mimo území České republiky se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na
trhy ve střední a jihovýchodní Evropě. Soustředí se primárně na země, ve kterých již v nějaké
formě působí a kde může uplatnit své bohaté zkušenosti s řízením energetického koncernu v
období nově liberalizovaného trhu s elektrickou energií a předat dál své know-how. Další
významnou aktivitou zahraničního působení je oblast obnovitelných zdrojů energie v lokalitách s
příhodnými přírodními podmínkami. Nové větrné elektrárny jsou připravovány v Polsku.
Společnosti Skupiny ČEZ přímo působící v odvětví energetiky sídlí, kromě České republiky, také
v Albánii, Bulharsku, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, v Srbsku a
Turecku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku
zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní
uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě
černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a rovněž společnost připravující
výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů provozováním parků větrných elektráren Fântânele a Cogealac a vodního
systému Reşiţa. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční
společnost, vyrábí elektrickou energii v plynových, vodních a větrných elektrárnách. V ostatních
zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a dalšími komoditami a jejich
deriváty a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. V celé střední a
jihovýchodní Evropě pak Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a zemním plynem na
velkoobchodním trhu.
2
Skupina ČEZ pokračuje v zavádění technologií budoucnosti. Zprovoznila svou první dobíjecí
stanici pro elektromobily a spolu s partnery připravuje další. Investuje do výzkumu a vývoje,
ochrany životního prostředí a projektů, zaměřených na dosažení energetických úspor.
V rámci své podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje,
podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení
životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví.
Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Firemní
kultura je orientována na výkon, při svém podnikání se však Skupina ČEZ současně řídí přísnými
etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu
prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných
projektů.
3
O B S A H VÝ R OČ NÍ ZP RÁ VY
Obsah výroční zprávy
Strana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Úvod
Obsah
Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu
Úvodní slovo předsedy představenstva
Přehled vybraných ukazatelů společnosti
Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy
Orgány společnosti a její management
Plnění kodexu řízení a správy společnosti
Změny v majetkových účastech
Zpráva o podnikatelské činnosti
Hospodaření společnosti
Komentář k výsledkům hospodaření
Očekávaná situace v roce 2012
Řízení rizik, vnitřní kontrolní mechanismy
Řízení bezpečnosti a kvality
Investice
Strategické záměry
Hlavní předmět podnikání
Finance
Akcie, akcionáři
Valné hromady v roce 2011 - rozhodnutí jediného akcionáře
Platební schopnost v roce 2011
Personalistika
Vývoj počtu zaměstnanců, struktura stavu zaměstnanců
Vzdělávací program, sociální politika
Vztahy s odbory, kolektivní smlouva
Vývoj legislativního rámce
Ochrana životního prostředí
Výzkum a vývoj
Soudní spory
Dárcovství a reklamní partnerství
Základní organizační schéma k 31. 12. 2011
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011
Zpráva nezávislého auditora - o prověrce zprávy o vztazích
Zpráva nezávislého auditora - výrok k účetní závěrce
Účetní závěrka
Rozvaha k 31. 12. 2011
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011
Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2011
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2011
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2011
4
2
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
15
15
16
16
17
18
18
19
19
19
20
21
38
39
40
41
43
44
45
46
Ú D AJ E O O S O B ÁC H O DP O VĚ D NÝ C H ZA VÝ RO Č NÍ ZP RÁ VU
Čestné prohlášení:
Údaje uvedené ve Výroční zprávě SD-Autodoprava, a.s. za rok 2011 odpovídají skutečnosti
a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti
nebyly vynechány.
V Bílině, dne 27. února 2012
………………………
Ing. Petr Hokr
předseda představenstva a ředitel a.s.
………………………
Ing. Radek Hanuš
místopředseda představenstva a ekonomicko-personální náměstek ředitele a.s.
………………………
Milan Pospíšil
člen představenstva a výrobně-technický náměstek ředitele a.s.
5
Ú V OD NÍ S LO VO P ŘE D S E DY P ŘE D S T AVE NS T VA
Vážené dámy, vážení pánové,
opět je před námi hodnocení činnosti naší společnosti za uplynulý rok. Byl jím rok 2011 a
ten se vyznačoval zejména nutností, eliminovat důsledky snížení výkonů v oblasti
přepravy sypkých hmot těžkými dempry. Ze strany našeho největšího zákazníka, kterým
jsou Severočeské doly a. s. Chomutov, došlo z důvodu úsporných opatření ke snížení
původně plánovaného objemu přepravy u demprů a dále byl snížen odběr vrtných a
trhacích prací.
Cestou k dosažení původně plánovaných výkonů byla mimořádná intenzifikace přepravy
běžnými sklápěcími vozidly a úspora v oblasti provozních nákladů. Ve spolupráci
s mateřskou společností a se společností SD – Rekultivace, a.s. se za cenu zvýšení
přesčasové práce řidičů podařilo plán splnit.
V ostatních činnostech nedocházelo k tak významným výkyvům. Stejně jako v minulosti
byl naplněn záměr efektivní obnovy vozového parku a zlepšování pracovního prostředí
na jednotlivých provozovnách.
Za mimořádné pracovní úsilí děkuji touto cestou všem zaměstnancům společnosti.
Děkuji také managementu mateřské společnosti a kolegům z
SD – Rekultivace, a.s.
za pomoc při plnění úkolů.
Předkládám Vám jménem představenstva společnosti k nahlédnutí Výroční zprávu
za rok 2011.
Ing. Petr Hokr
předseda představenstva
SD - Autodoprava, a.s.
6
P ŘE H LE D V Y B RA NÝ C H U K AZ AT E LŮ S P O LE Č N OS T I
Vybrané ekonomické ukazatele Jednotka
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.
počet
393
369
375
375
403
434
Tržby
mil. Kč
458
432
468
479
539
634
EBITDA
mil. Kč
120
124
142
154
153
167
EBIT
mil. Kč
40
34
31
28
27
33
Čistý zisk
Rentabilita investovaného kapitálu
(ROIC)
mil. Kč
31
34
26
22
22
27
%
8,3
6,8
5,8
4,6
4,3
5,0
Celková aktiva - ke konci období
mil. Kč
486
535
553
596
636
636
Celková aktiva - průměr
mil. Kč
469
511
544
575
622
636
Vlastní kapitál - ke konci období
mil. Kč
421
456
480
500
523
546
Vlastní kapitál - průměr
mil. Kč
406
439
468
490
514
535
Finanční dluh
mil. Kč
30
23
25
28
38
42
%
7,4
5,2
5,3
5,7
7,4
7,9
Investice
mil. Kč
95
123
177
128
137
147
Provozní cash flow
mil. Kč
126
135
163
171
162
187
Finanční dluh / vlastní kapitál
Výsledky hospodaření
Rentabilita investovaného kapitálu
(ROIC)
Rentabilita vlastního kapitálu, čistá
(ROE netto)
Jednotka
2006
2007
2008
2009
2010
2011
%
8,3
6,8
5,8
4,6
4,3
5,0
%
7,6
7,8
5,6
4,5
4,3
5,0
Rentabilita aktiv čistá (ROA netto)
%
6,6
6,7
4,8
3,8
3,5
4,2
EBIT marže
%
8,7
7,9
6,6
5,8
5,0
5,2
Finanční dluh / vlastní kapitál
%
7,4
5,2
5,3
5,7
7,4
7,9
Finanční dluh / EBITDA
%
25,0
18,5
17,6
18,2
24,8
25,1
%
403
279
224
126
186
272
%
425
574
646
612
426
434
1
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
%
130
126
113
104
113
116
%
62,2
61,9
59,8
61,7
63,9
65,6
Celková likvidita
Poměr provozního cash flow k
závazkům
Obrat aktiv
Krytí stálých aktiv
Stupeň odepsanosti dlouhodobého
hmotného majetku
7
H L A VN Í U DÁ L OS T I ROK U 20 11 A 2 0 12 D O U ZÁVĚ RK Y
V Ý R OČ NÍ ZP RÁV Y
ROK 2011
 leden
- zprovoznění činnosti v oblasti kontinuální přepravy skrývky velkokapacitními
dempry v lokalitě DB
 únor
- audit účetní závěrky společnosti za rok 2010 s výrokem „bez výhrad“
 duben
- valná hromada společnosti – rozhodnutí jediného akcionáře (SD)
 červen
- dražba nepotřebného majetku
 listopad
- dražba nepotřebného majetku
- schválení PZ 2012 představenstvem společnosti
 prosinec
- dražba nepotřebného majetku
- podpis dodatku č. 2 kolektivní smlouvy na roky 2010 – 2012
ROK 2012
 leden
- ukončení činnosti člena dozorčí rady – p. Luboš Jankůj
 únor
- volby člena dozorčí rady
8
O RG Á NY S P O LE Č N OS T I A J E J Í M A NAG E M E NT
Statutární orgán - představenstvo
Předseda představenstva
Ing. Petr Hokr (* 1962)
absolvent Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, 25 let praxe
v marketingu, dopravě a hornictví
Místopředseda představenstva
Ing. Radek Hanuš (* 1962)
absolvent Fakulty výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze, 26 let praxe
v dopravě a hornictví
Člen představenstva
Milan Pospíšil (* 1965)
absolvent Střední průmyslové školy v Teplicích, obor Provoz a ekonomika automobilové dopravy,
25 let praxe v obchodě, dopravě a hornictví
Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady
Ing. Josef Molek (* 1956)
člen představenstva a personální ředitel společnosti Severočeské doly a.s., člen Správní rady
univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
absolvent Fakulty výrobně-ekonomické Vysoké školy ekonomické v Praze, 32 let praxe
v hornictví
Místopředseda dozorčí rady
Ing. Antonín Vincenc (* 1950)
vedoucí odboru investic a technického rozvoje společnosti Severočeské doly a.s.
místopředseda dozorčí rady společnosti SD-1.strojírenská, a.s.,
absolvent Fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, 39 let
praxe v dopravě a hornictví
9
Člen dozorčí rady
Jaroslav Vrba (* 1965)
člen dozorčí rady společnosti volený zaměstnanci, předseda odborové organizace SDAutodoprava, a.s.
vyučen v oboru automechanik, 26 let praxe v oboru
Člen dozorčí rady
Ing. Iveta Veitzová (* 1965)
vedoucí odboru daní a poplatků společnosti Severočeské doly a.s.
absolvent Fakulty národohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, 16 let praxe v oboru
Člen dozorčí rady
Ing. Pavel Kohút (* 1971)
ředitel provozu skrývka (Doly Bílina) společnosti Severočeské doly a.s.
absolvent Fakulty hornicko-geologické Vysoké školy báňské – Technické university v Ostravě, 17
let praxe v hornictví
Člen dozorčí rady
Luboš Jankůj (* 1953) – odstoupení z funkce člena dozorčí rady ke dni 31. 1. 2012
člen dozorčí rady společnosti volený zaměstnanci,
předseda Výkonného výboru Odborové organizace Doly Nástup Tušimice, v uvedené funkci 21
let
Management společnosti
Ředitel společnosti
Ing. Petr Hokr (* 1962)
údaje - viz předseda představenstva
Ekonomicko-personální náměstek ředitele společnosti
Ing. Radek Hanuš (* 1962)
údaje - viz místopředseda představenstva
Výrobně-technický náměstek ředitele společnosti
Milan Pospíšil (* 1965)
údaje - viz člen představenstva
10
P L NĚ N Í K O DE XU Ř Í ZE NÍ A S P RÁ VY S P O LE Č N OS T I
Při výkonu své činnosti vychází představenstvo z obecných zásad Kodexu správy a řízení
společností založeného na Principech OECD (2004). Společnost dodržuje platné zákony včetně
daňových, zákony v oblasti hospodářské soutěže, životního prostředí, zaměstnanosti, zdraví a
bezpečnosti práce. Při svém rozhodování bere představenstvo zřetel na zájmy zaměstnanců,
věřitelů, odběratelů, dodavatelů a obcí.
Z M Ě NY V M AJ E T K OVÝ C H Ú Č AS T E C H
V průběhu roku 2011 nebyly v akciové společnosti realizovány žádné akvizice, resp. jiné
změny v majetkových účastech.
11
SD – Autodoprava, a.s.
Důlní 429
418 01 Bílina
ZPRÁVA
o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
za rok 2011
Předkládá představenstvo:
Ing. Petr Hokr, předseda představenstva
Ing. Radek Hanuš, místopředseda představenstva
Milan Pospíšil, člen představenstva
Určeno k projednání v představenstvu a dozorčí radě společnosti
12
H O S P O D AŘE NÍ S P O LE Č N OS T I
Všechny rozhodující ukazatele stanovené hlavním akcionářem pro rok 2011 byly splněny,
resp. bylo dosaženo příznivějších hodnot.
Hodnota základního ukazatele – EBITDA – se meziročně zvýšila (o 9 %). Ještě vyšší
meziroční nárůst lze sledovat u ukazatelů – zisk před zdaněním a provozní zisk (+ 22 %), zisk po
zdanění (+ 23 %).
Celková výše výkonů za rok 2011 dosáhla výše 634 mil. Kč, tj nárůst cca 18 %. Objem
výkonů je tak nejvyšší v historii společnosti. Podíl vlastních výkonů činí 96 %.
Meziroční absolutní nárůst výkonů a výnosů je provázen nárůstem nákladů, zejména
výkonové spotřeby a osobních nákladů. Všechny položky souvisí s rozšířením činnosti
v přepravě skrývky velkokapacitními dempry v lokalitě Dolů Bílina (vč. pořízení 6 vozidel demprů a zvýšením počtu řidičů).
Ve struktuře výkonů společnosti má nadále hlavní podíl oblast přepravních výkonů.
Celkové tržby této činnosti (vlastní výkony) dosáhly objemu 409 mil. Kč. V přepravních výkonech
má nadále rozhodující podíl přeprava sypkých hmot. Největší podíl tržeb je realizován vůči
mateřské společnosti – Severočeské doly a.s. Další významná činnost podnikání – pronájem
vozidel – dosáhla za rok 2011 ročních tržeb v objemu 163 mil. Kč. Výkony v oblasti vrtných a
trhacích prací (vč. subdodávek) dosáhly úrovně 40 mil. Kč.
Část výnosů společnosti je tvořena tržbami z prodeje nepotřebného majetku a materiálu.
V roce 2011 dosáhly výše 4 mil. Kč.
Výkonová spotřeba se meziročně zvýšila na hodnotu 264 mil. Kč (+ 26 %), osobní náklady
dosáhly výše 194 mil. Kč (meziročně + 10 %), odpisy majetku se meziročně zvýšily o 6 % a
dosáhly výše 134 mil. Kč.
Ve struktuře výkonové spotřeby patří mezi rozhodující nákladové položky spotřeba
pohonných hmot a materiálu (náhradní díly a pneu). Objem výbušnin dosáhl výše10 mil. Kč.
Investiční obnova, její rozsah a struktura patří každoročně mezi významné činnosti.
Činnost má výrazné dopady na hospodaření i finanční toky. Celkový objem investic v roce 2011
dosáhl výše 147 mil. Kč a je tak meziročně mírně vyšší (+ 7 %). Problematice se více věnuje
kapitola zprávy „Investice“. Celková finanční situace společnosti je dlouhodobě stabilní.
Kromě investiční obnovy je péče o majetek zajištěna formou oprav a údržby vlastními i
externími kapacitami. Rozhodující část byla zajišťována vlastními kapacitami, což je v souladu s
firemní strategií v této oblasti. Úroveň technického stavu majetku odpovídá jeho stáří a
podmínkám provozování v náročném prostředí povrchového lomu. Míra odepsanosti
dlouhodobého majetku se meziročně zhoršila o 2 procentní body.
Zejména z důvodů významných investičních výdajů do modernizace vozového parku
došlo k mírnému meziročnímu poklesu úrovně finančního majetku, avšak bez negativních
důsledků pro další činnost společnosti. Investiční potřeby byly kryty výhradně z vlastních zdrojů.
13
Hodnota netto aktiv k 31. 12. 2011 dosáhla výše 636 mil. Kč a zůstala tak meziročně na
stejné úrovni. Rozhodující podíl ve struktuře aktiv má dlouhodobý majetek (80 %). Úroveň čistého
pracovního kapitálu se meziročně zvýšila o 16 mil. Kč (+ 24 %).
Akciová společnost splnila v roce 2011 všechny své závazky, odvodové a daňové
povinnosti. Celková výše zisku po zdanění činí 26 680 tis. Kč.
V roce 2012 je očekáváno opět meziroční navýšení úrovně výkonů, podnikatelský záměr
předpokládá vyšší uplatnění zejména pro skupinu SD. V rozhodující činnosti – přepravě – se
očekává meziroční růst tržeb o cca 6 %.
Vysoký důraz je trvale kladen na vzdělávání zaměstnanců a další zvyšování celkové
úrovně firemní kultury.
V provozní oblasti zůstává beze změny organizace materiálně-technického zásobování a
skladovací činnosti. Uvedené činnosti jsou zajišťovány formou smluvního vztahu s odbornými
útvary společnosti Severočeské doly. Využívá se rovněž formy konsignačních skladů z důvodů
lepšího zajištění provozních podmínek v oblasti údržby. Účetní a daňové služby rovněž zajišťuje
mateřská společnost formou smluvního vztahu.
Podnikatelský záměr společnosti a cíle pro rok 2012 byly schváleny v představenstvu
společnosti, projednány v dozorčí radě a jsou v souladu s potřebami hlavního akcionáře.
Ř Í ZE N Í R I Z I K – vn i t ř n í ko n t r o l n í mec h a n i s my
Společnost SD - Autodoprava, a.s. vede účetnictví v souladu s ustanoveními zákona č.
563/1991 Sb. o účetnictví a jeho prováděcích předpisů platných pro podnikatelské účetní
jednotky. Společnost účtuje a vykazuje podle Českých účetních standardů (CAS).
Účetní závěrka společnosti je sestavena na základě účetních záznamů vedených v písemné
nebo v technické podobě. Pro vedení účetnictví se používá softwarové prostředí integrovaného
informačního systému mySAP business Suite. Veškeré záznamy a změny v systému jsou
jednoznačně identifikovatelné a přiřaditelné konkrétním uživatelům.
Vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky společnosti je upraveno v řídících dokumentech.
V rámci centralizace účetních a daňových činností ve skupině SD je vlastní proces zajištěn
dodavatelských způsobem na základě smluvního vztahu s mateřskou společností Severočeské
doly a.s. Tím je také zajištěna společná metodika, kontinuita, vzájemné vazby, funkčnost celého
účetního systému a maximální snaha o snížení rizik při vedení účetního výkaznictví.
Interní kontrolní činnost je realizována zejména systémem plánovaných a mimořádných
kontrol a to ve všech oblastech fungování společnosti a na všech stupních jejího řízení.
14
Ř Í ZE N Í BE ZP E Č N O S T I A K VA LI T Y
Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti práce patří mezi jednu z priorit managementu
společnosti a je na ni kladen velký důraz. Provozování autodopravy v rámci důlních provozů je
poměrně rizikovou činností a na všech stupních řízení jsou proto vytvářeny podmínky bezpečné
práce. Pro všechny zaměstnance jsou zajišťována pravidelná bezpečnostní školení s vysokým
stupněm úrovně a celkové klima v rámci naší společnosti tak významně podporuje udržení
vysokého standardu činností z hlediska bezpečnosti práce. Úrazovost je již několik let minimální,
v roce 2011 byly zaznamenány 4 registrované úrazy.
V oblasti kvality odváděné práce se společnosti dlouhodobě daří zajišťovat služby na
odpovídající úrovni. Kontrolou a údržbou vozidel a technických zařízení je docilováno jejich
dobrého technického stavu. Přes náročnost podmínek důlního provozu a významný vliv
klimatických podmínek jsou reference od zákazníků příznivé.
I N VE S T I C E
Rozhodující položky investičního plánu jsou každoročně směřovány do obnovy a
modernizace vozového parku. V roce 2011 byly pořízeny investice ve výši 146,9 mil Kč, což je
dosažení předpokládané úrovně podnikatelského záměru. Zdrojem financování investic jsou
vlastní prostředky.
Strojní investice dosáhly výše 145,2 mil. Kč, z toho hodnota pořízení vozidel činila 144,7
mil. Kč, ostatní strojní investice 0,5 mil. Kč. Stavební investice byly realizovány ve finančním
rozsahu 1,7 mil. Kč.
Ke konci období roku 2011 činil stav záloh 0 Kč, počáteční stav byl 0 Kč.
Investiční obnova a způsob odpisování majetku mají vliv na celkovou výši odpisů majetku.
Odpisy majetku společnosti za rok 2011 činí 134 mil. Kč, tj. jsou o 13 mil. Kč nižší ve srovnání s
pořízením investic za stejné období. Stupeň odepsání majetku vyjádřený v procentech činí 65,6
% a meziročně se zhoršil (zvýšil) o 1,7 procentního bodu.
S T R AT E G I C K É ZÁ M Ě RY
Akciová společnost SD - Autodoprava, a.s. je součástí skupiny ČEZ. Dlouhodobá
strategie, cíle a vize této skupiny jsou obsahem výroční zprávy společnosti ČEZ a.s. Společnost
SD - Autodoprava, a.s. je plně respektuje a je připravena se podílet na jejich realizaci a naplnění.
15
H L A VN Í P ŘE DM Ě T P O DN I K Á NÍ
Hlavním předmětem podnikání společnosti jsou přepravní činnost, pronájem vozidel a
vrtné a trhací práce. V rozhodující činnosti společnosti – přepravě - je tradičně kladen důraz na
zajištění přepravních služeb prioritně pro mateřskou společnost - Severočeské doly a.s., a další
členy skupiny ČEZ a SD. Celkové tržby za vlastní přepravní výkony v roce 2011 byly ve výši 409
mil. Kč, což je meziročně shodná úroveň.
Ve struktuře přepravních výkonů má rozhodující podíl přeprava sypkých hmot. Ta je
realizována vozidly Tatra 815, Tatra Jamal, MAN a kloubovými dempry Volvo. Jeřábové práce
jsou realizovány mobilními jeřáby značky Liebherr o nosnostech 40, 50, 70 a 80 t a dále flotilou
jeřábů s nosností 20 - 30 tun. V průběhu roku je dále realizována celá řada dalších činností, např.
kropení cest, doprava pitné vody, zimní posyp vozovek, zametání komunikací, hrubé terénní
úpravy, nakládka materiálu nakládací technikou apod.
Druhou nejvýznamnější činností je pronájem vozidel ve skupině SD, zejména společnosti
Severočeské doly a.s. a dále ostatním dceřiným společnostem SD. V pronájmu bylo v závěru
roku 2011 celkem 445 vozidel.
Činnost vrtných a trhacích prácí je novou aktivitou společnosti od roku 2010 v důsledku
realizované fúze. Činnosti VTP jsou rozděleny mezi výkony pro mateřskou společnost, Lomy
Mořina a ostatní externí zakázky. Celkové výkony VTP činily v roce 2011 cca 40 mil. Kč.
Opravy a údržba kmenových i pronajatých vozidel jsou zajišťovány převážně vlastními
kvalifikovanými zaměstnanci ve vlastních specializovaných dílnách a pracovištích, a to na obou
lokalitách, v Bílině a v Tušimicích. V menší míře je využíváno služeb externích servisních firem a
zaměstnanců.
Jako doplňkové činnosti (ve vztahu k výše uvedeným prioritám) jsou realizovány další
práce, například opravy karoserií, přípravné práce pro stavby, pořádání kurzů a školení, montáž,
opravy a revize vyhrazených zdvihacích zařízení, technické činnosti v dopravě, činnost
prováděná hornickým způsobem a další.
F I NA N C E – a kc i e , va l n á h r o ma d a , p l a t ebn í s c h o p n o s t
Jediným akcionářem společnosti je právnická osoba Severočeské doly a.s. se sídlem
v Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01.
Akcie společnosti je hromadná, nahrazující jednotlivé listinné akcie, a to ve dvou nominálních
hodnotách:
 kmenové akcie na jméno (s číselným označením 1–317 084) v počtu 317 084 kusů ve
jmenovité hodnotě 554,- Kč
 kmenové akcie na jméno (s číselným označením 317 085–317 294) v počtu 210 kusů ve
jmenovité hodnotě 738 667,- Kč.
16
Valné hromady společnosti se uskutečnily dne 28. 2. 2011 a dne 4. 4. 2011 formou
rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady.
Na účtech společnosti byly k 31. 12. 2011 vykázány finanční prostředky v celkové výši cca 42
mil. Kč. Společnost řádně a v termínu hradí své závazky. Celková finanční situace společnosti je
příznivá, ukazatele platební likvidity odpovídají doporučeným hodnotám.
P E RS ON A LI S T I K A
Fyzický stav zaměstnanců společnosti k 31. 12. 2011 činil 434. Z celkového počtu
zaměstnanců činí podíl žen 4 % (v počtu 19). Průměrný stav zaměstnanců společnosti za celý
rok je rovněž 434. Uvedené stavy byly v souladu s podnikatelským záměrem (437) a znamenaly
řízené zvýšení meziroční úrovně (+ 31 zaměstnanců, resp. + 8 %)
Rozhodující profesí ve společnosti je profese řidič, doplňující jsou obslužné profese, zejména
v oblasti oprav a údržby.
 Věková struktura zaměstnanců:
-
do 25 let – 12 zaměstnanců (2,8 % z celkového počtu)
-
26 – 30 let – 18 zaměstnanců (4,1 % z celkového počtu)
-
31 – 40 let – 96 zaměstnanců (22,1 % z celkového počtu)
-
41 – 50 let – 146 zaměstnanců (33,6 % z celkového počtu)
-
51 – 60 let – 134 zaměstnanců (30,9 % z celkového počtu)
-
nad 60 let – 28 zaměstnanců (6,5 % z celkového počtu)
 Kvalifikační struktura zaměstnanců:
-
základní vzdělání – 89 zaměstnanců (20,5 % z celkového počtu)
-
vyučení – 275 zaměstnanců (63,4 % z celkového počtu)
-
středoškolské vzdělání – 61 zaměstnanců (14,0 % z celkového počtu)
-
vysokoškolské vzdělání – 9 zaměstnanců (2,1 % z celkového počtu)
Průměrný měsíční výdělek zaměstnance za rok 2011 činil 26 414 Kč a byl tak meziročně
vyšší o 2,5 %.
Celkové osobní náklady společnosti dosáhly ročního objemu 194 mil. Kč, z toho:
- mzdové náklady:
138 mil. Kč
- zákonné sociální a zdravotní pojištění:
50 mil. Kč
- ostatní:
6 mil. Kč
17
V položce „ostatní“ jsou obsaženy zejména nákladové položky týkající se podpory závodního
stravování – 1,9 mil. Kč a vzdělávání (školení zaměstnanců) - 1,0 mil. Kč. Dále položka obsahuje
odměny členů statutárních a dozorčích orgánů ve výši 1,4 mil. Kč.
V návaznosti na organizační členění společnosti - dvě místně odloučené provozovny, Bílina a
Tušimice - působí ve společnosti i dvě odborové organizace. Obě organizace jsou partnery
společnosti v rámci kolektivního vyjednávání a kolektivní smlouvy.
Poskytované benefity byly v průběhu roku 2011 realizovány v souladu s kolektivní smlouvou
uzavřenou na období let 2010 – 2012. V závěru roku 2011 byl podepsán dodatek kolektivní
smlouvy č. 2. Mezi hlavní oblasti kolektivní smlouvy patří vztahy mezi zaměstnavatelem a
odborovými organizacemi, pracovněprávní oblast, sociální program, bezpečnost, hygiena a
pracovní prostředí, mzdové nároky a penzijní připojištění.
V souladu s kolektivní smlouvou akciová společnost vede sociální fond. Příděly do fondu a
jeho čerpání probíhá na základě rozpočtu. Prostředky jsou čerpány zejména na podporu
rekreačních potřeb a závodního stravování, z fondu byl hrazen i další benefit – nepeněžní
poukázky, určené k využití v oblasti relaxace, zdravotních potřeb a léků.
Všechny závazky vyplývající z kolektivní smlouvy byly v uvedeném roce dodrženy a splněny.
V Ý V OJ LE G I S L AT I V NÍ HO R ÁM C E
Legislativní rámec podnikání je vymezen rozsahem a obsahem vydaných správních povolení,
kterými jsou pokryty činnosti zapsané v předmětu podnikání společnosti v obchodním rejstříku a
živnostenském rejstříku. Společnost má všechna potřebná povolení a oprávnění ke svému
předmětu činnosti a všechna povolení a oprávnění jsou platná.
O C HR A NA ŽI VOT NÍ HO P R OS T ŘE DÍ
Ochrana životního prostředí je další z významných priorit vedení společnosti. Na ekologické
chování a šetrný přístup k přírodě je kladen důraz v každodenním chování zaměstnanců.
Investicemi do této oblasti se společnost snaží snižovat emise škodlivých plynů, zajišťovat
maximálně citlivé chování k přírodě při používání ropných produktů nebo likvidaci všech druhů
odpadu.
V roce 2011 byly na služby ekologického charakteru vynaloženy finanční prostředky ve
výši1,5 mil. Kč.
18
V Ý ZK U M A VÝ VO J
Společnost nevynakládá a v roce 2011 nevynaložila žádné prostředky v oblasti výzkumu a
vývoje.
S OU D NÍ S P O RY
Majetek společnosti není zatížen žádnými zástavními právy nebo jinými omezeními.
Společnost se neúčastní a ani neočekává účast v žádných soudních, správních nebo rozhodčích
řízeních, která by mohla mít zásadní vliv na její finanční situaci.
D Á RC OV S T V Í A R E K L AM NÍ P A RT NE R S T V Í
V souladu se zájmy hlavního akcionáře a v návaznosti na pravidla Skupiny SD není
společnost v této oblasti aktivní. V rámci reklamní činnosti byl v roce 2011 vynaložen objem 0,8
mil. Kč.
V Bílině, dne 23. února 2012
Představenstvo:
Ing. Petr Hokr, předseda představenstva
……………………………
Ing. Radek Hanuš, místopředseda představenstva
……………………………
19
Z ÁK LA D NÍ O RG A N I Z AČ NÍ S C HÉ M A K 31 . 12 . 201 1
20
SD – Autodoprava, a. s.
Důlní 429
418 01 Bílina
ZPRÁVA
o vztazích mezi propojenými osobami
dle Obchodního zákoníku (§ 66a odst. 9) za rok 2011
Předkládá představenstvo:
Ing. Petr Hokr, předseda představenstva
Ing. Radek Hanuš, místopředseda představenstva
Milan Pospíšil, člen představenstva
Určeno k projednání v představenstvu a dozorčí radě společnosti
21
Tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami zpracovaná dle § 66a odstavce 9 Obchodního
zákoníku je připojena k výroční zprávě společnosti.
1. SUBJEKTY
 Ovládaná osoba:
SD – Autodoprava, a. s.
Bílina, Důlní 429
IČ 25028197
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1059
 Ovládající osoba (1) s přímým způsobem ovládání (podíl 100 % ovládané osoby):
Severočeské doly a. s.
Chomutov, Boženy Němcové 5359
IČ 49901982
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495
 Ovládající osoba (2) s nepřímým způsobem ovládání (podíl 100 % ovládající osoby 1):
ČEZ, a. s.
Praha 4, Duhová 2/1444
IČ 45274649
Zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581
Mezi uváděnými subjekty není uzavřena ovládací smlouva. Zpracovatelem této zprávy je
společnost SD – Autodoprava, a. s.
Skupina SD k 31. 12. 2011
Mateřská společnost
Severočeské doly a.s.
Dceřiné společnosti
SD-Autodoprava, a.s.
SD-1.strojírenská, a.s.
SD-Kolejová doprava, a.s.
SD - Rekultivace, a.s.
PRODECO, a.s.
SD - KOMES, a.s.
Přidružené společnosti
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
JTSD - Braunkohlebergbau GmbH
Adresa
DIČ
Rozhodný den podíl na
změny
ZK v %
Boženy Němcové 5359
Chomutov
CZ49901982
Důlní 429
Důlní 437
Tušimice 7
Tušimice 7
Masarykova 51
Moskevská 14/1
Bílina
Bílina
Kadaň
Kadaň
Teplice
Most
CZ25028197
CZ25437127
CZ25438107
CZ27329011
CZ25020790
CZ28666674
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
92,65%
Budovatelů 2830
Most
Zeitz
CZ44569181
44,58%
50,00%
Společnosti, které byly součástí skupiny SD v průběhu roku 2011
Dceřiné společnosti
Přidružené společnosti
22
Koncern ČEZ, a. s., 2011
Poř.
č.
Název společnosti
IČ
Adresa
Majitel
a
b
c
d
e
1
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
2
25107950
4
CEZTel, a.s.
ČEZ Distribuční služby,
s.r.o.
ČEZ ENERGOSERVIS spol.
s r.o.
5
ČEZ Logistika, s.r.o.
26840065
6
25938878
7
ČEZ Měření, s.r.o.
ČEZ Obnovitelné zdroje,
s.r.o.
8
ČEZ Prodej, s.r.o.
27232433
9
ČEZ Správa majetku, s.r.o.
ČEZ Zákaznické služby,
s.r.o.
ČEZ Energetické služby,
s.r.o.
ČEZ Energetické produkty,
s.r.o.
26206803
3
10
11
12
13
ČEZ ICT Services, a. s.
26871823
60698101
25938924
26376547
27804721
28255933
Husinec-Řež č. p. 130, PSČ 250 68 ÚJV Řež
Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140
53
ČEZ
Ostrava, Moravská Ostrava, 28.
října 3123/152, PSČ 709 02
ČEZ
100%
Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01
Ostrava, Moravská Ostrava, 28.
října 3123/152, PSČ 709 02
Hradec Král. Riegrovo náměstí
1493, PSČ 500 02
Hradec Králové, Křižíkova 788,
PSČ 500 03
Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140
53
Děčín IV., Teplická 874/8, PSČ 405
49
Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ
303 28
Ostrava, Vítkovice, Výstavní
1144,PSČ 706 02
Hostivice, Komenského 534, PSČ
253 01
Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140
53
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
99,9%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
26470411
14
Elektrárna Chvaletice, a.s.
28786009
15
EGI, a.s., v likvidaci
60721332
16
FVE Buštěhrad,a.s.
27420493
Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ
533 12
Praha 6, Milady Horákové 109,
PSČ 160 41
Hradec Králové, Křižíkova 788,
PSČ 500 03
Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140
53
17
PPC Úžín,a.s.
27198367
18
19
46348875
20
21
LACOMED, spol. s r.o.
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
Nuclear Safety &
Technol.Centre s.r.o.
OSC, a.s.
22
PRODECO, a.s.
25020790
23
24
25
26
SD - 1.strojírenská, a.s.
SD - Autodoprava, a.s.
SD - Kolejová doprava, a.s.
SD - Rekultivace, a.s.
25437127
27
Bioplyn technologie, s.r.o.
26407086
28
SD - KOMES, a.s.
28666674
29
Severočeské doly a.s.
49901982
30
25397401
31
SINIT,a.s.
STE - obchodní služby spol.
s r.o. v li.
32
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
33
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
27257517
61465569
27091490
60714794
25028197
25438107
27329011
49826182
34
ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.
61675954
35
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
61675938
Podíl na
základním
kapitálu (% )
f
100%
ČEZ
100%
ČEZ
ŠKODA
PRAHA
100%
zm ěna sídla
firm y od 6.6.2011
ČEZ OZE
100%
ČEZ
100%
zm ěna sídla
firm y od
10.6.2011
100%
62,50%
51,05%
Husinec-Řež, č.p.130, PSČ 250 68
Brno, Staňkova 18a, PSČ 612 00
Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ
416 78
Bílina, ul. Důlní čp. 437, PSČ 418
01
Bílina, Důlní 429, PSČ 418 01
Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01
Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01
Hradec Králové, Křižíkova 788,
PSČ 500 03
ÚJV Řež
ČEZ
40%
66,67%
Most, Moskevská 14/1, PSČ 434 01
Chomutov, Boženy Němcové
5359, PSČ 430 01
Ostrava-Mariánské Hory, Emila
Filly 296/13, PSČ 709 00
Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ
120 21
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140
74
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140
74
SD
23
g
100%
Husinec-Řež č. p. 130, PSČ 250 68 ÚJV Řež
Mořina, PSČ 267 17
ČEZ
Mladá Boleslav 1, Tř. Václava
Klementa 869, PSČ 293 60
Mladá Boleslav 1, Tř. Václava
Klementa 869, PSČ 293 60
Poznámka
SD
100%
SD
SD
SD
SD
100%
100%
100%
100%
ČEZ OZE
100%
92,65%
ČEZ
100%
ČEZnet
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
5%
ČEZ
12%
zm ěna sídla
firm y od
15.10.2011
Poř.
č.
a
36
37
Název společnosti
IČ
Adresa
Majitel
b
Výzkumný a zkušební ústav
Plzeň, s.r.o.
c
d
e
47718684
16361679
38
EGP INVEST, spol. s r.o.
Ústav aplik.mechaniky Brno,
s.r.o.
39
ČEZ Teplárenská, a.s.
27309941
60715871
Plzeň, Tylova 158/46, PSČ 301 00
Uherský Brod, Antonína Dvořáka
1707, PSČ 688 01
Brno, Veveří 95, č.p. 972, PSČ 611
00
Chomutov, Školní 1051/30, PSČ
430 01
Podíl na
základním
kapitálu (% )
f
ÚJV Řež
100%
ÚJV Řež
100%
ÚJV Řež
100%
ČEZ
100%
28707052
41
Teplárna Trmice,a.s.
Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s.
42
Energetické centrum, s.r.o.
26051818
43
ČEZ Bohunice, a.s.
28861736
44
GENTLEY, a.s.
28209117
45
Bohemian Development, a.s.
28073142
46
Martia, a.s.
25006754
Trmice, Edisonova 453, PSČ 400
04
Husinec-Řež, č. p. 130, PSČ 250
68
Jindřichův Hradec, Otín čp.3, PSČ
377 01
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140
74
Praha 4, Michle, Duhová 1444/2,
PSČ 14053
Praha 1, V kolkovně 920/5, PSČ
110 00
Ústí/Labem, Mezní 2854/4, PSČ
400 11
47
Tepelné hospodářství města
Ústí nad Labem s.r.o.
49101684
Ústí nad Labem, Malátova 2437/11,
PSČ 400 01
Tep. Trmice
19,60%
48
Tepelné hospodářství města
Ústí nad Labem s.r.o.
49101684
Ústí nad Labem, Malátova 2437/11
PSČ 400 01
ČEZ Tepl.
36,25%
67
CEZ Towarowy Dom
Maklerski sp. z o.o.
0000287855
68
CEZ Deutschland GmbH
HRB 139537
69
CEZ Distributie S.A.
70
CEZ Elektro Bulgaria AD
71
CEZ Elektroproizvodstvo
Bulgaria AD
72
CEZ Finance B.V.
73
CEZ Hungary Ltd.
74
CEZ Chorzow B.V.
40
46356088
14491102
BULSTAT No.
175133827
Ul. Emilii Plater 53, 00-113,
Warszawa, Poland
München, Karl-Theodor Str. 69,
80803, Německo
Craiova, Dolj County, 2, Brestei St,
PC 200581, Rumunsko
Sofia, Municipality of Sredets, 140
G.S. Rakovski street, PC 1000,
Bulharsko
Village of Ezerovo, Varna District,
PC 9168 Varna, Bulharsko
Hogehilweg 7H, 1101 CA
Amsterdam Zuidoost, the
33264065
Netherlands
Károlyi Mihály u.12 IV.em., Ybl
13520670-4013- Palota Irodaház, 1053 Budapest,
113-01
Maďarsko
Hogehilweg 7H, 1101 CA
Amsterdam Zuidoost, the
24305703
Netherlands
200511185
75
CEZ Laboratories Bulgaria
EOOD - in liquidation
76
CEZ MH B.V.
24426342
77
CEZ Poland Distribution
B.V.
24301380
78
CEZ Polska sp. z o.o.
000026614
BULSTAT No.
175123128
14 Dobrinova Skala str., Lyulin
Municipality, Sofia, Bulharsko
Hogehilweg 7H, 1101 CA
Amsterdam Zuidoost, the
Netherlands
Hogehilweg 7H, 1101 CA
Amsterdam Zuidoost, the
Netherlands
Ul. Emilii Plater 53, 00-113,
Warszawa, Polsko
24
ČEZ
100%
ČEZ
52,46%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
GENTLEY
100%
ČEZ Tepl.
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
99,99999861%
ČEZ
67%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
CEZ Silesia
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
Poznámka
g
zm ěna firm y od
1.3.2011
22.12.2011 nákup
15% akciového
podílu, podíl
před koupí: 85%
zm ěna sídla od
2.8.2011
zm ěna obchodní
firm y od 2.8.2011
zm ěna obchodní
firm y v důsledku
rozhodnutí
soudu registrace
vstupu do
likvidace
11.4.2011
Poř.
č.
Název společnosti
a
b
79
CEZ Romania S.A.
80
CEZ RUS OOO
81
CEZ Servicii S.A.
82
CEZ Silesia B.V.
83
CEZ Slovensko, s.r.o.
84
CEZ Srbija d.o.o.
85
CEZ Trade Bulgaria EAD
86
CEZ Trade Polska Sp. z o.o.
87
CEZ Trade Romania S.R.L.
IČ
d
Bucuresti, Sector 1, Str. Ion
Ionescu De La Brad, Nr. 2A,
18196091
Rumunsko
Presnenskij val 19, Moscow,
1087746177628 123557, Ruská federace
Pitesti, 148 Republicii Boulevard,
20749442
110177, Rumunsko
Hogehilweg 7H, 1101 CA
Amsterdam Zuidoost, the
24305701
Netherlands
Gorkého 3, Bratislava, 811 01,
36797332
Slovenská republika
Bulevar Mihajla Pupina 6,
20180650
Bělehrad, Srbsko
Sofia, Municipality of Sredets, 140
BULSTAT No. G.S. Rakovski street, PC 1000,
113570147
Bulharsko
Ul. Emilii Plater 53, 00-113,
0000281965
Warszawa, Polsko
Bucureşti, Sector 1, Ion Ionescu
21447690
de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko
CEZ Ukraine LLC
34728482
89
CEZ Vanzare S.A.
CM European Power
International B.V.
21349608
24439848
92
CM European Power
International s.r.o.
Elektrociepłownia Chorzów
ELCHO sp. z o.o.
0000060086
93
CEZ Razpredelenie Bulgaria
AD
BULSTAT No.
130277958
94
Elektrownia Skawina S.A.
95
MW Team Invest S.R.L.
96
NERS d.o.o.
97
New Kosovo Energy L.L.C.
70371863
98
Ovidiu Development S.R.L.
18874682
99
TEC Varna EAD
91
44525133
0000038504
18926986
RU-1-1864-00
BULSTAT No.
103551629
100 Tomis Team S.R.L.
18874690
101 CEZ Albania Sh.A.
K91629005R
102 CEZ Shpërndarje Sh.A.
K72410014H
103 CEZ Trade Albania SH.P.K.
K92129026D
104 CEZ Finance Ireland Ltd.
MOL-CEZ European Power
105 Hungary Ltd.
Majitel
e
c
88
90
Adresa
471 391
13-09-115216
ČEZ
99,9995%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
ČEZ
100%
99,99375 %
100%
g
50%
100%
100%
100%
Tomis Team
S.R.L.
100%
67%
ČEZ
51%
ČEZ
100%
ČEZ
95%
Abdyl Frasheri Street, EGT Tower,
P. 12/1, Tirana, Albanie
ČEZ
Abdyl Frasheri Street, EGT Tower,
P. 12/1, Tirana, Albanie
ČEZ
Arthur Cox Building, Earlsfort
Terrace, Dublin 2, Irsko
ČEZ
CM European
Power
Olajmunkás út. 2, Százhalombatta, International
2440, Maďarsko
B.V.
zm ěna právní
form y od
24.6.2011
99,99999861%
ČEZ
CEZ Poland
Distribution
Village of Ezerovo, Varna District,
PC 9168 Varna, Bulharsko
ČEZ
2B Ion Ionescu de la Brad Street,
2nd floor, room 2, Sector 1,
Bucuresti, 013813, Romania
ČEZ
Abdyl Frasheri Street, EGT Tower,
P. 12/1, Tirana, Albanie
ČEZ
25
Poznámka
ČEZ
Velika Vasilkivska street 5, 01004
Kyjev, Ukrajina
ČEZ
Craiova, Dolj County, 2, Brestei St,
PC 200581, Rumunsko
ČEZ
Weena 327, 3013 AL, Rotterdam,
Nizozemsko
ČEZ/MOL
CM European
Lakeside Park, Tomášikova 64,
Power
831 04 Bratislava, Slovenská
International
republika
B.V.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 30, 41503 Chorzów, Polsko
CEZ Chorzow
Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden
region, PC 1309, Bulharsko
ul. Piłsudskiego 10, 32-050
Skawina, Polsko
2B Ion Ionescu de la Brad Street,
2nd floor, room 3, Sector
1,Bucuresti, 013813, Romania
Industrijska zona bb, Gacko, PC
89240, Bosna a Hercegovina
Andrej Gropa Nr. 30, Prishtina, PC
10000, Kosovo
2B Ion Ionescu de la Brad Street,
2nd floor, room 1, Sector 1,
Bucuresti, 013813, Romania
Podíl na
základním
kapitálu (% )
f
100%
99,999998%
100%
76%
100%
100%
100%
zm ěna sídla od
6.4.2011
Podíl na
základním
kapitálu (% )
f
Poř.
č.
Název společnosti
IČ
Adresa
Majitel
a
b
c
d
e
Severočeské
doly / Lignite
Investments 1
Ltd.
JTSD
Braunkohleber
gbau GmbH
50% Severočeské doly,
50 % Lignite Investm ents
1 Ltd.
Stadt
Hohenmölsen
51 % Stadt Hohenm ölsen,
49% MIBRAGm bH
JTSD - Braunkohlebergbau
106 GmbH
Mitteldeutsche
Braunkohlengesellschaft
107 mbH (MIBRAGmbH)
Fernwärme GmbH
108 Hohenmölsen - Webau
GALA-MIBRAG-Service
109 GmbH
Montan Bildungs-und
Entwicklungsgesellschaft
110 mbH
MUEG Mitteldeutsche
Umwelt - und Entsorgung
111 GmbH
HRB 9374
HRB 207574
Glück-Auf-Straße 1, 06712 Zeitz,
Germany
Wiesenstrasse 20, 06727
Theissen, Německo
HRB 210208
Ernst-Thälmann-Str. 6, 06679
Hohenmölsen, Německo
Elsteraue OT Profen, Platz der
Freiheit 4, 06729, Elsteraue,
Německo
HRB 212202
Wiesenstrasse 20, 06727
Theissen, Německo
HRB 201620
Geiseltalstrasse 1, 06242
Braunsbedra, Německo
HRB 204190
Ingenieurbüro für
112 Grundwasser GmbH
HRB 2322
CEZ International Finance
113 B.V.
24 461 985
Nonnenstrasse 9, 04229 Leipzig,
Německo
Hogehilweg 7H, 1101 CA
Amsterdam Zuidoost, the
Netherlands
114 Aken B.V.
24 356 181
Bergweg 133-A, 3037 EE
Rotterdam, Nizozemsko
115 Mibrag B.V.
33 254 246
Handweg 159, 1185 TX
Amstelveen, Nizozemsko
CEZ Produkty Energetyczne
116 Polska sp. z o.o.
321 795
117 CEZ Nowa Skawina S.A.
336 846
118 Energonuclear S.A.
119 Akcez Enerji A.S.
Sakarya Elektrik Dagıtım
120 A.S.
25 344 972
683 905
10941-18573
ul. M. Skłodowskej-Curie 30, 41503 Chorzow, Polsko
ul. Piłsudskiego 10, 32-050
Skawina, Polsko
Str. Polona 65, Etaj 5, Sector 1,
Bucuresti, Rumunsko
MIBRAGmbH
100%
MIBRAGmbH
MIBRAGmbH/
Remondis
Kommunale
Dienste Ost
GmbH
100%
viz sloupec F
50% MIBRAGm bH, 50%
Rem ondis Kom m unale
Dienste Ost Gm bH
25 % Mitteldeutsche
Braunkohlengesellschaft
m bH,17 % Dr. Holger
Mansel, 17 % Bernd
Haferkorn, 17 % Dr.
Dietrich Sam es,12 %
Prof. Ludw ig Luckner,12
% Prof. Dr. R. Mull u.
Partner Gm bH
ČEZ
Akenerji
Elektrik Üretim
A.S.
JTSD
Braunkohleber
gbau GmbH
100%
ČEZ
100%
ČEZ
Societatea
Nationala
Nuclearelectric
a
Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No.
15, Room no: 3, Gümüşsuyu
Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko viz sloupec F
Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No.
15, Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437,
Akcez Enerji
Istanbul, Turecko
A.S.
Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13,
K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu
121 Akenerji Elektrik Üretim A. S. 255005/202577 Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko viz sloupec F
26
100%
100%
100%
100%
Societatea Nationala
Nuclearelectrica SA 51
%,ArcelorMittal Galati SA
6.2 %, ČEZ a.s. 9.15 %,
GDF SUEZ S.A. 9.15 %,
Enel Investm ent Holding
BV 9.15 %,Iberdrola
Generación S.A.U. 6.2 %,
RWE Pow er AG 9.15 %
Akenerji Elektrik Üretim
Anonim Şirketi
45,0000000%,Ali Raif
Dinçkök 0,0000002 %,
Öm er Dinçkök 0,0000002
%, Akkök Sanayi Yatırım
ve Geliştirm e A.Ş.
27,4999996,ČEZ, a.s.
27,5000000 %
Akcez Enerji A.S.
99,99999828 %, CEZ
Poland Distribution B.V.
0,00000043%,CEZ Silesia
B.V. 0,00000043 % ,Gam ze
Dinckok Yucaoglu
0,00000043 %,Raif Ali
Dinckok 0,00000043 %
Akkök Sanayi Yatırım ve
Geliştirm e Anonim
Şirketi 20,4329 %,
Em niyet Ticaret ve San.
Anonim Şirketi, 5,3568
%, Öm er Dinçkök 5,7859
%,Ali Raif Dinçkök 5,7859
%, ČEZ, a.s. 37,3614 %,
Ostatní akcionáři 25,2772
%
Poznámka
g
Poř.
č.
Název společnosti
IČ
Adresa
Majitel
a
b
c
d
e
Mem Enerji Elektrik Üretim
122 Sanayi ve Ticaret A.S.
123 Akkur Enerji Üretim A.S.
Akenerji Elektrik Enerjisi
Ithalat Ihracat ve Toptan
124 Ticaret A.S.
125 Egemer Elektrik Üretim A.S.
AK-EL Yalova Elektrik
126 Üretim A.S.
127 Akka Elektrik Üretim A.S.
CM European Power
128 Slovakia s.r.o.
MIBRAG Neue Energie
129 GmbH
AK-EL Kemah Elektrik
130 Üretim ve Ticaret A.S.
Akenerji Dogal Gaz Ithalat
Ihracat ve Toptan Ticaret
131 A.S.
132 Taidana Limited
CEZ Bulgarian Investments
133 B.V.
625774
Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, Akenerji
K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu
Elektrik Üretim
Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko A.S.
607030
Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han
No.15-17, K:3-4, Oda No. 2,
Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437,
Istanbul, Turecko
Akenerji
Elektrik Üretim
A.S.
Akenerji
Elektrik Üretim
A.S.
Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, Akenerji
K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu
Elektrik Üretim
Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko A.S.
Akenerji Elektrik Üretim
Anonim Şirketi
90,0721429 %,Öm er
Dinçkök 4,0639286 %,Ali
Raif Dinçkök 4,0638571 %,
Em niyet Ticaret Anonim
Şirketi 1,8000000 %, Raif
Ali Dinçkök 0,0000714 %
512971
695245
Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han
No.15-17, K:3-4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, 34437,
Istanbul, Turecko
664669
44 354 258
Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, Akenerji
K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu
Elektrik Üretim
Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko A.S.
CM European
Power
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava 824 12,
International
Slovenská republika
B.V.
HE 272531
Glück-Auf-Straße 1, 06712 Zeitz,
Germany
Miralay Şefik Bey Sokak No:13
Kat:4 Oda: 1 Gümüşsuyu /
Beyoğlu - İstanbul
Miralay Şefik Bey Sokak No:15
Kat:3 Oda: 3 Gümüşsuyu /
Beyoğlu - İstanbul
Griva Digeni 115, Trident Centre,
3101 Limassol, Cyprus
51661969
Hogehilweg 7H, 1101 CA
Amsterdam Zuidoost, Holandsko
HRB 25878
736921
745367
27
Mitteldeutsche
Braunkohleng
esellschaft
mbH
Akenerji
Elektrik Üretim
A.S.
Akenerji
Elektrik Üretim
A.S.
Tomis Team
S.R.L.
ČEZ
Poznámka
g
Akenerji Elektrik Üretim
Anonim Şirketi 99,000
%,Ali Raif Dinçkök 0,3650
%, Öm er Dinçkök 0,1400
%, Raif Ali Dinçkök 0,1200
%, Ayça Dinçkök 0,1200
%,Gam ze Dinçkök
Yücaoğlu 0,1200 %, Mutlu
Dinçkök 0,1200 %,Alize
Dinçkök 0,0150 %
Akenerji Elektrik Üretim
Anonim Şirketi 99,000
%,Ali Raif Dinçkök 0,3561
%,Öm er Dinçkök 0,3500
%,Raif Ali Dinçkök 0,1250
%,Ayça Dinçkök 0,0500
%,Gam ze Dinçkök
Yücaoğlu 0,0500 %,
Mutlu Dinçkök 0,0500 %,
Alize Dinçkök 0,0189 %
Akenerji Elektrik Üretim
Anonim Şirketi 90,0000
%,Ali Raif Dinçkök 4,0000
%,Öm er Dinçkök 4,0000
%, Ayça Dinçkök 1,0000
%,Raif Ali Dinçkök 1,0000
%
Akenerji Elektrik Üretim
A.Ş. TRY 134 999 992,50,
podíl 99,9999944%
Raif Ali Dinçkök TRY 1,25,
podíl 0,0000009%
Ayça Dinçkök, TRY 1,25,
podíl 0,0000009%
Gam ze Dinçkök Yücaoğlu
TRY 1,25, podíl
0,0000009%
CEZ Poland Distrıbution
B.V. TRY 1,88, podíl
0,0000014%
CEZ Silesia B.V. TRY 1,87,
podíl 0,0000014%
Miralay Şefik Bey Sokak, No.13,
Akenerji
K:4, Oda No. 1, Gümüşsuyu
Elektrik Üretim
Beyoğlu, 34437, Istanbul, Turecko A.S.
417382
Podíl na
základním
kapitálu (% )
f
Akenerji Elektrik Üretim
Anonim Şirketi 90,0000
%, Ali Raif Dinçkök 3,6500
%, Öm er Dinçkök 3,5000
%, Raif Ali Dinçkök 1,2000
%, Ayça Dinçkök 0,5000
%, Gam ze Dinçkök
Yücaoğlu 0,5000 %,Mutlu
Dinçkök 0,5000 %, Alize
Dinçkök 0,1500 %
24,5 % = ČEZ, a.s.,51 % =
CM European Pow er
International B.V.,24,5 % =
Slovnaft, a.s.
100%
99,99%
zm ěna obchodní
firm y od 3.5.2011
99,99%
100%
100%
nová
společnosti datum nabytí
3.1.2011
Poř.
č.
Název společnosti
IČ
Adresa
Majitel
a
b
c
d
e
CEZ International Finance
134 Ireland Ltd.
TMK Hydroenergy Power
135 S.R.L.
Free Energy Project
136 Oreshets EAD
494547
27189093
201260227
137 Eco-Wind Construction S.A.
300426
138 A.E. Wind sp. z o.o.
300814
Elektrownie Wiatrowe
139 Lubiechowo sp. z o.o.
291340
Farma Wiatrowa Leśce sp. z
140 o.o.
330281
Farma Wiatrowa Wilkolaz141 Bychawa sp. z o.o.
330670
142 F.W. Tolkowiec sp. z o.o.
374097
143 Mega Energy sp. z o.o.
374306
Arthur Cox Building, Earlsfort
Terrace, Dublin 2, Irsko
48 Primaverii St., 1st floor, Resita,
Caras-Severin County, 320012,
Rumunsko
CEZ Finance
Ireland Ltd.
CEZ Romania
S.A.
Sofia, Municipality of Sredets, 140 CEZ Bulgarian
G.S. Rakovski street, PC 1000,
Investments
Bulharsko
B.V.
CEZ Poland
ul. Marynarska 11, 02-674,
Distribution
Warszawa, Polsko
BV
Eco-Wind
ul. Marynarska 11, 02-674,
Construction
Warszawa, Polsko
S.A.
Eco-Wind
ul. Chobolańska 29/4, 71-023,
Construction
Szczecin, Polsko
S.A.
Eco-Wind
ul. Marynarska 11, 02-674,
Construction
Warszawa, Polsko
S.A.
Eco-Wind
ul. Marynarska 11, 02-674,
Construction
Warszawa, Polsko
S.A.
Eco-Wind
ul. Marynarska 11, 02-674,
Construction
Warszawa, Polsko
S.A.
Eco-Wind
ul. Marynarska 11, 02-674,
Construction
Warszawa, Polsko
S.A.
28
Podíl na
základním
kapitálu (% )
f
Poznámka
g
100%
nová
společnosti datum nabytí
3.2.2011
zm ěna obchodní
firm y od
20.12.2011
100%
nová
společnosti datum nabytí
23.5.2011
100%
nová
společnosti datum nabytí
13.10.2011
zm ěna obchodní
firm y a sídla od
14.11.2011
67%
nová společnost
- datum nabytí
30.12.2011
100%
nová společnost
- datum nabytí
30.12.2011
100%
nová společnost
- datum nabytí
30.12.2011
100%
nová společnost
- datum nabytí
30.12.2011
100%
nová společnost
- datum nabytí
30.12.2011
100%
nová společnost
- datum nabytí
30.12.2011
100%
nová společnost
- datum nabytí
30.12.2011
2. OBCHODNÍ SMLOUVY
2.1. Obchodní smlouvy společnosti s ovládající osobou (přímým způsobem) - platné v roce 2011
Číslo
smlouvy
Platnost
13/98
neurčito
SDCH
Dodávka a odběr užitkové vody pro automyčku LIAZ a
autocisternu LIAZ
dle
cenového
ujednání
14/98
neurčito
DB
Smlouva o proškolení zam., kurzech, přezkoušení odborných
znalostí, dodatek č. 1
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
62/99
neurčito
DB
Kupní smlouva na dodávku povrchové vody, dodatky č. 1-3
dle
cenového
ujednání
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
7/01
neurčito
DB
dle
Nájemní smlouva č. OP/3/02 - Pronájem části parcely č. 2372/1 cenového
přístřešek na kola, dodatek č. 1
ujednání
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
29/01
neurčito
DB
Nájemní smlouva č. OP/5/01 - pronájem pozemkových parcel,
dodatek č. 1, dodatek č. 2
dle
cenového
ujednání
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
6/02
neurčito
DB
Kupní smlouva na odkanalizování pitné a užitkové vody, cenové
ujednání č. 1 - 15, dodatek č. 1
dle
cenového
ujednání
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
7/02
neurčito
DB
Kupní smlouva na odvádění srážkových vod kanalizací Dolů
Bílina, cenové ujednání č. 1 - 11, dodatek č. 1
dle
cenového
ujednání
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
8/02
neurčito
DB
Kupní smlouva na dodávku pitné a užitkové vody, cenové
ujednání č. 1 - 15, dodatek č. 1
dle
cenového
ujednání
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
12/02
neurčito
DNT
Kupní smlouva na dodávky tepelné energie, dodatky č. 1 - 6
dle
cenového
ujednání
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
15/02
neurčito
DNT
Kupní smlouva - dodávka pitné a užitkové vody z rozvodů
vnitropodnikové vodovodní sítě DNT, cenové ujednání,
dod. č. 1 – 21
dle
cenového
ujednání
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
16/02
1.1.02 neurčito
DNT
Smlouva o dílo - čištění odpadních splaškových vod, cenové
ujednání, dodatky č. 1 - 4
dle
cenového
ujednání
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
40/02
neurčito
SDCH
Smlouva o poskytování služeb v oblasti výpočetní a komunikační
pronájem
techniky, příloha č. 1 a dodatek č. 1 a č. 2
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
84/02
neurčito
DB
Kupní smlouva na odvedení odpadních a srážkových vod z mycí
rampy ZS do kanalizace SD - Autodoprava, a.s., cen. ujednání
č. 1
dle
cenového
ujednání
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
92/02
neurčito
DB
Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla a TUV, přílohy A
č. 1,2,3 a B 1 - 10
dle
cenového
ujednání
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
135/02
Předmět
1.12.02 DNT
30.11.11
Smlouva o nájmu telekomunikačních zařízení a poskytování
služeb spojených s užíváním těchto zařízení, přílohy č. 1 - 4;
dodatky č. 2 a 3, dodatek č. 4, příl . 1 - 3; dodatek č. 5; příl. 1-3;
dodatek č. 6 – 8; příl. 1 – 3 , dodatek č. 9 příl. 1, dodatek č. 10
příl. 1 – 3, dodatek č. 11 příl. 1 – 3, dodatek č. 12 příl. 1 - 3
29
Cena
plnění
Úhrada
ceny
splatnost fa
14 dnů
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
33/03
neurčito
DB
dle
Prodej sodové vody pro zaměstnance kupujícího, dodatky č. 1,2,3 cenového
ujednání
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
65/04
neurčito
SDCH
Smlouva o provedení dobrovolné dražby
dle
cenového
ujednání
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
1/05
neurčito
DNT
dle
Smlouva o dílo č. OE 12/2004 - vyčištění recirkulující mycí vody z
cenového
mytí kolové dopravy Cenové ujednání; dodatek č. 1 - 8
ujednání
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
3/05
neurčito
DNT
Smlouva o nájmu movitého a nemovitého majetku. Příloha č. 1
dle
Seznam pronajímaného majetku, dodatek č. 1, příl. č. 1; dodatek
cenového
č. 2 příl. 1; dodatek č. 3; dodatek č. 4; dodatek č. 5, příl. č. 1;
ujednání
dodatek č. 6, dodatek č. 7, příloha č. 1
4/05
neurčito
DNT
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. Přílohy A, B,
splatnost fa
dle cenové
C;dodatek č. 1, příloha B, dodatek č. 2 příl. B, dodatek č. 3 příl. B,
vzájemným
přílohy
dodatek č. 4 příl. B, dodatek č. 6 příl. B
zápočtem
10/05
neurčito
DNT
Smlouva o dílo č. OE 11/2004 - čištění odpadních splaškových
vod. Cenové ujednání; dodatky č. 1,2,3,4,5,6
dle
cenového
ujednání
13/05
neurčito
DB
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. El - 04/05
přílohy A 01, 02 a B 01 - 07, dodatek č. 1/2006; 1/2007
splatnost fa
dle cenové
vzájemným
přílohy
zápočtem
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
14/05
neurčito
DB
Smlouva o nájmu telekomunikačních zařízení a o poskytování
služeb realizovaných prostřednictvím těchto zařízení. Přílohy č. 1
splatnost fa
- 4; dodatek č. I, dodatek č. II, dodatek. III, příl. č. 2,dodatek č. IV; dle ceníku vzájemným
změna příl. č. 1 a 3, dodatek č. V; změna příl. č. 3, dodatek č. VI;
zápočtem
změna příl. č. 1 a 3, dodatek č. VII; příl. č. 1 - 3
20/05
neurčito
DB
dle
Smlouva o spoluužívání majetku SD a. s. - Doly Bílina v bývalém
cenového
ZD v Bílině, Důlní ulici dodatek č. 1
ujednání
23/05
neurčito
SDCH
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. sml. OZ/M/0003/2005 sklad včetně kanceláře a soc. zařízení, příloha č. 1, dodatek č.
1/2008, příloha č. 1; dodatek č. 1/2011; příloha č. 1
splatnost fa
dle cenové
vzájemným
dohody
zápočtem
26/05
neurčito
DB
Smlouva na poskytování služeb centrálních šaten a koupelen v
areálu centrálního závodu v Bílině Důlní ulici
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
27/05
neurčito
DB
splatnost fa
Smlouva o poskytování služeb šaten a koupelen - objekt hlavních
dle ceníku vzájemným
šaten a koupelen Provozu Úpravna uhlí Ledvice na Dolech Bílina
zápočtem
40/05
neurčito
SDCH
Smlouva o správě, údržbě a opravách manažerských vozidel v
majetku Severočeských dolů a.s., přílohy č. 1 a 2
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
82/05
1.1.05 neurčito
SDCH
Smlouva č. OZ/E/0001/ o zřízení a provozování konsignačních
skladů ND na motorová vozidla, dodatek č. 1/2005, dodatek č.
1/2008; dodatek č. 1/2011, příloha č. 1
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
136/05
1.7.05 neurčito
DNT
Kupní smlouva na dodávky a odběr tepelné energie. Přílohy č. 1 a dle
2, dodatek č. 1, příl. č. 2 - cenové ujednání, dodatek č. 2,3,4,5 a 6 cenového
ujednání
4/06
2.1.06 neurčito
DNT
splatnost fa
Smlouva o dílo č. 10/2006 provedení revize a vyhodnocení revize
dle ceníku vzájemným
PHP dle potřeb objednatele, dodatek č. 1
zápočtem
SDCH
Smlouva o provozu dopravních prostředků. Přílohy č.I.1.-I.3.,
dodatek č. 1, dodatek č. II - ceník 2007, č. 3 - ceník 2008, č.4
ceník 2009, č. 5 ceník od 1.11.2009; č. 6 ceník od 1.1.2011, č. 7
ceník od 1.1.2012
5/06
neurčito
30
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
16/06
neurčito
SDCH
Kupní smlouva na vyvařování a prodej hlavních teplých a
zmrazených jídel ze závodní kuchyně DNT, dodatek č. 1
dle
cenového
ujednání
30/06
neurčito
DNT
Smlouva u užívání šatnovacích skříněk centrálních šaten v
Tušimicích. Dodatek č. 1 - změna ceny, Dodatek č. 2 - změna
ceny; Dodatek č. 3 – změna ceny
splatnost fa
dle cenové
vzájemným
dohody
zápočtem
88/06
neurčito
SDCH
Smlouva o provedení dobrovolné dražby 0/102/Ko/06. Dodatek
č.1; příloha č.1, dodatek č.2
splatnost fa
dle cenové
vzájemným
dohody
zápočtem
92/06
neurčito
DNT
Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, přílohy A, B,
splatnost fa
dle cenové
C; dodatek č.1, dodatek č.2, dodatek č. 3, dodatek č. 4, dodatek
vzájemným
přílohy
č. 5
zápočtem
30/07
1.4.07 SDCH
31.12.2012
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
Smlouva o poskytování služeb v oblasti informačních technologií.
splatnost fa
Přílohy č. 1,2, Dodatek č.1, Příloha č.1, Dodatek č. 2, Dodatek
dle dohody vzájemným
č. 3, Dodatek č. 4, Dodatek č. 5
zápočtem
splatnost fa
dle cenové
vzájemným
dohody
zápočtem
54/07
neurčito
DB
Kupní smlouva dodávky povrchové vody a odvedení odpad. vod
do kanalizace SčVK. Cenové dohody
94/07
1.7.07 neurčito
SDCH
splatnost fa
Kupní smlouva na prodej hlavních teplých jídel a mražených jídel.
dle dohody vzájemným
Příloha č.1, dodatky č. 1-6
zápočtem
116/07
neurčito
SDCH
Smlouva o platebním styku
1/08
neurčito
SDCH
Smlouva o operativním leasingu vozidel. Přílohy č.1.1-5.1,
dodatek č.1 – 4
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
13/08
neurčito
SDCH
Smlouva č. OZ/El 001/2008 o zřízení a provozování
konsignačních skladů ND na motorová vozidla. Přílohy č. 1
a,b,č.2,č.3 a,b; Dodatek č. 1/2011 – Příloha č. 1
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
14/08
neurčito
SDCH
splatnost fa
Smlouva o nájmu nebytových prostor v majetku SDA. Příloha č.1
dle dohody vzájemným
Dodatek č. 1/2011, Příloha č. 1
zápočtem
27/08
neurčito
DNT
Smlouva o dílo - Rozvoz PHM pomocí autocisteren do zemních
strojů SDA
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
Smlouva o podmínkách dodávek zboží č. OZ/P/0003/2008
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
46/08
do
SDCH
28.2.2011
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
63/08
neurčito
DNT
splatnost fa
Smlouva na užívání šatnovacích skříněk v objektu šaten Březno.
dle ceníku vzájemným
Dodatek č.1, Dodatek č. 2
zápočtem
64/08
neurčito
SDCH
Smlouva o směnečných obchodech a o úschově směnek. Přílohy
č.1-4
77/08
neurčito
SDCH
Smlouva o nájmu vozidel. Přílohy č.1-4, Dodatek č. 1
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
1/09
1.2.2009 SDCH
neurčito
Smlouva o poskytování účetních služeb
Přílohy č. 1,2,A,B, dodatek č. 1
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
2/09
1.1.2009 SDCH
neurčito
Smlouva o poskytování daňových služeb
Přílohy č. 1,2,A,B, daňový harmonogram
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
31
7/09
neurčito
SDCH
Rámcová dohoda o spolupráci při zajištění zpracování mezd
v nouzových stavech
42/09
1.2.2009 SDCH
neurčito
Nájemní smlouva – pronájem kanceláře č. 11 v objektu správní
budovy
splatnost fa
dle dohody vzájemným
zápočtem
99/09
1.7.2009 SDCH
neurčito
Smlouva o dílo č. 1/09/DNT – zpracování dat z digitálních
tachografů a paměťových karet řidičů, Příloha č. 1 a č. 2
splatnost fa
dle dohody vzájemným
zápočtem
131/09
SDCH
Smlouva o úplatném převodu cenných papírů
Příloha
splatnost fa
dle dohody vzájemným
zápočtem
SDCH
Smlouva o udělení souhlasu se záměrem provedení stavby
„Úložiště smetků ze zametacích vozů“
Příloha: Kopie: situace z projektové dokumentace
65/10
SDCH
Kupní smlouva – prodej pozemkové parcely č. 2372/241
Geometrický plán
Vyjádření MÚ (Stavební úřad Bílina)
dle dohody do 30 dnů
107/10
1.8. 2010 SDCH
neurčito
Nájemní smlouva - pronájem mostové váhy pro silniční vozidla
Příloha č. 1, Předávací protokol, Dodatek č. 1/2010
pronájem
112/10
od
1.10.2010 - SDCH
neurčito
Smlouva o zajištění stravenek pro bývalé zaměstnance
(důchodce)
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
13/11
od
1.1.2011- SDCH
neurčito
Mandátní smlouva – administrativní služby v oblasti evidence a
formální kontroly záznamů o provozu vybraných vozidel v oblasti cena
smluvní
spotřeby pohonných hmot
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
14/11
od
1.1.2011- SDCH
neurčito
Komisionářská smlouva – provádění údržby a oprav vybraných
vozidel
paušál
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
25/11
od
SDCH
28.2.2011
Dohoda o ukončení účinnosti obchodní smlouvy „Nájemní
smlouva“ (číslo u pronajímatele VTN 93-04) včetně příloh a
dodatků na pronájem nebytových prostor – kanceláří ve správní
budově DB „B“ a „C“ (VTP)
splatnost fa
nájemné
vzájemným
dle dohody
zápočtem
Smlouva o dílo – měření dilataci na stavebních objektech
v předpolí DNT, doplňková a kontrolní měření v roce 2011
Příloha č. 1 – Projekt úkolu
Příloha č. 2 – Rozpočet ceny
splatnost fa
30
dle dohody
kalendářních
dnů
27/10
30/11
32/11
41/11
43/11
80/11
1 rok od
podpisu
10.1.201116.12.2011 DNT
do
DB
31.12.2011
1.3.2011 do
31.12.2016 SDCH
1.4.2011 SDCH
neurčito
neurčito
SDCH
splatnost fa
vzájemným
zápočtem
Smlouva o dílo – realizace „Těžební a bezjádrový vrtný průzkum“
splatnost fa
dle cenové
na DB
vzájemným
specifikace
Příloha č. 1: Ceník průzkumových vrtných prací
zápočtem
Smlouva o podmínkách dodávek zboží č. 039/N/M/P/11
dle ceníku
Kupní smlouva na prodej hlavních teplých jídel a mražených jídel
splatnost fa
určených pro závodní stravování, zaměstnancům a bývalým
dle dohody vzájemným
zaměstnancům
zápočtem
Příloha č. 1
Rámcová smlouva o dílo na provádění vrtných a trhacích prací
Přílohy č. 1 a 2, Dodatek č. 1, Příloha č. 1 k dodatku č. 1
32
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
130/11
09.2011 –
12.2011
SDCH
Smlouva o dílo na akci: Rekultivace Pokrok XI. povážka
zúrodnitelnými zeminami
Příloha č. 1
1. dodatek ke smlouvě o dílo
splatnost fa
dle dohody vzájemným
zápočtem
2.2. Obchodní smlouvy společnosti s dalšími ovládanými osobami uvnitř skupiny SD - platné v
roce 2011
Číslo
smlouvy
Platnost
10/02
neurčito
1.S
Kupní smlouva na dodávku povrchové vody. Cenové ujednání,
dodatky č. 2 a č. 3
dle
cenového
ujednání
7/06
neurčito
1.S
Smlouva o provozu dopravních prostředků. Přílohy č.I.1.-I.3.;
dodatek č.1 – 5
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
11/06
neurčito
KD
Smlouva o provozu dopravních prostředků. Přílohy č.I.1.-I.3.;
dodatek č. 1 – 5
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
107/07
neurčito
Rekult.
Smlouva o provozu dopravních prostředků. Příloha č. I.1.-I.2.;
dodatek č.1 – 4
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
2/08
neurčito
1.S
Smlouva o operativním leasingu vozidel. Přílohy č. 1.1.-5.1.,
dodatek č.1 – 4
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
3/08
neurčito
KD
Smlouva o operativním leasingu vozidel. Přílohy č. 1.1.-5.1.,
dodatek č.1 – 4
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
18/08
neurčito
Rekult.
Smlouva o operativním leasingu vozidel. Přílohy č. 1.1.-5.1.,
dodatek č.1 – 4
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
39/09
1.1.2009 1.S
neurčito
Kupní smlouva č. 1S-05-2009 na dodávky technických plynů
Cenová dohoda
splatnost fa
dle cenové 30
dohody
kalendářních
dnů
98/09
1.6.2009 KD
neurčito
Smlouva o nájmu vozidel
Přílohy 1 – 4
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
107/09
1.6.2009 1.S
neurčito
Smlouva o nájmu vozidel
Přílohy 1 – 4
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
112/09
1.6.2009 Smlouva o nájmu vozidel
Rekult.
neurčito
Přílohy 1 – 4
splatnost fa
dle ceníku vzájemným
zápočtem
128/09
1.10.2009 1.S
neurčito
Nájemní smlouva č. 1S-53-2009
Čistírna odpadních vod
dle dohody
Smlouva o dílo „Rekultivace Březno TKO – povážka ornicí“
Příloha č. 1
splatnost fa
dle dohody vzájemným
zápočtem
132/10
říjen –
30.4.11
Předmět
Rekult.
33
Cena
plnění
Úhrada
ceny
splatnost fa
30 dní
splatnost fa
30 dní
142/10
listopad –
Smlouva o dílo „Rekultivace Březno XVIII – povážka ornicí“
Rekult.
31.10.11
Příloha č. 1; 1. Dodatek
splatnost fa
dle dohody vzájemným
zápočtem
121/11
duben 2011
Smlouva o dílo na akci: Skrývka ornice na DNT 2011 – odvoz
–
Rekult.
ornice
31.12.2011
splatnost fa
dle dohody vzájemným
zápočtem
2.3. Obchodní smlouvy společnosti s ovládající osobou (nepřímým způsobem) a
dalšími společnostmi ovládanými touto osobou - platné v roce 2011
Číslo
smlouvy
Platnost
20/03
neurčito
148/07
63/09
34/11
132/11
146/11
neurčito
Předmět
Úhrada
ceny
ČEZ
Smlouva o prodeji povrchové vody č. LE 00004195
Dodatek č. 1
dle
cenového
ujednání
splatnost fa
30 dní
ČEZ
Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcných břemen.
Příloha č.1
dle ocenění
splatnost fa
30 dní
ČEZ
Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku k.ú. Břežánky
pro p.p. č. 43/5 k.ú. Břežánky
1.3.2011 LM
neurčito
neurčito
Cena
plnění
LM
1.11.2011 ČEZ
neurčito
dle
splatnost fa
znaleckého
30 dní
posudku
Smlouva o dílo na provádění vrtných a trhacích prací (VTP)
splatnost fa
Přílohy č. 1 – 4; Dodatek č. 1
dle dohody vzájemným
zápočtem
Nájemní smlouva na zrekonstruovaný přístřešek u spodní vrátnice
splatnost do
areálu pronajímatele v Mořině, použit pro uskladnění ledku
nájemné
15. násl.
měsíce
Smlouva o spolupráci – poskytnout společnosti ČEZ ICT
informace o ukončení prac. poměru zam. SDA, kteří mají
bez úplaty
uzavřený smluvní vztah se spol. ČEZ ICT; Příloha č. 1 –
Prohlášení
2.4. Obchodní smlouvy propojených osob (skupiny ČEZ) uzavřené společností SD - Vrtné
a trhací práce, a.s. do dne zápisu fúze se společností SD – Autodoprava, a.s. do
Obchodního rejstříku (31. 7. 2010) - platné
1) LOMY MOŘINA, spol. s r.o., Mořina
Smlouva o dílo na provádění vrtných a trhacích prací
předmět plnění: vrtné a trhací práce v lomech a likvidace nadměrných kusů
2) LOMY MOŘINA, spol. s r.o., Mořina
Výkony podle jednotlivých objednávek
předmět plnění: opravy, revize
cena dle ujednání, resp. ceníku
34
3) LOMY MOŘINA, spol. s r.o., Mořina
Smlouva o pronájmu skladu výbušnin
předmět plnění: nájem skladu výbušnin v areálu LM
cena dle ujednání, resp. ceníku
4) LOMY MOŘINA, spol. s r.o., Mořina
Smlouva o pronájmu přístřešku na uskladnění AN
předmět plnění: nájem přístřešku pro skladování AN
cena dle ujednání, resp. ceníku
5) LOMY MOŘINA, spol. s r.o., Mořina
Smlouva o pronájmu nebytových prostor a službách
předmět plnění: nájem nebytových prostor, dílny a služby s tím spojené
cena dle ujednání, resp. ceníku
6) LOMY MOŘINA, spol. s r.o., Mořina
Dodávky nafty a materiálu na základě objednávek
předmět plnění: nafta a spotřební materiál
cena dle ujednání, resp. ceníku
7) LOMY MOŘINA, spol. s r.o., Mořina
Refakturace spotřeby elektřiny
předmět plnění: refakturace spotřeby elektřiny
cena dle ujednání, resp. ceníku
3. JINÉ VZTAHY
3.1. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob
V roce 2011 nebyly uskutečněny žádné právní úkony, které by byly učiněny v zájmu a ve
prospěch propojených osob.
3.2. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo
uskutečněna ovládanou osobou (resp. ovládající osobou)
V roce 2011 nebyla přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou ostatní opatření, v důsledku
kterých by vznikla ovládané osobě majetková újma.
3.3. Jiná plnění poskytnutá ovládanou osobou
V roce 2011 nebyla poskytnuta žádná další plnění, která by měla dopad na hospodaření
ovládané osoby v uvedeném účetním období.
35
4. OSTATNÍ INFORMACE
Použité zkratky (v rámci kapitoly obchodních smluv):
a. s.
DB
DNT
IČ
KD
LM
SD, SDCH
1. S
Rekult
akciová společnost
Doly Bílina (Severočeské doly a.s.)
Doly Nástup Tušimice (Severočeské doly a.s.)
identifikační číslo organizace
SD – Kolejová doprava, a. s.
Lomy Mořina s.r.o.
Severočeské doly a. s.
SD – 1. Strojírenská, a. s.
SD – Rekultivace, a. s.
5. ZÁVĚR
Vzhledem k tomu, že vztahy mezi propojenými osobami probíhaly na standardním
obchodním základě, nevznikla společnosti SD – Autodoprava, a. s., z důvodu existence
ovládacích vztahů, žádná majetková újma.
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla zpracována představenstvem společnosti
SD-Autodoprava, a. s.
V Bílině, dne 23. února 2012
Ing. Petr Hokr, předseda představenstva
…………………….
Ing. Radek Hanuš, místopředseda představenstva
…………………….
36
Z P R ÁV A NE Z Á VI S LÉ H O A U DI T OR A
-
o prověrce zprávy o vztazích
výrok k účetní závěrce
37
38
39
SD – Autodoprava, a.s.
Důlní 429
418 01 Bílina
Účetní závěrka a. s.
k 31. 12. 2011
Obsah:
-
Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Příloha k účetní závěrce
Určeno k projednání v představenstvu a dozorčí radě společnosti.
40
ROZVAHA
Rozvaha Úč POD 1-01
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2011
SD - Autodoprava
1 612 827
-976 397
636 430
635 826
1 479 862
-970 986
508 876
495 416
705
-705
0
0
1 479 157
-970 281
508 876
495 416
132 667
-5 411
127 256
140 051
3 378
0
3 378
3 269
87 056
-5 411
81 645
87 288
42 233
0
42 233
49 494
298
0
298
359
41
42
636 430
635 826
546 386
523 018
330 785
330 785
4 198
4 198
72 996
73 197
111 727
93 168
26 680
21 670
90 044
112 808
687
0
42 428
37 503
46 929
75 305
Výsledovka Úč POD 2-01
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2011
SD - Autodoprava
43
0
56
634 137
538 559
263 787
209 065
370 350
329 550
193 581
177 307
4 242
12 024
1 096
799
33 078
27 075
51
170
6 449
5 575
26 680
21 670
26 680
21 670
33 129
27 245
Přehled o peněžních tocích - přímá metoda
SD - Autodoprava, a.s. Bílina
rok 2011
běžné k 31.12.
období:
P.
P.1.
P.2.
A.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.2.4.
A.2.5.
A.2.6.
A.2.7.
A.2.8.
A.2.9.
A.3.
A.3.1.
A.3.2.
A.3.3.
A.3.4.
A.3.5.
A.3.6.
A.4.
A.*
A.6.
A.6.1.
A.6.2.
A.6.3.
A.***
B.
B.1.
B.1.1.
B.2.
B.2.1.
B.***
C.
C.1.
C.1.3.
C.2.
C.2.5.
C.***
D.2.
D.3.
D.***
F.
R.
R.1.
R.2.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/-
+
-
+
+/-
+
+
+
+
+
Kontrolní součty:
Stav pen. prostř. a PEK na zač. období
Peníze
Peněžní ekvivalenty
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Nákup a prodej zboží
Příjmy z prodeje zboží
Výdaje na pořízení zboží
Příjmy a výdaje - provozní činnost
Tržby z prodeje výrobků a služeb
Ostatní příjmy z provozní činnosti
Výdaje na pořízení zásob
Výdaje za energii
Výdaje za opravy
Výdaje za služby
Výdaje za osobní náklady
Zaplacené daně a poplatky s výjimkou DP
Ostatní provozní výdaje
Příjmy a výdaje typu finančních A a V
Příjmy z prodeje krátkodobých CP (ne PEK)
Přijaté úroky
Ostatní příjmy charakteru finačních výnosů
Přijaté dividendy a podíly na zisku
Placené úroky s výjimkou kapitalizovaných
Ostatní výdaje charakteru finančních nákladů
Úhrady daně z příjmů z běžné činnosti
Čistý peněžní tok z běžné činnosti
Mimořádná činnost
Příjmy z mimořádné činnosti
Výdaje z mimořádné činnosti
Úhrady daně z příjmů z mimořádné činnosti
Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
Výdaje na pořízení dlouhod.neh.a hmot.majetku
Příjmy z prodeje stálých aktiv
Příjmy z prodeje dl.nehmot.a hmot.majetku
Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Peněžní toky z finanční činnosti
Změna stavu dlouhodobých popř. krátkodob. závazků
Změna stavu pohl/závazků ze skup.cashpoolingu
Dopad změn vlastního kapitálu a peněž.prostř.
Přímé platby na vrub fondů
Čistý peněžní tok z finanční činnosti
Přecenění KFM - výsledkové
Rozpuštění AÚV-KFM minulých let
Nepeněžní úpravy krátkodobého finančního majetku
Čisté zvýšení/snížení peněž.prostředků a PEK
Stav pen. prostř. a PEK na konci období
Peníze
Peněžní ekvivalenty
R. - P. - F. = 0
44
rok 2010
minulé
49 493 640,00
7 993 640,00
41 500 000,00
56 751 796,12
32 146 708,62
24 605 087,50
0,00
0,00
0,00
730 898,91
759 439,53
149 771,42
675 200,27
264 717,47
894 824,28
501 428,59
459 980,40
327 089,50
055 071,53
41 866,22
67 195,10
278 296,46
-211 101,36
162 168 883,68
626 706 676,51
6 284 322,07
-167 570 830,35
-9 049 536,22
-21 028 674,72
-46 288 055,18
-170 514 950,83
-47 140 691,57
-9 229 376,03
233 227,94
153 566,64
134 157,96
153 548,30
264 809,53
184
758
6
-210
-9
-38
-55
-200
-56
-9
-245 858,38
-185 129,89
2 574 200,00
-217 700,00
187 346 965,13 162 251 606,72
0,00
0,00
0,00
0,00
187 346 965,13 162 251 606,72
-195
-195
3
3
-191
101
101
941
941
159
274,51 -145 389 244,91
274,51 -145 389 244,91
978,00
9 606 960,00
978,00
9 606 960,00
296,51 -135 782 284,91
-3 448 042,15
-3 448 042,15
-3 448 042,15
0,00
-7 260 373,53
42 233 266,47
42 233 266,47
0,00
0,00
-30
-30
-2
-2
-33
865
865
857
857
722
000,00
000,00
390,43
390,43
390,43
-7
49
7
41
-5
-5
258
493
993
500
087,50
087,50
156,12
640,00
640,00
000,00
0,00
Přehled o změnách vlastního kapitálu
SD - Autodoprava, a.s. Bílina
IČ: 25028197
2011
2010
A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku ( ú.411 )
B. Základní kapitál nezapsaný ( ú. 419 )
C. A. +/- B. se zohledněním účtu 252
D. Emisní ážio
E. Rezervní fondy
F. Ostatní fondy ze zisku
G. Kapitálové fondy
H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření
I. Zisk účetních období (ú.428 + zůstatek na str.D ú.431 )
J. Ztráta účetních období ( ú.429 + zůstatek na str.MD ú.431 )
K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění
26 680
45
21 670
Příloha k účetní závěrce
společnosti SD - Autodoprava, a.s.
k 31. 12. 2011
I. Obecné údaje
1. Obchodní firma: SD
Sídlo:
– Autodoprava, a.s.
Bílina, Důlní čp. 429, PSČ 418 01
Právní forma: akciová společnost
IČ: 25028197
Rozhodující předmět činnosti: Přeprava, pronájem a opravy motorových vozidel, pronájem stavebních
strojů a zařízení, přípravné a dokončovací stavební práce, provádění trhacích a ohňostrojových prací,
výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, zajišťování kurzů a
školení, montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení.
Datum vzniku společnosti:
Rozvahový den:
14. 11. 1997
31. 12. 2011
2. Osoby, podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%:
Název právnické osoby
Sídlo
2011 – podíl v %
2010 – podíl v %
Severočeské doly a.s.
Chomutov
100,0
100,0
3. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku:
V průběhu účetního období 2011 nedošlo k žádným změnám a dodatkům v obchodním rejstříku.
4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období:
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná jeho
předseda, nebo místopředseda společně s jedním členem, nebo jednotliví členové na základě písemného
pověření.
Management řídí společnost v rámci svěřených pravomocí:
- ředitel společnosti - úsek ředitele společnosti
- ekonomicko-personální náměstek ředitele (EPN) - úsek EPN
- výrobně-technický náměstek ředitele (VTN) - úsek VTN
Pravomoci a odpovědnost jsou dány obecnou legislativou a interními řídícími dokumenty, z nichž lze
považovat za nejvýznamnější Organizační řád společnosti (vč. organizačního schéma). V průběhu
uplynulého účetního období nedošlo k zásadním změnám organizační struktury společnosti.
5. Členové dozorčích a statutárních orgánů k rozvahovému dni:
Funkce
Jméno a příjmení
Dozorčí rada – předseda
Ing. Josef Molek
Dozorčí rada – místopředseda
Ing. Antonín Vincenc
Dozorčí rada – člen
Jaroslav Vrba
Dozorčí rada – člen
Ing. Iveta Veitzová
Dozorčí rada – člen
Ing. Pavel Kohút
Dozorčí rada – člen
Luboš Jankůj
Představenstvo – předseda
Ing. Petr Hokr
Představenstvo – místopředseda
Ing. Radek Hanuš
Představenstvo – člen
Milan Pospíšil
46
6. Osoby, v nichž má účetní jednotka podíl na základním kapitálu více než 20 %:
Společnost nemá podíl na základním kapitálu v žádné obchodní společnosti ani družstvu.
Společnost nemá žádnou provozovnu mimo Českou republiku.
7. Počty zaměstnanců, řídící zaměstnanci, benefity
2011
Průměrný počet zaměstnanců:
- z toho řídících:
Výše osobních nákladů na zaměstnance:
- z toho řídících:
Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů:
počet
počet
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
434
10
193 581
10 366
1 404
2010
403
10
177 307
9 776
1 553
Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě
akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů:
Na základě kolektivní smlouvy poskytuje společnost zaměstnancům příspěvek na stravování, penzijní
připojištění, vedení společnosti má smluvně k dispozici služební automobil k osobnímu užívání.
II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních
zásadách a způsobech oceňování
1. Obecné účetní zásady
Účetnictví společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném
znění, prováděcí vyhláškou MF č. 500/2002 Sb., kterou se realizují vybraná ustanovení zákona o účetnictví
a Českými účetními standardy pro podnikatele.
Od roku 2004 má společnost centralizované skladové hospodářství a MTZ v rámci skupiny SD. Uvedené
činnosti jsou zabezpečovány na základě smluvního vztahu s mateřskou společností, jehož součástí je
provozování dvou konsignačních skladů materiálu. V rámci ročních závěrkových prací je prováděna
inventarizace nespotřebovaného materiálu v autodílnách a nespotřebovaných pohonných hmot v nádržích
vozidel vždy k 31. 12. běžného roku. Zjištěné zůstatky těchto položek jsou účetně vyjmuty z nákladové
spotřeby a počátkem nového účetního období vráceny zpět.
Od roku 2009 zajišťuje účetní a daňové služby pro společnost mateřská společnost Severočeské doly a.s.,
na základě smluvního vztahu (daňové služby od 1. 1. 2009, účetní služby od 1. 2. 2009).
V průběhu roku 2010 byla realizována fúze (sloučením) společností SD - Autodoprava, a.s. (nástupnická
organizace) a SD - Vrtné a trhací práce, a.s. (zanikající organizace), zapsané v obchodním rejstříku ke dni
31. 7. 2010. Ke stejnému datu došlo k výmazu zanikající společnosti z obchodního rejstříku a k ukončení
činnosti jejího představenstva a dozorčí rady. V důsledku fúze byl rozšířen předmět podnikání společnosti
SD - Autodoprava, a.s. o nově převzaté činnosti. Rozhodný den fúze byl 1. leden 2010. Fúze společností
probíhala na základě projektu fúze, schváleného představenstvy obou zúčastněných společností.
2. Způsoby oceňování
Druhy aktiv
Zásoby nakoupené
Zásoby vytvořené vlastní činností
Zásoby pořízené bezplatně
Zásoby nalezené (inventarizační přebytky)
Zásoby – odpad
Zásoby – zbytkové produkty vrácené na sklad
Nedokončená výroba
Způsob ocenění
Pořizovací cena
Vlastní náklady
Reprodukční pořizovací cena
Reprodukční pořizovací cena
Reprodukční pořizovací cena
Reprodukční pořizovací cena
Vlastní náklady
47
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Nevyfakturované dodávky
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – nákup
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – darovaný
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – nově zjištěný
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – vyroben vlastní čin.
Cenné papíry a majetkové účasti
Pohledávky, ceniny a peněžní prostředky
Vlastní náklady
Vlastní náklady
Dle smlouvy nebo odborný odhad
Pořizovací cena
Reprodukční pořizovací cena
Reprodukční pořizovací cena
Vlastní náklady
Pořizovací cena
Nominální hodnota
3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase, tj. u
zásob převzatých bezplatně nebo přírůstků zjištěných inventarizací, se cena stanoví na základě odborného
odhadu jejich užitné hodnoty v porovnání s tržní cenou. U ocenění bezplatně nebo inventarizací zjištěného
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je vyžadován pro stanovení ceny znalecký posudek.
4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti
předcházejícímu účetnímu období
Proti předcházejícímu období nedošlo ke změnám způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů
účtování.
5. Způsob stanovení opravných položek k majetku
Při stanovení opravných položek k majetku je postupováno v souladu s ustanoveními zákona číslo
593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, včetně jeho novelizací. Účetní jednotka
nezměnila proti předcházejícímu období postupy při tvorbě opravných položek.
Tvorba (v tis. Kč)
Druh pohledávky
Konkurz a vyrovnání
nepromlčené pohledávky po 31. 12. 1994
36 měsíců do 100% - evidováno u soudu
§ 8c) zákona 593/92 Sb., tvorba OP 100%
Celkem
Druh pohledávky
Nepromlčené pohledávky splatné po 31.12.1994
Účetní hodnota
2011
415
415
2010
446
19
465
Účetní hodnota
2011
2010
313
217
Výše opravné položky zákonné
2011
2010
415
90
19
415
109
Výše opravné položky –
účetní
2011
2010
157
65
Opravná položka k nabytému majetku
V účetním období roku 1998 došlo k nabytí souboru majetku vkladem jediného akcionáře. Oceněním
souboru majetku v účetnictví (zůstatkové ceny) a hodnotou vloženého majetku stanovenou na základě
znaleckého posudku vznikl rozdíl ve výši 22 142 tis. Kč. Tato položka je odpisována do provozních výnosů
pravidelně po dobu 15 let od nabytí majetku vkladem. Výše ročního odpisu k nabytému majetku činí za
sledované účetní období 1 476 tis. Kč.
6. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při
stanovení odpisů
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se odpisuje v souladu s odpisovým plánem pevnými odpisovými
sazbami vypočtenými časovou metodou na základě pořizovací ceny a předpokládané životnosti
příslušného majetku. Předpokládaná životnost skupin majetku je stanovena takto (v letech):
48
- Dlouhodobý nehmotný majetek
- Budovy, haly, stavby
- Stroje, přístroje a zařízení
- Dopravní prostředky
- Inventář
- Jiný dlouhodobý hmotný majetek
5
20 – 50
3,5 – 14,5
3,5 – 14,5
3,5 – 7,5
7,5
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tis. Kč se účtuje jednorázově do
nákladů, je zařazen do operativní evidence a podléhá inventarizaci.
7. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu
Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán kurz:
= přepočet ke dni uskutečnění účetního případu - denní kurz (platný v den uskutečnění účetního
případu)
= přepočet k rozvahovému dni - směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou
Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kurzových rozdílů:
a) den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou uvedený na faktuře a den
provedení úhrady, podle výpisu z účtu banky,
b) den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle
výpisu z bankovního účtu,
c) den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu,
d) den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení
bankovního úvěru) podle výpisu z bankovního účtu,
e) den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, resp. vrácení,
f) den vyhotovení účetního dokladu, resp. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem
vyhotovení účetního dokladu, v ostatních případech.
III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát
1. Přehled významných položek neuvedených samostatně v rozvaze a výkazu zisku a ztrát
AKTIVA
Dlouhodobý majetek:
V průběhu účetního období 2011 bylo na pořízení dlouhodobého hmotného majetku vynaloženo celkem
146 881 tis. Kč, a to v souladu s investičním plánem roku. Do užívání byl převeden majetek v celkové
hodnotě 151 043 tis. Kč. Jednalo se zejména o obnovu vozidel. Konečný stav záloh na pořízení majetku k datu 31. 12. 2011 je ve výši 0 Kč.
Finanční majetek
Stav krátkodobého finančního majetku společnosti k 31. 12. 2011 je vykazován v účetnictví v celkové výši
42 233 tis. Kč.
Pohledávky
Aktivní saldo 85 405 tis. Kč tvoří neuhrazené pohledávky evidované účetní jednotkou a splatné od 1. 1.
1998 do 31. 12. 2011 a pohledávky splatné v roce 2012. Za sledované období bylo účtováno o tvorbě
opravných položek k pohledávkám, a to jak účetních, tak i dle zákona č. 593/1992 Sb., včetně jeho
novelizací ve výši 571 tis. Kč, celková výše opravných položek činí 5 411 tis. Kč.
Dohadné účty aktivní
Dohadné účty aktivní tvoří převážně pohledávky za pojišťovnami před vypořádáním pojistné události a
náhrady za neuzavřené škodní případy ve výši 524 tis. Kč a nevyfakturované služby ve výši 76 tis. Kč.
49
Jiné pohledávky
Aktivní zůstatek je tvořen pohledávkami za manka a škody 151 tis. Kč za současnými zaměstnanci, dále
příslušenství a soudní poplatky za společnostmi v konkurzu a právním vymáhání 568 tis. Kč. Pohledávka
za manka a škody – bývalí zaměstnanci činí 313 tis. Kč, k této pohledávce je tvořena účetní opravná
položka ve výši 50 %, tj. 156 tis. Kč.
Ostatní aktiva
Náklady příštích období v celkové výši 204 tis. Kč zahrnují nutné výdaje 1. čtvrtletí roku 2012, které tvoří
výdaje na předplatné časopisů, odborných publikací, smluvní pojištění vozidel, správní poplatky za
nadměrnou přepravu, úrazové pojištění a výdaje na reklamu a inzerci. Příjmy příštích období zahrnují
uznaná plnění pojišťoven za pojistné události 94 tis. Kč.
PASIVA
Odložený daňový závazek
Účetní jednotka účtuje od roku 1998 o odložené dani. Položky ovlivňující vznik odložené daně jsou rozdíl
mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku (225 772 tis. Kč), kde účetní zůstatková
cena je vyšší než daňová, tvorba opravné položky k pohledávkám (157 tis. Kč), zůstatkové ceny
oceňovacího rozdílu k nabytému majetku (1 476 tis. Kč), nezaplacené zdravotní a sociální pojištění (146
tis. Kč), účetní rezerva na nevyplacené závazky vč. sociálního a zdravotního pojištění (687 tis. Kč).
Stav odložené daně a odloženého závazku:
Odložený daňový závazek k 31. 12. 2010 (účet 481 D)
Změna odložené daně za rok 2011 (účet 592 MD)
Odložený daňový závazek k 31. 12. 2011 (účet 481 D)
37 503 tis. Kč
4 925 tis. Kč
42 428 tis. Kč
Krátkodobé závazky
Zahrnují závazky z obchodních vztahů před splatností ve výši 29 744 tis. Kč, nevyplacené závazky
k zaměstnancům se splatností v lednu 2012 ve výši 7 881 tis. Kč, závazky ze sociálního a zdravotního
pojištění ve výši 5 364 tis. Kč a daňové závazky ve výši 2 883 tis. Kč
Dohadné účty pasivní
Dohadné účty pasivní představují nevyplacené mzdy za nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců včetně 34
% sociálního a zdravotního pojištění z těchto mezd v celkové výši 575 tis. Kč, dále pak nevyfakturované
výkony a služby ve výši 290 tis. Kč.
Vlastní kapitál
Informace je podrobněji rozvedena v kapitole III, bod 15.
Kapitálové fondy
Položka obsahuje „rozdíly z přeměn“ vzniklé fúzí v roce 2010, resp. převzetím všech složek vlastního
kapitálu zanikající organizace, společnosti SD – Vrtné a trhací práce, a.s. (VTP). Struktura položky je
následující (v tis. Kč):
Rozdíly z přeměn společností
Základní kapitál VTP
Pořizovací cena akcií VTP
Zákonný rezervní fond VTP
Statutární (sociální) fond VTP
Nerozdělený zisk minulých let VTP
Neuhrazená ztráta minulých let VTP
Neuhrazená ztráta běžného období VTP
4 198
73 848
-60 865
754
534
1 380
-7 201
-4 252
50
Daň z příjmu právnických osob za rok 2011 – splatná:
Za účetní období 2011 bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 33 129 tis. Kč. Daň z příjmu
právnických osob je 1 523 tis. Kč. Výpočet uveden v tis. Kč:
33 129
3 335
Hospodářský výsledek (zisk) před zdaněním
přičitatelné položky – celkem
v tom:
- rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou
odčitatelné položky – celkem
v tom:
- rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
Daňový základ před úpravou (zisk)
Odečet daňové ztráty r. 2010 (§ 34 odst. 1)
Daňový základ po úpravách (zaokrouhleno)
daň z příjmu právnických osob (19 %)
Sleva na dani dle § 35 (ZPS)
Celková daňová povinnost za rok 2011 – splatná
Daňová povinnost z běžné činnosti
Daňová povinnost z mimořádné činnosti
687
-22 623
-20 747
13 841
- 4 681
9 160
1 740
217
1 523
1 523
0
2. Přehled významných událostí po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky za rok 2011 nejsou známy žádné významné události doplňující uzavřené výsledky.
3. Rozpis účtu 022 a 082 na hlavní skupiny (v tis. Kč)
2011
Skupina - druh
Účet 022
Účet 082
Stroje, přístroje a zařízení
131 366
- 113 936
Dopravní prostředky
1 246 198
- 824 186
Inventář
1 600
- 1 538
CELKEM
1 379 164
- 939 660
2010
Účet 022
Účet 082
139 809
- 116 120
1 128 037
- 728 478
1 676
- 1 628
1 269 522
- 846 226
4. Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku (v tis. Kč)
2011
Druh
Skupina 01
Skupina 07
Zřizovací výdaje
358
- 358
2010
Skupina 01
Skupina 07
358
- 358
5. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
Společnost nevlastní ani neeviduje žádný majetek pořízený formou finančního pronájmu.
6. Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin (v tis. Kč)
Přírůstky
Úbytky
Skupina
PS brutto
KS brutto
nákup
prodej (likv.)
Dlouhodobý nehmotný majetek
705
0
0
705
Budovy, haly, stavby
116 202
2 945
- 311
118 836
Stroje, přístroje, zařízení
139 809
378
- 8 821
131 366
Dopravní prostředky
1 128 037
147 652
- 29 491
1 246 198
Inventář
1 676
68
- 144
1 600
CELKEM
1 386 429
151 043
- 38 767
1 498 705
51
7. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (v tis. Kč)
Druh
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (operativní evidence)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (operativní evidence)
2011
1 193
12 388
2010
1 217
11 815
8. Přehled hmotného majetku zatíženého zástavním právem (věcným břemenem)
Společnost neeviduje v účetnictví žádný takový majetek.
9. Přehled majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví
Společnost neeviduje v účetnictví žádný takový majetek.
10. Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí
Společnost nevlastní investiční majetkové cenné papíry ani majetkové účasti.
11. Pohledávky po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)
Počet dnů po lhůtě splatnosti
do 30 dnů
do 60 dnů
do 90 dnů
do 180 dnů
do 365 dnů
nad 1 rok
CELKEM
2011
12. Realizované prodeje k podnikům ve skupině SD (v tis. Kč)
Společnost
Severočeské doly a. s. Chomutov
SD – 1. strojírenská, a. s. Bílina
SD – Kolejová doprava, a. s. Tušimice
SD – Rekultivace, a. s. Tušimice
PRODECO, a. s. Teplice
SD – KOMES, a. s. Most
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. Most
CELKEM
135
0
0
0
0
5 255
5 390
2010
1 881
94
290
1 089
0
5 024
8 378
2011
496 862
38 568
1 246
63 366
36
1
8
600 087
2010
377 433
34 519
1 057
54 262
29
4
25
467 329
Transakce provedené se spřízněnými stranami byly uzavřeny za běžných tržních podmínek.
Uváděny jsou pouze subjekty skupiny, u kterých má položka v běžném nebo minulém období náplň.
13. Pohledávky k podnikům ve skupině SD (v tis. Kč)
Společnost
Severočeské doly a. s. Chomutov
SD – 1. Strojírenská, a. s. Bílina
SD – Kolejová doprava, a. s. Tušimice
SD – Rekultivace, a. s. Tušimice
PRODECO, a. s. Teplice
CELKEM
2011
48 603
7 043
131
17 075
10
72 862
Uváděny jsou pouze subjekty skupiny, u kterých má položka v běžném nebo minulém období náplň.
14. Pohledávky kryté podle zástavního práva
Společnost neeviduje žádné pohledávky kryté podle zástavního práva.
52
2010
38 302
3 698
133
24 001
0
66 134
15. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období (v tis. Kč)
PS k 1.1.2011
Základní kapitál
OR z přeměn společností
Rezervní fond
Statutární a ost. fondy (sociální fond)
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Celkem
Hospodářský výsledek roku 2011 (zisk)
Vlastní kapitál
zvýšení
snížení
330 785
4 198
66 158
7 039
93 168
3 111
18 559
3 312
501 348
21 670
3 312
KS k 31. 12. 2011
330 785
4 198
66 158
6 838
111 727
519 706
26 680
546 386
Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonů působnosti valné hromady SD – Autodoprava, a.s. došlo dne
4. března 2011 k rozdělení zisku po zdanění za rok 2010, ve výši 21 670 tis. Kč takto:
- sociální fond byl zvýšen přídělem ze zisku po zdanění o 3 111 tis. Kč
- nerozdělený zisk byl proúčtován ve výši 18 559 tis. Kč
- tantiémy ani dividendy nebyly vyplaceny
16. Rozdělení zisku (úhrada ztráty) v tis. Kč – uveden rok rozdělení a základní kapitál, akcie
2011
2010
Rezervní fond
Sociální fond
Nerozdělený zisk
Úhrada ztráty (odložená daň)
Tantiémy
Dividendy
CELKEM
3 111
18 559
2 840
19 617
21 670
22 457
Základní kapitál společnosti činí 330 784 606,00 Kč.
Akcie:
317 084 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 554,00 Kč
210 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 738 667,00 Kč
Fúze společností SD - Autodoprava, a.s. (nástupnická organizace) a SD - Vrtné a trhací práce, a.s.
(zanikající organizace) v roce 2010 neměla žádný vliv na akcie dosavadního akcionáře, akcie nepodléhaly
výměně, neštěpily se, nezvyšovala ani nesnižovala se jejich jmenovitá hodnota ani se neměnila jejich
podoba, druh ani forma.
17. Závazky po lhůtě splatnosti
Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.
18. Realizované nákupy z podniků ve skupině SD (v tis. Kč)
Společnost
2011
2010
Severočeské doly a.s. Chomutov
SD – 1. Strojírenská, a.s. Bílina
173 582
306
132 716
432
CELKEM
173 888
133 148
Uváděny jsou pouze subjekty skupiny, u kterých má položka v běžném nebo minulém období náplň.
53
19. Závazky k podnikům ve skupině SD (v tis. Kč)
Společnost
Severočeské doly a. s. Chomutov
SD – 1. Strojírenská, a. s. Bílina
CELKEM
2011
11 909
70
11 979
2010
15 124
68
15 192
Uváděny jsou pouze subjekty skupiny, u kterých má položka v běžném nebo minulém období náplň.
20. Závazky kryté podle zástavního práva
Společnost neeviduje žádné takové závazky.
21. Závazky neuvedené v rozvaze
Společnost neeviduje žádné takové závazky.
22. Významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva
Společnost neeviduje žádné významné potencionální ztráty, vyžadující tvorbu rezervy.
23. Přehled o zákonných a ostatních rezervách
Společnost v průběhu účetního období tvořila účetní rezervu ve výši 686 tis. Kč na nevyplacené závazky
vůči zaměstnancům včetně sociálního a zdravotního pojištění.
24. Výnosy z běžné činnosti (v tis. Kč)
Druh činnosti
Přeprava, opravy a nájemné
Prodej hmotného majetku a materiálu
Ostatní provozní výnosy
Úroky a ostatní finanční výnosy
Celkem
tuzemsko
2011
2010
634 116
538 557
3 692
11 871
4 897
7 038
289
417
642 994
557 883
zahraničí
2011
21
550
571
2010
2
153
155
25. Závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti –
splatnost v lednu 2012
tis. Kč
Zaměstnanci
698
Zaměstnavatel
2 686
CELKEM
3 384
26. Závazky zdravotního pojištění – splatné v lednu 2012
tis. Kč
Zaměstnanci
485
Zaměstnavatel
970
CELKEM
1 455
54
27. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných daňových orgánů splatné v roce 2012
tis. Kč
Druh daně - splatné
Daň z příjmu právnických osob*)
186
Daň z příjmu fyzických osob – závislá činnost
1 136
Srážková daň – fyzické osoby
2
Daň z přidané hodnoty – daňová povinnost
5 158
Daň silniční
86
CELKEM
6 568
*) po započtení zaplacených záloh
28. Výše pohledávek určených k obchodování, oceněných reálnou hodnotou
Společnost neeviduje pohledávky určené k obchodování.
29. Náklady na odměny auditorské společnosti
Celkové náklady na auditorské služby za rok 2011 činí 240 tis. Kč. Předmětem auditorských služeb bylo
ověření účetní závěrky společnosti, dále provedení průběžného auditu účetnictví, ověření podkladů pro
konsolidaci mateřské společnosti a společnosti ČEZ, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami. Audit provedla společnost NEXIA AP a.s., auditor – licence KA ČR č. 096.
30. Výdaje na výzkum a vývoj
Společnost v průběhu účetního období nevynaložila žádné prostředky na realizaci výzkumu a vývoje.
Datum: 31. ledna 2012
Podpis statutárního orgánu:………………………………
55
Adresa společnosti:
SD – Autodoprava, a.s.
ul. Důlní čp. 429
418 01 Bílina
Poštovní přihrádka č. 49
Telefon: + 420/417 805 811
Fax: + 420/417 805 870
dispečink Bílina
Telefon: + 420/417 805 810
Fax: + 420/417 805 830
dispečink Tušimice
Telefon: + 420/474 602 069
Fax: + 420/474 602 073
Provoz Vrtné a trhací práce
Telefon: + 420/417 805 777
E-mail: [email protected]
http://www.sdautodoprava.cz
56

Podobné dokumenty

VZ 2010 - Revitrans as

VZ 2010 - Revitrans as k dosaţení energetických úspor. Firemní kultura ve Skupině ČEZ je orientována na výkon. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší moţné míry bezpečnosti. Při svém podnikání se vša...

Více