2010 - Cement Hranice

Komentáře

Transkript

2010 - Cement Hranice
Pátek 17. prosince 2010
2. vydání
MILÍ ČTENÁŘI,
Ing. Jaromír Chmela,
předseda představenstva
a generální ředitel
vítám Vás na stránkách prosincového vydání Hranického
cementáře a věřím, že jsme
i tentokrát pro Vás připravili
zajímavé čtení o aktivitách naší
společnosti.
Konec roku má tendenci přinášet bilancování uplynulých
dvanácti měsíců. Vždy se lépe
hodnotí roky v době hospodářského vzestupu, hůře pak období, v němž si připadáme jako
na klouzačce.
Dovolím si dnes malý historický výlet do produkce cementu v České republice. Když se
ohlédneme a budeme analyzovat posledních deset let zjistíme,
že stavebnictví i naše akciová
společnost šli cestou každoročního růstu. Někdy o kousek,
některý rok to byl těžký výstup
na vrchol, který přišel v roce
2007, kdy bylo v ČR vyrobeno
4 767 kt cementu. Naše společnost si dva roky po sobě sáhla
na maximum kapacity našeho
závodu, když jsme překonali
milion vyrobených a prodaných
tun našich výrobků. Rok 2009
se stal bodem zlomu, kdy se
křivka otočila směrem dolů.
O důvodech propadu bylo napsáno a namluveno již mnoho.
Světová hospodářská krize, snahy státu šetřit a škrtat výdaje,
vyčkávání a strach soukromých
investorů.
Je zcela logické, že křivka
prodejů nemohla růst do nekonečna. Problém však je v rychlosti jejího pádu. Pro představu
čtenáře výroba cementu v ČR
zaznamenala první nepatrný
pokles o 1% již v roce 2008,
rok 2009 však přinesl výrazný
přípravná fáze projektu trvá
průměrně 6-8 let. Je naprosto
pochopitelné, že se stát snaží
šetřit výdaje a pokouší se realizovat nutné reformy. V této
době, víc než kdy jindy, je ale
velmi důležité vážit, které škrty
jsou ty správné. Zda úplný stop
stav výstavby nepřinese jen kýžené úspory na jedné straně,
ale i výrazný nárůst na straně
výdajů na nezaměstnanost, snížení koupěschopnosti obyvatelstva a další navazující aspekty.
Vývoj naší společnosti kopíruje vývoj českého stavebnictví. První polovina letošního
roku přinesla další výraznější
propad ovlivněný dlouhou zimou a deštivým jarem. Druhá
polovina však byla podstatně
úspěšnější, čímž se nám podařilo zmírnit ztrátu z počátku
pád o 23% a v letošním roce
se přepokládá další pokles, který by měl oscilovat okolo 14%.
Celkem tedy 38% snížení výroby cementu v ČR. Co do množství vyrobených tun by se tedy
letošní produkce mohla pohybovat na úrovni roku 2003.
Stále však i tento výsledek je
s avizovanou budoucností stavebnictví uspokojivý.
Budoucnost našeho oboru je
závislá na velkých zakázkách,
jejichž nejvýznamnějším zadavatelem je stát. Stavby, které
byly v letošním roce realizovány či budou dokončeny v roce
2011 jsou už posledními zbytky
již vysoutěžených staveb. Ještě
závažnější je však skutečnost,
že od poloviny roku 2009 nejsou připravovány prakticky
žádné nové projekty, přičemž
roku. Poklesu se snažíme čelit
hledáním nových trhů, ale samozřejmě i snižováním nákladů, které by co možná nejméně postihlo naše zaměstnance.
V roce 2010 jsme přistoupili ke
zmražení platů a nepředpokládáme nárůst ani pro příští rok.
Na druhou stranu jsme za celou
dobu poklesu nemuseli přistoupit ke snižování počtu našich
kmenových pracovníků, dochází pouze k přirozenému snižování prostřednictvím odchodů
do penze.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim zaměstnancům za pracovní úsilí a naši
zákazníkům za přízeň a věrnost
v uplynulém roce 2010. Do nového roku 2011 přeji nám všem
mnoho zdraví, štěstí, klidu, optimismu a trpělivosti.
Spolupráce s ukrajinskými kolegy – Nová uhelná mlýnice v YUGCEMENT
V
letošním roce byla po
několikaleté odmlce opět
realizována
spolupráce
s jedním ze dvou závodů skupiny Buzzi Unicem na území Ukrajiny. Vedení naší firmy bylo osloveno požadavkem na možnou
pomoc při instalaci, zaškolení
pracovníků, uvedení do provozu a jisté optimalizace chodu
nového výrobního úseku – linky skladování, dopravy a mletí
pevných paliv. Byla vytvořena
pracovní skupina, která se měla
tohoto úkolu efektivně zhostit
a to v několika fázích. Na počátku roku 2010 byl na rotační
peci č.2 za asistence pracovníků PU2 uveden do chodu první
nový vícepalivový hořák, který
byl vyráběn dle předané dokumentace v České republice již
v průběhu roku 2009. V jarních
měsících letošního roku, zhruba od poloviny dubna, se naši
pracovníci aktivně účastnili dokončovacích prací a funkčního
odzkušování nejen jednotlivého
zařízení, ale i kompletních celků technologie dopravy a mletí
uhlí. Pro bezpečné testování
jednotlivých uzlů mlecí linky
bylo používáno inertního materiálu, jemně drceného vápence.
V této fázi spolupráce probíhalo
i seznamování se s mlecím procesem a předávání zkušeností
našim ukrajinským kolegům.
Postupně bylo uspořádáno ně-
kolik setkání, seminářů, kde
jsme diskutovali naše poznatky a znalosti, rozebírali možné
aspekty řízení a zásady vedení
procesu mletí uhlí s pracovníky
výrobního úseku a specialisty
útvaru technologa závodu. Odzkušování zařízení vyvrcholilo
27. května, kdy bylo za přímé
asistence vedení firmy, ve večerních hodinách, namleto několik
prvních tun černého uhlí. V následujících týdnech byla uhelná
mlýnice postupně předána ke
zkušebnímu provozu. V několika dnech postupně proběhla
i zkouška přechodu pecní linky
k 90% náhradě zemního plynu
černým uhlím. Zkoušení uhelné
mlýnice a přechod k užití uhelného prášku pro výpal slinku
byl realizován za okolnosti jeho
nízkých zásob pro výrobu cementu. Celý projekt uhlofikace
také nabral jisté zpoždění – proto byla celá akce i její jednotlivé detaily pod drobnohledem
nejvyššího vedení firmy Yugcement i pracovníků společnosti
Dyckerhoff. V letních měsících
se výpal slinku s převážným
užitím tepla z černého uhlí stal
postupně standardem. Pracovníci výrobního úseku postupně
odhalovali slabá místa v mlecím
okruhu, získávali reálné zkušenosti s provozem této konkrétní
vertikální mlýnice, zaměstnanci
údržby realizovali drobné i větší
úpravy jak přímo na technologickém zařízení tak i v algoritmech systému řízení. Taktéž
operátoři výroby slinku nabývali nové zkušenosti s odlišným
chováním rotační pece při výpalu uhlím, se změnami v tvorbě
nálepků v peci, modifikovanými
vlastnostmi slinku, atd. Útvar
technologa závodu na základě
mnoha rozborů a analýz jak
všech vstupujících komponent
tak i vyráběného slinku musel
stanovit a ověřit nové optimální
složení namílaného surovinového kalu a zabezpečit tak požadované kvalitativní parametry
tohoto meziproduktu nutného
pro výrobu cementu. Naši pracovníci se podíleli i v této fázi na
ověřování a standardizaci provozních režimů a vyhledávání
kritických míst v procesu mletí
uhlí a výroby slinku. V měsíci
srpnu a září pomáhali odstraňovat nedostatky, které bránily
v kontinuálním a bezpečném
chodu celé soustavy od mlýnice
uhlí až po hořák pece. V měsíci listopadu se uskutečnil zatím
poslední výjezd skupiny našich
pracovníků do ukrajinské cementárny s cílem jisté optimalizace okruhu mletí práškového
uhlí, nastavení hořáků a vyhledání a ověření příznivějšího režimu procesu spalování pevných
paliv v rotační peci č.1. Všechna
pomoc a spolupráce při uvádění
této nové mlýnice do chodu, při
které naši zaměstnanci odpracovali již více jak 1000 hodin, je
realizována v podmínkách běžného provozu veškerého zařízení naší cementárny, při plnění
Kotoučový mlýn uhlí fy Pfeiffer
výrobních úkolů naší společnosti a tak poděkování patří i všem
pracovníkům Cement Hranice,
akciová společnost.
Cementárna Yugcement byla
postavena u řeky Buk, poblíž
vesnice Olshanskoye, nedaleko
města Mikolaiv ve stejnojmenné oblasti, asi 50 km od břehů
Černého moře. Závod byl vybudován v šedesátých letech. Jeho
technologické vybavení a použité zařízení odpovídá době
vzniku. Ve dvou 180m dlouhých
rotačních pecích se tedy vyrábí portlandský slinek mokrým
způsobem. Doposud se pro
jeho výpal používalo zemního
plynu, jeho potřebné množství, při denní produkci více
jak 3000 t slinku, bylo opravdu
vysoké. Proto bylo v minulých
letech rozhodnuto o výstavbě
palivového hospodářství, které
by umožnilo používání pevných
paliv, tedy především černého uhlí. Tímto způsobem by
se spotřeba plynu, jehož cena
v posledních letech na Ukrajině
mnohonásobně vzrostla, minimalizovala. V průběhu roku
2009 tedy byla zahájena výstavba technologického zařízení pro
vykládku, skladování, dopravu,
mletí, vzorkování a skladování
pevných paliv včetně instalace
nových hořáků, které umožňují
toto palivo spalovat.
Pokračování na str. 2
Musíme ocenit velmi vstřícnou spolupráci s cementárnou
O
vlnité střešní krytině, společné minulosti a přítomnosti jsme si povídali s technickou
ředitelkou
akciové
společnosti Cembrit paní Zdeňkou Cahlíkovou.
■ Čím se vaše firma zabývá a kde má své pobočky?
Společnost Cembrit a.s. se
zabývá výrobou a distribucí
střešních krytin. Má v současnosti dva výrobní závody - v závodě Beroun se vyrábí maloplošná střešní krytina, v závodě
Šumperk vlnitá střešní krytina.
Šumperský závod je současně
i nejstarší výrobní závod skupiny
Cembrit Holding A/S se sídlem
v Aalborgu, Dánské království,
neboť je v provozu již od roku
1910.
■ Jak dlouho je už firma
Cembrit zákazníkem Cementu Hranice a jak tuto spolupráci hodnotíte?
Historie vzájemné spolupráce s Cement Hranice akciová
společnost je poměrně dlouhá, neboť v letech 1980 -1989
byl šumperský závod - tehdy
známý jako Českomoravské
eternitové závody s.p., začle-
něn do koncernového podniku
Cementárny a vápenky Hranice. Od roku 1997 jsme v ryze
obchodním kontaktu, veškeré
dodávky cementu pro výrobu
v Šumperku pochází z hranické
cementárny.
■ Jakým způsobem a jak
často probíhá přeprava
materiálu mezi Hranicemi
a Šumperkem? Využíváte
kamiony, nebo železniční
dopravu?
Oba podniky jsou v denním
kontaktu, neboť v Šumperku
běží výroba kontinuálně a je
nutné průběžné doplňování sil
cementů. Pro dopravu jsou využívány železniční vozy Raj.
■ Projevila se ve vaší firmě finanční krize? Dotklo
se to nějakým způsobem
spolupráce s hranickým Cementem?
Výrobky společnosti Cembrit
a.s. jsou určeny na export do
skandinávských zemí především
do Dánska, také do Německa, Holandska, Velké Británie,
Belgie, Slovinska, Slovenska,
Polska a Maďarska. I když v období ekonomické krize stavební
výroba zaznamenala v České
republice významný pokles, poklesla i spotřeba cementu a veškerých stavebních materiálů,
naše společnost díky exportním
aktivitám skupiny Cembrit Holding A/S vyrábí i letos na maximu výrobních kapacit. Letos
nejčastějším problémem našich zahraničních zákazníků je
nedostatek zboží na skladech.
Díky tomu i naše odběry ce-
mentů rostou nad dohodnuté
množství.
■ Jaké jsou plány do budoucna? Jaké máte stanovené cíle?
Vzhledem k tomu, že výroba v Šumperku není sezonního
charakteru, je plynulá celý rok
stejně jako dodávky cementu,
jsme pro Cement Hranice akciovou společnost spolehlivý
a poměrně významný zákazník.
Kvalita dodávek cementů z Hranic patří jednoznačně k těm
nejlepším na trhu. Proto se daří
vyrábět výrobky v nejvyšší kvalitativní třídě, certifikované zahraničními zkušebními ústavy
a i v krizovém období mají tyto
vlnovky svoje stálé zákazníky.
S řadou z nich už pracujeme
více než čtvrtstoletí.
■ Jak hodnotíte konkrétně rok 2010? Splnili jste
všechno, co jste měli? Je
z vašeho pohledu krize již
na ústupu?
Rok 2010 bude zřejmě patřit
z hlediska realizovaných objemů prodeje vlnité střešní krytiny k těm nejlepším v novodobé
historii, navzdory hospodářské
krizi. Vedení společnosti Cembrit a.s. v očekávání problémového období mnohem dříve
než ostatní firmy provedla řadu
opatření na restrukturalizaci
nákladů a neefektivních výdajů a díky tomu krizové období
prochází s dobrým hospodářským výsledkem. Z tohoto pohledu musíme ocenit i velmi
vstřícnou spolupráci s hranickou cementárnou.
prosinec 2010
strana II
Systém proaktivní údržby nebo-li údržby
podle skutečného stavu stroje
ve společnosti Cement Hranice, akciová společnost
Současné trendy v údržbě
strojů a zařízení mají jasný
a neoddiskutovatelný směr
a tím je postupná implementace a rozšiřování principů údržby strojů a zařízení podle jejich
skutečného stavu. Základem
takového přístupu k údržbě
je testování strojů pomocí
specializovaných diagnostických metod. Toto testování
se provádí za provozu stroje
a umožňuje zjišťovat aktuální
stav stroje a předpovídat vývoj
stavu do budoucna. Na základě těchto informací je možné
provádět kvalitní plánování
údržbářských zásahů do budoucna a tím optimalizovat
náklady na údržbu. Nedílnou
součástí tohoto přístupu je
odstraňování kořenových příčin poruch. Statisticky je zjištěno, že v praxi existují pouze
tři základní kořenové příčiny
poruch u rotačních strojů.
Jsou to zejména nedostatečné
či nevhodné mazání strojů,
nadměrné síly a nevyhovující geometrie. Všechny
zmiňované úlohy většinou řeší
vyškolení odborníci v technických útvarech společností.
Jak je tedy tento trend
uchopen ve společnosti Cement Hranice?
Celý proces začíná již u samotného výběru nového zařízení. Součástí technického
úseku je zaměstnanec (technik), který zajišťuje proces
investic. Ten při výběru vhodného zařízení je zodpovědný
za správné nadimenzování
stroje, tak aby byl minimalizo-
ván vznik výše uvedené kořenové příčiny poruch rotačních
strojů a tím je právě nevhodná
geometrie a funkce. Navrhované zařízení je potřeba vždy
dimenzovat v souladu s původním zadáním. Po vlastní
instalaci a předání do provozu přicházejí na řadu technici
v Úseku plánování a kontroly
údržby. Tito zaměstnanci jsou
odpovědni za správné nastavení mazacích plánů a jednotlivých intervalů kontrol
a prohlídek. Správné nastavení systému mazání odstraňuje
další kořenovou příčinu poruch a tou je nevhodné mazání. Za poslední kořenovou
příčinu poruch rotačních strojů jsou odpovědni zaměstnanci provozu a operátoři, kteří
se starají o to, aby na zřízení
nepůsobily nadměrné externí
síly.
Tyto síly mohou působit
i z nevhodného ustavení rotačních strojů a čím se dostáváme k poslední roli proaktivní
údržby a tím je právě odborná
diagnostika strojů, a monitorování stavu zařízení. Pro naši
společnost tuto službu zajišťuje externí živnostník pan Zdeněk Valenta. Pan Valenta absolvoval řadu školení v oblasti
technické diagnostiky a dnes
má za sebou již několikaletou praxi v této oblasti. Své
dovednosti navíc prohlubuje tréninkem na trenažérech
zhotovených pro tyto účely.
Technické oddělení jsme vybavili vhodným diagnostickým
zařízením, pomocí kterého
lze provádět náročné úkoly
technické diagnostiky jako
je třeba frekvenční analýza vibrací.
V současné době provádíme
laserové ustavování všech rotačních strojů a u vybraných
strojů provádíme vibrační diagnostiku včetně frekvenční
analýzy. Nezbytnou doplňkovou analýzou je tribodiagnostika, opět u vybraných strategických strojů provádíme
pravidelný odběr vzorků olejů
a necháváme si u externí firmy provádět jejich rozbor.
Výsledky všech analýz hodnotíme a následně archivujeme
v informačním systému a jsou
dostupné všem zaměstnancům, kteří mají přístup do našeho informačního systému.
Výsledky slouží technikům
k predikci budoucího vývoje
stavu strojů a tvorbě plánu
údržby. V případě nestandardních stavů a v případě
predikce poruchových stavů
organizujeme společné setkání technika Útvaru plánování
a kontroly údržby, našeho
tribodiagnostika a vibrodiagnostika za účelem posouzení
stavu stroje a interpretace výsledku analýz.
Cílem celého procesu je optimalizace nákladů na údržbu
a následné kvalitní plánování
údržby, s minimalizací poruchových stavů. Těchto cílů
je možné dosáhnout právě
vhodným návrhem zařízení
a následným proaktivním přístupem k údržbě.
Filip Konečný
Zdenek Valenta, technický diagnostik splečnosti Cement Hranice při posuzování technického stavu pohonu ventilátoru chlazení pláště rotační pece
Spolupráce s ukrajinskými kolegy – Nová uhelná mlýnice v YUGCEMENT
Dokončení ze str. 1
Uhlí je dopravováno po železnici, nebo nákladními automobily k výklopníku, v zimních
měsících je v provozu rozmrazovací tunel. Pomocí soustavy
pásových dopravníků je ukládáno na jednu ze dvou skládek
o celkové kapacitě téměř 100
tis. tun. Z těchto dvou otevřených skládek je možné uhlí řízeně odebírat a přes zubový drtič
separátně zavážet do dvojice
paralelních zásobníků hrubého
uhlí s kapacitou po 60 m3 před
uhelnou mlýnicí. Každý předzásobník je vybaven kontinuální
pásovou váhou a tak je možné
k mletí řízeně přisunovat uhlí
s různou kvalitou samostatně
nebo v požadovaném poměru.
Za předzásobníky je instalována i vzorkovací stanice s automatickým analyzátorem pro
zjištění základních sledovaných
parametrů paliva. Společný pásový dopravník pak přivádí uhlí
k malému zásobníčku přímo
před uhelnou mlýnici. Soustava vykládky, ukládání a odběru
skladovaného uhlí je řešena
jako dálkově ovládané zařízení,
z velínu rotační pece, nicméně
s nutnou obsluhou výklopníku
a odběru uhlí ze skládek, které
je realizováno čelními kolovými
nakladači.
Mlýnice je koncipována jako
samostatný uzavřený pneumatický mlecí okruh s vertikálním mlýnem. Potřebné množství plynů – spalin pro sušení
a oběh meliva je produkováno
pomocí generátoru horkých
plynů implementovaného do
Za rotační pecí je vlevo vidět objekt uhelné mlýnice, vpravo vykládka a skládka uhlí.
mlecího okruhu. Tato samostatná spalovací komora je
osazena kombinovaným hořákem Unitherm, který umožňuje provoz na zemní plyn pro
nájezd celého systému v případě že není namleta zásoba
uhlí. V průběhu standardního
provozu uhelné mlýnice bude
potřebné množství sušících
plynů produkováno díky spalování mletého uhlí. Horké
spaliny jsou v požadovaném
množství a teplotě přiváděny
do vnitřního pracovního pro-
storu vertikálního mlýna firmy
Pfeiffer.
Tam ve spodní části, mezi
třemi mlecími kotouči, které se
odvalují po otáčivé mlecí míse
dochází k vlastnímu zdrobňování mletého paliva, jež je do
mlýna přiváděno regulovatelnými šnekovými podavači.
Podmínky, za kterých probíhá zdrobňování, jsou jedním
z rozhodujících faktorů pro
výkon a životnost opotřebitelných součástí mlýna – je to
především výška vrstvy mletého materiálu a přítlak jednotlivých mlecích kotoučů, obojí
lze regulovat. Pomleté uhlí je
proudícími sušícími spalinami
unášeno do horní kónické části
vertikálního mlýna, ve které je
instalován větrný třídič s nastavitelnou rychlostí otáčení lopatek. Zde dochází ke klasifikaci
uhlí – finální produkt je unášen
ze skříně mlýna, hrubý prach
propadá zpět k domletí. Díky
přítomnosti horkých spalin dochází nejen při tomto procesu
třídění k sušení mletého uhelného prášku na požadovanou
zbytkovou vlhkost. Tuto vlhkost je možné regulovat především teplotou a množstvím
produkovaných sušících spalin
od generátoru plynů a také
recirkulací již použitých brýd.
Pomleté uhlí je z prostoru mlýna odtahováno přes tkaninové filtry, a to prostřednictvím
mlýnského ventilátoru, který
s pomocí klapek v okruhu a recirkulační větve brýd zajišťuje
potřebný tah v okruhu a regulaci jeho pneumatických poměrů. Hotový produkt, tedy uhlí
s požadovanou granulometrií
a zbytkovou vlhkostí, je odlučován ve čtveřici tkaninových
filtrů a dopravován do jednoho ze dvou zásobníků mletého
uhlí pneumatickým čerpadlem
Ibau. Kapacita uhelné mlýnice by se měla pohybovat na
úrovni okolo 40 t/h při mletí
černého uhlí běžných vstup-
ních parametrů, při mletí na
požadovanou jemnost vyjádřenou zbytkem ~ 15 % na sítě
s okem 0,09 mm a usušeného
na ~ 1,5 % obsahu H2O. Celý
mlecí okruh je samozřejmě
v provedení do výbušného prostředí, zařízení by mělo odolat
maximálnímu tlaku 10 bar a je
také vybaven příslušným bezpečnostním zařízením. Vybraná místa v mlecím okruhu jsou
osazena zařízením pro vstřik
hasící vody, v první řadě je však
v případě nutnosti realizováno
zahasení či zatlumení vznikajícího ohniska žhnutí přivedením
inertního CO2 ze zásobníků.
Bezpečnostní prvky jsou aktivovány i automaticky a to po
vyhodnocení údajů z provozních čidel a analyzátorů plynů
umístěných na klíčových místech zařízení mletí a skladování pomletého černouhelného
prášku. Celý mlecí proces je
dálkově řízen a automatizován,
jsou realizovány všechny blokační vazby, regulační smyčky
potřebné pro řízení celé technologie. Operátor na velínu
rotační pece dohlíží a řídí chod
uhelné mlýnice s ohledem na
měnící se podmínky při mletí
a s ohledem na výstupní kvalitu připravovaného práškového uhlí. Mleté práškové uhlí je
skladováno ve dvojici zásobníků s max kapacitou á 660 m3 –
každá rotační pec je zásobena
uhlím ze svého sila. Odtud je
uhlí odebíráno a prostřednictvím kontinuální váhy Schenck
řízeně pneumaticky dopravováno k vícepalivovému hořáku.
Každý hořák, jediný zdroj tepla
pro rotační pec, umožňuje jako
hlavní palivo spalovat uhelný prášek, nebo zemní plyn.
V případě užití pouze černouhelného prachu představuje
jeho maximální dávka do rotační pece zhruba 18 t uhlí za
hodinu.
Radomil Kadlec,
vedoucí výroby slinku
prosinec 2010
strana III
Hranická atletika s hranickým cementem v zádech
Spolupráce naší společnosti
a oddílu atletiky SK Hranice trvá
již mnoho let. V letošním roce si
oddíl sáhl i na finanční prostředky Grantového řízení. O tom jak
a na co byly peníze použity jsme
se dozvěděli od Kláry Úlehlová.
■ Jak dlouho funguje
spolupráce mezi SK Hranice
a společností Cement Hranice?
Spolupráce funguje již od
roku 2000, kdy jsme začali od
společnosti Cement Hranice
dostávat ceny na náš pravidelně pořádaný závod Běh vítězství
a Hranická dvacítka. Roku 2008
jsme pak obdrželi první větší
částku a letos se náš projekt zařadil mezi úspěšné. Spolupráce
si velmi vážíme.
■ Na co konkrétně jste použili finanční částku?
Grant byl primárně určen na
mládež. V posledních letech
nám nejmenších dětí výrazně
přibylo, takže jakákoliv finanční
pomoc tímto směrem nám velmi
pomohla. Nakoupili jsme hlavně
pomůcky a náčiní určené právě pro nejmenší děti (Sada pro
dětskou atletiku). Vyrábí se teď
toho nepřeberné množství a tréninky to dětem velmi zpestřuje
a zpříjemňuje. Dále jsme dokoupili vrhačské náčiní pro žákovské a dorostenecké kategorie,
abychom mohli pořádat závody
právě pro tyto kategorie. V příštím roce chceme pořádat mimo
jiné jedno z kol krajské soutěže
družstev mladšího žactva a také
se budeme ucházet o pořádání
Mistrovství Moravy a Slezska
mladšího žactva.
■ Jakými úspěchy se můžete pochlubit?
Hlavními prioritami v kategorii
mládeže, na které se oddíl atletiky posledních pár let zaměřuje,
jsou především Krajská soutěž
družstev oddílových přípravek,
Běžecký pohár dětí a mládeže
Olomouckého kraje a individuální starty mladších a starších žáků
na Mistrovství Moravy a Slezska (případně Mistrovství ČR).
Skvělého výsledku dosáhlo letos
družstvo přípravek dívek. V nabité Krajské soutěži družstev oddílových přípravek v konkurenci
mnohem početnějších týmů vybojovalo senzační druhé místo.
Doteď bylo nejlepším výsledkem
družstev hranických přípravek
třetí místo, které vybojovali hned
třikrát hoši. V Běžeckém poháru
dětí a mládeže Olomouckého
kraje mladí hraničtí atleti letos
vybojovali dvě vítězství, čtyři
druhá a tři třetí místa. Z Mistrovství Moravy a Slezska mladšího
žactva jsme přivezli čtyři medaile. Kompletní sbírku medailí vybojoval velký talent Pavel Gadas,
pro tu čtvrtou si doběhl Kryštof
Kučera.
Dospělí atleti také nezůstali
letos pozadu. Družstvo mužů
zvítězilo v základní části II. ligy
a v baráži jim jen těsně unikl postup do I. ligy. Na Mistrovství ČR
Sociální služby v Lipníku
si z grantu pořídily vysílačky
Jsme si vědomi, že pokud člověk či organizace dává jakýkoliv dar, povětšinou ho přesvědčí a dojmou milé tváře dětí, ale stále častěji si uvědomujeme, že existuje i jiná, možná i širší skupina lidí, která potřebuje
pomoc stejně jako děti. Bohužel však je v dnešní době spíše opomíjena. Jedná se o seniory, kteří již svými životy přinesly obecné společnosti
mnoho dober, ale jejich nevýhodou je, že často už nemají ten roztomilý
výraz. Právě z těchto důvodů byl projekt sociálních služeb vybrán.
■ S jakým projektem jste se do dotačního programu přihlásili?
Organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o. se do dotačního
programu a.s. Cement Hranice přihlásila s projektem komunikačního
zařízení pro pracovnice organizace.
■ Za jakých okolností došlo k předání finančního daru?
Po oznámení, že náš projekt byl vybrán byla sepsána darovací smlouva a po jejím podpisu jsme obdrželi finanční částku na účet naší organizace.
■ Na co jste finanční částku použili?
Finanční částka byla použita na nákup vysílaček pro pracovnice pečovatelské služby. Naše pracovnice velmi často dojíždějí za klienty do
oblasti Podhoří, Loučka a Nové Dvory, kde bohužel není zaručen signál
pro mobilní telefony, proto se vysílačky jevily jako dobrá alternativa.
■ Jak se dotýkají finanční škrty v hospodaření organizace. Budete muset omezovat služby?
V současné době prozatím služby omezovat nemusíme, snažíme se
hospodařit tak, abychom uspokojili všechny naše uživatele.
■ Ne všichni lidé vědí o vaší činnosti. Můžete ve zkratce představit Sociální služby Lipník nad Bečvou?
Organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Město Lipník nad Bečvou. Jak z názvu organizace
již vyplývá poskytujeme služby seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci poskytujeme ubytování.
Hlavním předmětem činnosti organizace je:
- poskytování sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách
- poskytování služby sociální péče – pečovatelské služby
- poskytování služby sociální prevence – provozujeme Lipenský klub
„Pohoda“
- poskytujeme ubytování na ubytovně Venedik v Lipníku nad Bečvou
- provozujeme domy s pečovatelskou službou.
Bližší o naší organizaci pak najdete na stránkách
www.socialnisluzby.com
(red)
do 22 let vybojovala Petra Vašinová skvělé čtvrté místo v běhu
na 800m. Dvojí finálovou účast
zaznamenaly hranické atletky
také na Mistrovství ČR „dospělých“. Klára Úlehlová obsadila
šesté místo na 400m a Petra
Vašinová osmé na osmistovce.
Z Mistrovství Moravy a Slezska
jsme pak dovezli celkem tři zlata
a tři stříbra.
Historické úspěchy oddílu atletiky SK Hranice jsou pak tyto:
z federálních mistrovství (do
roku 1992) 11 zlatých, 15 stříbrných, 11 bronzových medailí,
z Mistrovství České republiky
32 zlatých, 22 stříbrných, 30
bronzových medailí. Českou republiku reprezentovali Vladimíra
Palyzová-Racková, Martina Polišenská-Vašková, Kateřina Glosová-Ciaravino, Tomáš Kroča,
Jan Walter a Dalibor Černota.
Nelze zapomenout ani našeho
odchovance Ondřeje Kozlovského, který své medaile z Mistrovství České republiky získával
až v kategorii dospělých za USK
Praha. Jako reprezentant se však
uplatnil v jiném sportu – jízdě na
bobech. Byl účastníkem letošní
olympiády ve Vancouveru, kde
byl členem posádky čtyřbobu,
která obsadila 16. místo.
■ Komu slouží SK Hranice –
oddíl atletiky?
Oddíl se věnuje všem věkovým
kategoriím, ale v posledních
letech tvoří výraznou většinu
právě mládež. Přípravky (8 – 11
let) už fungují dlouho, ale v loňském roce jsme otevřeli i Atletickou školku (děti 4 – 7 let). Za
rok činnosti se skupina poměrně
rozrostla, dnes ji navštěvuje asi
30 dětí a už jsme ji museli rozdělit. Děti mají trénink 2x týdně, ale u nich nejde ještě mluvit
o trénování. V tomto věku si zatím na atletiku spíš jenom hrají.
Věnují se jim výhradně kvalifikovaní trenéři. Rozpis tréninků
pro jednotlivé kategorie najdete
na našich webových stránkách
(www.atletikahranice.cz).
■ Co plánujete do budoucna?
Budoucnost oddílu vidíme
jednoznačně v práci s mládeží.
Jednu dobu nám úplně chyběly
jednotlivé ročníky nebo dokonce kategorie. Tyto mezery se daří
postupně zaplňovat a doufáme,
že časem budeme schopni po-
stavit do soutěží více družstev
mládeže. Samozřejmě neopomínáme také dospělé atlety, soustřeďujeme se hlavně na dobré
umístění družstva mužů ve II.
lize a již delší dobu čekáme na
medaili z Mistrovství ČR. Jednou
z priorit je také dovybavení atletického stadionu, abychom byli
schopni bez výraznější materiální pomoci uspořádat i velké závody.
(red)
Škola v Drahotuších dovybavila hřiště
K hrám i relaxaci slouží nové
hřiště žákům základní a mateřské školy v Drahotuších. Tento
projekt byl přihlašován do našeho řízení již několikrát a letos
se dočkal realizace s naší podporou. O Základní a mateřské škole
v Drahotuších vyprávěla ředitelka
školy Mgr. Dagmar Pospíšilová.
● Společnost Cement Hranice vám poskytla dotaci
na dětské hřiště. Jednalo se
o zcela novou záležitost nebo
rekonstrukci stávajícího?
Díky Grantovému řízení Cement Hranice jsme mohli dovybavit nově budované školní hřiště dalšími herními prvky a plocha
tak dostala svoji konečnou podobu.
● Jakými konkrétními herními prvky nebo vybavením
se nyní můžete pochlubit?
Dětem ke hrám a relaxaci slouží např. korfbalové koše, vahadlové houpačky, houpadla, kladina, hrad se skluzavkou, dvojitá
hrazda, pískoviště, kolotoč, kladina, kůly pro přecházení nebo
prolézačka s řetězovou sítí
● Kolika dětem a jak často
hřiště slouží? Je k dispozici
pouze žákům vaší školy?
Za příznivého počasí slouží dětem hřiště denně - využívat ho
mohou děti z mateřské školy,
o velkých přestávkách žáci základní školy, v odpoledních hodinách pak děti ve školní družině.
V pozdější době si zde chodí hrát
a sportovat děti z celých Drahotuš a okolí, hřiště navštěvují
i rodiče s dětmi či senioři s vnoučaty. Vybudování dětského hřiště
značnou měrou přispělo k plnohodnotnému využití této plochy,
děti mají možnost rekreačně
sportovat a zároveň relaxovat,
od předškolního věku by se tak
postupně učí vyplňovat svůj čas
těmito nenáročnými sportovními
aktivitami.
● Nabízíte dětem nějaké
speciální výukové programy
ve vaší škole?
Naše Základní a mateřská škola je školou rodinného typu s velmi dobrou dopravní dostupností
z Hranic i okolních vesnic. Příjezdy i odjezdy autobusů navazují
na začátek i konec vyučování.
Výhodou naší školy je její poloha
v blízkosti přírody. Děti o velké
přestávce mohou relaxovat na
školním dvoře. V hodinách Tv je
využíváno moderní víceúčelové
hřiště, které po vyučování slouží
i veřejnosti.
Ke kvalitnímu vyučování využíváme učebny vybavené dataprojektory, interaktivní tabulí, počítači, televizory a DVD přehrávači.
Všechny třídy máme vybaveny
novým nábytkem a výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi.
Úspěšně pracujeme s počítačovými výukovými programy,
realizujeme skupinové a projektové vyučování. Odborně proškolené učitelky v oboru dyslexie,
logopedie a dyskalkulie pomáhají
dětem překonávat případné potíže při zvládání učiva.
Dětem nabízíme 18 zájmových
kroužků jako např. hra na flétnu,
country tance, roztleskávačky,
dívčí klub, keramika, angličtina,
francouzština, práce na PC.
Dále žákům nabízíme výuku
plavání, školy v přírodě, lyžařský
kurz, předtaneční a zájezdy do
divadla. Škola pořádá pěveckou
soutěž regionálního charakteru
POP NOTA.
Při naší škole aktivně pracuje
elokované pracoviště ZUŠ Hranice (výuka hry na housle a hudební nauka).Velkou výhodou je spojené zařízení základní a mateřské
školy- zde dochází k úzké spolupráci s 1. stupněm. Významnou
aktivitou je spolupráce s Hnutím
na vlastních nohou – Stonožka (malujeme vánoční přáníčka
a pořádáme nejrůznější nadační
sbírky na pomoc dětem válkou
zasažených oblastí). Více na
www.zsdrahotuse.unas.cz (red)
Kdyby nebylo grantu, film by ještě nebyl v distribuci
V
dubnu letošního roku byl na setkání s bývalými zaměstnance Cement Hranice promítán zajímavý film o historickém jádru Hranic.
O pár týdnů později se mezi žádostmi o příspěvek z Grantového řízení Cement Hranice objevila
žádost o finanční výpomoc pro distribuci dokumentu. Téměř čtyřicetiminutový snímek z dílny
kolektivu divadla Štěk a spol. podpořila naše
společnost pětatřicetitisícovou částkou. Více
v rozhovoru s Michalem Hegerem, zástupcem
divadla.
◆ Jak významnou roli sehrála firma Cement Hranice při distribuci vašeho filmu? Na
co jste částku použili?
Kdyby nebylo finančního daru, ani do těchto
dnů by se naše dílko nedostalo do distribuce
a nikdo by si jej nemohl koupit. Z toho je jasné na
co jsme částku 35 tisíc korun použili. Objednali
jsme za ni lisování 600 kusů DVD nosičů včetně
převodu materiálu do patřičného datového formátu.
◆ Promítali jste film přímo pro zaměstnance cementárny? Jaké byly ohlasy publika?
Ano, projekce byla součástí setkání bývalých
zaměstnanců zdejší cementárny letos v dubnu.
Pokud je mi známo, líbil se. A to jistě sehrálo
kladnou roli při udělení grantu.
◆ Jak se momentálně vašemu filmu daří?
Kolik bylo již vyrobeno kusů DVD, kolik už
bylo prodáno?
Od doby, co je film hotov, proběhlo asi tak deset, možná i patnáct veřejných projekcí. Film sklízí řadu kladných ohlasů. Po této stránce se nám
práce podařila a můžeme být spokojeni. Prodej
však zatím vázne. Co vím, ve volném prodeji si
lidé koupili jen několik kusů. Ale to mě nepřekvapuje. Mám několikanásobnou zkušenost, že
český človíček je slovně maximálně angažován,
ať už ve smyslu líbí, nebo nelíbí, ale jakmile se
má za svůj názor postavit nějakým hmatatelným
způsobem, nebo alespoň podpořit někoho, kdo
se prosazování jeho zájmů ujme, není po něm
vidu slechu.
Peníze ale nebyly motivací k natočení tohoto
filmu. Celá věc je spíše testem, zda si Hraničáci
zaslouží, aby pro ně někdo něco dělal.
◆ Má možnost běžný občan si váš film
o Hranicích zakoupit? Za jakou cenu a kde
jsou jeho prodejní místa?
Už asi dva měsíce je DVD v prodeji. V knihkupectvích Honzík a Ezop a v Městském infocentru.
Stovku DVD koupil městský úřad pro propagaci
města. Cena je 290 korun, což je po odečtení
symbolické marže pro prodejce právě taková
částka, aby při prodeji celého nákladu kompletně
zaplatila výdaje s natáčením a výrobou videodokumentu. Pokud se to zdá někomu hodně, do-
dávám, že jsme byli naopak ve srovnání s běžnými cenami takových produkcí velice levní.
◆ Jste schopný a cílevědomý kolektiv převážně mladých lidí. Jistě toho ještě mnoho
plánujete. V případě, že budete příště hledat opět finanční či jinou podporu, obrátili
byste se znovu na Cement Hranice?
Pokud bude Cement Hranice i v budoucnu
podobné granty vypisovat a budeme mít projekt
hodný účasti, rozhodně se přihlásíme. Cementárenský grantový program je totiž jeden z mála
rozumně vedených. Pokud jako žadatel uspějete,
obdržíte celou částku, nebo prostě neuspějete.
To ve výsledku znamená, že přiznaná grantová
dotace opravdu umožní realizaci projektu tak,
jak byl navržen. Nejste-li mezi šťastnými, mrzet
to nemusí, protože víte, že celková grantová
částka nebyla rozmělněná do bezvýznamných
kousků, ale vynaložena účelně.
(red)
prosinec 2010
strana IV
Windows 7 nahradí
úspěšné Windows XP
i méně úspěšné Windows Vista
Společnost Microsoft oznámila, že pomalu končí dostupnost
nejoblíbenějšího
operačního
systému Windows XP, který stále používá největší počet uživatelů v Česku i po celém světě.
Doprodej se teď týká i Windows
XP ve verzi OEM. Doprodávají se
poslední kusy. Dostupnost krabicové verze Windows XP oficiálně skončila už v roce 2008, teď
se nezadržitelně blíží doba, kdy
si uživatelé už nebudou schopni
pořídit ani Windows XP distribuované OEM kanálem. Dostupné
jsou už jen u těch distributorů,
kteří si vytvořili dostatečné zásoby licencí. Tento proces ukončení prodeje souvisí s životním
cyklem operačního systému
Windows, který je nahrazen
novějšími verzemi. V případě systému Windows XP
je to Windows Vista a Windows 7.
Představitelé
společnosti Microsoft si jsou
vědomi toho, že systém
Windows XP byl úspěšný produkt, který si svým komfortem
a stabilitou získal velmi vysokou
oblibu u uživatelů, zvláště když
se Microsoftu příliš nezdařil nástup Windows Vista. Microsoft
chce uživatelům nabídnout produkt, který lépe využívá možností dnešních počítačů, zařízení
a nových technologií a zároveň
lépe ochrání uživatele před možnými bezpečnostními hrozbami.
Systém Windows 7 by měl uživatelům pomoci rychleji a snáze
pracovat s počítači, zařízeními
a zároveň zajistit větší bezpečnost na internetu a ochránit uživatelská data.
Ruku v ruce s ukončením prodeje Windows XP jde i pozvolné ukončování podpory těchto
produktů firmou Microsoft.
U Windows XP SP2 je to 13.
červenec tohoto roku. U SP3 je
pak poslední podpora plánována na 8. 4. 2014. Tato skutečnost by nás mohla udržovat
v relativním klidu. Je potřeba si
ovšem uvědomit, že se začnou
objevovat nové softwarové produkty nebo aplikace, které už se
starými Windows XP nebudou
zcela nebo částečně spolupracovat. Proto je potřeba s určitým
předstihem připravovat platformu pro pozvolný přechod na
Windows 7 a nenechávat vše na
poslední chvíli.
Jelikož je Cement Hranice,
akciová společnost součástí
koncernu Buzzi Unicem, nemůže se v otázce přechodu
na Windows 7 rozhodovat dle
vlastního uvážení. Musí postupovat podle jednotné metodiky,
která přechod řeší ve všech společnostech koncernu jednotně.
V této souvislosti jsme již byli
informováni. Ve svém článku
jsem až doposud hovořil hlavně
o operačním systému Windows
7, poněvadž je tato platforma
obecně dostatečně známa.
„Přezbrojení“ na vyšší verze
produktů firmy Microsoft se
však týká i dalších jejich produktů. Jedná se o: Office 2003, Exchange 2003 a Windows server
2003 R2. I u těchto produktů je
nejzazší termín firemní podpory
Microsoftu v roce 2014.
Co z těchto informací vyplývá pro pracovníky IT Cement
Hranice? Nově nakupované PC
se již budou pořizovat s operačním systémem Windows 7. Na počítačích
u vybraných uživatelů
bude tento systém ponechán a podroben testování a provozu ve firemní
síti. Pokud nebudou zjištěny
zásadní nedostatky a kolize,
bude operační systém postupně rozšiřován.
Logicky se naskýtá otázka –
zvládnou uživatelé PC práci pod
novým operačním systémem?
Počítačová gramotnost je u zaměstnanců Cement Hranice velmi vysoká. Neobávám se, že by
se nedokázali rychle zorientovat
v nových funkcích Windows 7.
Vždyť je mezi nimi ještě řada
těch, kteří začínali na jednoduchých Windows 3.11. Windows
95, 98, 2000 i XP zvládli taky.
A pokud by se přece jen vyskytly
problémy, mají v zádech ochotnou podporu oddělení IT. Spíše
bych se obával zvládnutí nových
Office 2010. Ty jsou koncipovány přece jen trochu jinak a určitě bude uživatelům chvíli trvat,
než se zorientují v nové a jinak
uspořádané nabídce funkcí. Zde
předpokládám nutnost externího školení pro rychlejší zvládnutí problematiky.
Stanislav Němec
Míchací centrum v roce 2010
Vzhledem k současným podmínkám na stavebním trhu, kdy se pokles prodejů nevyhnul
ani maltovým směsím, se snažíme opět dostat
na trh výrobek pod obchodním označením
Silunit, který se zde vyráběl již zhruba před
10 lety. Jedná se o pojivo, které je vhodné
pro úpravu a stabilizaci zemin a používají jej
stavební firmy v dopravním a pozemním stavitelství. Toto pojivo po smíchání se zeminou,
která se nachází v místě stavby, podstatně
zvyšuje její pevnost a mrazuvzdornost, snižuje plasticitu a také vlhkost. Stavaři tak nemusí
odvážet málo únosné zeminy a nahrazovat je
štěrkem. Na co nejlepším nastavení receptury
spolupracujeme s firmami, které se zabývají
inženýrsko-geologickým průzkumem a provádí laboratorní a polní zkoušky zemin. Naším cílem je dosáhnout recertifikace Silunitu
do konce tohoto roku. Další výrobek, který
v současné době chystáme, je tzv. suchý beton, který by měl vyhovět třídě betonu C 20
/ 25 a po smíchání s vodou bude sloužit pro
betonářské práce v domě i na zahradě, jako
např. podklad pod dlažbu, základy, překlady,
opěrné zdi a další drobné nosné i nenosné
betonové konstrukce. Před spuštěním výroby
však bude ještě nutné dořešit dopravu hrubšího kameniva do nejvyšších pater míchacího
centra a v neposlední řadě také tento výrobek
úspěšně certifikovat.
Poslední výrobek, který v současnosti zkouší různé stavební firmy je Unimalt (zatím bez
dalšího označení). Tento výrobek je určen především pro stavebníky, kteří v současnosti přidávají do Unimaltu 14 také vápenný hydrát,
ať už za účelem snížení konečných pevností
nebo zlepšení zpracovatelnosti .Taková směs
Unimaltu 14 a vápenného hydrátu však ztrácí
provzdušnění, a tím se snižuje mrazuvzdornost a naopak zvyšuje difúzní odpor, čímž
malta hůře „dýchá“. Nový výrobek se tedy
skládá nejen z Unimaltu 14 a vápenného hydrátu, ale také aditiv, která opět navrací směsi
optimální provzdušnění.
Jiří Janota
Zkušenosti se samonivelační
podlahovou stěrkou Unimalt SPS 56
V roce 2006 uvedla naše společnost na trh
samonivelační podlahovou stěrku Unimalt SPS
56. Výrobek se na trhu osvědčil a je používán
nejen specializovanými firmami, ale stále častěji jej používají i domácí kutilové. Zde bych chtěl
připomenout, že k dodržení garantovaných
kvalitativních parametrů výrobku je třeba bezpodmínečně dodržet následující podmínky:
1. Podklad, na který je stěrka aplikována musí
být důkladně napenetrován dle návodu výrobce.
2. Velmi důležité je přidání předepsaného
množství vody (např. vodu přidávat z kbelíku, kde si nalijeme poprvé přesné množství
a uděláme rysku) K nejčastějšímu znehodnocení dochází tím, že zpracovatel přidá
do směsi mnohem větší množství vody, pak
dojde k sedimentačnímu roztřídění kompo-
nent a aditiv a povrch podlahy je pak mnohem světlejší, než je přirozená šedá barva
cementu.
3. Rozlitá stěrka se musí nakonec odvzdušnit
ježkovým válečkem.
Po dostatečném vyschnutí stěrky ( cca 1 den
na 1 mm stěrky ) se mohou dále nanášet po
napenetrování barvy na beton, včetně epoxidových.
Od loňského roku je do našich lepidel v období od září do března přidávána komponenta,
která urychluje hydrataci a tím i tuhnutí směsí
za snížených teplot.
Na závěr přeji našim odběratelům bezproblémovou aplikaci našich maltových směsí a budu
rád i za případné další podněty ke zlepšování
kvality našich výrobků.
Jiří Janota
S našimi zákazníky trochu jinak
Ne vždy je možnost nezávazně
se potkat s obchodními partnery.
Promluvit si o novinkách v oboru, ale hlavně strávit zajímavé
chvíle. Jedinečnou možností jsou
prezentace spojené se společenským, gurmánským nebo sportovním programem. Naše společnost jich pořádá ročně hned
několik. Jsou určeny pro různé
skupiny zákazníků. V letošním
roce jsme pořádali celkem tři
akce tohoto charakteru.
V březnu, u příležitosti mezinárodního stavebního veletrhu CONECO Bratislava, jsme pro naše
zákazníky uspořádali husí hody
v nedaleké obci Slovenský Grób,
která je vyhlášená husími specialitami. V této vesničce je několik
desítek restaurací specializující se
pouze na husí delikatesy. Akce se
setkala s velikým ohlasem. Lze
říci, že většina hostů naše pozvání
přijala a tak se večera zúčastnilo
na 40 hostů z řad našich slovenských obchodních partnerů.
Na začátku září jsme pořádali
tenisový turnaj znovu pro vybrané slovenské zákazníky. Jednalo
se převážně o odběratele paletovaných výrobků, kteří naši společnosti zachovávají věrnost po
mnoho let. Turnaj se konal ve slovenském městě Zvolenu s účastí
okolo 20 aktivních hráčů.
Poslední z akcí jsme uspořádali v Lednici na Moravě, kam
jsme pozvali pouze české obchodní partnery. Celá odpolední
akce se nesla v duchu poznávání krásného lednicko-valtického
areálu. Pro hosty byla připravena odpolední soutěž ve formě
spíše orientační procházky než
běhu. Trvala cca tři hodiny, při niž
účastníci rozděleni do družstev
měli za pomoci osobní navigace
dojít z bodu A do bodu B a po
cestě ještě absolvovat stanoviště
s úkoly. Hosté si vyzkoušeli práci s koštýřem, lisování hroznů,
hod vidlemi, ochutnávku vína za
účelem rozeznání jednotlivých
odrůd, což ne vždy dopadlo bez
následků, a při tom všem se ještě
dozvěděli ledacos o zdejší historii a přírodě. Mezi další program
samozřejmě patřila prohlídka
zámku, parku, projížďka na lodičkách. Při slavnostní večeři byli
vyhlášeni vítězové dne a kuriozity
celé akce. Zajímavostí večera pak
byla účast pana Frejberka, zakladatele MENZY ČR a vlastníka
největší sbírky hlavolamů v České
republice, která představuje asi
7 000 ks. Do Lednice přivezl cca
100 kousků, které si mohli hosté
vyzkoušet. Je pravda, že zaujetí
zvláště pak mužské části osazenstva bylo tak veliké, že pánové
nepotřebovali ani jíst a pít, zvlášť
pokud se jim nedařilo hlavolam
rozluštit.
Adéla Klabačková
Mládežnický házenkářský podzim
Většinou se na našich stránkách věnujeme především nejvyšší házenkářské soutěži mužů.
Hráčským zdrojem pro extraligu
mužů jsou právě mládežnická
družstva. Ta jsou v našem oddíle
TJ Cement Hranice zastoupena
ve všech mládežnických kategoriích, od malých minižáčků až po
strarší dorost, válčící v 2. dorostenecké lize.
Po házenkářském podzimu je
určitě největším úspěchem fakt,
že se všechny mládežnické kategorie podařilo naplnit dětmi,
které mají zájem o házenou,
a vůbec se pohybovat. Vždyť
kdo by ve svém okolí neměl nějaké dítě či kamaráda, který má
zdravotní problémy způsobené
nedostatkem pohybu. Kdo nezná příběhy učitelů tělocviku
a dětí, které mají omluvenky od
svých rodičů z hodin tělocviku.
Nejmladší kategorie MINIŽÁKŮ se účastní pravidelných turnajů Olomouckého kraje. V této
kategorii se děti především učí
koordinaci pohybu a zvykají si
na kulatý míč, který v tomto
věku dělá neskutečné pohyby.
O děti se stará pan Jan Bednařík, a právě jemu patří největší
dík za starostlivost o házenkářský potěr.
Kategie mladších a starších
žáků se účastní Středomoravské
ligy. „Největším úspěchem je
postupné naplnění týmu mladších žáků, který začínal soutěž
se dvěma hráči, zbytek družstva
byl pro mistrovská utkání doplňován právě nejlepšími minižáčky. Dnes již máme plnohodnotný tým i s brankářem a můžeme
konkurovat týmům z jiných házenkářských měst“ uvedl vedoucí družstev žáků, pan Alois
Rudolf.
Nejvyšší mládežnickou soutěží v Hranicích vůbec,je jistě 1.
liga mladšího dorostu, kterou
TJ Cement hraje již několik let.
I meziroční výsledky odpovídají
jednotlivým házenkářským ročníkům a tak 9. místo po podzimní části je odrazem toho, že
nynější hráči nemají tu výkonost
a návyky, které by je mohli posunout do vyšších pater této nejvyšší soutěže ČR. A tak, kromě
střelecké suverenity Jakuba Koblihy, kterou je třeba vyzvednout,
je letošním cílem udržení nejvyšší soutěže pro Hranice i na další
soutěžní ročník.
Jistě nejzajímavější je situace
v družstvu staršího dorostu TJ
Cement. Družstvo se již druhým
rokem pokouší postoupit z 2.ligy
do nejvyšší celorepublikové soutěže, ale jaksi né a né udělat ten
poslední krůček. Letošní podzim
dorostenci zbytečně ztratili body
ve Zlíně a hlavně Velké Bystřici
a tak jaro, a celkový boj o prvenství a postup bude jistě hodně
nervózní. V této kategorii jsou
již i hráči, kteří naskakují i do
extraligy mužů (Herda, Magrla
P.,Kleis D.) ale tým má jistě rezervy především v psychice a přípravě na jednotlivá mistrovská
utkání. V jarní části budou mít
starší dorostenci ty nejtěžší soupeře doma, a tak jim přejme, aby
se po létech zase hrála i nejvyšší
soutěž staršího dorostu v Hranicích.
Stanislav Beránek
Tabulka 2.ligy staršího dorostu po 9. kole
(poslední utkání podzimu Litovel-Hranice se odehrálo
po uzávěrce tohoto čísla)
1. Zlín
2. Litovel
3. Hranice
4. V. Bystříce
5. Polanka
6. Rožnov
16 b.
15 b.
14 b.
13 b.
12 b.
12 b.
7. Prostějov
8. Přerov
9. Vsetín
10. Brno
11. Olomouc
12. Luhačovice
8 b.
6 b.
6 b.
2 b.
2 b.
2 b.
Recept na vánočku
podle babičky
Ingredience: 60 g droždí,
100 g másla, 300 ml mléka,
120 g moučkového cukru,
500 g polohrubé mouky,
3 vejce, rum, vanilinový cukr,
citron, rozinky, mandle
Postup přípravy:
V míse smícháme polovinu
mouky, cukr, rozpuštěné máslo
a 2 vejce. Do vlažného mléka
se 3 lžičkami cukru rozdrobíme
droždí a necháme vzejít kvásek.
Kvásek přidáme do mísy a vše
lehce promícháme. Přidáme rozinky namočené v rumu a nasekané mandle. Přisypeme zbytek
mouky, nastrouhanou citronovou
kůru a vypracujeme těsto. Těsto
necháme kynout na teplém místě. Po vykynutí ho rozdělíme na
9 dílů, z kterých vyválíme válečky
a upleteme vánočku. Nejprve ze
čtyř dílů, poté ze tří a nakonec
stočíme dva díly. Poté dáme vánočku ještě na 20 minut vykynout. Aby se vám během pečení
vánočka nerozjela, doporučujeme ji alespoň na třech místech
spíchnout špejlemi. Nakonec
ji bohatě posypeme mandlemi
a potřeme rozšlehaným vejcem.
Pečeme ve vyhřáté troubě zhruba hodinu na 150 – 170 ˚C.
STIPENDIUM
STIPENDIUM
Den otevøených dveøí 14. ledna 2011
Vydavatel: Cement Hranice, akciová společnost • Adresa redakce: Cement Hranice, akciová společnost, 753 39 Hranice I-Město, Bělotínská cesta 288, telefon: 581 651 111 • Povoleno výměrem MK ČR E 12682 • Vychází pololetně • Zdarma • Podávání
novinových zásilek povoleno Českou poštou, s.p., odštěpným závodem Severní Morava, čj. 2238/98-P/1 ze dne 19. 6. 1998. inzerce

Podobné dokumenty