VýROčNÍ ZPRÁVA 2009

Komentáře

Transkript

VýROčNÍ ZPRÁVA 2009
Výroční zpráva 2009
klíčoVé trHy
KEY FIGURES
DeVelopment of tHe
moSt important key
fiGureS 2008-2010
Development of the most important key figures 2004-2006
EBITDA Development
2004 - 2006 in T€
EBIT Development
2004 - 2006 in T€
573,032
600 Mio.
400 Mio.
343,354
320,590
300 Mio.
200 Mio.
200 Mio.
111,701
163,129
KEY FIGURES
0
2004
2005
8%
400 Mio.
300 Mio.
341,806
8%
100 Mio.
0
2004
2006
2005
2006
Development of the most important key figures 2004-2006
Output Volume Development
EBIT Development
2004 - 2006 in T€
2004 - 2006 in T€
12 Mrd
Order Backlog Development
EBITDA Development
2004 - 2006 in T€
2004 - 2006 in T€
573,032
12 Mrd.
600
Mio.
10,385,111
9,314,8471)
10 Mio.
Mrd
500
Mrd
4008 Mio.
Mrd
3006 Mio.
10 Mrd.
500
Mio.
343,354
5,963,530
Mrd
2004 Mio.
111,701
320,590
2005
7,927,000
341,806
4,980,112
0
2006
2004
2005
2006
Development of the most important key figures 2004-2006
Output
Volume Development
EBIT
Development
2004
T€
Equity- 2006
ratio in
development
in %
of balance sheet total
2004 - 2006
12 Mrd
10,385,111
9,314,8471)
50
400 Mio.
8 Mrd
40
300 Mio.
6 Mrd
30
200 Mio.
4 Mrd
20
100 Mio.
2 Mrd
10
2
2009
0
0
343,354
5,963,530
163,129
21.96 %
18.58 %
111,701 17.66 %
2005
2006
2004
2005
2006
2004
2004
1) incl. Züblin
Group (T€2005
1,542,534) 2006
0
■ Ger
■ Aus
■ Cze
■ Hun
■ Pola
■ Slov
3
■ Croa
2%
%
■2 Rus
2%
3■%Oth
■ Swi
5■% Ben
■ Res
■%Mid
8
■ Ame
■ Afri
8%
■ Asia
2 Mrd.
100
Mio.
1) incl. Züblin Group (T€ 1,542,534)
500 Mio.
10 Mrd
Outpu
4 Mrd.
200
Mio.
163,129
0
2004
8,505,614
8 Mrd.
400
Mio.
6 Mrd.
300
Mio.
KEY FIGURES
Mrd
1002 Mio.
5%
500 Mio.
500 Mio.
100 Mio.
3
2%
2%
2%
3%
Order
Backlog
Development
EBITDA
Development
2004
2006
in
T€
2004 - 2006 in T€
573,032
600 Mio.
12 Mrd.
500 Mio.
10 Mrd.
400 Mio.
8 Mrd.
300 Mio.
6 Mrd.
8,505,614
320,590
7,927,000
341,806
4,980,112
200 Mio.
4 Mrd.
100 Mio.
2 Mrd.
0
0
2004
2004
2005
2005
2006
2006
Outpu
■ Ger
■ Aus
■ Cze
■ Hun
■ Pola
■ Slov
3
2%
■ Croa
2%
■
2 %Rus
3■%Oth
45 %
5■% Swi
■ Ben
■ Res
8
■%Mid
■
Ame
Constr
by Afri
seg
■
8%
■ Asia
■ Buil
Civil
■ Roa
Outpu
■ Tun
■ Oth
■ Ger
■ Aus
■ Cze
Profil Společnosti
ÚVODNÍ Slovo
představenstva
4
Základní údaje
5
Předmět činnosti
6
Historie společnosti
8
Reference
10
PERSONÁLNÍ POLITIKA
12
Naše základní
etické hodnoty
14
EnviroNmentální politika
16
POLITIKA BOZP
17
profil
ÚVoDní SloVo
přeDStaVenStVa
Vážení akcionáři,
stavebnictví je oborem, který bývá v těžkých ekonomických obdobích zasažen jako jeden
z prvních. Státní a municipální organizace škrtají v rozpočtech na veřejně prospěšné
stavby, soukromí investoři čekají se svými komerčními projekty na lepší podmínky.
Tyto negativní projevy recese postihly v roce 2009 naplno také Českou republiku
a výrazně ovlivnily celkovou situaci segmentu stavebnictví a hospodaření mnoha firem
podnikajících v tomto oboru. Klima ve stavebnictví se přitom nezlepšilo ani v roce 2010
a útlum dosáhne maxima pravděpodobně v roce 2011, kdy se očekávají nejzásadnější
škrty ve výdajích na veřejné stavby.
Společnost STRABAG a.s. těmto nepříznivým podmínkám úspěšně čelí. V roce 2009 se
nám navzdory recesi podařilo udržet finanční objem stavebních výkonů na hodnotě blížící
se 18 miliardám Kč a dokonce více než zdvojnásobit zisk společnosti na 516,4 milionu
korun.
V roce 2009 společnost STRABAG a.s. realizovala řadu významných stavebních projektů.
Ze silničních staveb to byly zejména práce na výstavbě dálnic D3 (stavba 0306/I Mezno–
Chotoviny), D47 (stavba Lipník nad Bečvou–Bělotín) a rychlostní komunikaci R7 (MÚK
Bítozeves–MÚK Vysočany). Z pozemních staveb společnost STRABAG a.s. dokončila
například stavbu Multifunkčního centra Palladium, polyfunkční budovy Lighthouse Vltava
Waterfront Towers, výstavbu Pavilonu P pro a.s. Veletrhy Brno či terminál Sever II pro
Letiště Praha.
Profitujeme z toho, že v těžkých dobách investoři více než kdy jindy hledají spolehlivé
dodavatele, kteří odvedou kvalitní práci za konkurenční cenu. Těžíme ze širokého
spektra výkonů, které může naše společnost nabídnout jak v oblasti dopravních staveb,
tak v pozemním a inženýrském stavitelství. Naší výhodou je komplexní struktura, která
zahrnuje nejen vlastní stavební práce, ale i stavební materiály a servisní firmy.
Věříme, že díky těmto širokým a dobře ukotveným základům bez větších problémů
překoná společnost STRABAG a.s. i následující těžké období, které čeká české
stavebnictví, a vyjde z krize posílena.
Představenstvo STRABAG a.s.
4
2009
profil
záklaDní ÚDaje
záklaDní ÚDaje o SpolečnoSti StraBaG a.s.
Obchodní jméno: STRABAG a.s.
Právní forma: akciová společnost
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Obchodní rejstřík: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze oddíl B, vložka 7634
Internetová adresa: www.strabag.cz
SíDLO SPOLEČNOSTI
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ – 150 00 Praha 5
Složení StatutárnícH orGánů
PřEDSTAVENSTVO
Předseda představenstva:
Ing. Jaroslav Katzer
Členové představenstva:
Ing. Jarmila Považanová
Walter Egger
Miroslav Božetický
Ing. Josef Krátký
DOZORČí RADA
Předseda dozorčí rady:
Ing. Fritz Oberlerchner
Členové dozorčí rady:
Mag. Wolfgang Merkinger
Zdeněk Ptačovský
2009
5
profil
přeDmět činnoSti
STRABAG a.s. se sídlem v Praze je přední českou společností působící v oblasti
dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. Firma je součástí evropského
koncernu STRABAG SE.
STRABAG a.s. je spolehlivým partnerem komunálních a krajských zadavatelů,
státu i soukromých investorů pro všechny úkoly v oblasti dopravních, pozemních
a inženýrských staveb.
Současné spektrum výkonů v oblasti dopravního stavitelství zahrnuje výstavbu dálnic,
silnic, zpevněných ploch, sportovišť a zařízení pro volný čas, a dále zajišťovací a ochranné
stavby, stavby potrubí a kanalizací, stavby životního prostředí, železniční stavby, výstavbu
a rekonstrukce mostů, vodohospodářské stavby, výstavbu tunelů, letištních ploch
a zkušebních drah.
V oblasti pozemního a inženýrského stavitelství společnost provádí výstavbu
a rekonstrukce komerčních a průmyslových objektů, bytovou a občanskou výstavbu,
dále se zaměřuje na výstavbu elektráren, technologie životního prostředí, stavby mostů,
inženýrské stavby, výrobu a montáž prefabrikátů a speciální zakládání.
SOuČáSTí SKuPINy STRABAG V ČESKé REPuBLICE
JSOu TyTO KLíČOVé SPOLEČNOSTI
STRABAG a.s.
Dálniční stavby Praha, a.s.
Viamont DSP a.s.
Bohemia Asfalt a.s.
Züblin stavební společnost s ručením omezeným
ILBAU spol. s r.o.
Kamenolomy ČR s.r.o.
ZIPP Praha s.r.o.
JHP spol. s r.o.
6
2009
2009
7
profil
HiStorie SpolečnoSti
1991
Vstup společnosti BAU HOLDING AG (dnes koncern STRABAG) na český stavební trh
založením společnosti Bohemia Asfalt s.r.o.
1992
Privatizační projekty na privatizaci společností Silnice Beroun a.s., Dopravní stavby
Morava a.s., nákup majoritních podílů ve společnostech Silnice Liberec a.s., Silniční
stavby Teplice a.s., Silnice Stříbro a.s., Plzeňské silnice a.s. Tyto firmy postupně přebírají
koncernovou značku ILBAU.
1997
Společnost BAU HOLDING AG (dnes koncern STRABAG) vstupuje jako majoritní
akcionář do společnosti STRABAG AG Köln a ovládne tím i skupinu dceřiných
společností STRABAG AG Köln v České republice.
1999
Založena dceřiná společnost ČMO – České a moravské obalovny, spol. s r.o. (dnes
BOHEMIA ASFALT, s.r.o.), vyrábějící obalované asfaltové směsi.
2000
Skupina BAUHOLDING STRABAG se začíná jednotně prezentovat na evropském trhu
a i v České republice podnikají koncernové stavební firmy pod jednotným obchodním
jménem STRABAG. Veškeré závazky a pohledávky dosavadních firem skupin ILBAU
i STRABAG v ČR přebírá nově založená STRABAG ČR a.s. se sídlem v Českých
Budějovicích, která později mění své jméno na STRABAG a.s.
2001
Změna sídla společnosti STRABAG a.s.
Společnost nyní sídlí v Praze 5, Na Bělidle 198/21.
2004
Společnost BAUHOLDING STRABAG AG mění svou právní formu na Societas Europaea
(SE) – evropská společnost a nyní vystupuje pod názvem BAUHOLDING STRABAG SE.
8
2009
profil
Společnost Fimag Finanz Industrie Management AG se stává strategickým holdingem
a tvoří novou vykazovací jednotku.
2005
Skupina STRABAG přebírá podstatný podíl skupiny Walterbau a většinový podíl
společnosti Ed. Züblin AG, Stuttgart. Skupina tak ovládne i jejich dceřiné společnosti
v České republice – Dálniční stavby Praha, a.s. a Züblin stavební společnost s ručením
omezeným.
2006
Změnou názvu společnosti BAUHOLDING STRABAG SE na STRABAG SE a sloučením
s FIMAG se STRABAG SE stává novou mateřskou společností koncernu. Hlavními
značkami koncernu jsou kromě STRABAG značky DYWIDAG, HEILIT + WOERNER
a Züblin.
2007
Třetím strategickým akcionářem koncernu STRABAG SE se stává Rasperia, holdingová
společnost ruského průmyslníka Olega Deripasky. Je tím umožněno navýšení základního
kapitálu koncernu.
STRABAG SE vstupuje na vídeňskou burzu. Prostředky získané vstupem na burzu
zamýšlí koncern využít pro rozšíření svého působení na trzích východní Evropy a rozšíření
své surovinové základny.
STRABAG a.s. získává 100% podíl ve firmě MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové
stavitelství.
2008
STRABAG a.s. kupuje 100% obchodní podíl ve společnosti JHP spol.s.r.o. v celkové výši
20 milionů korun.
2009
STRABAG a.s. prodává obchodní podíl ve společnostech BOHEMIA ASFALT, s.r.o.
a KAMENOLOMY ČR, s.r.o. koncernové společnosti STRABAG SE.
2009
9
profil
reference
referenční StaVBy StraBaG a.s.
STRABAG a.s. ODšTěPNý ZáVOD BEROuN
R7 MÚK Bítozeves–MÚK Vysočany
Průmyslová zóna Triangl Žatec
Obnova historického centra města Vlašimi
18-ti jamkové golfové hřiště v Berouně
Zlepšení dopravní infrastruktury v Krkonoších a Jizerských horách
STRABAG a.s. ODšTěPNý ZáVOD ČESKé BuDěJOVICE
Dálnice D3, stavba 0306/I Mezno–Chotoviny
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí–Tábor, 1.část, úsek Doubí u Tábora–Tábor
Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně
R4 křižovatka I/20 Nová Hospoda
R6 Tisová–Kamenný Dvůr
Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice–České Budějovice
Auto Kápl–Prodejna vozů Citroën
Obchodní centrum Area Plzeň Bory
STRABAG a.s. ODšTěPNý ZáVOD BRNO
Dálnice D 47, stavba Lipník nad Bečvou–Bělotín
Dálnice D1, stavba 0134.1 Mořice–Kojetín, II. etapa
II/427 Moravský Písek průtah II. a III. stavba
Silnice I/57 Semetín–Bystřička, 1. stavba
II/367 Bedihošť–Kojetín, stavební úpravy
Sběrné dvory–Čistý Jihovýchod
SPZ Holešov–technická a dopravní infrastruktura
Kanalizační sběrač H, část 09 – ISPA OLOMOUC
Revitalizace náměstí T.G.Masaryka v Uničově
II/399 Stropešín SO 201
III/ 31534 Lupěné–Dolní Bušínov
10
2009
profil
reference
STRABAG A.S. ODšTěPNý ZáVOD OSTRAVA
Dálnice D 47, SSÚD Mankovice
Silnice I/56 Ostrava–prodloužená Místecká, I. a II. stavba
Realizace stavby – Letiště Leoše Janáčka Ostrava – odbavovací plocha
Cyklostezky údolími Tiché Orlice a Třebové
Centrum bezpečné jízdy, Areál LIBROS, Ostrava - Přívoz
Rekonstrukce a modernizace silnice v úseku Třebom–Kiertz
Modernizace silnice II/357 Vysoké Mýto–Choceň
Kanalizace Stará Ves
STRABAG A.S. ODšTěPNý ZáVOD VySOČINA
II/129 Cetoraz–Jiřičky
Oprava AB vozovky D1 km 61,951–59,038 L
II/410 od I/23 – Želetava
II/360 Štěpánovice–Vacenovice
Úprava polních cest Olšany u Dačic
II/351 Přibyslav–Polná
III/1316 Jihlava–Zborná
II/409 Počátky průtah
Rekultivace skládky Dolní Lažany
Oprava MK III a IV třídy
III/36078 Jaroměřice n/Rokytnou – průtah
III/4012, III/151, I/38 Martínkov–Domamil – průtah
Oprava zpevněných ploch
II/410 Bítovánky – průtah
Oprava MK po kanalizaci Krucemburk
STRABAG a.s. ODšTěPNý ZáVOD POZEMNí A INžENýRSKé STAVITELSTVí
Výstavba pavilonu P v areálu a.s. Veletrhy Brno
Výrobní areál závodu ENGEL, Kaplice
Multifunkční centrum Palladium
Obchodní a společenské centrum Arkády Pankrác
Převíječka a Papírenský stroj PS6 – MONDI Štětí
Rekonstrukce pobočky České spořitelny a.s. Opatovská
Rekonstrukce pobočky České spořitelny a.s. Budějovická
Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice
Most Lochkov
Polyfunkční budova Lighthouse Vltava Waterfront Towers
Office Centre Pankrác – Gemini
Letiště Praha Ruzyně – Terminál Sever II
2009
11
profil
perSonální politika
zaměStnanci V roce 2009
V roce 2009 pracovalo ve společnosti STRABAG a.s. celkem 2 466 THP pracovníků
a dělníků.
Výkonnost a kompetence našich zaměstnanců tvoří ústřední součást úspěchu naší
společnosti. Pomocí personálního rozvoje a dalšího vzdělávání zvyšujeme znalostní
standard v naší společnosti, podporujeme osobní růst zaměstnanců, zajišťujeme
přiměřenou informovanost a vhodné pracovní podmínky.
Bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců a všech ostatních zúčastněných jsou pro nás
zásadní.
principy perSonální politiky
VýKONNOST A KOMPETENCE NAšICH PRACOVNíKů
K dosažení cílů našeho podniku sázíme na výkonnost a kompetenci našich pracovníků.
Proto osobní a odborný rozvoj našich pracovníků podporujeme a řídíme pravidelnými
pohovory se zaměstanci, stejně jako otevřenou komunikací a staráme se o přiměřené
informování a vhodné pracovní podmínky. Navíc je naším ústředním zájmem bezpečnost
a zdraví našich pracovníků.
Vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je založený na těchto pilířích:
na společném poznatku, že dodržování etických a právních standardů v obchodním
styku je v zájmu podniku i pracovníků;
na prostředí, které přitahuje a podporuje vysoce kvalifikované pracovníky a spojuje je
s naším podnikem;
na rovnosti šancí, a to nezávisle na rase, národnosti, pohlaví, sexuální orientaci,
vyznání, postižení nebo věku;
na pracovním prostředí bez diskriminace, obtěžování nebo represálií;
na politice „otevřených dveří“, která všem pracovníkům umožňuje přístup k vedení
podniku;
na kultuře zaměřené na výkony s konkurenceschopným systémem odměňování
a periodicky prováděným spravedlivým a objektivním hodnocením, které zohledňuje
individuální příspěvek k dosažení cílů a k týmovému výkonu, stejně jako dodržování
hodnot a zásad Etického kodexu.
12
2009
profil
AKADEMIE STRABAG
V rámci akademie STRABAG se v úzké spolupráci s interními a externími odborníky
organizují potřebné školicí akce, aby i v budoucnosti byla všem zaměstnancům
poskytována co nejlepší podpora při plnění jejich úkolů a bylo jim zprostředkováno
dodatečné odborné a metodické know-how.
PROGRAM TRAINEE
S cílem objevovat a podporovat vhodné mladé talenty a více je vázat na podnik
i v budoucnosti zavedl STRABAG jednotný program přípravy pro mladé odborné a řídící
pracovníky ve všech zemích, ve kterých má podnik pobočky. Kromě mezinárodní výměny
trainee, která má na zřeteli přibývající internacionalizaci podniku, se zejména ve středoa východoevropských zemích rozšiřuje partnerská spolupráce s vybranými vysokými
školami, aby bylo možno včas nacházet mladé perspektivní řídící pracovníky.
PROGRAM ROZVOJE říDíCíCH PRACOVNíKů
Pomocí používání vhodných nástrojů diagnostiky chování se průběžně objektivně,
neutrálně a profesionálně hodnotí řídící a manažerské potenciály uvnitř STRABAGu.
To se uskutečňuje, jak pověřováním specializovaných externích poradenských firem
k vypracování takzvaných analýz manažerského potenciálu, tak i aplikováním analýzy
potenciálu chování podporované IT ve firmě samé. Intenzivní školení nadřízených, stejně
jako příprava interních expertů přitom zajišťují kvalitní uplatňování výsledků vlastních
firemních analýz potenciálu chování uvnitř podniků. Cílovou skupinou analýz potenciálu
jsou veškeří řídící pracovníci od představenstva až po vedoucí oblastí. Výsledky analýz
jsou základem pro program rozvoje řídících pracovníků STRABAGu.
RESPEKT A ČESTNOST VůČI NADříZENýM, KOLEGůM A PRACOVNíKůM
Kvalita spolupráce mezi nadřízenými, kolegy a pracovníky má zásadní význam pro úspěšnost
podniku. Bezúhonné chování při vzájemném jednání, které se vyznačuje respektem
a otevřeností vůči druhé osobě a vyhýbá se neslušným způsobům chování, zajišťuje nejen
komunikaci a kvalitu podnikové kultury, nýbrž také rozhodujícím způsobem ovlivňuje vnější
dojem o obrazu podniku.
SOCIáLNí ODPOVěDNOST ZA NAšE PRACOVNíKy
Soukromá nadace „STRABAG pracovní a sociální fond“ byla založena za účelem mírnění
sociálních dopadů, zejména po úrazech při práci a ve volném čase, při dlouhotrvajících
nemocech, úmrtích, katastrofách a ztrátě pracovního místa.
2009
13
profil
naše záklaDní
etické HoDnoty
etický koDeX koncernu StraBaG
Integrita: Naše chování vůči všem zúčastněným (zákazníkům, akcionářům, pracovníkům,
dodavatelům, subdodavatelům, vládním a dozorčím úřadům, konkurentům, médiím) i vůči
společnosti jako celku je bezúhonné.
Vědomí odpovědnosti: Plníme naše závazky a přebíráme osobní odpovědnost za naše
jednání. Slibujeme jen to, co můžeme dodržet. Neklameme zúčastněné osoby.
Slušnost: Se zúčastněnými jednáme zdvořile a v souladu s jejich zájmy. Podporujeme
rovnost šancí a prostředí, které se vyznačuje slušným chováním, ve kterém se nevyskytuje
obtěžování jakéhokoliv druhu.
Dodržování právních norem a předpisů: Uznáváme význam všech relevantních zákonů,
stejně jako všech interních a externích předpisů, směrnic a standardů a dodržujeme je.
Zavazujeme se vytvářet prvotřídní prostředí pro jejich dodržování a kontrolu a vyžadujeme,
aby se nadřízení chovali příkladně.
Transparentnost: Se zúčastněnými udržujeme konstruktivní, transparentní a otevřený
dialog vedený s respektem a profesionálně.
naše záklaDní HoDnoty týkající Se Výkonů
Maximální výkony: Nepřetržitým dalším rozvojem našich obchodních praktik a našeho
know-how usilujeme o maximální výkony a v oblastech činností, ve kterých působíme,
chceme důsledně a dlouhodobě zaujímat přední místo. Chyby považujeme za šanci
k našemu dalšímu zlepšování.
Týmová práce: Pro zúčastněné dosáhneme více, jestliže spojíme naše individuální
i kolektivní silné stránky a schopnosti a budeme spolupracovat po celém světě a nad
rámec jednotlivých oborů.
Angažovanost: Uznáváme příspěvek jednotlivce k našemu současnému i budoucímu
úspěchu a pokoušíme se ho posuzovat objektivně. Při odměňování zohledňujeme osobní
příspěvek k dosažení cílů, k řízení a kontrole, stejně jako k týmovému výkonu.
Ziskovost/hospodářský prospěch: Jsme vázaní stálou ziskovostí, která nám dovoluje
realizovat naše strategie, činit dlouhodobé investice, spravedlivě odměňovat naše
pracovníky a dosahovat atraktivní rendity pro naše akcionáře.
14
2009
profil
VšeoBecné záSaDy
PRáVO A STANDARDy CHOVáNí
STRABAG dodržuje v tuzemsku i zahraničí platné zákony a ostatní rozhodná ustanovení.
Kromě toho STRABAG podporuje rozšiřování zásad kodexu chování Mezinárodní
obchodní komory „ICC Směrnice o chování pro boj s korupcí v obchodním styku“
a „Obchodní principy pro potírání korupce ve strojírenském a stavebním průmyslu“
v právě platném znění. Dále STRABAG podporuje snahy o větší transparentnost
a standardy etického chování při činnostech lobistů, jak jsou uvedeny např. v kodexu
chování Rakouské rady pro lobování a veřejné záležitosti.
ODPOVěDNOST
Rozlišujeme následující oblasti odpovědnosti a sledujeme níže uvedené cíle:
Vůči zákazníkům: Naše výkony jsou zaměřené na splnění oprávněných požadavků
a očekávání zákazníků. Požadavky trhu plníme na základě blízkosti k zákazníkovi,
profesionality, vstřícnosti k inovacím a přiměřených cen. Informace a zkušenosti
sdělujeme našim zákazníkům otevřeně a zajišťujeme potřebnou míru zachovávání
tajemství a diskrétnosti.
Vůči pracovníkům: K dosažení cílů našeho podniku sázíme na výkonnost a kompetenci
našich pracovníků. Pomocí odborné přípravy a dalšího vzdělávání podporujeme stav
znalostí v podniku a osobní rozvoj pracovníků a staráme se o přiměřené informování
a vhodné pracovní podmínky. Jednotlivý pracovník se sám aktivně informuje. Své
vlastní cíle uvádí v soulad s cíli podniku a zájmy podniku uspokojuje přednostně.
Vůči dodavatelům a subdodavatelům: Ve smyslu kvality a rentability našich výkonů
stavíme též na zkušenostech a kapacitách cíleně vybraných dodavatelů a subdodavatelů.
Vůči dozorčím a vládním úřadům: Řídíme se rozhodnými zákony, předpisy,
směrnicemi, standardy a zvyklostmi zemí, ve kterých působíme.
Vůči obchodním partnerům: Náš podnik je přesvědčivý díky ceně, výkonu, kvalitě
a vhodnosti nabízených produktů či služeb. Se všemi našimi obchodními partnery
jednáme slušně. Všichni pracovníci jsou povinni jednat při formulování smluv, tvorbě
cen a při fakturaci poctivě a transparentně. Všichni pracovníci jednají ve všech fázích
provádění výstavby poctivě a otevřeně a dbají na spolehlivost při příslibech týkajících
se záruk.
Vůči společnosti: Respektujeme lidská práva a napomáháme obecnému blahu.
Řídíme se platným právem a vyznáváme čestnou soutěž. Jsme si vědomi naší
odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Při realizaci našich dodávek a služeb usilujeme
o šetrné zacházení s energiemi a surovinami a o snížení emisí a odpadních látek.
2009
15
profil
enVironmentální
politika
proHlášení SpolečnoSti StraBaG a.S.
k ocHraně žiVotníHo proStřeDí
„Pro vysokou kvalitu staveb již děláme maximum. Nyní podnikáme kroky k tomu,
abychom minimalizovali negativní dopady na životní prostředí při realizaci našich staveb.
Vedoucí pracovníci společnosti na všech úrovních řízení a všichni její zaměstnanci budou
svým ohleduplným chováním k přírodě vzorem všem našim dodavatelům, kteří zajisté
podpoří naši snahu ochránit životní prostředí nás všech.“
Pro dosažení této politiky chce společnost dosáhnout těchto strategických cílů:
plnit právní a jiné požadavky platné pro oblast životního prostředí, ochrany zdraví
a bezpečnosti práce;
vybrané procesy řízení doplnit o snahu chránit životní prostředí;
v rámci provádění staveb zvýhodňovat technologie, které mají menší dopad na životní
prostředí jako předpoklad prevence jednotlivých dopadů na životní prostředí;
při provádění staveb používat stroje a mechanismy, které mají nižší spotřebu
pohonných hmot jako prevenci jednoho z dopadů tj. „snižovat emise“;
zvyšovat povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce
prostřednictvím pravidelných školení;
pro zajištění ochrany životního prostředí při provádění staveb upřednostňovat
subdodavatele, kteří splňují kritéria v oblasti životního prostředí stanovená naší
společností;
zajistit efektivní využití surovin na stavbách, dle možností minimalizovat dopad
a využívat recyklovaných materiálů;
trvale zlepšovat proces ochrany životního prostředí.
16
2009
profil
politika Bozp
manaGement BezpečnoSti a ocHrany zDraVí při práci
STRABAG a.s. je jednou z nejvýznamnějších stavebních společností na českém trhu.
Toto postavení si chceme v následujících letech nejen udržet, ale i nadále rozšiřovat.
Chceme, aby naše společnost představovala pro všechny potenciální zákazníky
a veřejnost záruku solidního partnera, který dbá o zájmy, bezpečnost a ochranu zdraví
svých zaměstnanců, ale i všech pracovníků, kteří se podílí na výkonnosti společnosti.
Pro efektivní řízení BOZP byl zaveden v odštěpných závodech dopravního stavitelství
systém managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008, který navazuje a vhodně
doplňuje stávající zavedené systémy řízení ve společnosti, systém managementu
jakosti (dle ČSN EN ISO 9001:2001) a systém environmentálního managementu (dle
ČSN EN ISO 14001:2005). V rámci odštěpných závodů pozemního stavitelství Praha
a České Budějovice je rovněž uplatněn systém managementu BOZP dle ČSN OHSAS
18001:2008, který navazuje na další zavedené systémy řízení ve společnosti, tj. jakost
(dle ČSN EN ISO 9001:2001) a systém environmentálního managementu (dle ČSN EN
ISO 14001:2005 a EMAS dle Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001).
V rámci systému managementu BOZP společnost definovala hlavní odpovědnosti,
systémové a provozní postupy a cíle, kterých chce dosáhnout pro určité období. Pro
neustálé zlepšování své výkonnosti BOZP se společnost zavazuje:
sledovat a plnit všechny právní předpisy v oblasti BOZP a další požadavky, které jsou
na společnost uplatnitelné a které se zavázala plnit;
při naplňovaní právních a jiných požadavků a vlastních závazků v rámci systému
managementu BOZP využívat přednostně prevenčních přístupů a neustále zlepšovat
celkovou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
vytvářet podmínky pro trvalé snižovánání vzniku úrazů a poškození zdraví;
důsledně dodržovat opatření pro eliminaci neidentifikovaných rizik, dodržování
opatření vyžadovat i po subdodavatelích;
spolupracovat s orgány státní správy a dalšími zainteresovanými stranami na plnění
oprávněných požadavků na úseku bezpečnosti práce a ochraně zaměstnanců;
vejít ve všeobecnou známost na trhu stavebních zakázek jako společnost s vysokým
kreditem a vynaloženým úsilím v oblasti BOZP;
motivovat zaměstnance pro bezpečnou práci a zajistit dokonalé zázemí;
stálým a spolehlivým zaměstnancům nabízet možnost průběžně se vzdělávat
a zdokonalovat.
2009
17
18
2009
finanční čáSt
rozVaHa V plném rozSaHu
ke Dni 31.12.2009
21
Výkaz ziSku a ztráty
V plném rozSaHu
ke Dni 31.12.2009
24
caSH floW
26
příloHa k Účetní záVěrce
SpolečnoSti StraBaG a.s.
k 31.12.2009
27
použíVané Účetní metoDy,
oBecné Účetní záSaDy
a způSoBy oceňoVání
31
Doplňující informace
k rozVaze a Výkazu
ziSku a ztráty
33
zpráVa
nezáViSléHo auDitora
38
2010
19
HOSPODÁŘsKÉ VÝSLEDKY
20
2009
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2009
Označení
AKTIVA
a b
AKTIVA CELKEM
(ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř.67
Pohledávky za upsaný základní
A. kapitál
Dlouhodobý majetek
B. (ř. 04 + 13 + 23)
Dlouhodobý nehmotný majetek
B. I. (ř. 05 až 12)
B. I. 1. Zřizovací výdaje
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3. Software
4. Ocenitelná práva
5. Goodwill (+/−)
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý
7. nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
8. nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
B. II. (ř. 14 až 22)
B. II. 1. Pozemky
2. Stavby
Samostatné movité věci a soubory
3. movitých věcí
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
5. Základní stádo a tažná zvířata
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný
7. majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
8. hmotný majetek
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
9. (+/−)
Dlouhodobý finanční majetek
B. III. (ř. 24 až 30)
Podíly v ovládaných a řízených
B. III. 1. osobách
Podíly v účetních jednotkách
2. pod podstatným vlivem
Ostatní dlouhodobé cenné papíry
3. a podíly
Půjčky a úvěry – ovládajíci a řídící
4. osoba, podstatný vliv
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční
6. majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
7. finanční majetek
Číslo
řádku
c
001
Běžné účetní období
Brutto
Korekce
1
2
14 811 948
1 890 661
002
Netto
3
Minulé
úč.období
Netto
4
12 921 287 13 696 039
0
0
003
3 100 922
1 629 388
1 471 534
1 642 447
004
005
006
007
008
009
010
578
82
578
82
496
496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
011
0
0
012
0
0
967 280
156 595
308 728
1 138 193
148 401
336 589
615 995
32 679
013
014
015
2 592 362
156 595
475 653
1 625 082
016
017
018
019
1 923 445
1 456 935
294
466 510
0
0
294
020
31 259
31 259
166 925
021
294
0
022
5 116
1 222
3 894
4 235
023
507 982
3 728
504 254
504 254
024
490 078
490 078
490 078
025
14 176
14 176
14 176
026
3 728
0
0
027
028
0
0
0
0
029
0
0
030
0
0
3 728
2010
21
HOSPODÁŘsKÉ VÝSLEDKY
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2009
Označení
AKTIVA
a b
Oběžná aktiva
C.
(ř. 32 + 39 + 48 + 58)
Zásoby
C. 1.
(ř. 33 až 38)
C. 1. 1. Materiál
2. Nedokončená výroba a polotovary
3. Výrobky
4. Zvířata
5. Zboží
6. Poskytnuté zálohy na zásoby
Dlouhodobé pohledávky
C. II.
(ř. 40 až 47)
C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba
3. Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy druž4. stva a za účastníky sdružení
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
6. Dohadné účty aktivní
7. Jiné pohledávky
8. Odložená daňová pohledávka
C. III.
Krátkodobé pohledávky
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
2. Pohledávky – ovládající a řídící osoba
3. Pohledávky – podstatný vliv
Pohledávky za společníky, členy druž4. stva a za účastníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní
5. pojištění
6. Stát – daňové pohledávky
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
8. Dohadné účty aktivní
9. Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
C. IV.
(ř. 59 až 62)
C. IV. 1. Peníze
2. Účty v bankách
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
Pořizovaný krátkodobý finanční
4. majetek
Časové rozlišení
D. I.
(ř. 64 až 66)
D. I. 1. Náklady příštích období
2. Komplexní náklady příštích období
3. Příjmy příštích období
22
2009
Číslo
řádku
c
Běžné účetní období
Brutto
Korekce
1
2
Netto
3
Minulé
úč.období
Netto
4
031
11 516 512
261 273
11 255 239
11 816 060
032
033
034
035
036
037
038
1 501 144
18 652
1 482 491
0
1 501 144
18 652
1 482 491
0
1
0
0
2 674 818
29 986
2 631 346
0
1
13 485
0
039
040
041
042
287 357
0
287 357
0
0
0
423 031
0
0
0
0
0
0
0
287 357
6 318 238
3 261 812
0
0
0
0
0
0
423 031
6 896 772
4 256 436
0
0
043
044
045
046
047
048
049
050
051
1
287 357
6 579 511
3 523 085
261 273
261 273
052
42 865
42 865
8 928
053
054
055
056
057
50 198
37 983
69 700
2 855 680
0
50 198
37 983
69 700
2 855 680
0
112 006
127 344
94 504
2 297 554
3 148 500
2 738
3 145 762
0
1 821 439
1 887
1 819 552
0
0
0
194 514
29 572
0
164 942
237 532
38 803
0
198 729
058
059
060
061
3 148 500
2 738
3 145 762
0
062
063
064
065
066
194 514
29 572
164 942
0
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2009
Označení
a
A.
A. I.
A. I.
A. II.
A. II.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
A. III.
A. III.
A. IV.
A. IV.
A. V.
B.
B. I.
B. I.
B. II.
B. II.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
B. III.
B. III.
1.
2.
3.
4.
5.
PASIVA
b
PASIVA CELKEM (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001
Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)
Základní kapitál (ř. 70 až 72)
Základní kapitál
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (–)
Změny základního kapitálu (+/–)
Kapitálové fondy (ř. 74 až 77)
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
(+/–)
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/–)
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze
zisku (ř. 79 + 80)
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let (ř. 82 + 83)
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let (–)
Výsledek hospodaření běžného účetního období
(ř. 01 – 69 – 73 – 78 – 81 – 85 – 118) = ř. 60 výkaz
zisku a ztráty v plném rozsahu
Cizí zdroje (ř. 86 + 91 + 102 + 114)
Rezervy (ř. 87 až 90)
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
Rezerva na důchody a podobné závazky
Rezerva na daň z příjmů
Ostatní rezervy
Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101)
Závazky z obchodních vztahů
Závazky – ovládající a řídící osoba
Závazky – podstatný vliv
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Dlouhodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)
Závazky z obchodních vztahů
Závazky – ovládající a řídící osoba
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným
vlivem
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
Závazky k zaměstnancům
Číslo
řádku
c
067
068
069
070
071
072
073
074
075
Stav v běžném
účetním období
5
12 921 287
4 547 799
1 119 600
1 119 600
0
0
757 277
704 318
52 959
Stav v minulém
účetním období
6
13 696 039
4 032 455
1 119 600
1 119 600
0
0
757 277
704 318
52 959
076
077
0
0
0
0
078
079
080
081
082
083
192 364
188 385
3 979
1 962 193
2 190 540
–228 347
181 594
178 094
3 500
1 768 159
1 996 506
–228 347
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
516 365
7 518 830
1 415 616
205 825
8 975 801
2 242 176
0
0
0
2 242 176
86 707
0
0
0
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
115 397
0
0
0
0
0
5 987 817
3 686 693
65 241
86 707
0
0
0
0
0
0
6 646 918
3 361 633
55 241
105
0
0
106
107
0
72 086
0
72 625
1 415 616
115 397
2010
23
HOSPODÁŘsKÉ VÝSLEDKY
ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2009
Označení
a
6.
7.
8.
9.
10.
11.
B. IV.
B. IV.
1.
2.
2.
C. I.
C.I.
1.
2.
PASIVA
b
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění
Stát – daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Krátkodobé finanční výpomoci
Časové rozlišení (ř. 119 + 120)
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Číslo
řádku
c
Stav v běžném
účetním období
5
Stav v minulém
účetním období
6
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
32 875
27 280
694 893
0
662 148
746 601
0
0
0
0
854 658
0
854 658
34 911
12 026
920 274
0
861 130
1 329 078
0
0
0
0
687 783
0
687 783
VÝKAZ ZisKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31.12.2009
Označení
a
1.
A.
+
II.
II.1.
2.
3.
B.
B. 1.
B. 2.
+
C.
C. 1.
C. 2.
C. 3.
C. 4.
D.
E.
III.
III.1
III.2
24
2009
TEXT
b
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže (ř. 01 – 02)
Výkony (ř. 05 až 07)
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 – 08)
Osobní náklady (ř. 13 až 16)
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a mater
(ř. 20 + 21)
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Číslo
řádku
c
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Skutečnost v účetním období
běžném 1
minulém 2
14 501
3 214
13 488
2 676
1 013
538
16 730 633
18 034 037
17 876 260
17 942 192
–1 148 855
78 100
3 228
13 745
15 391 384
17 053 217
3 448 395
4 136 640
11 942 989
12 916 577
1 340 262
981 358
1 374 065
1 352 006
1 049 426
1 026 328
0
15
16
17
313 996
10 643
16 988
317 119
8 559
23 356
18
261 973
280 207
19
20
21
41 202
37 826
3 376
24 127
20 653
3 474
VÝKAZ ZisKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31.12.2009
Označení
a
F.
F.1
F.2
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.
*
Q.
Q.1.
Q.2.
**
XIII.
R.
S.
S.1.
S.2.
TEXT
b
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích
období (+/–)
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření [ř. 11–12–17–
18+19–22–(+/–25)+26–27+(–28)–(–29)]
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
(ř. 34 až 36)
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách
a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů
a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního
majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve
finanční oblasti (+/–)
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
[ř. 31 – 32 + 33 + 37 – 38 + 39 – 40 –
(+/– 41) + 42 – 43 + 44 – 45 + (– 46) – (– 47)]
Daň z příjmů za běžnou činnost
– splatná
– odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
(ř. 30 + 48 – 49)
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)
– splatná
– odložená
Číslo
řádku
c
Skutečnost v účetním období
běžném 1
minulém 2
22
23
24
19 032
19 032
5 506
5 506
0
25
26
27
28
29
–730 663
382 406
130 826
703 357
413 347
172 731
0
0
30
31
32
691 649
–1 118 331
1 245 502
139 027
33
1 887
2 478
34
1 887
2 478
35
0
0
36
37
38
39
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
42
43
44
45
46
47
48
–39 333
–400
85 015
58 921
214 614
216 938
0
0
1 133 123
49
50
51
135 830
156
135 674
–191 138
216
–191 354
52
53
54
55
56
57
516 486
0
121
0
0
0
205 930
0
105
0
0
0
82 011
37 111
36 491
122 611
2010
25
Účetní závěrka 2009
VÝKAZ ZisKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31.12.2009
Označení
a
*
W.
***
****
TEXT
b
Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 – 54 – 55)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/–)
Výsledek hospodaření za účetní období (+/–)
(ř. 52 + 58 – 59)
Výsledek hospodaření před zdaněním
(+/–) (ř. 30 + 48 + 53 – 54)
Číslo
řádku
c
58
Skutečnost v účetním období
běžném 1
minulém 2
–121
–105
59
0
0
60
516 365
205 825
61
652 195
14 687
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
12/2008
3 150 993
205 825
280 207
–74 862
–1 625 449
615 032
–28 836
–233 193
–861 276
–259 140
–280 207
–539 347
–1 522
72 591
71 069
–1 329 554
1 821 439
12/2009
1 821 439
516 365
261 973
1 173 674
619 704
–330 801
137 522
–694 255
1 684 182
170 913
–261 973
–91 060
–1 021
–265 040
–266 061
–1 327 061
3 148 500
CASH FLOW
XI. CASH FLOW
Hotovost na začátku roku
+ HV za účetní období
+ Odpisy hmot. a nehm. majetku
– Změna stavu zásob
– Změna stavu pohledávek
+ Změna stavu krátkodobých závazků
– Časové rozlišení nákladů a příjmů
+ Časové rozlišení výdajů a výnosů
CASH FLOW I. – z provozní činnosti
– Změna stavu investičního majetku
– Odpisy
CASH FLOW II. – z investičních aktivit
+ Změna stavu kapitálu
+ Změna stavu úvěrů a výpomoci
CASH FLOW III. – z finančních aktivit
Suma CASH FLOW – rozdíl příjmů a výdajů
Hotovost na konci sled. období
26
2009
Příloha k účetní závěrce společnosti STRABAG a.s. k 31.12.2009
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o účetnictví č. 563/1991 Sb. Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy
a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány
v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Obsah přílohy
Obecné informace
Doplňující informace k rozvaze
a výkazu zisku a ztráty
1. Popis účetní jednotky
2. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční
jednotky více než 20%
situace účetní jednotky
3. Změny a dodatky provedené v účetním období
1.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní
v obchodním rejstříku
období
4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní
1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry
změny v uplynulém účetním období
1.3 Rozpis odložené daně bez zisku
5. Členové statutárních a dozorčích orgánů
2. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
k rozvahovému dni
2.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
6. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky
2.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku
v jiných společnostech vyšší než 20%
3. Vlastní kapitál
7. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
3.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
3.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního
Používané účetní metody, obecné
období
účetní zásady a způsoby oceňování
3.3 Základní kapitál
4. Pohledávky a závazky
1. Způsob ocenění majetku
4.1 Pohledávky společnosti po splatnosti
1.1 Ocenění a způsob účtování zásob
4.2 Závazky společnosti po splatnosti
1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného
4.3 Údaje o pohledávkách k podnikům ve skupině
majetku vytvořeného vlastní činností
4.4 Údaje o závazcích k podnikům ve skupině
1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů
5. Rezervy
2. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
6. Výnosy z běžné činnosti
3. Opravné položky k majetku
7. Poznatky
4. Odpisování
5. Přepočet cizích měn na českou měnu
Přílohy:
6. Způsob stanovení reálné hodnoty
Přehled o peněžních tocích (cash flow)
2010
27
Účetní závěrka 2009
Obecné informace
1.Popis účetní jednotky
Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
Rozhodující předmět podnikání:
Datum vzniku:
IČ:
DIČ:
STRABAG a.s.
Praha 5, Na Bělidle 198/21
Akciová společnost
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
1.3.1994
60838744
CZ60838744
2.Osoby podílející se na základním kapitálu
účetní jednotky více než 20 %
Osoba
Sídlo společnosti
Bau Holding Beteiligung AG
Spittal an der Drau
Ortenburgerstrasse 27 Rakousko
Běžné účetní období
Podíl v Kč tj. %
1 119 600 000
100
Minulé účetní
období
Podíl v Kč tj. %
1 119 600 000
100
3.Změny a dodatky provedené
v účetním období v obchodním rejstříku
V sledovaném období došlo v obchodnním rejstříku k následujícím změnám:
Druh změny
Zánik funkce předsedy představenstva: Ing. Jiří Svoboda
Jmenování člena představenstva: Miroslav Božetický
Zánik funkce prokuristy: Ing. Jiří Svoboda
Jmenování prokuristy: Ing. Jiří Pechlát
Zánik funkce prokuristy: Ing. Irena Matějíčková
Jmenování prokuristy: Ing. Rostislav Krones
Jmenování prokuristy: Ing. Jiří Jaroš
Jmenování prokuristy: JUDr. Petr Kafka
Jmenování prokuristy: Ing. Pavel Ludvík
Jmenování prokuristy: Ing. Jiří Dohnal
Jmenování prokuristy: Ing. Tomáš Hoza
Jmenování prokuristy: Ing. Jiří Dynka
Jmenování prokuristy: Ing. Tomáš Hajič
Datum změny
1. ledna 2009
1. ledna 2009
21. května 2009
1. ledna 2009
14. září 2009
1. ledna 2009
1. ledna 2009
1. ledna 2009
11. února 2009
11. února 2009
11. února 2009
21. května 2009
21. května 2009
Na společnost STRABAG a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne
20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice,
Vrbenská 31, IČ: 64834352 a jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729,
okres Pelhřimov.
28
2009
4.Organizační struktura účetní jednotky
a její zásadní změny v uplynulém účetním období
Odštěpné závody:
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha (direkce TC)
Sídlo: Beroun, Lidická 802, PSČ 266 01
STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice (direkce TD)
Sídlo: České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 370 06
STRABAG a.s., odštěpný závod Brno (direkce TE)
Sídlo: Brno, Tovární 3, PSČ 620 00
STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava (direkce TF)
Sídlo: Ostrava - Svinov, Polanecká 827, PSČ 721 08
STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství Praha (direkce TP + TQ)
Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
STRABAG a.s., odštěpný závod pozemní stavitelství České Budějovice (direkce TP)
Sídlo: České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 370 06
STRABAG a.s., odštěpný závod Vysočina (direkce TH)
Sídlo: Pelhřimov, Myslotínská 313, PSČ 393 01 – vymazáno 22. května 2009)
STRABAG a.s., odštěpný závod Sportovní stavby
Sídlo: Beroun, Lidická 802, PSČ: 266 01 – vymazáno 1. ledna 2009
5.Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni
Funkce
předseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
člen představenstva
předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
Příjmení
Ing. Katzer
Ing. Krátký
Ing. Považanová
Božetický
Egger
Ing. Oberlerchner
Mag. Merkinger
Ptačovský
Jméno
Jaroslav
Josef
Jarmila
Miroslav
Walter
Fritz
Wolfgang
Zdeněk
Za společnost jedná předseda představenstva společně s jedním členem představenstva, příp. dva členové
představenstva společně nebo dva prokuristé společně.
2010
29
Účetní závěrka 2009
6.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky
v jiných společnostech vyšší než 20%
Název společnosti
JHP s.r.o.
MITTAG spol s r.o.
SAT s.r.o.
BETON Písek s.r.o.
TBG Č.Budějovice s.r.o.
Výše podílu na
základním kapitálu
100,00 %
100,00 %
50,00 %
50,00 %
50,00 %
Sídlo
Ostrava-Svinov
Brno
Praha-Smíchov
Písek
Č. Budějovice
Výše vlastního
kapitálu
společnosti
174 325
–5 115
129 743
16 136
11 894
Výše účetního
výsledku
hospodaření
–46 616
–24 306
–2 710
4 508
–259
Druh smlouvy
Ovládací smlouva
Datum uzavření
20. 2.2001
Ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku
Název společnosti
Bau Holding Beteiligungs AG
7.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
Položka
Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Odměny členům statutárních
orgánů společnosti
Náklady na sociální zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem
30
2009
Zaměstnanci celkem
Běžné
Minulé
účetní období
účetní období
2 465
2 455
1 049 426
1 026 328
0
313 996
10 643
1 374 065
0
317 119
8 559
1 352 006
Z toho řídicích pracovníků
Běžné
Minulé
účetní období
účetní období
11
16
68 791
71 990
0
3 869
0
72 660
0
25 197
0
97 187
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001, a opatřením Ministerstva financí ČR čj. 281/97
417/2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.
1.Způsob ocenění majetku
1.1 Ocenění a způsob účtování nakupovaných zásob
Ocenění účtování nakupovaných zásob:
A. ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují:
nákupní cenu
vedlejší pořizovací náklady (z nich: dopravné, clo, provize, pojistné, jiné)
B. účtování způsobem A
C. pro výdej ze skladu jsou používány skutečné pořizovací ceny
Ocenění zásob vytvořených vlastní činností:
A. ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících:
přímé náklady
výrobní režii
B. účtování způsobem A
C. výdej ze skladu je oceňován skladovými cenami
1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností byl oceňován vlastními náklady, zahrnující přímé náklady,
výrobní režii, správní režii, jiný způsob ocenění.
Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností byl oceňován vlastními náklady, zahrnující přímé náklady,
výrobní režii, správní režii, jiný způsob ocenění.
1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka vlastnila následující finanční majetek:
Druh majetku
Podíly v ovládaných a řízených osobách:
MiTTaG spol s r.o.
JHP s.r.o.
Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem:
TBG s.r.o.
Beton Písek, s.r.o.
SAT s.r.o.
Běžné
účetní období
490 078
60 000
430 078
14 176
12 500
1 618
58
Minulé
účetní období
490 078
60 000
430 078
14 176
12 500
1 618
58
Opravná
položka k 31.12.
2010
31
Účetní závěrka 2009
2.Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Ve sledovaném účetním období nedošlo ve způsobu oceňování, odepisování a postupů účtování k žádným změnám.
3.Opravné položky k majetku
Opravné položky byly tvořeny k následujícímu majetku:
Druh majetku
zásobám
finančnímu
majetku
pohledávkám –
zákonné
pohledávkám –
ostatní
Zůstatek k 1.1.
Běžné
Minulé
období
období
0
0
Běžné
období
0
Tvorba
Minulé
období
0
Běžné
období
0
Zúčtování
Minulé
období
0
Zůstatek k 31.12.
Běžné
Minulé
období období
0
0
3 728
3 728
0
0
0
0
3 728
3 728
49 279
66 737
91 203
49 279
0
66 737
140 482
49 279
116 438
226 084
170 070
116 438
165 717
226 084
120 791
116 438
Druh opravné položky
Zákonné
Účetní
Způsob stanovení
dle zákona o rezervách č. 593/92 Zb
Inventurní ocenění
Zdroj informací k určení výše OP
Inventura
Inventura
4.Odpisování
a) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici
v souladu s § 28 odst.6 zákona o účetnictví a vycházela z předpokládané doby jeho používání, účetní a daňové
odpisy se nerovnají.
b) Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici
v souladu s § 28 odst.6 zákona o účetnictví a vycházela z předpokládané doby jeho používání.
5.Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá společnost v průběhu účetního období aktuální denní kurs vyhlášen
ČNB ke dni uskutečnění účetního případu.
6.Způsob stanovení reálné hodnoty
Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou.
32
2009
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1.Položky významné pro hodnocení
majetkové a finanční situace účetní jednotky
1.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období
V sledovaném účetním období společnost neeviduje doměrky daně za minulé účetní období.
1.2 Dlouhodobé bankovní úvěry
Společnost nečerpá ve sledovaném účetním období dlouhodobé bankovní úvěry.
1.3 Rozpis odložené daně ze zisku
Na výši odložené daně se v nejvyšší míře podílely nezákonné rezervy, neuplatněná daňová ztráta a účetní (nedaňové)
opravné položky k pohledávkám:
Základna pro výpočet
daňové pohledávkv
Položka
Dlouh. majetek (rozdíl daňových a úč. odpisů)
Dlouhodobý fin. majetek (opr. položky)
Pohledávky (opravné položky)
Nezákonné rezervy
Závazky (smluvní pokuty)
Neuplatněná daňová ztráta
Základna celkem:
Základna pro výpočet
daňového závazku
82 466
3 728
60 523
1 118 794
13 868
519 005
1 655 395
Celkový základ pro výpočet odložené daně
Odložená daň k 31.12.2009 – pohledávky (základ × 19 %)
Rozdíl vzhledem k minulému účetnímu období
142 989
1 512 406
287 357
–135 674
2. Doplňující informace
o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku
2.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
Pořizovací cena
k 01. 01. 2009
Přírůstky
Úbytky
K 31. 12. 2009
Pozemky
Stavby
Samostatné movité
věci
148 400
13 751
5 556
156 595
482 996
3 049
10 392
475 653
1 918 884
98 005
93 444
1 923 445
Ostatní
DHM
Nedokončený DHM
Celkem
294
0
0
294
32 679
114 030
115 450
31 259
2 583 253
228 835
224 842
2 587 246
2010
33
Účetní závěrka 2009
Oprávky
k 01.01.2009
Odpisy
Oprávky k úbytkům
k 31.12.2009
Zůstatková cena
k 01.01.2009
Zůstatková cena
k 31.12.2009
Pozemky
Stavby
Samostatné movité
věci
0
0
0
0
146 406
23 154
2 635
166 925
1 302 888
238 197
84 150
1 456 935
0
0
0
0
148 400
336 590
615 996
294
32 679
1 133 959
156 595
308 728
466 510
294
31 259
963 386
Ostatní
DHM
Nedokončený DHM
Celkem
1 449 294
261 351
86 785
1 623 860
2.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku
Zřízovací
výdaje
Pořizovací cena
K 01.01.2009
Přírůstky
Úbytky
K 31.12.2009
Oprávky
K 01.01.2009
Odpisy
Oprávky k úbytkům
K 31.12.2009
Zůstatková cena
k 01.01.2009
Zůstatková cena
K 31.12.2009
Ocenitelná
práva
Software
0
496
0
0
496
82
0
0
82
Ostatní DNM
Celkem
0
578
0
0
578
82
0
0
82
496
0
0
496
578
0
0
578
0
0
0
0
0
0
3. Vlastní kapitál
3.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
Základní kapitál
Emisní ážio
Ostatní kapitálové fondy
Zákonný rezervní fond
Statutární a ostatní fondy
Nerozdělený zisk minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného
období
Vlastní kapitál celkem
34
2009
Minulé účetní období
1 119 600
704 318
52 959
178 094
3 500
1 996 506
–228 347
Zvýšení (+), znížení (-)
0
0
0
10 291
479
194 034
0
Běžné účetní období
1 119 600
704 318
52 959
188 385
3 979
2 190 540
–228 347
205 825
4 032 455
310 540
515 344
516 365
4 547 799
3.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře byl hospodářský výsledek za rok 2008 ve výši 205.825.254,53 Kč rozdělen
následovně:
Částka
205 825
10 291
1 500
194 034
0
0
Výsledek hospodaření ((+) zisk, (−) ztráta) za období 1–12/2008
Tvorba (+) nebo čerpání (−) rezervního fondu
Tvorba (+) nebo čerpání (−) statutárních a ostatních fondů
Tvorba (+) nebo čerpání (−) nerozděleného zisku minulých let
Tvorba (+) nebo úhrada neuhrazené ztráty minulých let
Výplata dividend
3.3 Základní kapitál
Běžné účetní období
Druh akcií
Kmenové na majitele
Kmenové na majitele
Počet akcií
1 000
11 096
Nominální hodnota
10 000
100 000
Splacené akcie
10 mil. Kč
1 109,6 mil. Kč
Nesplacené akcie
0
0
Minulé účetní období
Druh akcií
Kmenové na majitele
Kmenové na majitele
Počet akcií
1 000
11 096
Nominální hodnota
10 000
100 000
Splacené akcie
10 mil. Kč
1 109,6 mil Kč
Nesplacené akcie
0
0
4.Pohledávky a závazky
4.1 Pohledávky společnosti po splatnosti
Dny po splatnosti
30–180
180 a více
Běžné účetní období
Minulé účetní období
Z obchodního styku
Ostatní Z obchodního styku
Ostatní
72 934
0
367 954
0
362 186
0
849 235
0
4.2 Závazky společnosti po splatnosti
Dny po splatnosti
30–180
180 a více
Běžné účetní období
Z obchodního styku
Ostatní
0
0
3 872
0
Minulé účetní období
Z obchodního styku
Ostatní
296 542
0
54 329
0
2010
35
Účetní závěrka 2009
4.3Údaje o pohledávkách k podnikům ve skupině
Pohledávky z obchodního styku k podnikům ve skupině
Běžné účetní období
Minulé účetní období
Dlužník
Částka Dlužník
BHG CZ s.r.o.
105 AET s.r.o., Litoměřice
BLT BAULOGISTIK UND TRANSPORT C
19 BHG CZ s.r.o. České Budějovice
BMTI CR s.r.o.
3 448 BMTI ČR s.r.o. Brno
BOHEMIA ASFALT s.r.o.
9 670 Bohemia Asfalt s.r.o. Soběslav
BOHEMIA BITUNOVA, spol. s r.o.
58 BRVZ s.r.o. Praha
BRVZ GMBH
1 557 Dálniční stavby Praha, a.s.
BRVZ s.r.o.
402 F.KIRCHHOF Silnice s.r.o. Praha
Dálniční stavby Praha, a.s.
48 219 Hrušecká obalovna s.r.o. Hrušky
ERA-STAVA ROZVOJ PROJ.
11 ILBAU spol s.r.o. Praha
HRUŠECKÁ OBALOVNA s.r.o.
110 JHP spol. s r.o. Praha
ILBAU spol. s r.o.
2 528 KAMENOLOMY ČR s.r.o. Ostrava
JHP spol. s r.o.
2 947 Karlovarské silnice s.r.o.
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
1 932 MITTAG spol. s r.o. Brno
MITTAG spol. s r.o. POZ. A prům. stav.
688 Na Bělidle s.r.o. Praha
NA BĚLIDLE s.r.o.
566 OAT s.r.o. Praha
OAT s.r.o.
55 OBIT spol. s r.o. Praha
OBIT spol. s r.o.
15 PIKASO spol. s r.o. Kunratice
SAT s.r.o.
686 SAT s.r.o.
STRABAG AG
179 STRABAG AG, Spittal/Drau
STRABAG AG
157 STRABAG AG, Zurich
STRABAG ANLAGENTECHNIK GMBH
–194 STRABAG s.r.o. Bratislava
STRABAG KONSTRUKCE s.r.o.
30 Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov
STRABAG s.r.o.
2 097 TPA ČR s.r.o. Beroun
STRABAG sp. z o.o.
14 ZIPP Bratislava s.r.o.
STRABAG-MML KFT
10 ZIPP Praha s.r.o.
ŠTĚRKOVNY spol. s r.o. DOLNÍ BENEŠOV
2 959 ZÜBLIN Stavební s.r.o. Praha
TPA ČR s.r.o.
1 967
ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.
549
ZIPP PRAHA s.r.o.
455
ZÜBLIN STAVEBNÍ SPOLEČNOST
101
CELKEM:
81 340 CELKEM:
Částka
118
95
4 266
4 882
396
2 935
95
628
1 130
1 914
828
48
1 449
127
41
23
205
702
515
472
977
3 810
1 824
358
727
104
28 669
5.Rezervy
Druh rezervy
Rez. na dovolenky
a odvody
Rez. na ztráty stavby
Rez. na opravy, zár.
a sanace
Rez. na soudní spory
Rezervy ostatní
Celkem
36
2009
Minulé účetní období
Zůstatek
Čerpání
k 31. 12.
Zůstatek
k 1.1.
Tvorba
38 779
770 285
40 455
1 348 681
38 779
770 285
357 165
330 651
0
1 496 880
483 108
365 402
4 530
2 242 176
357 165
330 651
0
1 496 880
Tvorba
Běžné účetní období
Zůstatek
Čerpání
k 31. 12.
40 455
1 348 681
60 179
14 989
40 455
998 681
60 179
364 989
483 108
365 402
4 530
2 242 176
521 373
444 792
24 283
1 065 616
483 108
365 402
4 530
1 892 176
521 373
444 792
24 283
1 415 616
6. Výnosy z běžné činnosti
Výnosy
Tržby za prodej zboží
Tržby za vlastní výrobky a služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Tržby z prodeje majetku a materiálu
Ostatní provozní výnosy
Tržby z prodeje CP a podílů
Výnosy z podílu v ovládaných a řízených osobách
Výnosové úroky
Ostatní finanční výnosy
Mimořádné výnosy
Výnosy celkem:
Běžné účetní období
14 501
17 876 260
–1 148 855
3 228
41 202
382 406
1 887
82 011
36 491
0
17 289 131
Minulé účetní období
3 214
17 942 192
78 100
13 745
24 127
413 347
1 245 502
2 478
85 015
214 614
0
20 022 334
2010
37
Účetní záVěrka 2009
zpráVa nezáViSléHo auDitora
Účetní jednotka, sídlo:
IČO:
Příjemce:
Auditorskou zprávu vypracoval:
Datum vypracování zprávy:
STRABAG a.s. Na Bělidle 198/21 150 00 Praha 5
60838744
Vedení společnosti
Ing. Ivan Kučera, Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428,
PSČ 68601, licence KAČR č.353
2.4.2010
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00,tj. rozvahu
k 31.12.2009, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2009 do 31.12.2009 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu
použitých významných účetních metod.
ODPOVěDNOST STATuTáRNíHO ORGáNu úČETNí JEDNOTKy ZA úČETNí ZáVěRKu
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán
společnosti STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést
a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci
přiměřené účetní odhady.
ODPOVěDNOST AuDITORA
Mým úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedl v souladu se
zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů
České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak,
abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech
uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní
závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení
vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením
i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření mého výroku.
VýROK AuDITORA
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti
STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00 k 31.12.2009 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření
za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy.
V Uh. Hradišti dne 2.4.2010
Ing. Ivan Kučera, auditor
38
2009
2010
39
www.strabag.cz
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ – 150 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
tel.: +420 222 868 111
fax: +420 222 868 211
e-mail: [email protected]
www.strabag.cz
40
2009

Podobné dokumenty