Bezpečnostní list FOXTROT

Komentáře

Transkript

Bezpečnostní list FOXTROT
Bezpečnostní list
FOXTROT
dle nařízení komise EU č. 453/2010
Datum vyhotovení: 08.02.2006
Datum revize: 13.2.2013
1.
strana: 1/8
Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku.
1.1. Identifikátor výrobku
FOXTROT
Herbicid
1.2. Příslušná určená použití látky nebo
Přípravek na ochranu rostlin/pro profesionální použití
směsi a nedoporučená použití
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Identifikace výrobce (v ES)
Cheminova A/S
Sídlo:
P.O.Box 9, DK-7620 Lemvig
Telefon/Fax:
++45 96 90 96 90/++45 96 90 96 91
Telefonní číslo pro naléhavé situace:
++45 97 83 53 53
Email:
[email protected]
Identifikace distributora (v ČR)
AG Novachem s.r.o.
Sídlo:
Krásova 706/5, 130 00 Praha 3
Telefon/Fax
Tel./Fax: 383 392 666 (provozovna Raisova 1004, 38601 Strakonice)
E-mail:
[email protected] (ing. Zdeněk Krejcar)
Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání, Na
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
při ohrožení života a zdraví v ČR
bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402
2.
Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Přípravek na ochranu rostlin je klasifikován jako nebezpečný:
ANO
Dle Směrnice 1999/45/ES:
Nejzávažnější nepříznivé účinky na člověka
Přípravek je z hlediska ochrany zdraví klasifikován: Xi; R38: Dráždí kůži. Senzibilizující: R43: Může vyvolat
senzibilizaci při styku s kůží. R67 : Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Práce s přípravkem je zakázána
těhotným a kojícím ženám a mladistvým. Více informací viz položka 11
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí
N: Nebezpečný pro životní prostředí, R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé
účinky ve vodním prostředí.
Zamezte styku s kůží Nejzávažnější nepříznivé účinky z hlediska fyzikálně-chemických vlastností:
Přípravek je z hlediska ochrany životního prostředí klasifikován: N; R51/53: Toxický pro vodní organismy, může
vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Informace ohledně účinku na životní prostředí jsou
uvedené v položce 12. Označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí podle vyhlášky
č. 326/2004 Sb. a vyhlášky č. 327/2004 Sb. a 329/2004 Sb. jsou uvedené v položce 15.
2.2. Prvky označení
Výstražné symboly nebezpečnosti:
(N) nebezpečný pro životní prostředí
(Xi) dráždivý
Standardní věta/věty označující specifickou rizikovost (R-věty):
(R51/53) Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty):
Bezpečnostní list
FOXTROT
dle nařízení komise EU č. 453/2010
Datum vyhotovení: 08.02.2006
Datum revize: 13.2.2013
strana: 2/8
(S2)
Uchovávejte mimo dosah dětí.
(S13)
Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
(S20/21) Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
(S24)
Zamezte styku s kůží.
(S 28) Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
(S35)
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
(S36/37) Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
(S46)
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
(S60)
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.
(S61)
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
Označování přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí podle vyhlášky č. 326/2004 Sb. a
vyhlášky č. 329/2004 Sb.:
(SP1) Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové
vody/ zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest.
Přípravek je nebezpečný pro necílové rostliny. Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty. Obzvláště citlivé jsou
jednoděložné rostliny.
Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních
mikroorganismů a půdních makroorganismů.
Označení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků ochrany rostlin:
Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.
(Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod na použití.)
2.3. Další nebezpečnost
Přípravek na ochranu rostlin nesplňují kritéria pro látky PBT nebo vPvB.
3.
Složení/Informace o složkách
3.1. Látky
---3.2. Směsi
Chemická charakteristika přípravku:
Přípravek je ve formě emulze typu olej ve vodě (EW). Heterogenní kapalina, tvořená drobnými kulovitými kapénkami
roztoku pesticidu v organické kapalině, dispergovanými ve spojité vodní fázi.
Přípravek obsahuje tyto nebezpečné látky:
Chemický název látky
Obsah (% hm.)
Číslo CAS
Číslo ES
Klasifikace
Fenoxaprop-P-ethyl
Ethyl ester ®-2-[4-[(6-chlor-2R43;
7%
71283-80-2
benzoxazolyl)oxy]fenoxy]N; R50; R53
propanové kyseliny
Solventní nafta ropná těžká
Xn; R65, R66
38%
64742-94-5
265-198-5
aromatická
N, 51/53
Xn; R22
Alkoholy, C9-C11, ethoxilované
10%
68439-46-3
Xi; R41
R52
Xn; R20
Cloquintocet-mexyl
3%
99607-70-2
R43
N R50; R53
Xn; R22
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on
0,01%
2634-33-5
220-120-9
Xi; R38-41, R43
N; R50
Plná znění R-vět a H-vět jsou uvedena v oddíle 16
*údaje nejsou zatím k dispozici
4.
Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Okamžitá lékařská pomoc
Bezpečnostní list
FOXTROT
dle nařízení komise EU č. 453/2010
Datum vyhotovení: 08.02.2006
Datum revize: 13.2.2013
strana: 3/8
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti vyhledejte lékařskou pomoc a
poskytněte informace z tohoto bezpečnostního listu nebo etikety/štítku/příbalového
letáku.
Při vdechování
Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid.
Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou
Při styku s kůží
vodou, pokožku dobře opláchněte.
Vyplachujte po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahé tekoucí čisté vody.
Při zasažení očí
Přetrvávají-li příznaky (podráždění) zajistěte odborné lékařské ošetření.
Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou
Při požití
pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
--4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Při zasažení očí a při požití je nutná okamžitá lékařská pomoc.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první
pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s
Toxikologickým informačním střediskem (kontakt v oddíl 1.).
Všeobecné pokyny
5.
Opatření pro hašení požáru
5.1. Hasiva
CO2 , prášek, pěna, eventuelně písek nebo zemina. Vodu použít jen ve formě jemného
zamlžování a pouze v případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná voda
Vhodná hasiva
nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů podzemních a povrchových vod a
nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.
Nejsou známa.
Nevhodná hasiva
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Při požáru mohou vznikat zdraví škodlivé páry a toxické zplodiny: oxidy uhlíku, dusíku, oxid fosforečný.
5.3. Pokyny pro hasiče
Při požárním zásahu použijte uzavřený průmyslový ochranný oděv, celoobličejovou masku a izolační dýchací přístroj
podle velikosti požáru.
Uzavřené nádoby s přípravkem odstraňte, pokud možno, z blízkosti požáru anebo je chlaďte vodou.
Kontaminovanou vodu odstraňte v souladu s platnými právními předpisy. (viz oddíl 13).
6.
Opatření v případě náhodného úniku
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Zamezte vstupu nepovolaným osobám do zamořené oblasti. Zdržujte se na větrané straně mimo dosah škodlivých
výparů. Evakuujte zasaženou oblast a uzavřete dopravu.
Zabraňte přímému/nechráněnému kontaktu s přípravkem. Použijte osobní ochranné pracovní prostředky (ochranné
rukavice, ochrannou obuv, pogumovanou zástěru, brýle). Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte výpary.
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí
Zamezte kontaminaci životního prostředí, tj. úniku přípravku na nezpevněný terén, do kanalizace nebo povrchových a
podzemních vod. V případě úniku do povrchových nebo podzemních vod postupujte v souladu s havarijním plánem.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Uniklý přípravek absorbujte dostatečným množstvím absorbentu (vapex, písek, zemina apod). Kontaminovaný
absorbent umístit ve vhodných označených uzavíracích nádobách a tyto uložit před likvidací na vhodném schváleném
místě. Do uzavřených nádob umístit také všechny použité čistící pomůcky a kontaminované oděvy a předměty.
Zajistěte, aby odstraňování bylo v souladu s platnými zákony a předpisy.
Při kontaminaci v budově se použije na setření vlhký hadr a místnosti se vyvětrají.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
Osobní ochranné prostředky jsou uvedeny v oddíle 8.
Způsob likvidace odpadů je uveden v oddíle 13.
7.
Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Bezpečnostní list
FOXTROT
dle nařízení komise EU č. 453/2010
Datum vyhotovení: 08.02.2006
Datum revize: 13.2.2013
strana: 4/8
Dodržujte obecné zásady hygieny při manipulaci s chemikáliemi.
Na pracovišti je zakázáno jíst, pít, kouřit a ukládat potraviny. Manipulujte s přípravky jen v řádně odvětraných
místnostech. Vždy těsně uzavřete obaly. Řádně uzavřete i prázdné obaly.
Při přípravě postřiku a při aplikaci použijte osobní ochranné pracovní prostředky k minimalizaci osobní expozice. (viz
oddíl. 8.) Postupujte dle pokynů na etiketě a návodu k použití.
Zamezte úniku přípravku do životního prostředí a do kanalizace.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte jen v souladu s platnými právními předpisy.
Přípravek skladujte pouze v uzavřených originálních a neporušených obalech v chladu, v dobře větratelných a
uzavřených skladech při teplotách 0-40°C, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od
těchto látek. Přípravek chraňte před vlhkem, mrazem a přímým slunečním zářením.
7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití
Foxtrot je určen pro profesionální použití jako přípravek na ochranu rostlin: herbicid.
8.
Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. Kontrolní parametry
Limitní hodnoty expozice: PEL (přípustný expoziční limit), NPK-P (nejvyšší přístupná koncentrace)
Expoziční limity v pracovním prostředí (podle nařízení vlády č.361/2007Sb.): PEL: solventní nafta 200 mg/m3
NPK-P: solventní nafta 1000 mg/m3
8.2. Omezování expozice
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí
zasáhnout sousední plodiny.
Po skončení práce až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte.
Pracovní oděv a další OOPP před dalším použitím vyperte.
Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.
Při práci s přípravkem používejte osobní ochranné pracovní prostředky:
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná
Ochrana rukou
Gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420 s uvedeným
kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.
Ochrana očí a obličeje
Není nutná.
Ochrana kůže
Celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605 nebo podle ČSN EN 13034
označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340.
Při přípravě postřikové kapaliny (při ředění a míchání) plastová zástěra nebo zástěra z pogumovaného textilu.
Dodatečná ochrana hlavy není nutná.
Dodatečná ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holinky) podle ČSN EN ISO
20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu).
Osobní ochranné pracovní prostředky v tomto případě musí být přizpůsobeny typu použité techniky, respektive musí
reagovat na skutečnost, zda při aplikaci bude pracovník zcela uzavřen v kabině řidiče, respektive zda může být
postřiku vůbec také sám exponován Z toho důvodu uvedené OOPP mohou být modifikované podle konkrétních
podmínek.
Omezování expozice životního prostředí:
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem (nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody,
zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest
9.
Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Obecné informace
Vzhled:
bílá kapalina
Zápach (vůně):
aromatický
Bezpečnostní list
FOXTROT
dle nařízení komise EU č. 453/2010
Datum vyhotovení: 08.02.2006
Datum revize: 13.2.2013
Prahová hodnota zápachu
Hodnota pH
Bod tání/bod tuhnutí
Počáteční bod
varu/rozmezí bodu varu
Bod vzplanutí
Rychlost odpařování
Hořlavost
Horní/dolní mezní
hodnoty hořlavosti nebo
výbušnosti
Tlak páry
Hustota páry
Relativní hustota
Rozpustnost
Rozdělovací koeficient:
n-oktanol/voda
Teplota samovznícení (°C)
Teplota rozkladu
Viskozita
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti
9.2. Další informace
Další údaje
strana: 5/8
nestanovena
7,3 (při 25°C)
<0°C
cca 100°C
>100°C
nestanovena
nehořlavý
není výbušný/nehořlavý
nestanoven
Fenoxaprop-P-ethyl : 4.0 x 10-9 mm Hg (5.3 x 10-7 Pa) at 20°C
1,03 g/ml
ve vodě při 20 °C : ve vodě emulgovatelný, v organických rozpouštědlech (g/l) : acetone
> 400 g/l při 20°C, ethyl acetat > 380 g/l při 20°C, toluen > 480 g/l při 20°C,
dimethylsulphoxid > 500 g/l při 20°C, dichloromethan > 400 g/l při 20°C, methanol 43.1
g/l při 20°C, isopropanol 14.2 g/l při 20°C, n-hexane 7.0 g/l at 20°C
Fenoxaprop-P-ethyl: log Kow = 4.28
>400°C
nestanovena
140-2200 mPa.s při 20°C
není výbušný
není oxidující
----
10. Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
10.2. Chemická stabilita
10.3. Možnost
nebezpečných reakcí
10.4. Podmínky, kterým
je třeba zabránit:
10.5. Neslučitelné
materiály
10.6. Nebezpečné
produkty rozkladu
Viz níže
Za dodržení podmínek bezpečného skladování a manipulace (oddíl 7) je přípravek
stabilní
Nejsou známé
Nejsou známé
silné kyseliny a zásady
Viz.bod 5.
11. Toxikologické informace
11.1.Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita – přípravek Foxtrot
LC 50, inhalačně, mg/l,4h
> 4.96 mg/l/ (krysa) , fenoxaprop-P-ethyl > 1.224 mg/l (potkan)
LD50, orálně (mg/kg)
> 2000 (potkan); neklasifikován, fenoxaprop-P-ethyl 3150 - 4000 mg/kg (potkan)
LD50 dermálně (mg/kg)
> 2000 (potkan); fenoxaprop-P-ethyl >2000 mg/kg (potkan)
Dráždivost
Při styku s okem
Nedráždi, fenoxaprop-P-ethyl slabě dráždivý
Při styku s kůží
dráždí kůži králíka, klasifikován Xi, R38
Žíravost
není žíravý
Senzibilizace
senzibilizující, klasifikován R43.
Bezpečnostní list
FOXTROT
dle nařízení komise EU č. 453/2010
Datum vyhotovení: 08.02.2006
Datum revize: 13.2.2013
Toxicita opakované dávky
Karcinogenita
Mutagenita
Toxicita pro reprodukci
Teratogenita
strana: 6/8
Nebyla zaznamenána. (pro fenoxaprop-P-ethyl a cloquintocet-mexyl). Fenoxaprop-Pethyl: cílový orgán: játra a ledviny, NOAEL: 20 ppm (2 mg/kg tělesné hmotnosti/den),
90 dní (potkan), snížení tělesné hmotnosti a zvýšení hmotnosti jater/ledvin bylo
pozorováno
Nebyla zaznamenána. (pro fenoxaprop-P-ethyl a cloquintocet-mexyl)
Nebyla zaznamenána. (pro fenoxaprop-P-ethyl a cloquintocet-mexyl)
Nebyla zaznamenána. (pro fenoxaprop-P-ethyl a cloquintocet-mexyl)
Nebyla zaznamenána. (pro fenoxaprop-P-ethyl a cloquintocet-mexyl)
12. Ekologické informace
12.1. Toxicita
Výrobek je klasifikovaný: N, R51-53: Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí.
Ryby LC50, 96 hod,
3,83mg/l (Oncorhynchus mykiss, pstruh duhový)
(mg/l)
Bezobratlí EC50, 48 hod., 3,1mg/l (Daphnia magna, hrotnatka velká)
Dafnie (mg/l)
Řasy EC50, 72 hod, (mg/l) 1,85 mg/l (Desmodesmus subspicatus, řasa vodní)
Vodní rostliny, 7 dní
(Lemna gibba, okřehek hrbatý) 7-dní LC50, 4.3 mg/l
Včely
(Apis mellifera, včela medonosná) 72-h LD50, kontaktně : 599 g/včela, 48-h LD50,
orálně : 356 g/včela
Ptáci LD50
(Colinus virginianus, křepel virginský) > 2250 mg/kg
Žížaly, 14d-LC50
(Eisenia fetida, žížala hnojní) 356,6mg/kg
12.2. Persistence a rozložitelnost
Fenoxaprop-P-ethyl je rozložitelný, ale nesplnuje kriteria plně a snadno rozložitelného přípravku, solventní nafta je
snadno rozložitelná .
12.3. Bioakumulační potenciál
Vzhledem k rychlé rozložitelnosti má fenoxaprop-P-ethyl velice nízký bioakumulační potenciál, solventní nafta má
vyšší bioakumulační potenciál, zvláště při přetrvávající expozici.
12.4. Mobilita
Fenoxaprop-P-ethyl má nízkou mobilitu v půdě, solventní nafta není mobilní, ale je nestálá a odpařuje se do ovzduší,
jestliže se dostane na povrch půdy.
12.5. Výsledky posouzení PBTa PvB
Složky přípravku nesplňují kritéria pro PBT nebo PvB.
12.6. Jiné nepříznivé účinky
---
13. Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Informace o bezpečném zacházení s odpady vznikajícími při používání přípravku
Zamezte kontaminaci vodních zdrojů, přípravek nesmí proniknout do zdrojů spodních a povrchových vod, do
kanalizace a na zemědělskou půdu. Zabraňte kontaminaci potravin, krmiv přípravkem nebo použitými obaly.
Nepoužívejte opětovně použitý obal.
Způsoby zneškodňování přípravku a znečištěného obalu.
Vzniklé odpady se zneškodňují ve spalovnách pro nebezpečné látky, vybavených dvoustupňovým spalováním při
teplotě 1200°C ve druhém stupni a s následným čištěním plynných zplodin nebo v jiném zařízení schváleném pro
zneškodňování nebezpečných odpadů, postupuje se při tom podle zákona o odpadech a podle prováděcích předpisů o
zneškodňování odpadů (viz kap. 15).
S použitými obaly se nakládá jako s nebezpečným odpadem.
Nepoužitelné osobní ochranné pracovní prostředky se zneškodňují obdobně jako použité obaly.
Případné zbytky přípravku se spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. Použité nářadí, nástroje, zařízení a
pomůcky se asanují 3%roztokem uhličitanu sodného (sody) a omyjí vodou.
Doporučené zařazení odpadu (podle vyhláška 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Bezpečnostní list
FOXTROT
dle nařízení komise EU č. 453/2010
Datum vyhotovení: 08.02.2006
Datum revize: 13.2.2013
strana: 7/8
Zařazení odpadu dle Katalogu odpadů: kód odpadu 02 01 08*: Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky.
14.
Informace pro přepravu
Přípravek je nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o přepravě.
Bezpečnostní opatření pro přepravu a převoz obecně
Přípravek přepravujte v běžných krytých čistých dopravních prostředcích chráněných před povětrnostními vlivy,
odděleně od nápojů, potravin a krmiv
Informace o přepravní klasifikaci
UN číslo 3082
14.1. Číslo OSN
14.2. Náležitý název OSN pro zásilku UN 3082 Látka ohrožující životní prostředí, kapalná
9, Jiné nebezpečné látky a předměty
14.3. Třída/Třídy nebezpečnosti pro
přepravu
14.4. Obalová skupina
14.5. Nebezpečnost pro životní
prostředí
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření
pro uživatele
14.7. Hromadná přeprava podle
přílohy II MARPOL73/78 a předpisu
IBC
III
Nebezpečnost pro vodní prostředí a kanalizační systém
Zabránit vniknutí unikajících látek do vodního prostředí nebo kanalizačního
systému
Není přepravován ve velkoobjemových přepravnicích
15. Informace o právních předpisech vztahujících se k přípravku
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi
Právní předpisy, které se vztahují na přípravek jsou uvedené v příloze č.1
Tento přípravek je registrovaný přípravek na ochranu rostlin, který může být používán pouze pro použití pro která je
registrován ve shodě s etiketou schválenou zákonnými orgány
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo dosud provedeno.
16.
Další informace
Seznam R-vět uvedených v oddíle 3:
R22 Zdraví škodlivý při požití. R38 Dráždí kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí. R43 Může vyvolat senzibili
zaci při styku s kůží. R50 Vysoce toxický pro vodní organismy. R52 Škodlivý pro vodní organismy. R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R65 Zdraví škodlivý : při požití může vyvolat poškození plic.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost
a závratě.
Klasifikace přípravku CLP
Hazard to the aquatic environment – kategorie chronic 2
Skin irritation – kategorie 2
Skin sensitisation – kategorie 1
Označování
Výstražný symbol:
Signální slovo:
Standardní věty nebezpečnosti
Pokyn pro bezpečné zacházení
Varování
H315 Může způsobit podráždění kůže.
H317 Může způsobit alergickou reakci kůže.
H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P280 Použijte ochranné rukavice.
P261 Vyvarujte se nadýchání par as toxických splodin.
P302+P352 V případě zasažení kůže omyjte velkým množstvím vody s mýdlem.
Bezpečnostní list
FOXTROT
dle nařízení komise EU č. 453/2010
Datum vyhotovení: 08.02.2006
Datum revize: 13.2.2013
strana: 8/8
P333+P313 Vyhledejte lékařské vyšetření v případě podráždění kůže a vyrážky.
P362 Odložte kontaminovaný pracovní oblek a omyjte jej při opětovném použití.
P501 Likvidujte použité obaly podle platné národní legislativy.
EUH208: Obsahuje fenoxaprop-P-ethyl, cloquintocet-mexyl a 1,2-benzisothiazol3(2H) – on. Může způsobit alergickou reakci.
Zvláštní pravidla pro označování
přípravků na ochranu rostlin
Doporučená omezení použití:
Každý, kdo přímo zachází s přípravky na ochranu rostlin, musí být prokazatelně proškolen o pravidlech správné praxe
v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky.
Další informace
Pro profesionální použití!
Zdroje údajů při sestavování bezpečnostního listu:
Bezpečnostní list byl sestaven na základě údajů bezpečnostního listu výrobce: 45A/4510 z května 2005
Datum vydání 8.2.2006
Datum revize: 10.12.2007 dle nařízení ES 1907/2006
Datum revize: 12.09.2008 dle Rozhodnutí SRS, č.j.: REG 3832-1/293.08
Datum revize: 23.09.2009 aktualizace všech kapitol
Datum revize: 06.10.2009 oprava kapitol: 1, 2, 3, 8, 11, 15 dle odborného posudku SZÚ ze dne 15.09.2009
Datum revize: 19.01.2010 doplnění kapitoly 8. Expozice operátora (dle toxikologického posudku z 25.09.2009
Datum revize: 21.12.2012, aktualizace oddílů 2,3,1,16
Datum revize : 13.2.2013, aktualizace oddílů 1-16

Podobné dokumenty