zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
sTAvEBNÍ ÚŘÁD vELKE pnÍlBpy
obPq|i Íř3d Velké PřÍlepy PraŽská č.p.162 252 64 Velké Přílepy
Spis.
zn.:
Čj',
tel.: 220 931
015
ýýst.3205/2009-KU
fax: 2?Q 210 }65
Dne:21.9.2010
oVP_3609/2010
Archiv:
Vyřizuje:
e-mail:
Ing. Dana Kuchďová
Došlo cJne
su,[email protected]_prílepy'cz
Vyřízeno:
\rYZVA
ČÍs.;ed.:
J4. ',[ JO 4C
u'4
j{f a,ruc
)ta
I
J<:<c
K doloženÍ dokladů
Stavební úřad Velké Přílepy, jako stavební úřad příslušný podle $ l3 odst' l písm. g) zákona č. 183/2006
Sb., o územnímplanovaní a stavebním řádu (stavebni zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen
''stavební zákon''), na zrikladě žádosti frrmy SETRA, spol. s r. o.: IČ00220159, Zvonařka č.p. 408/16,
Trnitr! 617 00 Brno 17, ze dne 17.8.z00g, žádosto informovánivevěcivodohospodářské situacive
Velkých číčovicích,číčoviceč.p. 57
Stavební úřad podle $ 134 odst. 2 stavebního zákona
vyzývá
vlastnÍ}ry staveb na pozemku st. p' 8/1. 54,'l12,49, 51, 7l2, 5a,45,43,52. 16' 1'7,2B,2I'.23,24,25,26.
2712,34,7/I,111,2,4/1,6,9/3,812,17,1211.13,74,412,35,33,49,31,30,29,29,39,39,41,4?.1?12,
44, 4a, 47, 46,53, 15, 55, 9, 56 v katastrálním územíVelké Číčovice,ker-ými jsou:
Václav Čtrnacry, nar.22'10.1939, Číčovice42. ?52 68 Středoklulry,
The ČíčoviceProject I, Lenka PraŽanová, IČ 27383865, Husinecká č'p. 344163,130 00 Praha 3
:.-.
LlzKov,
Jiří Tomeh nar. 12.12.1960, Číčovice60,252 68 Středoklulcy,
JaroslavaPecharovii nar' 26'6'1953' Slezská č'.p.1833197, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
Irena Javurková" nar. 5.9.1965' Číčovice69,25268 Středokluky'
Petr Javůrek' nar. 12.9. i 964, Číčovice69, 25? 68 Středoklultry,
Jiří Tomek, nal 12.I?.1'960, Číčovice60.25? 68 Středoklulry,
Miloslav Limpauch, nar. l0'6'l96B, Čfčovíce58, 252 68 StŤedoklufo,
ZdeněkVavřina' nar. 2l.3.7956,Číčovice41,?62ó8 Číčovice,
Jiří Hrubý, nar. 5.5.l963, Liboclrovičky 29, z73 42 Stehelčeves,
Hana Bínová, nar. 4.12.1972, Litevská č.p. 26l1, Kročelrlavy,272 01 Kladno 1'
MUDr. Václav ČmelÍnshý,nar. l6.3.1963, Na Ladách č.p' 7322t9,Dejvice, l60 00 Pralra
Arrna Frírková' Velké Čičovice64,252 68 Středoklulqy,
Alan Fiedler,lar. 14.7 .Í966, Číčovice59.252 68 Středokluk7.
Martina Fiedlerová, nar' 25.4.1968' Číčovice59,z52 68 Středoklukry.
Jarornír Fingerhut' nar. 19.4.1933' Číčovice68^ z52 68 Středokluky,
Marta Fingerhutovr! nar. 10.6.i942' Číěovice68,252 68 Středokluky,
Pavei Flieger, nar. 10.1.1956, Vondroušova č.p. 12l4l38,Řepy, l63 00 Praha 618,
Petr Guth' nar.4.8.1947, Číčovice61,252 68 Středokluky.
Marcela Guthova" nar' 16' 10.1950, Číěovice6l,25? 68 Středokluky,
MartinHofftneister, nar. 16.5.1947, Číčovice45,z52 68 Číčovice,
Jaromír Holiš, nar. 27.5.Ig40,Číčovice56'25268 Středokluky,
olga Holišová, nar. Iz.8.I946,Čiěovice 56, z5768 Středokluky,
Dagmar Honsová. Zvěstov 7, ondřejovec,25'7 a6 Louňovice pod Blaníkem,
-l
Helena Hoserová, nar. 0'4. i 97 1, Číčovice57. z52 68 Středokluky,
Jaroslav }Ironík, nar. 10.10.1948. Číčovice74,252 68 Sďedokluky.
Hana Hroníková' nar. 2z.3.1951, Jablonecká č.p.709/32. Prosek, 190 00 Praha 9'
Drahomír Chalupa. nar.28.l.1964, Číčovice55,252 68 Středokluky,
Josef Jelínek , nat. 25 .12.19 1 5, Číeovic e 54, 252 6 8 Středokluky.
Josef Jelínek, nar'. 26.2.1949, Č íčovice62. 252 68 Stře dokluky,
Marie Jelínková, nal, 8.7 -1925. Číčovice54.252 68 Středoklulry,
Ilona Jelínková, nar' 15.6.i963, Číčovice'l5,252 68 Středokluky,
6,
-
Č.1. ow-reollzoto
str. 2
ing' VítKarasek, nar. 6.3'i973, Preláta č.p.2a, Přední Kopanina, 164 00 Pralia 619,
Ing. Dagmar Karásková. nar.2.2.196'I, K Preiáfům č.p.20, Přední Kopanina, 164 00 Pralra ó19.
78,252 68 Středoklulry'
Jan Koliiť, nar. l0.7.1950, Číčovice
JanaNováčkov4 nar' 14.4.1967, Radhošťská ř:,p. 1829lI4,Zižkov, i30 00 Pralia 3,
Jindřich Plechinger, nar. I4'2'1951. Cíčovice47,252 68 Cičovice,
Jaroslava Plechiňgerová' nar. ?6'g.1g 5 5, Číčovice47,'252 6 8 Číčovice.
Běla Porazilová, nal. 7.6.1929,Cíčovice'17. 252 68 Cíčovice,
JoseťPour, nar. 7.12'1956, Matějská č;.p.24l6/1' Dejvice, 1ó0 00 Praha 6,
Ing. Miloš Pšenička.nar. 28.3.1931, Strakonická č.p. l353/3, 150 00 Praha 5,
Pave1Rozum, nar. 10.7.l969, Kariovarská č.p' z39,?'73 02 Tuchlovice.
Robert Shamma, nar.29.5.l965. Čechova č.p. ó32115, Bubeneě' 170 00 Prďra 7,
ing' Václav Srb, nar.4.4.l948, Branislavova č.p' l416/3' Beroun-Město,266 01 Beroun 1,
č.p. 53, 252 6& Číčovice,
tnÁ. tva Srbová" nar.28.4.1947, ČÍčovice
Zdeňka Stehlíčkovrinar, 9.4.1952, Brechtova č'p. 849135. Háje, l49 00 Praha 415,
Gisela Stříbrnrá' na.r.2'l.1.1951, Lichoceves 19,252 64 Velké Přílepy,
Ladíslav Šiilran, nar. 25.1 1'Ig43,Číčovice46,26268 Číčovice.
Marie šilhanová, Čičovice46,252 68 Sředokiuky,
Jirí Štopanek, nal 3.4.1975, Číčovice64' 252 ó8 Středokluky,
Jaroslav Tomek, nar. 17'10.1957, v Uličkáclr č'p. 194. Nebušice, 164 00 Pralra 619,
Jaroslava Tomkova' nat. 28.] .7962, V uličkách č.p. 194, Nebušice, 164 00 Pralra 619,
Jiřina Tomková, nar. 10.5.1925, Čičovice60,?5z68 Středoklulry,
Jan Tóth, nar. 20.l0.1957, Číčovice73,252 68 Sďedokluky,
Anna Vavříkov4 nar. 13.12.Ig76,Číčovice|0z,25?ó8 Čiěovice,
Alžběta Vesela" nar. 4.10.i949, Pražská č.p. 143, 25z 64 Velkó Přílepy.
Veronika Vosejpkovrá" nar. 17.1 0'1978' Číčovice48, 252 68 Sťedokluky,
JoseťŽeníšek, nar' 28.4.1969,Roztocká č'p. 121' z52 64 Velké Přílepy.
Jan Ženíšek,nar'27.5.1975, Roáocká č.p' 121, z52 64 Velké Přílepy.
1. K
z.
doloženídokladu o povolenÍ užívánížumpy, kolaudačního rozhodnutí apod.
I( doložení dokladu o v1'vážení žumpy a způsobu likvidace touto činnosti vzniklého odpadu
ve lhůtě do
15 dnů od doručení
Na Stavebni ůřad Velké Přílepy, Přažská 162, 252 64 Velké Přílepy, úředni dny: pondělí 8,00 12,00 _ l7,30 hod, středa 8,00 - 11,00 a 12,00 - l7,30 lrod'
1 1
,00 a
Poučeni:
Vlastník stavby nebo zďízení je dle $154 stavebnílro zákona č.183i2006sb. povinen udrŽovat stavbu po
celou dobu jeji existence a uclrovávat po celou dobu existence stavby dokumentaci jejího skuteěného
provedení' roáodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projek1ovou dokumentaci připadně jiné důležité
doklady tykající se stavby.
1/
i
/I.1. ._,:,, ,
lng. Dana Klďilfová-.,',
i::.,,:
vedoucí stavqbn{hoúřadu'
-
--.
musí byt vyvěšeno po
Toto oznámenÍ
r- dobu 15 dnů.
--'*72'
"og""Zolb
/'!'' ,,r,.','
il
Yyvěšeno dne:
Razitko, podpis orgánu,
kŤený
potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
7
10'
2010
,

Podobné dokumenty

zde ke stažení - Obec Číčovice

zde ke stažení - Obec Číčovice odvoláním lze napadnout výíokovou část rozhodnutí, jednotliÝý výrok nebo jeho vedlejší Ustanovení, odvolání jen píoti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné, stavební úřad po právní moci rozhodnutí p...

Více

-710- JMENNÝ REJsTŘÍK AARONS,Laurie

-710- JMENNÝ REJsTŘÍK AARONS,Laurie 2 6 , 2 8 - r r , l 4 - 5 1 , 5 r , 5 4 , 6 L -6 r , 6 5 . , 6 9 , 1 2 - , 1 5 ,;7B91; 6 , ; ' 0 , 9 2 - 5 ' o v o R s K Ý , F r a n t i š e k. 1 ] 6 , I 5 1 , ' 2 L 9 8 ,1 0 2 ,1 0 7 ,1 0 9 ,l l l...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Starostka obce Jaroslava Čtrnáctá zahájilaveřejné zasedání. Zapisovatelem byla zvolena starostka obce Jaroslava Čtrnáctá, ověřovateli p.Porazil Miloslav a p' Chuchutová Lenka' 2t ÚPo - návrhy nový ...

Více

Tundra - Standardní bitva - Klan ČS-TB

Tundra - Standardní bitva - Klan ČS-TB kvalitách jeho recenzí dostatečně. V prvním čísle vám zrecenzuje IS-3 a Tiger II. Dalším zkušeným borcem v redakčním pelotonu je cNNk, který bude psát o eSportu, sám v něm zkušenosti nemám, proto s...

Více

ENff *E - Webnode

ENff *E - Webnode n*, *1,?rJ$o.l#Jil;"., a to:pi Mgr.LinduVotrubovou y;. ilenyv1j,boru piedsedu pr"astuuti#^;;iJt v,iboru. piilezitost Piedseda;"!b"oil;i'JJLipiitotne"ututtnikv"ibv'vvuziliruto p. Cejpa. a Jiiiho a v...

Více

~ prague `1.Airport

~ prague `1.Airport probehne každorocní pravidelná podzimní údržba a

Více