MIZ č. 8 - Město Vejprty

Komentáře

Transkript

MIZ č. 8 - Město Vejprty
Místní Informační Zpravodaj
ČÍSLO
8
 MĚSÍČNÍK  31. SRPNA 2016  NÁKLAD 1 400 ks  NEPRODEJNÉ 
Vydává: Město Vejprty  e-mail: [email protected]  tel.: 734 757 820
Léto pomalu končí, práce ale ne
Vážení občané, léto se opět
chýlí ke konci, začíná nový
školní rok a pomalu se budeme chystat na zimní období.
My na úřadě jsme již připraveni, protože k novému traktoru přibyl i nový vůz na úklid
sněhu, jak se můžete dočíst dále v tomto čísle.
Jde skutečně o první nový a ne o repasovaný
nebo nefunkční prototyp vozu, tak jako tomu
bylo v minulosti. I tímto nákupem se město
opět posunulo ve svém rozvoji.
V plném proudu jsou také opravy městských komunikací a městských nemovitostí
zvláště nových fasád, které také pozvednou
vzhled města. Bohužel se nám nepodaří
pravděpodobně zrealizovat všechny záměry,
které jsme pro letošní rok měli naplánované.
Velmi se zdržely z technických důvodů (které
jsme nezpůsobili, ale museli je intenzivně řešit) projektové dokumentace u parkoviště Na
křížku a také zateplení tělocvičny s odbouráním nefunkčních balkonků. V současné době
připravujeme ale již výběrová řízení s posunem termínu dokončení realizace až v roce
2017.
Nejvíce by ale měl potěšit občany města
zvláště mladší generace náš nový záměr vybudovat v nedávno vykoupené budově od
pana Slaniny na náměstí TGM hudební klub
v prostorách bývalé prodejny. V současné
době řešíme projektový záměr a do díla bychom se chtěli pustit příští rok. Domníváme
se, že takovéto kulturní vyžití v našem městě
citelně chybí a mladí a i ti dříve narození si
rádi někdy zatančí nebo poslechnou dobrou
hudbu.
Možná nás všechny bude čekat další novinka, a to přesun České pošty do jiných prostor,
které jsme jí v nedávné době nabídli. V sou-
časné době čekáme na vyjádření České pošty
na naši nabídku a budeme Vás samozřejmě
o této záležitosti informovat. Již několik let
nás trápí neutěšený vzhled budovy, kde má
ČP svoji provozovnu. Vybudováním nových
prostor by se i zlepšily podmínky při návštěvě
této tak potřebné instituce a nemuseli byste
mít obavu, že Vám spadne na hlavu kousek
olupující se omítky.
Vážení občané, přeji Vám pěkný zbytek léta,
našim sportovcům úspěšný vstup do nové
sezóny a žákům a studentům úspěšný nový
školní rok.
Jitka Gavdunová,
starostka
Uzávěrka příštího čísla
čtvrtek 15. 9. 2016
V tomto čísle
najdete:
* Kronika pokračování
* Aktuální zdravotní služby
* Co je nového ve Vejprtech
* Srpnové výročí
* Vejprty tour ve fotografii
* Přehrady se otevřou veřejnosti
* Pozvánky na akce
Nabídli jsme České poště jiné prostory. Vede nás k tomu hlavně neutěšený vzhled dominanty
našeho náměstí a protože město není majitelem této budovy, nemůže pro zlepšení technického stavu nic udělat.
Výstava drobného zvířectva
o víkendu 10. a 11. září
se v prostorách Domu chovatelů ve Vejprtech koná
výstava králíků, drůbeže a holubů.
V průběhu výstavy je zajištěno dobré občerstvení.
Na naší výstavu Vás srdečně zvou pořadatelé.
strana 1
MIZ Vejprty
Volný překlad německé kroniky z roku 1960 - autor Walter Bahrbalk.
Na provoz v přísečnickém průsmyku v letech rozvoje těžby
ukazuje „celní tarif ” z roku 1600. Jedná se o „malé mostní clo”
v Přísečnici. Vybíráno bylo na příkaz panstva k udržování silnic
a především mostů. Vedle tohoto existovalo ale ještě „královské
hraniční clo u Přísečnice”, které pocházelo již z r.1335.
Záznam malého mostního cla k Přísečnici (zkráceno):
4 groše - za jeden vůz obilí
2 groše - za jeden vůz žito
16 gr - za nákladní vůz zboží z Lipska
8 gr - za trakař centové zboží a sukno
4 gr - za vůz s jeleny
1 bílý groš - za osla, krávu nebo prase
1 fenik - za jednu nebo dvě ovce
1 fenik - za každou nosičku, nosila buď máslo nebo sýry nebo jiné
4 gr - za trakař s jelenem
8 gr - za kopu železa
4 gr - za kopu radlic
4 gr - za sud vína
2 gr - za každou tunu sleďů
1 gr - za každý cent zboží
1 gr - za každý cent loje
1 gr - za každou kopu másla
1 fenik - za každou kopu ryb
2 feniky - za každé přadeno vlny
2 feniky - za oslí kůži
1 fenik - za každou kopu sýra
4 gr - za každý vůz s mlýnským kamenem
4 gr - za každý vůz s železným kamenem
2 gr - za každý trakař s železným kamenem
4 gr - za každý vůz se solí
2 gr - za každý trakař se solí
2 gr - za každý trakař s domácími potřebami
2 gr - za každý vůz šindele nebo neckového dřeva
2 gr - za každý vůz s uhlím
2 gr - za každý sud piva
1 fenik - za každý pruh chmele
Po třicetileté válce to i ve Vejprtech vypadalo velice špatně. Mnoho domů leželo v rozvalinách a popelu a všeobecné zdražení bylo
samozřejmě enormní. Těžba, která předtím přímo kvetla, po válce
upadla a mnohé štoly byly zcela zatopeny. Většina horníků byla také
válečnými událostmi vyhnána a nebo zemřeli ve válečné vřavě. V
důsledku toho byl zcela rozpuštěn i „Mildehandgotteszeche“, největší hornický cech. Jeho poslední velitel, Hans Zahm, zemřel pak jako
vyhnanec v Annabergu. Cechovní dům č. 137, včetně hodin a zvonů,
koupila v roce 1647 obec a zřídila zde radnici. Splácela jej ročně a to
po dobu šestnácti let vždy na velikonoce ve splátkách 25 fl do rukou
Hanse Zahma a 5fl. báňskému úřadu.
Není vůbec jednoduché a ani lehké získat správnou představu o těžbě rud po válečných událostech. Staré hornické mapy se
zobrazením šachet a známá fakta ukazují zcela odlišný obraz.
Samozřejmě se po dobu dlouhé války mnoho šachet propadlo a
mnoho šachet bylo zatopeno vodou. I přes tyto problémy bylo
však mnohé šachty znovu otevírány přesto, že vodní čerpadla
přišla do naší oblasti až mnohem později. Buchary a tavírny, které stály hlavně na Panenském potoce a na úpatí Schmiedgasse,
byly pouze dřevěné chatrče a tak byly opět rychle opraveny nebo
znovu postaveny. Provoz mohl být znovu spuštěn.
Všude byla vidět železná vůle a silné nasazení. V této době
také došlo k vrcholu rudného dobývání na Vejprtsku. V r. 1664
byly v Černém Potoce dvě vysoké pece, tři kovárny, jedna vodní
prkenná pila, jeden mlýn a dokonce vlastní pivovárek. Kovářská měla, jak již bylo zmíněno, vysokou pec, tři kovárny a mlýn.
Stala se největší železnou hutí na našeho území. V Kryštofových
Hamrech byla rovněž „císařská železná huť“ s vysokou pecí, dvěma kovárnami, mlýnem a jednou vodní prkennou pilou a kromě
toho také jedna „císařská měděná huť”.
Jak velké naděje byly vkládány do Vejprt, ukazuje mírová slavnost ze dne 26. června 1650, na které obec projedla 21 zlatých a
bylo prostříleno střelného prachu za 30 krejcarů.
K obnovení provozu dolů ovšem také výrazně pomohl stát.
K pozvednutí těžby byla hornická města totiž často osvobozena
od ubytování vojska a dokonce i od všech daní. Císař Leopold I.
podvakráte přísně zakázal takovéto daňové zatěžování, přičemž
osvobození platilo po dobu tří nebo deseti let.
V r. 1661 samotný císař koupil starý hostinec na severu města a
sám zde nechal zřídit železnou huť, tzv. „Blechhammer - plechový
hamr”. Užívalo se i názvu „Císařský Plechtall“. Císař za starý hostinec a dva v blízkosti stojící domy zaplatil Martinu Johnovi tisíc zlatých. V huti byl plech pocínováván, díky čemuž dostal svůj název i
sousední lesík „Zinnbusch - cínový lesík“. V hovorové mluvě se ale
někdy lesíku říkalo „Ziehbusch - tažný lesík“ a to pravděpodobně
podle velmi strmé silnice, vedoucí od Blechhammer, na které museli
koně „pořádně táhnout“. V r.1668 jsou uváděni, jako huťmistři, Johann Öhmich, Mathes Hergel a Michael Kugler.
Dne 13. prosince 1688 byla, po delší přestávce, obnovena těžba
v dole „Jan na poušti” v Novém Zvolání. Ovšem úspěch neodpovídal očekávání. V r. 1691 byl výtěžek tak malý, že stačil akorát
pro monstranci kostela. Jakýsi nejmenovaný horník našel v dole
stříbrnou rudu, která byla označena jako nejbohatší. Byla roztavena na 32 markových mincí, v celkové hodnotě 688 zlatých.
Že byla těžba provozována skutečně s největší námahou je také
vidět ze zprávy, ve které si můžeme přečíst, že v letech 1698 až
1702 byly na Jáchymovském a Přísečnickém území v devíti dolech náklady ve výši 215 360 fl a zisk v kovech byl ve výši 269 427
fl. Ze zisku měly Vejprty svůj podíl, ale ve dvou následujících letech použily 591 fl zase jenom pro těžbu. Velmi také stoupl počet
zprovozněných dolů a zprovozněna byla rovněž tavírna stříbra.
Podle výkazů ale příliš zisková nebyla. Výnosy neustále klesaly
a v roce 1722 se tavírna dostala i do ztrát. Byla tedy zrušena a v
roce 1751 zbourána.
Hornickým huťmistrem jsou nyní jmenováni Daniel Dick, Heinrich Löbl, Gottfried Illing a Georg Benedikt Schreiber a poprvé
je slyšet i o dolu sv. Jana Nepomuckého. Musel mít nejspíš velice dobré zisky a horníci také tomuto svatému postavili kapličku.
Stála na tehdejším náměstí, později i pojmenovaném Johannesplatze. Kaple byla ale později zbourána a sochu svatého, od Ruperta Harnische, kdosi odkoupil. Byla ale postavena znovu a to v
místech, kde stojí dodnes.
Další pověst o tom, jak byla objevena bohatá stříbrná žíla se
týká dolu, pojmenovaném Antonistollens. V domě mistra krejčího Franze Müllera, se jednoho dne slavily křtiny a jeden z bratranců, který byl horníkem, se měl stát kmotrem. K povinnostem
kmotrů patřilo i narážení soudku piva a tak i tentokrát se jmenovaný bratranec svého úkolu ujal. Soudek s pivem byl umístěn ve
sklepě, jehož jednu stěnu tvořila holá skála. Krejčí Müller byl ve
svém sklepě již mnohokrát, ale až zkušené oko horníka poznalo
při světle svíčky stříbrnou rudu. Kousek uloupnuté rudy byl pak
poslán do Vídně a zjistilo se, že žíla je tak vydatná, že stojí za to
zde otevřít další štolu.
(pokračování příště)
strana 2
MIZ Vejprty
Aktuální zdravotní služby
Uvedené údaje jsou aktuální ke dni
zveřejnění. Za případné změny, které lékař
neohlásí na MěÚ Vejprty, neručíme.
ORDINACE PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ
Pohraniční stráže 403, Vejprty
MUDr. ROUČE František
MUDr. HAJČIOVÁ Jana
Zdravotní sestra : Langerová Romana
Ordinační hodiny
Po 8,00 - 12,00
St 8,00 - 11,00
Pá 8,00 – 12,00
Odběry krve a injekce
Po, St, Pá 7,00-7,45
Tel.: 474 385 338
INTERNÍ AMBULANCE – soukromá
ordinace, Pohraniční stráže 403, Vejprty
Prim. MUDr. ZLATOŠOVÁ Olga
Zdravotní sestra : Kotrbová Eva
Tel.: 474 386 296
ORDINACE PRAKTICKÉHO
LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ
Maxima Gorkého 981/18, Vejprty
MUDr. JURSÍK Peter
(ukončí činnost ambulance k 30.9.2016)
Ordinační doba
Po 8,00 – 15,00 hod.
St 8,00 – 15,00 hod.
Tel.: 731 075 460, 474 385 286
MUDr. BINTER Jiří
Pá 8,00 – 12,00
Tel.: 474 385 286
LABORATOŘ KLINICKÉ
BIOCHEMIE VEJPRTY
Maxima Gorkého 981/18, Vejprty
Odběry krve
Po – Pá 6,00 – 10,00
Provozní doba laboratoře
Po – Pá 6,00 – 12,00
Tel.: 474 385 435
ZUBNÍ LÉKAŘ
Maxima Gorkého 981/18, Vejprty
MUDr. HOUŠKOVÁ Ivana
Ordinační doba
Po 8,00 – 15,00
Út 7,00 – 16,00
St 7,00 – 13,00
Čt, Pá pouze objednaní pacienti
Tel.: 776 490 607, 737 859 165
Zubní pohotovost:
Zdravotní středisko Mírová 8, Ústí nad
Labem – Severní Terasa
Tel.: 477 117 898
Ordinační doba
Pá 16,00 – 20,00
So, Ne, Svátek 8,00 – 20,00
REHABILITACE– NZZ
Maxima Gorkého 981/18, Vejprty
PASEVOVÁ Lenka
Ordinační doba
Po – Pá 7,00 – 15,00
Tel.: 722 964 892
ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
Maxima Gorkého 981/18, Vejprty
MUDr. STAŇO Ota
Zdravotní sestra : Jíšová Stanislava
Ordinační doba
St.: od 13,00 hod.
Tel.: 474 385 382, 734 393 311
CHIRURGICKÁ AMBULANCE
Maxima Gorkého 981/18, Vejprty
MUDr. VORÁČEK Ivo
Zdravotní sestra : Jíšová Stanislava
Ordinační doba
Po 8,00 – 10,00 hod.
Čt 8,00 – 10,00 hod
Tel.: 474 385 382, 734 393 311
RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
(RENTGEN)
Maxima Gorkého 981/18, Vejprty
MUDr. KOLLERTOVÁ Dagmar
Radiologický asistent : Křečková Lenka,
Jílková Alena, Kuchař Alexandr
Ordinační doba
St.: 8,00 – 12,00
Tel: 734 393 305
GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
Maxima Gorkého 981/18, Vejprty
MUDr. PONDĚLÍČEK Lukáš
Zdravotní sestra : Součková Šárka
Ordinační doba
Čt 8,00 – 12,00 hod.
Tel.: 734 393 308
DĚTSKÝ OBVOD
Maxima Gorkého 981/18, Vejprty
Prim. MUDr. KROH Jiří
MUDr. STANKOVÁ Jitka
Zdravotní sestra : Kutrová Dana
Ordinační hodiny
Út 8,30 – 11,30
St 13,00 – 14,30 poradna pro kojence
14,30 – 16,00 nemocní + ostatní
pacienti
Tel.: 474 385 361
Akutní stavy ošetří nepřetržitě na
Dětském oddělení Nemocnice Chomutov
– příjmová ambulance
DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Bc. KYSILKOVÁ Jarmila
Tel.: 602 456 672
OČNÍ OPTIKA
Maxima Gorkého, Vejprty
Tel.: 731 709 032
Čt
12,00 – 18,00
LÉKÁRNA U SPASITELE
Pohraniční stráže 403, Vejprty
Po – Pá 8,00 – 17,00
So
10,00 – 13,00
Lucie SKALSKÁ
Tel: 731 104 339
- poskytování pomoci při zajištění chodu
domácnosti (rozvoz obědů, nabídka stravování,
údržba domácích spotřebičů, běžný úklid
a údržba domácnosti, běžné nákupy, praní
osobního nebo ložního prádla, žehlení, pomoc
při zajištění velkého úklidu)
strana 3
Ohlédněte se
Psalo se ve VIZu před 26 lety
v září 1990
K 1. 8. 1990 došlo ke změně ve
vedení MěKaSS ve Vejprtech. Odchází bývalý vedoucí pan Kopta a na jeho místo nastoupil dle
výsledku konkursního řízení
pan Šenkýpl Josef.
Převážná většina občanů je informována o tom, že kultura v
nových podmínkách to nebude
mít alespoň zpočátku jednoduché.
Tato skutečnost se zejména týká
KaSS Vejprty, které by mělo provádět svoji činnost ve specifických podmínkách.
Jen pro informaci několik čísel. V roce 1984, tedy při zahájení provozu KaSS, činila dotace
ze strany MěNV 300 tisíc Kčs.
Uvedená dotace byla postupně
krácena tak, že v roce 1989 byl
KaSS dotován částkou 180 tisíc Kčs. Dotace byla krácena i
přes tu skutečnost, že náklady
na provoz se rok od roku neustále zvyšovaly. V současné době
vypověděly smlouvy podniky a
není jasné situace v proplácení nájemného za tělocvičnu ze
strany TJ Slovan a ZŠ Vejprty.
Celkový rozpočet na provoz KaSS
činil v roce 1989 cca 850 tisíc
Kčs. Vzhledem k tomu, že náklady na rok 1990 jsou zhruba ve
stejné výši a v roce 1991 je nutno počítat s výrazným zvýšením
nákladů na provoz vzhledem k
úpravě cen paliv a energií, je
nutno změnit celkovou koncepci
činnosti KaSS.
Vede hlavního úkolu zajištovat
kulturu, sportovní a zájmové
vyžití občanů našeho města, bude
KaSS nucen provozovat i řadu
činností hospodářského charakteru, které by přinesly KaSSu
ekonomický efekt.
V nové koncepci se chceme zaměřit na zprovoznění restaurace a vinárny, které budou v
režii KaSS. Vzhledem k plánovanému maximálnímu využití
všech prostor KaSS, bude dále
zpřístupněna herna s kulečníkem, kopanou a šachovými stolky. V jednání je zajištění hracích automatů. Ve vytipovaném
prostoru KaSS hodláme vybudovat FIT-CENTRUM, které by
pod vedením trenéra zajišťovalo kondiční cvičení, ženskou
kulturistiku s individuálním
tréninkovým programem a další
činnost.
Pracovníci MěKaSS Vejprty.
MIZ Vejprty
Co je nového
Městská policie
V4. 7. 2016 - Při pochůzkové činnosti
byla v ulici J. Švermy zjištěna neoprávněná skládka odpadu. Důkladnou kontrolou odpadu byl zjištěn objekt ze kterého odpad pochází. Obyvatel objektu byl
na skutečnost upozorněn. Následně černou skládku odklidil a místo uvedl do
původního stavu. Za neoprávněné odkládání odpadu mu byla uložena sankce.
7. 7. 2016 - Sankci za odkládání odpadu mimo místa k tomu určená dostal
další občan města, který přivezl velké
množství odpadu ke sběrnému dvoru.
Vše by bylo v pořádku, pokud by odpad
přivezl v otevírací dobu a uložil ho do
areálu. Tento občan však velké množství
odpadu přivezl mimo otevírací dobu a
odložil na odstavnou plochu před sběrný dvůr a to opakovaně.
9. 7. 2016 - Kontrolní činností bylo
hlídkou zjištěno zaparkované osobní
vozidlo, se kterým se již delší dobu nepohybovalo. Následně bylo zjištěno, že
vozidlo je nepojízdné a začíná vykazovat
známky vraku.
Hlídkou byl zjištěn majitel a následně i
další překupníci vozidla. Doklady k vozidlu se činností hlídky MP opět dostaly
zpět k původní majitelce. Ta provedla
potřebné úkony k odhlášení vozidla.
Vozidlo bylo v součinnosti s místními
hasiči ekologicky zlikvidováno.
12. 7. 2016 - Při pochůzkové činnosti
hlídka zjistila osobu, která vykonávala
svou osobní potřebu na objekt hotelu YETTI. Jednalo se o turistu ze SRN,
který se vymlouval, že nemohl najít
žádné toalety. Výmluvou však hlídku
neobměkčil. Žádné zdravotní problémy u osoby nebyly zjištěny a proto si na
zpáteční cestu domů odnesl i blokovou
pokutu.
Policie ČR - 474 386 104, 721 637 679
Hasiči - 150, 474 386 188, 731 449 163
Městská policie - 739 454 742
TEL
SOS
TEL
SOS
18. 7. 2016 - Tohoto dne bylo předáno ke komisi pro projednání přestupků
podezření z porušení obecně závazné
vyhlášky města. Toho se měla dopustit
majitelka psa, která nechala svého miláčka volně běhat po chodníku. Tento
pes však ohrožoval procházející paní,
která se musela bránit kabelkou. Této
paní se však toto nelíbilo a vše oznámila
hlídce MP. Hlídka skutečnost předala,
protože se obě dotčené strany neshodly
na klidném vyřešení sporu.
Rychlá záchranná služba - 155
www.vejprty.cz
Možná do hrabalovské kategorie „Kterak
se neskutečné stalo skutkem” patří oprava
a nový asfaltový povrch ulice Úzká.
Nový asfaltový povrch dostala i ulice Antonína Dvořáka a to až po křižovatku s ul.
Na Podlesí. V plánu je ještě nový povrch
ulice 1. máje.
Nové lampy veřejného osvětlení začínají
Služby města osazovat v Přísečnické ulici.
Začíná se, jak jinak, budováním výkopů
pro nové kabely.
Skleněný drak se po opravách vrátil na své
místo ve vstupní hale městského úřadu.
Novou fasádu dostává budova Slovanu ....
... a o něco hezčí by měla být i bývalá Šárka.
I zde se opravuje spodní část fasády.
Nový nátěr dostala střecha někdejší Jednoty a ošetřeno bude i dřevěné obložení pod
hranou střechy.
V okapech některých domů vyrostly nové
břízky :-)
Začátkem srpna pracovníci SmV nainstalovali na náměstí TGM u pošty vymezovací sloupky. Pro někoho „opičárna“, pro někoho zbytečnost Dovolte mi pár slov na
vysvětlenou. Přední část náměstí je ohraničena deskami z leštěné žuly, které oddělují
vozovku a zónu pro pěší. Na rohu k poště zatáčející vozidla tyto žulové desky soustavně poškozují a proto došlo k instalaci vymezovacích sloupků. Současná varianta není
řešením konečným.
EF
strana 4
MIZ Vejprty
ve Vejprtech
Srpnové výročí
Správa zeleně a údržba města Vejprty s.r.o. pořídila nové auto na zimní údržbu a nejen
na ní. Vozidlo Mercedes MB Atego 1524 4x4 k tomu sypač Schmidt stratos, vario pluh a
třístranná sklápěcí korba. Na snímku přejímací skupina.
Třídit, třídit a zase třídit… Jedná se o třídění komunálního odpadu, které podporují všichni ekologicky smýšlející občané s ohledem na naši budoucnost. Třídění přináší snížení nákladů na svoz domovního odpadu a zároveň nezatěžuje skládku. Proto byly na vybraných
stanovištích ve městě přidány kontejnery na tříděný odpad, abychom podpořili tuto myšlenku i u nás. Dále probíhá postupná výměna plechových kontejnerů na směsný odpad za
plastové. Staré kontejnery dosluhují a proto je nutné je vyměnit. Objem jednoho velkého
kontejneru nahradí tři kontejnery černé plastové. Uvítáme, když nám občané pomohou s
touto problematikou a své poznatky nám zavolají na SmV.
EF
Na dětském hřišti na ul. Myslbekova jsme
demontovali dřevěnou ohrádku okolo pískoviště. Byla v nevyhovujícím stavu a ohrožovala hrající si děti. Místo ní bude okraj
pískoviště opatřen dřevěnými fošnami, na
které si budou moci děti sednout. Žádáme
návštěvníky, aby důsledně zavírali vstupní
vrátka a tím zamezili volnému pohybu psů
a dalších zvířat v prostoru hřiště.
EF
Poměrně v tichosti proběhlo výročí
okupace ze srpna roku 1968. Zejména
pak ve Vejprtech. A i když není o co stát,
přece jen stojí za to si připomenout, že i v
této smutné kapitole našich dějin zaznamenaly Vejprty jisté prvenství.
První tanky, které v srpnu 1968 zahájily okupaci Československa, totiž přijely z
německého Bärensteinu. Jeden tank a dva
transportéry překonaly hranice už 20.
srpna asi ve 21.40 hodin.
A tak právě ve Vejprtech začala před
osmačtyřiceti lety okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.
Historikové potvrzují, že právě tady
skutečně armády Varšavské smlouvy v
srpnu 1968 zahájily okupaci. Byť asi omylem, předčasně vydaným rozkazem.
V kronice 56. silničního vojenského stavebního praporu Vejprty je zapsáno: „20.
srpna 1968 ve 21.40 hodin došlo k proryvu (násilné překročení) státní hranice z
Bärensteinu do Vejprt na území ČSSR v
prostoru kasáren. Hranice byla narušena
2 tanky T-55 a 2 obrněnými transportéry dvouosými.” Tank i transportér byly
označeny jen bílými pruhy.
Jisté je, že si asi někdo z velení okupačních vojsk popletl čas. V případě Vejprt
šlo zřejmě o jednu z průzkumných skupin, která pravděpodobně vyrazila dříve,
než měla, protože přes nedaleký přechod
Černý Potok se invazní vojska převalila až
ve 23 hodin.
Vejprty jsou tedy skutečně místem, které
se může označovat jako první okupované
město v Československu v roce 1968. (KY)
Vojska Varšavské smlouvy na hraničním
přechodu v Černém Potoce
Nápisy „vítající” vojáky přijíždějící do Vejprt.
strana 5
MIZ Vejprty
8 . ro ční
čník
k Vejp
Několika fotografiemi si připomeneme tradiční závod horských kol. Nejdřív bych rád poděkoval všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali jak při přípravě tak přímo na trati.
Jmenovitě musím poděkovat SmV Vejprty, Městské policii,
Policii ČR, klukům MSSS Vejprty, rodině pana F. Tetivy,
A. Langerovi , V. Kříčkovi ml. za pomoc při přípravě tratě
a organizaci na trati.Veškeré výsledky najdete na stránkách
Peruna poháru. Celkově bylo vypsáno devatenáct kategorií
včetně dětských a zúčastnilo se 98 závodníků. Letošní ročník se konal v rámci projektu „Vejprty a Bärenstein společně
2016“. Velice si vážíme, že v letošním roce nám opětovně byl
schválený projekt v rámci příhraniční spolupráce.
Kratochvíl Petr
strana 6
MIZ Vejprty
pr
p r t y Tour 2 0
016
16
strana 7
MIZ Vejprty
Zpravodaj z Kovářské
Praktický lékař
„Mám svou vlastní klientelu, k novému
vedení městyse nemám žádné závazky a tak
vlastně ani nemusím dojíždět do hor. Neměli
jste naletět Kovářáci, měli jste zůstat pěkně
u svého tehdejšího lékaře…, ale kdo chce
kam…“.
I takovýto názor na činnost – nečinnost
současné praktické lékařky jsem vyslechl.
Musím podotknout, že tento názor patří
spíše k těm klidnějším. Ovšem těch neklidných a rozčílených názorů je daleko víc.
Zajistit si praktického lékaře je bohužel
celorepublikový problém. Do dnešního
dne bylo z naší strany vyvoláno a následně
proběhlo již šest jednání ohledně obsazení
ordinace praktického lékaře. Některá jednání se dokonce vyvíjela velice pozitivně, ale
nakonec všechna prozatím bohužel vyzněla
naprázdno.
Spolupracujeme s Ústeckým krajem, s Nemocnicí Kadaň, nabízíme bydlení a další
bonusy, ale zatím nic. Přestože si zcela uvědomujeme, že spousta našich spoluobčanů
si již dávno našla svého praktického lékaře,
že spousta našich spoluobčanů po všech
těch zkušenostech již nehodlá měnit lékaře,
připravili jsme další jednání a k rozhodnutí
by mělo dojít v lednu příštího roku. Bude se
jednat o sedmý pokus a snad ona sedmička
bude šťastná. Milan Duháň, místostarosta
Další dotace Ústeckého kraje
a další obnova městyse
Po již dříve zmiňované dotaci na pořízení žací ruky v letošním roce, nám poskytl
Ústecký kraj další dotaci. Tentokrát se jedná o finanční příspěvek respektive o neinvestiční dotaci na „Opravu střechy úřadu
městyse“, a to ve výši 150 tisíc korun. Celá
rekonstrukce bude činit 380 tisíc korun a
tak se jedná o téměř 40 % pomoc Ústeckého kraje. V rámci této rekonstrukce budou
přední dešťové žlaby opatřeny elektrickým
vyhříváním a konečně tak odstraníme několik let se opakující zimní nebezpečí z padajících rampouchů, ale především několikaleté zatékání do budovy úřadu a ničení
vnitřních prostor.
S ohledem na již zmiňovanou opravu
byla provedena výměna oken na budově
úřadu a vchodových dveří do prostoru
pošty. V příštím roce bychom pak rádi
připravili finanční prostředky na obnovu
fasády.
Mimo výše uvedeného jsme pro letošní
rok zajistili finanční prostředky na nátěr
a opravu střechy včetně dešťových žlabů a
svodů na objektu č. p. 344 v ulici Dlouhá,
na výměnu oken a na rekonstrukci vody a
sanity v jednotlivých bytech tohoto objektu. Dům s pěti bytovými jednotkami tak
po několika letech chátrání bude vrácen
zpět do bytového fondu. Dále jsme zajistili
prostředky na opravu a nátěr střech na budově muzea, mateřské školy a hospodářské
budovy na sídlišti včetně dešťových žlabů
a svodů a na opravu schodiště k budově
muzea a knihovny. Změnu dozná i oplocení hřbitova, přičemž začínáme pravou
stranou. Na hřbitově zároveň proběhne i
rekonstrukce vodoinstalace. Do zimní sezóny ještě vybudujeme Infocentrum, a sice
v prostorách bývalé lékárny.
V současné době dále probíhají práce na
projektových dokumentacích potřebných k
akcím „Parkoviště pro osobní automobily
na sídlišti“, „Hasičské garáže“ a „Zateplení
panelových domů“.
Milan Duháň, místostarosta
Dotace ČEZ
Finanční příspěvek od společnosti ČEZ, a.s. nám pomohl začít a následně dokončit projekt
„Dětský minikoutek“, který je situován v prostoru parku u kuželny. Projekt by měl sloužit především dětem předškolního věku, ale jak jsme se přesvědčili, užívají si ho i školáci.
BABÍ LÉTO
S KOVÁŘSKOU
ŠLÁPOTOU
Již tradiční turistická akce Kovářská šlápota proběhne v sobotu 17. září 2016. Start (9.00
– 10.30) a cíl je u penzionu Avionika a tentokrát připravili organizátoři trasy směrem na Černý potok s možností prohlédnutí kaple
Sv. Marka, která bude u této příležitosti otevřena.
Přijďte strávit sportovní pohodový den. Jako vždy čekají účastníky upomínkové předměty,
něco dobrého na cestu, tombola,
hudba a dobrá společnost.
park v březnu 2016
park v srpnu 2016
strana 8
MIZ Vejprty
Přehrady se otevřou veřejnosti
Výstava
paličkované
krajky
„Babiččino kouzlo”
9. - 11. září 2016
od 10:00 - 17:00
v budově Základní školy
sgt. J.C.Kluttze
v Kovářské
I v tomto roce umožní Povodí Ohře nahlédnout veřejnosti do jinak nepřístupných částí přehrad. V letošním roce to
bude v sobotu 10. září 2016. Zpřístupněna
budou vodní díla Skalka, Stanovice, Přísečnice (na fotografii), Kamenička, Fláje
(výjimečně jen exteriéry) a Chřibská.
Povodí Ohře bude prezentovat činnost
vodohospodářského dispečinku na vodním díle Přísečnice a vodohospodářských
laboratoří na vodním díle Chřibská. Kro-
mě VD Fláje, kde z provozních důvodů nebude možné vejít do útrob hráze, budou
vodní díla zpřístupněna i ve vnitřních prostorách, bude k dispozici odborný výklad,
kde se dozvíte řadu informací o vodním
díle samotném i o dalších aktivitách Povodí Ohře.
Otevřeno bude od 9 do 16 hodin. Ve
vnitřních prostorách hrází bude výrazně
chladněji než venku, proto, půjdete-li, si
přibalte teplejší oblečení.
!!! AKCE !!!
Brit Premium Adult M
15kg + 3kg zdarma
Brit Premium Adult L
15kg + 3kg zdarma
V našem sortimentu
dále naleznete:
» kompletní řadu vitamínů Mikrop
(pro drůbež, králíky, ovce, kozy, skot,
holuby,...)
» kompletní řadu krmiv Energys
(pro nosnice, kuřata, křepelky, krůty, kachny, brojlery, bažanty, králíky,
ovce a kozy, pštrosy, prasata,...)
» minerální lizy
PRODEJNA KRMIV Klášterec n. O.
(Osvobozená 777,
naproti supermarketu Penny).
Otevírací doba:
Po - Pá 9 - 12 13 - 17
So 8 - 12
Tel.: 720 739 769
strana 9
MIZ Vejprty
KAM
KA
AM
ZA KUL
KULTUROU
LTUROU
KADAŇ
Františkánské zahrady
V sobotu 3. září od 16.00 hodin.
Lidová slavnost: Zavírání hory
KD Orfeum
V sobotu 3. září 2016 od 19.00 hodin.
Orient Show
Vstupné 90,- Kč
Františkánské zahrady
V neděli 11. září od 14.00 hodin.
Koncert: Roháči z Lokte
Vstupné 30,- Kč
Františkánské zahrady
V neděli 11. září od 14.00 hodin
Nedělní divadlo: Hrátky s Tomem
Vstupné 30,- Kč
KZ Orfeum
V pátek 23. září od 19.00 hodin.
Divadelní představení: Večírek
Vstupné: 50,- Kč
Františkánské zahrady
V sobotu 24. září od 10.00 hodin
Lidová slavnost: Vinobraní
Vstupné 30,- Kč
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Zámek
V pátek 2. září od 20.00 hodin.
Tajemství klášterecké minulosti
Vstupné 50,- Kč
Zámek
V sobotu 3. září od 20.00 hodin.
Tajemství klášterecké minulosti
Vstupné: 50,- Kč
Kulturní dům
V neděli 25. září od 15.00 hodin.
Pořad pro děti: Na kouzelném paloučku
Vstupné: 50,- Kč
Zámek
V pátek 2. září od 20.00 hodin.
Tajemství klášterecké minulosti
Vstupné 50,- Kč
Koňský dvůr Neudorf
Možnost pronájmu svatebního kočáru + kočí
tel.: 603 892 489, 0049 0174 8090216
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji rodině, spolupracovníkům, přátelům a občanům, že se přišli rozloučit s panem Ditmarem
Kostelníkem. Děkuji také
za kondolence.
Jana Kostelníková
strana 10
MIZ Vejprty
Oslavenci A. Gorolovi, přeje kolektiv DOZP Husova
UHELNÉ SKLADY
VEJPRTY
VÁŽÍME NA PŘESNÉ,
DIGITÁLNÍ VÁZE
mostecké uhlí
ledvické uhlí
polský kostkoořech
německé brikety
DÁLE NABÍZÍME
PÍSKY
1t = 600,ŠTĚRKY 1t = 600,KRAJINY 3 000,OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.:
474 386 298 - OD 7:00 DO 14:30 HOD.
602 418 184 p. Košata - NEPŘETRŽITĚ
Na připravené hostině si oslavenec a všichni pozvaní velice pochutnali.
Uhelné sklady
Stanislava Kramlová
Chomutov
uhlí mostecké
ořech 1, ořech 2, kostka
uhlí ledvické, brikety
Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem. Poskytujeme také dopravu.
písky, drtě, štěrky ...
Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství.
Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA !!!
Telefon: 474 624 210
737 858 970
pondělí až pátek od 7:00 do 15:00
Pět svíček, ještě dám.
Snad, jim bude chutnat.
strana 11
MIZ Vejprty
Dne 20. 8. 2016 oslavila krásné
77. narozeniny paní
Marie Kupková z Vejprt.
Vše nejlepší, hodně zdraví do
dalších let přejí synové Honza,
Vašek, všechna vnoučata, dcery
a bratři s rodinami.
Josef Kupka
FOTBAL
Rozpis mistrovských utkání
PODZIM 2016
Regionální tisk územního
samosprávného celku - měsíčník.
Vydává a řídí Město Vejprty. Adresa: Tylova
870/6, 431 91 Vejprty. IČ - 00262170
Kontaktní osoba: Josef Kadlec,
Tel.: 734 757 820, E-mail: [email protected],
Http://www.vejprty.cz
Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.
Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané
příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané
jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je
možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy,
plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly
podle příslušného zákona. Tisk je registrován u
MK ČR pod číslem E 12008. Podepsané články, i
zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce.
Vydavatel neručí za obsah inzerce.
Sazba: KADYO, Tisk: Akord s.r.o., Chomutov.
strana 12

Podobné dokumenty