Stodské listy 2/2010 - Městské kulturní středisko Stod

Komentáře

Transkript

Stodské listy 2/2010 - Městské kulturní středisko Stod
Stodské listy
www.mes t o s t o d . c z
V listě
2 / 2 0 1 0 • r o č n í k X V.
zdarma
Masopust je minulostí
Masopustní veselí je již za
námi. Jako vzpomínku přikládáme fotografie ze zahájení na
náměstí, z 13. února, kdy sta-
rosta předával vládu nad městem maskám, a z ukončení průvodu a pohřbívání basy u kulturního domu.
Letošní Masopust se zapíše do historie především překrásnou přírodní scenérií. Pravá „Ladovská“ zima, hromady
sněhu, blankytně modrá obloha a probleskující sluníčko
ochucovalo celkovou atmosféru. Na bílém jiskřícím sněhu skvěle vynikl pestrobarevný
průvod maškar. Počáteční ne-
důvěra a ostych jsou již ty tam
a konečně Masopustem žije
značná část „stoďáků“. Na jednotlivých „štandrlích“ na průvod čekalo pravé masopustní
pohoštění; tu uzené masíčko,
domácí kobližky, tu klobásky
s okurčičkou a samozřejmě
i „štamprlata“. V průběhu celého masopustního reje se maš-
Masopust je minulostí
Foto R. Hrdlička
Napište povídku
Recitační soutěž
Základní škola
a Mateřská škola Hradec
GES-ELECTRONICS-CUP
Ocenění hasičů
Bohemians Puhoi
Policie ČR informuje:
Dopis čtenáře:
Bonsai Merklín 2010
Okresní hospodářská komora Plzeň
- jih se představuje
Kulturní kalendář
Krátké zprávy
Pozvánka
Ve středu 24. března od 9. 00 hodin
se uskuteční ve společenské místnosti
pečovatelského domu na Komenského
náměstí přednáška na téma: „Jak se
chránit před podvodníky a zloději“.
Besedovat s našimi důchodci na toto
aktuální téma přijde mluvčí policie ČR.
Zveme tímto i ostatní občany.
M. Tejmlová
Letní kino
Letní kino začne promítat 22. května
filmem „Doktor od jezera hrochů“.
Stodská pou
Letošní stodská pou proběhne v termínu
17. a 18. července. Opět bude připraven
bohatý kulturní program v areálu letního
kina.
Upozornění
pro občany:
V městské knihovně do konce března
probíhá výstava „Stod očima žáků
třetího ročníku ZŠ“, ve které můžete
svými hlasy rozhodnout o vítězi.
kary mohly zahřívat výborným
„svařáčkem“. Snad jen škoda, že
je stále více přihlížejících, než
těch, co jsou ochotni si se sebe
udělat legraci, přimódit se a vyrazit na „promenádu“.
Příští rok bude už pátý, jubilejní ročník a tak pevně věřím,
že se poměr „čumilů“ a „maškar“ změní. Neváhejte a přijďte
Napište povídku …
Mezinárodní Festival spisovatelů Praha vyhlašuje další ročník literární soutěže pro
mladé autory o nejlepší dosud
nepublikovanou povídku. Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních škol mladší jedenadvaceti let. Tématem soutěže je motto Život je hledání,
uzávěrka 1. května 2010. Vítěze soutěže zvolí odborná porota složená z renomovaných
českých spisovatelů. Vítěz získá cenu Waltera Sernera, kterou převezme na slavnostním
setkání finalistů u příležitosti
červnového Festivalu spisovatelů Praha. Od Nadačního fon-
du Festivalu spisovatelů Praha
získá finanční odměnu.
První tři nejlepší povídky
budou oceněny mobilními telefony od Googlu s operačním
systémem Android. Google navíc připravil pro prvních dvacet
finalistů speciální překvapení.
Cílem Festivalu spisovatelů
do průvodu a pak i na maškarní
bál. Smutku a starostí máme
každý dost, tak proč se alespoň
někdy na chvíli nezasmát a pobavit se!
(Pozn. redakce: Fotografie
z letošního masopustu si můžete prohlédnout do konce března
v infocentru nebo na stránkách
města www. mestostod.cz.)
Praha i společnosti Google je
motivovat mladé lidi k vlastní
literární tvorbě a otevírat jim
obzory současné české i světové
literatury.
Zajímavé informace nejenom o soutěži jsou k dispozici:
http://google-cz.blogspot.com/
p/zivot-je-hledani.html
Recitační soutěž
25. února se ve stodském kulturním domě konalo školní kolo recitační soutěže.
Své umění před ostatními
spolužáky z celého 1. stupně
předvedli vítězové třídních kol.
Celkem se na jevišti vystřídalo
se svými básněmi 8 prvňáčků,
15 dětí z 2. a 3. ročníků a 14 recitátorů ze 4. a 5. ročníků.
Všichni zaslouží obdiv jak za
předvedené výkony, tak za to,
jak se vypořádali s trémou nebo
ostychem před tolika diváky.
Mezi žáky prvních ročníků byl nejúspěšnějším recitátorem Šimon Konopík a
druhé místo obsadila Zuzanka
Kouhoutová. U 2. a 3. ročníků
zvítězila Terezka Kašová a druhá byla Juli Ibehejová. Mezi
nejstaršími první místo získala
Katka Křížová a pomyslné stříbro patří Vanesse Veithové.
K výše jmenovaným se 24.
března připojí ještě Katka Hřídelové a Magda Kašová ze 2.
stupně a budou reprezentovat
stodskou základní školu na
okresním kole v Blovicích. Držíme palce.
Naa Cíchová
zprávy
Základní škola a Mateřská škola Hradec
Do 1. ročníku základní školy
se letos zapsalo 6 nových žáků. Z
nich jsou čtyři místní, dva z Merklína a z Přeštic. Přespolní se budou vzdělávat doma a do školy
budou jezdit jen na přezkoušení.
Naši školu si rodiče vybrali, i když
není v blízkosti jejich bydliště. Jejich zájem nás těší, jsme ochotni
spolupracovat a těšíme se na pokračování.
Spolupracovali jsme také s nakladatelstvím Portál. 13.1.2010
byla v Praze slavnostně uvedena
nová Pedagogická encyklopedie,
ve které figuruje i naše škola jako
zástupce venkovských škol. Jsme
rádi, že charakter naší školy oslovil odborníky a že můžeme inspirovat i širokou veřejnost. Jeden
výtisk máme ve škole, zájemci
mohou nahlédnout.
Máme pro Vás nabídku anglické konverzace. Dne 16.6.2010 přijedou do základní školy v Hradci angličtí studenti, kteří si chtějí prohlédnout venkovskou školu. Bude jich 26 a dopoledne stráví s dětmi ve škole. Odpoledne ale
mohou hovořit s Vámi! Hledáme
pro ně „odpolední adopci“. V určený čas si zájemce vybraného
studenta vyzvedne, stráví s ním 2
hodiny konverzace, poskytne mu
oběd a v určený čas ho opět vrátí
do školy v Hradci.
Krátké popisy studentů budeme mít k dispozici v březnu na
našich stránkách www.skolahradec.cz nebo k doptání ve škole na
tel:377 880 300, případně osobně.
Zájemci se mohou hlásit do 31.
března.
Vás srdečně zve na soutěž
GES-ELECTRONICS-CUP
Místo konání: Dílny Hradecká ul. 482, Stod
Radka Černíková,
ZŠ a MŠ Hradec
2010
Datum:
23. března 2010 Čas: 9.00 hodin
Program:
1. Vědomostní test - prověření obecných znalostí z oblasti spotřební elektroniky.
2. Poznávací část - prověření znalostí předložených aktivních a pasivních elektronických součástek, orientace v katalogu elektronických součástek.
3. Praktická část - praktická činnost na vybrané stavebnici včetně ověření funkčnosti.
Soutěž je pořádaná za podpory zájmové činnosti Plzeňským krajem pro rok 2010
a firmou Ges-electronics a.s. Plzeň.
Ocenění hasičů
Hasičský záchranný sbor
plzeňského kraje udělil pamětní list dobrovolným hasičům našeho města za příkladné nasazení u požáru
výrobní haly sklárny v Heř-
manově Huti. Přestože se
jednalo o vánoční svátky
naši hasiči nasadili všechny síly pro zdolání tohoto
velkého požáru. Podle vyjádření velitele hasičů pana
Karla Sejpky se opravdu
jednalo o náročný a těžký
zásah. Co zbylo po požáru
z výrobní haly dokumentuje náš snímek.
-lj
zprávy
Bohemians Puhoi - čtvrtá, závěrečná část
V minulém čísle Stodských
listů jsem vás informoval o tom,
jak naši první osadníci na Novém Zélandu si polepšili nejenom zemědělskými pracemi,
ale též jak se jim povedlo vyrábět a hlavně prodávat šindele či
podílet se na stavbách nových
komunikací. I proto do Puhoi
přicházelo stále více Čechů.
V roce 1872 přicestovalo 18,
v roce 1875 dalších 12 a v roce
1876 velká skupina 31 osadníků
z Čech. Nebylo pochyb o tom,
že komunita během předcházejících let velice vyspěla. No-
viny The Weekly News o ní 1.
června 1876 psaly: “Kvetoucí,
stále prací zaneprázdněná osada, kde se spokojeně pase skot,
koně i ovce na výživných pastvinách. Kopce původně porostlé pralesem osadníci zkultivovali a úspěšně využili pro
hospodářské a průmyslové účely.“Již roku 1869 otevřeli první
školu, zatím v chatrči vytvořené
z palem nikau. Státní škola byla
vybudována v roce 1872 a kapitán Krippner se stal jejím principálem. On učil mladší žáky
a jeho žena starší. V roce 1881
byl v Puhoi postaven kostel, zasvěcený svatému Petru a Pavlu.
Vybudovali si i muzeum, kde
najdete různé předměty, které
jim připomínají svoji původní vlast uprostřed Evropy. Dodržují zvyky a rádi tančí v českých krojích.“
Všechny tyto informace mne
před časem navedly k myšlence, že by bylo úžasné, kdybychom navázali písemný kontakt s žáky z Nového Zélandu
pro stejné vrstevníky ze Základní školy u nás ve Stodu.
Navíc během loňských prázdnin navštívila naše město rodina paní Alison Wallace z největšího novozélandského města - Aucklandu. Ta souhlasila,
že nám pomůže ve vyhledávání
žáků z české vesnice Bohemians Puhoi a i když se nepovedl
původní záměr, z důvodu, že už
tady žádná škola není, byla to
paní Alison, která „rozjela“ vzájemnou korespondenci mezi
žáky ze Základní školy v Orewě a našimi páťáky z Hradecké
ulice (viz foto). Žáci si vyměňují nejenom dopisy, ale i drobné dárky. Předkládám několik
úryvků z dopisů od dětí z výše
zmíněného města:
Milý kamaráde,
jmenuji se Holly a je mi osm
let. Bydlím ve městě Orewa na
Novém Zélandu. Mám bratra
Matthewa. Můj nejoblíbenější
předmět ve škole je psaní. Mezi
mé kamarády patří Ayden, Jaden, Kate, Lara, Reece a Charlotte. Ráda hraju fotbal a běhám. Nerada nosím sukně.
Moje oblíbená barva je modrá.
Doufám, že si budeš chtít se
mnou dopisovat.
Kde to bylo?
S pozdravem Holly
Milý kamaráde,
jmenuji se Ryan a je mi osm
let. Mám tři kočky – Trouble,
Purple a Pumpkin. Trouble se
ráda klouže pod postelí, Purple mě škrábe a Pumpkin ráda
leží na sluníčku. Rád jezdím
na kole. S tatínkem chodím do
parku a běhám. Navštěvuji Základní školu v Orewě. Mými
kamarády jsou Anthony, Myles,
Steve and Bobby. Do školy nosíme uniformu.
S pozdravem Ryan Haszard
Milý kamaráde,
jmenuji se Jaden DowlingAtherley. Mám modré oči, je mi
sedm let a chodím na Základní
školu v Orewě. Bydlím v Aucklandu na Novém Zélandu.
Mám tři sestry Billie-Jo, Paige a Carly, jednoho psa a jednoho králíka Mými kamarády
jsou Holly, Luke a Myles, oblíbeným předmětem ve škole
matematika.
-lj-
Problematika střetů vozidel s lesní zvěří
a její možná řešení
Náš okres je pro lesní zvěř přirozeným
domovem. Zejména srny, divoká prasata,
daňci, jeleni, zajíci, ba i laně či jezevci
obývají naše luka, pole a lesy. Leckterý
přírodymilovný řidič se pak naší krásnou
krajinou kochá a nevěnuje se plně řízení
vozidla. Příčinou častých střetů s lesní zvěří je
však příliš vysoká rychlost, resp. neschopnost
předvídat srážku s lesní zvěří. Řidiči také
často nevěnují patřičnou pozornost svislému
dopravnímu značení A14.
Řešením není jen ostražitost a předvídavost
řidičů, ale i moderní technika. V současnosti
existují rušičky lesní zvěře, které pomáhají
těmto střetům zabránit tím, že čidlo rušičky
zaregistruje přijíždějící vozidlo v dostatečném
předstihu a začne vysílat zvukový signál,
který zachytí jen citlivé ucho lesní zvěře.
Tento zvukový signál je natolik pro zvěř
nepříjemný, že se stáhne mimo dosah
tohoto signálu.
S pozdravem Jaden DowlingAtherley
Věřím, že tato korespondence bude pokračovat za pomoci
jejich třídní učitelky, paní Miroslavy Markové, která v tomto
projektu především vidí, kromě
zdokonalování v anglickém jazyce, i poznávání cizích krajin.
Zpracoval: Rudolf Hrdlička
NOVĚ VE STODĚ
~ PEDIKÚRA ~
~ MANIKÚRA ~
MONIKA
Dnešní fotohádanka je asi těžká. Snímek nebyl pořízen ani na Berounce, ani na Vltavě,
ale...... (Fotografie pochází z roku 1938)
Policie ČR informuje:
V DPS – Dělnická ul.
Mobil: 606 548 058
Ani není třeba osvětlovat význam SDZ A14...
NALÉHAVÉ
UPOZORNĚNÍ
V poslední době policisté evidují zvýšený
počet případů vloupání do vozidel. Občané
nespoléhejte na to, že právě vám se nic
nemůže stát. Při každém parkování si
vzpomeňte na následující rady.
• Vzhledem k tomu, že nejvíce zlodějů
chodí krást za tmy, je nejbezpečnější
parkovat auta v garáži. V ostatních
případech doporučujeme parkovat na
osvětlených a veřejnosti přístupných
místech.
• Nenechávejte uvnitř vozidla vůbec žádné
věci, jako například mobilní telefon,
fotoaparát, notebook, doklady od vozidla,
peněženky, atd.
• Nenechávejte na sedadlech pro vás
možná bezvýznamné oblečení nebo
krabice. Zloděje mohou takové předměty
přilákat stejně jako drahá elektronika.
• Pokud odcházíte od vozidla, nedávejte si
cenné věci do zavazadlového prostoru.
Pachatelé vás mohou sledovat a jakmile
se od vozidla vzdálíte, bute si jisti,
že během krátké doby se pro svůj lup
dostaví.
• Poslední radu chci dát majitelům
autorádií. Nebute líní nosit čelní panel
od autorádia s sebou. Jednou se vám to
může vyplatit.
zprávy
Dopis čtenáře:
Redakce upozorňuje, že v této rubrice otiskuje dopisy čtenářů v původním znění a že názory uvedené v dopisech se nemusí shodovat s názory redakce.
Nevěřte tomu, že ekologická
energie je drahá energie.
Jak docílit nulové náklady na
palivo u rodinného domku jsem
si ověřil osmiletou každodenní
praxí. Poslední dobou jsem zaznamenal mnoho nářků na předražené vytápění bytů a rodinných domků. Tuto problematiku
už úspěšně řeším dlouhá léta. Tak
jsem se rozhodl napsat k vám do
redakce, jak lze ušetřit! Měl jsem
sice v plánu seznámit s mými zkušenostmi s vytápěním mého domku pořad Přemka Podlahy, známý
pod názvem „Receptář prima nápadů“, ale jelikož se blíží konec
topné sezóny, neměl bych jistotu,
že by můj příspěvek byl odvysílaný včas. Byla by škoda, kdyby mé
každodenní zkušenosti nemohlo
využít více domácností.
Bydlím ve Stodě, známém též
výrobou nábytku, který se vyrábí
nejen ze dřeva, ale i z dřevotřísky.
Tento materiál (tím myslím odpad), je mou základní surovinou
pro topení. Při denní spotřebě
4 pytlů od brambor (cca 80 kg),
mám teplo v celém domě! Pokud
jsou větší mrazy, tak samozřejmě
spotřeba letí vzhůru, asi na 8 pytlů. To ale nevadí, protože tu surovinu mám úplně zadarmo! Dovážím si ji každý den na ručním
vozíčku, když jdu z práce domů.
Pokud mi to ten den nestačí, zajdu si procházkou večer pro další
fůrku. Alespoň mě sousedé nevidí
a nemohou říct, že jsem ukrkaný.
Je samozřejmé, že si zaskočím i
o sobotách, nedělích či o vánočních svátcích, dle potřeby. Dnes se
tomu módně říká „just in time“.
Zapomněl jsem dodat, že jsem
zaměstnancem nábytkářské firmy. Proč to zmiňuji? Tento odpadní materiál není jen pro zaměstnance. Je za hradbou továrny
a je tak k němu volný přístup kdy-
koliv a pro kohokoliv. Škoda jen,
že není zastřešený a často zmokne. Pak více kouří při roztápění.
S tím se ale musí počítat. Již jsem
ho doporučil mnoha lidem. Jen
pro zajímavost, když jsem včera
seděl u rozpálených radiátorů, napadlo mě spočítat, kolik jsem toho
za ta léta přivezl a spálil. Úplně mi
to vyrazilo dech! Bylo toho už plných 24 nákladních aut!
Ale nic není úplně zadarmo,
jak by si mohl někdo myslet. Za
dobu, co topím tímto vysoce výhřevným palivem z dřevotřísky
s hoblinami z tvrdého dřeva, se
mně už propálily tři kotle za osm
let. A to si, prosím, vymetám vyvločkovaný komín 1x za tři týdny.
Došel jsem tudíž k názoru, že kotle jsou hodně předražené. Vždyť
jsem za ně zaplatil už více než 130
000 korun! Pro příště uvažuji využít státní dotaci na kotel asi 60%
z jeho ceny a pokusím se též po-
žádat mého zaměstnavatele o příspěvek. Když si představím, co
jsem už toho odpadu natahal a
spálil, určitě to ocení a nebude to
žádný problém.
Je pravda, že kouř má svůj charakteristický pach, na který si již
vzdálenější sousedé zvykli zrovna
tak, jako na moji každodenní jízdu přes půl města s vozíčkem, naplněným několika pytli od brambor.
Jediný problém je můj přímý
soused. Ten mě již asi stokrát nabádal, abych to nepálil, že prý je
kouř z toho rakovinotvorný. Dokonce i po úřadech běhá celý den
jako blázen, všude možně si stěžuje abych to nemohl topit. Dokonce i na policii byl. Tam se dozvěděl, že to nekradu, že mě s vozíčkem kontrolovat nemohou, neboť není prokazatelné, že to topím. A já prý to můžu vozit každý
den třeba pro křečka nebo si s tím
můžu vystýlat třeba obývák. Takže
jsou na to krátký, neboť na to nemají příslušné zákony. Do sklepa
já je nepustím, protože to hlásili v
televizi a ve zprávách. A JE TO!!!
Nechápu, jestli je to od mého souseda slepá závist nebo mu opravdu vadí kouř z mého, tak často
čištěného a tudíž naprosto čistého
komína. Prý ten kouřopach má i v
domě. Asi to bude ta závist, protože on si dělá otop v lese a zbytečně se dře.
Tak jsem hrubě nastínil, jakou
budete mít denní a celkovou spotřebu bez koruny nákladů na otop,
nepočítaje v to cenu kotlů. Nemusíte se vůbec nikoho a ničeho bát,
ani úřadů! Snad budete mít št ě s tí
na sousedy a nebudete mít vedle
sebe takového šťouravého a nepříjemného rádoby ekologa.
K. Šetřílek
Bonsai Merklín 2010
Pod záštitou hejtmanky Západočeského kraje doc.MUDr.Milady Emmerové, CSc.
Zveme Vás na sedmý ročník výstavy
Bonsai Merklín 2010, který proběhne 15.16.5.2010, vždy od 9.00 hod do 18.00 hod
na zámku v Merklíně u Přeštic.
Výstavu zahájí hejtmanka Západočeského kraje M.Emmerová, zástupce Japonského velvyslanectví, starostka obce Merklín
Ing.Nováková a zástupce pořadatelů.
Výstava bonsají (cca 120 exponátu z celé
ČR) bude jako vždy umístěna v atriu zámku, v malém zámeckém sále budou vystaveny suiseki od předních českých sběratelů.
Po oba dny je připraven bohatý doprovodný program.
V sobotu vystoupí ve velkém sále Přemysl Písař s přednáškou o tvorbě zahrad
(od 9.30 hod), následovat bude od 11.00
hod přednáška o alternativní léčebné metodě Hogudo (praktikují ji Mistři léčitelé z
pohoří Tjan Šan - založená na meditacích,
na psychickém uvolnění, na jednoduchých
relaxačních cvicích, využívá se při léčení
nemocí, které mají do jisté míry psychosomatické příčiny, má vliv i na chronické nemoci). Terapii Vám představí lektor Mgr.
Jiří Houdek, který studoval Hogudo v chrámu v pohoří Tjan Šan na horském hřebeni
Terskej Ala Tau. Součástí přednášky budou
také názorné ukázky cviků.
Dále se představí jeden z nejznámějších
evropských demonstrátorů Václav Novák,
prezident České bonsajové asociace, při
ukázce tvarování bonsají - demo od 13.00
hod.
Po něm se do velkého sálu (v 16.30 hod.)
vrátí Mgr. Houdek, aby se mohl věnovat
další přednášce o terapii Hogudo.
V zámeckém parku budete moci shlédnout bojové umění Hung Ka vedeného D.
Šejnou (Plzeňská škola jihočínského umění) ve třech ukázkách (10.00, 11.00, 13.00,
14.00 hod.) a ukázku Orientálního tance od 15.00 hod. Lektorka Jana Tipplová,
specializující se na výuku základů a techniky orientálního tance, vám během 60 minut představí Orientální tanec obecně, jeho
styly, kostýmy a hlavně přínos. Na ukázku doveze různé kostýmy a doplňky k tanci. V závěru si budou moci diváci tanec vyzkoušet.
Malé děti budou mít od 14.00 hod v parku připraven skákací hrad, aby si rodiče
mohli trošku odpočinout.
V neděli přednese Pavel Váňa z Nového
Bydžova přednášky o fytoterapii od 9.30
hod. a od 15.00 hod ve velkém zámeckém
sále na téma: S bylinkami za zdravím 1. a 2.
Přednášky budou dvouhodinové, v jejich závěru bude možné panu Váňovi pokládat otázky.
Pavel Váňa, známý též jako bylinkář Pavel, je legendou českého bylinkářství, napsal m.j. unikátní řadu knih: Rady bylinkáře Pavla. Ve své současné praxi, během níž
jej navštíví na 5 000 lidí ročně, používá 75
základních bylin, ovšem zná účinky celkem
asi 600 léčivek.
Má řadu svých vlastních specialit, například tinkturu z dvojzubce trojdílného na
úpravu jaterní funkce, čaj z tužebníku jilmového na léčbu chřipky, a jiné.
Mezi přednáškami o fytoterapii proběhne společné tvarování - demo Greenhornů
(od 12.00 hod do 14.30 hod). Toto nefor-
mální seskupení pěstitelů bonsají z celé ČR
založil před rokem Jarda Marek a Ladislav
Kotál, jako pomoc pro začínající pěstitele.
V současné době má asi 250 členů.
V zámeckém parku proběhnou ukázky cviků Hogudo (10.00 a 12.00 hod.) a ve
13.00 a 15.00 hod ukázky Taiči (Je tradiční
čínské cvičení. Přestože se jedná o bojové
umění je v současné době známo hlavně
jako cvičení pro zdraví. Jeho dlouhodobější
praktikování je dobrým tréninkem mozku
a nervové soustavy, krevního oběhu, pohybového aparátu a správného držení těla.
Díky výbornému vlivu na stav a proudění
životní energie toto cvičení dokáže harmonizovat celé tělo a udržovat ho celkově v
dobrém zdraví.) pod vedením Ing. Jana Janota – Škola jógy pro každý den ing. Vác-
lava Hoška - Plzeň.
Do ukázek cvičení se budou moci návštěvníci zapojit.
Během celého víkendu bude probíhat
v zámeckém areálu workshop (máte-li zájem, přineste si bonsaje), bude zajištěn prodej bonsají, bonsajových potřeb a samozřejmě občerstvení.
Myšlenkou výstavy je přinést návštěvníkům možnost pozastavení a zamyšlení
v dnešní uspěchané době. Věříme, že si od
nás každý odnese alespoň kousek radosti
z příjemné a pozitivní atmosféry, kterou
se snažíme pro návštěvníky každý rok vytvářet.
Máte-li zájem o vystavení bonsají a suiseki, kontaktujte pořadatele na telefon. čísle: 606 237 879.
zprávy
Okresní hospodářská komora
Plzeň - jih se představuje
Okresní hospodářská komora Plzeň-jih (OHK PJ) je zájmovým sdružením
podnikatelů okresu Plzeň - jih na základě jejich dobrovolného členství.
Jejím prostřednictvím se
podnikatel stává členem Hospodářské komory České republiky (HK ČR) a to dle zákona č.
301 Sbírky zákonů ČNR ze dne
5. května 1992 o Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
Hlavním cílem OHK PJ je
zkvalitnění podmínek pro podnikání v našem regionu, ochrana a podpora podnikatelských
zájmů a aktivit svých členů. HK
ČR hájí a podporuje podnikatelský stav na celostátní úrovni.
Členství v HK ČR je prestižní
záležitostí podobně jako v zahraničí. Dá se říci, že toto členství je jakousi „značkou kvality“ podnikatele a zárukou podnikatelské cti.
Komora reprezentuje své členy při jednání se státní správou
a místní samosprávou. Pořádá
pravidelná setkání svých čle-
nů. Aby podnikatelé mohli společně pozitivně ovlivňovat celkové podmínky k podnikání
v regionu, organizujeme aktivní setkání se zástupci měst
a obcí, úřadů, atd.. Podnikatel,
jakožto člen komory ví, že prostřednictvím tohoto sdružení
pluje na jedné lodi s ostatními
a není již na jakémsi voru osamocen - v moři plném nástrah,
kde nezmůže sám nic, společně
se však již dokáže ubránit.
Okolo nás je spousta negativních jevů, které by měly burcovat podnikatelskou veřejnost
okresu PJ k větší organizovanosti. Díky síle stále rostoucího
členského týmu vzrůstá i naplnění hlavního zaměření OHK
Plzeň-jih, být spojencem při
nelehké roli podnikatele. Je příjemné konstatovat, že již byly
navázány pozitivní kontakty
mezi OHK PJ a FÚ Přeštice,
Krajským úřadem PK a s mnohými představiteli měst PJ.
Členové
jsou
pravidelně a průběžně informováni
o všech aktualitách, akcích a zajímavostech z podnikatelského
prostředí. Mají možnost vytvářet sekce sdružující podnikatele
společných zájmů ve stejné oblasti. OHK PJ poskytuje poradenské a konzultační služby
v oblastech spojených s podnikatelskou činností a vzděláváním.
Organizuje exkurze do členských firem, prezentace prostřednictvím výstav a veletrhů
řemesel, účast na akcích spojených s prezentací středních
škol a budoucích pracovních
příležitostí, zaměřených především na vycházející žáky ZŠ
a jejich rodiče.
V loňském roce se konal 5.
listopadu v KKC Přeštice první
ročník Veletrhu perspektivy řemesel, který zaznamenal velice
pozitivní ohlas i úspěch.
OHK Plzeň-jih se těší na Váš
zájem a vstup do společných
řad, na Vaši návštěvu a další vzájemnou spolupráci. Kancelář se nachází v Přešticích, ul.
Na Chmelnicích 1257 (v přízemí červené dvoupatrové budovy pod Penny Marketem)
a je snadno dostupná z hlavní
příjezdové silnice od Plzně.
Úřad lze kontaktovat telefonem na číslech:
+420 / 377 320 290
+420 / 606 368 194
nebo e-mailem na adrese:
[email protected] Více informací je možné nalézt na našich internetových stránkách
http://www.ohkplzen-jih.cz.
Ing. Miloš Fürst, Eq.M., předseda OHK PJ
Josef Skala, Cert.Mgmt., místopředseda OHK PJ
téma: mobilní internet
CO ZNAMENÁ PŘEDPLACENÝ INTERNET?
B
C
neplatíte paušál
D
neuzavíráte smlouvy
S PŘEDPLACENÝM
3G MOBILNÍM INTERNETEM
JSOU VŠECHNY ODPOVĚDI
SPRÁVNĚ. SKUTEČNĚ
V tomto období, po masopustním řádění, nastává čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Těšení na Velikonoce si zkrátíme přípravou již tradiční velikonoční výstavky, kterou zahájíme vernisáží v neděli
28. března v 16.00 hodin v zasedací síni
radnice. Jejím tématem je letos velikonoční
vajíčko. Máte – li chuť zapůjčit své výrobky
mezi exponáty, budeme moc rádi.
Přivítáme kraslice zdobené různými
technikami, výrobky z proutí, velikonoční
dekorace, případně i ukázky výroby drobného pečiva. Víme, že v našem městě žije
řada šikovných lidiček,
tak neváhejte
a „pochlubte se“!
Koledníček:
Já jsem malý koledníček,
tetičko,
přišel jsem si pro červený
vajíčko,
pro vajíčko červený,
koláč bílý,
jsem-li já vám,
má tetičko,
koledníček milý?
Za spolek Tradice Irena Tomanová
Vybíráme z nových knih v MěK:
Jak šetří chytří
A
Blíží se Velikonoce
PLNÁ
KONTROLA
VÝDAJŮ
ZA INTERNET
PLATÍTE JEN ZA DNY,
J
KDY JSTE OPRAVDU PŘIPOJENI
(29 KČ/DEN).
• Běžná rychlost internetu 400–700 kb/s,
v ideálních podmínkách až 3,1 Mb/s.
SURFUJTE NA KREDIT BEZ ZÁVAZKU!
OBJEDNÁVEJTE
NA 811 811 811 NEBO NA WWW.UFON.CZ
platíte jen ty dny, které
skutečně prosurfujete
získáváte 300 Kč
vstupní kredit zdarma
Toulky českou minulostí 11.
P. Hora
S hlavou v písku
T. Kubátová
Již jedenáctý svazek českých dějin nás zavádí
do 19. století, tedy do doby poměrně nedávné,
do doby našich prababiček a pradědečků. Jak
se jim žilo si můžete přečíst v této publikaci,
která je navíc bohatě ilustrována.
Současná česká spisovatelka se ve svém
nejnovějším románu věnuje vztahům kdysi
nerozlučné dvojici nevlastních sourozenců
mezi které vstoupila tragédie, po které se jejich
cesty dramaticky rozešly. Nyní spolu zdědili
rodinnou vilu a je třeba se nějakým způsobem
se vzájemnými vztahy vypořádat.
Ztracený symbol
D. Brown
Po knihách Andělé a démoni a Šifra mistra
Leonarda vychází třetí román, jehož hlavním
hrdinou je Robert Longdon, který se zabývá
luštěním symbolů. Tentokrát jeho šetření
probíhá na území USA a cílem pátrání je
legendární zednářský poklad.
Transnacionální migrace
C. Szaló
Teorie transnacionální migrace ukazují,
že přistěhovalci a jejich potomci udržují přeshraniční vazby s jejich původním domovem
a snaží se zároveň o vybudování nového
domova, respektive o začleňování se do
sociálních institucí a sociálních sítí přijímající
společnosti.
Paměti I.
V. Černý
Uznávaný literární vědec a kritik, překladatel
z románských jazyků věnoval poslední roky
svého života psaní monumentálních pamětí,
z nichž dokončil tři svazky. Prostřednictvím
osudu českého vzdělance 20. století podal
mimořádné svědectví o našem osudu
národním. První svazek se věnuje rokům
1921-1938.
Tanec v troskách
Velmi sugestivní vyprávění mladé Čečenky
o rusko-čečenském konfliktu, jak ho prožívala
ona jako středoškolačka a jak ho prožívali
lidé kolem ní. Autorka získala stipendium na
univerzitě v Paříži, kde vystudovala žurnalistiku.
Poruchy učení
O. Zelinková
Specifické poruchy školních dovedností jako
jsou dyslexie, dysgrafie, dysortografie a další,
jsou jedním z nejčastějších postižení, s nímž se
děti, rodiče i učitelé musejí vyrovnávat. Je to
dnes častý problém, a proto není divu, že tato
kniha vychází již v desátém vydání. Autorka
knihu důkladně přepracovala a doplnila ji
o nové poznatky a zkušenosti. Kniha je určena
nejen pedagogům, ale i rodičům, kteří doma
mají dítě s uvedenými poruchami.
Válečné pole
C. H. Eagles
Další díl Dynastie Morlandů nás zavádí na
bojiště první světové války, ale také ukazuje
osudy civilního obyvatelstva nejen ve Francii,
ale i v Rusku nebo Anglii. Je to poutavé
vyprávění o tom, že rodina je vždy důležitá
a v době války a ohrožení více než jindy.
kultura
Kulturní kalendář
Bowling Stod
Kontakt: MKS Stod
tel.: 379 209 481
e-mail: [email protected]
Březen
11.3. 13.3. U Elektrárny 794
tel.: 722 208 488
Výstava fotografií Lubomíra Jungbauera v infocentru na radnici
do 30.dubna, pořádá MKS.
„Všechnopártička“ - pořad s Karlem Šípem a Josefem Náhlovským v
kulturním domě 19.30 hodin, předprodej vstupenek v infocentru na radnici,
pořádá MKS.
Taneční zábava v kulturním domě od 20.00 hodin, hraje kapela
KRUCIPÜSK, pořádá p.Teršl.
25.3. Žákovský koncert v zasedací síni radnice od 17.30 hodin, pořádá ZUŠ.
29.3.– 2.4. Velikonoční výstava v zasedací síni radnice s ukázkami lidových zvyků,
pořádá MKS. Vernisáž 28. 3. v 16 hodin.
30.3.
Duben
10.4. 29.4.
30.4.
Velikonoční jarmark od 14.00 hodin před budovou 1.stupně ZŠ
v Hradecké ulici, pořádá ZŠ.
Podmínky, pravidla a bližší informace o všech těchto
akcích naleznete na informační tabuli uvnitř bowlingu
nebo na tel. č. 722 208 488.
Rozhledna Křížový vrch otevřena od dubna do konce října
o SO, NE a svátcích od 10. - 17.00 hodin.
Taneční soutěž „Cena města Stod“ ve standardních a latinsko – amerických
tancích od 10.00 hodin v kulturním domě, pořádá MKS.
Žákovský koncert v zasedací síni radnice od 17.30 hodin, pořádá ZUŠ.
Slet čarodějnic na Křížovém vrchu od 18.00 hodin, na programu jsou hry,
soutěže o ceny, vyhlášení nejlepší čarodějnice, hudba, vystoupení šermířů,
táborák, prohlídka okolí z rozhledny, občerstvení zajištěno, pořádá MKS a
Mikroregion Radbuza.
Změna programu vyhrazena
Připravované akce:
12. - 14. 3. víkend pod názvem “správná trefa”
plný sázení a výher.
19. - 21. 3. ČESKO-SLOVENSKÝ víkend spojený
s ochutnávkou slov.piv a vín, grilováním
a především soubojem obou národů.
2. - 5. 4. Velikonoční turnaj a hry pro děti i dospělé.
6.4. - 30. 5. soutěž dvojic o 2týdny pobytu na Floridě.
Aktuální informace na www.mestostod.cz
V infocentru na radnici je v prodeji poslední číslo časopisu Vítaný host JARO 2010 za 45,- Kč,
kde najdete tipy na výlety za krásami Plzeňského kraje.Dále nabízíme sběratelům pamětní
turistickou známku a jubilejní dopisnici (korespondenční lístek) vydané k 10.výročí založení
Mikroregionu Radbuza.
Nadále probíhá: 4x “strike” za sebou = kupon
na pizzu zdarma (U Matyáše),
oslava narozenin u nás =10% sleva.
Na závěr blahopřejeme panu J. Mimrovi, který se stal
vítězem únorové soutěže o 2 lístky do kina Cinestar.
ŽELEZÁŘSTVÍ – DOMÁCÍ POTŘEBY – BARVY, LAKY
Herbert Tuschl - Chotěšov
OD 1. 3. 2010 NOVĚ OTEVŘENA PRODEJNA
ve dvoře vedle řeznictví
CHOTĚŠOV, PLZEŇSKÁ 212
Kde to bylo – vyluštění
Snímek byl pořízem v roce 1938, kdy byla dokončena regulace toku Radbuzy. Řeka byla
odvedena z koryta dnešní Staré řeky a tok byl narovnán. To zabraňuje dodnes vzniku povodně
ve městě, protože se tím značně urychlil odtok vody z Radbuzy a Merklínky. Snažil jsem se
najít místo, kde byla fotografie pořízena, ale břehy už jsou dnes zarostlé vegetací, a tak se
mi to podařilo jen odhadem. Regulace se začala stavět v roce 1934 a na stavbě pracovali
většinou nezaměstnaní v době krize.V roce 1936 celou nedokončenou stavbu poškodila velká
letní povodeň.
L.Jungbauer
KADEŘNICTVÍ
DITA
NEHTOVÁ
MODELÁŽ JANKA
Tel. 604 365 407
Tel. 606 870 998
Klasická a japonská
manikúra
Gelové nehty
na rukou:
... 380,(doplnění 330,-)
Gelové nehty
na nohou:
... 180,Objednávky dle domluvy.
Kamarýtová Stáňa
OPV 313, Chotěšov
Národní dům
Sudý týden 13.00 - 20.00
Lichý týden 8.00 - 15.00
Tomanová Janka
OPV 313, Chotěšov
Národní dům
PEDIKÚRA
Vodičková Martina
OPV 313, Chotěšov
Národní dům
Tel. 607 957 717
Pedikúra:
... 130,-
Objednávky dle domluvy
Stodské listy
vydává město Stod. Redakční rada: D. Myslíková, L. Jungbauer, H. Krausová. Kontaktní adresa: MěÚ Stod, ČSA 294, 333 01 Stod, tel. 379 209 480. Odpovědný redaktor: D. Myslíková.
Registrováno OÚ Plzeň-jih 003249/95. Příspěvky jsou bezplatné, honoráře nevyplácíme. Vyhrazujeme si právo pravopisných korekcí. Design a koncepce: Tisk a graf. úprava: Dail spol. s r.o. • Domažlice
tel. 379 778 700 • e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Stodské listy 4/2010

Stodské listy 4/2010 loni akci znemožnilo počasí, letos bylo pěkně. Sešlo se poměrně velké množství lidí z blízkého okolí, kteří se téměř do půlnoci dokázali příjemně bavit. Na tom ostatně měla zásluhu i  Zlatka, která...

Více