zde

Komentáře

Transkript

zde
DOHODA O SPOLUPRÁCI – POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
I.
Strany v dohodě
Strony porozumienia
Název:
Se sídlem:
Doručovací adresa:
Zapsaná u:
IČO:
Bankovní spojení:
MAS Hlučínsko, občanské sdružení
Mírové náměstí 24/53, 748 00 Hlučín
Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice
Ministerstva vnitra dne 27.10.2006
pod č. j. VS/1-1/65499/06-R,
27044939
KB Opava účet 35-7837240227/0100
a
Název:
Se sídlem:
Doručovací adresa:
Zápis do registru:
IČO (regon):
Bankovní spojení:
LGD „PłaskowyŜ Dobrej Ziemi”, stowarzyszenie
Branice ul. Szpitalna 18
48-130 Kietrz ul. Wojska Polskiego 21
Krajowy Rejestr Sądowy
pod numerem 0000269783
dnia 14.12.2006r.
160113119
Bank Spółdzielczy w Branicach
nr 55 88 67 0005 3000 0000 0882 0001
:
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o spolupráci (dále jen „dohoda“):
niŜej podanego dnia, miesiąca i roku zawierają porozumienie o współpracy zwane dalej
„porozumieniem” o następującej treści:
II.
Předmět a účel dohody
Przedmiot i cel porozumienia
1
2
3
Předmětem této dohody je příprava a realizace Strategického plánu LEADER.
Účelem této dohody je upravit vzájemnou spolupráci partnerů.
Spolupracující strany jsou povinné dodržovat Pravidla Ministerstev Zemědělství dané
země pro zpracování Strategického plánu LEADER a vzájemně respektovat národnostní
specifika.
1
1. Przedmiotem porozumienia jest przygotowanie i realizacija Strategię Rozwoju Lokalnego
programu LEADER.
2. Celem porozumienia jest uporządkowanie zasad wzajemnej współpracy partnerów.
3. Współpracujące strony zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych przez
Ministerstwa Rolnictwa poszczególnych państw przy opracowaniu lokalnych strategii
rozwoju związanych z programem LEADER i wzajemnym respektowaniu narodowych
specyfik.
III.
Práva a povinnosti spolupracujících stran
Prawa i obowiązki współpracujących stron
1. Spolupracující strany se dohodly, že se budou spolupodílet na přípravách a realizaci
Strategického plánu LEADER uvedeného v čl. II této dohody tak, že:
strany budou provádět tyto činnosti: (např.)
• Dotazníkové šetření na svém území
• Vzájemná výměna informací a materiálů, které mají v rámci spolupráce
vzniknout
• Zprostředkovávat dle potřeb vzájemné setkávání členů MAS (LGD), případně
jejich komisí
• Průběžné informování partnerů
• Společná publicita
• Průběžné vyhodnocování činností
• Vzájemné vyhodnocování připomínek a hodnocení výstupů
• Vzájemné projednání případných změn a povinností
• Spolupráce na definování potřeb cílových skupin
• Společné zpracovávání zpráv o své činnosti a jejich publicita
• apod.
2. Obě spolupracující strany se zavazují nést odpovědnost za realizaci činností, které mají
vykonávat dle této dohody.
3. Obě spolupracující strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje přípravu a
realizaci Strategického plánu LEADER a jejich zájmy.
4. Každá strana má právo na informace týkající se Strategického plánu LEADER,
dosažených výsledků a související dokumentace.
5. Spolupracující strany se dále zavazují:
• na žádost druhé strany poskytnout požadované doplňující informace související
s přípravou a realizací Strategického plánu LEADER.
• po celou dobu spolupráce dodržovat politiku Evropských společenství a principu
LEADER.
• neprodleně informovat druhou stranu o veškerých změnách, které u nich nastaly ve
vztahu k dohodě o spolupráci nebo o změnách souvisejících s činnostmi, které se
realizují podle této dohody.
2
1. Współpracujące strony umawiają się, Ŝe będą współdziałać w przygotowaniach i realizacji
strategii rozwoju lokalnego programu LEADER opisanego w punkcie II. niniejszego
porozumienia to znaczy:
strony będą wykonywać następujące czynności:
• prowadzić badania ankietowe na terenie swojego działania,
• wymieniać wzajemnie informacje i materiały, które powstaną w wyniku
współpracy,
• organizować i przygotowywać spotkania władz stowarzyszeń (MAS, LGD) a
takŜe ich komisji,
• utrzymywać łączność informacyjną z partnerem,
• wydawać wspólnie publikacje,
• na bieŜąco oceniać podejmowane działania,
• wzajemnie zgłaszać propozycję działań i oceniać postępy w realizacji,
• wspólnie dyskutować o ewentualnych zmianach i obowiązkach,
• współpracować przy definiowaniu potrzeb grup docelowych,
• wspólnie opracowywać sprawozdania z działalności i ich publikacja,
• i inne.
2. Współpracujące strony zobowiązują się ponosić odpowiedzialność za działania, które będą
podejmować dla realizacji niniejszego porozumienia.
3. Współpracujące strony są zobowiązane działać w sposób nie zagraŜający
przygotowaniom i realizacji strategicznego planu programu LEADER i jego załoŜeń.
4. KaŜda ze stron ma prawo pozyskiwać informacje dotyczące Strategicznego planu
LEADER, dostępnych wyników i związanych z tym dokumentów.
5. Współpracujące strony postanawiają takŜe:
• na Ŝądanie drugiej strony udzielić Ŝądanych uzupełniających informacji,
związanych z przygotowaniem i realizacją Strategicznego Plany LEADER,
• przez cały okres współpracy przestrzegać polityk Wspólnoty Europejskiej i
załoŜeń programu LEADER,
• natychmiast informować drugą stronę o wszystkich zmianach, które u nich
zaszły w związku z realizacją porozumienia o współpracy lub o zmianach
związanych z działaniami, które podjęto przy realizacji niniejszego
porozumienia.
IV.
Financování
Finansowanie
Obě spolupracující strany se zavazují podílet se na spolupráci vlastními finančními
prostředky, a to takovým způsobem, že každá strana si sama hradí náklady, které ji ze
vzájemné spolupráce vznikly.
Strony porozumienia zobowiązują się finansować współpracę z własnych środków
finansowych. prosie przetlumacenie z cz
3
V.
Další práva a povinnosti spolupracujících stran
Dalsze prawa i obowiązki współpracujących stron
1. Spolupracující strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit
nebo ztížit dosažení účelu této dohody.
2. Spolupracující strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných
pro plnění této dohody.
3. Spolupracující strany jsou povinny jednat při spolupráci eticky, korektně, transparentně
a v souladu s dobrými mravy.
1. Współpracujące strony zobowiązują się powstrzymywać się od jakichkolwiek czynności,
które mogły by uniemoŜliwić lub pogorszyć skutki osiągnięcia celu niniejszego
porozumienia.
2. Współpracujące strony zobowiązują się wzajemnie informować się o rozstrzygnięciach
istotnych dla osiągnięcia celu niniejszego porozumienia.
3. Współpracujące strony zobowiązują się prowadzić współpracę w sposób etyczny,
przyzwoity, przejrzysty w zgodzie z dobrymi obyczajami.
VI.
Trvání dohody
Czas trwania porozumienia
1. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Pokud některá ze spolupracujících stran závažným způsobem nebo opětovně poruší
některou z povinností vyplývající pro ni z této dohody,může být na základě písemné
dohody dohoda o spolupráci zrušena.
3. Spolupracující strana může ukončit spolupráci pouze na základě písemné dohody.
1. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Jeśli któraś ze stron w sposób raŜący lub wielokrotnie naruszy którąś z powinności
wynikających dla niej z niniejszego porozumienia, porozumienie o współpracy moŜe być
wypowiedziane.
3. Współpracujące strony mogą zakończyć współpracę tylko na podstawie pisemnego
porozumienia.
4
VII.
Ostatní ustanovení
Postanowienia końcowe.
1. Jakékoli změny této dohody lze provádět pouze na základě dohody obou stran formou
písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci spolupracujících stran.
2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu spolupracujících stran.
3. Vztahy spolupracujících stran se řídí principy metody LEADER.
4. Tato dohoda je vyhotovena dvojjazyčně ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze
spolupracujících stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Spolupracující strany prohlašují, že tato dohoda byla sepsána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
1. Jakiekolwiek zmiany niniejszego porozumienia moŜna wprowadzić tylko na podstawie
uzgodnionych przez obie strony pisemnych aneksów podpisanych przez uprawnionych
przedstawicieli stron porozumienia.
2. Niniejsze porozumienie staje się waŜne i skutkuje z dniem podpisania.
3. W swoich relacjach współpracujące strony kierować się będą principami metody LEADER.
4. Niniejsze porozumienie przygotowano w wersji dwujęzycznej w dwóch egzemplarzach, z
których kaŜda ze stron porozumienia otrzymuje po jednym egzemplarzu.
5. Współpracujące strony oświadczają, Ŝe niniejsze porozumienie zostało podpisane na
podstawie ich szczerej i wolnej woli, nie pod przymusem ani nie pod naciskiem innych
niekorzystnych uwarunkowań
….……………. Dnia…………………
……………………..Dnia …………………….
____________________
MAS Hlučínsko
____________________
LGD „PłaskowyŜ dobrej ziemi“
5

Podobné dokumenty

smlouva o spolupráci mezi - Domov pod hradem Žampach

smlouva o spolupráci mezi - Domov pod hradem Žampach dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej i innych. Art.2 Strony będą wymieniać wyczerpująco publikacje i informacje, które są konieczne do dalszego rozwoju współpracy. Art.3 Każda ze Stron wyzna...

Více