program konference komunikace a handicap ii čtvrtek 19.9. 2013

Komentáře

Transkript

program konference komunikace a handicap ii čtvrtek 19.9. 2013
PROGRAM KONFERENCE
KOMUNIKACE A
ČTVRTEK
HANDICAP II
19.9. 2013
Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku – aula objektu společné výuky UHK
Hradec Králové, Hradecká 1227, www.uhk.cz/cs-cz/o-univerzite/budovy/
8oo – 9oo Prezentace účastníků konference
9oo Slavnostní zahájení konference
Přivítání účastníků:
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.
vedoucí Katedry speciální pedagogiky PdF UHK
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.
organizační výbor konference
Odborný program:
AKTUÁLNÍ TÉMATA ROZVOJE OBORU LOGOPEDIE A JAZYKOVĚDY - aula
objektu společné výuky Univerzity Hradec Králové (UHK)
9,2o
Autismus a komunikace
Autism and Communication
prof. Dr. paed. Sarmīte Tūbele
University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art, Department of Pedagogy
Dominance a lateralizace mozkových hemisfér, jazykové schopnosti a efektivita učení rozsah a možnosti spolupráce logopedů a pedagogů v komplexní terapii dětí s
poruchami řečové komunikace
Dominance of brain hemispheres and the profile of lateralisation seen from the perspective
of language skills and learning efficiency – the scopes and opportunities for cooperation
between speech therapists and pedagogues in complex therapy of children with language
disorders
Dr. Ewa M. Skorek, PhD.
Uniwersytet Zielonogórski, Wydzial Pedagogiki, Sociologii i Nauk o Zdrowiu, Zielona Góra
Vývoj artikulace a řečových schopností u dětí v počátku školní docházky, opomíjené a
zásadní téma české logopedie
Development of articulation and speech ability of children in time start of school
attendance, neglected and fundamental topic of Czech speech therapy
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D., Bc. Vladimíra Vondráčková
Katedra speciální pedagogiky, PdF, Univerzita Hradec Králové
Vývin morfematického uvedomovania v predškolskom a mladšom školskom veku u detí
s narušeným vývinom reči
The morphological awareness development at the pre-school age and the younger school
age in children with specific language impairment
Mgr. Ivana Miklošová, doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, Pedagogická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
Narušení neverbální komunikace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem
na deficity zasahující zrakový kontakt v reflexi logopedů ČR
Impaired of nonverbal communication persons with disorders autistic spectrum, with
accent on deficits intercurrent visual contact in reflection speech therapist ČR
doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., Mgr. Alena Říhová, Ph.D.
Ústav speciálně pedagogických studií, PdF Univerzita Palackého Olomouc
Realizacja pomysłów dziecka jako strategia stymulacji jego mowy i komunikacji
Following the ideas of a child as a strategy of language and communication stimulation
prof. Dr. Iwona Nowakowska-Kempna
Akademia Ignatianum, Wyźsza Szkola Folozoficzno-Pedagogiczna w Krakowie
Neurodynamická korekcia porúch rečovej motoriky u detí s poškodením CNS
Neurodynamic correction of speech motor disabilities of children with CNS damadge
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Spolupráce logopeda s učiteli integračních tříd - Współpraca logopedy z nauczycielami
klas integracyjnych
Cooperation of speech therapist with teacher of integrative classroom
Dr. Katarzyna Kochan
Uniwersytet Zielonogórski, Wydzial Pedagogiki, Sociologii i Nauk o Zdrowiu, Zielona Góra
------------------------------------13oo – 14oo
Přestávka na oběd
------------------------------------Paralelní sekce 1. a 2. – posluchárny objektu společné výuky UHK
14oo – 18oo
SEKCE 1. – PORUCHY ŘEČOVÉ KOMUNIKACE U DĚTÍ – PROBLEMATIKA
VÝUKY I SPECIALIZOVANÉ INTERVENCE
14oo – 18oo – objekt společné výuky UHK
Dynamika vývinu čítania a písania u detí s dobrými a slabými výkonmi vo fonematickou
uvedomovaní
The dynamics of reading and writing development of children with good and poor
performances in phoneme awareness
Mgr. Martina Zubáková, doc. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, Pedagogická fakulta
Univerzity Komenského v Bratislave
K úrovni opakování vět, porozumění slovní úloze a tvorbě slovní úlohy žáky 3. ročníku
ZŠ a základní školy logopedického typu
Toward the level of the repetition of sentences, comprehension of mathematical word
problems and creating of word problems by pupils themselves at 3rd grade pupils at
elementary school and speech and language elementary school
Mgr. Renata Mlčáková, Ph.D.
Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Diagnostická škála a sebehodnocení v diagnostice koktavosti
Scale of assessment and self-assesment of stuttering
Prof. Dr. Zbigniew Tarkowski, Jolanta Góral – Półrola, Agnieszka Okrasińska
Institute of Speech Pathology and Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland
Specializovaný logopedický počítačový program MENTIO a rozvoj řečové komunikace
dětí se závažným psycho-motorických opožděním
Specialized speech therapy computer programme MENTIO and development of speech
communication of children with relevant psycho-motor delay.
PhDr. Lenka Neubauerová, Bc. Michaela Filounková, Bc. Adéla Pospíšilová
Katedra speciální pedagogiky, PdF, Univerzita Hradec Králové
Počet detí s narušenou komunikačnou schopnosťou narastá alebo klesá ?
The number of children with disturbed communication increases or diminishes, how is it
really?
Mgr. Červenáková Renáta
Nestátní zdravotnické zařízení - ambulancia klinickej logopédie, Lučenec, Slovensko
Baby Signs, znaková řeč pro batolata, znakování s miminky – efektivní podpora vývoje
dětí, nebo módní trend?
Baby Signs, sign language for babies, signing with babies – effective development support
of children, or a fashion trend?
Mgr. Tereza Skákalová
Katedra speciální pedagogiky, PdF, Univerzita Hradec Králové
Opožděný vývoj řečových schopností a syndrome vývojové dysfázie – program
dlouhodobé terapeutické intervence
The delay of development speech ability and syndrome of developmental dysphasia programme long - term therapeutic intervention.
doc. PaedDr. Karel Neubauer, Bc. Iveta Vaňková, Bc. Andrea Nohejlová
Katedra speciální pedagogiky, PdF, Univerzita Hradec Králové
Wykorzystanie programu Ćwiczeń Integrujących Sally Goddard Blythe w terapii
zaburzeń komunikacyjnych u dzieci.
The usage of Integrating Exescices by Sally Goddard Blythe in the therapy of children’s
communicative disorders
Dr. Aneta Rudzińska-Rogoża
Wydzial Pedagogiki, Sociologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
Logopedická intervence v kontextu služby sociální prevence rané péče
Speech therapy intervention in the context of social prevention services, early intervention
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
Škála motivace pro terapii koktavosti
Motivation for Stuttering Therapy Scale
Prof. Dr. Zbigniew Tarkowski, Jolanta Góral – Półrola, Agnieszka Okrasińska
Institute of Speech Pathology and Rehabilitation, Medical University of Lublin, Poland
Logorytmika a logopedie - workshop
Logorhytmic and speech therapy - workshop
Dr. Lidia Kataryńczuk-Mania
Wydzial Pedagogiki, Sociologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
--------------------------------------------------------Paralelní program v sekcích 1. a 2.
---------------------------------------------------------SEKCE 2. – KOMUNIKACE V PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ I TERAPEUTICKÉ
POMOCI OSOBÁM S HANDICAPEM
14oo – 18oo – objekt společné výuky UHK
Aktualne zmiany w systemie polskiej edukacji i ich konsekwencje dla uczniów o
specjalnych potrzebach.
Current changes in the system of the Polish education and their consequences for pupils
with special needs
Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Zielona Góra
Specifika komunikace s dětskými hospitalizovanými pacienty v mladším a starším
školním věku.
Specifics of communication with children's hospitalized patient at younger and older
school age.
PhDr.Martin Dlouhý, Ph.D. , PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze,
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
Komunikácia-dôležitý prvok kooperácie asistenta učiteľa a učiteľa v edukácii žiakov s
telesným postihnutím
Komunikácia-dôležitý prvok kooperácie asistenta učiteľa a učiteľa v edukácii žiakov s
telesným postihnutím
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Neverbálna komunikácia u intaktních detí a detí s mentálnym postihnutím v mladšom
školskom veku
Nonverbal communication of intact children and children with mental handicap in
younger school age
PhDr. Helena Orieščiková, Ph.D.
Katedra špeciálnej pedagogiky, PdF, Katolícka univerzita Ružomberok
Rodinné rituály jako forma podpory komunikace i vývoje dítěte
Family rituals as a way of communication and support of children development .
Dr. Marzonna Farnicka
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Zielona Góra
Poruchy komunikace v pohádkách
Communication disorders in fairy tales
Mgr. Martin Kaliba
Katedra speciální pedagogiky, PdF, Univerzita Hradec Králové
Postoje akademických pracovníků a studentů k oblasti celoživotního vzdělávání
dospělých osob s mentálním postižením.
Attitudes of academic staff and students for lifelong learning of adults with learning and
mental disabilities
Mgr. et Mgr. Petra Křížkovská
Ústav speciálně pedagogických studií, PdF Univerzita Palackého Olomouc
Praca z krzykiem dziecka z głeboką wieloraką niepełnosprawnością i jej znaczenie dla
rozwoju komunikacji intencjonalnej.
Working with the scream of the child with profound multiple disability and its significance
for the development of intentional communication.
Agata Miodek
Dolnośląska Szkoła Wyższa/ Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie
Inovace komunikačních strategií se studenty se zrakovým postižením v rámci studia na
Univerzitě Hradec Králové
Inovation Communication Stratgies with Students with Visual Impairment during the
study in a Hradec Králové University
Mgr. Kamila Růžičková, Ph.D.
Katedra speciální pedagogiky, PdF, Univerzita Hradec Králové
Ideologie jako nekomunikační obsah slabikářů a čítanek pro žáky s mentálním
postižením v období před rokem 1989
Ideology as a non-communication content of spelling books and reading books for pupils
with mental handicap in year-earlier period 1989
doc. PhDr. Tibor Vojtko, PhD.
Katedra speciální pedagogiky, PdF, Univerzita Hradec Králové
Kształcenie ustawiczne w społeczeństwie postindustrialnym
Continuing education in the post-industrial society
Elżbieta Harlecka
Zespół Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego, Bielsko-Biała
ZÁVĚR KONFERENCE – 18oo – závěrečné slovo organizačního výboru K a H II
Případné úpravy této pracovní verze jsou vyhrazeny do 1.9. 2013.
Definitivní verze s bližšími časovými intervaly konference bude zaslána
registrovaným účastníkům a bude součástí konferenčních materiálů.

Podobné dokumenty

2006

2006 European conference on complex systems Tools for acquisition, organisation and presenting of information and knowledge

Více

Program semináře - Pedagogická fakulta

Program semináře - Pedagogická fakulta 1. Doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. Nalezneme nadané v zoologických disciplínách? MU Brno 2. Mgr. Tereza Martínková, PaedDr. Iveta Bassyová Perfektně Přesně Přiměřeně Pohotově. ZŠ nám. Curieových,...

Více

stáhnout ve formátu pdf.

stáhnout ve formátu pdf. Poznámka:  Jedná  se  o  český  překlad  textu,  který  byl  publikován  v  anglickém  jazyce.   Odkaz  na  původní  zdroj:   HRČOVÁ,   Jana.   Devices  that...

Více

13 orl systematika a algoritmy

13 orl systematika a algoritmy 3 PERINATÁLNĚ ZÍSKANÁ NEDOSLÝCHAVOST NEBO HLUCHOTA 4 POSTNATÁLNĚ ZÍSKANÁ NEDOSLÝCHAVOST NEBO HLUCHOTA 5 PRENATÁLNÍ PŘÍČINY VAD A PORUCH SLUCHU 6 LABYRINTOPATIE A NEUROPATIE N. VIII. 7 PERCEPČNÍ NED...

Více

PROFIL INKLUZIVNÍHO UČITELE - European Agency for Special

PROFIL INKLUZIVNÍHO UČITELE - European Agency for Special Profil vychází z různorodých aktivit a diskuzí expertů projektu a dalších více než 400 účastníků z oblasti vzdělávání – pracovníků z řady škol a ze sektoru vzdělávání učitelů, studentů PVU i progra...

Více