Říjen 2014 - Římskokatolická farnost Uherský Brod

Komentáře

Transkript

Říjen 2014 - Římskokatolická farnost Uherský Brod
farní listy | říjen 2014
Farní listy
říjen 2014
„Veliké věci se mnou učinil ten, který je mocný.
Proto mne budou blahoslavit všechna pokolení“.
Můžeme při tom chybět?
ÚVODNÍK
ÚMYSLY APOŠTOLÁTU
Začíná říjen. Měsíc věnovaný modlitbě růžence. Modlitba
růžence často nemá mezi moderními duchovními autory
velkou oblibu. Podílí se na despektu intelektuálů vůči lidové
zbožnosti. Tito křesťané zkouší různé východní meditační
metody, jógu. Je tato cesta správná? Minimálně se jeví být
podezřelá. Co je vyzkoušené, osvědčuje se i dnes.
Křesťanská modlitba je především setkáním s Bohem
v atmosféře vzájemné lásky. Růženec toto setkání
konkretizuje, je to setkání s Ježíšem, při kterém je také
přítomna i P. Maria. Spolu s P. Marií hledíme na Ježíše,
spolu s ní prosíme Ježíše a také prosíme i Pannu Marii, aby
Ježíše přinesla do našeho života.
Všeobecný: Za oblasti světa zasažené válkou a
násilím, aby jim Pán daroval pokoj a mír.
Evangelizační: Aby oslavy Světového dne misií
probudily v každém věřícím nadšení k hlásání evangelia
po celém světě.
Národní: Aby nás úcta k Panně Marii vedla k pozornosti
vůči Božímu slovu a k pohotové službě bližním.
Co přináší blízkost Panny Marie? Její důvěru a víru v Boha
a v Ježíše. V dějinách spásy byly dva momenty, kdy Panna
Maria upevňovala víru celé církve: na svatbě v Káně
a ve večeřadle v Jeruzalémě. Proto i modlitba růžence
především rozvíjí naši víru. Víra je základem vztahu k Bohu
a počátkem celého našeho života s Bohem. Víra nám dává
celou věčnost.
o. Jan Rajlich OP
BIŘMOVÁNÍ
PROGRAM RŮŽENCOVÉ POUTI
POUTI
V UHERSKÉM BRODĚ
Sobota 4.10.
18:30
průvod se svícemi od farního do
klášterního kostela
19:00
mše sv. farnosti
21:00 – 23:30
noc mládeže s Marií (adorace,
modlitba, růženec, příležitost k setkání s knězem)
Neděle 5.10.
V naší farnosti bude udělována svátost biřmování v neděli
26. října při mši svaté v 10:15 ve farním kostele. Svátost
smíření a nácvik bude včas upřesněn v ohláškách.
MISIJNÍ NEDĚLE
O misijní neděli 19. října budeme myslet na potřebné celého
světa.
Opět
chceme
uspořádat
sbírku
na
misie, nejen finanční sbírku v kostele, ale také formou
„misijního koláče“. Proto se opět obracíme na
ochotné a šikovné cukrářky a pekařky s prosbou o napečení
koláčů
a
cukroví,
které
bychom
před
klášterním kostelem po ranní, deváté a hrubé mši svaté
prodávali.
6:00
mše sv. (P.ThLic Jan Rajlich OP)
7:00
mše sv. (P. Josef Pelc)
9:00
mše sv. ve slovenském jazyce
10:30
mše sv. (P. Ladislav Švirák)
15:00
mše sv. s bohoslovci ze semináře
18:30
mše sv. (P.ThLic Jan Rajlich OP)
Vyzýváme rodiny, které se od května zapojily do
děkanátního projektu „Rodina se modlí za rodiny“ a mají
vyroben růženec, aby ho přinesly na mši svatou v 10:30,
kde bude požehnán a předán dalším rodinám.
Napečené výrobky můžete nosit na faru v pátek
17.10. během celého dne a v sobotu dopoledne.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať za ochotu a vaši
štědrost
.
www.farnostuherskybrod.cz
farní listy | říjen 2014
KALENDÁŘ
1. října – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Pochází ze severozápadu Francie. Ve 14ti letech byla prosit papeže o výjimku pro dřívější vstup na Karmel. V dalším
roce už byla postulantkou kláštera v Lisieux. Od složení slibů žila touhou dokonale milovat Ježíše. Využívala každou
příležitost a všechny i nepatrné skutky konala z lásky k němu. Byla mimořádně trpělivá, skromná a pokorná. Svým
životem ukázala cestu duchovního dětství a učí nás milovat Boha jednoduchým a přitom dokonalým způsobem.
2. října – Památka svatých andělů strážných
Bůh nám dal každému při křtu svatém anděla, aby nás střežil a vychovával. Máme u sebe nebeského přítele, který lépe
než my zná nejen taktiku nepřítele, ale také nás může vést a pomáhat nám podle Božího záměru.
3. října – První pátek v měsíci
Výstav Nejsvětější Svátosti k soukromé adoraci bude v klášterním kostele od 14:00 do 16:00.
4. října – Památka sv. Františka z Assisi
Byl synem bohatého obchodníka a z lásky ke Kristu všechno opustil. V době, kdy se materialismus rozrůstal i v údech
církve, začal ji František obnovovat nastoupením cesty v absolutní chudobě a životem podle evangelních rad. Prioritou
a nejvyšší hodnotou v jeho životě byla LÁSKA. S ní souvisel i jeho soulad s přírodou. Jeho nejhlubší láska k Spasiteli
a touha po spáse duší byla doplněna darem stigmat, která ho ještě více připodobnila ke Kristu.
První sobota v měsíci v klášterním kostele
Modlitba rozjímavého růžence v 15:15, mše sv. v 16:00 za Svatého otce a na jeho úmysly.
7. října – Památka Panny Marie Růžencové
Slavení této liturgické památky nás má vést k rozjímání o Kristových tajemstvích pod vedením Panny Marie. Papež Jan
Pavel II. prohlásil: "Růženec je současně meditací i prosbou. Naléhavost prosby o přímluvu Matky Boží spočívá na
důvěře, že její mateřská přímluva může u Srdce Syna dosáhnout všeho." Proti hrozbám válek, terorismu a všem druhům
zla, tento papež pozvedl růženec se slovy: "Toto je největší lék. Modlete se, modlete se a více se neptejte. Všechno
ostatní svěřte Matce Boží."
15. října – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Je zvaná Terezie z Avily, byla to španělská mystička a reformátorka karmelitánského řádu. Papež Pavel VI. ji jako první
ženu jmenoval učitelkou církve (29. září 1970). Podle legendy Terezie, která měla velkou lásku k dítěti Ježíši, získala od
jistého mnicha sošku Jezulátka. Mnichovi se Ježíšek zázračně ukázal a on na základě jeho podoby sošku vymodeloval.
Tuto sošku pak měla Terezie darovat své přítelkyni, jejíž dcera se chystala na cestu do Prahy. Soška známá jako
Pražské Jezulátko je nyní vystavena v chrámu Panny Marie Vítězné na Malé Straně v Praze.
17. října – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Byl Janovým učedníkem a od tohoto apoštola povolán za biskupa v Antiochii. Ve stáří byl odtud dopraven do Říma, aby
byl předhozen šelmám. Cestou napsal sedm listů různým církvím, kde vybízel k zachování jednoty pod vedením
biskupů. Jako první použil pro církev označení „katolická“ a římskou církevní obec nazval „předsedkyní sboru lásky“.
18. října – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Byl lékařem v Antiochii. Jako společník apoštola Pavla se setkal i s dalšími apoštoly a sesbíral a sepsal svědectví
o Ježíši Kristu asi po roce 70. Jako jediný z novozákonních pisatelů nepocházel ze židovství a k evangeliu napsal
i pokračování z dějin prvotní církve – Skutky apoštolů.
25. října – Slavnost 281. výročí posvěcení farního kostela
28. října – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Svatý Šimon, nazýván „Kananejský“ nebo „Zelóta“ – „Horlivec“ a svatý Juda Tadeáš byli apoštolové Ježíše Krista. Šířili
víru mezi židy, později v Mezopotámii a Persii. Zemřeli mučednickou smrtí.
POKLADNIČKA V GLORII
Během prázdnin jste do pokladničky věnovali celkem 1 752 Kč + jeden osobní dar pro P. Krenického 4 500 Kč. Na
konto LL posíláme 1 252 Kč a P. Krenickému 5 000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Adorace v kapli sester bude 12. a 26.10. po večerní mši svaté.
www.farnostuherskybrod.cz
2
farní listy | říjen 2014
INFORMACE Z KATOLICKÉ
KATOLICK É ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Katolická ZŠ v Uherském Brodě
V pondělí 1. září 2014 se farní kostel v Uherském
Brodě naplnil rodiči, prarodiči, farníky, zaměstnanci,
ale hlavně žáky Katolické základní školy. Mezi 155
žáky bylo i 16 prváčků, kteří na zahajovací mši
svatou přišli jako školáci úplně poprvé.
Mši svatou sloužil děkan P. Josef Pelc
a koncelebroval kaplan P. Zdeněk Gerhard Klimeš.
Na konci přišla pro nové žáčky dlouho očekávaná
chvíle: ředitel školy Ivo Ertl je postupně představil
všem přítomným a předal jim slavnostní šerpu.
Nový školní rok přináší nejen dětem nové
povinnosti, úkoly, cíle, ale také zkušenosti,
zážitky a přátelství. Vyprošujeme jim proto, aby
po vzoru sv. Dominika Savia, patrona školy,
vždy vše dělali tak, aby se na prvním místě chtěli
líbit Pánu Ježíši.
PŘEDŠKOLIČKA
2014/2015
Nabídka pro všechny
předškoláky a jejich rodiče, jak se připravit na
školní docházku a seznámit se se školním
prostředím.
Setkání na různá a pro děti určitě zajímavá
témata se konají vždy v budově 1. stupně na
Jirchářské ulici od 16. do 17. hodin.
Termíny:
15. 10. 2014
19. 11. 2014
17. 12. 2014
11. 2. 2015
8. 4. 2015
Tajuplná škola
Veselá písmenka
Půjdem spolu do Betléma
Fašankové radovánky
Velikonoční malování
www.kzsub.cz
Ohlédnutí za změnami
Před
začátkem
uplynulého
školního roku se II. stupeň přemístil
do budovy ZŠ Na Výsluní. Zde
máme
k
dispozici
jídelnu
s výbornou kuchyní i dvě
tělocvičny, takže nemusíme nikam
přecházet. Žáci jsou s těmito
prostorami
spokojení,
jistou
nevýhodou jsou malé kabinety pro
vyučující. Podařilo se zprovoznit
jazykovou učebnu, modernizovat počítačovou
učebnu, instalovat druhou interaktivní tabuli
a ozvučit další učebnu. Během prázdnin došlo
k modernizaci sociálního zařízení (instalace bidetu,
výměna WC a obkladů).
Výuka na prvním stupni pokračuje na Jirchářské
v centru města, což je výhodné pro mladší děti.
Vyměnili jsme dosluhující počítačový server
a zavedli zkušební provoz Elektronické žákovské
knížky v systému Bakaláři (od nového školního roku
je k dispozici i pro rodiče). Také jsme zde
nainstalovali
druhou
interaktivní
tabuli,
modernizovali počítačovou učebnu a ozvučili další
učebnu. Dále jsme díky daru od zřizovatele opravili
podlahu v jídelně a na schodech a propojili stísněné
prostory družiny s vedlejší učebnou.
Největší změny proběhly na konci školního roku
v personální oblasti. Nastoupili čtyři noví vyučující
místo učitelek, které odešly na mateřskou
dovolenou, na dohodu a do důchodu. Ve škole nyní
působí už tři plně kvalifikované vyučující angličtiny.
Zápis do prvního ročníku proběhl úspěšně, ve
školním roce 2014/15 nastoupilo 16 prvňáčků.
Zlepšila se spolupráce se Sdružením sv. Dominika
Savia, s kterým jsme zorganizovali úspěšnou
Zahradní slavnost (setkání žáků, rodičů, učitelů
a příznivců školy).
Zdárně jsme dokončili projekt EU peníze školám
a doplnili Školní vzdělávací program. Na jeho další
inovaci budeme pracovat v novém školním roce.
Děkuji za podporu Všem dárcům, příznivcům
a zaměstnancům školy.
Mgr. Ivo Ertl
ředitel školy
ROZPIS MODLITBY RŮŽENCE
RŮŽE NCE V MĚSÍCI ŘÍJNU
1.10. St
2.10. Čt
3.10. Pá
6.10. Po
7.10. Út
8.10. St
9.10. Čt
10.10. Pá
13.10. Po
jáhen Pavel
Boží lid
Schóla
Modlitby mužů
Charita
PR farnosti
Uklizečky
KZŠ světelný růž.
Boží lid
14.10. Út
15.10. St
16.10. Čt
17.10. Pá
20.10. Po
21.10. Út
22.10. St
23.10. Čt
24.10. Pá
Fat. apoštolát
Kněz
Modlitby matek
Kostelníci
Boží lid
Sestry
Aranžérky
CPR
Ministranti
www.farnostuherskybrod.cz
27.10. Po
28.10. Út
29.10. St
30.10. Čt
31.10. Pá
Varhaníci
Modlitby matek
Jáhen
Boží lid
Rodiče s dětmi
3
farní listy | říjen 2014
PROGRAM CENTRA SENIORŮ
SENIORŮ NA ŘÍJEN 2014
Pátek 3.10.2014 DUŠEVNÍ HYGIENA SENIORŮ…
Pátek 24.10.2014 LITURGIKA - ÚVOD
Přednáší Mgr. Alice Kutnarová.
s P. Zdeňkem G. Klimešem. Začátek v 9:00 na faře.
Začátek v 9:00 v malém sále DK.
Středa 29.10.2014 ROZJÍMÁNÍ V KAPLI
Pátek 10.10.2014 CREDO II – HISTORICKÝ KONTEXT
se sv. růžencem s paní Zdenou Šulekovou.
s P. Josefem. Začátek v 9:00 na faře.
Začátek v 9:00 v kapli na Charitě.
Středa 15.10.2014 SPOLEČENSTVÍ MODLITBY
Pátek 31.10.2014 NOVINKY V KOSMONAUTICE
Rozjímání, mše svatá a možnost svátosti smíření
s Ing. Rostislavem Rajchlem.
s P. Josefem.
Začátek v 9:00 v budově ZUŠ.
Začátek v 9:00 na Domovince.
CENTRUM PRO RODINU
SVATOJÁNEK zveme maminky na rodičovské dovolené k pravidelnému setkání vždy ve středu od 9:30 v Herně Centra
pro rodinu. Můžete se těšit na společnou modlitbu, pohádku pro děti, písničky i sdílení rodičovských radostí a starostí.
KLUBÍČKO zveme rodiče s dětmi do nového klubu pro rodiče s dětmi, který bude vždy v pátek od 9:30 do 11:30
v herně Centra pro rodinu. Na programu je tvoření s dětmi, motivované krátkým příběhem.
NABÍDKA RODIČŮM - Máte malé děti a chcete jít ke zpovědi do klášterního kostela nebo si potřebujete zařídit něco
na úřadech či jít k lékaři? Zavolejte nám a my vám je v Centru pro rodinu na klášteře pohlídáme. Příspěvek za hlídání je
20,-Kč za půl hod. Za každou další započatou půl hod 10,-Kč.
Zveme maminky k modlitbám v duchu hnutí MODLITBY MATEK, a to vždy ve středu od 8:30 a v pátek od 17:30 na
faře. Kontaktní osoba:Vlasta Hermanová, tel:734 912 294, [email protected]
MODLITBY OTCŮ: Otcové z farnosti zvou další muže ke společné modlitbě každý čtvrtek po večerní mši svaté na faře.
Kontaktní osoba: František Bílek, [email protected]
KURZ MANŽELSKÉ VEČERY zveme manželské páry bez rozdílu věku, kteří chtějí prohloubit svůj vztah na kurz, který
jim k tomu může pomoci. Jedná se o 8 společných večerů se zamyšlením na různá témata týkající se manželského
vztahu. Bližší informace o kurzu na plakátcích a v Centru pro rodinu.
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ nabízíme rodičům, kteří se chtějí seznámit s problematikou výchovy svých dětí,
chtějí diskutovat o výchovných problémech a pod vedením lektora si osvojit užitečné a praktické metody a techniky,
získat tipy a podněty pro výchovu svých dětí.
Kurz bude probíhat od pondělí 20. října 2014. Jedná se osm 2,5 hod setkání. Cena kurzu je 500,- Kč manželský pár
800,-Kč. Zájemci hlaste se nejpozději do 15. října 2014 v Centru pro rodinu. (Kurz je součástí projektu „Rodičovské
vzdělávání, klíč ke spokojené rodině“, který podpořilo finančně MPSV).
SPOLEČENSTVÍ PRO ŽENY se sestrou Miladou bude v pondělí 13.10.2014 od 18:00 v CPR na klášteře. Program:
zamyšlení podle knihy „Síla manželčiny modlitby“ a modlitba. Toto vše bude proloženo několika biblickými tanci.
BURZA PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK v přízemí kláštera: 7. - 8.10.2014 příjem
označeného a oceněného oblečení, 9. - 11.10.2014 prodej oblečení. Vždy od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00 hod.
Bližší informace na plakátcích a v CPR.
O všech chystaných aktivitách a termínech se více dozvíte na nástěnce Centra pro rodinu ve farním kostele a na našich
webových stránkách www.uhersky-brod.dcpr.cz
Kontakt na nás: mobil: 731 402 169, e-mail: [email protected]
POKŘTĚNI BYLI
VE FARNOSTI JSME SE ROZLOUČILI
Patricie Marie Tinková
*13.01.2009
Františka Moravčíková
*26.02.1931 +06.08.2014
Isabella Högnerová
*25.07.2012
Josef Pištínek
*14.11.1940 +08.08.2014
Maximilian Janík
*08.05.2014
Marie Sedláčková
*06.07.1936 +31.08.2014
Michaela Jančová
*06.06.2014
Františka Samuelová
*30.01.1947 +31.08.2014
Adam Masařík
*14.03.2014
Jindřich Ptáček
*26.07.1935 +08.09.2014
Dominik Gazdík
*06.11.2013
František Staroba
*29.09.1927 +07.09.2014
Denis Damián Bartončík *01.04.2014
Elena Marie Jančářová
*18.07.2014
Erik Damián Schottl
*12.06.2014
ODDÁNI BYLI
Roman Kultán
Jersín
Branislav Varga
Zuzana Kůrová
Uherský Brod
Sandra Vykutilová Brno
www.farnostuherskybrod.cz
Michalovce SR
4

Podobné dokumenty