vakuometr penning

Komentáře

Transkript

vakuometr penning
VAKUOMETR PENNING
P ístroj se skládá z elektronické ásti a Penningovy m rky s kabelem. Vakuometrem
PENNING se m í totální tlak plyn a par v evakuovaných prostorech nep ímou metodou,
založenou na závislosti výbojového proudu v m rce na tlaku plynu.P ístroj je vhodný
p edevším pro pr myslové m ení a pro automatické ízení vakuových proces pomocí
programátoru vakua PV 01. P ístroj je cejchován na vzduch.
TECNICKÉ ÚDAJE:
Obor m ených tlak
P esnost m ení
P ipojovací p íruba m rky
Rozm r m rky
Napájecí nap tí
P íkon
Rozm r sk ín
Hmotnost vakuometru v etn m rek
5.10-1 Pa až 5.10-6 Pa
faktor 2
rychlospoj RS 16
pr. 57/92 mm
220 V / 50 Hz
10 VA
223 x 300 x 130 mm
6,25 kg
LAVAT a. s. Chotutice | Tovární ulice 35, 281 03 Radim | tel.: +420 321 792 201,
fax: +420 321 792 133, e-mail: [email protected] | www.lavat.cz
VAKUOMETR PIRANI VPR 20
P ístroj se skládá z elektronické ásti, dvou m rek a dvou kabel s konektory. Vakuometrem
PIRANI se m í totální tlak plyn a par v evakuovaných prostorech nep ímou metodou,
založenou na principu m ení tepelné vodivosti plyn v závislosti na jejich absolutním tlaku.
P ístroj zpracovává signály z obou vzájemn nezávislých m rek. Vakuometr je možné použít i
k p ímému ízení technologických proces pomocí ty silových reléových výstup . P ístroj
je cejchován pro vzduch. Dále je p ístroj vybaven možností seriové komunikace s nad ízeným
systémem ( nap . PC ) typu RS 232.
TECNICKÉ ÚDAJE
Obor m ených tlak
P esnost m ení
P ipojovací p íruba m rky
Rozm r m rky
Napájecí nap tí
P íkon
Rozm r sk ín
Hmotnost vakuometru v etn m rek
105 Pa až 1x10-1 Pa
faktor 1,3
rychlospoj RS 16
pr. 30 / 90 mm
220 V / 50 Hz
6 VA
223 x 300 x 130 mm
2,23 kg
LAVAT a. s. Chotutice | Tovární ulice 35, 281 03 Radim | tel.: +420 321 792 201,
fax: +420 321 792 133, e-mail: [email protected] | www.lavat.cz

Podobné dokumenty

Průtokoměr MEDIFLOW® ULTRA II

Průtokoměr MEDIFLOW® ULTRA II MediFlow® Ultra II je nová generace medicinálních průtokoměrů s vestavěným redukčním ústrojím. Kombinace vstupních a výstupních připojení nabízí ucelený sortiment a různé možnosti pro veškeré zdrav...

Více

Xintex: Super Impact [web]

Xintex: Super Impact [web] vlhkosti a prachu do mazacích míst. Odolává většině kyselin, solným roztokům a páře.

Více

Příslušenství

Příslušenství Kompatibilní s taÏn˘m zafiízením. Max. zátûÏ 150 kg. ã. 71803639

Více

Fiat Scudo

Fiat Scudo * KRYT NA PLO·INU Z PROTISKLUZOVÉHO MATERIÁLU Pro krátk˘ rozvor. ã. 71803656 Pro dlouh˘ rozvor. ã. 71803657

Více

Prednaska 6a2-ochr budov pred bleskem

Prednaska 6a2-ochr budov pred bleskem v místech RA1 a RA2 v okamžiku úderu blesku v RA1

Více

Sylabus kurzu LT podle kvalifikačního systému ISO 9712

Sylabus kurzu LT podle kvalifikačního systému ISO 9712 Metoda zkušebního plynu, výpočet rychlosti průtoku netěsností, volba zkušebního plynu a vhodného detektoru, výběr kritérií pro

Více

240 ews průmyslové chlazení

240 ews průmyslové chlazení Výstup vody : EWS 3 ~ 8°C CWS 6 ~ 20°C Poznámka : (1) … podmínka pro množství vody EWS od 13°C do 3°C CWS od 16°C do 6°C

Více