smlouva - Webnode

Komentáře

Transkript

smlouva - Webnode
5'?J
SMLOUVA
Ntžquvcdeného
dne,měsÍce
a rokuuzavÍelí:
llObec Tlu.!r.J
HlnvnÍ?5,330
26 Tlučná
..zast.staÍostou
StgnislrvemVolfem
IČo:258385
jer|né
na gtranč
s
:
S.![!nnou .smloirvu
T
1 . ob1 Tluěnájc na zák|adězákonač,.1?2l199lsb. mimojinÓ vlastn|kcm
pozcmklrvc
p:$oa$:te :vid.n.i - ptrc*ly ptwd przcrnkrvf t<ntrutr
lpK) p.C.SSSit r *ymCi.r
riŤadu
proPlzcrl.kÍi.rsj,ťnrastrálnt
pracoviste
?!a3 rn", kterfjc zapsánu KatastrálnÍho
prok.ri.a obecTlučná
Plzeťl.scvcr
naLY t000t......3-.t
2, lng. Vác|avVÍtcka Marie Vodrážková
jsou na základěrozliodnutí
PozcmkovéhoÍndu
14!5!19-??:
ze z4,t0.l995podilovfmlspoluvlastríky
pozctnku
}27|l|992 a 32?|t|992ta
- ornáprldaa sicc tng.VácíavYirck podílcm
o
vlměŤe
2093
m2
14
a Mnrig
P:č:-l.399/19
VodrážkovápodÍlemn , kterf jc zapsánu Katastrlilního
pro Plzcřskf kraj
ťrÍadtr
pracoviště
Katastrální
prok. . a obccTlučnána LV 9?3....-.......
P|zeř-sover
n.
o!:" Tluěná pfevádí touto sménnousntlouvou vlastnigtvík pozentku ve zjcdnoclušcrri
evidenci. parcely púvodPozemkovf kntastr (PK) p.č.555/l o vlmčic 2403 rrr2 na lrrg.
Václava Vítka a na Marii Vodrážkovou'a sice do podÍlového
spo|uv|astnictvÍ
s podÍtern
7.
pozemkupro Ing.VáctavaVttka a s podítEn |Á k pÍcdmětncmu
pozcmkupro
F.p':.dr.eTé'T.u
Marii Vodrážkovous t.Ím,že tito vlastnictvíve vfše-uvedcnfch podltech t preamerrre*.i
pozemkupÍ[jÍmají
a tak^do
podÍlového
spo|uvlastnictvÍ
nabfvají.--.:......
V!še uve{enf pozemcksc pťcvádíse všerniprárrya povinnostmi.
"ft"t
s,í#
"ii
.
: .
:
l
1
. Ing. VÓclav VíÍek a Maric Vodrážková pÍcvádl touto směnou smlouvou vlastnictví
kpozcmku p.ě..l309/l9o vfměfo2093,ní- ornllpil' il ob/Ťiuínou, ktcrátoto
'.vlallnictvl
gÍnkaosvchov|axtnietvl
k vÍše
uvcdcnÚmu
pozgmku
pÍijírn{
.-t...........
nabfvťl.
Vfšcuvedcnf
pozemek
scpícvódl
t..a-..-..l.]*........*!.5...-.
sevÍcmi
pdvyn povinnostmi.
sm{nr-uvcdcnJich3smovitostÍ
sg'Bďíeujc
zaÍinnnčnÍho
vyrovnárr{
mzd|tu
3l0 mrzaodhadnÍ
cenu28,50KU q1 .|j.zr čfrstku
8,$35,*
k.č,kuktgré
uuo.iripoct*nu
Gcngvc vjši l.350,-Kě
zaznalcckÍ.psr1de}.
č.4443vy1rrncoyanf
analcom
Rudolťenr
Kučerou
dncl0'i2'20$6.Vfšc
uvcdcnÉ
eclková..ěástkl.'9
I'Í!i l0.l$5,.Kč by|nuhruzcnn
obci Tlučnájcdnorázovč
v holovosti,
cožričnstnÍul
ldlosm-louvy
s.tvnují
podpisctn
směnné
srnlnuyy
E tirnpovažují
svÚ vdicmnénárop.znvypoÍddanÉ
; w*.*Ě prohlaíují,
žc ncmqjÍ
vúčisotlčdolšlch
pohlcdávc]<
čizávgekú
v sguviglogti
s{igmĚnou
.-..-.-...|-D...
shoru
uvcdcnfch
nemovítostí"
t1
Uěastn|ui
slrod$ prohlďujl,,e na orněilovanfeh
ncmovitostcch
ncvíznru,Iádné
d|uhy,
bÍgÍncna
anijinéprávnlzáíady,
dúlcprohlašujÍ'
zosi ncmovitosti
ládnóprohlÓdli
a scznámí|i
sc .sjcjich st8vem;-..------r.-.-.-------
-..----r--...----,.---..{--.r---------.-.---
W,
Účastn{ci
térosm|ouvy
bcrounovčdoml,
žcvlaslniEtvÍ
kc nměitovanfnr
ncmovilostcm
sc
všerni
práYya povinnostmi
nnbfiujírozhodnutírn
Kotgstrálního
riruouproPlzcllskjkroj,
Katastrální
pracoviště
P|zclt.scvcr
o vkladuv|Nrrickélro
-::..".
právado katnst*n.n,o"ito;tí.
Dolétodobi'jsou čaštrrtci
-......
projcrry
svfmi
tl.i.--...-......-!!....-..
vúlcvázárri.
14I.
Nn záklgddÉrosměnné
sm|ouvya na základěroz'hodnutÍ
Katastrálního
pro Plzcitsk
ťrfadu
kaj' KatastrÁIní
pracoviště
Plzcfl-scvcro povolcnívk|gduvlastnického
právoao ka|astnr
rrcmovitost|
lzc rryznačit
napŤlslušnc
LV proobcc'I.lučnou
o pro lng.Vác|avaVÍrkaa Marii
Vodrážkovou
tytozrněny:
v částiBLV:
.
proobecTlučnou
25,31026 Tlučná,
, l'IlgvnÍ
IČ258385
p.p.č'.
l309ll9.ovÍnrěÍc
2093m2* ornápúdn
-
pro lng. Vá.glavaVÍtka,
pro Marii Vqdrážkovo
pozcmck vc zjednodušcÍlé
p'ě' 555/t.o vlměfu2403ml
- 314
- ll4
ť,íť
WIT
l : .:
i
VŮlg.obce
Tlrrěnák rrzavŤení
jc dánausnescním
tétosměnné
smlouvy
zastupitelstva
zodne
?'12.2006
s tím,žeobčané
obceTlučná
byli sczáměrem
obcetulosměnnou
$mlouvu
uzavŤÍt
j.chopublikncí
semámeni
naťrÍcdní
dgsť,c
jsou
obcsTlučná
od2l ,?,2006
TÍmto
do7.s.?006.
splněny'pgdmÍnky
..-....i....r{...-}...-...}...i.-Ů.-....
č,|28|2000
sb'
$ 39a $ 4l zák.o obcÍcit
V Tlučné
dnc
l0,J. toať
,,.3o,*,?k*á{*rq(,'
..
Marie Vodražková
srclE erE.Erry,.r.offit
J|ndrgVl&orá
JtndnaVÍďrová

Podobné dokumenty

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Ad. d) požadavkyna prověňanívymereníp|och a koridorú,ve kterých bude rozhodování o urněnáchv úzeinípodmín*novydánímregulaěníhop|ánu,apracovánímúzemnístudiě nebo uzavřenímdohody o parce|aei €

Více

stáhnout zde. - Věda kolem nás

stáhnout zde. - Věda kolem nás období „tání“ po r. 1956 začaly převládat svobodnější podmínky, jejichž vyvrchole­ ním bylo pražské jaro r. 1968, mezi jehož přední protagonisty někteří ze zaměst­ nanců náleželi. V sedmdesátých a ...

Více

č. 2/2015

č. 2/2015 Do 1. 5. 2004 bylo využívané osvobození dovozů na VV od cla, je-li příjemcem organizacemající jako hlavní činnost vědu a výzkum podle vyhlášky MF č. 136 (ze dne 4. 6. 1998)o osvobození zboží od dov...

Více

kanalizace s čerpací stanicí v ul. Pivovarská

kanalizace s čerpací stanicí v ul. Pivovarská :ur'oi"áiii*i 'u 'i"tii .Ěií'ň.t"j-re.t pi"o. z nák|adů předmětné smlouvy' Na.projednánr zN;éaosiateřea.u,p,.otoi" iuim iur" o"r5l* doýhy pouze75muítlakového ptástóvéno p"t,"Í,i u áiIlió"k';Ěffiřaó...

Více

která měla nejnižší nabídkovou cenu. Dále se firmy

která měla nejnižší nabídkovou cenu. Dále se firmy základě ýzvy obdrŽela obec Čakov nabídky od (Swietelsky stavební s.r.o., dopravní stavby Střed, PraŽská 495, Č. 'Budějovice, Strabag a.s., Vrbenská 31, Č. Budějovice, Fratišek Petrách, služby, Čako...

Více

Typy programů - iVyucovani.cz

Typy programů - iVyucovani.cz Komprimovan„ data jsou uložena v souboru, kter•mu se ř‡k„ archiv. Podle použit•ho komprimačn‡ho programu může m‡t archiv různ• př‡pony (zip, arj, rar, cab aj.). Pokud chceme s komprimovan‰mi daty n...

Více