TV Beskyd krachuje, město zaplatí dluh 130 tisíc korun

Komentáře

Transkript

TV Beskyd krachuje, město zaplatí dluh 130 tisíc korun
INZERCE
è.13Lprosinec 2013Lroè. 21/12Lwww.obeliskval.czLtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: [email protected]
INZERCE
INZERCE
Obelisk
Letošní fotosoutìže Valmezfoto se zúèastnilo 34 autorù, kteøí zaslali 87 snímkù. V kategorii do 18. let
zvítìzila Veronika Tvrdoòová se snímkem "Pod povrchem vzpomínek", v kategorii nad 18 let Zuzana
Rivcová s fotografií "Skrytá tváø Valmezu", kterou zde pøinášíme. Pøedseda hodnotící poroty Vlastislav
Navrátil shrnul letošní roèník slovy: "Byl lepší než ten loòský, kvalita fotografií se zvýšila, vzrostl i zájem
o úèast. Doufám, že tento trend bude pokraèovat".
TV Beskyd krachuje, mìsto zaplatí dluh 130 tisíc korun
(ji)O špatné ekonomické situaci regionální televize
Beskyd informoval zastupitele starosta Èásteèka na
mimoøádném zasedání 18. listopadu. Organizace je
pøedlužená, za rok 2010-12 vykázala ztrátu pøevyšující 900 tisíc, souhrn jejích závazkù tak pøevyšuje
hodnotu jejího majetku a nachází se v úpadku.
TV Beskyd byla založena v roce 1999. Dnes vlastní
obchodní podíly mìsta Vsetín, Valašské Meziøíèí,
Rožnov pod Radhoštìm a Nový Jièín. Jednou z pøíèin
složité ekonomické situace televize je údajnì to, že
prodávala mìstùm zpravodajství za cenu nižší, než je
cena výrobní. „Problém byl nejen v tom, že se zprávy
prodávaly pod cenu, ale døíve to kryla komerèní
produkce. V letech 2011 - 12 došlo k pokle-su,
spoleènost se dostala do ztráty a jednatel na to
nezareagoval. Zjistili jsme že jednotlivá mìsta mìla
nasmlouvané rùzné ceny za zprávy, Valašské Meziøíèí
platilo za zprávy nejvyšší èástku,“ uvedla mìstská
auditorka Plevová.
Zatímco ostatní mìsta si chtìjí svùj podíl v televizi
zachovat, Valašské Meziøíèí, které odebírá nižší poèet
zpráv, i s ohledem na ekonomický vývoj spoleènosti,
rozhodlo, že držení majetkového podílu ve spoleènosti je nadbyteèné. Zastupitelé proto rozhodovali o
tom, že Mìsto zaplatí spoleènosti 130 tisíc korun
jako dorovnání úhrady již døíve odebraných zpráv,
starosta zahájí jednání ve vìci pøevodu obchodního
podílu Mìsta v TV na ostatní spoleèníky. Nìkteøí
zastupitelé se zajímali, co se stane, pokud mìsto
navrženou èástku neuhradí „Cítím morální závazek
uhradit tuto èástku, ale samozøejmì je to na nás,“
sdìlil starosta. Ing. Plevová dodala, že by pak mohl
nastat problém s pøevodem obchodního podílu,
kterého se chce mìsto zbavit.
Ing.Vodák se zajímal, proè, když se vìdìlo o ztrátì
již delší dobu, byla Rada mìsta neteèná. „O situaci je
známo od roku 2010, projednávali jsme záporné
hospodaøení na valné hromadì. Ze strany pana
jednatele ale byly garantovány kroky, že situaci jako
takovou napraví,“ uvedl starosta a dodal, že ostatní
mìsta si myslí, že je spoleènost schopná ozdravení a
pøísnìjší kontrolou by se ztráta mohla vyrovnat.
Irena Brouwerová pøipomnìla tlak bohužel menší
èásti zastupitelstva již od roku 2007 na odprodej
obchodního podílu v TV Beskyd. „Bohužel k tomu
nedošlo. Ubezpeèuju kolegy, kteøí si myslí, že bychom
mìli prodlužovat agonii, že s tímto manažerem, který
má jistì pevnou židli, bude spoleènost generovat
další ztrátu. Jsem pro zaplacení a rychlý odprodej
podílu.“ Starosta na to reagoval, že se jedná o jasné
pochybení jednatele, který za to ponese svùj díl viny.
Vìtšina zastupitelù pak pøedložený návrh na úhradu
130 tisíc a následný prodej obchodního podílu v TV
Beskyd schválila.
INZERCE
Geodetické práce. Ladislav Vrána, Svìrákova 183. 604 213 873, 571 611 007, www.geodet-vrana.eu
2
prosinec 2013
Staví se spojovací schodištì pod hospicem Nekoncepèní porcování penìz z hazardu
V souèasné dobì probíhá výstavba
spojovacích schodù mezi ulicí Žerotínova a chodníkem v Kozinì vedle Hospicu Citadela. Po schodech dlouho volali
obèané na veøejných schùzích, ale i pøíbuzní klientù hospicu. Neménì dùležité
jsou i pro klienty denního stacionáøe
(bývalá LDN) a plánovaného Seniorparku, jenž by mìl být vybudován do
èervna 2015 mezi stacionáøem a hospicem.
„Schody budou vybaveny napø.
odvodnìním a bezpeènostním zábradlím
tak, aby odpovídaly platným normám.
Vybaveny budou i vodícími pásy umožòujícími pøejezd koèárku nebo vedení jízdního kola. Bohužel terén zde
neumožòuje stavbu bezbariérových
ramp,“ uvedl vedoucí odboru komunálních služeb Václav Chajdrna Dodavatelem stavby je stavební spoleènost
STIPRO s.r.o., která zvítìzila ve výbìrovém øízení a stavbu realizuje za cenu
426.068,- Kè bez DPH. „Stavba by
mìla být dokonèena do Vánoc, záleží
však na poèasí (hlavnì u betonáží),
pøesto doufám v brzké dokonèení a pøedání do užívání,“ dodal Mgr. Chajdrna.
(jv)Majetkovým vyrovnáním Mìsta
se samostatnou obcí Polièná se zabývali
zastupitelé na svém mimoøádném zasedání 18. listopadu. V rámci jednání byl
Polièné pøedložen návrh, který byl
vedením obou radnic posouzen jako
akceptovatelný a zastupitelé Polièné jej
schválili. Nyní bylo na mìstských, aby
uèinili totéž..
Do 31.12.2013 zaplatí Mìsto Polièné
3,5 milionu korun. Polièná se stane vlastníkem 1 akcie Valašské vodohospodáøské a. s., ostatní obchodní podíly v obchodních spoleènostech zùstanou Mìstu. „Tím dojde k vypoøádání finanèních
prostøedkù, spoluvlastnických podílù v
obchodních spoleènostech, závazkù a
ostatních práv mezi mìstem Valašské
Meziøíèí a novì vzniklou obcí Polièná,“
uvádí se v návrhu. Doplacení 3.5 miliónù
vyplývá z toho, že Mìsto nepøevede na
Poliènou pozemek v areálu Prùmyslové
zóny Lešná o rozloze 44.570 m2, jehož
prodejní hodnota v rámci tohoto území
èiní 4.902.700,- Kè.
Navržené usnesení zastupitelé jednomyslnì schválili. Starosta Èásteèka podìkoval za konstruktivní pøístup kolegùm z Polièné, jmenovitì Stanislavu Pernickému, který byl odborným garantem.
„Vìøím, že nás èeká nová etapa spolupráce na projektech.“ uzavøel starosta.
Výsledek je pro Poliènou pøíznivìjší
než dubnový návrh, podle kterého mìla
Polièná naopak Mìstu zaplatit 47 mil.
Tehdy právní zástupce Mìsta JUDr.
Zmydlený dokonce hrozil soudním jednáním, pokud nebude dosaženo dohody.
(ji)Už od otevøení discgolfového høištì
upozoròoval zastupitel Vlastislav Navrátil
na mìstský pozemek, který si oplotila a užívá spoleènost Bonver u Èerozu a zabraòuje tak volnému prùchodu z høištì k ostatním sportovištím. Protože se mu dosud
nedostalo odpovìdi, obrátil se na vedení
mìsta s dotazem znovu na øíjnovém zasedání zastupitelù. Vedoucí majetkové správy
Schattke oznámila, že už se to øeší, probíhají
jednání se zástupcem Bonveru JUDr. Kopeckým. „Spoleènost si je toho vìdoma,
jednání probíhají v tom smyslu, aby spoleènost vybudovala chodník v opaèném
smìru k Charitì, kde sklon pozemku je
vyhovující. Následnì by došlo k majetkovému vyrovnání se spoleèností, protože
Mìstu by pozemek, užívaný spoleèností,
pøestal být užiteèný,“ sdìlila Mgr. Schattke. Místostarosta Pernický, ale prohlásil,
že je otázkou, jestli to vùbec øešit. Starosta
pøitakal, že o tom nechce spekulovat, ale
zastává podobný názor. Pernický pokraèoval: „Nìkdo má názor, že to nikdo nebude
využívat. je to záležitost financí, kriminality apod. Lidé z ulice si stìžují na fotbal,
na hokej, mají obavy, když se to zprùchodní, zvedla se proti tomu nevole. Není to až
tak velká vzdálenost ten kousek obejít.“
Informace však Navrátila neuspokojily:
„Nechce se mi tomu vìøit. My nový plot
Charity posuneme a udìláme chodník. To
je lepší øešení, než aby spoleènost, která
zabírá nᚠpozemek, plot posunula a
pozemek nám uvolnila. Oni mají zespodu
i shora zabraný nᚠpozemek, kde by lidé
mohli procházet. Místo toho budeme
budovat složitì nový chodník a jim ten
nᚠplac zùstane. Slovùm o kriminalitì
už vùbec nerozumím.“
Mìsto dosáhlo shody s Poliènou
(ji)Mimoøádný pøíspìvek pro sport, kulturu, životní prostøedí a sociální služby
ve výši pøesahující 3 miliony korun rozdìlovali zastupitelé na svém listopadovém
zasedání. „Z výherních pøístrojù získalo
mìsto k 30. záøí více než 15 milionù
korun. To je pøibližnì o tøi miliony více,
než jsme pøedpokládali. Proto Rada
doporuèila zastupitelùm rozdìlit tyto
pøíjmy mezi jednotlivé subjekty,“ uvedl
vedoucí finanèního odboru Zdenìk Studeník. Na øíjnovém zasedání zastupitelù
byl bod stažen z jednání s tím, že by mìl
být nejprve projednán ve výborech. Pro
sport bylo výborem navrženo 1,738 mil.,
kulturu 300 tis., sociál 500 tis. a ekologii
200 tis., celkem 2,738 mil. Zbylá èástka
300 tisíc mìla zùstat jako rezerva
V oblasti sportu pøispìje mìsto 20
tisíci lodìnici a 718 tisíci TJ na provoz
letního stadionu. Tato každoroèní povinnost sice vyplývá se smlouvy o pøevodu majetku, pøesto ale nebyla zaøazena
do pùvodního rozpoètu a tak ji nyní
vedení mìsta nárokovalo z mimoøádných penìz. To zastupitel Mikuš oznaèil
za nekoncepèní øešení. „Èástka by mìla
být èerpána celá z rozpoètu, peníze
z hazardu by se mìly úèelnì rozdìlit
podle jistého klíèe a nemìly by suplovat
jiné vìci.“
Výbor sportu navrhl zastupitelùm
rozdìlit milion korun na mládežnický
sport. 300 tisíc rozdìlit rovným dílem
mezi oddíly fotbalu, hokeje a basketbalu,
které se dozvìdìly o možnosti mimoøádného pøíspìvku a podaly si žádost, pouze
však za podmínky, že dalších 700 tisíc
bude rozdìleno mezi ostatní sportovní
oddíly na èinnost mládeže podle dané
metodiky. Ing. Denk však namítl, že
existuje velká disproporce mezi tím, co
mìly tyto tøi oddíly nasmlouvané pøed
tím, než platil nový zákon o loteriích, a
co mají nyní a navrhl v rozporu s doporuèením sportovního výboru, povýšit
pøíspìvek na 200 tisíc (tedy na dvojnásobek), což jim podle Denka pomùže
zvládnou nelehké období. Petroš navrhl
ponechat rezervu 300 tisíc na pøíští rok
a rozdìlit ji nejlepším sportovním oddílùm. Jeho návrh však zastupitelé odmítli,
naopak Denkùv podpoøili.
V oblasti kultury rozdìlili zastupitelé
mimoøádnou podporu ve výši 300 tisíc
korun - 100 tisíc pro KZ na poøízení
spoleèenských oblekù mužského pìveckého sboru Beseda a Dechové hudby
mìsta Valašské Meziøíèí. Stejnou èástku
obdrží Sokol na poøízení sokolských
krojù a repliku historického praporu. 15
tisíc ženský pìvecký sbor Hedvika na
tradièní pøedvánoèní koncert, o zbytek
bude navýšen grantový rozpoèet na
kulturu na rok 2014. Na životní prostøedí
bylo vyèlenìno 200 tisíc jako pøíspìvek
ÈSOP na výstavbu oplocení areálu vznikajícího Valašského ekocentra v areálu
kasáren.
V oblasti sociální bude mezi ètyøi organizace rozdìleno pùl milionu korun.
Získají je Charita, obèanské sdružení
Agarta, Poradenské centrum pro sluchovì postižené Kromìøíž a Diakonie. Diskuze zastupitelù byla vedena zejména okolo výše pøíspìvku na sociální služby,
který rok od roku roste, stejnì jako
poèet poskytovatelù sociálních služeb.
„Pøed pìti lety jsme nìkteré služby nemìli, protože jsme nevìdìli, že je potøebujeme. Pak pøišly evropské peníze a
tyto služby vznikly. Ve chvíli, kdy dotace
skonèily, se obrátily s žádostí o peníze
na mìsto. Služby budou do té doby,
dokud budeme dávat peníze, dokud neurèíme, kolik budeme pøispívat roènì,“
vyjádøil se Vlastislav Navrátil. Jeho kolegynì Odstrèilová však oponovala, že novì vznikající služby jen doplòují sí sociálních služeb a reagují na potøeby. „Systém v souèasné dobì je Krajem i státem
nastaven tvrdì a nepustí do nìj služby,
které jsou nepotøebné,“ uvedla Odstrèilová. Starosta Èásteèka øekl, že mìsto
tady "supluje funkci státu" a "nedokonalost zákona o poskytování sociálních
služeb".
Zastupitelé pøedložené návrhy mimoøádné podpory schválili, i když nìkteøí
mìli výhrady, že by mìlo být rozdìlování
penìz koncepèní, aby organizace a sportovní oddíly vìdìly, s jakými penìzi mohou poèítat tøeba i s výhledem na 4 roky
a nebyly ve financování takové každoroèní výkyvy, jako je tomu dnes, nebo
aby se o mimoøádných prostøedcích dostateènì informovalo „Na celé akci porcování medvìda mi nejvíce vadí, že se k lizu dostaly jen organizace, které se to
dozvìdìly od špièek vedení mìsta, a jiní
se o tom nedozvìdìli vùbec,“ øekla napøíklad Ing. Brouwerová.
Zastupitelé øešili chodník v kasárnách Zmìna v zastupitelstvu: místo Daniše Šnejdrla
(tzmu)Novým zastupitelem mìsta
Valašské Meziøíèí se stal Jindøich Šnejdrla, který na mimoøádném zasedání
zastupitelù 18. listopadu složil slavnostní
slib. Nahradil tak jako první náhradník
na kandidátce ÈSSD Petra Daniše, který
rezignoval k 31. øíjnu.
Šestapadesátiletý Jindøich Šnejdrla je
èlenem ÈSSD pìt let. Vystudoval Vysokou školu zemìdìlskou v Brnì a zastává
funkci jednatele spoleènosti Agrotech,
s r.o., Polièná. Je ženatý, má tøi dìti.
INZERCE
3
INZERCE
prosinec 2013
4
prosinec 2013
POZITIVNÌ V ADVENTU Práce výborù má smysl, jen když je zastupiteli respektována
Je to už lidská nátura: nadávat na poèasí a na politiku. U
každého národa je asi pomìr tìchto dvou velièin rùzný. Napøíklad
v mém milovaném Holandsku se o politice mluví málo, jediným
velkým tématem však stále zùstává pøistìhovalectví a míra
pøizpùsobení cizích etnik holandskému jazyku a životnímu stylu.
I pøes velkou toleranci vyrostli v mírumilovném království
extrémisté, kteøí jsou v nejvyšších patrech politiky. V minulosti
opravdu problém pøistìhovalcù nabobtnal a v zemi žily celé
poèetné rodiny z Maroka, jejichž ženy nikdy nepracovaly a nikdy
neumìly slovo zdejším jazykem. Bohatá zemì rozdávala, až se
cizí národy rozšíøily tak moc, že v nìkterých èástech velkých
holandských mìst pøedstavovali tito lidé vìtšinu. Situace se øeší
a finanèní kohoutky se utahují. Pøesto však zemì zùstává klidnou
krajinou a Holanïané, jedouc na kole èi lodí nebo autem, si
užívají vysokou životní úroveò plnými doušky a zùstávají velmi
tolerantními lidmi. Této spoleènosti, která je bezesporu
multikulturní, nyní OSN vytýká jednu tradici, která údajnì
pøipomíná otroctví èernochù, a OSN tlaèí na zemi, aby zvyk
zrušila. Jejich dávnou a dìtmi oblíbenou tradicí je pøíjezd èeské
podoby Mikuláše, který pøiplouvá odnìkud ze Španìlska se svými
pomocníèky Èernými Petøíèky. Je zcela bìžné, že v tento den
holandské dìti líèí své oblièeje naèerno a dlouhá léta byla tradice
jednou z nejmilejších událostí v jejich oèích. Vždy v souèasnosti
neberou pomocníèci dìti do pekla jako èerti u nás, i když døíve
zlobivé dìti do pytlù také strkali, ale v pytlích pøinášejí sladkosti,
a proto holandské dìti, èerné nebo bílé, milují služebníèky
Petøíèky nade vše a je jim šumafuk, jaké barvy pleti jsou. Nám,
díkybohu, èerty nikdo neruší a naše tradice zùstává nedotèena.
Mnohým dìtem sice pøináší traumatické zážitky a strach víc než
kamarádský Èerný Petøíèek. A, mimochodem, Holanïané
nadávají na poèasí mnohem více než my.
Troufám si øíci, že my, Èeši, jsme mistøi v nimrání se v bahnì,
do kterého jsme se èásteènì svým pøièinìním dostali. Historicky
nám „pomohly“ svìtové mocnosti, které nás uvrhly do zóny
ruského vlivu, ale pak to byli také naši lidé, kteøí komunistickou
vlajku nesli a my ostatní pod ní køivili páteø a kradli v malém
nebo ve velkém. Takto generacemi vychováváni máme nad to
blbou náladu a nemùžeme se odlepit od depresivního
ekonomického dna. Pøeci jen ale jsou pozitivní zprávy, které je
vhodné v èase adventu zdùraznit: Jsme otrávení a korupcí je
stát prožraný, ale pøesto jsme neklesli tak hluboko, aby v republice
zvítìzila komunistická strana a vládla se socdemáky a zemáky.
Bohužel ve Zlínském kraji nám tato levice vládne a èert nám byl
dlužen ty všechny krajské potentáty, a levé nebo pravé. Václav
Klaus mizí z politického výsluní natrvalo a jeho kámoš Zeman
ztratil sympatie svých vlastních volièù díky pøedstírané viróze,
trapným glosám a nepøístojné manipulaci. Volièi oslabili moc
vrávorajícího prezidenta tím, že Zemanovce poslali k ledu, a to
je také úspìch levicových volièù zrovna jako skuteènost, že
neposílila extrémistická Dìlnická strana. To, co se stalo v ÈSSD
hned po volbách, ukazuje na prohnilost vùdèí levicové strany.
Tentokrát však krátce po haškovském puèi zareagovali èlenové
velmi dobøe a ukázali puèistùm i Hradu, co si myslí. Nikdy mi
osobnì nebyl Sobotka sympatiètìjší. Ukáže èas, jak dopadne
kariéra aktérù této naštìstí prohrané akce.
Napravo moudøe volièi vystavili èervenou kartu vládní ODS
a jejich souèasné preference jdou až pod pìtiprocentní hranici a
my uvidíme, zda se strana vzpamatuje a bude opravdu hájit
støední tøídu a drobné podnikatele tak, aby získala dùvìru zpìt.
Uvidíme brzy pøehlídku místních kandidátù v komunálních
volbách a budeme mít jasno, jak to s tou rekonstrukcí zemì a
obcí doopravdy myslí.
Díky parlamentním volbám utichl úplnì laciný
euroskepticismus a spíše pøevládá rozumná evropská politika.
Snad se jen rozhoøela diskuze nad restitucemi a lustraèním
zákonem. Jako zastupitelka podporuji nezávislost církví a také
se tìším, až velké sociální organizace osamostatní svou èinnost
bez tak velké obecní finanèní podpory. Myslím si, že platný
lustraèní zákon se má dodržovat, a Petr nebo Pavel, do politiky
mají jít lidé s èistým štítem. Hnutí ANO nemùže
pøece zaèít vládnout tím, že zruší zákon, aby jeho
šéf mohl vést finance tohoto státu.
Mìna, pøátelé, sice oslabila, ale dobrá zpráva
je, že se mìna témìø vùbec nedotkne cen moravských
vín. Vánoèní strom rozsvícen, advent je tady. Tak
pozitivnì, zkusme to pozitivnì....
Krásný advent všem pøeje Irena Brouwerová
Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva
mìsta. Jejich èlenové se schází ve volném èase,
bez nároku na honoráø, aby se šíøeji seznámili
s danou problematikou a dali zastupitelùm doporuèení, jak by k ní mìli pøistupovat. Sportovní
výbor, jehož jsem èlenkou, se sešel na zaèátku
listopadu, aby se zabýval mimoøádnými pøíspìvky z výnosu z výherních hracích automatù. O
mimoøádný pøíspìvek si zažádaly jen tøi oddíly fotbalistù, hokejistù a basketbalistù. O této možnosti se dozvìdìly „náhodou“ neboli, dle slov
místostarosty Pernického, šuškandou. Na veøejné
vyhlášení možnosti získání dotace, kdy by mìli
možnost zažádat si všichni, kdo podporu potøebují, se nìjak zapomnìlo. Proto zpoèátku pøevažoval u èlenù výboru názor uvedené tøi žádosti
neschvalovat. Po více než tøech hodinách jednání
a debatování a po vyslechnutí nìkterých pøed-
sedù oddílù, dospìli èlenové výboru k následujícímu doporuèení. Schválit pøíspìvky jmenovaným oddílùm po 100 tisíci Kè, pouze však za
pøedpokladu, že dalších 700 tisíc bude v pøíštím
roce rozdìleno ostatním sportovním oddílùm podle platné metodiky. V dané chvíli to bylo øešení,
jež mìlo podporu všech èlenù výboru. Nedbaje
doporuèení výboru navrhl zastupitel Denk, aby
tøi protìžované sportovní oddíly - fotbal, hokej a
basketbal dostaly dvojnásobek navrhované
èástky, a to 600 tisíc (300 + 300 z rezervy) a
všechny ostatní 700. Zastupitelé takto z rukávu
vytažený návrh bez vìtší diskuze i dùležitých
informací schválili. A tak si øíkám, k èemu pak
ty výbory jsou? Proè bychom se my, jejich
èlenové, mìli scházet a hodiny øešit nìco, co pak
jeden zastupitel smete bìhem minuty ze stolu?
Osobnì to vidím, jako ztrátu èasu. Jana Irglová
(mi)Televize Beskyd je zadlužená až po uši a
mìsto se podílu v této spoleènosti, kterou spoluvlastní mj. s mìsty Rožnov a Vsetín, chce zbavit.
Pozdì, je nutno dodat. Že jsou statisíce každoroènì sypané z mìstského rozpoètu do tohoto
média zbyteènou investicí, na to poukazovali
nìkteøí zastupitelé v minulých letech opakovanì.
Veškeré snahy o zmìnu však nesustále narážely
na starostu Èásteèku, který nad TV Beskyd držel
ochrannou ruku.
Pùvodní myšlenka existence regionální televize
pøitom vùbec nebyla špatná. Aktuální informovanost obyvatel a zároveò vytváøení obrazové
kroniky mìsta a regionu je bezesporu potøebná a
záslužná vìc, patøiènì docenìná èasto až s odstupem èasu. Nakonec i profesní a technické parametry této televize nebyly na špatné úrovni.
Pøesto se TV Beskyd nestala nedílnou souèástí
života vìtšiny obèanù mìsta a její absence nebude
nikdo výraznì litovat.
Jaké tedy byly chyby a nedostatky celé koncepce TV Beskyd? Na prvním místì bezesporu
omezený pøístup k vysílání a tím i malý zájem
divákù.
Aby se ale televize stala souèástí života mìsta,
pak by musel být napraven druhý, daleko zásad-
nìjší nedostatek, a to programová nekoncepènost. Mìsto by mìlo mít zájem, aby byly
zachyceny ty nejdùležitìjší události života mìsta.
Za své nemalé peníze si mìlo vymínit, že si bude
alespoò èást obsahu urèovat samo. Pro tento úèel
mìla vzniknout pøi mìstì redakèní rada, která
by na daný rok stanovila urèité konkrétní události,
jež budou zaznamenány. Z poøízených dokumentù mìl každoroènì vzniknout krátký støihový
dokument, který by byl prezentován zastupitelùm
i veøejnosti spoleènì se správou o èinnosti a
hospodaøení TV Beskyd.
Takováto koncepce na mìstì nikdy neexistovala
a tak si redaktoøi toèili to, co se jim právì chtìlo.
Nìkteré významné události života mìsta tak zcela
chybí, jiné, ty zbytné, nám zùstanou zachovány.
Vedení TV Beskyd nezøídka slyšelo i na požadavky politikù, kteøí si z televize udìlali své soukromé médium. Pøíkladem mùže být poøad "horké
køeslo", jehož prvním hostem byl právì starosta
Jiøí Èásteèka. Když dnes Jiøí Èásteèka, jež dlouhodobì vìdìl o špatném hospodaøení televize a
neuvìdomil o tom zastupitele, operuje "morálním
závazkem mìsta uhradit dluh za TV Beskyd ve
výši 135 000 Kè", mohl by "morálnì" tyto peníze
vytáhnout ze své kapsy a ne z pokladny mìsta.
V letošním roce došlo po delší
dobì také na opravu chodníku na
Zámecké ulici u mlékárny. Dlouho pøed avizovanou opravou byl
odbor KS MìÚ nìkolikrát upozornìn na skuteènost, že v této
lokalitì chybí dešová kanalizace
a proto se po každém dešti vytvoøí
pøed vchodem do prodejny na
chodníku i silnici jezírko vody,
která nemá kam odtéci. Než vyschne, je toto místo pro chodce
neprùchodné (a pak po nìm
zùstane vrstva bláta). Tìsnì pøed
opravou jsme na tento problém
opakovanì upozornili s tím, že by
mìl být øešen ještì pøed nebo
alespoò souèasnì s opravou
pøedmìtného chodníku. OKS to
vzal na vìdomí s pøíslibem, že vše
bude v poøádku. Po skonèení opravy, kdy chodník dostal perfektní nový povrch
ze zámkové dlažby a byla ponìkud zvýšena jeho
niveleta, se však ukázalo, že tak úplnì to v poøádku není. Voda po dešti stále nemá kam odtékat
a v dùsledku zmínìného zvýšení chodníku se
vodní jezírko pouze pøesunulo o nìkolik metrù
dále (viz pøiložené foto) a chodník je po dešti
opìt nìkolik dní neprùchodný. Po reklamaci
OKS podráždìnì reagoval tak, že „chodci to
pøece mohou obejít po silnici“! Perfektní! (A co
teprve v zimì!).
Obèanské sdružení Valaši
TV Beskyd mìla sloužit mìstu, ne jeho politikùm
Kaluž u mlékárny po opravì chodníku nezmizela
INZERCE
5
INZERCE
prosinec 2013
prosinec 2013
6
Ocenìní letošního roèníku Trienále Valmez 2013 bylo pøedáno
deᚠKotrba studoval na Støední umìleckoprùmyslové škole v Uherském
Hradišti, pokraèoval na Akademii výtvarných umìní v Praze. Syn sochaøe
Maria Kotrby se zabývá pøevážnì malbou s pøesahem do ilustrace. Jeho díla
vycházejí z celkového vnímání svìta a
pøekážek, jenž nám pøináší sám život.
Prožité zážitky jsou propojeny se
snovým pojetím malby, které vypráví
existenèní pøíbìh. Velkou roli u znázoròovaných obrazù plní atmosférická
krajina èi architektura pøedstavující
zápas èlovìka s pøírodou.
MgA. Vlasta Èervenková
Cenu Rudolfa Schlattauera získala
Pavla Malinová (vpravo) ze Vsetína,
na fotografii vlevo TadeᚠKotrba.
výtvarníkù rùznorodého zamìøení.
Pøedseda komise Jiøí Ptáèek pøedal Pavle
Malinové Cenu Rudolfa Schlattauera a
Èestnou cenu z rukou porotce Františka
Kowolowského pøevzal TadeᚠKotrba.
Odborná komise vybrala dílo Pavly
Malinové s názvem Svìrací kazajka,
které pøipadne za finanèní èástku
ètyøicet tisíc korun do sbírek Mìsta
Valašské Meziøíèí. Dílo držitele Èestné
ceny Tadeáše Kotrby, pojmenované
Každý nìkde hledá, si Mìsto odkoupí
za èástku tøicet tisíc korun. Slavnostní
vernisហa vyhlášení výsledkù zpestøilo
hudební pøedstavení jednoho z finalistù
Jana Vytisky, pod názvem Johnny The
Horse, skupiny Konì a Prase a celý
veèer hudebnì podkresloval DJ Washelll.
Návštìvníci, kteøí zavítali na výstavu
(a také hlasující na internetu) mìli
možnost udìlit svùj hlas jednomu z pìti
finalistù dle svého
vlastního uvážení.
Na slavnostní dernisáži v pátek 29. listopadu pak tuto Cenu divákù pøevzal
TadeᚠKotrba.
Laureátka Pavla
Malinová pochází ze
Vsetína, studovala
na Støední umìleckoprùmyslové škole
skláøské ve Valašském Meziøíèí a je
absolventkou Fakulty umìní v Ostravì.
Byla finalistkou Ceny kritiky pro mladou malbu v roce
2011. Ve své tvorbì se plnohodnotnì a
zároveò komplementárnì
zabývá malbou, hudbou,
videem èi tvorbou objektù.
Její originální styl malby
pøipomíná dìtskou kresbu
s èitelnými odkazy na èeskou malíøskou modernu,
surrealismus i svìtový art
brut. Obrazy Pavly Malinové podnìcují naši pøedstavivost a vnímání toho, co
se v obrazu ukrývá za
mnohoznaènými barevnými tvary a postavami. V
médiu malby si pohrává s
dvojsmyslnými optickými
høíèkami, z nichž èasto
vycítíme sexuální podtext.
Držitel Èestné ceny Ta-
Hovoøíme s panem Lukášem Jindrou,
majitelem obchodu Potraviny levnìji,
jež sídlí na Mostní ulici na "schodkách".
Pøed nìkolika dny jste pomyslnì
oslavili rok od chvíle, kdy jste ve Valašském Meziøíèí otevøeli prodejnu Potraviny a drogerie levnìji. Jak hodnotíte
tento rok a co vám pøinesl?
Pøedevším bychom chtìli podìkovat
všem našim zákazníkùm, kteøí k nám
pøichází nakupovat, protože bez spokojené klientely se obchod realizovat
nedá. Jsme velmi rádi, že po roce provozu máme stálé zákazníky, kteøí se
k nám rádi vracejí. Naší filozofií je
prodejna, kde je nakupující vždy na prvním místì a odchází nejen s výhodným
nákupem, ale i pocitem, že mu byla
vìnovaná náležitá pozornost a personál
mu ochotnì a dobøe poradil.
Každý obchod vzniká proto, aby
prodával a také vydìlával. Nejinak je
tomu u nás. Je však velké ocenìní, když
nám zákazníci vìøí a øeknou nám, že
k nám rádi chodí nakupovat, protože jim
vždy dobøe poradíme. Nové produkty
nabízíme formou ochutnávek, protože
spousta zákazníkù setrvává u osvìdèených znaèek a bez možnosti ochutnání
se do nových produktù nepouští.
Jak lze charakterizovat vᚠobchod?
Jsme v regionu na trhu maloobchodních prodejen specifická firma. Neposkytujeme našim zákazníkùm ucelenou
nabídku sortimentu jako velké øetìzce.
Není to nᚠzámìr. Našim cílem je vy-
budování sítì prodejen, kde mohou zákazníci nakoupit kvalitní zboží za bezkonkurenèní ceny. Toto se nám daøí, s
výjimkou dotovaných akcí obchodních
øetìzcù jsme neustále o pomyslný krok
napøed, èili jsme neustále levnìjší.
Jak je možné,že jste levnìjší?
Tuto otázku slýcháváme pomìrnì
èasto a rádi na ni vždy odpovídáme.
Spolupracujeme s nejvýznamnìjšími
èeskými i zahranièními výrobci i
výhradními dovozci, nejvìtšími velkoobchodníky a regionálními výrobci. Jakožto Valmezáci si nejvíce vážíme spolupráci s Mlékárnou Valašské Meziøíèí,
jejichž skvìlé produkty naleznete v naší
nabídce prakticky dennì.
A k meritu vìci, proè jsme nejlevnìjší?
Vìtšina našich zákazníkù ví, že pøedevším v oblasti mléèných produktù nabízíme zboží s krátkou dobou trvanlivosti
za bezkonkurenèní ceny, oproti bìžným
cenám se slevou až 80%. Toto ovšem
už dávno není hlavní zdroj nízkých cen.
Díky velkoobchodu, který provozujeme,
a množstevním odbìrùm zboží od výrobcù, v kombinaci s nízkými maržemi
jsme schopni našim zákazníkùm nabídnout ceny, které jsou nejnižší na trhu.
Vzhledem k tomu, že do prodejen
dodáváme zboží nejménì 4x týdnì, je
pøedpoklad, že si zákazník vždy vybere.
Pøijali vás zákazníci již od zaèátku
nebo jste se setkali i s problémy,
vzhledem k tomu, že takový obchod ve
Val. Meziøíèí doposud neexistoval?
V prvních týdnech po otevøení nám
bylo podsouváno, že jsme obchod pro
chudé a také se nám doneslo, že prodáváme staré, zkažené a prošlé potraviny.
Dost nás to mrzelo, protože zákon zakazuje prodej potravin s prošlou dobou
spotøeby a nikdy jsme si nedovolili takové potraviny nabízet. Pøišli jsme však
na to, že èeský spotøebitel není dostateènì informován a tom, co znamená
datum spotøeby a termín minimální
trvanlivost. Proto jsme zaèali našim
zákazníkùm vysvìtlovat rozdíl mezi
tìmito dvìma pojmy, aby si uvìdomili,
co jim mùže a co již nesmí být nabízeno.
První dny po otevøení nebyly jednoduché, protože na nᚠobchod a jeho
sortiment nìkteøí zákazníci hledìli
s nedùvìrou. Tato nedùvìra byla díky
osobním zkušenostem zákazníkù pøekonána. Nyní nás sami zákazníci doporuèují dál, èemuž jsme nesmírnì rádi.
V dnešní dobì, kdy náklady neustále
rostou, využívají i rodiny nebo jednotlivci s vyšším pøíjmem možnosti nakoupit
levnìji ale pøitom kvalitnì, protože
nejvìtší položka, na které se dnes dá
ušetøit, jsou potraviny. Ekonomická situace, zvyšování cen, nezamìstnanost, to
vše nás dostává do spirály snižování životní úrovnì. Pro nás však levnìji, neznamená prodávat nekvalitní potraviny.
Èeský spotøebitel má právo na dobré a
kvalitní jídlo. Pokud v naší prodejnì
nakoupíte mléèné, masné produkty i
ostatní zboží o 30 -50 % levnìji, zjistíte,
že jejich kvalita je mnohokrát nesrovnatelnì vyšší než v øetìzcích a takto ušetøené peníze mùžete využít v rodinném
rozpoètu v jiných oblastech.
Neberte to osobnì, ale opravdu jste
pøesvìdèeni, že u vás zákazníci ušetøí
natolik, že se to odrazí v jejich rozpoètu?
Neberu si to osobnì, mám pøíklad,
kdy naše dnes již stálá zákaznice si
v jednom obchodním øetìzci sepsala
potraviny, které chtìla nakoupit a pak je
porovnala s našimi cenami. Její nákup
na týden byl u nás o 215 Kè nižší.
Co chystáte pro vaše zákazníky dále?
Jaká je koncepce firmy do budoucna?
V pøedvánoèním období jsme pro
naše zákazníky pøichystali kromì široké
nabídky nových potravin i nabídku dárkových kosmetických a èajových kazet,
a to za ceny, kterých jsme v minulém
roce nemohli dosáhnout. Dále jsme rozšíøili nabídku o kvalitní zahranièní drogistické zboží, zejména velmi oblíbené
produkty Airwick za nejnižší ceny na
trhu, produkty znaèky Mokate, od èajù
pøes kávy až po sladkosti, rozšiøujeme
neustále nabídku èerstvých masných a
mléèných produktù. Pracujeme na tom,
abychom i nadále prodávali co nejkvalitnìjší, ale pøitom nejlevnìjší potraviny
a drogistické zboží a proto neustále
hledáme nové kvalitní dodavatele.
Závìrem mi dovolte velmi podìkovat
všem našim zákazníkùm za projevenou
pøízeò, popøát s pøedstihem krásnì
prožité svátky a šastný Nový rok. red.
Johnny The Horse, finalista Jan Vytiska
zahrál na slavnostní ceremonii
Dole: obraz Milana Hajdíka s názvem
"Hodina anatomie nevidomé avantgardy" (olej, guma, asfalt na plátnì)
Potraviny levnìji - èeský spotøebitel má právo na dobré a kvalitní jídlo
INZERCE
INZERCE
Galerie Sýpka hostila ve støedu 30.
øíjna slavnostní vyhlášení výsledkù
trienále Ceny Rudolfa Schlattauera pro
rok 2013. Finální klání bylo naprosto
vyrovnané a pøedstavuje silné osobnosti
jakýmkoli zpùsobem spjaté s mìstem
Valašské Meziøíèí. Je naprosto fascinující
výsledek finální pìtky (Milan Hajdík,
TadeᚠKotrba, Pavla Malinová, Hana
Mikulenková, Jan Vytiska), kdy všichni
vystavující jsou malíøského zamìøení a
témìø stejného roèníku narození. Celé
klání poukazuje na silnou generaci mladých výtvarníkù, kteøí na výtvarné scénì již delší dobu pobývají. Odborná komise brala hodnocení velmi svìdomitì
a po pùldenní diskuzi se rozhodla pøedat
Cenu Rudolfa Schlattauera Pavle Malinové, která svou tvorbou dokázala pøekonat témìø tøi desítky pøihlášených
7
INZERCE
prosinec 2013
8
prosinec 2013
Ze života meziøíèských škol Budoucnost nám není lhostejná
Exkurze žákù 9. tøíd ZŠ Vyhlídka
11. listopadu se uskuteènila exkurze
do jaderné elektrárny Dukovany a vodní
elektrárny Dalešice, které se zúèastnilo
41 žákù z 9. tøíd. Samotná exkurze byla
zahájena v informaèním centru jaderné
elektrárny Dukovany, kde se žákù ujala
prùvodkynì, která svým úvodním
výkladem seznámila žáky se základními
funkcemi elektrárny. Další èástí byla
videonahrávka, která žáky zasvìtila do
tajù jaderné energetiky a chodu celé
elektrárny. V závìru si žáci za doprovodu
komentáøù
prùvodkynì
mohli
prohlédnout miniaturu jaderného bloku,
maketu a model jaderného reaktoru ve
skuteèné velikosti, do kterého mohli žáci
vstoupit a pøímo sledovat výrobu
elektrické energie.
Pokraèováním naší exkurze byla
nedaleká vodní elektrárna Dalešice. Po
pøivítání prùvodcem jsme se za pøímého
výhledu na hráz seznámili se základními
údaji o vodní elektrárnì. Tyto informace
byly prohloubeny a doplnìny filmem,
který žáci zhlédli v informaèním centru.
Nejzajímavìjší èástí prohlídky byl vstup
pøímo do provozu elektrárny, pøed kterým všichni obdrželi z bezpeènostních
dùvodù ochrannou helmu. Bìhem této
prohlídky si žáci mohli prohlédnout
turbíny v provozu, potrubí pro pøívod
vody, kde si mohli sami vyzkoušet
dotekem ruky, že potrubím opravdu protéká masa vody, klapky øídící pøísun vody k turbínám.
Exkurze byla nevšedním zážitkem pro
všechny zúèastnìné a výbornì doplnila
teoretickou výuku v hodinách fyziky a
chemie.
Mgr. Kateøina Kubišová, uèitelka
Jazzové MIKULÁŠENÍ v Zubøí již popáté
(sš)Odpoledne plné skvìlé jazzové
muziky èeká na milovníky tohoto žánru
v sobotu 7. prosince v Klubu Zubøí.
Jazzový orchestr ZUŠ Alfréda Radoka
JazzZUŠák poøádá již 5. roèník festivalu
MIKULÁŠENÍ. Orchestr JazzZUŠák
na pøehlídce uvede jazzové a swingové
evergreeny známých autorù, jako Leonard Bernstein nebo Quincy Jones. Spoleènì s JazzZUŠákem vystoupí i vynikající mladá zpìvaèka Ivana Kandráèová, v jejímž pøesvìdèivém podání
zazní slavné jazzové písnì, jako je tøeba
Orange Colored Sky nebo Love.
Již tradiènì vystupují na festivalu
hosté. Letos to bude jazzová meziøíèskovsetínská formace JazzHec&vocal.
Každoroènì naše škola navštìvuje
s vycházejícími žáky odborná uèilištì v blízkém i vzdálenìjším okolí, aby dìti získaly
pøehled o možnostech dalšího vzdìlávání.
V polovinì øíjna jsme se vypravili do Valašských Klobouk na den otevøených dveøí. Zástupci školy nás vøele pøivítali a naše
první kroky smìøovaly do cvièné kuchyòky
na uvítací pohoštìní. Poté jsme prošli celým
areálem školy, všemi dílnami a také jsme se
podívali na internát. Bìhem prohlídky jsme
navštívili výstavu suchých kvìtinových
vazeb, ukázky barmanských dovedností i
ZŠ Vyhlídka na výletì ve Vídni
Nadšení muzikanti Jaromír Bazel ml.
(piano), Jaromír Kužela (alt a tenorsaxofon), Pavel Budík (kontrabas), Lukáš
Vaculík (bicí) a Martin Maloš (baskytara)
pøizvali ke spolupráci vynikající zpìvaèku Kláru Blažkovou, které, aè je
známá spíše svými aktivitami ve folklóru, jazzová a jazzem inspirovaná poloha
velice sluší. Dobrou zábavu slibuje i
druhý host, meziøíèská mladá formace
the dust, která se postupnì profiluje od
rocku k world music a pro ozvláštnìní
zve na pódium i v bigbítu netradièní nástroje, jako jsou pozoun nebo housle.
Mikulášení zaèíná v Klubu Zubøí 7. 12.
v 17.00 hodin a vstup na akci je volný.
Více na www.zus-vm.cz.
Ve støedu 20. listopadu vycestovalo
55 žákù ze ZŠ Vyhlídka se svými pedagogy do Rakouska, aby navštívili a
poznávali Vídeò - její skvostné stavební
památky, krásné podzimnì vyhlížející
zahrady, parky a rušné ulice a ulièky.
Vídeò se pøedstavila již v pøedvánoèní
atmosféøe, s rozsvícenými ozdobami,
vánoèními dekoracemi a vùní vánoèního peèiva.
Naše zastávky - Hundetrwasserhaus,
INZERCE
flambování palaèinek. Zde jsme potìšili
nejen oko, nýbrž i chuové pohárky, nebo
jsme se zúèastnili ochutnávek.
Místní pedagogický doprovod i mistøi
v dílnách nám zajímavì povídali o všech
oborech, zhlédli jsme praktické ukázky i
finální výrobky uèòù. Potkali jsme nìkolik
našich bývalých spokojených žákù. Jistì
mnozí z nás pøi rozhodování o svém
povolání budou o této škole uvažovat.
Prostøedí je pøíjemné, dospìlí milí a pøátelští
a vládne tu velice pohodová atmosféra.
Žáci 9. tø. ZŠ a MŠ Køižná
Schönbrunn, Parlament, Burgtheater,
Hofburg, Stephansdom, … komentoval
prùvodce zájezdu, kterým byl pan uèitel
dìjepisu Mgr. Petr Skovranek. Žákùm
pøedával základní informace o všech
navštívených místech. Souèástí exkurze
byla i návštìva vánoèních trhù pøed Novou radnicí, kde snad každého už malinko oslovily Vánoce.
Byl to nᚠ5. jazykovì - poznávací
zájezd do Vídnì. Vydaøil se a splnil svùj
zámìr - motivovat žáky uèit se cizí
jazyk, zkusit prakticky využít dosavadní
jazykové znalosti, orientovat se v novém
prostøedí, mít zodpovìdnost a v neposlední øadì poznávat nejkrásnìjší památky Vídnì a kulturu našich sousedù.
Takže pøíští rok zase Auf Wiedersehen
in Wien!
Mgr. Marie Kratochvílová
INZERCE
prosinec 2013
INZERCE
prosinec 2013
INZERCE
prosinec 2013
INZERCE
prosinec 2013
9
prosinec 2013
Rozlouèení s podzimem na ZŠ Vyhlídka Ze života meziøíèských škol
ZŠ a MŠ Køižná: Kdo tvoøí, nezlobí...
Ve støedu 13. listopadu se na ZŠ Vyhlídka pøišly dìti 1. a 2. tøíd spolu s rodièi rozlouèit s podzimem. A nebylo to ledajaké louèení. Dìti mìly za úkol si obstarat barevné lampiony, rodièe pøipravit
nìjaké dobroty a paní uèitelky zatím
pøemýšlely nad plánem tajemné „vílí
stezky“.
Koneènì nastala vytoužená støeda a v
odpoledních hodinách jsme se všichni
setkali ve školní jídelnì, kde jsme dìti a
rodièe pøivítaly a sdìlily jim prùbìh akce.
Rozdìlili jsme se na dva hlavní tábory na rodièe a dìti. Mezitím, co rodièe zùstali ve školní jídelnì, paní uèitelky s dìtmi prošly pøipravenou „vílí stezku“. Dìti zapálily svíèky èi zapnuly baterky
v lampionech a prùvod zhruba 60 dìtí
vyrazil na trasu. V pravém podzimním
poèasí jsme se prošli parkem, kde jsme
si popovídali o kouzlech podzimní víly
„Podzimky“. Dìti vyprávìly o podzimu
a o všem, co o tomto roèním období už
znají. Svítící lampiony navodily kouzelnou atmosféru.
Po návratu do školy dìti dostaly pracovní list, který se týkal poznatkù z „vílí
stezky“, a spolu s rodièi jej vypracovaly.
Po odevzdání zadaného úkolu dìti
obdržely sladkou i vìcnou odmìnu.
Dìkujeme tímto Nadaènímu fondu pøi
ZŠ Vyhlídka, který nám poskytl finanèní
podporu. Naše akce pokraèovala v pøíjemném duchu, dìti se bavily po svém ochutnávaly dobroty pøipravené rodièi
a hrály si s ostatními dìtmi.
Rozlouèit s podzimem jsme se
opravdu nemohli lépe. Dìkujeme tímto
všem dìtem a rodièùm za úèast.
Mgr. Alena Jakešová, uèitelka 1. stupnì
ZŠ Salvátor: mladí sportovci sbírají úspìchy
Sportovcùm ZŠ Salvátor se v poslední dobì podaøilo dosáhnout nìkolika úspìchù.
Nejprve to byl tradièní a prestižní turnaj Coca Cola Cup. Našim žákùm se podaøilo
postoupit pøes dvì kvalifikaèní kola do jarní èásti soutìže.
S pìkným výsledkem odcházeli nejmladší žáci z okresního kola ve florbalu žákù
I. stupnì. Vybojovali 3. místo. V téže soutìži se utkali i žáci II. stupnì. Po vítìzství
v okrskovém kole v konkurenci 9 týmù porovnávali své síly ve Vsetínì a obsadili
2.místo.
Titul vítìzù si odnesli žáci II. stupnì jak z okrskového, tak z okresního kola ve
fotbalu. Podaøilo se jim postoupit do krajského kola, které se uskuteèní
v Luhaèovicích. Našim sportovcùm blahopøejeme také touto cestou. Zbývá ještì
dodat, že trenérem všech družstev je Mgr. Norbert Škoròa.
L. Èernochová
INZERCE
Tentokrát nás zaujaly
brambory. Na støedu
20. listopadu jsme pozvali do naší školní
družiny i rodièe dìtí,
aby si s námi pohráli pod
vedením našich vychovatelek. Venku bylo sychravé a deštivé poèasí
a my jsme v poklidné atmosféøe, umocnìni teplým èajem a malým obèerstvením, zaèali tvoøit
bramborová strašidla.
Hrála nám k tomu poklidná hudba a v rukou
se nám rodila hotová
umìlecká díla. Jak známo, dìtská fantazie je nekoneèná, ale i dospìlí pøispìli
svou trochou do mlýna. Na závìr jsme
svým strašidlùm dali jména a nainstalovali jsme výstavku i pro ostatní žáky a
návštìvníky Dne otevøených dveøí.
Veselé odpoledne jsme si opravdu užili,
dìti byly za svou snahu odmìnìny sladkostmi a malým dáreèkem, maminky a
tatínkové dobrým pocitem ze spoleèné
práce. Již dnes se všichni tìšíme na další
zajímavé odpoledne.
B. Pelechová, vychovatelka ŠD, D.
Pøadková, asistentka ŠD
Naše návštìva „ Zastávky"
Donedávna jsem si spojoval pojem
zastávky s místem, kde mùžeme nastoupit do nìjakého hromadného dopravního
prostøedku, autobusu èi vlaku. Nástìnka
v naší škole mne, moje kolegy a vìtšinu
žákù však vyvedla z omylu. Na zmínìné
nástìnce stálo, že se jedná o nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež, které
øídí Charita Valašského Meziøíèí. Rozhodli jsme ve škole, že je potøeba takové
zaøízení navštívit a dozvìdìt se, co se
tam vlastnì dìje. Byli
jsme pøekvapeni pøijetím milými mladými
ženami, které nás
všechny jednoduchou
formou seznámily
s èinností Zastávky.
Uvìdomili jsme si, že
zde nalézá útoèištì
v odpoledních hodinách øada mladých lidí, která tráví volný
èas v nevhodném prostøedí. A v „Zastávce„
se mohou vìnovat rùzným aktivitám. A nejen
to. Zdejší obsluha jim mùže pomoci
pøekonat neúspìchy ve škole, ve
vztazích, pøekonat problémy s drogou,
alkoholem, ale taky dokáže poradit
v nároènìjších životních situacích.
Naše druhá návštìva už byla spojena
s problémy alkoholismu u nezletilých.
Žáci se aktivnì a se zájmem zapojili do
diskuze - vìtšina jejich názorù mìla
správný smìr. Nìkteøí naši žáci už toto
zaøízení navštìvují, jiní se jistì brzy
zapojí. A my pedagogové doufáme, že
ono zaøízení se svými žáky ještì nìkolikrát navštívíme, zvláštì, když jsme
o jeho prospìšnosti pøesvìdèeni.
Za pedagogický sbor ZŠ a MŠ Køižná
Mgr. Jaromír Chytil
10
INZERCE
prosinec 2013
11
prosinec 2013
Nový pøístroj na novorozeneckém oddìlení umožòuje vèasnou diagnostiku sluchových vad
Na novorozeneckém oddìlení vyšetøujeme sluch novorozeòat novým speciálním
pøístrojem v hodnotì víc než sto tisíc korun.
Screeningové vyšetøení umožòuje vèasnou
diagnostiku sluchové vady a pøípadné
vèasné zahájení sluchové rehabilitace.
Dítì vyšetøují zdravotníci druhý až ètvrtý
den po porodu. „Vyšetøení novorozence nijak neobtìžuje, dùležité je pouze to, aby dítì
bylo vyšetøováno v klidu nebo když spí.
Samotné vyšetøení je nebolestivé a spoèívá
v umístìní malé sondy do zevního zvukovodu, kde se mìøí takzvané otoakustické emise. Jejich vybavení znamená, že s velkou
pravdìpodobností mùžeme vylouèit sluchovou vadu. Vyšetøení vyžaduje tiché prostøedí a klidné dítì. Za takových podmínek
trvá vyšetøení jednoho ucha necelou minutu. Vyšetøení odhalí vìtšinu závažných vroze-
ných poruch sluchu,“ vysvìtluje princip
vyšetøení primáøka MUDr. Zdislava Macháèová s tím, že vyšetøení umožòuje vèasnou
diagnostiku sluchových vad a pøípadné zahájení sluchové rehabilitace, která je dùležitá
pro komunikaèní dovednosti dítìte a rozvoj
øeèi. „Ne všechny dìti se narodí se zdravým
sluchem. Poruchu sluchu lze zjistit velmi
krátce po narození. Pokud je potøeba,
provede se další vyšetøení zhruba za mìsíc.
Cílem screeningu je právì vèasné odhalení
sluchových vad,“ dodává primáøka.
Podle statistik se sluchové vady vyskytují u šesti až dvanácti dìtí z tisíce,
pøièemž jedno novorozenì z každé tisícovky dìtí má velmi tìžkou sluchovou
vadu. „Èím døíve se vada odhalí, tím vìtší
je šance, že se dítì zaøadí do bìžného
života,“ upozoròuje primáøka.
Nemocnice Valašské Meziøíèí je v oèích pacientù druhou nejlepší v kraji
Pacienti si zvolili naši nemocnici
v rámci ankety Nejlepší nemocnice ÈR
jako druhou nejoblíbenìjší ve Zlínském
kraji. Anketu každoroènì provádí
nezávislá organizace HealthCare
Institute. Pacienti v anonymním
hlasování hodnotí spokojenost s péèí v
nemocnicích z celé Èeské republiky.
„Jsem pøirozenì velmi ráda, že je
Nemocnice Valašské Meziøíèí pacienty
vnímána velmi pozitivnì. Konkurence
zdravotnických zaøízení je velmi tvrdá
a se ctí obstát je stále složitìjší. Tímto
bych chtìla podìkovat všem našim
pacientùm za jejich hodnocení. Mùj dík
patøí ale pøedevším všem zamìstnancùm
Pacienti chirurgického oddìlení mají
k dispozici nový pokoj s hotelovými službami
V rámci neustálého zkvalitòování služeb se rozhodlo vedení chirurgického
oddìlení vybudovat pro své klienty nový
pokoj hotelového typu. Od listopadu tak
slouží pacientùm jednolùžkový pokoj,
který je vybaven samostatným sociálním
zaøízením, televizorem, lednièkou,
rychlovarnou konvicí, rádiem s CD
pøehrávaèem a pøipojením k internetu.
Pokoj je navržen tak, aby pacientùm
nabídl zejména komfort, intimitu a
zpøíjemnil pobyt v našem zdravotnickém
zaøízení.
INZERCE
Pøi plánovaném pobytu v nemocnici
si musí èlovìk pokoj objednat pøedem.
„Svùj zájem musí sdìlit vyšetøujícímu
lékaøi. Pøi akutních pøíjmech mohou
pacienti pokoj využít pouze v pøípadì,
že je v té dobì volný,“ upozoròuje primáø chirurgického oddìlení MUDr.
Daniel Pešák. Cena za pobyt je stanovena
na 400Kè/den. „Služba tohoto pokoje
zahrnuje lepší standard hotelových služeb. V žádném pøípadì neznamená odlišný pøístup lékaøù a ošetøujícího personálu k pacientùm,“ dodává primáø.
naší nemocnice, nebo toto umístìní je
hlavnì výsledkem jejich poctivé práce
a lidského pøístupu k pacientùm,“ øíká
øeditelka nemocnice MUDr. Petra
Šupšáková a dodává, že chování personálu nemocnice je z hlediska pacienta
velmi dùležité, další podstatnou souèástí
je i prostøedí a kvalita služeb a øada dal-
ších vìcí. Snažíme se, aby byli pacienti
ve všech tìchto ohledech maximálnì
spokojeni. Pravidelnì vyhodnocujeme
námìty a pøání pacientù a snažíme se
jim vyhovìt mj. také prostøednictvím
knih podìkování, námìtù a pøipomínek,
které mají k dispozici všechna oddìlení
nemocnice.
12
INZERCE
prosinec 2013
13
prosinec 2013
OBELISK. Toto èíslo vyšlo 5. prosinece 2013. Vydává Marek IRGL, šéfredaktor, Tolstého 466/1, V.M. Tel./fax 571 621 248, e-mail: [email protected] Náklad 6 000 ks, MK ÈR E 13230, IÈO 484 090 65,vychází min. 12 x roènì
Dan Bárta & Illustratosphere vyráží na turné k nové desce Maratonika Nové výstavy v Sýpce a v Kapli
GALERIE KAPLE:
VLASTA ŽÁKOVÁ - Friday Night
Highlights
Výstava pøedstaví koncepci vyšívaných
obrazù, soch a mìkkých objektù. Vlasta
Žáková si našla svùj ojedinìlý zpùsob
vyjádøení 2D obrazù za pomocí výšivky
a vrstvení barevných ploch. Nanášením
rùznorodých typù stehù a barevných nití
modeluje obraz znázoròující dobovou
zábavu a agresivitu mladých lidí. Vernisហve ètvrtek 5. 12. v 18.00 hod.,
výstava potrvá do 24. ledna.
GALERIE SÝPKA: PETR BAØINKA,
PETER CVIK, PATRÍCIA KOYŠOVÁ,
JAKUB REKEN - Fakt/Fikcia
Galerie Sýpka pøedstaví výtvarníky
pùsobící na VŠVU v Bratislavì, 4. ateliér
pod vedením profesora Ivana Csuadia. Cílem pøipravované pøehlídky je
pøedstavit tento ateliér široké veøejnosti,
poukázat na jeho kvality a zároveò opìt
upozornit na velmi vydaøenou slovenskou výtvarnou tvorbu. Studenti doktorandského studia jsou již velmi zvuèného
jména a díky poèetným výstavám a
ocenìním mají na výtvarné scénì urèitou
a silnou pozici. Malby všech autorù pøinášejí osobité uvažovaní o dnešním svìtì
a souèasném obrazu. Spoleèným znakem zpùsobu jejich tvorby mùžeme øíct,
že jsou velké plochy barev, kdy z abstraktního obrazu modelují vlastní výrazovou øeè závìsného díla. Vernisហve
støedu 11. 12. v 18.00 hod. Výstava
potrvá do 31. ledna.
Køtiny dìtské knihy „Skøítci z ostrova Aisis
(smo)Dan Bárta pøichází po pìti letech spoleènì s kapelou Illustratosphere s novou
deskou Maratonika a vyráží na rozsáhlé èesko-slovenské turné. Jedineèný koncert
v rámci Maratonika Tour 2013 se uskuteèní v úterý 10. prosince v M-klubu. Diváci
se mohou tìšit na nové skladby, ale i staré písnì v novém kabátì, které uvede sestava
skvìlých muzikantù ve složení Filip Jelínek, Robert Balzar, Míra Chyška a Jiøí Slavíèek
v èele s charismatickým frontmanem Danem Bártou.
Veronika Harcsa na Malé scénì za oponou
(smo)Speciální koncert jazzové
princezny Veroniky Harcsa a excelentního kytaristy maïarské jazzové scény
Bálinta Gyémánta se uskuteèní ve
ètvrtek 5. prosince ve 20.00 hod. na Malé
scénì za oponou.
Veronika Harcsa zahájila svou kariéru
velmi slibnì už debutovým albem s názvem Speak Low, s nímž zaznamenala
velký úspìch v Japonsku, kde se dostala
do první desítky hitparády Tower Records. Na albu se pøedstavila jako jedineèná interpretka jazzových standardù.
Druhým albem You Don’t Know It’s
You, se kromì úspìchù v Japonsku proslavila také na domácí scénì v Maïarsku. Deska složená z vlastních písní jí
vynesla ocenìní Maïarské jazzové album roku a stala se platinovým jazzovým
albem. Zpìvaèka promovaná na Lisztovì
akademii hudby vystupuje na festivalech a koncertech po celém svìtì. Pravidelnì spolupracuje s italským producentem Nicolou Contem a úspìšnými se stala
také její dvì další alba. Tøetí Red Baggage
a aktuální studiová nahrávka Lámpafény
(Svìtlo lampy), která je specifická tím,
že je jejím prvním albem nazpívaným
v maïarském jazyce.
Koncerty Veroniky Harcsa jsou neopakovatelným zážitkem nejen pro èistì
jazzové publikum, nebo její repertoár
zahrnuje také napøíklad cover verze
skladeb od Nirvany nebo Jimiho Hendrixe. Ty zní v jejím podání naprosto famóznì. Ve Val. Meziøíèí vystoupí spoleènì s kytaristou Bálintem Gyémántem.
Na klasickou kytaru se zaèal uèit sám
ve dvanácti letech. Fascinován svobodou v jazzu studoval u Gabora Juhasze.
V souèasnosti pùsobí v Bálint Gyémánt
Trio a v popové skupinì Vidampark.
22. listopadu jsme slavnostnì vypustili do svìta novou dìtskou knihu „Skøítci z
ostrova Aisis“. Autor, místní rodák Ondøej Bartonìk, spolu s ilustrátorkou Barborou
Køistkovou a dalšími èleny realizaèního týmu, se s malými ètenáøi a jejich rodièi
sešli ve sklepení restaurace U Zvonu. Kmotrem knihy se stal zasloužilý otec, skvìlý
muzikant a pedagog Jiøí Buksa.
Kouzelný podveèer oživily soutìže a hry pro dìti i naprosto nezbytná
autogramiáda. Dìti se mohly tìšit z nové knihy, pexesa, plakátù a kouzelných
lahvièek. Fotografie z této události a další informace o knize naleznete
na www.ostrov-aisis.cz
Julie Bartoòková
Benefièní koncert pro Diakonii
Diakonie Èeskobratrské církve evangelické - støedisko ve Valašském Meziøíèí poøádá v nedìli 8. prosince v 15 hodin
v evangelickém kostele na ulici Blahoslavova benefièní koncert. Vystoupí žáci a
uèitelé Základní umìlecké školy Alfréda
Radoka. Vstupné, které èiní 90 Kè, bude vybíráno pøímo v kostele.
Výtìžek z benefièního koncertu bude
použit na nákup auta pro peèovatelskou
službu Diakonie ÈCE-støedisko ve
Val.Meziøíèí. Posláním peèovatelské
služby je pomáhat seniorùm a lidem se
zdravotním postižením žít v jejich pøirozeném prostøedí - doma. Mimo profesionálního pøístupu je pro pracovníky
nezbytnou nutností mít k dispozici a
používat auto pro dopravu ke klientùm.
V souèasnosti jsou vozidla používaná
peèovatelskou službou již stará a v dùsledku toho i poruchová a nespolehlivá.
Potøebu nového auta zintenzivòuje fakt,
že služba je poskytována v rozlehlém a
obtížnì dostupném terénu kopcovitých
Beskyd našeho mikroregionu.
Pokud se nemùžete koncertu zúèastnit
a rádi byste pomohli, mùžete pøispìt do
22. 12. 2013 jakoukoliv èástkou na úèet:
101 7777 101/0300, variabilní symbol:
801. Projekt na získání prostøedkù byl
vybrán do grantového programu “Era
pomáhá regionùm”. Èím více penìz se
nám podaøí vybrat od našich dárcù, tím
vìtší grant bude získán. Pro výbìr penìz
je také k dispozici nástroj na webu http:/
/www.erapomaharegionum.cz/projekty/
valassko/28-val-mezirici-nakup-autapro-seniory, který umožòuje pøispìt díky
mechanismu „klikni a daruj“.
Dìkujeme všem, kdo pøispìli a pøispìjí
jakýmkoliv zpùsobem. Naše velké díky
patøí Sboru Èeskobratrské církve evangelické ve VM a také žákùm i uèitelùm
ZUŠ Alfréda Radoka, bez kterých by se
koncert nemohl uskuteènit.
Pøejeme Vám co nejpoklidnìjší konec
roku 2013 a mnoho úspìchù v dalším
roce. Petra Fejtková, Diakonie ÈCE
INZERCE
14
INZERCE
prosinec 2013
15
INZERCE
INZERCE
prosinec 2013
Program Kina Svìt v prosinci Zlaté medaile ze svìtového taneèního šampionátu
Ètvrtek – nedìle 5. – 8.12. v 19.30
PØIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
Èeská romantická komedie. Režie:
Lenka Kny. Šarmantní šedesátník José
se vrací po tøiceti letech z emigrace v
Mexiku do rodné Prahy.Hrají: Josef
Abrhám, Libuše Šafránková, Václav
Postránecký, Dolores Heredia. Pøístupno, 110 Kè, 100 min.
Ètvrtek – pátek 5. – 6.12. v 17.00,
sobota – nedìle 7. – 8.12. v 17.00
THOR: TEMNÝ SVÌT (Thor: The Dark World)
Americké akèní fantasy. Asgardský bùh
hromu Thor o mír v celém vesmíru.
Režie: Alan Taylor. Hrají: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Stellan Skarsgard.Od 12 let,100 Kè, 111 min.,titulky.
Pondìlí – støeda 9. – 11.10. v 19.30
KØÍDLA VÁNOC
Èeské komediální drama. Režie: Karin
Babinská. Hrají: Richard Krajèo, Vica
Kerekes, Jakub Prachaø, Vanda Hybnerová. Od 12 let,120 Kè, 110 min.
Pondìlí – støeda 9. – 11.10. v 16.30
HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ POMSTA
(Hunger Games: Catching Fire)
Americké akèní sci-fi. Režie: Francis
Lawrence. Hrají: Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth. Od
12 let, 100 Kè, 146 min., titulky.
Støeda 11.12. v 23.59-2D, ètvrtek –
nedìle 12. – 15.12. v 19.30-2D, ètvrtek
– støeda 12. – 18.12. v 16.00-3D, úterý
– støeda 17. – 18.12. v 19.30-2D, sobota
– nedìle 28. – 29.12. v 16.00-2D,
pondìlí 30.12. v 16.00-2D
HOBIT : ŠMAKOVA DRAÈÍ POUŠ
(The Hobbit : The Desolation Of Smaug)
Americké fantasy. Režie: Peter Jackson.
Druhé dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho spoleèné pouti s èarodìjem
Gandalfem a tøinácti trpaslíky. Hrají:
Martin Freeman, Ian McKellen, Orlando
Bloom. Pøístupno, 2D-110 Kè, 3D-140
Kè, 170 min.,titulky, èesky.
Pondìlí 16.12. v 19.30 - FK
KRÁLOVSKÁ AFÉRA (En kongelig affere)
Dánské historické drama. Režie: Nikolaj
Arcel. Pøíbìh zakázané lásky lékaøe
Johana Struense a manželky pološíleného dánského krále Kristiána VII.
Karoliny Hannoverské. Hrají: Mads Mikkelsen, David Dencik, Alicia Vikander.
Od 12 let, 70 Kè, 128 min., titulky.
Nejprodávanìjší knihy
1. Lunární kalendáø Krásné paní 2014
2. Levhart, Nesbo J.
3. Strom v srdci, Edwards K.
4. Klenoty klasické evropské
kuchynì, Vanìk R.
5. Inferno, Brown D.
Knižní novinky:
Andìlské pohádky - pøíbìhy
pro dìti na dobrou noc,
vychází i na CD s I. Gottovou
Skøítci z ostrova Aisis - kouzelné
putování dvou dìtí, Bartonìk O. (autor
z VM)
Pohlreich - životopis známého
šéfkuchaøe, Èermáková D.
Toulavá kamera 17 - další díl
oblíbených toulek po ÈR, Podhorský M.
Krajina svìtla - román pro ženy od
známé autorky, Robertsová N.
(sš)Taneèníci z Aneri a ZUŠ Alfréda
Radoka se v listopadu zúèastnili ojedinìlého taneèního šampionátu - World Dance Championship Babylon 2013 - Latinofestival & Urban Street Dance. Toto
mistrovství svìta probíhá každoroènì
v rùzných zemích a letos vybrala svìtová taneèní federace WADF Èeskou republiku, kde se akce konala historicky
poprvé. Tato organizaènì velice nároèná
soutìž, které se úèastnily stovky taneèníkù z 11 zemí, jejichž výkony hodnotilo
pøes 40 porotcù, probìhla v reprezentativním prostøedí Centra Babylon v Liberci. Meziøíèští taneèníci, ve vìku od
malých dìtí až po dospìlé studenty, se
úèastnili soutìží ve tøech taneèních stylech: Contemporary Ballet, Urban Pop
Dance a Urban Street Dance.
Nejlepší hodnocení a ocenìní mezinárodní poroty za vynikající taneèní techniku, vysokou taneèní pøipravenost a
vynikající zvládnutí nároèné choreografie si odnesly meziøíèské dìti ve stylu
Contemporary Ballet. Jejich dokonalou
souhru v choreografiích „Zlatí hadi“ a
„Jarní hry“, která v kategoriích velkých
formací nemìla konkurenci, ocenili
porotci zlatými medailemi.
Velmi úspìšná byla naše výprava také
ve stylu Urban Pop Dance. Choreografie
s názvem „Behind the Curtain“ (kategorie Dìti) a choreografie „They are
watching us“ (kategorie Dospìlí) získaly
ocenìní již na nìkolika tuzemských
soutìžích (Taneèní skupina roku, Festival taneèního mládí, CDO). Vystoupení
s názvem „Behind the Curtain“ v
nápaditých èernobílých kostýmech
nadchlo i mezinárodní porotu v Liberci
a ta jej ocenila støíbrnou medailí. Naši
dospìláci si v pozdních veèerních hodinách za svùj taneèní výkon v Disco
Dance odnesli dokonce další zlato.
Na šampionát jsme pøihlásili i streetovou choreografii, kterou dìti už od
letní taneèní školy intenzivnì nacvièovaly pod vedením ostravského streetového taneèníka Dušana Vlacha. S touto
choreografií ve stylu L. A. získaly naše
nejstarší taneènice v malých formacích
vynikající ocenìní - další neèekanou
zlatou medaili.
Úspìch zaznamenali i jednotlivci, kterých z naší výpravy soutìžilo celkem 16.
Dva se probojovali až ke krásným umístìním - Daniela Poledòáka mùže tìšit celkové 5. a Andreu Èasnochovou 6. místo
ve stylu Disco sólo.
Celkem 5 medailí - 4 zlaté a 1 støíbrná
- dále 5. a 6. místo v sólových tancích
na svìtovém taneèním šampionátu
WORLD DANCE CHAMPIONSHIP
BABYLON 2013 - to je obrovský
úspìch taneèníkù ze ZUŠ Alfréda Radoka a Aneri pod vedením taneèní pedagožky Ireny Stoláøové. Propojení poctivé práce na taneèní technice dìtí, talentu
choreografù, píle dìtí a také zkušeností
z øady absolvovaných soutìží se zúroèilo v tomto úspìchu. Velké podìkování
patøí rodièùm úèastníkù za finanèní
podporu a pomoc s realizací této nároèné výpravy. GRATULUJEME.
INZERCE
16
INZERCE
prosinec 2013

Podobné dokumenty

Byty na Stínadlech - investice za 100 milionů skončí v

Byty na Stínadlech - investice za 100 milionů skončí v stál už miliony. Kontrolní výbor zastupitelstva, který se celou záležitostí opakovanì zabýval, došel mj. k závìru, že byly závažnì porušeny podmínky veøejné soutìže, vyhlášené v obchodním vìstníku ...

Více

Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Křižná Dle auditu minulé

Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Křižná Dle auditu minulé objektù, stála bez DPH od 16 do 21 milionù korun. Návratnost takovéto investice by pak byla zhruba 36 let, což pøíslušné dobory MÚ vyhodnotily jako znaènì neekonomické. Z uvedených dùvodù, a také p...

Více

Galerie Sýpka a Kaple hostí prestižní výstavu Czech Press

Galerie Sýpka a Kaple hostí prestižní výstavu Czech Press poøadatel Gulášfestu, pan Zahradníèek, je zároveò funkcionáø TJ. Tady vidím rozpor." Podle ní se po mìstì chce, aby øešilo finanèní problémy TJ, které si samo zavinilo, a zároveò nejvyšší funkcioná...

Více

Tragédie na přechodech Ceny města předány na slavnostním

Tragédie na přechodech Ceny města předány na slavnostním 130 tisíc korun a ukonèí spolupráci. Zastupitelé schválili majetkové vyrovnání se samostatnou obcí Polièná. Mìsto jí zaplatí 3,5 milionu korun. Novým zastupitelem za ÈSSD místo rezignujícího Petra ...

Více

Plakátovací plochy: lidová tvořivost i kouzlo nechtěného

Plakátovací plochy: lidová tvořivost i kouzlo nechtěného s takovým èlovìkem nemùžeme spolupracovat. Jaká je relevance informací, které nám dává? Mìli bychom pøijmout usnesení, že ZM ukládá starostovi mìsta pøedložit øešení, které mìstu zajistí rozpoètovo...

Více

Milionové podvody okolo tepla zastupitelům nestály ani za

Milionové podvody okolo tepla zastupitelům nestály ani za hned na poèátku provozu, kdy jednatel CZT dr. Kopecký pøekroèil své pravomoci dané spoleèenskou smlouvou a uzavøel hned 2.10.2000 za CZT nájemní smlouvu s EVÈ na užívání topné soustavy. 5. 31.1.200...

Více