archivní pomůcka v PDF

Komentáře

Transkript

archivní pomůcka v PDF
STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU
č. listu NAD 266
č. archivní pomůcky 8891
Rodinný archiv Černínů-Morzinů, Vrchlabí
(1535) 1562 - 1944
inventář
PhDr. Aleš Valenta, PhD.
Zámrsk 2012
Obsah
Úvod
3
I. Vývoj původce fondu
4
II. Vývoj a dějiny fondu
8
III. Archivní charakteristika fondu
9
IV. Stručný rozbor obsahu fondu
12
V. Záznam o zpracování fondu
14
Prameny a literatura
14
Inventární seznam
A. Morzinové všeobecně
17
B. Jednotliví členové rodu
32
C. Písemnosti cizí provenience
Rejstříky
Tiráž
16
176
202
Rejstřík osobní
203
Rejstřík místní
227
233
Úvod
I. Vývoj původce fondu
Rod Morzinů pochází ze severoitalského Furlánska. Válečné řemeslo ve službách
Ferdinanda II. přivedlo do českých zemí Rudolfa Morzina, který se stal zakladatelem jeho české
větve. V roce 1632 byl se svým mladším bratrem Pavlem povýšen do panského stavu. Po
Valdštejnově smrti dostal od císaře inkolát a jako odměnu za válečné služby podkrkonošské
panství Vrchlabí. O čtyři roky později dosáhli oba morzinští bratři povýšení do stavu říšských
hrabat. Rudolf se oženil se Sabinou z Vřesovic, ale manželství zůstalo bezdětné. Přiměl proto
svého bratra Pavla, aby opustil vojenskou službu a mohl tak po jeho smrti převzít správu
rodových statků. Po Rudolfově smrti v roce 1646 se stal Pavel Morzin (1613-1688) na více než
40 let hlavou morzinského rodu. Se svou první manželkou Alžbětou Hrzánovou z Harasova měl
čtyři dcery a pět synů, z nichž se čtyři dožili dospělosti - Jan Rudolf, Ferdinand Matyáš (16461725), František Mikuláš († 1709) a Pavel Tomáš († 1697). S druhou manželkou Annou Sidonií
Košínovou zplodil jednu dceru. Početné mužské potomstvo ho nutilo k početným nákupům
nemovitostí (Nižbor, Dolní Lukavice, Lesonice, Červený Martínkov aj.), jimiž vytvořil pro své
syny alodiální državy ve středních a západních Čechách a na Moravě, ale položil také základy
chronického rodového zadlužení. V roce 1665 mu císař Leopold I. udělil souhlas se zřízením
fideikomisu, do něhož byla zahrnuta panství Vrchlabí a Lomnice, statky Kunstberk a
Doubravany a dům v pražské Nerudově (tehdy Ostruhové) ulici. Hrabě Morzin působil krátce
jako hejtman v hradeckém kraji.
Dědicem morzinského fideikomisu se stal nejstarší žijící syn Jan Rudolf (1642-1702),
který hospodařil za otcova života na západočeských statcích Lukavice a Řenče. Po převzetí
fideikomisu nakoupil několik dalších alodiálních statků ve středních Čechách - (Nový) Ronov,
Kounice a Kovanice na Nymbursku, Loukovec a Kurovodice u Mnichova Hradiště, Přibyslavice
a Doubek na Českobrodsku, aby zabezpečil své tři syny. Tyto investice vedly k novému nárůstu
úvěru, který na konci 17. století dosáhl téměř půl milionu zl. Jan Rudolf, který se z finančních
důvodů musel vzdát dvorské kariéry, se oženil s Evou Konstancií Vratislavovou z Mitrovic (z.
1701), dcerou místodržitele a prezidenta České komory Alše Ferdinanda Vratislava z Mitrovic.
Těsně před svou smrtí se oženil s její sestrou Kateřinou Rózou. Z prvního manželství měl tři
syny - Ferdinanda Maximiliána Felixe (1673-1706), Václava Humberta (1675-1737) a Josefa
Antona (nar. 1688).
Po jeho smrti převzal rodový fideikomis Maximilián Morzin (1673-1706), jenž v roce
1703 koupil východočeské panství Hostinné a Nový Zámek. Ve Vrchlabí založil krátce před
-4-
svou smrtí augustiniánský klášter, čímž vyvrcholila dlouhodobá podpora tohoto řádu ze strany
Morzinů. Konvent i klášterní kostel byly dostavěny za morzinské peníze v éře hraběte Václava
(1675-1737), který se původně věnoval vojenské kariéře, ale po předčasné smrti svého staršího
bratra musel převzít rodový fideikomis. Navzdory vysokému zadlužení vložil mnoho peněz do
reprezentace, zvláště do staveb, umělecké výzdoby a hudby. Po jistou dobu vedl jeho kapelu
proslulý Antonio Vivaldi, jenž mu dedikoval několik skladeb včetně jedné z nejznámějších
skladeb evropské barokní hudby - Čtvero ročních dob. Václav Morzin se oženil s uherskou
šlechtičnou Annou Marií Kateřinou, roz. Erdödy (1680-1750), s níž měl tři syny - Jana Kryštofa,
Karla Josefa a Otto Antonína. Po předčasné smrti prvně jmenovaného se stal dědicem
morzinského fideikomisu Karel Josef (1700-1741), který získal v Římě doktorát a roku 1726 se
oženil s Marií Renatou Trauttmansdorffovou. Na konci třicátých let převzal Vrchlabí a ostatní
statky, ale záhy zjistil, že jejich hodnota se přibližně rovná výši dluhů, které na nich vázly. Byl
tím údajně tak zdrcen, že zemřel. Neodvratný bankrot rodového majetku byl odložen na dobu po
slezských válkách.
Ve druhé polovině 18. století vystupuje do popředí vedlejší linie rodu, jejíž příslušníci
figurují jako kurátoři či administrativní správci zadluženého primogeniturního fideikomisu.
Zakladatelem této linie byl Ferdinand Matyáš Morzin (1646-1725) a pokračovateli Ferdinand
Maximilán František (1693-1763) a Karel Josef (1717-1784). Majetkovým základem byl
západočeský statek Lukavice, k němuž roku bylo roku 1728 přikoupeno panství Merklín na
Plzeňsku a roku 1738 sousední statky Ptenín a Ježovy. Synové Ferdinanda Maximiliána se o
statky podělili následujícím způsobem: Lukavici podržel nejstarší Karel Josef, Merklín dostal
Ferdinand Jan (1722-1793) a Ptenín s Ježovy koupil roku 1764 Petr Vít (1728-1811), který však
o šest let později přikoupil i Merklín. Protože však měl pouze dcery, přešly tyto statky po jeho
smrti do rukou Kolovratů-Krakovských.
Karel Josef Morzin měl se svou manželkou Vilemínou Rajskou z Dubnic (1730-1774) 21
dětí, z nichž se 9 synů dožilo dospělosti. Většina se věnovala vojenské kariéře, pouze Pavel
Prokop (1758-1805) působil jako krajský komisař ve Slaném. Karel Boromejský Morzin (17561846) vynikl jako velkopřevor maltézského řádu v Čechách. Kromě nejstaršího Rudolfa měl
mužské potomstvo pouze Vincenc Morzin (1767-1803), a to syny Karla a Vincence. Rudolf
Morzin (1752-1817) se stal dědicem fidekomisu.
Jeho poslední majitel ze starší rodové větve František Xaver Morzin (1735-1791) se ujal správy
svého majetku v polovině padesátých let, kdy vypukla sedmiletá válka. Se vší pravděpodobností
nebyl dobrým hospodářem, ale spravovat těžce zadlužený majetek v době, kdy stát kvůli válkám
-5-
vyšrouboval berní zatížení velkostatků do bezprecedentní výše, bylo mimořádně obtížné. Po
většinu života se majetek Františka Xavera nacházel pod nucenou administrativní správou,
kterou si vynutili věřitelé, nespokojení s pomalým tempem splácení dluhů a vyčítající majiteli
pokračující zbytečné výdaje na lov a jiné kratochvíle. Po dobu administrativní správy byla
Františku Xaverovi přiřčena apanáž na spodní hranici stavovsky přijatelné existence. Ani v
rodinném životě se mu nedařilo. Se svou manželkou Filipínou Weissenwolffovou měl dva syny,
ale oba zemřeli v dětském věku. Když bylo zřejmé, že zůstane bezdětný, Morzinové v roce 1772
uzavřeli rodovou dohodu, podle níž se dědicem Františka Xavera stal jeho bratranec Rudolf,
který po převzetí dědictví vyřešil problémy s dluhy radikálně - rozprodal veškerý majetek s
výjimkou největšího a nejvýnosnějšího panství Vrchlabí. Roku 1797 sice přikoupil statek Zdiby
ve středních Čechách, který ovšem roku 1811 znovu odprodal. S manželkou Josefou Terezií
Hohenwarthovou (1772-1846) měl 7 dcer a dva syny - Rudolfa (1801-1881) a Petra Karla
(1807-1877). Mladší z obou bratrů se dal, jak bylo mezi šlechtou obvyklé, na vojenskou dráhu,
jež byla dlouhá a úspěšná. Jejími milníky byl mj. post komořího arcivévody Johanna a hodnost
čestného polního maršála, jakož i zařazení do skupiny 50 nejdéle sloužících rakouských generálů
s platem 5000 zl ročně.
Majitel fideikomisu Rudolf Morzin patřil k velice aktivním a veřejně činným
aristokratům. Zapojil se do úsilí českého zemského sněmu získat před rokem 1848 větší
autonomii, působil v mnoha veřejně prospěšných spolcích a charitativních uskupeních. S
manželkou Filipínou Sweerts-Sporck měl však pouze dceru Aloisii (1832-1907), jež se provdala
za hraběte Heřmana Černína a dala tak vzniknout novému rodovému jménu Černín-Morzin.
Ekonomiku černínsko-morzinského velkostatku posílila roku 1882 zakoupením panství Maršov,
které sousedilo s Vrchlabím, čímž vznikla v západních Krkonoších rozsáhlá kompaktní doména v
majetku Černínů-Morzinů. Nové panství předala v roce 1883 do užívání svému synu Rudolfovi.
Ve své závěti z roku 1907 zřídila z Vrchlabí, Maršova a pražského paláce fideikomisní substituci.
Dědicem se stal její jediný syn Rudolf Černín-Morzin (1855-1927), komorník a tajný rada císaře
Františka Josefa I. a od roku 1913 dědičný člen panské sněmovny rakouské říšské rady. Ve stáří
jej zastihl rozvrat staré monarchie a vznik Československé republiky, zrušivší šlechtické tituly a
pozemkovou reformou silně zasáhnuvší do ekonomické báze šlechty, což ovlivnilo i charakter a
obsah jeho závěti z roku 1925. Svým univerzálním dědicem učinil svého třetirozeného syna
Karla, který tak měl převzít kromě rakouských majetků také Vrchlabí a Maršov. Čtvrtý syn
Eugen měl zdědit lesnický revír Olšova Vrata u Karlových Varů, zatímco s prvorozeným
Rudolfem (1881-1928) se počítalo jako s dědicem jeho černínských strýců Eugena (1851-1925) a
-6-
Františka (1857-1932). (Druhý syn Rudolfa staršího František vstoupil do řádu benediktinů, v
jehož službách zemřel roku 1954 v Brazílii.) Předčasná smrt Rudolfa mladšího v roce 1928 a
adopce jeho bratra Eugena (1892-1955) Františkem Černínem (1957-1932) vše změnila. Karel
Černín-Morzin (1886-1978) se usadil na rakouském panství Rain a české statky Vrchlabí a
Maršov připadly jeho synovci Jaromíru Černínovi-Morzinovi (1908-1966).
Nový majitel byl postaven před velmi těžký úkol. V pouhých dvaceti letech převzal
rozsáhlý a stále silně zadlužený majetek, který byl podroben probíhající pozemkové reformě a
mnoha novým správním a berním předpisům Československé republiky, která s aristokracií, a to
zejména německou, nejednala právě v rukavičkách. O nesmírné administrativní zátěži, spojené se
správou rozsáhlého majetku, svědčí rozsáhlá korespondence s advokáty; s nejedním z nich se pak
Jaromír Černín-Morzin soudil o palmáre. V rámci pozemkové reformy bylo zabráno přes 7400 ha
z vrchlabského velkostatku a 7500 ha z maršovského velkostatku, čímž celková zbývající plocha
morzinského majetku klesla na cca 8850 ha. Výnos velkostatku musel být i tak značný, ale
splácet dluhy se příliš nedařilo. Mnoho peněz šlo na odměny advokátům, na podporu sourozenců
(Jaromír Černín-Morzin měl sedm sester; mladší bratr Egon se v roce 1929 zabil při autonehodě)
a jiných příbuzných, byly tu finanční nároky Jaromírových strýců Karla a Eugena. A v
neposlední řadě mnoho peněz padlo na sportovní a jíné záliby, jichž měl Jaromír Černín-Morzin
mnoho - zejména automobilismus, letectví, dostihy, lov. Další výdaje souvisely s
komplikovaným rozvodem s Martou rozenou Szechényi, s níž měl tři syny - Alexandra (1930),
Jana (1932) a Františka (1935). Ani čtyřmilionová půjčka, pojištěná na panství Maršov, nestačila,
takže bylo nutno začít rozprodávat movitý i nemovitý majetek. Kromě několika menších
pozemků na Vrchlabsku se z nemovitostí za první republiky podařilo prodat pouze pražský palác
v Nerudově ulici, kde od té doby sídlí rumunská ambasáda. Mnoho úsilí vyvinul Jaromír ČernínMorzin ve snaze rozprodat černínskou obrazovou galerii ve Vídni, na kterou si činil nárok i jeho
strýc Karel. Šlo o nesmírně komplikovanou záležitost, zaměstnávající po řadu let několik
advokátních kanceláří. Nakonec se podařilo prodat až za protektorátu Vermeerovo plátno "Malíř
v ateliéru". Cena i kupec ovšem stojí za zmínku: majitelem obrazu se za 1, 75 mil říšských marek
stal Adolf Hitler.
Za protektorátu byl vrchlabsko-maršovský velkostatek, zámek i zámecký park využíván
nacionálně-socialistickými organizacemi. Nový režim zasahoval i do zaměstnaneckých a
pracovních vztahů. Několik soudních sporů včetně otázky péče o děti a výživného pro bývalou
manželku pokračovalo i po zániku republiky. Jaromír Czernin-Morzin optoval po Mnichovu pro
říšskoněmeckou státní příslušnost, což znamenalo, že jeho majetek byl po válce zkonfiskován
-7-
podle dekretů prezidenta republiky. Někdejší majitel vrchlabského velkostatku zemřel
v Mnichově v roce 1966. Nejmladší archiválie ve fondu jsou datovány rokem 1944.
II. Vývoj a dějiny fondu
Dějiny fondu je možno v hrubých obrysech sledovat až po roce 1918. Původně byl uložen
ve vrchlabském zámku, kde o něj od roku 1917 do roku 1945 pečoval profesor státního
reformovaného gymnázia ve Vrchlabí Karl Schneider (1879-1951), kde mj. vyučoval posledního
majitele vrchlabského velkostatku Jaromíra Černína-Morzina. V roce 1925 byl fond, obsahující
mnoho písemností hospodářské povahy, přestěhován do Krkonošského muzea ve Vrchlabí, jež
tehdy sídlilo v budově bývalého morzinského špitálu. Zde byl roztříděn a nahrubo uspořádán,
přičemž hospodářské písemnosti (účty, materiály k dějinám dolování, poddanské záležitosti
apod.) byly označeny písmenem "B", zatímco vlastní morzinské rodové písemnosti nesly
označení "D". Ostatní velkostatkové písemnosti byly uloženy v krabicích označených sign. "E".
Původní
seznamy morzinského archivního materiálu se ztratily pravděpodobně krátce po
skončení války, kdy byl archiv zestátněn.
V roce 1954, kdy se podařilo uvolnit v budově vrchlabského muzea zvláštní místnosti,
bylo možno přikročit k novému uspořádání fondu. Provedl jej v srpnu téhož roku ve Vrchlabí a v
Praze dr. J. Nožička za pomoci studentské brigády, složené z posluchačů historie na Karlově
univerzitě Aleny Borovcové, Heleny Pospíšilové a Eduarda Vyškovského. Archiválie byly
roztříděny následujícím způsobem:
I. Ústřední pokladna
A. Účty ústřední pokladny ("Cassarechnungen")
B. Účty jednotlivých morzinských statků
C. Účty a písemnosti, týkající se cizích statků.
II. vlastní vrchlabské archiválie.
Písemnosti skupiny I byly uloženy do kartónů a označeny buď jako ústřední pokladna,
nebo jmény statků. K nim byly připojeny správní a účetní knihy včetně účetních příloh,
vyčleněné ze skupiny II. a nesoucí původní označení "E".
-8-
V květnu a červnu roku 1956 byl rodinný archiv Morzinů (tj. původní sign. "D") spolu s
hospodářským materiálem se sign. "B" převezen z Vrchlabí do Zemědělsko-lesnického archivu v
Náchodě, kde k němu dr. Erik Bouza s Janem Samkem (+ 28.10. 1956) a Marií Ošťádalovou za
pomoci vysokoškolských brigádnic Věry Uhlířové a Vilmy Bečvářové pořídil inventář na
základě původního pořádání. Práce byla hotova v srpnu roku 1957. Inventář obsahoval nejprve
99 kartonů materiálu vesměs hospodářské povahy (sign. B), označených např. "Těžba stříbra a
mědi", "Dominikál", "Criminalia", "Hospodářské účty, "Morzinské soukromé účty, "Kontribuce"
apod., bez jakéhokoliv dalšího upřesnění a s někdy nepřesným časovým vymezením.
Následovalo asi 45 kartonů signovaných "D", obsahujících rodové archiválie Černínů-Morzinů.
V tomto stavu zpracovanosti byl fond počátkem 60. let 20 let století převezen do Státního
archivu v Zámrsku, kde byl několikrát doplněn. V roce 1989 předalo Krkonošské muzeum ve
Vrchlabí jeden karton korespondence, 15.2. 1995 bylo převzato 10 kartonů materiálů ze IV.
oddělení Státního ústředního achivu v Praze a v letech 1998 (2. 6.) a 2004 (20.5.) předal Státní
okresní archiv v Trutnově do SOA Zámrsk kroniku hraběcího chorobince ve Vrchlabí, resp. 1
karton účtů, korespondence a poddanských záležitostí. Podrobnější soupis materiálu, obsažený v
uvedených 12 kartonech dodatků, pořídil v roce 2009 na základě výzvy Mgr. Milana Novotného
v badatelně v Zámrsku dr. Aleš Valenta.
III. Archivní charakteristika fondu
Časový rozsah fondu sahá od roku 1562, resp. 1535 do roku 1944. Nejstarší písemnost
týkající se původce fondu je listina z roku 1562, jíž císař Ferdinand I udělil erb Matyáši
Morzinovi. Udělení erbu Hohenwarthům z roku 1535 je nejstarší listinou ve fondu. Nejmladší
písemnosti sahají do roku 1944. Ve srovnání s jinými šlechtickými fondy se jedná o středně
zachovalý rodinný archiv, který umožňuje velmi nerovnoměrné poznání historie jednotlivých
generací. Nejvíce materiálu včetně korespondence a účtů domácnosti se dochovalo pro období od
poloviny 17. století do první třetiny 18. století (zejména k osobě Pavla a Václava Morzinů) a pro
meziválečné období, kdy byl majitelem Vrchlabí Jaromír Černín-Morzin.
Reinventarizace byla provedena proto, že dosavadní inventář z roku 1957 nevyhovoval
současným archivním normám ani badatelským potřebám. V jejím rámci bylo z fondu Rodinný
archiv Černínů-Morzinů, Vrchlabí, vyčleněno a do fondu Velkostatek Vrchlabí převedeno 92
kartonů písemností. Do reinventarizovaného fondu byl naopak včleněn fond Sekretariát Jaromíra
-9-
Černín - Morzina, Maršov, a část fondu Czernin - Morzinská Hlavní pokladna ve Vrchlabí. O
největší nárůst objemu fondu se postaralo začlenění asi 50 kartonů z fondu Velkostatek Vrchlabí,
především účetního materiálu ze 17. a 18. století a písemností cizí provenience.
V průběhu reinventarizace bylo ošetřeno cca 300 folio korespondence a účetního
materiálu, viz restaurátorský a konzervační protokol z 20.7. 2012.
Zvolený pořádací systém koresponduje s běžným postupem, užívaným pro zpracování
šlechtických rodinných archivů. Ovšem s ohledem na značné množství materiálu,
nezařaditelného do kapitol k jednotlivým osobnostem, byl autor inventáře nucen předřadit na
začátek schématu rodové generálie. Byly sem zahrnuty např. rodokmeny, inventáře rodových
listin, soupis Morzinů, pohřbených v 18. století do rodové hrobky, a řady účetních knih,
přesahujících éru jednoho příslušníka rodu. Oddíl "Morzinové všeobecně" má tuto strukturu:
I. Rodové záležitosti
1. Rodokmeny, genealogie, privilegia
2. Inventáře
3. Spisový materiál
II. Majetkoprávní záležitosti
1. Účty
2. Spisový materiál
a) držba panství Vrchlabí a Lomnice nad Popelkou
c) založení kláštera ve Vrchlabí
d) jiné písemnosti
III. Korespondence
IV. Ostatní materiál.
Za generáliemi následuje celkem 32 samostatných pozůstalostí. Největší z nich (např.
Pavel Morzin, 1613-1688) či Václav Morzin (1675-1737) jsou členěny následujícím způsobem:
I. Životopisný materiál
II. Majetkoprávní a finanční záležitosti
III. Korespondence
1. Přijatá
2. Odeslaná
- 10 -
3. Cizí a neurčená
IV. Jiný materiál
V. Manželky a dcery
Pozůstalost manželky Jana Rudolfa Morzina (1642-1702) Evy Konstancie, rozené
Vratislavové z Mitrovic, byla vzhledem k jejímu rozsahu zařazena samostatně. Totéž platí
pochopitelně o pozůstalosti dcery Rudolfa Morzina (1801-1881) Aloisii, provdané Černínové, jež
dědila morzinské statky. V rámci pozůstalostí Rudolfa Morzina (+ 1646) a jeho synovce Pavla
(Tomáše) Morzina (+ 1697) byl zařazen samostatný oddíl "Vojenská činnost".V oddíle II.
(Majetkoprávní záležitosti) byly podle rozsahu dochovaného materiálu vyčleněny další
pododdíly, nejčastěji účetní materiál. Naopak nejmenší pozůstalosti (např. Vincenc Morzin,
1767-1803, obsahuje 4 inventární jednotky) zůstaly nečleněny. Specifický postup bylo nutno
volit při pořádání rozsáhlé pozůstalosti Jaromíra Černína-Morzina. Předně korespondenci nebylo
vždy možno dělit na přijatou a odeslanou, protože přijaté dopisy byly často sešívačkou spojeny s
kopií odpovědi. V takovém případě byl regest opatřen poznámkou "oboustranná korespondence".
Podobný postup volila kancelář Jaromíra Černína-Morzina i při pořádání spisů, zejména v rámci
daňové agendy, kdy bývaly související spisy sešity nebo spojeny kancelářskou sponkou. Takto
vzniklé konvoluty byly většinou ponechány pohromadě. Z rozsáhlé obchodní korespondence a
jiného materiálu pak bylo nově vytvořeno několik dílčích skupin, které se jevily jako užitečné z
hlediska případného badatelského využití, např. "Automobilismus", "Jezdectví" a "Chov psů".
Závěr inventárního soupisu tvoří "Písemnosti cizí provenience", obsahující více než 300
inventárních jednotek. Struktura této části vypadá takto:
I. Listiny
II. Cese
III. Knihy
IV. Spisový materiál
1. Cizí rody
A. Kryštof z Gendorfu
B. Vratislavové z Mitrovic
a. Vratislavové z Mitrovic všeobecně
b. Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic
C. Valdštejnové
- 11 -
D. Černínové z Chudenic
2. Hospodářské a finanční záležitosti
3. Náboženské a církevní záležitosti
4. Korespondence
5. Ostatní materiál
Písemností, vzniklé z činnosti původce anebo s původcem úzce související, možno hledat
v několika dalších archivních fondech. Především se jedná o fondy Velkostatek Vrchlabí a
Velkostatek Maršov, uložené v SOA Zámrsk. Dalším takovým fondem je Velkostatek Merklín s
časovým rozsahem 1624-1946, umístěný v SOA Plzeň. Merklín se nacházel od roku 1728 do
roku 1811 v držení vedlejší větve Morzinů, a to konkrétně Ferdinanda Maximiliána Františka
(1693-1763) a jeho syna Petra Víta (1728-1811). Konečně lze upozornit na některé fondy
ústřední provenience, nacházející se v Národním archivu, popř. archivu Národního muzea. V
rámci NA Praha se jedná o fondy Stará manipulace, Nová manipulace, Staré české
místodržitelství, České gubernium či genealogická sbírka Wunschwitz. V případě archivu
Národního muzea se jedná rovněž o tamní genealogické sbírky.
Fyzický stav naprosté většiny archiválií je dobrý. Část byla podrobena restauračnímu
zásahu. K inventáři byly vyhotoveny rejstříky jmenný a místní.
IV. Stručný rozbor obsahu fondu
Rodinný archiv Černínů-Morzinů, Vrchlabí, nabízí poměrně bohaté náměty ke studiu
českých a rakouských dějin od 17. do 20. století.
Pro hospodářské a finanční dějiny české aristokracie v prvním století po třicetileté válce lze
nalézt mnoho písemností v pozůstalostech Pavla Morzina (1613-1688), Jana Rudolfa Morzina
(1642-1702), Ferdinanda Maximiliána Morzina (1673-1706) a Václava Morzina (1675-1737). S
několika mezerami jsou pro léta 1673-1737 dochovány účty domácnosti s přílohami. Další
oporou hospodářského bádání by nepochybně mohla být korespondence a pozůstalosti dvou
významných morzinských úředníků z období kolem roku 1700 - sekretáře Martina Gebharta a
regenta Jana Ludvíka. Zejména osoba Ludvíkova nabízí zajímavé podněty ke studiu vztahu
aristokracie a hospodářského úřednictva. Nestává se příliš často, aby aristokrat (Jan Rudolf
- 12 -
Morzin) odkázal svému úředníkovi, navzdory vysokým dluhům, 15 000 zl a navíc jej svým
synům doporučil jako "druhého otce". Postava Jana Rudolfa by mohla přitáhnout také zájemce o
vztah barokní aristokracie a církve, neboť se jednalo o štědrého donátora církevních institucí,
který byl se svou rodinou přijat do několika řádů v Itálii.
Několik prvních generací Morzinů si pečlivě evidovalo výdaje za léky. Spolu s mnoha
dochovanými recepty mohou poskytnout bohatý materiál pro dějiny lékařství. Dotyčné materiály
byly většinou zařazeny jako samostatné inventární jednotky.
Mnoho písemností se váže k dějinám vojenství, a to zejména v pozůstalosti Pavla (Tomáše)
Morzina (+ 1697) a Petra Karla Morzina (1807-1877), po němž se dochovaly mimo jiné
přednášky o vojenském stavitelství. Zabýval se však také politickou činností a mnoho cestoval.
Jako komoří arcivévody Johanna navštívil v roce 1837 Polsko, Rusko a Turecko, přičemž si vedl
podrobný deník. Údaje z deníku lze doplnit četbou dopisů, jež Petr Karel posílal během cesty své
matce Josefě, roz. Hohenwarthové. V letech 1848-1849 působil na všeněmeckém sněmu ve
Frankfurtu nad Mohanem, jak o tom svědčí dochovaná korepondence, zvláště dopisy strýci Petru
Prokopu Morzinovi (1768-1855). V době rakouské vnitropolitické krize 1859-1860 vypracoval
pamětní spis, který zaslal ministru zahraničí Rechbergovi.
Zájemce o dějiny výtvarného umění by mohly zaujmout dvě smlouvy, které Jan Rudolf
Morzin uzavřel se sochařem Janem Brokoffem. Muzikologie již dávno objevila a probádala
stopy, které v morzinském archivu zanechal Antonio Vivaldi, po několik let finančně
podporovaný Václavem Morzinem.
Několik Morzinů bylo členy řádu maltézských rytířů. Nejvyššího postavení se dopracoval
Karel Boromejský Morzin (1756-1846), který se stal velkopřevorem řádu v Čechách a zanechal
po sobě rozsáhlou korespondenci se svými spolubratřími v Římě a Vídni.
Námětem ke studiu šlechtického patririarchátu by se mohla stát postava Rudolfa Morzina
(1801-1881), který se patrně vysoko nad běžný aristokratický průměr věnoval všeobecně
prospěšné a charitativní činnosti. O značné oblibě by mohl svědčit vroucí dík panského
úřednictva Bohu za Morzinovo uzdravení.
Nejrozsáhlejší pozůstalost po sobě zanechal Jaromír Černín-Morzin (1908-1966). Je v ní
mnoho úředních dokladů i korespondence, týkajících se průběhu pozemkové reformy. Rovněž
bohatě dochovaná berní agenda by se mohla stát bohatým zdrojem informací pro studium
složitých vztahů mezi československou republikou a (německou) šlechtou. Bohatě jsou
zdokumentovány rovněž Jaromírovy záliby, především automobilismus a jezdectví. Již v
minulosti vzbuzoval zájem jeho pokus rozprodat černínskou obrazovou galerii ve Vídni, kterou
- 13 -
zdědil a z níž nakonec odprodal obraz Jana Vermeera "Malíř v ateliéru" Adolfu Hitlerovi.
Rozsáhlá korespondence s příbuznými a advokáty poskytuje nemálo informací mj. k
rozháranému osobnímu životu nejen Jaromíra, ale i několika jeho sester. Rodinné rozbroje a
rozvody byly v tomto prostředí běžnou záležitostí. Bádání je v tomto ohledu usnadněno tím, že
skoro všechna tato korespondence je již psána za pomoci psacího stroje.
Pokud jde o poslední část fondu, materiál cizí provenience, chtěl bych upozornit jednak na
řadu dokladů k majetkovým a finančním poměrům vrchlabského panství před jeho převzetím
Morziny, na majetkové písemností stavovského charakteru týkající se zejména Valdštejnů a
Černínů, a konečně na postavu Alše Ferdinanda Vratislava z Mitrovic (+ 1672). Tento významný
český aristokrat, tchán Jana Rudolfa Morzina, působil mnoho let jako úředník České komory, z
toho asi 15 let jako její prezident, a tudíž člen českého místodržitelství. V jeho pozůstalosti se
zachovalo mnoho písemností z agendy komory, jakož i poměrně rozsáhlá korespondence.
Vytěžení tohoto materiálu by mohlo významně obohatit poznání tohoto významného
hospodářského orgánu, o jehož praktické, konkrétní činnosti se mnoho neví.
V. Záznam o zpracování fondu
Archivní fond Rodinný archiv Černínů-Morzinů, Vrchlabí uspořádal a inventarizoval v
letech 2011-2012 PhDr. Aleš Valenta, PhD. Fond je uložen ve Státním oblastním archivu v
Zámrsku.
Prameny a literatura
Kapsa, Václav: Hudebníci hraběte Morzina. Praha 2010.
Mašek, Petr: Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I-II. Praha 2008-2010.
Valenta, Aleš: Biskup Tobiáš Jan Becker a vznik vrchlabského kláštera. In: In Spiritu Veritatis.
Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky. Praha 2008, s. 509-520.
Valenta, Aleš: K finančním poměrům vrchlabských Morzinů. Východočeský sborník historický
12, 2005, s. 134-140.
- 14 -
Valenta, Aleš: Majetek a rodinné vztahy raně novověké aristokracie. Morzinové po třicetileté
válce. Sborník prací východočeských archivů, 2008, č. 12, s. 13-49.
Státní archiv v Plzni. Průvodce po archivních fondech, svazek 4. Archivní správa MV ČSR,
Praha 1975.
Almanach českých šlechtických rodů. Praha 2007.
- 15 -
Inventární seznam
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
A. Morzinové všeobecně
I. Rodové záležitosti
1
Ferdinand I. uděluje Matyáši Morzinovi rodový erb,
perg. 68 x 51 cm, přivěš. pečeť, silně pošk., něm
1562,
kt 1
2
Zpráva o hraběcí rodině Morzinů, něm.
s.d.
kt 1
3
Vývod předků Ferdinanda Maxmiliána Františka
Morzina (1693-1763), plátno 117 x 90 cm, v dolní
části lat. poznámka o počátcích rodu, poškozeno
s.d.
kt 1
4
Vývod předků Václava Morzina (1675-1737), barevný 1717-03-13
perg. 81 x 58 se čtyřmi přivěšenými pečetěmi
kt 1
5
Vývod předků Rudolfa Morzina (1752-1817), barevný s.d.
perg.62 x 78
kt 2
6
Vývod předků Karla Josefa Morzina (1700-1741),
barevný perg. 65 x 63 cm
s.d.
kt 2
7
Vývod předků Karla Josefa (1717-1784), Ferdinanda
Jana (1722-1768) a Petra Víta (1728-1811), barevný
perg. 65 x 63 cm
s.d.
kt 2
8
Vývod předků Josefy Terezie Hohenwarthové
(1772-1846), manželky Rudolfa Morzina
(1752-1817), barevný perg. 65 x 647cm
s.d.
kt 2
9
Vývod předků Hanse Reinhardta von Pfürdt, barevný
perg. 65 x 647cm
s.d.
kt 2
10
Vývod předků Anny Marie Kateřiny Erdödy
(1680-1750), manželky Václava Morzina
(1675-1737),barevný perg. 69 x 53cm
s.d.
kt 2
11
Pojednání o počátcích rodu von Mohr, něm
s.d.
kt 2
12
Rodokmeny Morzinů a jejich příbuzných, 17. a 18.
stol.
s.d.
kt 2
13
Genealogické písemnosti týkající se Morzinů a jejich
příbuzných, něm, lat., franc.
17/19
kt 2
- úřední a osobní korespondence, výtahy z matrik,
popisy rodu
- 17 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
14
Inventář morzinských listin a dalších písemností
s.d.
kn 1
15
Inventář morzinských listin a dalších písemností
s.d.
kn 2
16
Inventář morzinského archivu, evidující
s.d.
majetkoprávní dokumenty z doby Pavla (1613-1688) a
Jana Rudolfa (1642-1702) Morzinů
kn 3
17
Inventář morzinského archivu, evidující
s.d.
majetkoprávní dokumenty z doby Pavla (1613-1688) a
Jana Rudolfa (1642-1702) Morzinů
kn 4
18
Inventáře morzinské korespondence
17/18
kt 3
19
Konvolut tří svatebních smluv Morzinů z druhé pol.
17. stol. Opisy, něm.
s.d.
kt 3
20
Zpráva o pohřbených příslušnících rodu Morzinů v
rodové hrobce ve Vrchlabí v letech 1726-1791. lat
s.d.
kt 3
21
Fundace Pavla Morzina (1613-1688) a jeho manželky 1759-10-24
Alžběty pro rodinnou hrobku u sv. Tomáše na Malé
Straně v Praze z r. 1647. Opis, něm., lat
kt 3
- připojen soupis Morzinů pohřbených v letech
1690-1750
22
Rodová dohoda, upřesňující výklad pojmu "kadet",
obsažený v úmluvě z roku 1772.
1856-12-28
kt 3
II. Majetkoprávní záležitosti
1. Účty
23
Účetní kniha příjmů a vydání synů a dcer Karla Josefa 1783/1791
Morzina (1717-1784)
kn 5
- vloženy volné listy s dílčími účty a poznámkami
24
Poručenský účet mladých hrabat a komtes Morzinů
1818/1832
kn 6
25
Poručenský účet soukromého majetku nezletilých
Rudolfa (1801-1881), Petra Karla (1807-1877) a
jejich bratrance Karla Morzina
1817/1818
kt 4
-přiloženy řemeslnické účty, kvitance, inventáře aj.
- 18 -
inv. č.
obsah
datace
26
Poručenský účet nezletilých Rudolfa (1801-1881),
Petra Karla (1807-1877) a jejich bratrance Karla
Morzina z roku 1820 s přílohami
1819/1821
kt 4
27
Účet hlavní pokladny Maršov
1912
kn 7
28
Účet hlavní pokladny Maršov
1913
kn 8
29
Účet hlavní pokladny Maršov
1914
kn 9
30
Účet hlavní pokladny Maršov
1915
kn 10
31
Účet hlavní pokladny Maršov
1916
kn 11
32
Účet hlavní pokladny Maršov
1917
kn 12
33
Účet hlavní pokladny Maršov
1918
kn 13
34
Účet hlavní pokladny Maršov
1919
kn 14
35
Účet hlavní pokladny Maršov
1920
kn 15
36
Účet hlavní pokladny Vrchlabí
1921
kn 16
37
Účet hlavní pokladny Vrchlabí
1922
kn 17
38
Účet hlavní pokladny Vrchlabí
1923
kn 18
39
Účet hlavní pokladny Vrchlabí
1924
kn 19
40
Účet hlavní pokladny Vrchlabí
1925
kn 20
41
Účet hlavní pokladny Vrchlabí
1926/1927
kn 21
42
Účet hlavní pokladny Vrchlabí
1928/1930
kn 22
43
Účet hlavní pokladny Vrchlabí
1931/1933
kn 23
44
Účet hlavní pokladny Vrchlabí
1933
kn 24
45
Účet hlavní pokladny Vrchlabí
1934/1937
kn 25
46
Účet hlavní pokladny Vrchlabí
1938
kn 26
47
Soukromý účet Maršov
1939
kn 27
48
Peněžní deník účtu hlavní pokladny
1908
kn 28
- 19 -
evid. jedn.
inv. č.
obsah
datace
49
Peněžní deník účtu hlavní pokladny
1912/1915
kn 29
50
Peněžní deník účtu hlavní pokladny
1915/1919
kn 30
51
Peněžní deník účtu hlavní pokladny
1919/1922
kn 31
52
Peněžní deník účtu hlavní pokladny
1922
kn 32
53
Účet správy mimopražských budov (pomocná kniha
účtu hlavní pokladny)
1938/1940
kn 33
54
Hlavní účet domácnosti
1886
kn 34
55
Hlavní účet domácnosti
1887
kn 35
56
Hlavní účet domácnosti
1888
kn 36
57
Hlavní účet domácnosti
1889
kn 37
58
Hlavní účet domácnosti
1890
kn 38
59
Hlavní účet domácnosti
1891
kn 39
60
Hlavní účet domácnosti
1892
kn 40
61
Hlavní účet domácnosti
1893
kn 41
62
Hlavní účet domácnosti
1894
kn 42
63
Hlavní účet domácnosti
1895
kn 43
64
Hlavní účet domácnosti
1896
kn 44
65
Hlavní účet domácnosti
1897
kn 45
66
Hlavní účet domácnosti
1898
kn 46
67
Hlavní účet domácnosti
1899
kn 47
68
Hlavní účet domácnosti
1900
kn 48
69
Hlavní účet domácnosti
1901
kn 49
70
Hlavní účet domácnosti
1902
kn 50
71
Hlavní účet domácnosti
1903
kn 51
- 20 -
evid. jedn.
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
72
Hlavní účet domácnosti
1904
kn 52
73
Hlavní účet domácnosti
1905
kn 53
74
hlavní účet domácnosti
1906
kn 54
75
Hlavní účet domácnosti
1907
kn 55
76
Hlavní účet domácnosti
1908
kn 56
77
Hlavní účet domácnosti
1909
kn 57
78
Hlavní účet domácnosti
1910
kn 58
79
Hlavní účet domácnosti
1911
kn 59
80
Hlavní účet domácnosti
1912
kn 60
81
Hlavní účet domácnosti
1913
kn 61
82
Hlavní účet domácnosti
1914
kn 62
83
Hlavní účet domácnosti
1915
kn 63
84
hlavní účet domácnosti
1916
kn 64
85
Hlavní účet domácnosti
1917
kn 65
86
hlavní účet domácnosti
1918
kn 66
87
Hlavní účet domácnosti
1919
kn 67
88
Hlavní účet domácnosti
1920
kn 68
89
Hlavní účet domácnosti
1921
kn 69
90
Hlavní účet domácnosti
1922
kn 70
91
Hlavní účet domácnosti
1923
kn 71
92
Hlavní účet domácnosti
1924
kn 72
93
Hlavní účet domácnosti
1925
kn 73
94
Hlavní účet domácnosti
1926
kn 74
95
Hlavní účet domácnosti
1928
kn 75
- 21 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
96
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1887
kn 76
97
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1888
kn 77
98
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1889
kn 78
99
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1890
kn 79
100
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1891
kn 80
101
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1892
kn 81
102
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1893
kn 82
103
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1894
kn 83
104
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1895
kn 84
105
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1896
kn 85
106
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1897
kn 86
107
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1898
kn 87
108
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1900
kn 88
109
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1901
kn 89
110
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1902
kn 90
111
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1903
kn 91
112
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1904
kn 92
113
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1905
kn 93
114
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1907
kn 94
115
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1908
kn 95
116
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1909
kn 96
117
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1910
kn 97
118
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1912
kn 98
119
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1913
kn 99
- 22 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
120
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1914
kn 100
121
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1915
kn 101
122
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1916
kn 102
123
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1917
kn 103
124
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1918
kn 104
125
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1919
kn 105
126
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1920
kn 106
127
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1921
kn 107
128
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1922
kn 108
129
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1923
kn 109
130
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1924
kn 110
131
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1925
kn 111
132
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1926
kn 112
133
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1927
kn 113
134
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1933
kn 114
135
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1934
kn 115
136
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1935
kn 116
137
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1936
kn 117
138
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1937
kn 118
139
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1938
kn 119
140
Hlavní účet domácnosti
1908
kn 120
141
Hlavní účet domácnosti
1909
kn 121
142
Hlavní účet domácnosti
1910
kn 122
143
Hlavní účet domácnosti
1911
kn 123
- 23 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
144
Hlavní účet domácnosti
1912
kn 124
145
Hlavní účet domácnosti
1913
kn 125
146
Hlavní účet domácnosti
1914
kn 126
147
Hlavní účet domácnosti
1933
kn 127
148
Hlavní účet domácnosti
1934
kn 128
149
Hlavní účet domácnosti
1935
kn 129
150
Hlavní účet domácnosti
1936
kn 130
151
Hlavní účet domácnosti
1937
kn 131
152
Hlavní účet domácnosti
1938
kn 132
153
Hlavní účet domácnosti
1939
kn 133
154
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1908
kn 134
155
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1909
kn 135
156
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1910
kn 136
157
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1911
kn 137
158
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1912
kn 138
159
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1913
kn 139
160
Peněžní deník k hlavnímu účtu domácnosti
1914
kn 140
161
Účet zámku, zámecké zahrady, vily "Černín" a rodové 1926
hrobky
kn 141
162
Účet zámku, zámecké zahrady, vily "Černín" a rodové 1927
hrobky
kn 142
163
Účet zámku, zámecké zahrady, vily "Černín" a rodové 1928
hrobky
kn 143
164
Účet zámku, zámecké zahrady, vily "Černín" a rodové 1929
hrobky
kn 144
- 24 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
165
Účet zámku, zámecké zahrady, vily "Černín" a rodové 1930
hrobky
kn 145
166
Účet zámku, zámecké zahrady, vily "Černín" a rodové 1931
hrobky
kn 146
167
Účet zámku, zámecké zahrady, vily "Černín" a rodové 1932
hrobky
kn 147
168
Účet zámku, zámecké zahrady, vily "Černín" a rodové 1933
hrobky
kn 148
169
Účet zámku, zámecké zahrady, vily "Černín" a rodové 1934
hrobky
kn 149
170
Účet zámku, zámecké zahrady, vily "Černín" a rodové 1935
hrobky
kn 150
171
Účet zámku, zámecké zahrady, vily "Černín" a rodové 1936
hrobky
kn 151
172
Účet zámku, zámecké zahrady, vily "Černín" a rodové 1937
hrobky
kn 152
173
Účet zámku, zámecké zahrady, vily "Černín" a rodové 1939
hrobky
kn 153
174
Peněžní deník k účtu zámku, zámecké zahrady, vily
"Černín" a rodové hrobky
1926
kn 154
175
Peněžní deník k účtu zámku, zámecké zahrady, vily
"Černín" a rodové hrobky
1927
kn 155
176
Peněžní deník k účtu zámku, zámecké zahrady, vily
"Černín" a rodové hrobky
1928
kn 156
177
Peněžní deník k účtu zámku, zámecké zahrady, vily
"Černín" a rodové hrobky
1929
kn 157
178
Peněžní deník k účtu zámku, zámecké zahrady, vily
"Černín" a rodové hrobky
1930
kn 158
179
Peněžní deník k účtu zámku, zámecké zahrady, vily
"Černín" a rodové hrobky
1931
kn 159
180
Peněžní deník k účtu zámku, zámecké zahrady, vily
"Černín" a rodové hrobky
1932
kn 160
- 25 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
181
Peněžní deník k účtu zámku, zámecké zahrady, vily
"Černín" a rodové hrobky
1933
kn 161
182
Peněžní deník k účtu zámku, zámecké zahrady, vily
"Černín" a rodové hrobky
1934
kn 162
183
Peněžní deník k účtu zámku, zámecké zahrady, vily
"Černín" a rodové hrobky
1935
kn 163
184
Peněžní deník k účtu zámku, zámecké zahrady, vily
"Černín" a rodové hrobky
1936
kn 164
185
Peněžní deník k účtu zámku, zámecké zahrady, vily
"Černín" a rodové hrobky
1937
kn 165
186
Peněžní deník k účtu zámku, zámecké zahrady, vily
"Černín" a rodové hrobky
1938
kn 166
187
Účet domácnosti v pražském domě včetně účtů
nájemníků
1923/1926
kn 167
188
Účet zámecké kuchyně
1907/1912
kn 168
189
Účet zámecké kuchyně
1912/1922
kn 169
190
Účet zámecké kuchyně
1922/1938
kn 170
191
Rejstřík spotřeby vína
1909/1930
kn 171
192
Vila Černín, příjmy
1933
kn 172
193
Vila Černín, výdaje
1933
kn 173
194
Záznam o změnách majitelů panství Vrchlabí v letech 1650
1544-1602. Výpisy z desek zemských, čes., něm
kt 5
195
Výpisy z fondů Archivu ministerstva vnitra pro
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, týkající se
Gendorfů a Morzinů v letech 1546-1651, něm
1901/1930
kt 5
196
Smlouva mezi Albrechtem z Valdštejna a Vilémem
Miřkovským ze Stropčic o koupi Vrchlabí ze 4.
března 1624. Opisy čes., něm
1645/1653
kt 5
2. Spisový materiál
Držba panství Vrchlabí a Lomnice nad Popelkou
- 26 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
197
Výtah z desek zemských o způsobu splácení kupní
sumy za panství Vrchlabí. Něm
s.d.
198
Rozpis splátek dluhů, váznoucích na panství Vrchlabí, 1629-06-04
něm
kt 5
199
Specifikace způsobu úhrady sumy 110 000 kop
s.d.
míšeňských grošů, za niž Albrecht z Valdštejna koupil
panství Vrchlabí, něm
kt 5
200
Soupis poddaných, které si při prodeji panství
Vrchlabí vyhradil Vilém Miřkovský ze Stropčic
s.d.
kt 5
201
Výtah z kupní smlouvy na prodej panství Vrchlabí
s.d.
kt 5
202
Pohledávky váznoucí na panství Vrchlabí, čes, něm
1589/1619
kt 5
Dluhová korespondence Johanky Pruškovské,
1611/1617
ručitelky majitele Vrchlabí Viléma Miiřkovského čes,
něm
kt 5
kt 5
- korespondence Viléma a Roziny Miřkovských ze
Stropčic, rozhodnutí Úřadu desek zemských
203
-přiložen dlužní úpis Desideria Pruškovského
204
Dokumenty k historii panství Vrchlabí za Gendorfů a
Morzinů (16.-18. stol.), opisy, čes, něm
1901/1920
kt 5
205
Smlouva ze 6. ledna 1559, jíž Jiří z Valdšteina kupuje 1643-10-09
statek Lánov za 100 kop českých grošů, výpis z desek
zemských, čes
kt 5
206
Jiří z Valdštejna postupuje císaři Ferdinandu I. díl
obce Lánova, výpis z desek zemských, čes
1668-02-02
kt 5
-přiložen nedatovaný výtah z kupní smlouvy
207
Výpis z desek zemských o změnách majitelů vsi
Lánova v 15.-16.století
1604
kt 5
208
Dohoda Václava a Zdeňka Valdštejnů o Lomnici nad
Popelkou a Štěpanicích, koncept, opis a výtah, něm
s.d.
kt 5
209
Dohoda Maxiimiliána, Jana Viktorina a Karla
Ferdinanda Valdštejnů o panství Lomnice nad
Popelkou
1647-12-31
kt 5
- 27 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
210
Ferdinand III. uděluje Janu Viktorinu Valdštejnovi
svolení k prodeji panství Lomnice nad Popelkou
1654-10-22
kt 5
211
Dohoda Maxiimiliána, Jana Viktorina a Karla
Ferdinanda Valdštejnů o panství Lomnice nad
Popelkou z roku 1654, výpis z desek zemských
1655-01-16
kt 5
Založení kláštera ve Vrchlabí
212
Fundační instrument vrchlabského kláštera
augustiniánů, koncept a opis, něm
s.d.
kt 5
213
Fundační instrument vrchlabského kláštera
augustiniánů, opis s dodatkem Václava Morzina z
21.4. 1705, něm
1705-02-01
kt 5
214
Fundační instrument vrchlabského kláštera
augustiniánů, opis, něm., lat
1705-02-01
kt 5
215
Popis slavnosti položení základního kamene ke stavbě 1713-06-05
klášterního kostela ve Vrchlabí s výčtem pozvaných
osob, něm
kt 5
216
Výčet předmětů a zařízení, jež mají být dodány pro
klášter ve Vrchlabí, něm
s.d.
kt 5
217
Návrh na hmotné zajištění mnichů v klášteře ve
Vrchlabí, koncept, něm
1704-03-25
kt 5
218
Rozhodnutí o podmínkách pro založení kláštera ve
Vrchlabí, koncept, lat
s.d.
kt 5
219
Václav Morzin vyslovuje souhlas se zřízením kláštera 1703-08-21
augustiniánů ve Vrchlabí, něm
kt 5
220
List Ferdinanda Maximiliána Morzina bratru
Václavovi ve věci kláštera ve Vrchlabí, koncept, něm
s.d.
kt 5
221
Listy Ferdinanda Matyáše Morzina synovci
Maximilánovi ve věci vrchlabského kláštera
1703
kt 5
222
František Mikuláš Morzin synovci Maximilánovi ve
věci vrchlabského kláštera, něm
1703-06-17
kt 5
- s dodatkem Václava Morzina ze 30.8. 1714 a
schvalovací klauzulí královéhradeckého biskupa Jana
Adama Vratislava z Mitrovic ze 30.8. 1714
- 28 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
223
František Mikuláš Morzin vyslovuje souhlas s fundací 1703-06-17
vrchlabského kláštera, lat
kt 5
224
Listy královéhradeckého biskupa Tobiáše Beckera
Maximiliánovi Morzinovi v záležitosti kláštera ve
Vrchlabí, něm, lat
1704/1705
kt 5
225
Listy Maximiliána Morzina biskupovi Tobiáši
Beckerovi v záležitosti kláštera ve Vrchlabí, něm
1704/1705
kt 5
226
Biskup Tobiáš Becker Václavu Morzinovi v
záležitosti kláštera ve Vrchlabí,něm
1706-04-30
kt 5
227
Václav Morzin krajským hejtmanům
královéhradeckého kraje ohledně fundace
vrchlabského kláštera, opis,něm
1715-04-10
kt 5
228
Generální vikář královéhradeckého biskupství Jan
Jindřich Barthel Maximilánu Morzinovi, něm, lat
1704/1705
kt 5
229
List v záležřitosti kláštera augustiniánů ve Vrchlabí
1704/1705
kt 5
230
Generální vikář královéhradeckého biskupství Jan
Jindřich Barthel regentu Janu Ludvíkovi
1704/1706
kt 5
231
Představený řádu augustiniánů Franciscus Adeodatus
Nuzzi děkuje Maximiliánu Morzinovi za fundování
kláštera ve Vrchlabí, Řím, lat
1705-06-08
kt 5
232
Generální apoštolský vikář řádu augustiniánů
poustevníků Franciscus Maria Guerni Václavu
Morzinovi, Řím, lat
1718-03-22
kt 5
233
Inventář 48 morzinských písemností, týkajícíse
náboženských záležitostí včetně kláštera ve Vrchlabí
1703/1718
kt 5
Jiné písemnosti
234
Řemeslnické a obchodní účty, něm, čes
s.d.
kt 6
235
Kuchyňské účty, něm
s.d.
kt 6
236
Spor Morzinů s Hrzány z Harasova o dědictví po
Sabině Žofii Morzinové, v 1. manželství Hrzánové,
něm, čes
1647/1692
kt 6
- 29 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
237
Majetkové vyrovnání mezi velkopřevorem
maltézského řádu Ferdinandem Ludvíkem
Liebsteinským z Kolovrat a bratry Morziny, něm
1688-11-24
kt 6
238
Poplatky účtované Morzinům za výpisy z desek
zemských, něm
1700/1715
kt 6
239
Dědické nároky sourozenců Petra, Karla, Ferdinanda a 1763-10-10
Marie Anny Morzinů vůči pozůstalosti po matce a
babičce, něm
kt 6
240
Dohoda o dělení majetku mezi bratry Karlem
Josefem, Ferdinandem Janem a Petrem Vítem
Morziny, něm
1764-03-03
kt 6
241
Majetkové vyrovnání mezi Rudolfem Morzinem
1764-03-03
(1752-1817) a jeho bratry, orig., opisy, koncepty, něm
kt 6
-text vyrovnání, osobní a úřední korespondence
1783
242
Výdaje na oblečení pro mladé Morziny při lovu v
Poděbradech, něm
s.d.
243
Neúplný záznam cestovních výdajů mladých Morzinů 1701/1720
v Itálii
kt 6
244
Soupis nábytku, zakoupeného pro mladé Morziny,
něm
kt 6
245
Pamětní spis o morzinské nadaci ve prospěch kláštera 1751/1800
kapucínů v Sušici, něm
kt 6
246
Specifikace věcí, zanechaných v morzinském domě,
něm
s.d.
kt 6
247
Hraběnka Harrachová kvituje hraběte Morzina z
částky 147 zl, něm
s.d.
kt 6
248
Kateřina z Újezda žádá Úřad desek zemských o
vyplacení pohledávky, váznoucí na morzinském
statku Kounice, opis, něm
s.d.
kt 6
s.d.
kt 6
III. Korespondence
249
Jan Václav Fischer hraběti Morzinovi, něm
1760-04-27
kt 6
250
Konstancie Hörleinová neznámému adresátu v
záležitosti pohledávky za hrabětem Morzinem, něm
s.d.
kt 6
- 30 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
251
Kleindorffer hraběti Morzinovi, něm
1790-03-03
kt 6
252
Maximilián Martinic morzinskému úředníku, něm
1700-10-23
kt 6
253
Hrabě de Saint Genois hraběti Morzinovi, něm
1850-09-21
kt 6
254
Ferdinand Morzin neznámému adresátu, něm
s.d.
kt 6
255
List hraběti Morzinovi, s obállkou, franc.
s.d.
kt 6
256
Neurčená korespondence, koncepty, opisy, čes., něm., 17/18
ital., lat
kt 6
IV. Ostatní materiál
257
Inventář sbírky drahokamů, minerálů a nerostů, něm
s.d.
kn 174
258
Inventář sbírky drahokamů, minerálů a nerostů, něm
s.d.
kn 175
259
Inventář mineralogické sbírky Morzinů ("malá sbírka
ve skříních A, B) , něm
s.d.
kn 176
260
Podací protokol roty kapitána Morzina
1848
kn 177
261
Záznamy lékařských receptů Morzinů a jejich
sloužících
1814/1815
kn 178
262
Modllitba, lat
s.d.
263
Papež Klement X. uděluje odpustkové právo kostelu 1676-03-24
Panny Marie v Bošíně na panství Křinec, perg., pečeť
porušena, Řím, lat
kt 7
264
Papež Klement X. uděluje odpustkové právo kapli
svatého Quirina na hoře Koloč poblíž Kutné Hory,
perg.,Řím, lat
1676-03-27
kt 7
265
Papež Inocenc XI.. uděluje odpustkové právo kostelu 1679-03-15
svatého Jiljí v Křinci, perg.,Řím, lat
kt 7
266
Morzinská poznámková kniha
s.d.
kt 7
267
Instrukce pro štolbu
s.d.
kt 7
- 31 -
kt 7
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
B. Jednotliví členové rodu
Rudolf Morzin (z. 1646)
Životopisný materiál
268
Ferdinand II. uděluje Rudolfu a Pavlu Morzinovi titul 1632-05-10,
svobodných pánů, perg. 33 x 27 cm, velká císařská
pečeť v dřevěném pouzdře, něm
kt 7
- kniha vázaná v červeném sametu
1632, květen 10.
269
Ferdinand II. uděluje Rudolfu Morzinovi český
inkolát se všemi právy a povinnostmi, perg. 51 x 90
cm, přivěšena velká císařská pečeť, něm
1634-10-15,
kr 1
270
Ferdinand II. uděluje Rudolfu a Pavlu Morzinovi
hraběcí titul s predikátem "Vysoce urozený" a erb,
perg., něm. překlad latinského orig.
1636-08-18,
kt 7
1636-09-17,
kt 7
- kniha světle hnědé barvy 28 x 34 cm
271
Ferdinand II. uděluje Rudolfu a Pavlu Morzinovi
hraběcí titul s predikátem "Hoch und Wohlgeboren,
"Vysoce urozený", a polepšuje jim erb, perg. kniha v
rudých sametových deskách 29-31 cm, opatřená
pozlacenou velkou císařskou pečetí, lat
- součástí listiny, datované v Řezně dle římského
kalendáře (kalendy XV), barevné vyobrazení
morzinského erbu o rozm. 13,7 x 17,5 cm s
podrobným popisem
272
Taxátor České dvorské kanceláře potvrzuje uhrazení
taxy za vyhotovení konfirmace hraběcího titulu pro
Rudolfa Morzina, něm
1642-02-10
kt 7
273
Ferdinand III. potvrzuje Rudolfu a Pavlu Morzinovi
titul "Hoch und Wohlgeboren", perg. 47 x 72 cm,
pečeť pošk., něm
1642-02-16,
kt 8
274
Ferdinand III. potvrzuje právo Rudolfa a Pavla
Morzina na hraběcí titul a prediikát "Hoch und
Wohlgeboren", něm
1655-09-03
kt 8
1761-09-27
kt 8
- výpis z desek zemských a zkrácený opis (s.d.)
275
Ferdinand II. povyšuje 18. 8. 1636 Rudolfa a Pavla
Morzina do stavu říšských hrabat, opis, lat
- 32 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Majetkoprávní záležitosti
276
Ferdinand II. daruje Rudolfu Morzinovi panství
Vrchlabí, perg. 44 x 60 cm, přivěšená pečeť v
dřevěném pouzdře, něm
1635-12-01,
kr 2
277
Rudolf Morzin oznamuje Úřadu desek zemských, že
je držitelem statků a inkolátu v Českém království,
opis, něm
1635-04-30
kt 8
278
Ferdinand II. uděluje Rudolfu Morzinovi čekatelství
na zkonfiskované panství Vrchlabí, něm
1634-10-14
kt 8
279
Ferdinand II. informuje Českou komoru o
podmínkách předání panství Vrchlabí Rudolfu
Morzinovi, něm
1635-01-27
kt 8
280
Ferdinand II. informuje Českou komoru o berních
nárocích státu vůči panství Vrchlabí, něm
1635-03-28
kt 8
281
Ferdinand II. předává 1. prosince 1635 Rudolfu
1637-01-03
Morzinovi panství Vrchlabí jako náhradu a odměnu
za vojenské služby, výpis z desek zemských, něm, čes
kt 8
- přiloženy dvě kopie (jedna přetržená), něm
282
Akta ke třicetitisícovému dluhu váznoucímu na
panství Vrchlabí, něm
1635/1635
kt 8
283
List Ferdinanda II. českému místodržitelství ohledně
finanční situace panství Vrchlabí, něm, čes
1637-01-31
kt 8
284
České místodržitelství nařizuje Úřadu desek
zemských zaknihovat panství Vrchlabí jako dědičný
majetek Rudolfa Morzina, výpis z desek zemských,
něm
1637-01-24
kt 8
285
Obligace Viléma z Valdštejna na půjčku 300 dukátů
od vrchlabského hejtmana Ernsta Heinricha von
Ratzenberg, vidimovaný opis, něm
1654-11-20
kt 8
286
Obligace Viléma z Valdštejna na půjčku 250 dukátů
od vrchlabského hejtmana Ernsta Heinricha von
Ratzenberg, vidimovaný opis, něm
1654-11-20
kt 8
287
Inventář lenního dvora Dolní Lánov, který získal
Rudolf Morzin roku 1638 do zástavy, výtah z desek
dvorských, něm
1658-03-11
kt 8
- 33 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
288
Vyúčtování nákladů spojených s vyhotovením
darovacího listu na panství Vrchlabí, něm
s.d.
kt 8
289
List v dědickýcjh záležitostech furlánské větve
Morzinů, ital, lat
s.d.
kt 8
290
Proces mezi Rudolfem Morzinem a Gerhardem
Taxisem o statek Valečov, něm, lat
1633/1645
kt 9
Vojenská činnost
291
Ferdinand II. jmenuje Rudolfa Morzina plukovníkem
šesti rot arkebuzířů, něm
1631-07-19
kt 9
292
Patent Ferdinanda II., jímž jmenuje Rudolfa Morzina
velitelem 3000 vojáků ("Knechten"), něm
1632-04-15
kt 9
Patent Ferdinanda II., jímž jmenuje Rudolfa Morzina 1633-10-19
generálním polním strážmistrem s platem 800 zlatých
měsíčně, něm
kt 9
-přiložena stručnější verze téhož patentu
293
- přiložen patent téhož data (s odstřiženou pečetí),
oznamující všem vojenským jednotkám habsburské
armády jmenování Rudolfa Morzina generálním
polním strážmistrem
294
Ferdinand II.jmenuje Rudolfa Morzina generálním
polním zbrojmistrem, něm
1636-05-01
kt 9
295
Patent Ferdinanda II.o jmenování Rudolfa Morzina
generálním polním zbrojmistrem, něm
1636-05-13
kt 9
296
Patent Ferdinanda II.o jmenování Rudolfa Morzina
vellitelem 1000 kyrysníků, něm
1636-11-01
kt 9
297
Kvitance pro Rudolfa Morzina na předání 20 000
zlatých a 6666 dukátů pro vojenské účely, něm
1637-08-17
kt 9
298
Výčet nákladů na zřízení dělostřelectva ve Slezsku,
něm
1637
kt 9
299
Ferdinand III. oznamuje, že jmenoval Jana Jiřího,
vévodu saského, polním maršálem
1638-11-10
kt 9
Korespondence
- 34 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Korespondence přijatá
300
Ferdinand II. ruší přísahu věrnosti Rudolfa Morzina
Albrechtu z Valdštejna a uděluje mu pokyny stran
vedení válečných operací, něm
1634-02-18
kt 9
301
Ferdinand II. vyslovuje Rudolfu Morzinovi uznání za
statečnost v bitvě u Nördlingen, něm
1634-09-27
kt 9
302
List Ferdinanda II., týkající se válečných operací ve
Slezsku, něm
1635-07-30
kt 9
303
List Ferdinanda II., týkající se hospodářské situace na 1635-07-30.
panství Vrchlabí, něm
kt 9
304
List Ferdinanda II., týkající se průběhu válečných
operací, něm
1636-01-16
kt 9
305
List Ferdinanda II., týkající se financování armády,
něm
1637-08-01
kt 9
306
Ferdinand III. polnímu maršálu Rudolfu Morzinovi ve 1638-12-24
věci vojenského zásobování, něm
kt 9
307
Ferdinand III. o financování války z prostředků
Českého království, něm
1643-03-14
kt 9
308
Listy ve vojenských záležitostech od neznámých
pisatelů, něm
1636/1637
kt 9
Korespondence odeslaná
309
Ottavio Piccolomini, sdělení o válečných událostech v 1634-04-08
Říši, ital
kt 9
310
Císař Ferdinand II., žádost o udělení říšského
hraběcího titulu, něm
1636-08-18
kt 9
1638-12-19
kt 9
- datace se týká přijetí listu císařskou kanceláří v
Řezně
311
Císař Ferdinand III., o saském kurfiřtovi a potížích s
financováním habsburské armády
Pavel Morzin (1613-1688)
Životopisný materiál
- 35 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
312
Záznam o narození Jana Pavla Morzina, pořízený z
matriky křtů v Lublani, lat
1661-06-02
kt 9
-vidimován městskou radou ve Vrchlabí 18. prosince
1765
313
Pokyn císaře Ferdinanda III. stran složení přísahy
věrnosti Pavlem Morzinem, opis, něm
1646-05-09
kt 9
314
Potvrzení o řádném manželském a šlechtickém
původu Pavla Morzina, vydané patriarchou
aquilejským, lat
1654-07-12
kt 9
315
Svatební smlouva mezi Pavlem Morzinem a
Alžbětou Hrzánovou z Harasova, něm
1644-10-26
kt 9
316
Svatební smlouva mezi Pavlem Morzinem a Annou
Sidonií Zádubskou ze Schönthallu, něm
1679-02-04
kt 9
317
Testament Pavla Morzina z 18. dubna 1684, opis, něm 1761-04-01
kt 9
318
Testament Pavla Morzina z 18. dubna 1684, opis, něm 1894-07-13
kt 9
- doplněný o specifikaci, jak naložit s mobiliářem,
mincemi a klenoty
319
Dodatek k testamentu Pavla Morzina z 30. října 1688, 1894-07-14
opis, něm
kt 9
320
Výtah z testamentu Pavla Morzina, něm
1717-02-22
kt 9
321
Pavel Morzin se na Úřadě desk zemských 21. června
1646 "přiznává" k povinnostem obyvatele Českého
království, opis, něm
1654-01-23
kt 9
322
Místodržitelství nařizuje Úřadu desek zemských
intabulovat císařský diplom, udělující Pavlu
Morzinovi český inkolát, opis, něm
1654-01-23
kt 9
323
Reskript Leopolda I. úřadům ve Slezsku, oznamující
udělení predikátu "Hoch und Wohlgeboren" Pavlu
Morzinovi, orig. a opis, něm
1659-03-28
kt 10
324
Císař Leopold I. uděluje Pavlu Morzinovi predikát
"Hoch und Wohlgeborn" , perg. kniha v červených
sametových deskách 33 x 24 cm, přivěšena velká
císařská pečeť v dřevěném pouzdře, něm
1659-03-28,
kt 10
- 36 -
inv. č.
obsah
datace
325
Císař Leopold I. uděluje Pavlu Morzinovi dědičně
1671-07-28,
hraběcí titul s predikátem Illustrium Generosorum vel
Magnificorum neboli Hoch und Wohlgebohrnes
neboli Wysoce Urozený, lat, přivěšena velká císařská
pečeť v dřevěném pouzdře
evid. jedn.
kt 10
- perg. kniha v červených sametových deskách 33 x
24 cm
326
Kvitance na taxy uhrazené Pavlem Morzinem u
centrálních úřadů v souvislosti s udělením predikátu
"Hoch und Wohlgeboren", něm
1659/1671
kt 11
327
Císař Leopold I. oznamuje komornímu soudu ve
1671-07-28
Špýru udělení hraběcího titulu Pavlu Morzinovi, opis,
něm
kt 11
328
Císař Leopold I. potvrzuje Pavlu Morzinovi a jeho
1672-03-20,
potomkům dědičný říšský hraběcí titul s predikátem
"Hoch und Wohlgeboren", perg. 32 x, 57 cm,
přivěšená velká císařská pečeť v plechovém, pouzdře,
něm
kt 11
329
Kurfiřtská kancelář v Mohuči potvrzuje příjem
císařského reskriptu ve věci říšského hraběcího titulu
pro Pavla Morzina, lat
1672-06-08
kt 11
330
Vicekancléř říšské dvorské kanceláře Leopold Vilém
Königsegg intimuje udělení predikátu "Hoch und
Wohlgeboren" Pavlu Morzinovi, opis, lat
1671-11-28
kt 11
331
Inventář písemností k potvrzení hraběcího titulu a
predikátu pro Pavla Morzina, něm
s.d.
kt 11
332
Korespondence k udělení predikátu "Hoch und
Wohlgeboren" Pavlu Morzinovi, něm
1675/1680
kt 11
- koncepty, opisy, taxy
333
Arcibiskupský dispens od zákazu požívání masa a
1652-02-24
mléka během velikonočního půstu pro Pavla Morzina
a jeho rodinu, lat
kt 11
334
Seznam léků pro Pavla Morzina, něm
1688-04-01
kt 11
335
Lékařské recepty pro Pavla Morzina, jeho ženu a
dceru, něm
1685/1687
kt 11
- 37 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
336
Fundace Pavla Morzina ve prospěch řádu kajetánů
(theatinů), něm
1674-02-14
kt 11
- dopsána potvrzení řádu o splátkách v letech
1675-1676
337
Fundace Pavla Morzina na konání pobožností v
zámecké kapli ve Vrchlabí, opis, lat, něm
1684-09-16
kt 11
338
Fundace pro čtyři mše ve vrchlabské zámecké kapli,
koncept, lat a něm
1684-09-16
kt 11
339
Císař Leopold I. potvrzuje zřízení rodinného
1665-09-15,
fideikomisu Pavlem Morzinem, perg. kmiha v
červených sametových deskách 28 x 32 cm, přivěšená
pečeť zcela rozlámána, něm
kt 12
340
Zákládací listina morzinského rodinného fideikomisu, 1688-11-18
opis, něm
kt 12
Majetkoprávní záležitosti
Fideikomisní a alodiální majetek
- brožura s označením Instrumentum Fidei-Comissi
Familiae Morziniandae
341
Císař Leopold I. potvrzuje zřízení rodinného
fideikomisu Pavlem Morzinem, opis, něm
s.d.
kt 12
342
Císař Leopold I. potvrzuje zřízení rodinného
fideikomisu Pavlem Morzinem, opis, něm
1894-06-15
kt 12
343
Přehled fideikomisního a alodiálního jmění Pavla
Morzina
1673/1675
kt 12
- obsahuje soupis dluhů Pavla Morzina a návrh na
sestavení alodiálních podílů pro jeho čtyři syny
344
Jan Viktorin Valdštein prodává roku 1653 Pavlu
Morzinovi statek Lomnice nad Popelkou, opis a
koncept, něm. a čes
s.d.
kt 12
345
Oznámení Pavla Morzina bratřím Valdštejnům v
souvislosti s kupní smlouvou na statek Lomnici nad
Popelkou, něm
s.d.
kt 12
- 38 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
346
Pavel Morzin kupuje od Jana Rudolfa Záruby z
Hustířan statek Čistá, koncept, něm
1688-07-13
kt 12
347
Pavel Morzin kupuje od Jana Rudolfa Záruby z
Hustířan statek Čistá, něm
1688-10-28
kt 12
348
Dílčí zemskodeskový výtah z kupní smlouvy na statek 1740-11-03
Čistá, něm
kt 12
349
Pavel Morzin kupuje od Karla Leopolda
1666-06-24
Caretto-Millesimo statky Dolní Lukavice, Řenče, Seč
a Střižovice
kt 12
- připojena předběžná smlouva s odllišnými
finančními údaji
350
Kvitance dílčí splátky v souvislosti s prodejem statku
Dolní Lukavice, výpis z desek zemských, něm
1687-06-09
kt 12
351
Karel Heřman z Dobrše prodává Ottovi Jiřímu z
Helversenu roku 1655 jednu čtvrtinu statku Dolní
Lukavice, výpis z desek zemských, čes
1671-04-28
kt 12
352
Karel Leopold Caretto-Millesimo vkládá statky Dolní 1667-07-20
Lukavice a Řenče do desek zemských, něm
kt 12
353
Spor Markvarta Jana Lukavského z Řenče a na Horní
Lukavici s obcí Dobřany o les, výpis z desek
zemských, čes
1677-03-31
kt 12
354
Adam Jan Laubský z Lub prodává roku 1623 Janu
Filipu Krocovi ze Šarfenštejnu statek Řenče, výpis z
desek zemských, čes
1671-04-27
kt 12
355
František Albrecht Harrach prodává Karlu Leopoldu
Caretto-Millesimo statek Dolní Lukavice a Řenče,
opis, něm
1665-01-04
kt 12
356
Pavel Morzin prodává Leopoldu Josefovi z Lamberka 1687-09-02
statek Lesonice, opis, něm
kt 12
357
Alodiální statky Lesonice a Červený Martínkov, něm, 1677/1683, s.d.
čes
kt 13
- soukromá a úřední korespondence, dluhy bývalého
majitele Markvarta Věžníka, kvitance, inventáře aj
358
Zemské dluhy statků ve Znojemském kraji včetně
Lesonic, něm
- 39 -
1637/1680
kt 13
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
359
Izabela Emílie Šmerovská ze Salmu prodává Ignáci
Karlu ze Šternberka statky Opálka, Klenová a
Bezděkov, opis, něm
1669-03-20
kt 13
360
Ignác Karel ze Šternberka prodává Pavlu Morzinovi
statky Opálka, Klenová a Bezděkov, opis, něm
1673-05-14
kt 13
361
Ignác Karel ze Šternberka prodává Pavlu Morzinovi
statky Opálka, Klenová a Bezděkov, dílčí výpisy z
desek zemských, něm
1673/1679
kt 13
- připojen soupis poplatků za intabulaci
362
Magdalena Polyxena Ladronová prodává Pavlu
Morzinovi statek Nižbor, něm
1664-11-13
kt 13
363
Pavel Morzin prodává Janu Adolfu ze
Schwarzenberga statek Nižbor, opis, něm
1679-09-05
kt 13
364
Magdalena Polyxena Ladronová daruje Tomáši
Höflerovi uprázdněný dvůr ve vsi Stradonice u
Nižbora, něm
1651-02-06
kt 13
365
Tomáš Höfler prodává dvůr ve vsi Stradonice u
Nižbora Pavlu Morzinovi, něm
1665-12-09
kt 13
366
Převod lenního dvora v Lánově do majetku Pavla
Morzina, něm
1654/1663
kt 13
1669-02-07
kt 13
1673
kt 13
1674
kt 13
- kupní smlouva, úřední korespondence, císařské
rozhodnutí ve věci Lánova z 19. srpna 1660, kvitance,
intabulační taxy
367
Město Nymburk prodává Pavlu Morzinovi pozemky
městského špitálu, něm
- připojen souhlas České komory a kvitance
Účetní materiál
368
Účet domácnosti s přílohami, něm a čes
- kvitance, specifikace, řemeslnické a dodavatelské
účty
369
Účet domácnosti s přílohami, něm a čes
- 40 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1676
kt 13
Účet domácnosti s přílohami, něm, čes, lat, ital a hebr 1677
kt 13
- kvitance, specifikace, řemeslnické a dodavatelské
účty, pošk.
370
Účet domácnosti s přílohami, něm a čes
- kvitance, specifikace, řemeslnické a dodavatelské
účty
371
- kvitance, účetní korespondence, specifikace,
řemeslnické a dodavatelské účty
372
Účet domácnosti s přílohami, něm a čes
1679
kt 14
373
Účet domácnosti s přílohami, něm a hebr
1681
kt 14
1683
kt 14
1664
kt 14
1665
kt 14
1666
kt 14
1667
kt 14
1668
kt 14
1669
kt 14
- kvitance, specifikace, řemeslnické a dodavatelské
účty, kuchyňské cedule
374
Účet domácnosti s přílohami, něm
- kvitance, specifikace, řemeslnické a dodavatelské
účty
375
Přílohy k účtu domácnosti, něm a ital
- kvitance a účet za látky pro hraběnku Morzinovou
376
Přílohy k účtu domácnosti, něm a čes
- kvitance, řemeslnické a dodavatelské účty
377
Přílohy k účtu domácnosti, něm
- kvitance a řemeslnický účet
378
Přílohy k účtu domácnosti, něm a čes
- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty
379
Přílohy k účtu domácnosti, něm
- kvitance a řemenářské účty
380
Přílohy k účtu domácnosti, něm
- 41 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1670
kt 14
1671
kt 14
1672/1674
kt 14
1675
kt 14
1678
kt 14
1678
kt 15
1682
kt 15
1684
kt 15
1685
kt 15
1686
kt 15
1687
kt 15
- kvitance a řemeslnické účty
381
Přílohy k účtu domácnosti, něm
- řemeslnické a dodavatelské účty
382
Přílohy k účtu domácnosti, něm
- řemeslnické a dodavatelské účty
383
Přílohy k účtu domácnosti, něm., čes. a lat
- kvitance a obligace
384
Přílohy k účtu domácnosti, něm., lat., ital. a hebr
- kvitance, řemeslnické a dodavatelské účty
385
Přílohy k účtu domácnosti, něm
- kvitance, řemeslnické a dodavatelské účty
386
Přílohy k účtu domácnosti, něm. a čes
- kvitance, specifikace, řemeslnické a dodavatelské
účty
387
Přílohy k účtu domácnosti, něm. a čes
- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty
388
Přílohy k účtu domácnosti, něm
- kvitance
389
Přílohy k účtu domácnosti, něm
- kvitance, obligace a specifikace
390
Přílohy k účtu domácnosti, něm
- kvitance
391
Přílohy k účtu domácnosti, něm. a čes
- kvitance, obligace, účetní cedule
- 42 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
392
Přílohy k účtu domácnosti, něm
1688
kt 15
- kvitance, obligace, specifikace, řemeslnické a
dodavatelské účty, kuchyňské cedule
393
Kvitance purkmistra a rady města Törkaw na splátku
150 zl od Pavla Morzina, něm
1649-12-08
kt 15
394
Úřad desek zemských kvituje Pavla Morzina z
uhrazení taxy 18 kop míšeňských, čes
1654-01-30
kt 15
395
Obligace Pavla Morzina na 250 zl ve prospěch Jana
Viktorina Valdštejna, opis, něm
1657-09-15
kt 15
396
Obligace Františka Arina von Arino na 600 zl ve
prospěch Pavla Morzina, opis a koncept, něm
1659-08-25
kt 15
397
Kvitance na přijaté peníze Giovanniho Francesca
(Johanna Franze) Hoffmanna, vyplácené v průběhu
kavalírské cesty mladého hraběte Morzina, ital
1664/1665
kt 15
- vyplácené proti směnkám z pražské směnárny
Giambelli v Bruselu, Paříži, Lyonu, Benátkách a Římě
398
Kvitance na platby zemských dávek z panství Nižbor
1662/1673
kt 15
399
Peněžní obchody Pavla Morzina s pražským kupcem a 1671/1688
směnárníkem Janem Petrem (Giovani Pietro)
Pedronim, něm, ital
kt 15
- kvitance, účty, směnky, objednávky
400
Kvitance sekretáře J. Benedikta Smolíka na úhradu
úroků z jeho půjčky Pavlu Morzinovi, něm
1672/1687
kt 15
401
Kvitance a obligace Marie Alžběty Funckové na
úhradu úroků z její půjčky hraběti Morzinovi, něm
1672/1687
kt 16
- přiložena obligace Pavla Morzina na 3000 zl ve
prospěch Marie A. Funckové
402
Vyúčtování nákladů na pohřeb Pavla Morzina, něm a
lat
1688
kt 16
403
Kvitance na úhradu nákladů za odsloužené zádušní
mše za Pavla Morzina, něm., lat. a čes
1688
kt 16
404
Účty za léky pro Pavla Morzina, něm. a lat
1664/1696
kt 16
- 43 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
405
Účty za dodávky vody do morzinského paláce v
Praze, něm
1673/1682
kt 16
- dodavatelem vody Nové Mlýny na Novém Městě
pražském
406
Směnka královéhradeckého kanovníka Rudolfa
Gortzera na 150 zl, ital
1671-02-02
kt 16
407
Vyúčtování mezi Pavlem Morzinem a jeho synem
Janem Rudolfem, něm
1681-01-03
kt 16
408
Cese Ladislava a Viléma z Valdštejna, jíž postupují
dluh Alše Ferdinanda Vratislava z Mitrovic Pavlu
Morzinovi, opis, čes
1672-02-02
kt 16
1673-04
kt 16
- připojen stručnější výpis
409
Pavel Morzin kvituje bratry Ladislava a Viléma z
Valdštejna z uhrazení úroků z dluhu, opis, něm
410
Příkaz k výplatě deputátu pro sekretáře Jana Ludvíka, 1688-03-22
něm
kt 16
411
Účet sekretáře Jana Ludvíka, něm
kt 16
412
Řehoř Puchler kvituje sekretáře Jana Ludvíka z platby 1656-03-27
za dodané zboží, něm
1682
kt 16
Ostatní majetkoprávní záležitosti
413
Spor Altany, Terentie a Pavla Morzinů proti Bernardu 1641/1672
a Vavřinci von Lanthieri o statek Wysoko ve
Furlánsku, pošk., lat., ital. a něm
kt 16
- jednání soudu v Gorici, korespondence, rozhodnutí
císaře z 8. března 1659, místopřísežné prohlášení Julia
Caesara di Morzin o příbuzenských vztazích v rodině
Morzinů, potvrzené habsburským místodržitelem v
Gorici baronem Janem Filipem Cobenzlem a notářem
Janem Markem Stubellem
414
Spor Pavla Morzina s Janem Kristiánem Valdštejnem 1647/1654
kvůli kauci za Valdštejnovo zajetí Švédy, něm
- řezané cedule, korespondence, soudní výpovědi
- 44 -
kt 16
inv. č.
obsah
datace
415
Spor Pavla Morzina s arcibiskupem Arnoštem
Harrachem kvůli poddaným
s.d.
- výpovědi svědků, potvrzení desek zemských, že
Pavel Morzin pohnal před komorní soud hejtmana
štěpanického panství Harrachů
s.d.,[1660]
Finanční proces mezi Pavlem Morzinem a Ludmilou
Markétou Valdštejnovou na Lukavici a
Rožďalovicích, orig. a koncepty, něm. a čes
1657/1688
kt 17
1660/1661
kt 17
1661/1662
kt 17
Spor Pavla Morzina s Českou komorou o dluh
1668/1669
někdejšího majitele vrchlabského panství Viléma
Miřkovského ze Stropčic ve výši 2000 kop, něm. a čes
kt 17
416
evid. jedn.
kt 17
- korespondence s úřady a soudy, výkazy dluhů, cese,
obligace
417
Dědický spor Pavla Morzina s bratrancem Rudolfem
Gortzerem, orig. a koncepty, lat., ital. a něm
-úřední korespondence, stížnosti, dupliky, gorická
dědická statuta, cese
418
Majetkový spor Pavla Morzina s cesionářem svého
bratrance Rudolfa Gortzera Zikmundem Sebastiánem
Scharffem, ital. a něm
- výslechy svědků, korespondence
419
- inventář spisů, úřední korespondence, výpisy z desek
zemských
420
Spor mezi Pavlem Morzinem a Veronikou Alžbětou
Stošínou z Kounic o dědické nároky po Smiřických,
orig., opisy, výpisy z desek zemských, něm
1667/1668
kt 17
- inventář písemností, soukromá a úřední
korespondence, kupní smlouva
421
Řezaná cedule Pavla Morzina, kterou vyzývá
bývalého vrchlabského hejtmana Ernsta Heinricha
von Ratzenberg k navrácení peněz do vrchlabského
důchodu, opis, něm
s.d.
kt 17
422
Porovnání Pavla Morzina s Ignácem Karlem
Šternberkem ohledně statků Opálka, Bezděkov a
Klenová, koncept, něm
1676-05-20
kt 17
- 45 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
423
Porovnání Pavla Morzina s konventem augustiniánů u 1688
svatého Tomáše v Praze na Malé Straně, opis, něm
kt 17
424
Vyrovnání Pavla Morzina s Janem Adamem Hrzánem 1690-02-23
z Harasova, opis, něm
kt 17
425
Smlouvy Pavla Morzina s úřadem pro výběr nápojové 1676/1684
daně, něm
kt 17
426
Soupis dluhů Pavla Morzina, koncept, něm
s.d.
kt 17
427
Dluhy na statcích Seč a Chlum, výpis z desek
zemských, čes
1667-07-20
kt 17
428
Oznámení místodržitelské kanceláře dědicům po
1675-07-09
Františku Missironovi ohledně dluhů Pavla Morzina z
let 1641-1646
kt 17
429
Finanční záležitosti kláštera svatého Jakuba ve Vídni, 1681/1686
něm
kt 17
- císařská rozhodnutí, korespondence, prohlášení
Pavla Morzina ve věci cese dluhu svatojakubského
kláštera
430
Smlouva Pavla Morzina se stavitelem Domenikem
Orsim, něm
1664-05-10
kt 17
431
Smlouva Pavla Morzina s kameníkem Janerm
Baptistou Allio na výzdobu zámecké zahrady v
Novém Kunstberku, něm
1667-09-18
kt 17
432
Smlouva Pavla Morzina s kameníkem Tomášem
Meyerem na výzdobu morzinského paláce v Praze,
něm
1672-12-23
kt 17
1677-08-16
kt 17
1676-01-25
kt 17
- dopsány Meyerovy účty 1672-1675
433
Smlouva Pavla Morzina s polírem Pietrem
Suanacinim na opravu dominikánského ikostela v
Nymburce, něm
- připojeny účty Suanaciniho do roku 1682, ital a něm
434
Smlouva Pavla Morzina s čalouníkem Michalem
Mayerem na opravu šestnácti tureckých tapet, něm
- 46 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
435
Pavel Morzin uzavírá smlouvu o poskytování
právních služeb s přísežným zemským prokurátorem
Václavem Michalem Chotákem ze Lhoty, něm
1678-04-14
kt 17
436
Pavel Morzin uzavírá smlouvu se zámečnickým
mistrem Kašparem Weisskopem na práci v
morzinském paláci v Praze, něm
1674-10-24
kt 17
- dopsány účty do roku 1675
437
Pavel Morzin přijímá Jana Kryštofa Zeeheho za
písaře, něm
1683-11-11
kt 17
438
Pavel Morzin přijímá do služby kočího, něm
1687-08-13
kt 17
- dopsány účty do roku 1695
439
Písemnosti k nákupu diamantového šperku pro Pavla
Morzina od vídeňského Žida Arona Franckla, něm
1669
kt 17
440
Záznam o přepravě železa z panství Nižbor, čes
1672
kt 17
441
Ocenění oken a skel v domech hraběte Morzina, čes
1673-12-15
kt 17
442
Soupis poplatků úředníkům desek zemských za
1677-12-13
intabulaci svatební smlouvy Evy Konstancie
Vratislavová z Mitrovic a Jana Rudolfa Morzina, něm
kt 17
443
Záznam o poplatku pro Úřad desek zemských za
převod věna Kateřiny Polyxemy ovdovělé
Vratislavové, rozené Popelové z Lobkovic, ve
prospěch Pavla Morzina, něm
s.d.
kt 17
444
Řezaná cedule Pavla Morzina Janu Kryštofu z
Valdštejna ve finanční záležitosti, něm
1654-10-10
kt 18
445
Řezaná cedule Pavla Morzina Ignáci Karlu ze
1676-12-26
Šternberka ve finanční záležitosti, koncept a orig.,něm
kt 18
446
Pavel Morzin oznamuje moravskému zemskému
sněmu, že svému synu Ferdinandovi postoupil statek
Bítovánky, opis a koncept, něm
1676-07-26
kt 18
447
Seznam věcí, zaplacených Janu Viktorinu
Valdštejnovi z morzinského důchodu, něm
1650-01-01
kt 18
448
Pokyn úředníkovi, aby opatřil informace ve finanční
záležitosti, něm
1650-01-01
kt 18
- 47 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Korespondence
Korespondence přijatá
449
de Alss, Baltazar, něm
1672-11-02
kt 18
450
Arin z Arino, František, něm. a ital
1662/1663
kt 18
451
Caretto-Millesimo, Karel Leopold, něm
1667-05-12
kt 18
452
de Clari, ital
1665-02-14
kt 18
453
Černín, Humprecht Jan, ital
1676-01-12
kt 18
454
Dietrichstein, Gundaker, něm
1666-09-26
kt 18
455
Gerstman z Gerstenfeldu, Filip., něm
1681/1687
kt 18
456
Gortzer, Rudolf, královéhradecký kanovník a
1679-10-02
bratranec Pavla Morzina, stížnost na faráře v Lomnici,
ital
kt 18
457
Harrach, Arnošt, kardinál a arcibiskup pražský, něm
1653/1657
kt 18
458
Harrach, Ferdinand Bonaventura, orig. a opis, něm
1673-06-08
kt 18
459
Heniger, Albert, převor, něm
1682-05-28
kt 18
460
Hoffmann, Jan František, vídeňský agent, něm
1669
kt 18
461
Kinský, František Oldřich, něm
1674-08-19
kt 18
462
1669-1687, něm
1669/1687
kt 18
- listy z let 1670-1672 se týkají hraběcího titulu Pavlu
Morzinovi a tax za jeho udělení
463
Kolovrat, František Karel, moravský zemský hejtman, 1680-09-23
něm
kt 18
464
Küntzl, Zdeněk Dominik, něm
1683-05-20
kt 18
465
Lamberk, Leopold Josef
s.d.
kt 18
466
Lassaga z Paradisu, František, něm
1676-12-22
kt 18
- 48 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
467
Lažanský, Karel Maximilán, v záležitosti infanticidy,
něm
1670-09-15
kt 18
468
Merzenheimb, Johann, von, ital a něm
1671/1674
kt 18
- italské dopisy podepsány Giovani Marcina de
Merzenhaimb, silně poškozeny, písmo vybledlé, místy
zcela nečitelné
469
Mladotová, Anna Kateřina, roz. Rašínová, orig. a
opis, čes
1653-12-01
kt 18
470
Morzin, Ferdinand Matyáš, orig. a opis, něm
1681/1688
kt 18
471
Morzin, Jan Rudolf
1678-07-22
kt 18
472
Morzin, Pavel Tomáš, syn, ve vojenských
záležitostech, něm
1685/1688
kt 18
473
Morzin, Rudolf, bratr, něm
1646-02-08
kt 18
- pouze část obálky s uvedením adresáta a dopsaným
datem doručení listu
474
Nejvyšší berníci Českého království, čes
1654-01-28
kt 18
475
z Oujezdce, Václav, čes
1660-02-14
kt 18
476
Pizzeno, Giovani, žádá o náhradu škody, ital
1669-01-20
kt 18
477
Purkmistr a rada města Nymburka, něm
1668/1669
kt 18
478
z Rauče, Karel Rauč
1653-11-30
kt 18
479
Reeder, Kryštof, expeditor královského vrchního
berního úřadu, něm
1675
kt 18
480
Schwis, Jiří František, opis, něm
1680-12-17
kt 18
481
Suda, Jiří Kryštof Lukavský z Řenče, čes
1678-01-13
kt 18
482
Suda, Jan Markvart Lukavský z Řenče, čes. a něm
1677/1678
kt 18
483
z Sykwersteinu, Rudolf Ferdinand Sykwer, něm
1657-10-22
kt 18
484
Valdštejn, Adam Maximilián, něm
1666-04-07
kt 18
- 49 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
485
Valdštejn, Arnošt, něm
1674/1681
kt 18
486
Valdštejn, František Augustin, spor o les, opis, něm
s.d.
kt 18
487
Valdštejn, J., něm
1672
kt 18
488
Valdštejn, Jan Viktorin, pošk., něm
1656/1666
kt 18
489
Valdštejn, Vilém, ve finanční záležitosti, něm
1657/1675
kt 19
- list z 28. listopadu 1657 spolupodepsán dalšími
třemi věřiteli (Vilém Adam Sykwerstein, Veronika
Alžběta z Kounic)
490
Valdštejnová, Eva, něm
1665
kt 19
491
Věžník, Markvart, něm
1680/1683
kt 19
492
Vratislav, Kryštof František, něm
1673-06-24
kt 19
493
Windl, Jan Ištván, dvorní hodinář, něm
1685-08-18
kt 19
494
Wirth, František, v záležitosti sporu mezi panstvími
Vrchlabí a Branná, něm
1672/1675
kt 19
495
Záruba, Jan
1688
kt 19
496
Zásmucký ze Zásmuk, Zdeněk , ve věci těžby nerostů 1649-06-26
na panství Vrchlabí, něm
kt 19
497
Blahopřání Pavlu Morzinovi ke sňatku jeho syna
Františka Mikuláše s Marií Eleonorou
Trauttmansdorfovou
kt 19
1675
Korespondence odeslaná
498
Císař Leopold I.,ve věci intimace predikátu Hoch und s.d.
Wohlgeboren v dědičných zemích a Říši, koncept,
něm
kt 19
499
Harrach, Arnošt, kardinál, něm
1653-11-22
kt 19
500
Harrach, Ferdinand Bonaventura, koncept, něm
1673-06-03
kt 19
501
Ludvík, Jan, regent, něm
1680-11-07
kt 19
502
z Martinic, Bernard Ignác, něm
1669-01-29
kt 19
- 50 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
503
z Treuenfelsu, Václav Rudolf, občan města Plzně,
něm
1667-05-17
kt 19
504
Valdštejn, Jan Bedřich, pražský arcibiskup, koncept,
něm
1675-09-18
kt 19
505
Neznámý hejtman, koncept a opis, něm
1676-01-11
kt 19
506
Neznámý adresát, koncept, něm
1688-09-17
kt 19
1676
kt 19
Korespondence cizí a neurčená
507
Stížnost Doroty Urbanové vůči hraběnce Morzinové,
čes
- přiložen přípis plzeňských krajských hejtmanů
hraběnce Morzinové z 23. srpna 1676
508
List Franze Lilienblattera nezmámému adresátu, něm
1685-05-01
kt 19
509
List Václava Michala Chotáka neznámému adresátu,
čes
1675-08-28
kt 19
510
List morzinskému sekretáři Janu Ludvíkovi, něm
1688-02-06
kt 19
511
von Krausenfels, Josef Kraus morzinskému sekretáři
Janu Ludvíkovi, něm
1680-07-20
kt 19
512
Kröhn, Jan, morzinskému sekretáři Janu Ludvíkovi,
něm
1688-02-25
kt 19
513
Schmezius, Jan Vojtěch, morzinskému sekretáři Janu
Ludvíkovi, něm
1687-06-30
kt 19
514
Strnad, Jan, morzinskému sekretáři Janu Ludvíkovi,
něm
1688-10-15
kt 19
515
Věžník, Markvart, morzinskému sekretáři Janu
Ludvíkovi, něm
1682
kt 19
516
Zádubský ze Schönthallu, Karel , morzinskému
sekretáři Janu Ludvíkovi, něm
1688-02-26
kt 19
517
Šmerovská, Izabela Emílie, roz. ze Salmu, otci hraběti 1674-07-27
Salmovi
kt 19
518
Morzinský úředník neznámému adresátu v soudní
záležitosti, něm
kt 19
- 51 -
1661-09-29
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
519
von Walder, Gottfried, v záležitosti moravského
majetku Morzinů, něm
1685-06-17
kt 19
520
List neznámé hraběnce, něm
1658-11-09
kt 19
521
Listy Jiřího Ferdinanda Kiesslinga v záležitosti
hraběte Morzina, něm
1669
kt 19
522
List Sebastianu von Pötting, koncept, něm
1678-10-01
kt 19
523
Soubor italsky a německy psaných dopisů
s.d.
kt 19
- sillně vybledlé, poškozené, místy zcela nečitelné
524
List Pavlu Morzinovi od neznámého pisatele, čes
1653-11-30
kt 19
525
List neurčenému hraběti od neznámého pisatele, něm
1665-05-20
kt 19
526
Prosba poddaného neurčenému hraběti, dáno v
Poděbradech, čes
1674-02-21
kt 19
527
List neurčenému hraběti od neznámého pisatele, něm
1667-12-17
kt 19
1667-04-24,
kr 3
Jiný materiál
528
Pavel Morzin přiděluje Kryštofu Weyssovi ml.
pozemek pro výstavbu papírny ve Vrchlabí, perg., 34
x 58 cm, přivěšená pečeť v dřevěném pouzdře, něm
- Weyss je listinou zároveň osvobozen od veškerých
robot, kontribucí a kvartýrů
529
Soupisy kobyl, úlovky vrchlabských rybářů, dlužné
kapitály a platby úroků, něm
1660/1686
kt 19
- soupisy kobyl datovány 1660-1667, 1678 a 1683,
úlovky rybářů s.d. (druhá polovina 17. století) a
soupisy dluhů spadají do let 1666-1686
530
Smlouva o výuce polního trubače, něm
1662-05-18
kt 19
531
Příkaz místodržitelské kanceláře úředníkům desek
zemských ve věci testamentu Salomeny Žofie
Hrzánové, něm
1684-08-01
kt 19
s.d.
kt 19
- uvedené datum je datum doručení (praesentatum)
532
Inventář písemností týkajících se statku Čistá, něm
- 52 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
533
Inventář písemností týkajících se lenního dvora Lánov s.d.
a jeho převodu do držby Pavla Morzina, něm
kt 19
534
Inventář písemností týkajících se procesu mezi
Pavlem Morzinem a Markvartem Věžníkem kvůli
statku Lesonice, něm
s.d.
kt 19
535
Inventář kvitancí morzinského agenta Kluga, pošk.,
něm
s.d.
kt 19
536
Inventář morzinských kvitancí
s.d.
kt 19
537
Inventář kvitancí Jana Adama Hrzána na splátky
dluhu Pavla Morzina, něm
s.d.
kt 19
538
Inventář písemností ohledně statků Opálka, Bezděkov s.d.
a Klenová, něm
kt 19
539
Inventář rozličných písemností, něm
s.d.
kt 19
540
Potvrzení o příjmu dopisů, něm
1681/1687
kt 19
541
Ferdinand Klug, registrátor rakouské dvorské
kanceláře a morzinský agent, žádá vídeňské městské
úřady o volný průjezd pražského zemského kočího s
nákladem italských vín pro morzinský palác, něm
1674-12-27
kt 19
Alžběta Hrzánová z Harasova (z. 1677), 1. manželka Pavla Morzina
542
Kuchyňské účty, něm
1664/1673
kt 20
Anna Sidonie Zádubská ze Schönthallu, 2. manželka Pavla Morzina
543
Anna Sidonie Morzinová přijímá do služeb Zuzanu
Steffeinovou, něm
1679-03-01
kt 20
544
Dílčí účet Anny Sidonie Morzinové, něm
1686
kt 20
Sylvie Kateřina, dcera Pavla Morzina
545
Svatební smlouva mezi Pavlem Morzinem jakožto
otcem Sylvie Kateřiny a jejím ženichem Ignácem
Jetřichem Vitanovským z Vlčkovic, něm
1666-02-26
kt 20
546
Svatební smlouva mezi Pavlem Morzinem jakožto
otcem Sylvie Kateřiny a jejím ženichem Ignácem
Vitanovským z Vlčkovic, opis, něm
s.d.
kt 20
- 53 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
- do konvolutu opisů vepsány dále svatební smlouvy
Pavla Morzina s Alžbětou Hrzánovou, resp. Annou
Sidonií Zádubskou
547
Kvitance Ignáce Jetřicha Vitanovského z Vlčkovic na 1667/1669
výplatu dílů věna Pavlem Morzinem, něm
kt 20
Polyxena Renata, dcera Pavla Morzina
548
Pavel Morzin pojišťuje věno dcery Polyxeny Renaty
na svých statcích ve prospěch klášter dominikánek u
sv. Anny na Starém Městě pražském, čes
1662-07-30
kt 20
1671/1689
kt 20
1664-06-29
kt 20
1670-11-30
kt 20
s.d.
kt 20
-přiložen výpis této smlouvy z desek zemských ze 6.
října 1732
549
Účty kláštera dominikánek u sv. Anny na Starém
Městě pražském s Pavlem Morzinem o splácení věna
Polyxeny Renaty a dalších dvou jeho dcer, čes
- přiloženy dva dopisy abatyše Ludmily Žofie
Mladotové ze Solopisk Pavlu Morzinovi z roku 1671
Anna Marie Sabina, dcera Pavla Morzina
550
Pavel Morzin pojišťuje věno dcery Anny Marie
Sabiny na svých statcích ve prospěch klášter
dominikánek u sv. Anny na Starém Městě pražském,
čes
- přiložen list Marie Sabiny otci Pavlu Morzinovi z 2.
dubna 1664
Alžběta, dcera Pavla Morzina
551
Pavel Morzin pojišťuje věno dcery Alžběty na svých
statcích ve prospěch klášter dominikánek u sv. Anny
na Starém Městě pražském, čes
Jan Rudolf Morzin (1642-1702)
Životopisný materiál
552
Záznam o narození Jana Rudolfa Morzina, doplněný
astrologickými symboly o poloze nebeských těles,
něm
- 54 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
553
Císař Leopold I. oznamuje českému místodržitelství,
že mu Jan Rudolf Morzin složil předepsanou přísahu
věrnosti, opis, něm
1663-11-07
kt 20
554
Svatební smlouva Jana Rudolfa Morzina s Evou
Konstancií z Mitrovic, něm
1669-02-25
kt 20
555
Svatební smlouva Jana Rudolfa Morzina s Kateřinou
Rózou z Mitrovic, něm
1701-07-14
kt 20
556
Prohlášení Jana Rudolfa Morzina ve věci otcovského
testamentu, koncept, něm
1688-11-10
kt 20
557
Jan Rudolf Morzin oznamuje Úřadu desek zemských
nastoupení dědictví po otci Pavlu Morzinovi, výpis z
desek zemských, něm
1688-11-19
kt 20
558
Testament Jana Rudolfa Morzina, výpis z desek
zemských, něm
1702-03-23
kt 20
559
Výtah z testamentu Jana Rudolfa Morzina, týkající se 1706-04-22
finančních nároků jeho druhorozeného syna Václava,
výpis z desek zemských, něm
kt 20
560
Výtah z testamentu Jana Rudolfa Morzina, výpis z
desek zemských, něm
1709-05-22
kt 20
561
Jan Rudolf Morzin zřizuje duchovní fundaci při
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Seči, něm
1691-10-16
kt 20
562
Jan Rudolf Morzin zřizuje při kostele Nanebevzetí
1692-10-16
Panny Marie v Seči fundaci na obživu tamního faráře,
opis, něm
kt 20
-fuindace má podobu smlouvy fundátora s
arcibiskupem Janem Bedřichem z Valdštejna; druhý
opis kolacionován 20.8. 1694
563
Jan Rudolf Morzin uzavírá s konventem dominikánů
v Nymburce dohodu o finanční podpoře, něm
1694-01-02
kt 20
564
Jan Rudolf Morzin uzavírá s arcibiskupem Janem
Bedřichem z Valdštejna dohodu o fundacích far v
Dolní a Horní Lukavici, něm
1694-08-26
kt 20
565
Jan Rudolf Morzin zakládá fundaci pro faru v
Loukovci, něm
1700-10-16
kt 20
- 55 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
566
Jan Rudolf Morzin je spolu se svými pokrevními
příbuznými až do 4. kolena přijat do bratrstva řádu
karmelitánů na hoře Karmel, lat
1689-04-30
kt 20
567
Jan Rudolf Morzin je spolu s manželkou a syny přijat
do bratrstva řádu bratří kazatelů v Římě, lat
1690-01-14
kt 20
568
Jan Rudolf Morzin je spolu s manželkou a syny přijat
mezi spirituály kapucínského kláštera v Brně, lat
1695-11-28
kt 20
569
Jan Rudolf Morzin je spolu s manželkou přijat do
augustiniánského bratrstva v Ravenně, lat
1696-01-01
kt 20
570
Jan Rudolf Morzin, jeho manželka a synové jsou
s.d.
přijati za spolubratry (confrater)) františkánského řádu
v Římě, lat
kt 20
Majetkoprávní záležitosti
Alodiální majetek
571
Body budoucí smlouvy mezi Janem Rudolfem
Morzinem a Janem Markvartem Lukavským z Řenče
o koupi dvora v Horní Lukavici, něm
1676-01-10
kt 20
572
Předběžná (Interims) smlouva mezi Janem Rudolfem
Morzinem a Janem Markvartem Lukavským z Řenče
o koupi statku Holní Lukavice, orig. a koncept, čes
1677-06-17
kt 20
- od následné definitivní smlouvy se liší podrobn ým
výčtem mrtvého a živého inventáře prodávaného
statku
573
Jan Rudolf Morzin kupuje od Jana Markvarta Sudy
Lukavského z Řenče statek Holní Lukavice, čes
1677-07-09
kt 20
574
Markvart Suda Lukavský z Řenče potvrzuje, že dle
smlouvy o prodeji Horní Lukavici obdržel od Jana
Rudolfa Morzina příslušný díl obilí, čes
1679-10-18
kt 20
575
Markvart Suda Lukavský z Řenče potvrzuje, že si
vyzvedl od Ludvíka Miličovského z Braunberka
kvitanci na 500 zl v souladu se smlouvou o prodeji
Horní Lukavice, čes
1678-07-07
kt 20
576
Pohledávky Anny Alžběty Dohalské na statku
Kounice, zakoupeném Janem Rudolfem Morzinem, v
ýpis z desek zemských, čes
1693-06-04
kt 20
- 56 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
577
Romedius Konstantin Thun prodává r. 1693 Janu
Rudolfu Morzinovi panství Kounice, výpis z desek
zemských, něm
1695-05-16
kt 20
578
Bonifikace kontribuce ze statku Řenče, Kounice a
Michle za léta 1695 až 1697, něm
s.d.
kt 20
579
Záznam o postoupení pohledávky 10 000 zl, jež po
určtiý čas vázla na statku Kounice, výpis z desek
zemských, něm
1697-05-08
kt 20
1671/1688
kt 21
Účetní materiál
580
Kvitance na splátky úroků z dluhů Jana Rudolfa
Morzina, něm
- vloženo též několik kvitancí na úhrady mezd či
jiných pohledávek
581
Obligace Jana Rudolfa Morzina, něm
1680/1688
kt 21
582
Účet domácnosti s přílohami, něm
1689
kt 21
1690
kt 21
1691
kt 22
1692
kt 22
1693
kt 23
1694
kt 23
- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty
583
Účet domácnosti s přílohami, něm a čes
- kvitance, obligace, specifikace, dodavatelské účty
584
Účet domácnosti s přílohami, něm a čes
- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty,
rejstřík dodávek potravin pro vrchnostenský dvůr
585
Účet domácnosti s přílohami, něm., čes. a lat
- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty
586
Účet domácnosti s přílohami, něm
- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty,
cese, kuchyňský účet
587
Účet domácnosti s přílohami, něm
- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty,
účetní korespondence
- 57 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
588
Účet domácnosti s přílohami, něm., čes. a lat
1695
kt 24
1696
kt 24
1697
kt 25
1698
kt 25
1699
kt 26
1700
kt 27
1701
kt 28
1702
kt 28
- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty,
kuichyňský účet
589
Účet domácnosti s přílohami, něm., čes. a lat
- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty
590
Účet domácnosti s přílohami, něm., čes. a lat
-- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty
591
Účet domácnosti s přílohami, něm., čes. a lat
-- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty
592
Účet domácnosti s přílohami, něm. a čes
- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty
593
Účet domácnosti s přílohami, něm. lat., hebr. a čes
-- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty
594
Účet domácnosti s přílohami, něm. lat., hebr. a čes
- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty
595
Účet domácnosti s přílohami, něm
- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty
596
Účty za léky pro Jana Rudolfa Morzina, něm
1688/1705
kt 29
597
Účty za pobyt Jana Rudolfa Morzina v lázních
Teplice, něm
1700
kt 29
1690
kt 30
1691
kt 30
- včetně vyúčtování cesty do lázní
598
Účty pražského agenta Václava Antonína Turingera,
pošk., něm
- kvitance, účetní korespondence
599
Účty peněžní a obilní pražského agenta Václava
Antonína Turingera, něm
- 58 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1692
kt 30
1693
kt 30
1694
kt 30
- účetní korespondence, vyúčtování mezd poslům,
specifikace nákladů na nákup dřeva, strava regenta,
školmistra a písaře
600
Účty pražského agenta Václava Antonína Turingera,
něm
- kvitance, vyúčtování mezd poslům, stravné pro
domovníka
601
Účty peněžní a obilní pražského agenta Václava
Antonína Turingera, něm
- kvitance, stravné podomkovi (týdenní cedule)
602
Účty pražského agenta Václava Antonína Turingera,
něm
-dva půlroční účty, přílohou obilní kvitance
603
Účty pražského agenta Václava Antonína Turingera,
něm
1695
kt 30
604
Účty pražského agenta Václava Antonína Turingera,
něm
1695/1696
kt 30
605
Účty pražského agenta Václava Antonína Turingera,
něm
1696/1697
kt 30
1698/1700
kt 30
1700/1701
kt 30
- kvitance, řemeslnické a dodavatelské účty
606
Účty pražského agenta Václava Antonína Turingera,
něm
- kvitance, výtahy z poplatků za štafety
607
Účty pražského agenta Václava Antonína Turingera,
něm., čes. a ital.
- kvitance, rozličné pokyny, dodavatelské účty
608
Účty pražského agenta Václava Antonína Turingera,
něm
1702/1704
kt 30
609
Vyúčtování výdajů pro hofmistra Jana Romana
Vodňanského, něm
s.d.
kt 31
- 59 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
610
Řemeslnické účty z panství Červený Hrádek pro Jana
Rudolfa Morzina, něm
1700
kt 31
611
Obligace císaře Leopolda I. ve prospěch Jana Rudolfa s.d.
Morzina na 2000 zl, opis, něm
kt 31
-na rubu záznamy o splátkách úroků a bonifikacích za
léta 1715 až 1721 a poznámka krajského výběrčího
boleslavského kraje o uložení originálu
612
Kvitance Jana Petra Pedroniho na úhradu směnky
zaslané do Nizozemí, něm
1670-04-13
kt 31
613
Charta bianca pro kvitanci na splátky úroků z dluhu
Jana Rudolfa Morzina ve prospěch preceptora
Václava Jiřího Rašína z Riesenburka, něm
1687/1688
kt 31
1676/1698
kt 31
s.d.
kt 31
Ostatní majetkoprávní záležitosti
614
Spor Jana Rudolfa Morzina s Jáchymem Slavatou
kvůli dodávkám vody pro morzinský palác v
Nerudově (tehdy Ostruhové) ulici na Malé Straně v
Praze, koncepty a orig., něm
- dohoda Pavla Morzina s magistrátem Malé Strany,
reskript císaře Leopolda z roku 1690, úřední
korespondence aj.
615
Knihy výslechů svědků ve sporu Jana Rudolfa
Morzina proti Marii Alžbětě z Valdštejna a Janu
Ignáci Putzovi z Adlersthurn, něm. a čes
-jedná se o spor hospodářské povahy mezi panstvími
Křinec (Morzin) a Rožďalovice
616
Smlouvy Jana Rudolfa Morzina s úřadem pro výběr
nápojové daně o platbách z panství Nový Kunstberk,
pošk., něm
1689-/1697
kt 31
617
Smlouvy Jana Rudolfa Morzina s úřadem pro výběr
nápojové daně o platbách z panství Dolní Lukavice,
něm
1689/1697
kt 31
618
Soupis dluhů Jana Rudolfa Morzina, pořízený
sekretářem Martinem Gebhartem, něm
1686-06-28
kt 31
619
Soupis dluhů Jana Rudolfa Morzina, něm
1700
kt 31
- 60 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
620
Dědictví a dluhy po Pavlu Tomáši Morzinovi (z.
1697), orig., opisy a koncepty, něm
1691/1699
kt 31
- prohlášení Jana Rudolfa o převzetí dědictví po
zemřelém bratru Pavlu Tomáši Morzinovi, poznámky
k účtům Pavla T. Morzina, korespondence knížete
Lotrinského s Janem Rudolfem v záležitosti sporných
vojenských účtů Pavla T. Morzina aj.
621
Jan Rudolf Morzin uzavírá smlouvu o poskytování
právních služeb s adjunktem fiskálního úřadu Janem
Jiřím von Funcken, něm
1675-11-19
kt 31
622
Jan Rudolf Morzin uzavírá smlouvu o poskytování
právních služeb s adjunktem fiskálního úřadu Janem
Jiřím von Funcken, něm
1688-11-08
kt 31
623
Jan Rudolf Morzin uzavírá smlouvu o poskytování
právních služeb s Václavem Michalem Chotákem,
něm
1688-10-16
kt 31
624
Jan Rudolf Morzin s manželkou Evou Konstancií
uzavírají smlouvu o poskytování právních služeb se
Štěpánem Václavem Bayerem, něm
1690-02-17
kt 31
625
Jan Rudolf Morzin uzavírá smlouvu o údržbě
morzinského paláce se staroměstským pokrývačem
Petrem Ceplem, čes
1692-08-16
kt 31
626
Hofmistr Jana Rudolfa Morzina Jan Ferdinand
Sätheler uzavírá smlouvu s Janem Brokoffem na
zhotovení šesti kamenných soch v životní velikosti,
něm
1700-02-14
kt 31
627
Morzinský regent Jan Ludvík uzavírá smlouvu s
Janem Brokoffem na dílo z kamene, něm
1700-09-03
kt 31
-na samostatném listě připojena Brokoffova kvitance
na úhradu 45 zl ze slíbené mzdy 100 zl; tamtéž sochař
přičinil tužkou náčrt architektonického prvku
628
Jan Rudolf Morzin připisuje podporu vdově po
zemřelém důchodním písaři Jiřím Jiránkovi, něm
1696-07-25
kt 31
629
Prohlášení Žida Shaloma Weilla o finanční transakci s 1699-04-13
Janem Rudolfem Morzinem, něm
kt 31
630
Soupis finančních částek, které si Ferdinand Matyáš
Morzin uložil u svého bratra Jana Rudolfa, něm
kt 31
- 61 -
1699-06-08
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
631
Soupis finančních transakcí s označením dní, měsíců
a jmen finančníků, přetrženo, něm
s.d.
kt 31
Korespondence
Korespondence přijatá
632
Bayer, Štěpán Václav, něm
1699-04-01
kt 32
633
Becker, Tobiáš, biskup královéhradecký, lat
1702-08-25
kt 32
634
Purkmistr a rada Brandýsa nad Labem, čes
1673-04-16
kt 32
-v adrese na rubu mylně uvedeno Albrecht Morzin
635
Hrabě z Bubna, něm
1698-11-04
kt 32
636
Marie Alžběta z Bubna, něm
1683-01-13
kt 32
637
Budějovský, Václav Karel z Riesenthalu, něm
1693/1694
kt 32
638
de Caba, něm
1673/1676
kt 32
639
Caretto-Millesimo, Karel Leopold, něm
1672-02-12
kt 32
640
Claudius, Samuel Benediikt, čes
1675
kt 32
641
Černín, hrabě, fran
1673-05-03
kt 32
642
dominikáni, Nymburk, lat., čes
1689
kt 32
643
Ebelin, Johann Wolfgang, něm
1696/1698
kt 32
644
Franchimont, Mikuláš, něm
1676-01-29
kt 32
645
Grünwaldt, Johann, agent, něm
1697
kt 32
646
Gumprechtová, D., pražská Židovka, něm
1675-12-23
kt 32
647
Harrach, Ferdinand Bonaventura, něm
1701
kt 32
648
Hložek ze Žampachu, František Albrecht, něm
1674-09-01
kt 32
649
Hrzán z Harasova, Zikmund Valentin, nfěm
1690-03-02
kt 32
650
Klug, Ferdinand, agent, něm
1676/1700
kt 32
- 62 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
651
Lassaga z Paradisu, František, něm
1674/1689
kt 32
652
Císař Leopold I ve finančních záležitostech, něm
1695/1697
kt 32
- přiložen koncept odpovědi Jana Rudolfa Morzina ze
17. srpna 1695 a misiv místodržitelství z 28. července
1695 s oznámením císařského psaní
653
Lotrinský, Karel Tomáš, kníže, něm
1690/1700
kt 32
654
Martinic, hrabě, něm
1673-01-21
kt 32
655
Meiller, Baldassare, ital
1691
kt 32
656
Morzin, Ferdinand Matyáš, bratr, něm., lat
1689/1701
kt 32
-přiložen koncept odpovědi Jana Rudolfa Morzina z
5. 11. 1701
657
Morzin, František Mikuláš, bratr, něm
1693
kt 32
658
Morzinová, Marie Kateřina, dcera, něm
1697/1698
kt 32
659
Morzin, Pavel, otec, ve finanční záležitosti, něm
1679-04-29
kt 32
660
Morzin, Pavel Tomáš, bratr, něm., lat
1688/1693
kt 32
661
Morzin, Václav, syn, něm. a franc
1697/1698
kt 32
662
Nevern, J. Arnošt, něm
1674-11-12
kt 32
663
Plesch, Baltazar, v záležitosti Pavla Tomáše Morzina, 1690-02-12
něm
kt 32
664
purkmistr a rada města Plzně, něm
1672
kt 32
665
Sacerdot, Salomon Fanta, pražský Žid, něm
1675-12-27
kt 32
666
Sätheler, Jan Ferdinand, hofmistr, něm
1698-04-03
kt 32
667
Schaffman z Hemelesu, Václav Adam, něm
1700-03-01
kt 32
668
Strnad, Jan, něm
1689
kt 32
669
Suda, Jan Markvart Lukavský, čes
1677/1679
kt 32
670
Šlik, František Josef, něm
1688-12-31
kt 32
- 63 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
671
Šternberk, Ignác Karel, čes
1687-09-03
kt 32
672
Trauttmansdorff, hrabě, něm
1676-01-09
kt 32
673
Trauttmansdorffová, Eva Johanna, něm
1667-12-02
kt 32
674
Valdštejn, E., něm
1690-03-31
kt 32
675
Valdštejn, hrabě, něm
1694-04-21
kt 32
676
Vratislavová, Marie Terezie, něm
1676-12-08
kt 32
677
Wagensperg, H. W., něm
1672/1674
kt 32
678
Wagner, Mathes, něm
s.d.
kt 32
679
Zencker, Rudolf, něm
1674-12-18
kt 32
680
Zumsande ze Sandbergu, Karel Josef, něm
1697-12-03
kt 32
681
Vánoční a novoroční pozdravy od šlechty, něm
1674
kt 32
682
Prosby o almužny po smrti Pavla Morzina, něm., čes., 1674
franc. a lat
kt 32
- adresované Janu Rudolfovi a vdově po zemřelém
Anně Sidonii rozené Zádubské ze Schönthallu
Korespondence odeslaná
683
Glauch z Glauchova, Eberhardt, něm
1690-07-24
684
Marie Katerřina Morzinová, dcera Jana Rudolfa, orig. 1698
a koncept, něm
kt 33
685
Caretto-Millesimo, Karel Leopold, něm
1672/1677
kt 33
686
Zeehe, Jan Kryštof, příkaz poskytnout potraviny
hraběti Fr. z Tallmberka, který přijede do Jánských
Lázní, něm
1694-06-22
kt 33
687
Císař Leopold I. v záležtitosti půčjky 12 000 zl,
koncept, něm
s.d.
kt 33
688
Česká komora, koncept, něm
s.d.
kt 33
- 64 -
kt 33
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
689
List neznámému adresátu ve finanční záležitosti
hraběnky Pöttingové, něm
1689-11-09
kt 33
690
Výtah z listu neznámému adresátu, něm
1690-12-07
kt 33
691
List neznámému adresátu o stavu morzinských
financí, koncept, něm
s.d.
kt 33
Korespondence cizí a neurčená
692
Hetzendorf, Henrik, převor, regentu Janu Ludvíkovi,
něm
1694-03-25
kt 33
693
Lassaga z Paradisu, František, morzinskému regentu
Janu Ludvíkovi ve finanční záležitosti, něm
1689-11-07
kt 33
694
Morzinová, Marie Kateřina, regentu Janu Ludvíkovi,
něm
1702-10-05
kt 33
695
Záruba, Jan, regentu Janu Ludníkovi, něm
1688/1689
kt 33
696
Budějovský, Václav K., České komoře, něm
1693-10-08
kt 33
- jedná se datum doručení (praesentatum)
697
Věžník, V. F., hraběti N. Ledeburovi, orig. a opis,
něm
1690-04-30
kt 33
698
Listy Janu Rudolfu Morzinovi od neznámých či
neurčených odesílatelů, něm., čes. a lat
1673/1700
kt 33
699
Budějovský, Václav K. neznámému adresátu, něm
1693-06-21
kt 33
700
Geschnaller, Michael, ve finančních a obchodních
věcech neznámému adresátu, něm
1690-05-10
kt 33
701
Klug, P., neznámému morzinskému úředníku, něm
1690-12-22
kt 33
702
Ledeburová, hraběnka, neznámému adresátu, něm
1690-05-12
kt 33
703
Neznámý štolba, píšící jménem hraběte, neznámému
adresátu, něm
1690-07-14
kt 33
704
Korespondence mezi neurčenými úředníky
morzinských panství, koncepty, něm
s.d.
kt 33
Jiný materiál
- 65 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
705
Potvrzení o příjmu látek, něm
1690-11-02
kt 33
706
Inventární soupis výtahů z dluhů Jana Rudolfa
Morzina, něm
1697/1700
kt 33
707
Soupis obligací Jana Rudolfa Morzina, zapsaných v
deskách zemských, něm
s.d.
kt 33
708
Záznam o inventáři účtů, zaplacených hofmistrem
Janem Ferdinandem Säthlerem do roku 1698, něm
s.d.
kt 33
Pozůstalost morzinského sekretáře Martina Gebharta
Korespondence přijatá
709
Budějovský z Riesenthalu, Václav Karel, něm
1675-11-17
kt 33
710
Caretto-Millesimo, Karel, něm
1677-08-22
kt 33
711
Claudius, Samuel, něm
1674
kt 33
712
Christen, Adam, něm
1675/1676
kt 33
713
Kraffl, Jan, něm
s.d.
kt 33
714
Labormanová, Františka Magdalena, něm
s.d.
kt 33
715
Lassaga z Paradisu, František, něm
1676
kt 33
716
Miseronová, Anna Johanna, čes
1672/1673
kt 33
717
Morzin, František Mikuláš, něm
1673-09-30
kt 33
718
Morzin, Jan Rudolf, něm
1672/1679
kt 33
719
Morzinová, Eva Konstancie, něm
1672/1699
kt 33
720
Prandt, Jan Kr., něm
1677-08-25
kt 34
721
Preis, J., něm
1675-08-15
kt 34
722
Sätheler, Jan Ferdinand, něm
1683-05-26
kt 34
723
Slavík, Pavel G., čes
1677-02-11
kt 34
724
Tauche, Jan Ignác, něm
16761677
kt 34
- 66 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
725
Věžník, František, něm
1677-01-12
kt 34
726
Vohrazenský, Adam, něm
1675-03-26
kt 34
727
Vratislav, J., čes
1675-06-22
kt 34
728
Willantz, Jan Jiří, čes
1672
kt 34
Korespondence odeslaná
729
Millesimo, hrabě, koncept, něm
1676-11-10
kt 34
730
Šternberk, Václav Jiří, něm
1674-06-18
kt 34
Korespondence neurčená
731
List z Čisté, něm
1688-09-02
kt 34
732
List z Častolovic, něm
1679-07-21
kt 34
733
List podepsaný šifrou A.C.C.
1677-09-26
kt 34
734
List ze Staré Boleslavi, něm
1677-02-21
kt 34
735
List z Vídně, něm
1677-02-26
kt 34
736
List z Poděbrad, čes
1686-06-26
kt 34
Ostatní materiál
737
Soupis majetku v domech Martina Gebharta na
1686
Novém Městě pražském a v Brandýse nad Labem, čes
kt 34
738
Soupis písemností, které po smrti Martina Gebharta
obdržela Eva Konstancie Morzinová od radnice na
Starém Městě pražském, něm
s.d.
kt 34
739
Obligace ve prospěch Martina Gebharta na 150 zl,
koncept, čes
s.d.
kt 34
740
Záznam o intabulacích, týkajících se majetku a
pohledávek Martina Gebharta, něm
s.d.
kt 34
741
Úkoly pro sekretáře Martina Gebharta, něm
s.d.
kt 34
742
Kvitance Martina Gebharta na splátku úroků z dluhu
Alše Ferdinanda z Mitrovic, čes
1670-07-14
kt 34
- 67 -
inv. č.
obsah
datace
743
Kvitance Martina Gebharta na splátku úroků z dluhu
Alše Ferdinanda z Mitrovic, něm
1676-08-30
evid. jedn.
kt 34
Eva Konstancie Morzinová, roz. Vratislavová, manželka Jana Rudolfa
Morzina (z. 1701)
Životopisný materiál
744
Vlastnoruční poznámky Evy Konstancie Morzinové o s.d.
narození jejích dětí, něm
kt 34
745
Eva Konstancie Morzinová roku 1699 zřizuje věčnou
nadaci na zádušní mše a na podporu škapulířového
bratrstva ve Vrchlabí, výtah z testamentu, něm
s.d.
kt 34
Majetkoprávní záležitosti
746
Výtah z poručenského účtu Evy Konstancie
Morzinové za léta 1672-1677, něm
1678-01-08
kt 34
747
Výtah z poručenského účtu Evy Konstancie
Morzinové za léta 1672-1678, něm
1678-01-07
kt 34
748
Poručenský účet Evy Konstancie Morzinové za léta
1673-1677, něm
s.d.
kt 34
749
Poručenský účet Evy Konstancie Morzinové, něm
1675/1676
kt 34
750
Partikulární poručenský účet Evy Konstancie
Morzinové za léta 1672-1677, něm
1678-03-15
kt 34
751
Partikulární poručenský účet Evy Konstancie
Morzinové za léta 1678-1680, něm
1680-05-11
kt 34
752
Partikulání poručenský účet Evy Konstancie
Morzinové za rok 1684, něm
1684-09-19
kt 34
753
Výtah z hlavního účtu vratislavské pozůstalosti, nfěm 1680-05-01
kt 34
754
Obchodní a řemeslnické účty pro Evu Konstancii
Morzinovou, něm. a čes
1673/1677
kt 34
755
Kvitance na splátky úroků z dluhů Evy Konstancie
Morzinové, něm
1672/1679
kt 34
756
Kvitance židovského obchodníka na úhradu
diamantového náhrdelníku, něm.a hebr
1695-01-15
kt 34
- 68 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
757
Obligace ve prospěch Pavla Morzina na 2000 zl, něm
1672-12-02
kt 34
758
Obligace ve prospěch Jana Antonína Losyho z
Losienthalu na 2000 zl, něm
1667-10-12
kt 34
759
Obligace ve prospěch Kryštofa Františka Vratislava z 1686-08-23
Mitrovic a jeho ženy Marie Alžběty na 11 000 zl, něm
kt 34
- znehodnocená prostřižením
760
Obligace ve prospěch Marie Izabely ovdovělé
hraběnky Hrzánové z Harasova na 8000 zl, něm
1688-03-15
kt 34
761
Dědictví po otci Alši Ferdinandovi z Mitrovic a
poručenství nad mladšími sestrami, orig. a koncepty,
něm. a čes
1672/1702
kt 35
- korespondence, účty, specifikace dědických nároků,
dělení majetku aj.
762
Vyrovnání mezi Kateřinou Polyxenou Vratislavovou z 1672-04-17
Mitrovic, rozenou Popelovou z Lobkovic, a Evou
Konstancií z Mitrovic jako její poručnicí, něm
kt 35
763
Majetkové vyrovnání mezi Evou Konstancií z
Mitrovic a její sestrami Marií Terezií a Marií
Ludmilou, něm. a čes
1673/1684
kt 35
764
Prohlášení Evy Konstancie z Mitrovic a její sestry
Marie Terezie Lassagové z Paradisu k žalobě Jana
Humprechta Černína z Chudenic, opis, čes
1678-06-26
kt 35
765
Smlouva o rozdělení majetku mezi dcery zesnulého
Alše Ferdinanda Vratislava z Mitrovic, opis, něm
1678-02-07
kt 35
766
Eva Konstancie Morzinová obesílá k soudu Petra
Ladislava Arnošta Vratislava z Mitrovic, čes
s.d.
kt 35
767
Smlouvy a účty Evy Konstancie Morzinové se
zahradníkem Petrem Vrbenským, čes. a něm
1672/1676
kt 35
768
Eva Konstancie Morzinová a její sestry Marie
Terezie, Rozálie Marie Zuzana a Marie Ludmila z
Mitrovic uzavírají smlouvu o právních službách s
Václavem Michalem Chotákem, opis, něm
1672-02-26
kt 35
769
Revers pro Evu Konstancii Morzinovou od Anny
Johanny Miseronové z Dlouhé Vsi, čes
1672-07-20
kt 35
- 69 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
770
Eva Konstancie Morzinová uděluje plnou moc
1673-04-15
Václavu Michalu Chotákovi k jednání v majetkových
záležitostech, čes
kt 35
771
Eva Konstancie Morzinová a její sestra Marie Terezie 1675-10-30
vydávají prohlášení v záležitosti dvora a městačka
Kosové Hory, čes
kt 35
772
Eva Konstancie Morzinová uzavírá smlouvu s
přísežným zemským prokurátorem Štěpánem
Bayerem o poskytování právních služeb, něm
1686-07-26
kt 35
773
Pohledávka Žida z Roudnice J. Sakha vůči Evě
Konstancii Morzinové, něm
1677
kt 35
774
Cese Evy Konstancie Morzinové a její sestry Marie
Terezie Lassagové z Paradisu, něm
1677-09-14
kt 35
775
Cese Marie Terezie Lassagové z Paradisu ve prospěch 1687-02-20
její sestry Evy Konstancie Morzinové, něm
kt 35
776
Rozálie Vratislavová z Mitrovic, příslušníce řádu
1686-08-09
dominikánek u svaté Anny na Starém Městě pražském
oznamuje, že nemá vůči své sestře Evě Konstancii
Morzinové žádné majetkové nároky, výpis z desek
zemských, něm
kt 35
Korespondence
Korespondence přijatá
777
Bayer, Štěpán Václav, přísežný zemský prokurátor,
něm
1686/1688
kt 36
778
Budějovský z Riesenthalu, Václav Karel, něm
s.d.
kt 36
779
Budinec, Tomáš Alois, čes
1674-04-10
kt 36
780
Caretto-Millesimo, Karel Leopold, něm
1672/1679
kt 36
781
Claudius, Samuel Benedikt, čes
1672/1675
kt 36
782
Crefinová, Markéta, něm
1685-07-28
kt 36
783
Čabelický, Václav Karel, čes
1673-07-27
kt 36
784
Domanský, Karel Ferdinand, čes
s.d.
kt 36
- 70 -
inv. č.
obsah
datace
785
z Funckenu, Jan Jiří, orig. a opis, něm
1690-05-27
kt 36
786
Gastolerová, Ludmila, něm
1675-11-25
kt 36
787
Gebhart, Martin, něm
1683/1689
kt 36
788
Graff, Jan Fr., šporkovský regent, něm
1673-05-13
kt 36
789
Heřman, Václav, S.J., něm
1673-04-11
kt 36
790
Kirchmanová, Stefanie, abatyše kláštera v Doksanech, 1672/1673
něm
kt 36
791
Kolovrat, Jan Václav, něm
1673-02-26
kt 36
792
Lažanský, Karel Maximilián, něm. a čes
1674/1681
kt 36
793
Mamer, Jan, opat kláštera svatého Mikuláše na
Starém Městě pražském, čes
1673-06-08
kt 36
794
Misironová, Anna Johanna, čes
1672-11-22
kt 36
795
Morzin, Pavel, něm
1673
kt 36
796
Morzin, Václav, něm
1698-11-04
kt 36
797
Morzinová, Marie Kateřina, dcera, čes
1698-01-08
kt 36
798
Pešina z Čechorodu, Tomáš, děkan kapituly u sv. Víta 1673-07-14
v Praze, čes
kt 36
799
Salmová, Izabela Emílie, něm
1682-08-12
kt 36
800
Schafmann, Jan Fridrich, něm
1674-08-01
kt 36
801
Schafmann, Jan Fridrich, Schafmann Jiří Bohuslav,
čes
1677-08-16
kt 36
802
Šternberk, hrabě, něm
1672/1673
kt 36
803
Věžník, Jiří František, čes
1673-11-30
kt 36
804
Vitanovský z Vitanovic, Alexandr, čes
1674-04-05
kt 36
805
Vrabská, Eva Marie, čes
1672-12-15
kt 36
806
Vratislav z Mitrovic, Aleš Ferdinand, něm
1671-12-26
kt 36
- 71 -
evid. jedn.
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
807
Vratislav z Mitrovic, Jan Vojtěch, čes
1672-10-23
kt 36
808
Vratislav z Mitrovic, Kryštof František, něm
1677-07-08
kt 36
809
Vratislav z Mitrovic, Petr, čes
1673/1678
kt 36
810
Vratislavová z Mitrovic, Marie Terezie, sestra, čes. a
něm
1673/1676
kt 36
811
z Zehnu, Jan Vilém, něm
1690-07-06
kt 36
Korespondence odeslaná
812
České místodržitelství, něm
1672; s.d.
kt 36
813
Ludmila Františka Lobkovicová a Polyxena Ludmila
Malovecká, obě rozené Hrzánky z Harasova, čes
1678-06-06
kt 36
1673-07-07
kt 36
- spoluodesílatelkou listu byla sestra Eva Konstancie
Marie Terezie Lassagová z Paradisu
814
Morzin, Pavel, tchán, něm
Korespondence cizí a neurčená
815
Častolárová, Ludmila Evě Konstancii a Marii Terezii
v záležitosti statku Kosová Hora, čes
1675-12-23
kt 36
816
Sachs, Mojžíš Ventura místodržitelství v záležitosti
pohledávky za Evou Konstancií, něm
1673-01-09
kt 36
- datace se týká doručení listu (praesentatum)
817
Caretto-Millesimo, Karel Leopold neznámému
krajskému úřadu ve finanční záležitosti, něm
1687-06-07
kt 36
818
Eva Konstancie Morzinová neznámému adresátu, něm 1673-03-29
kt 36
819
Eva Konstancie Morzinová neznámému adresátu,
koncept, čes
s.d.
kt 36
820
Neznámí pisatelé Evě Konstancii Morzinové, čes. a
něm
1672/1681
kt 36
1686-08-17
kt 36
Jiný materiál
821
Inventář spisů pro Evu Konstancii Morzinovou od
sekretáře Jana Ludvíka, něm
- 72 -
inv. č.
obsah
datace
822
Inventáře spisů týkajících se panství Golčův Jeníkov,
něm
1682/1690
evid. jedn.
kt 36
František Mikuláš Morzin (z. 1708)
Životopisný materiál
823
Svatební smlouva Františka Milkuláše Morzina s
1675-04-20
Marií Eleonorou Alžbětou Trauttmansdorffovou, něm
kt 37
Majetkoprávní záležitosti
824
Písemnosti k pohledávce městečka Strážov vůči
Františku Mikuláši Morzinovi, něm
1707/1708
kt 37
Marie Alžběta Merberková, rozená Morzinová, dcera Františka Mikuláše
Morzina
825
Závěť Marie Alžběty Merberkové z 1. března 1738,
opis, něm
1756-04-24
kt 37
- datovaný opis je ověřený, druhý opis je nedatovaný a
neověřený
Ferdinand Matyáš Morzin (1646-1725)
Životopisný materiál
826
Vlastnoruční poznámky Ferdinanda Matyáše Morzina 1677/1714
osobního a finančního charakteru, něm. a lat
kt 37
827
Moravský zemský sněm přijímá Ferdinanda Matyáše
Morzina do panského stavu, perg. 30 x 61 cm, dvě
přivěšené pečetě v dřevěných pouzdrech, něm
1683-04-01,
kt 37
828
Úřední korespondence k udělení moravského
panského stavu Ferdinandu Matyášovi Morzinovi,
něm
1680
kt 37
829
Taxy uhrazené Ferdinandem Matyášem Morzinem na 1683-03-29
moravském sněmu v souvislosti s udělením
moravského panského stavu, něm
kt 37
Majetkoprávní záležitosti
830
Ferdinand Matyáš Morzin kupuje od Markvarta
1680-05-22
Věžníka moravské statky Horní Lesonice, Šebkovice,
Milatice, Lesůňky a Červený Martínkov, něm
- 73 -
kt 37
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
- dva prvopisy, oba znehodnocené prostřižením
831
Koupě statků Červený Martínkov a Lesonice, něm.,
čes. a lat
1651-1687
kt 37
-korespondence, přehledy dluhů, účty, kvitance aj.
832
Ferdinand Matyáš Morzin kupuje od svého bratra Jana 1699-04-14
Rudolfa statky Dolní Lukavice, Řenče a Seč, orig. a
výpis z desek zemských, něm
kt 38
- přiložena specifikace ohledně poddaných (dvakrát),
dodatek o finančním vypořádání (dvakrát) a stručný
výtah ze smlouvy podle výpisu z desek zemských
833
Ferdinand Matyáš Morzin činí prohlášení o úhradě
poplatků za intabulaci smlouvy o koupi statku Dolní
Lukavice, něm
1699-10-29
kt 38
834
Finanční spor a soudní proces Ferdinanda Matyáše
Morzina s bratrem Janem Rudolfem, něm
1683/1699
kt 38
1696/1697
kt 38
-úřední korespondence, účty, obligace, testamenty,
císařská rozhodnutí aj.
835
Finanční proces Ferdinanda Matyáše Morzina proti
Janu Rudolfovi Morzinovi, něm
- výslechy, repliky a dupliky, úřední korespondence a
rozsudek z 10. 12. 1697
836
Výtah z dokumentů, týkajících se soudního sporu
mezi Ferdinandem Matyášem Morzinem a bývalým
morzinským sekretářem Janem Ludvíkem, něm
1711-11-04
kt 38
837
Kvitance Ferdinanda Matyáše Morzina na převzetí
peněz proti směnce firmy Pedroni v Bologni a
Benátkách, ital
1679
kt 38
838
Kvitance na splátky úroků špitálů v Lomnici nad
Popelkou a Lánově Ferdinandem Matyášem
Morzinem, něm
1686-1687
kt 38
839
Kvitance Jana Rudolfa Morzina na splátky kupní ceny 1699/1701
za prodej statku Lukavice, Řenče a Seč, provedené
Ferdinandem Matyášem Morzinem, orig. a koncepty,
něm
kt 38
- 74 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
840
Kvitance na splátky úroků z dluhů Ferdinanda
Matyáše Morzina ve prospěch Jana Ferdinanda
Säthelera, něm
1700/1701
kt 38
1690
kt 38
Korespondence
Korespondence přijatá
841
z Funckenu, Jan Jiří, něm. a lat
- v listě z 19. února 1690 vložen opis dopisu Pavla
Morzina synu Ferdinandu Matyášovi ze 14. května
1685
842
Gerstman z Gerstenfeldu, Filip, něm
1680/1689
kt 38
843
Klug, Ferdinand, agent, něm
1681-04-12
kt 38
844
Ludvík, Jan, sekretář, něm
1685/1689
kt 38
845
Morzin, Jan Rudolf, výtah z listu, neověřený, něm
1690-05-22
kt 38
846
Morzin, Pavel, otec, v rodových majetkových
záležitostech, koncept, něm
1681/1687
kt 38
847
moravský zemský tribunál, něm
1687-07-01
kt 38
848
Rabatta, hrabě, něm
1681-02-10
kt 38
849
ze Schauenburku, Arnošt, něm
1687-09-06
kt 38
850
z Thurnu, J. M., něm
1695-11-11
kt 38
851
Věžník, Kryštof, něm
1681
kt 38
852
Věžník, Markvart, něm
1681
kt 38
853
Zumsande ze Sandbergu, Anton, něm
1680-10-18
kt 38
Korespondence odeslaná
854
Blasius, Ondřej, komorník, něm
1700-10-28
kt 38
855
Kretschmer, David, něm
1700-10-28
kt 38
856
Ludvík, Jan, sekretář, něm. a lat
1681/1687, s.d.
kt 38
- 75 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
857
Úřadu desek zemských, opisy a koncepty, něm
s.d.
kt 38
858
Věžník, hrabě, koncept, něm
1681-07
kt 38
Marie Kateřina z Pfürdtu, manželka Ferdinanda Matyáše Morzina
859
Testament Marie Kateřiny von Pfürdt, opis, něm
1737-04-01
kt 38
860
Testament Marie Kateřiny von Pfürdt, opis, něm
1756-04-24
kt 38
1694-01-18
kt 39
Pavel Tomáš Morzin (z. 1697)
Životopisné a majetkoprávní záležitosti
861
Testament Pavla Tomáše Morzina, opis, něm
862
Soupis části výdajů na pohřeb Pavla T. Morzina, něm s.d.
kt 39
863
Soupis tax za publikování testamentu Pavla T.
Morzina, něm
1697-01-21
kt 39
864
Záznam o inventáři písemností v písemné
pozůstalosti Pavla T. Morzina, něm
s.d.
kt 39
865
Pavel T. Morzin kupuje od Karla Ludvíka Villaniho
1696-12-03
dům na Novém Městě pražském, orig. kupn ísmlouvy,
něm
kt 39
866
Revers Pavla T. Morzina, jímž se zavazuje, že bude
1696-12-03
ze šosovního domu, který koupil od barona Villaniho,
odvádět řádně daně a nepronajme jej za účelem
podnikání, koncept a orig., něm
kt 39
867
Soupis nábytku, který Karel Ludvík Villani zanechal v 1696-12-03
domě, prodaném Pavlu T. Morzinovi, něm
kt 39
868
Potvrzení kanceláře Nového Města pražského, že na
domě ve Štěpánské čtvrti K. L. Villaniho neváznou
dluhy na daních či dávkách, něm
1696-12-06
kt 39
869
Soupis písemnosti k prodeji domu Pavlu T.
Morzinovi, něm
s.d.
kt 39
1688/1691
kt 39
Vojenská činnost
870
Kyrysnický pluk hraběte Eneáše Sylvia
Piccolominiho, seznamy mužstva, příděly porcí, něm
- 76 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
871
Účty a účetní přílohy kyrysnického pluku hraběte
Piccolominiho, něm
1687/1690
kt 39
872
Účet roty Pavla T. Morzina v rámci kyrysnického
pluku hraběte Piccolominiho, něm
1685-01/1685-10
kt 39
873
Účet roty Pavla T. Morzina v rámci kyrysnického
pluku hraběte Piccolominiho, něm
1685-11/1686-02
kt 39
874
Účet roty Pavla T. Morzina v rámci kyrysnického
pluku hraběte Piccolominiho, něm
1687
kt 39
875
Dopisy a rozkazy hraběte Eneáše Sylvia
Piccolominiho rytmistru Pavlu T. Morzinovi, něm
1682/1689
kt 40
876
Testament hraběte Eneáše Sylvia Piccolominiho,
koncept, něm
1689-09-19
kt 40
1690
kt 40
1690/1692, s.d.
kt 40
-dle dodatečné poznámky na rubu sepsán v poli před
bitvou
877
Vyšetřování smrti hraběte Eneáše Sylvia
Piccolominiho, něm
- interrogatoria včetně výslechu Pavla T. Morzina,
úřední korespondence
878
Účerní písemnosti kyrysnického pluku generála
Holsteina
-vyúčtování, kvitance, rekognice, specifikace
879
Seznamy rekrutů a koní (rimonta) kyrysnického pluku 1688/1690
generála Holsteina, něm
kt 40
880
Soupisy mužstva kyrysnického pluku generála
Holsteina, něm
1689/1691
kt 40
881
Smlouva mezi velitelem pluku holštýnských
kyrysníků podplukovníkem Pavlem T. Morzinem a
Františkem Hartmanem z Klarsteinu o verbování a
vymustrování pluku, něm
s.d.
kt 40
882
Hlavní účet kyrysnického pluku hraběte Hofkirchen,
něm
1690/1691
kt 41
883
Personální složení a účetní materiály roty Pavla T.
Morzina, něm
1688/1689
kt 41
- 77 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
884
Smlouva mezi velitelem vaudemontského
kyrysnického pluku plukovníkem Pavlem T.
Morzinem a městem Nymburk o verbování, něm
1693-02-27
885
Kvitance a obligace vojenských jednotek, týkající se 1689/1693
příjmu peněz, potravin a vojenského materiálu, něm. a
lat
kt 41
886
Prohlášení generála Karla Tomáše Lotrinského,
knížete z Vaudemontu, v záležitosti vojenských účtů
Pavla T. Morzina, něm
1700-05-15
kt 41
887
Obligace Pavla T. Morzina
1691/1692
kt 41
888
Kvitance obecních představitelů o pobytu a útratě
jednotek holštýnského pluku, něm., čes. a lat
1691
kt 41
889
Stavy a rozmístění habsburských pěších a jízdních
pluků v Evropě, franc.
1716
kt 41
kt 41
Korespondence
Korespondence přijatá
890
Andrian, František Eliáš, něm
1692-04-06
kt 41
891
z Belchampu, Karel, něm
1686-04-05
kt 41
892
Bollandt, něm
1690, s.d.
kt 41
893
Blesch, Baltazar, něm
1690/1691, s.d.
kt 41
894
de Buosgens, Arnold, něm
1693
kt 41
895
Caprara, Eneáš, něm
1686
kt 41
- mj. stížnost na Morzina, že utiskuje poddané ve věci
přípřeže
896
Caraffa, Antonio, něm
1692-11-04
kt 41
897
Frauhoffer, Salomon, něm
1692
kt 41
898
Gasmer, H., něm
1691/1692
kt 41
899
Grünwaldt, Johann, něm
1691/1693
kt 41
900
Güger, Kašpar, něm
1690/1692
kt 41
- 78 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
901
Häbel z Haberspurgu, Fridrich., něm
1688/1690
kt 41
902
Holstein, Ferdinand Leopold, generál, něm
1690/1691
kt 41
903
Kaplíř ze Sulevic, Zikmund, něm
1691-05-03
kt 41
904
Komorník, Pavel Karel, válečný komisař, něm
1686-09-12
kt 41
905
Lotrinský, Karel Tomáš, kníže a generál, něm
1691/1693
kt 41
906
di Martigny, Charles, něm. a franc
1692
kt 42
907
z Merode, S., něm
1690
kt 42
908
Prumauer, Martin, něm
1689/1690
kt 42
- v jednom z listů vložen opis rozkazu viceprezidenta
Dvorské válečné rady z 3. dubna 1689
909
z Rathsarrhausenu, B., něm
1684-05-26
kt 42
910
z Rathsarrhausenu, B., něm
1691-04-12
kt 42
911
Richter, Heinrich, kornet, něm
1688/1689
kt 42
912
z Seybokstorffu, A. H., něm
1686-02-17
kt 42
913
Scharff, Jan David, něm
1691/1692
kt 42
914
Schweydler, Jakub Antonín, něm
1682/1687
kt 42
915
z Schönkirchenu, něm
1696-06-16
kt 42
916
Sartor z Adlersheimbu, Joachim Fridrich,
vnitrorakouský válečný komisař, něm
1688-12-22
kt 42
- v listě vloženy účty
917
Tax, Fridrich, něm
1690-10-24
kt 42
918
Vorster, Chr., něm
1689
kt 42
s.d.
kt 42
Korespondence odeslaná
919
Lotrinský, Karel Tomáš, kníže, něm
Korespondence cizí a neurčená
- 79 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
920
Blesch, Baltazar Karlu Zádubskému ze Schönthallu,
něm
1688-02-10
kt 42
921
Caraffa, Antonio Eneáši S. Piccolominimu,
generálnímu strážmistrovi a veliteli pluku kyrysníků
1688-05-02
kt 42
922
Güger, Kašpar Antoniu Caraffovi, něm
s.d.
kt 42
923
Klinger, Jan Jiří, Janu Bradno Lontzovi, písaři v
Mladé Boleslavi, něm
1689-07-06
kt 42
924
Lehn, Jan Kryštof Janu Davidu Scharffovi, opis, něm
1692-11-21
kt 42
925
Listy Pavlu T. Morzinovi od neznámých a neurčených 1689/1693, s.d.
pisatelů, něm. a franc.
kt 42
926
Kopie dvou listů generálu Piccolominimu od
neznámých osob, něm
1689, s.d.
kt 42
927
Výtah z listu neznámého pisatele o pohybu tureckých
vojsk, něm
1666-09-30
kt 42
928
Vrchní berní úřad hraběti Piccolominimu, něm
1688-03-21
kt 42
929
Kharg, Jan Kryštof, neznámému adresátu, něm
1690-03-28
kt 42
930
Dopis vrchnímu úřadu ve Slezsku, něm
s.d.
kt 42
Ferdinand Maximilián Morzin (1673-1706)
Životopisný materiál
931
Svatební smlouva mezi Maximiliánem Morzinem a
Claudií Althannovou, orig., něm
1696-09-01
kt 42
932
Svatební smlouva mezi Maximiliánem Morzinem a
Claudií Althannovou, opis., něm
s.d.
kt 42
933
Svatební smlouva mezi Maximiliánem Morzinem a
Claudií Althannovou, koncept., něm
s.d.
kt 42
934
Koncept a návrh svatební smlouvy mezi
Maximiliánem Morzinem a Claudií Althannovou,
něm
s.d.
kt 42
935
Poznámky Jana Rudolfa Morzina k návrhu svatební
smlouvy mezi jeho synem Maximiánem Morzinem a
Claudií Althannovou, něm
1696-08-28
kt 42
- 80 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
936
Maximilián Morzin potvrzuje přijetí části věna, opis,
něm
1696-09-01
kt 42
937
List císaře Leopolda, oznamující složení přísahy
1706-04-26
věrnosti Maximiliánem Morzinem roku 1696, výpis z
desek zemských, něm
kt 42
Majetkoprávní a finanční záležitosti
938
Žádost o povolení hypotéky na rodinný fideikomis v
souvislosti se sňatkem Maximiliána Morzina, něm
1696/1697
kt 42
1696-08-28
kt 42
- nedatovaná žádost Maximiliánova otce Jana Rudolfa
a několik rozhodnutí císaře Leopolda v této
záležitosti, něm
939
Dohoda Jana Rudolfa Morzina s jeho syny
Maximiliánem a Václavem o finančním zatížení
rodinného fideikomisu v souvislosti s
Maximiliánovým sňatkem, něm
940
Vyúčtování cesty Maximiliána Morzina do Landau ve 1704
Falci a zpět, něm
kt 42
941
Přílohy k účtu domácnosti, něm
1701
kt 42
1702
kt 42
1703
kt 42
1704
kt 43
1705
kt 43
1706
kt 44
-kvitance
942
Přílohy k účtu domácnosti, něm
-kvitance a obligace
943
Účet domácnosti s přílohami, něm. a čes
-agenda k dani z majetku, kvitance, obligace,
řemeslnické účty
944
Účet domácnosti s přílohami, něm. a čes
- kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty
945
Účet domácnosti s přílohami, něm. a čes
-agenda k dani z majetku, kvitance, obligace, účetní
korespondence
946
Účet domácnosti s přílohami, něm
- 81 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
- kvitance, řemeslnické účty (pošk.)
947
Účty za léky pro Maximiliána Morzina, pošk., něm
1701/1706
kt 44
948
Výdaje na oblečení pro Maximiliána Morzina, něm
1695
kt 44
949
Účty za cestu a pobyt Maximiliána Morzina v
Karlových Varech, něm
1704
kt 44
950
Dluh Maximiliána Morzina vůči potomkům
zesnulého hofmistra Jana Adama Rudolfa, něm
1699-01-02
kt 44
951
Soupis fideikomisního stříbra, předaného
Maximiliánu Morzinovi, něm
1696-11/1696-12
kt 44
952
Soupis fideikomisního stříbra, předaného
Maximiliánu Morzinovi, něm
1699-02-08
kt 44
953
Maximilián Morzin potvrzuje, že dostal od svého otce 1697-01-13
429 strychů ovsa, něm
kt 44
954
Smlouva o finančním vyrovnání mezi Maximiliánem
Morzinem a malostranským měšťanem Janem
Tomášem Spitzem, něm
1702-03-10
kt 44
955
Zpráva o finanční hotovosti, nacházející se pod
zámeckými schody ve Vrchlabí, něm
1705/1706
kt 44
956
Smlouva mezi Janem Vojtěchem Ludvíkem,
morzinským regentem a zplnomocněncem, a
pražskými obchodníky s rybami Petrem Pavlem
Kolínským a Janem Adamem Glasem o odběru ryb z
panství Vrchlabí, něm
1702-08-15
kt 44
Korespondence
Korespondence přijatá
957
Marie Kateřina Morzinová, roz. Erdödy, v rodových
finančních záležitostech, něm
1704-06-18
kt 44
958
Václav Morzin, něm
s.d.
kt 44
959
Purkmistr a rada města Nymburka, něm
1706-02-19
kt 44
960
Valdštejn, hrabě, čes
s.d.
kt 44
961
Vratislav z Mitrovic, František Josef, něm
1705-05-15
kt 44
- 82 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Korespondence odeslaná
962
Komise v daňových otázkách, opis, něm
s.d.
kt 44
Korespondence cizí a neurčená
963
Oficiál královéhradeckého biskupství Jan Barthel
neznámému adresátu, něm
kt 44
964
Pater Felix neznámému adresátu v hospodářských
záležitostech, něm
1704
kt 44
965
Matyáš Spergler, děkan v Hostinném, biskupskému
oficiálovi a královéhradecké konsistoři, lat
s.d.
kt 44
s.d.
kt 44
-stížnost na porušení církevní imunity morzinským
regentem Janem Ludvíkem
Jiný materiál
966
Inventář spisů ke svatbě Maximiliána Morzina, něm
Marie Claudie, rozená Althannová, manželka Ferdinanda Maximiliána
Morzina
967
Kvitance Marie Claudie Althannové na příjem
apanáže od Maximiliána Morzina, něm
1705-09-08
kt 44
968
Cese, jíž Marie Claudie ovdovělá Morzinová,
odstupuje ze své pohledávky ve výši 30 000 zl na
morzinském fideikomisu ve prospěch Ferdinanda
Markvarta Harracha, výpis z desek zemských, něm
1713-06-14
kt 44
Svatební smlouva mezi Václavem Morzinem a Annou 1697-08-12
Kateřinou Erdödy, něm
kt 44
Václav Humbert Morzin (1675-1737)
Životopisný materiál
969
- přiloženy dvě nedatované kopie
970
Svatební smlouva mezi Václavem Morzinem a Annou 1706-08-01
Kateřinou Erdödy, něm
kt 44
971
Císař Leopold I. sděluje místodržitelství, že Václav
Morzin složil přísahu věrnosti, něm
kt 44
- 83 -
1699-12-24
inv. č.
obsah
datace
972
Císař Leopold I. sděluje úřadům na Moravě a ve
Slezsku, že Václav Morzin dosáhl plnoletosti a složil
přísahu věrnosti, něm
1699-12-24
kt 44
973
Otto Jan Baptista Volkra, představený kapituly v
1710-04-19
Bratislavě, vydává potvrzení o křtu synů Václava
Morzina - Jana Kryštofa (3.7. 1698), Karla Josefa
(13.9. 1700) a Otto Antonína Baltazara (6.1.1703), lat
kt 44
974
Zpráva o pobytu a povyražení Václava Morzina v obci 1714-04-02
Jablůňka, něm
kt 44
975
Poznámky o úmrtích v rodině Morzinů a Kolovratů v
první polovině 18. století, něm
kt 44
s.d.
evid. jedn.
Majetkoprávní záležitosti
Fideikomisní a alodiální majetek
976
Císař Josef I. povoluje Václavu Morzinovi zatížit
1708-01-19,
rodinný fideikomis hypotékou ve výši 30 000 zl, perg.
31 x 73 cm, přivěšená pečeť v dřevěném pouzdře,
něm
kt 45
- přiložen opis se stejným datem
977
České místodržitelství přikazuje Úřadu desek
zemských intabulovat císařský souhlas s pojištěním
vdovského nároku manželky Václava Morzina Anny
Kateřiny roz. Erdödy na morzinském fideikomisním
domě v Praze, opis, něm
1708-02-28
kt 45
978
Císař Karel VI. povoluje Václavu Morzinovi zatížit
1726-07-11,
rodinný fideikomis hypotékou ve výši 40 000 zl, perg.
52 x 81 cm, přivěšená pečeť v dřevěném pouzdře,
něm
kt 45
979
Zadlužení rodinného fideikomisu v důsledku sňatku
Karla Josefa Morzina v roce 1726
1726-07-11
kt 45
- úřední korespondence, soupis dluhů, plná moc
Ferdinanda Maximiliána Morzina (1693-1763)
1726/1736
Ferdinand Maximilán Morzin (1693-1763) a Karel
Josef Morzin (1700-1741) vyslovují souhlas se
zatížením rodinného fideikomisu hypotékou ve výši
50 000 zl, něm
1735-08
980
- 84 -
kt 45
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
981
Císař Karel VI. přikazuje místodržitelství vypracovat
dobrozdání ohledně žádosti Václava a Karla Josefa
Morzinů zatížit rodinný fidekomis hypotékou 50 000
zl, něm
1735-09-23
kt 45
982
Císař Karel VI. povoluje Václavu Morzinovi zatížit
1735-11-16,
rodinný fidekomis hypotékou 50 000 zl, perg. 55 x 78
cm, přivěšená pečeť v dřevěném pouzdře, něm
kt 46
983
Václav Morzin a jeho syn Karel Josef žádají císaře o
souhlas s další hypotékou na rodinný fidekomis,
koncept, něm
s.d.
kt 46
984
Václav Morzin kupuje od bratra Maximiliána
Morzina statek Kovanice, něm
1703-10-16
kt 46
985
Václav Morzin prodává statek Kovanice Františku
1705-06-25
Teofilovi Klevovi z Roudného, českému deklamátoru
při deskách zemských, něm
kt 46
986
Josef Anton Morzin prodává bratru Václavovi ves
Malý Lánov za 5000 zl, něm, dva prvopisy kupní
smlouvy, něm
1719-04-24
kt 46
987
Dohoda o majetkovém vyrovnání mezi Václavem
Morzinem a jeho nezletilým bratrem Josefem
Antonem, něm
1706-06-19
kt 46
988
Dohoda o dělení alodiálních dluhů mezi Václava
Morzina a jeho bratra Antona Josefa, něm
1710-04-30
kt 46
989
Dohoda o dělení alodiálního majetku mezi Václava
Morzina a jeho bratra Antona Josefa po smrti jejich
staršího bratra Maximiliána, něm
1710-05-14
kt 46
990
Majetkoprávní záležitosti statku Čistá, něm
1686/1723
kt 46
-přiložen opis intabulačního zápisu z 9.11. 1703
-korespondence s úřady, výtah z desek zemských
991
Zápis o splátkách stavovských půjček císaři z let
1695-1697, připadajících na statek Kovanice, něm
1723
kt 46
992
Proces mezi Karlo-Ferdinandovou univerzitou a
Václavem Morzinem kvůli kvůli věčnému platu z
panství Křinec ke kapli Betlémské, něm. a čes
1715/1727
kt 47
- 85 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
- žaloby, úřední korespondence, smlouvy, seznam
dokumentů, rozsudek
Účetní materiál
993
Kvitance na splátky 60 zl úroků z dluhu Václava
Morzina ve prospěch vdovy Pürgmansfeldtové, něm
1704-11-17
kt 47
994
Přílohy k účtu domácnosti
1705
kt 47
1706
kt 47
1707
kt 48
1708
kt 49
1709
kt 50
1710
kt 50
1711
kt 51
1712
kt 51
1713
kt 52
-kvitance a obligace
995
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance (pošk.) a obligace
996
Účet domácnosti s přílohami, něm
-řemeslnické účty, atestace, kvitance a obligace
997
Účet domácnosti s přílohami, něm
- kvitance a obligace, účetní korespondence,
řemeslnické a dodavatelské účty
998
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, specifikace, řemeslnické účty
999
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, specifikace, účty za odebraný tisk,
výnosy akcizů
1000
Účet domácnosti s přílohami, něm
--kvitance, obligace, konfirmace, řemeslnické a jiné
účty
1001
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, účetní korespondence, pracovní
účty
1002
Účet domácnosti s přílohami, něm
- 86 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1714
kt 52
1715
kt 52
1716
kt 53
1717
kt 53
1718
kt 54
1719
kt 54
1720
kt 55
1721
kt 55
1722
kt 56
1723
kt 56
-kvitance (pošk.), obligace, specifikace, řemeslnické a
dodavatelské účty, účetní korespondence
1003
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance a obligace
1004
Účet domácnosti s přílohami, něm
- kvitance, obligace, řemeslnické účty, účetní
korespondence
1005
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, specifikace, dodavatelské a
řemeslnické účty, účetní korespondence
1006
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, specifikace, dodavatelské a
řemeslnické účty, účetní korespondence
1007
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, dodavatelské a řemeslnické účty
1008
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, dodavatelské a řemeslnické účty
1009
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, specifikace, dodavatelské a
řemeslnické účty, inventář účetních dokumentů
1010
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, dodavatelské a řemeslnické účty
1011
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, specifikace, dodavatelské a
řemeslnické účty, účetní korespondence
1012
Účet domácnosti s přílohami, ital. a něm
- 87 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1724
kt 57
1725
kt 57
1726
kt 58
1727
kt 59
1728
kt 60
1729
kt 60
1730
kt 61
1731
kt 62
1732
kt 63
1733
kt 64
-kvitance, obligace, směnky, specifikace,
dodavatelské a řemeslnické účty
1013
Účet domácnosti s přílohami, ital. a něm
-kvitance, obligace, směnky, dodavatelské a
řemeslnické účty
1014
Účet domácnosti s přílohami, ital. a něm
-kvitance, obligace, směnky, dodavatelské účty, účetní
korespondence
1015
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, dílčí účty, účetní korespondence
1016
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, účetní korespondence, potvrzení o
proplacení směnek
1017
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance a obligace
1018
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, účetní korespondence,
specifikace, soupis věřitelů
1019
Účet domácnosti s přílohami, čes. a něm
-kvitance, obligace, dodavatelský účet, účetní
korespondence
1020
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, účetní korespondence, účet za zahraniční
noviny pro Václava Morzina
1021
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, řemeslnické a dodavatelské účty
1022
Účet domácnosti s přílohami, něm
- 88 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1734
kt 65
1735
kt 66
1736
kt 67
1737
kt 68
1027
Kvitance Václava a Maximiliána Morzinů na
1694
proplacení směnky v průběhu jejich kavalírské cesty v
Bruselu, franc., něm a ital.
kt 69
1028
Účetní soukromá kniha Václava Morzina, jím
vlastnoručně psaná, vedená do dubna 1729, něm
1724/1729
kt 69
1719/1723
kt 69
-kvitance, obligace, dodavatelské účty, účetní
korespondence
1023
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance a dodavatelské účty
1024
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, účetní korespondence, potvrzení
Václava Morzina o proplacení směnky, účet daně z
majetku za uvařené pivo
1025
Účet domácnosti s přílohami, pošk., něm
-kvitance a obligace
1026
Účet domácnosti s přílohami, něm
-kvitance, obligace, účetní korespondence
-obsahuje záznamy o směnečných platbách Antoniu
Vivaldimu do Benátek, jakož i náklady na dvůr (Hof)
v Hostinném k 24. 7. 1726
1029
Kvitance Antonia Vivaldiho, potvrzující proplacení
směnek zaslaných do Benátek na příkaz Václava
Morzina, něm. a ital
- v jednom případě směnka podepsána Vivaldiho
otcem, jedna směnka byla proplacena v Mantově, na
směnkách vyúčtování provedené pražským
směnárníkem Sigh del Curto včetně provize pro
benátského směnárníka Giacoma Bensperga
1030
Emanuel Manlich kvituje převzetí 15 Species dukátů,
vyplacených v Benátkách Jakubem (Giacomo)
Benspergem na příkaz Václava Morzina, ital. a něm
1721-09-17
kt 69
1031
Poznámky k poručenským účtům po smrti
Maximiliána Morzina, něm
s.d.
kt 69
- 89 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1032
Karel Josef (Carlo Giuseppe) Morzin kvituje v
Janově, Římě a Benátkách proplacení směnek,
vystavených pražskou směnárnou Sigh del Curto,
něm. a ital
1719/1722
kt 69
1033
Jan (Giovanni) Kryštof Morzin kvituje v Miláně a
Neapoli proplacení směnek, vystavených pražskou
směnárnou Sigh del Curto, ital
1718/1720
kt 69
1034
Alexandra d´Aupremont de Reckeim kvituje roku
1718/1720
1721 ve francouzském městě Metz (Mety) propracení
směnek, vystavených firmou Sigh del Curto, jejichž
výnos byl určen pro "komtesu" Morzinovou, franc.
kt 69
1035
Specifikace výdajů na pohřeb Jana Kryštofa Morzina
(1698-1721), podepsaná jeho otce Václavem
Morzinem, něm
1721
kt 69
1036
Specifikace výdajů na pohřeb Františky a Josefy
Morzinových, něm
1731
kt 69
1037
Dílčí účty za pobyt Václava Morzina v lázních Kuks,
něm
1707
kt 69
1038
Účty a účetní přílohy morzinského agenta Pavla
Antonína Kluga, něm
1708/1718
kt 69
1039
Účty a účetní přílohy morzinského agenta Ferdinanda 1719/1740
Ignáce Buttlehose, něm
kt 69
1040
Účty a účetní přílohy morzinského agenta Václava
Antonína Turingera, něm
1706/1712
kt 69
1041
Účty a účetní přílohy morzinského štolby, něm
1713
kt 69
- obsahuje též účetní korespondenci mezi hofmistrem
Ambrosiem Handtkem a pokladníkem Kryštofem
Zeehem
1042
Účty za léky pro Václava Morzina z lékárny U Bílého 1708/1722
lva, něm
kt 69
1043
Účty za léky pro Václava Morzina z císařské dvorní
lékárny U Černého orla, něm
1706/1723
kt 70
1044
Sumární účet za léky pro Václava Morzina z císařské
dvorní lékárny U Černého orla za léta 1718-1724 ,
něm
1728-12-09
kt 70
- 90 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1045
Účet za léky pro morzinský dvůr (Hofštát), něm
1710
kt 70
1046
Účet za léky pro hraběnku Morzinovou za rok 1710
1711-03-22
kt 70
1047
Souhrnné účty za léky z neuvedené lékárny, něm
1717/1724
kt 70
1048
Dílčí účet za "černé kapky", vystavený ve Svídnici
1710-06-17
kt 70
1049
Účet za léky pro dobytek z morzinských panství za
rok 1718
1718-12-09
kt 70
1705/1713
kt 70
Ostatní majetkoprávní záležitosti
1050
úřední korespondence o repartici kontribuce v
Čechách, něm
-obsahuje též reskript Josefa I. z roku 1707 a
repartiční arch s uvedením kontribuční povinnosti
morzinského panství Kunstberk
1051
Zpráva o hospodářských a finančních otázkách
morzinských panství, něm
1709-04-24
kt 70
1052
Akta k vypovězení kapitálu Václavem Netolickým
Václavu Morzinovi, něm
1720/1721
kt 70
-listy Netolického, listy úředníků obou stran, inventář
spisů
1053
Finanční transakce mezi městečkem Trosová v
severozápadních Čechách a bratry Václavem a
Josefem Morziny, něm
1707-07-28
kt 70
1054
Informace o finanční situaci Václava Morzina po
srmti jeho otce Jana Rudolfa Morzina, něm
s.d.
kt 70
1055
Zpráva Úřadu desek zemských Václavu Morzinovi ve 1708-02-23
finanční záležitosti týkající se rodiny ze Sandtbergu,
něm
kt 70
1056
Úřední korespondence ve finanční záležitosti Žida
Michala Jurista, Karla Ferdinanda Michny z
Vacínova a Václava Morzina, něm
1726
kt 70
1057
Zemský stavovský výbor informuje Václava Morzina
o repartici extraordinaria na rok 1717, něm
1717-04-19
kt 70
- 91 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1058
Pohledávka Pavla Antonína Kluga, bývalého
morzinského agenta, něm
1719/1723
kt 70
1059
Osobní a úřední korespondence ohledně pohledávky 1726/1732
Barbary Apolonie Nesybové vůči Václavu Morzinovi,
něm
kt 70
1060
Finanční dohoda mezi Václavem Morzinem a jeho
švagrovou, ovdovělou Claudií rozenou Altannovou,
koncept, něm
1706-04-21
kt 70
1061
Dohoda mezi Václavem Morzinem a jeho švagrovou,
ovdovělou Claudií rozenou Altannovou, ohledně
uspokojení jejích vdovských nároků, něm
1706
kt 70
-první verze datována 22. dubna, druhá z 29. července
se liší pouze vyšším počtem zprostředkovatelů
1062
Spor Václava Morzina s Janem Václavem
Valdštejnem, majitelem panství Rožďalovice, něm
1713/1714
kt 70
1063
Smlouva Václava Morzina s malostranským
pokrývačem Jiřím Hrubým, něm
1722-10-16
kt 71
1064
Smlouva Václava Morzina se sedlářem Ignácem
Wolffem, něm
1717-08-03
kt 71
1065
Poručenství Václava Morzina nad althannovským
sirotčím statkem Lčovice u Strakonic, něm
1706/1723
kt 71
-hospodářská a účetní dokumentace, kvitance
Korespondence
Korespondence přijatá
1066
Colloredová, hraběnka, něm
1728
kt 71
1067
Ebelin, Johann Wolfgang, něm
1705-09-01
kt 71
1068
Filippi, Ignác, něm
1728
kt 71
1069
Gallenová, Marie Polyxena
1717-03-13
kt 71
1070
Harrach, August, něm
1722/1726
kt 71
1071
Harrach, Ferdinand, něm
1717-07-31
kt 71
- 92 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1072
Haugvic z Biskupic, J. Halleweil, něm
1713
kt 71
1073
Chlačanski, A., něm
1735-09-10
kt 71
1074
Chuchelský z Nestájova, František Adam, něm
1712-04-29
kt 71
-přiložen koncept odpovědi
1075
Klepišová, Anna Rozina
1712-04-29
kt 71
1076
Klug, Pavel Antonín, něm
1711
kt 71
1077
Kotulinský, Jan Bedřich, něm
1726-08-20
kt 71
1078
Kuntz, František Ignác, něm
1735-01-11
kt 71
s.d.
kt 71
-datum označuje moment doručení (praesentatum)
1079
Kuntzová, Polyxena, něm
-list spolupodeprán několika dalšími věřiteli Václava
Morzina
1080
Ludvík, Jan, něm
1713-02-24
kt 71
1081
Michnová, Karolína, něm
1731-07-14
kt 71
1082
Caretto-Millesimo, Karolína, něm
1724
kt 71
1083
Pachta, Jan, něm
1727-10-30
kt 72
1084
Rayser, František Ignác, administrátor královských
statků v Čechách, něm
1728-11-09
kt 72
1706-02-02
kt 72
-s obálkou
1085
Ritz d´etgendorff, de, z Kolína nad Rýnem, něm
-psáno německy humanistickým písmem
1086
Řepický z Modliškovic, František Albrecht, něm
1706-04-30
kt 72
1087
ze Salzu, Václav, něm
1730-10-31
kt 72
1088
Šternberk, hrabě, něm
1708-05-15
kt 72
1089
Vobytecký z Vobytec, Isidor Václav, něm
1712-05-11
kt 72
- 93 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1090
Vratislav z Mitrovic, Jan Adam, biskup
královéhradecký, něm
1713/1714
kt 72
-k listu, datovanému v Chrasti 9.11. 1714, přiložen
opis
1091
z Vrtby, J., něm
1714-01-13
kt 72
1092
Wiederspergová, Marie Anna, něm
1736-06-08
kt 72
1093
Záruba z Hustířan, J., něm
1724-11-23
kt 72
1094
Zárubová z Hustířan, Terezie Františka, orig. a opis,
něm
1716, s.d.
kt 72
1095
Zumsande ze Sandbergu, Jan a František Ignác, něm
1719
kt 72
1096
Úřad desek zemských ve finanční záležitosti, něm. a
čes
1724/1730
kt 72
1097
Česká dvorská kancelář, něm
1711-09-05
kt 72
1098
Rektor jezuitské koleje Svatého Ignáce na Starém
Městě pražském, čes
1708-05-08
kt 72
1099
Vlašský špitál v Praze, něm
1721-12-30
kt 72
1725-10-29
kt 72
-kromě rektora podepsán též Antonio Lurago a další
představitelé špitálu
1100
Převor dominikánského klášter u Svatého Jiljí Tomáš
Eliáš Beran, něm
1101
Listy Václavu Morzinovi od neznámých a neurčených 1712/1713
pisatelů, něm
kt 72
Korespondence odeslaná
1102
Císaři Leopoldu I. v záležitosti rodinných dluhů
Morzinů, koncept, něm
s.d.
kt 72
1103
Císař Leopold I., koncept, něm
s.d.
kt 72
1713/1717
kt 72
- rozsáhlá obhajoba, týkající se sporu s hrabětem
Šporkem kvůli Kateřine Dorotě Schützové ze
Schültzendorffu
1104
Hubálek, Jan Karel, morzinský mandatář, něm
- 94 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1105
Rayser, František Ignác, administrátor královských
statků v Čechách, orig. a opis, něm
1728-10-24
kt 72
1106
Klein z Grünenbergu, Antonín
1697/1698
kt 72
1107
Ludvík, Jan, hraběcí sekretář, něm
1698-11-04
kt 72
1108
Zeehe, Kryštof, hraběcí pokladník,
1722, s.d.
kt 72
1109
Listy neznámým adresátům, něm
1711/1729
kt 72
Korespondence cizí a neurčená
1110
Handtke, Ambrosius, Václavu Schmeziusovi, něm
1706-06-17
kt 72
1111
Horte, Norbert, Ambrosiu Handtkemu, něm
1713-08-08
kt 72
1112
Hubálek, Jan Karel, morzinský mandatář, Úřadu
desek zemských
s.d.
kt 72
1113
Císař Karel VI. místodržitelství ve finančních
záležitostech, opis
1712
kt 72
1114
Klug, Pavel Antonín, Ambrosiu Handtkemu, něm
1712
kt 72
1115
Kröhn, R. H., Janu Kleinovi, morzinskému účetnímu, 1711-03-13
něm
kt 72
1116
Trippenbach, Dominik, Václavu Schmeziusovi, něm
1709-05-22
kt 72
1117
Vořikovský z Kundratic, Daniel, Václavu
Schmeziusovi, něm
1723-06-16
kt 72
1118
Bayer, Štěpán neznámému adresátu, něm
1712-03-26
kt 72
1119
Hofman, Jan Jiří, licenciát, neznámému adresátu,
něm
1709-06-10
kt 72
1120
Hoffman, Václav Vilém neznámému adresátu, něm
1709-06-10
kt 72
1121
Klug, Pavel Antonín neznámému adresátu, něm
1709/1713
kt 72
1122
Kuntz, František A. B. neznámému adresátu, něm
1709-09-07
kt 72
1123
Marie Claudie, vdova po Maximiliánu Morzinovi,
místodržitelství, něm
1707-09-19
kt 72
- 95 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
-list, určený datem doručení (praesentatum), se týká
zadržování jejího vdovského důchodu Václavem
Morzinem, jemuž byl list intimován k vyjádření
1124
List hraběnce Paarové, rozené Šternberkové, od
neznámého pisatele, koncept, něm
1721-03-12
kt 72
-vepsán koncept odpovědi hraběti z Klenového z 12.
3. 1721
1125
List baronu Adamu Obiteckému, koncept, něm
1721-03-12
kt 72
1126
Část listu ve vojenských záležitostech, něm
1710-03-20
kt 72
Pozůstalost morzinského regenta Jana Ludvíka
Korespondence přijatá
1127
Becker, Tobiáš, biskup královéhradecký, něm
1705/1706
kt 72
1128
z Bubna a Litic, něm
1688-09-16
kt 72
1129
Budějovský, Václav Karel, něm
1693-05-27
kt 72
1130
Dobřenský, Ferdinand Ludvík,
1706/1707
kt 72
1131
Ebelin, Johann Wolfgang, něm
1707-09-04
kt 72
1132
Handtke, Ambrosius, něm
1709/1713
kt 72
1133
Klug, Pavel Antonín, něm
1700/1707
kt 72
1134
Kronewiter, Jan, něm
1712-07-03
kt 72
1135
Morzin, Václav, něm
s.d.
kt 72
1136
Netolický, Václav, něm
1707-05-02
kt 72
1137
Päzold, Václav, něm
1708-09-07
kt 72
1138
Strnad, Václav Ferdinand, konsistorní asesor v Hradci 1704-1716
Králové, lat
kt 72
1139
Wunschwitz, Ignác, něm
1708-09-02
kt 72
1140
Listy Janu Ludvíkovi od neznámých či neurčených
pisatelů, něm
1703, s.d.
kt 72
- 96 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Korespondence odeslaná
1141
Becker, Tobiáš, biskup královéhradecký, koncept,
něm
1701-12-20
kt 72
1142
Biskupský oficiál a konsistoř královéhradecká, lat
1704-03-25
kt 72
1143
Handtke, Ambrosius, něm
1710-11-28
kt 72
1144
Strnad, Václav, konsistorní asesor v Hradci Králové,
koncept, lat
s.d.
kt 72
1145
Schmezius, Václav, purkrabí
1710
kt 72
Korespondence morzinského pokladníka Kryštofa Zeeheho
Korespondence přijatá
1146
Bartoševský, Kr., něm
1708/1735
kt 73
1147
Buttler, Ferdinand Ignác, něm
1723-08-07
kt 73
1148
Handtke, Ambrosius, něm
1708/1723
kt 73
- v listě z 19. 3. 1710 vložen přehled plateb ve
prospěch generálního válečného komisariátu
1149
Gall, Ambrosius, něm
1731-09-17
kt 73
1150
Herbst, J., něm
1710-10-29
kt 73
1151
Klepišová, Anna Rozina
1737-10-10
kt 73
1152
Kolonec, Adam, něm
1707
kt 73
1153
Kretschmer, František, něm
1708
kt 73
1154
Kuntz, František Ignác, něm
1735-09-02
kt 73
1155
Ludvík, Jan, něm
1707/1710
kt 73
1156
Mareš, Václav, něm
1706-05-13
kt 73
1157
Morzin, Jan Rudolf, něm
s.d.
kt 73
1158
Motejl, Karel, něm
1708/1716
kt 73
- 97 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1159
Patzelt, Kašpar, něm
1707/1718
kt 73
1160
Sätheler, Jan Ferdinand, něm
1706-05-29
kt 73
1161
Schaff, Ferdinand, něm
1713-03-10
kt 73
1162
Schmezius, Václav, něm
1708/1709
kt 73
1163
Sigh del Curto, František, pražský směnárník, něm
1708
kt 73
1164
Trippenbach, Dominik, něm
1707-04-28
kt 73
1165
Turinger, Václav Antonín, morzinský agent, něm
1707/1711
kt 73
1166
Listy Kr. Zeehemu ze žádostí o úhradu úroků z dluhů
Václava Morzina, něm
1713-09/1713-10
kt 73
s.d.
kt 73
-nejvíce jich pochází od Františka Antonína Josefa
Kinského na Drahobuzi
1167
Pokyny pro Kryštofa Zeeheho ve finančních
záležitostech, něm
1168
Listy Kryštofu Zeehemu od neznámých či neurčených 1707/1735
pisatelů, něm
kt 73
Korespondence odeslaná
1169
Bartoševský, Václav, koncept, něm
1735-07-04
kt 73
1170
Místodržitelství v záležitosti vdovy po Václavu
Bartoševském, něm
s.d.
kt 73
1171
Místodržitelství ve finanční záležitosti, koncept, něm
s.d.
kt 73
1172
Prohlášení pokladníka K. Zeeheho ve finanční
záležitosti, opis, něm
1716-01-20
kt 73
1173
List neznámému adresátu, něm
1708-03-03
kt 73
1717-10-14
kt 73
Jiný materiál
1174
Václav Morzin uděluje plnou moc Janu Karlu
Hubálkovi, něm
- 98 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1175
Lesmistrovský úřad v Pardubicích potvrzuje doručení 1731-03-24
3 bažantních kohoutů a 30 bažantích slepic z panství
Nový Kunstberk pro císařskou bažantnici ve Vídni,
něm
kt 73
1176
Rozvaha o dělení dědictví v rodině Ludvíků, koncept, 1715-05-20
něm
kt 73
1177
Obálka na spisy k soudnímu sporu mezi panstvím
Vrchlabí a Branná, týkající se plavení dřeva po Labi,
něm
1724
kt 73
1178
Soubor potvrzení o přijetí listů či zpráv, něm
1724
kt 73
1179
Soupisy dokumentů, něm
s.d.
kt 73
1180
Spor Václava Morzina a Františka Antonína Šporka,
týkající se únosu Kateřiny Doroty Schützové ze
Schültzendorffu, koncepty a orig., něm
1712-1717
kt 74
1713-10-21
kt 74
-repliky a dupliky, výslechy, úřední korespondence
1181
Šepmistr a rada města Kutné Hory oznamují, že
(morová) nákaza pominula, tisk, něm
-doloženo svědectvím lokaje Jana Kremličky, který ve
městě přenocoval a nazítří byl zcela zdráv propuštěn k
další cestě
Anna Marie Kateřina rozená Erdödy, manželka Václava Morzina
(1680-1750)
1182
Anna Marie Morzinová, rozená Erdödy, zřizuje
věčnou fundaci s kapitálem 20 000 zl pro dvě
kanovnice z rodiny Morzinů v klášteře anglických
panen na Novém Městě pražském, něm
1710-01-05
kt 74
-přiložen stručný výtah z textu fundace
1183
Závěť Anny Marie Morzinové, rozené Erdödy, z 24.
2. 1741, opis, něm
1750-01-28
kt 74
1184
List Maximiliána Morzina švagrové Marii Kateřině
rozené Erdödy, v rodinných finančních záležitostech,
něm
1704-06
kt 74
Ferdinand Maximilián František Morzin (1693-1763), syn Ferdinanda
Matyáše Morzina (1646-1725)
- 99 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Životopisný materiál
1185
Výtah z matriky křtů ve Znojmě o narození
Ferdinanda Maximiliána Morzina, lat
1713-11-29
kt 75
1186
Výtaz z matriky kostela svatého Mikuláše ve Znojmě
o narození Ferdinanda Maximiliána Morzina, lat a
něm
1751-02-17
kt 75
-na zadní stranu vepsán vidimát znojemské městské
rady ze 4. 11. 1761
1187
Svatební smlouva mezi Ferdinandem Maximiliánem
Morzinem a Annou Kateřinou Novohradskou z
Kolovrat, orig. a opis, něm
1714-04-02
kt 75
1188
Svatební smlouva mezi Ferdinandem Maximiliánem
Morzinem a Aloisií Lažanskou, ovdovělou Rajskou z
Dubnic, něm
1743-07-31
kt 75
1189
Svatební smlouva mezi Ferdinandem Maximiliánem
(Josefem Františkem) Morzinem a Marií Annou z
Klenové, výpis z desek zemských, něm
1752-09-12
1190
Testament Ferdinanda Maximiliána Morzina z roku
1763, opis
1763-11-09
kt 75
1759/1760
kt 75
Majetkoprávní záležitosti
1191
Účet pražské hlavní pokladny, něm
1192
Obligace Ferdinanda Maximiliána Morzina na 20 000 17141-04-24
zl ve prospěch Václava Morzina, znehodnocená, něm
kt 75
1193
Kvitance Markéty Göthnerové, potvrzující splacení 60 1759-10-19
zl úroků z dluhu Ferdinanda Maximiliána Morzina,
něm
kt 75
1194
Ferdinand Maximilián Morzin postupuje svou
pohledávku 2000 zl dominikánskému klášteru v
Klatovech, něm
s.d.
kt 75
1761-03-07
kt 75
Korespondence
1195
List Františka Xavera Morzina prastrýci Ferdinandu
Maximiliánovi ohledně finančních sporů, něm
- 100 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Anna Kateřina Novohradská z Kolovrat (1697-1736), 1. manželka
Ferdinanda Maximiliána Morzina
1196
Testament Anny Kateřiny Novovradské z Kolovrat,
opis, něm
1737-08-31
kt 75
1197
Císařovna Eleonora Magdalena uděluje Anně
Kateřině Morzinové právo nazývat se dámou
hvězdového kříže, něm
1718-09-14
kt 75
Aloise Lažanská z Bukové, 2. manželka Ferdinanda Maximiliána
Morzina
1198
Aloise ovdovělá Morzinová, roz. Lažanská z Bukové, 1772-01-01
pronajímá Josefu Svobodovi statek Osek v
prácheňském kraji, něm
kt 75
Marie Anna z Klenové, 3. manželka Ferdinanda Maximiliána Morzina
1199
Spor ovdovělé Marie Anny Morzinové, rozené z
Klenové, a Františka Xavera Morzina, výpis z desek
zemských, něm
1767-11-04
kt 75
1200
Obligace Marie Anny Morzinové, rozené z Klenové,
na 8000 zl ve prospěch Filipa Krakovského z
Kolovrat, něm
1768-09-07
kt 75
Charlotta, dcera Ferdinanda Maximiliána Morzina (narozená 1733)
1201
Svatební smlouva Charlotty Morzinové a Karla Josefa s.d.
Lažanského, koncept, něm
kt 75
Marie Anna, dcera Ferdinanda Maximiliána Morzina
1202
Marie Anna Morzinová oznamuje, že u zemského
soudu požádala o vydání platebního dekretu na
ustanovení poručenství po zemřelém bratru Karlu
Josefu Morzinovi (1717-1784)
1784-02-06
kt 75
1203
Pražské gubernium oznamuje, že Marii Anně
Morzinové bylo přiděleno místo v nadačním ústavu
pro šlechtičny na Novém Městě pražském, něm
1784-05-17
kt 75
Karel Josef Morzin (1700-1741), syn Václava Morzina
Životopisný materiál
- 101 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1204
Doktorský diplom, vydaný univerzitou v Římě, perg.
kniha o 4 foliích, desky 17 x 23 cm, přivěšená, zcela
roztříštěná pečeť v mosazném pouzdře, lat
1721-03-12
kt 75
1205
Svatební smlouva Karla Josefa Morzina a Marie
Renaty Trauttmansdorffové, 1 orig., 2 kopie, 3
koncepty, něm
1721-03-12
kt 75
1206
Oslavný spis Josefa Arnošta Barisiena u příležitosti
s.d.
sňatku Karla Josefa Morzina a Renaty
Trauttmansdorffové, 9 fol, zdobené zlato-zelené desky
34 x 23 cm, lat
kt 75
1207
Popis oslav narození Mikuláše Jana Morzina, syna
s.d.
Karla Josefa Morzina a jeho manželky Renaty, 24 fol,
zdobené zelené desky 19 x 32 cm, lat
kt 75
1208
Oslavný spis Arnošta Josefa Barisiena na počest
příjezdu Karla Josefa Morzina do Vrchlabí 23. 8.
1739, 8 fol, červené desky 22 x 33 cm, lat
s.d.
kt 75
s.d.
kt 75
Popis slavnostního uvítání Karla Josefa Morzina a
s.d.
jeho manželky v Lomnici nad Popelkou 21. 8. 1739, 4
fol ve zdobených papírových deskách 20 x 33 cm, lat
kt 75
-vpředu s přípisem Karla Josefa Morzina,
potvrzujícím autorství kaplana a knihovníka
Barisiena, datovaný 29. 8. 1739
1209
Chronogramatická skladba v antickém duchu na
počest příjezdu Karla Josefa Morzina do Vrchlabí, 5
fol, tisk, 21 x 34 cm, lat
-vpředu vlastnoruční zápis Karla Josefa Morzina o
autorství kaplana Barisiena, datovaný 29. srpna 1739
1210
-vzadu vlastnoruční poznámka Karla Josefa Morzina
o autorství kaplana Barisiena, datovaná 29. 8. 1739
1211
Popis slavnostního uvítání Karla Josefa Morzina a
jeho manželky ve Vrchlabí, tisk, desky z červeného
sametu 21 x 32 cm, lat
- na předsádce vlastnoruční poznámka Karla Josefa
Morzina o Barisienově autorství, datovaná 29. 8.
1739; druhý text bez desek
- 102 -
1739-08-22
kt 76
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1212
Popis slavností, uspořádaných ve Vrchlabí a Lomnici
nad Popelkou při nástupu nové vrchnosti, kniha v
hnědých deskách, rkp, a tisk, něm. a lat
1739
kt 76
1213
Měkké desky s vlastnoručním vepsáním Karla Josefa
Morzina o autorství J. A. Barisiena, lat
1739-08-29
kt 76
1214
Fundace pro chudé nemocné, zřízená Karlem Josefem 1737-11
Morzinem ve prospěch kláštera milosrdných bratří na
Novém Městě pražském, kopie, něm
kt 76
1215
Žádost Václava Morzina císaři o přidělení místa
přísedícího většího zemského soudu v Království
českém pro jeho syna Karla Josefa, koncept, něm
b.d.
kt 76
Majetkoprávní záležitosti
1216
Specifikace výdajů Karla Josefa Morzina během
římských studií v srpnu až říjnu 1718, něm
1718-10-15
kt 76
1217
Kvitance Karla Josefa (Carlo Giuseppe) Morzina na
200 scudů, ital
1719
kt 76
1218
Právní a majetkové vyrovnání Karla Josefa Morzina s 1726-03-30
bratrem Ottou Morzinem, orig. a kopie, něm
kt 76
1219
Účet domácnosti s přílohami, něm
1738
kt 76
-kvitance a obligace
1220
Účet domácnosti s přílohami (kvitance), pošk., něm
1739
kt 77
1221
Účet domácnosti s přílohami (kvitance), něm
1740
kt 78
1222
Přílohy k účtu domácnosti (kvitance a obligace), něm
1737
kt 79
1223
Luisa Morzinová kvituje svého otce Karla Josefa
Morzina z vyplacení 2000 zl jejího dědického podílu,
něm
1741-04-06
kt 79
1726-07-25
kt 79
Korespondence
1224
Dopis Karla Josefa Morzina v záležitosti jeho svatby,
něm. a ital
-pouze poslední strana
- 103 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Marie Renata Morzinová, rozená Trattmansdorffová, manželka Karla
Josefa Morzina
1225
Marie Renata, ovdovělá hraběnka Morzinová, zakládá 1753-10-22
fundaci pro výživu jednoho nemocmého ve špitále
alžbětinek na Novém Městě pražském, opis, něm
kt 79
Karel Josef Morzin (1717-1784), syn Ferdinanda Maximiliána
Životopisný materiál
1226
Křestní list Karla Josefa Morzina, opis, lat
1745-11-21
kt 79
-na zadní straně vepsáno ověření správnosti
rokycanským fadářem s datem 21. 11. 1761
1227
Svatební smlouva Karla Josefa Morzina a Vilemíny
Rajské z Dubnic, něm
1749-01-01
kt 79
1228
Výpis z matriky sňatků o svatbě Karla Josefa Morzina 1883-10-24
a Vilemíny Rajské z Dubnic, lat
kt 79
1229
Výpis z matriky v Lukavici o zemřelých dětech Karla 1850-02-20
Josefa Morzina, lat
kt 79
1230
Sešitek se záznamy o narození dětí Karla Josefa
s.d.
Morzina a Vilémíny Rajské z Dubnic, měkké červené
desky 17 x 11 cm, lat
kt 79
- výtah z matriky narozených v obci Merklín; vloženy
dva volné listy se souhrnem narozených dětí v letech
a) 1750-1774; b) 1752-1774
1231
Záznam o třech zemřelých dětech Karla Josefa
Morzina, narozených 1763-1768, výtah z lukavické
matriky, lat
1232
Císař František Štěpán Lotrinský jmenuje Karla Josefa 1765-01-12
Morzina skutečným tajným radou, něm
kt 79
1233
Poznámka o pozůstalosti po Karlu Josefu Morzinovi,
něm
s.d.
kt 79
1234
Papež Benediikt XIV. uděluje požehnání Karlu Josefu s.d.
Morzinovi a jeho příbuzným do třetího stupně, lat
kt 79
1235
Odkaz ve prospěch dominikánů v Klatovech, něm
kt 79
- 104 -
s.d.
1761, s.d.
kt 79
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
-dominikánský řád v Klatovech se hlásí k odkazu
Františky Rajské z Dubnic, Karel Josef Morzin jako
kurátor její pozůstalosti aj.
Majetkoprávní záležitosti
1236
Karel Josef Morzin kupuje leixnerovský dům na Malé 1739/17657
Straně v Praze, něm
kt 79
- kupní smlouva, kvitance, soupisy dluhů,
korespondence
1237
Karel Josef Morzin kupuje od Františka Hilberta dům 1768-01-08
na Starém Městě pražském za 6500 zl, něm
kt 79
1238
Kvitance na platbu 30 zl úroků Karlem Josefem
Morzinem ve prospěch zemského účetního, něm
1757014
kt 79
1239
Přílohy k peněžnímu účtu Karla Josefa Morzina, něm
1781
kt 79
1782
kt 79
1783/1784
kt 79
-soupisy aktivních a pasivních kapitálů, finanční
podíly dětí aj.
1240
Přílohy k peněžnímu účtu Karla Josefa Morzina, něm
-soupisy aktivních a pasivních kapitálů, finanční
podíly dětí aj.
1241
Peněžní účet Karla Josefa Morzina s přílohami, něm
- dílčí vyúčtování, soupisy aktiv, účty synů Rudolfa a
Vincence aj.
1242
Karel Josef Morzin pojišťuje věno své ženy na statku
Lukavice, něm
1766-02-10
kt 79
1243
Cese pohledávky ve výši 4000 zl Karla
Trauttmansdorffa ve prospěch Karla Josefa Morzina,
něm
1767-03-01
kt 79
-pohledávka vázla na leixnerovském domě, který
hrabě Morzin koupil; jako protihodnotu ponechal
postupujícímu v tomto domě k dispozici byt až do
konce jeho života
- 105 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1244
Cese kapitálu 3000 zl pojištěného na panství Ronov
nad Doubravou ve prospěch Karla Josefa Morzina,
perg. 29 x 47 cm, čtyři přivěšené pečetě v dřevěných
pouzdrech (dvě víčka chybí), něm
1781-02-27
kt 80
1781-02-27
kt 80
Alžběta Listová, rozená Lossetová, postupuje Karlu
1781-04-01
Josefu Morzinovi svou pohledávku, perg. 30 x 49 cm,
pečetě odstřiženy, něm
kt 80
-kapitál postoupily sestry Antonie Debrainová,
Františka Debrainová a Johanna Debrainová,
provdaná Ehrlinová
1245
Simon Aron Neustadt postupuje Karlu Josefu
Morzinovi tři pohledávky, perg. 28 x 48 cm, tři
přivěšené pečetě v dřevěných pouzdrech (u dvou
chybí víčka), něm
-celková výše pohledávek činí 2914 zlatých, 41
krejcarů a 1 denár
1246
-pohledávka ve výši 3543 zlatých zněla na jméno
František Xaver Morzin
1247
Jan Ferdinand Mayer postupuje Karlu Josefu
Morzinovi svou pohledávku, perg. 29 x 51 cm, tři
přivěšené pečetě v dřevěných pouzdrech (1 pečeť
rozbitá, dvě víčka chybí), něm
1781-06-20
kt 80
1781-03-30
kt 80
1781-06-22
kt 80
-pohledávka ve výši 482 zlatých zněla na jméno
František Xaver Morzin
1248
Anna Havelková postupuje Karlu Josefu Morzinovi
svou pohledávku, perg. 29 x 47 cm, tři přivěšené
pečetě v dřevěných pouzdrech (jedno víčko chybí),
něm
-pohledávka ve výši 700 zlatých vázla na morzinském
panství Nový Ronov
1249
Kateřina Hollachová postupuje Karlu Josefu
Morzinovi svou pohledávku, perg. 29 x 48 cm, tři
přivěšené pečetě v dřevěných pouzdrech, něm
-pohledávka ve výši 800 zlatých vázla na panství
Nový Ronov
- 106 -
inv. č.
obsah
datace
1250
Josef Václav Fürstenberg postupuje Karlu Josefu
1778-09-22
Morzinovi svou pohledávku, perg. 28 x 50 cm, pečetě
odstřiženy, něm
evid. jedn.
kt 80
-pohledávka ve výši 25 000 zl byla pojištěna na
panství Doubravice
1251
Alžběta von Guasce, roz. Netolická z Eisenberka,
postupuje Karlu Josefu Morzinovi svou pohledávku,
perg. 37 x 52 cm, tři přivěšené pečetě v dřevěných
pouzdrech bez víček, něm
1781-04-24
kt 81
1783-08-05
kt 81
1784-05-04
kt 81
-pohledávka ve výši 1000 zl pojištěna na
fideikomisním panství Dírná, Zálší,Jince a Bezděkov
1252
Dcery Jana Matyáše Thuna postupují Karlu Josefu
Morzinovi svou pohledávku, perg. 34 x 51 cm, tři
přivěšené pečetě v dřevěných pouzdrech, jedno víčko
chybí, něm
-pohledávka ve výši 18 000 zl pojištěna na panství
Grabštejn
1253
Pavel Ferdinand ze Schwingerschuefu postupuje
Karlu Josefu Morzinovi svou pohledávku, perg. 29 x
41 cm, tři přivěšené pečetě v dřevěných pouzdrech
bez víček, něm
-pohledávka ve výši 502 zl pojištěna na statku
Lochkov
Korespondence přijatá
1254
Fischer, Jan Václav, něm
1760/1762
kt 81
1255
Koloničová, Luisa, dcera, franc
s.d.
kt 81
1256
Libocký, Jan Martin, něm
1760/1761
kt 81
-přiloženo 5 ks obálek
1257
Morzin, Josef Jan, syn, něm
1783-05-26
kt 81
1258
Schwab, František Václav, něm
1759-04-28
kt 81
Vilemína Morzinová, rozená Rajská z Dubnic (1730-1774), manželka
Karla Josefa Morzina
- 107 -
inv. č.
obsah
datace
1259
List Židů J. Seeliga a J. Hamburgera, něm
1759-04-08
evid. jedn.
kt 81
Valpurga Morzinová (1757-1824), dcera Karla Josefa Morzina
1260
Karel Josef Morzin žádá císařovnu Marii Terezii o
přijetí své dcery Valpurgy do Ústavu šlechtičen na
Pražském hradě, orig. a koncept, něm
s.d.
kt 81
1261
Dekrety česko-rakouské dvcrské kanceláře, týkající se 1775/1780
přijetí Valpurgy Morzinové do Ústavu šlechtičen v
Praze, něm
kt 81
1262
Inventář oblečení, prádla a jiných věcí komtesy
Morzinové v Ústavu šlechtičen na Pražském hradě,
něm
1780
kt 81
1263
Anna Trnková postupuje svou pohledávka Valpurze
Morzinové, perg. 25 x 43 cm, tři přivěšené pečetě v
dřevěných pouzdrech (jedno víčko chybí), něm
1783-04-11
kt 81
1783-04-11
kt 82
1783-04-11
kt 82
-pohledávka vázána na vsi hraběte Claryho Liběšice
1264
František Hubatius z Kotnova postupuje svou
pohledávku Valpurze Morzinové, perg. 31 x 47 cm,
čtyři přivěšené pečetě v dřevěných pouzdrech (dvě
víčka chybí), něm
-pohledávka ve výši 1000 zl pojištěna na statcích
hraběte Claryho Dobřičany, Tuchořice a Veletice
1265
Marianna MacNevenová postupuje svou pohledávka
Valpurze Morzinové, perg. 3 x 46 cm, tři přivěšené
pečetě v dřevěných pouzdrech, něm
-pohledávka ve výši 1500 zl pojištěna na panstvích
Hrubá Skála, Turnov, Svijany a Loukovec
Marie Anna Morzinová (1762-1821), dcera Karla Josefa Morzina
1266
Svatební smlouva mezi Francois Josephem de Saint
Genois a Marií Annou Morzinovou, opis, franc
1788-10-13
kt 82
1788-10-11
kt 82
-sňatek uzavřen v Belgii, přiloženo tištěné svatební
oznámení v němčině
1267
Osvědčení o řádném vedení účtů a placení daní
Francoise Josepha de Saint Genois, franc
- 108 -
inv. č.
obsah
datace
1268
Cese Marie Anny Morzinové, provdané Saint-Genois, 1789-05-10
ve prospěch bratra Rudolfa (1752-1817), něm
evid. jedn.
kt 82
-pohledávka ve výši 3000 zl vázla na panstvích
Trnovany a Velká Bukovina
Terezie Morzinová (1774-1859), dcera Karla Josefa Morzina
1269
Vyrozumění o přijetí Terezie Morzinové do
tereziánského Ústavu šlechtičen na Pražském hradě,
něm
1789-11/1789-12
kt 82
Ferdinand Jan Morzin (1722-1793), syn Ferdinanda Maximiliána
Morzina (1693-1763)
1270
Křestní list Ferdinanda Jana Morzina, narozeného 18. 1756-06-25
2. 1722 a pokřtěného 22.2., výpis z matriky obce Seč,
lat
kt 82
1271
Jan František z Linkeru a Lützenwiedu postupuje svou 1782-03-03
pohledávku Ferdinandu Janu Morzinovi, perg. 36 x 52
cm, tři přivěšené pečetě v dřevěných pouzdrech (jedno
víčko chybí), něm
kt 82
-pohledávka ve výši 5500 zlatých vázána na statek
Puclice
1272
List Ferdinanda Jana Morzina synovci poručíkovi
Morzinovi, něm
1786-08-25
kt 82
Marie Anna Morzinová, roz. Magnisová (1724-1764), manželka
Ferdinanda Jana Morzina
1273
Testament Marie Anny Morzinové, něm
1762-07-01
kt 82
Petr Vít Morzin (1728-1811), syn Ferdinanda Maximiliána
1274
Testament Petra Víta Morzina, opis, něm
1809-06-04, b..d
kt 82
1275
Sdělení zemského soudu Rudolfu Morzinovi
(1752-1817) ve věci pozůstalosti po jeho strýci Petru
Vítu Morzinovi, něm
1815-03-15
kt 82
1276
Konečný návrh výkazu o stavu pozůstalosti po Petru
Vítu Morzinovi, vyhotovený jeho synovcem
Rudolfem Morzinem, něm
s.d.
kt 82
- 109 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
František Xaver Morzin (1735-1791), syn Karla Josefa Morzina
(1700-1741)
Životopisný materiál
1277
Královna Marie Terezie uděluje dvaadvacetiletému
Františku Xaveru Morzinovi venium aetatis, perg. 43
x 83 cm, přivěšená pečeť v dřevěném pouzdře, něm
1756-12-18,
kt 82
1278
Pozůstalostní spisy. Agenda zemského soudu, soupisy 1792/1796
dluhů, orig. a koncepty, něm
kt 82
1279
Komorní soud oznamuje Františku Xaveru
Morzinovi, že ho císař jmenoval přísedícím většího
zemského soudu, něm
1770-06-08
kt 82
1280
Papežský prefekt, augustinián Fr. Nicolaus Angelus, 1780-07-09
daruje Františku Xaveru Morzinovi část kosti svatého
Františka Xaverského, lat
kt 82
Majetkoprávní záležitosti
Administrativní správa morzinských panství, dluhy Františka Xavera
Morzina
1281
Stížnost morzinských věřitelů Úřadu desek zemských, 1752-04-10
něm
kt 83
-jedná se o datum dororučení (praesentatum)
1282
Soupis pasiv, váznoucích na panstvích Vrchlabí a
Křinec, něm
1763/1764
kt 83
-kniha o roz. 24 x 38 cm, poškozené desky
1283
Reskript královny Marie Terezie z roku 1763, týkající 1783-03-20
se administrace morzinského fideikomisu, opis, něm
kt 83
1284
Výkaz fidekomisních dluhů Františka Xavera
Morzina, výtah z desek zemských, orig. a opis, něm
1766-03-05
kt 83
1285
List královny Marie Terezie zemskému guberniu v
záležitosti obnovení správy Františka Xavera
Morzina nad jeho majetkem, něm
1766-06-19
kt 83
1286
Protokol komise pro administraci a depuraci statků
Františka Xavera Morzina, něm
1766-11-08/1766-1122
kt 83
- 110 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1287
Soupis dluhů Františka Xavera Morzina a platební
schéma, opis, něm
1768-06-14
kt 83
1773
kt 83
-druhý opis je datován 22. 1. 1772
1288
Dluhy Františka Xavera Morzina vůči pokladníkovi
Janu Nepomuku Purkartovi, něm
-úřední korespondence, obligace, vyúčtování
1289
Vyúčtování splátek pasiv váznoucích na statcích
Františka Xavera Morzina v letech 1763-1775, něm
s.d.
kt 83
1290
Administrace statků Františka Xavera Morzina, něm
s.d.
kt 83
-úřední korespondence, obligace, přehledy pasiv,
dohody s věřiteli
1766/1772
Dluhy Františka Xavera Morzina, něm
s.d.
-úřední korespondence, vyúčtování, pohledávky,
protokoly, něm
1768/1791
Nájem a arendace statků Františka Xavera Morzina
Václavem Augiustinem Havlem, něm
1776/1780
1291
1292
kt 83
kt 84
-úřední korespondence, bilance, účty
1293
Ferdinand Morzin obesílá Františka Xavera Morzina k 1772
zemskému soudu pro neplacení dluhů, něm
kt 84
-vložen vyjádření Úřadu desek zemských z 9. 7. 1772
1294
František Xaver Morzin se hájí proti žalobě
Ferdinanda Morzina, koncept, něm
s.d.
kt 84
1295
Královna Marie Terezie potvrzuje své dřívější
povolení zatížit morzinský fideikomis hypotékou
6000 zl, perg. 44 x 71 cm, přivěšená pečeť v
dřevěném pouzdře, něm
1769-12-01,
kt 84
1775
kt 85
Účetní materiál
1296
Účet administrativní pokladny s přílohami, něm
-vyúčtování pachtovného, výtah z dluhů Františka
Xavera Morzina od roku 1770, výkazy o placení daní,
kvitance
- 111 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1297
Účet administrativní pokladny s kvitancemi, něm
1778
kt 86
1298
Účet administrativní pokladny s kvitancemi, něm
1779
kt 87
1299
Účet administrativní pokladny s kvitancemi, něm
1780
kt 88
1300
Účet administrativní pokladny s přílohami, něm
1784
kt 89
1785
kt 90
1787
kt 91
1790
kt 92
1791
kt 93
-specifikace, splátky úroků ze stavovských obligací,
obchodní a řemeslnické účty, kvitance
1301
Účet administrativní pokladny s přílohami, něm
-stavební kniha panství Lomnice, stavební záležitosti
panství Nový Kunstberk, stavební kniha panství
Vrchlabí, potvrzení taxovního úřadu, fidekomisní
tabela, účetní korespondence, kvitance
1302
Účet administrativní pokladny s přílohami, něm
-mincovní cedule odvodů důchodních peněz z
morznských panství, kvitance
1303
Účet administrativní pokladny s přílohami, něm
-platební schéma, mincovní cedule odvodů
důchodních peněz z morznských panství, kvitance
1304
Účet administrativní pokladny s přílohami, něm
mincovní cedule odvodů důchodních peněz z
morznských panství, kvitance
1305
Účetní přílohy (kvitance), něm
1765
kt 94
1306
Účetní přílohy (kvitance), něm
1766
kt 94
1307
Účetní přílohy (kvitance), něm
1768
kt 94
1308
Účetní přílohy (kvitance), něm
1769
kt 94
1309
Účetní přílohy (směnky a kvitance), něm
1770
kt 94
1310
Účetní přílohy (kvitance), něm
1771
kt 94
1311
Účetní přílohy (kvitance), něm
1772
kt 94
- 112 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
- účet prýmkaře Matěje Heilingsfelda z 10. 1 1772
1312
Účetní přílohy (kvitance), něm
1773
kt 94
1313
Účetní přílohy (kvitance), něm
1774
kt 94
1314
Účetní přílohy (kvitance), něm
1776
kt 94
1315
Účetní přílohy (kvitance), něm
1781
kt 94
1316
Účetní přílohy (kvitance), něm
1782
kt 94
1317
Účetní přílohy, něm
1786
kt 94
1792-10-31
kt 94
(kvitance a soupis věřitelů, pojištěných na výživném
pro Františka Xavera Morzina
1318
Poznámky k účtu za rok 1788, něm
1319
Výtah z dílčích účetních likvidací morzinských statků s.d.
k 31. 2. 1789, něm
kt 94
1320
Kuchyňský rejstřík, něm
1788
kt 94
1321
Charta bianca pro vystaven ídvou zemskodeskových
obligací, něm
1760-05-13
kt 94
1322
Cese pohledávky rektora Jakuba Schoffo ve prospěch 1782-04-24
Františka Xavera Morzina, perg. 33 x 44 cm, 3 pečetě
v dřevěných pouzdrech (jedno víčko chybí), něm
kt 94
-kapitál ve výši 860 zl, 6 denárů a 21 krejcarů byl
pojištěn na italském špitálu Karla Boromejského na
Malé Straně v Praze
Fideikomis a ostatní majetkové záležitosti
1323
Královský diplom stvrzující majetkové a finanční
vyrovnání mezi Morziny a jejich věřiteli, perg. kniha
28 x 34 cm, desky smetanové barvy, přivěšená pečeť
v dřevěném pouzdře, něm
1771-11-23
kt 95
1324
Dohoda o uspořádání majetkových poměrů v rodě
Morzinů z 27. 8. 1772, výpis a opis, něm
s.d.
kt 95
-opis je datován 28. 8. 1894
- 113 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1325
František Xaver Morzin přijímá v rámci rodinného
finančního vyrovnání na své statky hypotéku 78 000
zl, něm
1772-01-02
kt 95
1326
Dohoda mezi Morziny o lepší správě rodinného
majetku z roku 1786,opis, něm
1894-07-20
kt 95
1327
Výtah z rodového morzinského majetkového
vyrovnání z roku 1770, něm
s.d.
kt 95
1328
Výnosy a plánované výnosy morzinských panství za
léta 1741-1752, něm
s.d.
kt 95
1329
Soupis mobiliáře pražského paláce Morzinů, něm
1783-11-13
kt 96
1330
Úřední sdělení ve věci žádosti Františka Xavera
Morzina o zrušení roboty na jeho panstvích, něm
1779-06-14
kt 96
1331
Hospodářská dokumentace k projektu robotní abolice
na statcích Františka Xavera Morzina, něm
1780
kt 96
-statky Vrchlabí, Lomnice nad Popelkou, Čistá,
Křinec a Nový Ronov
1332
František Xaver Morzin začleňuje statek Nový Ronov 1770-04-05
do rodinného fideikomisu, něm
kt 96
1333
Akta k morzinskému rodirnnému fideikomisu, něm
1786, s.d.
kt 96
-fidekomisní tabela, rozhodnutí apelačního soudu ve
věci fideikomisu, revizní stížnost Rudolfa a Petra
Morzinů proti tomuto rozhodnutí, námitky věřitelů Fr.
Xavera Morzina proti revizní stížnosti, reakce úřadů
na nedatovaný majetkový návrh Fr. Xavera Morzina
Korespondence
1334
Hillebrandt, Ludvík, Fr. Xaveru Morzinovi ve
finanční záležitosti, něm
1779-11-01
kt 96
1335
Morzin, Karel Josef, Fr. Xaveru Morzinovi, franc
1770-08-17
kt 96
1336
Netolický, baron Fr., Xaveru Morzinovi, franc
s.d.
kt 96
1753-03-10
kt 96
-část dopisu chybí
1337
Vogl, Josef Jan, Fr. Xaveru Morzinovi, něm
- 114 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
-vloženo vyúčtování poručenské šestiny
1338
Listy Fr. Xaveru Morzinovi od neznámých pisatelů,
franc
1779/1780
kt 96
1339
Fr. Xaver Morzin neznámému adresátu, něm
1780-08-06
kt 96
Filipína Morzinová, rozená Weissenwolffová, manželka Františka Xavera
Morzina
1340
Ovdovělá Filipína Morzinová, roz. Weissenwolffová
o materiálních požitcích, které jí zaručuje svatební
smlouva, něm
1808-02
1341
Marie Terezie uděluje Filipíně Morzinové, roz.
1759-05-03
Weissenwolffové řád hvězdového kříže, mandát, tisk,
něm
kt 96
kt 96
Rudolf Morzin (1752-1817), syn Karla Josefa Morzina (1717-1784)
Životopisný materiál
1342
Křestní list Rudolfa Morzina, narozeného 24. 5. 1752, 1853-10-19
opis, něm
kt 96
1343
Potvrzení, že Rudolf Morzin úspěšně absolvoval první 1775-09-07
ročník právních studií na rytířské akademii ve Vídni,
lat
kt 96
1344
Svatební smlouva Rudolfa Morzina a Josefy
Hohenwarthové, něm
kt 96
1345
Popis slavnostního přijezdu Rudolfa Morzina a Josefy s.d.
Hohenwarthové na panství Vrchlabí 23. 6. 1798, něm
kt 96
1346
Píseň "Palemonova oběť", složená u příležitosti
sňatku Rudolfa Morzina a Josefy Hohenwarthové,
hnědé měkké desky 22 x 18 cm, něm
kt 96
1347
Píseň Jana Aloise Lamba, složená u příležitosti
s.d.
příjezdu Rudolfa Morzina a Josefy Hohenwarthové na
panství Vrchlabí, tvrdé světle hnědé desky 25 x 19
cm, tisk, něm
kt 96
1348
Báseň Alexandra Guelfingera von Stelnsberg, složená s.d.
u příležitosti sňatku Rudolfa Morzina a Josefy
Hohenwarthové, tisk na růžovém zdobeném plátně 47
x 30 cm, něm
kt 96
- 115 -
1797-10-20
1797
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1349
Kvitance na zaplacení předplatného do německého
divadla v Praze, něm
1798-05-31
kt 96
1350
Úmrtní list Rudolfa Morzina, opis, něm
1883-10-22
kt 96
1793/1797
kt 96
1804-10-08
kt 96
Majetkoprávní záležitosti
Stav, ocenění a prodeje majetku
1351
Dokumentace právního a finančního stavu
morzinského majetku, něm
--korespondence Rudolfa Morzina se zemským
soudem, soupisy dluhů na panstvích aj.
1352
Ocenění velkostatku Vrchlabí včetně přehledu dluhů,
výtah z desek zemských, něm
-na konci připsáno několik větších věřitelů
1353
Ocenění velkostatku Vrchlabí včetně přehledu dluhů,
výtah z desek zemských něm
1805-06-25
kt 96
1354
Stav morzinského majetku po smrti Františka Xavera
Morzina, výtah z desek zemských, něm
s.d.
kt 96
-chybí závěr
1355
Ocenění statku Jirny, výtah z desek zemských, něm
1790-02-02
kt 96
1356
Ocenění a přehled dluhů velkostatku Vrchlabí, výtah z 1804-07-14
desek zemských, něm
kt 96
1357
Ocenění a přehled dluhů velkostatku Vrchlabí, výtah z 1811-03-20
desek zemských, něm
kt 96
1358
Pasiva váznoucí na morzinském paláci v Praze, něm
s.d.
kt 97
1359
Ocenění morzinských statků z konce 18. století, něm
s.d.
kt 97
1360
Přehled pasiv, váznoucích na morzinských panstvích
zakoupených Ignácem Falgem, něm
1799-11-22
kt 97
1361
Rudolf Morzin jako zplnomocněnec svého otce
prodává panství Dolní Lukavice, něm
1780-10-10
kt 97
- 116 -
inv. č.
obsah
datace
1362
Rudolf Morzin a Petr Vít Morzin (1728-1811)
prodávají Vojtěchu Černínovi dům v Karmelitské
ulici v Praze za 17 000 zl, něm
1787-02
evid. jedn.
kt 97
-Rudolf Morzin zastupuje jako poručník své ostatní
nezeltilé bratry
1363
Rudolf Morzin prodává Jiřímu Altmannovi statek
1811-01-15
Zdiby v Kouřimském kraji za 380 000 zl, orig. a opis,
něm
kt 97
1364
Rudolf Morzin prodává Arnoštu
Valdštejn-Vartemberkovi vinice u Mělníka za 40 000
zl, opis, něm
1811-01-28
kt 97
1365
Rudolf Morzin prodává statky Nový Kunstberk
(Křinec), Doubravany a Ronov za 640 000 zl, něm
1796-01-10
kt 97
1366
Rudolf Morzin prodává Ignáci Falgemu statky
Lomnice nad Popelkou a Čistá, něm
1796/1802
kt 97
-prozatímní dohoda z r. 1796, dodatky k prozatímní
dohodě, vyrovnávací dohoda z r. 1799, hlavní kupní
smlouva z 22. 3: 1802, korespondence
1367
Odhad hodnoty statku Zdiby, něm
s.d.
kt 97
1368
Rudolf Morzin pronajímá Josefu Gregörovi dvůr ve
Zdibech, něm
1806-02-13
kt 97
1369
Rudolf Morzin pronajímá Antonínu Leopoldu
Bradáčkovi dvůr ve Zdibech, něm
1807-08-30
kt 97
1787
kt 97
1789
kt 97
1791
kt 97
Účetní materiál
1370
Poručenský účet Rudolfa Morzina s přílohami, něm
-inventáře, soupisy prodaných stavovských obligací,
kvitance aj.
1371
Poručenský účet Rudolfa Morzina s přílohami, něm
-kvitance, řemeslnické a dodavatelské účty
1372
Přílohy k účtu pražského paláce, něm
-řemeslnické a dodavatelské účty
- 117 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1373
Účet pražského paláce s přílohami, něm
1792
kt 98
1793
kt 98
1794
kt 99
1795
kt 99
1796
kt 100
1797
kt 100
1798
kt 101
1800
kt 101
1801
kt 102
-rejstřík kuchyně, účet všeobecné spotřeby a
mimořádných výdajů, kvitance, řemeslnické a
dodavatelské účty
1374
Přílohy k účtu pražského paláce, něm
-rejstřík kuchyně, kvitance, řemeslnické a
dodavatelské účty
1375
Účet pražského paláce s přílohami, něm
--rejstřík kuchyně, účet všeobecné spotřeby a
mimořádných výdajů, kvitance, řemeslnické a
dodavatelské účty
1376
Účet pražského paláce s přílohami, něm
-rejstřík kuchyně, účet všeobecné spotřeby a
mimořádných výdajů, kvitance, řemeslnické a
dodavatelské účty, komornické účty aj.
1377
Účet pražského paláce s přílohami, něm
-rejstřík kuchyně, účet všeobecné spotřeby a
mimořádných výdajů, kvitance, řemeslnické a
dodavatelské účty
1378
Přílohy k účtu pražského paláce, něm
-kuchyňský rejstřík na listopad a prosinec
1379
Účet pražského paláce s přílohami, něm
-rejstřík kuchyně, účet všeobecné spotřeby a
mimořádných výdajů, kvitance, řemeslnické a
dodavatelské účty
1380
Účet pražského paláce s přílohami, něm
-rejstřík kuchyně, účet všeobecné spotřeby a
mimořádných výdajů, kvitance, řemeslnické a
dodavatelské účty, placení domovní daně
1381
Účet pražského paláce s přílohami, něm
- 118 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1802
kt 102
1805
kt 102
1807
kt 102
-účet za měsíce, březen, duben a srpen, řemeslnické a
dodavatelské účty, kvitance, výkazy plateb domovní
daně za rok 1800
1382
Účet pražského paláce s přílohami, něm
-účet za měsíce únor-srpen, listopad a prosinec,
řemeslnické a dodavatelské účty, kvitance, obligace,
kuchyňské účty
1383
Přílohy k účtu pražského paláce, něm
-kuchyňský účet
1384
Účet pražského paláce s přílohami, něm
-účet za září, řemeslnické a dodavatelské účty
1385
Hlavní kniha účtu pražského paláce, něm
1804/1810
kt 103
1386
Účet hlavní pokladny Rudolfa Morzina s přílohami,
pošk., něm
1786
kt 103
1787
kt 103
Přílohy k účtu hlavní pokladny Rudolfa Morzina, něm 1792
kt 103
-kvitance, rekognice, řemeslnické a dodavatelské účty,
účetní korespondence aj.
1387
Účet hlavní pokladny Rudolfa Morzina s přílohami,
pošk., něm
-kvitance, řemeslnické a dodavatelské účty, daň z koní
aj.
1388
-kvitance, výkazy o úrocích, účetní korespondence aj.
1389
Kvitance k účtu hlavní pokladny Rudolfa Morzina,
něm
1793/1794
1390
Přílohy k účtu hlavní pokladny Rudolfa Morzina, něm 1795
kt 103
kt 103
-kvitance, výtahy z dílčích účtů jednotlivých panství,
účetní korespondence
1391
Přílohy k účtu hlavní pokladny Rudolfa Morzina, něm 1796
- 119 -
kt 104
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Přílohy k účtu hlavní pokladny Rudolfa Morzina, něm 1797
kt 104
kvitance, obligace (znehodnocené), poznámky, účetní
korespondence, soupisy kapitálů, výkaz o lesních
výměrách morzinských panství aj.
1392
-kvitance, výkazy pasiv, soupis obligací dvorské
komory aj.
1393
Přílohy k účtu hlavní pokladny Rudolfa Morzina, něm 1798/1799
kt 104
-kvitance, soupisy a výkazy stavovských obligací aj.
1394
Přílohy k účtu hlavní pokladny Rudolfa Morzina, něm 1801/1802
kt 104
-kvitance, rekognice, vyúčtování úroků mezi
Rudolfem Morzinem a Ignácem Falgem, výkaz
stavovských obligací
1395
Přílohy k účtu hlavní pokladny Rudolfa Morzina, něm 1806
kt 104
-kvitance, daňové výkazy
1396
Účet hlavní pokladny Rudolfa Morzina s přílohami,
něm
1809
kt 105
1811
kt 105
-pololetní účet leden-červen, kvitance
1397
Přílohy k účtu hlavní pokladny Rudolfa Morzina ,
něm
-kvitance, soupisy kvitancí k extabulaci, soupis
splaceného kapitálu aj.
1398
Účet hlavní pokladny Rudolfa Morzina s kvitancemi,
něm
1812
kt 105
1399
Účetní kniha kapitálových obchodů, něm
1797-1800
kt 105
1803
kt 105
-vedena na základě smlouvy mezi Rudolfem
Morzinem a Václavem von Ubelli, uzavřené v Praze
1.4. 1797
1400
Účty zámku ve Zdibech, něm
1401
Cese pohledávky Václava Zintla ve prospěch Rudolfa 1784-10-12
Morzina, perg. 27 x 45 cm, pečet v dřevěném pouzdře
(víčko chybí), něm
- 120 -
kt 105
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
-kapitál ve výši 250 zl byl pojištěn na fideikomisních
panstvích Františka Xavera Morzina
1402
Karel Clary-Aldringen odstupuje Rudolfu Morzinovi
1393 zl, 55 krejcarů, něm
1785-07-31
kt 105
1403
Rudolf Morzin odstupuje nadporučíkovi Josefu
Morzinovi (1763-1828) 584 zl, něm
1790-12-25
kt 105
1404
Rudolf Morzin odstupuje Josefu Morzinovi 1500 zl,
něm
1790-12-20
kt 105
1405
Rudolf Morzin odstupuje Františku Václavu
Morzinovi (1754-1796) 2600 zl, něm
1790-12-20
kt 105
1406
Kvitance všeobecného taxovního a expedičního úřadu 1781-1801
v Praze, tisk,něm
kt 105
1407
Kvitance Jana Jeřábka na příjem peněz, určených pro
práci na vinici u Mělníka, něm
1810
kt 105
1408
Účetní rejstřík sedláře hraběte Rudolfa Morzina, něm
1796-1805
kt 105
1409
Účet vinic u Mělníka, něm
1804/1805
kt 106
Ostatní majetkové záležitosti
1410
Císař František II. schvaluje rodinnou dohodu
1894-06-15
Morzinů o zřízení peněžního fideikomisu ve prospěch
mladších bratrů Rudolfa Morzina na panství Nový
Ronov v roce 1796, opis, něm
kt 106
1411
Majestát císaře Františka II., stvrzující rodinné
1797-03-03
majetkové vyrovnání mezi Morziny, perg. kniha v
deskách z rudého sametu 34 x 28 cm, přivěšena velká
císařská pečeť v plechovém pozlaceném pouzdře, něm
kt 106
1412
Prohlášení Rudolfa Morzina o způsobu a podmínkách, 1783
za jakých hodlá v budoucnu spravovat rodinný
fideikomis, něm
kt 106
1413
Poukázka k zaplacení mýtného za dodávku vína,
Norimberk, něm
1799-03-30
kt 106
1414
Výměr dědické daně, kterou zaplatil Rudolf Morzin
jako dědic po Františku Xaveru Morzinovi, něm
1792-07-10
kt 106
1415
Inventář zámku Vrchlabí, něm
1817
kt 106
- 121 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1416
Hospodářská dokumentace statku Zdiby, něm
1802/1814
kt 107
-hospodářská korespondence, účetní materiáíl,
výnosové projekty, inventáře, tabela platů, plány,
nájemní smlouvy aj.
Úřední činnost
1417
Potvrzení o praxi Rudolfa Morzina u krajského úřadu
v Plzni, něm
1776-12-06
kt 107
1418
Zemské gubernium vydává Rudolfu Morzinovi
potvrzení, že působí v plzeňském kraji jako druhý
adjutant, něm
1778-11-25
kt 107
1419
Plzeňský krajský úřad vydává potvrzení, že Rudolf
Morzin působil v letech 1777-1778 jako rada při c.k.
konsesu zástupců in Causis Summi Principis et
Commissorum, něm
1781-02-20
kt 107
1420
Rudolf Morzin je na vlastní žádost zproštěn místa
přísedícího zemského soudu, něm
1803-03-19
kt 107
1421
Rudolf Morzin žádá Marii Terezii o přidělení
placeného místa v civilní službě, něm
s.d.
kt 107
1422
Rudolf Morzin žádá Marii Terezii o přidělení
placeného místa v civilní službě, něm
s.d.
kt 107
Korespondence
Korespondence přijatá
1423
Aronfels, Beer, něm
1792
kt 108
1424
Burnotte, abbé, franc
1783-03-24
kt 108
1425
Cavriani, L., hrabě, něm
1789-02-09
kt 108
1426
Deymová, Antonie, rozená Magnisová, něm
1793-11-25; s.d.
kt 108
1427
Hillebrandt, Ludvík, něm
1780-12-26
kt 108
1428
Hohenwarth, hrabě, v rodinné záležitosti, něm
1797-09-08
kt 108
1429
Kropáček, Josef, něm
1797
kt 108
1430
Lisette, něm
s.d.
kt 108
- 122 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1431
Morzin, Ferdinand Jan (1722-1793), strýc, něm
1782/1791, s.d.
1432
Morzin, Ferdinand Jan (1753-1805), bratr, odesláno z s.d.
Belgie, něm
kt 108
1433
Morzin, František Václav (1754-1796), bratr,
1787/1789; s.d.
kt 108
1434
Morzin, Jan Nepomuk (1760-1799), bratr, něm
1784/1788; s.d.
kt 108
1435
Morzin, Josef Jan (1763-1828), bratr, něm
1790/1791
kt 108
1436
Morzin, Karel (1756-1846), bratr, něm
1786/1790; s.d.
kt 108
1437
Morzin, Pavel Prokop (1758-1805), bratr, něm
1782/1792
kt 108
1438
Morzin, Petr Prokop (1768-1855), bratr, něm
1788; b.d.
kt 108
1439
Morzin, Petr Vít (1728-1811), strýc, blahopřeje k
převzetí majorátu, něm
1791-12-19
kt 108
1440
Morzinová, Luisa, rozená Hrzánová, švagrová, něm
1815-01-15
kt 108
1441
Morzinová, Marie Anna, sestra, něm
1781-09-04
kt 108
1442
Morzinová, Terezie, sestra, franc
1788/1789
kt 108
1443
Müller, nadporučík, z Kosmonos, něm
1792-05-10
kt 108
1444
Opolský, Karel Josef, ředitel, něm
1783-01-09
kt 108
1445
Rajský z Dubnic, baron, něm
s.d.
kt 108
1446
Rottenhanová, Gabriela, franc
1782-10-24
kt 108
1447
Stupparth, Filip, něm
1784-07-09
kt 108
1448
Trauttmansdorff, Norbert, něm
1793-11-30
kt 108
1449
Urbain, Jiří Karel, něm
1780-07-01
kt 108
1450
Vajda, Václav, něm
s.d.
kt 108
1451
Vajda, Václav, pošk., něm
1797-03-20
kt 108
1784/1811
kt 108
kt 108
Korespondence odeslaná
1452
Zemskému soudu, něm
- 123 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1453
Hospodářskému úřadu ve Vrchlabí, něm
1788-03-15
kt 108
Korespondence cizí a neurčená
1454
Fürstenberg, kníže, krajskému hejtmanu plzeňského
kraje, něm
1780-08-08
kt 108
1455
Kolloničová, hraběnka, sekretáři Töpnerovi, něm
1787-12-12
kt 108
1787/1791; s.d.
kt 108
-datum doručení listu adresátovi (praesentatum)
1456
Reinwaldt, kancelistovi Davidu Kornovi v paláci
hraběte Morzina, něm
-vložena směnka (19. 2. 1790) a kvitance (28. 2.
1787)
1457
List kancelistovi Davidu Kornovi od neznámého
pisatele z Kutné Hory, něm
1788-01-17
kt 108
1458
Hrabě Morzin sekretáři Eliáši Töpnerovi, něm
1785/1789, s.d.
kt 108
1459
Jeřábek, Jan, z Mělníka neznámému adresátu, něm
1809
kt 108
1460
Neznámá žena neznámé adresátce (list mezi dvěma
švagrovými), franc
1782-10-25
kt 108
1461
List Rudolfu Morzinovi o dobytí Bělehradu generálem 1789-09-12
Laudonem, franc
kt 108
1462
Listy Rudolfu Morzinovi od neznámých pisatelů, něm 1774/1811
a franc
kt 108
Jiný materiál
1463
Záznam o morzinské fundaci věčného světla u oltáře
sv. Jana Nepomucenského v nejmenovaném kostele,
něm
s.d.
kt 109
1464
Genealogická poznámka o původu Marie Terezie,
rozené Rajské z Dubnic, něm
s.d.
kt 109
1465
Plné moci pro Rudolfa Morzina od jeho bratrů, něm
1783-1795; s.d.
kt 109
- Ferdinand Jan (1756-1805), František Václav
(1754-1796), Josef Jan (1763-1828) a Karel Nepomuk
(1756-1846), všichni toho času v armádě
- 124 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1466
Potvrzení o přijetí listu, něm
1785-11-28
1467
Soupis členů šlechtické divadelní společnosti. Výtah z 1792
pražského časopisu "Resonierte Journal", něm
kt 109
1468
Rozhodnutí o přidělení morzinského místa v
novoměstském nadačním ústavu pro šlechtičny, něm
1794-05-01
kt 109
1469
Potvrzení o ošetření kobyly Rudolfa Morzina, něm
1799-11-07
kt 109
1470
Soudní spor mezi Rudolfem Morzinem a Františkem
Steinským, něm
1799-11-07
kt 109
kt 109
-vyvolán stavebními úpravami morzinského paláci v
Nerudově (dříve Ostruhové) ulici, korespondence se
zemským soudem, účty, výkresy
Josefa Morzinová, rozená Hohenwarthová (1772-1846)
Životopisný materiál
1471
Křestní list Josefy Hohenwarthové, narozené roku
1772 v Lublani, opis, něm
1792-02-18
1472
Přijímání Josefy Hohenwarthové do Ústavu šlechtičen 1791/1795
na Pražském hradě, něm
kt 109
kt 109
-žádost o přijetí, doklad o autentičnosti rodokmenu,
oznámení o přijetí
1473
Testament Josefy Morzinové, roz. Hohenwarthové,
opis, něm
1826-08-08
kt 109
1474
Píseň věnovaná Josefě Morzinové u příležitosti jejích
jmenin, brožura 27 x 20 cm, něm
1801
kt 109
1475
Kantáta A. C. Eichlera k uctění jmenin Josefy
Morzinové, brožura v růžových tvrdých deskách 17 x
21 cm, něm
1798
kt 109
1476
Dokumentace k rodokmenu Hohenwarthů, úřední
korespondence, poznámky, něm
1793; s.d.
kt 109
1477
Doklady o původu a společenském postavení
1600-1793
Hohenwarthů a jejich příbuzných (Delev, Ehrenreich)
v Kraňsku, orig., opisy, výpisy z matriky, něm. a lat
- 125 -
kt 109
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
-svatební smlouvy, testamenty, křestní listy, úřední
korespondence
1478
Poručenství nad dětmi po smrti Rudolfa Morzina,
něm
1817/1824
kt 109
-korespondence se zemským soudem
Korespondence
Korespondence přijatá
1479
Hohenwarth, hrabě, otec, něm
1804/1807; s.d.
kt 109
1480
Hohenwarth, Andreas, bratr, něm
1831/1844
kt 109
1481
Hohenwarth, Franz, bratr, něm
1814-03-24
kt 109
1482
Hohenwarth, Zikmund, něm
1805-02-06
kt 109
1483
Hohenwarthová, hraběnka, matka, něm
1805-03-21
kt 109
1484
Habsburský, Johann, arcivévoda, něm
1835-01-05
kt 109
1485
Jeřábek, Jan, něm
1810/1811
kt 109
1486
Morzin, Petr Karel, syn, něm
1826-09-08
kt 109
1487
Weinbauer, Jan, něm
1792-02-06
kt 109
1488
List od neznámého pisatele,něm
1809-10-10
kt 109
Korespondence odeslaná
1489
Synu Andreasovi, něm
1830-11-30
kt 109
1490
Arcivévodovi Johannu Habsburskému, opis,. něm
1835-06-10
kt 109
1491
Dětem, něm
s.d.
kt 109
Gabriela Morzinová (1798-1860), dcera Rudolfa Morzina
1492
Rudolf Morzin žádá o přijetí dcery Gabriely do
Ústavu šlechtičen na Pražském hradě, něm
-dva přípisy pražského hejtmanství
- 126 -
1814
kt 109
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Ferdinand Jan Morzin (1753-1805), syn Karla Josefa Morzina
(1717-1784)
1493
List Ferdinanda Jana Morzina zemskému soudu,
1799-06-08
týkající se finančních poměrů rodinného fiideikomisu,
něm
kt 110
Luisa Morzinová, rozená Hrzánová z Harasova (1768-1847)
1494
Korespondence se zemským soudem o vdovské penzi 1799/1815
pro ovdovělou Luisu Morzinovou, něm
kt 110
František Václav Morzin (1754-1796), syn Karla Josefa Morzina
(1717-1784)
1495
Testament Františka Václava Morzina, něm
1793-10-01
kt 110
1496
Testament Františka Václava Morzina, něm
1795-01-16
kt 110
1497
Jan František z Linkeru a Lützenwiedu postupuje svou 1782-03-30
pohledávku Františku Václavu Morzinovi, perg. 36 x
51 cm, tři přivěšené pečetě v dřevěných pouzdrech
(dvě víčka chybí), něm
kt 110
-pohledávka ve výši 2000 byla pojištěna na statku
Puclice
1498
Gabriela Rottenhanová, roz. Černínová, postupuje
svou pohledávku Františku Václavu Morzinovi, perg.
26 x 44 cm natržen, tři přivěšené pečetě v dřevěných
pouzdrech (dvě odstřiženy), něm
1784-10-20
kt 110
1784/1789
kt 110
-pohledávka ve výši 4000 zl byla pojištěna na panství
Červený Hrádek
1499
Listy Františka Václava Morzina morzinskému
rekretáři Eliáši Töpnerovi, něm
Karel Morzin (1756-1846), syn Karla Josefa Morzina (1717-1784),
velkopřevor řádu johanitů
Johanitský řád
1500
Konvolut dokladů o přijímání Karla Morzina jako
1738/1762
neplnoletého do johanitského řádu, opisy, něm., ital. a
lat
-obsahuje čtyři genealogické tabulky a dva erby
- 127 -
kt 110
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1501
Konvolut dokladů Karla Morzina o 16 šlechtických
předcích po ženské linii, něm. a lat
1738/17621
kt 110
-včetně dvou genealogických tabulek
1502
Genealogický vývod rodu Morzinů, něm
s.d.
kt 110
1503
Zpráva kustoda řádu johanitů o přijetí Karla Morzina
za člena řádu, daná na Maltě 1. 7. 1760, opis, lat
1762-04-25
kt 110
1504
Soupis členů české provincie řádu johanitů v letech
1740-1761, něm. a ital
s.d.
kt 110
1505
Kvitance vystavené v souvislosti s přijímáním Karla
Morzina do řádu johanitů, něm. a ital
1762/1765
kt 110
1506
Stvrzenky a drobné poznámky, franc. a něm
1845; s.d.
kt 110
Korespondence
Korespondence přijatá
1507
Alzmann, Karel, něm
s.d.
kt 110
1508
Dvorský, Karel, něm
s.d.
kt 110
1509
Candida, bailli johanirského řádu, z Říma, ital. a něm
1836/1839
kt 110
1510
Matěj, Josef, ze Strakonic, natrženo, něm
1838-11-09
kt 110
1511
Khevenhüller, bailli řádu johanitů, z Vídně, něm
1835/1846
kt 111
1789-02-12
kt 111
-přiložen jeden list velkopřevora Morzina baillimu
Khevenhüllerovi do Vídně, 28. 9. (rok chybí)
1512
Knekenbrandt, G., rytmistr, v záležitosti myslivce
Josefa Strašripky, něm
-přiložen list Josef Strašripky morzinskému sekretáři
Töpnerovi 18. 11. 1789 a jeho odpověď (pošk.) z 3.
12.
1513
Thavonat, Michael, rytmistr, něm
1837-01-18
kt 111
1514
Vrchní úřad Strakonice, něm
1843/1845
kt 111
1515
Ředitelství statku Varvařov, něm
1844-10-16
kt 111
- 128 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Korespondence odeslaná
1516
Morzin, Karel, baillimu Khevenhüllerovi, něm
s.d.
kt 111
1517
Morzin, Karel, sekretáři Eliáši Töpnerovi, něm
1785/1790
kt 111
1518
Töpner, Eliáš, sekretář, hraběnce Emanuele Claryové, 1788/1789
koncepty, něm
kt 111
1519
Claryová, Emanuela, sekretáři EliášiTöpnerovi,
koncepty, něm
1788-10-04
kt 111
1520
List poddaných vrchnostenskému úřadu ve
Strakonicích, něm
1839-05-08
kt 111
1521
Krajskému úřadu v Litoměřicích, něm
1843-10-12
kt 111
1522
Korespondence Karlu Morzinovi od neznámých
původců, něm
1838/1845; s.d.
kt 111
Korespondence cizí a neurčená
Ostatní materiál
1523
Císař Ferdinand V. jmenuje Karla Morzina skutečným 1845-05-25
tajným radou, něm
kt 111
1524
Morzinská šlechtická zkouška, pořízená za účelem
1783-10-13
zisku kanonikátu v Salcburku Karlem Morzinem, něm
kt 111
-obsahuje tři genealogické tabulky
1525
Drobné doklady finančního charakteru, něm
1837/1841; s.d.
kt 111
1526
Jan Gothard Schaffgotsch dokládá řádu johanitů 16
šlechtických předků po ženské linii, zeleno-zlaté
desky 37 x 24 cm, něm
1717/1760
kt 111
-obsahuje genealogickou tabulku a barevné
vyobrazení erbů
Jan Nepomuk Morzin (1760-1799), syn Karla Josefa Morzina (1717-1784)
1527
Testament Jana Nepomuka Morzina, daný v Turíně
21. 11. 1799, něm
1799-12-24
kt 111
1528
Mandatář Marie Anny Stubenberkové odstupuje Janu
Nepomuku Morzinovi 300 zl, něm
1790-05-29
kt 111
- 129 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Vincenc Morzin (1767-1803), syn Karla Josefa Morzina (1717-1784)
1529
Potvrzení o křtu Vincence Morzina, vydané farářem v 1883-10-24
Lukavici, výpis z matriky, lat
kt 111
1530
Vincenc Morzin přijat jako stipendista do tereziánské
rytířské akademie ve Vídni, něm
1783-10-24
kt 111
1531
Úmrtní list Vincence Morzina, opis, něm
1883-04-07
kt 111
1532
Výkaz aktiv po smrti Vincence Morzina, něm
s.d.
kt 111
Petr Prokop Morzin (1768-1855), syn Karla Josefa Morzina (1717-1784)
Životopisný materiál
1533
Potvrzení o sňatku Petra Prokopa Morzina a Anny
ovdovělé von Schell, rozené Berchtoldové, něm
1804-03-02
kt 111
1534
Petr Prokop Morzin jmenován nejvyšším hofmistrem
arcivévody Johanna Habsburského, něm
1838-01-07
kt 111
1535
Petr Prokop Morzin jmenován skutečným tajným
radou, něm
1838-01-06
kt 111
Vojenská služba
1536
Petr Prokop Morzin žádá městskou radu v Epernay o
souhlas s lékařským vyšetřením v Remeši, franc
1793
kt 111
1537
Petr Prokop Morzin, ženijní inženýr, přidělen do
služby k arcivévodům Rainerovi a Rudolfovi, opis,
něm
1802-11-27
kt 111
1538
Císař František I. jmenuje Petra Prokopa Morzina
plukovníkem a generálním adjutantem, 53 x 72 cm,
papírová pečeť, něm
1809-06-28
kt 111
1539
Žádosti Petra Prokopa Morzina o povýšení,
doporučené císaři arcivévodou Johannem, něm
1810/1814
kt 111
1540
Arcivévoda Johann informován o povýšení svého
adjutanta Petra Prokopa Morzina do hodnosti
generálmajora, něm
1814-12-03
kt 111
1541
Patent císaře Františka I. o jmenování Petra Prokopa
Morzina polním maršálem, 53 x 71 cm, papírová
pečeť, tisk, něm
1830-08-24
kt 111
- 130 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1542
Hrabě Hardegg oznamuje Petru Prokopu Morzinovi,
že bude jmenován polním zbrojmistrem, něm
1845-06-02
kt 111
1543
Arcivévoda Johann oznamuje svému hofmistrovi
Petru Prokopu Morzinovi, že byl jmenován polním
zbrojmistrem, něm
1845-06-12
kt 111
Korespondence
1544
Morzin, Rudolf, bratru Petru Prokopovi do
francouzského zajetí v Remeši, něm
1793-04-03
kt 111
1545
Arcivévoda Johann svému adjutantu Petru Prokopu
Morzinovi, něm
1815-08-05
kt 111
1839-02
kt 111
-list, odeslaný z Basileje, adresován též druhému
adjutantovi, plukovníku Pleyovi
1546
Část listu císaři o válečných službách Petra Prokopa
Morzina a zásluhách rodu Morzinů, koncept, něm
Rudolf Morzin (1801-1881), syn Rudolfa Morzina (1752-1817)
Životopisný materiál
1547
Školní vysvědčení Rudolfa ze třetí třídy pražské
hlavní školy, něm
1810-03-16
kt 112
1548
Školní vysvědčení Rudolfa z Akademického
gymnázia na Starém Městě pražském, lat
1811/1815
kt 112
1549
Školní vysvědčení Rudolfa z filozofické a právnické
fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, lat
1817/1824
kt 112
1550
Pražské c.k. hejtmanství odpovídá na dotaz Josefy
Morzinové stran organizace univerzitního studia
jejího syna Rudolfa Morzina, něm
1818-10-31
kt 112
1551
Zemský soud prohlašuje Rudolfa Morzina navzdory
nedosažení předepsaného věku za plnoletého, něm
1825-02-05
kt 112
1552
Studijní texty Rudolfa Morzina (státní a trestní právo, 1816; bd.
politika), něm
kt 112
1553
Svatební smlouva Rudolfa Morzina a Filipíny
Sweerts-Sporck, něm
kt 112
- 131 -
1831-07-06
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1554
Svatební smlouva Rudolfa Morzina a Filipíny
Sweerts-Sporck, výpis a opis, něm
1882-06-08
kt 112
1555
Svatební oznámení, proslovy, oslavné básně a písně,
rkp. a tisk, něm
1831
kt 112
1556
Morzinští úředníci děkují Bohu za uzdravení Rudolfa
Morzina, něm
1842-03-24
kt 112
1557
František Josef I. uděluje Rudolfu Morzinovi
1872-02-25,
velkokříž rakousko-uherského Leooldova řádu, perg.
kniha v červených sametových deskách 36 x 28 cm,
přivěšená pečeť v kovovém pozlaceném pouzdře, něm
kt 112
1558
Testament Rudolfa Morzina s přílohou, něm
1881-05-01
kt 112
Majetkoprávní záležitosti
1559
Separátní pokladní účet Rudolfa Morzina, něm
1817/1825
kt 112
1560
Separátní pokladní účet Rudolfa Morzina, něm
1824/1825
kt 113
-přílohy za léta 1823 -.1825 (soupis rozporovaných
výdajů na taxy, razítka a poštovné, výdajů na látky,
kvitance, cedule o úhradě poštovného, inventář příloh
k účtům)
1561
Účty za práci v morzinském paláci, něm
1845
kt 113
1562
Účet za adaptaci druhého dvorského křídla v
morzinském paláci v Praze, něm
1844-06-24
kt 113
1563
Obchodní a dodavatelské účty, něm
1845/1846
kt 113
1564
Kvitance, rkp. a tisk, něm
1844/1846
kt 113
1565
Placení daní (berně, domovní daň aj.), něm
1844/1846
kt 113
1566
Ocenění vrchlabského panství, něm
1835-01-20
kt 113
1825-04-07
kt 113
Veřejná činnost
1567
Řád sv. Jana Jeruzalémského uděluje Rudolfu
Morzinovi právo nosit řádový oděv a účastnit se
kdekoliv na světě řádových bohoslužeb, lat
-přiložena kvitance o zaplacení o zaplacení 1010 zl za
vydání této buly, franc
- 132 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1568
Předsednictvo zemského sněmu v Praze oznamuje
Rudolfu Morzinovi, že na příštím zasedání bude
uveden do panské lavice, něm
1826-10-11
kt 113
1569
Rudolf Morzin jmenován c.k.komorníkem, něm
1831
kt 113
-úřední sdělení o jmenování 12. 3. 1831, kvitance o
zaplacení taxy, pozvánka ke složení přísahy
1570
List zemědělské společnosti v Kraňsku jejímu členu
Rudolfu Morzinovi, něm
1833-05-06
kt 113
1571
Josef Černín oznamuje Rudolfu Morzinovi, že byl
přijat mezi skutečné členy Společnosti vlasteneckého
muzea, něm
1635-08-16
kt 113
1572
Poděkování Rudolfu Morzinovi za významný podíl na 1840-06-25
budování silnic v Bydžovském kraji, něm
kt 113
1573
Stavovské shromáždění sděluje Rudolfu Morzinovi,
že byl vybrán do stavovské deputace k císaři, něm
1845-04-07
kt 113
1574
František Thun-Hohenstein zasílá jménem arcivévody 1845-06-17
Štěpána Habsburského Rudolfu Morzinovi sdělení
Spolku pro pomoc postiženým povodní, něm
kt 113
1575
Josef Matyáš Thun děkuje jménem
Vlastenecko-hospodářské společnosti Rudolfu
Morzinovi za pomoc při organizování výstavy
plemenného dobytka ve Vrchlabí, něm
1846-02-25
kt 113
1576
Místodržitel v Čechách arcivévoda Štěpán
Habsburský děkuje Rudolfu Morzinovi za účinnou
pomoc poddaným v době neúrody, něm
1847-08-02
kt 113
1577
Pozvánka Rudolfu Morzinovi na zasedání Spolku
svatého Václava, něm
1848-04-12
kt 113
1578
Poděkování za činnost ve Spolku pro mimořádnou
podporu chudých v Praze v době drahoty, něm
1854-08-12
kt 113
1579
Rudolf Morzin jmenován doživotním členem panské
sněmovny, něm
1862
kt 113
-připojen seznam členů deputace a jedenáctibodový
obsah stavovských desiderií
-osobní přípis císaře ze 7. 2. a úřední sdělení z 11. 2.
- 133 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1580
Dekret o jmenování Rudolfa Morzina skutečným
tajným radou, něm
1867-03-20
kt 113
1872
kt 113
1853-03-20
kt 113
-přiloženy úřední přípisy, text přísahy, kvitance o
zaplacení příslušných tax
1581
Udělení velkokříže Leopoldova řádu Rudolfu
Morzinovi, něm
-úřední korespondence, jmenovací dekret chybí
Korespondence
Korespondence přijatá
1582
Bentheim, kníže, v osobní záležitosti, něm
-přiložen opis odpovědi z 20. 3. 1853
1583
Fugger, Otto, hrabě, něm
1852-08-19
kt 113
1584
Jedermann, VIlém, ředitel vrchlabského velkostatku,
něm
1865/1869
kt 113
1585
Mitrovská, hraběnka, rozená z Vrbna, něm
1852-09-06
kt 113
1586
Morzinová, Terezie, teta, něm
1852-09-01
kt 113
1587
Nostic, Ludvík, něm
1850-02-11
kt 113
1588
Štěpán, arcivévoda habsburský, o nemoci dcery
Rudolfa Morzina, něm
1846-09-02
kt 113
-přiložen opis odpovědi ze 4. 9.
Korespondence odeslaná a ostatní
1589
Listy Rudolfa Morzina řediteli vrchlabského
velkostatku Seifertovi, něm
1848
kt 113
1590
Listy Rudolfa Morzina řediteli vrchlabského
velkostatku, něm
1855/1864
kt 113
1591
Kopie dvou odpovědí Rudolfa Morzina neznámým
adresátům, něm
1850/1852
kt 113
Jiný materiál
- 134 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1592
Jízdenky na cestu poštovním vozem z Prahy do Pešti
pro hraběnku Morzinovou, něm
1824/1825
kt 114
1593
Holdovací slavnost ve Vídni při korunovaci
Ferdinanda V. rakouským císařem, něm
1835
kt 114
1836
kt 114
-popis slavnosti, plány rozmístění účastníků v
jednotlivých sálech a prostorách
1594
Korunovace Ferdinanda V. českým králem, něm
-korunovační ceremoniál, organizace slavnosti, plány
1595
Vstupenka do vídeňského kasina pro Rudolfa
Morzina, něm
1845-05-03
kt 114
1596
Jízdenky na poštovní dostavník, něm
1845
kt 114
1597
Arcivévoda Štěpán Habsburský žádá Rudolfa
Morzina, aby umožnil pracovníku dvorské kanceláře
bádat v morzinském archivu o osobě Albrechta z
Valdštejna, něm
1845-04-16
kt 114
1598
Dokumenty k činnosti Národní gardy v Praze, něm
1848
kt 114
1861/1863
kt 114
-vyhlášky, rozkazy, hlášení
1599
Hospodářská dokumentace panství Hlohov ve
Slezsku, něm
-zpráva o ocenení statku aj.; Rudolf Morzin byl
kurátorem tohoto velkostatku
Filipína Sweerts-Sporck (1808-1843), manželka Rudolfa Morzina
(1801-1881)
1600
Lístek s životním vyznáním dvanáctileté Filipíny
Morzinové, franc
1819-04-02
kt 114
1601
Karolína Augusta, uherská a česká královna, udílí
Filipíně Morzinové řád hvězdového kříže, něm
1833-03-03
kt 114
1831/1834
kt 114
-přiložen seznam nově přijatých a zemřelých držitelek
řádu
1602
Korespondence Filipíny Morzinové matce Aloisii
Sweerts-Sporckové, rozené Pöttingové, franc
- 135 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1603
Korepondence Filipíny Morzinové Karolině
Morzinové, švagrové, franc. a něm
1831/1834
kt 114
1604
List Filipíny Morzinové tchyni Josefě Morzinové,
rozené Hohenwarthové, franc
1834-08-11
kt 114
Antonie Morzinová(1800-1880), sestra Rudolfa Morzina (1801-1881)
1605
Křestní list Antonie Morziinové, narozené 14.3. 1800, 1822-11-19
opis, něm
kt 114
1606
Sňatek Antonie Morziinové a Františka Karla Puteani, 1819
něm
kt 114
-oddací list, svatební oznámení, úřední korespondence
1607
Testament Antonie Morzinové, provdané Puteani,
opis, něm
1880-10-29
kt 114
1608
Úmrtní list Antonie Morzinové, provdané Puteani,
výpis z matriky zemřelých, něm
1884-07-04
kt 114
1609
Křestní list Ottokara Puteani, syna Antonie
1883-04-07
Morzinové, provdané Puteani, narozeného 4.11. 1821,
opis, něm
kt 114
1610
Křestní list Adelheid Puteani, narozené 28. 11. 1853, 1882-07-14
dcery Ottokara Puteani a vnučky Antonie Morzinové,
opis, něm
kt 114
1611
List Františka Karla Puteani neznámému adresátu z
Prahy, něm
kt 114
1824-12-15
Adelheid Morzinová(1806-1823), sestra Rudolfa Morzina (1801-1881)
1612
Sdělení zemského soudu ve věci pozůstalosti po
Adelhaid Morzinové, něm
1823-02-15
kt 114
Marie Alžběta Morzinová(1812-1881), sestra Rudolfa Morzina
(1801-1881)
1613
Poslední vůle Marie Morzinové, opis, něm
1614
Soupis prádla a oděvů Marie a Karoliny Morzinových s.d.
do kláštera Panny Marie v Bratislava (dříve Prešpurk),
něm
- 136 -
1878-09-25
kt 114
kt 114
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1615
Účty Marie a Karoliny Morzinových, Bratislava (dříve 1824/1825
Prešpurk), něm
kt 114
1616
List Marie Morzinové, něm
1850-01-04
kt 114
1825-10-18
kt 114
Karolina Morzinová(1813-1884), sestra Rudolfa
Morzina (1801-1881)
1617
List Karolině Morzinové, v záležitosti oblečení pro
komtesy Morzinovy, z Bratislavy, franc
Petr Karel Morzin (1807-1877), syn Rudolfa Morzina (1752-1817)
Životopisný materiál
1618
Křestní list Petra Karla Morzina, opis, něm
1838-12-08
kt 115
1619
Školní vysvědčení Petra Karla Morzina z hlavní školy 1816/1820
v Praze a z malostranského gymnázia, lat. a něm
kt 115
1620
Pokyny Petra Karla Morzina pro případ úmrtí, něm
1866/1873
kt 115
1621
Závěť Petra Karla Morzina s dodatky, něm
1877-05-22
kt 115
1622
Novinové výstřižky o smrti a odhalení pomníku Petra 1877/1879
Karla Morzina, něm
kt 115
1623
Poznámky, dokumenty, písně, básně a výstřižky, něm 1837/1871
kt 115
1624
Poznámky z předmětu "Úvod do pozemního
pevnostního stavitelství", něm
s.d.
kt 115
-obsahuje par. 1-125, 132-135, 148, 646-680,
793-940, též několik náčrtků
1625
Přednášky o stavitelství s náčrtky a výpočty, něm
s.d.
kt 115
1626
Přednášky z historie Evropy, něm
s.d.
kt 115
1833-06-10
kt 116
-13.-19. století, včetně map a mapových náčrtů;
přiloženy místopísné poznámky o Francii, Itálii a
Balkánu
1627
Oznámení o udělení hodnosti komorníka Petru Karlu
Morznovi, něm
-přiloženo sdělení z 13.6. o odpuštění obvyklé taxy ve
výši 900 zl
- 137 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1628
Císař František I. jmenuje Petra Karla Morzina
komořím arcivévody Johanna Habsburského, něm
1834-02-01
kt 116
1629
Ruský car a polský král Mikuláš I. uděluje Petru Karlu 1837-11-17
Morzinovi řád rytíře sv. Stanislava 3. třídy, rusky a
polsky
kt 116
1630
Císař Ferdinand V. povoluje Petru Karlu Morzinovi
přijmout a nosit čestnou šavli od tureckého sultána,
něm
1840-10-09
kt 116
1631
Pruský král Vilém uděluje Petru Karlu Morzinovi řád
červeného orla třetí třídy, něm
1842-09-12
kt 116
1849-11-15
kt 116
1850-01-23
kt 116
1857-07-31
kt 116
-přiložen souhlas císaře Ferdinanda V. s přijetím a
nošením tohoto řádu
1632
Velkovévoda hesenský Ludvík III. uděluje
generálmajorovi a komořímu arcivévody Johanna
Petru Karlu Morzinovi komturský kříž první třídy,
něm
-přiložena dokumentace
1633
Bavorský král uděluje Petru Karlu Morzinovi
komturský řád svatého Michala, něm
-přiloženo císařské povolení k přijetí a nošení řádu
1634
Oznámení pro Petra Karla Morzina, že mu císař
František Josef I. udělil řád železné koruny druhé
třídy, něm
Majetkoprávní záležitosti
1635
Proces Barbary Hohenwarthové a Petra Karla Morzina 1801/1838
proti vídeňskému arcibiskupství o podíl na
pozůstalosti po arcibiskupovi Zikmundu
Hohenwarthovi, něm
kt 116
-úřední korespondence, účty, inventáře a bilance
statků St. Veit, Neudorf, Kranichberg a Neunkirchen
1636
Finanční dokumentace, něm
1828/1857
-účty vrchlabského panství, rkp. poznámky, kvitance,
propočty
- 138 -
kt 116
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1637
Vlastní účty a účetní poznámky Petra Karla Morzina,
něm
1827/1873
kt 116
1638
Dědické nároky Petra Karla Morzina vůči pozůstalosti 1835/1842
po Barbaře Hohenwarthové, něm
kt 116
1639
Písemnosti k pohledávce Petra Karla Morzina ve výši 1850/1857
15 000 zl, váznoucí na domě v obci Fünfhaus v
Dolních Rakousích, něm
kt 116
-úřední korespondence, plné moci, kvitance a obligace
1640
Majetkový spor mezi Petrem Karlem Morzinem a
majitelem statku Ptenín Janem
Kolovratem-Krakovským, něm
1869/1874
kt 116
-úřední korespondence, výtahy z pozemkových knih
Vojenská a politická činnost
1641
Povyšování Petra Karla Morzina, něm
1826/1842
kt 116
1642
Císař Ferdinand V. jmenuje Petra Karla Morzina
plukovníkem pěchoty, 53 x 72 cm, oplatková pečeť,
něm
1845-02-10
kt 116
1849-03-13
kt 117
-přiložena úřední korespondence v dané věci
1643
Císař Ferdinand V. jmenuje Petra Karla Morzina
generálmajorem, 56 x 84 cm, oplatková pečeť, něm
-přiložena úřední korespondence v dané věci
1644
Vrchní armádní velení oznamuje Petru Karlu
Morzinovi, že byl zařazen do kategorie padesáti
nejdéle sloužících generálů s platem 5000 zl ročně,
něm
1855-05-14
kt 117
1645
Petr Karel Morzin povýšen při svém penzionování do 1857-07-25
čestné hodnosti polního maršála, něm
kt 117
-přiložena úřední korespondence v dané věci
1646
Vrchní armádní velení oznamuje Petru Karlu
Morzinovi, že mu byl kromě čestné hodnosti polního
maršála udělen řád železné koruny druhé třídy, něm
- 139 -
1857-07-27
kt 117
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1647
Penzionování Petra Karla Morzina, orig. a koncepty,
něm
1856/1857
kt 117
1835-08/1825-09
kt 117
1837-08/0837-11
kt 117
1859
kt 117
-úřední a osobní korespondence, služební životopis
1648
Zápisky Petra Karla Morzina z manévrů ve Slezsku,
něm
-přiložena mapa dislokace jednotek VI. armádního
sboru v první fázi manévrů
1649
Deník Petra Karla Morzina z cesty do Ruska a zpět
přes Turecko, něm
-přiloženy poznámky, mapa; cestu podnikl jako
komoří arcivévody Johanna Habsburského
1650
Návrh dopisu rakouského císaře ruskému caru z pera
Petra Karla Morzina, něm
1651
Pamětní spis Petra Karla Morzina o rakouské ústavě a 1860-01
zahraničně-politickém postavení monarchie, něm
kt 117
-zaslaný rakousko-uherskému ministru zahraničí
hraběti Johannu Bernhardu Rechbergovi
1652
List Petra Karla Morzina ministru zahraničí
Rechbergovi o zahraničně-politickém postavení
rakousko-uherské monarchie, něm
1860-03-05
kt 117
1653
Odpověď ministra Rechberga Petru Karlu Morzinovi, 1860-03-16
něm
kt 117
Korespondence
Korespondence přijatá
1654
von Bismarck, Otto, odmítá pozvání Petra Karla
Morzina na lov, něm
1867-08-09
kt 117
1833/1858
kt 117
-odesláno z Gasteinu, přiložena obálka
1655
Johann, arcivévoda Habsburský, něm
-na zadní straně listu z 5.6. 1835 vepsána Morzinova
odpověď
- 140 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1656
Karel Ferdinand, arcivévoda Habsburský, s obálkou,
něm
1866
kt 117
1657
Merano, Franz, syn arcivévoda Johanna
Habsburského, něm
1857/1858
kt 117
1658
Morzin, Rudolf, bratr, v majetkových záležitostech,
něm
1856
kt 117
1659
Siedliski, Desider Jakub, něm
1865
kt 117
1660
Vilém I., pruský král, něm
1866-06-08
kt 117
1661
Diplomatická korespondence z doby revoluce, franc
1848/1849
kt 117
1837
kt 117
1836/1855
kt 117
-vesměs od neznámých pisatelů
Korespondence odeslaná
1662
Hohenwarthová, Josefa Terezie, matka, něm
-listy z cesty do Ruska a Turecka
1663
Morzin, Petr Prokop (1768-1855), strýc, něm
-též o půrběhu frankfurtského sněmu v letech
1848-1849
1664
Morzinová, Filipína, švagrová, něm
1837-06-26
kt 117
1665
Vilém I., pruský král, pozvánka na hon, něm
1866-06
kt 117
-dopis, koncept dopisu, telegram a lístek s přepisem
Vilémovy odpovědi
Jiný materiál
1666
Rukopis povídky "Der Spion oder Jacob mit dem
Schimmel", něm. a franc
s.d.
kt 117
1667
Soupis několika desítek rakouských literátů, výtah z
rakouského Parnasu, něm
s.d.
kt 117
Vincenc Morzin (1803-1882), syn Vincence Morzina (1767-1803)
1668
Křestní list Vincence Morzina, opis, něm
- 141 -
1883-04-07
kt 118
inv. č.
obsah
datace
1669
Úmrtní list Vincence Morzina, orig. a opis, něm
1882-06-09
evid. jedn.
kt 118
Aloisie Černínová-Morzinová (1832-1907), dcera Rudolfa Morzina
(1832-1907), manželka Heřmana Černína (1819-1832)
Životopisný materiál
1670
Křestní list Aloisie Morzinové, výpis a opis, něm
1853-12-31
kt 118
1671
Svatební smlouva Aloisie Morzinové a Heřmana
Černína, něm
1853-11-13
kt 118
1672
Oddací list Aloise Morzinové a Heřmana Černína,
výpis a opis, něm
1882-06-07
kt 118
-přiloženo svatební oznámení
1673
Císařovna Karolína Augusta uděluje Aloisii
Černínové-Morzinové řád hvězdového kříže, 74 x 53
cm, papírová pečeť, něm
1854-02-04
kt 118
1674
Generální převod augustiniánského řádu uděluje
Aloisii Černínové-Morzinové povolení k účasti na
bohoslužbách a modlitbách řádu kdekoliv na světě,
překlad lat. orig., něm
1890-01-30
kt 118
1675
František Josef I. uděluje Aloisii
Černínové-Morzinové Alžbětin řád první třídy, tvrdé
červené desky 24x36 cm, něm
1899-02-01
kt 118
1905-05-30
kt 118
1882-07-22
kt 118
1881
kt 118
1882-03-30
kt 118
-přiloženo úřední oznámení z místodržitelské
kanceláře
1676
Poslední vůle Aloisie Černínové-Morzinové, opis,
něm
Majetkoprávní záležitosti
1677
Aloisie Černínová-Morzinová přebírá dědictví po
svém otci Rudolfu Morzinovi, něm
-prohlášení zemského soudu v Praze
1678
Účet Aloisie Černínové-Morzinové, něm
-čtvrtletní účet od 1.1. do 31.3. 1881
1679
Inventáře zámku a zámecké kaple ve Vrchlabí, něm
- 142 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1680
Inventář zámku v Maršově kromě nábytku, něm
1882-12-08
kt 118
1681
Výkaz předmětů, vyňatých z inventární masy Alfonse 1882-12-08
von Aichelburg, něm
kt 118
1682
Zemský soud v Praze informuje právního zástupce
Aloisie Černínové-Morzinové o návrhu majetkového
vyrovnání s rodinou von Skal, něm
1889-10-19
kt 118
1683
Majetkové vyrovnání Aloisie Černínové-Morzinové a 1889-12-31
jejího syna Rudolfa se sourozenci von Skal, něm
kt 118
-jedná se o Adélu, Ferdinanda a Karla, vnuky Antonie
Morzinové (1800-1880), sestry Rudolfa Morzina
(1801-1881)
1684
Zemský soud v Praze nařizuje depositnímu úřadu
1893-12-19
vydat členům rodiny von Skal cenné papíry a obligace
Aloisie Černínové-Morzinové, něm
kt 118
1685
Dobrozdání o eventuální nutnosti ocenění nemovitého 1907-09-20
majetku zemřelé Aloisie Černínové-Morzinové, něm
kt 118
1686
Proces státu proti Aloisii Černínové-Morzinové o
pozemky v povodí Labe, něm
1881-1907
kt 118
1890-01-03
kt 118
-úřední korespondence, mapa, opisy smluv, rybářské
lístky hraběnky Aloisie, výnosy rybářství na panství
Vrchlabí, pozemkové archy aj.
Korespondence
Korespondence přijatá
1687
Brynych, Josef Jan, biskup královéhradecký, z Říma,
něm
-přiíložena kopie odpovědi z 10. 1. 1890
1688
Veit, Václav, hudební skladatel, něm
1853/1859
kt 118
1689
Prosba z chudobince od neznámého pisatele, něm
s.d.
kt 118
Korespondence odeslaná
1690
Leopoldině, něm
1852-09-03
kt 118
1691
Leopoldině a neznámému hraběti, opisy, něm
1852
kt 118
- 143 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
-list Leopoldině 1. 9., odpověď 3.9., část listu ze 3.9. a
neuvedenému hraběti ze 6. 9.
Jiný materiál
1692
Dokumenty k životu a dílu hudebního skladatele
Václava Veita (1806-1864), něm
1864/1904
kt 118
-úmrtní oznámení, novinové výstřižky, brožura o
životě skladatele od Aloise Johna
Heřman Černín (1819-1892), manžel Aloisie Morzinové
1693
Heřman Černín povýšen na poručíka jízdy, něm
1838-02-13
kt 118
1694
Heřman Černín na vlastní žádost propuštěn z armády, 1843-03-13
něm
kt 118
1695
Císař Ferdinand V. jmenuje Heřmana Černína
komorníkem, něm
1845-03-26
kt 118
1696
Testament Heřmana Černína, koncept, něm
1877-07-04
kt 118
Rudolf Černín-Morzin (1855-1927), syn Aloisie Morzinové a Heřmana
Černína
Životopisný materiál
1697
Křestní list Rudolfa Černína-Morzina, opis, něm
1882-06-01
kt 119
1698
Plán karuselu ve Vídni za účasti Rudolfa
Černína-Morzina, barevný tisk, něm
1894-04
kt 119
1699
Koncept testamentu Rudolfa Černína-Morzina, něm
1919-01-31
kt 119
1700
Poznámka k poslední vůli Rudolfa Černína-Morzina,
něm
1925-03-08
kt 119
1701
Testament Rudolfa Černína-Morzina, opis, něm
1925-03-08
kt 119
1702
Císař František Josef I. jmenuje Rudolfa
Černín-Morzina doživotním členem panské
sněmovny, něm
1905
kt 119
-vlastnoruční přípis císaře ze 16.8. a úřední oznámení
ze 17. 8.
- 144 -
inv. č.
obsah
datace
1703
Rudolf Černín-Morzin žádá císaře o udělení hodnosti
komorníka, koncept, něm
1905-10
evid. jedn.
kt 119
-přiložen rodokmen v trojím provedení
1704
Císař František Josef I. povoluje hraběti
1908-05-21,
Černínovi-Morzinovi psát se Graf von Chudenitz und
Morzin a polepšuje jeho erb, perg. kniha 37x28 cm v
deskách z fialového sametu, přivěšena pečeť v
kovovém pozlaceném pouzdře, něm
kt 119
1705
Císař František Josef I. jmenuje Rudolfa
1913-04-02,
Černína-Morzina dědičným členem panské sněmovny
říšské rady, kniha 37x28 cm v deskách z fialového
sametu, přivěšena pečeť v kovovém pozlaceném
pouzdře, něm
kt 119
-přiložen osobní lístek císaře z 26.12. a úřední sdělení
v dané věci z 27.12. 1912
1706
Diplom císaře Karla I., jímž byla Rudolfu
Černínovi-Morzinovi udělena hodnost tajného rady,
lat
1918-04-06
kt 119
-přiloženo sdělení ministerstva vnitra a pražského
místodržitelství v dané věci z 2.12, resp. 9.12. 1917
Majetkoprávní záležitosti
1707
Soukromý účet Rudolfa Černína-Morzina, něm
1889
kt 120
1708
Soukromý účet Rudolfa Černína-Morzina, něm
1890
kt 120
1709
Soukromý účet Rudolfa Černína-Morzina, něm
1891
kt 120
1710
Soukromý účet Rudolfa Černína-Morzina, něm
1892
kt 120
1711
Soukromý účet Rudolfa Černína-Morzina, něm
1893
kt 120
1712
Soukromý účet Rudolfa Černína-Morzina, něm
1894/1895
kt 120
1713
Účet domácnosti, něm
1921
kt 120
1714
Účet domácnosti, něm
1922
kt 120
1715
Účet domácnosti, něm
1923
kt 120
1716
Účet domácnosti, něm
1924
kt 120
- 145 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1717
Účet domácnosti, něm
1925
kt 120
1718
Účet domácnosti, něm
1926
kt 120
1719
Účet domácnosti, něm
1927
kt 120
1720
Účet hlavní pokladny, něm
1926
kt 120
1721
Roční bilance, něm
1925
kt 120
1722
Inventura domu čp. 256 na Malé Straně v Praze z
pozůstalosti zemřelé Aloisie Černínové-Morzinové,
něm
1908-05-01
kt 120
1723
Berní agenda Rudolfa Černína-Morzina, něm. a čes
1923/1927
kt 120
1724
Berní a finanční záležitosti morzinského fideikomisu, 1915/1925
vyúčtování válečných půjček, něm. a čes
kt 120
1725
Bankovní účty, vyúčtování válečných půjček, něm. a
čes
1914/1925
kt 120
1726
Obchodní korespondence, franc. a něm
1908/1918
kt 120
1727
Poznámky ke schématu týkajícímu se pobírání
apanáže, něm
1896-03-07
kt 121
1728
Okresní správní komise v Bochově žádá Rudolfa
Černína-Morzina o předání akcií postátněné
železniční tratě Rakovník-Bochov, něm
1925-09-02
kt 121
1729
Náklady na léčení služebnictva a zaměstnanců, něm
1925/1927
kt 121
1730
Doklady o přepravě zboží po železnici, něm
1905/1928
kt 121
1731
Vyúčtování penzijních nároků aktivních úředníků a
sloužících v Maršově, něm
1882-11-05
kt 121
1732
Pojištění zaměstnanců, něm
1911/1912
kt 121
1733
Depositní kniha hraběcí domácnosti, část, něm
1893/1894
kt 121
1734
Ubytovací kniha, něm
1894/1896
kn 179
-jednání s berními úřady v Praze a ve Vrchlabí
Korespondence
- 146 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Korespondence přijatá
1735
Bauer, Anton, něm
1911-02-01
kt 121
1736
Černín, Jan, něm
1912
kt 121
1737
Gusti Zehneck, Zdeněk, něm
s.d.
kt 121
1738
Hillel, Josef, něm
1912-11-10
kt 121
1739
Lipník, Eduard, něm
1912-03-29
kt 121
1740
Maczaková, O., něm
1912-08-11
kt 121
1741
Neustadtel, Arthur, advokát, něm
1921-05-24
kt 121
1742
Roth-Müller, Richard, prosba o pomoc, něm
1910-12-23
kt 121
1743
Růžička, Josef, něm
1912-09-14
kt 121
1744
Svaz německých střelců v Chomutově, něm
1911-06-22
kt 121
1745
Spolek katolických varhaníků, něm
s.d.
kt 121
1746
Ministerstvo železnic, něm
1911-04-22
kt 121
1747
Ústřední svaz "Maria Josephinum", něm
1911-06-25
kt 121
1748
Spolek úřednictva časopisů českých, čes
1911-03-08
kt 121
1749
Od neznámých pisatelů, něm
1912/1913; s.d.
kt 121
1904/1908
kt 121
1882/1884
kt 121
Korespondence odeslaná
1750
Listy a pohlednice nadlesnímu Stachovi do Kysiblu v
lesnických a rodinných záležitostech, něm
Korespondence cizí a neurčená
1751
Růžička, Jan, advokát, ústřednímu řediteli Vincenci
Miltnerovi, něm
1752
Růžička, Jan, advokát, ústřední hraběcí kanceláři, něm 1884-12-09
kt 121
1753
Wintika, K., advokát, Janu Růžičkovi, v záležitosti
dědictví po Rudolfu Morzinovi (1801-1881), něm
kt 121
- 147 -
1882
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
-přílohou účty
1754
Zedwitz, Karl, Ludvíkovi, něm
1880-12-10
kt 121
1755
List vrchnímu lovčímu, něm
1911-05-25
kt 121
Korespondence sekretáři Wächterovi, resp. hraběcímu sekretariátu
1756
Dopisy z panství Böckstein, něm
1911
kt 121
1757
Sekretariát hraběte Buquoye, Nové Hrady, něm
1912
kt 121
1758
Cejnar, něm
1911/1912
kt 121
1759
Černínová-Morzinová, Ida, něm
1912
kt 121
1760
Erben, Robert, kočí, něm
1911-04-29
kt 121
1761
Erhartová, Marie, něm
s.d.
kt 121
1762
Obecní úřad Heřmanovy Sejfy, něm
1912-10-01
kt 121
1763
Jelínek, něm
1911/1912
kt 121
1764
Nagy, Josef, něm
1913-02-01; s.d.
kt 121
1765
Pečinka, Josef, něm
1912-09-29
kt 121
1766
Schmitt, něm
1912
kt 121
1767
Sichtenecker, P., něm
1911
kt 121
1768
Od neurčených pisatelů, něm
1911/1912
kt 121
Ostatní materiál
1769
Žaloba Alexandra Herolda proti Rudolfu
Černínovi-Morzinovi, podání k okresnímu soudu,
něm
1911
kt 121
1770
Zprávy katolického dobročinného spolku z Vídně,
něm
1911(/1912
kt 121
1771
Zpráva 1. vídeňského spotřebního spolku, něm
1911-11
Ema Černínová-Morzinová, rozená Orsini-Rosenberg (1858-1905), 1.
manželka Rudolfa Černína-Morzina
- 148 -
kt
inv. č.
obsah
datace
1772
Císařovna Alžběta uděluje Emě Morzinové, rozené
Orsini Rosenberg, řád hvězdového kříže, perg. 42 x
54 cm, přitištěna papírová pečeť
1881-04-11,
evid. jedn.
kt 121
Terezie Černínová-Morzinová, rozená Friesová z Friesenberga, 2.
manželka Rudolfa Černína-Morzina
1773
Diplom arcivévody Františka Salvátora, jímž uděluje
Terezii Černínové-Morzinové čestný řád Červeného
kříže II. třídy s válečnou dekorací, 42 x 41 cm, něm
1916-01-29
kt 121
1774
Diplom arcivévody Františka Salvátora, jímž uděluje
Terezii Černínové-Morzinové čestný řád Červeného
kříže s válečnou dekorací, 42 x 41 cm, něm
1916-05-13
kt 121
1775
Doklady o stěhování Terezie Černínové-Morzinové z
Vídně na Černou Horu u Brna, něm
1926/1928
kt 121
1776
List ředitelství Klárova ústavu slepců, něm
1911-11-24
kt 121
-napsán slepeckým písmem
1777
Nový, Jan František, hraběnce Terezii, něm
1912-07-31
kt 121
1778
List faráře Leopolda Opletala, čes
1912-08-30
kt 121
1779
List Jiřího Vogla, něm
1912-10-23
kt 121
1780
Korespondenční lístky hraběnce Terezii od
neznámého pisatele, něm
1912
kt 121
Rudolf Černín (1881-1928), syn Rudolfa Černína-Morzina
Životopisný materiál
1781
Křestní list Rudolfa Černína-Morzina, výpis z matriky 1904-05-31
kt 122
-přiložen opis z 10.3. 1921
1782
Sešit modré barvy nadepsaný "Písně 1890", něm
kt 122
-obsahuje slova 4 písní a vložený list "Pozoruhodnosti
z Egypta"
1783
Vysvědčení z malostranského gymnázia v Praze, něm 1891/1899
kt 122
1784
Doklady o studiiu na Karlo-Ferdinandově univerzitě v 1899/1905
Praze, něm
kt 122
- 149 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
-zápis do studentské matriky, absolutorium a státní
zkouška
1899/
1785
Vysvědčení z Univerzity Ludvíka Maximiliána v
Mnichově, něm
1906/1907
kt 122
1786
Oddací list Rudolfa Černína-Morzina a Věry, rozené
Hohenlohe, něm
1908-02-08
kt 122
1787
Certifikát o volbě Rudolfa Černína-Morzina
delegátem německé sekce zemědělské rady pro
Království české, něm
1909-02-26
kt 122
1788
Jmenování Rudolfa Černína-Morzina poručíkem
jízdy, něm
1914-08-26
kt 122
1789
Císař Karel I. uděluje Rudolfu Černínovi-Morzinovi
válečný kříž za zásluhy II. třídy s válečnou dekorací
III. třídy, něm
1917-08-28
kt 122
1790
Domovský list Rudolfa Černína-Morzina pro Prahu,
čes
1920-08-18
kt 122
Majetkoprávní záležitosti
1791
Korespondence k otázce morzinského fideikomisu,
čes. a něm
1923/1925
kt 122
1792
Účetní kniha hraběcí kuchyně ve Vrchlabí, něm
1917/1919
kt 122
1921/1927
kt 122
1918/1927
kt 122
-záznamy o cenách potravin kupovaných od 4. 7. 1917
do 15.4. 1919
1793
Účetní agenda, něm. a čes
-úřední korespondence, daňové předpisy a rozkazy,
daňová přiznání
1794
Pojišťovací záležitosti, něm
-pojištění majetku, zaměstnanců, koní; úřední
korespondence, smlouvy
1795
Korespondence ke státní půjčce z doby první světové
války, něm
1923/1924
kt 122
1796
Potvrzení o výkonu fundačních plateb, něm
1925
kt 122
- 150 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1797
Žaloba dr. Anderleho kvůli palmáre, něm
1925-08-05
kt 122
1798
Pražský palác Černínů-Morzinů, něm. a čes
1925/1926
kt 122
-opravy, služebnictvo; korespondence, poznámky,
výpočty
1799
Pokyn lesnímu úřadu v Maršově stran obhlídky revírů, 1926-06-236
něm
kt 122
1800
Bilance penzijního fondu Rudolfa Černína-Morzina,
něm
1927/1928
kt 122
1801
Inventář majetku Rudolfa Černína-Morzina, čes
s.d.
kt 122
1802
Ztráta vkladní knížky, něm. a čes
1927
kt 122
1803
Dědické záležitosti po smrti Rudolfa
Černína-Morzina, něm
1928/1929
kt 122
1804
Vypořádání poslední vůle Aloisie
Černínové-Morzinové, něm. a čes
1927
kt 122
Korespondence
Korespondence přijatá
1805
Černín-Morzin, Eugen, něm
1927-12-27
kt 122
1806
Černín-Morzin, František, něm
1927-12-25
kt 122
Korespondence odeslaná
1807
Černý, advokát, něm
1922-02-25
kt 122
1808
Černínová-Morzinová, provd. Thun-Hohenstein, Ida,
sestra
1928-02-25
kt 122
1809
Ředitelství ve Vrchlabí a lesnímu úřadu v Maršově,
něm
1925-06-13
kt 122
1810
Schmiedl, z Badenu, něm
1924-04-18
kt 122
1811
Wächter, sekretář, něm
1911/1912
kt 122
Korespondence cizí
- 151 -
inv. č.
obsah
datace
1812
Korespondence s lesním úřadem na panství Olšova
Vrata (Espenthor), něm
1924/1927
evid. jedn.
kt 122
Ostatní materiál
1813
Postavení sněhových zábran na panství Bad Gastein v 1923-12-05
Salcbursku, něm
kt 123
1814
Automobilismus, něm
1911
kt 123
1912
kt 123
1924/1927
kt 123
-korespondence, obchodní korespondence, reklama
1815
Automobilismus, něm
-korespondence, obchodní korespondence, reklama
1816
Severočeský automobilový klub, něm
-stanovy a oběžníky
Věra Černínová-Morzinová, rozená Hohenlohe (1882-1940), manželka
Rudolfa Černína-Morzina
1817
Císařovna Zita uděluje Věře Černínové-Morzinové
řád hvězdového kříže, něm
1931-10-27
kt 123
1818
Pokladní deník Věry Černínové-Morzinové,
1905/1909
kt 123
1819
Domovský list Věry Černínové-Morzinové pro město 1922-01-03
Praha, čes
kt 123
Alexie (1906-1994), dcera Rudolfa Černína-Morzina
1820
Domovský list Alexie Černínové-Morzinové, čes
1922-03-28
kt 123
1821
Rozvod Alexie Černínové-Morzinové s Ervínem
Thun-Hohensteinem, čes. a něm
1937
kt 123
-svědecká obsílka
Egon Černín-Morzin (1911-1929), syn Rudolfa Černína-Morzina
1822
Vysvědčení ze třetí třídy měšťanské školy, opis, něm
s.d.
kt 123
1823
Vysvědčení z německého učitelského ústavu v Praze,
něm
1917/1921
kt 123
- 152 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1824
Vysvědčení ze státního reálného gymnázia v
Hostinném, něm
1922/1923
kt 123
1825
Vysvědčení ze státního reálného gymnázia ve
Vrchlabí, něm
1923/1928
kt 123
1826
Ohledací list mrtvoly Egona Černína-Morzina,
zemřelého při autonehodě, něm. a čes
1929-08-05
kt 123
1827
List MUDr. P. Končinského se svědectvím o smrti
Egona Černína-Morzina, něm
1929-08-09
kt 123
1828
Korespondenční lístky Egonu Černínovi-Morzinovi,
něm
s.d.
kt 123
Eleonora (1913-1992), dcera Rudolfa Černína-Morzina
1829
Pohledy, pohlednice a telegramy Eleonoře
Černínové-Morzinové, něm
1921-1922
kt 123
-některé adresovány společně sestrám Eleonoře, Sylvii
a Marii Rosarii
Sylvie (1916-1979), dcera Rudolfa Černína-Morzina
1830
Pohledy a pohlednice Sylvii Černínové-Morzinové,
něm
1921/1922
kt 123
1831
Svatební oznámení (Sylvie Černínová-Morzinová a
Konstantin Nádherný z Borutína), něm
1935-05-23
kt 123
Marie Rosarie (1918-1944), dcera Rudolfa Černína-Morzina
1832
Křestní list Marie Rosarie Černínové, něm
1931-11-18
kt 123
1833
Pohlednice Marii Rosarii Černínové-Morzinové, něm
1922; s.d.
kt 123
1834
Vysvědčení Marie Rosarie Černínové-Morzinové z
dívčí národní školy ve Vrchlabí, něm
1922/1928
kt 123
1835
Vysvědčení Marie Rosarie Černínové-Morzinové z
měšťanské školy ve Vrchlabí, něm
1929/1930
kt 123
1836
Vysvědčení Marie Rosarie Černínové-Morzinové z
měšťanské školy v Děčíně, něm
1931/1932
kt 123
- 153 -
inv. č.
obsah
datace
1837
Vysvědčení Marie Rosarie Černínové-Morzinové z
dívčího penzionátu sester křesťanské lásky v Děčíně,
něm
1930/1933
evid. jedn.
kt 123
Karel Černín-Morzin (1886-1978), bratr Rudolfa Černína-Morzina
1838
Korespondeční listek sekretáři Wächterovi, něm
1912-12-30
kt 123
1839
Karel Černín-Morzin kupuje panství Rain u
Klagenfurtu v Tyrolích, něm
1928-03-12
kt 123
1840
Karel Černín-Morzin přebírá lovecký zámeček
Böckstein ve Štýrsku, něm
1927/1929
kt 123
1933/1934
kt 123
-korespondence s advokáty, výpisy z pozemkových
knih, poznámky apod.
1841
Korespondence s advokátem Hubertem Schrimplem,
něm
Eugen Černín-Morzin (1891-1955), bratr Rudolfa Černína-Morzina
1842
List Eugenu Černínovi-Morzinovi, něm
1925-04-30
kt 123
1843
František Černín (1857-1932) adoptuje Eugena
Černína-Morzina, syna svého bratrance Rudolfa
Černína-Morzina (1855-1927)
1927-12-22
kt 123
1844
Daňové záležitosti Eugena Černína-Morzina, čes. a
něm
1929/1931
kt 123
-týkají se panství Olšova Vrata (Espenthor) u
Karlových Varů
Jaromír Černín-Morzin (1908-1966), syn Rudolfa Černína-Morzina
(1881-1928)
Životopisný materiál
1845
Vysvědčení z německého učitelského ústavu v Praze,
něm
1913/1918
kt 123
1846
Vysvědčení z německého státního gymnázia na Malé
Straně v Praze, něm
1918/1919
kt 124
1847
Vysvědčení z německého státního reformovaného
gymnázia ve Vrchlabí, něm
1919/1927
kt 124
- 154 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1848
Okresní soud ve Vrchlabí prohlašuje Jaromíra
Černína-Morzina zletilým, čes. a něm
1928-04-03
kt 124
1849
Přihlašovací lístek Jaromíra Černína-Morzina, něm
1929-01-28
kt 124
1850
Rodinný výkaz Jaromíra Černína-Morzina, něm. a čes 1930-04
kt 124
1851
Jaromír Černín-Morzin žádá odvodní komisi o
zproštění z aktivní vojenské služby, něm
1930-04-16
kt 124
1852
Řád maltézských rytířů jmenuje Jaromíra
1930-04-16,
Černína-Morzina svým čestným členem, perg. 30 x 51
cm, přivěšena kovová bula, lat
kt 124
-přiložena obálka, dopis řádového kancléřství o
jmenování a kvitance
1853
Zpráva o zdravotní způsobilosti Jaromíra
Černína-Morzina k pilotování letadla, něm
1936-02-20
kt 124
1854
Poslední vůle Jaromíra Černína-Morzina, něm
1940-07-12
kt 124
-s obálkou, na modrém papíře
1855
Výkaz o očkování Alexandra Černína-Morzina, syna
Jaromíra Černína-Morzina, něm
1931-05-05
kt 124
1856
Kuratela nad dětmi Jaromíra Černína-Morzina, něm
1943
kt 124
1936
kt 124
Majetkoprávní záležitosti
Účetní materiál
1857
Předávací protokol hlavní pokladny, něm
1858
Protokol o převzetí hlavní pokladny ve Vrchlabí, něm 1938-08-18
kt 124
1859
Korespondence hlavní pokladny ve Vrchlabí, něm
1939/1940
kt 124
1860
Soukromý účet Jaromíra Černína-Morzina, něm
1937/1938
kt 124
1861
Přílohy k domácímu účtu, něm
1937
kt 124
1929/1932
kt 124
-kuchyňské výdaje, platy a pojištění zaměstnanců,
cestovní náhrady aj.
1862
Obchodní účty, angl., maď., franc., švédsky, čes. a
něm
- 155 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
-účty, kvitance, stvrzenky, faktury, celní deklarace aj.
1863
Obchodní účty, franc., čes. a něm
1933/1934
kt 124
1935/1936
kt 125
1937
kt 125
Obchodní účty, čes., něm., maď., ital. a slovensky
1938/1939
kt 125
-účty, kvitance, stvrzenky, faktury aj., něm., čes. a
angl
1938/1939
1867
Účty hostí černínského penzionu ve Špindlerově
Mlýně,
1933
kt 125
1868
Účetní materiál. Bankovní převody a poukázky,
nákupy cenných papírů, obchodní účty aj., něm
1940/1942
kt 125
1869
Finanční korespondence hlavní pokladny ve Vrchlabí
a důchodního úřadu v Maršově, něm
1940
kt 125
1870
Účty a účetní přílohy mešní nadace při hřbitovní kapli 1928/1939
Černínů-Morzinů ve Vrchlabí, něm.a čes
-účty, kvitance, stvrzenky, faktury aj.
1864
Obchodní účty, franc., čes. a něm
-účty, kvitance, stvrzenky, faktury aj.
1865
Obchodní účty, čes., něm., maď., ital. a slovensky
účty, kvitance, stvrzenky, jízdenky, faktury, reklamace
aj.
1866
kt 126
-součástí účty chudinské nadace ve Vrchlabí
1871
Účty morzinských právních zástupců, něm
1927/1934
kt 126
1872
Účetní materiály hlavní pokladny ve Vrchlabí, něm
1939
kt 126
1873
Účet hlavní pokladny, něm
1936
kt 126
-přiložena pokladní skontra 1936-1938
1874
Účet administrativní pokladny v Praze, něm
1926/1933
kt 126
1875
Účet bankovních deposit Rudolfa a Jaromíra
Černínů-Morzinů, něm
1927/1936
kt 126
- 156 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Daňové, bankovní a pojišťovací záležitosti
1876
Platba daní za rok 1927, něm. a čes
1927/1928
kt 126
1929/1930
kt 126
-přiznání k daním, žádosti o prodloužení platebních
lhůt apod.
1877
Platba daní za rok 1928, něm. a čes
-přiznání k daním, žádosti o prodloužení platebních
lhůt apod.
1878
Platba daně z příjmu, něm. a čes
1928/1929
kt 126
1879
Platba daní za rok 1929 a revize daní za léta
1927-1929, čes. a něm
1929/1931
kt 126
1880
Přímé daně a daň z obratu. Nedoplatky, žádosti o
slevy a odklady, čes. a něm
1930/1936
kt 126
1881
Platba daní za rok 1930, čes. a něm
1931
kt 126
1882
Úřední šetření ve věci daně z příjmu a obratu za léta
1930-1933, něm. a čes
1935
kt 126
1883
Daň příjmová, dědická a důchodová. Revizní řízení,
něm. a čes
1930/1936
kt 127
1884
Daň z příjmu. Přiznání k dani, korespondence s úřady, 1931/1934
poznámky aj., čes. a něm
kt 127
1885
Daň z příjmu za rok 1932. Přiznání k dani, bilance,
korespondence s úřady, čes. a něm
1932/1933
kt 127
1886
Daň z příjmu za rok 1933. Přiznání k dani, bilance,
korespondence s úřady, čes. a něm
1933/1934
kt 127
1887
Daně za rok 1934, čes. a něm
1934/1935
kt 127
1935/1936
kt 128
-přiznání k dani z příjmu a výtěžkové dani, činžovní
daň, korespondence s úřady, hospodářské bilance,
výtky k přiznáním aj.
1888
Daně za rok 1935, čes. a něm
-přiznání k daním, přílohy, korespondence s úřady,
hospodářské bilance, trestní stíhání pro nezaplacení
daně aj.
- 157 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1889
Daně za rok 1936, čes. a něm
1936/1937
kt 128
-přiznání k dani z příjmu a výtěžkové dani, činžovní
daň, korespondence s úřady, hospodářské bilance aj.
1890
Daně za rok 1937, čes. a něm
1937
kt 128
1891
Revizní nález daně z obratu, čes. a něm
1930/1933
kt 129
1892
Daňové záležitosti pražského paláce
Černínů-Morzinů, čes. a něm
1926/1934
kt 129
-týká se též zaměstnanců paláce
1893
Platby činže z pražského paláce, čes. a něm
1929/1936
kt 129
1894
Daně za rok 1938, čes. a něm
1929/1936
kt 129
-přiznání k daním, přílohy, korespondence s úřady,
hospodářské bilance apod.
1895
Řízení o doplatcích za činži, čes. a něm
1934/1935
kt 129
1896
Darovací poplatky z podpory vyplácené Terezii
Černínové-Morzinové, čes. a něm
1934/1938
kt 129
1897
Návrh Jaromíra Černína-Morzina na zrušení daňové
povinnosti, čes. a něm
1939-02-03
kt 129
1898
Bankovní a daňové záležitosti, čes. a něm
1940
kt 129
1899
Činžovní daň z vrchlabského zámku, čes. a něm
1935/1937
kt 129
1900
Bankovní a spořitelní korespondence, něm
1939
kt 130
1901
Výtahy z konta spořitelny ve Vratislavi, něm
1939
kt 130
1902
Výtahy z účtů německé banky ve Vrchlabí, něm
1941
kt 130
1903
Pojištovací záležitosti, něm
1928-1936
kt 130
1934/1943
kt 130
-pojištění majetku, dětí, koní, úrazové aj.
1904
Životní pojištění Jaromíra Černína-Morzina a jeho
sourozenců, něm
Černínská obrazová galerie ve Vídni
- 158 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1905
Ocenění obrazů a plastik z černínské galerie, orig. a
opis, něm
1926
kt 130
1906
Korespondence Jaromíra Černína-Morzina s právním 1927/1931
zástupcem Ernstem Eggerem v záležitosti černínského
fideikomisu a obrazové galerie, něm
kt 130
1907
Korespondence Jaromíra Černína-Morzina s právním 1932/1933
zástupcem Ernstem Eggerem v záležitosti černínského
fideikomisu a obrazové galerie, něm
kt 130
1908
Korespondence Jaromíra Černína-Morzina s právním 1934/1935
zástupcem Ernstem Eggerem v záležitosti černínského
fideikomisu a obrazové galerie, něm
kt 130
1909
Korespondence Jaromíra Černína-Morzina s právním 1936/1937
zástupcem Ernstem Eggerem v záležitosti černínského
fideikomisu a obrazové galerie, něm
kt 131
1910
Korespondence Jaromíra Černína-Morzina s právním 1938/1939
zástupcem Ernstem Eggerem v záležitosti černínského
fideikomisu a obrazové galerie, něm
kt 131
1911
Korespondence Jaromíra Černína-Morzina s právním 1940/1941
zástupcem Ernstem Eggerem v záležitosti černínského
fideikomisu a obrazové galerie, něm
kt 131
1912
Korespondence v záležitosti černínské obrazové
galerie ve Vídni, něm
1927/1933
kt 131
1913
Soudní usnesení a rekursy, týkající se obrazové
galerie ve Vídni, něm. a čes
1932
kt 131
1914
Korespondence o černínském fideikomisu, obrazové
galerii ve Vídni a prodeji Vermeerova obrazu "Malíř
v ateliéru", něm. a franc
1932/1940
kt 131
1915
Korespondence Jaromíra Černína-Morzina se strýcem 1932/1937
Eugenem v záležitosti vídeňské obrazové galerie, něm
kt 132
1916
Dohoda Jaromíra Černína-Morzina se strýcem
Eugenem o držbě černínské obrazové galerie, něm
1933-02-23
kt 132
1917
Korespondence Jaromíra Černína-Morzina s R.
Wheelerovou ohledně prodeje obrazů, angl
1933/1935
kt 132
1918
Korespondence Jaromíra Černína-Morzina s
1935/1938
advokátem Aloisem Brunclíkem o černínské obrazové
galerii ve Vídni, něm
kt 132
- 159 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1919
Korespondence Jaromíra Černína-Morzina s
advokátem Fritzem Lerchem o černínském
fidekomisu, obrazové galerii ve Vídni a prodeji
Vermeerova obrazu "Malíř v ateliéru", něm
1939/1941
kt 132
1920
Korespondence o prodeji Vermeerova obrazu "Malíř v 1939/1941
ateliéru" Adolfu Hitlerovi, něm
kt 132
Ostatní majetkové záležitosti
1921
Korespondence se Státním pozemkovým úřadem a
ministerstvem zemědělství ve věci pozemkové
reformy, něm. a čes
1923/1942
kt 132
-včetně pomocných evidenčních soupisů a výpisů
1922
Zábor velkostatku Maršov v rámci pozemkové
reformy, něm. a čes
1928/1929
kt 132
1923
Pozemková reforma na panství Vrchlabí, něm.a čes
1929/1932
kt 132
1924
Úřední korespondence v záležitosti ocenění
pozůstalosti po Rudolfu Černínu-Morzinovi
(1855-1927), něm
1927/1936
kt 132
1925
Žaloba JUDr. Arnošta Arnošta proti pozůstalosti
Rudolfa Černína-Morzina (1855-1927), něm. a čes
1927/1936
kt 132
1926
Účetní agenda v rámci pozůstalosti po Rudolfu
Černínu-Morzinovi, něm
1928/1935
kt 132
1927/1935
kt 133
1927/1938
kt 133
-obsahuje též účty Karla Černína-Morzina
(1886-1978)
1927
Pozůstalost po Rudolfu Černínu-Morzinovi
(1855-1927), něm. a čes
-úřední korespondence, katastr evidence majetku,
berní záležitosti aj.
1928
Alodiální pozůstalost po Rudolfu Černínu-Morzinovi
(1855-1927), něm. a čes
-úřední korespondence, výkazy pozůstalosti, soudní
rozhodnutí, testament Rudolfa Černína-Morzina,
korespondence JUDr. Huberta Schrimpfa s Karlem
Černínem-Morzinem aj.
- 160 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1929
Dědické řízení po srmti Rudolfa Černína-Morzina
(1855-1927), něm. a čes
1930/1931
kt 134
1930
Dobrozdání Jaromíra Černína-Morzina a jeho strýce
Karla k pozůstalosti po Rudolfu Černínu-Morzinovi
(1855-1927), něm. a čes
1932-01-12
kt 134
1931
Subsituční dědictví po Rudolfu Černínovi, něm. a čes
1928/1937
kt 134
Pohledávka Vídeňského bankovního spolku vůči
1929/1942
pozůstalosti po Rudolfu Černínovi (1881-1928), něm.
a čes
kt 134
-úřední korespondence, soudní výnosy, výkazy
majetku aj.
1932
-úřední korespondence, finanční a daňová
dokumentace, vídeňský advokát Franz Wien-Claudi
aj.
1933
Alodiální dědictví po Rudolfu Černínovi (1881-1928), 1928/1935
něm
kt 134
-úřední korespondence, osobní doklady,
korespondence JUDr. Huberta Schrimpla aj.
1934
Spor o pozůstalost po Rudolfu Černínovi (1881-1928) 1928/1931
mezi jeho bratry Eugenem a Karlem a jejich
synovcem Jaromírem Černínem-Morzinem, něm. a
čes
kt 134
-úřední korespondence, soudní agenda aj.
1935
Stručný výkaz majetku morzinského fideikomisu,
něm
1927-09-24
kt 134
1936
Výdaje na výchovu sester, něm
1928/1937
kt 134
1937
Jaromír Černín-Morzin připisuje sestře Věře podíl z
otcovského dědictví, něm
1930-01-02
kt 134
1938
Popis nemovitého majetku Jaromíra Černína-Morzina, 1930-03-10
něm
kt 134
1939
Majetková dohoda mezi Věrou
Černínovou-Morzinovou, roz. Hohenlohe, a jejím
synem Jaromírem Černínem-Morzinem, něm
kt 134
- 161 -
1930-11-17
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1940
Pozůstalost po Aloisii Černínové-Morzinové, orig. a
opisy, něm. a čes
1931/1944
kt 134
-soudní agenda, chudinská nadace Aloisie
Černínové-Morzinové, odevzdací listina substituční
pozůstalosti
1941
Spor Jaromíra Černína-Morzina s jeho právním
zástupcem Karlem Kaschkou, něm. a čes
1931/1932
kt 135
1942
Výdaje na společnou svatbu Sylvie a Emmy, sester
Jaromíra Černína-Morzina, něm. a čes
1935
kt 135
1943
Dluh Jaromíra Černína-Morzina u okresní
zemědělské spořitelny v Hostinném, něm.
1935
kt 135
1944
Korespondence k půjčce 4 mil korun, pojištěné na
panství Maršov, něm. a čes
1936
kt 135
1945
Výplaty apanáže sestrám Jaromíra Černína-Morzina a 1938/1940
dalším osobám, něm
kt 135
1946
Jaromír Černín-Morzin prodává pozemky manželům
Peukertovým, něm
1942/1943
kt 135
1947
Pozemkové úrpravy na statcích Jaromíra
Černína-Morzina, něm
1942/1943
kt 135
1928/1941
kt 135
1929/1944
kt 136
1930/1941
kt 136
1940
kt 136
Zájmová činnost
1948
Automobilismus, něm. a čes
-úřední korespondence, soudní procesy kvůli
dopravním přestupkům, obchodní korespondence aj.
1949
Jezdectví, něm. a čes
-korespondence s Jockey clubem 1937-1940, dostihy,
pojištění koní, korespondence s trenérem Šmejdou v
Chuchli aj.
1950
Chov psů, něm. a čes
-korespondence, koupě a prodeje psů, šlechtění aj.
1951
Korespondence týkající se myslivosti, něm
Korespondence
- 162 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Korespondence přijatá
Rodinná korespondence
1952
Černínová-Morzinová, Alexie, sestra, provdaná
Thun-Hohensteinová, něm
1931/1935; s.d.
kt 136
-přiložen list Jaromíra sestře Alexii z 12. 2. 1931, list
italského advokáta Antonia Pellizzoly z 21. 10. 1935,
týkající se rozvodu Alexie Morzinové, provdané
Thun-Hohensteinové, a odpověď Jaromíra
Černína-Morzina z 25. 10. 1935
1953
Černínová-Morzinová, Eleonora, sestra, provdaná
Möhwaldová, něm
1937/1941
kt 136
1954
Černín-Morzin, Eugen, strýc, něm
1928/1937
kt 136
-k některým listům přišity odpovědi adresáta
1955
Černín-Morzin, František, strýc, něm
1930-12-14
kt 136
1956
Černín-Morzin, Karel, strýc, něm
1929/1941
kt 136
1941-07-08
kt 136
1933/1938
kt 136
1931-10-28
kt 136
1941-01-14
kt 136
1935-02-23
kt 136
-připojeny (některé přišity) adresátovy odpovědi,
zejména z let 1940-1941; k listu z 5. 3. 1941 připojen
odhad panství Böckstein
1957
Černínová-Morzinová, Marie Rosarie, sestra, něm
-přiložen list Jaromíra Černína-Morzina z 23. 10.
1942
1958
Černínová-Morzinová, Terezie, 2. manželka Rudolfa
Černína-Morzina (1855-1927), něm
-oboustranná korespondence, odpovědi přišity
1959
Ledebur, Josef, bratranec, něm
-připojena adresátova odpověď z 29. 10. 1931
1960
Nádherný z Borutína, Konstantin, švagr, něm
-připojena odpověď z 30.1. 1941
1961
von Skal, Ferdinand, bratranec, něm
- 163 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
-připojena odpověď z 9. 3. 1935
1962
Szechenyi, Viktor, tchán, v záležitosti bydlení jeho
dcery, něm
1937-07-30
kt 136
1963
Thun-Hohenstein, Matheo, strýc, něm
1930-10-30
kt 136
1930/1941
kt 136
-připojena odpověď z3. 11. 1920
1964
Weikersheimová, Marie, teta, něm
-oboustranná korespondence, též jedna pohlednice
Osobní korespondence
1965
Altmann, František, něm
1928-08-24
kt 136
1966
Andresen, H.B., v záležitosti expedice do tropů, něm
1932-01-26
kt 136
1940
kt 136
-připojena odpověď z 26. 1. 1932 a návrh smlouvy
mezi Andersenem jako velitelem letecké expedice a
Jar. Černínem-Morzinem
1967
Arco, Tony, něm
-připojen list adresáta z 2.10. 1940
1968
Braschma, Fritz, telegram, něm
s.d.
kt 136
1969
David, Herbert, něm
1940
kt 136
1970
Deym. "Stany", něm
1940
kt 136
1971
Erdödy, hrabě, něm
1930-01-28
kt 136
1972
Franz, Kamil, něm
s.d.
kt 136
1973
Glaser, Julius, něm
1937-10-28
kt 136
1974
Grabmaier, Hans, lesmistr, něm
1938-11-13
kt 136
1975
Habermann, Hermann, něm
1940
kt 136
1976
Heisig, Josef, něm
1935-05-04
kt 136
1977
Hasslerová, Magdalena, domovnice, něm
1938-06-09
kt 136
- 164 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
obousrtanná korespondence
1978
Hofman, Karel Julius, něm
1935-08-15
kt 136
1979
Hofhansel, Johann, něm
s.d.
kt 136
1980
Hořovský, Zdenko, něm
1932-01
kt 136
-připojena odpověď ze 16. 1. 1932
1981
Hulek, Fritz, lesmistr, něm
1938-05-30
kt 136
1982
Jelínek, Josef, něm
1935-12-09
kt 136
1983
Joachimsthaler, Anton, něm
1935-12-09
kt 136
1984
Josl, S., něm
1928/1936
kt 136
1985
Juppe, August, něm
1935
kt 136
1986
Kerssenbrock, Rembert, něm
1931
kt 136
-oboustranná korespondence
1987
Kubec, Antonín, starožitník, něm
1936-06-12
kt 136
1988
Kuderna, Josef, umělecký historik, něm
1929-02-25
kt 136
1989
Matuschka, Bernhard, ve věci prodeje panství
Maršov, něm
1939-07-12
kt 136
-přiložena odpověď z 9.8. 1939
1990
Möllers, poručík, něm
1940-10-18
kt 136
1991
Mündnichová, Adelheid, něm
1929-08-06
kt 136
1992
Nostitz-Rieneck, Hermann, lesmistr v Maršově v
letech 1930-1931, něm
1928/1930
kt 136
1993
Ondřej, August, profesor Vysoké školy technické,
něm
1932-07-03
kt 136
1937
kt 136
-připojena odpověď z 26. 7. 1932
1994
Obrtel, Max, něm
- 165 -
inv. č.
obsah
datace
1995
Pálffy, Jaromír, něm
1931-04-10
evid. jedn.
kt 136
-připojena odpověď ze 14. 4. 1931
1996
Paltscho, Ernst, v záležitosti prodeje drahokamů, něm 1941
kt 136
-připojen list Jaromíra Černína-Morzina z 4. 10. 1941
1997
Reuss-Plauen, kníže
1931-08-19
kt 136
1935
kt 136
1932
kt 136
-přiložen list adresáta z 21.7. 1931
1998
Riedel, Walter, něm
-oboustranná korespondence
1999
Salm, Erich, něm
-přiložen adresátův list z 25. 4. 1932
2000
Semsch, Viktor, v záležitosti prodeje panství Maršov, 1937-07-28
něm
kt 136
2001
Schaabner, Karel, něm
1934/1935
kt 136
1928/1929
kt 136
-oboustranná korespondence, sešité listy
2002
Schmiedl, lesmistr v Maršově, něm
-oboustranná korespondence
2003
Schöwel, Johann, vrchní učitel ve Špindlerově Mlýně, 1930-04-25
něm
kt 136
2004
Schwager, Franz, něm
1940-10-07
kt 136
2005
Schwarzenberg, Erni, něm
1933-05-09
kt 136
-přiloženy listy Jaromíra Černína-Morzina z 10. a 15.
5. 1933
2006
Siegler von Eberswald, Heinrich, něm
1941-01-25
kt 136
2007
Stadlerová, zprávy o výchově syna Alexandra, něm
1941
kt 136
2008
Stürgkh, Josef, něm
1931-03-31
kt 136
- 166 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2009
Svěrák, L., sekretář obchodní a živnostenské komory
v Olomouci, něm
1935-09-17
kt 136
2010
Thun-Hohenstein, F. A., něm
1928/1931
kt 136
-vzájemná korespondence
2011
Tichota, B., korespondenční lístek, něm
1935-12-23
kt 137
2012
Trauttmansdorff, Karl, něm
1932-03
kt 137
2013
Vyskočil, Willy, prosba, něm
s.d.
kt 137
-na reversu odpověď ze 4. 11. 1930
2014
Wächter, F., něm
1938-09-08
kt 137
2015
Westphalen, Friedrich, něm
1932/1934
kt 137
1932-04-065
kt 137
-připojeny (přišity) odpovědi
2016
Wolfson, T., něm
Korespondence od institucí, úřadů a spolků
2017
Augustiniánský klášter ve Vrchlabí, něm
1941-01-29
kt 137
2018
Československá liga kanadského hockeye, něm
1937-11-20
kt 137
2019
Geografický ústav a knihkupectví Julius Perthes, něm 1939-06-09
kt 137
2020
Krkonošský spolek sudetské župy, něm
1940-08-20
kt 137
2021
Lesnická vysoká škola Tharandt, hrozba vyloučením
Jaromíru Černínu-Morzinovi, něm
1928-06-12
kt 137
2022
Lesní úřad Špindlerův Mlýn, něm
1941
kt 137
2023
Lovecká kancelář "Austria", něm
1933-10-14
kt 137
2024
Ministerstvo školství a národní osvěty, potvrzení o
převzetí dokumentů, čes
1935-05-04
kt 137
2025
Muzeum Vrchlabí, něm
1934-08-10
kt 137
2026
Řád maltézských rytířů něm
1929-03-18
kt 137
- 167 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2027
Okresní hospodářská záložna Hostinné, něm
1935-04-16
kt 137
2028
Sacher, hotel, Vídeň, něm
1937-05-22
kt 137
2029
Spolek německých lyžařů, něm
1935-11-09
kt 137
2030
Sokol Praha III, něm. a čes
1930-06-25
kt 137
2031
Státní památkový úřad, něm
1932-02-24
kt 137
2032
Státní vyšší škola ve Vrchlabí, něm
1940-04-25
kt 137
-přiložena odpověď z 26. 4. 1940
2033
Svaz německých letců, něm
1938-08-15
kt 137
2034
Svaz německých velkostatkářů, něm
1928/1938
kt 137
2035
Vrchlabí, městský úřad, něm
1937/1941
kt 137
1934-12-31
kt 137
-oboustranná korespondence
2036
Wiener Salonblatt, redakce, něm
-přiložena odpověď z 3. 1. 1935
2037
Zemědělská okresní záložna Hostinné, něm
1939-04-15
kt 137
2038
Korespondence s úřady v záležitosti zdanění
výživného, vypláceného Jaromírem
Černínem-Morzinem Terezii Černínové-Morzinové
(1874-1946), něm. a čes
1933/1937
kt 137
2039
Korespondence s úřady v záležitosti prodeje polesí
Černý Důl, něm. a čes
1934/1936
kt 137
2040
Korespondence s nacionálně-socialistickými úřady,
něm
1938/1941
kt 137
1941
kt 137
Korespondence přijatá ostatní
2041
Korespondence s filiálkou Německé banky ve
Vrchlabí, něm
-dopisy, výpisy z účtů, účetní převody, obchod s
cenným papíry, příkazy k úhradě aj.
- 168 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2042
Korespondence v záležitosti Carla Weikersheima,
bratrance a současně zaměstnance Jaromíra
Černína-Morzina, něm
1932/1935
kt 138
1928/1935
kt 138
-korespondence s JUDr. WIlhelmem Jelenem, soudy
aj.
2043
Korespondence s ředitelem Karlem Kaschkou, něm
-oboustranná korespondence 1929-1931, spor s
Kaschkou o palmáre 1931-1935, nedatovaný list
Antonie Kaschkové
2044
Korespondence s různými advokáty a notáři, něm
1928/1938
kt 138
2045
Korespondence s právním zástupcem Aloisem
Brunclíkem, něm
1931/1941
kt 138
1938/1941
kt 138
1935/1937
kt 138
-oboustranná korespondence, "přišité" odpovědi
Jaromíra Černína-Morzina, též dopisy jiných osob A.
Brunclíkovi
2046
Korespondence s právním zástupcem Fritzem
Lerchem, něm
-oboustranná korespondence, "přišité" odpovědi
Jaromíra Černína-Morzina, mj. v záležitosti sporu A.
Brunclíka s J. Černínem-Morzinem kvůli palmáre
2047
Korespondence s JUDr. Fritzem Putzlacherem v
záležitosti výživného pro Terezii
Černínovou-Morzinovou (1874-1946), něm
2048
Korespondence s makléřskou firmou E. v. Nicolai Co. 1941
Wien, něm
kt 139
-doklady o nákuprech cenných papírů na burzách ve
Vídni a Mnichově, účty, provize aj.
2049
Korespondence týkající se pražského paláce Morzinů, 1928/1933
franc., čes. a něm
kt 139
-oboustranná korespondence týkající se personálu,
plánů, oprav, pronájmu a prodeje paláce
2050
Obchodní korespondence
1928/1941
Korespondence odeslaná
- 169 -
kt 139
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2051
Berger, Anton, korespondent přírodovědeckého
muzea ve Vídni, něm
1935-02-20
kt 139
-připojena odpověď adresáta z 20.2. 1935
2052
Černín-Morzin, Wolfgang, strýc, něm
1932-04-09
kt 139
2053
Černínová-Morzinová, Věra, matka, něm
1929-08-07
kt 139
2054
Dalwigk, lesmistr, něm
1940-06-17
kt 139
2055
Götzl, něm
1935-03-20
kt 139
2056
Heissig, ústřední ředitel, něm
1929-08-26
kt 139
2057
Klotzová, opatrovatelka dětí Jaromíra
Černína-Morzina, něm
1941-08-10
kt 139
2058
Machytka, Josef, něm
1929-05-17
kt 139
2059
Möhwald, Willy, v rodinné záležitosti, něm
1927-07-08
kt 139
2060
Rohm, inženýr, něm
1934-05-08
kt 139
2061
Zwicker, něm
1931-08-03
kt 139
2061
Zwicker, něm
1931-08-03
kt 139
2062
Jaromír Černín-Morzin zasílá do novin "Wild und
Hund" oznámení o ukončení odstřelu zvěře v
Krkonoších, něm
1939-06-12
kt 139
2063
Poštovní úřad v St. Anton, něm
1932-03-23
kt 139
2064
Jaromír Černín-Morzin žádá obecní úřad v Maršově o 1938-10-11
udělení domovského práva, něm
kt 139
Korespondence cizí a neurčená
2065
Jaromír Černín-Morzin neznámé ženě (Aidi), něm
s.d.
kt 139
2066
Neurčená korespondence Jaromíra Černína-Morzina,
něm
1928/1941
kt 139
-oboustranná korespondence, dopisy, koncepty,
pohlednice, poznámky
- 170 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2067
Terezie Černínová-Morzinová (1874-1946) sekretáři
Fr. Schmidtplatzovi v záležitosti její penze, něm
1938/1939
kt 139
2068
Zprávy z internátu prof. Rainera ve Vídni o chovanci
Alexandru Černínovi-Morzinovi, něm
1941
kt 139
2069
Estérházy, Pál, Viktoru Szechenyimu, maď.
1929-09-12
kt 139
2070
Ředitel K. Kaschka Svazu německých úředníků, něm
1929-11-06
kt 139
2071
Korespondence Aloise Brunclíka s Karlem
Černínem-Morzinem v záležitosti dělení dědictví
mezi bratry Rudolfa, Karla a Eugena
Černína-Morzina, něm
1931
kt 139
2072
Erhartová, Marie, morzinskému sekretáři v záležitosti 1939-02-24
penze, něm
kt 139
2073
Černín-Morzin, Karel, Terezii Černínové-Morzinové, 1933-11-22
něm
kt 139
2074
Korespondence mezi hlavním vrchlabským
1931/1936
pokladníkem Antonem Wächterem a JUDR. Franzem
Putzlacherem, něm
kt 139
Ostatní písemný materiál
2075
Kronika hraběcího chorobince ve Vrchlabí,
založeného Aloisií Černínovou-Morzinovou v roce
1891, něm
s.d.
kt 139
2076
Plná moc Jaromíra Černína-Morzina pro Fridricha
Karla Nostice, něm
1928-07-15
kt 139
2077
Vodoprávní řízení ve Vrchlabí mezi Jaromírem
Černínem-Morzinem a Franzem Gottsteinem, něm
1928/1929
kt 139
2078
Soudní spory se zaměstnanci, něm
1929/1938
kt 139
2079
Penze zaměstnanců lesní správy Maršov, něm
1929/1930
kt 139
2080
Spor o odklízení padlých stromů po vichřici, něm
1930
kt 139
2081
Účetní kniha řezníka Josefa Pflugera z Maršova, něm
1931
kt 139
2082
Výkaz zastřelené zvěře v revíru Miskogel na panství
Moravský Krumlov, něm
1932
kt 139
- 171 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2083
Výkaz zastřelené zvěře na panství Sadová, čes
1933-12-15
kt 139
2084
Průvodní list pro zbraně a střelivo, čes
1936-06-26
kt 139
2085
Korespondence ohledně půjčky na obranu státu, něm
1936
kt 139
2086
Vystavení pasu pro manželku Jaromíra
Černína-Morzina, něm
1939-04-28
kt 139
2087
Jaromír Černín-Morzin přejímá patronát nad osiřelým 1941-04-20
dítětem, něm
kt 139
2088
Spor Jaromíra Černína-Morzina a jeho ženy o
poručenství nad dětmi, něm
1943
kt 139
2089
Prohlášení Jaromíra Černína-Morzina o jeho
finančních a morálních závazcích vůči nevlastní
pramatce Terezii Černínové-Morzinové (1874-1946),
něm
1934-06-01
kt 139
2090
Seznam dozorových míst pro různé suroviny v
nacistickém Německu, něm
s.d.
kt 139
s.d.
kt 139
Fotografie
2091
Fotografie dětí, lovecké motivy, různé
,Marta Černínová-Morzinová, rozená Szechényi, 1. manželka Jaromíra
Černína-Morzina
Životopisný materiál
2092
Rozvod a péče o děti, spor o apanáž, pronájem bytu
aj., orig., opisy, koncepty, něm
1938/1943
kt 140
1936/1937
kt 140
1941
kt 140
-korespondence, smlouvy, propočty aj.
2093
Vychovatelka dětí Amálie Zellerová, něm. a čes
-povolení k pobytu, pracovní povolení aj.
Korespondence
Korepondence přijatá
Korespondence rodinná
2094
Černínová-Morzinová, Věra, švagrová, něm
- 172 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2095
Széchenyi, hrabě, otec, maď
1943
kt 140
2096
Szechenyiová, matka, maď. a něm
1943
kt 140
2097
Černín-Morzin, Eugen, něm
1937/1944
kt 140
-přiložen tužkou psaný koncept odpovědi adresátky z
2. 1. 1941
2098
List od sestry, něm
1938-07-13
kt 140
2099
Černínová-Morzinová, Marie Rosarie, něm
1943
kt 140
2100
Černín-Morzin, František, něm
1943-12-16
kt 140
2101
Černínová-Morzinová, Terezie, něm
1943-12-20
kt 140
2102
Korespondence od dětí Alexandra, Jana a Františka,
něm. a franc
1935/1942
kt 140
1930
kt 140
1932
kt 141
1935
kt 141
-dopisy, pohlednice, pohledy, obrázky, útržky dopisů,
vzkazy, některé nedatované
2103
Blahopřání k narození syna Alexandra, něm., maď. a
franc
-dopisy, pohlednice, telegramy
2104
Blahopřání k narození syna Jana, něm. a maď.
-dopisy, pohlednice, telegramy
2105
Blahopřání k narození syna Františka, něm. a maď.
-dopisy, pohlednice, telegramy
Korespondence osobní
2106
Fekelová, Amálie, něm
1943-12-28
kt 141
2107
"Fifi", chůva, franc. a maď
1939
kt 141
2108
Jescheková, Marta, něm
1939; s.d.
kt 141
1941-05-10
kt 141
-na zadní připsány pozdravy od dětí
2109
Koller, Karl Christian, zubař, něm
- 173 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2110
Mayr, R., něm
1939/1942
kt 141
--dopisy, pohledy s pozdravy od dětí
2111
Schicht, Werner, něm
1943/1944
kt 141
2112
Sieberová, Grete, něm
1944
kt 141
2113
Thiele, Otto, něm
1940-11-05
kt 141
Korespondence ostatní přijatá
2114
Trauttmansdorff, Karel, advokát, v záležitosti
pronájmu bytu ve Vídni, něm
1939/1942
kt 141
2115
Westphalen Eduard a Josef, advokátní kancelář,
zejména v záležitosti rozvodu, apanáže a péče o děti,
něm
1937/1942
kt 141
2116
Korespondence od neznámých pisatelů, maď., franc. a 1943/1944
něm
kt 141
2117
Pohledy a pohlednice, maď. a něm
1943/1944
kt 141
2118
Telegramy, poštovní poukázky, obálky, přeprava
zavazadel, něm.
1944
kt 141
1939-10-23
kt 141
-do konce roku 1938 šlo o advokátní kancelář
Westphalen Fürstenberg, Eduard
Korepondence odeslaná
2119
List Marty Černínové-Morzinové neznámému
adresátu, něm
Ostatní písemný materiál
2120
Členská legitimace "Svazu Němců" Marty
Černínové-Morzinové, něm
s.d.
kt 141
2121
Úmrtní oznámení, něm
1944
kt 141
s.d.
kt 141
-Josef zu Stubenberk (2 x), Friedrich von Mirbach,
Julius von Salburg, Freiherr auf Falkenstein
2122
Pojišťovací karta, vydaná cestovní kanceláří
královských uherských státních drah, něm
- 174 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Fotografie
2123
Fotografie
s.d.
-fotografie většinou dětí, přiloženo 14 ks negativů
- 175 -
kt 141
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
C. Písemnosti cizí provenience
Listiny
2124
Purkmistr a rada města Nymburka vidimují listinu
Henyka z Valdštejna pro Matěje Vineckého z roku
1612, perg. 25 x 44 cm, přivěšená pečeť v dřevěném
pouzdře, čes
1614-08-27,
kt 142
2125
Císař Ferdinand III. vydává Jiřímu Adamovi z
1637-01-16,
Martinic expektanci na lenní statek Klenová, perg. 37
x 73 cm, přivěšená pečeť v dřevěném pouzdře, něm
kt 142
2126
Císař Ferdinand III. přenechává Jiřímu Adamovi z
Martinic lenní statek Klenová do svobodné a dědičné
držby, perg. 40 x 67 cm, přivěšená pečeť pošk., něm
1646-10-16,
kt 142
Cese kapitálu 1304 zl, 51 kr zl pojištěného na
1782-03-30
morzinském fideikomisu ve prospěch Josefa von
Brettfelda, perg. 32 x 50 cm, 2 přivěšené pečetě (třetí
odstřižena), něm
kt 143
-poškozená, částečně nečitelná
Cese
2127
-pohledávka zněla na jméno František von Curaton
2128
Cese kapitálu 1450 zl ve prospěch Josefa von
Bretfelda, perg. 28 x 43 cm, 2 přivěšené pečetě (1
odstřižena), něm
1782-12-10
kt 143
Cese kapitálu 1000 zl pojištěného na morzinském
1782-01-09
panství Nový Ronov ve prospěch účetního guberniální
účtárny Emanuela Ferdinanda, perg. 35 x 51 cm,
všechny 3 pečetě odstřiženy, něm
kt 143
-pohledávka na jméno František von Curaton byla
pojištěna na dlužním platebním plánu Františka
Xavera Morzina
2129
-pohledávka zněla na jméno Anna Kateřina Depauli
Tisky
2130
kt 143
Modlitební kniha (Livre de Priéres), 7 x 13 cm, 285
stran, franc
- 176 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
Spisový materiál
Cizí rody
Kryštof z Gendorfu
2131
Úmluva mezi Kryštofem z Gendorfu a hrabětem
Valdštejnem z roku 1535, opis,něm
s.d.
kt 143
2132
Ferdinand I. vydává roku 1534 horní privilegium pro
Kryštofa z Gendorfu, opis, něm
s.d.
kt 143
2133
Majetkový spor mezi Kryštofem z Gendorfu a Jiřím z 1554/1555
Valdštejna, něm. a čes
kt 143
-výslechy svědků před menším zemským soudem a
městským písařem v Branné, seznamy svědků
2134
Kryštof z Gendorfu postupuje roku 1561 veškerý svůj 1650-09-27
majetek dceři Eustachii z Gendorfu, výpis z desek
zemských, čes
kt 143
-přiložen opis majestátu Ferdinanda I. z roku 1544,
povyšující Vrchlabí na městečko
2135
Historická pojednání o Kryštofovii z Gendorfu, pět
sešitů a několik volných listů, něm
s.d.
kt 143
1646
kt 143
Vratislavové z Mitrovic
Vratislavové z Mitrovic všeobecně
2136
Udělení panského stavu Janu Vojtěchovi, Adamu
Leopoldovi, Petru Arnoštovi, Jiřímu Zdeňkovi a
Jiřímu Maximiliánovi, Vratislavům z Mitrovic, něm.
a čes
-korespondence v této záležitosti a kancelářské taxy
2137
Svatební smlouva Ferdinanda Rudolfa Lažanského a
Markéty Vratislavové z Mitrovic, pošk., čes
1648-04-20
kt 143
2138
Adam Vratislav z Mitrovic vydává osvědčení pro
lokaje, něm
1665-05-28
kt 143
2139
Listy Petru Vratislavu z Mitrovic, koncepty, něm
1673/1677
kt 143
- 177 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2140
List Václava Vratislava z Mitrovic matce Marii
Alžbětě, roz. z Valdštejna, něm
1688-01-27
kt 143
2141
List Václava Vratislava z Mitrovic neznámému
adresátu, něm
1711-07-29
kt 143
2142
List Marie Alžběty Vratislavové z Mitrovic matce,
orig. a opis, něm
1690-06-12
kt 143
2143
Přípis císařovny Eleonory Magdaleny z roku 1711
hraběnce Vratislavové, kopie, něm
s.d.
kt 143
2144
List Markétě Lažanské, roz. Vratislavové z Mitrovic,
čes
s.d.
kt 143
2145
List Jana Jindřicha Spörlinga Františku Vratislavovi z s.d.
Mitrovic, velkopřevorovi řádu maltézských rytířů,
opis, něm
kt 143
2146
Blíže neurčitelná korespondence, většinou koncepty,
čes. a něm
1658/1723; s.d.
kt 144
2147
Peněžní účty Vratislavů, něm
1673/1674; s.d.
kt 144
2148
Kvitance, čes. a něm
1659/1701
kt 144
2149
J. O. Vratislav z MItrovic potvrzuje, že Pavel Morzin
poskytl 200 zl na cestovní výdaje sester
Vratislavových, něm
1672-02-17
kt 144
2150
Majetkové vyrovnání mezi Maximiliánou Františkou
Vratislavovou z Mitrovic a Ondřejem Františkem
Ferdinandem Convayem, něm
1673-11-19
kt 144
2151
Zpráva o finančních závazcích v rodině Vratislavů z
Mitrovic, něm
1686-08-27
kt 144
2152
Soupis výdajů na oblečení hraběnky Vratislavové,
něm
s.d.
kt 144
2153
Poznámky k prodeji statku Lnáře, něm
s.d.
kt 144
1669-11-23
kt 145
Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic (z. 1672)
2154
Svatební smlouva mezi Alšem Ferdinandem
Vratislavem z Mitrovic a Ferdinandem Vilémem
Popelem z Lobkovic, orig. a koncept, něm
- 178 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
-sňatek hr. Vratislava z Kateřinou Polyxenou, dcerou
Ferdinanda Viléma Popela z Lobkovic
2155
Soupis výdajů na svatbu Alše Ferdinanda z Mitrovic,
něm
s.d.
kt 145
2156
Vlastnoruční záznamy Alše Ferdinanda Vratislava z
Mitrovic o narození jeho dětí v letech 1648-1669, čes
s.d.
kt 145
2157
Jmenování Alše Ferdinanda Vratislava z Mitrovic
prezidentem České komory, čes
1656
kt 145
2158
Taxa za udělení hraběcího titulu, něm
1669-03-05
kt 145
2159
Držba statku Bezděkov, pošk., čes
1659/1667
kt 145
Hospodářská dokumentace statku Zlíchov, něm. a čes 1665/1673
kt 145
-korespondence, soupis dluhů
2160
-inventáře, účty, pracovní výkazy, záznam o počtu a
druhu stromů, deputát čeledi aj.
2161
Záznamy o vojenských kvartýrech ve vsi Zlíchov, čes 1669/1673
kt 145
2162
Kvitance nejvyšších berníků za platby kontribuce ze
zlíchovského dvora, čes
1669/1672
kt 145
2163
Hospodářská dokumentace velkostatku Lnáře, něm.a
čes
1669/1677
kt 145
1644/1674
kt 146
1661/1663
kt 146
1667/1672
kt 146
-listy lnářského hejtmana, účty, obilní rejstříky,
dodávky potravin do pražského paláce, prodej vlny,
škody na obilí aj.
2164
Poddanské záležitosti velkostatku Lnáře, něm. a čes
-žádosti poddaných, propouštěcí listy, půjčky obilí,
výtah ze sirotčí knihy, vsi Kasejovice a Hvožďany aj.
2165
Hospodářská dokumentace statku Bělčice na panství
Lnáře, něm. a čes
-výsev obilí, ocenění statku
2166
Obchod rybami na velkostatku Lnáře, něm. a čes
- 179 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2167
Prodej panství Lnáře Humprechtu Janu Černínovi z
Chudenic, něm
1675/1684
kt 146
-soupis dokumentů, peněžní cedule, splátky dlužních
úroků aj.
2168
Hypotéka na panství Lnáře, výpis z desek zemských,
něm
s.d.
kt 146
2169
Dluhy Alše Ferdinanda Vratislava z Mitrovic v
souvislosti s koupí panství Lnáře, výpis z desek
zemských
s.d.
kt 146
2170
Vlastnoruční poznámka Alše Ferdinanda Vratislava z
Mitrovic o nákupu a prodeji koní, čes
s.d.
kt 146
2171
Zpráva o pracech, které má architekt Carlo Lurago
dokončit na zámku Lnáře, čes
s.d.
kt 146
2172
Urbář statku Bratronice, čes
1611/1615
kt 146
2173
Dílčí účty a účetní přílohy, něm. a čes
1662/1676
kt 146
-příjmy a výdaje za leden 1672, soupis úroků z
obligací, kuchyňský účet 1672, platby úroků ke
svatému Havlu 1672, pohledávka sládka ve Lnářích
za hr. Vratislavem, výdaje za léky aj.
2174
Řemeslnické a obchodní účty, čes. a něm
1646/1675
kt 147
2175
Kvitance nejvyšších berníků na odvod berní ze statku
Nalžovice, čes
1638/1646
kt 147
2176
Kvitance magistrátu Nového Města pražského na
odvod berní, čes
1673/1682
kt 147
2177
Kvitance a jiné doklady, vystavené v souvislosti s
úmrtím Alše Ferdinanda Vratislava z Mitrovic a
převzetím dědictví jeho dcerami, něm. a čes
1672/1677
kt 148
-převážně kvitance úřadu desek zemských,
místodržitelské kanceláře a komorního soudu
2178
Kvitance na splátky úroků z dluhů a jiných závazků
Alše Ferdinanda z Mitrovic, něm. a čes
1640/1665
kt 148
2179
Kvitance na splátky úroků z dluhů a jiných závazků
Alše Ferdinanda z Mitrovic, něm., lat. a čes
1666/1672
kt 149
- 180 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2180
Obligace, orig. a výpisy z desek zemských, něm. a čes 1644/1671; s.d.
kt 149
2181
Pozůstalost po Alši Ferdinandu Vratislavovi z
Mitrovic, něm. a čes
1671/1686
kt 150
-pohledávky věřitelů, vyúčtování platů služebnictva,
inventáře majetku, úřední korespondence, propočty,
daně a taxy, účet za castrum doloris, účty za léky aj.
2182
Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic přebírá od
Salomeny Maximiliány Černínové, roz. Vratislavové
z Mitrovic, čtvrtý díl statku Bezděkov, čes
1662-10-13
kt 150
2183
Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic kupuje od
Kunáta Jaroslava z Bubna a Litic třetí díl statku
Bezděkov, pošk., čes
1665-03-12
kt 150
2184
Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic postupuje díl
statku Bezděkov Jiřímu Vojtěchovi Janovskému
výměnou za dvůr Závišín, čes
1665-04-14
kt 150
2185
Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic kupuje zbořeniště 1669-07-29
domu zemřelého Jana Cikánka Krejčího, výpis z
pozemkové knihy Nového Města pražského, čes
kt 150
2186
Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic kupuje dům na
Novém Městě pražském, výpis z pozemkové knihy,
čes
1669-08-19
kt 150
2187
Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic kupuje dům na
1652-08-21
Starém Městě pražském od Anny Marie z Dubé, výpis
z pozemkové knihy, čes
kt 150
2188
Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic prodává Ottovi
Jiřímu z Helversenu dva domy s polnostmi v
Rakovníku, čes
1665-11-18
kt 150
Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic kupuje od
1660-02-07
Johanny z Trauttmansdorffu velkostatek Lnáře, orig. a
kopie, něm
kt 150
-přiložena specifikace smlouvy z 25. 11., v níž jako
zplnomocněnec kupujícího figuruje písař Kryštof
Eckhart
2189
-připojen dodatek ke smlouvě z 6. 10. 1660
- 181 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2190
Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic kupuje od
kláštera sv. Anny v Praze statek Hradiště, výtah z
desek zemských, něm
1659
kt 150
1675-03-29
kt 150
-připojen ("přišit") rozsudek v kridě barona
Chanovského
2191
Specifikace kupních smluv, týkajících se panství
Lnáře, něm
2192
Koupě statku Záboří Alšem Ferdinandem Vratislavem 1662/1666
z Mitrovic, orig. a výtahy z desek zemských, něm. a
čes
kt 150
-Mikuláš Aleš ze Zrzavého kvituje kupujícího ze
zaplacení trhové ceny, dořešení majetkových vztahů v
rodině prodávajícího (1666)
2193
Soupis kvitancí, týkající se koupeného statku
Hradiště, něm
s.d.
kt 150
2194
Poznámky ke smlouvě s pražskými Židy, čes
1650-03-07
kt 150
2195
Smlouvy Alše Ferdinanda Vratislava z Mitrovic se
Židy, něm
1669/1671
kt 150
2196
Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic uzavírá smlouvu
s architektem Carlem Luragem na opravu zámku
Lnáře, něm
1663-02-14
kt 150
2197
Smlouva s bečvářským mistrem, čes
1671-09-21
kt 150
2198
Smlouvy s kuchařem, něm
1667/1669
kt 150
2199
Pohledávky Alše Ferdinanda Vratislava z Mitrovic za s.d.
hrabětem z Vřesovic, čes
kt 150
2200
Finanční vyrovnání Alše Ferdinanda Vratislava z
1661-10-15
Mitrovic s Hubertem Walderode von Eckhausen, něm
kt 150
-připojen výpis z desek zemských z roku 1663,
týkající se dotčeného vyrovnání
2201
Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic kvituje přijetí
věna od svého tchána Rudolfa Lažanského, výpis z
desek zemských, čes
- 182 -
1660-10-06
kt 150
inv. č.
obsah
datace
2202
Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic pronajímá dům v 1665-07-01
Příbrami Janu Jindřichu Vrabcovi, čes
evid. jedn.
kt 150
-přiložen další pronájem mezi týmiž smluvními
stranami z roku 1667
2203
Specifikace nábytku, zanechaného v domě po odjezdu s.d.
hraběte, něm
kt 150
2204
Běšínová z Dlouhé, Anna Johanna, čes
1670/1671
kt 150
2205
Claudius, Samuel, čes
1672-02-05
kt 150
2206
Císař Ferdinand III. Alši Ferdinandu Vratislavovi z
Mitrovic, hejtmanovi Nového Města pražského, něm
1648-11-14
kt 150
2207
Igel, Martin, něm
1666/1670
kt 150
2208
Kirchmanová, Stefanie, abatyše kláštera v Doksanech, 1671-12-31
něm
kt 150
2209
Kollancz, Leopold Štěpán, biskup, z Vídně, něm
1671-09-17
kt 150
2210
Kolovrat, Vilém Albrecht, něm
1649-02-20
kt 150
2211
Kolovratová, Alžběta Apolonie, něm
1661-06-23
kt 150
-pouze revers listu, vlastní text chybí
2212
Císař Leopold I., něm
1660/1672
kt 150
2213
Caretto-Millesimo, hrabě, něm
1675-08-28
kt 150
2214
Purec, Jan František, něm
s.d.
kt 150
2215
Schöpffin, Jan Jindřich, něm
1671-03-23
kt 150
2216
Vrabec, Jan Jindřich, čes
1669-03-08;s.d.
kt 150
2217
Vrabec, Jiřík, kuchař, čes
s.d.
kt 150
2218
Purkmistr a rada Nového Města pražského, čes
1670-12-14
kt 150
2219
Úřad desek zemských, něm
1655-06-16
kt 150
2220
Listy od neznámých či neurčených pisatelů, čes. a
něm
1670/1671
kt 150
- 183 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2221
Stahrenberg, hrabě
1665-01-30
kt 151
2222
Neznámým adresátům, koncepty, čes. a něm
1666/1671; s.d.
kt 151
2223
List Heinricha Sperlinga místodržitelství ve věci
dluhu vůči Alši Ferdinandovi z Mitrovic, něm
1668-07-24
kt 151
2224
List hraběti Paradisovi, něm
1675-08-28
kt 151
2225
Neurčená korespondence, čes. a něm
1672-1679; s.d.
kt 151
2226
Inventáře spisů, týkajících se Alše Ferdinanda
Vratislava z Mitrovic, něm
1646/16721679
kt 151
2227
Inventář písemností, týkajících se Alše Ferdinanda z
Mitrovic a poručenské správy po jeho smrti, něm
s.d.
kn 180
2228
Inventář písemností, týkajících se Alše Ferdinanda z
Mitrovic a poručenské správy po jeho smrti, něm
s.d.
kn 181
2229
Porovnání mezi Petrem mladším Řepickým z Újezda
a Annou Řepickou z Újezda z roku 1655, opis, čes
1659-11-29
kt 151
-Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic zde figuruje
jako jeden z ustavených komisařů
2230
Výslech důstojníka Martina Svobody v souvislosti s
krádeží v domě Alše Ferdinanda Vratislava z
Mitrovic, něm
1664
kt 151
2231
Několik vlastnoručních poznámek Alše Ferdinanda
Vratislava z Mitrovic o dědických a majetkových
záležitostech české šlechty, čes
1671-03-11
kt 151
2232
Část inventáře, něm
s.d.
kt 151
2233
Agenda České komory, čes. a něm
1646/1677
kt 151
1658-11-22
kt 151
- hr. Vratislav jako komisař ve věci berkovské kridy,
soupis radů České komory, korespondence
místodržitelství a dvorské komory, různá
korepondence, majetek prezidenta komory, komorní
statky, listy zbirožského hejtmana, náruky exulanta
Jaroslava Petra Vchynského ze Vchynic
2234
Výhost Kryštofa Malovce z Malovic ve prospěch
Ludmily Maximiliány Vratislavové z Mitrovic, čes
- 184 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2235
Kvitance na splátku úroků z dluhu Ludmily
Maximiliány Vratislavové z Mitrovic, čes
1662-08-26
kt 151
2236
Výdaje v souvislosti s úmrtím Ludmily Maximiliány
Vratislavové z Mitrovic, čes., něm. a lat
1669
kt 151
-výdaje na svíce, zvonění, zádušní mše, castrum
doloris aj.
2237
Adice Marie Terezie k podílu na dědictví po rodičích, 1672-04
výpis z desek zemských, čes. a něm
kt 151
2238
List Marie Terezie neznámému adresátu, čes
1673-08-10
kt 151
2239
List Marie Terezie neznámému úřadu, něm
s.d.
kt 151
2240
Účty Marie Terezie za léky, něm
1672/1675
kt 151
-lékárny U Bílého orla a U Bílého lva, účty se vztahují
též na Rozálii Františku Vratislavovou
2241
Kvitance lékaře Mikuláše Franchimonta na úhradu za 1672-11-28
vyšetření sester Marie Terezie a Rozálie Františky
Vratislavových, něm
kt 151
2242
Soupis nádobí sester Marie Terezie a Rozálie
Františky, něm
s.d.
kt 151
2243
Vyřizování pozůstalosti po zemřelé Marii Zuzaně,
jeptišce konventu u svaté Anny na Starém Městě
pražském, něm
1675/1678
kt 151
1675/1684
kt 151
-úřední korespondence, soupis majetku
2244
Poručenský účet Marie Ludmily Vratislavové z
Mitrovic, něm
2245
Podíl Marie Ludmily na pozůstalosti po jejím otci, čes 1679-06-03
kt 151
2246
Výhrady k účtům Evy Konstancie o hospodaření s
majetkem její nezletilé sestry Marie Ludmily, něm
1679-06-03
kt 151
1680-05-11
kt 151
-přiložena replikaz roku 1686, reagující na uvedené
výhrady
2247
Dílčí účet Marie Ludmily, něm
- 185 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2248
Marie Ludmila Vratislavová z Mitrovic postupuje
1685-06-20
veškerý svůj majetek Kryštofu Františkovi Vratislavu
z Mitrovic a jeho manželce Marii Alžbětě roz.
Valdštejnové do dědičné držby, výpis z desek
zemských, něm
kt 151
2249
Marie Ludmila Vratislavová z Mitrovic, nyní sestra
Maximiliána Kateřina de Assumption Beata Virginis
Maria, činí pořízení ze svého zbývajího majetku před
Úřadem desek zemských, výpis z desek zemských,
něm
1686-07-09
kt 151
2250
Výdaje Rozálie Františky na nové šaty, něm
s.d.
kt 151
2251
Účet za pobyt Rozálie Františky v klášteře u sv. Anny 1674-05-22
na Starém Městě pražském, čes
kt 151
Valdštejnové
2252
Vilém z Valdštejna pohání Kryštofa z Gendorfu před
zemský soud kvůli těžbě nerostů, něm
s.d.
kt 152
2253
Porovnání mezi Zdeňkem z Valdštejna a Václavem z
Valldštejna, opis, čes
s.d.
kt 152
2254
Reskript Ferdinanda III.z roku 1635 o nárocích
Adama z Valdštejna, opis, něm
s.d.
kt 152
2255
Reskript Ferdinanda III.z roku 1641 pro Maximiliána
z Valdšteina, opis, čes
s.d.
kt 152
2256
Vilém z Valdštejna postupuje roku 1637 Adamu
Folimanskému do dědičné držby lenní dům se
zahradou v Lánově, opis, něm
1649-05-25
kt 152
2257
Ferdinand III. povoluje roku 1651 Viktorinu z
Valdštejna intabulaci zděděného statku Lomnice nad
Popelkou, něm
s.d.
kt 152
2258
Lenní pořízení Albrechta z Valdštejna ve prospěch
Adama Viléma Schellhardta z roku 1661, opis, něm
s.d.
kt 152
2259
Majetkové narovnání mezi Arnoštem z Valdštejna a
bratry Janem Kryštofem a Juliem z Rottalu z roku
1676, opis, něm
s.d.
kt 152
2260
Testament Františka Augustina Valdštejna z roku
1684, lat.a něm
1694-04-02
kt 152
- 186 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2261
František Josef Šlik žaluje Marii Alžbětu
Valdštejnovou pro pomluvu, něm
1691
kt 152
-korespondence a inventář spisů
2262
Zápis kupní smlouvy Kateřiny Alžběty Valdštejnové
na statek Bělohrad, výpis z desek zemských, něm
1702-10-30
kt 152
2263
Rodokmen Ferdinanda z Valdštejna, něm
s.d.
kt 152
1675/1679
kt 152
Černínové z Chudenic
2264
Humprecht Jan Černín z Chudenic kupuje panství
Lnáře, něm
-kupní smlouva, úřední poplatky, inventář dokumentů,
účty, rozpis kupní sumy aj.
2265
Tomáš Zacheus Černín z Chudenic kupuje od
1682-12-31
Františky Maximiliány Vratislavové statky Bezděkov,
Malkov a půl Radové, něm
kt 152
2266
Tomáš Zacheus Černín z Chudenic kupuje od Václava 1682-12-31
Ignáce Vratislava z Mitrovic statky Pole a půl
Radové, něm
kt 152
2267
Knížka se záznamy o platbách za odeslanou a přijatou 18071813
poštu Vojtěcha Černína z Chudenic, něm
kt 152
2268
Permutační instrument černínského fideikomisu,
vydaný císařem Karlem VI. roku 1731, opis, něm
1894-06-30
kt 152
2269
Testament Heřmana Černína z Chudenic z roku 1651, 1894-08-08
opis, čes
kt 152
Hospodářské a finanční záležitosti
2270
Fase berních nedoplatků českých panství, něm
1769
kt 152
2271
Soupis plátců daně z majetku z řad stavů a
svobodného měšťanstva, něm
s.d.
kt 152
2272
Repartice daní, část textu, něm
1697-02-07
kt 152
2273
Repartice ordinaria pro kraje Královéhradecký,
Kouřimský a Boleslavský, něm. a čes
1710
kt 152
- 187 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2274
Tabely repartice ordinaria pro kraj Kouřimský a
Boleslavský, něm
1706
kt 152
2275
Reskripty Ferdinanda III. v otázce daní, něm
1648/1649
kt 152
2276
Kontribuční resty Jana Jindřicha Chanovského z
Dlouhé Vsi, čes
s.d.
kt 152
2277
Platba pivního tácu ze statku Běšiny v Klatovském
kraji, něm
1668
kt 152
2278
Platba zemskodeskové taxy Janem Hložkem ze
Žampachu, něm
1670-10-07
kt 152
2279
Příkaz místodržitelství nejvyšším berníkům
Království českého, něm
1697-04-22
kt 152
2280
Část textu, týkajícího se stavovských daní a financí,
něm
1697-03-29
kt 152
2281
Formulář přiznání daně z majetku, něm
s.d.
kt 152
2282
Dluhy stavovských osob, specifikace, soupisy, výpisy 1682/1688; s.d.
z desek zemských, něm. a čes
kt 152
2283
Krátká zpráva o kolakovském dvoře od Jiřího
Načeradského z Ostroměře, čes
1651-11-28
kt 153
2284
Specifikace výdaje žita z pražských skladů, čes
1669
kt 153
2285
Popis a hospodářské inventáře statku Chodov, něm. a
čes
1669; s.d.
kt 153
2286
Specifikace statků markraběte Bádenského, něm
1675-03-06
kt 153
2287
Vyúčtování České komory ve věci nároků Ludmily
1679-05-10
Čejkové, vdovy po Jaroslavu Petrovi ze Vchynic, něm
kt 153
2288
Majetkové poměry Zárubů z Hustířan, výtah z desek
zemských, čes
1710-12-10
kt 153
2289
Popis tří blíže neurčených statků poblíž Prahy, něm
s.d.
kt 153
2290
Inventář čakovských dvorů, čes
s.d.
kt 153
2291
Zobrazení polohy statků Svobodné Hamry a Dřevíkov s.d.
hraběte Norberta Pöttinga, text a mapka, něm
kt 153
- 188 -
inv. č.
obsah
datace
2292
Účet spotřeby potravin hofštátu na neznámém panství, s.d.
něm
kt 153
2293
Finanční nároky dědiců Anny Malevické, čes
1660/1661
kt 153
2294
Prohlášení Marie Anny Kolovratové, rozené
Althannové, o úschově majetku, něm
1717-04-26
kt 153
2295
Bertolt Arnošt Záruba z Hustířan se hlásí o dědictví
po svém otci, výtah z desek zemských, něm
1721-03-15
kt 153
2296
Prohlášení Kateřiny Lotové o kauci jejího muže,
komorního úředníka, opis, něm
1725-07-18
kt 153
2297
Smlouva mezi opatem premonstrátského kláštera v
Brucku nad Dyjí a Markvartem Věžníkem, opis, něm
s.d.
kt 153
2298
Seznam části věřitelů, ohlásivších své nároky při
popelovské kridě, něm
s.d.
kt 153
2299
Výtah z fiskální repliky proti poručenství hraběte
Sereniho, něm
s.d.
kt 153
2300
Obstavení majetku Jana Havránka při právu města
Kamýk nad Vltavou, čes
s.d.
kt 153
2301
Specifikace ročního platu "kutnohorského úředníka",
čes
s.d.
kt 153
2302
Zpráva o finanční situaci domu U Turka na Malé
Straně v Praze, něm
s.d.
kt 153
2303
Náklady na cestu z Velvar do Teplic, něm
s.d.
kt 153
2304
Nabídka k převzetí obchodu tabákem, něm
s.d.
kt 153
2305
Různé finanční záležitosti, něm. a čes
s.d.
kt 153
2306
Vyúčtování Michaela Václava Althanna jako
císařského pážete, něm
1720/1721
kt 153
2307
Účet za šperky pro Marii Barbaru ze Šternberka, něm
1669-02-08
kt 153
2308
Účet za šperky pro hraběnku Harrachovou, něm
s.d.
kt 153
2309
Různé účty, něm. a čes
1690/1842; s.d.
kt 153
2310
Kvitance na převzetí peněz a materiálu, čes. něm
1645/1774
kt 153
- 189 -
evid. jedn.
inv. č.
obsah
datace
2311
Obligace, orig. a opisy, čes. a něm
1655/1725
evid. jedn.
kt 153
-též charta bianca na obligaci, postoupení obligace,
soupis obligací
2312
Výpis z listu svobodného Konráda z Krajku na domek s.d.
u přívozu v Dolních Čejeticích z roku 1525, opis, čes
kt 153
2313
Jan Jaroslav a Vilém Tuhanští z Braniče kupují statek 1630
Račov, čes
kt 153
2314
Výpis z vkladu statku Hostinné ve prospěch Viléma z 1637-02-07
Lamberka, čes
kt 153
2315
Majetkové porovnání mezi Annou Marií Rašínovou a 1652-12-31
Veronikou Alsterlovou z Astfeldu, opis, čes
kt 153
2316
Majetkové porovnání mezi Markétou Kateřinou
Mansfeldovou a Alžbětou Apolonií z Kolovrat, opis,
něm
1661-07-26
kt 153
2317
Klášter svatého Michala na Starém Městě pražském
1664-07-01
pronajímá Janu Jindřichovi Hubrykovi z Hunersdorfu
sedm kop záhonů polí, čes
kt 153
2318
Hynek Bořek Dohalský z Dohalic prodává Pertoldu
1666-04-08
Zárubovi z Hustířan statek Mokrovousy, výpis z desek
zemských, čes
kt 153
2319
Ferdinand Arnošt Hýzrle z Chodů prodává roku 1664 1666-03-03
Zikmundu Leopoldu Bamballemu ze Schwarzensteinu
dům U Bílého koníčka v Praze, opis, něm
kt 153
2320
Kašpar Belvic z Nostvic oznamuje, že 9. 6. 1631
prodal dům Janu Vilému Gerštorfovi z Gerštorfu,
výpis z pozemkových knih Nového Města pražského,
čes
1669-06-29
kt 153
2321
Baltazar Marradas prodává Veronice Přehořovské z
1675-03-31
Kvasejovic statky Dolní Vožice a Krásná Hora, výpis
z desek zemských, něm
kt 153
2322
Alžběta Benedová z Olbramovic prodává Vojtěchu
Jiřímu Voračickému z Paběnic statky Načeradec a
Nové Podolí, opis, čes
1676-10-31
kt 153
2323
Alžběta Rozina Schaffmanová, rozená Malovcová,
prodává Janu Sudovi Lukavskému z Řenče statek
Mezholezy, opis, čes
1677-07-09
kt 153
- 190 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2324
Arnošt Ferdinand Leopold Suys prodává Marii
Barbaře Pöttingové statek Tupadly, výpis z desek
zemských, něm
1697-01-11
kt 153
2325
Volf Novohradský z Kolovrat prodává Františku
1711-06-27
Ignáci Wunschwitzovi statky Chocomyšl a Únějovice,
výpis z desek zemských, něm
kt 153
2326
Poznámky k prodeji statku v Brabantsku (Projet du
Contract), franc
s.d.
kt 153
2327
Několik výpisů z desek zemských o majetkových
transakcích, něm
1688/1717; s.d.
kt 153
Náboženské a církevní záležitosti
2328
Sdělení místodržícím, týkající se královéhradeckého
biskupa, něm
1660-02-02
kt 153
2329
Stížnost zplnomocněnce kláštera svatého Jakuba ve
Vídni proti Úřadu desek zemských v Praze, něm
1662-09-15
kt 153
2330
Arcibiskupský oficiál Tomáš Pešina z Čechorodu
1671-12-19
potvrzuje, že pater Hyacint Hilarius z řádu františkánů
je způsobilý vykonávat církevní správu ve farnosti
Libuň, lat
kt 153
2331
Arcibiskupský oficiál Tomáš Pešina z Čechorodu
povoluje pateru Hyacintovi Hilariovi z řádu
františkánů vykonávat církevní správu ve farnosti
Libuň, lat
1672-12-22
kt 153
2332
Poznámka turnovského děkana Petra Zaremby o
výpomoci františkánů, příp. jičínských jezuitů ve
farnosti o Velikonocích, výpis z děkanské knihy, lat
1673-06-29
kt 153
2333
Císařský dekret v záležitosti svatojakubského kláštera 1685-12-03
ve Vídni, opis, něm
kt 153
2334
Zádušní počet chrámu Blahoslavené Panny Marie, čes 1697
kt 153
2335
Biskup královéhradecký Tobiáš Jan Becker uděluje
dceři morzinského inspektora Jana Ludvíka Marii
Anně Ludvíkové dispens od zákazu požívání masa a
mléka během půstu, lat
kt 153
-přiložen německý list Pavla Morzina místodržicím v
této věci
- 191 -
1706-02-05
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
-dispens se vztahuje i na pannu Kláru Zeebinovou
2336
List mimořádného vyslance francouzského krále
papeži Klementu XI., překlad do němčiny
1708-12-11
kt 154
2337
Apoštolský protonotář a papežský domácí prelát
1727-03
Franciscus Fridericus de Jordanis potvrzuje Jeronýmu
Manstronimu pravost ostatků sv. Filipa Neriho, Řím,
lat
kt 154
2338
Zpráva maltézského řádu, koncept, něm
s.d.
kt 154
2339
Prosba strahovských špitálníků o podporu, něm
s.d.
kt 154
2340
Potvrzení strahovského kláštera o ministrantech, něm
s.d.
kt 154
2341
Seznam věcí, potřebných k oltáři a ke mši svaté, čes
s.d.
kt 154
2342
Soupis mnichů různých konventů, lat
s.d.
kt 154
2343
Plakát k protestnímu shromáždění v Dolním Dvoře
proti tamnímu faráři, něm
1912
kt 154
Korespondence
2344
Anna Marie Clötinová úředníkům desk zemských ve
věci testamentu Salomeny Žofie Hrzánové, něm
1688-10-14
kt 154
2345
Ignácie Courtettová a Alžběta Benattetová
místodržitelství, něm
s.d.
kt 154
2346
List Václava Karla Čabelického, něm
1672-12-28
kt 154
2347
Listy Adama Karla Gristena, něm
1675
kt 154
2348
Ignác Haugvic von Halleweil Filipu Kolovratovi, něm 1714-02-01
kt 154
2349
List bratří Hlavů ze Žebráka ve finanční věci, čes
1637
kt 154
2350
List Zikmunda Hrzána z Harasova v záležitosti
testamentu jeho babičky Salomeny Žofie Hrzánové z
Harasova, něm
1690-03-20
kt 154
2351
Lavatter, J.C., farář, ředitteli Ochsovi, něm
1798-11-09
kt 154
2352
Prosba Anny Zuzany z Meggau místodržiitelství, něm 1673-07-28
kt 154
2353
Liška, E.H., synovi, z Brna, čes
kt 154
1683-04-09
- 192 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2354
Mansfeldová, Markéta Kateřina , rozená Popelová z
Lobkovic, místodržitelství, něm
1661-06-14
kt 154
2355
List Jiřího Mayera z Kladrub, něm
1666-11-22
kt 154
2356
List Václava Meltzera z Prahy, něm
1715-08-11
kt 154
2357
Korespondence ke sporu mezi Karlem Glichem z
Miltic a Jaroslavem Vřesovcem Sekerkou ze Sedčic,
něm
1668
kt 154
-listy Karla z Glichu a Miltic místodržitelství, komisi
a Sekerkovi ze Sedčic, přiložen list místodržících v
této věci
2358
Žádost kantora Matyáše Podlušky z Dobrovic Karlu
Arnoštu z Valdštejna, něm
1691
kt 154
2359
List Giusepe de Rabatty ve finanční záležitosti, ital
1658-03-26
kt 154
2360
Žádost Martina Rudolfa Karlu Zumsandemu, čes
s.d.
kt 154
2361
List von Salhausena, něm
1668-09-08
kt 154
2362
Seeliský, Jan, z Kuksu, Františku Jichlingovi, něm
1703/1713
kt 154
2363
List Augusta ze Sintzendorfu, něm
1673-04-26
kt 154
2364
List Maxima Severina, převora augustiniánů, ze
Lnářů, lat
1760-11-14
kt 154
2365
List Benedikta Smolíka krajským hejtmanům
Boleslavského kraje, něm
1671-12-15
kt 154
2366
Prosba Jana Jindřicha Sperlinga císaři ve finanční
záležitosti, něm
1668
kt 154
2367
Hans Heinrich Spotz und Khuch místodržitelství, něm 1668; s.d.
kt 154
2368
List FrantiškaTausche, z Vídně, něm
1694-08-25
kt 154
2369
Věžník, Markvart, Arnoštu Josefu Valdštejnovi, ve
finanční záležitosti hraběte Morzina, něm
1680-12-09
kt 154
2370
Valdštejn, Karel, místodržícím, koncept, něm
1700-03-20
kt 154
2371
Dědicové po Adamu z Valdštejna, císaři, opis, něm
1651-07-02
kt 154
- 193 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2372
z Valdštejna, hrabě, Maximiliánu Martinicovi, pošk.,
čes
s.d.
kt 154
2373
Vojický, Leopold Jindřich, Janu Rudolfu Zárubovi z
Hustířan, čes
1688-12-05
kt 154
2374
Vřesovsová z Vřesovic, Marie Alžběta, Ludmile
1671-02-03
Alžbětě z Dobřenic a na Zlíchově, v dlužní záležitosti,
čes
kt 154
2375
Werdanczová, Anna, Marii Kinské-Wilczek, něm
1912-06-26
kt 154
-s obálkou
2376
List poddaných obce Peklo rektorovi koleje
Tovaryštva Ježíšova v Jičíně, čes
s.d.
kt 154
2377
List arcibiskupské konsistoři, něm
s.d.
kt 154
2378
List adresovaný místodržitelství ve věci repartice
kontribuce, z Klatov, něm
1680-09-27
kt 154
2379
List Janu Leonardu Agricolovi, hofmistru u Althannů, s.d.
něm
kt 154
2380
List baronu Čabelickému, koncept, něm
1675-10-20
kt 154
2381
List Václavu Jiřímu ze Šternberka, ve finanční
záležitosti, opis, čes
1679-02-18
kt 154
2382
List Davidu Kornovi, ve vojenských záležitostech,
něm
1787-12-14
kt 154
2383
List Karlu Leopoldu Caretto-Millesimo, z Teplic, něm 1672/1678
kt 154
2384
Listy hraběti Paradisovi, koncepty,
1675/1677
kt 154
2385
List Alžbětě Apolonii Popelové z Lobkovic, opis,
něm
1661-06-23
kt 154
2386
List Lidmile ze Šternberka, čes
s.d.
kt 154
2387
List Maximiliánu z Valdštejna v záležitosti
valdštejnského fideikomisu, čes
1653-01
kt 154
2388
List hraběti Věžníkovi, něm
s.d.
kt 154
- 194 -
inv. č.
obsah
datace
2389
Korespondence neurčená, koncepty a orig., lat., čes. a 1653/1701; s.d.
něm
evid. jedn.
kt 154
Ostatní materiál
2390
Zápis šestipanského soudu o domě Václava Smolíka,
čes
1601/1615
kt 154
2391
Výslechy ve sporu Antonia Cassiniho proti Janu
Maximiliánovi Jiřímu Clary-Aldringen, lat. a něm
1656
kt 154
2392
Spor sester Apoleny Markéty Litvicové a Juliany
Framutové, čes
1661
kt 154
-úřední korespondence, výpovědi
2393
Stížnost Karla Glicha z Miltic pro urážku na cti, něm
1668; s.d.
kt 154
2394
Jan Sperling, uvězněný pro dluhy, činí prohlášení o
kauci, něm
1668-10-11
kt 154
2395
Přípis české královské kanceláře ke sporu mezi
Ignácií Kateřinou ze Šternberka a Izabelou Emilií
Švihovskou, něm
1683-09-27
kt 154
2396
Species facti v záležitosti hraběte Lobkovice a hraběte s.d.
Rottala před Úřadem desek zemských, opis, něm
kt 154
2397
Prohlášení sester von Isolani ve věci dědictví po jejich s.d.
zemřelém bratru Janu Baptistovi Isolanim, něm
kt 154
2398
Stížnost Jana Václava Novohradského z Kolovrat na
Františka Ignáce Gallase a Antonína Pankráce
Gallase, něm
s.d.
kt 154
2399
Pamětní spis prokurátora Bayera, týkající se
finančních nároků Viléma Záruby z Hustířan
s.d.
kt 154
2400
Výtahy ze svatebních smluv 1. hraběte Šlika; 2. Jana
Filipa Husmanse a Terezie Ladronové, výpis z desek
zemských, něm
1656
kt 154
2401
Oddací list Melchiora Fialy a Marie Finkové, lat
1660-05-01
kt 155
2402
Svatební smlouva mezi Benignou Marií Popelovou z
Lobkovic a Františkem Serenim, opis, něm
1667-07-02
kt 155
- 195 -
inv. č.
obsah
datace
2403
Svatební smlouva mezi Zikmundem Michnou z
Vacínova a Markétou Lažanskou, výpis z desek
zemských, čes
1671-03-07
kt 155
2404
Koncepty dvou svatebních smluv, něm
s.d.
kt 155
2405
Testament Jaroslava Petra ze Vchynic, výpis z desek
zemských, něm
1679-06-23
kt 155
2406
Testament Sabiny Vřesovcová z Vřesovic z roku
1640, opis, čes
1689-01
kt 155
2407
Výtah z testamentu Jakuba Töpperna ze Sonnbergu,
něm
1711-10-31
kt 155
2408
Výtah z testamentu Františky Alžběty
Caretto-Millesimo, něm
s.d.
kt 155
2409
Výtah z testamentu markraběte Bádenského, něm
1660-02-12
kt 155
2410
Výklad některých problémů testamentárního práva,
určený pro faráře v Lukavici, lat
s.d.
kt 155
2411
Koncept testamentu, část, něm
s.d.
kt 155
2412
Sbírka propouštěcích listů různých vrchností, čes. a
něm
1631-1770
kt 155
2413
Potvrzení Adama ze Švamberka o odměně pro Žida
Abrahama Daborského, něm
1664-12-03
kt 155
2414
Soupis reskriptů, patentů a místodržitelských nařízení s.d.
z let 1633-1726, týkajících se Židů, něm
kt 155
2415
Podmínky pro Židy, bez bližšího určení, něm
s.d.
kt 155
2416
Koncept listu císaře Rudolfa II., čes
1596-05-05
kt 155
2417
Reskript Ferdinanda II. v záležitosti Fridricha Sekerky 1630-11-16
ze Sedčic, opis, něm
kt 155
2418
Nařízení Ferdinanda II. pro generální válečný
komisariát v Čechách z roku 1647, opis, něm
s.d.
kt 155
2419
Reskript Ferdinanda II. v berních záležitostech, něm
1649-02-08
kt 155
- 196 -
evid. jedn.
inv. č.
obsah
datace
2420
Vidimát rozhodnutí Ferdinanda III. ohledně prosby
neznámého dolnorakouského šlechtice o propuštění z
úřadu, něm
1649-11-12
kt 155
2421
Výtah z listu Ferdinanda III. místodržitelství, něm
1653-08-16
kt 155
2422
Výtah z královské instrukce o městském právu, čes
1658-03-02
kt 155
2423
Reskript Leopolda I., týkající se uvolněného místa
nejvyššího zemského hofmistra, opis, něm
1658-08-07
kt 155
2424
Reskript Leopolda I. pro Viléma Albrechta
Krakovského z Kolovrat, opis, něm
1672-10-17
kt 155
2425
List Leopolda I. slezským knížatům ve věci hraběcího 1673-11-20
titulu pro Rudolfa a Pavla Morziny, opis, něm
kt 155
2426
Listy Leopolda I. místodržitelství ohledně válečných
daní, opis, něm
1697
kt 155
2427
Regulament Leopolda I. pro jezdecké a pěší vojsko,
opis, něm
1699-01-21
kt 155
2428
Část reskriptu Leopolda I., něm
s.d.
kt 155
2429
Výtah z nadačního listu Marie Terezie na zřízení
ústavu šlechtičen na Pražském hradě, něm
1770-10-12
kt 155
2430
Soupis císařských dekretů a patentů z let 1755-1774 s s.d.
regestem, část, něm
kt 155
2431
Formulářová sbírka, něm
kt 155
2432
Ferdinand I. uděluje Hohenwarthům erb, perg. 47 x 66 1535-11-04,
cm, pečeť odstřižena, něm
s.d.
evid. jedn.
kt 155
-erb barevně vymalován uvnitř textu
2433
Kateřina ze Šternberka uděluje artikuly cechu
mlynářů, pekařů a pernikářů městečka Nepomuku,
opis, čes
s.d.
kt 155
2434
Jiří Štěpán ze Šternberka uzavírá se sedlářem
Bartolomějem z Malé Strany v Praze smlouvu na
opravu domů, čes
1601-08-24
kt 155
2435
Smlouva na pronájem lázní ve Vrchlabí, něm
1610-07-05
kt 155
- 197 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2436
Zápis o stavbě domu Lorence Koutného ze Zářečné,
výpis z knih šestipanského úřadu v Praze, čes
1618-03-05
kt 155
2437
Potvrzení rytířského stavu Karla Glicha z Miltic, opis, 1635-11-19
něm
kt 155
2438
Právní prohlášení Otto Heinricha Stosse z Kounic,
opis, něm
1638-10-27
kt 155
2439
Potvrzení o vojenské službě Mikuláše Gustava
Mazaniho ze Slavatína, něm
1640-01-26
kt 155
2440
Prohlášení kardinála Arnošta Harracha v rodinné
majetkové záležitosti, něm
1653-10-22
kt 155
2441
Výtah z usnesení moravského zemského sněmu ze
dne 17.9. 1664, něm
s.d.
kt 155
2442
Jan von Stauffenberg dává vysvědčení svému lokaji,
něm
1666-10-08
kt 155
2443
Václav Vojtěch Budějovský, registrátor desek
zemských, potvrzuje existenci listin, dokládajících
původ a privilegia rodu Karla Glicha z Miltic, opis,
něm
1668-08-06
kt 155
2444
Výslech Doroty a Adama Němcových před rychtářem 1668-01-20
Starého Města pražského, čes
kt 155
2445
Zpráva o pozůstalosti po Janu Fridrichovi Vchynském 1669
ze Vchynic, něm
kt 156
2446
Ferdinand Leopold Suys vydává plnou moc pro
Františku von Suys, výpis z desek zemských, něm
1673-02-22
kt 156
2447
Úmrtní list A. von Türchnera, něm
1682-07-04
kt 156
2448
Potvrzení Jana Božka o převzetí dokumentů, něm
1686-08-19
kt 156
2449
Stížnost městečka Polná knížeti Dietrichsteinovi na
hraběte Pachtu, něm
1694-04-21
kt 156
-stížnost se týká šenku vystavěného hrabětem
Pachtou, jiná podobná stížnost přiložena
2450
Prosba kantora obce Libuň, čes
1696-05-01
kt 156
2451
Listina gallasovského hejtmana Kristiána Platze, něm 1697-05-28
kt 156
- 198 -
inv. č.
obsah
datace
2452
Potvrzení o manželském původu Jana Josefa Sägera z 1722-11-03
Chomutova, lat
kt 156
2453
Výuční list sochaře Ambrosia Tauchmana z Vrchlabí, 1726-02-03
perg. 40 x 63 cm, přivěšená pečeť v dřevěném
pouzdře, něm
kt 156
2454
Abecední soupis patentů a reskriptů z let 1726-1738,
část zahrnující písmena I, J, něm
kt 156
2455
Protokol zemského soudu o příjmu peněžních deposit, 1789
něm
kt 156
2456
Agenda zemského soudu, týkající se příjmu a výdaje
peněžních deposit, něm
1788/1789
kt 156
2457
Soupis zemskodeskových dokumentů, předaných
generálnímu daňovému a expedičnímu úřadu, něm
1798-10-05
kt 156
2458
Několik údajů o garderobě neznámých šlechtičen,
něm
s.d.
kt 156
2459
Potvrzení o vrácení řádu hvězdového kříže po smrti
Marie
Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst-Kaunitz, roz.
Kounicové, něm
1918-03-14
kt 156
2460
Pamětní spis ve finanční záležitosti hraběnek
Kolovratové a Mansfeldové, něm
s.d.
kt 156
2461
Žádost Václava Františka Strojetického ze Strojetic
císaři o vykonání přísahy, koncept, čes
s.d.
kt 156
2462
Stížnost hraběte Karla Paara a císařské pošty na
škodu, způsobenou kočími, něm
s.d.
kt 156
2463
Výtah z rodové kroniky Salhausenů, něm
s.d.
kt 156
2464
Účet stavitele Carla Luraga za práci na Svinské bráně s.d.
v Praze, něm
kt 156
2465
Báseň z oboru přírodní lyriky, čes
s.d.
kt 156
s.d.
kt 156
s.d.
evid. jedn.
-vložena do přeloženého zobrazení barokního
architektonického prvku
2466
Strojopisný opis části povídky Richarda Llevelyna
"So Grün war mein Tal", něm
- 199 -
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
2467
Oznámení o zaslání veselohry "Die Witwe oder Der
güttige Fürst", něm
s.d.
2468
Rkp. "Wunderbarliche und höchst spashafte Reis der 1843
beeden Herrn Dick und Dünn in unbekannte Länder",
Vídeň, něm
kt 156
2469
Učebnice "Sprachlehre" od Antona Lauera, rkp., něm
s.d.
kt 156
kt 156
-vloženo několik obrázků, mj. okolí Vrchlabí
2470
Popis výroby mosazi a mědi, něm
s.d.
kt 156
2471
Několik poznámek o malířském řemesle, franc
s.d.
kt 157
-příprava barev, kopírování obrazů apod.
2472
Výklad alchymistických znamení, něm
s.d.
kt 157
2473
Recept na výrobu a užití tinktury, něm
s.d.
kt 157
2474
Lístek s výčtem panského služebnictva a jeho
deputátu, něm
s.d.
kt 157
2475
Zpráva pro místodržící o průzkumu "Zlé a nebezpečné s.d.
cesty mezi Prahou a Královým Dvorem", opis, něm
kt 157
2476
Prosba pěti chudých studentů od Panny Marie Sněžné, s.d.
něm
kt 157
2477
Inventáře různých písemností, něm
s.d.
kt 157
2478
Soupis mobiliáře, něm
s.d.
kt 157
2479
Soupis stříbra, něm
s.d.
kt 157
2480
Nové mlýny (tzv. Helmovské) na Novém Městě
pražském, čes
1655/1668
kt 157
-plat z vody, protržení jezu, zpráva šestipanského
úřadu radě Nového Města pražského o stavu mlýnů,
spor Nového a Starého Města kvůli mlýnům aj.
2481
Strojopis románu "La Vesta d´Arlecchino, s námětem s.d.
z italských dějin napoleonského období, ital
- 200 -
kt 157
inv. č.
obsah
datace
evid. jedn.
1848
kt 157
1904/1911
kt 157
-stran 1-176 (chybí 147-149, 166-170, část str. 176 a
závěr), přiloženy dva listy bibliografie ital. a franc.
literatury a stránka s věnováním románu Ducemu,
který "per aspra via conduce L´Italia alla gloriosa
meta"
2482
Dokumenty k roku 1848 ve Vídni a Praze, čes. a něm
-činnost Národní gardy ve Vídni, tištěné vyhlášky,
březnová ústava, článek "Co jest konstituce" od
Františka Palackého aj.
2483
Úsporná opatření rakouských státních drah, něm. a
angl
-návhry, projekty, novinové výstřižky, technické
výkresy aj.
2484
Tištěné zprávy Svazu čsl. velkostatkářů, něm
1920
kt 157
2485
Dokumentace k doložení árijského původu říšského
zemského rady Konráda Büchse (nar. 1892), něm
1928/1939
kt 157
-rodokmeny, křestní a úmrtní listy, korespondence,
poznámky aj.
- 201 -
Rejstříky
Rejstřík osobní
Agricola, Jan Leonard
2379
Aichelburg, Alfons, von
1681
Allio, Jan Baptista
431, 1957
Alss, Baltazar, de
449
Alsterlová z Astfeldu, Veronika
2315
Althann, Michael Václav
2306
Altman, František
1965
Altmann, Jiří
1363
Alzmann, Karel
1507
Alžběta, císařovna
1772
Anderle
1797
Andresen, H.B.
1966
Andrian, František Eliáš
890
Arco, Tony
1967
Arin von Arino, František
396
Aronfels, Beer
1423
Bádenský, markrabě
2286
Bamballe ze Schwarzensteinu, Leopold
2319
Barisien, Josef Arnošt
1206
Barthel, Jan
228, 963
Bartoloměj, sedlář
2434
Bartoševský, Kr.
1146
Bartoševský, Václav
1169
Bauer, Anton
1735
Bayer, Štěpán Václav
624
Becker, Tobiáš
224, 1127
Belchamp, Karel
891
Benattetová, Alžběta
2345
Benedikt XIV.
1234
Bensperg, Giacomo
1029
Bentheim, kníže
1582
Beran, Tomáš Eliáš
1100
Berger, Anton
2051
- 203 -
Běšínová z Dlouhé, Anna Johanna
2204
Bismarck, Otto, von
1654
Blasius, Ondřej
854
Blesch, Baltazar
893
Bollandt
892
Božek, Jan
2448
Bradáček, Antonín Leopold
1369
Braschma, Fritz
1968
Bretfeld, Josef, von
2127
Brunclík, Alois
1918
Brynych, Josef Jan
1687
Budějovský z Riesenthalu, Václav Karel
637
Budějovský, Václav Vojtěch
2443
Budinec, Tomáš Alois
779
Büchs, Konrád
2485
Buosgens, Arnold, de
894
Burnotte, abbé
1424
Buttlehose, Ferdinand Ignác
1039
Buttler, Ferdinand Ignác
1147
Caba, de
638
Candida, bailli řádu johanitů
1509
Caprara, Eneáš
895
Caraffa, Antonio
896, 921
Caretto-Millesimo, Františka Alžběta
2408
Caretto-Millesimo, Karel Leopold
352
Caretto-Millesimo, Karolína
1082
Cavriani, L.
1425
Cejnar
1758
Cepl, Petr
625
Clari, de
452
Clary-Aldringen, Jan Maximilián Jiří
2391
Clary-Aldringen, Karel
1402
Claryová, Emanuela
1518
Claudius, Samuel Benediikt
640, 711, 2205
- 204 -
Colloredová, hraběnka
1066
Convay, František Ferdinand
2150
Crefinová, Markéta
782
Curaton, František, von
2127
Čabelický, baron
2380
Čabelický, Václav Karel
783, 2346
Častolárová, Ludmila
815
Černín František (1857-1932)
1843, 1931
Černín z Chudenic, Humprecht
453
Černín z Chudenic, Tomáš Zacheus
2265
Černín z Chudenic, Vojtěch
2267
Černín, hrabě
641
Černín, Jan
1736
Černín, Josef
1571
Černín-Morzin, Alexander (nar. 1930)
1856, 1955
Černín-Morzin, František (1857-1932)
1806
Černín-Morzin, František (nar. 1935)
2102
Černín-Morzin, Jaromír (1908-1966)
1846
Černín-Morzin, Karel (1886-1978)
1926
Černín-Morzin, Wolfgang
2052
Černínová, Salomena Maximiliána, roz. Vratislavová z
Mitrovic
2182
Černínová-Morzinová, Marie Rosarie (1918-1944)
2099
Černínová-Morzinová, Alexie (1906-1994)
1940
Černínová-Morzinová, Eleonora (1913-1992)
1953
Černínová-Morzinová, Emma (1909-1998)
1942
Černínová-Morzinová, Ida, provd. Thun-Hohensteinová
(1888-1965)
1808
Černínová-Morzinová, Věra (1904-1959)
1937
Černý, advokát
1807
d´Aupremont de Reckeim, Alexandra
1034
Daborský, Abraham
2413
Dalwigk, lesmistr
2054
David, Herbert
1969
de Saint Genois
253
- 205 -
Debrainová, Johanna, provd. Ehrlinová
1244
Depauli, Anna Kateřina
2129
Deym, "Stany"
1970
Deymová, Antonie, rozená Magnisová
1426
Dietrichstein, Gundaker
454
Dobřenský, Ferdinand Ludvík
1130
Dohalská, Anna Alžběta
576
Dohalský z Dohalic, Hynek Bořek
2318
Domanský, Karel Ferdinand
784
Dvorský, Karel
1508
Ebelin, Johann Wolfgang
643, 1067, 1131
Eckhart, Kryštof
2188
Egger, Ernst
1906
Ehrenreich
1477
Eichler, A. C.
1475
Eleonora Magdalena, císařovna
1197
Erben, Robert
1760
Erdödy, hrabě
1971
Erhartová, Marie
1761, 2072
Estérházy, Paul
2069
Falge, Ignác
1361, 1366
Fekelová, Amálie
2106
Felix, pater
964
Ferdinand I.
212
Ferdinand II.
276
Ferdinand III.
311
Ferdinand V.
1523
Ferdinand, Emanuel
2129
Filippi, Ignác
1068
Finková, Marie
2401
Fischer, Jan Václav
249, 1254
Folimanský, Adam
2256
Framutová, Juliana
2392
Franckl, Aron
439
- 206 -
Franchimont, Mikuláš
644
František II., císař
1410
František Josef I.
1557
František Salvátor, arcivévoda
1773
Franz, Kamil
1972
Frauhoffer, Salomon
897
Fugger, Otto
1583
Funcken, Jan Jiří, von
621, 785
Funcková, Marie Alžběta
401
Fürstenberg, Josef Václav
1250
Fürstenberg, kníže
1454
Gall, Ambrosius
1149
Gallas, Antonín Pankrác
2398
Gallenová, Marie Polyxena
1069
Gasmer, H.
898
Gastolerová, Ludmila
786
Gebhart, Martin
618
Gendorfová, Eustachie
2134
Gerstman z Gerstenfeldu, Filip
455
Gerštorf z Gerštorfu, Jan Vilém
2320
Geschnaller, Michael
700
Glas, Jan Adam
956
Glaser, Julius
1973
Glauch z Glauchova, Eberhardt
683
Gortzer, Rudolf
406
Göthnerová, Markéta
1193
Gottstein, Franz
2077
Götzl
2055
Grabmaier, Hans
1974
Graff, Jan František
788
Gregör, Josef
1368
Gristen, Adam Karel
2347
Grünwaldt, Johann
645, 899
Guasce, Alžběta, von, roz. Netolická z Eisenberka
1251
- 207 -
Guelfinger von Stelnsberg, Alexander
1348
Guerni, Franciscus Maria
232
Güger, Kašpar
900, 922
Gumprechtová, D.
646
Gusti Zehneck, Zdeněk
1737
Häbel z Haberspurgu, Fridrich
901
Habermann, Hermann
1975
Hamburger, J.
1259
Handtke, Ambrosius
1132
Hardegg
1542
Harrach, Arnošt
415, 457, 500
Harrach, August
1070
Harrach, Ferdinand Bonaventura
458
Harrach, Ferdinand Markvart
968
Harrach, František Albrecht
355
Harrachová, hraběnka
247, 2308
Hartman z Klarsteinu, František
881
Hasslerová, Magdalena
1977
Havelková, Anna
1248
Havle, Václav Augustin
1292
Havránek, Jan
2300
Heilingsfeld, Matěj
1311
Heisig, Josef
1976
Helversen, Otto Jiří
2188
Heniger, Albert,
459
Herbst, J.
1150
Herold, Alexander
1769
Heřman, Václav
789
Hetzendorf, Henrik
692
Hilarius, Hyacint
2330
Hilbert, František
1237
Hillebrandt, Ludvík Fr.
1334
Hillel, Josef
1738
Hitler, Adolf
1920
- 208 -
Hlavové ze Žebráka
2349
Hložek ze Žampachu, František Albrecht
648
Hložek ze Žampachu, Jan
2278
Hoffman, Václav Vilém
1120
Hoffmann, Giovanni Francesco (Jan František)
397, 460
Hofhansel, Johann
1979
Höfler, Tomáš
364
Hofman, Jan Jiří
1119
Hofman, Karel Julius
1978
Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst-Kaunitz, Marie, roz.
Kounicová
2459
Hohenwarth, Andreas
1480
Hohenwarth, Franz
1481
Hohenwarth, hrabě
1428
Hohenwarth, Zikmund
1482
Hohenwarthová, Barbara
1635
Hohenwarthová, hraběnka
1483
Holllachová, Kateřina
1249
Holstein, Ferdinand Leopold
902
Hörleinová, Konstancie
250
Horte, Norbert
1111
Hořovský, Zdenko
1980
Hrubý, Jiří
1063
Hrzán z Harasova, Jan Adam
424, 537
Hrzán z Harasova, Zikmund Valentin
649, 2350
Hrzánová z Harasova, Salomena Žofie
531, 2344
Hubálek, Jan Karel
1104, 1112, 1174
Hubatius z Kotnova, František
1264
Hubryk z Hunersdorfu, Jan Jindřich
2317
Hulek, Fritz
1981
Chanovský, baron
2190
Chanovský, Jan Jindřich
2276
Chlačanski, A.
1073
Choták, Václav Michal
435-436, 509
- 209 -
Christen, Adam
712
Chuchelský z Nestájova, František Adam
1074
Igel, Martin
2207
Inonenc XI.
265
Isolani, Jan Baptista
2397
Jan Jiří, vévoda saský
299, 427
Janovský, Jiří Vojtěch
2184
Jedermann, VIlém
1584
Jelen, Wilhelm
2042
Jelínek, Josef
1982
Jeřábek, Jan
1407
Jescheková, Marta
2108
Jichling, František
2362
Jiránek, Jiří
628
Joachimtstaler, Anton
1983
Johann, arcivévoda habsburský
1484
Josef I., císař
1050
Josl, S.
1984
Juppe, August
1985
Kaplíř ze Sulevic, Zikmund
903
Karel Ferdinand, velkovévoda habsburský
1656
Karel I.
1706
Karolína Augusta, česká královna
1601, 1673
Kaschka, Karel
1941
Kaschková, Antonie
2043
Kerssenbrock, Rembert
1986
Kharg, Jan Kryšfof
929
Khevenhüller, bailli řádu johanitů
1511
Kiessling, Jiří Ferdinand
521
Kinská-Wilczek, Marie
2375
Kinský, František Oldřich
461
Kinský, Josef Antonín
1166
Kirchmanová, Stefanie
790, 2208
Klein z Grünenbergu
1106
- 210 -
Klein, Jan
1115
Kleindorffer
251
Klement X.
263
Klement XI.
2336
Klepišová, Anna Rozina
1075, 1151
Klev z Roudného, František Teofil
985
Klotzová
2057
Klug, Ferdinand
462, 535, 1038
Knekenbrandt, G.
1512
Kollancz, Leopold Štěpán
2209
Koller, Karl Christian
2109
Kolonec, Adam
1152
Koloničová, Luisa
1255
Kolovrat, Filip
2348
Kolovrat, František Karel
463
Kolovrat, Jan Václav
791
Kolovrat, Vilém Albrecht
2210
Kolovratová, Alžběta Apolonie
2211, 2316
Kolovratová, Marie Anna, roz. Althannová
2294
Komorník, Pavel Karel
904
Končinský, P.
1827
Königgsegg, Leopold Vilém
330
Korn, David
1456, 2382
Kotulinský, Jan Bedřich
1077
Kounicová, Veronika Alžběta
489
Koutný ze Zářečné, Lorenc
2436
Kraffl, Jan
713
Krakovský z Kolovrat, Filip
1200
Krakovský z Kolovrat, Jan
1640
Krakovský z Kolovrat, Vilém Albrecht
2424
Kraus von Krausenfels, Josef
511
Krejčí, Jan Cikánek
2185
Kremlička, Jan
1181
Kretschmer, David
855
- 211 -
Kretschmer, František
1153
Kroc ze Šarfensteinu, Jan Filip
354
Kröhn, Jan
512
Kronewiter, Jan
1134
Kropáček, Josef
1429
Kubec, Antonín
1987
Kuderna, Josef
1988
Kuntz, František A. B.
1122, 1154
Kuntz, František Ignác
1078
Küntzl, Zdeněk Dominik, něm
464
Kuntzová, Polyxena
1079
Labormanová, Františka Magdalena
714
Ladronová, Magdalena Polyxena
362
Ladronová, Terezie
2400
Lamb, Jan Alois
1347
Lamberk, Leopold Josef
356, 465
Lamberk, Vilém
2314
Lanthieri, Vavřinec, von
413
Lassaga z Paradisu, František
466, 651
Laudon, generál
1461
Lauer, Anton
2469
Lažanská, Markéta
2403
Lažanský, Karel Josef
1201
Lažanský, Karel Maximilián
792
Ledebur, Josef
1959
Ledebur, N.
697
Ledeburová, hraběnka
702
Leopold I.
323
Lerch, Fritz
1919
Libocký, Jan Martin
1256
Liebsteinský z Kolovrat, Ferdinand Ludvík
237
Lilienblatter, Franz
508
Lipník, Eduard
1739
Listová, Alžběta
1246
- 212 -
Liška, E. H.
2353
Llevelyn, Richard
2466
Lontz, Jan Bradno
923
Losy z Losienthalu, Jan Antonín
758
Lotová, Kateřina
2296
Lotrinský, František Štěpán
1232
Lotrinský, Karel Tomáš
620, 886
Ludvík III., velkovévoda hesenský
1632
Ludvík, Jan
230, 410
Ludvíková, Marie Anna
2335
Lurago, Antonio
1099
Lurago, Carlo
2171
MacNevenová, Marianna
1265
Maczaková, O.
1740
Machytka, Josef
2058
Malevická, Anna
2293
Malovec z Malovic, Kryštof
2234
Malovecká, Polyxena Ludmila, roz. Hrzánová z Harasova
813
Mamer, Jan
793
Manlich, Emanuel
1030
Mansfeldová, Markéta Kateřina
2354
Manstroni, Jeroným
2337
Mareš, Václav
1156
Marie Terezie, česká královna
1283
Martigny, di, Charles
906
Martinic, Bernard Ignác
502
Martinic, hrabě
654
Martinic, Jiří Adam
2125
Martinic, Maximilián
252, 2372
Matěj, Josef
1510
Matuschka, Bernhard
1989
Mayer, Jan Ferdinand
1247
Mayer, Jiří
2355
Mayer, Michal
434
- 213 -
Mayr, R.
2110
Mazani ze Slavatína, Mikuláš Gustav
2439
Meiller, Baldassare
655
Meltzer, Václav
2356
Merano, Franz
1657
Merode, S.
907
Merzenheimb, Johann, von
468
Meyer, Tomáš
432
Michna z Vacínova, Karel Ferdinand
1056
Michna z Vacínova, Zikmund
2403
Michnová, Karolína
1081
Miličovský z Brauenberka, Ludvík
575
Miltner, Vincenc
1751
Miřkovská ze Stropčic, Rozina
212, 419
Miseronová, Anna Johanna
769
Missiron, František
428, 716
Mitrovská, hraběnka, rozená z Vrbna
1585
Mladotová ze Solopisk, Ludmila Žofie
549
Mladotová, Anna Kateřina
469
Möhwald, Willy
2059
Möllers
1990
Morziin, Ferdinand Maximilán
980
Morziín, Josef (1763-1828)
1403
Morzin, Ferdinand Jan (1753-1805)
1432
Morzin, Ferdinand Matyáš (1646-1725)
221
Morzin, Ferdinand Maximilián (1673-1706)
220
Morzin, Ferdinand Maximilián František (1693-1763)
213
Morzin, František Mikuláš (z. 1708)
223
Morzin, František Václav (1754-1796)
1405
Morzin, František Xaver (1735-1791)
1199
Morzin, Jan (Giovanni) Kryštof
1033
Morzin, Jan Nepomuk (1760-1799)
1434
Morzin, Jan Rudolf (1642-1702)
407
Morzin, Josef Anton (nar. 1688)
986
- 214 -
Morzin, Josef Jan (1763-1828)
1435
Morzin, Mikuláš Jan
1207
Morzin, Otto Antonín Baltazar (nar. 1703)
973, 1218
Morzin, Pavel (1613-1688)
217
Morzin, Pavel Prokop (1758-1805)
1437
Morzin, Pavel Tomáš (z. 1697)
472
Morzin, Petr Karel (1807-1877)
1486
Morzin, Petr Prokop (1768-1855)
1438
Morzin, Petr Vít (1728-1811)
219
Morzin, Rudolf (z. 1646)
268
Morzin, Václav (1675-1737)
214
Morzinová, Marie Eleonora, roz. Trauttmansdorffová
497
Morzinová, Aloise, roz. Lažanská, ovdov. Rajská z Dubnic
1188
Morzinová, Alžběta, roz. Harasová z Harasova
222
Morzinová, Anna Kateřina, roz. Novohradská z Kolovrat
1187
Morzinová, Anna Sidonie, roz. Zádubská ze Schönthallu
316
Morzinová, Claudie, roz. Althannová
931
Morzinová, Eva Konstancie, roz. Vratislavová z Mitrovic
442
Morzinová, Filipína, roz. Sweerts-Sporck
1553
Morzinová, Františka
1036
Morzinová, Josefa
1471
Morzinová, Josefa, roz. Hohenwarthová
1345
Morzinová, Karolina
1603, 1614
Morzinová, Kateřina Róza, roz. Vratislavová z MItrovic
555
Morzinová, Luisa, roz. Hrzánová
1440
Morzinová, Marie Anna, roz. z Klenové
1189
Morzinová, Marie Eleonora Alžběta, roz. Trauttmansdorffová
823
Morzinová, Marie Izabela, roz. Hrzánová z Harasova
760
Morzinová, Marie Kateřina
658
Morzinová, Marie Kateřina, roz. Erdödy
957
Morzinová, Polyxena Renata
554
Morzinová, Sabina Žofie
236
Morzinová, Sylvie Kateřina
1897
Morzinová, Terentie
1442
- 215 -
Morzinová, Věra, roz. Hohenlohe
1786
Morzinová, Vilemína, roz. Rajská z Dubnic
1227
Motejl, Karel
1158
Müller
1443
Mündnichová, Adelheid
1991
Načeradský z Ostroměře, Jiří
2283
Nádherný z Borutína, Konstantin
1831
Nagy, Josef
1764
Němec, Adam
2444
Nesybová, Barbara Apolonie
1059
Netolický, Václav
1052, 1136
Neustadt, Simon Aron
1245
Neustadtel, Arthur
1741
Nevern, J. Arnošt
662
Nostic, Fridrich Karl
2076
Nostic, Ludvík
1587
Nostiitz-Rieneck, Hermann
1992
Nový, Jan František
1777
Nuzzi, Franciscus Adeodatus
231
Obitecký, Adam
1125
Obrtel, Max
1994
Ochs, ředitel
2351
Ondřej, August
1993
Opletal, Leopold
1778
Opolský, Karel Josef
1444
Orsi, Domenico
430
Paar, Karel
2462
Paarová, roz. Šternberková
1124
Pachta, Jan
1083, 2449
Palacký, František
2482
Pálffy, Jaromír
1995
Paltscho, Ernst
1996
Paradis, hrabě
2224
Patzelt, Kašpar
1159
- 216 -
Päzold, Václav
1137
Pečinka, Josef
1765
Pedroni, Jan Petr (Giovanni Pietro)
399, 612
Pelizzola, Antonio
1952
Pešina z Čechorodu, Tomáš
798
Peukertovi, manželé
1946
Pfluger, Josef
2081
Piccolomini, Eneáš Sylvius
870
Piccolomini, Ottavio
309
Pizzeno, Giovani
476
Platz, Kristián
2451
Plesch, Baltazar
663
Pley, plukovník
1546
Popel z Lobkovic, Ferdinand Vilém
2154
Popelová z Lobkovic, Kateřina Polyxena
2154
Pötting, Sebastian
522, 2291
Pöttingová, hraběnka
689
Pöttingová, Marie Barbara
2324
Prandt, Jan Kr.
720
Preis, J.
721
Prumauer, Martin
908
Pruškovský, Desiderius
225
Přehořovská z Kvasejovic, Veronika
2321
Puchler, Řehoř
412
Purec, Jan František
2214
Pürgmansfeldtová
993
Purkart, Jan Nepomuk
1288
Puteani, Adelaid
1610
Puteani, František Karel
1606, 1611
Puteani, Ottokar
1609
Putzlacher, Fritz
2047
Rabatta, Giuseppe, de
2359
Rabatta, hrabě
848
Rajská z Dubnic, Františka
1235
- 217 -
Rajský z Dubnic
1445
Rašín z Riesenburka, Václav Jiří
613
Rathsarrhausen, B.
909
Rathsarrhausen, B., von
910
Ratzenberg, Ernst Heinrich, von
286
Rayser, František Ignác
1084, 1105
Reeder, Kryštof
479
Rechberg, Johann Bernhard
1651
Reuss-Plaven, kníže
1997
Riedel-Walter
1998
Richter, Heinrich
911
Ritz d´etgendorff, de
1085
Rohm
2060
Roth-Müller, Richard
1742
Rottal, Julius
2259
Rottenhanová, Gabriela
1446, 1498
Rudolf, arcivévoda
1537
Rudolf, Jan Adam
950
Rudolf, Karel
2360
Růžička, Josef
1743
Řepická z Újezda, Anna
2229
Řepický z Modliškovic, František Albrecht
1086
Sacerdot, Salomon Fanta
665
Säger, Jan Josef
2452
Sachs, Mojžíš Ventura
816
Sakh, J.
773
Salburg, Julius, von, Freiherr auf Falkenstein
2121
Salhausen, von
2361, 2463
Salm, Erich
1999
Salmová, Izabela Emílie
799
Sartor z Adlersheimbu, Joachim Fridrich
916
Sätheler, Jan Ferdinand
666, 1160
Seifert
1589
Sekerka ze Sedčic, Fridrich
2417
- 218 -
Sekerka ze Sedčic, Jaroslav Vřesovec
2357
Semsch, Viktor
2000
Sereni, František
2402
Sereni, hrabě
2299
Severin, Maxim
2364
Seybokstorff, A. H.
912
Schaabner, Karel
2001
Schaff, Ferdinand
1161
Schaffgotsch, Jan Gothard
1526
Schaffman z Hemelesu, Václav Adam
667
Schaffmanová, Alžběta Rozina, roz. Malovcová
2323
Schafmann Jiří Bohuslav
801
Schafmann, Jan Fridrich
800
Scharff, Jan David
913
Scharff, Zikmund Sebastián
418
Schauenburk, Arnošt
849
Schellhardt, Adam Vilém
2258
Schellová, Anna, von, roz. Berchtoldová
1533
Schicht, Werner
2111
Schmet
1110
Schmezius, Jan Vojtěch
513
Schmidtplatz
2067
Schmiedl
1810
Schmitt
1766
Schoffo, Jakub
1322
Schönkirchen
915
Schöpffin, Jan Jindřich
2215
Schöwel, Johann
2003
Schrimpl, Hubert
1928
Schützová ze Schültzendorffu, Kateřina Dorota
1180
Schwab, František Václav
1258
Schwager, Franz
2004
Schwarzenberg, Erni
2005
Schwarzenberg, Jan Adolf
363
- 219 -
Schweydler, Jakub Antonín
914
Schwingerschuef, Pavel Ferdinand
1253
Schwis, Jiří František
480
Sieberová, Grete
2112
Siedliski, Desider Jakub
1659
Siegler von Eberswald, Heinrich
2006
Sigh del Curto, František
1163
Sichtenecker, P.
1767
Sintzendorf, August
2363
Skal, von
1683, 1961
Skal, von, Karel
1683
Slavata, Jáchym
614, 626
Slavík, Pavel G.
723
Smiiřický
420
Smolík, Benedikt J.
400, 2365
Smolík, Václav
2390
Spergler, Matyáš
965
Spitz, Jan Tomáš
954
Spotz und Khuch, Hans Heinrich
2367
Stadlerová
2007
Stahrenberg, hrabě
2221
Stach, nadlesní
1750
Stauffenberg, Jan, von
2442
Steiffenová, Zuzana
543
Steinský, František
1470
Stoss z Kounic, Otto Heinrich
2438
Strašripka, Josef
1512
Strnad, Jan
514
Strnad, Václav Ferdinand
1138
Strojetický ze Strojetic, Václav František
2461
Stubell, Jan Marek
413
Stubenberková, Marie Anna
1528
Stupparth, Filip
1447
Stürgkh, Josef
2008
- 220 -
Suanacini, Pietro
433
Suda, Jiří Kryštof Lukavský z Řenče
481
Suysová, Františka
2446
sv. František Xaverský
1280
Svěrák, L.
2009
Svoboda, Josef
1198
Svoboda, Martin
2230
Sweerts-Sporcková, Aloisie, roz. Pöttingová
1602
Sykwe ze Sykwersteinu, Rudolf Ferdinand
483
Szechenyi, Viktor
1962, 2069
Szechenyiová, hraběnka
2096
Šlik, František Josef
670
Šmejda, trenér v Chuchli
1949
Šmerovská ze Salmu, Izabela Emilíe
359, 517
Štěpán, arcivévoda habsburský
1574
Šternberk, hrabě
802, 1088
Šternberk, Ignác Karel
422, 445, 671
Šternberk, Václav Jiří
730, 2381
Šternberková, Kateřina
2433
Šternberková, Lidmila
2386
Šternberková, Marie Barbara
2307
Švihovská, Izabela Emílie
2395
Tauche, Jan Ignác
724
Tauchman, Ambrosius
2453
Tausch, František
2368
Tax, Fridrich
917
Taxis, Gerhard
290
Thavonat, Michael
1513
Thiele, Otto
2113
Thun, Jan Matyáš
1252
Thun, Josef Matyáš
1575
Thun, Romedius Konstantin
577
Thun-Hohenstein, Ervín
1821
Thun-Hohenstein, F.A.
2010
- 221 -
Thun-Hohenstein, Matheo
1963
Thurn, J. M.
850
Tichota, B.
2011
Töpner
1455
Töppern ze Sonnbergu, Jakub
2407
Trauttmansdorff, hrabě
672
Trauttmansdorff, Karel
1243
Trauttmansdorff, Norbert
1448
Trauttmansdorffová, Eva Johanna
673
Trauttmansdorffová, Marie Renata
1205
Treuenfels, Václav Rudolf
503
Trippenbach, Dominik
1116
Tuhanský z Braniče, Vilém
2313
Türchner, A., von
2447
Turinger, Václav Antonín
598, 1040
Ubelli, Václav, von
1399
Urbain, Jiří Karel
1449
Urbanová, Dorota
507
Vajda, Václav
1450-1451
Valdštein, Jiří
2133, 2254, 2262
Valdštejn, Adam Maximilián
484
Valdštejn, Albrecht (1583-1634)
226, 447
Valdštejn, Arnošt
485
Valdštejn, E.
674
Valdštejn, Ferdinand
2263
Valdštejn, František Augustin
486
Valdštejn, hrabě
960
Valdštejn, J.
487
Valdštejn, Jan Bedřich
504
Valdštejn, Jan Kristián
414, 2260
Valdštejn, Jan Kryštof
444
Valdštejn, Jan Václav
1062, 2257
Valdštejn, Jan Viktorin
209
Valdštejn, Jiří
227
- 222 -
Valdštejn, Karel Arnošt
2358
Valdštejn, Karel Ferdinand (1634-1702)
210
Valdštejn, Václav (z. 1579)
215
Valdštejn, Vilém
285
Valdštejn, Zdeněk (1574)
229, 2252
Valdštejnová, Eva
490, 2253, 2261
Valdštejnová, Ludmila Markéta
2262
Valdštejnová, Marie Alžběta
615
Valdštejn-Vartemberk, Arnošt
1364
Veit, Václav
1688
Veletice
1264
Vermeer, Jan
1914
Věžník, František
725, 803, 852
Věžník, Kryštof
851
Věžník, Markvart
491
Vchynský ze Vchynic, Jan Fridrich
2445
Vilém I., pruský král
1660
Villani, Karel Ludvík
865
Vinecký, Matěj
2124
Vitanovský z Vitanovic, Alexandr
804
Vitanovský z Vlčkovic, Ignác Jetřich
545
Vivaldi, Antonio
1029
Vobytecký z Vobytec, Isidor Václav
1089
Vodňanský, Jan Roman
609
Vogl, Jiří
1779
Vogl, Josef Jan
1337
Vohrazenský, Adam
726
Voračický z Paběnic, Vojtěch Jiří
2322
Vorster, Chr.
918
Vořikovský z Kundratic, Daniel
1117
Vrabec, Jan JIndřich
2202
Vrabec, Jiřík
2217
Vrabská, Eva Marie
805
Vratislav z Mitrovic, Aleš Ferdinand
759, 808
- 223 -
Vratislav z Mitrovic, František
2145
Vratislav z Mitrovic, František Josef
961
Vratislav z Mitrovic, J.
727
Vratislav z Mitrovic, J.O.
2149
Vratislav z MItrovic, Jan Adam
214, 408
Vratislav z Mitrovic, Jan Vojtěch
807
Vratislav z Mitrovic, Jiří Maximilián
2136
Vratislav z Mitrovic, Kryštof František
492
Vratislav z Mitrovic, Petr Ladislav Arnošt
766
Vratislavová z Mitrovic, Kateřina Polyxena, roz. Popelová z
Lobkovic
443
Vratislavová z Mitrovic, Marie Alžběta, roz. z Valdštejna
2140, 2142
Vratislavová z Mitrovic, Markéta
2137
Vratislavová z Mitrovic, Rozálie Marie Zuzana
768
Vrbenský, Petr
767
Vřesovcová z Vřesovic, Sabina
2406
Vřesovic, hrabě
2199
Vyskočil, Willy
2013
Wagensperg, H. W.
677
Wächter, Anton
2074
Wächter, F.
2014
Walder, Gottfied, vod
519
Walderode von Eckhausen, Hubert
2200
Weikersheim, Carl
2042
Weikersheimová, Marie
1964
Weill, Shalom
629
Weinbauer, Jan
1487
Weiss, Kryštof
528
Westphalen, Friedrich
2015
Wheelerová, R.
1917
Wiederspergová, Marie Anna
1092
Wien-Claudi, Frantz
1932
Willantz, Jan Jiří
728
Windl, Jan Ištván
493
- 224 -
Wintika, K.
1753
Wirth, František
494
Wolff, Ignác
1064
Wolfson, T.
2016
z Bubna a Litic, hrabě
635, 1128
z Bubna a Litic, Kunát Jaroslav
2183
z Bubna a Litic, Marie Alžběta
636
z Dobřenic a na Zlíchově, Ludmila Alžběta
2374
z Dubé, Marie Anna
2187
z Klenové, hrabě
1124
z Krajku, Konrád
2312
z Linkeru a Lützenwiedu, Jan František
1271
z Meggau, Anna Zuzana
2352
z Oujezdce, Václav
475
z Rauče, Karel Rauč
478
z Újezda, Kateřina
248
z Vrtby, J.
1091
Zádubský ze Schönthallu, Karel
516, 920
Zaremba, Petr
2332
Záruba z Hustířan, Bertold Arnošt
2295
Záruba z Hustířan, Jan Rudolf
2373
Záruba z Hustířan, Vilém
2399
Zárubová z Hustířan, Terezie Františka
1094
Zásmucký ze Zásmuk, Zdeněk
496
ze Salzu, Václav
1087
Zedwitz, Karl
1754
Zeebinová, Klára
2335
Zeehe, Jan Kryštof
437, 686, 1041
Zehnu, Jan Vilém
811
Zellerová, Amálie
2093
Zencker, Rudolf
679
Zintl, Václav
1401
Zita, císařovna
1817
Zrzavý, Mikuláš Aleš
2192
- 225 -
Zumsande ze Sandbergu, Anton
853
Zumsande ze Sandbergu, František Ignác
1095
Zumsande ze Sandbergu, Karel Josef
680
Zwicker
2061
- 226 -
Rejstřík místní
Baden
1810
Balkán
1626
Basilej
1545
Bělčice
2165
Bělehrad
1461
Belgie
1267
Bělohrad
2262
Benátky
397
Bezděkov
2159
Bítovánky
446
Boleslav, Stará
734
Boleslavský kraj
611
Bolleslav, Mladá
923
Bošín
263
Brabantsko
2326
Brandýs nad Labem
737
Branná
494
Bratislava
973
Bratronice
2172
Brno
2353
Bruck nad Dyjí
2297
Bukovina, Velká
1268
Bydžovský kraj
1572
Častolovice
732
Čechy
1050
Čejetice, Dolní
2312
Černá Hora (u Brna)
1775
České království
277
Čistá
346
Děčín
1836
Dobrovice
2358
Dobřany
353
Doksany
790-791
- 227 -
Doubravany
1365
Doubravice
1250
Dřevíkov
2291
Důl, Černý
2039
Dvůr, Dolní
2343
Egypt
1782
Espenthor (Olšova Vrata)
1812
Evropa
889
Falc
940
Furlánsko
413
Gastein
1654
Golčův Jeníkov
822
Gorica
413
Grabštejn
1252
Heřmanovy Sejfy
1762
Hlohov
1599
Hora, Kosová
771
Hostinné
1028, 1825
Hradec Králové
1138
Hrádek, Červený
610, 1498
Hradiště
2190
Hrady, Nové
1757
Hvožďany
2164
Chlum
427
Chodov
2285
Chomutov
1745
Chrast
1090
Itálie
243
Jablůňka
974
Janov
1032
Jičín
2376
Jince
1251
Jirny
1356
Kamel
566
- 228 -
Kamýk nad Vltavou
2300
Karlovy Vary
949
Klatovský kraj
2277
Klatovy
1194
Klenová
359
Kolín nad Rýnem
1085
Kosmonosy
1443
Kounice
248, 576
Kouřimský kraj
2273
Kovanice
986
Králův Dvůr
2475
Kraňsko
1477
Krásná Hora
2321
Krkonoše
2063
Křinec
616
Kuks
1037
Kunstberk, Nový
431
Kutná Hora
264
Kysibl
1750
Labe
1177, 1686
Lánov
206
Lázně, Jánské
686
Lesonice
356
Lesůňky
830
Liběšice
1263
Libuň
2330
Litoměřice
1521
Lochkov
1253
Loukovec
565
Loukovice
1265
Lublaň
312
Lukavice, Dolní
358
Lukavice, Horní
564
Malá Strana (Praha)
21, 1722
- 229 -
Mantova
1029
Maršov
28
Martínkov, Červený
357
Mělník
1364
Metz (Mety)
1034
Mezholezy
2323
Michle
578
Mnichov
1785
Mohuč
329
Mokrovousy
2318
Morava
972
Moravský Krumlov
2082
Nalžovice
2175
Neapol
1033
Německo
2090
Nepomuk
2433
Nerudova (Ostruhová) ulice
614
Neunkirchen
1635
Nizozemí
612
Nižbor
362
Nördlingen
301
Norimberk
1413
Nové Město (Praha)
405
Nymburk
367
Olomouc
2009
Pardubice
1175
Pešť
1592
Plzeň
503
Poděbrady
242
Podolí, Nové
2322
Pole
2266
Polná
2449
Prácheňský kraj
1198
Prešpurk
1615
- 230 -
Příbram
2202
Ptenín
1640
Puclice
1271
Račov
2313
Radová
2265
Rakousy, Dolní
1639
Rakovník
1728
Ravenna
570
Remeš
1536
Ronov nad Doubravou
1244
Ronov, Nový
1248
Řezno
271
Řím
232
Říše římská
309
Sadová
2083
Salcburk
1524
Salcbursko
1813
Slezsko
298
Staré Město (Praha)
549
Stradonice
364
Strakonice
1065, 1511
Strážov
824
Sušice
245
Špindlerův Mlýn
2004
Špýr
327
Štěpanice
208
Štěpánská čtvrť
868
Štýrsko
1840
Teplice
597, 2303
Törkaw
393
Trosová
1053
Tupadly
2324
Turecko
1649
Turín
1527
- 231 -
Tyroly
1839
Únějovice
2325
Valečov
290
Varvařov
1515
Vídeň
429
Vrchlabí
20
Záboří
2192
Zdiby
1363
Zlíchov
2160
Znojmo
1185
- 232 -
Tiráž (evidenční údaje o fondu)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Název archivní pomůcky (fondu) Rodinný archiv Černínů-Morzinů, Vrchlabí
Zkratka názvu fondu
RA Černínů-Morzinů
Časový rozsah
(1535) 1562-1944
Počet evidenčních jednotek
463 (32 listin do r. 1850, 7 listin po r. 1850,
180 úředních knih, 1 podací protokol, 157 kartonů,
38 fotografií, 14 listových filmů, 1 tisk po r. 1800, 10
rukopisů, 22 pohlednic)
Počet inventárních jednotek
2485
Velikost v bm
21,83 bm
Uložení
SOA v Zámrsku
Stav ke dni
30.11.2012
Fond uspořádal a inventarizoval PhDr. Aleš Valenta, PhD.
Pomůcku sestavil
PhDr. Aleš Valenta, PhD.
Počet stran
233 (z toho 15 stran úvodu)
Pomůcku schválil
Petr Zimmermann, prom. hist., ředitel SOA v
Zámrsku
Číslo archivní pomůcky
8891
Číslo listu NAD
266

Podobné dokumenty

KŘINECKÉ PAMÁTKY

KŘINECKÉ PAMÁTKY Majetek dále rozmnožili jeho synové Jiřík a Viktorin. Když v roce 1510 oba zemřeli, zanechali zaokrouhlený feudální velkostatek sahající od Činěvse až po Dětenice a Osenice. Početní potomci obou br...

Více

Abstrakty příspěvků - Obnova buquoyské kulturní krajiny

Abstrakty příspěvků - Obnova buquoyské kulturní krajiny V příspěvku byly představeny zvažované metody a technologické postupy restaurování a konzervace poškozených historických plánů a fotografií. Zároveň bylo upozorněno na zřízení a probíhající vybavov...

Více

Antonio Vivaldi Jeho tvorba Ukázky z díla

Antonio Vivaldi Jeho tvorba Ukázky z díla Ty měly v celé Evropě obrovský úspěch od roku 1718 byl Vivaldi po tři roky kapelníkem na dvoře Filipa Hessenského, vévody Mantovského a komponoval opery pro potřeby dvora V roce 1725 se vrátil do B...

Více

pec pod sněžkou

pec pod sněžkou hraběcí titul přidělený 18. srpna 1636, ale především již rok před tím část zkonfiskovaného majetku zavražděného Valdštejna. Prvním majitelem Vrchlabí byl Rudolf Morzin, ale brzy zemřel bez potomků...

Více