ekoakvalaboratoř - Obec Velichovky

Komentáře

Transkript

ekoakvalaboratoř - Obec Velichovky
v
'RO es a.s.
EKOAKVALABORATOŘ
Ríkov č/?.265
552 03 Ceská Skalice
Zkušební laboratoř
Č.
1468 akreditovaná ČIA
e-mail: [email protected]
tel.: 491457148,161, fax: 491452 687
List:
PROTOKOL O ZKOUŠCE č.1838
1 /2
/1/2012
Zákazník:
OBEC VELlCHOVKY
Na Zátiší 1
552 11 Velichovky
Účel zkoušky:
Pravidelná kontrola jakosti pitné vody ve vodovodu dle vyhl.č.252/2004
Sb.
a zákona č.258/2000 Sb. Zjištění dodržení limitních hodnot
všech ukazatelů stanovených orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ).
pitná voda - krácený rozbor dle vyhl. č.252/2004 Sb. rozšířený o vybrané ukazatele
Rozsah stanovení:
Vzorek rozboru Č.
Popis (matrice) :
Místo odběru:
Odběr provedl:
Datum odběru:
Čas odběru:
Do laboratoře dodáno:
Datum provedení zkoušky:
Mikrobiologické
a biologické
1674
pitná voda
Velichovky, Hradčana č.p.139,rodinný
Schneiderová Jana - laboratoř (A)
12.11.2012
11 :20
12.11.2012
12.11.2012
- 28.11.2012
Jednotka
Hodnota
Nej.st.
dům ,koupelna
Zkušební
metoda
Typ
Limit
!Hodnocení
limitu
koliformní bakterie
enterokokv
Escherichia co li (ISo)
oočtv kolonií Dři 36°C
oočtv kolonií Dři 22°C
Fyzikální
a chemické
KTJ/100ml
KT J/100ml
KT J/100ml
KTJ/ml
KTJ/ml
Jednotka
O
O
O
16
31
Hodnota
I
sOPI'; 132
SOPČ 13 4
SOP1';.1.3
2
sOPI'; 13 7
SOPe 13 7
Nej.st.
(ČSNENISO9308-1\A
(ČSNENISO7899-2\A
(ČSNENISO9308-1\A
(ČSNENISO6222\ A
(ČSNENISO6222) A
Zkušební
metoda
max.O
MH
vvhovuie
max.O
NMH
vvhovuie
max.O
NMH
whovuie
max.20
max.200
MH
whovuie
MH
vvhovuie
Limit
Typ
Hodnocení
'limitu
chuť
oach
barva
zákal
konduktivita (rněr.el.vcdivost)
reakce vody (oH)
chem.sootř. kvslíku (CHSK-Mn)
amoniak a amonné iontv
dusitanv
dusičnany
chlor volnv
hliník
železo
manaan
sírany
chloridv
váoník
hořčík
váoník a hořčík
alkalita celková (KNK oH 4 5)
acidita celková (ZNK oH 8 3)
cřiiatelná
cřiiatelmí
ma PUl
ZFt
mS/m
moll
moll
moll
mail
moll
moll
moll
mail
moll
mail
moll
mail
mmolll
mmolll
mmolll
8.8
<1
60
7.73
<0.5
<0.1
<0.01
<1
0.02
<0.02
0.11
0.034
78.2
16.3
106
10.5
3.08
4.63
0.35
15 %
5%
3%
5%
21 %
18 %
15 %
11 %
12%
16 %
16 %
10 %
sOPe 14 1 (TNV757340l
A
A
SOPe 14.2 (TNV 757340\
sOPČ 1.2.15(ČSNENISO7887\ A
SOPI'; 12 16(čsNEN27027) A
SOPI'; 1.21 (ČSNEN27888) A
SOPI'; 1.22 (ČSNISO10523\ A
SOPI'; 1.24 (ČSNENISO8467\ A
SOPČ128 (ČSNISO7150-1) A
SOPI'; 12 10(ČSNEN26777) A
SOPI'; 1.2.11(odborná literatura) A
SOP1';.15.2 (fir metoda HACH\ A
SOPČ.l 1-1 (ČSNISO12020l A
SOPe.t 1-E(TNV757385\
A
SOP1';.11-E(TNV757385)
A
SOPČ 12.13nNV757476\
A
SOPČ 12.14(ČSNISO9297\ A
SOPČ1 1-9 (ČSNISO7980\ A
SOPČ1 1-9 (ČSNISO7980) A
SOPČ1 1-9 (ČSNISO7980\ A
SOPČ.l.23 (ČSNENISO9963-1)A
(ČSN830530- 13) N
ořiiatelná
MH
vvhovuie
ořiiatelnlÍ
MH
vvhovuie
max.20.0
MH
whovuie
max.5.0
MH
vvhovuie
max.125
MH
vvhovuie
6.5 - 9.5
MH
vvhovuie
max.3.0
MH
whovuie
max.0.50
MH
whovuie
max.O.50
NMH
whovuie
max.50.0
NMH
vvhovuie
max.0.30
MH
vvhovuie
max.0.20
MH
whovuie
max.0.20
MH
whovuie
max.O.050
MH
vvhovuie
max.250
MH
vvhovuie
max.100
MH
whovuie
min.30
MH
whovuie
min.10
MH
vvhovuie
2.0 - 3.5
OH
vvhovuie
Poznámka:
Výsledky
zkoušek uvedené na všech listech protokolu se týkají pouze zkoušeného
Odběr vzorku provedený laboratoří je dokumentován
Bez pisemného
vzorku.
v "Protokolu o odběru". který je nedílnou součástí "Protokolu o zkoušce"
souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
.
o es a.s.
Protokol o zkoušce Č. 1838 /1.
Datum odběru vzorku: 12.11.2012
vzorek Č. 1674
.ov čp.265
;2 03 Česká Skalice
EKOAKVA LABORA TOŘ
List: 2/2
Vysvětlivky ke sloupci "Zkušební metoda" :
"A" označuje zkušební metody a odběry, které jsou předmětem akreditace.
"N" označuje zkušební metody, které nejsou předmětem akreditace.
"SOP ..."označuje standardní operační postup zkušební metody.
"Subdodavatel
SA" označuje zkušební metodu subdodavatele
"Subdodavatel
SN" označuje zkušební metodu subdodavatele,
Protokol o zkoušce od subdodavatele
akreditovanou.
která není akreditovaná.
je archívován,
na požádání je zákazníkoví
k dispozicí.
"Nej.st'' je rozšířená nejístota stanovení odpovídající
95% intervalu spolehlivostí.
Je uvedena jako odhad relatívní směrodatné odchylky
v procentech násobený koeficientem
k=2. Nejistota stanovení nezahrnuje
nejístotu odběru vzorku.
"Odborná literatura" - Chemické a fyzíkální metody analýzy vod, STNL 1986
Vysvětlivky ke sloupci "Typ limitu" :
MH - mezní hodnota
NMH - nejvyšší mezní hodnota
OH - doporučená
hodnota, OH jsou nezávazné
hodnoty ukazatelů jakosti pítné vody, které stanovi minimální žádoucí nebo
příjatelnou koncentraci dané látky, nebo optímální rozmezí koncentrace
dané látky
*) - mezní hodnota představuje mínímum a platí pro vody, u kterých je při úpravě umělě snižován obsah vápníku nebo hořčíku
Vysvětlivky ke sloupci hodnocení parametru:
vyhovuje - na základě výsledků zkoušek hodnocený
nevyhovuje
parametr
- na základě výsledků zkoušek hodnocený
nestan. - parametr nebyl stanoven z důvodu nevyhovujicího
Protokol zpracoval:
V České Skalici dne:
limitní hodnotě
vyhovuje
parametr limítní hodnotě nevyhovuje
výsledku mikrobíologíckého
rozboru
Ing.Šimberová Martina
28.11.2012
vedoucí zkušební laboratoře
Ing.vlčková Eva
AGRO
es a.s.
EKOAKVA LABORATOŘ
Řikov čp.265
552 03 Česká Skalice
zkušebni laboratoř č.1468 akreditovaná ČIA
e-mail: [email protected]
telefon: -191 457 161 fax-iv ! -152687
Protokol o odběru č.452 / 2012 - vzorek vody č.1674
Krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky č.252/2004
b., rozšířen)' o vybrané ukazatele
Účel odhěru vzorku: Pravidelná kontrola jako. ti pitné vody ve vodovodu dle vyhl. č.25212004 , h.
a zákona č.258/2000 b. Zjištění dodržení limitních hodnot všech
ukazatelů tanovených orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ).
Způsob odběru: dle OP č.2.3.4
(Č NENI O 5667-1,3,16,ČSNI
05667-5,14,Č
I 05667-1 I-článek 4.2.1., Č NENI
01945
Identifikace odběrového místa: Velichovky, Hradčana č.p.139, rodinný dům, koupelna, umývadlo
Odběr provedl: p. Jitka Grulichová
Oso ha přítomná odhěru: p. Marková
Datum odběru:
12.11.2012
Odběr zahájen: 11,20 hod.
Odběr ukončen: 11,25 hod.
Do laboratoře dodáno: 12.11.2012 v 13,00 hod.
Zpusob odběru: manuálně
Způsob úpravy: dezinfekce - chlorací
oxidace ----zrněkčovací jednotka ----jiné ----Poznámky: --Terénní zkoušky
Teplota vody
Teplota vzduchu
Volný chlor
(0C):
10,2
Pach: přijatelný
(OC):
14,8
Chuť: přijatelná
(mg/l):
0,02
Vzhled (barya, zákal): bezbarvý a čirý
Protokol zpracoval: Ing. Martina Šimberová
V České Skalici dne: 29.11.2012

Podobné dokumenty

Rozbor vody č.10 ,voda neupravená

Rozbor vody č.10 ,voda neupravená očekávat skutečnou hodnotu s pravděpodobností 95%. Nejistota měřeni nezahrnuje nejistotu vzorkovacího postupu a nevztahuje se na výsledek menší než mez stanovitelnosti. Symbol '<' vyjadřuje výslede...

Více

Firemní profil

Firemní profil Stavbu nových ploch na reklamy právě tam, kde potřebujete výrobu reklamních cedulí, billboardů apod. polepy na reklamní plochy.

Více

19. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí Obsah Contens

19. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí Obsah Contens Influence of parameters of high temperature recrystallization on the mechanical properties of thin steel sheets Oravec, K.; TU Košice, SR...............................................................

Více

20. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí

20. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí Influence of parameters of high temperature recrystallization on the mechanical properties of thin steel sheets Oravec, K.; TU Košice, SR...............................................................

Více

veřejná vyhláška oznámení

veřejná vyhláška oznámení ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Více