Závěr projektu: Rekonstrukce klubovny Kalahari

Komentáře

Transkript

Závěr projektu: Rekonstrukce klubovny Kalahari
Rekonstrukce klubovny Kalahari
Název projektu: Rekonstrukce klubovny Kalahari
Informace o budovì
Obec: Plzeò
è.e.: 2468
Èást obce: Doubravka
Císlo LV: 3506
Typ budovy: budova s èíslem evidenèním
Zpusob využití: objekt obèanské vybavenosti
Katastrální území: Doubravka 722677
Na parcele: 2164/12
Vlastník
JUNÁK - svaz skautù a skautek ÈR, støedisko "5.kvìten", è. organizaèní jednotky
323.03
V Malé Doubravce 111/11, Plzen - Doubravka, 312 00
(výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy je jako pøíloha)
Cíl projektu
Oprava objektu klubovny (interiér i exteriér) pro jeho opìtovné možné využití
èleny skautského oddílu a roverského klubu ke schùzkám i mimoschùzkové èinnosti.
Úprava vnìjšku poškozeného vandaly do reprezntativnìjší podoby.
Cílová skupina
Klubovna by mìla sloužit 20 èlenùm skautského oddílu Kalahari (vìková
kategorie 11 – 26 let); èajovna v pùdním prostoru bude pro potøeby roverské družiny
Semtex (9èlenù; 15 - 23 let) a i pro další rovery ze støediska.
Podrobný popis projektu
Stávající stav
Chata byla nìkolik let používána jako skladištì, èemuž odpovídá i souèasný
stav. Zvnìjšku jsou døevìné obložení objektu i podezdívka poškozeny vandaly
(sprejem, vyrytím èi vypálením nápisù).
Vnitøek je zašlý, nebyl od kolaudace renovován. Do pùdního prostoru se lze dostat jen
obtížnì (pouze a v souèasné podobì je obtížnì využitelný.
Pøínos projektu
Dìti ze skautského oddílu Kalahari získají adekvátní místo pro svou èinnost;
nejen jako místo schùzek, ale i jako celkové zázemí. Domek pøestane být místem
èinnosti vandalù a ostudou pro Plzeò – Doubravku.
Rozsah prací
Je tøeba celkovì revitalizovat vnìjšek objektu: to znamená zbroušení a nový
nátìr støechy. Døevìné obložení je nutné zbrousit a znovu namoøit. U podezdívky
provedeme drobné opravy a vyzdobení obrázky pro lepší prostøedí pro dìti.
Dále chceme lépe zpøístupnit pùdní prostory (zøízením poklopu se schùdky),
kde v jedné èásti budou skladovací prostory a druhou èást pøemìníme v èajový koutek.
Proto bude nutné zvýšit nosnost patra a zvìtšit bezpeènost (provedeme výmìnou
pøeènívajících pøekližkových spojek za železné). V klubovní místnosti je zámìrem
provést celkové oživení interiéru (vytapetování a nátìr stìn). Ve sklepì je nutné
odstranit plíseò (provedeme vyvápnìní protiplísòovým nátìrem).
39. skautský oddíl Kalahari Plzeò
Junák - svaz skautù a skautek ÈR, støedisko „5. kvìten” Plzeò - Doubravka
Palackého tø. 16, Plzeò; IÈO: 49 77 79 71; èíslo úètu: 204717046/0300
www.kalahari.skautng.cz; [email protected]
Závìr projektu
Závìr projektu: Rekonstrukce klubovny Kalahari
Cíl projektu
Oprava objektu klubovny (interiér i exteriér) pro jeho opìtovné možné využití
èleny skautského oddílu a roverského klubu ke schùzkám i mimoschùzkové èinnosti.
Úprava vnìjšku poškozeného vandaly do reprezntativnìjší podoby.
Závìr projektu
Celkovì revitalizován vnìjšek objektu: to znamená zbroušení a nový nátìr
støechy. Døevìné obložení zbroušeno a znovu namoøeno. U podezdívky provedeny
drobné opravy a vyzdobení obrázky pro lepší prostøedí pro dìti.
Zpøístupnit pùdní prostory (zøízením poklopu se schùdky), kde v jedné èásti
jsou skladovací prostory a druhou èást jsme pøemìnili v èajový koutek. V klubovní
místnosti provedeno celkové oživení interiéru (vytapetování a nátìr stìn) a byl zøízen
miniaturní kuchyòský koutek. Ve sklepì je odstranìna plíseò a provedeno vyvápnìní.
Závìr:
Podaøilo se naplnit cíle projektu pøi nákledech nižších než pøedpokládaných.
39. skautský oddíl Kalahari Plzeò
Junák - svaz skautù a skautek ÈR, støedisko „5. kvìten” Plzeò - Doubravka
Palackého tø. 16, Plzeò; IÈO: 49 77 79 71; èíslo úètu: 204717046/0300
www.kalahari.skautng.cz; [email protected]
Rekonstrukce klubovny Kalahari
Návrh stavebnì-technického øešení
Veškeré práce budou probíhat svépomocí èleny oddílu a støediska.
Støecha: Odstranìní starého nátìru bruskou a nanesení nátìru nového. Celková
kontrola støešní krytiny.
Døevìné venkovní obložení: Zbroušení palubkù bruskou – odstarnìní následkù
vandalismu a starého nátìru; následnì namoøení lazurou.
Podezdívka: Odpadané èásti budou zaštukovány popøípadì nahozeny maltou;
kontrola omítky a její nabarvení – jednak jinou podkladovou barvou a vyzdobení
obrázky.
Pùdní prostory: Zpøístupnìní pomocí pùdních skládacích schùdkù s poklopem, budou
namontovány na místo nynìjšího vlezu. U vzpìr a trámù, které jsou nyní pospojovány
pøekližkou, bude tento spojovací materiál nahrazen
železnými spojovacími
destièkami pøipevnìnými vruty. V jedné tøetinì pùdy bude sklad materiálu, zbývající
dvì tøetiny upravíme na malý èajový koutek vhodnými doplòky a nábytkem.
Klubovní místnost: Probìhne vytapetování stìn a nátìr stropu.
Sklep: Plíseò bude odstranìna škrábáním a poté celý sklep ošetøen vápnem.
Èasový harmonogram
bøezen – duben 2009
kvìten 2009
èerven – srpen 2009
Práce v interiéru (lepší zpøístupnìní pùdních prostor, revitalizace
klubovní místnosti)
Sklepní prostory
Práce na exteriéru (støecha, døevìné obložení a podezdívka)
39. skautský oddíl Kalahari Plzeò
Junák - svaz skautù a skautek ÈR, støedisko „5. kvìten” Plzeò - Doubravka
Palackého tø. 16, Plzeò; IÈO: 49 77 79 71; èíslo úètu: 204717046/0300
www.kalahari.skautng.cz; [email protected]
Pøíloha 1: fotografie
39. skautský oddíl Kalahari Plzeò
Junák - svaz skautù a skautek ÈR, støedisko „5. kvìten” Plzeò - Doubravka
Palackého tø. 16, Plzeò; IÈO: 49 77 79 71; èíslo úètu: 204717046/0300
www.kalahari.skautng.cz; [email protected]
Pøíloha 1: fotografie
39. skautský oddíl Kalahari Plzeò
Junák - svaz skautù a skautek ÈR, støedisko „5. kvìten” Plzeò - Doubravka
Palackého tø. 16, Plzeò; IÈO: 49 77 79 71; èíslo úètu: 204717046/0300
www.kalahari.skautng.cz; [email protected]
Pøíloha 1: fotografie
vstup na pùdu a pùdní prostory
39. skautský oddíl Kalahari Plzeò
Junák - svaz skautù a skautek ÈR, støedisko „5. kvìten” Plzeò - Doubravka
Palackého tø. 16, Plzeò; IÈO: 49 77 79 71; èíslo úètu: 204717046/0300
www.kalahari.skautng.cz; [email protected]

Podobné dokumenty

LAREDO - provedení bílý lak, lávově šedý lak

LAREDO - provedení bílý lak, lávově šedý lak Firma JMP nabízí postele a ložnice v pøírodním provedení. Nìkteré sestavy jsou vyrobeny z masivu, jiné v kombinaci materiálù masiv, pøírodní dýha (dýhovaná DTD - døevotøísková deska nebo dýhovaná M...

Více

DuPont Tyvek a Tychem

DuPont Tyvek a Tychem chemickým èásticím rozptýleným ve vzduchu*

Více

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA

Jaroslav Seifert: JABLKO S KLÍNA a tak blízko tebe mohou spát. PÍSEÒ Vìneèkem z blínu a bolehlavu ovine láska tvoji hlavu, telefonní sluchátko je èerný kvìt a poupátko. Haló, od propasti až k hvìzdám hledám svùj telefonní seznam, ...

Více

Ceník péče Biodroga Systems

Ceník péče Biodroga Systems Zavøete oèi a myslete na nìco hezkého. Vnímejte klid, sílu a harmonii. Užijte si soukromý oddechový èas v odborných rukou své BIODROGA kosmetièky. Zažijte exkluzivní ošetøení oblièeje a tìla – ostr...

Více

SOUSTRUŽNICKÉ NOŽE S DESTIČKOU ZE

SOUSTRUŽNICKÉ NOŽE S DESTIČKOU ZE INSIDE-THREADING TOOL INNEN-GEWINDEDREHMEIßEL ISO 14 R DIN 283 R ÈSN 22 3773

Více