Vyhodnocení jarní části fotbalové soutěže a začátek podzimu

Komentáře

Transkript

Vyhodnocení jarní části fotbalové soutěže a začátek podzimu
7
LISTY Z GOLÈOVA JENÍKOVA
Vyhodnocení jarní èásti fotbalové soutìže a zaèátek podzimu
Sportovní èinnost
Stejnì jako v minulých zprávách budeme hodnotit jednak naši sportovní èinnost a
jednak èinnost mimosportovní.
V jarní èásti soutìže mìl náš oddíl v soutìžích, stejnì jako na podzim, 5 týmù, a to ,,A“, ,,B“,
dorost, žáky a benjamínky. Z toho ,,A“ a dorost v krajských soutìžích a ostatní v soutìžích
okresních. Dále se budeme vìnovat jednotlivým oddílùm.
odnesla rozbitá hlava Vrdského, který však utkání dohrál. Hostující hráè si po
støetu s Vrdským zlomil nos. Bohužel náš kapitán za toto dostal žlutou kartu, a to
již v 10. minutì. Od zaèátku se nedaøilo hlavnímu rozhodèímu Cuplovi a AR1, kteøí
buï vìdomì nebo tím, že jim fotbal nic neøíká, zápas nezvládli, o èemž svìdèí 8
ŽK a 1xÈK, a to až v páté minutì nastavení pro hostujícího hráèe. Ve 29. minutì
hosté trefili tyè, míè se odrazil do druhé tyèe, Žaloudek sice míè vykopl, ale
pomezní nepochopitelnì ukázal na støed a prohrávali jsme 0:1. Ve 40. minutì z
pøímého kopu Vrdský støelou kolem zdi po zemi vyrovnal na
1:1. Po pøestávce jsme mìli více ze hry, což vedlo k naší druhé
brance, kterou v 58. minutì vstøelil Koudelka po individuální
akci Petra. Koudelka mìl v zápase tøi ložené šance, bohužel
promìnil jen jednu. Do konce zápasu se již více nestalo, a tak
jsme první výhru na domácím høišti udrželi. Chválíme celé
mužstvo za bojovnost a disciplínu. Daøilo se obranì vèetnì
gólmana a útoèné dvojici Petr - Koudelka.
Druhé mistrovské utkání
ÈEJOV - G. JENÍKOV - 1:1 (0:1)
Góly: 40. T. Moravec - 80. Tuèek.
Sestava: 1) Krajíèek S. - 2) Vrdský A.,3) Žaloudek M., 4)
Kaòkovský R.,5) Krajíèek R., 6) Rokos J. (65. Pohoøelický), 7)
Spìvák M. ,8) Hortenský J., 9) Šindeláø L. (78. Kubeš), 10)
Koudelka K. (57. Tuèek), 11) Petr K. 12) - Tomáš Pohoøelický,
Vzadu odleva: trenér S. Krajíèek, K. Petr, R. Krajíèek, T. Koten, M. Spìvák, K. Koudelka, T. Pohoøelický, A.
Vrdský, J. Rokos a L. Klíma.
Dole odleva: J. Hortenský, L. Šindeláø, S. Krajíèek, M. Žaloudek, P. Kubeš, J. Fendrych a vedoucí Ing. L.
Forejt.
,,A“ tým
13) Petr Kubeš,
14) Ladislav Tuèek, 15) Leoš Klíma.
Mužstvo zaèalo pøípravu asi ètrnáct dní po posledním zápase sezóny 2006-2007. K prvnímu pøátelskému
utkání na našem høišti dne 8. èervence nastoupilo mužstvo proti Svìtlé nad Sázavou "A". Toto utkání jsme
prohráli 1:4, když branku našeho mužstva vstøelil Karel Petr. Další pøátelské utkání jsme odehráli dne 22.
èervence v sousedních Habrech. Toto utkání bylo nešastné, jelikož jsme byli 80 % hrací doby lepším
mužstvem, leè výsledek tomu neodpovídá 2:1. Branku vstøelil Martin Spìvák. V tomto utkání se s naším
mužstvem rozlouèil brankáø Petr Doležal, který podepsal hostování do Práchovic. Další pøátelské utkání
jsme hráli opìt na našem høišti se Sokolem Leština dne 29.7.Toto utkání bylo z naší strany velice
nekvalitní, nedisciplinované, hlavnì hra obranné øady. Pravdou je že našemu mužstvu chybìla záložní
øada, což také bylo znát na výsledku 0:5. Doufali jsme, že toto utkání, tak jako na jaøe naše hráèe motivuje
a budeme hrát mistrovská utkání úplnì jiným zpùsobem. O týden pozdìji, 4. srpna náš tým sehrál poslední
pøátelské utkání v Ronovì. K tomuto utkání lze konstatovat, že z naší strany bylo povedené a i soupeø hrál
velice pohledný fotbal. Výsledek 2:2, branky Karel Petr a Ladislav Šindeláø. V druhé pùli nastoupil do brány
Petr Šanda. Letní pøípravy se zúèastnili následující hráèi - Stanislav Krajíèek, Petr Šanda, Antonín Vrdský,
Martin Žaloudek, Josef Fendrych, Ladislav Tuèek, Tomáš Koten, Jaroslav Rokos, Martin Spìvák , Jakub
Hortenský, Roman Krajíèek, Ladislav Šindeláø, Karel Petr , Karel Koudelka, Tomáš Pohoøelický, Petr
Kubeš, Stanislav Šulc , Vojtìch Skala a Leoš Klíma. Kádr dnešního "A" mužstva tvoøí 17 hráèù. Škoda, že
pøípravu nezvládli talentovaní hráèi z øad bývalého dorostu. Myslím, že by v souèasném kádru "A"
mužstva, jen projevit zájem, dostali šanci. Na tomto budeme muset ještì pracovat.
O zápase se nedá øíci, že byl na vyrovnané úrovni s naším prvním zápasem. Proti
minulému zápasu chybìlo nasazení a více bojovnosti. Naše mužstvo bylo lepším
týmem s územní pøevahou. Domácí mìli v první pùli dvì brejkové šance, z první
nastøelili tyè a z druhé netrefili bránu. Ve 30. min. hlavou Šindeláø vstøelil gól, který
pomezní rozhodèí uznal a ukázal na znaèku støedového kruhu, leè hlavní rozhodèí
zøejmì jak je v Èejovì zvykem tento gól z nepochopitelných dùvodù neuznal. Ve
40. min. z hranice vápna støelou z otoèky Moravec otevøel skóre na 1:0. Trefil
šibenici, gólman nemìl šanci. V druhé pùli až do 85. minuty jsme domácí k nièemu
nepustili, ale na druhé stranì musím konstatovat že jsme mìli sice míè pod
kontrolou, ale poøádnou šanci jsme si taktéž nevytvoøili. V 80. min. napøáhl za
vápnem Tuèek a vymetl domácímu gólmanovi taktéž šibenici, hl. rozhodèí tento
gól již musel uznat, nic jiného s tím nešlo dìlat. Po vyrovnání jsme domácí pustili v
závìru do tøech ložených šancí, kdy nás podržel gólman a tyto šance zlikvidoval.
V samém závìru se ve vápnì prosadil Kubeš strèil si míè nad gólmana, tento
zasáhl Kubeše a k našemu údivu opìt zaúøadoval hl. rozhodèí, hru obrátil a místo
pokutového kopu dostal Kubeš ŽK. Této situaci se opìt divil i druhý pomezní
rozhodèí, jenž nechápal rozhodnutí hl. rozhodèího.
První mistrovské utkání roèníku 2007-2008
G. JENÍKOV - ŠTOKY - 2:1 (1:1)
Branky: Vrdský, Koudelka, 200 divákù. ŽK 4:4, za domácí Vrdský, Fendrych, Hortenský, Karel Petr.
Sestava: 1) Stanislav Krajíèek, 2) K Antonín Vrdský, 3) Martin Žaloudek, 4) Josef Fendrych, 5) Tomáš
Koten, 6) Ladislav Šindeláø, 7) Martin Spìvák, 8) Jakub Hortenský, 9) Roman Krajíèek, 10) Karel
Koudelka, 11) Karel Petr. 12) Tomáš Pohoøelický - v 80 min. støídal Romana Krajíèka, 13) Petr Kubeš - v 85
min. støídal Koudelku,14) Jaroslav Rokos - v 65 min. støídal Hortenského 16) Leoš Klíma - do utkání
nezasáhl.
Struènì k zápasu - jednalo se o první mistrovské utkání na domácím høišti proti soupeøi ze Štokù. Na jaøe
jsme toto mužstvo porazili 4:1. Vìdìli jsme, že toto utkání nebude jednoduché, jelikož zaèíná nová sezóna
a úspìšný vstup do sezony je velice dùležitý. Rádi bychom pøipomnìli, a tím i pogratulovali Jakubu
Hortenskému, který se v sobotu 11. srpna oženil. Z tohoto dùvodu jsme mìli obavy o naše hráèe, jak na
tom budou po svatbì, které se zúèastnilo pìt hráèù základní sestavy našeho mužstva. Musím øíci, že nám
udìlali radost, jelikož akce na nich nebyla tolik znatelná. Zápas byl velice vyrovnaný, od zaèátku tvrdý, což
LISTY Z GOLÈOVA JENÍKOVA
,,B“ tým se pøipravoval podobnì jako v minulých letech, èást hráèù se na
podzimní èást sezony pøipravovala individuálnì, èást s A týmem a zbytek se snaží
hrát (žít) z toho, co umí. První mistrovské utkání sehrál B tým na horké pùdì v
Leštinì, kde tým posílil po operaci kolena rozehrávající se Miloš Piskaè a bylo to
znát. Po vyrovnaném prvním poloèasu jsme ve druhé pùli domácí pøehráli a
výsledek 2:6 hovoøí za vše a první tøi body. V tomto zápase chtìjí trenéøi
vyzdvihnout Romana Kaòkovského, Miloše Piskaèe a Standu Šulce. Druhé
utkání na domácí pùdì bylo se sousedním Vilémovem. První pùle tohoto utkání se
nám pøíliš nevyvedla a prohrávali jsme 2:1. Ve druhé pùli jsme, díky vìtší vùli po
vítìzství a vylouèení hostujícího hráèe, výsledek zápasu otoèili a zvítìzili 3:2. V
tomto zápasu trenéøi opìt chválí Romana Kaòkovského a Vojtu Skalu. Uznání a
pochvalu si ale v obou zápasech zaslouží celý tým za vzornou úèast na obou
zápasech. Pøi takovéto úèasti všech hráèù na dalších mistrovských utkáních a
dobrých výkonech vìøí trenéøi Z. Mareèek a P. Šanda, že postup do III. tøídy by
mohl být reálný.
Pokraèování na str. 8
7

Podobné dokumenty

obecní ples 2015

obecní ples 2015 zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody .

Více

Český myslivecký svaz v r. 1980 má 123 000 členů v 4 643

Český myslivecký svaz v r. 1980 má 123 000 členů v 4 643 zakládajících èlenù, ukáznìným a svìdomitým èlovìkem Aloisem Sommerem, jenž byl 27 let finanèním hospodáøem spoleènosti. Aby si i rodiny myslivcù užili mužù, trávících tolik volného èasu v polích a...

Více

Katalog výstavy vín WINEFEST 2010 PDF 2465 kB

Katalog výstavy vín WINEFEST 2010 PDF 2465 kB Vinaøství Plešingr, spol.s.r.o.

Více

Listy 6 2014

Listy 6 2014 odkládat tam, kam opravdu patøí. Též budeme rádi, když se na nás obrátíte se svými názory i problémy, které se odpadového hospodáøství naší obce dotýkají. A na úplný závìr bych se chtìla zmínit o s...

Více

r - Žleby

r - Žleby území Potčhy a Horky a v části kat. území Bratčice, Drobovice, Tupadly a Žleby. Na základě pozemků.

Více