Srpen 2008 - VÍTKOVICE MACHINERY GROUP

Komentáře

Transkript

Srpen 2008 - VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
Tisk zaměstnanců VÍTKOVICE HOLDING
8
ŠEPTANDA
Projekt ´První start´ je určen pro nově přicházející absolventy, kteří získali
pracovní místo v kterékoli firmě holdingu VÍTKOVICE. Má jim pomoci se
integrovat do společnosti, seznámit se s pracovištěm a získat potřebné
informace. Co na něj říkají ti, kteří si jím skutečně prošli?
Jiří Rozumek, referent marketingu VÍTKOVICE MECHANIKA (absolvent SOŠ
s maturitou v Ostravě−Kunčicích, obor Ma−
nagement v elektrotechnice): Do projektu
"
´První start´ jsem byl zařazen zaměstnava−
telem od září 2007 do června letošního roku
a mým patronem, s nímž jsem byl velmi
spokojen a který mi pomáhá stále, byl Ing.
Pavel Goryl. Osobně si myslím, že tento
projekt je zcela jistě pro absolventy přínosem
po stránce zapojení se do praxe. Sám jsem
zde vyslechl od lektorů spoustu dobrých rad
z praxe, kterých se snažím držet. A díky pa−
tronovi se mi podařilo nejen lépe se začlenit
do pracovního kolektivu, ale zároveň jsem
získal mnoho užitečných informací potřeb−
ných pro zvládání profese referenta marke−
tingu, kterou nyní vykonávám. Na druhou
stranu jsem musel absolvovat některé kurzy,
které mi nepřinášely nové informace, mnoho
z nich jsem totiž znal již ze školy. To by
organizátoři projektu mohli ještě trošku vy−
pilovat."
měl být určen hlavně absolventům škol, kteří právě nastupují do firmy. Já
jsem ho absolvoval od února 2007 do června 2008, což bylo rok poté, co
jsem začal pracovat ve VHM jako projektant. A tak řadu věcí, která nám byla
představována v kurzu, jsem se musel již dříve naučit sám. Ale vnímal jsem
ho pozitivně − jako sérii školení. Nejméně záživná a pro mne nejnáročnější
byla vstupní část, kdy jsme dokola vyplňovali řadu dotazníků a na povel jsme
museli hovořit na různá témata. Rozvojová část kurzu
mi ale dala zpětnou vazbu a také doporučení, jak
Jiří Rozumek
některé věci dělat jednodušeji a efektivněji. V dalších
kurzech jsem pak získal potřebné vědomosti a rozhled
v konkrétní problematice. A tím, že jsem již ve firmě
rok působil, netýkala se mě ani záležitost začleňování
se. Tím jsem prošel o rok dříve a naštěstí, díky přá−
telskému kolektivu, jsem to neměl nijak těžké. A štěstí
jsem měl i na patrona, který mi vždy dokázal vše
vysvětlit s pedagogickým umem nebo mi poradil, kam
se obrátit o radu."
David Procházka, vývojář informačních systémů ve VÍTKOVICE ITS (ab−
solvent SPŠEI Ostrava−Moravská Ostrava): O svém zapojení do projektu jsem
"
nerozhodoval, byl jsem postaven před hotovou věc, ale s odstupem času toho
nelituji. Jsem zde od jara 2007 a ještě mě čeká dokončení jazykových kurzů.
Zpočátku jsem projekt vnímal spíše negativně, šlo o narušení běžných
pracovních povinností, ale po absolvování rozvojových a odborných kurzů
jsem zcela změnil názor. Musím říci, že jsem velice spokojen. Projekt ´První
start´ podpořil můj osobní i profesní rozvoj, získal jsem mnoho nových znalostí
a zkušeností. Navíc jsem se seznámil s absolventy z jiných dceřiných spo−
lečností holdingu, což nikdy není ke škodě. A co bych možná změnil? Myslím,
že by měli být do projektu více zapojeni nadřízení a lidé z jednotlivých pracovišť.
Možná by neškodilo i více rozvojových aktivit nebo nějaké komplexní seznámení
se s vítkovickými pracovišti a s lidmi z vedení. Přicházející absolvent se ve
struktuře společností a pracovišť vyzná jen velmi těžko."
David Procházka
Tomáš Halata, projektant, konstruktér VÍTKOVICE
MECHANIKA (absolvent Střední průmyslové školy
v Kopřivnici): Projekt ´První start´, kterým jsem
"
procházel od 3. května 2007 do 22. května 2007, jsem
vnímal jako součást pracovního vývoje ve firmě.
Oceňuji přínos tohoto kurzu ke zlepšení mé týmové
práce i kreativitu vyučujících, kteří nám dávali
zajímavé úkoly. Některé z nich nám byly sice zadávány
velmi nezvyklou formou dětských her (stavěli jsme
domečky z lega, mosty z papíru, hráli pexeso apod.),
ale ani tento zvláštní způsob výuky nebyl špatný.
Osobně si myslím, že je škoda, že se projektu může
vždy zúčastnit jen omezený počet absolventů."
Vladimír Štěpánek, projektant, konstruktér ve
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (absolvent
strojní fakulty VŠB−TUO): Tento projekt by
"
Pokračování ze str. 1
Velká výroční soutěž pro
zaměstnance holdingu VÍTKOVICE
Rekonstrukce zámečku
Do této chvíle již bylo dokončeno statické zajištění objektu, vyměněny
stropní konstrukce a krov, provedeny změny vnitřní dispozice; nyní
probíhají práce na rozvodech instalací, vnitřních omítkách, podlahových
konstrukcích, renovace původních zámečnických a truhlářských výrobků,
štuku a rekonstrukce střechy a fasády. A jaké jsou plány s využitím nově
zrekonstruovaného zámečku? V přízemí budou vybudovány jednací sa−
lonky, patro pak zaberou kanceláře, a to včetně kanceláře předsedy před−
stavenstva, a perličkou je i nově vzniklá výstavní galerie v podkroví bu−
dovy. S tím souvisí také náš další zajímavý úkol − přemístění historic−
"
kého výstavního pavilonku z Dolní oblasti do areálu zámečku, což ne−
bude jednoduché," pokračuje ředitel společnosti VÍTKOVICE REALITY
DEVELOPMENTS, pro níž je sice rekonstrukce zámečku akcí č. 1, zdaleka
však ne akcí jedinou… V současné době začínáme také s přípravou
"
rekonstrukce Modrého pavilonu a areálu DIZ v Ruské ulici a s dalšími
významnými projekty. Spolupracujeme rovněž na přípravě realizace
rychlokovacího stroje a dalších rozvojových investicích," dodává zcela na
závěr Ing. Volný.
Historie a současnost Kovárny
Rostoucí potřeba oceli vyvolala bezprostředně po založení Rudolfovy hutě
jak růst a rozšiřování hutních provozů, tek vznik strojírenské metalurgie,
která svými výrobky − výkovky a odlitky − záso−
1. cena − týdenní dovolená
bovala strojírnu, kotlárnu a mostárnu. A tak, po
výstavbě martinské ocelárny se slévárnou oceli
pro dvě osoby v Chorvatsku
zahájené roku 1887, byla v roce 1889 postavena
také kovárna, která se původně nazývala lisovna. V té době byl v kovárně
postaven těžký buchar 20 t, o deset let později pak byla postavena nová
pancéřovna s lisem 8000 t. V letech 1909 až 1913 měla továrna na litou
ocel hned několik provozů − kovárnu, lisovnu I, výrobnu nábojů, lisovnu II,
pancéřovnu a lisovnu III. Výrobky kovárny sloužily k rozvoji vlastní stro−
jírenské výroby, část jich však putovala i na export. Jednalo se zvlášť
o hladké a tvarované hřídele, rotory a disky pro stavbu turbín, kormidla
pro stavbu lodí, setrvačníky a další výkovky. Kovárna však produkovala
také díly pro dokončení železniční sítě Rakouska−Uherska a dokonce i díly
pro zbrojní průmysl v podobě výroby pancéřových desek pro stavby lodí,
granátů a dalších.
1828
Velkým rozvojem pak prošel tento
provoz v padesátých a šedesátých
letech minulého století, kdy bylo
rozhodnuto, že v Kunčicích, kde Vít−
kovické železárny budovaly své nové hutní provozy, vznikne nová Kovárna
s lisem 120 MN. Ten byl spuštěn v roce (viz otázka). V současné době má
"
kovárna tři kovářské agregáty − lis 120 MN v kunčickém úseku, lis 60 MN
a lis CKV 1600 vybavený manipulátorem 12 t − oba jsou ve vítkovické
části," vysvětluje Petr Doležel, vedoucí NS 340 Kovárna, které spadá pod
VHM. A jistou změnou prošel i výrobní program. Nyní zde produkujeme
"
hlavně jednotlivé střední kusy a čepy zalomených hřídelí, dále hřídele pro
větrné elektrárny a třetím důležitým sortimentem jsou těžké ingoty od 90
tun výše, které se vyrábějí pomocí lisu 120 MN.
4
Vážení čtenáři,
s postupným naplňováním vizí a strategických cílů společnosti VÍTKOVICE
HOLDING o to stát se globálním lídrem ve vybraných segmentech strojí−
renské výroby souvisí i změny v personální strategii společnosti. Tou
základní změnou je přechod od uvolňování zaměstnanců z důvodů organi−
začních změn k výraznému navyšování jejich počtu. Nově připravovaná
personální strategie celého holdingu směřuje do čtyř základních oblastí −
vlastní personální rozvoj, školství, vzdělávání zaměstnanců a vytvoření
firemní zaměstnanecké agentury.
Vlastní personální rozvoj se bude zabývat
především oblastí zaměstnanosti, dále od−
měňováním a motivací a sociální politikou.
Našim hlavním strategickým cílem je zvý−
šení pozitivního vnímání značky VÍTKO−
VICE na veřejnosti, a tím i zvýšení zájmu
o zaměstnání ve společnosti VÍTKOVICE
HOLDING jako v mladé moderní perspek−
tivní firmě s dlouholetou tradicí. Zároveň
chceme vyhledávat nové budoucí pra−
covníky v řadách studentů středních a vy−
sokých škol. K tomu je nutné, abychom se
zapojili do spolupráce s těmito školami,
a to například i při zpracovávání učebních
osnov v návaznosti na potřeby naší spo−
lečnosti nebo dokonce přímým působením
vítkovických specialistů ve výuce v těchto
školách. Oblast odměňování a motivace je
nutné inovovat. V první řadě potřebujeme
sjednotit motivační systém v jednotlivých
dceřiných společnostech holdingu. Chce−
me proto zavést systém morálního ocenění
zaměstnanců, sjednotit současný perso−
nální a mzdový informační systém a stát
se tak regionálním lídrem v oblasti odmě−
Osmá soutěžní otázka:
Které z uvedených dat byste dosadili do věty v textu?
a) 1961
b) 1951
c) 1954
Své odpovědi posílejte do 17. 9. 2008 na e−mailovou adresu
[email protected] (do předmětu napište VN−soutěž), nebo formou
sms na číslo +420 605 218 758. Odpovědi bez jména a uvedení
pracoviště nebudou do slosování zařazeny.
ňování zaměstnanců. Samozřejmě připravujeme také změny v sociální
politice a v péči o zdraví zaměstnanců již pomalu rozjíždíme nový systém re−
habilitačně−rekondičních pobytů.
Vzhledem k nedostatku pracovníků v technických profesích, jejichž potřeba
bude v nejbližších letech stále stoupat, je nutné, abychom se dívali stále
dopředu a začali s výchovou nových potenciálních zaměstnanců již na
středních a vysokých školách. Proto chceme cíleně ovlivňovat mládež už na
základních školách a směřovat jejich profesní růst k oborům, které jsou
ilustrační foto
dnes v naší skupině VÍTKOVICE nedostatkové. S tím souvisí i rozvoj
vlastního středního školství, v rámci něhož se VÍTKOVICE HOLDING chce
aktivně zapojit do zpracování učebních osnov či praktické výuky, která
samozřejmě bude probíhat v jednotlivých dceřiných společnostech. Stu−
denty chceme motivovat k lepším studijním výsledkům také poskytováním
nadstandardních studijních podmínek s perspektivou zaměstnání v moderní
prosperující společnosti.
S personalistikou přímo souvisí i vzdělávání zaměstnanců, tedy jejich pro−
fesní a osobnostní rozvoj, který bude v naší společnosti zajišťován pro−
střednictvím nově vytvořené ´Koncepce vzdělávání´ a pomocí ´Projektu roz−
voje perspektivních zaměstnanců´. Je připraven také ´Adaptační proces ab−
solventů´ pro jejich rychlejší a plynulejší přechod do pracovního procesu
a vybrané nedostatkové profese budeme řešit pomoci rekvalifikací. Tím bude
i zvyšována víceprofesnost zaměstnanců. Nově zřízeno bude i adaptační stře−
disko pro zaměstnance v nových technologiích a plánujeme rovněž rozšíření
školení ve vlastních odborných školách (svářeči, obráběči atd.).
Součástí personální strategie bude i no− Strategickým cílem je zvýšení
vý přístup k zaměstnaneckým agentu−
pozitivního vnímání značky
rám. Těch spolupracuje se společností
VÍTKOVICE na veřejnosti
VÍTKOVICE HOLDING několik desítek.
Nyní probíhá spolupráce především s jednotlivými dceřinými společnostmi,
a to za různých podmínek. Z důvodu sjednocení bude založena vlastní za−
městnanecká agentura, která bude spolupracovat se všemi těmito agentu−
rami a usnadní se tím komunikace v celém holdingu, sjednotí se podmínky
ve stravování, ubytování a zkvalitní se školení všech těchto agenturních
zaměstnanců. Takto se výrazně i zkvalitní externí pracovníci, kteří budou
motivováni k dlouhodobější spolupráci.
A toto je jen část plánovaných změn ve čtyřech základních oblastech
personální strategie společnosti VÍTKOVICE HOLDING pro nastávající léta,
které budou personální úseky jednotlivých společností v součinnosti s ma−
nagementem naplňovat.
Ing. Halina Ryšková
personální ředitelka VÍTKOVICE, a.s
VÍTKOVICE NA MSV V BRNĚ
Rekonstrukce zámečku
V hlavní roli CNG
Letošní akcí číslo jedna je pro společnost VÍTKOVICE REALITY
DEVELOPMENTS bezesporu rekonstrukce zámečku ve Výstavní ulici, jejíž
realizaci řídí. Vlastní rekonstrukce zámečku byla zahájena v druhé
polovině ledna 2008 a bude ukončena v listopadu 2008. Autorem pro−
jektu je Studio Ranný Vítkovice − architektem je Ing. arch. Mojmír Ranný,
hlavním inženýrem projektu je Ing. Milan Šraml. A vzhledem k tomu, že
z hlediska památkové péče se jedná o objekt národní kulturní památky,
byl projekt zároveň připomínkován a také jeho provádění je kontrolováno
pracovníky NPÚ.
Chcete jezdit levně?
Na volné ploše budou představeny vozy
Mercedes Benz E200 NGT, Fiat Multipla
Inspirujte se v Brně!
1,6 Natural Power, OPEL Zafira 1,6 CNG,
OPEL Combo Tour 1,6 CNG, VW Touran Eco Fuel (CNG) a Mercedes−
Benz NGT Sprinter, všechny s pohonem na CNG.
chází… Do roku 2010 musí Kovárna v kunčické části přejít s médiem na
vytápění peci ze směsného čtyřsložkového plynu na zemní plyn, s čímž
souvisí i opravy a modernizace pecí.
3. cena − celodenní
V letošním roce máme naplánováno
"
celkem 9 oprav a modernizací pecí,
zapůjčení luxusního vozu
což tady ještě nebylo. Staré šamo−
tové vyzdívky nahrazujeme vláknitými nebo betonovými a modernizací
procházejí i kompletní otopné systémy a ovládání pecí. Do budoucna
bychom rádi modernizovali všech 26 našich pecí, což bude opravdu velká,
ale nezbytná investice," dodává na závěr pan Doležel.
2008
ZMĚNY V PERSONÁLNÍ STRATEGII SPOLEČNOSTI
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně nebudou VÍTKOVICE
chybět ani tentokrát. Ve dnech 15. až 19. 9. se návštěvníkům veletrhu
představí nejen expozicí v pavilonu F, ve stánku 65, ale také na volné
ploše M. V obou případech bude hlavní roli hrát CNG a prezentace této
ekologicky i finančně nenáročné pohonné hmoty i čerpacích stanic
vyráběných pod značkou VÍTKOVICE.
2. cena − víkendový pobyt
pro dvě osoby v Beskydách
Jde o turbínové a vrtulové hřídele a svařované turbíny. Jen pro představu,
firmě Litostroj dodáváme například výkovky turbínových hřídelí o hmot−
nosti 123 tun a délce 11 metrů. Stejně tak vrtulové hřídele pro firmu Rolls
Royce mají zhruba 21 až 23 metrů a váží od 60 do 75 tun," dodává pan
Doležel. A změnami prochází Kovárna i nadále. V roce 2006 se nám
"
podařila GOMO u lisu 60 MN a nyní probíhá 60denní GOMO 120 MN lisu,
díky níž lis zcela zmodernizujeme a nebude chybět ani zařízení pro
případnou integraci manipulátoru, který bychom v budoucnu také rádi
zakoupili." Ale to není jediná velká investiční akce, kterou Kovárna pro−
srpen 2008 měsíčník Ruská bez přejezdu
Dne 13. 7. byl na spojovací koleji č. 1 zastaven provoz na železničním
přejezdu přes Ruskou ulici. Železniční provoz bude zajišťován na nově
zbudovaném spojení kolejí P1 − H3 vedeném uvnitř areálu VÍTKOVICE
HEAVY MACHINERY. Zrušení přejezdu významně přispěje k větší plynulosti
silniční dopravy na Ruské ulici.
Zrušením přejezdu a návazného kolejiště dochází k úplnému zániku
spojovací koleje č. 1, tzv. horké koleje, která v historii firmy měla významnou
roli jako důležitá trasa pro dopravu železa od vysokých pecí do nové
ocelárny i pro dopravu cestujících ze Svinova na Osobní nádraží a dále do
Dolní oblasti.
Hledáme rodiny pro projekt
Generace Vítkovic
Zveme všechny Vítkováky k účasti na unikátním projektu s názvem Gene−
race Vítkovic, který by měl fotograficky mapovat rodiny, z nichž ve firmě
pracovalo nebo pracuje více členů. Nejde nám jen o několikagenerační po−
sloupnost (děd, otec, syn), ale také o zaznamenání různých rodinných vazeb
v řadách Vítkováků (sourozenci, synovci a strýci apod.). Chceme ukázat, že
VÍTKOVICE jsou firmou s dlouholetou tradicí a perspektivou. Společné foto−
grafování rodinných příslušníků bude probíhat po vzájemné dohodě v mís−
tě, kde pracuje nebo pracoval některý z nich. Rozhodně není podmínkou, že
by se k focení měla dostavit celá rodina, stačí dva členové. Pokud chcete,
aby vítkovická historie vaší rodiny byla zaznamenána i pro budoucí ge−
nerace, ozvěte se na mailovou adresu Jiřího Zerzoně, autora a realizátora
projektu, [email protected] a do předmětu napište Generace Vítkovic.
VÍTKOVICKÉ NOVINY vydává vedení VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070, evidenční číslo MK ČR E 12764, Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava−Vítkovice, tel.: +420 595 956 000, fax: +420 595 956 025, www.vitkovice.cz
Redakce, sazba a grafika: LITERA, Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava−Moravská Ostrava, tel./fax: +420 596 112 417, [email protected], www.literatky.cz, foto: archiv, Jiří Zerzoň
SMALT ART VÍTKOVICE 2008
Velkoplošné smalty, které byly vytvořeny v rámci projektu SMALT ART
VÍTKOVICE 2008 na sklonku dubna letošního roku, budou představeny širo−
ké veřejnosti. Vernisáž proběhne začátkem října. Na unikátní výstavě si
návštěvníci budou moci prohlédnout nevšední smaltová díla Daniela
Balabána, Rudolfa Brančovského, Františka Hodonského, Aleše Knotka, Ivana
Komárka, Daniela Krejbicha, Aleše Lamra, Miroslava Maliny, Aleše Ogouna,
Bereniky Ovčáčkové, Marka Sibinského, Zdeňka Tománka, Jana Tichého,
Davida Vávry a Lenky Vilhelmové. Více k projektu SMALT ART VÍTKOVICE
2008 naleznete na str. 3.
Objekt zámečku se nachází v průmyslové zóně Vítkovic poblíž křižovatky
ulice Ruské a Výstavní. Původně tvořil s ostatními objekty historických
budov klidovou zónu obklopenou parkem, který byl ovšem postupně
zastavován průmyslovými objekty. Zámeček sloužil jako sídlo ředitelů
Vítkovických železáren včetně kanceláří generálního ředitele, poté byl
využíván k administrativním účelům…
Nyní jsou pozemky náležící k objektům omezeny, přesto chceme touto
"
rekonstrukcí budovám navrátit původní charakter a ve dvorní části
vytvořit klidovou zónu s parkovou úpravou," popisuje záměry rekon−
strukce zámečku Ing. Bohumír Volný, ředitel společnosti VÍTKOVICE
REALITY DEVELOPMENTS. Součástí rekonstrukce je tedy nejen vlastní
objekt zámečku, ale i ostatní objekty v areálu, ze kterých bude po
ukončení stavby galerie, výstavní prostor, knihovna a studovna, správa
areálu a ostraha. S tím souvisí rovněž přeložky a přípojky inženýrských
sítí, opravy zpevněných ploch − komunikací a sadové úpravy.
Pokračování na str. 4
Integrované
bezpečnostní centrum kraje
Společnost MEDIUM SOFT v těchto dnech, kromě pravidelných rutinních
prací pro své stálé zákazníky v oblasti dodávek informačních a komu−
nikačních systému, pracuje hned na několika větších zakázkách. V součas−
"
nosti dokončujeme další etapu SW řešení pro Zdravotní záchrannou službu
Zlínského kraje a do konce roku provedeme také dílčí upgrade SW pro
Ministerstvo vnitra ČR pro příjem tísňového volání na linku 112," vysvětluje
Ing. Kamil Drobek, ředitel společnosti a předseda představenstva. Prostřed−
"
nictvím dceřiné společnosti Taxnet rozšiřujeme rovněž funkcionalitu daňo−
vého systému pro Ministerstvo financí ČR (a nově také pro Chorvatsko).
V Polsku dokončujeme novou verzi systému krizového řízení C3M pro
velkopolské vojvodství a město Poznaň," dodává ředitel této společnosti,
která se zabývá převážně službami systémové integrace v oblasti infor−
mačních technologií.
Pokračování na str. 2
1
VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
VÍTKOVICE, a.s.
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
VÍTKOVICE Doprava, a.s.
VÍTKOVICE MECHANIKA s. r. o.
Z diáře
DVA POHLEDY
Lenka Brzáková, ředitelka stravovacích služeb firmy Sodexho
společné stravování a služby: Společnost Sodexho je v hol−
"
dingu VÍTKOVICE od 1. 7. 2006. Pro představu o objemu vyda−
ných porcí uvedu malou statistiku: Průměrný počet námi
uvařených a vydaných jídel pro vítkovické zaměstnance činil
v roce 2006 v měsíčním objemu 22 987 porcí, denně 1109 porcí, v roce
2007 měsíčně 24 098, denně 1151 a do července 2008 činí měsíční
průměr 28 439, denně 1362. Rostoucí počet zákazníků nás těší, ale
neznamená to, že nemáme co zlepšovat... V roce 2007 proběhla rekon−
strukce výdeje v Novém ředitelství, došlo k modernizaci mycího centra
a sloučení výdeje jídel s doplňkovým prodejem.
V srpnu 2007 byla ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS vyrobena
10 000 000. ocelová lahev, která směřovala k tradičnímu odběrateli,
firmě Linde Gas.
Fotografie dokumentuje situaci v podniku VÍTKOVICE v srpnu 1968 po
okupaci republiky vojsky pěti států Varšavské smlouvy.
Dne 19. srpna 2003 podepsaly Fond národního majetku, Česká
konsolidační agentura a Lahvárna Ostrava dokumenty k prodeji holdingu
VÍTKOVICE do soukromých rukou.
ilustrační foto
Přes počáteční rozpaky ze samoobslužného kantýnského prodeje zákazníci
změnu přijali pozitivně. Pro zlepšení komunikace zákazníků se Sodexho
slouží Kniha připomínek a námětů, anketní lístky a v neposlední řadě chat
na vítkovickém intranetu. Každému zákazníkovi je individuelně odpovězeno
a jeho připomínky jsou řešeny. Nejčastější připomínky jsou k velikosti vy−
dávaných porcí a ceně. Dále zákazníci negativně vnímají kolísající kvalitu
klasických jídel. Jedenkrát v měsíci probíhá schůzka stravovací komise,
která je složena jak z vedoucích pracovníků jednotlivých vítkovických
společností, tak z odborářů. Při poslední schůzce v centrální kuchyni
v Lesíku si členové stravovací komise prohlédli výrobní a skladovací
prostory přímo při výrobním procesu a měli možnost vidět procesy skryté
řadovým zákazníkům.
Od června 2008 probíhá v Ocelárně nově výdej zchlazené jednoporcové
stravy experimentálním způsobem, zákazníci evidují odběr každé porce
a jeho úhrada je prováděna srážkou ze mzdy. Holding VÍTKOVICE při−
pravuje ve spolupráci se Sodexho modernizaci průběžných výdejen tak,
aby odpovídaly současným trendům ve stravování. Ve skladbě jídelního
lístku připravujeme nové pojetí servisu klasických českých jídel s pra−
covním názvem ´tradiční jídla netradičně´. Tato změna bude včleněna do
nabídky počátkem září a pro náročnější zákazníky bude znamenat tradiční
jídla zejména české kuchyně servírovaná na odlišném inventáři. Věříme,
že pokrmy budou lahodit nejen chuťovému, ale i zrakovému vnímání a že
naši zákazníci budou spokojeni."
V srpnu 1973 byl vyroben unikátní kotel pro tehdejší SSSR o váze
146 tun a délce 16 metrů.
SMALT ART VÍTKOVICE 2008. Okamžik zrození obřích uměleckých smaltů,
chvíle, kdy veřejnost vnímá VÍTKOVICE nejen jako strojírenského lídra, ale
také jako firmu, která dokáže svou jedinečnou technologii využít i k jiným
než komerčním účelům. Jak vůbec vnímali
SMALT ART VÍTKOVICE ti, bez nichž by ten−
to projekt nemohl vzniknout, tedy sami
umělci, kteří prožili mnoho hodin uprostřed
Smaltovny společnosti VÍTKOVICE POWER
ENGINE−ERING?
Rudolf Brančovský (malíř, sochař, textař,
kytarista, banjista a zpěvák skupiny Vese−
lá Zubatá a Poletíme?, absolvent SPŠ slé−
várenské v Brně, obor Umělecké zpraco−
vání kovů a drahých kamenů): Na této akci
"
se mi nejvíc líbí to, že mám možnost osob−
ně poznat výtvarníky, kterých si vážím, pra−
covat s nimi, komunikovat. Další mně blízká
věc je fakt, že většina výtvarníků je po−
stavena na stejnou startovací čáru − tech−
niku, na kterou jsou zvyklí, zde skoro ne−
mohou upotřebit. Smalt se chová záhadně
a nevypočítatelně. Tady prostě každý začíná
úplně od začátku, bez jakýchkoliv zkuše−
ností a to, myslím si, je pro nás pro všech−
ny zajímavé. Já osobně jsem si na tuto akci
nepřipravil nic, naprosto mi vyhovuje im−
provizace."
Ivan Komárek (absolvoval Akademii vý−
tvarných umění v Praze, vystavuje od roku
1984, od roku 1995 je členem S.V.U. Má−
nes v Praze): Malování na smalt je pro mě
"
něco úplně nového. Tyto formáty nejsou Aleš Lamr
titěrné, není to šperk, ale velká plocha! Když
přišla nabídka zúčastnit se této akce, velice rád jsem ji přijal, protože
Ostravu mám rád. Už jsem tady třikrát vystavoval, vybudoval jsem si k ní
vztah, mám tady dobré známé. Co je opravdu zajímavé, je dostat se do
takových prostor jako je výrobní hala, kde vznikají průmyslové věci, to je
silné… To dokáže člověka povzbudit. Práce se smaltem je úplně jiná tech−
nika, není vůbec podobná třeba keramice, kterou jsem dělal. Nejvíc odlišné
je to, že se maluje na zcela hladký podklad, takže po vytvoření jedné vrstvy
se už do toho nedá malovat. Ten přístup musí být úplně jiný. Pokaždé, když
dílo vyjíždí z pece, je to překvapení."
Pokračování ze str. 1
Integrované bezpečnostní centrum kraje
Kromě již výše zmíněných aktivit převažují vlastní SW řešení převážně pro
složky integrovaného záchranného systému na místní, krajské i celostátní
úrovni. Dodává také SW řešení pro firemní sféru (např. ŽDB Group,
ArcelorMittal Ostrava, JÄKL Karviná, Povodí Odry) i ostatní řešení (dodávky
pro školství a místní samosprávu, řešení pro sociální a pečovatelské služby,
grafické systémy). A nesmíme zapomenout ani na související dodávky HW,
operačních systémů, databází, zálohovacích systémů, telekomunikačních
řešení apod. A co čeká společnost MEDIUM SOFT dále? V minulých dnech
"
jsme zvítězili ve výběrovém řízení na vybudování Integrovaného bezpeč−
nostního centra MS kraje (společně s VÍTKOVICE REVMONT a VOKD). Práce
na tomto projektu budou probíhat až do roku 2010. A finišují i naše snahy
o úspěch v několika celonárodních tendrech v Polsku a Maďarsku. Pevně
věříme, že v některých z nich uspějeme," dodává Ing. Drobek.
TVÁŘE FIRMY
Ivan Komárek
Jako dítě jsem si přál být automechanikem, dnes bych už však neměnil," říká Tomáš Bartusek
"
Sedmatřicetiletý Tomáš Bartusek, rodák z Hlučína, nastoupil do firmy VÍT− postupy výroby. V roce 1995 začne ve stejném oddělení pracovat jako němuž na pracovišti stoupla produktivita přibližně o 40 %. Na to navazovalo
KOVICE v roce 1991 do dnes již neexistujícího závodu 5 jako vazač.
Přivedl mě sem můj otec, který v NS 520 pracoval jako mistr," vysvětluje
"
pan Bartusek. Vystudoval jsem sice Střední průmyslovou školu strojní
"
v Opavě, ale tenkrát jsem měl před vojnou, takže jsem moc neřešil, co
vlastně budu dělat. Po vojně jsem se sem ale vrátil a pracoval jsem ve
skladu jako skladník." Už po roce však pan Bartusek mladší přechází do
závodu 3 do oddělení Technické přípravy výroby, kde chystá technologické
2
VÍTKOVICE RP Slovakia s. r. o.
konstruktér a o pět let později se stává vedoucím tohoto oddělení. Od roku zakoupení Moll aparátu v hodnotě zhruba 127 mil. Kč, který slouží k opra−
2002 je technickým zástupcem vedoucího provozu NS cování zdvihových čepů zalomených hřídelí. A zcela největší investicí je právě
370/371 Těžké mechaniky… Mou hlavní pracovní náplní realizovaný projekt s názvem 400 zalomených hřídelí. V jeho rámci moder−
"
je péče o technický stav všech strojů v našem provozu nizujeme zařízení i stroje nejen v Těžké mechanice, ale i v polské společnosti
a jeho další zlepšování. K tomu účelu slouží takzvaný fond Milmet, která by se společně s námi měla podílet na výrobě zalomených
oprav, z něhož postupně čerpáme finanční prostředky, a to hřídelí tak, abychom již v roce 2009 byli schopni vyrobit 400 zalomených
na základě schváleného investičního plánu, jehož příprava hřídelí ročně." V současné době však v Těžké mechanice probíhají další dvě
taktéž spadá do mé kompetence," pokračuje Tomáš Bar− velké akce, a to GOMO portálové frézy GM 500 v hodnotě 51 mil. Kč, která
tusek. V minulosti jsme víceméně přešlapovali na místě, bude ukončena v polovině listopadu 2008, a výstavba 7. haly v hodnotě zhru−
"
finance nám dovolovaly opravovat jen ty nejdůležitější ba 195 mil. Kč, která je zastřešena společností VÍTKOVICE REVMONT. "Sedmá
závady. O větších investicích nemohla být ani řeč. Po ná− hala byla venkovní jeřábovou dráhou, která nebyla zastřešena a sloužila jako
sklad. Nyní ji zateplíme, zastřešíme a vzniknou nové pro−
stupu nového vedení však postupně při−
Největší investicí
story, kde bude lakovna a nové zámečnické pracoviště.
bývají také prostředky v našem fondu
Část bude vyčleněna pro externí firmu Ames, která nám
oprav. Jen pro představu: v roce 2003
je projekt s názvem
zajišťuje balení všech výrobků, a část bude sloužit jako
jsme měli k dispozici zhruba 30 mil. Kč,
400 zalomených hřídelí
sklad výrobků. Tato akce bude ukončena na přelomu roku
letos plánujeme opravy a modernizace ve
výši 708 mil. Kč." A jak vzniká takový plán investic a co je 2008," pokračuje pan Bartusek, který si sice jako dítě přál být automecha−
jeho hlavním úkolem? Cílem je rozšíření a zkvalitnění nikem, ale dnes by již svou profesi neměnil. Své dětské sny si plní v rámci
"
stávající výroby, a to především výroby zalomených hříde− koníčku, kterému věnuje spoustu volného času − tuningu.
lí, ale i ostatních produktů NS 370/371 Těžké mechaniky.
Vždy vycházíme z technického stavu jednotlivých strojů, "Mám rád mužské koníčky i sporty. Dříve jsem hrál několik let vrcholově
který zjišťujeme z protokolů preventivních prohlídek americký fotbal za Steelers Ostrava, v roce 1997 jsme se stali dokonce mistry
strojů. V úvahu bereme i poznatky přímo od obsluhy strojů a samozřejmě republiky. Pak jsem však podlehl tuningu. Není to právě levný koníček, ale
velkou váhu mají požadavky z výroby. Teprve na základě shromáždění mám ho rád, stejně jako mé pětadvacet let staré auto, které jsem si upravil.
všech těchto atributů vznikne podrobný plán investic," vysvětluje pan Ale sportu jsem se zcela nevzdal, stále jsem pasivním sportovcem a v po−
Bartusek, za jehož působení zde proběhly nejrozsáhlejší investice přede− sledních letech mě zaujal hlavně snowboarding, ke kterému mě přivedl můj
vším do nákupu strojů. Asi největší investicí v hodnotě 270 mil. Kč bylo dnes již dvanáctiletý syn Tomáš. Ten se mnou sdílí oba mé koníčky, což jsem
"
zakoupení špičkového moderního soustruhu firmy Waldrich Sigen, díky moc rád," dodává na závěr s úsměvem pan Bartusek.
VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o.
VÍTKOVICE HTB a.s.
VÍTKOVICE MKV s.r.o.
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.
Hutní montáže, a.s.
VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s.
VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o.
SMALT ART VÍTKOVICE 2008 OČIMA UMĚLCŮ
Srpen 2008
Naděžda K., referentka exportu VÍTKOVICE HEAVY MACHI−
NERY: Pokud jde o stravování v rámci firmy, musím přiznat, že
"
nejsem až tak úplně spokojená a vím o více lidech, kteří si
stěžují. Loni jsme s kolegy sepsali dopis, v němž jsme vedení
firmy Sodexho předložili své připomínky a žádali nápravu.
Reakce byla vstřícná, nicméně se vlastně nic nezměnilo. Mnohým z nás
připadá přemrštěná cena potravin i teplého jídla v kantýně. To však také
často teplé nebývá… Upozorňovali jsme na špinavé talíře i příbory, na
omezený sortiment pokrmů, v nichž se často opakuje především kuřecí
maso. Bezmasá jídla, například smažený sýr nebo smažený květák, se na
jídelníčku objevují jen sporadicky. Člověk, který nemá chuť na maso, si
přece nemusí dávat jen studený salát, zvlášť když k němu v poslední době
není podáván dresing. Většina z nás by prostě uvítala, kdyby se kvalita jídel
i služeb vrátila do doby, kdy u nás Sodexho začínalo. Byla to balada, která
se však během týdne změnila k horšímu. Takže návrat k lepšímu, co
Sodexho ukázalo, bychom s kolegy určitě uvítali! Ale nechci být jen ne−
gativní. Musím vyzvednout velice solidní jednání personálu jídelny ve chvíli,
kdy jsem při obědě zapomněla peněženku i se všemi doklady. Díky zaměst−
nancům jídelny jsem ji dostala v pořádku zpět."
Petr T., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING: Se stravováním jsem spo−
"
kojen. Z jídelníčku si pokaždé vyberu něco, na co mám chuť, prostředí
jídelny je příjemné."
Ing. Slavomír Bretz, personální
ředitel, VÍTKOVICE POWER ENGI−
NEERING: V holdingu VÍTKOVI−
"
CE se prodá na 41 tisíc porcí jídla
měsíčně, oproti situaci před ro−
kem, kdy bylo odebráno o 10 ti−
síc porcí měsíčně méně. V praxi
to znamená, že průměrně využívá
ilustrační foto
možnost stravování zhruba 1900
zaměstnanců. Každému zaměstnanci, který odebere teplou stravu, přispěje
zaměstnavatel částkou 26 Kč na jedno jídlo denně. Mne jako člena
stravovací komise nejvíce těší informace, že se počet strávníků neustále
zvyšuje. A co ještě děláme pro to, abychom naplnili heslo Kvalitní stra−
vování je pro každého zaměstnance a na každé směně? Pro zaměstnance
ze vzdálenějších provozů je nově zavedena možnost vyzvednout si
chlazenou stravu, na které si zaměstnanec pochutná v nově vybaveném
jídelním koutku na svém pracovišti; zavádíme bezhotovostní platební styk
formou srážky ze mzdy; snažíme se vylepšit i kulturu stravování. A s ně−
kterými dalšími novinkami se zaměstnanci seznámí při návštěvě našich
jídelen. Vzhledem ke skutečnosti, že stravování je hodně o individuálním
přístupu, je zřízena na intranetu schránka s odkazy pro stravovací komisi
a firmu Sodexho, na kterou může každý zaměstnanec zaslat svůj postřeh,
názor, připomínku. Ke každému takto zaslanému názoru se pravidelně
vyjadřujeme, snažíme se daný problém vyřešit. Vítáme každý návrh na
zlepšení a zkvalitnění stravování. Je však všem zřejmé, že připomínky ke
konkrétní porci − chuti, vzhledu, velikosti − každý nejlépe vyřeší na místě s
personálem jídelny."
VÍTKOVICE ITS a.s.
Doc. Aleš Ogoun, ak. mal. (studoval v ateliéru profesora Jana Smetany na
Akademii výtvarných umění v Praze, v roce 1986 zakládal tzv. aktiv
Mladých výtvarníků a Galerii mladých, na jejímž vedení se podílel): To,
"
že zde máme možnost pracovat s tak zajímavým materiálem, jako je smalt,
je to nejhlavnější. Touto formou se můžeme obohatit,
využít možnosti smaltu… Je to všechno i napůl
adrenalin, člověk nikdy neví, jak to všechno dopadne
− namalované linky se v peci chovají nevyzpytatelně.
Určitá náhoda ale někdy hraje i pozitivní roli. Většina
mých kolegů tvoří plošně, tak jsem se pro změnu
snažil vytvořit prostor. Ale i díky pracím ostatních
můžu říci, že letošní ročník SMALT ARTU přinese
v tomto slova smyslu nové věci. Zdejší atmosféra je
skvělá, tyto prostory smaltovny, celé to kolem je
funkční, živé. Co potřebujeme, máme, barev spousta,
opravdu si nemůžu stěžovat."
Doc. MgA. Lenka Vilhelmová (absolvovala studium na Akademii výtvar−
ných umění v Praze Praha u prof. L. Čepeláka, v současné době působí na
Fakultě architektury ČVUT v Praze jako docentka výtvarné tvorby): Jsem tu
"
již druhým rokem, mám tedy nějaké zku−
šenosti, takže je můžu předávat lidem, kteří
zde ještě nebyli. Líbí se mi tady, mám to zde
ráda, vůbec mám ráda takové prostory, už
jsem v podobných byla i v Německu. Jinak
velké formáty dělám běžně, nejen ve for−
mátové grafice. Ale tady je to průmyslové
médium, technologie, která, když se zpra−
cuje, může být uměleckým médiem a vý−
sledky tomu už tomu odpovídají. Moment
překvapení je tak trochu adrenalinový, ně−
kdy to čekáte, někdy ne, ale o tom to je,
proto mě to baví. I kolektiv je zde výborný.
Člověk vidí postupy kolegů, pak si je
konfrontuje se svými, takže přemýšlí v jiných
dimenzích a kolikrát posouvá práci úplně
jinam…"
Zdeněk Tománek, akad. soch. (vyzrálá
osobnost současného českého sochařství,
absolvent oboru kamenosochařství na
Střední umělecko−průmyslové škole v Uher−
ském Hradišti a AVU v Praze, je členem
UVU ČR, Asociace umělců medailérů ČR,
Sdružení Q a Skupiny VM): Pro mě je
"
největším zážitkem vidět zdejší provozy,
hřídele nebo starou ocelárnu, kde jsme byli
na exkurzi. Ve Smaltovně jde o specifickou
práci… Jsem hlavně sochař, ale maluju,
snažím se. Technika je nová, je to stálé
experimentování."
Miroslav Malina, akad. mal. (malíř, grafik a kreslíř, absolvent AVU v Praze
je členem skupiny Východní Morava a Sdružení Q): SMALT ART? Bezvad−
"
né, super, postaráno o vše, entusiasmus, vliv velký. Poznali jsme pár hospů−
dek, všechno bylo báječné. Ale času je trochu málo, škoda,
že jsme nebyli na nějaké zkoušce, protože se to všechno
chová trochu jinak. Technika je zajímavá a velice rychlá.
Většinou autor u obrazu stráví hodiny, ale tady to prostě
jede. To člověk u té pece stojí jak na zabíjačce, napnutý
čeká, až to na těch hácích vyjede, pak z toho má děsnou
radost… Jen si občas připadáme jako
zloději, když si tady půjčujeme všechny ty
věci, slíbíme, že to vrátíme… Ale když my
už toho máme napůjčoveného tolik, že
pak nevíme, co z toho fakt vrátíme a co
zůstalo někde jinde."
David Vávra, akad. arch. (herec, spiso−
vatel a básník absolvoval Stavební
fakultu ČVUT a také Akademii výtvarných
umění v Praze. Společně s Milanem
Šteindlerem spoluzakládal divadlo
Sklep): Smyslem u podobných sympózií
"
je především to, že se potkají lidé. To je
hrozně cenné. Já sám jsem zde potkal Marek Sibinský
i čtyři spolužáky z mládí. Další věc je po−
znat novou techniku a pak je otázka, zda se s ní vy−
rovnáme. Já jsem se s technikou vyrovnával po celou
dobu. Přišel jsem na to, že s těmi barvami je pro mě práce
komplikovanější, než když pracuju a ryju do toho. Protože
si kreslím řadu věcí jako architekt, tak ty čarové věci se mi
dělají lépe. Veliká síla byla, když jsme byli na prohlídce
vítkovických provozů. To teda bylo! Viděli jsme hřídele, byli v Mostárně, to
bylo fantastické! Jestli je tady něco výtvarného, tak jsou to právě ty výrobní
objekty… Je tu skvělá atmosféra. Ale zajímavé jsou i osudy zdejších lidí,
které tady člověk potkává v restauracích. Třeba paní, která nám během
placení v kavárně povyprávěla celý svůj
osud dcery šéfa gestapa až po to, jak žije
teď. Člověk teda zírá, no…"
Daniel Krejbich (vystudoval Fakultu architektury
ČVUT, absolvoval dva semestry na École Nationale
d´Architecture de Strasbourg ve Francii, kde se
zaměřil na design nábytku. Začátkem 90. let
studoval figurální kresbu v ateliéru prof. Borise
Jirků na Vysoké škole umělecko−průmyslové
v Praze): Pozvání na tuto akci mi přišlo jako úžasná
"
příležitost vyzkoušet si něco jiného. Děláme s větším
formátem, jinou technikou, která je hrozně svazující,
takže je to pořád něco mezi nadšením a naštváním.
Je to boj, ale má to obrovské možnosti. Dají se s tím
do budoucna dělat úžasné věci, ta technologie je
nezničitelná
a to je fascinující!
již podruhé
Demolice Tvarovkové
slévárnyJsem
v rocetu2006
Aleš Ogoun
a zamiloval jsem si to."
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Berenika Ovčáčková
VÍTKOVICE HARD a.s.
Aleš Knotek (malíř, grafik a tvůrce objektů
je zakládajícím členem umělecké skupiny
TUNEL, členem skupiny Torzo a od roku
1995 patří rovněž do spolku S.V.U. Má−
nes): Ostrava je úžasná. Překvapil mě
"
jednak kontrast toho výbuchu jara a té
černoty, která je tu pořád, zvlášť tady ve
Vítkovicích. Potom mě taky překvapuje,
kolik je zde vybydlených domů, všechno je
takové rozbité. Má to své kouzlo, ale bydlet
bych v tom nechtěl. Každopádně pro vý−
tvarníka je to příjemné. Také se tu skvěle
pracuje, máme tady vyčleněný tým spo−
lupracovníků, kteří nám pomáhají a jsou
bezvadní. Pracovní podmínky opravdu
nemůžou být lepší. Celá akce je pro mě
novou zkušeností, nová, zajímavá technika.
Improvizuju, začal jsem pracovat s na−
lezenými materiály tady ve Smaltovně,
různě jsem je kombinoval. Vznikly mi
vlastně takové hry, kterými pak dotvářím
své obrazy."
VÍTKOVICE REVMONT a.s.
David Vávra
VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS, s.r.o.
MEDIUM SOFT a.s.
3
VÍTKOVICE HOLDING, a.s.
VÍTKOVICE, a.s.
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.
VÍTKOVICE Doprava, a.s.
VÍTKOVICE MECHANIKA s. r. o.
Z diáře
DVA POHLEDY
Lenka Brzáková, ředitelka stravovacích služeb firmy Sodexho
společné stravování a služby: Společnost Sodexho je v hol−
"
dingu VÍTKOVICE od 1. 7. 2006. Pro představu o objemu vyda−
ných porcí uvedu malou statistiku: Průměrný počet námi
uvařených a vydaných jídel pro vítkovické zaměstnance činil
v roce 2006 v měsíčním objemu 22 987 porcí, denně 1109 porcí, v roce
2007 měsíčně 24 098, denně 1151 a do července 2008 činí měsíční
průměr 28 439, denně 1362. Rostoucí počet zákazníků nás těší, ale
neznamená to, že nemáme co zlepšovat... V roce 2007 proběhla rekon−
strukce výdeje v Novém ředitelství, došlo k modernizaci mycího centra
a sloučení výdeje jídel s doplňkovým prodejem.
V srpnu 2007 byla ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS vyrobena
10 000 000. ocelová lahev, která směřovala k tradičnímu odběrateli,
firmě Linde Gas.
Fotografie dokumentuje situaci v podniku VÍTKOVICE v srpnu 1968 po
okupaci republiky vojsky pěti států Varšavské smlouvy.
Dne 19. srpna 2003 podepsaly Fond národního majetku, Česká
konsolidační agentura a Lahvárna Ostrava dokumenty k prodeji holdingu
VÍTKOVICE do soukromých rukou.
ilustrační foto
Přes počáteční rozpaky ze samoobslužného kantýnského prodeje zákazníci
změnu přijali pozitivně. Pro zlepšení komunikace zákazníků se Sodexho
slouží Kniha připomínek a námětů, anketní lístky a v neposlední řadě chat
na vítkovickém intranetu. Každému zákazníkovi je individuelně odpovězeno
a jeho připomínky jsou řešeny. Nejčastější připomínky jsou k velikosti vy−
dávaných porcí a ceně. Dále zákazníci negativně vnímají kolísající kvalitu
klasických jídel. Jedenkrát v měsíci probíhá schůzka stravovací komise,
která je složena jak z vedoucích pracovníků jednotlivých vítkovických
společností, tak z odborářů. Při poslední schůzce v centrální kuchyni
v Lesíku si členové stravovací komise prohlédli výrobní a skladovací
prostory přímo při výrobním procesu a měli možnost vidět procesy skryté
řadovým zákazníkům.
Od června 2008 probíhá v Ocelárně nově výdej zchlazené jednoporcové
stravy experimentálním způsobem, zákazníci evidují odběr každé porce
a jeho úhrada je prováděna srážkou ze mzdy. Holding VÍTKOVICE při−
pravuje ve spolupráci se Sodexho modernizaci průběžných výdejen tak,
aby odpovídaly současným trendům ve stravování. Ve skladbě jídelního
lístku připravujeme nové pojetí servisu klasických českých jídel s pra−
covním názvem ´tradiční jídla netradičně´. Tato změna bude včleněna do
nabídky počátkem září a pro náročnější zákazníky bude znamenat tradiční
jídla zejména české kuchyně servírovaná na odlišném inventáři. Věříme,
že pokrmy budou lahodit nejen chuťovému, ale i zrakovému vnímání a že
naši zákazníci budou spokojeni."
V srpnu 1973 byl vyroben unikátní kotel pro tehdejší SSSR o váze
146 tun a délce 16 metrů.
SMALT ART VÍTKOVICE 2008. Okamžik zrození obřích uměleckých smaltů,
chvíle, kdy veřejnost vnímá VÍTKOVICE nejen jako strojírenského lídra, ale
také jako firmu, která dokáže svou jedinečnou technologii využít i k jiným
než komerčním účelům. Jak vůbec vnímali
SMALT ART VÍTKOVICE ti, bez nichž by ten−
to projekt nemohl vzniknout, tedy sami
umělci, kteří prožili mnoho hodin uprostřed
Smaltovny společnosti VÍTKOVICE POWER
ENGINE−ERING?
Rudolf Brančovský (malíř, sochař, textař,
kytarista, banjista a zpěvák skupiny Vese−
lá Zubatá a Poletíme?, absolvent SPŠ slé−
várenské v Brně, obor Umělecké zpraco−
vání kovů a drahých kamenů): Na této akci
"
se mi nejvíc líbí to, že mám možnost osob−
ně poznat výtvarníky, kterých si vážím, pra−
covat s nimi, komunikovat. Další mně blízká
věc je fakt, že většina výtvarníků je po−
stavena na stejnou startovací čáru − tech−
niku, na kterou jsou zvyklí, zde skoro ne−
mohou upotřebit. Smalt se chová záhadně
a nevypočítatelně. Tady prostě každý začíná
úplně od začátku, bez jakýchkoliv zkuše−
ností a to, myslím si, je pro nás pro všech−
ny zajímavé. Já osobně jsem si na tuto akci
nepřipravil nic, naprosto mi vyhovuje im−
provizace."
Ivan Komárek (absolvoval Akademii vý−
tvarných umění v Praze, vystavuje od roku
1984, od roku 1995 je členem S.V.U. Má−
nes v Praze): Malování na smalt je pro mě
"
něco úplně nového. Tyto formáty nejsou Aleš Lamr
titěrné, není to šperk, ale velká plocha! Když
přišla nabídka zúčastnit se této akce, velice rád jsem ji přijal, protože
Ostravu mám rád. Už jsem tady třikrát vystavoval, vybudoval jsem si k ní
vztah, mám tady dobré známé. Co je opravdu zajímavé, je dostat se do
takových prostor jako je výrobní hala, kde vznikají průmyslové věci, to je
silné… To dokáže člověka povzbudit. Práce se smaltem je úplně jiná tech−
nika, není vůbec podobná třeba keramice, kterou jsem dělal. Nejvíc odlišné
je to, že se maluje na zcela hladký podklad, takže po vytvoření jedné vrstvy
se už do toho nedá malovat. Ten přístup musí být úplně jiný. Pokaždé, když
dílo vyjíždí z pece, je to překvapení."
Pokračování ze str. 1
Integrované bezpečnostní centrum kraje
Kromě již výše zmíněných aktivit převažují vlastní SW řešení převážně pro
složky integrovaného záchranného systému na místní, krajské i celostátní
úrovni. Dodává také SW řešení pro firemní sféru (např. ŽDB Group,
ArcelorMittal Ostrava, JÄKL Karviná, Povodí Odry) i ostatní řešení (dodávky
pro školství a místní samosprávu, řešení pro sociální a pečovatelské služby,
grafické systémy). A nesmíme zapomenout ani na související dodávky HW,
operačních systémů, databází, zálohovacích systémů, telekomunikačních
řešení apod. A co čeká společnost MEDIUM SOFT dále? V minulých dnech
"
jsme zvítězili ve výběrovém řízení na vybudování Integrovaného bezpeč−
nostního centra MS kraje (společně s VÍTKOVICE REVMONT a VOKD). Práce
na tomto projektu budou probíhat až do roku 2010. A finišují i naše snahy
o úspěch v několika celonárodních tendrech v Polsku a Maďarsku. Pevně
věříme, že v některých z nich uspějeme," dodává Ing. Drobek.
TVÁŘE FIRMY
Ivan Komárek
Jako dítě jsem si přál být automechanikem, dnes bych už však neměnil," říká Tomáš Bartusek
"
Sedmatřicetiletý Tomáš Bartusek, rodák z Hlučína, nastoupil do firmy VÍT− postupy výroby. V roce 1995 začne ve stejném oddělení pracovat jako němuž na pracovišti stoupla produktivita přibližně o 40 %. Na to navazovalo
KOVICE v roce 1991 do dnes již neexistujícího závodu 5 jako vazač.
Přivedl mě sem můj otec, který v NS 520 pracoval jako mistr," vysvětluje
"
pan Bartusek. Vystudoval jsem sice Střední průmyslovou školu strojní
"
v Opavě, ale tenkrát jsem měl před vojnou, takže jsem moc neřešil, co
vlastně budu dělat. Po vojně jsem se sem ale vrátil a pracoval jsem ve
skladu jako skladník." Už po roce však pan Bartusek mladší přechází do
závodu 3 do oddělení Technické přípravy výroby, kde chystá technologické
2
VÍTKOVICE RP Slovakia s. r. o.
konstruktér a o pět let později se stává vedoucím tohoto oddělení. Od roku zakoupení Moll aparátu v hodnotě zhruba 127 mil. Kč, který slouží k opra−
2002 je technickým zástupcem vedoucího provozu NS cování zdvihových čepů zalomených hřídelí. A zcela největší investicí je právě
370/371 Těžké mechaniky… Mou hlavní pracovní náplní realizovaný projekt s názvem 400 zalomených hřídelí. V jeho rámci moder−
"
je péče o technický stav všech strojů v našem provozu nizujeme zařízení i stroje nejen v Těžké mechanice, ale i v polské společnosti
a jeho další zlepšování. K tomu účelu slouží takzvaný fond Milmet, která by se společně s námi měla podílet na výrobě zalomených
oprav, z něhož postupně čerpáme finanční prostředky, a to hřídelí tak, abychom již v roce 2009 byli schopni vyrobit 400 zalomených
na základě schváleného investičního plánu, jehož příprava hřídelí ročně." V současné době však v Těžké mechanice probíhají další dvě
taktéž spadá do mé kompetence," pokračuje Tomáš Bar− velké akce, a to GOMO portálové frézy GM 500 v hodnotě 51 mil. Kč, která
tusek. V minulosti jsme víceméně přešlapovali na místě, bude ukončena v polovině listopadu 2008, a výstavba 7. haly v hodnotě zhru−
"
finance nám dovolovaly opravovat jen ty nejdůležitější ba 195 mil. Kč, která je zastřešena společností VÍTKOVICE REVMONT. "Sedmá
závady. O větších investicích nemohla být ani řeč. Po ná− hala byla venkovní jeřábovou dráhou, která nebyla zastřešena a sloužila jako
sklad. Nyní ji zateplíme, zastřešíme a vzniknou nové pro−
stupu nového vedení však postupně při−
Největší investicí
story, kde bude lakovna a nové zámečnické pracoviště.
bývají také prostředky v našem fondu
Část bude vyčleněna pro externí firmu Ames, která nám
oprav. Jen pro představu: v roce 2003
je projekt s názvem
zajišťuje balení všech výrobků, a část bude sloužit jako
jsme měli k dispozici zhruba 30 mil. Kč,
400 zalomených hřídelí
sklad výrobků. Tato akce bude ukončena na přelomu roku
letos plánujeme opravy a modernizace ve
výši 708 mil. Kč." A jak vzniká takový plán investic a co je 2008," pokračuje pan Bartusek, který si sice jako dítě přál být automecha−
jeho hlavním úkolem? Cílem je rozšíření a zkvalitnění nikem, ale dnes by již svou profesi neměnil. Své dětské sny si plní v rámci
"
stávající výroby, a to především výroby zalomených hříde− koníčku, kterému věnuje spoustu volného času − tuningu.
lí, ale i ostatních produktů NS 370/371 Těžké mechaniky.
Vždy vycházíme z technického stavu jednotlivých strojů, "Mám rád mužské koníčky i sporty. Dříve jsem hrál několik let vrcholově
který zjišťujeme z protokolů preventivních prohlídek americký fotbal za Steelers Ostrava, v roce 1997 jsme se stali dokonce mistry
strojů. V úvahu bereme i poznatky přímo od obsluhy strojů a samozřejmě republiky. Pak jsem však podlehl tuningu. Není to právě levný koníček, ale
velkou váhu mají požadavky z výroby. Teprve na základě shromáždění mám ho rád, stejně jako mé pětadvacet let staré auto, které jsem si upravil.
všech těchto atributů vznikne podrobný plán investic," vysvětluje pan Ale sportu jsem se zcela nevzdal, stále jsem pasivním sportovcem a v po−
Bartusek, za jehož působení zde proběhly nejrozsáhlejší investice přede− sledních letech mě zaujal hlavně snowboarding, ke kterému mě přivedl můj
vším do nákupu strojů. Asi největší investicí v hodnotě 270 mil. Kč bylo dnes již dvanáctiletý syn Tomáš. Ten se mnou sdílí oba mé koníčky, což jsem
"
zakoupení špičkového moderního soustruhu firmy Waldrich Sigen, díky moc rád," dodává na závěr s úsměvem pan Bartusek.
VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o.
VÍTKOVICE HTB a.s.
VÍTKOVICE MKV s.r.o.
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.
Hutní montáže, a.s.
VÍTKOVICE ACCOUNTING a.s.
VÍTKOVICE SCHREIER s.r.o.
SMALT ART VÍTKOVICE 2008 OČIMA UMĚLCŮ
Srpen 2008
Naděžda K., referentka exportu VÍTKOVICE HEAVY MACHI−
NERY: Pokud jde o stravování v rámci firmy, musím přiznat, že
"
nejsem až tak úplně spokojená a vím o více lidech, kteří si
stěžují. Loni jsme s kolegy sepsali dopis, v němž jsme vedení
firmy Sodexho předložili své připomínky a žádali nápravu.
Reakce byla vstřícná, nicméně se vlastně nic nezměnilo. Mnohým z nás
připadá přemrštěná cena potravin i teplého jídla v kantýně. To však také
často teplé nebývá… Upozorňovali jsme na špinavé talíře i příbory, na
omezený sortiment pokrmů, v nichž se často opakuje především kuřecí
maso. Bezmasá jídla, například smažený sýr nebo smažený květák, se na
jídelníčku objevují jen sporadicky. Člověk, který nemá chuť na maso, si
přece nemusí dávat jen studený salát, zvlášť když k němu v poslední době
není podáván dresing. Většina z nás by prostě uvítala, kdyby se kvalita jídel
i služeb vrátila do doby, kdy u nás Sodexho začínalo. Byla to balada, která
se však během týdne změnila k horšímu. Takže návrat k lepšímu, co
Sodexho ukázalo, bychom s kolegy určitě uvítali! Ale nechci být jen ne−
gativní. Musím vyzvednout velice solidní jednání personálu jídelny ve chvíli,
kdy jsem při obědě zapomněla peněženku i se všemi doklady. Díky zaměst−
nancům jídelny jsem ji dostala v pořádku zpět."
Petr T., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING: Se stravováním jsem spo−
"
kojen. Z jídelníčku si pokaždé vyberu něco, na co mám chuť, prostředí
jídelny je příjemné."
Ing. Slavomír Bretz, personální
ředitel, VÍTKOVICE POWER ENGI−
NEERING: V holdingu VÍTKOVI−
"
CE se prodá na 41 tisíc porcí jídla
měsíčně, oproti situaci před ro−
kem, kdy bylo odebráno o 10 ti−
síc porcí měsíčně méně. V praxi
to znamená, že průměrně využívá
ilustrační foto
možnost stravování zhruba 1900
zaměstnanců. Každému zaměstnanci, který odebere teplou stravu, přispěje
zaměstnavatel částkou 26 Kč na jedno jídlo denně. Mne jako člena
stravovací komise nejvíce těší informace, že se počet strávníků neustále
zvyšuje. A co ještě děláme pro to, abychom naplnili heslo Kvalitní stra−
vování je pro každého zaměstnance a na každé směně? Pro zaměstnance
ze vzdálenějších provozů je nově zavedena možnost vyzvednout si
chlazenou stravu, na které si zaměstnanec pochutná v nově vybaveném
jídelním koutku na svém pracovišti; zavádíme bezhotovostní platební styk
formou srážky ze mzdy; snažíme se vylepšit i kulturu stravování. A s ně−
kterými dalšími novinkami se zaměstnanci seznámí při návštěvě našich
jídelen. Vzhledem ke skutečnosti, že stravování je hodně o individuálním
přístupu, je zřízena na intranetu schránka s odkazy pro stravovací komisi
a firmu Sodexho, na kterou může každý zaměstnanec zaslat svůj postřeh,
názor, připomínku. Ke každému takto zaslanému názoru se pravidelně
vyjadřujeme, snažíme se daný problém vyřešit. Vítáme každý návrh na
zlepšení a zkvalitnění stravování. Je však všem zřejmé, že připomínky ke
konkrétní porci − chuti, vzhledu, velikosti − každý nejlépe vyřeší na místě s
personálem jídelny."
VÍTKOVICE ITS a.s.
Doc. Aleš Ogoun, ak. mal. (studoval v ateliéru profesora Jana Smetany na
Akademii výtvarných umění v Praze, v roce 1986 zakládal tzv. aktiv
Mladých výtvarníků a Galerii mladých, na jejímž vedení se podílel): To,
"
že zde máme možnost pracovat s tak zajímavým materiálem, jako je smalt,
je to nejhlavnější. Touto formou se můžeme obohatit,
využít možnosti smaltu… Je to všechno i napůl
adrenalin, člověk nikdy neví, jak to všechno dopadne
− namalované linky se v peci chovají nevyzpytatelně.
Určitá náhoda ale někdy hraje i pozitivní roli. Většina
mých kolegů tvoří plošně, tak jsem se pro změnu
snažil vytvořit prostor. Ale i díky pracím ostatních
můžu říci, že letošní ročník SMALT ARTU přinese
v tomto slova smyslu nové věci. Zdejší atmosféra je
skvělá, tyto prostory smaltovny, celé to kolem je
funkční, živé. Co potřebujeme, máme, barev spousta,
opravdu si nemůžu stěžovat."
Doc. MgA. Lenka Vilhelmová (absolvovala studium na Akademii výtvar−
ných umění v Praze Praha u prof. L. Čepeláka, v současné době působí na
Fakultě architektury ČVUT v Praze jako docentka výtvarné tvorby): Jsem tu
"
již druhým rokem, mám tedy nějaké zku−
šenosti, takže je můžu předávat lidem, kteří
zde ještě nebyli. Líbí se mi tady, mám to zde
ráda, vůbec mám ráda takové prostory, už
jsem v podobných byla i v Německu. Jinak
velké formáty dělám běžně, nejen ve for−
mátové grafice. Ale tady je to průmyslové
médium, technologie, která, když se zpra−
cuje, může být uměleckým médiem a vý−
sledky tomu už tomu odpovídají. Moment
překvapení je tak trochu adrenalinový, ně−
kdy to čekáte, někdy ne, ale o tom to je,
proto mě to baví. I kolektiv je zde výborný.
Člověk vidí postupy kolegů, pak si je
konfrontuje se svými, takže přemýšlí v jiných
dimenzích a kolikrát posouvá práci úplně
jinam…"
Zdeněk Tománek, akad. soch. (vyzrálá
osobnost současného českého sochařství,
absolvent oboru kamenosochařství na
Střední umělecko−průmyslové škole v Uher−
ském Hradišti a AVU v Praze, je členem
UVU ČR, Asociace umělců medailérů ČR,
Sdružení Q a Skupiny VM): Pro mě je
"
největším zážitkem vidět zdejší provozy,
hřídele nebo starou ocelárnu, kde jsme byli
na exkurzi. Ve Smaltovně jde o specifickou
práci… Jsem hlavně sochař, ale maluju,
snažím se. Technika je nová, je to stálé
experimentování."
Miroslav Malina, akad. mal. (malíř, grafik a kreslíř, absolvent AVU v Praze
je členem skupiny Východní Morava a Sdružení Q): SMALT ART? Bezvad−
"
né, super, postaráno o vše, entusiasmus, vliv velký. Poznali jsme pár hospů−
dek, všechno bylo báječné. Ale času je trochu málo, škoda,
že jsme nebyli na nějaké zkoušce, protože se to všechno
chová trochu jinak. Technika je zajímavá a velice rychlá.
Většinou autor u obrazu stráví hodiny, ale tady to prostě
jede. To člověk u té pece stojí jak na zabíjačce, napnutý
čeká, až to na těch hácích vyjede, pak z toho má děsnou
radost… Jen si občas připadáme jako
zloději, když si tady půjčujeme všechny ty
věci, slíbíme, že to vrátíme… Ale když my
už toho máme napůjčoveného tolik, že
pak nevíme, co z toho fakt vrátíme a co
zůstalo někde jinde."
David Vávra, akad. arch. (herec, spiso−
vatel a básník absolvoval Stavební
fakultu ČVUT a také Akademii výtvarných
umění v Praze. Společně s Milanem
Šteindlerem spoluzakládal divadlo
Sklep): Smyslem u podobných sympózií
"
je především to, že se potkají lidé. To je
hrozně cenné. Já sám jsem zde potkal Marek Sibinský
i čtyři spolužáky z mládí. Další věc je po−
znat novou techniku a pak je otázka, zda se s ní vy−
rovnáme. Já jsem se s technikou vyrovnával po celou
dobu. Přišel jsem na to, že s těmi barvami je pro mě práce
komplikovanější, než když pracuju a ryju do toho. Protože
si kreslím řadu věcí jako architekt, tak ty čarové věci se mi
dělají lépe. Veliká síla byla, když jsme byli na prohlídce
vítkovických provozů. To teda bylo! Viděli jsme hřídele, byli v Mostárně, to
bylo fantastické! Jestli je tady něco výtvarného, tak jsou to právě ty výrobní
objekty… Je tu skvělá atmosféra. Ale zajímavé jsou i osudy zdejších lidí,
které tady člověk potkává v restauracích. Třeba paní, která nám během
placení v kavárně povyprávěla celý svůj
osud dcery šéfa gestapa až po to, jak žije
teď. Člověk teda zírá, no…"
Daniel Krejbich (vystudoval Fakultu architektury
ČVUT, absolvoval dva semestry na École Nationale
d´Architecture de Strasbourg ve Francii, kde se
zaměřil na design nábytku. Začátkem 90. let
studoval figurální kresbu v ateliéru prof. Borise
Jirků na Vysoké škole umělecko−průmyslové
v Praze): Pozvání na tuto akci mi přišlo jako úžasná
"
příležitost vyzkoušet si něco jiného. Děláme s větším
formátem, jinou technikou, která je hrozně svazující,
takže je to pořád něco mezi nadšením a naštváním.
Je to boj, ale má to obrovské možnosti. Dají se s tím
do budoucna dělat úžasné věci, ta technologie je
nezničitelná
a to je fascinující!
již podruhé
Demolice Tvarovkové
slévárnyJsem
v rocetu2006
Aleš Ogoun
a zamiloval jsem si to."
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Berenika Ovčáčková
VÍTKOVICE HARD a.s.
Aleš Knotek (malíř, grafik a tvůrce objektů
je zakládajícím členem umělecké skupiny
TUNEL, členem skupiny Torzo a od roku
1995 patří rovněž do spolku S.V.U. Má−
nes): Ostrava je úžasná. Překvapil mě
"
jednak kontrast toho výbuchu jara a té
černoty, která je tu pořád, zvlášť tady ve
Vítkovicích. Potom mě taky překvapuje,
kolik je zde vybydlených domů, všechno je
takové rozbité. Má to své kouzlo, ale bydlet
bych v tom nechtěl. Každopádně pro vý−
tvarníka je to příjemné. Také se tu skvěle
pracuje, máme tady vyčleněný tým spo−
lupracovníků, kteří nám pomáhají a jsou
bezvadní. Pracovní podmínky opravdu
nemůžou být lepší. Celá akce je pro mě
novou zkušeností, nová, zajímavá technika.
Improvizuju, začal jsem pracovat s na−
lezenými materiály tady ve Smaltovně,
různě jsem je kombinoval. Vznikly mi
vlastně takové hry, kterými pak dotvářím
své obrazy."
VÍTKOVICE REVMONT a.s.
David Vávra
VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS, s.r.o.
MEDIUM SOFT a.s.
3
Tisk zaměstnanců VÍTKOVICE HOLDING
8
ŠEPTANDA
Projekt ´První start´ je určen pro nově přicházející absolventy, kteří získali
pracovní místo v kterékoli firmě holdingu VÍTKOVICE. Má jim pomoci se
integrovat do společnosti, seznámit se s pracovištěm a získat potřebné
informace. Co na něj říkají ti, kteří si jím skutečně prošli?
Jiří Rozumek, referent marketingu VÍTKOVICE MECHANIKA (absolvent SOŠ
s maturitou v Ostravě−Kunčicích, obor Ma−
nagement v elektrotechnice): Do projektu
"
´První start´ jsem byl zařazen zaměstnava−
telem od září 2007 do června letošního roku
a mým patronem, s nímž jsem byl velmi
spokojen a který mi pomáhá stále, byl Ing.
Pavel Goryl. Osobně si myslím, že tento
projekt je zcela jistě pro absolventy přínosem
po stránce zapojení se do praxe. Sám jsem
zde vyslechl od lektorů spoustu dobrých rad
z praxe, kterých se snažím držet. A díky pa−
tronovi se mi podařilo nejen lépe se začlenit
do pracovního kolektivu, ale zároveň jsem
získal mnoho užitečných informací potřeb−
ných pro zvládání profese referenta marke−
tingu, kterou nyní vykonávám. Na druhou
stranu jsem musel absolvovat některé kurzy,
které mi nepřinášely nové informace, mnoho
z nich jsem totiž znal již ze školy. To by
organizátoři projektu mohli ještě trošku vy−
pilovat."
měl být určen hlavně absolventům škol, kteří právě nastupují do firmy. Já
jsem ho absolvoval od února 2007 do června 2008, což bylo rok poté, co
jsem začal pracovat ve VHM jako projektant. A tak řadu věcí, která nám byla
představována v kurzu, jsem se musel již dříve naučit sám. Ale vnímal jsem
ho pozitivně − jako sérii školení. Nejméně záživná a pro mne nejnáročnější
byla vstupní část, kdy jsme dokola vyplňovali řadu dotazníků a na povel jsme
museli hovořit na různá témata. Rozvojová část kurzu
mi ale dala zpětnou vazbu a také doporučení, jak
Jiří Rozumek
některé věci dělat jednodušeji a efektivněji. V dalších
kurzech jsem pak získal potřebné vědomosti a rozhled
v konkrétní problematice. A tím, že jsem již ve firmě
rok působil, netýkala se mě ani záležitost začleňování
se. Tím jsem prošel o rok dříve a naštěstí, díky přá−
telskému kolektivu, jsem to neměl nijak těžké. A štěstí
jsem měl i na patrona, který mi vždy dokázal vše
vysvětlit s pedagogickým umem nebo mi poradil, kam
se obrátit o radu."
David Procházka, vývojář informačních systémů ve VÍTKOVICE ITS (ab−
solvent SPŠEI Ostrava−Moravská Ostrava): O svém zapojení do projektu jsem
"
nerozhodoval, byl jsem postaven před hotovou věc, ale s odstupem času toho
nelituji. Jsem zde od jara 2007 a ještě mě čeká dokončení jazykových kurzů.
Zpočátku jsem projekt vnímal spíše negativně, šlo o narušení běžných
pracovních povinností, ale po absolvování rozvojových a odborných kurzů
jsem zcela změnil názor. Musím říci, že jsem velice spokojen. Projekt ´První
start´ podpořil můj osobní i profesní rozvoj, získal jsem mnoho nových znalostí
a zkušeností. Navíc jsem se seznámil s absolventy z jiných dceřiných spo−
lečností holdingu, což nikdy není ke škodě. A co bych možná změnil? Myslím,
že by měli být do projektu více zapojeni nadřízení a lidé z jednotlivých pracovišť.
Možná by neškodilo i více rozvojových aktivit nebo nějaké komplexní seznámení
se s vítkovickými pracovišti a s lidmi z vedení. Přicházející absolvent se ve
struktuře společností a pracovišť vyzná jen velmi těžko."
David Procházka
Tomáš Halata, projektant, konstruktér VÍTKOVICE
MECHANIKA (absolvent Střední průmyslové školy
v Kopřivnici): Projekt ´První start´, kterým jsem
"
procházel od 3. května 2007 do 22. května 2007, jsem
vnímal jako součást pracovního vývoje ve firmě.
Oceňuji přínos tohoto kurzu ke zlepšení mé týmové
práce i kreativitu vyučujících, kteří nám dávali
zajímavé úkoly. Některé z nich nám byly sice zadávány
velmi nezvyklou formou dětských her (stavěli jsme
domečky z lega, mosty z papíru, hráli pexeso apod.),
ale ani tento zvláštní způsob výuky nebyl špatný.
Osobně si myslím, že je škoda, že se projektu může
vždy zúčastnit jen omezený počet absolventů."
Vladimír Štěpánek, projektant, konstruktér ve
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (absolvent
strojní fakulty VŠB−TUO): Tento projekt by
"
Pokračování ze str. 1
Velká výroční soutěž pro
zaměstnance holdingu VÍTKOVICE
Rekonstrukce zámečku
Do této chvíle již bylo dokončeno statické zajištění objektu, vyměněny
stropní konstrukce a krov, provedeny změny vnitřní dispozice; nyní
probíhají práce na rozvodech instalací, vnitřních omítkách, podlahových
konstrukcích, renovace původních zámečnických a truhlářských výrobků,
štuku a rekonstrukce střechy a fasády. A jaké jsou plány s využitím nově
zrekonstruovaného zámečku? V přízemí budou vybudovány jednací sa−
lonky, patro pak zaberou kanceláře, a to včetně kanceláře předsedy před−
stavenstva, a perličkou je i nově vzniklá výstavní galerie v podkroví bu−
dovy. S tím souvisí také náš další zajímavý úkol − přemístění historic−
"
kého výstavního pavilonku z Dolní oblasti do areálu zámečku, což ne−
bude jednoduché," pokračuje ředitel společnosti VÍTKOVICE REALITY
DEVELOPMENTS, pro níž je sice rekonstrukce zámečku akcí č. 1, zdaleka
však ne akcí jedinou… V současné době začínáme také s přípravou
"
rekonstrukce Modrého pavilonu a areálu DIZ v Ruské ulici a s dalšími
významnými projekty. Spolupracujeme rovněž na přípravě realizace
rychlokovacího stroje a dalších rozvojových investicích," dodává zcela na
závěr Ing. Volný.
Historie a současnost Kovárny
Rostoucí potřeba oceli vyvolala bezprostředně po založení Rudolfovy hutě
jak růst a rozšiřování hutních provozů, tek vznik strojírenské metalurgie,
která svými výrobky − výkovky a odlitky − záso−
1. cena − týdenní dovolená
bovala strojírnu, kotlárnu a mostárnu. A tak, po
výstavbě martinské ocelárny se slévárnou oceli
pro dvě osoby v Chorvatsku
zahájené roku 1887, byla v roce 1889 postavena
také kovárna, která se původně nazývala lisovna. V té době byl v kovárně
postaven těžký buchar 20 t, o deset let později pak byla postavena nová
pancéřovna s lisem 8000 t. V letech 1909 až 1913 měla továrna na litou
ocel hned několik provozů − kovárnu, lisovnu I, výrobnu nábojů, lisovnu II,
pancéřovnu a lisovnu III. Výrobky kovárny sloužily k rozvoji vlastní stro−
jírenské výroby, část jich však putovala i na export. Jednalo se zvlášť
o hladké a tvarované hřídele, rotory a disky pro stavbu turbín, kormidla
pro stavbu lodí, setrvačníky a další výkovky. Kovárna však produkovala
také díly pro dokončení železniční sítě Rakouska−Uherska a dokonce i díly
pro zbrojní průmysl v podobě výroby pancéřových desek pro stavby lodí,
granátů a dalších.
1828
Velkým rozvojem pak prošel tento
provoz v padesátých a šedesátých
letech minulého století, kdy bylo
rozhodnuto, že v Kunčicích, kde Vít−
kovické železárny budovaly své nové hutní provozy, vznikne nová Kovárna
s lisem 120 MN. Ten byl spuštěn v roce (viz otázka). V současné době má
"
kovárna tři kovářské agregáty − lis 120 MN v kunčickém úseku, lis 60 MN
a lis CKV 1600 vybavený manipulátorem 12 t − oba jsou ve vítkovické
části," vysvětluje Petr Doležel, vedoucí NS 340 Kovárna, které spadá pod
VHM. A jistou změnou prošel i výrobní program. Nyní zde produkujeme
"
hlavně jednotlivé střední kusy a čepy zalomených hřídelí, dále hřídele pro
větrné elektrárny a třetím důležitým sortimentem jsou těžké ingoty od 90
tun výše, které se vyrábějí pomocí lisu 120 MN.
4
Vážení čtenáři,
s postupným naplňováním vizí a strategických cílů společnosti VÍTKOVICE
HOLDING o to stát se globálním lídrem ve vybraných segmentech strojí−
renské výroby souvisí i změny v personální strategii společnosti. Tou
základní změnou je přechod od uvolňování zaměstnanců z důvodů organi−
začních změn k výraznému navyšování jejich počtu. Nově připravovaná
personální strategie celého holdingu směřuje do čtyř základních oblastí −
vlastní personální rozvoj, školství, vzdělávání zaměstnanců a vytvoření
firemní zaměstnanecké agentury.
Vlastní personální rozvoj se bude zabývat
především oblastí zaměstnanosti, dále od−
měňováním a motivací a sociální politikou.
Našim hlavním strategickým cílem je zvý−
šení pozitivního vnímání značky VÍTKO−
VICE na veřejnosti, a tím i zvýšení zájmu
o zaměstnání ve společnosti VÍTKOVICE
HOLDING jako v mladé moderní perspek−
tivní firmě s dlouholetou tradicí. Zároveň
chceme vyhledávat nové budoucí pra−
covníky v řadách studentů středních a vy−
sokých škol. K tomu je nutné, abychom se
zapojili do spolupráce s těmito školami,
a to například i při zpracovávání učebních
osnov v návaznosti na potřeby naší spo−
lečnosti nebo dokonce přímým působením
vítkovických specialistů ve výuce v těchto
školách. Oblast odměňování a motivace je
nutné inovovat. V první řadě potřebujeme
sjednotit motivační systém v jednotlivých
dceřiných společnostech holdingu. Chce−
me proto zavést systém morálního ocenění
zaměstnanců, sjednotit současný perso−
nální a mzdový informační systém a stát
se tak regionálním lídrem v oblasti odmě−
Osmá soutěžní otázka:
Které z uvedených dat byste dosadili do věty v textu?
a) 1961
b) 1951
c) 1954
Své odpovědi posílejte do 17. 9. 2008 na e−mailovou adresu
[email protected] (do předmětu napište VN−soutěž), nebo formou
sms na číslo +420 605 218 758. Odpovědi bez jména a uvedení
pracoviště nebudou do slosování zařazeny.
ňování zaměstnanců. Samozřejmě připravujeme také změny v sociální
politice a v péči o zdraví zaměstnanců již pomalu rozjíždíme nový systém re−
habilitačně−rekondičních pobytů.
Vzhledem k nedostatku pracovníků v technických profesích, jejichž potřeba
bude v nejbližších letech stále stoupat, je nutné, abychom se dívali stále
dopředu a začali s výchovou nových potenciálních zaměstnanců již na
středních a vysokých školách. Proto chceme cíleně ovlivňovat mládež už na
základních školách a směřovat jejich profesní růst k oborům, které jsou
ilustrační foto
dnes v naší skupině VÍTKOVICE nedostatkové. S tím souvisí i rozvoj
vlastního středního školství, v rámci něhož se VÍTKOVICE HOLDING chce
aktivně zapojit do zpracování učebních osnov či praktické výuky, která
samozřejmě bude probíhat v jednotlivých dceřiných společnostech. Stu−
denty chceme motivovat k lepším studijním výsledkům také poskytováním
nadstandardních studijních podmínek s perspektivou zaměstnání v moderní
prosperující společnosti.
S personalistikou přímo souvisí i vzdělávání zaměstnanců, tedy jejich pro−
fesní a osobnostní rozvoj, který bude v naší společnosti zajišťován pro−
střednictvím nově vytvořené ´Koncepce vzdělávání´ a pomocí ´Projektu roz−
voje perspektivních zaměstnanců´. Je připraven také ´Adaptační proces ab−
solventů´ pro jejich rychlejší a plynulejší přechod do pracovního procesu
a vybrané nedostatkové profese budeme řešit pomoci rekvalifikací. Tím bude
i zvyšována víceprofesnost zaměstnanců. Nově zřízeno bude i adaptační stře−
disko pro zaměstnance v nových technologiích a plánujeme rovněž rozšíření
školení ve vlastních odborných školách (svářeči, obráběči atd.).
Součástí personální strategie bude i no− Strategickým cílem je zvýšení
vý přístup k zaměstnaneckým agentu−
pozitivního vnímání značky
rám. Těch spolupracuje se společností
VÍTKOVICE na veřejnosti
VÍTKOVICE HOLDING několik desítek.
Nyní probíhá spolupráce především s jednotlivými dceřinými společnostmi,
a to za různých podmínek. Z důvodu sjednocení bude založena vlastní za−
městnanecká agentura, která bude spolupracovat se všemi těmito agentu−
rami a usnadní se tím komunikace v celém holdingu, sjednotí se podmínky
ve stravování, ubytování a zkvalitní se školení všech těchto agenturních
zaměstnanců. Takto se výrazně i zkvalitní externí pracovníci, kteří budou
motivováni k dlouhodobější spolupráci.
A toto je jen část plánovaných změn ve čtyřech základních oblastech
personální strategie společnosti VÍTKOVICE HOLDING pro nastávající léta,
které budou personální úseky jednotlivých společností v součinnosti s ma−
nagementem naplňovat.
Ing. Halina Ryšková
personální ředitelka VÍTKOVICE, a.s
VÍTKOVICE NA MSV V BRNĚ
Rekonstrukce zámečku
V hlavní roli CNG
Letošní akcí číslo jedna je pro společnost VÍTKOVICE REALITY
DEVELOPMENTS bezesporu rekonstrukce zámečku ve Výstavní ulici, jejíž
realizaci řídí. Vlastní rekonstrukce zámečku byla zahájena v druhé
polovině ledna 2008 a bude ukončena v listopadu 2008. Autorem pro−
jektu je Studio Ranný Vítkovice − architektem je Ing. arch. Mojmír Ranný,
hlavním inženýrem projektu je Ing. Milan Šraml. A vzhledem k tomu, že
z hlediska památkové péče se jedná o objekt národní kulturní památky,
byl projekt zároveň připomínkován a také jeho provádění je kontrolováno
pracovníky NPÚ.
Chcete jezdit levně?
Na volné ploše budou představeny vozy
Mercedes Benz E200 NGT, Fiat Multipla
Inspirujte se v Brně!
1,6 Natural Power, OPEL Zafira 1,6 CNG,
OPEL Combo Tour 1,6 CNG, VW Touran Eco Fuel (CNG) a Mercedes−
Benz NGT Sprinter, všechny s pohonem na CNG.
chází… Do roku 2010 musí Kovárna v kunčické části přejít s médiem na
vytápění peci ze směsného čtyřsložkového plynu na zemní plyn, s čímž
souvisí i opravy a modernizace pecí.
3. cena − celodenní
V letošním roce máme naplánováno
"
celkem 9 oprav a modernizací pecí,
zapůjčení luxusního vozu
což tady ještě nebylo. Staré šamo−
tové vyzdívky nahrazujeme vláknitými nebo betonovými a modernizací
procházejí i kompletní otopné systémy a ovládání pecí. Do budoucna
bychom rádi modernizovali všech 26 našich pecí, což bude opravdu velká,
ale nezbytná investice," dodává na závěr pan Doležel.
2008
ZMĚNY V PERSONÁLNÍ STRATEGII SPOLEČNOSTI
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně nebudou VÍTKOVICE
chybět ani tentokrát. Ve dnech 15. až 19. 9. se návštěvníkům veletrhu
představí nejen expozicí v pavilonu F, ve stánku 65, ale také na volné
ploše M. V obou případech bude hlavní roli hrát CNG a prezentace této
ekologicky i finančně nenáročné pohonné hmoty i čerpacích stanic
vyráběných pod značkou VÍTKOVICE.
2. cena − víkendový pobyt
pro dvě osoby v Beskydách
Jde o turbínové a vrtulové hřídele a svařované turbíny. Jen pro představu,
firmě Litostroj dodáváme například výkovky turbínových hřídelí o hmot−
nosti 123 tun a délce 11 metrů. Stejně tak vrtulové hřídele pro firmu Rolls
Royce mají zhruba 21 až 23 metrů a váží od 60 do 75 tun," dodává pan
Doležel. A změnami prochází Kovárna i nadále. V roce 2006 se nám
"
podařila GOMO u lisu 60 MN a nyní probíhá 60denní GOMO 120 MN lisu,
díky níž lis zcela zmodernizujeme a nebude chybět ani zařízení pro
případnou integraci manipulátoru, který bychom v budoucnu také rádi
zakoupili." Ale to není jediná velká investiční akce, kterou Kovárna pro−
srpen 2008 měsíčník Ruská bez přejezdu
Dne 13. 7. byl na spojovací koleji č. 1 zastaven provoz na železničním
přejezdu přes Ruskou ulici. Železniční provoz bude zajišťován na nově
zbudovaném spojení kolejí P1 − H3 vedeném uvnitř areálu VÍTKOVICE
HEAVY MACHINERY. Zrušení přejezdu významně přispěje k větší plynulosti
silniční dopravy na Ruské ulici.
Zrušením přejezdu a návazného kolejiště dochází k úplnému zániku
spojovací koleje č. 1, tzv. horké koleje, která v historii firmy měla významnou
roli jako důležitá trasa pro dopravu železa od vysokých pecí do nové
ocelárny i pro dopravu cestujících ze Svinova na Osobní nádraží a dále do
Dolní oblasti.
Hledáme rodiny pro projekt
Generace Vítkovic
Zveme všechny Vítkováky k účasti na unikátním projektu s názvem Gene−
race Vítkovic, který by měl fotograficky mapovat rodiny, z nichž ve firmě
pracovalo nebo pracuje více členů. Nejde nám jen o několikagenerační po−
sloupnost (děd, otec, syn), ale také o zaznamenání různých rodinných vazeb
v řadách Vítkováků (sourozenci, synovci a strýci apod.). Chceme ukázat, že
VÍTKOVICE jsou firmou s dlouholetou tradicí a perspektivou. Společné foto−
grafování rodinných příslušníků bude probíhat po vzájemné dohodě v mís−
tě, kde pracuje nebo pracoval některý z nich. Rozhodně není podmínkou, že
by se k focení měla dostavit celá rodina, stačí dva členové. Pokud chcete,
aby vítkovická historie vaší rodiny byla zaznamenána i pro budoucí ge−
nerace, ozvěte se na mailovou adresu Jiřího Zerzoně, autora a realizátora
projektu, [email protected] a do předmětu napište Generace Vítkovic.
VÍTKOVICKÉ NOVINY vydává vedení VÍTKOVICE, a.s., IČ: 45193070, evidenční číslo MK ČR E 12764, Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava−Vítkovice, tel.: +420 595 956 000, fax: +420 595 956 025, www.vitkovice.cz
Redakce, sazba a grafika: LITERA, Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava−Moravská Ostrava, tel./fax: +420 596 112 417, [email protected], www.literatky.cz, foto: archiv, Jiří Zerzoň
SMALT ART VÍTKOVICE 2008
Velkoplošné smalty, které byly vytvořeny v rámci projektu SMALT ART
VÍTKOVICE 2008 na sklonku dubna letošního roku, budou představeny širo−
ké veřejnosti. Vernisáž proběhne začátkem října. Na unikátní výstavě si
návštěvníci budou moci prohlédnout nevšední smaltová díla Daniela
Balabána, Rudolfa Brančovského, Františka Hodonského, Aleše Knotka, Ivana
Komárka, Daniela Krejbicha, Aleše Lamra, Miroslava Maliny, Aleše Ogouna,
Bereniky Ovčáčkové, Marka Sibinského, Zdeňka Tománka, Jana Tichého,
Davida Vávry a Lenky Vilhelmové. Více k projektu SMALT ART VÍTKOVICE
2008 naleznete na str. 3.
Objekt zámečku se nachází v průmyslové zóně Vítkovic poblíž křižovatky
ulice Ruské a Výstavní. Původně tvořil s ostatními objekty historických
budov klidovou zónu obklopenou parkem, který byl ovšem postupně
zastavován průmyslovými objekty. Zámeček sloužil jako sídlo ředitelů
Vítkovických železáren včetně kanceláří generálního ředitele, poté byl
využíván k administrativním účelům…
Nyní jsou pozemky náležící k objektům omezeny, přesto chceme touto
"
rekonstrukcí budovám navrátit původní charakter a ve dvorní části
vytvořit klidovou zónu s parkovou úpravou," popisuje záměry rekon−
strukce zámečku Ing. Bohumír Volný, ředitel společnosti VÍTKOVICE
REALITY DEVELOPMENTS. Součástí rekonstrukce je tedy nejen vlastní
objekt zámečku, ale i ostatní objekty v areálu, ze kterých bude po
ukončení stavby galerie, výstavní prostor, knihovna a studovna, správa
areálu a ostraha. S tím souvisí rovněž přeložky a přípojky inženýrských
sítí, opravy zpevněných ploch − komunikací a sadové úpravy.
Pokračování na str. 4
Integrované
bezpečnostní centrum kraje
Společnost MEDIUM SOFT v těchto dnech, kromě pravidelných rutinních
prací pro své stálé zákazníky v oblasti dodávek informačních a komu−
nikačních systému, pracuje hned na několika větších zakázkách. V součas−
"
nosti dokončujeme další etapu SW řešení pro Zdravotní záchrannou službu
Zlínského kraje a do konce roku provedeme také dílčí upgrade SW pro
Ministerstvo vnitra ČR pro příjem tísňového volání na linku 112," vysvětluje
Ing. Kamil Drobek, ředitel společnosti a předseda představenstva. Prostřed−
"
nictvím dceřiné společnosti Taxnet rozšiřujeme rovněž funkcionalitu daňo−
vého systému pro Ministerstvo financí ČR (a nově také pro Chorvatsko).
V Polsku dokončujeme novou verzi systému krizového řízení C3M pro
velkopolské vojvodství a město Poznaň," dodává ředitel této společnosti,
která se zabývá převážně službami systémové integrace v oblasti infor−
mačních technologií.
Pokračování na str. 2
1

Podobné dokumenty