Číslo 20

Komentáře

Transkript

Číslo 20
ROSÍK
Noviny plné novinek aneb co se děje ve
škole i za školou
ČÍSLO
rosického občasníku žáků ZŠ Rosice
* 11. 11. 2008 * ročník VI * školní rok 2008/2009 * cena 15 Kč *
Obsah:
Akce, které se uskutečnily a uskuteční na naší škole ........................................................................ 2
Ředitelské okénko ............................................................................................................................ 3
Žákovský parlament .......................................................................................................................... 3
Koutek Komunitní školy; Koutek výchovného poradenství........................................................ 4 - 6
Školní družina ............................................................................................................................ 6 - 10
Školní akce; Koloděj; Škola v přírodě ..................................................................................... 11 - 20
Soutěže .................................................................................................................................... 21 - 22
Projektové dny ......................................................................................................................... 23 - 29
Čínský horoskop ............................................................................................................................. 30
Pro chytré hlavy .............................................................................................................................. 31
Pohádka na závěr ........................................................................................................................... 32
Akce, které se uskutečnily na naší škole
v září, říjnu a listopadu
1.9.
3.-5.9.
10.9.
10.9.
15.9.
19.9.
24.9.
29.9.-3.10.
4.10.
9.10.
14.10.
22.10.
23.10.
28.10.
3.11.
4.11.
zahájení školního roku, slavnostní přivítání prvňáčků
Koloděj pro žáky VI. a IX. třídy (zážitkový program)
informativní schůzka v jídelně ZŠ Rosice a třídní schůzky
první schůzka k volbě povolání pro žáky IX. třídy a jejich rodiče
setkání „Čtyřky“
cvičná evakuace školy
schůzka se zástupci SOŠ a SOU pro žáky IX. třídy a jejich rodiče
škola v přírodě - Daňkovice
setkání „Čtyřky“
podzimní Drakiáda s mateřskou školou
návštěva Burzy škol v Chrudimi žáky IX. třídy
celoškolní projektový den na téma Voda
turnaj v malé kopané - memoriál T. Šedého (Hrochův Týnec)
státní svátek – 90. výročí vzniku Československa
návštěva IPS ÚP Chrudim žáky IX. třídy
soutěž zručnosti na SŠ strojnické v Chrudimi - IX. třída
Některé akce, které se uskuteční na naší škole
v listopadu, prosinci a lednu
čtvrtletní pedagogická porada
konzultační den + volba do ŠKOLSKÉ RADY+ setkání „Čtyřky“
Vánoční jarmark ve škole (ve spolupráci s Komunitní školou
Rosice, o.s.)
5.12.
Mikuláš ve škole
19.12.
vánoční třídní besídky
22.12.
začátek vánočních prázdnin
leden 2009 lyžařský výcvik dle zájmu žáků
leden 2009 testy Cermat
12.11.
26.11.
4.12.
2
Ředitelské okénko
Školní rok nám plyne jako voda a já mám pro dospělé čtenáře tři
sdělení, která mají za úkol přispět ke zkvalitnění činnosti školy a
její spolupráce s dalšími subjekty.
Co je to ta „Čtyřka“?
ČTYŘKA jsou kompetentní zástupci Rady školy (předsedkyně Rady školy),
vedení školy (ředitel, zástupkyně) a subjektů, které mají spolupráci se školou ve své
náplni - Komunitní školy Rosice, o.s. (předsedkyně) a občanské sdružení Rosa I
(předseda).
Čtyřka je svolávána za účelem zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými
subjekty, plánování školních akcí, včetně podpory a organizace, a vymezení
působnosti a kompetencí jednotlivých subjektů.
OZNÁMENÍ
V Rosicích 20.10.2008
Zákonným zástupcům nezletilých žáků Základní školy Rosice - volba do
ŠKOLSKÉ RADY
V souladu s volebním řádem vyhlašuji dle § 167 „Školského zákona“ volby do
Školské rady při Základní škole Rosice.
Volby se uskuteční ve středu 26. listopadu 2008 od 15 do 17 hod. v budově školy.
Na základě volebního řádu školské rady zřizuji volební orgán, který bude dbát na
regulérní průběh voleb.
Volební orgán se skládá ze tří členů:
Marie Janečková – předseda
Martina Janečková – zapisovatel
Jiří Hlaváček- člen volební komise
Náplň práce volebního orgánu je obsažena ve volebním řádu.
Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději 14 dnů přede dnem
konání voleb. Seznam navržených kandidátů je umístěn na vývěsce před budovou
školy.
Milan Barták,
ředitel školy
Na škole vzniká Žákovský parlament!!!
Žákovský parlament (ŽP) je nezávislým orgánem žáků školy složeným ze
zástupců – „parlamentářů“ – jednotlivých tříd, počínaje druhým ročníkem.
3
Předsedou ŽP se stává „vyzrálá“ osobnost, která je schopna přiměřeně reagovat
a jednat s dospělými. Schází se nejméně jednou v měsíci. Volební období zástupců
ŽP je jeden rok.
Parlament se bude scházet 1krát měsíčně v dopoledních hodinách s vedením
školy, případně s pozvanými hosty. V této době bude žák z výuky omluven. Během
volebního období navštíví naši žáci Parlament ČR a naváží kontakt s jiným
žákovským parlamentem v regionu.
Za jednotlivé třídy byli zvolení tito zástupci:
2. třída
Nikol Hesová
3. třída
Denisa Pospíšilová
4. třída
Bára Chytilová
5. třída
Markéta Jiroutová
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída
Martina Chmelíková
Hedvika Chourová
Tomáš Bažant
Lukáš Krátký
Ustavující schůze ŽP se uskutečnila 5. listopadu 2008. (Více přineseme v dalším čísle
Rosíka.)
Milan Barták, ředitel školy
I velcí mohou do školy
aneb koutek Komunitní školy
V letošním školním roce připravila komunitní škola pro své žáky velké
množství volnočasových aktivit, a to jak celoročních, tak i víkendových.
Mezi ty, které se konaly již v loňském školním roce, patří: kroužek
keramiky, karate, orientální tanec, šachy, dopravní kroužek a hra na flétnu.
Florbal, hra na kytaru, malba a grafika patří mezi nově nabídnuté
aktivity. Určitě velikým přínosem pro naše žáky je konverzace v anglickém jazyce
s rodilou mluvčí Jane Zanoni. Víkendové aktivity jsme rozšířili o práci s pedigem –
výroba zvonečků a tácků.
Ludmila Kociánová, koordinátor KOŠ
Paní učitelka Kociánová se mě zeptala, co očekávám od anglické konverzace
s rodilou mluvčí a jestli si myslím, že je dobře, že je ve škole možnost takovéto aktivity…
Odpovídám, že má očekávání určitě obsahují spolupráci, komunikaci a zdokonalení
se v anglickém jazyce. Ano, myslím si, že je dobré, když je tu možnost této aktivity,
protože určitě pomůže spoustě lidem. Na naší škole se sice anglicky učíme, ale buď něco
překládáme, doplňujeme nebo čteme a nemluvíme souvisle (alespoň my,
deváťáci)…Takže kroužek angličtiny určitě oceňuji a doufám, že se moje očekávání splní.
Gabriela Paclíková, IX. třída
R o z h o v o r
s Jane Zanoni, lektorkou anglického jazyka
1. Odkud pocházíte a kde nyní žijete?
Pocházím z Ameriky, žila jsem na Floridě. Nyní žiju v Orli u Chrudimi.
2. Jak jste tu dlouho?
Jsem tu šest let.
4
3. Líbí se Vám tu?
Mám to tu moc ráda.
4. Jaké máte povolání?
Jsem učitelka angličtiny.
5. Jaké je Vaše oblíbené jídlo?
Moje oblíbené jídlo je hovězí steak.
6. Jaký je Váš oblíbený herec a film?
Můj oblíbený herec je Johny Depp a film „Karlík a továrna na čokoládu.“
7. Znáte nějaký český film?
Mám ráda české komedie.
8. Jaký český film se Vám líbí?
Líbí se mi film Slavnosti Sněženek.
Děkujeme za rozhovor. Eliška Růžičková a Gabriela Paclíková, IX. třída
Koutek výchovného poradenství
Každým rokem se podzim stává pro žáky IX. třídy zcela zásadní z pohledu volby
jejich budoucího zaměření v „dospěláckém“ životě. Snažíme se jim proto poskytnout co
nejvíce informací a možností setkat se se zástupci škol, které jim poskytnou další nutné
vzdělání pro výkon budoucího povolání. Zde Vám představujeme některé podniknuté
kroky. Schůzky výchovné poradkyně s žáky a rodiči jsou na naší škole považovány za
samozřejmost. ☺
Eva Malinská, výchovná poradkyně
Krok 1:
„Sešlost“ deváťáků Základní školy Rosice a Základní školy Chrast
se zástupci SOŠ a SOU Pardubicka
Tato sešlost (schůzka) pro nás, IX. třídu byla dost důležitá, možná i poučná. Konala
se v jídelně ZŠ Chrast za spolupráce SOŠ (střední odborné školy) a SOU (střední odborná
učiliště). Schůzku organizovaly Mgr. Eva Malinská (ZŠ Rosice) a Mgr. Lenka Budínská
(ZŠ Chrast). Tato schůze nám měla dát (a doufám, že i dala ☺) dost informací o SOŠ a
SOU. (Např. Jaké studijní předpoklady máme mít, abychom na námi vybrané škole uspěli,
kde tato škola sídlí, kdy má dny otevřených dveří a co pro nás nabízí.) Já doufám, že jsme
si snad dobře vybrali a je na nás, kam se vydáme a že všichni ve zdraví uspějeme. ☺
Petra Bartoníčková,IX. třída
Krok 2:
Přehlídka středních škol a středních odborných učilišť v Chrudimi
Burza škol se konala 14.10. - 15.10.2008 již tradičně v chrudimském Muzeu. Bylo
zde možno shlédnout nepřeberné množství škol z celého Pardubického kraje, ale našly se i
výjimky z krajů vzdálenějších.
Školy měly připraveny hezké prezentace ve formě počítačové, tištěných plakátů či
jinak zhotovených prací. Žáci tak měli možnost shlédnout, co která škola nabízí, a
informovat se, co jim daná škola či obor může přinést a zda je pro ně vhodný pro další
vzdělání. Pro každého žáka měly školy připraveny propagační letáčky s informacemi o
5
přijímacích zkouškách, oborech, které nabízejí, o dnech otevřených dveří, které pořádají a
mnoho jiných zajímavostí.
Myslím, že žáci deváté třídy projevili veliký zájem o tuto akci, a hlavně jim
přinesla rozšíření pohledu na jejich další vzdělávání. Mnozí z nich si po této akci již našli
právě ten obor či školu, kterou by do budoucna chtěli mít nejenom vyplněnou na své
přihlášce, ale ji i studovat!
Monika Dobruská, zastupující výchovná poradkyně
Krok 3:
Úřad práce Chrudim
Dne 3. 10. 2008 se devátá třída zúčastnila exkurze na Úřadu práce v Chrudimi, kde
nám jeho zaměstnankyně dělala přednášku o výběru škol, povolání a uplatnění se
v zaměstnání. Dozvěděli jsme se různé informace např.: o placení zdravotního pojištění,
brigádách a pracovním uplatnění, které je v ČR legální od 15 let s ukončenou docházkou
do ZŠ.
Gabriela Paclíková, IX. třída
Krok 4:
Soutěž zručnosti a exkurze na „strojárně“ v Chrudimi
Dne 4.10. 2008 devátá třída navštívila Střední školu průmyslovou strojnickou,
technickou a Vyšší odbornou školu v Chrudimi. Kde se konala již tradiční soutěž ve
zručnosti. Paní učitelka nás rozdělila na skupinu holek a kluků, přičemž kluci šli do jedné
budovy a my, holky do druhé. Paní učitelka nám nejdříve povídala o novém oboru, který
se jmenuje Řízení a informatika v oděvnictví, potom jsme vyplňovaly dotazník,
vybarvovaly obrázek, na kterém byl nakreslený model rokokových šatů a nakonec kreslily
portrét uhlem.
Gabriela Paclíková, IX. třída
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ve školním roce 2008/2009 školní družina
prochází mnoha změnami. První z nich je její
přemístění do jiných prostor ve školní budově. Zda to
byla změna k lepšímu se můžete dočíst v malé anketě,
kterou ve školní družině provedli naši noví redaktoři ze
šesté třídy. Snažili se zjistit aktuální informace a
pohled žáků, kteří družinu navštěvují.
Druhou, neméně podstatnou změnou, se stala
změna provozu školní družiny.
Eva Malinská
Změna provozu školní družiny od 1. října 2008
Z důvodů poptávky jsme za podpory Komunitní školy Rosice, o.s. upravili rozvrh provozu
školní družiny tak, aby vyhovoval Vašim potřebám.
Poplatek: bez poplatku
Provoz školní družiny: Školní rok 2008/2009
(ranní i odpolední provoz)
Po – Pá od 6.05 do 7.25 – ranní družina
M. Barták, ředitel školy
od 11.20 do 15.35 – odpolední družina
6
Anketa ve školní družině
1.
2.
3.
4.
5.
Adélka, II. třída
Chodíš do družiny pravidelně?
Ano.
Která ze školních družin je lepší, stará nebo nová?
Nová.
Co se Ti líbí v nové družině?
Počítače.
Co ve družině nejčastěji děláš?
Hraju si.
Která hračka je ve družině tvá oblíbená?
Počítač.
Za rozhovor děkuje Jiřka Šimonová
Pepa Krátký, II. třída
1. Chodíš do družiny pravidelně?
Ano.
2. Která ze školních družin je lepší, stará nebo nová?
Nová.
3. Co se Ti líbí v nové družině?
Počítač.
4. Co ve družině nejčastěji děláš?
Hraju si.
5. Která hračka je ve družině tvá oblíbená?
Počítač.
Za rozhovor děkuje Míša Dostálová
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
Kája Jiroutová, III. třída
Chodíš do družiny pravidelně?
Ano.
Která ze školních družin je lepší, stará nebo nová?
Nová.
Co se Ti líbí v nové družině?
Počítače.
Co ve družině nejčastěji děláš?
Hraju si s nějakými autíčky.
Která hračka je ve družině tvá oblíbená?
Autíčko.
Za rozhovor děkuje Kačka Motyčková
Matěj Hyksa, III. třída
Chodíš do družiny pravidelně?
Ano.
Která ze školních družin je lepší, stará nebo nová?
Nová.
Co se Ti líbí v nové družině?
Lego.
Co ve družině nejčastěji děláš?
7
Hraju si s legem.
5. Která hračka je ve družině tvá oblíbená?
Lego.
1.
2.
3.
4.
5.
Za rozhovor děkuje Martin Šach
Filip Marel, III. třída
Chodíš do družiny pravidelně?
Ano.
Která ze školních družin je lepší, stará nebo nová?
Nová.
Co se Ti líbí v nové družině?
Papíry. (Filip velmi rád maluje a pracuje s papírem.)
Co ve družině nejčastěji děláš?
Hrajeme si venku.
Která hračka je ve družině tvá oblíbená?
Papír.
Za rozhovor děkuje David Stupavský
V anketě jsme oslovili také dva prvňáčky, proto je otázka ohledně srovnání staré a nové
družiny logicky vynechána. Poznámka redakce
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Natálka Laubová, I. třída
Chodíš do družiny pravidelně?
Ano.
Co se Ti líbí v nové družině?
Počítače.
Co ve družině nejčastěji děláš?
Hraju si.
Která hračka je ve družině tvá oblíbená?
Nejraději si hraju s kamarádkou na zdravotnictví.
Za rozhovor děkuje Andrea Červinková
Sabinka Dostálová, I. třída
Chodíš do družiny pravidelně?
Jo.
Co se Ti líbí v nové družině?
Hračky.
Co ve družině nejčastěji děláš?
Hraju na počítači.
Která hračka je ve družině tvá oblíbená?
Puzzle.
Za rozhovor děkuje Martina Chmelíková
Alena Dostálová, vychovatelka ve školní družině
1. Která ze školních družin je lepší, stará nebo
nová?
Já si myslím, že tahle nová, protože máme větší
prostory, je taky světlejší a děti mají větší rozběh.
8
2. Co se Vám líbí v nové družině?
Právě ta světlost, máme tady i více elektroniky, televizi, rádio, což jsme neměli,
protože tam nebyla dostatečně rozvedená elektřina. Ale i to, že si tady děti mohou
mnohem pohodlněji hrát. Nejsou tak namačkané na sobě, jako tomu bylo ve staré
družině.
3. Co ve družině nejčastěji děláte?
Na počítači ne! Učíme se básničky – teď právě na písmeno p, protože jsme domluvené
s paní učitelkou v první třídě. Zpíváme a tancujeme. Dětem se nejvíce líbí, když
chodíme ven a tam hrajeme různé pohybové nebo míčové hry podle počasí.
Za rozhovor děkuje David Stupavský
Tradiční akce školní družiny
Každý podzim naše školní družina žije pořádáním dvou významných akcí. Jedna se
koná pouze v rámci družiny a jmenuje se „Loučení s létem“, druhá je určena nejen pro celou
základní školu, ale i pro školu mateřskou. Velkou akcí podzimu je již tradiční Drakiáda.
Eva Malinská
LOUČENÍ S LÉTEM
Tradičně již nastal čas, kdy se v naší školní družině loučíme s létem. Na začátku října,
přestože bylo krásné podzimní počasí, natrhali jsme si kytičky, které v tomto období kvetou
(jiřiny, růže, afrikány …). Každý z nás si přinesl kytičku, a tu jsme pouštěli ze synčanského
mostu. Zároveň jsme se i dívali, které kytičky doplavou nejdále a vyprovázeli je písničkou o
podzimu, kterou jsme se v naší družině učili.
Podzim, jako takový je i pro naši družinu ve znamení nejen ,,Loučení s létem” ale též
symbol ,,Drakiády”.
DRAKIÁDA
Dne 9. října se konala na
místním hřišti od 16 hodin
,,Drakiáda” kterou pořádala tak
jako je již tradice základní škola
spolu s mateřskou školou.
Téma
Drakiády
bylo
,,SNĚHURKA
A
SEDM
TRPASLÍKŮ” a jak již název
napovídá, tyto pohádkové postavy provázely celou drakiádou naše soutěžící. Každý účastník na
začátku dostal tradičního malého dráčka, kterého na každém stanovišti tak, jak plnil dané úkoly
dodělával tiskátky. Po splnění všech úkolů se dostavil ke Sněhurce, kde měl poslední úkol –
dodělat drakovi ocas.
9
Jako odměnu za dobře splněný úkol dostal každý účastník poukázku na odměnu u p.
Větrovské a také perníček, který upekla p. Krátká. Počasí se nám na této akci vydařilo. Dráčci
létali. Celým programem nás hudebně provázel p. Šulc.
Na závěr bych ráda poděkovala všem žákům, kteří mi za školu pomáhali u jednotlivých
soutěží. 9. tř. – Šimonová M., Svobodová N., Samková P., Bartoníčková P., 8. tř. – Stupavská
P., Samková P., Chlebounová Z., Mládková V., 6. tř. – Dostálová M., Tesařová M., Červinková
A., Motyčková K., Šimonová J., 5. tř. – Jiroutová M., Hesová M., Sádecká A., Hanzlová K.
Alena Dostálová, vychovatelka školní družiny
Postřehy některých žáků ŠD:
Loučení s létem
Na loučení s létem jsem si přivezla drobné jiřiny a dívala se, jak plavou po vodě. Líbilo
se mi to, neboť to byla nejen pěkná procházka, ale krásně nám k tomu svítilo sluníčko.
Karolína Jiroutová III. tř.
Na loučení s létem se mi líbilo hlavně to, že jsme celou cestu mohli běžet až k mostu.
Tam jsme počkali na ostatní a kytky pouštěli z mostu. A ve zdraví a vesele se vrátili do družiny.
Matěj Hyksa III.tř.
Šli jsme pouštět kytky a paní učitelka nás fotila. Dívali jsme se, jak plují, a potom jsme
šli do družiny.
Radek Dušek III.tř.
Drakiáda
Na letošní ,,Drakiádu” nám pěkně foukal vítr a soutěže u trpaslíků se mi také moc líbily.
Denisa Pospíšilová III.tř.
Byla jsem na drakiádě, pouštěla jsem draka a taky soutěžila. Moc se mi to líbilo. Ale
bohužel se mi porouchal drak.
Aneta Jirsáková III.tř.
Počasí bylo pěkné. Draci létali. Byla tam Sněhurka a sedm trpaslíků. Taky tam bylo
občerstvení a soutěže. Za soutěže jsme dostali odměny: diplom, perníček a lístek, za ten jsme si
mohli koupit, co chceme.
Dan Farkaš III.tř.
Obě tyto podzimní akce se nám nejen vydařily, ale také líbily. Počasí nám také přálo,
takže to bylo fajn.
Žáci ŠD
Malá napověda pro anglickou spojovačku na str. 31
connect- spojit
where – kde
dot – bod
bear – medvěd
to see – vidět
live – žít; bydlet
10
Někdy ani netušíme, co se v dětech skrývá. V Anetce možná malá básnířka. Posuďte sami.
Básničku na téma drakiáda napsala při hodině českého jazyka.
↓Vybarvi si.
Dráček
Anetka Jirsáková
Byl jednou jeden dráček,
vyletěl až na obláček.
Tam bylo moc vysoko,
viděl hodně daleko.
Spatřil mamky, taťky, děti,
těm však nikdy neuletí.
Maj ho totiž na provázku,
jdou s ním dneska na procházku.
ŠKOLNÍ AKCE
Prvňáčci poprvé ve škole
Je pondělí 1. září. Čekám společně s Krtečkem a Zajíčkem na nové prvňáčky. A už jsou
tady! Přicházejí společně se svými rodiči. Někteří s úsměvem na tváři, jiní s obavami v očích.
Vše se rázem rozplyne. Vítají se s kamarády ze školky a hledají si svá jména. A už sedí
v lavicích, kde je všechny vítá pan ředitel. Ale někdo nám tu chybí? Ztratil se nám Zajíček. Za
chvilku ho přivádí paní učitelka Malinská s deváťáky. Děti od nich dostávají
pytlíčky s překvapením. Tak jsme se tu všichni konečně sešli. Je nás 16 prvňáčků a
Krteček se Zajíčkem. Ještě pár foteček a hurá domů.
A tak vám, milí prvňáčci, přeji, aby se vám ve škole líbilo, našli jste si nové
kamarády a spoustu krásných zážitků. Rodičům přeji hodně radosti a trpělivosti.
Jitka Bumbálková, třídní učitelka 1. třídy
Přivítání prvňáčků
Dne 1. 9. 2008, kdy se z nás stali deváťáci, jsme šli přivítat naše nejmladší spolužáky,
kteří nastoupili do 1. třídy. Jako pozornost na uvítanou od nás každý obdržel malý sáček
s překvapením a od paní učitelky Malinské dostala celá třída maňáska, který je bude provázet
po celý školní rok.
Milí prvňáci, doufám, že se Vám bude na naší škole líbit a přeji Vám úspěšný školní rok.
Eliška Růžičková, IX. třída
Jak vypadal první den v první třídě víme, ale jak se dívají prvňáci na školu poté, co už do
ní chodí více než měsíc?
Zeptali jsme se v I. třídě
1. Jak se jmenuješ?
Zuzka Stehnová
2. Jak se Ti líbí ve škole?
Dobře.
3. Co Tě ve škole baví nejvíc?
Jak barvíme a učíme se.
4. Hrajete s paní učitelkou o hodině
hry? Jaké?
Pexeso, Na medvěda, Myšku, Ježka.
1. Jak se jmenuješ?
Tomáš Charvát
2. Jak se Ti líbí ve škole?
Dobře.
3. Co se Ti líbí na hodinách výuky?
Učení.
4. Hrajete s paní učitelkou o hodině
hry? Jaké?
Na medvěda, Malý, tlustý.
Jak se jmenuješ?
Nikolka Švitorková
1. Jak se Ti líbí ve škole?
Hezky.
2. Co Tě ve škole baví nejvíc?
Učení.
3. Hrajete s paní učitelkou o hodině hry? Jaké?
Malý, tlustý, Hruška na zem spadla,
Medvěd, Myška, Šašek.
Za rozhovory děkují Martina Chmelíková a Andrea Červinková
Koloděj aneb co se děje kolem nás
Zážitkový program naší školy, podle mého názoru, již není třeba dlouze představovat.
Projekt realizujeme již od roku 2003 a na jeho podporu jsme i letos získali grant od
Pardubického kraje, část nákladů nám pomohlo uhradit také sdružení rodičů. Jak ho vnímali
jeho účastníci letos, posuďte sami z následujících příspěvků.
Eva Malinská
..Ve dnech 3.9 - 5.9. vyjela VI. a IX. třída na Koloděje na
Svratouch. Bylo tam hezké prostředí u lesa. Míša Dostálová, VI. třída
..Z učitelů jeli p.uč. Dobruská, p.uč.. Malinská a p.uč. Fuksová.
Cesta tam byla příjemná. Bydleli jsme na chatkách. ….
Katka Motyčková, VI. třída
..Přijeli jsme na Koloděje, poznali jsme Kaktuse, byl to fakt borec.
Já si myslím, že na Koloděje nikdy nezapomenu. Bylo to tam luxusní,
hráli jsme skvělé hry.
Marek Stehlík, VI. třída
..Když jsme tam přijeli, tak jsme šli hrát čtverec. … Nejlepší
byl uzel, ten byl víc na přemýšlení, ale zvládli jsme to.
Honza Šumpík, VI. třída
..Byli jsme rozdělení na dvě skupiny. První skupina byli
Žabáci druhá Zíne. Dělali jsme dobrý aktivity, mně se líbily
všechny. Nejvíc se mi líbilo slaňování, bažina a pochod důvěry. U
toho pochodu důvěry jsem měla docela strach, ale bylo to dobrý.
Kačka Vašková, VI. třída
..Pak mě bavil uzel, u toho jsme museli přemýšlet, jak se z toho dostat, abychom uzel
rozvázali, ale nakonec se nám to povedlo. Moc dobře tam paní kuchařka vařila. Moc se mi ty tři
dny líbily a těším se moc do deváté třídy, až pojedu zase.
Míša Tesařová, VI. třída
12
..Aktivita spočívala v tom, že jsme slaňovali po skále dolů po laně. Nebylo to povinné,
jen kdo chtěl. Ke skále za námi přišel i sám pan ředitel. … Měli jsme možnost slaňovat ze dvou
lan. Bylo to super, že jsme si měli možnost zkusit slaňovat ze skály. …
Andrea Červinková, VI. třída
..Nejvíc mě zaujalo slaňování z 12 metrové skály. Když jsem
vylezl nahoru, neměl jsem dobrý pocit. Když jsem začal slaňovat
dolů, rozklepalo se mi celé tělo. Hrozně jsem se bál. Ale bál jsem
se zbytečně, protože jsem důvěřoval všem, kteří mi říkali, jak mám
slaňovat. Když jsem byl už dole, byl jsem rád, že vůbec žiju. Nikdy
na to nezapomenu….
Ondřej Šach, VI. třída
..Další zajímavá hra byla: pochod důvěry (pochod lesem po slepu) to jsme si zavázali oči
šátkem a druhý nás vedl (to byl vždy někdo z IX. třídy) lesem, pak jsme se vyměnili a šesťák
vedl deváťáka, dokud jsme nedošli k chatkám. Koloděj se mi moc líbil a těším se do IX. třídy,
až pojedu zase.
Míša Dostálová, VI. třída
..Nejvíce mě zaujala hra pochod důvěry, šel jsem s Nikčou
Svobodovou, bylo to s ní super! Moc se mi to líbilo!
David Stupavský, VI. třída
..Nejvíc se mi líbila aktivita pavučina a koně. Při aktivitě
pavučina jsme si vzájemně pomáhali přelézt pavučinu. …
Martina Chmelíková, VI. třída
..Ještě tam s námi byl Roman – jeho přezdívka Kaktus. To
byl suprový chlap. Nejvíc mě zaujaly dvě hry – blbá hlava a
evoluce. Ale nejvíc mě bavila evoluce, ta hra je o tom, že jste:
vajíčko, kuře, slepice, slon, opice a člověk. …
Jiřka Šimonová, VI. třída
… Ve hře bažina jsou dvě družstva. Je tam 100 políček a vede
pouze jedna cesta a žáci se střídali a museli typovat nebo se mohli
radit s družstvem, kudy vede. Nebylo to na body, ani na čas. Šlo
jen o to si zahrát.
Martin Šach, VI. třída
.. A taky se mi líbila hra špaček, protože jsem si to vyzkoušel … a
potom jsem byl rád, že jsem si zahrál. Jakub Beran, VI. třída
Koloděj byl dobrý. Byla tam sranda, hodně her. Ale největší
zážitek byl, když jsme slaňovali. Ze začátku jsem se bál, ale pak
už to šlo. Prostě Koloděj byl pro mě dobrý v tom, že jsem dostal
hodně nových zážitků, poznal spoustu nových her a ponaučení. Jo,
a ještě tam byla hodně důvěra.
Tomáš Ivanič, IX. třída
13
Dne 3. září se šestá a devátá třída vydala do Svratouchu na třídenní výlet jménem
Koloděj. Ani jeden ze tří dnů jsme se nenudili. Každou disciplínu jsme na konci hodnotili
v komunitním kroužku. Tři dny jsme se pohybovali v lese a krásném prostředí.
Jakub Čečetka, IX. třída
Tento Koloděj byl fakt super. Hry byly naprosto „ bombastický“. Užila jsem si to, byla
spousta legrace. Akorát je mi líto, že už se to nebude opakovat. Petra Bartoníčková, IX. třída
Když Koloděje zhodnotím, musím říci, že to hodně pomohlo tomu, abychom se více
jako třída poznali a poznali i mladší spolužáky, kteří tam s námi byli.
Eliška Růžičková, IX. třída
Aktivity byly velmi zajímavé a zábavné. Pro mě je velmi důležité, co si o mně lidé myslí,
takže hra „ Jsem, umím a mám“, byla pro mne velmi zajímavá. Během dne jsme se scházeli ve
společenské místnosti, kde jsme seděli v kruhu na komunitě, posílali si symbol naší aktivity –
Koloděje, který tímto důstojně předával právo možného vyjádření se k jednotlivým aktivitám.
Za krásně strávené tři dny bych chtěla poděkovat paním učitelkám, paní kuchařce za výborné
jídlo i panu řediteli, který nás se svým synem Vítkem také navštívil. Nesmím ani zapomenout
na suprovou šestou třídu!
Nikola Svobodová, IX. třída
Myslím si, že se Koloděj velmi povedl.
Lukáš Krátký, IX. třída
Mně se nejvíce líbila „ Veverka“, „Evoluce“, „ Slepý pochod“, „ Špačci“, atd. Bylo to
hodně o spolupráci. Moc se mi tam líbilo.
Lucka Teplá, IX. třída
Skoro všechny dny jsme hráli hry, jak zábavné, tak poučné. Byla velká sranda. Po
všechny dny jsme byli rozděleni do dvou skupin – „ Zíne“ a „ Žáby“. Vrátili jsme se všichni
zklamaní, že jsme byli na Koloději již naposled. Rádi bychom tam zůstali ještě déle, klidně přes
víkend. Všem se nám na Koloději líbilo, a budeme určitě vzpomínat v dobrém. Tak to tedy
cítím alespoň já.
Lukáš Michler, IX. třída
Hráli jsme různé hry, prostě zábava nepopsatelná…Moc mě to tam bavilo a zůstal bych
tam déle.
Martin Smejkal, IX. třída
Z Koloděje mám smíšené pocity…Na jednu stranu to byly
úžasné tři dny a znova bych se tam vrátila. Na stranu druhou je mi
líto, že už to není možné… Do dotazníku (co očekávám od místa,
aktivit a lektorů) jsem napsala, že očekávám spolupráci,
komunikaci, zábavu, pevné nervy a slaňování. Moje očekávání se
splnila. Myslím, že letošní deváťáci se chovali úplně skvěle – my
byli tenkrát, coby šesťáci vyplašeni, nechtěli jsme se zapojovat do
her… Letošní Koloděj byl fakt ten nejlepší.
G. Paclíková, IX. třída
Chtěla bych poděkovat všem deváťákům za jejich příspěvky ke Koloději, je to krásné
ocenění poměrně náročné přípravy celé akce. Děkuji VÁM!
Eva Malinská
Návštěva muzea v Chrasti
Dne 17.9.2008 jsme navštívili chrastecké muzeum za doprovodu pana učitele Línka. Ze
školy jsme vyšli po 4. vyučovací hodině a vrátili jsme se asi v 14.30 zpět do Rosic. V muzeu
14
byla ke shlédnutí výstava abstraktních obrazů od Kateřiny Joselové s názvem Modrou linkou,
také videa o historii města Chrast. Po prohlídce muzea nám dal pan učitel rozchod po
chrasteckém náměstí, kde jsme si nakoupili a odjeli domů. Moc se nám to všem líbilo.
David Smejkal, VII. třída
Podzimní škola v přírodě Daňkovice
2., 3., 4. třída
29. 9. – 3. 10. 2008
Žďárské vrchy v pověstech aneb
„Kterak se brambory na Vysočinu dostaly“
Naše škola v přírodě byla plná pověstí. Ale také her a soutěží, vycházek a výletů do
přírody, pěkného počasí (které jsme ani nečekali) a šikovných dětí, které zvládly plnit všechny
úkoly a postarat se o sebe celý týden bez maminek a tatínků.
Až někdy na podzim nebudete mít co dělat, zajeďte si určitě na Vysočinu. Je tam krásně.
Možná, že ještě někde potkáte naše „bramboráčky“ (postavičky, které jsme vyráběli z brambor)
nebo lesní domečky, které jsme pomáhali stavět statečnému rytíři, když přemohl zlé
loupežníky. A nezapomeňte tam od nás pozdravovat!
Michaela Pavlíková
Velké poděkování patří všem, kteří nám do školy v přírodě přispěli sponzorským darem.
Díky vám čekaly na děti krásné odměny za hry a soutěže.
A jak se vlastně ty brambory dostaly na Vysočinu? Takto nám to vypráví pověst:
Vysočina, to býval vždycky kraj krásný, ale chudý. Živobytí zde bylo velice těžké, lidé
často neměli co do úst. Na polích se urodilo více kamení než obilí, a tak se tu v chaloupkách
neustále střídala bída s nouzí.
Lidé si často stěžovali na svůj těžký úděl. Od rána do soumraku tvrdá lopota a na
skromných, kamenitých políčkách se nakonec urodilo tak málo, že se tuhé a dlouhé zimy zdály
k nepřečkání. I modlili se k Pánubohu, aby jim jejich úděl alespoň trochu ulehčil.
A protože byli na Vysočině lidé zbožní a pracovití, tak se Pánbůh nad nimi smiloval.
Pozval jejich zástupce k sobě do království nebeského, že je něčím obdaruje. Dlouho se Horáci
dohadovali, kdo z nich k Pánubohu půjde. Nakonec vybrali nejstaršího, nejchytřejšího,
nejchudšího a nejbohatšího. A protože ten nejchudší měl spoustu dětí, vzal sebou i jedno z nich,
chlapce asi desetiletého.
Když přišli k Pánubohu, ukázal jim na stůl pokrytý obilím, ovocem a dalšími plodinami.
„Tady si můžete vybrat," řekl jim, „ale dar si smíte odnést jenom jeden."
A měli z čeho vybírat. Žito, pšenice, ječmen, meruňky, broskve, hrozny, banány,
pomeranče a mnoho a mnoho dalších. Horákům až oči přecházeli, něco takového v životě
neviděli. Koukali na všechno to bohatství a nemohli se rozhodnout. Ten nejchytřejší z nich
povídá: „K čemu by nám to všechno bylo, když se to na našich kamenitých políčkách stejně
neurodí."
V tom předstoupil před Pánaboha klučina, kterého s sebou vzali a prosí. „Pane Bože, dej
nám prosím tě něco, co by nás děti zahřálo na pastvě. Vždycky si rozděláme ohníček, ale ještě
něco teplého do žaludku, kdyby bylo, to by nám moc pomohlo. Často je chladno a fouká u nás
tak studený vítr, že nás ruce i nohy zebou."
15
A Pánbůh se pousmál, pokýval hlavou a dal mu do kapsy několik brambor. Horáci
poděkovali a vydali se domů. Brambory zasadili a světe div se. Z jedné hlízky se urodila
spousta dalších. Bramborům nevadila ani zima a vítr, ba dokonce ani kamení. Pasáčky pak
zahřívaly na pastvě. Stačilo rozdělat ohýnek a do žhavého popela jich pár zahrabat. Pak už
necítili ani zimu a také bylo hned veseleji. (zdroj informací http://www.zdarskevrchy.cz/povesti/2553)
Pověsti se podobně jako pohádky šířily v minulosti mezi lidmi.
Často se vztahují k určitému místu nebo události. Pověst bývá částečně
nebo i úplně vymyšlena, i když to vypadá, že se skutečně stala.
I my ve škole v přírodě jsme se pokusili vymyslet nějakou pověst. A
protože jsme právě navštívili zříceninu hradu Štarkov, píše se o hradech
také v některých našich pověstech. A jak se nám to povedlo? Posuďte
sami.
Hrady a zámky
Byl jednou jeden hrad a v něm strašilo. Na hrad přijela princezna a
ta princezna se jmenovala Klára. Druhý den byla bouře a najednou se objevil ohnivý kočár. A
ten kočár zastavil před hradem a vystoupila čarodějnice a ta vešla do hradu. Kláru zaklela.
Když ji políbí princ, tak ji vysvobodí. Princ to udělal a všichni oslavili vítězství.
Filip Marel, Dan Farkaš III. třída, David Halamka, Pavel Stehno IV. třída
Hrad a hraběnka
V jednom opuštěném hradu žila opuštěná hraběnka a ta měla dvě dcery. A ty dvě dcery
měly dlouhé vlasy. Ale ta hraběnka ty dvě dcery neměla ráda. A ty dcery měly svého otce
daleko od nich. A proto se rozhodly, že mu napíšou dopis. A tak ten dopis napsaly, ale přišla
tam hraběnka a ten dopis jim roztrhala. Pak odešla do lesa na procházku a už se nikdy nevrátila.
Denisa Pospíšilová, Tereza Novotná, Bára Michlerová, III. třída
Tajemství
Byli jednou tři kluci, kteří se sešli a chtěli na hrad. Tak šli na hrad a hledali tajemství.
Tomáš řekl, že nic nenajdou a tak šli domů. Druhý den tam znovu – a najednou nic – hrad tam
nebyl. Byl tam jenom kočár. Šli ho prohledat a našli tam jen kosti. Pak šli domů. Lukáš zjistil,
že včera byl úplněk. A tak tam příště šli zase za úplňku a hrad tam zase byl. Byl tam i ten kočár
s kostmi, ale těch kostí tam bylo víc.
Milan Novák, Ondra Tesař, Michal Žalud, IV. třída
O bábě kořenářce
Jedna baba kořenářka prodávala koření. Nebylo to
normální koření, ale bylo kouzelné. Mělo takovou moc, že
dokázalo uzdravit i mrtvého. Vesnice byla plná nemocných.
Jedna mladá žena měla nemocného bratra, tak běžela
k babičce kořenářce a prosila ji, aby jí dala trochu koření.
Neměla však peníze. Byla chudá. Babička byla hodná, tak jí
trochu dala. Žena rychle utíkala zpátky, dala koření bratrovi a
ten se hned uzdravil. Pak došli společně k babičce a
poděkovali jí.
Jožánek Volf, Áňa Jirsáková, Ráďa Dušek, Kája Jiroutová, III. třída
Naši druháci byli na své první škole v přírodě. Někteří z nich byli dokonce poprvé někde
sami, bez rodičů. Jak na to vzpomínají?
16
Líbilo se mi všechno na Škole v přírodě. Hráli jsme starodávné hry. Chodili jsme na
výlety. Nejhezčí byl výlet na Štarkov. Bydlel jsem na pokoji s Péťou a Rendou. Pepča Krátký
Ve škole v přírodě se mi moc líbilo. Opékali jsme brambory u
ohně. Hledali jsme poklad. Byli jsme na zřícenině Štarkov. Vyráběli
jsme „Bramboráčky“.
Krištof Howlett
Ráno nás autobus odvezl do Daňkovic. Po příjezdu bylo
ubytování, oběd a odpočívání s lenošením. Druhý den jsme se
seznamovali s okolím. Ve středu nás procházka přírodou zavedla na
zříceninu hradu. Ve čtvrtek byly soutěže, hledání pokladu a večer opékání brambor. V pátek už
jen odjezd domů. Docela se mi to líbilo.
Kristýnka Procházková
Ráno kolem deváté hodiny jsme odjeli na naši první školu
v přírodě. Naše ubytovna se jmenovala Selský dvůr. Na pokoji jsem
byl se třemi spolužáky. Šli jsme na výlet na zříceninu hradu Štarkov.
Cestou jsme potkali zmiji a ropuchu. Také jsme hráli hru se
zavázanýma očima. Učili jsme se v klubovně a nejvíc se mi líbila
zřícenina.
Dan Paclík
Byli jsme na škole v přírodě v Daňkovicích. Jeli jsme
autobusem. Hráli jsme hry a chodili na výlety. Pan učitel nám
ukazoval plšíka lískového. Bylo to tam moc pěkné.
Péťa Plachý
Škola v přírodě byla moc
zábavná. Hráli jsme různé hry a
soutěže. Chodili jsme poslepu z kopce a vytvářeli jsme
„bramboráčky“. Navštívili jsme starý hrad a ten hrad byl rozpadlý.
Měli jsme krásné počasí a večer jsme opékali brambory. Těším se na
další školu v přírodě.
Nicol Hesová
Na školu v přírodě jsem se moc těšil. Těšil jsem se na hry, na výlety, na pokoj, kde budu
spát a na kamarády. Přijeli jsme do Daňkovic autobusem. Vyložili jsme tašky a pak jsme běhali
z velkého kopce nahoru a dolů. Potom jsme šli do pokojů vybalit si tašky. Druhý den jsme se
učili, psali jsme, počítali, malovali a doplňovali slova a písmena. Třetí den jsme se taky učili.
Potom jsme chodili na výlety. Moc se mi líbil výlet na zříceninu. Viděli jsme i zmiji. Taky jsme
hledali poklad. Měli jsme postřehový závod. Chutnalo mi tam i jídlo. Ve čtvrtek večer jsme
měli diskotéku a v pátek jsme se nasnídali a balili domů. Pak jsme všechny tašky dali do
autobusu a jelo se domů. Moc se mi tam líbilo, jel bych ještě jednou.
Tomáš Šiba
Byla jsem na škole v přírodě. První den byla k obědu rajská omáčka. Druhý den jsme šli
na vycházku do Sněžnice. Třetí den jsme šli na hřiště vyrábět „bramboráčky“. Čtvrtý den jsme
jezdili na lanovce. Pátý den jsme hledali poklad.
Kristýnka Šmejdová
A na doplnění ještě dva postřehy od čtvrťáků.
17
Mně se líbilo nejvíc ve škole v přírodě, jak jsme potkali zmiji,
byla ale maličká. A taky se mně líbila myš ve sklenici, kterou
chytil pan učitel Odstrčil. Byl to norník rudý. A taky opékání
bramborů v ohni bylo prima ☺.
Danda Pichnarčík
Mně se líbilo, když jsme dojeli autobusem a čekali jsme chvíli a
hned jsme mohli jít vyběhnout veliký kopec, to bylo moc těžké,
tam vyběhnout, za to dolů to běželo samo a nešlo to zastavit ☺.A
pak jsme šli do penzionu “Selský dvůr“ se ubytovat. Na pokoji jsem byl s Ondrou T. a Míšou Ž.
Třetí den jsme vymysleli draka, a místo šňůrky jsme ho uvázali sáčky…vyrobili jsme si taky
vlaštovky, které jsme pouštěli z okna. Jeden den jsme šli na dlouhý výlet 6 km tam a 6 km
zpátky, vrátili jsme se na večeři. Předposlední den jsme šli na Štarkov, nebyl to hrad, ale jen
zřícenina. Běhali jsme po ní, ale do celé jsme nemohli, bylo by to nebezpečné.
Milánek Novák
Kopaná – memoriál T. Šedého
Dne 23.10.2008 proběhl už 6. ročník memoriálu T. Šedého v malé kopané v Hrochově
Týnci. Fotbalisté ZŠ Rosice obsadili výborné 5. místo z 15 týmů. Za jejich kvalitní výkon jim
patří dík.
Milan Línek
Zpětný odběr použitých baterií
Možná jste si již na školní vývěsce a na chodbě
všimli, že se naše škola stala místem zpětného odběru
použitých baterií. Takže od nynějška můžeme
společně zase o trochu více přispět k ochraně
životního prostředí tím, že budeme odkládat použité
baterie do nádoby umístěné na školní chodbě. Vybité
baterie totiž obsahují jednak spoustu jedovatých látek,
jednak jsou cennou surovinou. Po naplnění nádoby
budou baterie předávány firmě Ecobat k dalšímu
zpracování. Více na www.ecobat.cz
Marek Odstrčil
Recyklohraní
Nová hra pro školy pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky, do které se
zapojila také naše škola.
Recyklohraní je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru
baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s
odpady ve školských zařízení v České republice.
Školy zapojené do tohoto projektu budou za sběr baterií a elektrozařízení do
připravených nádob získávat body, které si budou moci ve speciálním internetovém obchodě
směnit za zajímavé odměny dle katalogu. Další body budou moci školy získat za zodpovězení
otázek případně splnění rozličných úkolů týkající se odpadové problematiky.
18
V nabídce katalogu budou odměny charakteru školních pomůcek, vstupenek do naučných
či zábavných parků, sportovního náčiní, praktické elektroniky. Školní recyklační program
umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby
správného nakládání s odpady u žáků škol.
Organizátory tohoto projektu jsou:
Asekol
zpětný odběr elektrozařízení
Ecobat
zpětný odběr baterií
EKO-KOM
zpětný odběr a použití odpadů
z obalů
Na naší škole mají tuto soutěž na starosti p.uč Kapiasová a p.uč. Dobruská. Monika Dobruská
Projekt VIII. třídy
Zahradní jezírko a bylinková spirála ve školní zahradě
Realizace tohoto projektu probíhá v rámci předmětu pracovní činnosti. Žáci se nejprve
museli seznámit s odborným postupem, získat určité informace a zpracovat plán práce. Poté
jsme přistoupili k samotné realizaci projektu. To, že vědí, co budují a mají i potřebné informace
je patrné z následujících příspěvků.
Milan Barták
VODNÍ JEZÍRKO
PROČ JEZÍRKO BUDUJEME?
Jezírka na zahradě vypadají opravdu moc hezky a když naše VIII. třída viděla ten
nevyužitý prostor před školou, tak jsme si řekli, že bychom mohli vybudovat jezírko. Jezírko
oživí vstup do školy a udělá velikou parádu. Bude sloužit i hmyzu a drobným zvířátkům. V
jezírku budou i krásné rostliny a vedle jezírka bude i bylinná spirála.
Toto jezírko bude fóliové, jsou i jiné druhy, ale na ty nemáme dost času. Čistá voda se
v jezírku špatně udržuje, ale rostliny nám s tím pomohou, například leknín, ale když si chceme
pořídit leknín, musíme mít prostor alespoň 1,2 metrů hluboký. Jezírko jsme vyhloubili ručně,
ale vetší jezírka se mohou hloubit i menším bagříkem. Jezírka patří na údržbu spíše
k náročnějším zahradním ozdobám. Pravidelná celoroční údržba představuje péči o rostliny a
vodu. S dokončením počítáme na jaře letošního školního roku.
Petra Stupavská
Zahradní jezírko
Jezírko, které budujeme, není jen jáma zaplněná
vodou, je to část životního prostředí, ve kterém my
žijeme. A my bychom se o to prostředí měli starat, ne jen
ho ničit.
Je mnoho typů jezírek (např. betonová, foliová,
foliová s betonovým korpusem, atd.) My jsme si zvolili
čistě foliové.
19
Výstavba našeho jezírka se dá rozdělit na několik částí:
• Označení místa, kde se bude jezírko stavět.
• Vyhloubení jezírka, vytvarování zón pro rostliny.
• Pečlivé vymodelování povrchu jezírka, odstranění kamenů atd.
Tyto práce jsme udělali v říjnu.
Následující práce plánujeme v budoucích měsících:
• Položení koberce jako ochrany proti protrhnutí folie a
následně položení samotné folie.
• Vysazení rostlin, napuštění vody a dokončovací
práce.
O jezírko se musíme starat a hlavně udržovat vodu v jezírku
čistou. To se dá udělat jednoduše. Zasazením rostlin např.
kosatců, leknínů, rákosí atd. lze pro jezírko udělat mnoho.
Lukáš Ždánský
Jezírko
Proč budujeme zahradní jezírko?
Jezírko budujeme, protože je hezké a žijí
v něm různí brouci, ryby, šneci, rostliny a hlavně
proto, že potřebujeme nějak zlepšit vzhled školní
zahrady.
Jaké jsou typy?
Typů je hodně, stačí mít představu a
trpělivost, vybrali jsme si foliové, protože jsou
minimální náklady a je snadnější ho vybudovat.
Jak udržet v jezírku čistotu vody?
Do jezírka se můžou dát různé filtry a vodotrysky, ale nám stačí mít v něm rostliny, které
čistí vodu a živočichy, kteří také čistí vodu, ale hlavně máme hluboké jezírko, aby se na spodku
držely případné nečistoty.
Jak se staví přírodní jezírko?
Nejprve
vykopeme
obrys, pak kopeme do hloubky.
Uděláme rantl, na kterém
budou rostliny, a pak zase
kopeme pár centimetrů do
hloubky. Plánujeme dát na
spodek koberec, aby se folie
neprotrhla, pak jenom dáme
kamínky a vodu.
Tomáš Bažant
20
SOUTĚŽE
Základní škola Rosice vyhlašuje podzimní sběr papíru pro školní rok 2008/2009
Podzimní sběr papíru
Sbírat začínáme 3. listopadu a skončíme 3. prosince.
Sbírá se starý papír, noviny, časopisy, kartony, papír nesmí být mokrý, ani jinak ušpiněný
(mastný, zablácený atd.)
Papír ukládejte podle pokynů pana školníka svázaný a zvážený. Váhu papíru nahlaste třídnímu
učiteli, který pak předá výsledky za třídu k dalšímu zpracování. O použití získaných peněz bude
jednat žákovský parlament spolu se třídami, které nasbírají nejvíce starého papíru.
Základní škola Rosice vyhlašuje
Školní kolo recitační soutěže
Účastníci budou rozděleni do tří kategorií:
I. kategorie I. – III. třída
II. kategorie IV. – VI. třída
III. kategorie VII. – IX . třída
Soutěž se uskuteční:
V LEDNU 2009, PŘESNÝ TERMÍN VČAS ZVEŘEJNÍME
Každá třída má možnost do soutěže vyslat 2 - 3 recitátory, kteří budou mít
připravenou báseň zpaměti. Vítězové z každé kategorie budou odměněni věcnou cenou.
Na setkání s recitátory se těší odborná porota.
Redakce časopisu Rosík vyhlašuje soutěž
O nejkrásnější vánoční pohádku, příběh či básničku.
Příspěvky odevzdávejte členům redakční rady do 12. 12. 2008.
Text musí být čitelný, s uvedeným jménem autora (nepodepsané příspěvky nebudeme
dohledávat), u vyšších ročníků uvítáme text i v elektronické podobě.
Podmínkou zařazení do soutěže je originální tvorba! (Opsané či upravené texty nebudou do
soutěže zařazeny.) Ilustrace textu vítána.
Všechny texty budou vyvěšeny od 15.12. na nástěnce v I. patře (mezi V. a VI. třídou).
Zde bude možno hlasovat do 18.12. do 12.00 hod. V pátek 19.12. bude vyhlášen vítězný
příběh, autor odměněn a příběh otiskneme v následujícím čísle časopisu.
21
Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru šípku
„O ŠÍPKOVÉHO KRÁLE/ KRÁLOVNU ŠKOLY“
V průběhu měsíců září a říjen proběhla soutěž „O ŠÍPKOVÉHO KRÁLE/ KRÁLOVNU
ŠKOLY“. Soutěže se zúčastnilo celkem 53 žáků 1.-7. třídy. Společnými silami se jim podařilo
nasbírat 315,1 kg šípku. Nejvíce šípku, shodně po 24 kg, nastřádali Nicole Hesová a Petr
Plachý, oba ze 2. třídy. Letos tak máme zároveň ŠÍPKOVOU KRÁLOVNOU i ŠÍPKOVÉHO
KRÁLE školy. Druhé místo obsadila Lenka Vrátilová z 5. třídy, která nasbírala 21,5 kg. Na
třetím místě zabodoval René Braciník z 2. třídy s 20 kg šípku.
Mezi třídami zvítězila 2. třída. Její žáci nasbírali celkem 119,2 kg šípku.
Všem zúčastněným děkuji za odvedenou práci. Získané prostředky budou věnovány na projekt „Adopce na
dálku“. O tomto projektu se dozvíte více v příštím čísle Rosíku a brzy i na školních internetových stránkách.
Marek Odstrčil
Pořadí žáků
Hmotnost
Hmotnost
Pořadí a jméno
Třída
Pořadí a jméno
Třída
šípku (kg)
šípku (kg)
2,2
2.
32. Kněžour Jakub
24,0
2.
1. Hesová Nicole
2,1
2.
33. Pleskotová Lucie
24,0
2.
1. Plachý Petr
2,0
7.
34. Bendík Josef
21,5
5.
2. Vrátilová Lenka
2,0
3.
34. Michlerová Barbora
20,0
2.
3. Braciník René
18,0
1.
1,9
2.
4. Chyba Zdeněk
35. Drábek Daniel
13,5
4.
1,9
1.
5. Novák Milan
35. Charvát Tomáš
12,2
1.
1,8
5.
6. Laubová Natálie
36. Hanslová Kristýna
11,6
2.
1,8
2.
7. Paclík Daniel
36. Synková Vanessa
10,6
6.
1,6
5.
8. Chmelíková Martina
37. Růžička Jan
10,2
4.
1,5
1.
9. Dunková Valerie
38. Dostálová Sabina
8,3
7.
1,5
1.
10. Purtiková Sandra
38. Tlustá Lucie
8,0
1.
1,4
3.
11. Kadidlová Zdeňka
39. Jirsáková Aneta
7,5
2.
1,3
2.
12. Stroukalová Veronika
40. Fričková Ester
7,0
2.
1,1
4.
13. Drahošová Nikola
41. Hlaváček Daniel
6,3
3.
1,1
4.
14. Jiroutová Karolína
41. Paclíková Michaela
6,2
6.
1,0
5.
15. Červinková Andrea
42. Hesová Michaela
6,0
5.
1,0
5.
16. Nováková Eliška
42. Sádecká Anna
5,5
3.
17. Bureš Robert
Celkem
315,1
5,0
2.
18. Rázková Adéla
4,8
5.
19. Rabas Michal
4,7
1.
20. Rajnoch Jiří
Pořadí tříd
4,6
1.
21. Filipov Daniel
Hmotnost
Hmotnost
4,5
5.
22. Jiroutová Markéta
Pořadí Třída
šípku na 1
šípku za třídu
4,5
4.
22. Žalud Michal
žáka (kg)
(kg)
4,0
2.
23. Procházková Kristýna
2.
5,2
119,2
1.
4,0
6.
23. Šimonová Jiřina
1.
3,7
63,3
2.
3,9
1.
24. Bureš Jan
4.
2,6
38,3
3.
3,8
2.
25. Krátký Josef
5.
2,2
42,2
4.
3,6
1.
26. Stehnová Zuzana
6.
1,7
23,1
5.
3,5
3.
27. Hyksa Matěj
3.
1,2
18,7
6.
3,4
1.
28. Chour Jiří
7.
0,5
10,3
7.
3,3
4.
29. Burianová Alena
8.
0
0
8.
3,0
2.
30. Šiba Tomáš
9.
0
0
9.
2,3
4.
31. Stehno Pavel
2,3
6.
31. Tesařová Michaela
Celkem
315,1
2,3
4.
31. Pichnarčík Daniel
22
Projektové dny ve škole
Projektový den v I. třídě – Veselý drak
Ve čtvrtek 9.10. jsme měli projektový den s názvem
„Veselý drak“. Začali jsme pohádkovým příběhem E. Petišky.
Rozděleni do skupin jsme plnili různé úkoly – skládali puzzle,
dokreslovali draky, počítali, naučili se písničku „Vyletěl si
pyšný drak“.
Navzájem jsme si pomáhali a práce nám šla pěkně od
ruky. Všechno jsme společně zvládli a ani jsme si neuvědomili,
co jsme se všechno naučili. A protože byla odpoledne Drakiáda,
pospíchali jsme domů, připravit draky na létání. To vám byla paráda, vidět tolik barevných
dráčků na obloze. Tak zase někdy příště.
Jitka Bumbálková
Projektový den II. třídy - O poslední vlaštovce
V úterý 23. září se v naší třídě uskutečnil projektový den,
který se jmenoval „O poslední vlaštovce“. Nejdříve jsme si povídali
o tom, jaké plody můžeme na podzim najít v přírodě. Paní učitelka
nás rozdělila do skupin a vybarvovali jsme podzimní obrázky. Kluci
si s pomocí jablíček, hrušek, ořechů, kaštanů, žaludů a různých listů
udělali pana Podzima a holky se proměnily v paní Podzimovou.
Nejvíc se mi líbilo, jak jsme ze sebe dělali podzim.
Danda Paclík
Četli jsme pohádku O poslední vlaštovce. Zdobili jsme se tím, co
jsme si přinesli. Soutěžili jsme v tělocvičně. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme
tancovali.
Krištof Howlett
Na projektovém dnu bylo hezké, že jsem měla dobrou skupinu
kamarádů.
Lucinka Vybíralová
23
Projektový den O poslední vlaštovce se mi líbil. Přinesli jsme si různé dary podzimu.
Byli jsme rozděleni na skupinky a plnili úkoly. Také se šlo do tělocvičny hrát hry. Během
projektového dne se kreslily obrázky s podzimní tématikou.
Vaneska Synková
Projekt byl hezký. A líbilo se mi, jak jsme se zdobili. Všem
se to povedlo. Spolupracovalo se mi dobře s mými kamarády.
Nicolka Hesová
Na projektovém dnu se mi líbila spolupráce ve skupince,
soutěže a hry.
Nikolka Drahošová
Dělali jsme sochy pana Podzima. Moc se mi to líbilo. Povídali jsme si o vlaštovkách.
Dělali jsme křížovku. Na obrázku jsme hledali roční období.
Pepča Krátký
Dnes jsme měli ve škole projektový den. Povídali jsme si o vlaštovkách. Podle obrázků
jsme určovali druhy ptáků. Z přinesených pomůcek jsme vytvořili „Sochu podzimu“. Nejvíce
se mi líbilo vybarvování obrázků.
Tom Slavík
Také jsme napsali o našem projektovém dnu zprávu:
Martin Chytil
Petr Plachý
Petr Plachý
Děkujeme paní učitelce Broně Rabasové, která projektový den „Poslední vlaštovka“
vymyslela, vloni realizovala se „svými druháky“ a letos ochotně „půjčila“ také nám. Všem se
moc líbil.
Michaela Pavlíková, třídní učitelka II. třídy
Projektový den II. třídy - Halloween,
31. 10. 2008
Možná byste tomu nevěřili, ale i strašidla dovedou docela dobře spolupracovat. Když dá
hlavu dohromady bílá paní s upírem a čarodějem, hravě spočítají všechny duchy a netopýry,
kteří se potulují kolem čarovného hradu a některým zbloudilým netopýrům dokonce pomůžou
najít cestu domů. A nejen to! Provedou vás klidně i slavností duchů, pochlubí se obludou,
kterou mají doma nebo třeba společně pátrají po tom, kde se tady ten Halloween vlastně vzal!
Michaela Pavlíková
24
Postřehy některých našich „tajemných bytostí“:
Když jsem přišla do školy, tak jsem uviděla úžasné masky. I
já jsem měla masku. Byla jsem bílou paní. Těším se na další
Halloween. Těšíte se také?
Nicole Hesová
Projektový den byl moc hezký. Líbilo se mi hraní na sochy
s písničkou z filmu Jak se krotí krokodýli. V tělocvičně jsme hráli
různé hry. Kličkoval jsem mezi kuželema. V obálce byly úkoly z českého jazyka a matematiky,
které jsme plnili.
Renda Braciník
Ráno jsme přišli do školy a povídali si o Dušičkách a paní
učitelka nám říkala, že v Americe neslaví Dušičky, ale Halloween.
Potom nám paní učitelka dala barevného dušíka. Po přestávce jsme
dostali úkoly a za každý, který byl správně, jsme dostali razítko, i
při tělocviku.
Danda Paclík
Povídali jsme si o svátku Halloween. Ve třídě jsme zapálili dýně. Svíčky pěkně hořely.
Také jsme počítali netopýry na hradě. Líbila se mi písnička Máme doma obludu.
Danda Drábek
Strašidla a duchové, netopýři a svítící vydlabané dýně... To byl
tedy náš tajemný a kouzelný den ve škole, před ještě tajemnější,
přímo magickou nocí. A co jsme o Halloweenu vlastně zjistili? I
když k nám tento svátek přišel z anglicky mluvících zemí, jeho
počátky nám zase tak vzdálené nejsou. Staří Keltové (kteří žili i na
našem území) věřili, že mezi západem slunce 31. října a svítáním 1.
listopadu mají duchové zemřelých možnost vejít mezi živé. A tak
nosili lidé různé masky, aby je duchové nemohli poznat. V tuto noc
se dávala před dům či za okno lucerna vyřezaná z tuřínu nebo tykve,
uvnitř které hořely kousky uhlí. Světýlko mělo vítat zemřelé předky a zároveň sloužit jako
ochrana proti zlým duchům..Časem se začaly používat dýně místo tykví a tuřínu a hořící uhlí
nahradily svíčky. Ze starého keltského svátku zvaného Samain se postupně vyklubal
Halloween, tak, jak ho známe dnes.
Děkuji rodičům druháků za přípravu kostýmů pro děti i za krásně vydlabané dýně a paní
učitelce Broně Rabasové za inspiraci a krásně připravené pracovní listy.
Michaela Pavlíková
Projektový den III. třídy – 8.10. 2008
Kterak se brambory do Čech dostaly
Škola v přírodě se nám líbila tak, že jsme si o ní chtěli ještě chvilku povídat. Znovu jsme
si přečetli pověst o tom, jak se brambory na Vysočinu dostaly. Paní učitelka se nás zeptala,
jestli víme, jak se k nám - do Čech brambory dostaly doopravdy.
25
A tak jsme začali pátrat. Chvíli jsme byli vědci, pracovali jsme s knihami, s mapou a
globusem - hledali jsme fakta o cestě brambor k nám. Také jsme byli malíři a kreslili jsme
Žďárské vrchy, kde se brambory pěstují. Pak se z nás stali spisovatelé a psali jsme pohádku pro
děti O … bramboře. Nakonec se z nás stali kuchaři, museli jsme si najít v kuchařce recept na
bramboráčky a vařili jsme.
O statečné bramboře
Matěj Hyksa, Kája Jiroutová, Hana Samková, Jožánek Volf, Milan Bendík
Bylo, nebylo. Žil jeden dušík Bramboráček. Jednoho dne šel
Bramboráček na hrad Bramborák. Když přišel na hrad, uviděl
plamen. Najednou zaslechl skřípavé zvuky. Najednou se zjevil duch
Emílek. V tu chvíli se zjevila i princezna Emilka. Bramboráček
vytáhl meč a zapíchl Emílka. A osvobodil Emilku. A žili šťastně až
do smrti.
Brambory
Aneta Jirsáková, Robert Bureš, Zdenča Jakoubková, Nikolka
Purtiková
Brambory pocházejí z Ameriky. V Evropě se začaly
pěstovat v 16. století. U nás zdomácněly v polovině 19.
století. Dříve se jim říkalo zemská jablka. Obsahují vitamín C.
U brambor se jedí hlízy. Brambory se sklízí na podzim a
uklízí se do sklepa.
Kuchařka
Snědená brambora
Deniska Pospíšilová, Dan Farkaš,
Radek Dušek, Barborka Michlerová,
Terezka Novotná
Aneta Jirsáková, Robert Bureš,
Zdenča Jakoubková, Nikolka Purtiková
Kaše, kaše!
To je naše.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět
cos to Janku sněd.
Byla jedna brambora
vykopaná, ohlodaná.
A ta byla vařená,
na pánvičce smažená,
na talíři snědená.
26
Celoškolní projektový den - VODA
22.10.2008
Dne 22.10. vyučující připravili pro žáky krásné dopoledne. Na jednotlivých stanovištích
se děti zajímavou formou seznámily se vším, co souvisí
s vodou a životem ve vodě. Byla jsem mile překvapena
jejich pracovitostí a ukázněností. Věřím, že i jim se tato
forma výuky líbila a přinesla očekávané výsledky.
p. uč. Urválková
V naší škole se konal projektový den na téma
Voda. Žáci od I. do VIII. třídy byli rozdělení do skupin a
chodili po stanovištích, na kterých měli plnit úkoly, které
si pro ně připravili učitelé a „pomocníci“ z deváté třídy.
Gabriela Paclíková, IX. třída
Ve středu 22.10. probíhal v naší škole projektový den na téma: VODA. Celkem bylo
rozmístěno 10 stanovišť, kde jsme po skupinách, do kterých jsme se rozlosovali, plnili různé
úkoly, které si pro nás připravili učitelé. Každý učitel měl zpracované své téma, které se
nějakým způsobem dotýkalo vody a pomáhali jim i žáci z IX. třídy. Za každé splnění úkolů
jsme dostali razítko. Byl to další zajímavý projektový den.
Andrea Červinková, VI. třída
Přehled témat podle stanovišť:
Stanoviště 1
Téma: Na pustém ostrově
Vyučující: J. Bumbálková
Stanoviště 2
Téma: Noemova archa
Vyučující: M. Pavlíková
Stanoviště 3
Téma: Čáry máry na hladině
Vyučující: B. Rabasová
Stanoviště 4
Téma: Vodáctví
Vyučující: D. Kapiasová
27
Stanoviště 5
Téma: Když se řekne voda
Vyučující: A. Šachová
Stanoviště 6
Téma: Skupenství a teplota vody
Vyučující: M. Dobruská
Stanoviště 7
Téma: Vzhůru na palubu
Vyučující: D. Fuksová
Stanoviště 8
Téma: Život pod hladinou
Vyučující: M. Odstrčil
Stanoviště 9
Téma: Kolik barev má modrá
Vyučující: L. Kociánová
Stanoviště 10
Téma: Vědomostní kvíz
Vyučující: M. Línek
Postřehy ze stanovišť
Na 9. stanovišti s p. uč. Kociánovou byla reprodukce obrazů,
na kterých se podílely všechny skupiny. Kreslilo se na velké čtvrtky
A1, pomocí speciálních temperových barev. Jedna skupina obraz
začala, ostatní dokončovaly. Aby to lépe šlo, tak obraz vždy kreslili
starší žáci s malými, když to nevycházelo, tak si s tím musel poradit
někdo z menších. Vůbec to nevypadalo špatně, bylo to velmi
zajímavé se dívat, jak se obrazy postupně rýsují. Nejjednodušší
obraz se opakovaně nedařil, tak Nicole to zkusila a myslím, že se obraz povedl.
Chtěli bychom také poděkovat p. uč. Urválkové za to, jak dobře hlídala čas. Po každých
dvaceti minutách zazvonila a všichni věděli, že je čas se zase přesunout na jiné stanoviště.
28
Paní uč. Kociánové se to takto líbilo:
Projekt byl úžasný, byla jsem na konci moc unavená. Ale když jsem si druhý den obrazy
prohlédla, tak to bylo super. Obrazy se pokusíme vystavit na chodbách ve škole a budete moci
sami posoudit, jak se vám práce povedla. Moc chválím své pomocnice Jitku a Nicol, bez jejich
pomoci si nedovedu dílnu představit.
Nicole Svobodová, Jitka Stehlíková IX. tř.
Na projektovém dnu se mi líbilo na stanovišti 3, protože jsme tam dělali zajímavé
pokusy. A pak se mi líbilo na čtyřce, protože jsme tam dělali uzle. I v tělocvičně bylo fajn,
poněvadž jsme běhali přes překážky s vodou, a nemohli jsme ji vylít………..Míša Kmec, IV. tř.
Mně se nejvíce líbilo na stanovišti 4, protože jsme se učili lodní uzel. Pak ještě na č.5 na
smart tabuli, kde nám paní učitelka Šachová ukazovala různé řeky v naší republice.
Míša Paclíková, IV. tř.
Na celoškolní projektový den jsme se moc těšila. Byla jsem
v VI.tř. u paní učitelky Moniky Dobruské, tam jsme začínali. Nejvíc
se mi líbilo u pana učitele Odstrčila, jak jsme hádali rozmazané
obrázky savců a ryb v moři. Ještě se mi moc líbilo v tělocvičně, jak
jsme nemohli vylít ani kapku vody a taky pokusy paní učitelky
Rabasové a u paní učitelky Kapiasové vodáctví. To se mi líbilo
nejvíc. Ale ostatní stanoviště se mně líbily taky.
Bára Chytilová, IV. tř.
Mně se líbilo v VIII. třídě, jak jsme luštili křížovku a vyšlo nám
OCHECHULE. Pak nám pán učitel Odstrčil ukázal na obrázku tu
ochechuli. A potom jsme hádali rozmazané obrázky různých ryb a
vodních živočichů. A ještě se mi líbilo v VII. třídě u paní učitelky
Kocianové, jak jsme kreslili vodopády, ale mně to moc nešlo. A
taky u paní učitelky Pavlíkové ve II. třídě, kde jsme dělali lodičky a
četli dětskou bibli.
Alenka Burianová, IV..tř.
Já, Jakub Čečetka a Tomáš Ivanič jsme byli na „šestce“ s p.
uč. Dobruskou. Pro děti jsme měli připravená různá skupenství vody
a měření její teploty.
Potom si děti vzaly panáky s vodou a paní učitelka jim
obarvila vodu na zelenou a červenou barvu a povídala jim o vodě a
jejich skupenstvích.
Gabriela Paclíková IX. tř.
Chtěli bychom také poděkovat p. uč. Urválkové za to, jak dobře hlídala čas. Po každých
dvaceti minutách zazvonila a všichni věděli, že je čas se zase přesunout na jiné stanoviště.
Upoutávky pro jednotlivá stanoviště i pro celý projektový den počítačově zpracoval p.
uč. Odstrčil.
Organizátoři a pomocníci projektového dne Voda
29
ČÍNSKÝ HOROSKOP
KOZA
(pro roky narození 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003)
Nejvhodnější partner: Tygr, Kůň, Opice, Prase, Králík, Koza
Dobře vychází s: Drakem, Hadem a Kohoutem
Příznivý den: čtvrtek
Příznivá čísla: 0, 3, 5
Vlastnosti objevující se u Kozy: Jemná, umělecká, mírumilovná, laskavá, líbezná, tvořivá,
vynalézavá, láskyplná, vkusná, inteligentní, atraktivní, obětavá, nesebevědomá, pesimistická,
nepřesná, nevychovaná, nespokojená, nezodpovědná
Charakteristika:
Koza si potrpí na elegantní zevnějšek a ráda
se předvádí, je umělecky nadaná, miluje přírodu.
Mohla by být nejšaramantnější bytostí, kdyby
nebyla tak nestálá a pesimistická. Nikdy není
spokojena se svým osudem a přivádí své
spoluobčany až k zoufalství svými vrtochy. Své
slabé stránky a vnitřní nejistoty zakrývá mečivou
arogancí. Je dotěrná, aniž si toho je vědoma. Je
neovladatelná zmatkařka a nemá vůbec pojem o
času, má stálé zpoždění anebo na hodiny nehledí a
žádá to od jiných i partnera, a tím je nesnesitelná.
Přesto se umí zalíbit, je-li to v jejím zájmu.
Koza se přizpůsobuje s neobyčejnou
lehkostí každému, i způsobu života, pokud to
poskytuje aspoň to nejskrovnější bezpečí. Je ráda,
když se o ní mluví a sama ráda radí. Ale nevzdá se
svých věčných vytáček a žalostných litanií.
Vydává se za skromnou a mírnou, ač je založena rozmarně a to hýří vtipem.
Koza se dá lehce připoutat, leč trhá sebou na provaze. Chová se, jako by osud nezávisel
od ní samotné, ale na druhých. Ráda předstírá zvyk udílet rozkazy, ale ve skutečnosti je to ona
sama, kdo je stvořen pro poslouchání. Je-li vedena dobře, může dosáhnout úspěchy a dokonce
zazářit v kulturním povolání. Má vkus. Koza touží žít v bezpečí, sní o bohatém sňatku,
velkorysém příteli či výnosném povolání. Je tesána z materiálu kurtizán, parazitů, ale i velkých
umělců.
Známé osobnosti ve znamení Kozy :
Charles Dickens, Mel Gibson, Bill Gates, Pamela Anderson, Mick Jagger, George Wallace,
Mark Twain, Barbara Walters, Julia Roberts, Robert De Niro, Boris Yeltsin, Bruce Willis,
Michelangelo, Malcolm Forbes, Julio Iglesias, John Wayne, Joni Mitchell, William Shatner,
George Burns, John Denver, Mikhail Gorbachev, Benito Mussolini, Billy Idol, Joe Pesci.
Nicole Svobodová,IX. třída
30
Stránky pro chytré hlavy
1. Vše pro malé i velké angličtináře, aneb luští celá rodina☺.
M. Chmelíková ↑
A.Červinková↑
Malá nápověda na str. 10
31
Pohádka na závěr
O neposlušném autu
Byla jednou jedna rodina a ta měla staré a ojeté auto. Už dojezdívalo a jednoho dne
dojelo. Byla to katastrofa. Ale za nedlouho si koupila nové auto. První dva týdny jezdilo
suprově, ale potom hůř a hůř. Občas samo nastartovalo a projelo se po vsi. Tatínek mu začal
říkat neposlušné auto.
Jednoho dne auto odjelo a měsíce se nevracelo. Tatínek už vybíral nové auto, ale jednoho
dne z okna viděl jeho neposlušné auto. Byl strašně šťastný. A zjistil, že auto už není takové
jako dřív. Až jednoho dne zase začalo dělat neplechu.
Ondřej Šach, VI. třída
Rosík, noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou
Redakční rada: Paclíková Gabriela, Svobodová Nicole, Chmelíková Martina,
Dostálová Michala, Červinková Andrea, Šimonová Jiřka, Motyčková Katka, Šach
Martin, Stupavský David pod vedením p. uč. Evy Malinské a Petry Brožkové
Adresa školy: ZŠ Rosice, Rosice 97, 538 34
Telefon: 469 667 445 (ředitelna), 469 666 520 (kancelář)
www.skola-rosice.net
E-mail: [email protected]
32

Podobné dokumenty