ZNAČKA KVALITY

Komentáře

Transkript

ZNAČKA KVALITY
N
EP
S âR
ZNAČKA KVALITY
SDRUŽENÍ EPS ČR
V souvislosti se vstupem âeské republiky do EU jsou postupnû pfiijímány pfiedpisy Evropské unie a dochází k harmonizaci v‰ech technick˘ch norem, vãetnû norem pro tepelné izolanty.To jsou zákonné
poÏadavky kladené na v˘robky, které mohou v˘robci prodávat na sjednoceném evropském trhu.
Kromû toho je ale tfieba vyrábût nûkteré v˘robky urãit˘m zpÛsobem
a dosahovat vlastností, které nejsou sice pfiesnû vymezeny technick˘mi normami, zákony ãi vyhlá‰kami, ale které jsou zavedeny v jednotliv˘ch zemích jako urãité standardy kvality daného v˘robku. Tak je
tomu napfiíklad u pûnového polystyrenu (EPS), kde sice platí pfiedmûtová norma EN 13163, ale pfiesné poÏadavky na jednotlivé typy
pûnového polystyrenu jsou vût‰inou stanoveny interními pfiedpisy
národních sdruÏení pro EPS.
To umoÏÀuje napfiíklad pfiesnû definovat poÏadavky na pûnov˘ polystyren na fasády, ploché stfiechy apod.
EPS 100 Z
EPS 70 S
Stabil
EPS 100 S
Stabil
EPS 150 S
Stabil
EPS 200 S
Stabil
EPS F
Fasádní
EPS T
3500
EPS T
5000
EPS P
Perimetr
0,040
0,038
0,040
0,038
0,036
0,035
0,039
0,045
0,039
0,035
T1
+
_2
L1
+
_3
+
_ 0,6%
W1
+
_3
+
_ 0,6%
S1
+
_5
P3
+
_ 10
CS (10) 70
70
DS (N) 5
+
_ 0,5%
DS (70,-) 1
1
DLT (1) 5
5
•
•
•
•
•
•
•
•
T1
+
_2
L1
+
_3
+
_ 0,6%
W1
+
_3
+
_ 0,6%
S1
+
_5
P3
+
_ 10
CS (10) 100
100
DS (N) 5
+
_ 0,5%
DS (70,-) 1
1
DLT (1) 5
5
•
•
•
•
•
•
•
•
T1
+
_2
L1
+
_3
+
_ 0,6%
W1
+
_3
+
_ 0,6%
S1
+
_5
P3
+
_ 10
CS (10) 70
70
DS (N) 2
+
_ 0,2%
DS (70,-) 1
1
DLT (1) 5
5
•
•
•
•
•
•
•
•
T1
+
_2
L1
+
_3
+
_ 0,6%
W1
+
_3
+
_ 0,6%
S1
+
_5
P3
+
_ 10
CS (10) 100
100
DS(N)2
+
_ 0,2%
DS (70,-) 1
1
DLT (1) 5
5
•
•
•
•
•
•
•
•
T1
+
_2
L1
+
_3
+
_ 0,6%
W1
+
_3
+
_ 0,6%
S1
+
_5
P3
+
_ 10
CS (10) 150
150
DS (N) 2
+
_ 0,2%
DS (70,-) 1
1
DLT (1) 5
5
•
•
•
•
•
•
•
•
T1
+
_2
L1
+
_3
+
_ 0,6%
W1
+
_3
+
_ 0,6%
S1
+
_5
P3
+
_ 10
CS (10) 200
200
DS (N) 2
+
_ 0,2%
DS (70,-) 1
1
DLT (1) 5
5
•
•
•
•
•
•
•
•
T2
+
_1
L2
+
_2
+
_2
W2
+
_2
+
_2
S2
+
_2
P
+
_3
•
•
DS (N) 2
+
_ 0,2%
DS (70,-) 1
1
•
•
TR100
100
•
•
•
•
•
•
âERNÁ
âERNÁ
âERNÁ
HNùDÁ
âERNÁ
âERNÁ
ÎLUTÁ
âERNÁ
âERNÁ
ZELENÁ
âERNÁ
ZELENÁ
Po splnûní v‰ech v˘‰e uveden˘ch podmínek mÛÏe ãlen SdruÏení Ïádat
o udûlení znaãky kvality. O udûlení rozhodne Rada SdruÏení na základû v˘sledkÛ kontrol a vystaví ãlenu,kter˘ splní v‰echny podmínky do
14 dnÛ certifikát.Od data uvedeného na certifikátu mÛÏe tento ãlen
znaãku kvality pouÏívat.
Zavedením znaãky kvality jsou v âeské republice u takto oznaãen˘ch
v˘robkÛ vytvofieny podmínky k tomu,aby zákazníci mûli jistotu,Ïe kupují v˘robek stejné kvality jako pûnov˘ polystyren se znaãkou kvality,
napfiíklad v Nûmecku nebo Rakousku.
EPS 70 Z
ZELENÁ
âERNÁ
âERNÁ
Barevné oznaãení
MODRÁ
âERNÁ
âERNÁ
Souã. tep. vodivosti
0,043
W/m.K
Odchylka tlou‰Èky T
T1
mm
+
_2
Odchylka délky L
L1
pro ‰ífiky < 500 mm
+
_3
pro délky ≥ 500 mm
+
_ 0,6%
Odchylka ‰ífiky W
W1
pro ‰ífiky < 500 mm
+
_3
pro délky ≥ 500 mm
+
_ 0,6%
Pravoúhlost S
S1
mm/m
+
_5
Rovinnost P4
P3
mm/m
+
_ 10
Napûtí v tlaku
•
CS(10) kPa
•
Stálost DS (N)
DS (N) 5
%
+
_ 0,5%
Rozmûrová stabilita DS (70,-) 1
DS (70,-)
%
1
Rozmûrová stabilita
•
DLT (1)
%
•
Pevnost v tahu TR
•
kPa
•
Dyn. tuhost SD
•
MN/m3
•
Stlaãitelnost CP3
•
mm
•
Nasákavost WL (T)
•
%
•
Znaãku kvality EPS budou moci po splnûní níÏe uveden˘ch podmínek
pouÏívat na sv˘ch v˘robcích zpracovatelé EPS - je urãena pro materiály pouÏívané ve stavebnictví (desky, klíny, perimetrická izolace apod.)
âERNÁ
âERNÁ
âERNÁ
EPS 50 Z
V˘robci, ktefií se pfiihlásí do systému mohou po splnûní v‰ech podmínek pouÏívat znaãku kvality a tím dát zákazníkÛm na vûdomí,Ïe
dodávají na trh kvalitní v˘robky,které splÀují pfiísné poÏadavky kladené na jednotlivé typy EPS.
ZELENÁ
âERNÁ
âERNÁ
SdruÏení EPS âR vydalo v loÀském roce normu,kterou zavádí poÏadavky na jednotlivé typy EPS - viz. tabulka.
K tomu, aby mûl zákazník jistotu, Ïe pûnov˘ polystyren,kter˘ kupuje
má právû tyto vlastnosti a stálou kvalitu musí mít v˘robce k dispozici
moderní technologické zafiízení a zaveden systém sledování kvality.
Za tímto úãelem zavedlo SdruÏení EPS od 1.1.2004 pro své ãleny
"ZNAâKU KVALITY SDRUÎENÍ EPS".
Principy znaãky kvality SdruÏení EPS :
- zajistit stálou úroveÀ vysoké kvality
- systém vnûj‰ích kontrol ve spolupráci s certifikovan˘mi
zku‰ebnami
- poskytnutí záruk vysoké kvality v˘robkÛ z EPS koneãnému spotfiebiteli
SdruÏení EPS âR
Na Cukrovaru 74, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel./fax: 315 725 747
e-mail: [email protected] • internet: www.epscr.cz
T4
T4
T1
•
•
+
_2
L1
L1
L2
+
_3
+
_3
+
_2
+
_ 0,6%
+
_ 0,6%
+
_2
W1
W1
W2
+
_3
+
_3
+
_2
+
_ 0,6%
+
_ 0,6%
+
_2
S1
S1
S2
+
_5
+
_5
+
_2
P3
P3
P
+
_ 10
+
_ 10
+
_3
•
•
CS(10)200
•
•
200
DS (N) 5
DS (N) 5
DS (N) 2
+
_ 0,5%
+
_ 0,5%
+
_ 0,2%
•
•
DS (70,-) 1
•
•
1
•
•
•
•
•
•
•
•
TR100
•
•
100
SD10-SD30* SD30 - SD50*
•
10 - 30
30 - 50
•
CP3
CP2
•
3
2
•
•
•
WL (T) 5
•
•
5
ZELENÁ
âERNÁ
MODRÁ
RUÎE
Í
MODRÁ
âERNÁ
MODRÁ
SD
OBEK
¯R
LITNÍ
V
VA
K
bez
oznaãení
Podmínky pro udûlení znaãky kvality :
- vlastní v˘roba na území âR nebo SR
- ãlenství ve SdruÏení
- dodrÏování kvality dle normy EN 13 163 vãetnû platn˘ch pfiíloh
a podle normy EPS 002/03 od 1.1.2004
- úspû‰né absolvování kontroly zku‰ebnou - doloÏeno protokolem
o v˘sledku kontroly
S D R U Î E N Í
E P S
â R
© EPS âR - 04/2004

Podobné dokumenty

Baumit open reflect

Baumit open reflect otvorů procházejících celou tloušťkou desky výrazně zrychluje vysychání novostaveb a podstatně snižuje riziko kondenzace vlhkosti v obvodových stěnách.

Více

Izolace ze skelné vlny Produktov˘ katalog

Izolace ze skelné vlny Produktov˘ katalog Tuhá, podlahová izolační deska proti kročejovému hluku ze skelné vlny. Kód výrobku: MW-EN-13162-T6-DS(T+)-MU1-SD*-CP5-AF5 * hodnoty pro jednotlivé tloušťky jsou uvedeny v tabulce technických specif...

Více

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR Vyhodnocení objektu podle TNI 73 0329 • Technická normalizační informace „ Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění – rodinné domy“ slouží ke v...

Více

Aabcd - Preciosa

Aabcd - Preciosa Základní charakteristika grafické znaãky PRECIOSA. Grafickou znaãku spoleãností skupiny PRECIOSA tvofií graficky stylizovan˘ motiv ‰atonu s odleskem, kter˘ má charakter grafického symbolu - loga a l...

Více

Nový Passat a Passat Variant

Nový Passat a Passat Variant  ) Uvedené hodnoty jsou získávány păedepsaným zpđsobem mÙăení. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou souÍástí nabídky, ale slouží pouze pro úÍely srovnání jednotlivých typđ vozidel. Sp...

Více

Vlčci a světýlka - 75. roj světlušek Derwen

Vlčci a světýlka - 75. roj světlušek Derwen nebo kapitánkou. Poraì se i s rodiãi. V‰ichni tû dobfie znají, a proto ti pomohou vybrat odznak, kter˘ potom bude‰ plnit. Jak se plní podmínky vlãkÛ – svût˘lek? Podmínky si dobfie pfieãti. KdyÏ splní‰...

Více

O-kroužky PARKER

O-kroužky PARKER V‰echny údaje obsaÏené v tomto katalogu jsou zaloÏeny na dlouholet˘ch zku‰enostech a znalostech pfii v˘robû a pouÏití tûsnících prvkÛ. Pfies v‰echny zku‰enosti se mohou v praktick˘ch konkrétních pfiíp...

Více

9-10/2014 - Plasty a kaučuk

9-10/2014 - Plasty a kaučuk Zlín, TGM 275, 762 72 Zlín, Czech Republic tel.: +420 576 031 384, +420 576 031 324, +420 602 776 813 e-mail: [email protected] editor in chief: Roman Čermák

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1.

IZOLAâNÍ PRAXE 1. Souãinitel tepelné vodivosti a vlhkost desek EPS Na souãinitel tepelné vodivosti EPS má vliv obsah vlhkosti. S kaÏd˘m objemov˘m % obsahu vlhkosti roste tepelná vodivost o 3-4 % (mûfieno na zku‰ebníc...

Více