TR duben-květen 2013

Komentáře

Transkript

TR duben-květen 2013
2/2013
DUBEN— KVĚTEN
TRIVIUM REVUE
Č A S O P I S
V O L B A
D O
R E D A K C E
Vážení čtenáři a příznivci našeho školního časopisu Trivium Revue,
Jak jistě víte, ve vydávání časopisu nastala veliká změna. Zhruba
před měsícem byl vyhlášen veřejný
konkurz na redaktory, z nichž bude
sestavena nová školní redakce. Na
počátku byly ve všech třídách vyvěšeny plakáty, které informovaly o nabídce a já, jako učitel mediální výchovy
jsem osobně obešel jednotlivé třídy a
všechny žáky informoval ještě ústně.
Do této volby byli zahrnuti žáci od
pátého do osmého ročníku. Deváťáci
osloveni nebyli z důvodu, který je asi
všem jasný! Na naší škole to mají už,
jak se říká „ za pár“, a proto byla
nabídka spolupráce ve školní redakci
zbytečná. Nic méně musím říct, že
v jejich řadách vím přinejmenším o
šesti dobrých autorech, kteří pravidelně
přispívají do našeho časopisu. Tímto jim
přejí mnoho úspěchu a spokojenosti na
zvolených středních školách.
Potom, co byli žáci osloveni
s naší nabídkou, měli zhruba 14 dní,
N A Š I
Ž Á C I
V Y D Á V A N Ý
S E
Ž Á K Y
Š K O L N Í H O
během kterých měli vypracovat úvahu na
téma „školní časopis“. V ní mohli projevit
své názory na současný časopis a navrhnout možné změny, které by časopis obo-
hatily. Dále měli popsat své schopnosti a
dovednosti, které mohou být při vydávání
časopisu užitečné a zamyslet se nad tím,
jakou pozici by chtěli zastávat.
Po termínu odevzdání se mi do
rukou dostalo 12 zdařilých úvah. Nejvíce
jich bylo ze sedmého a osmého ročníku.
K našemu velkému zklamání jsme dostali
pouze dvě úvahy z pátého a jednu ze
Z Ú Č A S T N I L I
Dne 13.5 a 15. 5. 2013 se mohli úspěšní
řešitelé školního kola zúčastnit okresního
kola 36. ročníku Pythagoriády, které se
konalo v ZŠ Mozaika v Rychnově nad
Kněžnou. Byly 4 kategorie: 5. ročník, 6.
ročník, 7. ročník a 8. ročník. Miloš Zahradník se umístil na 3. místě. Já jsem se o
2 body nevešel do úspěšného řešitele. Mně
osobně se zadání příkladů líbilo. Organi-
Č A S O P I S U
šestého ročníku. V odborné komisi,
která úvahy posuzovala, byl pan ředitel
Jan Grulich, paní učitelka Alena Vacková a moje maličkost. Po dlouhých úvahách jsme se rozhodli jmenovat šestičlennou redakční radu a ze zbylých
šesti žadatelů udělat třídní redaktory.
Ze zástupců redakční rady pak vzešel
šéfredaktor časopisu, kterého si mezi
sebou zvolili nejstarší členové redakční rady, tedy osmáci.
V konečném výsledku tedy uspěli
všichni. Tímto jim ještě jednou gratuluji. Všichni si velice ceníme toho, že
se rozhodli věnovat svůj čas, energii
a přestávky k tomu, aby se stali součásti naší redakce a informovali vás
o tom, co se ve škole děje. Já osobně
jim přeji, ať se jim práce daří, ať rozvíjejí své schopnosti, zdokonalují to, co již
umí. Pevně věřím, že to dokáží!
To, kdo jsou naši noví redaktoři a jak je redakce časopisu členěna
se dozvíte uvnitř tohoto čísla.
Mgr. Jiří Švejda, učitel MV
P Y T H A G O R I Á D Y
zace celé soutěže byla dobře připravená. Jako ukázku jsem si pro
vás připravil jeden příklad ze zadání 6. ročníku.
ZKUSTE PŘÍKLAD VYŘEŠIT A
PAK HO MŮŽETE ODEVZDAT DO
3. 6. V REDAKCI ČASOPISU. VYLOSOVANÝ VÝHECE SPRÁVNÉ
DOPOVĚDI BUDE ODMĚNĚN!!!
MINI MATEMATICKÁ SOUTĚŽ
Příklad: Křižovatkou projede za dopoledne 160 automobilů, z toho je 40
dodávek. Kolik dodávek pravděpodobně projede křižovatkou za týden,
jestliže celkový počet automobilů,
které za týden projely křižovatkou, je
4000?
S t r á n ka
2
N o v á
T R I V I U M
š k o l n í
r e d a k c e
s e
R E V U E
p ř e d s t a v u j e
Filip Švejda, 8. ročník, šéfredaktor, člen redakční rady
Ahoj, jmenuju se Filip, chodím do 8. ročníku, a byl jsem redakční radou zvolen do funkce
šéfredaktora našeho školního časopisu. A kdo to vůbec šéfredaktor je?? Šéfredaktor je
člověk, který zodpovídá za všechnu činnost redakce a pomáhá ostatním členům v redakci. Mou povinností je svolávat redakci a dohlížet na dodržování stanovených termínů.
Mým úkolem je také komunikovat se zástupci školy, řídit a rozdělovat práci a dohlížet na
vhodnou prezentaci časopisu. A to se také budu snažit dělat co nejlépe. Doufám, že se
nám v redakci bude dařit a časopis bude oblíbený.
R O Z H O V O R
S
F I L I P E M
Katka: Proč ses rozhodl se přihlásit do redakce?
Filip: Protože si myslím, že jsem dobrý ve psaní článků a chtěl jsem si zkusit něco nového.
Katka: Co si pod prací šéfredaktora představuješ?
Filip: Šéfredaktor řídí lidi a dohlíží na práci v redakci nebo pomáhá ostatním a dohlíží na správnou prezentaci časopisu.
Katka: Jsi spokojený s funkcí šéfredaktora?
Filip: Ano, potěšilo mě, že jsem byl zvolen. Je to docela těžký, ale baví mě to a to je to hlavní.
Katka: Jsi prozatím spokojený, jak redakce funguje?
Filip: Jo jsem a jsem rád, že v redakci jsou lidi, se kterými se dá spolupracovat.
Katka: Jaký úspěch bude mít podle tebe tento díl školního časopisu, který vydá pouze redakce?
Filip: To odhadnout nedokážu, vlastně tam nebude skoro nic, na co jsou čtenáři zvyklí. První číslo bude hlavně o redakci, tak
uvidíme.
Díky za rozhovor. Katka Jechová
Miloš Zahradník, 8. ročník, editor, člen redakční rady
Nazdar lidi, jmenuji se Miloš Zahradník a stal jsem se textovým editorem v našem skvělém
časopise. Redaktorem jsem se stal, protože mě baví psát články na různá témata (v našem
časopise doufám některé budou), také rád čtu. Byl jsem vybrán na funkci editora, co to pro
mě znamená? Budu dohlížet na menší členy redakce, budu jim pomáhat a radit v každém
problému. Pokud nebude přítomen šéfredaktor, jsem povinen ho zastoupit v jeho funkci.
Koordinuji členy redakce, abychom se stali fungujícím týmem a vytvářeli společně co
nejpovedenější čísla našeho časopisu. Máte dotazy??? Přijďte za mnou.
R O Z H O V O R
S
M I L O Š E M
Kristýna: Ahoj, proč jsi chtěl být ve školní redakci?
Miloš: Baví mě psaní.
Kristýna: Co by jsi chtěl v časopise změnit?
Miloš: Já bych se chtěl zaměřit na různé rubriky a rozšířit jejich množství v časopise.
Kristýna: Co si myslíš, že ti tato práce přinese?
Miloš: Myslím si, že získám nové zkušenosti.
Kristýna: Chtěl bys být šéfredaktorem?
Miloš: Ne, nechtěl.
Kristýna: Proč bys nechtěl být šéfredaktorem?
Miloš: Moc zodpovědnosti
Díky za rozhovor. Kristýna Hánlová
S t r á n ka
3
N o v á
T R I V I U M
š k o l n í
r e d a k c e
s e
R E V U E
p ř e d s t a v u j e
Monika Prázová, 8. ročník, grafická editorka, členka redakční rady
Ahoj jmenuji se Monika a byla jsem vybrána do redakční rady a jako grafická editorka.
Jsem zodpovědná za grafickou stránku časopisu, radím s výběrem grafického materiálu, pomáhám ostatním redaktorům s komiksy a navrhuji a vytvářím některé části časopisu.
R O Z H O V O R
S
M O N Č O U
Filip: Čau tak co říkáš na redakci?
Monika: Jo super, jsem fakt ráda, že jsem se tam dostala a řekla bych, že mě to bude bavit.
Filip: A jak tě vůbec napadlo jít do redakce?
Monika: Tak přečetla jsem si na nástěnce, že se zakládá školní redakce a že potřebují redaktory.
Tak jsem zkusila štěstí a šla do toho. Poté jsem se dozvěděla, že mě vzali a že budu grafická
editorka .
Filip: Ty jsi grafická editorka. Co máš za práci?
Monika: Mám za úkol vytvářet a vypracovávat grafickou kartu časopisu.
Filip: A mimo jiné také budeš psát vlastní články. Jaké by jsi chtěla psát ?
Monika: Tak mě je tak nějak jedno , ale ráda bych psala o motokrosu a nebo o břišním tanci.
Filip: Co si myslíš o členech redakce?
Monika: Je tam super parta, všichni mají super nápady a těším se až s nimi budu spolupracovat.
Diana Hockicková, 8. ročník, grafická korektorka, členka redakční rady
Ahoj já jsem Diana a byla jsem zvolena členem redakční rady a grafickou korektorkou. Moje
práce obnáší úpravu jednotlivých barev v časopisu, pomoc pří výběru vhodných fotografií a
obrázků. Mým dalším úkolem je psát vlastní články. Jsem ráda, že jsem byla vybrána, protože
si myslím, že mi to dodá další zkušenost do života a taky mě to baví. Doufám, že se mnou
čtenáři tohoto časopisu budou spokojeni.
R O Z H O V O R
S
D I A N O U
Matěj: Myslíš, že zavedení školní redakce byl dobrý nápad?
Diana: Myslím si, že ano. Protože jsme se více zapojili do práce a můžeme říkat více názorů a budeme pracovat v kolektivu.
Matěj: Myslíš, že spolupráce v redakci bude dobrá?
Diana: Myslím si, že ano sešli fajn lidi, se kterými se dá spolupracovat.
Matěj: Co máš za funkci v časopisu?
Diana: Já jsem členem redakční rady a grafickou korektorkou.
Matěj: Co tvoje funkce znamená?
Diana: Budu upravovat jednotlivé barvy v časopise a výběrem fotografií a různých obrázků a psát vlastní články.
Matěj: Těšíš se na tu práci?
Diana: Ano těším, baví mě různé návrhy a taky grafická úprava textu.
Díky za rozhovor. Matěj Grulich
S t r á n ka
4
N o v á
T R I V I U M
š k o l n í
r e d a k c e
s e
R E V U E
p ř e d s t a v u j e
Štěpán Melichar, 7. ročník, fotograf, člen redakční rady
Má role je v redakční radě poměrně jednoduchá. Jsem zodpovědný za téměř veškerý
fotografický materiál v časopisu (kromě obrázků z internetu). Píšu články, mohu pomáhat
ostatním členům redakční rady s návrhem časopisu. Jsem jako všichni členové rady zodpovědný za prezentaci časopisu. Já osobně jsem s touto rolí spokojen, protože není zaměřená pouze na fotografování a věci okolo něho. Jsem totiž „univerzálnější“ typ člověka. Myslím, že celá redakce je celkem dobrá parta lidí, od kterých se dá čekat slušný
výkon.
R O Z H O V O R
S E
Š T Ě P Á N E M
Jonáš: Jak se ti pracuje v redakci?
Štěpán: Docela dobře, ale je toho hodně.
Jonáš: Na co se chceš zaměřit?
Štěpán: Chtěl bych vydávat pravidelný článek s technickým zaměřením
Jonáš: Máš pořád odkud čerpat nápady na články?
Štěpán: Moje fantazie je dost prostorová.
Jonáš: Spolupracuješ rád s ostatními členy redakce?
Štěpán: Celkem ano, s nikým nemám problém.
Díky za rozhovor. Jonáš Gazdík
Šárka Šimůnková, 7. ročník, textová korektorka, členka redakční rady
Ahoj, já jsem Šárka a byla jsem zvolena členkou redakční rady. Zastávám funkci textové korektorky, takže pomáhám ostatním s gramatikou a smysluplnou češtinou. K tomu se dobře
hodí moje velká znalost češtiny. Osobně jsem chtěla, abych se prostě podílela na vytváření
časopisu. A to se mi podařilo, takže jsem se svým postem naprosto spokojená. Doufám, že
se tu naučím pracovat v kolektivu a užiju si trochu zábavy.
R O Z H O V O R
S E
Š Á R K O U
Miloš: Nazdar, povíš nám něco o sobě? Co tě baví atd.?
Šárka: Nejvíce mě baví čtení. Nejraději čtu dobrodružné a fantasy knížky. Dále ráda sleduji fantasy seriály.
Miloš: Stala ses textovou korektorkou, co to znamená?
Šárka: Budu dávat pozor na pravopisné chyby, kontrolovat smysl článků a návaznost článků na sebe.
Miloš: Co čekáš od redakce?
Šárka: Budeme se zabývat dějem ve škole, psát reportáže o pořádaných akcích ze školy a o všem dění informovat nejen rodiče.
Miloš: Co ti přinese redakce?
Šárka: Naučím se skupinové práci a vycházení se všemi lidmi, což bude mít výhodu v zaměstnání a zlepším se v češtině.
Děkuji ti za rozhovor a přeji hodně nových nápadů. Miloš Zahradník
S t r á n ka
5
N o v á
T R I V I U M
š k o l n í
r e d a k c e
s e
R E V U E
p ř e d s t a v u j e
Kateřina Jechová, 7. ročník, třídní redaktorka
Do školní redakce se mi hned nechtělo, ale po dlouhém přemýšlení jsem si řekla, že
bych aspoň vyzkoušela něco nového a zkusila něco dokázat. Doteď jsem psala články
do školního časopisu a myslím, že nebyly nějak extra, ale vím, že se teď začnu víc snažit. Taky samozřejmě doufám že náš školní časopis Trivium Revue bude mít úspěch.
R O Z H O V O R
S
Štěpán: Jak tě napadlo se přihlásit do redakce?
Katka: Ne. Myslím si že, všichni jsou spokojení se svou
Katka: Chtěla jsem něco dokázat.
funkcí v redakci a já taky.
Štěpán: Jsi se svojí rolí v redakci spokojená?
Štěpán: Jak myslíš, že půjde práce v redakci?
Katka: Ano, jsem spokojená.
Katka: Myslím… no spíše doufám, že všichni budou dělat,
Štěpán: Chtěla bys být něčím jiným?
co mají a, že se taky projeví alespoň trochu spolupráce.
Katka: Ne tohle mi vyhovuje…
Díky za rozhovor. Štěpán Melichar
Štěpán: Změnila bys nějak sestavení redakce?
Milan Vencl, 7. ročník, třídní redaktor
Dobrý den, já jsem Milan Vencl ze 7. ročníku a jsem třídní redaktor. Jako třídní redaktor budu psát do časopisu články na různá témata, která se vám čtenářům, jak doufám budou líbit
a možná se z nich i něco naučíte.
R O Z H O V O R
S
M I L A N E M
DIANA: Jsi spokojený s naším šéfredaktorem?
MILAN: Ano jsem, protože si myslím, že může brát znalosti od svého otce.
DIANA: Čím chceš přispět do školního časopis?
MILAN: Chtěl bych přispět svými recenzemi a technickými vymoženostmi.
DIANA: Co pro tebe znamená místo školního redaktora?
MILAN: Jsem rád, že jsem třídní redaktor, protože se můžu podělit o své znalosti se čtenáři.
DIANA: Chtěl bys něco změnit na časopisu?
MILAN: Já si myslím ,že ne protože se mi líbí, jak je zformován.
DIANA: Proč ses přihlásil o místo redaktora?
MILAN: Protože jsem chtěl získat nové zkušenosti.
Děkuji Milanovi že se mnou udělal tenhle menší rozhovor a že jsem ho poznala zas o něco víc. Diana Hockicková
S t r á n ka
6
N o v á
T R I V I U M
š k o l n í
r e d a k c e
s e
R E V U E
p ř e d s t a v u j e
Kristýna Hánlová, 7. ročník, třídní redaktorka
Ahoj, jmenuju se Kristýna Hánlová a jsem ze 7 ročníku. Do redakce jsem se přihlásila,
abych zjistila něco nového, a těším se, že mě to bude bavit. S oblibou pracuji na počítači.
Ráda dělám články o škole a o jejích akcích. Rada bych se se školou někam podívala a
něco o tom napsala z pohledu žáka i redaktora.
R O Z H O V O R
S
K R I S T Ý N O U
Sam: Proč ses chtěla stát redaktorkou?
Kristýna: Chtěla jsem zkusit něco nového.
Sam: Co si představuješ, že tam budeš dělat?
Kristýna: Psát články o škole.
Sam: Jak často by se podle tebe měla redakce scházet?
Kristýna: Jednou týdně.
Sam: Máš doma čas na psaní, nebo bys chtěla psát ve škole?
Kristýna: Mám čas doma, nebo klidně využiji také volný čas ve škole.
Sam: Co si myslíš o složení redakce?
Kristýna: Myslím si, že tam jsou fajn lidi.
Díky za rozhovor. Samuel Kizska
Matěj Grulich, 6. ročník, třídní redaktor
Dobrý den jsem Matěj Grulich a chodím do 6. třídy. Do školní redakce jsem se přihlásil, protože se mi školní časopis moc líbí a bude zajímavé přispívat do něj fotkami a články. Těším
se na spolupráci s ostatními redaktory a taky na to, že se něco nového naučím. V časopisu
mám funkci třídního redaktora. Ve své práci spolupracuji se všemi z redakce, hledám vhodná
témata a píši vlastní články. Naslouchám pokynům redakční rady, vždy musím dodržet stanovený termín, pořizuji fotografie z akcí a jsem zodpovědný za vhodnou reprezentaci časopisu. Doufám, že se mi podaří splnit vše, co mám.
R O Z H O V O R
S
M A T Ě J E M
Šárka: Ahoj. Pověz mi, proč ses přihlásil do školní redakce?
Matěj: Protože mě baví psát vlastní články a fotit.
Šárka: Co od své práce očekáváš?
Matěj: Že se naučím pracovat v kolektivu.
Šárka: Řekni, jaký je tvůj životní cíl?
Matěj: No, chtěl bych učit ve škole.
Šárka: Jaký předmět máš nejraději?
Matěj: Asi tělocvik a zeměpis. (na oboje nás má pan učitel Killar)
Šárka: Jaké školy bys chtěl vystudovat?
Matěj: Tak určitě střední a snad i vysokou.
Tak díky za tvůj čas i informace. Měj se. Šárka Šimůnková
S t r á n ka
7
N o v á
T R I V I U M
š k o l n í
r e d a k c e
s e
R E V U E
p ř e d s t a v u j e
Jonáš Gazdík, 5. ročník, třídní redaktor
Já jsem Jonáš Gazdík a jsem nový člen v redakci a pracuji ve funkci třídního redaktora.
Vypsal jsem popis této funkce, abyste věděli co má třídní redaktor na starost: spolupracuje
s ostatními členy redakce, hledá vhodná témata a píše vlastní články, podílí se na vytváření
všech částí časopisu, naslouchá pokynům ostatních členů redakční rady, je zodpovědný za
dodržování stanovených termínů, pořizuje fotografie ze třídních akcí a je zodpovědný za
vhodnou reprezentaci časopisu. Je to sice obtížné, ale stojí to za to.
R O Z H O V O R
S
J O N Á Š E M
Milan: Proč ses přihlásil do školní redakce?
Jonáš: Přihlásil jsem se proto, že jsem se chtěl podílet na tvorbě časopisu.
Milan: Co pro tebe znamená zvolení do školní redakce?
Jonáš:: Jsem velmi rád a taky tomu samozřejmě budu muset obětovat nějaký čas.
Milan: Na co by ses chtěl zaměřit při psaní svých článků?
Jonáš: Nemám žádnou přesnější představu o tématu mých článků, takže bych rád psal od každého tématu něco.
Milan: Co jsi čekal od práce redaktora, když ses do redakce hlásil?
Jonáš: Pod prací redaktora jsem si představoval, že budu psát hlavně o dění ve škole.
Díky za rozhovor. Milan Vencl
Samuel Kiszka, 5. ročník, třídní redaktor
Ahoj, já jsem Sam. Bydlím v Kounově. Jsem třídní redaktor a v redakci školního časopisu jsem
nejmladší. Píšu do školního časopisu různé články ke školním akcím a také různé jiné příspěvky. Nejvíc mě baví psaní o přírodě. Většinou píšu doma ale, když píšu ve škole, tak se můžu
s někým poradit. Do školní redakce jsem chtěl proto, abych zkusil něco nového.
R O Z H O V O R
S E
S A M U E L E M
Monika: Proč si se přihlásil do redakce?
Sam: Abych měl co dělat a zajímalo mě to.
Monika: O čem nejraději píšeš?
Sam: O přírodě.
Monika: Jak se ti líbí školní časopis?
Sam: Jo, líbí se mi.
Monika: Chtěl bys být novinářem, až vyrosteš?
Sam: Asi ne.
Moc díky. Monika Prázová
S t r á n ka
8
Č
T R I V I U M
A R O D Ě J N I C K Ý
Pravidelně každý rok navštěvují
naší školu čarodějnice. Tak tomu
bylo i letos. Byly opravdu různorodé, vlasaté, plešaté, zelené i
modré a i dost jiných bytostí se
tu vyskytlo, například skřeti,
skřítci, zlobři i obři a mnoho a
mnoho dalších roztodivných
stvořeníček. Ty se pomalu pře-
D E N
D
M Ě S T S K É H O
M U Z E A
V
M Ě S T Ě
N A D
M E T U J Í
O půl deváté jsme vyjeli od školy.
Jeli jsme do Nového Města nad
Metují do Městského muzea. Tam
jsme se rozdělili na dvě skupiny.
Půlka páťáků šla se čtvrťáky a druhá půlka se třeťáky. V muzeu byly 4
místnosti. První se jmenovala „Jak
spaly naše babičky“, ve druhé byla
prádelna a ve zbylých byla expozice
zvířat. Zde jsme mohli vidět sklípkana, králíky nebo morčata. Mně se
O B Ř A N E C H
souvali do Bystrého, po klikaté a
složité cestě, kterou jim křižovali
nezbední školáci druhého stupně
a dávali jim úkoly, jinak vyhrožovali, že je nepustí dál, ale to by o
mnoho přišli! O oběd! O krásné
buřtíky nad ohněm pečené,
s hořčicí snědené. Nakonec všichni úkoly zdárně splnili a dostali
N Á V Š T Ě V A
N O V É M
V
v muzeu líbilo a ostatním nejspíš
také, protože nic nenamítali. Pak
jsme měli rozchod a šli jsme na
zmrzlinu.
Sam Kiszka
R E V U E
odměnu, přifařili se k nim i žáci
ZŠ z druhého stupně a společně se naobědvali. Po obědě se
připlahočili k zastávce a čekali
na autobus, který je odvezl až
domů a byli rádi, že to ve zdraví
přežili.
Štěpán Melichar
S t r á n ka
9
P Ř Í S P Ě V E K Z E
D R U H É T Ř Í D Y
T R I V I U M
R E V U E
S t r á n ka
1 0
T R I V I U M
H O D
V L A Š T O V K O U
A N E B
O
V L Á D C E
N E B E S
Ve středu 15. 5.
se ve škole odehrálo první kolo v
hodu vlaštovkou.
Každý soutěžící dostal několik vlaštovek,
které si měl sám složit. Pak postupně
každý z nás třikrát vlaštovkou hodil, přičemž deváťáci je měřili. Zapsal se vždy
ten nejlepší (tedy nejdelší) hod. U některých, například u mě, to bylo velmi slabé,
TRIVIUM REVUE
Obsah tohoto
časopisu
je připravován žáky
školy a školní redakcí.
Názory autorů
jednotlivých článků
nemusí vyjadřovat
názory školy.
R E V U E
S O U T Ě Ž
někteří ale naopak hodili i víc jak patnáct metrů! Ti nejlepší pak postoupili
do finále.
hodů se budou odesílat do Prahy, kde je vyhodnotí a pošlou
nám zpět výsledky.
Finále se konalo v úterý 21. 5. Atmosféra byla napjatější, koneckonců,
utkali se ti nejlepší! Každý měl opět tři
pokusy. Nakonec se vyhodnotili jen ty
nejlepší. Vyhrál Lukáš Vrba z deváté
třídy, druhý se umístil Matyáš Chytrý a
třetí Michal Honěk. Záznamy jejich
Výhra této soutěže obsahuje
výlet pro padesát žáků, takže
zápal byl opravdu velký a každý
se snažil vyhrát a užil si to.
Šárka Šimůnková
Případný výtěžek z produkce
tohoto časopisu je věnován na
školní aktivity.
Pokud byste chtěli přispět do časopisu, svoje
články posílejte na email [email protected]

Podobné dokumenty