Přehled CASE na trhu

Komentáře

Transkript

Přehled CASE na trhu
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Autoři:
Jan Bednář
Kateřina Hawlová
Miroslav Jun
Luděk Sefzig
Václav Hnilička
OBSAH
Úvod .......................................................................................................................................... 7
Komerční nástroje ................................................................................................................. 10
Nástroje s repository ............................................................................................................. 11
eClarus.......................................................................................................................................... 12
Popis ...................................................................................................................................................... 12
Funkcionalita ......................................................................................................................................... 15
Podpora ze strany výrobce ..................................................................................................................... 15
Licence a cena........................................................................................................................................ 16
Uživatelské rozhraní .............................................................................................................................. 16
IDS SCHEER ARIS Design Platform .......................................................................................... 18
Popis ...................................................................................................................................................... 18
Funkcionalita ......................................................................................................................................... 19
Spolupráce s jiným SW.......................................................................................................................... 27
Licence a cena........................................................................................................................................ 28
Podpora ze strany výrobce ..................................................................................................................... 28
Service Management.............................................................................................................................. 29
Hodnocení .............................................................................................................................................. 30
MagicDraw UML ......................................................................................................................... 31
Popis ...................................................................................................................................................... 31
Funkcionalita ......................................................................................................................................... 33
Licence a cena........................................................................................................................................ 34
Podpora ze strany výrobce ..................................................................................................................... 36
Hodnocení .............................................................................................................................................. 36
SELECT ARCHITECT ................................................................................................................ 37
Popis ...................................................................................................................................................... 38
Funkcionalita ......................................................................................................................................... 38
Podporované modely a nástroje ............................................................................................................. 40
Tabulka funkcionality ............................................................................................................................ 41
Podpora ze strany výrobce ..................................................................................................................... 42
Uživatelské rozhraní .............................................................................................................................. 43
Hodnocení .............................................................................................................................................. 44
SYBASE POWER DESIGNER ................................................................................................... 45
Popis ...................................................................................................................................................... 45
Funkcionalita ......................................................................................................................................... 46
Licence a cena........................................................................................................................................ 50
Podpora ze strany výrobce ..................................................................................................................... 50
Uživatelské rozhraní .............................................................................................................................. 50
Hodnocení .............................................................................................................................................. 51
Visual Paradigm for UML............................................................................................................ 52
Popis ...................................................................................................................................................... 52
Funkcionalita ......................................................................................................................................... 56
Licence a cena........................................................................................................................................ 57
Uživatelské rozhraní .............................................................................................................................. 58
Podpora ze strany výrobce ..................................................................................................................... 59
Hodnocení .............................................................................................................................................. 60
Nástroje bez repository .................................................................................................................. 61
Altova Umodel ............................................................................................................................. 62
Popis ...................................................................................................................................................... 62
Funkcionalita ......................................................................................................................................... 63
Licence a cena........................................................................................................................................ 64
Uživatelské rozhraní .............................................................................................................................. 64
Podpora ze strany výrobce ..................................................................................................................... 67
Hodnocení .............................................................................................................................................. 67
Astah* .......................................................................................................................................... 68
Popis ...................................................................................................................................................... 68
Funkcionalita ......................................................................................................................................... 70
Licence a cena........................................................................................................................................ 71
Hodnocení .............................................................................................................................................. 72
Craft.CASE .................................................................................................................................. 73
Popis ...................................................................................................................................................... 73
Funkcionalita ......................................................................................................................................... 76
Licence a cena........................................................................................................................................ 76
Hodnocení .............................................................................................................................................. 77
Enterprise Architect...................................................................................................................... 78
Popis ...................................................................................................................................................... 78
Funkcionalita ......................................................................................................................................... 79
Licence a cena........................................................................................................................................ 82
Uživatelské rozhraní .............................................................................................................................. 83
............................................................................................................................................................... 83
Podpora ze strany výrobce ..................................................................................................................... 83
Hodnocení .............................................................................................................................................. 84
IBM Rational software modeler ................................................................................................... 85
Popis ...................................................................................................................................................... 85
Funkcionalita ......................................................................................................................................... 88
Licence a cena........................................................................................................................................ 88
Uživatelské rozhraní .............................................................................................................................. 89
Podpora ze strany dodavatele................................................................................................................. 89
Hodnocení .............................................................................................................................................. 89
Office Visio 2010 ......................................................................................................................... 90
Popis ...................................................................................................................................................... 90
Funkcionalita ......................................................................................................................................... 91
Cena ....................................................................................................................................................... 92
Uživatelské rozhraní .............................................................................................................................. 93
Podpora ze strany výrobce ..................................................................................................................... 93
10 důvodů, proč využívat Visio 2010 .................................................................................................... 94
Hodnocení .............................................................................................................................................. 95
ADONIS ....................................................................................................................................... 96
Popis.................................................................................................................................................. 96
Funkcionalita ......................................................................................................................................... 96
Licence a cena ................................................................................................................................... 97
ORACLE DESIGNER ................................................................................................................. 98
Popis ...................................................................................................................................................... 98
Funkcionalita ......................................................................................................................................... 99
Tabulka funkcionality ............................................................................................................................ 99
Nástroje pro modelování ..................................................................................................................... 100
Nástroje pro návrh a generování ......................................................................................................... 102
Uživatelské rozhraní ............................................................................................................................ 103
Podpora ze strany výrobce ................................................................................................................... 104
Licence a cena...................................................................................................................................... 104
Hodnocení ............................................................................................................................................ 105
TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO ........................................................................... 106
Popis .................................................................................................................................................... 106
Funkcionalita ...................................................................................................................................... 107
Licence a cena7 .................................................................................................................................... 110
Uživatelské rozhraní ............................................................................................................................ 110
Podpora ze strany dodavatele............................................................................................................... 111
Hodnocení ............................................................................................................................................ 111
OpenSource nástroje .................................................................................................................... 113
ArgoUML ................................................................................................................................... 113
Popis .................................................................................................................................................... 113
Tento nástroj je vytvořen na Javě a jak název napovídá, podporuje standardy UML. Funguje na všech
platformách, které podporují Javu. Je založen na konvencích již starší verze UML, a to konkrétně na 1.4., a
proto zde chybí některé diagramy. ................................................................................................................... 113
Funkcionalita ....................................................................................................................................... 113
Licence a cena...................................................................................................................................... 114
Uživatelské rozhraní ............................................................................................................................ 115
Zajímavosti .......................................................................................................................................... 115
Hodnocení ............................................................................................................................................ 116
DB Designer 4 ............................................................................................................................ 116
Popis .................................................................................................................................................... 117
Funkcionalita ....................................................................................................................................... 117
Licence a cena...................................................................................................................................... 119
Uživatelské rozhraní ............................................................................................................................ 119
Podpora ze strany dodavatele............................................................................................................... 120
Hodnocení ............................................................................................................................................ 121
MySQL Workbench ................................................................................................................... 122
Popis .................................................................................................................................................... 122
Funkcionalita ....................................................................................................................................... 123
Licence a cena...................................................................................................................................... 124
Uživatelské rozhraní ............................................................................................................................ 124
Podpora ze strany dodavatele............................................................................................................... 124
Hodnocení ............................................................................................................................................ 126
Open System Architect............................................................................................................... 127
Popis .................................................................................................................................................... 127
Funkcionalita a uživatelské rozhraní.................................................................................................... 128
Podpora ze strany výrobce ................................................................................................................... 130
Licence a cena...................................................................................................................................... 130
Hodnocení ............................................................................................................................................ 130
Umbrello UML Modeller ........................................................................................................... 132
Popis .................................................................................................................................................... 132
Funkcionalita ....................................................................................................................................... 133
Uživatelské rozhraní ............................................................................................................................ 135
Podpora ze strany výrobce ................................................................................................................... 135
Licence a cena...................................................................................................................................... 136
Hodnocení ............................................................................................................................................ 136
Seznam použité literatury ............................................................................................................ 137
Seznam ilustrací ............................................................................................................................ 145
Srovnávací tabulky ....................................................................................................................... 146
Úvod
Současné projekty vývoje software se stávají stále složitějšími. Mezi vývojáři je proto kladen
stále větší důraz na kvalitní provedení analytických a návrhových prací. Právě fáze analýzy a
návrhu jsou klíčové pro budoucí úspěch projektu. V raných fázích vývoje tvoří vývojáři modely
systémů. Při tvorbě modelů abstrahují od irelevantních aspektů modelovaného výseku reality, a do
modelu zachycují pouze skutečnosti, které mají při vývoji systému význam. Za použití abstrakce
tak zjednodušují modelovanou realitu za účelem jejího snadného pochopení.Pokud by vývojáři k
tvorbě modelů využívali pouze přirozený jazyk, pochopení složitějších modelů by bylo velmi
obtížné, ne-li nemožné. Model vyjádřený za pomoci přirozeného jazyka je nepřehledný a každý
příjemce ho může jinak chápat. Lidský mozek je obecně schopen lépe vstřebat grafickou informaci
než slovní popis. Proto je v případě modelů, které popisují výsek reality s mnoha entitami a vztahy,
přínosnější použít grafické znázornění pohledu na model. Pohledy na model z různých perspektiv a
dimenzí můžeme graficky vyjádřit pomocí diagramů.
Pokusy o sjednocení notace vyústily ve standardizaci formátu UML (Unified Modeling
Language) pro tvorbu modelů informačních systémů a vytváření diagramů jako pohledů na tyto
modely.
Diagramy UML lze samozřejmě vytvářet ručně, ale komplexita systémů a časté požadavky
na změny vedou vývojáře k nutnosti využívat nástroje pro počítačovou podporu modelování.
Takové aplikace spadají, spolu s dalšími prostředky pro vývoj počítačových systémů, do kategorie
nástrojů CASE (Computer Aided Software Engineering). Opomenout nelze ani současný vliv
jednotlivých metodik na vývoj IS/ICT.Kombinace užití nástrojů CASE a zvolené metodiky pomáhá
vytvoření integrovaného systému.
CASE je souhrn nástrojů podporující vývoj IS v různých fázích vývoje, jako je analýza a
návrh. Tyto nástroje vycházejí z metodologií a podporují je pomocí diagramů, s nimiž je možno
propojit fáze vývoje, které by byly jinak pro člověka velmi komplikované (z hlediska pochopení
všech souvislostí).Umožňují tak spolupracovat v týmu, provádět změny jednotlivých komponent
modelu IS a pomáhají udržet integritu IS. Nezaručují bezproblémový a bezchybný vývoj, protože
jsou to jenom nástroje, dokáží ho tedy pouze zjednodušit, pokud používáme správnou metodiku na
správném nástroji.Rozhodující je kvalifikované použití nástroje CASE.Tři důležité součásti, bez
kterých by byl vetšinou nástroj CASE jen značně drahou investicí s velmi malými přínosy.
6
Z hlediska srovnání jednotlivých nástrojů CASE je zajímavé jejich použití konkrétními
společnostmi působícími na českém trhu.Provedený průzkum (viz příloha Použití CASE nástrojů ve
firmách) se zaměřil na seznam vybraných 18 nástrojů. Metodikami se nezabýval z důvodu způsobu
komunikace se společnostmi (nejčastěji v podobě kontaktu se styčnou osobou v dané společnosti,
kterou byla ve většině případů zástupce pro mediální styk). Z provedeného průzkumubyly
vyvozeny hypotézy, které jsou součástí samostatného dokumentu. Cílem dokumentu je poskytnout
konzistentní pohled na vybrané nástroje CASE. Každý z popisovaných nástrojů má stejnou
strukturu, která je vymezena těmito body: Tabulka se základními informacemi o nástroji, popis
nástroje, funkcionalita nástroje (doplněná o tabulku základní funkcionality, pro jednodušší
porovnání), podpora ze strany výrobce, licence a cena, uživatelské rozhraní a hodnocení nástroje.
Níže uvedená tabulka poskytuje přehled nástrojů (produktů), které jsou v tomto dokumentu
rozebrány.
Přehled nástrojů
•
Adonis
•
MySQL Workbench
•
ArgoUML
•
Oracle Designer
•
Altova UModel
•
Select Architect
•
ASTAH (Jude)
•
SYBASE Power Designer
•
Craft CASE
•
TOAD Data Modeler / CASE Studio
•
eClarus
•
Visual Paradigm for UML
•
Enterprise Architect
•
DB Designer 4
•
IBM Rational Software Modeler
•
Open System Architect
•
IDS Scheer Aris Design Platform
•
MagicDraw UML
•
Umbrello UML Modeler
•
Microsoft Visio
7
Komerční nástroje
Nástroje s repository
Jedním z velmi důležitých prvků CASE nástrojů je podpora týmové spolupráce a vývoje.
Repository je centrem integrovaného CASE systému, pomocí něhož se dosahuje integrace nástrojů
a dat. Jde o místo, kde jsou shromažďovány a ukládány informace související s vyvýjeným
systémem. Repository je standardní databází (relační, objektovou) a mezi její základní funkce patří
například správa dat, sdílení informací nebo integrace dat a nástrojů. V repository jsou uchovávány
informace o organizaci, o vyvýjeném systému, informace pro řízení projektu, dokumentace, atd.
Jednou ze základních předností repository je možnost opětovného použití prvků, které jsme do něj
již jednou vložili. Těmito prvky mohou být různé modely, objekty, moduly Neméně podstatnou
výhodou repository je, že přispívá ke kvalitnímu konfiguračnímu managementu.
eClarus
Verze
2.1
Výrobce
eClarus Software (http://www.eclarus.com/index.html)
Distributor
Ne
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (30 dní)
Platforma
MS Windows (Xp - testováno), Linux, Mac
Edice
eClarus Business Process Modeler for Business Analysts
eClarus
Business Process Modeler for SOA Architects
8
Systémové
Nejsou oficiálně specifikovány.
požadavky
Pro běh by mělo stačit:
•
CPU: Pentium 3 (800MHz) a vyšší
•
512 MB RAM (doporučeno 1GB RAM)
•
1+GB volného místa na disku.
•
MS Windows (Xp – testováno - doporučeno), Linux, Mac
Pro edici
Clarus Business Process Modeler for SOA
Architects Eclipse 3.3 or Eclipse 3.4 IDE s Java/BIRT
[1]
Popis
eClarus přišel na trh s modelovacím nástrojem nové generace, který je zcela v souladu
s BPMN a jinými SOA standardy, zahrnujíce i BPEL a webové služby. Tento modelovací nástroj
zjednodušuje návrh business procesů díky využití otevřených standardů.Pro dokumentaci
stávajících obchodních procesů využívá jednotnou notaci pro procesní modelování (BPMN), která
slouží především pro popis současného a budoucího stavu procesů.Na základě popisu procesů
pomocí BPMN je potom generován BPEL (Business Process Execution Language), který
specifikuje jaké akce budou v průběhu procesů probíhat. Pro sledování a sjednoceníobchodních
procesů se strategickými cíly využívá KPI (Key Performance Indicator). . [1]
V současné době nabízí eClarus dvě verze svých produktů. Jedná se o eClarus Business
Process Modeler for Business Analysts a eClarus Business Process Modeler for SOA
Architects.[2],[3] Jednotlivé verze se navzájem liší svoji funkcionalitou, která je popsána níže.
Hlavní předností těchto nástrojů (od výše zmíněných nástrojů), je převod BPMN modelů do jazyka
BPEL a naopak.
9
eClarus Business Process Modeler for Business Analysts je produkt vytvořený pro analytiky,
podporující modelování, dokumentaci a schematické znázornění procesů. Funkční komponenty,
které produkt zahrnuje, jsou následující.
•
cClarus BPMN Modeler – komponenta umožňující modelování procesů pomocí
BPMN. Specikuje business cíle a KPI (Key performance indicator).
•
cClarus Shared Model – umožňuje členům týmu sdílet stejné business procesy se
všemi nastaveními.
•
eClarus Process Reviewer – umožňuje kontrolu procesů a porovnávání jejich stavu
„As-Is“ se stavem „To-Be“
•
eClarus BPEL Visualizer – umožňuje architektům a business analytikům prohlížet
obtížné BPEL jako BPMN diagramy.
•
eClarus Document Generator – automaticky generuje dokumenty v programu
Microsoft Word upravené dle potřeb zákazníka.
eClarus Business Process Modeler for SOA Architects je nástroj primárně cílený pro
business a SOA architekty určený pro vývoj webových služeb a aplikací. Kromě komponent, které
sdílí s produktem eClarus Business Process Modeler zahrnuje následující
•
eClarus Document Generator – komponenta podporující import a export různých
formátů jako UML, IBM Rational ROSE, XPDL a Microsoft Visio.
•
eClarus BPMN Simulator – umožňuje simulaci průběhu procesů, sleduje jejich
výkonnost a využívání zdrojů v průběhu procesu, pro měření výkonnosti využívá KPI
•
eClarus BIRT Report Designer- umožňuje generování reportů dle potřeb zákazníka.
•
eClarus Model Exchanger – umožňuje import a export do formátu Microsoft Visio,
UML, IBM Rational ROSE a XPDL.
•
eClarus Extensibility – umožňuje přístup k datům o procesech přes API a definici
uživatelského nastavení
10
Funkcionalita
eClarus for Business Analysts eClarus for SOA Architects
UML
Ano - částečně
Ano - částečně
BPM
Ano
Ano
Mind mapping
Ano
Ano
DFD
N/A
N/A
ERD
Ano
Ano
Diagram požadavků
N/A
N/A
Tabulka požadavků
N/A
N/A
Code engeneering
Ano
Ano
Reverse engeneering
Ano
Ano
Database engeneering
N/A
N/A
WSDL engeneering
Ano
Ano
XML Schema engeneering
Ano
Ano
Podporované DBS
Oracle
EclipseDatabase, Oracle
Správa verzí
-
Ano
Týmová spolupráce
-
Ano
Repository
-
Ano
Inegrace s IDE
-
Ano
Exporty
do grafických souborů (SVG,
do grafických souborů (SVG,
TIF, JPG, PNG, GIF, BMP)
TIF, JPG, PNG, GIF, BMP)
Generování reportů – HTML,
RTF, PDF, XML
Generování reportů – HTML,
RTF, PDF, XML
Podpora ze strany výrobce
eClarus Software nabízí širokou škálu služeb technické i netechnické podpory
pro své zákazníky. Forma podpory pokrývá klasické přístupy, jako je podpora na
telefonním čísle, elektronická korespondence, online podpora na svých internetových
stránkách.
Součástí
každého
produktu
je
aktualizovaná
uživatelská
dokumentace.Podpora typu - řešení problémů spojených s nástrojem, dodávka nových
verzí, či oprava chyb nástroje je poskytnuta za 25% příplatek z katalogové
ceny.Z netechnické podpory nabízí eClarus školení v daných nástrojích.
11
Licence a cena
Cena jednotlivých edic se liší podle počtu zakoupených licencí (po domluvě
s výrobcem), nicméně katalogová cena v případě jednoho uživatele je $500.00 pro
Business Process Modeler for Business Analysts a $1500.00 pro Business Process
Modeler for SOA Architects.Zároveň je možné si dokoupit za 25% příplatek
z katalogové ceny technickou a softwarovou podporu.
Edice
Typ licence
Množství
Cena
Business Process Modeler Uživatelská
1
$500.00
for Business Analysts
10
- (po domluvě s výrobcem)
1 licence na uživatele
Roční technická podpora
$125
Business Process Modeler Uživatelská
1
for SOA Architects
10
$1500.00
- (po domluvě s výrobcem)
1 licence na uživatele
Roční technická podpora
$375
Uživatelské rozhraní
Uživatelské
rozhraní
těchto
nástrojů
(edic)
je
intuitivní
a
snadno
ovladatelné.Výhodou je přizpůsobení pracovní plochy pro jednotlivé uživatelské role.
Uživatel má k dispozici také dokumentaci, na kterou se v případě potíží může obrátit.
Hodnocení
Silné stránky
•
100% implementace BPMN standardu
•
Generování HTML/Word dokumentace
•
Import modelů z mnoha nástrojů
•
Velká podpora mezi nástroji
•
Transformace BPEL do BPMN
•
Generování BPEL kódu
•
Podpora UML 2.0
•
Import/Export mnoha formátů – MS Visio,
Slabé stránky
•
Není dostupná česká lokalizace
UML, UML 2, IBM Rational Rose, XPDL
12
IDS SCHEER ARIS Design Platform
Verze
nespecifikovaná
Výrobce
IDS Scheer AG (http://www.ids-scheer.com/cz/index_cz.html)
Distributor
IDS Scheer ČR, s.r.o.
Lokalizace
Ano
Demoverze
Ano (Po odeslání žádosti je demo dostupné live na adrese
http://live-demo.idsscheer.cz/cic/prihlaseni_livedemo.php)
Platforma
Klient - Windows XP Professional + Service Packs, Windows Vista (Business,
Ultimate; 32 bit), Windows Vista + Service Pack 1 (32 bit), Linux
Server - Windows XP Pro + Service Packs, Windows Server 2003 Standard Edition
+ Service Pack 2 (32/64 bit), Windows Server 2003 Standard Edition R2 + Service Pack 2
(32/64 bit), Windows Server 2008, Sun Solaris 9 (tested with SPARC + Intel processors),
Sun Solaris 10 (tested with SPARC + Intel processors), HP UX 11, Linux, operační systémy
specifikované pod VMWare ESX Serve
Edice
ARIS Design Platform
Systémové
Klient minimálně
požadavky
•
CPU Intel Pentium IV 2.0 GHz
•
RAM 256 MB (512 MB v případě využití lokálního serveru)
•
Místo na disku 375 MB
•
Rychlost připojení 56 Kb/s
Server minimálně
•
CPU Intel Pentium IV 2.4 GHz
•
RAM 512 MB
(ARIS Platform - System White Paper)
13
Popis
Nástroje sady ARIS design platform umožňují prostřednictvím průběžné
optimalizace podnikových procesů zvyšovat konkurenceschopnost organizace.
Pomocí nástrojů ARIS Design Platform lze získat odpovědi na otázky, kdo se zabývá
kterými činnostmi, v jakém pořadí, s pomocí kterých aplikací a co je výsledkem
každé jednotlivé činnosti a procesu jako takového. To následně umožňuje
identifikovat organizační, strukturální a technické problémy v procesních tocích a
nalézt potenciál pro zdokonalení.[4]
Architektura většiny nástrojů (např. ARIS Business Architect, ARIS Business
Designer, and ARIS UML Designer) je web-based s využitím internetového klienta,
nebo pomocí vlastního desktopového klienta s centralizovaným databázovým
serverem. Tato architektura umožňuje designovat, analyzovat a optimalizovat procesy
i v rámci velkých mezinárodních společností.[5]
Funkcionalita
ARIS Design platform je složen z osmi produktů: ARIS Business Architect,
ARIS Business Designer, ARIS Business Publisher, ARIS IT Architect, ARIS IT
Inventory, ARIS Archimate Modeler, ARIS Defense Solution, ARIS Business
Simulator. Produkt ARIS UML Designer není součástí Design platform, ale
Implementation platform. Vzhledem k jeho charakteru se hodí do této práce.
ARIS Business Architect
ARIS Business Architect je software pro profesionální celopodnikové řízení
podnikových procesů (BPM) fungující ve webovém prostředí. Software poskytuje
nejvyšší možnou flexibilitu při modelování, analýze a optimalizaci podnikových
procesů. Neodmyslitelnou součástí je ergonomické uživatelské prostředí s intuitivním
ovládáním.ARIS Business Architect disponuje rozsáhlými funkcemi pro správu
databází, uživatelů, skriptů, atd.Kromě osvědčených metod, jako je Event-driven
14
process chain (EPC), podporuje ARIS i BPMN, BPEL, UML nebo další koncepce
architektury, jako je např.DoDAF, IT City Planning nebo Zachman.[6]
Hlavní přínosy:
•
Stálá a globální dostupnost pro interaktivní design procesů ve webovém
prostředí
•
Menší časová náročnost a náklady díky intuitivnímu, vysoce
výkonnému řízení procesů
•
Snadné přizpůsobení nástroje podnikovým standardům
•
Výkonné modelovací funkcionality pro zobrazení specifik cílových
skupin
•
Databázové dotazy definované průvodci pro libovolné analytické
možnosti (např. impal analýza)
•
Jednoduchá tvorba reportů a analýz díky využití WYSIWYG editoru
ARIS Business Designer
Webový nástroj určený pro analytiky procesů, kteří podle ARISmetodiky
vytvářejí a popisují požadované modely.Prostřednictvím architektury klient-server a
vysoce intuitivního uživatelského rozhraní se ARIS Business Designer stává velice
přístupným nástrojem i pro netechnické uživatele.[7
Hlavní přínosy:
•
Stálá a globální dostupnost pro interaktivní design procesů ve webovém
prostředí
•
Víceuživatelský nástroj v každém okamžiku dostupný kterémukoli
uživateli z jakéhokoli místa na světě
•
Významná úspora času a nákladů díky vysoce intuitivnímu ovládání a
stylu práce s nástrojem ARIS
15
•
Snadné přizpůsobení
nástroje vůči
specifickým
standardům
a
metodikám používaným v organizacích
•
Integrovaný repositury umožňuje jednorázovou údržbu a rychlé
znovupoužití všech informací o procesech
ARIS Business Publisher
ARIS Business Publisher zajišťuje neustálou dostupnost informací o procesech
organizace
prostřednictvím
webového
portálu
organizace.Rozsah
informací
prezentovaných každému jednotlivému uživateli je ovlivňován přístupovými právy a
rolí, kterou příslušný uživatel zastává.To zabraňuje tomu, aby byli lidé v organizaci
zahlcováni informacemi, které pro ně osobně nejsou relevantní a zároveň ochraňuje
citlivé informace, přístupné pouze vybraným osobám.Veškerý obsah portálu je
dynamicky generovaný v okamžiku, kdy se uživatel přihlásí, což snižuje zatížení
systému a garantuje aktuální informace pro správné rozhodování.[8]
Hlavní přínosy:
•
Dynamické publikování znalostí o procesech nebo IT architektuře na
webovém portálu organizace
•
Efektivní řízení změn se i při častých aktualizacích stará o trvalou
kvalitu procesu
•
Restriktivní zobrazování obsahu portálu v závislosti na zastávané roli a
přístupových právech uživatele
•
Integrace s podnikovými portály pomocí jednotného přihlášení a
propojení na centrální správu uživatelů.
•
Integrace s kancelářskými aplikacemi a se systémy řízení dokumentace
(např. Lotus Notes, SAP, apod.)
16
ARIS IT Architect
ARIS IT Architect nabízí všechny prvky, aby IT oblasti bylo možné
celopodnikově budovat, řídit a uvádět do souladu s podnikovými procesy. Software
podporuje všechny nutné plánovací procesy, počínaje dokumentací skutečné
architektury, její analýzou až po zavedení cílové architektury, která je sladěná s
podnikovými procesy. Navíc ARIS Value Engineering for Enterprise Architecture
nabízí ověřený metodický postup umožňující sladění systémové architektury IT se
strategickými požadavky. [9]
Hlavní přínosy:
•
Integrace IT architektury a procesního řízení prostřednictvím jednotné
repository
•
Vytvoření jednotného inventáře veškerých systémů a technologií v
organizaci
•
Specifikace a dokumentace podnikových IT standardů
•
Vyhledávací funkce založené na průvodcích a propojení vyhledávacích
dotazů umožňuje ad-hoc analýzy a reporty napříč celou podnikovou
architekturou
•
Snížení složitosti a nákladů IT oblastí
•
Budování portálů architektury při využití aplikace ARIS Business
Publisher
•
Plánování rozvoje IT, plánování přechodů na nové verze, řízení
životního cyklu
17
ARIS IT Inventory
ARIS IT Inventory přináší požadované funkce nutné pro decentralizované
řízení IT systémů. Intuitivní webové rozhraní umožňuje systémovým správcům velice
rychle začít s profesionální správou aplikací, technologií a infrastruktury. Vysoká
kvalita pořizovaných informací je zajištěna díky přímému přístupu do centrální ARIS
databáze a díky jednoduše prováděným změnám, které dodržují předdefinované
standardy. Tento přístup pomáhá udržovat aktuální informace o IT zdrojích v rámci
organizace a tím umožňuje lépe plánovat budoucí rozvoj. Škálovatelná architektura,
rolemi řízená autorizace a jednoduše použitelné rozhraní, to jsou přednosti, které
dokáží rychle a bezpečně zapojit koncové uživatelé do procesu popisu a aktualizace
informací o IT systémech. [10]
Hlavní přínosy:
•
Vytvoření inventáře aplikací, technologií a infrastruktury v centrální
ARIS databázi
•
Správa IT informací na lokální úrovni, kde je zaručena přesnost a
aktuálnost
•
Jednoduše použitelné uživatelské rozhraní a krátká doba potřebná na
zaškolení
•
Přesné a stále aktuální informace jako předpoklad kvalitního plánování
•
Opětovné použití informací obsažených v centrální ARIS databázi
přispívá k
•
používání
předefinovaných
standardů,
které
jsou
definovány
prostřednictvím nástroje ARIS IT Architect
•
Koncept uživatelských rolí dovoluje pohodlné nastavení přístupu
uživatelů do systému
•
Architektura systému umožňuje spolupráci uživatelů nezávisle na jejich
geografické poloze
18
ARIS Archimate Modeler
Komplexní softwarový produkt, který lze použít k definici a analýze procesů a
IT prostředí. Díky integrovaným metodám rámce a intuitivnímu ovládání produktů
ARIS mohou jak IT architekti tak běžní uživatelé pracovat ve společném prostředí.
[11]
Hlavní přínosy:
•
Kompletní integrace rámce ArchiMate do nástroje ARIS
•
Uživatelsky přátelské webové navrhování procesů a IT
•
IT architektury kombinované s fázemi procesní strategie, návrhu a
implementace
•
Integrované úložiště pro řízení celopodnikové IT architektury
•
Široké možnosti analýzy prostřednictvím dotazů, reportů a díky exportu
výsledků do různých formátů např. XML a Excel
ARIS Defense Solution
ARIS Defense Solution podporuje vývoj organizačních architektur založených
na standardu DoDAF a frameworku C4ISR. Prostřednictvím své centrální repository,
objektově orientovaného přístupu a mnoha rozdílných rozhraní, představuje ARIS
Defense Solution vysoce profesionální nástroj pro organizace působící v rámci resortu
obrany. [12]
Hlavní přínosy:
•
Vytvoření a optimalizace organizačních architektur založených na
DoDAF a C4ISR
•
Administrace veškerých komponent v centrální ARIS repository
•
Integrovaná architektura umožňuje opakované použití objektů ve více
architektonických pohledech
19
•
Flexibilní výměna dat prostřednictvím standardizovaných rozhraní
CADM, XML, XMI, BPML, BPEL, atd.
ARIS Business Simulator
ARIS Business Simulator umožňuje analýzu a zlepšování pro stávající i nové
procesy.Na základě zdokumentovaných podnikových procesů doplněných o
dynamické parametry poskytuje důležité informace o úzkých místech procesů z
hlediska času, nákladů a kapacit.Výsledek je zobrazen formou statistik i diagramů.
ARIS Business Simulator používá L-Sim simulation engine od Lanner Group předního dodavatelé simulačního software. [13]
Hlavní přínosy:
•
Realistická simulace a dynamická analýza podnikových procesů pro
podporu strategických rozhodnutí
•
Identifikace optimalizačních potenciálů pomocí úzkých míst v
procesech a problémů s kapacitami zdrojů
•
Vytvoření spustitelných procesů, které budoučasově, organizačně a
nákladově nenáročné
•
Efektivnější využití zdrojů
•
Detailní srovnání různých alternativ procesů s možností následné
identifikace nejlepšího postupu
•
Řešení Klient/server
20
ARIS UML Designer
ARIS UML Designer je nástroj, který propojuje podnikové procesy s vývojem
aplikací. Nástroj podporuje kompletní proces vývoje aplikací a tak mohou pomocí
jediného nástroje a nad jednou centrální repository pracovat společně jak návrháři
procesů, tak návrháři UML. Tito přistupují k procesním a UML modelů pomocí
webového prohlížeče a intuitivního rozhraní.[14]
Hlavní přínosy:
•
Integrace podnikových procesů a UML v projektech vývoje softwarových
aplikací
•
Jednotný a obsáhlý metodický postup
•
Jednoduché zpracování a komunikace vývojové dokumentace
•
Propojení objektově orientovaného návrhu a generování kódu
•
Podpora všech standardních typů UML diagramů
ARIS Process Governance
Arise Defense Solution podporuje vývoj organizačních architektur založených
na standardu DoDAF a frameworku C4ISR. Prostřednictvím své centrální repository,
objektové orientovaného přístupu a mnoha rozdílných rozhraní, představuje ARIS
Defense Solution vysoce profesionální nástroj pro organizace působící v rámci resortu
obrany. (ARIS Process Governance)
Hlavní přínosy:
•
Vytvoření a optimalizace organizačních architektur založených na
DoDAF a C4ISR
•
Administrace veškerých komponent v centrální ARIS repository
21
•
Integrovaná architektura umožňuje opakované použití objektů ve více
architektonických pohledech
•
Flexibilní výměna dat prostřednictvím standardizovaných rozhraní
CADM, XML, SMI, BPML, BPEL, atd.[15]
Spolupráce s jiným SW
Platforma ARIS umožňuje propojení na SAP (nástroj ARIS Business Architect
for SAP). ARIS Business Architect for SAP spolu s podrobným metodickým
postupem ARIS Value Engineering for SAP (AVE for SAP) poskytují procedurální
modely, metody, technologie a referenční obsah, který umožní efektivní způsob jak
implementovat podnikové procesy v informačním systému SAP. Dlouholetá
intenzivní spolupráce a strategické partnerství mezi IDS Scheer a SAP AG je zárukou
těsné integrace obou řešení. Nástroj ARIS Business Architect for SAP umožňuje
organizacím definovat požadavky na své podnikové informační systémy z procesní
perspektivy. Obousměrné rozhraní mezi ARIS a SAP Solution Manager dovoluje
využívat dostupné referenční modely SAP.Procesní modely tak firmě slouží jako
významná rozhodovací základna.Zajišťují, aby bylo možné požadované procesy v
systému SAP realizovat.Speciální rozhraní BPEL k SAP XI umožňuje End-to-Endintegraci stávajících IT systémů.
ARIS Design platform
UML
Ano
BPM
Ano
Mind mapping
Ne
DFD
Ne
ERD
Ano
Diagram
-
požadavků
Tabulka
-
požadavků
Code engeneering
Ne
Reverse
N/A
22
engeneering
Database
Ano
engeneering
WSDL
N/A
engeneering
XML
Schema
Ano
engeneering
Podporované
Oracle, MS SQL
DBS
Server
Správa verzí
Ano
Týmová
Ano
spolupráce
Repository
Ano
Inegrace s IDE
Ano
Exporty
Ano
Licence a cena
Edice
ARIS
Design
Typ licence
Množství
Cena
-
-
N/A
platform
Podpora ze strany výrobce
Podpora ze strany IDS SCHEER je složena z celého portfolia služeb
označeného jako ARIS MANAGED SERVICES. To je složeno z těchto hlavních
částí: ARIS Product Services, ARIS Operation Services, ARIS Application Services,
Service Management.
23
ARIS Product Services
Svým zákazníkům a partnerům nabízí společnost IDS Scheer na míru šitou
podporu spolu s dodávkou doplňkových služeb na časové a materiálové bázi.
Produktové portfolio ARIS zahrnuje [16]:
•
Standardní podporu všech produktů společnosti IDS Scheer
•
Rozšířenou podporu pro specifické produkty společnosti IDS Scheer
•
Podporu prostředí pro řešení, která pomůže zákazníkům optimalizovat
využitíproduktůa služeb ARIS
•
Provozní podporu včetně všech technických úkonů u uživatele, jako např.
instalační služby, upgrade atd.
•
Online služby včetně online systému zákaznické podpory, sekce downloadů
atd.
•
Service Management
Každému zákazníkovi aplikačních nebo provozních služeb společnosti IDS
Scheer bude přidělen vlastní manažer služeb, manažer kvality, nebo architekt řešení.
Manažeři služeb zodpovídají za dodávku služeb, které musí vyhovovat stanoveným
dohodám o úrovni služeb (Service Level Agreement - SLA), dále pak za report
management, řízení eskalací a inovací a tvorbu výstupů odpovídajících dodávané
službě nebo projektu. [17]
24
ARIS Application Services
Společnost IDS Scheer poskytuje podporu, která má zajistit především
nepřetržitou dostupnost dané aplikace a její definované funkčnosti.Provádíme analýzu
závad a klíčovým uživatelům poskytujeme všestrannou asistenci.[18]
Podpora aplikací nabízí:
•
Asistenční službu
•
3 - úrovňová podpora
•
Řízení incidentů a problémů
•
Otázky typu "Jak na to?"
•
Řešení chyb při zpracování uživatelských údajů
Hodnocení
Silné stránky
•
Propracované přívětivé uživatelské rozhraní
•
Podpora mnoha standardních formátů (UML,
Slabé stránky
•
Integrovat
lze
pouze
s informačním
systémem od společnosti SAP
BPMN, BPEL, XML,…)
•
Díky společnému repository pro všechny
produkty ARIS velká variabilita a možnost
spolupráce bez geografických omezení
•
Silná a kvalitní podpora produktu výrobcem
25
MagicDraw UML
Verze
16.9, říjen 2010 uvolněna verze MagicDraw 17.0 beta
Výrobce
No Magic Inc. (http://www.nomagic.com)
Distributor
Ne (distribuováno přímo přes e-shop výrobce)
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (verze s omezenou funkcionalitou je dostupná po registraci)
Platforma
Java Virtual Machine 5 a vyšší (OS Windows NT/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS X)
Edice
•
Personal
•
Standard
•
Professional
•
Architekt
•
Enterprise
•
MagicDraw Reader
Systémové
Minimum
Doporučeno
požadavky
•
PentiumTM 3, 800 MHz
PentiumTM
•
768 MB RAM
1GB
•
400 MB HDD
4, 1.4 GHz a vyšší
RAM
a
vyšší
(u Windows Vista, W7)
400MB a více HDD
•
Java Virtual Machine 5 a vyšší
(OS
NT/2000/XP/Vista/7,
Mac OS X)
Windows
Linux,
Java
Machine
(OS
5
Windows
a
Virtual
vyšší
NT/2000/XP/Vista/7,
Linux, Mac OS X)
[19]
Popis
MagicDraw UML je grafickým modelovacím nástrojem s podporou týmové
spolupráce, který byl navržen pro analýzu a návrh objektově orientovaných systémů a
databází a podporuje tak práci byznys a softwarových analytiků, programátorů, QA
inženýrů i tvůrců dokumentace. Umožňuje přímé vkládání / generování kódu
26
s podporou jazyků JAVA, C#, C++, CL (MSIL) COBRA IDL a dalších, návrh
databázových schémat, generování DDl či reverzní inženýrství.[20]
MagicDraw je dostupný v 6 edicích, které se od sebe liší rozsahem své
funkcionality [21]
Verze 16.9 nabízí oproti své předchozí verzi umožňuje efektivnější práci
v týmu, vylepšení v oblasti práce s diagramy (sekvenční, class diagram) a celkové
usnadnění práce s programem
Podporovanétechnologie:
UML 2.2, UML 1.4, SysML 1.1, OCL 2.0, Java 5, CORBA IDL, EJB 2.0/3.0,
C#, CIL (MSIL), C++, JDBC (Oracle 8i/9i/10g/11g, MS SQL Server 2000/6.5/7.0,
DB2 7.2, Sybase 12.5, Pointbase 4.4, MySQL 4.1.x, PostgreSQL 7.2, Pervasive
SQL), XMI 2.1, EMF UML2 2.x XMI
MAGICDRAW READER
Tato volně dostupná edice slouží ke čtení a prohlížení UML modelů, které byly
vytvořeny pomocí case nástroje MagicDraw. Extrémní užitečnost tohoto produktu
spočívá ve sdílení a šíření nápadů vyjádřených v UML mezi partnery, kolegy nebo
klienty, kteří nejsou vlastníky oficiální kopie MagicDraw.
MagicDraw Personal Edition
MagicDraw Personal edice disponuje veškerou funkcionalitou podporující
modelování pomocí jazyka UML, podporuje též UML 2.3, tvorbu jednoduchých
reportů a obrázkových exportů. Soubory jsou ukládány ve formátu XMI.Je dostupná
pouze jednotlivě a není určena pro spolupráci s MagicDraw Teamwork serverem.
MagicDraw Standard edition
Standardní edice v sobě zahrnuje veškerou funkcionalitu předchozí verze a dále
poskytuje možnost rozšíření modelů a další podporu modelování.Přidává též WAE
obsah a robustní diagramy.Edice je dostupná v tzv.standalone, floating a mobile
licencí a je plně kompatibilní s MagicDraw Teamwork serverem.
27
MagicDraw Professional edition
Profesionální edice rozšiřuje funkcionalitu standardní edice o generování
programového kódu a reverzní inženýrství.Je dostupná ve třech specifických verzích Java, C++ and C#.
MagicDraw Architect edition
Tato edice kombinuje vybranou funkcionalitu standardní a enterprise edice,
jako například reverzní inženýrství.
MagicDraw Enterprise edition
Edice s označením Enterprise reprezentuje to nejlepší z rodiny produktů
MagicDraw, kombinuje veškerou funkcionalitu z ostatních verzí.
Funkcionalita
Professioanl
Enterprise
Architect
Standard
Personal
UML
Ano 2.2
Ano 2.2
Ano 2.2
Ano 2.2
Ano 2.2
BPM
Ano
Ano
Ano
Ano
-
Mind mapping
-
-
-
-
-
DFD
-
-
-
-
-
ERD
Ano
Ano
Ano
Ano
-
Diagram
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Code engeneering
Ano
Ano
Ano
-
-
Reverse
Java,
Java,
Corba
-
-
-
-
požadavků
Tabulka
požadavků
engeneering
C++, C#
IDL,
C++, C#, Corba WSDL, XML
IDL,
WSDL,
XML
Database
-
Ano
Ano
engeneering
28
WSDL
-
Ano
Ano
-
-
-
Ano
Ano
-
-
engeneering
XML
Schema
engeneering
Podporované DBS
Oracle 8i/9i/10g/11g, MS SQL Server 2000/6.5/7.0, DB2 7.2, Sybase 12.5, Pointbase 4.4,
MySQL 4.1.x, PostgreSQL 7.2, Pervasive SQL
Správa verzí
Ano
Ano
Ano
Ano
-
Týmová
Ano
Ano
Ano
Ano
-
Repository
Ano
Ano
Ano
Ano
-
Inegrace s IDE
IntelliJ IDEA 4.X a vyšší , etBeans 6.X a vyšší, Eclipse 3.1 a vyšší, Eclipse Workbench,
spolupráce
CodeGear JBuilder, BM RAD 7.0
Exporty
XMI,
XML,
MOF,
XMI,
XMI,
JPEG,
JPEG,
PNG, XMI,
JPEG, JPEG, PNG, TIFF, JPEG, PNG, TIFF, PNG, TIFF, EMF,
TIFF,
EMF, PNG,
TIFF, EMF,
WMF,
EPS, EMF, WMF, EPS, WMF, EPS, SVG,
WMF,
EPS, EMF,
WMF, SVG,
BMP,
CSV, SVG, BMP, CSV
BMP, CSV
SVG, BMP, CSV EPS, SVG, MOF, BPEL 1.1
BMP,
CSV,
BPEL 1.1
Podrobněji viz zdroj [22]
Licence a cena
Edice
Typ licence
Množství
Cena
Professional
Standalone
1
€ 765
Akademická
1 rok
€4,000
Mobile
1
€ 849
Plovoucí
1
€ 1,269
Standalone
1
€ 425
Akademická
1 rok
€2,000
Mobile
1
€ 505
Standalone
1
€ 1,355
Akademická
1 rok
€8,000
Mobile
1
€ 1,525
Standard
Enterprise
29
Personal
Architect
Plovoucí
1
€ 2,159
Standalone
1
€ 125
Akademická
1 rok
€800
Plovoucí
1
€ 679
Standalone
1
€ 999
Akademická
1 rok
€6,000
Podrobněji viz: [23]
Uživatelské rozhraní
CASE nástroj MagicDraw UML má jednoduché a intuitivní ovládání. Jeho
autoři tvrdí, že ke splnění vašich požadavků při tvorbě jakýchkoliv diagramů budete
potřebovat o polovinu méně kroků než u jiných nástrojů. Podrobněji viz zdroj [20]
Podpora ze strany výrobce
V žádné z licencí MagicDraw není automaticky zahrnuta podpora od výrobce,
ale je nutné si ji dokoupit. Tato podpora výrobce (Software Assurance) se vždy
vztahuje pouze k jedné licenci až na čtyři roky a její cena závisí na tom, zda ji
pořizujeme současně s licencí nebo samostatně. Podrobněji viz zdroj (UML 2
diagramming, OO software modeling, Source code engineering Tool MagicDraw
UML from No Magic)
Hodnocení
Silné stránky
Slabé stránky
•
nízká cena
•
chybí česká lokalizace
•
intuitivní ovládání
•
omezená funkcionalita zkušební verze
•
sdílení modelů a podpora týmové spolupráce
•
bezplatná edice pro prohlížení modelů
•
pouze placená podpora
•
podpora několika programovacích jazyků
•
online školení
30
31
SELECT ARCHITECT
Verze
7.0
Výrobce
Business Solutions, Inc., Velká Británie (http://www.selectbs.com)
Distributor
LBMS s.r.o., (http://www.lbms.cz)
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (30 denní trial verze)
Platforma
MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003 a vyšší
Edice
Select Architect 7.1
Systémové požadavky
Jednouživatelská konfigurace
•
MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003 a vyšší
•
Pentium 300 Mhz nebo vyšší
•
64 MB RAM pro Windows 98/ME, 64 MB RAM pro Windows
NT/2000/XP
•
300 MB volného místa na pevném disku
•
SVGA grafická karta (opt. rozlišení 1024*768 a vyšší)
•
Microsoft Word verze 8 (pro generování dokumentace) nebo vyšší
•
myš a tiskárna Windows kompatibilní
•
CD ROM mechanika (pro instalaci)
Síťová konfigurace
Klient
•
MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP a vyšší
•
Pentium 300 Mhz nebo vyšší
•
64 MB RAM
•
100 MB volného místa na pevném disku
•
SVGA grafická karta (opt. rozlišení 1024*768 a vyšší)
•
Microsoft Word verze 8 a vyšší (pro generování dokumentace)
32
•
myš a tiskárna Windows kompatibilní
Server
•
MS Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003
•
Pentium 300 Mhz nebo vyšší
•
128 MB RAM (doporučeno 256 MB)
•
500 MB volného místa na pevném disku
•
VGA grafická karta
•
CD ROM mechanika (pro instalaci)
[25]
Select Architect, dle oficiálního českého distributora, je základním nástrojem
vývojového prostředí Select, které je určeno pro objektově orientovaný vývoj aplikací
ve vícevrstevné architektuře. Nabízíširoký záběr podpory pro sběr požadavků,
procesní modelování, objektově orientované modelování v notaci UML, datové
modelování, generování kódu a relačních databázových schémat. Díky automatizaci
vývojových činností a důslednému uplatnění principu znovupoužití umožňuje Select
čelit rostoucím nárokům na funkčnost, spolehlivost a délku vývoje informačních
systémů. Nasazení Select vede k zefektivnění procesu vývoje a údržby aplikací, ke
snížení nákladů, ke zvýšení kvality a ke zkrácení reakce na požadavky uživatelů.[26]
Funkcionalita
Funkce uváděné distributorem:
•
Rychlý vývoj aplikací prostřednictvím objektového modelování s využitím
šablon kódu a návrhových vzorů;
•
Podpora
pro
modelování
a
simulaci
firemních
procesů
zajišťující
implementaci funkcionality shodnou se skutečnými požadavky uživatelů;
•
Synchronizace kódu a modelů pro nejrozšířenější vývojové platformy (Java,
C#, C++, Visual Basic) a pro XML;
•
Generování
databázových
schémat
a
zpětnéverzovánízajišťující
lepší
pochopení stávající struktury tabulek a pohledů;
33
•
Podpora celého životního cyklu vývoje a údržby aplikací;
•
Škálovatelnost od jednouživatelského provozu na přenosném počítači po
multiuživatelskou týmovou práci ve velkých týmech;
•
podpora přímého mapování do momentálně používaných komponentově
orientovaných (CBD) a na služby orientovaných (SOA) technologií;
•
Zajištění kvalifikované analýzy dopadů změn prostřednictvím databáze
požadavků obsahující vazby na objekty návrhu;
•
Unikátní podpora opakovaného použití;
•
Dosažení úspory nákladů prostřednictvím automatizace činností - generování
kódu, databázových schémat a dokumentace;
•
Možnost přizpůsobení uživatelského prostředí pro různé role vývojového
týmu.
Vývojové prostředí je postaveno modulárně, tedy základním nástrojem je
Select Architect a umožňuje dokoupení dalších modulů, které rozšiřují funkčnost
programu.
•
Select Solution for MDA - transformace analytického modelu do modelu
návrhu a vzájemná synchronizace těchto modelů
•
Select Asset Manager - správa komponent
•
Reviewer - kontrola správnosti a kompletnosti
•
Synchronizery kódu - synchronizace kódu s modelem pro programovací
jazyky C++, C#, Java, Visual Basic, PowerBuilder a Delphi
S vývojovým prostředím Select je dodávána komplementární pragmatická
metodika LBMS Development Method, která je v českém jazyce. Tato metodika
poskytuje konkrétní návod na postup vývoje a následné údržby vícevrstevných
aplikací. Důsledně využívá principů nejmodernějšího přístupu k vývoji aplikací v
podobě Model Driven Architecture (MDA).Metodika LBMS Development Method v
popisu jednotlivých činností specifikuje způsob využití prostředí Select pro danou
34
činnost, takže pořízení metodiky spolu s prostředím Select významně zjednodušuje
jeho osvojení a využívání v praxi.
Podporované modely a nástroje
•
Počítačově nezávislý model (CIM)
•
Platformově nezávislý model (PIM)
•
Platformově specifický model (PSM)
•
Relační datový model (Entity Relationship Diagram)
•
Diagram hierarchie procesů (Process Hierarchy Diagram)
•
Diagram procesních řetězců (Process Thread Diagrams nebo BPMN)
•
Model typových úloh (Use Case)
•
Diagram objektových sekvencí (Object Sequence Diagram) včetně možnosti
animace
•
Diagram tříd (Class Diagram)
•
Stavový diagram (State Transition Diagram)
•
Diagram spolupráce objektů (Object Collaboration Diagram)
•
Diagram aktivit (Activity Diagram)
•
Datový model
•
Obecná grafika
Tabulka funkcionality
Select Architect 7.1
UML
Ano
BPM
Ano
Mind mapping
Ne
DFD
Ano
ERD
Ano
Diagram požadavků
N/A
35
Tabulka požadavků
N/A
Code engeneering
C++, C#, Java, Visual Basic, PowerBuilder, Delphi, Forte,
Corba
Reverse engeneering (kódu)
C++, C#, Java, MS VBasic, Delphi, PowerBuilder, Forte
Database engeneering
Ano
WSDL engeneering
Ano
XML Schema engeneering
Ano
Podporované DBS
databázová prostředí - Access, DB2, Dbase, FoxPro, Informix,
Ingress, Interbase, Oracle, SQL Server a Sybase
generování databáze - Oracle, MS SQL Server, Interbase, ANSI
SQL 92
Správa verzí
Ano
Týmová spolupráce
Ano
Repository
Ano
Inegrace s IDE
Ano - Java, C#, C++, Visual Basic
Exporty
jpg, png, svg, emf, rtf a jiné.
Generování reportů – HTML, RTF, PDF, XML
Podpora ze strany výrobce
Distributor,
společnost LBMS s. r. o., poskytuje služby technické podpory
zakoupených nástrojů a dále realizují veškeré další požadavky ze strany zákazníků na
služby. Forma podpory pokrývá klasické přístupy – podpora na telefonním čísle,
elektronická korespondence. Dále poskytuje technickou podporu zakoupeného
nástroje – diagnostika a řešení problémů spojených s nástrojem, dodávka nových
verzí, oprava chyb nástroje a jiné. Co se týče požadavků na služby, jedná se například
o instalaci a reinstalaci nástroje, konzultaci k funkcionalitě, realizace nastavení
nástroje a další. Součástí podpory je i klasická aktualizovaná uživatelská
dokumentace.
36
Technická podpora zahrnuje:
1.
Diagnostiku a řešení problémů, spojených s instalací a technickou stránkou provozu
nástroje.
2. Dodávku nových a opravných verzí nástroje, uvolněných výrobcem nástroje a naší
společností do distribuce.
3. Zastupování zájmů uživatelů vůči výrobci nástroje ve formě předávání námětů na
zdokonalení nástroje a na opravy chyb nástroje, jejich prosazování a sledování jejich
plnění.
Rozesílání nové či opravené verze příslušného nástroje v návaznosti na datum jeho
uvolnění ze strany příslušného výrobce a po jeho otestování zodpovědným
managerem nástroje LBMS.(LBMS Select Architect)
Licence a cena
Cena se liší dle množství uživatelů. Licence pro jednoho uživatele stojí 49500
Kč, v případě licence pro 2-4 uživatele cena činí 79250 Kč. Nicméně je možné
uplatnit i různé slevy - množstevní slevy, slevy pro zákazníky, apod..V takovém
případě je cena pouze spekulativní a přesnou cenu lze zjistit v rámci komunikace se
společností LBMS. s. r. o.
Edice
Select
Architect
Typ licence
Množství
Cena
Uživatelská
1
49500 Kč
2-4
79250 Kč
7.11
1 licence na uživatele
Uživatelské rozhraní
Hlavními nástroji prostředí Select Architect je editor diagramů – Diagram
Editor a průzkumník repository – Repository Browser. Select Architect dále využívá
praktického mechanismu ukotvení a uvolnění pracovních oken.
Diagram editor
Umožňuje zvýraznění informací pomocí bubliny, zarovnání objektů, zobrazení
různých částí diagramu v jednom okně a jiné.Operace s diagramy se provádějí přes
kontextové nabídky.Detailní popis objektu je k dispozici ve formuláři ve speciálním
37
okně.Jednotlivé části diagramů lze také kopírovat se zachováním všech vazeb mezi
objekty. Změny provedené na diagramech jsou ihned ukládány do repositáře.
Průzkumník repository
Umožňuje vytvářet vztahy pomocí prostého přetažení, stejně tak lze i přidávat
již existující objekty na diagram.
Natavení vzhledu
Výhodou tohoto vývojového prostředí Select Architect je i to, že poskytuje
možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní pro různé uživatelské role. Každý
uživatel má možnost nastavit svůj vlastní vzhled uživatelského rozhraní tak, aby
ideálně odpovídal jeho roli ve vývojovém týmu s tím, že má kdispozici pouze takové
funkcionality, které potřebuje ke své práci.
Hodnocení
Select Architect je mohutným nástrojem, který řídí celý vývoj aplikací.
Podporuje mnoho programovacích jazyků.Dalším plusem je jeho modulární systém,
je tedy možno dokoupit další dodatečné funkce. Záporem je jeho cena, která se odvíjí
od jeho mohutnosti. Není moc vhodný pro menší projekty.
Silné stránky
•
Modulární systém
•
Široká podpora programovacích jazyků jako
.Net nebo Java
•
Kvalitní uživatelské prostředí
•
Podpora distributora
•
Generátor dokumentace
Slabé stránky
•
Není dostupná česká lokalizace
•
Není vhodný pro menší projekty
38
SYBASE POWER DESIGNER
Verze
2/15/10
Výrobce
Sybase (http://www.sybase.com)
Distributor
Sybase Software, s.r.o (http://www.sybase.cz)
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (trial verze na dobu 15 dní, po registraci)
Platforma
Windows, Linux, MacOS
Edice
•
DataArchitect,
•
Developer,
•
Studio,
•
Viewer,
•
Enterprise Edice (DataArchitect Enterprise, Developer Enterprise, Studio
Enterprise)
Systémové
Požadavky na hardware:
požadavky
•
1.5 GHz procesor
•
1 GB RAM,
•
SVGA (800x600),
•
CD-ROM drive,
•
500MB HDD
(Business Intelligence, Database Management Software Systems, Mobile
Enterprise Solutions - Sybase Inc)
Popis
PowerDesigner je první CASE nástroj, který komplexně pokrývá všechny
aspekty rozvoje podniku. Obsahuje nástroje pro obchodně orientovanou procesní
analýzu, která umožní identifikovat klíčová místa a funkce podniku jako takového a
nabízí také plně integrované prostředí pro datovou a objektovou analýzu informačních
systémů. Přitom plně podporuje zavedené přístupy a metodiky jako je Unified
Modeling Language (UML) nebo tříúrovňový návrh databáze. PowerDesigner je
ideálním nástrojem pro návrh informačních systémů, protože umožňuje v rámci
jediného prostředí identifikovat důležité obchodní aktivity podniku a zachytit jejich
39
odraz v aplikacích a databázích pomocí datových a objektových modelů. Obchodní
analytik tak může navrhnout efektivnější fungování podniku v modelu podnikových
procesů a předat takto specifikované zadání do IT oddělení k vytvoření informačních
systémů podporujících tyto nové procesy v podniku. Při návrhu požadovaných
aplikací může díky tomu datový analytik vytvářet entity v datovém modelu a sledovat
jejich závislost na objektech a třídách získaných z objektového modelu systému.
Hladká spolupráce při návrhu datové a aplikační stránky systému v rámci jediného
CASE nástroje s jednotným uživatelským prostředím se pak odráží v rychlém a
bezproblémovém vývoji.
Funkcionalita
Funkční rozdíly edic:
DataArchitect – Splňuje požadavky nejnáročnějších datových modelářů a DB
administrátorů. DataArchitect nabízí řízení požadavků a plný rozsah funkcionality pro
víceúrovňovou analýzu a design včetně dopředného i zpětného inženýrství pro téměř
60 poskytovatelů/verzí relačních databází.
Developer – Varianta určená pro objektové modelování včetně řízení
požadavků.Plná podpora UML. Obsahuje funkcionalitu pro zvýšení produktivity při
použití s těmito jazyky/nástroji: Java, C#, VB.NET, XML, PowerBuilder, aj. Variantu
Developer je možné propojit s většinou rozšířených vývojových nástrojů pro zajištění
automatické model-to-code synchronizace.
Studio – Naplňuje potřeby zejména vedení IT a obchodu a poskytuje možnosti
sladění cílů obou těchto oddělení. Kombinuje funkcionalitu variant DataArchitect,
Developer a ještě přidává možnost modelovat obchodní procesy. Varianta Studio tak
umožňuje vytvořit komplexní pohled na strukturu a chování celé firmy.
Viewer – Tuto variantu využijí zejména týmy tvořící dokumentaci, techničtí
manažeři a další uživatelé, kteří potřebují přístup ke čtení modelů. Je možné z něj
přistupovat do Repository, tisknout modely a vytvářet reporty. Viewer je k dispozici
zdarma na adrese
(http://response.sybase.com/forms/PowerDesigner15Arch)
40
Enterprise Edice (DataArchitect Enterprise, Developer Enterprise, Studio
Enterprise) – Varianty s přívlastkem Enterprise obsahují navíc připojení do
Repository pro každého uživatele. Na Enterprise varianty je možné upgradovat i ze
základních verzí PowerDesigneru v okamžiku potřeby.[27],[28]
Funkce nástrojů:
•
Řízení požadavků – Sběr, provázání a reportování požadavků, jejich
hierarchické zpracování a přiřazení jednotlivým uživatelům. Možnost
synchronizovat požadavky s dokumenty ve formátu Microsoft Word.
•
Generování
dokumentace
–
Účinný
drag-and-drop
nástroj
pro
automatizovanou tvorbu dokumentace. Export do všech běžných formátů,
RTF, HTML, Excel, atd.
•
Široké možnosti rozšíření – Customizovatelné GUI, tvorba vlastních rozšíření,
uživatelské skripty.
•
Mapovací editor – Drag-and-drop nástroj umožňující na sebe namapovat
jednotlivé objekty mezi datovými modely.
•
Import z MS Visio
•
Knihovna ikon
•
Plug-in pro VS2008
•
Import mapování tabulek z PDM do ILM
Podporované platformy:
•
Procesy - BPMN, ebXML, BPEL4WS, podpora SOA
•
RDBMS - obousměrný engineering pro téměř 60 relačních databází včetně
nejnovějších verzí
•
Oracle, IBM DB/2, MS SQL Server, Sybase, MySQL a mnoha dalších.
•
Objektové jazyky - obousměrný engineering pro jazyky Java, C#, C++,
PowerBuilder, XML, VB.NET a další.
•
Integrace při vývoji - plug-iny pro synchronizaci kódu s modelem v nástrojích
Eclipse, PowerBuilder a Visual Studio.
41
Modelovací techniky
Modelovacích technik je obsaženo mnoho.Samozřejmostí je modelování
business procesů (BPM) a datové modelování. Modelování je založené na principu tří
architektur (konceptuální, logická, fyzická) a modelování datových skladů. Nechybí
podpora Javy, XML a webových služeb v databázích.Dále také XML modelování,
podpora XML DTD a Schema elementů, objektové modelování a modely vycházející
z UML 1.x a 2.0.
Podniková repository
Umožňuje práci v týmu, kde je možné sdílet modely v týmu, zamykat je a
automaticky verzovat. K dispozici je mezimodelová analýza dopadu.která uchovává
vazby a závislosti mezi jednotlivými modely, aby bylo možné sledovat případné
dopady úprav napříč celým podnikem. Bezpečnostní politika je založená na rolích a s
možností kontrolovat přístupy k jednotlivým modelům a sub-modelům.
Web prohlížeč repository
Přístup k modelům v Repository (úložišti) je nyní možný skrze webový
prohlížeč pomocí webového serveru. K dispozici je zobrazení diagramů, prohledávání
Repository a sdílení metadat .
Metodika vývoje IS
Ve spolupráci s prof. Václavem Řepou z Vysoké školy ekonomické byla
vyvinuta metodika vývoje informačního systému s použitím PowerDesigneru.
Teoretická
publikace
je
k dispozici
http://www.sybase.cz/buxus/docs/Metodika_vyvoje_IS_06_2006.pdf.
na:
Z
ní
také
vychází praktická implementace pro PowerDesigner, kterou je možné použít i
samostatně. Je založena na zajištění konzistence v rámci objektového modelu (Class
diagram, Use case diagram, Statechart diagram), modelu požadavků, data flow
diagramu (DFD) a procesního modelu. Metodiku lze implementovat za použití všech
dostupných variant PowerDesigneru kromě DataArchitect. [27] [28]
SYBASE POWER DESIGNER
42
UML
Ano 2.0+
BPM
Ano
Mind mapping
Ano
DFD
Ano
ERD
Ano
Diagram
-
požadavků
Tabulka
-
požadavků
Code engeneering
Ano
Reverse
Ano
engeneering
Database
Ano
engeneering
WSDL
Ano
engeneering
XML
Schema
Ano
engeneering
Podporované DBS
Oracle, IBM
DB/2, MS SQL
Server, Sybase,
MySQL a mnoha dalších
Správa verzí
Ano
Týmová
Ano
spolupráce
Repository
Ano
Inegrace s IDE
Ano
Exporty
Ano
Licence a cena
Edice
Typ licence
Množství
Cena
DataArchitect, Developer,
-
-
N/A
43
Studio,Viewer, Enterprise Edice
(DataArchitect
Developer
Enterprise,
Enterprise,
Studio
Enterprise)
Produkt je komerční, ale ceny nezveřejňuje. Rámcově budou ceny v částkách
statisíců až milionů (záleží na edici a počtu licencí)
Podpora ze strany výrobce
Cena podpory není uvedena.Je poskytována v rámci předplacení služeb,
dokoupení podpory, či je součástí koupeného produktu. Podpora je poskytována na
profesionální úrovni formou konzultací, telefonicky i elektronicky.
Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní tohoto nástroje vypadá následovně.
Hodnocení
Silné stránky
Slabé stránky
•
Systém pokrývající nejširší spektrum funkcí
•
Spolehlivost, všestrannost
•
Automatické
generování
Velice silný a složitý nástroj nevhodný pro
některé menší společnosti
kódu
do
více
programovacích jazyků
•
•
•
Nezveřejněná cena výrobcem
Možnost spolupráce a kompatibilita s dalším
software (databáze, XMI…)
•
Progresivní vývoj zaručující budoucnost
44
Visual Paradigm for UML
Verze
VP-UML 8.0
Výrobce
Visual
Paradigm
International
(http://www.visual-
paradigm.com/aboutus/)
Distributor
Ne
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (30 dní)
Platforma [30]
Microsoft Windows (98/2000/XP/2003/Vista/7), Linux, Mac OS X, Solaris
nebo všechny ostatní javovské platformy.
Edice[31]
Systémové
požadavky [30]
•
Community
•
Personal
•
Modeler
•
Standard
•
Professional
•
Enterprise
•
Intel Pentium III kompatibilní procesor, 1.0 GHz a vyšší
•
Min. 512MB RAM, 1.0 GB doporučeno
•
Min. 800MB místa na disku
•
IDE: Eclipse 3.1, IntelliJ IDEA 4, NetBeans 4.0
(UML CASE tool for software development)
Popis
Visual Paradigm for UML je komplexní nástroj nabízející širokou
funkcionalitu.Samozřejmostí je podpora modelování v jazyce UML, a to ve verzi
2.2.Nástroj umožňuje práci se všemi třinácti diagramy definovanými v UML 2.2.
V modelování případů užití lze navíc tvořit a spravovat scénáře případů užití, což
specifikace UML neupravuje.Integrovat je můžeme pomocí bodů rozšíření. Zároveň
je možné přímo při modelování scénářů případů užití tvořit uživatelské akceptační
testy vyplněním sloupců procedur a očekávaných výsledků v editoru scénářů. Případy
užití a aktéři jsou zobrazeni v přehledné tabulce. Dostupné je rychlé vyhledávání a
filtrace pro snadnou orientaci v namodelovaných případech užití.Pomoc při hledání
45
případů užití i jiných prvků modelu nabízí textová analýza. Ta dokáže vyextrahovat
kandidátní prvky modelu z textového dokumentu. Pomocí textové analýzy lze
identifikovat například případy užití, aktéry, třídy, akce, subprocesy nebo
události.Dalším podporovaným způsobem identifikace prvků modelu jsou CRC katry
(Class-Responsibility Collaborator),
které
slouží
k
identifikaci
tříd,
jejich
odpovědností a vzájemných vazeb.
Software dále nabízí modelování business procesů v notaci BPNM verze 2.0.
Nástroj umožňuje na procesy pohlížet v několika úrovních, a to jak prostřednictvím
jednotlivých diagramů business procesů, tak z hlediska procesních map spojujících
tyto procesy vazbami.
Visual Paradigm for UML je také velice vhodným a robustním nástrojem pro
navrhování, vytváření a synchronizování databází.Vytvářet lze třeba také vrstvu
objektově-relačního
mapování
jazyka
Java
(Hibernate).Dostupná
je
také
synchronizace mezi ERD (Entity Relationship Diagram) a diagramy tříd UML.
Visual Paradigm nabízí rovněž širokou podporu pro správu požadavků.
Umožňuje vytvářet SysML diagramy požadavků pro snadné specifikování a
analyzování funkčních a nefunkčních požadavků kladených na modelovaný systém.
Požadavky lze propojovat se souvisejícími případy užití a možné je též přepínání mezi
diagramovým a tabulkovým pohledem na požadavky. Visual Paradigm umožňuje také
vytvářet a spravovat projektové slovníky, ve kterých analytici a jiní zainteresovaní
uživatelé mohou specifikovat termíny z problémové domény, které jsou v projektu
užívány. Termíny mohou být zadávány ručně nebo s využitím textové analýzy a
analýzy případů užití.
Užitečným nástrojem je návrhář uživatelského rozhraní. Velkou výhodou
tohoto návrháře je jeho nezávislost na jakémkoliv programovacím jazyce a možnost
popisu jednotlivých prvků navrženého rozhraní. Novinkou v poslední verzi je návrhář
uživatelského rozhraní pro webové aplikace.
Jako každý kvalitní CASE nástroj, také Visual Paradigm for UML umožňuje
generovat dokumentaci a reporty.Zahrnuje v sobě editor pro tvorbu šablon reportů,
takže uživatel může snadno přizpůsobit jak vzhled dokumentů, tak jejich obsah.
46
Dokumentaci lze generovat do formátů PDF, HTML, MS Word 2007 nebo publikovat
celý projekt na webu. Dokumentaci je možné také vytvářet ručně.
Správa verzí a týmová spolupráce na projektu je podporována prostřednictvím
VP Teamwork Server, Perforce, Subversion nebo CVS.
Další důležitou vlastností každého CASE nástroje je jeho integrovatelnost, a to
jak s ostatními nástroji účastnícími se vývoje softwaru, tak možnost exportu
vytvořených modelů do různých formátů. První formu integrovatelnosti splňuje
Visual Paradigm for UML pro integrovaná vývojová prostředí Eclipse, NetBeans a
IntelliJ IDEA. Export a import modelů je podporován pro formáty XMI, XML, Visual
Paradigm Project (VPP) and MS Excel, a to bez ztráty informace. Možnosti importu
formátů jsou ještě rozsáhlejší. Importovat lze nativní formáty různých jiných
komerčních CASE nástrojů, například MS Visio, Rational Rose (MDL), Rational
DNX, Rational Software Architect, ERWin Data Modeler, Telelogic Modeler (RPY)
a System Architect business process diagramy. Export diagramů je umožněn do
formátů grafických formátů JPG, PNG, SVG a EMF a rovněž do formátu PDF.
Zajímavá je možnost nařezání velkých diagramů na menší části tak, aby byly vhodné
pro tisk nebo začlenitelné do dokumentace.
Pro zkušené uživatele vyžadující rozšíření funkcionality je připraven modul pro
tvorbu vlastních pluginů v jazyce Java nebo možnost ovládání nástroje z vestavěné
příkazové řádky.
Co se týká reverzního inženýrství a generování kódu, kompletní round-trip
engineering je dostupný pro jazyk Java. Generovat kód je možné do patnácti jazyků.
Podporované jsou jazyky Java, C#, VB.NET, PHP, ODL, Action Script, IDL, C++,
Delphi, Perl, XML Schema, Python, Objective-C, Ada 95 a Ruby. Reverzní
inženýrství je dostupné pro dvanáct jazyků. Jsou jimi Java, C++, .NET DDL nebo
exe, IDL, Ada 95, XML, XML schema, JDBC, Hibernate, PHP 5.0 a vyšší, Python a
Objective-C. Zmíněné generování kódu i reverzní inženýrství je spjato s diagramy
tříd.Generování kódu ze stavových diagramů je dostupné pro jazyky Java, C#,
VB.NET a C++. Samostatnou kapitolou je generování databázových schémat (DDL)
z ERD diagramů a generování inicializačních skriptů nebo skriptů pro update a změny
existujících databází.
47
Visual Paradigm for UML podporuje také generování Java ORM kódu pro
přístup do relačních databází. Dostupné je i reverzní inženýrství, které z existující
databáze vygeneruje ERD diagram a dokáže ho synchronizovat s diagramy tříd.
Podpora databází je velmi rozsáhlá, za všechny můžeme zmínit například MySQL,
MS SQL Server, Oracle, Sybase, PostgreSQL, Derby, Informix, Firebird a SQLite.
[29]
48
Funkcionalita
Enterprise
Professional
Standard
Modeler
Personal
Community
UML
Ano 2.2
Ano 2.2
Ano 2.2
Ano 2.2
Ano 2.2
Ano 2.2
BPM
Ano
-
-
-
-
-
Mind mapping
Ano
-
-
-
-
-
DFD
Ano
-
-
-
-
-
ERD
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Diagram požadavků Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Tabulka požadavků
Ano
Ano
Ano
Ano
-
-
Code engeneering
Java, C#, VB.NET, Java, C#, VB.NET, -
-
-
-
.NET Java, C++, .NET -
-
-
PHP, ODL, Action PHP, ODL, Action
Script, IDL, C++, Script, IDL, C++,
Delphi, Perl, XML Delphi, Perl, XML
Schema,
Python, Schema,
Objective-C,
Python,
Ada Objective-C, Ada 95
95 a Ruby
a Ruby
Reverse engeneering Java, C++, .NET Java,
DDL
nebo
IDL,
Ada
XML,
C++,
exe, DDL nebo exe, IDL, DDL nebo exe,
95, Ada 95, XML, XML IDL,
XML schema,
schema,
JDBC, XML,
vyšší,
95,
XML
JDBC, Hibernate, PHP 5.0 a schema,
Hibernate, PHP 5.0 vyšší,
a
Ada
JDBC,
Python, Hibernate,
PHP
5.0
vyšší,
Python, Objective-C
Objective-C
a
Python,
Objective-C
Database
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
WSDL engeneering Ano
-
-
-
-
-
XML
Ano
-
-
-
-
MySQL, MS SQL MySQL, MS SQL -
-
-
-
engeneering
Schema Ano
engeneering
Podporované DBS
Server,
Oracle, Server,
Oracle,
Sybase,
Sybase, PostgreSQL,
PostgreSQL,
Derby,
Derby,
Informix,
Informix, Firebird, SQLite
Firebird, SQLite
49
Správa verzí
VP
Teamwork VP
Server,
Perforce, Server,
Subversion, CVS
Týmová spolupráce
VP
Teamwork VP
Subversion, CVS
-
Teamwork VP Teamwork -
-
Subversion, CVS
Teamwork VP
Perforce, Server,
Subversion, CVS
-
Perforce, Server, Perforce,
Teamwork VP
Server,
Teamwork -
Perforce, Server, Perforce, Server,
Subversion, CVS
Subversion, CVS Perforce,
Subversion,
CVS
Repository
Ano
Ano
Inegrace s IDE
Eclipse, NetBeans, Eclipse,
Intellij IDEA
Exporty
xlsx,
file,
UML
obrázky, pdf
NetBeans, -
-
-
-
-
-
-
Intellij IDEA
XML, XMI, VP XML,
project
Ano
XMI,
VP XML, XMI, VP XML,
xls, project file, xls, xlsx, project file, xls, VP
2, UML
2,
obrázky, xlsx,
pdf
UML
XMI, XML,
XML,
project obrázky, pdf
obrázky, pdf
2, file, UML 2,
obrázky, pdf
obrázky, pdf
Podrobněji viz zdroj [30]
Licence a cena
Edice
Typ licence
Množství
Cena
Enterprise
Uživatelská
1
$1399.00
Plovoucí*
1
$1818.50
Uživatelská
1
$699.00
Plovoucí*
1
$908.50
Uživatelská
1
$299.00
Plovoucí*
1
$388.50
Akademická
neomezené
free
Uživatelská
1
$99.00
1 licence na uživ.
Profesional
1 licence na uživ.
Standard
1 licence na uživ.
Modeler
1 licence na uživ.
50
Personal
Plovoucí*
1
$128.50
Uživatelská
1
$59.00
1
Zdarma
1 licence na uživ.
Community
Uživatelská
pro
nekomerční účely.
1 licence na uživ.
* plovoucí licence mohou být v době jejich nepoužívání deaktivovány, aby je v té době mohl
využívat jiný uživatel
Podrobněji viz zdroj [31]
Uživatelské rozhraní
Okno je standardně členěno na čtyři panely, menu a nástrojové lišty. Všechny
nástroje jsou zařazeny pod nabídku Tools, která se dále větví.Nástrojové lišty jsou
přizpůsobitelné. Uživatel si po kliknutí pravým tlačítkem může zvolit, jaké skupiny
nástrojů si přeje na panelu zobrazovat.
Levé horní pole se skládá z pěti záložek. Každá zprostředkovává určitý pohled
na model/projekt. První záložka třídí elementy modelu na základě vytvářených
diagramů, na druhé záložce si můžeme prohlédnout jednotlivé elementy modelu
setříděné podle názvu nebo typu. Třetí záložka slouží k prohlížení repozitáře tříd. Ve
čtvrté záložce můžeme vytvářet logické pohledy na model. Pátá záložka je věnována
objektově-relačnímu mapování.
Další vlevo umístěné pole je rovněž rozčleněno do záložek. První nabízí pohled
na vlastnosti jednotlivých prvků modelu (samozřejmě i s možností editace). Ty se dají
vybrat buď na diagramu, nebo z rozbalovacího seznamu přímo v poli. Druhá záložka
obsahuje náhled aktuálního diagramu. Obdélníkem je vyznačena právě zobrazená
část, pomocí něj je pak možné se po diagramu pohybovat a měnit aktuální náhled.
Třetí záložka slouží k zápisu dokumentace k jednotlivým elementům.Zápis je možné
provádět v náhledu HTML, kódu HTML nebo v běžném textu.
Dolní panel slouží k výpisu zpráv.Uživatel může zvolit, zda chce zobrazovat
informační zprávy, chybové zprávy i varování.
51
Pole umístěné v pravé části obrazovky slouží k zobrazení a vytváření
samotných diagramů. Po jeho levé straně se nachází bohaté lišty s elementy a nástroji.
Profesionalita nástroje se ukazuje také v kvalitě vytvářených diagramů. Ty jsou
jednoduše upravitelné a obsahují všechny potřebné náležitosti bez zbytečného
dodatečného nastavování. Uživatelské rozhraní je poměrně intuitivní.
Co se týče nápovědy, její nainstalování si volíme přímo při instalaci samotného
produktu.Nápověda umožňuje vyhledávání, listování v rejstříku i v tematických
okruzích.Přímo z nápovědy lze také tisknout.Kromě této formy máme nápovědu k
dispozici i ve formátu PDF a HTML jako uživatelskou příručku.Přes volbu Help →
Visual Paradigm on the Web → Online Support máme možnost kontaktovat
technickou podporu.
Vyzdvihnout je třeba grafickou úroveň vytvářených diagramů. Lišty s
dostupnými elementy a nástroji jsou velmi bohaté, stejně jako možnosti úprav.
Důležití je také možnost přizpůsobení vzhledu okna (např. vypínání nevyužívaných
záložek) a rozmístění jednotlivých polí s možností uložení jako tzv.perspektivy
pomocí View → Save Perspective as. Mezi perspektivami je pak možné přepínat
volbou View → Open perspective.
Podpora ze strany výrobce
Výrobce nabízí možnost dokoupení jednoroční podpory ke všem edicím kromě
Community.K základní ceně produktu se v tom případě přičítá 20%.[31]
Hodnocení
Silné stránky
•
podpora mnoha operačních systémů
•
podpora UML 2.2
•
existence mnoha verzí, každý si vybere podle
Slabé stránky
•
chybí česká lokalizace
•
neexistence distributora pro český trh
svých požadavků
•
široká nabídka funkcí
•
existence free verze
52
•
online trénink
•
návody na youtube
Nástroje bez repository
Altova Umodel
Verze
2011
Výrobce
Altova (http://www.altova.com/umodel.html)
Distributor
JIMAZ s.r.o.
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (30 dní)
Platforma
MS Windows (2000, XP, 2003, Vista, Windows 7)
Edice
Systémové
požadavky
•
Professional
•
Enterprise
•
Pentium III, 800 Mhz
•
64MB RAM
•
50MB místa na disku
[32]
Popis
Altova UModel 2010 představuje řešení pro modelování pomocí UML.
Zahrnuje v sobě mnoho užitečných vlastností umožňujících snadnou manipulaci s
nástrojem a efektivní práci vývojářů. Uživatelské rozhraní nabízí uživatelům možnost
rychle a intuitivně tvořit design aplikací. Kromě vizuální tvorby designu umí nástroj
také analyzovat design stávajících aplikací.
V raných fázích prací na projektu UModel vývojářům pomáhá s definicí
požadavků a vzhledem k jejich přehlednému zpracování usnadňuje komunikaci se
všemi zainteresovanými skupinami. K nezbytným funkcím aplikace patří podpora
53
týmové spolupráce, generování kódu, reverzní inženýrství, round-trip enginnering a
podpora formátu XMI pro ukládání modelů. Díky podpoře XMI můžeme do UModel
importovat modely vytvořené jinými CASE nástroji. Pomocí UModel můžeme
vytvářet všechny diagramy definované v UML 2.3 a další, například XSD diagramy
(pro modelování XML schémat) a BPMN diagramy (modelování business
procesů).Podpora poslední verze UML standardu je velkou výhodou, nástroj však
zůstává zpětně kompatibilní i s verzemi 2.0 a 2.1. Nástroj se snaží plně vyhovět
specifikaci UML 2.3 a eliminovat možnost tvorby modelů využívajících zastaralé
prvky předchozích UML specifikací nebo prvky specifikací nedefinované.
Přizpůsobuje tomu i obsah menu a nástrojových lišt.
Jak už bylo výše zmíněno, UModel zahrnuje funkce generování kódu, reverse
engineeringu a round-trip engineeringu. Generování kódu je dostupné pro jazyky Java
(1.4, 5.0, 6.0), C# (1.2, 2.0, 3.0) a Visual Basic .NET (7.1, 8.0, 9.0). Kód je generován
na základě vytvořených diagramů tříd.
Reverzní inženýrství automaticky vytváří modely z kódu napsaného v jazycích
Java, C# a Visual Basic .NET.K tomuto účelu využívá jak zdrojové kódy, tak binární
soubory existujících aplikací. Tato funkce je výhodná a zjednodušuje práci zejména
při požadavcích na rozšíření stávajících aplikací nebo znovupoužití již existujících
komponent v nových projektech. [33]
Funkcionalita
Enterprise
Professioanl
UML
Ano 2.3
Ano 2.3
BPM
Ano
-
Mind mapping
-
-
DFD
-
-
ERD
-
-
Diagram
-
-
-
-
Java, C#, Visual Basic
Java, C#, Visual Basic
požadavků
Tabulka
požadavků
Code
54
engeneering
Reverse
Java, C#, Visual Basic
Java, C#, Visual Basic
-
-
-
-
Ano
Ano
Podporované
N/A
N/A
Správa verzí
Rational
engeneering
Database
engeneering
WSDL
engeneering
XML
Schema
engeneering
DBS
ClearCase,
CVS,
Rational ClearCase, CVS, Subversion,
Subversion, Perforce, Visual Studio Perforce, Visual Studio Team System a mnoho
Team System a mnoho dalších
Týmová
spolupráce
RationaClearCase,
dalších
CVS,
Rational ClearCase, CVS, Subversion,
Subversion, Perforce, Visual Studio Perforce, Visual Studio Team System a mnoho
Team System a mnoho dalších
dalších
Repository
-
-
Integrace s IDE
Visual Studio, Eclipse
-
Exporty
png, emf, rtf, html, formáty
png, emf, rtf, html, formáty Microsoft®
Microsoft® Word, XMI 2.1
Word, XMI 2.1
Licence a cena
Edice
Typ licence
Množství
Cena
Professional
Uživatelská
1
119 EUR
5
559 EUR
10
1009 EUR
20
1979 EUR
50
4790 EUR
1
199 EUR
5
939 EUR
10
1689 EUR
20
3290 EUR
Enterprise
Uživatelská
55
50
7990 EUR
Spolu s licencí je možné dokoupit jednoletou nebo dvouletou podporu a údržbu sw.
Podrobněji viz zdroj(The ALTOVA Online Shop)
Uživatelské rozhraní
UModel diagramy jsou vytvářeny pomocí bohatých kolekcí elementů, které
jsou do značné míry vizuálně a barevně odlišené pro lepší přehlednost. Barevnost a
vizuální podobu elementů si může uživatel přizpůsobovat pomocí nastavení stylů.
Panel nastavení stylů umožňuje přizpůsobování vzhledu jednoho elementu, jejich
skupiny, nebo dokonce celé kategorie elementů. Zvolíme-li pro nějaký element (či
skupinu nebo kategorii) vlastní nastavení, v panelu stylů se objeví zvláštní ikona a
vyskakovací popisek indikující zvláštní nastavení.
Kamkoliv v diagramu můžeme umístit poznámky.Poznámky se chovají jako
klasické elementy, můžeme měnit jejich vzhled i pozici automaticky nebo ručně.
K identifikátorům v diagramech tříd lze přidávat texty, které se při generování
kódu objeví jako komentáře ve zdrojovém kódu (dostupné pro jazyky Java a C#).
Co se týká rozložení elementů na diagramu, UModel umožňuje uživateli
rozložit elementy (nebo jejich skupiny) ručně, nebo dokáže elementy rozložit
automaticky na základě několika voleb. Volbu autolayoutu nabízí kontextové menu
dostupné po kliknutí pravým tlačítkem na element (skupinu elementů).
Vytvoříme-li prvek, který obsahuje syntaktickou chybu, UModel nás na tuto
skutečnost upozorní. Důležitou funkcí je neomezený počet Undo a Redo operací. To
nám umožní experimentování s modelem bez obav ze ztráty informace.
Model je zobrazen standardně ve stromové reprezentaci.Prvky nacházející se v
tomto stromu můžeme zobrazovat v libovolném počtu diagramů. UModel nabízí
funkce drag and drop, díky níž můžeme vkládat elementy do diagramu pouhým
přetažením myši. Jednotlivé prvky a jejich skupiny můžeme také kopírovat a vkládat
do jiných diagramů.
UModel si zakládá na kastomizovatelnosti veškerých vlastností diagramů –
velikosti, pozice, barvy, písem, stylů čar atd. Veškeré panely a nabídky určené pro
56
nastavování vlastností modelů i chování aplikace jsou velmi podobné těm známým z
integrovaných vývojových prostředí.Jejich ovládání je tedy pro uživatele vysoce
intuitivní.
UModel v levé části hlavního okna zobrazuje řadu pomocných oken, které nám
pomohou vytvářet, prohlížet a procházet naše modely. Perspektivu pohledu na projekt
si uživatel může navolit. Standardní pohled na model je pomocí stromového zobrazení
modelu. Znázorňuje vazby mezi prvky z business hlediska i vztahy mezi
diagramy.Strom diagramů třídí model podle typů diagramů v něm vytvořených.
Bez ohledu na zvolenou perspektivu, když vytvoříme nový prvek, jeho
vlastnosti a funkce se zobrazí v podokně vlastností. Zde jsou snadno přístupné jak ke
čtení, tak k editaci.Podokno nastavení se podobá oknům vlastností dostupným v
integrovaných vývojových prostředích. Mnoho vlastností prvků lze modifikovat
přímo v panelu, ve kterém se diagram zobrazuje a tvoří.
Designové okno diagramu nabízí funkci zoom pro přibližování a oddalování
diagramu. Jakou část diagramu máme právě zobrazenou, se snadno dozvíme z
podokna celkového pohledu.Každý typ diagramu má navíc svůj vlastní panel nástrojů,
takže obrazovka nebude přeplněna irelevantními ikonami.
Zajímavou funkcí UModel je podpora vrstev diagramů.V UModel Enterprise
Edition lze tvořit vrstvy pro všechny typy diagramů.Každý prvek diagramu může být
přiřazen ke konkrétní vrstvě.Jednotlivé vrstvy lze zamykat, aby se předešlo změnám,
nebo je možné je úplně zneviditelnit.
Podpora ze strany výrobce
K licenci je možné dokoupit tzv.Support & Maintenance Package. Tento
balíček stojí na jeden rok 25% ceny licence, na dva roky 40%. [37]
57
Hodnocení
Silné stránky
Slabé stránky
•
komfortní a intuitivní ovládání
•
oficiální podpora pouze pro Windows
•
poměr cena/výkon
•
neexistence repository
•
podpora UML 2.3
•
lokalizace
•
systémové nároky
Astah*
Verze
6.3
Výrobce
Change Vision, Inc. (http://astah.change-vision.com/en/index.php)
Distributor
Ne
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (20 dní)
Platforma
MS Windows 7, Vista, XP, Mac OS X, Linux
Edice
Systémové
požadavky
•
Astah* professional
•
Astah* UML
•
Astah* share
•
Astah* community
•
Pentium III
•
512MB RAM
2
(1GB doporučeno)
•
400MB HDD
•
Java: Sun Microsystems JDK (Java SE Development Kit) JDK 6 Update 16
nebo vyšší (od verze 6.1, jinak JDK 5)
[38],[39]
58
Popis
Dříve nástroj existoval pod názvem JUDE, 31.března 2010 došlo k úplnému
zastavení prodeje licencí na produkty JUDE/Professional 5.5.x, JUDE/Share 1.1.
Podpora těchto produktů bude ukončena 30.srpna 2012.
Astah* professional, UML, community
Společnost Change Vision nabízí nástroj Astah* pro návrh systémů ve třech
edicích, lišících se licencí.Nejobsáhlejší edicí je verze professional.Verze community
je nejvíce omezená, ale zato je pro nekomerční použití nabízena zdarma.Detailní
informace o podpoře jednotlivých diagramů a funkcí jsou k vidění níže.
Obecně je Astah* nástrojem k návrhu systémů, který velice dobře podporuje
UML, Entity Realationship Diagram, Flowchart, CRUD, DFD, modelování
požadavků a tvorbu myšlenkových map. Co se vývoje systémů týče je k dispozici API
pro Javu, C#, C++, které umožňuje generování kódu a reverzní inženýrství.
Samotné modelování se nijak neliší od modelování v JUDE. Ponechává si
jednoduchost a lehkost a kombinuje s jednoduchým modelem konzistence. Každý
symbol je reprezentován objektem, s tím, že ten samý objekt vystupuje v řadě
diagramů.
Rozšíření o podporu myšlenkových map přináší vyšší efektivitu práce. Z
fyziologie člověka vychází, že myšlenky jsou původně neuspořádané a myšlenková
mapa umožní je zachytit a jednoduše uspořádat do polo-strukturované podoby.
Jednotlivé položky v mapě lze typově odlišit a vytvořit z nich tak objekty.Následně je
možné z těchto objektů položit základy jednotlivých modelů, kde se pak myšlenky
vyskytují už v dobře strukturované podobě.
Patrným omezením pro tvorbu komplexních systému je absence verzování a
konzistence jednotlivých modelů. Tento fakt řadí nástroj spíše do kategorie
„kreslících nástrojů“ k MS Visiu, avšak oproti němu Astah* nabízí daleko
sofistikovanější modelování zaměřené pouze na tvorbu IS. Potřebu verzování a
konzistence řeší částečně doplňkový nástroj Astah* share.
59
Astah* share
Astah* share je nástroj, který podporuje komunikaci v rámci týmu. Funguje na
bázi webové aplikace a slouží k uploadu modelů a vkládání komentářů. Není však
možné spravovat verze nahrávaných modelů.
Jako podpůrné funkce nabízí share možnost přiřazovat k modelům uživatele a
sdružovat je do projektů. Každý model má své permanentní URL.Podporuje všechny
typy modelů kromě popisu UseCase.
Pokud použitelnost nástroje shrneme:
•
není možné jej použít jako kvalitní repository, (absence verzování)
•
ani jako nástroj pro řízení projektu modelování (existují pouze náznaky),
•
jen pro diskusi nad modely, popř. kontrolu
Funkcionalita
professioanl
UML
community
UML
Ano 2.x
Ano 2.x
Ano 2.x
BPM
částečně
-
-
Mind mapping
Ano
Ano
-
DFD
Ano
čtení
čtení
ERD
Ano
čtení
čtení
Diagram
Ano
čtení
čtení
ano
čtení
čtení
Java, C#, C++
Java
-
Java
Java
-
Ano
-
-
požadavků
Tabulka
požadavků
Code
engeneering
Reverse
engeneering
Database
engeneering
60
WSDL
-
-
-
-
-
-
Podporované
N/A
N/A
N/A
Správa verzí
-
-
-
Týmová
Komentáře přes share
-
-
Repository
-
-
-
Inegrace s IDE
-
-
-
Exporty
jpg, png, emf, svg, rtf,
jpg,
engeneering
XML
Schema
engeneering
DBS
spolupráce
html, csv, ppt
png,
emf,
Jpg, png
svg, rtf, html, csv, ppt
DB, entity definition
report, SQL, CRUD do xls,
XMI
[40]
Licence a cena
Edice
Typ licence
Množství
Cena
professional
Uživatelská
1
US $280
5
US $1300
10
US $2460
20
US $4800
1 rok
US $120
6 měsíců
US $70
3 měsíce
US $40
1 rok
US $40
1 rok
US $500
1 licence na uživ.
Časová
1 licence na PC
Akademická časová
1 licence na PC
Akademická fakultní
1 licence na fakultu
61
Plovoucí*
UML
10
US $1500
50
US $6000
100
US $10000
Prodloužení podpory
1 rok
US $75
Časová
1 rok
US $50
Plovoucí*
10
US $650
50
US $2500
100
US $4500
Neomezeně**
US $700
1 rok
US $350
Časová
share
1 licence na PC
Prodloužení podpory
community
Zdarma
nekomerční
pro
účely,
bez
podpory
(License and Price)
* plovoucí licence mohou být v době jejich nepoužívání deaktivovány, aby je v té době mohl
využívat jiný uživatel
** neomezené použití nástroje je omezeno podporou na 1 rok (lze přikoupit)
Hodnocení
Silné stránky
•
nízká cena
•
intuitivní ovládání
•
výborná podpora UML 2.x
•
myšlenkové mapy
•
existence komunitní verze
•
přehledné webové stránky nástroje
Slabé stránky
•
oficiální podpora pouze pro Windows
•
neexistence repository
62
Craft.CASE
Verze
2.3.5
Výrobce
CRAFT.CASE Ltd. Velká Británie (http://www.craftcase.com/)
Distributor
E-fractal, s.r.o.
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (plně funkční s omezením ukládání pro projekt do 20 objektů)
Platforma
Windows, Linux, MacOS, Solaris
Edice
Systémové
•
Craft.CASE
•
Craft.CASEAcademic
•
Craft.CASE Tester
•
Craft.CASE Demo
•
Craft.CASE Viewer
•
32 nebo 64 bitový procesor, minimálně 300 Mhz
•
128 MB of RAM (256 MB or higher recommended)
•
80 MB volného místa na disku
•
800*600 (256 barev)
požadavky
[42]
Popis
Craft.CASE je původně český modelovací a analytický nástroj podporující
metodu BORM (Business Object Relation Modelling) – konkrétněji využívá vlastní
C.C metodiku. Byl vyvíjen českou firmou e-FRACTAL s.r.o.a od roku 2007 převzala
vývoj londýnská společnost Craft.CASE Ltd. [63] Tento nástroj pokrývá vývoj
systému od počátečních business procesů až po modely architektury IS. Jeho použití
je vhodné pro vývoj podnikového IS, kdy je řešena převážně business část.
Funkcionalita programu Craft.CASE těsně souvisí s použitím metodiky C.C
resp. modifikace BORM (Business and Object Realtion modeling). Jednotlivé funkce
můžeme rozdělit do následujících částí:
•
Interview
63
•
Structure
•
Relations
•
Testing
•
Processes
•
Validation
•
IT Structure
•
IT Models
Interview se zabývá tvorbou myšlenkových map při zaznamenávání informací
získaných z interview zákazníka
Structure, Relations, Testing, Processes,
Validation lze obecně zařadit pod bussiness
funkcionalitu, která se zabývá modelováním a analyzováním business procesů.
Zachycuje role, stavy, funkce, procesy, datové toky a hierarchii.
IT Structure, IT
Models slouží k modelování informačního systému. Právě sem se
řadí podpora UML.
Craft.case academic
Obsahuje stejné funkce jako plná licence, jen se k ní vztahují omezení týkající
se využití.Smí se využívat jen pro akademické využití, komerční užití je zakázáno.
Licence může být platná na jeden semestr nebo školní rok a lze ji prodloužit.
Craft.case tester
Tato licence dovoluje využívání poslední verze programu Craft.CASE ve stádiu
beta. Lze o ni zažádat a v případě získání se vydává 3 měsíční licence. S ní přichází
povinnost odevzdání reportu chyb.Stejně jako u akademické licence je zakázáno
komerční užití.
64
Craft.case demo
Jedná se o trial verzi poskytovanou zdarma.Samotná funkčnost aplikace není
omezena.V případě, že se v projektu vyskytne více jak 20 objektů, nebude možné
projekt uložit.Jiné omezení s touto licencí nepřichází.
Craft.case viewer
Jde o zdarma distribuovanou edici, která plní je jeden účel. Jedná se čistě o
„prohlížeč“ projektů. Nelze v něm editovat ani ukládat. Využití je vhodné pro
zákazníky, kteří si analýzu objednali. Umožňuje jim veškeré simulace a modely
prohlížet.
Oficiální distributorem pro Českou republiku je firma E-fractal, s.r.o. Ta
zajišťuje i podporu. Vzhledem k předchozímu vývoji aplikace touto firmou lze
očekávat nadstandardní kvalitu řešení problému týkajících se aplikace. Kromě
klasické technické podpory dále zajišťuje prezentace funkcí aplikace, konzultace,
vedení a školení.
Craft.CASE je jednodušší program pro simulaci podnikových business procesů
s podporou analýzy a modelování. Jako negativum, které je spíše subjektivní, lze
vnímat horší uživatelské rozhraní, které se podstatně liší od ostatních zástupců
kategorie CASE nástrojů. Prochází ale neustálým vývojem a je vidět snaha program
vylepšovat.Český uživatel také ocení přímou podporu dřívějšího výrobce, který má
s programem dlouholetou zkušenost.Další nevýhodou je podpora pouze jedné
metodiky a pro někoho i vyšší cena.
Co se podpory UML týče, lze vytvářet diagramy tříd, komponent, objektů,
přičemž objekty si mohou posílat zprávy (na způsob sekvenčního diagramu).
Funkcionalita
CrafT.CASE
UML
částečně
BPM
Ano
65
Mind mapping
Ano
DFD
Ano
ERD
-
Diagram
Ano
požadavků
Tabulka
Ano
požadavků
Code engeneering
-
Reverse
-
engeneering
Database
-
engeneering
WSDL
-
engeneering
XML
Schema
-
engeneering
Podporované
N/A
Správa verzí
-
Týmová
Ano
DBS
spolupráce
Repository
-
Inegrace s IDE
-
Exporty
Html, rtf, pdf, xml
[42]
Licence a cena
Edice
Typ licence
Množství
Cena
Craft.CASE
Časová
1 rok
89000
Kč
€)3
Craft.CASEAcademic
Craft.CASE Tester
nezpoplatněno
Craft.CASE Demo
66
(3500
Craft.CASE Viewer
(Craft.CASE Licence overview)
Hodnocení
Silné stránky
Slabé stránky
•
Kvalitní podpora v českém jazyce
•
Není dostupná česká lokalizace
•
Simulace procesů
•
Vyšší cena
•
Podpora jediné metodiky (vlastní C.C)
•
Konzistence mezi jednotlivými modely
•
UML jen pro třídy a objekty
Enterprise Architect
Verze
8.0 build 864 (20.10.2010)
Výrobce
Sparx Systems Pty Ltd (http://www.sparxsystems.com.au/)
Distributor [44]
HTK Pro s.r.o.Cleverbee s.r.o.
Ability Development
@ soft
Cleverbee s.r.o.
JIMAZ s.r.o.
NESS Logos a.s
Daquas s.r.o
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (30 dní)
Platforma
MS Windows (2000, XP, 2003, Vista, Windows 7), Linux
Edice
Základní edice Enterprise Architect
•
Corporate Edition
•
Professional Edition
•
Desktop Edition
67
Rozšířené edice
•
Ultimate Edition
•
Business and Software Engineering Edition
•
Systems Engineering Edition
Systémové
požadavky [45]
Pro Windows
•
Intel® Pentium® processor (a
Pro Linux
•
výše)
•
128 MB RAM (256 MB a výše
equivalent)
•
doporučeno)
•
150 MB dostupného místa na
disku
Intel® Pentium II® processor (or
64 MB RAM (128 MB a výše
doporučeno)
•
150 MB dostupného místa na
disku
Popis
Enterprise Architect je komplexním modelovacím nástrojem pro analýzu a
návrh informačních systémů pomocí jazyka UML. Pokrývá všechny aspekty
softwarového vývoje od sběru požadavků, analýzy, modelování, návrh, testování,
řízení změn, údržbu až po implementaci, přičemž v rámci celého tohoto procesu je
vždy zajištěna zpětná dohledatelnost.
EA, který byl oceněn pro vynikající podporu UML 2.3, je týmově založený
modelovací nástroj, podporující celou životnost softwaru.Zaujme především vysoce
výkonými zobrazovacími nástroji pro plánování business procesů, podnikové
architektury, managementu požadavků, testování apod. [46]
Funkcionalita
Rozsah dostupných funkcí EA je závislý na konkrétní edici.
Enterprise Architect Desktop Edition
Enterprise Architect Desktop Edition je efektivní řešení pro UML modelování a
řízení testů i modelování podnikových procesů. Je cílena na individuální analytiky a
68
vývojáře, kteří vyžadují flexibilní modelovací prostředí podporující vše od mind
mapping až po zavedení IS. [47]
Enterprise Architect Professional Edition
Professional Edition je výkonným modelovacím nástrojem zaměřeným na
pracovní skupiny či jednotlivé vývojáře a analytiky. Její funkcionalita jako replikace,
sdílené soubory, a kontrola verzí nabízí podporu sdílených projektů a kromě jiného
podporuje i mind mapping či MDG technologie. [47]
Enterprise Architect Corporate Edition
Edice Corporate je řešením vhodným pro větší vývojové týmy, které v sobě
zahrnuje veškerou funkcionalitu nižších edic a mimo jiné nabízí prostředky pro
efektivní týmovou spolupráci jako sdílené úložiště, správu verzí, skupiny uživatelů,
sdílení modelů, zamykání elementů pro skupiny uživatelů atd. [47]
Ultimate Edition
Edice Ultimate je komplexním řešením pro pokročilé uživatele pracující napříč
vícenásobnými doménami. V jednom vývojovém prostředí integruje jak nástroje pro
business modelování, softwarové inženýrství tak i vývoje informačních systému, a
podporuje tak týmovou spolupráci i na nejnáročnějších projektech. [48]
Systems Engineering Edition
Tato nová edice EA zaměřená na profesionální vývoj informačních systémů je
řešením používajícím UML, SysML, DDS a další související technologie. Mezi její
hlavní přednosti patří generování zdrojového kódu (C, C++, C#, Java, VB.Net)
z diagramů aktivit, interakcí a stavových diagramů, plná podpora Hardware
Description Languages a možnost simulovat SysML 1.1 constraint modely. [49]
Business and Software Engineering Edition
69
Business and Software Engineering Edice je pokročilým nástrojem, který
podporuje softwarový vývoj, byznys modelování, záznam architektury a požadavků či
projektový management.Mezi její hlavní přednosti patří možnost použití rozšířených
matematických funkcí při skriptování, generování BPEL z BPML 1.1 modelů a
tzv.Business Rules Composer, který umožňuje vytvářet modely a zdrojový kód
implementující komplexní business rules ve standardních programovacích jazycích.
[50]
Enterprise
Professioanl
UML
Ano 2.3
Ano 2.3
BPM
Ano
Ano
Mind mapping
Ano
Ano
DFD
Ano
Ano
ERD
Ano
Ano
Diagram požadavků
-
-
Tabulka požadavků
-
-
Code engeneering
Java, C#, Visual Basic
Java, C#, Visual Basic
Reverse engeneering
Java, C#, Visual Basic
Java, C#, Visual Basic
Database
Ano
Ano
WSDL engeneering
Ano
Ano
XML Schema
Ano
Ano
engeneering
engeneering
Podporované DBS
DB2,
InterBase,
Informix,
DB2, InterBase, Informix, Ingres,
Ingres,
MS Access, MySQL, MS SQL
MS Access, MySQL, MS SQL
Server, Oracle, PostgreSQL,
Server, Oracle, PostgreSQL,
Sybase ASE, ASA,
Sybase ASE, ASA,
Správa verzí
Rational
Subversion,
ClearCase,
CVS,
Perforce,
Visual
Studio Team Systema mnoho
Rational
ClearCase,
CVS,
Subversion,
Perforce, Visual Studio Team Systema
mnoho dalších
dalších
Týmová spolupráce
Rational
Subversion,
ClearCase,
CVS,
Perforce,
Visual
Rational
ClearCase,
CVS,
Subversion,
Perforce, Visual Studio Team Systema
70
Studio Team System a mnoho
mnoho dalších
dalších
Repository
-
-
Integrace s IDE
Visual Studio, Eclipse
-
Exporty
png, emf, rtf, html, formáty
png, emf, rtf, html, formáty Microsoft®
Microsoft® Word, XMI 2.1
Word, XMI 2.1
Podrobněji viz zdroj [EA9].
Licence a cena
Edice case nástroje Enterprise Architect jsou dostupné ve třech základních
licencích – standard, floating a academic. Takzvaná „floating licence“ zahrnuje nejen
samotnou licenci na používání EA, ale i nástroj pro automatizovanou správu licencí a
registračních klíčů Sparx Enterprise Key Store. [52]Příklad cen jednotlivých licencí je
uveden v následující tabulce:
Edice
Typ licence
Professional Edition
Standard License
Corporate Edition
Množství
Cena (Sparx)
1-4
US $199
4.830 Kč s DPH
5 - 19
US $189
4.586 Kč s DPH
20 – 100
US $179
4.344 Kč s DPH
100 +
US $165
-
1-4
US $335
6.956 Kč s DPH
5 - 19
US $299
6.208 Kč s DPH
20 – 100
US $285
5.918 Kč s DPH
100 +
US $265
-
1–4
US $239
4.963 Kč s DPH
5 – 19
US $219
4.548 Kč s DPH
20 – 100
US $199
4.133 Kč s DPH
100 +
US $185
-
Academic Standard
1
US $119
-
License
30
-
51.901 Kč s DPH
100
-
133.000 Kč s DPH
Floating License
Cena (Devshop.cz)
Enterprise
Standard License
neomezená
Academic
Floating
1
267.151 Kč s DPH
US $168
-
71
License
Podrobněji viz zdroje [53], [54].
72
Uživatelské rozhraní
Hlavní zbraní tohoto nástroje je velmi intuitivní rozhraní, které v kombinaci se
silou specifikace UML 2.3 a s vysokým výkonem je schopno zajistit a poskytnout
vysoce profesionální podporu celému vývojovému týmu.
Podpora ze strany výrobce
Jedním z charakteristických rysů case nástroje Enterprise Architect je i jeho
podpora, která je součástí zakoupené licence produktu po dobu 12 měsíců. Po
uplynutí tohoto období může být za poplatek na dalších 12 měsíců obnovena. Tato
podpora zahrnuje možnost aktualizace na nové verze a buildy, emailovou podporu a
přístup do sekce registrovaných uživatelů na webových stránkách společnosti Sparx
Systems, Ltd., kde je možné získat další informace (např. UML tutorials), ukázkové
EA projekty, přednostní podporu registrovaných uživatelů, bug reporting atd. Přehled
cen za obnovení podpory jednotlivých edic je uveden na stránkách výrobce.[47] [52]
73
Hodnocení
Silné stránky
Slabé stránky
•
Podpora všech modelů specifikace UML 2.3
•
Komplexnost a široké spektrum funkcí
•
Automatické
generování
kódu
do
•
Není dostupná česká lokalizace
více
programovacích jazyků
•
Rozšiřitelnost prostřednictvím plug-inů
•
Možnost spolupráce a kompatibilita s dalším
software (databáze, XMI…)
•
Komplexní help
74
IBM Rational software modeler
Verze
7.5.4
Výrobce
IBM Corporation
(http://www-01.ibm.com/software/awdtools/modeler/swmodeler)
Distributor
•
ATComputers, a.s.
•
Avnet, s.r.o.
•
DNS, a.s.
•
SWS, a.s.
•
Tech Data Distribution, s.r.o.
Lokalizace
Ano
Demoverze
Ano (30-ti denní trial verze)
Platforma [55]
MS Windows (2000, XP, 2003, 2008, Vista, W7), Linux (Red Hat, SUSE)
•
Rational Software Modeler
•
Rational Software Architect Standard Edition
•
Rational Software Architect for WebSphere Software
Systémové
•
Pentium III 800 MHz
požadavky [55]
•
min. 768MB RAM (doporučeno 1GB RAM)
•
750MB místa na disku pro instalaci a dalších 500 MB HDD
•
MS Windows (2000, XP, 2003, 2008, Vista), Linux (Red Hat, SUSE)
Edice [56]
Popis
IBM Rational Software Modeler patří do rodiny produktů IBM Rational
Software Architect. Jedná se o robustní, škálovatelné řešení pro zpracování
požadavků, design a business modelování.
IBM Rational Software Modeler nabízí výkonné modelovací funkce, které
můžeme přizpůsobit našim potřebám. Vlastnosti jsou volitelně instalovatelné, a to až
do velmi nízké úrovně. Mezi nejzajímavější funkce aktuální verze patří [57]:
75
•
efektivnější správa vývoje rizik a projektů využitím platformy sledovatelnosti,
která nejen provádí správu, ale navíc pomáhá analyzovat vliv požadavků - od
návrhu až po implementaci
•
možnost vytváření a využívání vlastních specializovaných modelovacích
jazyků (DSML - Domain Specific Modeling Language) k prezentaci
jedinečných oblastí podnikových problémů a řešení
•
flexibilní správa modelů podporuje paralelní vývoj a refaktoring architektury,
který umožňuje rozdělování, kombinaci, porovnávání a slučování modelů a
jejich fragmentů
•
integrace s IBM Rational Software Delivery, IBM Rational Team Concert,
IBM Rational Asset Manager, IBM Rational Requirements Management,
WebSphere Business Modeler, Rational System Architect a dalšími produkty
•
otevřenost a vysoká rozšiřitelnost
•
nejnovější verze je rozšířená o podporu BPMN 2, SoaML a DoDAF 2
IBM Rational Software Modeler je postaven na IDE Eclipse 3.4 a je svázán s
metodikou RUP. Kvůli své vysoké ceně není vhodný pro využití v menších
firmách.Software Modeler je také úzce svázán s ostatními produkty firmy IBM. Za
zmínku stojí například nástroj IBM Rational ClearCase pro správu verzí a týmovou
spolupráci, IBM Rational ClearQuest pro správu konfigurací nebo IBM Rational
RequisitePro pro správu požadavků. Svázání nástroje s ostatními produkty IBM by se
dalo označit za výhodu i nevýhodu zároveň.Výhodou je jednoduchá integrace,
zajištění
komplexní
funkcionality a
kompatibilního
uživatelského
rozhraní.
Nevýhodou v tomto případě je značné navýšení ceny řešení v případě zakoupení
dalších aplikací a omezená funkčnost samotného Software Modeleru ve srovnání s
možnostmi, které nabízí ve spolupráci s dalšími produkty.
Nástroj IBM Rational Software Modeler nabízí veškerou funkcionalitu
typickou pro komerční CASE nástroje.Umožňuje přizpůsobení uživatelského rozhraní
individuálním potřebám uživatele a jeho ovládání je intuitivní.V Software Modeler
můžeme vytvářet diagramy definované v UML 2.1 a také modelovat procesy pomocí
BPMN.Podporovány jsou UML profily i zadávání omezení modelu, například pomocí
76
jazyka OCL. Samozřejmostí je i export dat a tvorba reportů ve formátech HTML,
PDF a XML.
Architektura Rational Software Modeleru nám dovoluje ho snadno integrovat
do naší vývojové platformy. Jak již bylo řečeno, Software Modeler je postaven na
IDE Eclipse 3.4, do kterého je integrován v podobě zásuvného modulu. Uživatelské
rozhraní i ovládání respektuje filosofii vývojového prostředí Eclipse a nástroj je tak
snadno integrovatelný s ostatními Eclipse pluginy. Velmi dobrá podpora existuje pro
znovupoužití elementů modelu.Software Modeler se stará o zajištění závislostí a
konzistence mezi elementy využívanými velkými vývojovými týmy.Modely mohou
být ukládány ve formátu XMI, což umožňuje jejich přenositelnost mezi různými
CASE nástroji.
Dokumentace k nástroji je poměrně rozsáhlá, místy stručná co se týká možností
kastomizace a pokročilé funkcionality.
Nevýhodou
nástroje je především
jeho
vysoká
cena.Dále například
nedostupnost datového modelování. Kastomizace nástroje je možná pouze na hrubé
úrovni, například neumožňuje dynamicky nastavit vlastnosti a funkce aplikace podle
role uživatele. Další nevýhodou je absence správy verzí. Ta je dostupná pouze na
úrovni souboru modelu. Sofistikovanější správa verzí se však dá přidat integrací
nástroje s dalšími produkty (například IBM Rational ClearCase).Za velkou nevýhodu
se dá považovat fakt, že pro zajištění opravdu komplexní funkcionality je nutné
nástroj integrovat s dalšími IBM nástroji. [58]
Funkcionalita
Modeler
Architect Standard
Edition
Architect
for
WebSphere Software
UML
Ano 2.1
Ano 2.1
Ano 2.1
BPM
Ano
Ano
Ano
Mind mapping
-
-
-
DFD
-
-
-
ERD
-
-
-
Diagram
Ano
Ano
Ano
77
požadavků
Tabulka požadavků
Ano
Ano
Ano
Code engeneering
Java, .NET
Java, C++, .NET
Java,
C#,
WSDL,
XML Schéma, .NET
Reverse
Java
Java, C++
engeneering
Java,
C#,
XML Schéma
Database
-
-
-
WSDL engeneering
-
-
Ano
XML
-
-
Ano
Podporované DBS
N/A
N/A
N/A
Správa verzí
IBM Rational ClearCase, Rational Team Concert, CVS
Týmová spolupráce
IBM Rational ClearCase, Rational Team Concert, CVS
Repository
-
Inegrace s IDE
Eclipse a další IBM produkty
Exporty
HTML, PDF a XML
engeneering
Schema
engeneering
-
-
Podrobněji viz zdroj [56].
Licence a cena
Edice
Rational
Software
Architect
for
WebSphere Software [59]
Typ licence
Cena
Floating User License
US $11,000
Authorized User License
US $6,310
Floating User Initial Fixed
US $ 5,170
Term License
Authorized User Initial Fixed
US $2,970
Term License
Rational
Software
Standard Edition [60]
Floating User License
US $ 4,780
Authorized User License
US $ 2,730
Floating User Initial Fixed
US $ 2,250
Architect
Term License
Authorized User Initial Fixed
US $ 1,280
Term License
78
WSDL,
Floating User License
US $ 3,580
Authorized User License
US $ 2,070
Floating User Initial Fixed
US $1,680
Rational Software Modeler [61]
Term License
Authorized User Initial Fixed
US $ 973
Term License
Uživatelské rozhraní
Tento nástroj nabízí mimo jiné možnost přizpůsobení uživatelského
rozhraní.Uživatel může pro zobrazení zvolit ty nástroje, které bude při své práci
opravdu potřebovat.
Podpora ze strany dodavatele
V základní ceně licencí je zahrnuta 12-ti měsíční podpora.[37]
Hodnocení
Silné stránky
•
prostředí IDE Eclipse
•
v ceně licencí 12-ti měsíční podpora
•
dostupná česká lokalizace
•
podpora více druhů platforem
Slabé stránky
•
pro plné využití funkcionality nutné pořídit
další IBM produkty
•
vysoká cena
79
Office Visio 2010
Verze
Office Visio 2010
Výrobce
Microsoft Corporation
Distributor
Microsoft s.r.o.
Sw.cz
Lokalizace
Ano
Demoverze
Ano (60 dní)
Platforma
Microsoft Windows XP Service Pack (SP) 2 nebo novější, případně Microsoft
Windows Server 2003 (nebo vyšší verze)
Edice
Systémové
požadavky
•
Office Visio Standard 2010
•
Office Visio Professional 2010
•
Office Visio Premium 2010
•
Procesor 500 MHz nebo rychlejší
•
256 MB nebo více paměti RAM
•
2 GB nezbytné pro instalaci
Popis
Microsoft Office Visio 2010 je univerzální nástroj, který umožňuje pomocí
řady diagramů vizuálně dokumentovat a navrhovat informační systémy. Kromě toho
slouží jako nástroj tvorby obchodních a dokonce i technických modelů Jedná se
zejména o nástroj pro široké kancelářské využití s akcentem na informační
technologie.
Visio 2010 podporuje modelování UML diagramů a celou řadu dalších modelů:
DFD, ROOM, Jacksonův diagram, model architektury aplikací, paměťové diagramy,
COM a OLE, Express-G, ORM, uživatelské rozhraní systému Windows a model
databáze.
80
Co se znovupoužitelnosti a udržitelnosti týče, nastává problém v situacích, kdy
je vyvíjen komplexnější systém. Absence verzování a konzistence mezi jednotlivými
modely s sebou může přinášet vyšší náklady.
Základní odlišení MS Visia 2010 tkví v tom, že většina CASE nástrojů usiluje
o podporu procesu tvorby IS v co možná nejširší míře a nejvíce fázích životního
cyklu. Visio se naproti tomu snaží o podporu co nejvíce technik formou šablon
diagramů v různých technických a obchodních oblastech.
Oblast, která by použití Visia posouvá o něco dále je deklarovaná možnost
propojení s existujícími daty. Ta slouží k propojení jednoho a více symbolů s
existujícím řádkem tabulky vybraného zdroje. Aktualizace dat funguje pouze směrem
od úložiště. Není možné zachytit strukturu, ale pouze popis symbolů.Použitelnost je
nasnadě v případě grafické prezentace dat uložených v databázi za pomoci vytvořené
šablony.
Nástroj je dostupný ve třech vydání – Visio Standard, Visio Professional a
Visio Premium. V aplikaci je možné využít velkého množství předpřipravených
šablon (např. vývojové diagramy obchodního procesu, síťové diagramy, diagramy
pracovních postupů, databázové modely a softwarové diagramy atd.).[62]
Funkcionalita
Visio Standard 2010
Visio Proffesional 2010
Visio Premiun 2010
Logické mapy
Ano
Ano
Ano
Diagram příčin a následků
Ano
Ano
Ano
Diagramy řízení projektů
Ano
Ano
Ano
Diagramy stavební
Ne
Ano
Ano
Podrobné síťové diagramy
Ne
Ano
Ano
Strojírenské diagramy
Ne
Ano
Ano
Diagramy ITIL
Ne
Ano
Ano
UML
Ne
Ano
Ano
Modelování databáze
Ne
Ano
Ano
BPMN
Ne
Ne
Ano
architektury a služeb
81
Šablona pracovního
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
postupu služby SharePoint
Automatické propojení dat
k datovým zdrojům
Statické sdílení diagramů
Cena
Edice
Standard
Cena
6.638 Kč
Professional
14.569 Kč
Premiun
26.029 Kč
82
Uživatelské rozhraní
Podpora ze strany výrobce
Microsoft poskytuje všeobecnou podporu 5 let po vydání produktu, kterou je
možné si o dalších 5 let za poplatek prodloužit.
V rámci automatické či online dostupné aktualizace Service Pack jsou
instalovány i opravy, které zvyšují stabilitu, výkon a bezpečnost softwaru.Podpora pro
předchozí aktualizaci Service Pack je 12 měsíců.
Minimálně po 12 měsíců od ukončení životního cyklu produktu je dostupná i
tzv. podpora online svépomocí, v rámci níž jsou online přístupné znalostní báze
(centra pomoci) obsahující informace o nejčastěji řešených problémech. Dále je
možné kontaktovat pracovníka technické podpory emailem, online či telefonicky.[63]
V rámci pravidel Životního cyklu podpory produktů společnosti Microsoft lze
podpora produktu rozdělit do 3 fází.
•
Fáze všeobecné odborné pomoci zahrnuje:
83
•
Řešení incidentů technické podpory (podpora bezplatných incidentů, placená
podpora za jeden incident, podpora účtovaná hodinovou sazbou, podpora v
rámci záruky)
•
Poskytování bezpečnostních aktualizací
•
Možnost požádat o nebezpečnostní aktualizaci hotfix
•
Fáze prodloužené odborné pomoci
•
Placená podpora
•
Bezpečnostní aktualizace poskytované zdarma
•
Poskytování nebezpečnostních aktualizací vyžaduje uzavření smlouvy (tyto
aktualizace je také možné zakoupit za poplatek)
•
Fáze online svépomoci
•
Společnost Microsoft nebude akceptovat požadavky na záruční podporu,
změny v designu nebo vlastnostech produktu, během fáze prodloužené
odborné pomoci.
•
Fáze prodloužené odborné pomoci není dostupná pro spotřební produkty,
hardware a multimediální produkty
10 důvodů, proč využívat Visio 2010
•
Rychlý start při vytváření diagramů pomocí šablon
•
Rychlé vyhledání potřebných nástrjů a přístup k nim
•
Zjednodušení rozsáhlých a složitých diagramů
•
Rychlejší kreslení diagramů s vylepšednými automatickými funkcemi
•
Profesionální vzhled a přitažlivost diagramů v několika sekundách
•
Vytvoření diagraml s daty v reálném čase
•
Sdílení diagraml s dalšími uživateli na webu
•
Zajištění konzistenci a přesnosti pomocí ověření diagramu
•
Modelování a sledování pracovních postupů ve službě SharePoint
•
Vytváření vizuálních kombinací pomocí služeb Visio Services
84
Hodnocení
Silné stránky
Slabé stránky
•
Nízká cena
•
•
Vysoce univerzální nástroj
•
Plně lokalizovaný do českého jazyka
Absence jednotného úložiště dat, související
sdílení a verzování modelů
•
Chybí
možnost automatického
generování
programového kódu
•
K
dispozici
je
velké
množství
již
předinstalovaných šablon, další šablony lze
•
Omezená podpora UML diagramů
stáhnout z webu výrobce
85
ADONIS
Verze
Adonis 4.0
Výrobce
BOC
Distributor
BOC - CZ.
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano – freeware edition (Adonis community edition)
Platforma
Windows, Linux, Solaris, Java
Edice
•
Business edition
•
Professional edition
Popis
Adonis obsahuje funkcionality a modelovací metodu, které je možné využít pro
zjištění modelování, analýzu, simulaci, hodnocenía dokumentaci podnikových
procesů.Řadou současných uživatelů je potvrzeno, že ADONIS je ve své obsluze
velice intuitivní.
Funkcionalita
Ve variantě “Business Edition” obsahuje ADONIS komponenty modelování,
analázy, importu/exportu a dokumentace.Uživatelé této edice jsou většinou
pracovníci, kteří provádějí analýzy skutečného stavu, resp. vytvářejí procesní
dokumentaci.
Ve variantě “Professional edition”obsahuje ADONIS komponenty zjišťování
(HOMER – zjišťovací komponenta založená na excelu), modelování, analýza,
import/export, simulace, evaulace a dokumentace. Uživatelé této edicejsou především
pracovníci, kteří na základě analýzy a popisu současného stavu provádějí
vyhodnocovánía další optimalizaci procesu.
86
Business edition
Professional edition
Modelovací komponenta
Ano
Ano
Analitická komponenta
Ano
Ano
Export html
Ano
Ano
Zjišťovací komponenta
Ne
Ano
Simulační komponenta
Ne
Ano
Evaluační komponenta
Ne
Ano
Modelovací komponenta umožňuje navrhovat a měnit modely pomocí grafického
editoru. Navíce existuje také možnost tabulkového modelování.
Zjišťovací komponenta HOMER slouží k podpoře zjišťování dat a procesních
informací.
Analytická komponenta nabízí statické dotazy ke všem obsahům modelu. Lze
definovat dotazy upravené na míru a vypracovat vztahové tabulky a reporty.
Pomocí simulační komponenty lze provádět změny podnikových procesů a
organizační struktury a zkoumat jejich důsledky. K tomu se nabízejí čtyři různé
simulační algoritmy.
Evaluační komponenta nabízí funkcionality, které umožňují vyhodnocovat stav
plánovaných i reálných procesů. [83]
Licence a cena
Edice
Typ licence
Cena
Na jméno
od 1.600 EUR
Sdílená
od 4.600 EUR
Na jméno
od 2.100 EUR
Sdílená
od 6.300 EUR
Business edition
Professional edition
87
ORACLE DESIGNER
Verze
10g Release 2 (posledmí repase 10.1.2.6 od května roku 2010)
Výrobce
Oracle Corporation (http://www.oracle.com/index.html)
Distributor
Oracle Czech, s.r.o. (http://www.oracle.com/global/cz/index.html)
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (trial verze na dobu 30 dní)
Platforma
Oracle Designer – Windows
SQL Developer Data Modeler - Windows, Linux, MacOS
Edice
Oracle Designer
Systémové
Celý balík Oracle má nároky na systém dle využití.
požadavky
Všeobecně však pro základní využití stačí [70]:
•
CPU 1GHZ
•
512MB RAM
•
3GB prostoru na disku
•
Nainstalovaný OS.
•
Nainstalovaná databáze Oracle
[64]
Popis
Tento CASE nástroj spadá pod různé aplikační balíky. V předchozích pracích
již byl několikrát dobře zpracován a od minulého semestru (jaro 2010) se vyvybula
pouze jedna udržující verze 10.1.2.6, ve které byla přidána on-line dokumentace..
Oracle Designer 10g Release 2 je důležitou součástí vývojářských nástrojů
společnosti Oracle označované jako Oracle Developer Suite. Oracle Designer
obsahuje funkce pro modelování business procesů (BPM), systémovou analýzu, návrh
software a generování systémů.Oracle Designer je úzce propojen s úložištěm Oracle
SCM a prostředím pro návrh databázových aplikací Oracle Forms. Produkt Oracle
Designer se postupně vyvinul z produktu Oracle CASE Designer (modelování) a
Oracle CASE dictionary (úložiště) v Oracle Designer/2000 a později v Oracle
88
Designer. Současný produkt Oracle Designer je již pouze udržován ve stavu, kdy je
stále distribuován a podporován, ale již do něj nejsou doplňovány nové funkce.
Funkcionalita
Funkcionalita produktu Oracle Designer je tvořena komponentami, které
Designer sdružuje do jednoho nástroje. Následující tabulka ukazuje výčet oblasti
CASE a komponenty Oracle Designeru, které je realizují [69]:
Business Process Modeling
Process Modeler (BPR)
Systems Analysis Modeling
Generátory kódů
Server Generator
Graphics Generator
Entity Relationship (ERD)
Web Server Generator
Function Hierarchy (FHD)
Forms Generator (CGENF45)
Dataflow Diagrammer (DFD)
Reports Generator (CGENR25)
Design Wizards (průvodci)
Visual Basic Generator (VBGEN10)
DB Design Wizard (DDW)
C++ Object layer Generator (CPPGEN10)
Application Design Wizard (ADW)
MSHelp Generator
Systemový Design
Nástroje
Data Diagrammer (DD)
Matrix Diagrammer (MD)
Module Logic (MLD)
Repository Object Navigator (RON)
Module Data (MDD)
Repository Administrator (RAU)
Preference Navigator (PN)
Repository Reports (REP)
Module Structure (MSD)
Repository Utilities (UTL)
89
Tabulka funkcionality
Oracle Designer
UML
Ano
BPM
Ano
Mind mapping
-
DFD
Ano
ERD
Ano
Diagram požadavků
N/A
Tabulka požadavků
N/A
Code engeneering
Ano - Oracle Forms, PL/SQL, web PL/SQL
Reverse engeneering (kódu)
Ano - Oracle Forms, PL/SQL, web PL/SQL
Reverse
engineering
z Ano - Oracle, MS SQL Server, DB2, Sybase, ANSI SQL, ODBC
databáze
Database engeneering
Ano
WSDL engeneering
Ano
XML Schema engineering
N/A
Podporované DBS
Oracle, Generování databáze - Oracle, MS SQL Server, DB2, Sybase,
ANSI SQL, ODBC
Správa verzí
Ano
Týmová spolupráce
Ano
Repository
Ano
Inegrace s IDE
Ano – Oracle nástroje
Exporty
jpg, png, emf, svg, rtf, html, csv a jiné.
Generování reportů – HTML, RTF, PDF, XML
Nástroje pro modelování
Process Modeler slouží k modelování business procesů (obr. níže). Pomocí
tohoto grafického nástroje můžete mimo jiné definovat klíčové podnikové procesy,
podrobně namodelovat tyto procesy, identifikovat procesy potřebující inovaci, a
posléze tyto inovované procesy navrhnout. Tento nástroj podporuje, stejně jako
většina komerčních CASE, point-and-click metodu ovládání; Uživatel nejprve
90
graficky nadefinuje celý model, a k následné editaci detailů pak použije speciální
okna otevíraná po kliknutí na jednotlivé elementy modelu. Dále lze využít animace
pro dynamické znázornění procesních toků (process flows) v rámci modelů, přičemž
jsou možná i další nastavení modelů, jako zobrazení některých elementů jako ikon či
obrázků, a také přidání zvuků či videoklipů k jednotlivým elementům.
Function Hierarchy Diagrammer umožňuje vytvářet hierarchie podnikových
funkcí. Lze pomocí něj dekomponovat podnikové funkce, což probíhá tak, že analytik
vezme pohled na funkce svrchu (tj. s vidinou nejvyšší vrstvy), a tento pohled pak
dekomponuje tak dlouho, dokud se nedostane k nejnižší vrstvě, tj. k elementárním
podnikovým funkcím. Dále nám umožňuje vidět, jak tyto funkce využívají data. Po
vytvoření hierarchie lze s modely libovolně manipulovat a upravovat jejich vzhled.
Dále je možné vytvořit vnořené hierarchie a tak dosáhnout velmi rozsáhlých a
komplexních modelů s dostatečnou přehledností.
Entity Relationship Diagrammer je nástroj pro datové modelování (obr.
níže).Pomocí ER modelu definuje analytik jednotlivé entity v podniku, jejich atributy,
a také vztahy mezi těmito entitami.Velkou výhodou datového modelování v produktu
Oracle Designer je použití takzvaných domén. Například vytvořením domény
„příjmení“ s určitým nastavením způsobíme, že nemusíme zadávat u příjmení různých
entit v různých modelech přímo konkrétní údaj (například VARCHAR2, 60 znaků),
ale místo toho lze zadat ve sloupci příjmení doménu „příjmení“, a tento sloupec se
pak synchronizuje dle nastavení dané domény. Případnou změnu pak lze provést na
jednom místě přímo v nastavení domény, a tato změna se pak automaticky promítne
do všech modelů, kde je tato doména použita.
Dataflow Diagrammer je nástroj pro vytváření takzvaných „dataflow
diagramů“. Tento typ diagramů, ačkoli v posledních letech často zatracovaný se nyní
opět vrací do obliby analytiků. Nástroj Dataflow Diagrammer obsahuje plnou
podporu tohoto typu diagramů; Umožňuje vytvářet a spravovat podnikové funkce,
datová úložiště a datové toky.Pomocí dataflow diagramů lze mimo jiné vypozorovat,
jak data proudí danou organizací. Mohou poskytovat pohled na závislosti dat, či na
91
systémové komponenty. Každý dataflow diagram pak pro aplikační vrstvu
představuje samostatnou podnikovou funkci.
Database Design Transformer jedná se o službu, pomocí níž lze
transformovat datové modely uložené v repositáři do konkrétních návrhů databáze.
Tyto transformace lze plně řídit, tedy konkrétně nastavovat jejich parametry, určovat
typy elementů zahrnutých či nezahrnutých do transformací, apod.
Application Design Transformer pomocí této služby lze vytvářet prvotní
aplikační design, který vychází z podnikových funkcí a dalších adresovaných
elementů definovaných v modelech hierarchií funkcí a dataflow diagramech.
Ve výsledku generuje navrhované moduly (Oracle Forms, Oracle Reports, Web
PL/SQL, případně Visual Basic aplikace) a také navrhovaná menu. Na uživateli pak je
následná úprava vygenerovaných menu a modulů, případně jejich změna z
navrhovaných na schválené.
Nástroje pro návrh a generování
Design Editor slouží k vytváření, editaci a spravování všech typů elementů
uložených v repositáři. Dále slouží ke specifikaci aplikační logiky a logiky na straně
serveru (u klient/server aplikací). V návaznosti na návrhy aplikací lze pomocí tohoto
editoru navrhnout konkrétní komponenty řešení a jednou z jeho dalších funkcí je i
generování zdrojových kódů z uložených návrhů. Bližší popis tohoto nástroje
přenecháme specializovaným publikacím.
Oracle Designer Repository
Dependency Manager je nástroj pro zjišťování vzájemných vztahů mezi
objekty v repositáři.Uživatelé se speciálními přístupovými právy pak mohou tyto
vztahy hlouběji analyzovat (formou tzv. dependency analysis), a mohou dále s těmito
vztahy manipulovat (přidávat, odebírat, atd.).
Matrix Diagrammer slouží k vytváření maticových diagramů vztahů mezi
jednotlivými elementy v repositáři.Lze tvořit 2D či 3D matice, přičemž s jejich prvky
lze posléze různě manipulovat.Nabízí také několik dalších voleb zobrazení, řazení, a
filtrování prvků.
92
Repository Administration Utility je nástroj pro administrátory (vlastníky)
celého repositáře, tj.osoby které mají roli „repository owner“. Umožňuje instalovat a
spravovat prostředí repositáře jako takového. Mimo jiné umožňuje updatovat celý
repositář na nové verze poskytované společností Oracle, a zálohovat a obnovovat
repositář.
Repository Object Navigator slouží k administraci, k údržbě, ke správě verzí,
a ke správě přístupu v rámci repositáře.Lze pomocí něho například stanovovat
jednotná pravidla pro celý repositář, provádět konfiguraci repositáře, pracovat s
objekty repositáře (vytvářet, mazat, upravovat, synchronizovat s jinými souborovými
systémy, apod.), spravovat verze objektů v repositáři, či pracovat s uživatelskými
právy ostatních uživatelů repositáře.
Repository Reports je nástroj sloužící k tvorbě reportů, které nám posléze
poskytnou námi zvolený obraz pohledu na obsah repositáře. Tento nástroj obsahuje
desítky předdefinovaných reportů, přičemž je možné vytvářet a ukládat i reporty
vlastní. Vzhledem k velkému počtu reportů je možnost seřadit je podle tří různých
rozdělení, a to podle funkcí, objektových typů v repositáři, či abecedně podle jména
reportu. [64] [65]
Uživatelské rozhraní
Přední výhodou tohoto nástroje je, že umožňuje uživateli přizpůsobit si svoji
pracovní plochu, a tedy uživatel může pracovat pouze s těmi nástroji, které ke své
práci opravdu potřebuje.
Podpora ze strany výrobce
Všeobecná podpora se vztahuje pro všechny aktuální aplikaci z dílny
Oracle.Forma podpory pokrývá klasické přístupy.Samozřejmostí jsou opravné balíky
(patche), telefonická podpora, elektronická (fórum, email).Speciální podpora je určitě
možná, cena však není uvedena.Cena roční podpory při koupi produktu Oracle
Internet Developer Suite se pohybuje kolem $1300.
Licence a cena
93
Cenu lze hůře odhadnout.Ceník je dostupný v online Oracle Shopu.Jelikož se
cena liší v rámci oblastí (US, UK, DE a další), nelze konkrétně stanovit přesnou
částku. Nehledě na ostatní okolnosti, jako jsou množstevní slevy, slevy pro zákazníky
a jiné. Navíc se tento nástroj neprodává samostatně, ale je součástí balíků, např.
Internet Development Suite (obsahuje více produktů), jehož cena se pohybuje v
rozmezí od $1,160.00 - $5800, v závislosti na počtu licencí. Pro nekomerční využití
(studium) je program zdarma. [65]
Oracle Internet Development
Typ licence
Množství
Cena
Uživatelská
1
$1,160.00 - $5800
1 rok
$1,160.00
2 roky
$2,030.00
3 roky
$2,030.00
4 roky
$3,480.00
5 let
$4,060.00
Suite
1 licence na uživatele
(časově neomezená)
Časová
1 licence na PC
Akademická
–
Zdarma
pro
nekomerční využití
Hodnocení
Silné stránky
Slabé stránky
94
•
•
Kompatibilita a integrita společných nástrojů v
•
Kompletní cena pro menší uživatele
balíku
•
Zaměření na databázové aplikace
Silný nástroj pokrývající funkce potřebné pro
•
Potřebuje instalovanou databázi Oracle
tvorbu nejen DB
•
Poměrně vysoká cena za licenci oproti jiným
•
Funkce zastřešující životní cyklus IS
•
Práce s úložišti
•
Silná vazba na implementaci databáze
•
Správa repository
•
Průzkumník repository
•
Akademická verze zdarma
nástrojům se stejnou funkcionalitou
•
Nejnovější funkcionalita DB není zahrnuta
v nejnovější verzi Oracle Designeru
95
TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO
Verze
3.6.6
Výrobce
Charonware , s.r.o. / Quest Software, Inc.
Distributor
PER4MANCE s.r.o.
Lokalizace
Ano
Demoverze
Ano (15 dní bez omezení)
Platforma
Windows 2000 / XP / Vista/ 7
Edice
•
Systémové
TOAD DATA MODELER
Minimální požadavky na hardware:
požadavky
•
100 MB místa na disku
•
256 MB RAM
•
Pentium IV
[66]
Popis
Nástroj slouží k tvorbě ER diagramů.Vyznačuje se podporou velkého množství
databází. Nástroj byl původně vyvíjen ostravskou společností Charonware , s.r.o. pod
názvem CASE Studio (poslední verze byla 2.25). V roce 2006 byla společnost
Charonware, s.r.o.koupena společností Quest Software, Inc. což kromě změny názvu
přineslo i značné zdražení ceny za licenci.
Kromě značných možností pro modelování podporuje tento nástroj mimo jiné
reverse engineering z podporovaných databází (připojených přes ODBC, ADO nebo
přímým propojením), tvorbu HTML/RTF reportů a reportů postavených na
XML/XLST, spojování a srovnávání modelů a generování dokumentace. Novinkou v
aktuální verzi je podpora alter skriptů pro MS SQL Server. Samozřejmostí je možnost
generovat SQL/DDL skriptů a zohlednění specifik dané databáze (referenční integrita,
triggery, domény a další).
96
Na stránkách www.casestudio.com je možnost připojit se k vývoji BETA verze
programu. Kdo se k takovému programu připojí, může svými vlastními zkušenostmi a
postřehy software sám vylepšit tím, že je pošle autorskému týmu.[67]
Funkcionalita
Mezi základní funkcionalitu patří:
•
Tvorba fyzických modelů
•
Tvorba logických modelů
•
Reverse Engineering
•
Generování DDL/SQL skriptů
•
Import z SQL skriptů – DB2 v 9.7 (LUW), DB2 v 9.5 (LUW), MS SQL
Server 2005 a 2008, MySQL 5.0 a 5.1, Oracle 9i, Oracle 10g a Oracle
11g
•
Generování alter skriptů – Oracle 9i, Oracle 10g, Oracle 11g, MySQL
5.0 a MySQL 5.1, MS SQL Server 2005, MS SQL Server 2008,
PostgreSQL 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, DB2 UDB 8, DB2 v9, DB2 v9.5 a DB2
v9.7
•
HTML/RTF reporty
•
Reporty postavené na XML/XSLT
•
Generování XSD (pouze metadata)
•
Manažer verzí
•
Prohlížeč Modelů
•
Spojování modelů
•
Srovnávání modelů
•
Verifikace modelů
•
Editovatelné formuláře
•
Nemodální Dialogy/Formuláře
•
Krok vpřed/krok vzad
97
•
Podpora unicode
•
Podpora DB 2 LUW 9.7
•
Podpora PostgreSQL 8.4
•
Templates
•
Vylepšení Reverse Engineering Wizard
•
SQL/DDL Script Generation nabízí novou funkcionalitu
Citováno z [toad1], [toad2].
Jako další funkce tento nástroj nabízí například:
•
Lupa
•
Úkolník
•
Prohlížeč zpráv
•
Automatický layout
•
Prohlížeč skriptů
•
Prohlížeč balíčků
Citováno z [68], [69].
Mezi novinky v aktuální verzi 3.6.6 patří například:
•
Podpora IBM DB2 z/OS v9
•
Podpora SQL Azure
•
Podora Sybase SQL Anywhere 11
•
Univerzální DB/ANSI SQL podpora obsahuje schoponst reverzního
engeneeringu databázové struktury nepodporavané databázové platformy a její
převedení do modelu kterékoliv podporované databáze
•
Vylepšní SQL/DDL generování skriptu
•
Více detailní a flexibilní reporting
98
•
Vylepšní uživatelského rozhraní
Citováno z [69].
Aplikace umožňuje spolupracovat s velkým množstvím různých databází, ale
napojení na SW stejné kategorie chybí. Mezi hlavní podporované databáze patří:
•
DB2 LUW v 9.7, 9.5, 9
•
DB2 UDB v 8 (LUW),
•
MS Access 2000/2002/2003
•
MS SQL Server 2000, 2005, 2008
•
MS SQL Server 2000
•
MySQL 5, 5.1
•
Oracle 9i, 10, 11g
•
PostgreSQL 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
•
Sybase ASE 12.5, 15
Toad Data Modeler
UML
Ne
BPM
Ne
Mind mapping
Ne
DFD
Ano
ERD
Ano
Diagram požadavků
-
Tabulka požadavků
-
Code engeneering
Ne
Reverse engeneering
Ano
Database engeneering
Ano
WSDL engeneering
Ne
XML
Ano
Schema
99
engeneering
Podporované DBS
DB2 LUW 8, 9, 9.5, 9.7
MS Access 2000/2002/2003,
MS SQL Server 2000, 2005, 2008
MS SQL Server 2000,
MySQL 5, 5.1,
Oracle 9i, 10, 11g,
PostgreSQL 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
Sybase ASE 12.5, 15
Správa verzí
Ano
Týmová spolupráce
Ne
Repository
-
Inegrace s IDE
-
Exporty
Ano
Licence a cena
Edice
Toad
Modeler
Data
Typ licence
Množství
Cena
uživatelská
1 licence
€435.00
3 licence
€1,308.00
100
Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní tohoto nástroje vypadá následovně:
Tento program nabízí možnost customizace prostředí, což rozhodně není
běžnou záležitostí.Uživatel si může přizpůsobit formuláře (přidávat nové combo
boxy, textová pole, checkboxy), přidávat nové vlastnosti k modelům, modifikovat
výchozí hodnoty a například přidávat podporu k dosud nepodporovaným databázím.
Podpora ze strany dodavatele
Podpora je složena na jedné straně z on-line dokumentace, na druhé straně
z webu
http://modeling.inside.quest.com/.
Další
možností
je
kontaktovat
podporu.Toad Data Modeler je poskytován společně s dokumentací, sestávající z
manuálu a referenční příručky. Manuál obsahuje vcelku podrobný a obrázky opatřený
popis
vlastností
nástroje.
101
Hodnocení
Silné stránky
Slabé stránky
•
Malá velikost instalace
•
Nepodporuje přístup k repository
•
Rozumná cena
•
Využití jen pro ER diagram
•
Podpora většiny moderních DB
•
Správa verzí
•
Obchodní model bez multilicencí
•
Reverse engineering
102
OpenSource nástroje
ArgoUML
Verze
0.30.2 (8.červenec 2010)
Výrobce
open source komunita (http://argouml.tigris.org/)
Distributor
volná pod licencí Eclipse Public License (EPL)
Lokalizace
Ne
Demoverze
freeware
Platforma
všechny platform podporující Javu
15 MB volného místa na HDD
Java JRE nebo JDK verze 5 či vyšší
Edice
•
ArgoUML
Systémové
•
Java platforma
požadavky
Popis
Agro UML spadáod roku 1999 pod licenci GPL. Předtím byl již čtyři roky
vyvíjen jako uzavřený kód v rámci University of California.V současnosti je
nejnovejší
verzí
AgroUML
0.30.2.Produkt
prošel
mnoha
úpravami
a
zlepšeními.Všechna usilovná práce je vidět ze současné verze, která jistě stála mnoho
snahy.Mělo by tomu být tak i nadále.
Tento nástroj je vytvořen na Javě a, jak název napovídá, podporuje standardy
UML. Funguje na všech platformách, které podporují Javu. Je založen na konvencích
již starší verze UML, a to konkrétně na 1.4, a proto zde chybí některé diagramy.
Funkcionalita
Jelikož je tento nástroj zaměřen pouze na UML, nabízí jen diagramy z této
notace, a to tyto: Use Case diagram, Class diagram, Sequence diagram, Collaboration
diagram, Statechart diagram, Activity diagram a Deployment diagram. Při vytvoření
diagramu se zobrazí v horní části okna prvky, které jsou v diagramu požadovány, plus
je zde u každého navíc uvedena možnost textového pole a základních geometrických
103
tvarů. U těchto diagramů se v panelu dole zobrazují klasické vlastnosti, které bychom
mohli očekávat a vyplňovat.Příjemnou vlastností je také generování kódu, a to do
programovacích jazyků JAVA, PHP4, PHP5, C++, C#. Převod do všech jazyků je
převážně bezproblémový. Výsledný kód si lze prohlédnout i v jedné ze záložek
dolního panelu. Modely se dají exportovat nejen do obrázkového formátu jako je GIF,
PNG, SVG, ale dají se ukládat i jako formát XMI. [80]
ArgoUML
UML
Ano
BPM
Ne
Mind mapping
Ne
DFD
Ne
ERD
Ne
Diagram požadavků
N/A
Tabulka požadavků
N/A
Code engeneering
Ne
Reverse engeneering
Ne
Database engeneering
Ne
WSDL engeneering
Ne
XML
Ne
Schema
engeneering
Podporované DBS
N/A
Správa verzí
Ne
Týmová spolupráce
Ne
Repository
Ne
Inegrace s IDE
-
Exporty
GIF, PNG, SVG, XMI
Licence a cena
ArgoUML
Typ licence
Množství
Cena
OpenSource
-
zdarma
104
Uživatelské rozhraní
Rozhraní se dá označit celkově za přehledné a příjemné. Po prvotním šoku při
prvním spuštení, kdy je obrazovka rozdělena do čtyř částí, které jsou ovšem
opodstatněné, se člověk rychle zorientuje. Customizace je malá, ovšem z pohledu
klávesových zkratek je zde mnoho možností, které se dají bezpochyby využít pro co
největší pohodlí designéra. Změna barvy objektu je samozřejmostí, jako i mřížka,
která usnadňuje vyrovnávání modelů do vizuálně přijatelné podoby. Chybí zde
kontextová nápověda, která by usnadnila některé kroky. Řešení tohoto programu na
platformě JAVA je trochu netradiční, ovšem kvalitně provedené.
Ilustrace 13: Rozhraní ArgoUML [80]
Zajímavosti
V průběhu práce designéra se zde zobrazuje pomocník, který upozorňuje na
problémy s konvencemi, které vznikly. V listu ToDo Item se zobrazují problémy,
které je potřeba vyřešit.Tyto problémy jsou řazeny například podle priority LOW,
MEDIUM,
HIGH
nebo
volitelně
podle
cílů,
rozhodnutí
či
znalostního
pokrytí.Problémy, které se nám vždy zobrazí, se dají selektovat a znázorňují se nám
105
opravdu jen ty, které chceme vidět. Jako příklad upozornění mohu uvést poukázání na
chybné jméno třídy, pokud je napsáno jen malými písmeny, protože by vždy mělo být
s počátečním velkým písmenem nebo třeba poukázání na to, že se dvě role nebo
atributy jmenují stejně.
Hodnocení
Silné stránky
Slabé stránky
•
Zdarma
•
Pouze UML modelování
•
Jednoduché použití
•
Slabá podpora vývoje (není tolik známý)
•
Příjemné uživatelské rozhraní
•
Chybí kontextová nápověda
•
Podpora mnoha export
•
Celkově omezené možnosti při práci v
•
Funguje na všech platformách, co mají
programu
nainstalovanou Javu
DB Designer 4
Verze
4.0.5.6
Výrobce
fabFORCE.net (http://www.fabforce.net)
Distributor
Volná pod licencí GNU General Public License
Lokalizace
Ne
Demoverze
freeware
Platforma
Windows 2000 / XP / Vista/ 7
Linux
Edice
•
DB Designer 4
Systémové
•
N/A
požadavky
Popis
Nástroj byl vyvíjen společností fabFORCE.net a slouží k tvorbě ER diagramů.
Hlavní podporovanou databází je MySQL, celý program je pro ni navržen. Nástroj
umožňuje propojení přímo z MySQL, Oracle, MS SQL a dále přes ODBC.Umí
vytvářet HTML reporty a podporuje reverzní inženýrství.
106
Jedná se o jednoduchý program pro efektivní návrhy hlavně menších MySQL
databází. Jeho další nespornou výhodou je cena – je dostupný zadarmo.Modely v něm
vytvořené jsou uloženy ve formátu XML a mohou být tedy dále zpracovávány
softwarem třetích stran (formou pluginů do aplikace DBDesigner nebo zcela
samostatným softwarem).
Verze 4 tohoto nástroje je poslední verzí, proces vývoje produktu byl ukončen
– jeho následníkem se stal MySQL Workbench.[71]
Funkcionalita
Mezi základní funkcionalitu tohoto nástroje patří:
•
Designerský mód / Dotazový mód
•
Reverse engineering z MySQL, Oracle, MSSQL a jakékoliv databáze přes
ODBC
•
Generování uživatelsky definovaných schémat
•
Model-To-Database synchronizace
•
Podpora Indexů
•
Automatické vkládání cizích klíčů
•
Uživatelsky definované datové typy
•
Database storage, možnost uložení modelu v rámci databáze
•
Síťový-/více uživatelský přístup skrze database storage
•
Manažer verzí
•
Tvorba SQL dotazů
•
Historie SQL příkazů
•
Rozhraní pro paginy
Mezi další funkce patří:
107
•
Možnosti tvorby dokumentace
•
Pokročilé možnosti tisku modelů
•
Výstup jako obrázek
•
Uložení SQL příkazů uvnitř modelu[72]
Mezi novinky v aktuální verzi patří podpora Oracle 8 pro reverse
engineering.Aplikace umožňuje spolupracovat s databází MySQL.Napojení jiné SW
je umožněno přes rozhraní pro pluginy.
DB Designer 4
UML
Ne
BPM
Ne
Mind mapping
Ne
DFD
Ne
ERD
Ano
Diagram požadavků
N/A
Tabulka požadavků
N/A
Code engeneering
Ne
Reverse engeneering
Ano
Database engeneering
Ano
WSDL engeneering
Ne
XML
Ne
Schema
engeneering
Podporované DBS
MySQL, Oracle,
MS SQL +
připojení přes ODBC
Správa verzí
Ano
Týmová spolupráce
Ne
Repository
Ne
Inegrace s IDE
-
Exporty
-
108
Licence a cena
DB Designer 4
Typ licence
Množství
Cena
OpenSource,
-
zdarma
GPL
-
možnost dobrovolných
příspěvků
Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní postaveno na standardním pojetí rozvržení:
•
Canvas navigace podobná jako v Adobe Illustrator® a Photoshop®
•
Palety (pevně umístěné / pohyblivé
•
Objekty včetně tabulek, vztahů, popisků, oblastí, obrázků
•
Rozšířená podpora Drag'n'drop
•
Rozšířená podpora Popup-Menu
•
Neomezeně kroků vpřed a vzad[72]
109
I
lustrace 14: DB Designer 4 Screenshot [73]
Podpora ze strany dodavatele
Podpora je složena na jedné straně z on-line dokumentace, na druhé straně z
internetovéhofóra. Jelikož se jedná o freeware, neexistuje přímá zákaznická podpora.
Hodnocení
Práce s DB Designerem je dost pomalá. Člověk na ten program nesmí chvátat hlavně při přesunech po obrazovce, kdy výpočet a zobrazení nové polohy objektů trvá
delší dobu. Jinak je DB Designer celkem vyvedený, ovládání dosti připomíná Adobe
Photoshop. Program obsahuje dost různých chyb (závažné i méně závažné) a Vy se
musíte naučit s nimi pracovat.Pro menší MySQL databázi je celkem přijatelnou
volbou.
110
Silné stránky
Slabé stránky
•
Zdarma
•
Nepodporuje přístup k repository
•
Jednoduché použití
•
Využití jen pro ER diagram
•
Vhodné pro modely malých databází
•
Omezené množství podporovaných databází ač
•
Správa verzí
optimalizováno
pro
MySQL
nepodporuje
možnosti aktuální verze 5.1
•
Reverse engineering
•
Neumožňuje porovnávání modelů
•
Neumožňuje slučování modelů
•
Ukončený vývoj
MySQL Workbench
Verze
5.2.31
Výrobce
MySQL Developer Tools Team (http://wb.mysql.com/)
Distributor
Není
Lokalizace
Není
Demoverze
freeware
Platforma
Windows XP / Vista/ 7
Linux, Fedora
Mac OS X
•
Community Edition
•
Standard Edition
Systémové
•
CPU: Intel Core or Xeon 3GHz (or Dual Core 2GHz) nebo AMD CPU
požadavky
•
Cores: Single (doporučen Dual/Quad Core)
•
RAM: 4 GB (6 GB)
•
Grafická karta: nVidia nebo ATI s podporou pro OpenGL 1.5 a vyšší
•
Rozlišení obrazovky: 1280×1024 (minimum 1024×768)
Edice
Popis
111
Tento nástroj je následovníkem DBDesigner4 od společnosti fabFORCE, taktéž
slouží pro tvorbu ER diagramů. Hlavní podporovanou databází je MySQL.Je to velmi
vhodný nástroj nabízející komplexní vizuální návrhové prostředí pro tvorbu databází,
podporuje reverzní a forwardové inženýrství, synchronizaci a validaci schémat a také
jejich dokumentaci.
Tento nástroj je poskytován ve dvou edicích, kdy edice Community je
poskytována zdarma v rámci GPL licence a edice Standard je poskytována především
v komerční sféře pod roční licencí, jejíž cena se pohybuje od $99.00.
Od verze 5.2 podporuje tento nástroj Windows 7, v předchozích verzí kromě
Linuxu a Mac OS X podporoval pouze Windows XP a Vista.[74]
Funkcionalita
Tento nástroj vyvýjený MySQL je zaměřen primárně na tři oblasti
funkcionality:
•
SQL Development – umožňuje uživateli připojit se k existující databázi a
editovat a provádět SQL dotazy
•
Data Modeling – poskytuje komplexní vizuální návrhové prostředí
•
Database Administration – umožňuje vytvářet účty, editovat nastavení
souborů, poskytuje grafické rozhraní pro start/stop serveru
Community
Standard
UML
-
-
BPM
-
-
Mind mapping
-
-
DFD
-
-
ERD
Ano
Ano
Diagram požadavků
-
-
Tabulka požadavků
-
-
Code engeneering
-
-
Reverse engeneering
Ano
Ano
112
Database
Ano
Ano
WSDL engeneering
-
-
XML
-
-
Podporované DBS
MySQL
MySQL
Správa verzí
Ano
Ano
Týmová spolupráce
-
-
Repository
-
-
Inegrace s IDE
-
-
Exporty
PNG, SVG, PDF, PS
PNG, SVG, PDF, PS
engeneering
Schema
engeneering
Licence a cena
Typ licence
Množství
Cena
Community
GPL
-
zdarma
Standard
roční
1
od $99.00
Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní, jak je možné vidět na obrázku, je velmi podobné
předcházejícímu DBDesigner4.
113
Ilustrace 15: Rozhraní MySQL Workbench [75]
Podpora ze strany dodavatele
Podpora je složena na jedné straně z on-line dokumentace a na druhé straně
z internetového fóra a wiki. [76]
114
Hodnocení
Silné stránky
Slabé stránky
Zdarma v edici Community
Nepodporuje přístup k repository
Reverse engineering
Využití jen pro ER diagramy
Forward engineering
Omezené množství podporovaných databází
Exporty diagramů
115
Open System Architect
Verze
4.0.0
Výrobce
Peter Harvey - CodeByDesign, http://www.codebydesign.com/
Distributor
Ne
Lokalizace
Ne
Licence
GPL
Platforma
Windows, Linux - dostupná 32x i 64x bitová verze, Apple OS X, Solaris
Edice
Open system architect
Jedná se o Open Source projekt pod licencí GPL, je zdarma
Systémové
Nejsou oficielně stanoveny (doporučeno)
požadavky
Verze pro WINDOWS
•
Potřeba ODBC pro přístup k databázovým systémům
•
32 bitový procesor, minimálně 300 MHz
•
Windows XP
•
256 MB RAM a více
•
80 MB a více volného místa na disku
•
800*600 (256 barev)
Verze pro Linux
•
Potřeba unixODBC
•
32 nebo 64 bitový procesor, minimálně 300 MHz
•
256 MB RAM a více
•
80 MB a více volného místa na disku
•
800*600 (256 barev)
Popis
Open System Architect, zkráceně OSA, je multiplatformní nástroj pod licencí
GPL (General Public License), který je volně přístupný na stránkách svého výrobce
(Peter Harvey, CodeByDesign). Tento nástroj podporuje jak fyzické, tak logické
116
modelování za podpory UML. Vzhledem k tomu, že OSA je volně dostupný nástroj
pod licencí GPL, objevují se zde i určité nevýhody s tím spojené. Jakožto
nefinancovaný projekt zůstal na verzi 4.0.0 a komunita se ho dále neujala pro další
vývoj. Neexistuje k němu dokumentace, ani jiný způsob podpory.Umožňuje práci s
datovými modely ERD. Podporuje UML, SQL a exporty do grafických formátů. Je
podporován mnoha operačními systémy (Windows, Linux, Apple OS X, Solaris). [78]
Funkcionalita a uživatelské rozhraní
Logický model
Možnost
vygenerování
logického
modelu z existujícího fyzického modelu,
nebo možnost návrhu nového logického
modelu. Logické modely jsou nezávislé na
databázi, tudíž můžeme vytvářet různorodé
modely,
které
poté
mohou
být
transformovány do fyzického modelu pro
konkrétní databázi. Možnost vygenerování
dokumentace.
Fyzický model
Možnost automatického vygenerování
fyzického modelu z existující databáze, nebo
vytvoření databáze z existujícího fyzického
modelu.Možnost vygenerování dokumentace.
SQL Editor
Možnost třídit, upravovat a
spravovat modely a SQL přímo v
projektech, které mohou navázat
přímé spojení s databázemi.Možnost
spuštění
SQL
a
vygenerování
117
výsledků v mnoha formátech, sdílení SQL, modelů a projektů, včetně celé pracovní
plochy.Formát XML umožňuje používat soubory i v jiných programech.
Open system architect
UML
Ano
BPM
Ne
Mind mapping
Ne
DFD
Ne
ERD
Ano
Diagram požadavků
Ne
Tabulka požadavků
Ne
Code engeneering
Ano
Reverse engeneering (kódu)
Ne
Database engeneering
Ano
WSDL engeneering
Ne
XML Schema engeneering
Ne
Podporované DBS
MySQL,
PostgreSQL, DB2,
MS SQL
Správa verzí
Ne
Týmová spolupráce
Ne
Repository
N/A
Inegrace s IDE
Ne
Exporty
Ano – Exporty UML a SQL do mnoha grafických formátů.
Reporty - Ne
118
Podpora ze strany výrobce
Vzhledem k tomu, že se nejedná o komerční nástroj a vývoj tohoto nástroje již
skončil, podpora ze strany výrobce je poněkud problematická.Neexistuje zde žádná
oficiální podpora nabývající formy manuálů, dokumentace, HelpDesk a jiné. Nicméně
existují na internetu různá diskusní fóra zabývající se touto problematikou. Uživatel
dále také může vznést dotaz samotnému tvůrci nástroje, který by mu měl odpovědět.
Licence a cena
Open System Architect je volně dostupný multiplatformní nástroj pod licencí
GPL (General Public License). Je tedy zdarma, dostupný na webových stránkách
svého tvůrce (http://www.codebydesign.com).
Edice
Typ licence
Open System Architect
GPL – General public
Množství
Cena
Zdarma
license
Dostupné na http://www.codebydesign.com
Hodnocení
Silné stránky
Slabé stránky
•
Je zdarma
•
Žádná podpora
•
Podpora UML a SQL
•
Neexistence dokumentace
•
Nezávislost na platformě
•
Není dostupná česká lokalizace
•
SQL editor
•
výkonný program konkurující konkurenčním
•
Neprobíhá další vývoj
produktům
•
Podpora mnoha databází -Interbase, Oracle,
Sysbase, Firebird aj.
119
Umbrello UML Modeller
Verze
2.0
Výrobce
open source komunita Umbrello (http://uml.sourceforge.net)
Distributor
Ne
Lokalizace
Ne
Demoverze
nástroj pod licencí GPL
Platforma
Linux, Unix, MacOS, Windows (neoficiálně)
Edice
Umbrello UML Modeller
Jedná se o Open Source projekt pod licencí GPL, je zdarma
Systémové
požadavky
Nejsou oficiálně specifikovány, ale jelikož je Umbrello součástí KDE, postačí
pro běh:
•
CPU: Pentium 3 a vyšší
•
128 MB RAM
•
1GB volného místa na disku.
Popis
Nástroj Umbrello UML Modeller umožňuje vytvářetosm různých UML
diagramů i ER diagramů, využívaných při analýze a návrhu. Nejnovější verze 2.0 je
distribuována jako součást prostředí KDE 4.0 pro platformy Unix a Linux. V
současné době je nástroj dostupný již i pro platformy Windows a Mac OS X. Ve verzi
2.0 byl, mimo různých oprav stability a úprav uživatelských funkcí, implementován
standard UML 2.0. Vzhledem k ceně může být nástroj zajímavý zejména pro menší
firmy. Mezi výhody lze zařadit fakt, že díky dostupnosti zdrojových kódů si může
uživatel upravit či doplnit program dle svých potřeb. Aplikace je funkční primárně
pod operačním systémem Linux (Umbrello 2.0 je součástí kdesdk modulu v KDE od
verze 4.0.0.).Neoficiálně lze však již nyní používat tento program pod systémy
Windows, avšak se sníženou spolehlivostí.Předností UML je jednoznačně poměr
cena/výkon.Zdarma totiž dostaneme nástroj schopný, v menším měřítku, konkurovat
120
placeným aplikacím a tudíž mohou být skvělou volbou pro "menší" uživatele jako
jsou již zmiňované firmy, či programátoři.
Funkcionalita
Ilustrace 16: Class diagram – ukázka uživatelského rozhraní.Příklad užití
programu pod OS Linux
Tento CASE nástroj obsahuje několik základních typů diagramů, patří mezi ně:
•
Class Diagram
•
Sequence Diagram
•
Collaboration Diagram
•
Use Case Diagram
•
State Diagram
•
Activity Diagram
•
Component Diagram
•
Deployment Diagram
121
Generování zdrojového kódu ve 12ti různých jazycích a to konkrétně:
Ilustrace 17: ukázka uživatelského rozhraníPříklad užití programu pod
OS Widows
ActionScript, Ada, C++, C#, CORBA IDL, Java, JavaScript, PHP, Perl, Python, SQL
a XMLSchema [79]
Umbrello UML Modeller podporuje export objektů a diagramů do obrázku
formátu PNG.
122
Umbrello UML Modeller
UML
Ano
BPM
N/A
Mind mapping
Ne
DFD
Ano
ERD
Ano
Diagram požadavků
N/A
Tabulka požadavků
N/A
Code engeneering
Ano
Reverse engeneering
Ano
Database engeneering
Ano
WSDL engeneering
Ne
XML Schema engeneering
Ano
Podporované DBS
Mysql
Správa verzí
Ne
Týmová spolupráce
Ne
Repository
Ne
Inegrace s IDE
Ne
Exporty
Ano – png
Generování exportů N/A
123
Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní tohoto nástroje je poměrně intuitivní a snadno
ovladatelné. Pokud by však méně zkušený uživatel měl přeci jen problémy s jeho
ovládáním, lze využít dokumentace, která je volně dostupná na internetových
stránkách výrobce nástroje.
Podpora ze strany výrobce
Vzhledem k tomu, že se nejedná o komerční nástroj, podpora ze strany výrobce
je poněkud problematická. Uživatel se musí spoléhat na ochotu komunity na fórech a
elektronickou komunikaci s výrobcem. Nicméně na stránkách výrobce je možné si
stáhnout poměrně rozsáhlou několikajazyčnou uživatelskou příručku. [82]
124
Licence a cena
Umbrello UML Modeller je volně dostupný multiplatformní nástroj pod licencí
GPL (General Public License). Je tedy zdarma, dostupný na webových stránkách
svého výrobce [81].
Edice
Umbrello
Typ licence
UML
Modeller
Množství
GPL – General
Cena
Zdarma
public license
Dostupný na http://uml.sourceforge.net
Hodnocení
Silné stránky
Slabé stránky
•
Je zdarma
•
Nízká funkcionalita
•
Podpora většiny operačních systémů
•
Minimální podpora
•
Počet a vyzrálost funkcí na to, že se jedná o
•
Není vhodný pro větší nástroje
Open Source projekt
•
Neprobíhá další vývoj
•
Nepodporuje týmovou spolupráci ani sdílení
•
Reverse engineering (Ada, C++, C#, Java,
Perl, PHP, Python, Ruby aj.)
•
Code engineering
•
Podpora širokého spektra programovacích
dat
jazyků
125
Seznam použité literatury
1] eClarus Software [online]. eClarus Software [cit. 2010-05-01]. Dostupné z WWW: <(eClarus
Software)>.
[2] (eClarus Business Process Modeler for Business Analysts )[online]. eClarus Software [cit. 2010-0501]. Dostupné z WWW: http://www.eclarus.com/analystVersion.html.
[3] eClarus Business Process Modeler for SOA Architects [online]. eClarus Software [cit. 2010-05-01].
http://www.eclarus.com/architectVersion.html(eClarus Business Process Modeler for SOA
Architects )
[4] ARIS Design Platform [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-16]
Dostupný z WWW: <(Aris Design Platform)>
[5] ARIS Platform - System White Paper [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 -2008 [cit.
2010-5-10]
Dostupný
z
WWW:
http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAkQFjAA&url=http%3A%2
F%2Fwww.technologica.com%2Fpls%2Fhtmldb%2FTL_PORTAL.tl_portal_utils.download_doc
%3Fp_file_id%3D497&rct=j&q=ARIS+Platform+-+System+White+Paper&ei=l4ABS7KL4Kb_Aar992KCw&usg=AFQjCNGto309dzkJvpfpj53lQI5dTR_hjg&sig2=pXF2WfvyUUEkv
QH9tbxKaw (ARIS Platform - System White Paper)
[6] ARIS Business Architect [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-6]
Dostupný
z
WWW:
http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Business_Architect/34725.html (ARIS
Business Architect)
[7] ARIS Business Designer [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-6]
Dostupný
z
WWW:
http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Business_Designer/34724.html
(ARIS Business Designer)
[8] ARIS Business Publisher [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-6]
Dostupný
z
WWW:
http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Business_Publisher/34722.html
(ARIS Business Publisher)
[9] ARIS IT Architect [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-6] Dostupný z
WWW:
http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_IT_Architect/34714.html
(ARIS IT Architect)
126
[10] ARIS IT Inventory [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-6] Dostupný
z WWW: http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_IT_Inventory/136955.html
(Inventory)
[11] ARIS ArchiMate Modeler [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit.2010-5-7]
Dostupný
z
WWW:
http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_ArchiMate_Modeler/32927.html
(ARIS ArchiMate Modeler)
[12] ARIS Defense Solution [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-7]
Dostupný
z
WWW:
http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Defense_Solution/34719.html
(ARIS Defense Solution)
[13] ARIS Business Simulator [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-7]
Dostupný
z
WWW:
http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Business_Simulator/34480.html
(ARIS Business Simulator)
[14] ARIS UML Designer [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-7]
Dostupný
z
WWW:
http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_UML_Designer/3470
4.html (ARIS UML Designer)
[15]ARIS
Process
Governance.
Dostupný
z WWW:
<http://www.ids-
scheer.com/us/en/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Process_Governance/149859.html>.
[16] ARIS Product Services [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-8]
Dostupný
z
WWW:
http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Managed_Services/ARIS_Product_Services/34666.ht
ml(Services)
[17] Service Management [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-8]
Dostupný
z
WWW:
http://www.idsscheer.com/cz/Consulting/SAP_Managed_Services/Service_Management_Service
_Management_Service_Management/34449.html (Management)
[18] ARIS Application Services [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit.2010-5-8]
Dostupný
z
WWW:
http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Managed_Services/ARIS_Application_Services/34447
.html (A. A. Services)
127
[19] UML 2 diagramming, OO software modeling, Source code engineering Tool MagicDraw UML
from No Magic [online]. No Magic, Inc. , c2000-2010 [cit. 2010-5-2] Dostupný z WWW:
https://secure.nomagic.com/main.php?ts=navig&NMSESSID=ff9c16d6839fd52930e7e441c5d566
af&cmd_show=1&menu=system_requirements&NMSESSID=ff9c16d6839fd52930e7e441c5d56
6af
[20] UML 2 diagramming, OO software modeling, Source code engineering Tool MagicDraw UML
from No Magic [online]. No Magic, Inc. , c2000-2010 [cit. 2010-5-2] Dostupný z WWW:
<https://secure.nomagic.com/main.php?ts=navi(UML 2 diagramming, OO software modeling,
Source
code
engineering
Tool
MagicDraw
UML
from
No
Magic)g&NMSESSID=ff9c16d6839fd52930e7e441c5d566af&cmd_show=1&menu=what_is&N
MSESSID=ff9c16d6839fd52930e7e441c5d566af>
[21] UML 2 diagramming, OO software modeling, Source code engineering Tool MagicDraw UML
from No Magic [online]. No Magic, Inc. , c2000-2010 [cit. 2010-5-2] Dostupný z WWW:
https://secure.nomagic.com/main.php?ts=navig&cmd_show=1&menu=editions&NMSESSID=ff9
c16d6839fd52930e7e441c5d566af
[22] UML 2 diagramming, OO software modeling, Source code engineering Tool MagicDraw UML
from No Magic [online]. No Magic, Inc. , c2000-2010 [cit. 2010-5-3] Dostupný z WWW:
https://secure.nomagic.com/main.php?ts=navig&NMSESSID=ff9c16d6839fd52930e7e441c5d566
af&cmd_show=1&menu=feature_list&NMSESSID=ff9c16d6839fd52930e7e441c5d566af
[23] UML 2 diagramming, OO software modeling, Source code engineering Tool MagicDraw UML
from No Magic [online]. No Magic, Inc. , c2000-2010 [cit. 2010-5-3] Dostupný z WWW:
https://secure.nomagic.com/main.php?ts=navig&cmd_show_pricing_region=1&menu=pricing&N
MSESSID=ff9c16d6839fd52930e7e441c5d566af
[24] UML 2 diagramming, OO software modeling, Source code engineering Tool MagicDraw UML
from No Magic [online]. No Magic, Inc. , c2000-2010 [cit. 2010-5-2] Dostupný z WWW:
https://secure.nomagic.com/images/screenshots/BPMN_diagram.html
[25] LBMS - Select Architect [online]. LBMS s.r.o. [cit. 201(LBMS Select Architect)0-05-11]
Dostupné z WWW: http://www.lbms.cz/Nastroje/Select-Architect/index.html
[26] Select Architect (BMM, BPMN, UML) | Analysis and Design [online]. Select Business Solutions,
Inc. [cit. 2010-05-11] Dostupné z WWW:
http://www.selectbs.com/adt/analysis-and-
design/select-architect/
[27] Sybase Software, s.r.o. [online]. Sybase Software, s.r.o. [cit. 2010-5-15] Dostupné z
WWW:http://www.sybase.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3&mid=24
128
[28] PowerDesigner 15 - PowerDesigner - Modeling & Development - Products - Sybase Inc [online].
Sybase
Inc.
[cit.
2010-5-15]
Dostupné
z
WWW:
http://www.sybase.com/products/modelingdevelopment/powerdesigner/powerdesigner15
[29] Visual Paradigm for UML About Visual Paradigm for UML [online]. Visual Paradigm, c19992010
[cit.
2010-5-5].
Dostupný
z
WWW:
http://www.visual-
paradigm.com/support/documents/vpumluserguide/12/13/5963_aboutvisualp.html.
[30] Visual Paradigm for UML Edition Comparison [online]. Visual Paradigm, c1999-2010 [cit. 20105-5]. Dostupný z WWW: http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml/editions/.
[31] Visual Paradigm for UML Price List [online]. Visaul Paradigm, c1999-2009 [cit. 2010-5-5].
Dostupný z WWW: http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml/pricelist.jsp.
[32] Altova UModel Download [online]. Getabest.com Software catalog, c2010 [cit. 2010-4-11]
Dostupný z WWW: http://getabest.com/altova-umodel-download-new-17337.html
[33] UModel Data Sheet [online]. Altova, c2010 [cit. 2010-4-11]. Dostupný z WWW:
http://www.altova.com/documents/UModeldatasheet.pdf.
[34] UModel Edition Comparison [online]. Altova, c2005-2010 [cit. 2010-4-11]. Dostupný z WWW:
http://www.altova.com/umodel/edition-comparison.html.
[35] Altova UModel 2010 Enterprise Edition Pricelist [online]. Altova, c2005-2010 [cit. 2010-4-11].
Dostupný
z
WWW:
https://shop.altova.com/product.asp?catalog_name=V2010R1C1_shop&category_name=UMODE
L&product_id=U10E.
[36] Altova UModel 2010 Professional Edition Pricelist [online]. Altova, c2005-2010 [cit. 2010-4-11].
Dostupný
z
WWW:
https://shop.altova.com/product.asp?catalog_name=V2010R1C1_shop&category_name=UMODE
L&product_id=U10P.
[37] Support & Maintenance Package [online]. Altova, c2005-2010 [cit. 2010-4-11]. Dostupný z
WWW: http://www.altova.com/support_package.html.
[38] JUDE Specifications [online]. Change Vision Inc., c2006-2010 [cit. 2010-05-11] Dostupný z
WWW: http://astah.change-vision.com/en/index.html .
[39] Astah System Requirements [online]. Change Vision Inc., c2006-2009 [cit. 2010-05-11] Dostupný
z WWW: http://astah.change-vision.com/en/product/astah-requirement.html
129
[40] Astah Comparison table [online]. Change Vision Inc., c2006-2010 [cit. 2010-05-11] Dostupný z
WWW: http://astah.change-vision.com/en/comparison-table.html
[41] License and Price [online]. Change Vision Inc., c2006-2010 [cit. 2010-05-11] Dostupný z WWW:
http://astah.change-vision.com/en/license.html
[42]
Craft.CASE
[online].
CRAFT.CASE
Ltd.
[cit.
2010-05-11]
Dostupné
z
WWW:
http://www.craftcase.com/Page/CraftCASEDetail.aspx
[43] Vývoj aplikací - e-FRACTAL. [online]. e-FRACTAL s.r.o. [cit. 2010-05-11] Dostupné z WWW:
http://www.e-fractal.cz/cs/Page/Development.aspx#Craft.CASE
[44] Sparx Systems - Partners - Resellers – Europe [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2010 [cit.
2010-05-10] Dostupný z WWW: http://www.sparxsystems.com/partners/resellers/europe.html
[45] System Requirements for Sparx Systems' Enterprise Architect UML CASE Tool [online]. Sparx
Systems
Pty
Ltd.,
c
2000
-
2010
[cit.
2010-05-11]
Dostupný
z
WWW:
http://www.sparxsystems.com.au/products/ea/sysreq.html
[46] What is Enterprise Architect? [Enterprise Architect User Guide] [online]. Sparx Systems Pty Ltd.,
c
2000
-
2010
[cit.
2010-05-11]
Dostupný
z
WWW:
http://www.sparxsystems.com/uml_tool_guide/enterprise_architect_uml_tool/whatisea.html
[47] Enterprise Architect – Products [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2010 [cit. 2010-05-11]
Dostupný z WWW:http://www.sparxsystems.com/products/index.html
[48] Enterprise Architect - Ultimate Edition [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2010 [cit. 201005-11] Dostupný z WWW: http://www.sparxsystems.com/products/ea/ultimate.html
[49] Enterprise Architect - Systems Engineering Edition [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 2010
[cit.
2010-05-11]
Dostupný
z
WWW:
http://www.sparxsystems.com/products/ea/systems.html
[50] Enterprise Architect - Business and Software Engineering Edition [online]. Sparx Systems Pty
Ltd.,
c
2000
-
2010
[cit.
2010-05-11]
Dostupný
z
WWW:
http://www.sparxsystems.com/products/ea/business.html
[51] Enterprise Architect - UML Design Tools and UML CASE tools for software development
[online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2010 [cit. 2010-05-11] Dostupný z WWW:
http://www.sparxsystems.com.au/products/ea/index.html
[52] Enterprise Architect - License Information [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2010 [cit.
2010-05-11] Dostupný z WWW: http://www.sparxsystems.com.au/products/ea/license_info.html
130
[53] Enterprise Architect - Pricing and Purchasing [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2010 [cit.
2010-05-11] Dostupný z WWW: http://www.sparxsystems.com/products/ea/purchase.html
[54] Enterprise Architect Corporate Edition | Sparx Systems | devshop.cz » Prodej software [online]
HTK
Pro
s.r.o.c
2007
–
2010
[cit.
2010-05-11]
Dostupný
z
WWW:
http://devshop.cz/vyhledavani/i6026-enterprise-architect-corporate-edition
[55] IBM Rational Software Modeler System Requirements [online]. IBM Corporation, [cit. 2010-0510]
Dostupný
z
WWW:
http://www-
01.ibm.com/support/docview.wss?rs=2089&uid=swg21327398
[56] IBM Rational Software Modeler Compare Editions [online]. IBM Corporation, [cit. 2010-05-10]
Dostupný
z
WWW:
http://www-
142.ibm.com/software/dre/hmc/compare.wss?HMC02=A103076N34687F68
[57] IBM Rational Software Modeler [online]. IBM Corporation, [cit. 2010-05-10] Dostupný z WWW:
http://www-01.ibm.com/software/awdtools/modeler/swmodeler/
[58] BM Rational Software Modeler Features and Benefits [online]. IBM Corporation, [cit. 2010-0510]
Dostupný
z
WWW:
http://www-
01.ibm.com/software/awdtools/modeler/swmodeler/features/?S_TACT=&S_CMP=rnav
[59] IBM Rational Software Modeler Pricing [online]. IBM Corporation, [cit. 2010-05-10] Dostupný z
WWW:
https://www-
112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?P0=E1&part_number=D54LAL
L,D54LILL,D54S7LL,D59VSLL,D59V7LL,D0BB9LL,D0BBLLL,D0BBJLL,D0BBGLL,D0BI0
LL,D0BI1LL,D0BI2LL,&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&S_TACT=non
e&S_CMP=none
[60] IBM Rational Software Modeler Pricing [online]. IBM Corporation, [cit. 2010-05-10] Dostupný z
WWW:
https://www-
112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?P0=E1&part_number=D0524LL
,D053QLL,D053ALL,D052XLL,D052NLL,D0BAYLL,D0BAJLL,D0BAHLL,D0BB2LL,D0BB
SLL,D0BBNLL,D0BJNLL,D0BJPLL,D0BJQLL,&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&count
ry=USA&S_TACT=none&S_CMP=none
[61] IBM Rational Software Modeler Pricing [online]. IBM Corporation, [cit. 2010-05-10] Dostupný z
WWW:https://www112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?P0=E1&part_number=D54L4L
L,D54L7LL,D54S9LL,D59W0LL,D59VZLL,D0BI3LL,D0BI4LL,D0BI5LL,&catalogLocale=en
_US&Locale=en_US&country=USA&S_TACT=none&S_CMP=none
131
[62] Informace o produktu Microsoft Office Visio 2010 - Visio - Microsoft Office Online [online].
Microsoft
Corporation,
c2010
[cit.
2010-11-11]
Dostupný
z
WWW:
<http://office.microsoft.com/cs-cz/visio/>
[63] Zásady poskytování technické podpory [online]. Microsoft Corporation, c2009 [cit. 2010-05-11]
Dostupný z WWW: http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=11389
[64] Oracle Designer - Product Information [online]. Oracle Corporation [cit. 2010-05-11] Dostupné z
WWW: http://www.oracle.com/technology/products/designer/index.html
[65] Designer Documentation [online]. Oracle Corporation [cit. 2010-05-11] Dostupné z WWW:
http://www.oracle.com/technology/products/designer/documentation.html#10gR2
[66] Toad Data Modeler - requirements [online]. Copyright: 2000 - 2008, Quest Software Inc.,
CHARONWARE,
s.r.o
[cit.
2010-5-9]
Dostupný
z
WWW:
http://www.casestudio.com/enu/requirements.aspx
[67] Welcome to the Modeling Community! [online]. © 2009 Quest Software, Inc [cit. 2010-5-16]
Dostupný z WWW: http://modeling.inside.quest.com/index.jspa
[68] Toad Data Modeler [online]. Copyright: 2000 - 2008, Quest Software Inc., CHARONWARE, s.r.o
[cit. 2010-5-9] Dostupný z WWW: http://www.casestudio.com/csy/default.aspx
[69] What's new in version 3.5 [online]. Copyright: 2000 - 2008, Quest Software Inc.,
CHARONWARE,
s.r.o
[cit.
2010-5-16]
Dostupný
z
WWW:
http://www.casestudio.com/enu/ver35.aspx
[70] Toad Data Modeler [online]. Copyright: 2000 - 2008, Quest Software Inc., CHARONWARE, s.r.o
[cit.
2010-5-9]
Dostupný
z
WWW:
http://www.casestudio.com/enu/entity_relationship_diagram.aspx
[71] General Information - What is DBDesigner 4? [online]. © fabFORCE.net [cit. 2010-5-10]
Dostupný z WWW: http://www.fabforce.net/dbdesigner4/index.php
[72] DBDesigner 4 - Features [online]. © fabFORCE.net [cit. 2010-5-10] Dostupný zWWW:
http://www.fabforce.net/dbdesigner4/features.php
[73] DBDesigner 4 – Screenshots [online]. © fabFORCE.net [cit. 2010-5-10] Dostupný zWWW:
http://www.fabforce.net/dbdesigner4/screenshots.php
[74] MySQL Workbench – About editions [online]. © 2007-2009 by MySQL Inc. [cit. 2010-6-10]
Dostupný z WWW: http://wb.mysql.com/?page_id=11
132
[75] MySQL Workbench - About Screenshots[online]. © 2007-2009 by MySQL Inc. [cit. 2010-6-10]
Dostupný z WWW: http://wb.mysql.com/?page_id=35
[76]
Wiki
MySQL
Workbench
[online].
[cit.
2010-6-14]
Dostupný
z
WWW:
http://forge.mysql.com/wiki/MySQL_Workbench
[77] MySQL Workbench - Learn [online]. © 2007-2009 by MySQL Inc. [cit. 2010-6-10] Dostupný
zWWW: http://wb.mysql.com/?page_id=10
[78]
CodeByDesign
[online].
CodeByDesign
[cit.
2009-11-15]
Dostupné
z
WWW:
http://www.codebydesign.com/
[79] Umbrello UML Modeller - Wikipedia, the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation, Inc.
[cit. 2010-05-11] Dostupné z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Umbrello_UML_Modeller
[80] Tigris.org – ArgoUML. Collabnet. [cit. 2010-11-31]. Dostupné z WWW: http://argouml.tigris.org/
[81] Umbrello UML Modeller –Main.SourceForge [cit. 2010-10-23]. Dostupné z WWW:
http://uml.sourceforge.net/index.php
[82] Umbrello UML Modeller – Documentation.SourceForge [cit. 2010-10-23]. Dostupné z WWW:
http://uml.sourceforge.net/documentation.php
[83]
AdonisBOC
Group
[online].
[cit.
2010-6-14]
Dostupný
z WWW:
http://www.boc-
group.com/products/adonis/product-details/
133
Seznam ilustrací
Ilustrace 1: Web based architecture Zdroj [5] 12
Ilustrace 2: BPMN Diagram – ukázka uživatelského prostředí. Zdroj [24] 24
Ilustrace 3: Data model diagram – ukázka uživatelského rozhraní. 30
Ilustrace 4: Uživatelské rozhraní nástroje Power Designer 36
Ilustrace 5: Business process diagram – ukázka uživatelského rozhraní 42
Ilustrace 6: Requirements diagram – ukázka uživatelského rozhraní. Zdroj [34] 47
Ilustrace 7: Funkcionalita jednotlivých verzí produktu astah*. Zdroj [38] 50
Ilustrace 8: Aktivity Diagram – ukázka uživatelského rozhraní 61
Ilustrace 9: Modelování IS/ICT architektury Zdroj Microsoft 69
Ilustrace 10: Procesní diagram – ukázka uživatelského rozhraní. 73
Ilustrace 11: ERD diagram – ukázka uživatelského rozhraní. 74
Ilustrace 12: GUI Toad Data Modeler [70] 81
Ilustrace 13: Rozhraní ArgoUML [79] 116
Ilustrace 14: DB Designer 4 Screenshot[73] 120
Ilustrace 15: MySQL Workbench [75] 124
Ilustrace 16: Class diagram – ukázka uživatelského rozhraní.Příklad užití programu pod OS Linux 131
Ilustrace 17: ukázka uživatelského rozhraníPříklad užití programu pod OS Widows 132
Ilustrace 18: Class diagram – ukázka uživatelského rozhraní. 133
134
Srovnávací tabulky
Následující část obsahuje srovnání funkcionality jednotlivých nástrojů.
ArgoUML
Altova
Enterprise
Ano 2.3
Astah*
Professioanl professioanl
Ano 2.3
Ano 2.1
Java, C#,
Visual Basic
UML
Ano 2.1
community
Ano 2.1
Craft.CASE
DB Designer 4
částečně
Ne
Ano
čtení
čtení
čtení
čtení
Java
čtení
čtení
čtení
čtení
-
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
-
Ne
Ne
Ne
Ano
N/A
N/A
Ne
Java
-
-
Ano
UML
Ano
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram požadavků
Tabulka požadavků
Code engeneering
Ne
Ne
Ne
Ne
N/A
N/A
Ne
Ano
Java, C#,
Visual Basic
Reverse engeneering
Ne
Java, C#,
Java, C#,
Java
Visual Basic Visual Basic
Database engeneering
Ne
-
-
Ano
-
-
-
Ano
WSDL engeneering
XML Schema engeneering
Podporované DBS
Ne
Ne
N/A
Ano
N/A
Ano
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Správa verzí
Týmová spolupráce
Ne
Ne
Komentáře přes Astah* share
-
Ano
Repository
Integrace s IDE
Ne
-
Rational ClearCase, CVS,
Subversion, Perforce,
Visual Studio Team
System a mnoho dalších
Visual
Studio,
Eclipse
Ne
Ne
MySQL, Oracle,
MS SQL, připojení přes
ODBC
Ano
Ne
-
-
-
Ne
-
částečně
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Java, C#, C++
-
135
Exporty
GIF, PNG, SVG, XMI PNG, EMF,
RTF,
HTML,
formáty
Microsoft®
Word, XMI
2.1
PNG, EMF,
RTF, HTML,
formáty
Microsoft®
Word, XMI
2.1
JPG, PNG, EMF, SVG, JPG, PNG, EMF, JPG, PNG
RTF, HTML, CSV, PPT SVG, RTF,
DB, entity definition
HTML, CSV, PPT
report, SQL, CRUD do
XLS, XMI
HTML, RTF, PDF, XML
ARIS Design
platform
Visual Paradigm for UML
Enterprise Professional Standard
Modeler
Personal
Community
DB Designer 4
UML
Ano
Ano 2.2
Ano 2.2
Ano 2.2
Ano 2.2
Ne
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram požadavků
Tabulka požadavků
Code engeneering
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
-
Ano
Ano
-
Ano
Ano
-
Ne
Ne
Ne
Ano
N/A
N/A
Ne
Reverse engeneering
N/A
-
-
-
Ano
Database engeneering
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Java, C#, VB.NET, PHP, ODL, Action Script, IDL,
C++, Delphi, Perl, XML
Schema, Python, ObjectiveC, Ada 95 a Ruby
Java, C++, .NET DDL nebo exe, IDL, Ada 95,
XML, XML schema, JDBC, Hibernate, PHP 5.0 a
vyšší, Python, Objective-C
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
WSDL engeneering
XML Schema engeneering
Podporované DBS
N/A
Ano
Oracle, MS SQL
Server
-
-
-
Ne
Ne
MySQL, Oracle,
MS SQL, připojení přes
ODBC
Ano 2.2
Ano 2.2
Ano
Ano
Ano
MySQL, MS SQL Server, Oracle, Sybase,
PostgreSQL, Derby,
Informix, Firebird, SQLite
136
Správa verzí
Ano
VP Teamwork Server, Perforce, Subversion, CVS
Týmová spolupráce
Repository
Integrace s IDE
Ano
Ano
Ano
VP Teamwork Server, Perforce, Subversion, CVS
Ano
Ano
Ano
Eclipse, NetBeans, Intellij IDEA
Exporty
Ano ARIS Design
platform
XML, XMI, VP project
file, xls, xlsx, UML 2,
obrázky, pdf
-
-
-
-
-
XML, XMI, VP project XML, XMI, VP XML,
file, xls, xlsx, UML 2, project file, UML obrázky, pdf
obrázky, pdf
2, obrázky, pdf
Ne
-
XML, obrázky, pdf -
137
Oracle Desígner
Enterprise Architect
Enterprise
Professioanl
Ano 2.3
Ano 2.3
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
-
-
-
-
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram požadavků
Tabulka požadavků
Code engeneering
eClarus
IBM Rational Software Modeler
eClarus for
business
analysts
částečně
eClarus for SOA
Modeler
architects
Architect
Architect for WebSphere
Standard Edition Software
částečně
Ano 2.1
Ano 2.1
Ano 2.1
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
-
-
-
-
N/A
N/A
-
-
-
Ano
Ano
Ano
-
-
-
Ano
N/A
N/A
Ano
Ano
Ano
N/A
N/A
N/A
Ano
Ano
Ano
N/A
Ano
Ano
Java, .NET
Java, C++, .NET Java, C#, WSDL, XML
Schéma, .NET
Ano - Oracle Forms, P L/SQL,
web PL/SQL
Ano
Ano
Java
Java, C++
Java, C#, WSDL, XML
Schéma
Ano - Oracle Forms, P L/SQL,
web PL/SQL
N/A
N/A
-
-
-
Ano
Ano
-
-
Ano
Ano - Oracle, MS SQL Server,
DB2, Sybase, ANSI SQL,
ODBC
Ano
Ano
Ano
-
-
Ano
Ano
Java, C#, Visual Basic
Reverse engeneering
Java, C#, Visual Basic
Database engeneering
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
WSDL engeneering
XML Schema engeneering
138
Podporované DBS
Oracle
EclipseDatabase N/A
, Oracle
N/A
N/A
N/A
Rational ClearCase, CVS, Ne
Subversion, Perforce, Visual
Studio Team System a
mnoho dalších
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Oracle, Generování databáze Oracle, MS SQL Server, DB2,
Sybase, ANSI SQL, ODBC
Ano
Ne
Ano
-
-
-
Ano
Ne
Ano
Eclipse a další IBM produkty
DB2, InterBase, Informix,
Ingres,
MS Access, MySQL, MS
SQL
Server, Oracle, PostgreSQL,
Sybase ASE, ASA,
Správa verzí
Týmová spolupráce
Repository
Integrace s IDE
Exporty
-
-
Visual
Studio,
Eclipse
-
SVG, TIF,
JPG, PNG,
png, emf, rtf, html, formáty GIF, BMP,
Microsoft® Word, XMI 2.1 HTML, RTF,
PDF, XML
SVG, TIF, JPG, HTML, PDF a XML
PNG, GIF,
BMP, HTML,
RTF, PDF,
XML
HTML,
PDF a
XML
Ano – Oracle nástroje
HTML, PDF a XML
jpg, png, emf, svg, rtf, html,
csv a jiné.
Generování reportů – HTML,
RTF, PDF, XML
139
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram požadavků
Tabulka požadavků
Code engeneering
Reverse engeneering
Magic Draw UML
Professioanl
Ano 2.2
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Java, C++, C#
Enterprise
Ano 2.2
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Java, C++, C#, Corba
IDL, WSDL, XML
Architect
Ano 2.2
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Corba IDL, WSDL,
XML
Standard
Ano 2.2
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Personal
Ano 2.2
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
IDS Scheer Aris
Open system Architect
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
N/A
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Database engeneering
WSDL engeneering
XML Schema engeneering
Podporované DBS
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Oracle 8i/9i/10g/11g, MS SQL Server 2000/6.5/7.0, DB2 7.2, Sybase 12.5, Pointbase 4.4, MySQL
4.1.x, PostgreSQL 7.2, Pervasive SQL
Ano
N/A
Ano
Oracle, MS SQL
Server
Ano
Ne
Ne
MySQL, PostgreSQL,
DB2, MS SQL
Správa verzí
Týmová spolupráce
Repository
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
N/A
Integrace s IDE
IntelliJ IDEA 4.X a vyšší , etBeans 6.X a vyšší, Eclipse 3.1 a vyšší, Eclipse Workbench, CodeGear Ano
JBuilder, BM RAD 7.0
Ne
Exporty
XMI, JPEG, PNG,
TIFF, EMF, WMF,
EPS, SVG, BMP,
CSV
Ano – Exporty UML a
SQL do mnoha
grafických formátů.
Reporty Ne Ne
Ano
Ano
Ano
XML, XMI, JPEG,
PNG, TIFF, EMF,
WMF, EPS, SVG,
MOF, BMP, CSV,
BPEL 1.1
Ano
Ano
Ano
MOF, XMI, JPEG,
PNG, TIFF, EMF,
WMF, EPS, SVG,
BMP, CSV, BPEL
1.1
Ano
Ano
Ano
XMI, JPEG,
PNG, TIFF,
EMF, WMF,
EPS, SVG,
BMP, CSV
Ne
Ne
Ne
JPEG, PNG,
TIFF, EMF,
WMF, EPS,
SVG, BMP,
CSV
HTML, PDF a XML
140
Select Architect 7.1
Sybase Power
Designer
Ano 2.0+
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
-
Umbrello UML
Modeller
Ano
N/A
Ne
Ano
Ano
N/A
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
TOAD Data Modeler
MS OfficeVisio 2010
MySQL Workbench
Community Standard
Ano
Ano
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram požadavků
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
N/A
-
-
Tabulka požadavků
Code engeneering
N/A
C++, C#, Java, Visual Basic, PowerBuilder,
Delphi, Forte, Corba
C++, C#, Java, MS VBasic, Delphi,
PowerBuilder, Forte
Ano
Ne
Ano
Ne
N/A
Ano
Ne
Ne
-
-
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
WSDL engeneering
XML Schema
engeneering
Podporované DBS
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
-
-
Access, DB2, Dbase, FoxPro, Informix,
Ingress, Interbase, Oracle, SQL Server a
Sybase
Oracle, IBM
DB/2, MS SQL
Server, Sybase,
MySQL
ODBC, MS Access
MySQL
MySQL
Správa verzí
Týmová spolupráce
Repository
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
DB2 LUW 8, 9, 9.5, 9.7 Mysql
MS Access
2000/2002/2003,
MS SQL Server 2000,
2005, 2008
MS SQL Server 2000,
MySQL 5, 5.1,
Oracle 9i, 10, 11g,
PostgreSQL 8.1, 8.2, 8.3,
8.4
Sybase ASE 12.5, 15
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne (jen SharePoint)
Ne (jen SharePoint)
Ano
-
Ano
-
Integrace s IDE
Ano
Ano
-
Ne
Ne
-
-
Exporty
JPG, PNG, EMF, SVG, RTF, HTML, CSV, Ano
RTF, PDF, XML
Ano
Ano – png
Generování
exportů N/A
XML, HTML, SVG, PDF, JPG,
PNG, SVG, PNG,
PNG, TIFF, EMF, AutoCAD, XPS, PDF, PS
SVG,
WMF
PDF, PS
Reverse engeneering
Database engeneering
141

Podobné dokumenty

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Computer Aided Software Engineering nebo také Computer Aided Systems Engineering, což znamená počítačem podporované softwarové (systémové) inženýrství nebo vývoj software s využitím počítačové podp...

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu seznamu níže jsou vyznačeny zeleně). K stávajícímu programu byl navíc přidán nástroj DIA. V této práci tak budou podrobněji rozebrány nástroje předních světových dodavatelů těchto řešení. Konkrétně...

Více

PŘEHLED NÁSTROJ Ů CASE (VÝVOJ IS) NA TUZEMSKÉM TRHU

PŘEHLED NÁSTROJ Ů CASE (VÝVOJ IS) NA TUZEMSKÉM TRHU Popis nástroje ...................................................................................................................................... 11

Více

4IT_450 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

4IT_450 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Distributor, Lokalizace, HW nároky, Licence, Demoverze). Zajímali jsem se rovněž o historický vývoj dané aplikace. Nástroje by se dali rozdělit do 3 kategorií: Velké balíky:  Sybase PowerDesigner ...

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na case

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na case Poslední dostupná verze: 3.5.0 Green je probíhající projekt na univerzitě v Buffalu. Jedná se o modelovací editor, který podporuje softwarové i reverzní inženýrství. Může být použit k vytváření UML...

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Data Modeler. Práce se zaměřuje na stručné shrnutí faktů a historie produktů, a především pak na přiblížení jejich funkcionality. Tuto funkcionalitu pak analyzuje z pohledu použitelnosti nástroje p...

Více

Využití modelovacích nástrojů pro řízení IS/ICT ve firmě

Využití modelovacích nástrojů pro řízení IS/ICT ve firmě podporovat. Z tohoto důvodu je takto jasně a exaktně definována zodpovědnost manažera (vlastníka)podnikového procesu za „objednaný rozsah a objednanou kvalitu“ informačních služeb. Úkolem vlastníka...

Více

S KOMIXem do Evropy

S KOMIXem do Evropy Základem našich služeb je stále vývoj informačních systémů „na míru“; v současnosti hlavně centralizovaných systémů s tenkým klientem. Daří se nám získávat nové klienty ve finančním sektoru, hlavně...

Více