CNC stroje pro dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem

Komentáře

Transkript

CNC stroje pro dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem
CNC stroje pro dělení materiálů
vysokotlakým vodním paprskem
AWAC WAT E R J E T S YS T E M t y p AW- C T
CNC stroj AW-CT 2030 TKL
s oddělenou vanou
od mechaniky stroje
Technické parametry CNC
řezacího stolu AW-CT xxxx TKL:
Přejezdová rychlost max.:
Přejezdová rychlost stand.:
Řezací rychlost max.:
Opakovaná přesnost polohování:
Zdvih Z-osy:
Počet suportů :
Počet řezacích hlav:
15 000 mm / min v přímém směru
12 000 mm / min
8 000 mm / min
+/- 0,05 mm dle DIN 28 206
200 (250) mm
1 a více
1 a více
Nabízené rozměry pracovních ploch stroje:
800 x 600 mm
1200 x 1200 mm
1500 x 2000 mm
1500 x 2500 mm
1500 x 4000 mm
1500 x 6000 mm
2000 x 3000 mm
2000 x 4000 mm
3000 x 6000 mm
4000 x 6000 mm
Příklad označení stroje:
řídící systém
stroje AW-CT
1500 x 1500 mm
1500 x 3000 mm
2000 x 2000 mm
2500 x 6000 mm
AW-CT 2030 TKL
šířka stroje v dm
délka stroje v dm
Detail podpěry kuličkového šroubu
CNC stroje typu AW-CT jsou jednoduché, spolehlivé a přesné stroje pro dělení
materiálů vysokotlakým vodním paprskem. Jedná se masivní konstrukci tvořenou
odlitky a velkými svařenci.
Přednosti strojů AW-CT:
• Střídavé oboustranné servopohony portálu i suportu, jež nese řezací hlavu.
• Přenos pohybu pomocí kuličkového šroubu. Ten je statický, otáčí se hnaná matice.
• Přesné nerezové lineární vedení všech pohybujících se os.
• Eliminace vibrací u delších kuličkových šroubů pomocí výsuvné
pneumatické podpěry
• Centrální automatické pulsní mazání všech pohybujících se elementů
• Řízené osy X, Y a Z – možnost řezů ve 3D
• Dokonalé krytování zabezpečuje dlouhodobou životnost stroje
• Možnost doplnění stroje o vrtací vřeteno.
CNC stroj AW-CT 2015 TKL
provedení kompakt
Řídící systém CNC stroje AW-CT
Řídící systém je osazen:
Průmyslové PC na bázi Pentium 4CPU, 3.0 GHz.,
Operační paměť 1G a více, DVD mechanika, 2x USB, síťové připojení
Vzdálená diagnostika:
pomocí pcAnywhere.
LCD monitor.
BENQ LCD display
Operační systém:
Microsoft Windows XP
Řídící software:
NC studio, s funkcí automatického nestingu.
Podporované formáty souborů: .DXF, .ENG, .NCE, .NC, .ISO, .PLT,
dále G-code apod.
Technologický software: WRYKRYS - pro přípravu řezacích programů
Skříň řídícího systému s krytím IP 54.
Řídící systém umožňuje vzdálenou správu přes internet pomocí sw pcAnywhere. Dále umožňuje
programování ve 3 osách (X,Y a Z), což je vhodné pro řezání polotovarů s proměnlivou
tloušťkou. Dále je systém vybaven malou numerickou klávesnicí, která pomáhá obsluze
k přesnému najetí do startovacího bodu. Systém dále umožňuje zobrazení řezané součástí
na obrazovce z různých úhlů pohledu, což obsluha ocení právě při řezání ve 3 osách.
Technologický software WRYKRYS
WRYKRYS je český software pro technologickou přípravu programů. Lze do něj načítat soubory z jakýchkoliv CAD programů a
Corelu ve formátu .dxf nebo kreslit tvary přímo ve vlastním CAD prostředí sw. WRYKRYS. Dále sw. WRYKRYS obsahuje nadstavby
pro kreslení vzduchotechnických dílů – rozvinutých tvarů, přednastavená makra pro programování jednoduchých součástí,
ekonomické moduly pro výpočet hmotnosti, času řezu a ceny jednotlivých dílů a mnoho dalších funkcí. Nyní je tento sw rozšířen
mezi více jak 700 uživateli v ČR I zahraničí. Programátor současně s grafickou přípravou programu nastaví i parametry řezu:
• řezací rychlost
• korekci paprsku
• přejezdovou rychlost
• vzdálenost trysky nad materiálem
• množství abraziva
• přejezdovou výšku
Obsluha si poté na stroji zadává pouze dobu průstřelu paprsku a vypnutí paprsku.
Ostatní hodnoty si může upravovat na stroji procentuelně.
Příslušenství CNC strojů AW-CT:
• Nová vysokotlaká čerpadla AccuStream nebo repasovaná vysokotlaká čerpadla KMT a FLOW
• Řezací hlavy AccuStream typu A2 nebo DiaLine
• Dávkovače abraziva s plynulou elektronickou regulací průtoku abraziva
• Tlakové dopravy abraziva o objemu zásobníku 160, 500 a 1000 kg
• Doplnění stroje o vrtací vřeteno – vhodné při dělení sendvičových materiálů
• Zdroje stlačeného vzduchu: vymrazovací sušičky a šroubové kompresory KAESER Kompressoren nebo Atlas Copco
• Systém odsávání kalů do záchytných vaků – průběžné čištění vany stolu
• Elektrorozvaděč pro celé pracoviště
• Jednotky pro chemickou úpravu vstupní řezací vody – změkčování
• Zajištění kompletního záručního i pozáručního servisu
• Dodávky spotřebních a náhradních dílů
+ další možné vybavení stroje
Prodejce:
STROJE VÁM RÁDI
PŘEDVEDEME V NAŠEM
PŘEDVÁDĚCÍM CENTRU
V PRAZE 10.
(viz. adresa)
V Chotejně 3, 102 00 Praha 10, CZ
Tel.: +420 272 019 576, fax: +420 272 019 572
GSM: +420 602 285 638
e-mail: [email protected]
www.awac.cz
CNC Machines for Material Cutting
by High-Pressure Water Jet
AWAC WAT E R J E T S YS T E M - t y p e AW- C T
AW-CT 2030 TKL CNC machine
with catcher separated from
the machine mechanics
Technical parameters of AW-CT
xxxx TKL CNC cutting table:
Maximum cutting speed:
Standard crossing speed:
Maximum cutting speed:
Repeated positioning accuracy:
Z-axis stroke:
Number of supports:
Number of cutting heads:
Available working areas:
800 x 600 mm
1500 x 2000 mm
1500 x 4000 mm
2000 x 3000 mm
3000 x 6000 mm
15 000 mm/ min (direct direction)
12 000 mm/ min
8 000 mm/ min
+/- 0,05 mm according to DIN 28 206
200 (250) mm
1 or more
1 or more
1200 x 1200 mm
1500 x 2500 mm
1500 x 6000 mm
2000 x 4000 mm
4000 x 6000 mm
AW-CT machine
control system
1500 x 1500 mm
1500 x 3000 mm
2000 x 2000 mm
2500 x 6000 mm
Example of machine identification: AW-CT 2030 TKL
Machine width in dm
Machine lenght in dm
Detail of ball screw support
CNC machines of AW-CT type are simple, reliable and accurate machines
for separation of material by high-pressure water jet cutting. It is a machine
of a massive design made of cast parts and large welded pieces.
Key features and main benefits of AW-CT machines:
• Alternate both-sided servo-drives of portal as well as support carrying
the cutting head.
• Motion transfer by means of ball screw that is static - only the driven nut is rotating.
• Precision stainless steel linear guide of all moving axes
• Elimination of vibrations of longer ball screws by means of telescopic
pneumatic support
• Central automatic pulse lubrication of all moving elements
• Controlled X, Y and Z axes – 3D cutting possible
• Perfect casing provides for a long life of the machine
• Machine may be optionally fitted with a drilling spindle.
AW-CT 2015 TKL CNC
machine - compact design
AW-CT CNC Machine Control System
The control system consists of:
Industrial PC - Pentium 4CPU, 3.0 GHz., 1G or more (memory),
DVD drive, 2x USB, network connection
Remote diagnostics:
by means of pcAnywhere.
LCD monitor.
BENQ LCD display
Operating system:
Microsoft Windows XP
Control software:
NC studio, with automatic nesting
feature.
Supported file extensions: .DXF, .ENG, .NCE, .NC, .ISO, .PLT, G-code, etc.
Technology software:
WRYKRYS - for preparation of cutting programs
Control system box with IP 54 protection.
Control system allows for a remote operation by means of internet using pcAnywhere software.
It further provides for a programming in 3 axes (X, Y and Z) which is especially appropriate
for cutting of half-finished products with variable thickness. The system is equipped with
a small numerical keyboard to help the operators to locate the start point easily. The system
further allows display of the cut parts on the screen from various view angles - this is especially
convenient during 3-axes cutting.
WRYKRYS Software
WRYKRYS is the Czech software application for technological preparation of programs. It accepts files from all CAD and Corel
applications in .dxf format or you can draw shapes directly in WRYKRYS software. WRYKRYS further offers upgrades for drawing
of air-handling components - advanced shapes and parts, preset macros for programming of simple parts, economic modules
for weight calculation, cutting time and price of particular parts and components and other functions. Now the software is
actively used by more than 700 users in Czech Republic and abroad.
Together with graphic preparation of the cutting program, programmer sets all cutting parameters:
• cutting speed
• cutting jet correction
• crossing speed
• distance between jet and material
• amount of abrasive
• crossing height
Then the operator only selects time of jet penetration and switch-off. Other values
(in percent) may be adjusted directly on the machine.
AW-CT CNC Machines Accessories:
• New high-pressure AccuStream pumps or refurbished KMT and FLOW high-pressure pumps
• AccuStream cutting heads of A2 or DiaLine type
• Feeder units for abrasive sand with fluent flow rate electronic control
• Pressure conveyance of abrasive material - tank volumes 160, 500 and 1000 kg
• Machine fitted with drilling spindle - suitable for separation of sandwich materials
• Compressed air sources: cold driers and screw compressors by KAESER Kompressoren or Atlas Copco
• System of sludge exhaust to retaining bags - continuous cleaning of the table catcher
• Electrical switchboard for the complete workplace
• Units for chemical treatment of input cutting water - softening
• Complete warranty and after-warranty service
• Supplies of expendable and spare parts
+ other optional machine accessories and components
Dealer:
WE ARE READY TO SHOW YOU
THE MACHINES RIGHT IN ACTION
IN OUR SHOW CENTRE
IN PRAGUE 10,
(see the address )
V Chotejně 3, 102 00 Prague 10, CZ
Phone.: +420 272 019 576, fax: +420 272 019 572
GSM: +420 602 285 638
e-mail: [email protected]ac.cz
www.awac.cz

Podobné dokumenty

OZNÁMENÍ Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4 JUDr

OZNÁMENÍ Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 4 JUDr možnou pro platbu v hotovosti podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, musí vydražitel zaplatit nejvyšší podání bezhotovostním převodem na bankovní účet ús...

Více

StatUS- Stationary Ultra Sound (Stacionární Ultra Zvuk): aplikování

StatUS- Stationary Ultra Sound (Stacionární Ultra Zvuk): aplikování v UZ-svazku a v tkáni pacienta. Tyto negativní doprovodné jevy mohou způsobit poškození v tkáni pacienta (přehřátí). Metoda StatUS terapie používá dvě speciální formy modulace, jenž velmi silně red...

Více

seznam našeho strojního vybavení

seznam našeho strojního vybavení stříhání DNT 3 150/16 – DÉLKA STŘIHU 3 000 mm; maximálně do 10 mm; pevnost materiálu do 450 MPa c) Kotoučová pila PAK 13 pilový kotouč ø 400 mm, řez do ø 135 mm; čtvercový materiál do 120 mm, obdél...

Více

Ing. Ondřej Koucký - Automatizace v potravinářství

Ing. Ondřej Koucký - Automatizace v potravinářství pro potravinářský průmysl. Noax IPC se vyznačují komplexním krytím až IP69k ze všech stran, odolností proti kapalinám, chemickým látkám a dezinfekcím, prachu, vibracím a rázům, vysokou spolehlivost...

Více

Seznam volitelných předmětů ve formátu PDF

Seznam volitelných předmětů ve formátu PDF Dvouletý seminář pro 5.A, 5.B, vyučující: Tomeš J. CÍLE SEMINÁŘE: Seminář rozšiřuje učivo SŠ, slouží jako soustavná příprava k maturitě a studiu na VŠ. Cílem je všestranný rozvoj geografického myšl...

Více