12nej 03

Komentáře

Transkript

12nej 03
Popelnice minulosti
Dustbins of the past
Dnešní podoba terénu města již pouze výjimečně vypovídá o jeho původním vzhledu. Jednou z oblastí, která se výrazně
proměnila, je prostor ulic Vodičkovy, Jungmannovy, Školské, Lazarské a V Jámě na Novém Městě pražském.
Archeologický výzkum na stavbách kolektorových vstupů v letech 2004 – 2008 odhalil, že zde v minulosti existovala hluboká
přírodní proláklina, zaplněná vodou a postupně se zanášející blátem, jejíž hloubka i tvar se často měnily. Po založení Nového
Města pražského Karlem IV. byl tento prostor využíván jako smetiště pro domovní odpad z blízkého okolí a pro vývoz
stavebních sutí při přestavbách domů. Zasypáváním tohoto močálu se zároveň získala další plocha pro nové stavební
parcely a komunikace. Vlhké prostředí dřívějšího močálu, spolu s mladší výplní organického původu, umožnilo dochování
mnoha předmětů z organických materiálů, souvisejících s životem místních obyvatel ve 14. a 15. století. Původní stav
připomíná již pouze místní označení názvu jedné z ulic.
Only in a few places does the city’s terrain today tell us something about its original appearance. One of the areas which has changed
considerably is around Vodičkova, Jungmannova, Školská, Lazarská and V Jámě streets in Prague’s New Town. Archaeological excavations
on collector channel entrances in 2004 – 2008 revealed that in the past a deep depression existed here filled in with water and then gradually
with mud, the depth and shape of which often changed. After Prague’s New Town was founded by Charles IV this area was used
as a rubbish heap for house waste from the surrounding area and for the removal of rubble when houses were rebuilt. As this bog was filled
in it created further space which could then be used for new buildings and communications. The moist environment of the former bog
together with the more recent material of organic origin that filled it in enabled lot of objects made of organic materials associated
with the life of the 14th and 15th century inhabitants to be preserved. Today only the name of one of the streets in the area
(V Jámě – In the Pit) reminds us of what used to be here.
Rozsah přírodní prolákliny v prostoru ulic
Vodičkova a V Jámě na Novém Městě,
ve středověku využívané jako smetiště
The area of trough around Vodičkova and V Jámě streets
in Nové Město in Medieval Ages used as a rubbish heap
Odpadkové vrstvy středověkého původu a bahnité usazeniny přírodního mokřadu – jezírka
odkryté v hloubce 4 – 6 m pod ulicí v Jámě u křižovatky se Štěpánskou ulicí na Novém Městě
Rubbish layers of medieval origin and muddy sediments of natural swamp – a small lake uncovered in the depth
of 4 – 6 metres under the surface of V Jámě street nearby the junction with Štěpánská street
Místo objevu dnes
The location of the discovery today
Studně, jímky a odpadní jámy
Mezi obvyklými nálezy na archeologických výzkumech v centru Prahy pravidelně vynikají zaniklé studně, jímky a odpadní
jámy na domovních parcelách. Po staletí sloužily obyvatelům města k ukládání domovního odpadu. V jejich výplni nacházíme
cenné soubory předmětů vyrobených z keramiky, skla, kovů a také ze dřeva, kůže a dalších organických materiálů,
které se v trvale vlhkém prostředí bez přístupu vzduchu zachovají ve velmi dobrém stavu. Jsou mimořádně cenným
svědectvím o vybavení a provozu středověkých domácností, stravovacích zvyklostech, i každodenním životě tehdejších
Pražanů. Četnost hygienicko sanitárních zařízení – studní, jímek, latrín apod. – musela být ve středověkém městě značná.
Wells, sumps and rubbish pits
Among the regular finds on archaeological excavations in the centre of Prague are extinct wells, sumps, and rubbish pits on house plots.
For centuries, either directly or after their original function had ended, they provided the town’s inhabitants with somewhere to put their rubbish.
In them we find valuable objects made of ceramic, glass, and metals, as well as wood, leather and other organic materials which have been
preserved in a very good state in a permanently moist environment without any air being able to get in. They provide exceptionally valuable
testimony to the way mediaeval households were equipped and run, eating habits and the everyday life of Prague’s inhabitants at that time.
There had to be a great number of hygiene and sanitary facilities – wells, sumps, latrines, etc. – in a mediaeval town.
Ukázka rozmístění historických studní a jímek
ve dvorech tří novoměstských parcel, výzkum
na Národní třídě čp. 37 v roce 2001
An example of the layout of historical wells and sumps
on the courtyards of three parcels of land in the New Town,
excavation at number 37, Národní třída in 2001
Barokní studna objevená při výzkumu
v domě čp. 260 na Malostranském náměstí
A Baroque well discovered during excavation
in house no. 260 on Malostranské náměstí
Renesanční jímka z domu čp. 248 v Liliové ulici
na Starém Městě, odkrytá v roce 2006
A Renaissance sump in the house number 248,
Liliová street in Staré Město uncovered in 2006
Středověká studna nalezená ve dvoře
domu čp. 800 v ulici U Obecního Dvora
na Starém Městě
A medieval well found in the courtyard of the house
no. 800 in U Obecního Dvora street in Staré Město
Tyto záchranné archeologické výzkumy provedl Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze pod vedením Jana Havrdy,
Jaroslava Podlisky a Michaely Selmi Wallisové.
Referenced rescue excavations were carried out by the National Institute for the Preservation of Monuments – regional department in the City of Prague under the leadership
of Jan Havrda, Jaroslav Podliska & Michaela Selmi Wallisová.

Podobné dokumenty

SP 2-09 - 06 Cymbalak-Rehak.indd

SP 2-09 - 06 Cymbalak-Rehak.indd Existence člověka, ale i místa ve kterém žije, je závislá na faktoru, který je v současnosti mnohdy nedostatečně vnímán. V době, kdy jsme obklopeni zařízeními zlepšujícími nebo spíše zlehčujícími k...

Více

pdf CZE - Staletá Praha

pdf CZE - Staletá Praha A detailed analysis of one of the situations discovered during the rescue excavation in 2006–2008 on a house plot in the centre of Malá Strana in Prague. A post medieval system was revealed, which ...

Více

12nej 02

12nej 02 One of the main signs of a medieval town were its ramparts. The Old Town fortifications began to be built soon after the town was founded in the 1230’s and were completed in the second half of the ...

Více

ekofilm 2004 - Český Krumlov

ekofilm 2004 - Český Krumlov Cena generálního partnera ŠKODA AUTO a.s. / Award from General Partner ŠKODA AUTO a.s. Filmu / Film: Tunelová vize / Tunnel Vision Režie/ Direktor: Joshka Wessels Země původu / Country of origin: ...

Více

Výroční zpráva Národního památkového ústavu 2006

Výroční zpráva Národního památkového ústavu 2006 v letech 1988–1989 v Praze Ruzyni nastoupil jako lektor do Městské knihovny v Praze. Ještě během vojny se přihlásil opět na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy ke studiu dějin umění. Studia dok...

Více

výroční zpráva 2004 - Občanské sdružení EKOFILM

výroční zpráva 2004 - Občanské sdružení EKOFILM Cena UNESCO / Award from UNESCO Filmu: Symfonie nebeského města/Symphony of the Heavenly City Režie: Lordan Zafranović Země původu: Srbsko, Černá Hora závažné historické téma města Shanghaje rozehr...

Více

Pozvánka na první setkání - Centrum dopravního výzkumu, vvi

Pozvánka na první setkání - Centrum dopravního výzkumu, vvi Průvodním tématem sítě CIVINET jsou plány udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plans – SUMPs), které umožňují efektivně řešit problémy spojené s dopravou v městských oblastech a ...

Více

Udržitelná doprava jako součást každodenního života

Udržitelná doprava jako součást každodenního života aplikace je také propojena s Toogethr (NL) platformou zaměřenou na spolujízdu (carpooling), takže můžete okamžitě nabídnout ke sdílení cestu v autě MyWheels kamarádům ze spolujízdy. Friso Metz z Kp...

Více

Stručná fakta pro institucionální spolupráci

Stručná fakta pro institucionální spolupráci in many aspects to the metropolitan area. In addition, since Budapest is located at the intersection of international, national and regional transport networks, its functional area actually extends...

Více