almanach - Gymnázium Bílina

Komentáře

Transkript

almanach - Gymnázium Bílina
ALMANACH
K 70. VÝROČÍ
GYMNÁZIA V BÍLINĚ
ŘÍJEN 2015
Škola je dílna lidskosti.
J. A. Komenský
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY
Vážení přátelé,
milí absolventi bílinského gymnázia,
sedmdesát let v životě člověka je zajisté důvodem k oslavám, stejně tak je sedmdesátka
nepochybně úctyhodná a zaznamenáníhodná, pokud jde o délku působení vzdělávací
instituce. Gymnázium v Bílině právě před několika dny, 26. září, překročilo onu pomyslnou
věkovou hranici a vykročilo do dalšího školního roku s nezmenšenou energií a úsilím o co
nejlepší pokračování v dobrých tradicích školy. A je rozhodně na co navazovat. Jakožto
jediná střední škola ve městě připravovala – a připravuje – absolventy na další vysokoškolská
studia. Za sedm desetiletí se ve škole vystřídala nejedna generace, v řadách absolventů
najdeme vynikající lékaře, právníky, učitele, podnikatele.
Za sedm desetiletí se nashromáždí celý koš vzpomínek. Na spolužáky, kantory, sekretářky,
uklízečky, školníka. Ti všichni tvoří jeden celek, který pak v lidské mysli vyvolá obraz – moje
škola. Tady jsem seděl, tady jsem si o přestávkách povídala s kamarádkou, sem jsme chodili
na laborky a tady nás týrali na nářadí. Lidská paměť bývá milosrdná a tak postupně zapadnou
strachy prožité před zkoušením a obavy při písemkách. Zbude jen to příjemnější. Bohužel, po
tolika letech jsou i někteří studenti a učitelé už jen vzpomínkou.
Jubileum by však nemělo být jen nostalgickým ohlížením se na uplynulá léta, ale i výzvou
do dalších let usilováním o kvalitní výuku, stabilizaci pedagogického sboru, materiální
zabezpečení vzdělávání na současné úrovni technologického pokroku. Abychom po dalších
deseti letech mohli konstatovat, že gymnázium v Bílině je stále tou institucí, kterou naši
předchůdci zamýšleli pozvednout úroveň celého města. Vivat gymnasium, vivant profesores.
A dodejme i – vivant studentes. Bez studentů, žáků školy, by škola nebyla tím, čím být má:
místem poznávání světa, formování postojů, ohniskem tříbení názorů, dílnou lidskosti.
Mgr. Karel Vacek
HISTORIE BÍLINSKÉHO GYMNÁZIA
1. Vznik a vývoj státního reálného gymnázia v letech 1945 - 48
Město Bílina je historicky starším městem než některá města okolní, přesto má zdejší střední
školství tradici poměrně krátkou. Vzhledem k tomu, že v minulosti byla převážná část
zdejšího obyvatelstva německé národnosti, začaly se ozývat hlasy o potřebě většího počtu
českých středních škol teprve až v roce 1935. Ústřední matice školská je vyslyšela a počátkem
1
školního roku 1937/38 zřídila v Bílině spolkový koedukační učitelský ústav. Byl otevřen
první ročník, který byl umístěn v přízemí měšťanské dívčí školy. Práce se ústavu velice dařila,
a proto byl počátkem školního roku 1938/39 otevřen i druhý ročník. Ústřední matice školská
počítala s jeho dalším rozvojem, a proto koupila na Újezdě, v blízkosti bílinských lázní,
pozemek s výhledem výstavby vlastní budovy ústavu.
Události roku 1938 však plynuly úplně jinak. Krátce po Mnichovu, 10. října 1938, začala
německá vojska obsazovat Bílinu a okolí. Tato událost znamenala konec spolkového
koedukačního učitelského ústavu, jehož profesoři a část žáků opustili Bílinu.
Po skončení druhé světové války znovu ožily vzpomínky na učitelský ústav a oba národní
výbory požadovaly na ministerstvu školství a osvěty jeho znovuzřízení. V přechodném
období se připravoval zákon o vysokoškolském vzdělání učitelů a Bílina dostala náhradou za
učitelský ústav státní reálné gymnázium. Vzhledem k nedostatku budov bylo prozatím
umístěno v bývalé německé chlapecké obecné škole. Tím se začíná odvíjet historie bílinského
gymnázia.
V polovině roku 1945 byl místními orgány v Bílině pověřen profesor Josef Kohout, aby se
zemskou školní radou a s Ministerstvem školství a osvěty projednal zřízení gymnázia ve
městě. Události pak nabraly rychlý spád a zmíněné ministerstvo vydalo dne 7. září 1945
výnos číslo A 75. 909/45 – III/3, kterým se v Bílině zřizovalo státní reálné gymnázium
jakožto náhrada za spolkový koedukační učitelský ústav. Jako sídlo gymnázia byla určena již
výše zmíněná budova německé chlapecké obecné školy v bývalé Motalově (později Stalinově
ulici, ulici Pionýrů) a nyní Břežánské ulici. Velký problém spočíval v tom, že budova byla až
do 20. června 1945 obsazena vojskem, což velmi zdržovalo úpravy a opravy školy a tím byly
bržděny i přípravy školního roku 1945/46. Přes všechny problémy byly ve dnech 7. a 8. září
1945 uskutečněny přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky a školní rok byl pak
zahájen 26. září 1945. Byly otevřeny celkem 4 třídy (2., 3., 4. a 5. třída), do kterých
nastoupilo celkem 64 žáků. Prozatímním správcem školy (ředitelem) byl jmenován profesor
Josef Kohout. První učitelský sbor tehdy tvořili: Marie Cirklová (ČJ – NJ), Anna Říhová –
Konířová (ČJ – FJ), Josef Felbaba (RJ – CH), Ctibor Jirásek (M – DG – OV), Emil Švrčina
(latina - řečtina ), Vladimír Kundera (TV – Z).
Vybavení školy bylo v jejích začátcích víc než žalostné. Neexistovaly žádné pomůcky, žáci
seděli v nevhodných lavicích. Tehdejší městský národní výbor a zemská školní rada usilovaly
o všemožnou podporu nově vzniklému státnímu reálnému gymnáziu a zajistily pomůcky z
bývalé zemské měšťanské dívčí školy v Děčíně a k tomu četné státní dotace. Velice pomáhalo
i rodičovské sdružení, které se postaralo o slušné vybavení žákovské knihovny, výzdobu a o
mnohé jiné náležitosti.
Přes uvedené potíže mělo bílinské gymnázium na počátku školního roku 1946/47 celkem 127
žáků v šesti třídách a počátkem školního roku 1947/48 celkem 157 žáků v sedmi třídách.
2. Bílinské gymnázium v letech 1948 – 1968
Počátkem školního roku 1948/49 zanikly měšťanské a nižší střední školy. Objevil se nový typ
školy, kde na II. stupni byla vzdělávána mládež 11 – 15letá, na III. stupni, tedy na gymnáziích
a dalších středních školách, mládež starší patnácti let. Školský zákon z 21. dubna 1948
přetvořil stávající osmileté gymnázium na čtyřleté.
Další změna nastala dnem 16. listopadu 1948, kdy osazenstvo dolu Maxim Gorkij v Bílině
(bývalý důl Rudiay I.) převzalo patronát nad zdejším gymnáziem a to začalo dnem 21. března
2
1949 užívat názvu „Gymnázium Maxima Gorkého“. Na počátku padesátých let byl ředitelem
zdejšího gymnázia pan Jiří Svoboda.
Nový zlom v práci gymnázia přinesl školský zákon platný od 1. září 1953, podle kterého se z
gymnázií zřizovaly jedenáctileté střední školy – JSŠ. Ty poskytovaly v prvních osmi
ročnících všeobecné vzdělání a v posledních třech ročnících vyšší odborné vzdělání a
přípravu ke studiu na vysoké škole.
Zdaleka nebylo všem změnám konec. Od 15. prosince 1960 začal platit nový školský zákon,
podle kterého se povinná školní docházka uskutečňovala po dobu devíti let na základní
devítileté škole – ZDŠ. Po ní odcházeli žáci na učňovské školy, střední odborné školy a
střední všeobecně vzdělávací školy. Z původního bílinského státního reálného gymnázia,
později pak jedenáctileté střední školy, se nyní stala střední všeobecně vzdělávací škola –
SVVŠ. A tak v této době začaly existovat v jedné budově dvě školy pod jedním vedením –
SVVŠ a ZDŠ. Protože měla SVVŠ pouze dva ročníky, vyučovali její učitelé i na ZDŠ.
Ředitelem školy byl v této době profesor Ladislav Kubík.
K 1. září 1962 dochází ke změně ve funkci ředitele školy. Dosavadní ředitel Kubík odchází
pracovat jako asistent na katedru českého jazyka tehdejšího pedagogického institutu do Ústí
nad Labem a na jeho místo nastupuje pan profesor Bedřich Dráb, do té doby zástupce ředitele
na ZDŠ v Hrobu. V této době rozhodla městská rada v Bílině o přejmenování ulice, na které
gymnázium stojí, ze Stalinovy na ulici Pionýrů.
Velkým problémem školy byl již z minulosti se vlekoucí problém obrovské fluktuace učitelů.
To se velice negativně podepisovalo na znalostech žáků, na jejich studijní morálce i na
zbylých učitelích, kteří museli prakticky zadarmo zastupovat chybějící kolegy. Navíc ještě
tehdejší žáci volili SVVŠ jako nouzové východisko, tudíž jejich snaha po zlepšování
studijních výsledků byla mizivá.
Ve školním roce 1967/68 bylo pozitivním jevem otevření nové ZDŠ s 27 třídami na
Teplickém předměstí. Stalo se tak k 1. září 1967. Již v červnu roku 1967 byly nově stanoveny
školské obvody jednotlivým ZDŠ a tak se v sídle SVVŠ na ulici Pionýrů uvolnily nové
prostory po bývalé ZDŠ, která sídlila v téže budově a nyní přešla do ZDŠ v Lidické ulici.
Od ledna 1968 se začaly projevovat politické změny ve společnosti. Pedagogický sbor
gymnázia podpořil rezoluci požadující vypracování nové koncepce SVVŠ a prodloužení
studia směrem nahoru i dolů. Školské správě SKNV v Ústí nad Labem byla podána žádost o
zřízení pokusného osmiletého gymnázia. Žádosti nebylo vyhověno, ale bylo povoleno, aby
budoucí I. ročník již přešel na čtyřleté studium. Za všemi uvedenými žádostmi stála vždy
snaha o zachování gymnázia, jakožto jediné střední školy ve městě. Navíc zde existovala
neustálá hrozba malého zájmu žáků o tehdejší SVVŠ.
Poslední čtvrtletí školního roku 1967/68 bylo poznamenáno obavami, zda se přihlásí
dostatečný počet žáků pro otevření prvního ročníku SVVŠ, a uspěchanými přípravami pro
otevření nové dívčí odborné školy – DOŠ. Ta byla také pak z rozhodnutí SKNV v Ústí nad
Labem k 1. září 1968 otevřena a podléhala společnému vedení spolu s gymnáziem.
3. Vývoj bílinského gymnázia po roce 1968
Školní rok 1968/69 byl poznamenán politickými krizemi ve společnosti, což se pochopitelně
promítalo i do života školy. Do pracovních vztahů nejvážněji zasáhl spor o stanovisko k
návrhu školské správy SKNV v Ústí nad Labem. Podle tohoto návrhu mělo být zdejší
gymnázium nahrazeno střední školou ekonomiky služeb z Duchcova. Dvojkolejnost
školského systému ZDŠ + SVVŠ z dřívějších let se nyní rozrostla na trojkolejnost
3
Gymnázium + DOŠ + ZDŠ. Vzrostly tím již existující komplikace, neboť jednotlivé
nadřízené orgány dostatečně nekoordinovaly svou činnost směrem ke škole. Největším
problémem pak bylo dohadování rozpočtu, zabezpečení nutné údržby, dodávky pomůcek,
nedostatky v personální práci z hlediska obsazování učitelských míst.
Zákon o gymnáziích ze sklonku roku 1968 nepřipouštěl spojení gymnázia se školou I. cyklu,
připravená delimitace však byla odložena o dva roky, neboť gymnázium mělo v té době pouze
6 tříd. Školská správa SKNV v Ústí nad Labem tu opět přichází s návrhem zániku zdejší
SVVŠ, která dobíhala, i gymnázia, které tu začínalo prvním ročníkem. Opět se objevila
myšlenka nahrazení této školy již zmíněnou SŠES z Duchcova. I když tehdejší vedení školy a
někteří profesoři tento návrh podporovali, postavilo se v tehdejší radě MěstNV několik
jedinců proti, neboť v zániku stávající střední školy viděli poškození města Bíliny. Školská
rada SKNV pak poté odsouhlasila otevření prvního ročníku gymnázia i pro školní rok
1969/70.
K 1. září 1970 vystřídal na místě ředitele školy profesora Drába profesor Miloslav Černý z
Duchcova. K tomuto datu došlo k osamostatnění tříd II. cyklu (Gymnázia, DOŠ) tím, že
zdejší ZDŠ zanikla a zbylé třídy byly přičleněny k ZDŠ Lidická ulice v Bílině. Tím došlo k
podstatnému usnadnění řízení obou zdejších škol II. cyklu.
V srpnu roku 1972 byla od gymnázia oddělena DOŠ, která byla připojena k nově vzniklé
učňovské škole se sídlem v dnešním traktu A budovy gymnázia. Od roku 1972 se též táhl
problém technického rázu, když bylo potřeba nahradit původní, přes osmdesát let staré
horkovzdušné topení novým, teplovodním topením. Generální oprava byla zadána Termodílu
Bílina, práce však nebyla ještě v srpnu 1974 hotová. Jednání o tomto problému probíhalo až
na úrovni krajského arbitra, který na jaře roku 1974 rozhodl, že práce musí být dokončena ve
výše uvedeném termínu. Topení však zůstalo nezkolaudováno a na odvolání o nesplnění
termínu paradoxně reagoval tentýž arbitr na jaře roku 1975 výrokem, že tato věc nesplňuje
podmínky pro arbitrážní řízení.
Také v roce 1974 přetrvávaly na škole personální problémy. Po jarních prázdninách zůstali na
škole pouze čtyři kmenoví vyučující. Proto bylo nutné zajistit výuku pomocí externistů,
kterých pak následně dojíždělo deset. Kvůli tomu musely být i přeloženy termíny maturitních
zkoušek, aby bylo vůbec možné žáky vyzkoušet. Navíc byla zahájena generální oprava staré
elektroinstalace, což velmi výrazně narušovalo výuku, pro niž mnohdy z tohoto důvodu
chyběly prostory.
Počátkem školního roku 1974/75 došlo ke změně ve funkci ředitele školy. Dosavadní ředitel
profesor Černý byl vystřídán paní Hanou Adamovou. Ve školním roce 1976/77 vstoupila v
platnost nová koncepce tehdejší československé výchovně vzdělávací soustavy. Na školu byly
přijaty dvě třídy, z nichž jedna byla tvořena žáky přijatými z osmých tříd ZDŠ. Tito žáci
museli nastoupit do školy již v posledním týdnu měsíce srpna a navštěvovali povinně kurzy
českého a ruského jazyka a matematiky. Toto opatření bylo již pro následující rok zrušeno.
Do tříd byl zaveden školní rozhlas, byl též zakoupen počítač Cellatron, který měl sloužit k
budoucí výuce výpočetní techniky. Tento počítač však nebyl nikdy uveden do provozu a v
následujících letech byl po částech postupně zlikvidován.
Výraznou změnu v koncepci gymnázia přinesl školní rok 1977/78. Do prvních ročníků byl
zaveden nový předmět „Základy techniky a ekonomiky“ - ZTE, jemuž vyučoval odborník z
praxe. Tak zněl i pokyn k personálnímu obsazení výuky v tomto předmětu. Smyslem zavedení
této koncepce mělo být to, aby studenti, kteří nechtěli studovat na vysoké škole, měli možnost
4
kvalifikovaně se zapojit do pracovního procesu. Pro všechny studenty pak měla zajišťovat
užší spojení školy s výrobními podniky v okolí města Bíliny. Ve školním roce 1979 / 80 se na
škole poprvé ověřoval systém odborných bloků tak, jak to předepisoval nový obsah osnov
gymnázia. V roce 1980 se škola zúčastnila spartakiády. V této době měla škola celkem 9 tříd s
286 žáky.
V následujícím školním roce poprvé studenti maturovali z odborných bloků podle nového
obsahu osnov gymnázia, týkající se již zmíněné polytechnizace. Ta představovala výuku
odborných předmětů na gymnáziu. V I. a II. ročníku se jednalo o výuku předmětu „ Základy
výroby a odborné přípravy“ - ZVOP, což byl nový název pro prvně zavedený předmět
„Základy techniky a ekonomiky“ – ZTE. Ve III. a IV. ročníku volili studenti jeden ze tří
nabízených odborných bloků – výpočetní technika, zemědělský blok, ekonomický blok. V
tomto roce jeden student školy úspěšně ukončil celostátní televizní soutěž „10 stupňů ke
zlaté“ v oboru akvaristika.
V první polovině 80. let se počet studentů školy pohyboval v rozmezí od 230 do 275 žáků,
také tříd bývalo 8 nebo 9. Školní rok 1984/85 byl prvním rokem realizace nové
československé výchovně vzdělávací soustavy, v jejímž rámci začali studenti prvních ročníků
pracovat podle nových osnov a školských zákonů. V roce 1985 se studenti opět zúčastnili
spartakiády. V březnu 1985 odešla z funkce ředitelky školy paní Hana Adamová a na její
místo byl jmenován PaedDr. Milan Klouček, do té doby profesor Střední ekonomické školy v
Teplicích.
Školní rok 1985/86 byl druhým rokem realizace nové výchovně vzdělávací soustavy. Pro
bílinské gymnázium to byl rok velice náročný z hlediska personálního. Obrovská fluktuace
učitelů vedla k nutnosti zrušit veškeré nepovinné předměty. Všichni učitelé vyučovali s
maximálním počtem přesčasových hodin, což vedlo k jejich nadměrnému přetížení. Tato
situace se opakovala i v následujícím školním roce, kdy opětná fluktuace učitelů a nezajištění
náhrady za učitele konajícího vojenskou prezenční službu způsobily velké zatížení všech
pedagogů v tomto období. Nutno podotknout, že personální záležitosti měl řešit krajský odbor
školství v Ústí nad Labem. Tato situace nebyla způsobena vinou tehdejšího ředitele školy.
Hlavním problémem školního roku 1987/88 bylo opět personální obsazení výuky na škole.
Výuka chemie, ekonomiky, angličtiny a fyziky byla zajišťována externisty z Teplic a z
Duchcova. Na podzim roku 1987 bylo na škole 13 interních učitelů a 17 externistů. Zvláště u
všeobecně vzdělávacích předmětů to byl veliký problém z hlediska kvality, neboť externisté z
praxe neměli pedagogické vzdělání. V pololetí muselo vedení školy tyto vyučující vyměnit,
musela se opět zrušit veškerá nepovinná výuka a úvazky interních učitelů opětovně dosáhly
maxima. V tomto období docházelo k časté změně rozvrhu, vypětí vyučujících bylo vysoké,
neboť se odsuplovalo celkem 801 hodin. Pracovní atmosféra byla velice napjatá. Až
následující školní rok přinesl určité předpoklady klidnější a koncepčnější práce. Gymnázium
mělo plný stav učitelů. Z důvodů zlepšení tělesné zdatnosti žáků byla zavedena tříhodinová
výuka tělesné výchovy. V prosinci roku 1988 byla ukončena příprava učitelů na nové pojetí
vzdělávání. Bylo zakoupeno šest mikropočítačů, učebny a kabinety byly vybaveny novým
nábytkem, modernizována byla školní knihovna. Velkým technickým problémem byla střecha
budovy.
4. Rok 1989 v životě gymnázia, vývoj gymnázia po roce 1989
Podzim roku 1989 byl obdobím převratných změn v životě naší společnosti. Tyto změny
pochopitelně zasáhly i do života bílinského gymnázia, které se do tehdejšího dění aktivně
5
zapojilo. V pondělí 20. listopadu besedovali studenti v bílinském kině OKO se zástupci
MěstNV Bílina a ONV v Teplicích o ekologii a životním prostředí v regionu. V úterý 21.
listopadu byla čtvrtá vyučovací hodina věnována diskusím studentů s pedagogy o politické
situaci v zemi. Ve čtvrtek 23. listopadu navštívili gymnázium vysokoškolští studenti z Plzně,
Liberce a z Prahy. Besedovali se studenty a pedagogy o nastalé situaci a o krocích, které se
budou následně podnikat. Uskutečnily se další rozhovory se zástupci státních orgánů a s
horníky, besedovalo se též o dalším postupu stávkového výboru. Byla vyjádřena podpora
postojům vysokoškoláků. V pondělí, v den generální stávky, zůstalo ve škole pouze 70
studentů a většina pedagogického sboru. Ostatní studenti se zúčastnili generální stávky v
Mostě a v Teplicích. Ti, kteří zůstali ve škole, se zúčastnili stávky na bílinském náměstí, kde
též vystoupil profesor Volf.
Školní rok 1989/90 byl po listopadových událostech poznamenán značnou nervozitou a
napětím. Pod patronací odborů docházelo k vyslovování důvěry či nedůvěry ředitelům škol a
vedoucím odborů. Někteří odcházeli ze svých postů již v průběhu ledna a na jejich místa byli
dočasně jmenováni lidé noví. Vše měly vyřešit konkurzy, které se konaly v květnu roku 1990.
Konkursní komisí byl na místo ředitele gymnázia vybrán profesor Rudolf Volf, který se
funkce ujal začátkem následujícího školního roku.
Po listopadu 1989 nastaly velké změny v práci škol. Gymnázia dostala možnost otevřít vedle
stávajícího čtyřletého studia i první ročník osmiletého gymnázia – primu. První ročníky
čtyřletého studia měly zaměření humanitní a přírodovědné. Bylo rozhodnuto o postupném
rušení bloků odborných předmětů, gymnázium mělo být opět přípravou ke studiu na vysokých
školách. Odbor školství SKNV v Ústí nad Labem vrátil v tomto období všem učitelům jejich
kádrové materiály.
Začátek školního roku 1990/91 byl též začátkem výuky v osmiletém gymnáziu. V prvních
ročnících a v primě byla zavedena estetická výchova. V tomto školním roce docházelo opět k
velkým pohybům v personálním obsazení výuky, což nikterak nepřispělo ke klidu v práci.
Stejně tomu bylo i ve školním roce 1992/93, kdy nově přišlo šest učitelů a mezi nimi byl i
anglický lektor. Školu navštívila delegace pedagogů z Belgie. V roce 1992 byly navázány
první kontakty se školou americké posádky v německém Bambergu.
Podle nově platných zákonů a novel zákonů bylo Gymnázium Bílina zřízeno ministerstvem
školství mládeže a tělovýchovy ke dni 1. září 1992 pod. č. j. 25 573/92 – 241 s platností od 1.
ledna 1991 jako rozpočtová organizace, poskytující všeobecné střední vzdělání ve studiu
čtyřletém, sedmiletém a osmiletém. V této době škola také získává právní subjektivitu.
Ve školním roce 1993/94 bylo zavedeno rozšířené vyučování výtvarné výchovy. Žáci
posledních ročníků si tak mohli vybrat výtvarnou výchovu jako volitelný předmět, v nižších
ročnících byla výtvarná výchova nabídnuta jako nepovinný předmět. Celkově byla posílena
estetická výchova v 1. - 4. ročníku osmiletého studia, kde měli žáci 2 hodiny výtvarné
výchovy a 2 hodiny hudební výchovy týdně. V květnu 1994 navštívili školu učitelé a studenti
ze školy americké posádky v Bambergu v SRN. Američtí učitelé se velmi pochvalně a uznale
vyjadřovali o našem školství.
Školní rok 1994/95 byl ve znamení oslav 50. výročí existence gymnázia v Bílině. Oslavy
probíhaly ve dnech 12. a 13. května 1995 a zúčastnila se jich řada bývalých i současných
profesorů a absolventů z České republiky i ze zahraničí. V rámci oslav se zúčastnili prohlídky
školy i programu v kulturním domě Fontána v Bílině Za Chlumem. Při této příležitosti se
sešly i některé bývalé třídní kolektivy a bývalí absolventi se svými profesory. K tomuto
6
výročí školy byl vydán almanach. V tomto školním roce navštívili školu studenti a profesoři z
Velké Británie.
Počátkem školního roku 1995/96 nastoupil na škole poprvé německý lektor a spolu s
americkým lektorem zajišťovali hlavně výuku konverzace v německém a anglickém jazyce.
Vzhledem k zavedení povinné docházky do 9. tříd základní školy nemohl být otevřen I.
ročník čtyřletého studia. Přihlášení zájemci o studium byli zařazeni do kvarty, ze které v
tomto roce odešlo 10 žáků na střední odborné školy. Škola měla v té době 278 studentů v
deseti třídách. K dispozici bylo tehdy 11 odborných učeben. Vedení školy se rozhodlo
pronajmout kancelář a dvě učebny Soukromé škole pro marketing a ekonomiku podnikání. V
rámci Euroregionu Labe navázala škola přátelské styky s gymnáziem v Dippoldiswalde. V
lednu roku 1996 nastaly technické problémy v prostorách tělocvičny – opětovné borcení
podlahy. Studenti školy se dvěma vyučujícími se zúčastnili výměnného zájezdu do Anglie.
Ve školním roce 1996/97 mělo bílinské gymnázium celkem 9 tříd, ve kterých studovalo 252
žáků. Zmíněné technické problémy v tělocvičně vedly k tomu, že pro výuku tělesné výchovy
byly využívány tělocvičny ZDŠ Teplické a Pražské předměstí v Bílině. To přineslo problémy
se sestavováním rozvrhů i s přesuny žáků a vyučujících do místa výuky. V listopadu 1996
byla otevřena školní naučná stezka, kterou vytvořil kolektiv studentů pod vedením profesora
Kučery. Bohužel, v krátké době byla řada popisných tabulí vandaly zničena. Neustálé opravy
tabulí si vyžádaly další finanční náklady.
Ve školním roce 1997/98 poklesl počet tříd na 8 a studovalo v nich 222 žáků. Školu navštívili
studenti a profesoři z německého Dippoldiswalde. Byl navázán kontakt s holandským městem
Pappendrecht a v červnu 1998 navštívila školu i město skupina 20 studentů s profesory.
Holanďané se seznamovali se zdejším prostředím a s jeho pamětihodnostmi. Na podzim roku
1997 se objevila myšlenka zřídit sportovní gymnázium. Tato aktivita byla podporována
městským úřadem v Bílině, školským úřadem v Teplicích a bílinskými sportovními kluby.
Vypracovaný projekt byl zaslán na MŠMT, kde ovšem nebyl přijat a zřízení sportovního
gymnázia bylo povoleno v jiném regionu – Morava.
Školní rok 1998/99 začínal na bílinském gymnáziu s osmi třídami, ve kterých studovalo 214
žáků. Byla dokončena oprava podlahy v tělocvičně. Práce nebyla kvalitně provedena, stále se
objevovaly nedostatky a neustálé reklamace tělocvičnu vyřazovaly z provozu. V roce 1998
byla zrušena Nadace Gymnázia Bílina, poté pak byla ustavena Obecně prospěšná společnost
při Gymnáziu Bílina. V květnu roku 1998 byl vyhlášen konkurz na místo ředitele zdejšího
gymnázia, neboť stávající ředitel profesor Rudolf Volf odcházel do důchodu. Konkursní
komisí byla vybrána a MŠMT s účinností od 1. 7. 1999 ustanovena do funkce ředitelky školy
dlouholetá profesorka zdejšího gymnázia Ing. Jaroslava Mrázová.
Ve školním roce 1999/2000 studovalo na škole 241 žáků v devíti třídách. V tomto roce i v
předchozích letech se pedagogický sbor poměrně stabilizoval a fluktuace učitelů byla
minimální. V celostátní přehlídce studentské odborné činnosti se družstvo sexty umístilo s
prací ze zeměpisu na 5. místě. Gymnázium dostalo stálou rubriku v Bílinském zpravodaji.
Tato rubrika má název „Bílinské gymnázium se představuje“. Velice se zkvalitnila spolupráce
s městským úřadem, škola se v rámci města prezentuje různými sportovními a kulturními
akcemi. Úspěšně pokračuje mezinárodní spolupráce s partnerskými školami v Dippoldiswalde
v SRN a v Pappendrechtu v Holandsku, dochází k pravidelným návštěvám studentů i učitelů.
V roce 2001 došlo ke zrušení okresů a zřizovatelem školy se stal Ústecký kraj. Ve vedení ani
v práci školy nedošlo k žádným změnám. Přestože porodnost celostátně klesala, dařilo se
postupně zvyšovat počet tříd ve škole a ustálil se ve školním roce 2002/2003 na dvanácti
7
třídách, tj. na osmi třídách osmiletého a čtyřech třídách čtyřletého studia. Celkem školu
navštěvovalo v tomto roce 308 žáků.
Protože byla tímto naplněna kapacita školy, začali jsme se potýkat s nedostatkem místa.
Částečně se nám tento problém podařilo vyřešit rekonstrukcí suterénních prostorů, kde bylo z
dotace SFŽP MZV (1 milión Kč) zřízeno v září roku 2004 Centrum environmentální
výchovy, které je využíváno nejen k výuce, ale i k činnosti Junior klubu Bílinské
přírodovědné společnosti. Z dalších větších investičních akcí stojí za zmínku oprava opěrné
zdi a rekonstrukce sociálního zařízení.
Při rekonstrukci opěrné zdi kolem hřiště gymnázia byl zprovozněn i vchod do podzemních
chodeb, které se rozkládají pod hřištěm a které byly vystavěny v roce 1764. Tyto chodby jsou
velmi rozsáhlé a podle historických pramenů sloužily k ukládání vína. V současné době
nejsou nijak využívány, přestože jsou velmi zachovalé. Z konzultací s několika subjekty, z
nichž některé se na jejich zprovoznění již podílejí, vzešel návrh, aby v těchto prostorách byla
instalována stálá expozice minerálů a hornin krušnohorské oblasti na české i německé straně.
Doly Bílina se na tomto projektu podílely zpracováním plánu chodeb, jejich zaměřením,
protože žádné plány nebyly ani v archivu města, ani v okresním archivu k dispozici. Na
dalším využití jsou ochotny se podílet tím, že poskytnou minerály a horniny Severočeské
uhelné pánve a odbornou pomoc při jejich instalaci.
Cílem projektu je vytvořit na území našeho města netradiční prezentaci nejdůležitější činnosti
v našem regionu. Důlní činnost je zde rozvinuta již od minulého století a vzhledem k tomu, že
v současné době dochází k jejímu útlumu, považujeme za prospěšné, aby historie těžby byla
prezentována i pro budoucí generaci, která naši krajinu bude znát už pouze po její rekultivaci.
Expozice bude sloužit pro potřeby výuky mineralogie a biologie nejen na naší škole, ale bude
k dispozici i pro ostatní školy našeho regionu i partnerského gymnázia v Dippoldiswalde v
SRN, které se na realizaci projektu rovněž bude podílet. Počítáme s jejich zpřístupněním pro
veřejnost.
Tyto prostory slouží zároveň jako součást Centra environmentální výchovy. Na jejich
udržování se podílí i Bílinská přírodovědná společnost, která zde postupně instaluje
vysokoobjemová akvária pro chov studenovodní fauny našeho regionu. Mikroklima těchto
chodeb, které je po celý rok neměnné, je ideálním prostředím pro tyto účely.
V roce 2005 vstoupil v platnost nový Školský zákon, který ukládá, kromě jiného, vypracování
Školního vzdělávacího programu. Na tomto programu se momentálně pracuje a měl by
maximálně vycházet z nové tradice školy, tedy zaměření na environmentální výchovu.
V témže roce byla zřízena také Školská rada, jejímiž členy jsou kromě pedagogů zástupci
rodičů a zřizovatele.
Daří se realizovat některé projekty, na které jsme obdrželi prostředky z grantů Ústeckého
kraje. Finančně se na nich významně podílejí naši sponzoři, z nichž nejvýznamnějšími jsou
Město Bílina, Duhová energie ČEZ a Severočeské doly a.s.
5. Rok 2008 v životě gymnázia, vývoj gymnázia po roce 2008
Počínaje dnem 1. září 2008 se gymnázium Bílina v rámci optimalizace sítě škol Ústeckého
kraje stalo detašovaným pracovištěm mosteckého gymnázia. Ze dvou škol, Gymnázia Bílina,
přísp. org. a Gymnázia, Most, přísp. org. vzniklo sloučené Podkrušnohorské gymnázium,
Most, příspěvková organizace. Ředitelem nově vzniklého subjektu se stal Mgr. Karel Vacek.
8
Na podzim r. 2008 byla dokončena úprava venkovního areálu školy: prostor za školní
budovou, kde bylo doposud hřiště a nepěstěná zahrada, se změnil v areál dvou multifunkčních
hřišť, která jsou využívána nejen žáky gymnázia, ale slouží i potřebám ZŠ Lidická, jejíž žáci
mohou využívat i tělocvičnu.
Rekonstrukcí prošla rovněž budova samotná, stavební práce probíhaly v letech 2010-2012.
Vnější vzhled vylepšily nové, jasné barvy fasády i plastová okna. Výměna oken zlepšila nejen
tepelný režim ve třídách, třídy se staly na pohled světlejší a prostornější. Lepší světelné
podmínky zajistila dále výměna osvětlení. To se týkalo nejen tříd, ale i kabinetů a dalších
provozních místností školy. Pokud jste jako žáci mívali službu, jistě se pamatujete, jak
nepříjemnou povinností bylo mazat tabuli. Dnes se již nemusí složitě chodit s kbelíkem pro
vodu, voda je dnes zavedena do všech učeben. K hlavní budově směrem do dvora bylo
vybudováno nové sociální zařízení a prostory pro šatny jako přístavba pro potřeby malé
tělocvičny. Celkovou opravou prošla i samostatná budova velké tělocvičny, a to doslova od
střechy až po podlahu.
Na jaře 2010 odmaturoval poslední ročník čtyřletého studia, od školního roku 2010/11 se
pracoviště Podkrušnohorského gymnázia v Bílině orientuje pouze na vzdělání v osmiletém
studiu.
Potvrzením kvalit školy je certifikát Páteřní škola Ústeckého kraje, který škola obdržela 18. 5.
2011.
Věk nových technologií se projevil v technickém zabezpečení výuky. Vedle specializované
učebny výpočetní techniky jsou dnes také všechny ostatní učebny vybaveny počítačem,
v několika je dataprojektor a ve třech je umístěna „chytrá tabule“. Na chodbách už po začátku
hodin nepotkáte službu s třídní knihou, vyučující zapisují přímo do její elektronické verze.
Elektronicky je hlídán též vstup do budovy samé.
Prostory školy využívá od roku 2013 k výuce pobočka bratislavské Vysoké školy
zdravotnictví a sociální práce svaté Alžběty.
9
ŘEDITELÉ ŠKOLY
1945
-
Josef Kohout
-
Jiří Svoboda
-
1962
Ladislav Kubík
1962
-
1970
Bedřich Dráb
1970
-
1974
Miloslav Černý
1974
-
1985
Hana Adamová
1985
-
1990
PaedDr. Milan Klouček
1990
-
1999
Mgr. Rudolf Volf
1999
-
2008
Ing. Jaroslava Mrázová
2008
-
dosud
Mgr. Karel Vacek
10
PŘEHLED UČITELŮ
Hana Adamová
Vladimír Ajm
Markéta Aubrechtová
Miroslava Auliková
Věra Balazzová
Karel Bartík
Vlastimila Bártová
Zuzana Běhálková
Běhánková
Rudolf Bervic
Renata Bešťáková
Petra Bezuchová
Vilém Blass
Jan Blažíček
Jitka Blažková
Marta Bočková
Jiří Boháč
Květuše Borkovcová
Josef Bošina
Miroslava Boučková
Václav Boura
Václav Bouza
Petr Brant
Hana Bretfeldová
Jaromír Brynda
Alena Bubeníčková
Jaroslav Bureš
Václav Buzický
Anna Bůžková
Darina Cabálková
Marie Cirklová
Svatopluk Čech
Miloslav Černý
Miloslav Červenka
Věra Červenková
Jana Čudová
Jan Davignon
John Davis
Bedřich Dráb
Kateřina Drábková
Jana Dragounová
Lenka Drobná
Veronika Duchoslavová
Milena Dykastová
Ludmila Eisenmannová
Jitka Emingrová
Jiří Fait
Feigl
Feiglová
Josef Felbala
Jana Fikarová
Karel Filip
Tv, Rj
EO, zprac.informací
VT
M, Fy, Ta
Čj
IVT
M, Z
Aj, KoA
Rj
D, Fi
Čj, Nj, Z
Nj
D, Hv
Čj
Čj, Aj
Bi, Ch
Čj, D
D, Čj
Bi, Ch
Tv
Tv
M, Dg ,IVT
M, Fy
IVT
Aj
Dg
M, Vv
Aj, Nj
Čj, Nj
zemědělská technolog.
Nj, Čj
Aj, Čj
M, Z
Tv, Nj
Nj, Čj
Aj
M, Ch
Čj, Nj
Hv
Ch
M, Fy
Čj, L
Nj
Rj, Ch
M, Fy
IVT
11
1974 1997 1988 1991 2001 2005 2007 2004 1989 2005 1991 1987 1983 2015 1981 2004 2000 1981 1970 1989 1991 1993 2009 2006 1989 2000 1986 1977 2007 1960 -
1985
1998
dosud
1992
2006
2008
2008
2004
1995
2005
dosud
1988
1997
dosud
2004
2005
dosud
1982
1974
1993
2008
1994
2010
dosud
1990
2002
1995
1989
2008
1962
Bohumil Fišer
Alena Foktová
Miroslava Fonosová
Markéta Francouzová
Gabriela Fričová
Václav Fronk
Aleš Frýdl
Marie Helene Grey
Yvona Hájková
Miloslav Hamouz
Eva Hanzlová
Marie Hanzová
Kevin Healy
Lenka Hečková
Veronika Hejcmanová
Marie Herzingerová
Eva Hnátková
Hochmanová
Romana Holečková
Jan Holek
Božena Holková
Ivana Hotová
Jana Hromádková
Helena Hrubešová
Miloslav Hurt
Eva Chárová
Eva Choděrová
Věra Chvapilová-Jelenová
Karel Jakoubě
Eliška Janková
Eva Javůrková
Jiří Jeník
Konrád Jílovský
Ctibor Jirásek
Pavel Kadlec
Marie Kameníčková
Alena Kerhartová
Zdeněk Kleprlík
Milan Klouček
Jan Kobliha
Eva Koláčková
Martin Konopásek
Pavlína Kotasová
Marie Králová
Libuše Kubíková
Luděk Kučera
Zdeněk Kučera
Hana Kučerová
Jan Kunc
Vladimír Kundera
Jiří Kupr
Jaroslav Kurz
Josef Lagner
Miroslav Leixner
M, Fy
Čj, Aj
Rj, D
Bi, Ch, Z
Vv
Čj
M, Fy
Aj
Ov, ZSV
Nj, Aj, Tv
Čj, Aj
Tv, Čj
Aj
Aj, Nj, Z
Bi, Ch, Fy
Tv, Sh, TvZ
Z, Tv
Nj
Z, Tv
M, Fy
M
M, Fy
M, Fy
Čj, ZSV, Ov
Tv, Z
Z, Tv
M, Dg
Fy
Čj, D
Nj
Čj, Nj
Ch, Fy
M, Dg, OV
ASŘ, účetnictví
Nj
M, Dg
Ch
Tv, D
M, Fy
Rj, Čj
M, Z
Čj, Hv
Ch, ZVOP
M, Dg
VT
Z, Rj
programování
Tv, Z
Čj, Rj
ZVOP
L, D
M, Dg
12
2010
1978
2003
1997
2000
1989
1994
1984
1998
1995
2004
2003
1999
1987
1978
2005
2002
2012
2001
1972
1992
1972
1955
1995
2008
1988
2002
1961
1985
1979
1999
1990
1953
1986
-
2013
1981
dosud
dosud
2000
1992
1995
1991
1996
1997
2008
2005
dosud
1992
2014
2005
2014
dosud
dosud
1975
2000
1957
1996
2011
1990
2002
1964
2008
2002
2001
1993
2003
Marie Libichová
Graham Lindsey
Eliška Luxová
Pavel Maier-Šimoníček
Markéta Málková
Robert Manaco
Jan Maryško
Miloslav Mašek
Pavla Maťátková
Květa Mattioliová
Miloslav Moc
Bohumír Mráz
Jaroslava Mrázová
Karel Müler
Josne Ndoyi
Eliška Nováková
Jiří Novotný
Jiří Nový
Lucie Pagová
Zuzana Panušková
Helena Pátková
Petra Patočková
Věra Pavlíková
Bedřich Pazderník
Marie Pernerová
Eva Petriková
Milan Petříček
Václav Pícha
Danuše Píchová
Bohuslav Pistulka
Heinz Plath
Dana Pochmanová
Zdeněk Pokorný
Emanuel Polnauer
Ludmila Pospíšilová
Jana Procházková
Marie Přibylová
Kamil Punda
Marcela Rafflerová
Lucie Randáková
Karel Rerich
Vladimír Richter
Olga Roubínková
Jaroslava Růžičková
Lucie Rychtrová
Jan Říha
Miroslav Říha
Anna Říhová
Hustaz Sarki
Miroslav Sekera
Jana Sekerová
Emil Semler
Pavel Schamberger
Petra Schlenker
Aj
Aj
Rj
M
M
Aj
Čj, Hv
EO, zprac.informací
Čj, D
Ta
Čj, D, ZSV
Bi, Fj
ZOP
Aj
Vv
Programování
EvH
Aj, Bi
M, Dg
Aj
Bi, Ch
Fy, M
Bi, Z
Fy, Ch
ZOP
Nj
Čj
Bi, Ch
Nj
Ch
Tv
ZOP
Bi, Ch, Fy
Nj
ZOP, ŘMV, TG
Ch
Bi, Ch
Tv
programování
M, Vv
Bi, Ch
IVT
Bi, Tv
Čj, Frj
Aj
Nj, Rj
Čj, Nj
13
2013 - dosud
1994 - 1995
2002 - 2002
2007 - 2008
2004 - 2005
1993 - 2000
1981 - 1982
1993 - dosud
2000 - 2004
1978 - 2008
1997 - 1997
1994 - 1998
2000 - dosud
2007 - 2012
1991 - dosud
2005 - 2005
1995 - 1997
2001 - 2003
1988 - 1997
2008 - 2009
1991 - 1992
2005 - 2008
1990 - 1994
1999 - 2008
2005 - 2007
1994 - 1995
2015 - dosud
Václav Skála
Jiří Smrkovský
Jan Sobotka
Miromila Sobotová
Ivana Srkalová
Jitka Staňková
Markéta Strašrybková
Milan Svoboda
Martin Sýkora
Alois Šabaka
Marcela Šedivá
František Šimon
Emil Širčina
Václav Šístek
Ivana Šlejharová
Marie Šoralová
Jiří Špaček
Marta Špringlová
Iva Štechová
Bohumil Štoček
Stanislav Tetřev
Vladimír Tichý
Karel Topinka
Miroslav Tůma
Věra Turková
Marie Turňová
Petra Ulrichová
Dagmar Vacková
Jan Vajner
Ctirad Vaník
Vladimír Vašíček
Zdeněk Vejražka
Antonín Vejtasa
Jaroslav Veverka
Ivana Vodičková
Madelaine Voláková
Rudolf Volf
Tomáš Volmut
Hana Vondráčková
Stanislava Vyhnálková
Pravoslav Vykouk
Stanislav Zahradník
Jana Zálužská
Magdalena Závodská
Lenka Zichová
Jiří Zlatohlávek
Dagmar Želivská
Josef Žižka
Tv, M
IVT
Bi
Z, Bi
Ch, M
Čj, Nj
Aj
Bi
Tv, Z
VT
psaní strojem
Tv
latina, řečtina
M, Fy
Nj, Čj
psaní strojem
Č, D
Bi, Ch
Dg
Tv
D, Čj,
2002
1989
1987
2006
1999
1979
1975
1978
1970
2001
Rj, Zv
Tv, Bv
Čj, Ov
M, Dg
Čj, Nj
D, Z
Čj, D
M, Fy
D
sekretářská praxe
IVT
Čj, ZSV
Nj, Rj
Z, D, TA
M, Fy
M, Fy
Bi
Tv, Rj
M, Dg
Tv, Nj
Nj, Čj
Nj, Z
M, Fy
Aj, D
14
1982
2003
2002
2008
2003
2014
2001
2008
1971
2014
2006
1986
1992
2006
-
2003
1996
1992
dosud
1980
1999
1978
1979
2008
2008
2007
2009
dosud
2009
2006
2015
dosud
2009
1999
2015
2007
1992
dosud
2007
PŘEHLED ABSOLVENTŮ
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1949
osmá
Ctibor Jirásek
Blanka Čiháková
Zdeněk Dvořák
Stanislav Jirásek
Jarmila Klímová
Eva Kollerová
Gerhardt Kubalík
Danuše Kulhavá
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1950
osmá
Vladimír Kundera
Ludvík Bradáč
Ivo Cahák
Čestmír Cajthaml
Mojmír Dolejší
Vilém Hájek
Ota Janoušek
Jaromír Jirásek
Věra Justichová
Anna Koudelková
Danuše Maršíčková
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Jaromír Kunc
Jiří Lukavský
Jitka Nováková
Václav Reidl
Sáva Srp
Vladimír Šanda
Josef Vogel
Dagmar Maxová
Hana Meixnerová
Jiří Nešvara
Marianna Ponocná
Václav Praj
Oldřich Srbecký
Josef Sumera
Eva Štechmülerová
Taťána Štechmülerová
Marie Valachová
1951
osmá
Vladimír Matějíček
Václava Altová
Vlastimil Aubrecht
Alena Bečáková
Jiří Bouček
Jindřich Boula
Jaroslava Černá
Eduard Deutsch
Helena Fajmanová
Jiřina Havlová
Hanuš Holub
Věra Janoušková
Jarmila Krahulcová
Alena Kučerová
Karel Kurka
Vlastimil Kylíšek
Jarmila Paterová
Josef Patočka
Drahomíra Síbová
Blanka Šašková
Jitka Šeblová
Jan Štěpnička
Božena Šubrtová
Miroslav Tuček
Karel Tůma
Vlastimila Žaludová
15
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1952
osmá
Vladimír Mayer
Karel Budař
Jiří Dvořák
Jan Hájek
Josef Hora
Marian Klíma
Pavel Knorr
Dalibor Kolařík
Alena Lhotáková
Jaroslav Máša
Anna Patakiová
Karel Patera
Vladimír Pokorný
Václava Povová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Jaromír Rückl
Milan Rucký
Josef Řoutil
Vladimír Smejkal
Václav Smeták
Václav Starý
Václav Šimek
Eva Šourková
Věra Švýcarová
Vladimír Vališ
Hana Voglová
Josef Žák
1953
osmá
Jiří Koukolík
Jaroslava Bártová
Milan Bednář
Annamarie Fuchsová
Naděžda Hejdová
Helena Horová
Václav Kloubek
Vladimír Kníže
Zdeňka Krejcárková
Annamarie Kuncová
Marie Mufová
Věra Němečková
Josef Patočka
Dagmar Patrovská
Václav Peroutka
Dagmar Plecháčková
Květuše Procházková
Iva Průšová
Marie Rohlová
Libuše Šrédlová
Růžena Tvrdá
Olga Ulmanová
Bohumil Urban
Zdeněk Veith
Drahoslava Venclíčková
16
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1955
čtvrtá
Anna Košařová
Alena Belšánová
Jiří Habel
Iva Horáková
Thusnelda Hornová
Zdeněk Lhoták
Irena Matoušková
Světluše Nemastilová
Lubomír Novotný
Zdeněk Pech
Irena Petýrková
Zdeněk Schamberger
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Soňa Šmídová
Vladimíra Šourková
Josefa Štrosová
Eva Vášová
Milan Vítek
Jiří Volek
Milan Vořech
Zdeňka Vybulková
Dagmar Zinekerová
Josef Žalud
1955
čtvrtá
Zdeněk Bican
Hana Freimannová
Jan Frolík
Heda Grunclová
Zdeněk Husák
Jarmila Jírová
Jiří Jiříček
Marie Kratochvílová
Rudolf Krejčík
Hana Leitnerová
Hana Macháčková
Dagmar Marková
Jiří Nachtigal
Václav Novotný
Alfréd Schmidt
Jan Sikora
Gertruda Sittová
Josef Sladovník
Pavel Špaček
Miroslav Švancar
Richard Tupý
Jiřina Vlachová
Jozef Zorvan
17
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1956
jedenáctá
Josef Lagner
Dobroslava Adamcová
Jaruška Auerweková
Jiří Běhal
Jaroslav Fridrín
Ivan Gruncl
Marie Hoffmannová
Danuše Chalupecká
dobromír Kaplan
Jaroslava Kocourková
Jaroslava Koudelková
Ilona Kuchařová
Blanka Linkeová
Ladislav Lukavský
Jan Matěj
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Vanda Moncseková
Josef Morc
Alena Peroutková
Ladislav Petrtill
Jaroslav Praj
František Rákos
Zdeňka Svatopolská
Herbert Svoboda
Libor Štětka
Bohumil Vacek
Josef Vacek
Eva Viltová
Anna Vykysalová
Liana Watziková
1957
jedenáctá
František Šimon
Jaroslav Broul
Jaroslav Brunza
Jaromír Brynda
Ján Čierný
Jiřina Dufková
Dagmar Fiřtová
Josef Gutwald
Jan Holub
Miroslav Janský
Hana Ječmenová
Jaromír Jirásek
Jiřina Jirásková
Jan Kadoun
Helena Keberlová
Václav Kindl
Antonie Kirschová
Stanislav Klátil
Frieda Kohlschütterová
Brunhilda Konrádová
Jiří Krčmář
František Laštůvka
Helena Nováková
Jana Novotná
Miroslav Prchal
Zdeněk Punda
Marta Rabanová
Antonín Rudolf
Jindřich Řehoř
Gerhard Schwarz
Jaroslava Sládková
Jaroslav Svoboda
Hana Trachtová
Milan Vachalec
18
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1958
jedenáctá
Libuše Kubíková
Jindřich Brunclík
Eva Černá
Jan Davignon
Jindřich Fiedler
Ladislav Hoch
Mária Kaňuščáková
Hana Klímová
Eva Makovcová
Karel Maleček
Jaroslav Michalec
František Neuman
Gertruda Papežová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Miloslav Pecina
Marie Raisová
Jiřina Rojíková
Jiří Svatuška
Marie Škachová
Karel Šlapák
Milan Špringl
Hana Vágnerová
Luděk Viktora
Karel Vintr
Josef Žejdl
1959
jedenáctá
Josef Lagner
Zdeněk Barchánek
Dáša Bartošová
Hana Benešová
Jiřina Bittnerová
Jana Boušová
Anna Dobošová
Josef Dvořák
Zdeněk Erneker
Marie Ešnerová
Ditmar Hauptvogl
Jan Heran
Jiří Horák
Marie Jiravová
Miroslav Jirkal
Pavel Kindl
Vlasta Korandová
Vlastislav Majer
Jaroslava Mandlíková
Blažena Mášová
Jaroslava Nezbedová
Dieter Nobis
Milena Pavlová
Jiří Peřina
Jaroslava Petrlíková
Jaroslava Rousová
Irena Rýglová
Jiří Seman
Kristina Suchá
Jam Svoboda
Hana Šircová
Pavel Vacek
Jana Vernerová
Alena Všední
Petr Wisner
19
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1960
jedenáctá
Danuše Píchová
Jaroslava Andrlová
Ján Bartko
Eva Benešová
Miloslava Benešová
Petr Cink
Antonín Engler
Jiří Fridrín
Jaroslav Havlíček
Renata Herbstová
Petr Horáček
Eva Chaloupková
Hana Jánská
Eva Kaufmanová
Miroslav Klimeš
Vilma Kohoutová
Jana Kostínková
Zdeněk Krušina
Jiří Lepič
Petr Malý
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Petr Matěj
Jiří Moucha
Josef Neumann
Petr Obyt
Eva Pelcmanoová
Vladimír Pištěk
Marie Seemanová
Blanka Součková
Eva Strolená
Marie Sůvová
Růžena Sůvová
Alfréd Šíma
Eva Šmejkalová
Rotraud Tillová
Emilie Tomášová
Eva Trávníčková
Taťána Třmínková
Jaroslav Velhartický
Reinhard Zeisberger
1961
jedenáctá
Eliška Luxová
Růžena Bartošíková
Jiří Bažant
Marie Černá
František Dvořák
Heidrun Emingerová
Eva Fiedlerová
Eva Frantová
Václav Frolík
Amalie Görtnerová
Zdeněk Jíra
Michael Kára
Dagmar Khajlová
Magda Košková
Helena Kupšovská
Anna Lindworská
Ivan Mašek
Marianna Mendová
Zdenka Novotná
Jiřina Pajdlová
Erika Piewaková
Jana Plachtová
Eliška Pospíšilová
Petr Roháč
Hana Rumplíková
Zdeňka Růžičková
Hana Smolíková
Jana Stodolová
Stanislava Štalmachová
Zdislava Valentová
Jaroslav Vlach
Jaroslava Vomáčková
20
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1962
3.
Josef Lagner
Eva Bělecká
Jana Benešová
Dagmar Buzická
Jana Holá
Anna Hronová
Věra Ječmenová
Petr Kolář
Danuška Křenková
Milan Kučirek
Brigita Lohwasserová
Gerhard Mages
Hana Matysová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1962
3. dálkové studium
Josef Lagner
František Bělecký
Jiří Borovka
Václav Hladeček
František Kamenský
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Markéta Mórová
Helena Nováková
Miroslav Outerský
Jana Pavlová
Marie Pilipčincová
Irena Plecitá
Blahoslava Prokopová
Jana Seifertová
Miluše Suchá
Jitka Šubrtová
Zdeněk Waldmann
Jan Koutský
Miroslav Loskot
Bořivoj Nemastil
Jaroslav Pokorný
1963
3.
Danuše Píchová
Jitka Adamcová
Soňa Bendová
Ilona Buňatová
Jana Bylinová
Lea Eliášová
Petr Görner
Miroslava Hubačová
Halina Jírová
Perpetua Karchňáková
Dagmar Kárová
Alena Kloubková
Eva Knížková
Jitka Komeštíková
Jana Krausová
Ivanka Kuchařová
Ilona Mairichová
Zdeňka Nimsová
Vojtěch Poch
Venuše Sadílková
Vlasta Schönová
Josef Sloup
Eva Smilová
Helena Stodolová
Jaroslava Vaňurová
Hana Žáčková
21
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1965
3.
Josef Lagner
Libuše Bártová
Alena Bedrlíková
Blanka Benešová
Jana Brunclíková
Hana Etčerová
Eva Fiedlerová
Marie Glöcknerová
Hana Hoffmannová
Jiří Hubka
Jaroslava Jenčová
Zdeňka Jiroušková
Ilona Klátilová
Marcela Kloubková
Eva Knížetová
Jan Kobliha
Helena Kočová
Ludmila Kostínková
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Daniela Králová
Jiří Liška
Dana Lysová
Jaroslav Matouš
Blanka Mrázková
Ivan Mrklas
Jarmila Müllerová
Václav Pechr
Blanka Solovjevová
Alena Suchá
Jaroslava Šístková
Milan Špirk
Soňa Štollová
Jiří Švarc
Naďa Víchová
Bohuslav Viták
Věra Votrubová
1966
3.A
Marta Tesařová
Eva Alferiová
Marcela Cajthaamlová
Hana Cmuntová
Ivana Dušková
Radoslava Friedrichová
Dana Hanzlíčková
Jana Herbstová
Miroslav Hodač
Jana Chromá
Helena Jiroušková
Renata Klimešová
Jana Kozáková
Nora Králová
Julie Lapková
Hana Lukášová
Eva Matoušová
Marie Mirovská
Milena Palmová
Irena Podsedníková
Anna Poskočilová
Jiří Spal
Alena Školová
Břetislav Šubrt
Jaroslav Toman
Jiřina Tovtová
Věra Votrubová
22
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1967
3.A
Marta Špringlová
Dana Adamová
Jarmila Barešová
Jaroslava Bártová
Růžena Cebeová
Stojan Dončev
Tomáš Dráb
Věra Dušková
Jaroslava Hakenová
Marie Hofericová
Libuše Hochmannová
Ludmila Hufnagelová
Krista Jarolímková
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1967
3.B
Ctibor Jirásek
Hana Benešová
Alena Burgrová
Oldřich Cicvárek
Alena Desenská
Blanka Eklová
Eva Hojdová
Eva Hüblerová
Marcela Hubová
Danuše Kapounová
Ivana Kratochvílová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Vladimíra Kubíčková
Radmila Lebedová
Věra Martínková
Jan Smrž
Věra Svítilová
Michal Šembera
Alena Štěpánková
Marcela Šturcová
Jana Třešňáková
Jana Vykouková
Alena Zavřelová
Milan Lorenz
Eva Musilová
Helena Nováková
Vladimíra Pochmanová
Karel Rohozný
Eva Smejkalová
Jindřiška Soukupová
Marie Tůmová
Milan Vosáhlo
1968
3.
Danuše Píchová
Věra Bendová
Běla Dankovičová
Vlasta Figrová
Alena Kasíková
Vlastimila Koutská
Jitka Krausová
Libuše Krejzová
Miroslav Macháček
Anastázie Mayerová
Daniela Pallová
Eva Pešlová
Ilona Přibylová
Miroslava Razáková
Božena Stňková
Marie Škorpíková
Vincenc Zábojník
23
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1969
3.
Jiří Zlatohlávek
Blanka Anderlová
Pavel Axamit
Libuše Dicová
Richard Hazdra
Karel Herbst
Zora Hrabáková
Hana Hrůnková
Josef Hůlek
Jitka Chlupáčková
Jana Janecká
Marie Jirková
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1970
3.
Marta Špringlová
Jana Babáčková
Alena Beránková
Ludmila Hermanová
Milada Jandová
Hana Kozáková
Anna Krčmářová
Lenka Marešová
Naděžda Nováková
Helena Outerská
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Eva Jůzlová
Miroslav Kindl
Věra Lysová
Eduard Matějka
Jitka Pechová
Jiří Rosa
Hana Roubaalová
Vítězslava Šemberová
Irena Šlosarčíková
Jitka Štěpánková
Lucie Vlasáková
Jan Rom
Antonín Rovner
Hana Sochorová
Hana Srbecká
Vlasta Šlajsová
Helena Špačková
Stanislava Veselá
Jiří Závodský
1972
4.
Danuše Píchová
Jaroslava Borkovcová
Vladimíra Francová
Ivana Hanzlíčková
Naděžda Hazdrová
Růžena Karasová
Miloslav Kubeš
Ivana Mezerová
Ludmila Myslivečková
Olga Petrásková
Lenka Petrlíková
Dagmar Plecháčová
Jitka Šarochová
Miroslava Štichová
Daniela Šubrová
24
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1973
4.
Rudolf Volf
Eva Čermáková
Anna Fenclová
Blanka Halánková
Hana Hradcová
Věra Chadimová
Ladislava Kačenová
Věra Kovrzková
Miloslava Kučerová
Karel Linhart
Zuzana Maštalířová
Jana Miltová
Jarmila Níčová
Jaromír Ovesný
Eva Podolánová
Lenka Popelářová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Eva Richterová
Marcela Ryšková
Vlastimila Římsová
Jitka Sejkorová
Ludmila Skolilová
Hana Skřivánková
Zoja Tehlárová
Dagmar Tuhá
Jana Urmanová
René Vlasák
Jarmila Vykouková
Valentina Zavacká
Hana Závodská
Milena Zavřelová
1974
4.
Hana Vondráčková
Miroslava Boučková
Dáša Drchoňová
Vladimír Drvota
Marcela Fojtíková
Miroslava Hlaváčková
Jaroslava Kosová
Daniela Kundrátová
Alena Markvartová
Magdalena Nikodýmová
Jitka Pešlová
Naděžda Peterková
Petr Randus
Helena Řeháková
Eva Schieková
Milada Šlangalová
Anna Šmídlová
Růžena Šrutová
Miloslav Valach
Božena Vejražková
Miroslav Velek
Blanka Voborníková
Jan Vobruba
25
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1975
4.
Jitka Krausová
Jitka Adamcová
Ivana Bachtinová
Květuše Borkovcová
Jiří Bučil
Jaroslav Čermák
Jana Holoušová
Jitka Kačenová
Vlasta Kahounová
Miroslav Karda
Eva Karlíková
Petr Kirsch
Helena Klašková
Alena Klímová
Karel Kočí
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Josef Lagner
Danuše Linhartová
Jitka Maršíčková
Milena Pečená
Marie Pokorná
Vladislav Rapprich
Dana Šafářová
Irena Štěpánková
Vladimíra Štěpánková
Hana Vágnerová
Jan Velek
Tamara Zárudenská
Markéta Zyková
1976
4.
Miroslav Leixner
Dagmar Götzová
Blanka Hanzlíková
Roman Herzog
Petr Holodňák
Drahomír Horák
Jiří Cháb
Ivana Chaloupková
Drahoslav Klíma
Jana Klofáčová
Pavel Končal
Magda Krausová
Jana Kubricht
Alena Kurková
Alena Kürschová
Šárka Lakatošová
Stanislava Lišková
Jiří Máša
Eva Mikolášková
Jaroslava Nagyová
Jana Panochová
Adéla Ročková
Zdena Severinová
Jaroslava Šolcová
Pavla Štumplová
Blažena Šubrtová
René Toms
Hana Tupá
Jaroslava Tvrdá
Eva Závodská
26
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1977
4.
Rudolf Volf
Rudolf Atltschul
Zdeňka Dvořáková
Miluše Fialová
Ywetta Götzová
Jana Hošková
Pavel Hudeček
Jitka Chobotová
Zuzana Chrastinová
Lenka Justová
Vladimír Kalouš
Jiří Karnoš
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Dana Kořínková
Eva Kotěšovcová
František Matys
Ivana Oliveriusová
Dana Ondráčková
Miroslava Safernová
Michael Ungermann
Ivana Veselič
Zdeněk Zelenka
Jana Zelinková
1978
4.
Marta Špringlová
Nelly Arientová
Iva Civínová
Pavel Čech
Vítězslav Grünbaum
Eva Hájková
Jaroslav Holán
Dana Hošková
Liana Chytráčková
Ivana Jandečková
Alois Komorous
Hana Kubalíková
Karolína Kubátová
Lenka Kubínová
Eva Kučerová
Marie Menclová
Lumír Mitáček
Eva Níčová
Jaroslav Otradovec
Miloslava Pešková
Jana Podlenová
Michaela Pokorná
Zdeňka Pýchová
Stanislava Schaková
Doris Skořepová
Pavel Šlambora
Petr Šota
27
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1979
4.
Jitka Krausová
Marcel Babilonský
Oliva Berkiová
Jiří Doseděl
Anna Gelčinská
František Herynk
Ivana Hrochová
Renata Chocholoušová
Pavel Libich
Ivana Maříková
Miroslav Melnyk
Alena Michalová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Olga Novotná
Donka Petková
Kateřina Petřivalská
Zdeňka Pospíšilová
Martin Ryjáček
Jana Scgauerová
Vilma Schieková
Vladimír Šmídl
Milena Šulcová
Alena Vorlíčková
Marie Zrebná
1980
4.A
Pravoslav Vykouk
Ladislava Bartošová
Jitka Bělohlávková
Irena Cypzirschová
Ivo Dieti
Miroslava Erbenová
Eva Honsová
Lucie Chudáčková
Jitka Kučerová
Zdeňka Kyselá
Jitka Libertinová
Jana Magadová
Jiří Marinčák
Jaroslava Markupová
Dimosthenis Michailidis
Helena Mišejková
Zdeňka Moutvičková
Karel Panocha
Ilona Pášová
Jana Satrapová
Eva Staňková
Zdena Vachalcová
Jaroslava Vlčková
Alena Vyjídíčková
Jaroslav Zítko
Milena Znamenáčková
Vladimíra Zýková
28
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1980
4.B
Rudolf Volf
Dagmar Beranová
Eva Bezuchová
Eva Bučilová
Daniela Císařová
Tomáš Černý
Jiřina Doležalová
Dagmar Holá
Milena Holomojová
Helena Janová
Pavel Kadlec
Jitka Lesáková
Vladimír Němec
Zuzana Nová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Pavel Petkov
Jindřich Petrlík
Ilona Pochová
Lenka Polešovská
Jiří Sadílek
Jaroslava Semerádová
Josef Studnička
Zdeněk Šubr
Iveta Vachalcová
Jaroslava Veith
Hana Vlachová
Jiří Zelinka
Pavla Živnůstková
1981
4.A
Marie Hanzová
Jana Adamová
Dana Čižinská
Kamila Dědičová
Stanislava Dratovníková
Hana Ďstiebrová
Dalibor Duda
Jaroslava Grögerová
Věra Grögerová
Jaromír Hanzlík
Vratislav Homola
Hana Hylská
Petr Košťál
Věra Kováčová
Richard Kropáček
Růžena Lamačová
Jana Machová
Helena Malá
Rudolf Malý
Iveta Martínková
Zuzana Mohylová
Roman Přibek
Jan Sehnal
Iva Svobodová
Vladislav Sýkora
Jiří Tesař
Zuzana Trávníková
Lenka Ulahelová
Pavel Vinš
Jana Zúrová
Milan Zyka
Helena Zykmundová
29
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1981
4.B
Jan Kobliha
Ivana Arnoldová
Roman Borkovec
Vladimíra Brunzová
Tomáš Heinisch
Zdeňka Holobírková
Lubomír Chmelař
Petr Kasal
Jindra Köstnerová
Jiří Kouba
Ludmila Málková
Martin Matějka
Ivan Moltaš
Jana Mondoková
Hana Mrázková
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Stanislava Němcová
Karel Novák
Dana Oliveriusová
Ladislava Paterová
Pavla Potměšilová
Rudolf Pravda
Jaromír Pýcha
Dana Tošová
Petra Urbanová
Dana Viktorová
Milan Zeman
Zuzana Zvolánková
Pavla Žižková
1982
4.A
Ivana Šlejharová
Jana Adamcová
Iva Arientová
Martin Cahák
Jarmila Ernygrová
Štěpán Hós
Michal Chudáček
Radana Jančová
Zuzana Jílková
Petra Jirkalová
Pavel Lamač
Dana Málková
Vladimír Marek
Jana Martinovská
Jaroslav Müller
Karel Müller
Hana Naušová
Lenka Nigrínová
Jaroslava Obrubová
Miloslav Pohl
Jiří Poruba
Jitka Posejpalová
Zdena Semotámová
Roland Stelzer
Miroslava Tučková
Jiřina Ulrichová
Luboš Urx
Milan Vaskivskij
Zdeňka Weingartová
Marcela Wichtová
Dana Zinekerová
30
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1982
4.B
Jan Holek
Eva Dobošová
Pavel Dvořák
Blanka Frašková
Dita Grunclová
Jana Grünertová
Dagmar Havlíková
Miroslava Hulínská
Petra Kalousová
Antonín Klíma
Rozálie Kovačiková
Viktor Kraner
Jiří Kunášek
Lenka Kyriánová
Věra Luxíková
Miroslava Našincová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Marie Němcová
Miroslava Patrik
Jitka Plecitá
Anna Pokorná
Karel Růžička
Jindřiška Strádalová
Alexandra Sýkorová
Jiřina Šefrová
Jana Špuláková
Dana Válková
Vladimír Velechovský
Ivana Vránová
Miroslava Vránová
Jana Vyhnánková
1983
4.A
Jitka Emingrová
Valentina Baliharová
Dana Brhelová
Martina Česalová
Jana Dulinová
Lenka Heinischová
Jitka Hlaváčková
Dagmar Ježková
Iva Kalivodová
Dagmar Klimová
Šárka Kopallová
Ivana Košťálová
Ivana Kotyzová
Vladislava Markytánová
Ludmila Mutlová
Karel Novotný
Marie Pecháčová
Marcela Pevná
Miloš Procházka
Tomáš Pulchart
Eliáš Roško
Jitka Růžičková
Pavel Řach
Ivan Schamberger
Ilona Schönbelová
Hana Slepičková
Dana Švarcová
Jana Vasilovová
Pavel Velek
Dana Vlčková
31
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1983
4.B
Alena Bubeníčková
Iveta Bálková
Iveta Boháčová
Jana Brdková
Michala Dietiová
Jana Fajmanová
Lenka Feferlová
Lenka Fišerová
Dana Grünertová
Jitka Helingerová
Ivana Herešová
Jitka Hollová
Petr Husák
René Janouch
Iveta Klicmanová
Jana Krupičková
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Radomír Lipka
Šárka Mášová
Iveta Miřijovská
Lenka Navrátilová
Olga Pacnerová
Jana Palusková
Helena Polívková
Pavel Raška
Marcela Sembdnerová
Romana Šafránková
Blanka Ševčíková
Věra Šlangalová
Ivana Šoralová
Rostislav Zilcher
Petr Živnůstka
1983
4.C
Václav Skála
Jana Bláhová
Alena Boháčová
Petr Čech
Pavel Förster
Lenka Horová
Renata Lukešová
Dana Machotová
Karel Matuška
Eva Michálková
Alena Pačutová
Ivana Rebitzerová
Šárka Šmejkalová
Milan Špringl
Ivana Taušová
Irena Tížková
Radka Vachalcová
Jiří Vaigl
Libuše Vaněrová
Ivana Vaníková
Lenka Voitová
Vladimír Volman
Ivana Wawriczová
Alena Wiedemannová
Radka Wockerová
Jindra Zouplnová
32
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1984
4.A
Rudolf Volf
Štěpánka Benešová
Monika Čapková
Jan Davignon
Monika Gelčinská
Jana Chmelařová
Martina Janochová
Dagmar Ježková
Jiří Kloubek
Jitka Kohoutová
Jaroslava Koritková
Alena Loskotová
Renata Lukešová
Jiří Macas
Dita Marková
Zuzana Mojžišová
Jiřina Neumannová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Dana Plocová
Roman Proch
Dana Rádlová
Lenka Richterová
Ervín Rosenkranz
Martina Sedláková
Libuše Schöllová
Romana Šafránková
Ivana Walterová
Lenka Walterová
Ludmila Zbudilová
Pavel Zeman
Iveta Zikmundová
Josef Žejdl
Romana Železná
1984
4.B
Ing. Bohumila Dykastová
Miroslava Cilichová
Ivana Desenská
Marcela Horčicová
Marcela Horová
Alena Hyrmanová
Bohumír Janda
Vladimír Jelínek
Vladislava Jiříková
Jiřina Kárníková
Romana Kricnerová
Renata Křenková
Šárka Kulíšková
Lenka Kvapilová
Luboš Laca
Miroslava Magová
Hana Marková
Jitka Mojžíšová
Jitka Petrlíková
Stanislava Prunerová
Stanislav Razák
Milan Růžička
Lenka Schlosserová
Hana Slabá
Drahuše Šafránková
Daniel Šmůla
Petr Tvrdý
Radovan Vodák
Lenka Zakopalová
Jan Žižka
33
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1985
4.A
Jan Kobliha
Eva Brodská
Ivana Fialová
Jana Fišerová
Ivana Hartmanová
Šárka Holzknechtová
Věra Chatrná
Jana Klímová
Romana Kluková
Venuše Kybalová
Šárka Líbalová
Iveta Majerová
Šárka Masaryková
Eliška Mašátová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Pavlína Němcová
Marcela Očková
Ivona Oppelová
Radka Panenková
Ivana Paterová
Vladimíra Poustková
Jana Procházková
Romana Schwarzová
Iveta Sulánská
Hana Talovicová
Jitka Trieblová
Jana Výborná
1985
4.B
PaedDr. Marie Hanzová
Alena Cimrová
Petr Doležal
Zdeněk Doxanský
Dana Harvotová
Šárka Jelínková
Libuše Justová
Sabina Klinková
Milan Köchrt
Soňa Krausová
Libor Kubala
Jaroslav Linhart
Eva Menšíková
Ivana Obuszáková
Hana Piewaková
Rostislav Reininger
Věra Řeháková
Jana Sadáková
Jiří Schamberger
Lenka Schrenková
Petr Tesař
Dana Třeštíková
Eva Vraspírová
Petra Wockerová
34
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1986
4.A
PaedDr. Jan Kobliha
Petr Bezold
Gabriela Bürgerová
Jana Čmuhařová
Jaroslav Hájek
Martin Kalabza
Daniel Köchert
Iva Krčková
Lenka Leitkepová
Skalická Marcela
Eva Martinovská
Oleg Mičko
Dana Osiková
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Lenka Richterová
Jiří Řehák
Martin Skula
Iveta Šašková
Kateřina Šašková
Šárka Šumová
Alena Vančurová
Věra Váňová
Petr Veselý
Jana Větrovcová
Simona Vocetková
1986
4.B
Jan Holek
Hana Erbenová
Renata Gálová
Jana Hauptová
Irena Holečková
Martina Horáková
Eva Chárová
Pavlína Jirásková
Šárka Juklová
Jana Kohoutová
Iveta Koppová
Martina Kovaříková
Soňa Kozibrádková
Věra Lucáková
Dana Martínková
Jana Neckařová
Eva Paterová
Milada Petzlová
Martina Roháčová
Jana Sedláčková
Věra Slepičková
Věra Slezáková
Jana Šaňková
Petra Ungerová
35
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1987
4.A
Jitka Emingrová
Radim Auervek
Eva Benešová
Světlana Borská
Pavlína Divišová
Marie Drahokoupilová
Jana Dubská
Harald Eichhorn
Michal Hodor
Michal Hornof
Zuzana Kinclová
Petr Kriemer
Radomíra Littová
Karel Mrnka
Tomáš Oppel
Ivana Palánová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Jaroslava Paterová
Martin Pavlíček
Kamila Pevná
Vratislav Podroužek
Jana Praščak
Lenka Puškárová
Roland Sachs
Monika Scholzová
Jitka Stakičová
Simona Syková
Lenka Štilipová
Roman Švec
Martin Vinter
Roman Vörös
Jaroslava Vospálková
1987
4.B
Alena Bubeníčková
Martina Beranová
Martina Bosáková
Šárka Černá
Jitka Dušejovská
Miroslava Fidlerová
Blanka Filipová
Martina Hájková
Petra Hrabáková
Jitka Kadlecová
Věra Kohoutová
Šárka Kolmanová
Marcela Kuliánová
Karina Makovcová
Pavlína Mráčková
Barbora Myšková
Eva Paterová
Pavlína Paterová
Kamila Procházková
Lenka Rumplíková
Helena Růžičková
Šárka Sedlmayerová
Ivana Špačková
Jana Šrotová
Jaroslava Šťáhlavská
Liana Štechmilerová
Vlasta Tejklová
Renata Turanská
Jitka Ullwerová
Radka Veithová
Marcela Vilhelmová
Radovana Vlčková
Eva Vovčičková
36
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1988
4.A
Ing. Jaroslava Mrázová
Marcela Bartošová
Alexandra Bečková
Rostislav Berchin
Tomáš Budinský
Jana Durilová
Radek Fišer
Petr Haisler
Daniela Ivanovová
Radana Jarošová
Roman Kačírek
Hana Kaňová
Romana Klátová
David Kneifl
Drahomíra Kohoutová
Renata Koukolíková
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Pavel Lohwasser
Miroslava Malá
Petra Müllerová
Jiří Partyk
Pavel Pastyřík
Pavla Pěchotová
Danuše Pokorná
Michaela Ramljaková
Jana Růžičková
Vlasta Říhová
Jan Schamberger
František Valášek
Michaela Vörösová
Marie Zajícová
1988
4.B
Rudolf Volf
Helena Benáková
Radek Braum
Petra Brdková
Antonín Budaj
Jana Dytrtová
Jiřina Feichtingerová
Radka Grossmannová
Stanislava Havlíčková
Romana Hiklová
Karla Krčmářová
Jiří Mrázek
Bohumila Neumannová
Simona Nosková
Petra Otradovcová
Miroslav Picka
Lucie Podlipná
Petra Rosenkranz
Václav Rozšafný
Monika Rumplíková
Zuzana Sedláková
Bohumila Sentenský
Květuše Skuthanová
Martin Sloup
Ivana Stefanová
Petra Šustáček
Radim Vacek
Lenka Václavová
Zdeněk Veselý
Lenka Vimmerová
37
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1989
4.A
RNDr. Petr Brant
Lenka Bednárová
Irena Brandlová
Martin Bureš
Stanislava Čechová
Jiřina Dobrovanská
Jitka Dolejší
Jana Hartmanová
Jiří Hegedüs
Hana Krtková
František Křenek
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Martin Kubučina
Lenka Kulihová
Martin Liška
Lubor Novák
Martin Plzák
Miloslav Podroužek
Jana Popeláková
Lenka Tejmlová
Radka Vachalcová
Dita Veithová
1989
4.B
PaedDr. Miroslav Tůma
Dita Cipínová
Irena Dobošová
Žaneta Fliegrová
Simona Heidenreichová
Zlatuše Hejlová
Věra Hihlánová
Markéta Jindřichová
Marcela Kalivodová
Eva Karochová
Pavlína Malá
Ivona Naskopulosová
Milena Pecháčková
Iveta Peková
Renata Pelcová
Jitka Ptáčková
Jiřina Růžičková
Radka Říhová
Radka Součková
Irena Strobachová
Renata Svobodová
Markéta Varadyová
Jana Vavřičková
Pavla Vrzáková
Kamila Vyžálková
38
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1990
4.A
PaedDr. Miroslav Tůma
Dušan Čejka
Pavel Čumpelík
Petra Dvořáková
Lucie Foubíková
Jakub Hanus
Lenka Hrbková
Jarmila Chitzáková
Petr Chlapec
Jan Janouch
Petr Jirásko
Ladislav Juhás
Petr Koloušek
Pavlína Koubková
Zdeněk Koza
Dana Kuncová
Robert Lanz
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Aleš Líbal
Jana Libecajtová
Jan Lisý
Radka Lišková
Petra Masopustová
Jitka Pecinová
Olga Pechová
Tomáš Peterka
Lucie Postičová
Olga Raiminiusová
Irena Rakušanová
Robert Rychlík
Marcela Synková
Kateřina Šlandorová
Daniela Živnůstková
1990
4.B
Mgr. Jan Holek
Simona Bálková
Magdaléna Bůžková
Žaneta Cibulková
Jaroslava Červenková
Veronika Duchoslavová
Zdeňka Fialová
Eva Figrová
Martin Fridrich
Ladislava Hájková
Libor Hós
Kamila Kocourková
Eva Komínková
Eva Kuklová
Daniela Miková
Martin Mužík
Andrea Paterová
Kateřina Plecitá
Irena Rakušanová
Marcela Schmidtová
Luděk Smetana
Martina Součková
Lenka Státníková
David Šádek
Jan Šebek
Martina Šebková
Lenka Švarcová
Alexandra Vacková
Gabriela Vávrová
Dagmar Viktorová
Andrea Volmanová
Martin Vondráček
Andrea Weissová
Blanka Zimmermannová
Jana Žlůvová
39
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1991
4.A
Stanislav Tetřev
Pavel Adamčík
Jaroslava Běhůnková
Květa Beňáková
Milan Bouška
Ondřej Calta
Martina Čebišová
Milada Čecháková
Romana Davalová
Martina Dittrichová
Ivana Gillichová
Marcela Grobová
Petr Hlaváček
Josef Horáček
Kateřina Hošková
Jiří Hrazdira
Václava Janoušová
Lenka Kinzlová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Iveta Kořínková
Šárka Kotálová
Pavlína Marinčáková
Martina Mezerová
Eva Nováková
Monika Opudová
Ladislav Plas
Marcela Prášilová
Gabriela Roháčová
Martina Rusek
Pavel Sobotka
Jiří Steklý
Martina Svoboda
Jana Šéblová
Květa Tomanová
Miroslava Zabloudilová
Romana Žižková
1991
4.B
Aleš Frýdl
Eva Balážová
Milena Berchová
Lenka Burešová
Miroslav Dieti
Michaela Holcová
Jaroslava Humlová
Ivana Chválová
Veronika Jindřichová
Andrea Katreničová
Dagmar Kronesová
Leona Kulhánková
František Kunšta
Andrea Lacová
Martina Maničová
Roman Matěj
Jitka Matoušková
Mirka Plesingerová
Luděk Pýcha
David Řezníček
Marcela Sandholzová
Hana Sentenská
Zdeněk Sigmund
Ilona Stružková
Michal Svoboda
Miroslav Svoboda
Martina Šikýř
Jitka Šolcová
Sabina Štěpánková
Petr Tenkonohý
Lenka Týřlová
Leona Urcová
Milan Vašíček
Michaela Velechovská
Iveta Vránová
Jitka Zemanová
40
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1992
4.A
Mgr. Romana Holečková
Iveta Anftová
Charlota Antošová
Renata Auerveková
Karel Čáp
Denisa Danielisová
Pavel Dušek
Lenka Dutá
Andrea Dvořáková
Darina Hahnová
Jana Hošková
Petra Hrabcová
Ladislava Hrbková
Anna Jandová
Barbora Jeníčková
Pavlína Kovandová
Petr Mařan
Andrea Nevolová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Lucie Nová
Kamila Nováková
Josef Obořil
Alena Pejšová
Kateřina Pišlová
Marek Pošta
Renata Rosezínová
Eva Rubášová
Pavel Řehák
Miroslav Sábl
Eva Svobodová
Jana Šachlová
Pavla Šauerová
Eva Štumpová
Vlastimil Trsek
Gabriela Víchová
Šárka Zvonařová
1992
4.B
Mgr. Zdeněk Kučera
Zlata Brzobohatá
Petra Burianová
Jakub Černý
Miloslav Dvořák
Ivana Hamouzová
Marcela Hořejší
Eva Kovačovičová
Kateřina Krausová
Luděk Lejsek
Iveta Linhartová
Miroslava Macasová
Ivana Melcová
Lenka Mrázková
Andrea Palánová
Radek Pavelka
Jana Pelzová
Jana Polišenská
Kamila Primusová
Gabriela Procházková
Petr Prokop
Pavlína Růžičková
Magda Sedlecká
Eva Strolená
Vladimíra Šafářová
Marcela Šímová
Marek Šlapák
Helena Špirková
Ilona Švehlová
Angelika Tapšíková
Petra Vejlupková
Blanka Zajíčková
Lucie Zámečníková
Libuše Zelenková
Radek Zenker
41
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1992
4.C
Mgr. Jan Holek
Lenka Aschenbrennerová
Štěpánka Bedrníčková
Michal Beňák
Eva Bezoldová
Andrea Davignonová
Petr Dlouhý
Petra Drahozalová
Vlasta Goronová
Jitka Havlíková
Monika Houdková
Olga Hurdová
Iveta Cholinská
Lucie Ištoková
Gabriela Kalousová
Iva Klímová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Miroslava Kloubková
Jan Kužela
Jaroslav Máliš
Antonín Maška
Pavel Mráz
Egon Nebřenský
Jiří Patera
Eva Prokšová
Kateřina Pušová
Hana Suchá
Michal Šimánek
Ladislav Šlégr
Marek Tapšík
Miluše Vávrová
1993
4.A
Mgr. Eva Hanzlová
Eva Barková
Žaneta Bartošová
Jakub Doboš
Lenka Doležalová
Tomáš Fabián
Jiří Franta
Alena Hufnagelová
Martina Janušková
David Kaplan
Andrea Kastnerová
Petra Köhlerová
Jaroslava Machutová
Dagmar Motyčková
Petra Pohnětalová
Andrea Procházková
Kateřina Procházková
Kamil Punda
Gustav Seifert
Stanislava Schmidtová
Miroslava Slavíková
Jan Tittelbach
Václav Tomášek
Martina Tuháčková
Jana Veselá
Pavla Viktorová
Jana Vránová
Dana Vyhnálková
Hana Wenzelová
Barbora Závodská
Karolína Zderčíková
42
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1993
4.B
Mgr. Pavlína Kotasová
Radka Beňová
Olga Bůžková
Martin Duda
Sylvie Janouchová
Luděk Kohout
Karel Köchrt
Radka Köchrtová
Jitka Koudelová
Stanislava Krásná
Hana Kreisingerová
Oldřich Krulík
Alena Matějová
Martina Maturová
Ingrid Matysová
Martina Müllerová
Petr Pavlíček
Lucie Pavlíčková
Irena Pertlová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
František Poživil
Miroslava Ptáčková
Jaroslava Radilová
Martina Skalová
Daniel Staněk
Jiří Sudzina
Lenka Suchá
Ladislava Svobodová
Lucie Šádková
Michal Šaroch
Alena Šebestová
Miroslava Šichtařová
Pavlína Šímová
Jana Štrálová
Vít Votruba
Michaela Zedníková
Jan Žejdl
1994
4.A
PaedDr. Jan Kobliha
Kateřina Benáková
Jan Benda
Jiří Benda
Lucie Broulová
Olga Bukovičová
Veronika Ernestová
Zdeněk Fujda
Petra Grünertová
Martina Havlíčková
Pavla Hončíková
Lucie Jakšová
Kateřina Kendíková
Petra Kotál
Václav Kreisinger
Doris Markvartová
Petra Mezerová
Jiří Myslík
Hana Němečková
Vladimír Novák
Dagmar Pavelková
Andrea Pokorná
Lenka Pokorná
Jiří Pospíšol
Marcela Procházková
Ludmila Sedláčková
Jitka Šimonová
|Jan Štumpa
Jan Šubert
Ladislav Valášek
Miroslava Vildová
Lucie Vilímlová
Vítězslav Vrána
Alena Zemánková
Ladislava Žilková
43
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1994
4.B
Mgr. Miroslava Auliková
Oldřich Bubeníček
Eva Cibulková
Pavla Čapková
Barbora Faktorová
Kateřina Fonosová
Pavel Francouz
Kamila Frková
Vladimír Herškovič
Lenka Holubová
Martina Chlebná
Klára Jeriová
Šárka Krausová
Jana Kyselicová
Edita Liesnerová
Jan Máliš
Vít Máliš
Jan Maška
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Monika Nagyová
Zuzana Panušková
Marie Pavlíčková
Pavel Pešta
Andrea Rosezínová
Petra Rouhová
Romana Sedláčková
Kateřina Segečová
Roman Sigmund
Pavel Staněk
Ivana Šeborová
Šárka Šnorová
Kamil Šťastný
Eva Ulčová
Antonín Viktora
Veronika Weignerová
1995
4.A
PaedDr. Miroslav Tůma
Petra Běhounková
Bohuslav Brož
Lucie Dicová
Tomáš Dupák
Jan Forst
David Havlík
Jana Hazdrová
Robert Chlán
Jaromír Jelínek
Vladislava Koblihová
Jana Kotková
Kateřina Koubová
Lukáš Kubík
Eva Kubizňáková
Filip Macák
Nikol Meyerová
Petra Pilenová
Michaela Pohlová
Silvie Richterová
Kamila Rokosová
Gabriela Rusó
Pavel Simčák
Stanislava Stujová
Lucie Šádková
Martin Šlapák
Jitka Šorfová
Andrea Štefanová
Kateřina Vránová
Petr Žibřid
Michaela Židlická
44
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1995
4.B
RNDr. Petr Brant
Jana Čechová
Martina Dvížová
Kateřina Farsangová
Václav Fronk
Martina Havránková
Petra Helclová
Simona Chržová
Nikol Janotová
Denisa Kulhánková
Denisa Letochová
Helena Mikolášková
Jitka Mrkáčková
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Eva Pagová
Karolína Pecharová
Petra Plachtová
Jiří Prskavec
Kateřina Rothová
Soňa Rothová
Jana Slavíková
Eva Šolcová
Danuše Štefanská
Jiřina Tutková
Filip Velímský
1996
4.A
Mgr. Zdeněk Kučera
Lucie Drvotová
Radim Jurco
Dana Kopecká
Tomáš Král
Lenka Králíčková
Jiří Krchov
Michaela Kunštová
Jana Lukášová
Petr Macháček
Jiřina Mejtská
Petr Novák
Petr Nový
Markéta Pešková
Andrea Pravečková
Petr Rücker
Zuzana Rydvalová
Vladimír Řáha
Danuše Štěpanovská
Michaela Tapšíková
Kamila Ťupeková
Radka Vaněčková
Hynek Volman
Radim Vrána
Radek Wencl
Alena Zimmermannová
Roman Žežulka
45
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1996
4.B
Mgr. Helena Pátková
Jana Beránková
Darina Hodačová
Daniela Homolová
Zdeňka Chybová
Jana Jakubíková
Gabriela Ječmenová
Lucie Kaličiaková
Karolína Kaňová
Lenka Karková
Kateřina Kollmannová
Veronika Košová
Martina Krajčovičová
Pavla Kročilová
Veronika Krušková
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Andrea Latnerová
Věra Medunová
Petra Montagová
Denisa Musilová
Soňa Myslíková
Michaela Rozenská
Hana Rychecká
Markéta Střelcová
Lenka Špačková
Jana Štětková
Ivana Thomanová
Vladislava Tonková
Jana Zemanová
1997
4.
PaedDr. Jan Kobliha
Marie Blažková
Ivana Doskočilová
Anna Hrodková
Lenka Hrůnková
Jakub Hudák
Petra Kendíková
Tereza Koubová
Jana Kováčová
Petra Králová
Klára Leštinová
Kateřina Masnicová
Hana Mühlbauerová
Štěpánka Pávková
Pavel Richter
Klára Roušalová
Emil Řezáč
Jitka Saicová
Eva Soukupová
Kamila Svobodová
Martina Štenclová
Barbora Vávrová
Markéta Vítková
Filip Wojtowicz
46
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1997
Septima
Ing. Jaroslava Mrázová
Petra Axamitová
Jaroslav Bartoš
Štěpán Cupra
Petra Dardová
Andrea Doksanská
Eva Dvořáková
Monika Gondek-Jedináková
Šárka Hanzlíková
Petr Hazdra
Lenka Hečková
Viktor Jakubík
Ladislava Jeřábková
Michal Koubek
Petra Krausová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Kateřina Kroftová
Hana Kučerová
Lucie Málková
Andrea Podolská
Vladislav Rapprich
Radim Strouhal
Barbora Šimíčková
Věra Tóthová
Ivana Traxlová
Stanislav Tuháček
Miroslav Vacek
Jana Vondrášková
Adéla Závodská
1998
4.
Mgr. Jan Maryško
Lenka Bartíková
Aleš Dašek
Kateřina Drexlerová
Josef Dvořák
Jana Klemešová
Jan Kneř
Ondřej Kozelek
Helena Kožíšková
Václav Král
Jan Krčmář
Otakar Krejcárek
Lucie Křiváková
Ladislav Mandík
Simona Pačmagová
Andrea Paparegová
Jiřina Řeřichová
Petra Sassmannová
Kateřina Stehlíková
Lenka Suchá
Richard Šimo
Hana Šrůtková
Veronika Štefanová
Zdeněk Štěpánek
Gabriela Štolová
Věra Šustrová
Pavla Vojtěchovská
47
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
1998
septima
Mgr. Květuše Borkovcová
Erik Arient
Michaela Beránková
Miroslav Haas
Petr Hájek
Lucie Havelková
Jana Houdková
Michal Chalupný
Vladimír Jeřábek
Radka Karková
Ondřej Maršíček
Petr Matěj
Adéla Mattauchová
Antoním Mejtský
Marie Michoňová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Vladimír Nedvěd
Monika Pémová
Andrea Podolská
Veronika Poláková
Stanislav Puffler
Marcela Rafflerová
Daniela Šichtařová
Eva Šímová
Ivana Traxlová
Miroslava Traxlová
Pavel Ťupek
Marta Vařeková
Alena Vitáková
Lenka Vrábelová
1999
Septima
Mgr. Magdalena Závodská
Zuzana Běhálková
Martina Bošková
Jan Bubeníček
Irena Čermáková
Jaroslav Drbal
Jana Drexlerová
Petra Hodačová
Jana Holková
Jaroslav Horálek
Pavlína Chaloupková
Kateřina Kidorová
Lucie Kouřilová
Petra Králíčková
Eva Kubů
Jakub Maurer
Martina Montagová
Kateřina Pavlíková
Lukáš Pulchart
Renata Štorkánová
Lenka Šustrová
Alena Vitáková
48
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
2000
Septima
Mgr. Květa Mattioliová
Kateřina Axamitová
Barbora Bešťáková
Michaela Brunclíková
Eliška Čapková
David Drexler
Martina Hodačová
Martina Holečková
Roman Horčic
Petra Huspeková
Jan Ječmen
Petra Kameníčková
Soňa Kaplanová
Jan Kidora
Ladislav Křížek
Kateřina Lukášová
Vít Mikolášek
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Kateřina Miksová
Věra Mišejková
František Moczerniuk
Petr Nacke
Lenka Nováčková
Antonio Nuñez
Markéta Pašková
Renata Popovičová
Pavla Procházková
Lucie Skřivanová
Karolína Subá
Lucie Sýkorová
Miroslav Švagr
Pavel Tuček
Kristýna Zábojníková
Lucie Záhorcová
2001
Septima
Mgr. Alena Bubeníčková
Ilona Babková
Hana Bačíková
Jan Bezucha
Michaela Drégrová
Josef Dvořák
Lenka Fujdová
Michal Hájek
Jiřina Hrabovská
Jana Chladná
Miloslav Janoušek
Jan Jeníkovský
Rudolf Joura
Jitka Kachlmaierová
Petr Kára
Dita Kidorová
Jan Křížek
Lucie Matysová
Eva Nackeová
Světlana Opltová
Barbora Paterová
Kamila Převrátilová
Kateřina Rafflerová
Klára Tetourová
Barbora Volmanová
Martin Znamenáček
49
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
2002
4.
Mgr. Helena Pátková
David Drégr
Pavel Haman
Vendula Hubálková
Marika Jonáková
Petra Kastnerová
Jiří Koszty
Markéta Lichtensteinová
Lucie Luptáková
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Michaela Nezbedová
Jana Pokorná
Petra Průchová
Eva Studničková
Michaela Štolpová
Petra Trunečková
Martina Vinšová
Jitka Vlčková
2003
4.
Mgr. Jan Davignon
Petr Apeltauer
Jana Baschová
Barbora Bešková
Kateřina Borecká
Miroslav Brunner
Jan Burda
Jan Bušo
Vladimír Cába
Jaromír Cihlář
Miroslava Čechová
Eva Čermáková
Monika Haasová
Petra Harnischová
Michaela Hošková
Lenka Charvátová
Martin Jindřich
Kateřina Kostkubová
Miroslava Košová
Lenka Kurková
Jan Mašek
Jana Musílková
Pavel Novák
Lucie Ondrušová
Tomáš Panocha
Petra Petrovičová
Markéta Skopařová
Petra Šulcová
Denisa Trajkovská
Jiřina Veithová
50
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
2003
Oktáva
Mgr. Miroslava Auliková
Daniela Antůšková
Martin Benda
Pavel Čáslavka
Martina Dinková
Lucie Hanzlíková
Lenka Hlubocká
Rita Hrabáková
Josef Chvalkovský
Petr Jakubovič
Markéta Jansová
Ivana Kameníčková
Jiří Kaňa
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Michal Kaštánek
Radana Krejcárková
Klára Krupičková
Kateřina Langerová
Ondřej Moflár
Hana Sedláková
Pavla Slezáková
Monika Soukupová
Jiří Šidlo
Pavlína Trunečková
Petr Vladař
2004
4.
Mgr. Darina Cabálková
Eva Baxová
Hana Benešová
Tomáš Dvořák
Michaela Halmichová
Iveta Hermannová
Pavla Hossingerová
Eva Hříbalová
Michaela Husmanová
Zuzana Karlová
Miroslava Kočová
Jiří Končel
Ivana Kozelková
Hana Krausová
Hana Kučinská
Eliška Lenková
Kamila Lozinčáková
Markéta Matúzová
Tomáš Mottl
Tomáš Panocha
Monika Paterová
Antonín Režňák
Petr Scigel
Renata Sováková
Michal Šatra
Veronika Zelenková
51
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
2004
Oktáva
Mgr. Květa Mattioliová
Veronika Bartlová
Antonín Čepek
Kateřina Horáčková
Lucie Hromádková
Michal Klinko
Jana Malimánková
Martin Matějovský
Kamila Melichová
Michala Novotná
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
2005
4.
Mgr. Vlastimila Bártová
Hana Axamitová
Denisa Bartlová
Jan Brožek
Duong Bui Thuy
Martina Dostálová
Michaela Frélichová
Vít Hanuljak
Nikola Havlíková
Markéta Jančeková
Jana Kadlecová
Markéta Korábová
Petra Kozlová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Tereza Pancnerová
Lucie Polešovská
Tomáš Prachař
Martin Procházka
Martina Šmigurová
Lucie Vaněrková
Jana Vašinová
Vladimír Voňka
Markéta Walterová
Ondřej Malecha
Petr Moder
Markéta Musilová
Tomáš Novák
Lucie Pokorná
Veronika Schlägerová
Vladimír Skála
Jana Sluková
Dominika Studentová
Alena Štefanová
Martin Žemlička
2005
Oktáva
Mgr. Jan Holek
Petra Bezuchová
Miroslav Brož
Nina Dvořáková
Kateřina Hanischová
Šárka Horáčková
Miroslav Kolařík
Anna Lewická
Lenka Lišková
Jan Musil
Michaela Pašková
Tereza Pikalová
Jiří Plas
Lucie Sovová
Věra Tichá
Marcela Toševová
Jana Tremlová
Olga Veselá
Tereza Záhorcová
52
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
2006
4.
Mgr. Ivana Hotová
Tomáš Benda
Karla Beránková
Lucie Černá
Jaroslava Gedeonová
Martina Hálková
Libor Havránek
Matouš Homola
Dagmar Horová
Miroslav Chladný
Jitka Jakubovičová
Jana Mackovčinová
Jana Medová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Markéta Motejlová
Jakub Nemček
Klára Nižníková
Martin Ročárek
Nikola Stanislavová
Jan Šebl
Iva Tomancová
Tereza Trefná
Tomáš Vlasák
Miroslava Vyskočilová
Adam Weiss
2006
Oktáva
Mgr. Květuše Borkovcová
Petr Brant
Petra Dudová
Jiří Fait
Romana Görlachová
Daniel Holečka
Bořek Hudák
Denisa Chmelařová
Petra Junková
Martina Kadlecová
Jana Kidorová
Petra Lišková
Jana Maryšková
Adéla Nováková
Simona Obuszáková
Dita Pilařová
Eliška Pulchartová
Petra Soukupová
Radek Spáčil
Jiří Stach
Daniel Tamáš
Hana Toušková
Zuzana Weingartová
53
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
2007
4.
Mgr. Dagmar Vacková
Marek Bařtipán
Jitka Benešová
Jana Boudová
Lucie Cukrová
Alena Gärtnerová
Lukáš Halenda
Věra Hogenová
Nikola Hurtová
Jana Chlumecká
Andrea Chrudimská
Daniel Jerman
Stanislav Karl
Tomáš Klanica
Tomáš Koutný
Pavel Krausam
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Václav Kuřina
Petr Martínek
Katarína Mižuová
Michal Moll
Dita Mollová
Michaela Mrázová
Monika Papežová
Václav Pilař
Tomáš Prokop
Veronika Ranglová
Filip Snop
Eva Svobodová
Pavlína Škodová
Dušan Vacek
Ivana Zoulová
2007
Oktáva
PaedDr. Miroslav Říha
Petra Arpášová
Jan Baloušek
Jan Bína
Martin Čípa
Tomáš Danyi
Kateřina Drábková
Marie Duchoslavová
David Grün
Pavlína Hašková
Tereza Hudcová
Michal Jirkovský
Jiří Kodad
Věra Lukešová
Jana Masaryková
Monika Pecháčková
Pavla Pochmanová
Petra Pochmanová
Tereza Procházková
Markéta Řeřichová
Kateřina Sepešiová
Barbora Stanislavová
Martina Šilhavá
Martin Škrášek
Adéla Šlamborová
Petr Štětka
Lucie Vodáková
54
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
2008
4.
Mgr. Marie Turňová
Trang Düóng Thi Thu
Radek Johanna
Michal Junek
Kateřina Kalová
Ivana Kantová
Lenka Karvánková
Michal Koutný
Klára Koželuhová
Martina Kýhosová
Lucie Levicová
Radek Lipert
Jakub Madar
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Veronika Marková
Pavel Nedvěd
Tomáš Peca
Barbora Pikalová
Gabriela Piskačová
Jiří Vaigl
Barbora Vaiglová
Hana Vodičková
Adriana Wachtlová
Jakub Zeidl
Blanka Ztratilová
2008
Oktáva
Mgr. Magdalena Závodská
Nikola Bauerová
Luboš Fafejta
Petra Fünfkirchlerová
Petra Hájková
Petra Hečková
Lucie Horáčková
Šárka Horáčková
Pavlína Hudecová
Barbora Chmelařová
Eliška Krausová
Petr Kuchta
Kateřina Mánková
Lucie Našincová
Petr Pavlíček
Radim Pecháček
Eliška Razáková
Pavel Rouček
Lenka Řachová
Jiří Spieler
Stanislav Vachoušek
Veronika Vostrá
Barbora Zemanová
55
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
2009
4.G
Mgr. Jan Holek
Kamila Brožová
Marek Drapák
František Hladík
Eva Hofmanová
Lucie Kotulová
Ondřej Kuba
Nikola Lacková
Kateřina Lubinová
Jakub Melc
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
2009
Oktáva G
Mgr. Helena Pátková
Pavel Bárta
Petra Baumgartnerová
Adéla Daňková
Tomáš Hrstka
Adéla Kačerová
Petra Kliková
Jan Koechr
Veronika Krejčová
Lenka Martínková
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Michaela Musilová
Zdeňka Nejtková
Petr Oharek
Lenka Pecová
Štěpánka Pelešková
Michaela Racsáková
Pavel Šedý
Michaela Zdeňková
Daniela Zvoníčková
Lenka Musilová
Markéta Obuszáková
Lucie Pášová
Lucie Pšanská
Michaela Sadílková
Bedřich Samsony
Jan Schneider
Martin Šoral
Lukáš Vojtěch
2010
4.G
Markéta Strašrybková
Pavla Ampapová
Jiří Bernhard
Jana Dolanská
Olga Dušovská
Lenka Englová
Tereza Fryčová
Veronika Fupšová
Lucie Heinzová
Lucie Korelová
Jiří Kořán
Nikola Kotíková
Kristýna Ksandrová
Jiřina Manhartová
Jarmila Masopustová
Jaroslav Pikal
Nikola Pohlová
Nikola Samohýlová
Kamil Skála
Sandra Tížková
Kateřina Trestrová
Veronika Vaiglová
Jana Vodičková
Zita Volmanová
56
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
2010
Oktáva G
Mgr. Gabriela Fričová
Lukáš Baumann
Jana Čechová
Ladislav Erben
Tereza Fünfkirchlerová
Matěj Hais
Luboš Hejda
Eliška Chaloupková
Kateřina Jarošová
Adéla Jílková
Nela Kadlecová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
2011
Oktáva G
Mgr. Markéta Francouzová
Jakub Grabovský
Martin Hladký
Daniel Horák
Adéla Horová
Lukáš Hykl
Tomáš Johanna
Veronika Koubková
Radek Krišal
Radka Krzáková
Ivana Kulinová
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Pavel Klika
Michaela Líšková
Romana Maxová
Pavlína Melicharová
Nikola Michálková
Kateřina Rosezinová
Jan Schuldes
Kateřina Šauerová
Markéta Ševitová
Alena Vaníková
Tomáš Lang
Tomáš Maier
Renata Myslíková
Ondřej Nesládek
Lada Poppová
Nguyen Tien Trung
Yen Dung Tu
Naděžda Wallnerová
Vladimír Zdeněk
2012
Oktáva G
Mgr. Magdalena Závodská
Šárka Bártlová
Radek Bečvařík
Jana Čeledová
Trang Dinh Thi Thu
Kateřina Dundrová
Lubomír Hošek
Tomáš Hubáček
Michaela Chodounská
Růžena Knapová
Jana Kozová
David Král
Andrea Krupková
Barbora Lesáková
Natálie Macková
Markéta Machová
Markéta Mikulková
Tereza Mixová
Lada Musilová
Martina Pavlíčková
Martina Pavlíčková
Jaroslav Pícha
Dominik Proch
Viktor Rais
Barbora Rožičová
Monika Štrálová
Nela Zelenková
57
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
2013
Oktáva G
Mgr. Květuše Borkovcová
Pavla Arbeiterová
Kateřina Bendová
Kateřina Blahýnková
Tereza Hnízdová
Matěj Chalupný
Michal Janoušek
Alena Jelínková
Miroslava Jindrová
Martin Král
Nikola Krchovová
Ivana Krpálková
Klára Lippertová
Martina Michálková
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
Tereza Mouchová
Michaela Plevová
Pavlína Pokošová
Michaela Ryjáčková
Martina Silovská
Zuzana Špadrnová
Štěpán Šťastný
Jaromír Täuber
Lucie Vondrysková
Jakub Wurdák
Markéta Zavázalová
Bára Zimmermannová
2014
Oktáva G
Mgr. Jana Dragounová
Lucie Adamcová
Petr Bartík
Lukáš Bejček
Barbora Broumová
Kateřina Doxanská
Daniel Grozík
Michaela Hlavničková
Michaela Hovorková
Filip Klíma
Michaela Knapová
Lucie Kopřivová
Jaroslav Kovačka
Jana Krásná
Denisa Krnáčová
Barbora Kubošková
Dominik Látal
Dominik Matuška
Tomáš Minařík
Kristýna Pikalová
Markéta Prchalová
Lucie Rumplíková
Lucie Salačová
Pavel Toth
Nikola Výborná
58
ROK:
TŘÍDA:
TŘÍDNÍ:
2015
Oktáva G
Mgr. Dagmar Vacková
Michaela Bendová
Monika Beránková
Tereza Černá
Nikola Dragounová
Barbora Endrštová
Ondřej Hlaváč
Miroslav Horáček
Tadeáš Kubasta
Petra Kubošková
Martin Mach
Tereza Mánková
Michal Nečas
Pavlína Ryjáčková
Michal Schuran
Kateřina Schuranová
Nikola Svobodová
Klára Šloserová
Leona Šredlová
Julie Švábová
Dolores Veverová
Gabriela Vraná
Renata Vydrová
Eliška Zemanová
59
Omlouváme se za nepřesnosti v seznamech profesorů a absolventů gymnázia. Byly
způsobeny neúplností archivu školy. Zároveň prosíme všechny, kteří nám mohou pomoci
s opravením a doplněním údajů, aby doplňující informace zaslali na mailovou adresu
[email protected] nebo předali v sekretariátu školy. Věříme, že s Vaší pomocí bude
almanach u příležitosti dalšího výročí již kompletní.
Zvláštní poděkování patří našemu bývalému kolegovi a absolventu gymnázia PaedDr. Mgr.
Janu Koblihovi, který zpracoval podstatnou část kapitoly „Historie Gymnázia Bílina“ a
přispěl cennými informacemi.
Velmi si ceníme si podpory, kterou nám, nejen finančně, vyjadřuje Městský úřad Bílina, se
kterým spolupracujeme v mnoha oblastech. Přestože není naším zřizovatelem, patří mezi
nejvýznamnější sponzory.
60

Podobné dokumenty