Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014
Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2013/2014
zpracována dle
Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 10, odst. 3 a Vyhlášky
č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy § 7 odst. 1 a 2 v platném znění.
1
Slovo úvodem
Školní rok 2013/2014 byl ve znamení naplňování cílů, jejichž
idea a příprava probíhala v předchozích dvou letech. Tento rok se stal rokem naplnění vizí projektu, jeho projektových aktivit a dalších stavebních
úprav v souvislosti se vznikem tří nových ateliérů. Tyto ateliéry byly vybudovány v rámci projektu přeshraniční spolupráce s Lineckou školou HBLA
FÜR KÜNSTLERISCHE GESTALTUNG. V rámci této spolupráce proběhlo množství společných aktivit s rakouskými studenty. Byly uspořádány společné výstavy studentských prací na české i rakouské straně, do projektu byli zapojeni jak studenti, tak pedagogové obou škol. Dokončení stavebních úprav
objektu v rámci projektu je významným posunem v možnostech spolupráce.
Nové výukové prostory vybudované pro Art Centrum umožní kvalitní průběh programových aktivit bez negativního dopadu na prostorové nároky
a kvalitu běžné výuky ve škole.
Souběžně s výstavbou Art Centra probíhaly během měsíce června
a v době prázdnin opravy střech a ateliérových oken v hlavní budově na
Tavírně. Tato rozsáhlá investiční akce financovaná zřizovatelem z Fondu rozvoje školství, zásadním způsobem zvýšila kvalitu výuky v ateliérech, vyřešila
letité problémy se zatékáním a v konečném důsledku bude mít pozitivní dopad na úsporu energií na vytápění. Díky těmto investicím byl celkově stabilizován technický stav budov, ve kterých sídlí škola a došlo k zásadnímu zlepšení světelných a klimatických podmínek pro výuku.
Škola je také přistupitelem projektu Revitalizace klášterů Český Krumlov,
který byl po letech odkládání konečně schválen a byly zahájeny stavební práce v objektech využívaných školou na Latráni. V příštím roce dojde k přesunutí části výuky do nových prostor, škola získá nové vybavení pro tři obory
a významně tak posílí svoje aktivity v rámci odloučeného pracoviště v klášteře.
Díky vysokému nasazení pedagogů byly významně navýšeny příjmy z doplňkové činnosti a škola tak mohla průběžně doplnit materiál a vybavení na
oborech, které je finančně náročné a pro školu obtížně dostupné.
Věřím, že všechny tyto nové změny budou mít kladný vliv na kvalitu výuky a rozhodující měrou přispějí k zvýšenému zájmu žáků o studium na naší
škole a budou i novým impulsem v náročné práci pedagogů naší školy.
Ing. Martin Busta
ředitel
2
ukázky zrekonstruovaných
a nově vybudovaných ateliérů
a střešní krytiny v budovách školy
na Tavírně 109 Český Krumlov
3
4
Obsah:
1.
Základní údaje o škole, charakteristika školy
2.
Přehled oborů
3.
Rámcový popis personálního zabezpečení
4.
Údaje o přijímacím řízení
5.
Údaje o výsledcích vzdělávání
6.
Údaje o výsledcích maturitních zkoušek
7.
Prevence sociálně patologických jevů
8.
Environmentální aktivity
9.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogů
10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
11. Školská rada
12. Výsledky České školní inspekce
13. Základní údaje o hospodaření školy
14. Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů
15. Příloha
5
1. Základní údaje o škole
Název:
Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České v Českém Krumlově,
Tavírna 109, 381 01 Český Krumlov
Identifikátor zařízení: 600 008 240
IČ:
60084286
Adresa:
Tavírna 109, Český Krumlov 381 01
Odloučené pracoviště:
Latrán 50 (areál klášterů)
Telefon: 380 711 417, 380 717 671
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.supsck.cz
Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích
Právní forma: příspěvková organizace
Ředitel školy: Ing. Martin Busta
Statutární zástupce ředitele školy: MgA. František Postl
Zástupkyně ředitele školy: Ing. Jana Kotyzová
Školská rada: MgA. Zdeněk Stolbenko,
Mgr. Hana Jirmusová,
PhDr. Pavel Slavko
Škola byla zřízena jako příspěvková organizace s právní subjektivitou
dne 1. ledna 1992.
6
Charakteristika školy
Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České byla založena
v roce 1990 v Českém Krumlově, městě se staletou uměleckou a kulturní
tradicí.
Patronkou školy se stala symbolicky sv. Anežka z rodu Přemyslovců,
žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost.
Bezprostředním podnětem pro založení školy byl tehdejší stav památek v unikátním středověkém jádru města (památka 1. kategorie zařazená na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví Unesco), který se nacházel ve vysokém stupni zchátralosti a jeho zanedbaný stav potřeboval kvalifikované odborníky. Hlavní ideou studia se stala integrita historie, filozofické
a výtvarné vzdělanosti s řemeslně-technologickou dovedností, pojímaná
prostřednictvím komunikace s památkou v kontextu současnosti.
Střední uměleckoprůmyslová škola poskytuje svým žákům odborné
vzdělání spojené se všeobecným vzděláním, upevňuje, formuje a rozvíjí jejich hodnotovou orientaci.
Základním cílem školy je rozvoj vědomosti, dovednosti, schopnosti,
postojů a hodnot, které žáci získali v základním vzdělání. Poskytnout jim kvalitní odborné vzdělání, vytvořit předpoklady pro pokračování v navazujícím
vzdělávání a přípravu pro výkon povolání.
Rozvíjet osobnost každého studenta, aby byl schopen samostatně
myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to
vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Kromě
realizace klíčových dovedností vyučující vedou své žáky k trpělivé, soustavné
a hodnotné práci a usilují o to, aby žáci byli schopni nést odpovědnost za přijatá rozhodnutí a kvalitu vykonané práce.
Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení tradičních i moderních technologických postupů. Vzhledem k důrazu, který je kladen na
zvládnutí klasických technologických postupů a značný počet prací z oblasti kopií a replik uměleckořemeslných předmětů v některých oborech, jsou
jejich absolventi připraveni na práci také v oblasti restaurování památek. Ve
vyšších ročnících jsou žáci vedeni k samostatné výtvarné činnosti a zároveň
je v nich pěstován individuální tvůrčí přístup. Výuka je doplňována širokým
výtvarným základem včetně grafické práce s počítačem.
7
Škola sídlí ve dvou budovách vlastněných zřizovatelem a jednu budovu má v nájmu, jejím vlastníkem je Město Český Krumlov. Všechny školní budovy jsou v Českém Krumlově.
V současné době má škola k dispozici 34 učeben, z toho 26 odborných učeben (kreslírny, počítačové učebny, modelovny, chemická laboratoř,
učebny DVK, truhlářské dílny, ateliéry jednotlivých oborů, venkovní ateliéry,
učebny počítačové grafiky, tiskové a reprografické pracoviště, grafická pracoviště na oborech, multimediální učebny, pracoviště 3D tisku, apod.). Škola je
technicky nadstandardně vybavena.
Pro výuku a potřeby žáků i pedagogů má škola k dispozici 90 PC,
15 MAC, 11 notebooků a 3 servery. Programové vybavení odpovídá požadavkům jednotlivých oborů. 90 počítačů je připojeno na internet.
Výuku v jednotlivých předmětech zefektivňují i další učební pomůcky
jako dataprojektory, videorekordéry, vizualizéry apod., 3 učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Vyučující mají k dispozici zpětné projektory, přenosné přehrávače, počítače, tiskárny, kopírky.
Žáci hojně využívají školní knihovnu s více než 6566 knižními jednotkami, z toho je 180 audiovizuálních nosičů. Škola využívá tělocvičnu a jídelnu
Integrované střední školy v bezprostředním sousedství.
V roce 2000 byla SUPŠ sv. Anežky České vybrána a zařazena do asociace
škol přidružených k UNESCO.
8
2. Přehled oborů
a) aktivní obory ve školním roce 2013/2014
82-41-M/01
ŠVP
Užitá malba
Klasická malba a nové technologie
82-41M/002
ŠVP
Užitá fotografie a média
Užitá klasická a digitální fotografie
82-41-M/03
ŠVP
Scénická a výstavní tvorba
Scénická, interiérová a výstavní tvorba
82-41-M/05
ŠVP
Grafický design
Grafický design
82-41-M/12
ŠVP
ŠVP
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
– vytváření keramiky
Design keramiky a porcelánu
Plastická tvorba
82-41-M/16
ŠVP
Kamenosochařství – kamenosochařská tvorba
Kamenosochařská tvorba
9
b) učební plány
pro 1. – 4. ročník:
ŠVP příslušných oborů
c) počty studentů k 30. 9. 2013
Kamenosochařství 17
Grafický design 61
Scénická a výstavní tvorba
42
Užitá fotografie a média 46
Užitá malba 37
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu 22
Celkový počet 225
10
3. Rámcový popis personálního zabezpečení
Vedení školy:
Ing. Martin Busta
MgA. František Postl
Ing. Jana Kotyzová
Vyučující odborných předmětů:
Mgr. Stanislava Kabíčková
Ing. Jana Kotyzová
Josef Musil
Mgr. Zuzana Skořepová
Mgr. Milena Hajná
Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů:
Mgr. Jana Dušková
Mgr. Hana Cardová
Mgr. Ludmila Hošnerová
Mgr. Milan Konrád
Ing. Jana Kotyzová, školní metodik prevence
Mgr. Jan Kubeš
Mgr. Jan Rotrekl
ředitel školy
zástupce ředitele školy, statutární zástupce
zástupkyně ředitele školy, metodik prevence
Vyučující specializovaných odborných předmětů:
Grafický design:
MgA. Kateřina Zemanová – vedoucí oboru
Ing. Martin Busta
MgA. Radek Doško
Marek Borsányi
Mgr. Josef Horák
PaedDr. Antonín Liška
11
Kamenosochařství – kamenosochařská tvorba:
MgA. František Postl – vedoucí oboru
Barbora Bohuslavová
MgA. Miroslav Žáčok
Scénická, interiérová a výstavní tvorba:
Ing. Vratislav Jerhot – vedoucí oboru
Josef Hanusch
Mgr. Kristina Novotná
MgA. Tereza Bečvářová
Jan Kreml
Ing. Arch. Michaela Dvořáková
Užitá klasická a digitální fotografie:
MgA. Jan Mahr – vedoucí oboru
MgA. Zdeněk Stolbenko
Bohuslava Maříková
BcA. Jan Freiberg
MgA. Aleš Motejl
Bc. Martin Zeman
Užitá malba – klasická malba a nové technologie:
Mgr. ak. mal. Eva Výborná – vedoucí oboru
Mgr. Jana Pešková
Mgr. akad. mal. Michal Rádl
Bc. Michal Vavrečka
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu –
design keramiky a porcelánu:
MgA. Marek Dias – vedoucí oboru
MgA. Jan Bobáň
Mgr. Katarína Nováková
Technicko-hospodářští pracovníci školy:
Jana Konrádová – vedoucí ekonomického úseku
Romana Kanzlerová – sekretariát
12
Provozní zaměstnanci školy:
Jaroslava Maláková – školnice
Karel Malák – údržba
Josef Musil – správce počítačové sítě
Pavel Božoň – správce areálu klášter
Ludmila Sikorová – uklízečka
Petra Vondrovská - uklízečka
Pavla Komárková – uklízečka
Marie Velíšková – uklízečka
Marie Cajzová – uklízečka
13
4. Údaje o přijímacím řízení
Protokol o průběhu talentových zkoušek a přijímacího řízení pro
školní rok 2014/2015
Talentové zkoušky pro obory:
82-41-M/05 Grafický design
82-41-M/16 Kamenosochařství – kamenosochařská tvorba
82-41-M/03 Scénická a výstavní tvorba – scénická, interiérová
a výstavní tvorba
82-41-M/02 Užitá fotografie a média – užitá klasická a digitální
fotografie
82-41-M/01 Užitá malba – klasická malba a nové technologie
82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – design
keramiky a porcelánu
82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu – plastická tvorba
Termín konání:
6. ledna 2014/7. ledna 2014
Počet přihlášených:
Grafický design
Kamenosochařství Scénická a výstavní tvorba
Užitá fotografie a média Užitá malba Výtvarné zprac. keramiky – design keramiky
Výtvarné zprac. keramiky – plastická tvorba
Celkem Nedostavilo se:
Užitá malba
Grafický design
Užitá fotografie a média
Celkem 19
2
5
12
10
0
0
48
1
1
3
5
14
Přijatí uchazeči:
Grafický design
Kamenosochařství Scénická a výstavní tvorba
Užitá fotografie a média Užitá malba Výtvarné zprac. keramiky – design keramiky
Výtvarné zprac. keramiky – plastická tvorba
Celkem Náhradní termín termín konání 20. ledna 2014
Počet přihlášených:
Užitá fotografie a média
Grafický design
Celkem
Přijatí uchazeči:
Užitá fotografie a média
Grafický design
Celkem
2. kolo talentových zkoušek 14
2
5
9
9
0
0
39
1
1
2
1
1
2
termín konání 17. února 2014
Počet přihlášených:
Scénická a výstavní tvorba
Kamenosochařství Celkem
Přijatí uchazeči:
Scénická a výstavní tvorba
Kamenosochařství Celkem
4
2 6
4
2 6
15
3. kolo talentových zkoušek termín konání 14. května 2014
Počet přihlášených:
Kamenosochařství Užitá fotografie a média
Užitá malba
Celkem
2
3
1
7
Přijatí uchazeči:
Kamenosochařství Užitá fotografie a média
Užitá malba
Celkem
2
3
1
7
Počet přijatých uchazečů celkem:
Grafický design
Kamenosochařství Scénická a výstavní tvorba
Užitá fotografie a média Užitá malba Výtvarné zprac.keramiky – design keramiky
Výtvarné zprac.keramiky – plastická tvorba
Celkem
Zápisový lístek odevzdalo:
Grafický design
Kamenosochařství Scénická a výstavní tvorba
Užitá fotografie a média Užitá malba Výtvarné zprac.keramiky – design keramiky
Výtvarné zprac.keramiky – plastická tvorba
Celkem
15
6
9
13
10
0
0
53
11
6
4
11
7
0
0
39
16
5. Údaje o výsledcích vzdělávání
2. pololetí 2013/2014
třída
počet
studentů
vyznamenání
prospělo
neprospělo
povoleno
opakování
1. A
1. B
2. A
2. B
2. C
3. A
3. B
3. C
4. A
4. B
30
27
14
15
23
18
21
13
19
29
1
2
0
2
2
2
2
0
3
2
23
21
14
13
16
15
15
11
14
22
6
4
0
0
5
1
4
2
2
5
2
2
0
0
3
1
4
1
1
4
Hodnocení chování za šk. rok 2013/2014:
snížený stupeň z chování (2. pololetí) celkově za školu 39
výchovná opatření
22
26
7
21
60
13
a) pochvala ředitele školy b) pochvala třídního učitele c) pochvala vedoucího oboru
d) důtka ředitele školy e) důtka třídního učitele f) podmíněné vyloučení ze studia 17
6. Údaje o výsledcích maturitních zkoušek
květen – červen 2014
scénická
technika
užitá
malba
výtv.
zprac.
keramiky
kamenosochařství
Grafický
designí
Užitá
fotografie
a média
počet
oprávněných
konat
11
8
4
4
15
6
písemná
– konali
11
8
4
4
15
6
praktická
– konali
11
8
4
4
15
6
ústní – konali
11
10
4
4
15
6
vyznamenání
1
1
0
1
1
0
prospěli
4
6
0
2
11
4
neprospěli
6
1
4
1
0
2
opravná
povolena
6
1
4
1
3
2
opravná
– konali září
4
2
5
1
3
3
opravná
– prospěli září
1
1
2
1
2
3
scénická
technika
užitá
malba
výtv.
zprac.
keramiky
kamenosochařství
Grafický
designí
Užitá
fotografie
a média
počet
oprávněných
konat
4
2
5
1
3
3
celá zkouška
0
2
0
0
0
0
opravná
– konali
3
0
5
1
3
3
vyznamenání
0
0
0
0
0
0
prospěli
1
1
2
1
2
3
neprospěli
3
1
3
0
1
0
opravná
povolena
3
1
3
0
1
0
náhradní
termín
jaro 2015
jaro
2015
jaro 2015
jaro 2015
jaro 2015
jaro 2015
září 2014
18
7. Prevence sociálně patologických jevů
PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Ve školním roce 2013/14 probíhal v naší škole celoroční komplexní
program prevence rizikového chování. Tímto programem se škola snaží seznámit žáky s důsledky rizikového chování a nabídnout alternativní možnosti bez negativních důsledků.
Komplexní preventivní program se zaměřuje hlavně na tyto oblasti:
– Zdraví žáků (drogová tématika, závislosti, aktivní odpočinek, zdravý
životní styl, …)
– Studium (záškoláctví, motivace ke studiu, učení, …)
– Osobní rozvoj (poznávání sebe sama, posilování sebevědomí,
ujasňování si vlastních hodnot a cílů, …)
– Sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů, …)
– Šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie atp.
Program začal na začátku školního roku v prvních ročnících adaptačními kurzy. Ty probíhají formou her a aktivit zážitkového charakteru, během
nichž se žáci v nově vzniklém kolektivu seznamují a seznámí se také se školním metodikem prevence a s třídním učitelem. Některé aktivity se zaměřují
na komunikaci a řešení konfliktů. Tím se ve třídě vytváří pozitivní atmosféra
a vzniká pocit vzájemné důvěry a bezpečí, čímž se snižuje pravděpodobnost
výskytu rizikového chování.
V průběhu školního roku pokračoval komponovaný program dalšími
aktivitami zaměřenými na různé projevy rizikového chování a problémy, ke
kterým může v průběhu studia na naší škole docházet. V prvním ročníku proběhl zážitkový program Umíš se učit?, který žákům pomohl zprostředkovat
různé formy učení vhodné pro konkrétní typ osobnosti a interaktivní beseda
Škola a já o motivaci ke studiu a k minimalizaci záškoláctví.
Další preventivní aktivity se zaměřovaly na rozvoj osobnosti (Jaký jsem)
a socializační dovednosti, jako jsou efektivní způsoby komunikace a posilování
prosociálního chování (Naše třída) a mapování vztahů ve třídě.
19
Vzhledem k četnosti výskytu kyberšikany absolvovali žáci druhých
ročníků interaktivní besedu na téma kyberšikana.
Součástí komplexního programu byly také anonymní dotazníky, které mapují rizikové chování žáků a slouží jako podklad pro tvorbu minimálního
preventivního programu školním metodikem prevence.
Preventivní program je navázán na školní vzdělávací program a některé aktivity jsou součástí výuky. V prvních ročnících v rámci předmětu Základy
ekologie žáci připravují referáty a diskutují o zdravém životním stylu, v předmětu Chemie o zdravé výživě. V rámci Občanské výchovy byla do programu
ve spolupráci s o. s. Paventia v Českém Krumlově zařazena interaktivní beseda pro druhé a třetí ročníky na téma Rasismus a xenofobie. Ve třetích ročnících proběhla interaktivní beseda na téma rodičovství a partnerství (LBGT),
kterou zrealizovalo o.s. Proud.
Ve čtvrtých ročnících byly v rámci komplexního programu v návaznosti na švp předmětu Ekonomika zařazeny dva preventivní bloky. Jeden byl zaměřený na sebehodnocení, druhý blok na nonverbální komunikaci.
V závěru školního roku se konají v jednotlivých třídách výlety, které
doplňují komplexní program. Posilují pozitivní klima ve třídě a třídní učitelé
je mohou v případě potřeby využít k řešení konkrétních problémů ve třídě.
20
8. Environmentální aktivity
Environmentální výchovou jsou studenti vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí a jsou podporováni v aktivní účasti na ochraně a citlivém utváření životního prostředí.
Environmentální výchova se věnuje základním podmínkám života, ekosystémům a vztahu člověka k prostředí a souvislostem lidských aktivit s problémy
životního prostředí.
V současné době je environmentální výchova nedílnou součástí vzdělávacího procesu a zasahuje do různých předmětů, jako například do tělesné výchovy, chemie, fyziky apod. Společným cílem je poznání přírody
a jejich zákonitostí ve spojení s produkční činností člověka, výchova odpovědného a uvědomělého postoje k životnímu prostředí, což se stává předpokladem šetrného ekologického chování vzhledem k životnímu prostředí. Zejména
v moderní společnosti velmi častá témata ať je to zdravý životní styl, civilizační choroby, globální oteplování planety, recyklování odpadu nebo obnovitelné zdroje energie.
Značná pozornost je pak věnována formě výchovné, kde se studenti
aktivně účastní činností zaměřených na ochranu životního prostředí a to jak
v rámci vyučování, tak i ve volném čase s cílem seznámit se s ekologickými
problémy, vybudovat snahu podílet se na jejich řešení. Snahou je vychovat
ekologicky šetrného spotřebitele a člověka zodpovědného a kultivovaného.
Nedílnou součástí je pohyb v přírodě, budování vztahu k přírodě a ke sportu.
Před školou a uvnitř školy jsou rozmístěny nádoby na tříděný odpad
a žáci jsou důsledně vedeni k jejich používání. K tématu RECYKLACE žáci
1. ročníku dělali plakátky, další prací se studenti vyjadřují na téma ZTLUM,
VYPNI, RECYKLUJ, A CHOĎ. Na jaře pak kreslili obrázek na téma EKOFÓR.
Vybrané práce jsou vystaveny v prostorách školy.
Začátkem školního roku se studenti 1. ročníku všech oborů zúčastnili
procházky na Křížovou horu, kde se mohli seznámit s krásným pohledem na
město Český Krumlov. Dále zde probíhaly různé seznamovací soutěže, aby se
žáci rychleji poznali.
V září tito studenti také absolvovali výlet do Českých Budějovic, prohlédnout si historické kouty a krásy rozlehlého rovinatého města.
Na začátku druhého pololetí se někteří studenti prvního ročníku, doplněni několika studenty z vyšších ročníků zúčastnili zimního výcvikového kurzu.
Zde se mohli studenti naučit nebo zdokonalovat v lyžování příp. jízdy na snowboardu. Součástí byla i horská turistika, s prohlídkou krás zimní krajiny. Letos se
21
opět vyrazilo do nedalekých Alp, tentokrát na Mölltalský ledovec. Ubytování
bylo zajištěno v apartmánech ve vesničce Flattach ležící v Mölltalském údolí
u příjezdové cesty na ledovec, 8 km vzdálené od Gletscher Expresu. Ledovec
Mölltal je nedoceněný ledovec s celoročním provozem nacházející se v nadmořské výšce 2100–3122 m. n. m. Mölltal má výhodnou polohu na jižní straně hlavního alpského hřebene, čímž zaručuje garanci lepšího počasí než na
severní straně.
S blížícím se koncem školního se uskutečnil tradiční letní výcvikový kurz. Týden strávený v přírodě za účelem pobytu na čerstvém vzduchu
a sportovní aktivní rekreace. Na programu byla pěší a vodní turistika, paintball, návštěva lanového centra, sportovní a společenské soutěže. Na jednodenní pěší túru se studenti vydali na nedalekou zříceninu Vítkův Hrádek. Za
krásného počasí jsou odtud vidět zasněžené vrcholky Alp a celá lipenská vodní nádrž. Součástí vodní turistiky bylo splutí části horního toku Vltavy a to nezpoplatněnou část z Pěkné do Nové Pece.
V týdnu před vysvědčením se studenti jedné třídy prvního ročníku
a jedné třídy z druhého ročníku zúčastnili jednodenního výletu, jehož cílem
bylo splutí spodní části Vltavy. Pro zpestření a díky krásnému počasí si cestu
protáhli přes město, statečně spluli všechny jezy a cestu ukončili až v kempu za
městem.
22
9. Údaje o dalším vzdělávání pedagogů
Ve sledovaném období se v rámci DVPP zúčastnil IT koordinátor konference ICT ve školství a zástupkyně ředitele školy absolvovala specializační kurz výchovného poradenství organizovaného Jihočeskou univerzitou
v Českých Budějovicích.
Dále v zájmu zvyšování odbornosti jednotlivých učitelů odborných
předmětů zajišťujeme na každý obor předplatné uměleckých časopisů, např.
Ateliér, Designová tvorba, Loutkář, FONT…
„Další růst Vaší firmy? – Co třeba design?“ Účast pedagogů na workshopu Jana Čtvrtníka, který pracuje pro řadu významných evropských společností a je držitelem české ceny Průmyslový designér roku 2009. Radek
Doško, Kateřina Zemanová.
VŘR ASDČR (dříve SSČR) ve spolupráci se Slovenským zväzom sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (dříve SZSR) a mezinárodní organizací FESPA pořádal ve dnech 26. 9.–29. 9. 2013 pracovní seminář zaměřený na serigrafii.
Čtyřdenní setkání se uskuteční v grafických dílnách SUŠ grafické a VOŠ grafické Jihlava. Účast MgA. Kateřiny Zemanové.
Vybraní pedagogové se zúčastnili školení hodnotitelů a zadavatelů
maturitních zkoušek.
Pedagogové, kteří nesplňovali požadavky na profesní kvalifikaci, si
doplnili vzdělání na NIDV v Českých Budějovicích.
Přednáška O závislosti pro pedagogy školy v prostorách Psychiatrické
léčebny Červený Dvůr.
23
10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
A. B. C. D. E. F. G. H. Výstavy – prezentace školy
Účast studentů v soutěžích
Zahraniční aktivity
Spolupráce školy s dalšími organizacemi
Další akce nad rámec výuky
Exkurze a vzdělávací aktivity
Aktivity jednotlivých oborů
Sportovní aktivity
A. Výstavy – prezentace školy
VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 2013/2014
19. 5. – 30. 5. 2014, SYNAGOGA
V prostorách synagogy v Českém Krumlově byly veřejně vystaveny
maturitní práce všech oborů školy.
24
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ,
4. 6. 2014, 16:00, Synagoga
Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice
Z iniciativy neúnavné propagátorky fotografie paní Bohuslavy
Maříkové a za laskavé podpory Jihočeské vědecké knihovny vznikl v roce
2013 zajímavý výstavní projekt. Vždy ve dvouměsíčních cyklech byly vystaveny v prostorech Vědecké knihovny soubory prací, grafik a fotografií jednotlivých oborů. např. prosinec, leden 2013–14 obor Užitá malba a nové technologie – Za dveřmi, práce na papírech.
FIGURA 13
FIGURA 13
Figura 13 je výtvarná soutěž pro studenty středních uměleckých
škol, kterou již osmým rokem vyhlašuje SUPŠ sv. Anežky České v Českém
Krumlově. Původním záměrem při vzniku této soutěže bylo umožnit konfrontaci prací studentů středních uměleckých škol v rámci České republiky.
Soutěž získala záhy mezinárodní charakter. V minulosti se účastnily rovněž
výtvarné školy ze Španělska a Slovenska. Soutěž probíhá ve třech kategoriích:
1. kresba postavy, 2. malba postavy, 3. portrét (kresba i malba). Každá škola se může zúčastnit maximálně se šesti pracemi. Práce hodnotí odborná komise složená z pedagogů středních a vysokých uměleckých škol.
V letošním roce bude práce hodnotit komise v tomto složení: Akad. mal
Šárka Trčková, odborná asistentka ateliéru Grafika 2, AVU Praha Akad. mal.
Miluše Poupětová, Vošup Supš Praha 3 Mgr., Akad. mal. Eva Výborná, SUPŠ
sv. Anežky České, Český Krumlov Do soutěže se letos přihlásilo 16 středních
uměleckých škol celkově se 75 pracemi, z toho v kategorii: kresba postavy: 34 prací malba postavy: 8 prací por21/10/2013
trét: 33 prací. Výstava vybraných prací soutěže Figura 13
proběhla v prostorách minoritského kláštera, Latrán 50
v Českém Krumlově, kde ji měla možnost zhlédnout kromě studentů školy i široká veřejnost.
mezinárodní soutěž
ve figurální kresbě
středních uměleckých škol
vernisáž výstavy
v 15 hodin
areál SUPŠ
Minoritský klášter
Český Krumlov
do 25/10/2013
po-čt: 9-16 h, pá: 9-14 h
25
20. 11. - 22. 11. 2013 Vzdělání a řemeslo – Výstaviště České
Budějovice
V měsíci říjnu prezentovala škola své obory na výstavě Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém Výstavišti, škola zde také spolupořádala výtvarné soutěže.
Celostátní soutěž v modelování podle sádrového modelu:
1. místo - Anna Krnínská
Celostátní soutěž v kreslení podle modelu:
3. místo Daniela Prokešová, 4. ročník
výstava ve výloze
V rámci dnů otevřených ateliérů
Rakousko – Freistadt (Fatima Khaledová- abstrakce)
Český Krumlov areál školy
V areálu školy v Českém Krumlově se uskutečnila tradiční výstava
klauzurních prací.
ŘEMESLA V ODRAZU ZRCADEL - MOBILNÍ EXPOZICE
Celoškolní výstava v mobilní zrcadlové expozici. Záměrěm projektu
„Zrcadla na náměstí“(Řemesla v odrazu zrcadel) je představit expozici se zrcadly včetně bludiště a uměleckými výrobky, které jsou zabudovány v mobilních buňkách.
B. Účast studentů v soutěžích
Figura 2013
1. místo Vojtěch Vlček v kategorii Portrét
čestné uznání Daniela Prokešová v kategorii Portrét
26
Oskar 2013 Bienále malby Ostrava
Studenti oboru Užitá malba se zúčastnili mezinárodního soutěžního
malířského Bienále Oskar 2013, které pořádá SUŠ Ostrava. Bienále se zúčastnilo 15 škol z Čech, Polska a Ukrajiny. Každá škola se mohla zúčastnit maximálně
s 5 pracemi. Kategorie Figurální kompozice, Krajina, Zátiší a Volná kompozice.
Studenti oboru Klasická malba a nové technologie získali tato ocenění:
Kategorie Krajina: 1. místo Anna Tesařová
Kategorie Volné téma: 1. místo Veronika Auerová,
3. místo Fatima Khaledová
Kategorie Zátiší: 2. místo Vojtěch Vlček
Studenti, kteří se umístili na prvních místech, a jejich vyučující se zúčastnili slavnostního předávání cen a zahájení výstavy v Ostravě v Domě umění (pořad ČT Art – rozhovor se studentkou Veronikou Auerovou a s vyučující Evou Výbornou).
Mezinárodní soutěž PHOTOFRAME
Klaudie Marhounová – postup do finálového kola soutěže Photoframe
a zastoupení na výstavě Photoframe Praha, Staroměstská radnice (pedagog
B. Maříková)
Talent Jihočeského kraje za rok 2013
Ocenění Talent Jihočeského kraje za rok 2013 v umělecké kategorii si
v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích převzali i naši studenti v kategorii umělecké výtvarné:
1. místo Veronika Auerová,
2. místo Jakub Kössl,
3. místo Daniela Prokešová
MLADÝ OBAL – TAKE AWAY
Mladý obal – účast v soutěži Take away (2. roč., 3. roč. GD, SVT)
REGION 2014 PLZEŇ
účast v soutěži Region 2014
Tvorba plakátu – dvojice – Sára Šímová, 4. ročník GD/Vít Veit MAL
27
Kresebná disciplína: 3. místo Daniela Prokešová, 4. ročník
Točířská soutěž v Bechyni
účast – Jeřábková Helena,
Kadlecová Hana 3. místo v soutěži „slepý točíř“
STUDENTSKÝ DESIGN
Účast v celostátní soutěži Studentský design 2014.
Konverzační soutěž z AJ
OK (okresní kolo) – místo konání: Gymnázium Kaplice
Účast dvou studentů naší školy: Simony Hrubé (1. A, obor SCE), Benjamina
Jíchy (3. C, obor KAM); obsadili 6. a 7. nepostupové místo.
Olympiáda z ČJ
OK – místo konání: SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově
Účast studentky Veroniky Váchové (2. A, obor GD); obsadila 3. postupové místo.
KK (krajské kolo) – místo konání: SPŠ strojní a elektrotechnická, České
Budějovice, Veronika Váchová obsadila 6. místo (z dvaceti zúčastněných)
C. Zahraniční aktivity
LINZ, 8. – 13. 9. 2013, část 4. ročníku GD, Marek Borsányi
Studenti 4. ročníku grafického designu v rámci praxe navštívili v Linci
Festival Ars Electronica. Festival představuje nejnovější trendy v oblasti elektronických médií. Dále navštívili nezávislá média – rádio FRO, televize DORF
TV, ateliéry lineckých umělců a cizojazyčný veřejný prostor byly dalšími tématy týdenní praxe.
Materiál sesbíraný během pobytu (fotografie, kresby, poznámky, tiskoviny) studenti po návratu do školy zpracovávali formou projekce fotografií, obrazového cestovního deníku a plakátu. PÍSMO A ZNAK VE VEŘEJNÉM
PROSTORU, tímto tématem studenti 4. ročníku zahájili 8. 10. 2013 v 17:00
vernisáží svou výstavu prezentací a prací z Holandska a Linze.
Poznávací zájezd do Londýna a střední Anglie
Poznávací zájezd do Londýna a střední Anglie podnikla na konci října
28
vybraná skupina studentů naší školy společně s žáky SOŠZ a SOU. Studenti
měli možnost zhlédnout nejvýznamnější památky nejen Londýna, ale také
univerzitních měst Oxford a Cambridge. Poznali také rodiště slavného spisovatele Williama Shakespeara – Stratford nad Avonou. Neméně zajímavá byla
i návštěva malebného městečka Windsor a jeho dominanty Windsor Castle,
jedné z oficiálních residencí britské královské rodiny. Nezapomenutelným
zážitkem byl jistě také pohled na monumentální Stonehenge. Studenti si ze
Spojeného království odvezli nejen spoustu dojmů a poznatků, ale také chuť
do dalšího studia anglického jazyka.
Exkurze Holandsko 9. 9. – 16. 9. 2013, 4. ročník GD
V rámci povinné praxe se část studentů 4. ročníku oboru Grafický design ve dnech 9. 9.–16. 9. 2013 zúčastnila exkurze do Holandska. Tento zájezd byl pořádán FaVU VUT v Brně, ve spolupráci s vedoucími oborů Grafický
design 1 a 2. Postupně studenti navštívili města Eindhoven, Rotterdam,
Amsterdam, Den Haag, Delft a Kolín nad Rýnem. Programem tohoto výjezdu bylo navštívit nejen města, tamní muzea a galerie starého i současného
umění (Vanabbemuseum, Witte de With, Museum Boijmans van Beuningen,
Nederlands Architectuurinstituut, Muzeum knihy Meermanno, Rijksmuseum,
Foam, Stedelijk Museum, Van Gogh museum, Kolumba...), ale i grafická studia (Dumbar), samotné grafiky a typografy i umělecké školy (Královská akademie umění, Haag) a charakteristickou místní architekturu.
Workshop pro HBLA Linz
V termínu od 5. do 7.6.2013 uspořádala naše škola workshop modelování a černobílé fotografie pro 32 studentů 3. ročníku hornorakouské linec
29
ké umělecké školy HBLA für künstlerische Gestaltung. Tématem pro modelování z hlíny byl portrét v nízkém reliéfu. Studenti modelovali podle vlastních
skic. Vytvořili sádrovou formu a z ní odlili sádrový pozitiv. Ve fotografické části workshopu si studenti vyzkoušeli práci s černobílým materiálem. Fotili ateliérový portrét, městský exteriér. Ve fotokomoře vyvolali černobílý negativ,
vysvítili kontakty a zhotovili pozitivní zvětšeniny.
25. – 27. 11. 2013 Sítotiskový workshop Linz
Místo konání: Hbla Linec, Odborné vedení workshopu: Andrea EdlerMihlan, Účast GD: M. Borsányi, R. Doško, S. Kabíčková, K. Zemanová
Hbla v Linci má perfektně vybavenou dílnu pro potisk textilu. Jejím srdcem je sedmimetrový pracovní stůl, na který je možné nažehlit potiskované
textilie a provést potisk ručně nebo pomocí speciálního pohyblivého rámu.
Jedenáct učitelů naší školy prošlo v rámci workshopu krok za krokem celou
technologii sítotisku, od počítačového zpracování návrhu až po tisk “nekonečného” vzoru.
24. 2. – 26. 2. 2013 Sítotiskový workshop pro studenty, LINZ
Mezi mizející řemesla patří i sítotisk, který je v současnosti stále častěji nahrazován digitálním tiskem. V rámci programu věnovanému tradičním
řemeslným postupům se ve dnech 24.–26. února deset studentů naší školy
zúčastnilo na linecké HBLA für künstlerische Gestaltung workshopu, kde se
ve specializované dílně učili tisknout technikou sítotisku na textil.
Sítotiskový workshop byl dalším úspěšně naplněným bodem projektu,
které spolu obě školy realizují.
Workshop vedla Andrea Edler-Mihlan, vyučující na HBLA für künstlerische Gestaltung a asistovali jí studentky HBLA. Studenti SUPŠ si nejdřív vyzkoušeli vykrytí síta papírovou šablonou. Pak různými technikami (kresba,
počítačová grafika) zpracovali zvířecí motiv, který sloužil jako předloha pro
osvit a tisk. Dalším bodem byl tisk „nekonečného“ vzoru, kdy byl navazujícím
motivem potiskován pruh látky o šířce 150 cm a délce přibližně tři a půl metru. Bonusem nad základní program workshopu byl barevný soutisk ze tří sít.
Workshop vedli Andrea Edler-Mihlan, Marek Borsányi a Zuzana Skořepová.
30
sítotisk/siebdruck/serigraphy
Pedagogové: Andrea Edler-Mihlan, Marek Borsányi a Zuzana Skořepová
Účastníci: Lenka Šlapáčková, Kateřina Valtová, Tomáš Holub, Filip Kolda, Václav Válek, Marie Hladíková, Anna Macková, Šárka Netrvalová, Sára Svobodová
V rámci programu věnovanému tradičním řemeslným postupům se ve dnech 24.–26. února 2014 deset studentů naší školy zúčastnilo na linecké HBLA
für künstlerische Gestaltung workshopu, kde se ve specializované dílně učili tisknout technikou sítotisku na textil.
24. – 26. 3. 2013 HLUBOTISKOVÝ WORKSHOP PRO STUDENTY Z LINCE,
KLÁŠTER ČESKÝ KRUMLOV
Workshop proběhl od pondělí 24. března do středy 26. března na
SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Z rakouské školy se ho zúčastnilo 14 studentů pod vedením Mag. Helmuta Kolara a Mag. Margarithy
Spendlingwimmer. Z české strany pomohla provoz třídenní dílny zajistit šestice studentů 3. ročníku oboru Grafický design pod vedením MgA. Kateřiny
Zemanové a Marka Borsányi. Jako tlumočnice asistovala Mgr. Zuzana
Skořepová. Práce, které během worshopu vznikly, byly k vidění na výstavě
v galerii Chodba v budově SUPŠ v bývalém minoristkém klášteře (Tramín)
v Českém Krumlově. Tato výstava trvala od 26. 3. do 8. 4. 2014 a byla zahájena slavnostní vernisáží ve středu 26. 3. 2014 ve 14.00 hodin. Práce z workshopu byly dále představeny na společné výstavě obou škol v linecké Tabačce
od 29. dubna do 15. května 2014.
V rámci programu „Mizející řemesla“ věnovanému tradičním řemeslným
postupům se ve dnech 24.–26.
24. – 26. března 2014 na SUPŠ sv. Anežky České
v Českém Krumlově konal hlubotiskový workshop. Tisk z hloubky z papírové matrice jsme zahrnuli jako další část společného projektu se střední
uměleckou školou v Linci (HBLA für künstlerische Gestaltung). Z rakouské školy se ho zúčastnilo 14 studentů pod vedením Mag. Helmuta Kolara
a Mag. Margarithy Spendlingwimmer - Alexander Nussbaumer, Cassiopeia
Van Dyvenbode, Anna Windischbauer, Flora Besenbäck, Anna Döcker,
Marina Burankova, Magdalena Gollner-Hollnbuchner, Fabia Hahn, Luise
Heininger, Valentin Lichtenberger, Kathrin Schinnerl, Laura Starsich,
Bibiana Traxler a Sarah Zauner.
Z české strany pomohla provoz třídenní dílny zajistit šestice studentů
3. ročníku oboru Grafický design pod vedením MgA. Kateřiny Zemanové
a Marka Borsányi. Jako tlumočnice asistovala Mgr. Zuzana Skořepová.
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 26. března 2014 ve 14.00 hodin
v galerii Chodba v Klášteře SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově.
Tato výstava trvá od 26. března do 8. dubna 2014.
Práce z workshopu budou dále představeny na společné výstavě obou škol v linecké Tabačce
od 29. dubna do 15. května 2014.
www.supsck.cz
OPEN-MINDED 2014
Výstava maturitních prací studujících HBLA für künstlerische Gestaltung
v Linci a prací z kooperace se Střední uměleckoprůmyslovou školou sv.
Anežky České v Českém Krumlově. Maturantky a maturanti HBLA für künstlerische Gestaltung v Linci vystavují v Tabakfabrik své absolventské projekty.
Na atraktivitě této výstavy přidává účast studentek a studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově se svými závěrečnými maturitními pracemi a výběrem děl, jež vznikla v rámci společné31
ho evropského projektu „Mizející řemesla a jejich aplikace ve 21. století“.
Vystavovány jsou práce více než 70 studentek a studentů.
Místo: Tabakfabrik Linz, Ludlgasse 19, vchod naproti Kulturzentrum HO
Vystavovaní: Adéla Klichová, Anna Tesařová, Daniel Zajíček, Jana Mátlová,
Jan Šácha, Martin Valnoha, Michal Kalab, Vojtěch Vlček, Vojtěch Voborník
D. Spolupráce školy s dalšími organizacemi
Open-air foto festival
O víkendu od 8. do 9. 6. 2013 proběhl největší fotofestival v České republice. Naše škola byla partnerem a poskytovatelem dvou lokací: klášter,
Latrán 50 a Tavírna 109. Studenti naší školy se zapojili jako asistenti a pořadatelé, pedagogové školy vedli odborné kurzy a přednášky v ateliérech. Škola
zapůjčila profesionální fotografické zařízení a vybavení. Rozmanité fotoscény,
dílny a přednášky proběhly také v jedinečných sochařských, malířských a keramických ateliérech. Spojujícím tématem byl Člověk a výtvarné umění. Více
na www.foto-festival.cz
Asociace sítotisku a digitálního tisku
22. – 23. 11. 2013 Podzimní odborný seminář 2013
V prostorách SUPŠ sv. Anežky České v objektu kláštera se uskutečnil
Podzimní odborný seminář ASD zaměřený na představení aktuálních novinek
v oblasti sítotisku a digitálního tisku pořádaný s podporou mezinárodní asociace FESPA. Tento rok byl tématem hlavně 3D tisk. Do diskuze o tomto fenoménu se zapojil náš pedagog Jan Bobáň, který představil školní 3D tiskárnu.
Po ukončení semináře byla zahájena v křížové chodbě kláštera vernisáž výstavy serigrafií vzniklých na letošním VII. Workshopu serigrafie uspořádaném
Asociací sítotisku a digitálního tisku ČR v Jihlavě (účast K. Zemanové).
32
HBLA LINZ – realizace společných aktivit projektu přeshraniční spolupráce „Mizející řemesla a jejich aplikace v 21. století“.
Spolupráce s Jihočeským krajem. Návrh výzdoby a realizace zasedacího sálu a jednací místnosti Odboru školství Jihočeského kraje.
I v tomto školním roce pokračuje spolupráce s Egon Schiele Art centrem v Českém Krumlově, proběhly návštěvy výstav a ateliérů, konaly se společné přednášky v rámci akce Klub klášter.
Dále pokračuje spolupráce scénického oboru s Barokním divadlem
v Českém Krumlově účastí studentů v představeních, exkurzích a prokreslování mechaniky.
Studenti oboru Scénická, výstavní a interiérová tvorba a Grafického designu se zúčastnili Masopustu. V rámci akce Kouzelný Krumlov – účast na veletrhu škol (Pivovarská zahrada) – studenti 3. ročníku (výtvarně-dramatická dílna). Pokračuje spolupráce s Městem Český Krumlov a Jihočeským divadlem.
Renovace kamenných desek v parku. Studenti oboru Kamenosochařská tvorba v rámci spolupráce s městem Český Krumlov pokračovali v dvouletém enviromentálním projektu popisů dřevin v městském parku, došlo
k renovaci popisů a obnovení kamenického písma.
Regionální muzeum v Českém Krumlově – 4. ročník GD – návrhy řešení vstupních prostorů a směrníku Regionálního muzea, veřejná prezentace
návrhů řediteli a zaměstnancům RM.
Českokrumlovský rozvojový fond
Vytvoření rešerše a komentářů ke grafice městských akcí, účast v komisi
při výběru nové grafické podoby nadcházejících ročníků.
Tradiční účast studentů školy v průvodu masek a účinkování v programu Budějovického Majálesu v květnu 2014.
Dny otevřených ateliérů
Ve spolupráci s Jihočeským krajem proběhla komentovaná hromadná
prohlídka ateliérů školy v klášteře pro rakouské partnery. Dále byly přístupné
33
ateliéry v hlavní budově školy, kde probíhaly ukázky studentských prací a demonstrovány výtvarné postupy při odborné výuce za aktivní účasti studentů
školy.
Témata maturitních prací, exkurze, prevence – přednáška, zaměření
části zahrady, přednášky pro pedagogy v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr.
Kontinuálně probíhá spolupráce studentů školy na přípravě přílohy
regionálního Deníku s názvem Junior Deník v podobě kreseb a ilustrací pro
jednotlivá čísla.
Město Aš dlouhodobě spolupracuje s naší školou. Zadání na rekonstrukci a obnovu dvou památníků, Friedricha Schillera a Gustava Geipela.
E. Další akce nad rámec výuky
Studentský vědecký projekt Patrimonia 2013/2014
Studenti třetího ročníku SUPŠ sv. Anežky se zúčastnili vědeckého projektu Patrimonia, zaměřeného na zkoumání dějin a uchovávání kulturního dědictví. Projekt připravil Ústav teoretické a aplikované mechaniky
Akademie věd ČR. Studenti měli příležitost vyzkoušet si vědeckou práci i restaurátorskou praxi a za vedení odborníků se spolupodílet na obnově památek. Jádrem programu bylo naučit se základům vědeckého bádání, vyzkoušet
si odborné postupy restaurátorů a podílet se na smysluplném a užitečném
výzkumném záměru. Na základě domluvy si studenti vybrali drobné historické objekty ze svého regionu, kapličky, boží muka, staré pomníky, kašny,
mariánské sloupy, ale také významná venkovská stavení jako fary, sýpky, mlýny atd. Zpracovali fotografickou dokumentaci objektu, popsali jeho současný stav a pokusili se určit stupeň jeho poškození. Nedílnou součástí výzku34
mu bylo i zpracování historie daného objektu včetně návštěv archivu, badatelny Národního památkového ústavu a rozhovorů s pamětníky. Svoje
poznatky studenti vložili do webové aplikace, díky které je mohli sledovat
i účastníci projektu z jiných regionů a zároveň mohli konzultovat své dotazy
s odbornými poradci i s dalšími studenty. Výsledky studentských projektů jsou
publikovány na http://www.patrimonia.cz/
Odměnou za odvedenou práci v projektu Patrimonia byla pro studenty
čtyřdenní exkurze po památkách UNESCO (Telč, Litomyšl, Kroměříž, Olomouc)
pod záštitou Akademie věd ČR, Fakulty restaurování v Litomyšli a Katedry dějiny umění Univerzity Palackého v Olomouci, během které měli studenti možnost diskutovat s odborníky, účastnit se přednášek významných akademiků
a sledovat práci restaurátorů ve specializovaných restaurátorských dílnách.
Účast v projektu Patrimonia a seznámení se s významnými vědeckými pracovišti pro zachování a obnovu kulturního dědictví mohou studenti v budoucnu
zužitkovat při výběru svého dalšího studijního a pracovního zaměření.
Sítotiskový seminář
V areálu kláštera proběhl pod záštitou mezinárodní organizace FESPA,
pořádaný Sítotiskovým svazem podzimní odborný seminář sítotisku, reklamního a průmyslového digitálního tisku zaměřený na představení aktuálních
novinek a trendů v uvedených oblastech. Po skončení semináře následovala
vernisáž výstavy Serigrafie z workshopu.
35
F. Exkurze a vzdělávací aktivity
a) exkurze
NG VELETRŽNÍ PALÁC PRAHA – v rámci výuky předmětu Dějiny
výtvarné kultury
PRAHA – architektura Příprava pro maturitu z předmětu Dějiny
výtvarné kultury pro 4. ročníky
b) další vzdělávací aktivity
Několikrát ročně pořádá Klub klášter přednáškové cykly, na které zve
známé výtvarníky, některé přednášky proběhly v koordinaci s Egon Schiele
Art centrem.
Škola pořádá workshopy výtvarných technik pro studenty i veřejnost.
Přednáška FaVU na SUPŠ – Luděk Rathouský.
G. Aktivity jednotlivých oborů
Zpracovali vedoucí jednotlivých oborů
Užitá KLASICKÁ A DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
Linie a rytmus
Výstava studentek 1. ročníku oboru Užitá fotografie a média
Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově
2.— 30. června 2014
vernisáž 3. června 2014 v 16 hodin
Jihočeská vědecká knihovna / přízemí, Lidická 1, České Budějovice
Soutěže:
Photoframe
Klaudie Marhounová – postup do finálového kola soutěže Photoframe
36
a zastoupení na výstavě Photoframe Praha, Staroměstská radnice
(B. Maříková)
Výstavy:
leden – Anežka fotí, Kino Luna, Český Krumlov (J. Freiberg, M. Zeman)
červen–červenec – výstava Baletka ve skleníku Kino Hvězda, Uherské
Hradiště (J. Mahr, J. Freiberg)
březen – výstava Různosti, Kavárna FotoCafé, Muzeum fotografie
J. Hradec (B. Maříková, A. Motejl – tisk fotografií)
květen–červen – výstava Různosti, 1. respirium, Metropol, České
Budějovice (B. Maříková)
červenec–srpen – výstava Portrét ve vědecké knihovně v Českých
Budějovicích (J. Mahr, B. Maříková)
červen–srpen – výstava Linie a rytmus studentů 1. ročníku ve Vědecké
knihovně v Českých Budějovicích (B. Maříková)
Exkurze:
3. a 4. ročník Exkurze v ateliéru Pavla Baňky s prohlídkou jeho prací a ukázkou zvětšování velkoformátových fotografií. Za asistence Terezy
Kabůrkové. (J. Freiberg, J. Mahr)
Dům umění České Budějovice – Výstava MCA atelier (J. Freiberg)
Přednáška Viktora Kopasze a Jiřího Ptáčka (J. Mahr)
Praha, návštěva výstav Taras Kusčynskyj, Adam Holý, 3. a 4. ročník
(J. Freiberg, J. Mahr)
Exkurze – zhotovování fotogramů, Ateliér Seidel (B. Maříková)
Workshopy:
březen – Workshop Akt vedený fotografkou Terezou z Davle –
4. ročník (J. Mahr)
březen – Lidské tělo – fotografování pohybu a anotomie členů baletu
Jihočeského divadla přímo na zkouškách v JD – 4. ročník (J. Freiberg)
Příprava soutěže Art room v rámci Open air fotofestivalu (J. Mahr)
Mimoškolní aktivity:
Studenti oboru aktivně navštěvují vernisáže v Domě umění České
Budějovice a v alternativním prostoru Zutý Mánes
37
Design keramiky a porcelánu
Září 2013
zhotovení cen pro soutěž „Figura“
výstava prací Vědecká knihovna České Budějovice
mezinárodní keramický workshop 26.–29. 9. UJEP Dubí u Teplic
Oborový plenér v Besednici (účast – Netrvalová Šárka)
výstava designblok Praha
Říjen 2013
dny otevřených dveří (účast 30 návštěvníků)
Listopad 2013
sítotiskový workshop Linz 25–29. 11.
točířská soutěž SPŠK Bechyně (účast – Jeřábková Helena,
Kadlecová Hana 3. místo v soutěži „slepý točíř“)
Prosinec 2013
klauzurní práce
Leden 2014
fotodokumentace prací pro AV v Nových Hradech
tvorba podkladů pro odborný slovník (tři technologické okruhy)
Únor 2014
Řemesla v odrazu zrcadel - výběr prací pro mobilní výstavu
Březen 2014
studentský design (hodiny, Kaľavská Adriana)
Duben 2014
maturitní práce – realizace
Květen 2014
výstava maturitních prací Tabakfabrik Linz (souprava na fondue,
Valnoha Martin)
Červen 2014
38
výstava maturitních prací Synagoga v Českém Krumlově
návštěva AV v Nových Hradech
Obor se v průběhu školního roku podílel na DČ školy prodejem keramiky
Kamenosochařská tvorba
Sympozia:
Sochařské sympozium Vísky
Studenty, kteří jsou individuálně zdatní ve volné skulptuře, škola vysílá každoročně na různá sochařská sympozia. Těchto akcí se převážně zúčastňují studenti vysokých škol, ale naše škola je organizátory oslovována pravidelně, což poukazuje na kvalitní přípravu našich studentů.
Soutěže:
Talent roku
Studentka oboru Kamenosochařská tvorba se umístila na třetím místě
v soutěži Talent roku JK.
Realizace ve veřejném prostoru:
Město Aš dlouhodobě spolupracuje s naší školou. Obor realizoval restaurátorské obnovu dvou památníků, Friedricha Schillera a Gustava Geipela.
Renovace kamenných desek v parku
V rámci spolupráce s městem Český Krumlov pokračování na dvouletém enviromentálním projektu popisů dřevin v městském parku, došlo k renovaci popisů a obnovení kamenického písma.
39
Prezentace:
Sochařina není jen dřina
Každoroční akce, kde studenti z oboru Kamenosochařské tvorby ukazují malým dětem tradiční techniky sochařského řemesla.
Scénická, INTERIÉROVÁ a výstavní tvorba
Řemesla v odrazu zrcadel – mobilní buňka – vybavení exponáty
„PÁTEČNÍCI“ – řezbářský rozšiřovací kurz pro zájemce z oboru
(cca 1x za 14 dní)
exkurze
Alšova jihočeská galerie – 2x
Praha – výstava Reynek, Burian
Barokní divadlo – zaměřování mechaniky
výtvarné soboty pro děti – Výtvarné dílny pro nejmenší v klášteře 2x
Červený Dvůr – spolupráce, témata maturitních prací, exkurze,
prevence – přednáška, zaměření části zahrady
IOP – projekty revitalizace kláštera, dokumentace viz zápisy
ze schůzek realizačního týmu a kontrolních dnů
Klub klášter – účast žáků na akcích včetně výstav vlastních prací
Deník Junior – kresby pro českobudějovický deník Junior
září:
14 dní souvislá praxe (2. a 3. ročník divadla, 4. ročník PC workshop)
říjen:
3. 10. – exkurze do ČB – výstava Dominik Lang (Dům umění), kulturní
instituce Kredance, AJG
12.–13. 10. – Dny otevřených ateliérů – účast studentů 4. ročníku
listopad:
13. 11. – exkurze Praha – divadlo ABC (generální zkouška – Markéta Lazarová)
40
prosinec:
Barokní divadlo Český Krumlov- přednáška – KABUKI
leden:
30. 1.–19. 2. – galerie Chodba klášter – výstava ABCD atd.
(práce z hodin písma, užité grafiky a IKT)
únor:
24.–26. 2. – sítotiskový workshop Linec- účast vybraných studentů
27. 2. – Michal Syrový – povídání o přípravě scénické výpravy Markéta
Lazarová (klášter)
březen:
4. 3. – MASOPUST – účast 2. ročníku na masopustním průvodu (VDD)
duben:
24. 4.– divadlo Český Krumlov – LA PUTYKA, CHABRUS LINE
30. 4. – Kouzelný Krumlov – účast na veletrhu škol (Pivovarská zahrada)
– studenti 3. ročníku (výtvarně-dramatická dílna)
účast studentů 3. ročníku v soutěži Mladý obal
OPEN-MINDED – výstava maturitních prací, Linz
květen:
účast v soutěži Studentský design
plenér Brloh (14 dní)
červen:
vodácký výlet splutí Vltavy – 1. a 2. ročník + GD
Projekt revitalizace klášterů:
– rozpracování a příprava námi garantovaných programových aktivit
– příprava a spolupráce na organizačním zajištění průběhu projektu
– příprava a úpravy provozu školy v souvislosti s možným zahájením stavby, včetně krizového plánu vzhledem k posunu termínu
KLASICKÁ malba A NOVÉ TECHNOLOGIE
41
Samostatné výstavy oborové:
září–listopad 2013,
Anežka v Nových Hradech, výstava prací z plenéru
a výběru z maturitních prací, Koželužna v Nových Hradech.
říjen
celostátní soutěž Figura 2013
říjen–listopad 2013
galerie v Českém rozhlase v Českých Budějovicích
výstava ve výloze – Freistadt Rakousko (Fatima Khaledová – abstrakce)
prosinec, leden 2013–14
Vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Za dveřmi, práce
na papírech
květen 2014
v rámci Majálesu v Č. Budějovicích – výstava maleb studentů oboru
Výstavy celoškolní:
OPEN-MINDED 2014 Linec Tabačka (Anna Tesařova, Fatima
Khaledová, Vojtěch Vlček)
Soutěže:
Figura 2013
1. místo Vojtěch Vlček v kategorii Portrét
čestné uznání Daniela Prokešová v kategorii Portrét
Oskar 2013 Bienále malby Ostrava
Studenti oboru Užitá malba se zúčastnili mezinárodního soutěžního malířského Bienále Oskar 2013, které pořádá SUŠ Ostrava. Bienále se zúčastnilo
15 škol z Čech, Polska a Ukrajiny. Každá škola se mohla zúčastnit maximálně
s 5 pracemi. Kategorie Figurální kompozice, Krajina, Zátiší a Volná kompozice.
Práce hodnotila 4. 11. odborná komise ve složení: Petr Vaňous, doc.
PhDr. Zbyněk Janáček, Mgr. Katarína Szanyi, PaeDr. Leszek Wojaczek, doc.
Mgr. Jiří Surůvka, Mgr. Jiří Jůza. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
proběhlo 3. 12. 2013 na vernisáži výstavy Malířského Bienále Oskar v prostorech Domu umění v Ostravě.
Studenti oboru Klasická malba a nové technologie získali tato ocenění:
Kategorie Krajina: 1. místo Anna Tesařová
Kategorie Volné téma: 1. místo Veronika Auerová
42
3. místo Fatima Khaledová
Kategorie Zátiší:
2. místo Vojtěch Vlček
Studenti, kteří se umístili na prvních místech, a jejich vyučující se zúčastnili slavnostního předávání cen a zahájení výstavy v Ostravě v Domě umění (pořad ČT Art – rozhovor se studentkou Veronikou Auerovou a s vyučující Evou Výbornou).
Vzdělání a řemeslo
kresba podle sádrové busty: 2. místo Daniela Prokešová, 4. ročník
Region 2014, Plzeň
kresebná disciplína: 3. místo Daniela Prokešová, 4. ročník
Talent roku JK, kategorie umělecká výtvarná
1. místo Veronika Auerová
3. místo Daniela Prokešová
Krumlovská prima sezona
následná nominace do Náchodská prima sezona:
Marie Hladíková 3. roč, 4. roč: Veronika Auerová, Daniela Prokešová,
Jan Škopek
další akce:
v rámci Literárního festivalu v Českých Budějovicích studenti Zdeněk
Linhart, Alison Claeboetsová a Marie Hladíková vytvořili komiks na chodnících města
ABSOLVENTI: přijetí na školy, další studium
Anna Tesařová FaVU Brno Ateliér intermedií Vasila Artamonova
Zdeňka Dryková – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
Veronika Auerová – přijata na Estetiku i na Dějiny umění na Jihočeskou
universitu v Č.B.
Daniela Prokešová – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích –
Dějiny umění
Michaela Bezanyiová – Universita Karlova v Praze Obor Český jazyk
Martina Chumová – JIPKU angličtina
Petr Valenta – SOŠ A VOŠ Strakonice obor kadeřník
43
GRAFICKÝ DESIGN
Workshop
EXKURZE:
LINZ, 8. – 13. 9. 2013, část 4. ročník, Marek Borsányi
Studenti 4. ročníku grafického designu v rámci praxe navštívili v Linci
Festival Ars Electronica. Festival představuje nejnovější trendy v oblasti elektronických médií. Dále navštívili nezávislá média – rádio FRO, televize DORF
TV. Ateliéry lineckých umělců a cizojazyčný veřejný prostor byly dalšími tématy týdenní praxe.
Materiál sesbíraný během pobytu (fotografie, kresby, poznámky, tiskoviny) studenti po návratu do školy zpracovli formou projekce fotografií, obrazového cestovního deníku a plakátu. Vernisáž výstavu PÍSMO A ZNAK VE
VEŘEJNÉM PROSTORU byla 8. 10. 2013 v 17:00.
HOLANDSKO, 9. – 16. 9. 2013, část 4. ročník, Kateřina Zemanová
V rámci povinné praxe se část studentů 4. ročníku oboru Grafický design
zúčastnila exkurze do Holandska. Tento zájezd byl pořádán FaVU VUT v Brně,
ve spolupráci s vedoucími oborů Grafický design 1 a 2. Postupně studenti
navštívili města Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Delft a Kolín
nad Rýnem. Programem tohoto výjezdu bylo navštívit nejen města, tamní
muzea a galerie starého i současného umění (Vanabbemuseum, Witte de
With, Museum Boijmans van Beuningen, Nederlands Architectuurinstituut,
Muzeum knihy Meermanno, Rijksmuseum, Foam, Stedelijk Museum, Van
Gogh museum, Kolumba...), ale i grafická studia (Dumbar), samotné grafiky
a typografy i umělecké školy (Královská akademie umění, Haag) a charakteristickou místní architekturu.
Praha DESIGNBLOK, 10. 10. 2013, celý GD
Studenti oboru Grafický design navštívili expozice současného designu
v Superstudiu Nákladové nádraží Žižkov, Openstudiu Kafkův dům, Art House
Colloredo-Mansfeldský palác. V následujícím programu návštěva skupinové
44
výstavy Obrazy a předobrazy a v UMPRUM galerii – výstava One after another – APD.
Praha, REKLAMA POLYGRAF, 14. 5. 2014, výběr GD
veletrh Reklama Polygraf setkání u kulatého stolu s vedením Asociace
sítotiskového svazu při přípravách společného projektu, soutěže na
téma Grafický design v interiéru
DOX – výstava – Plakát souboji ideologií 1914-2014
TÝDEN O MATURITÁCH NA GD, EXKURZE PO OKOLÍ 19. - 23. 5. 2014
po 19. 5. ČK – Zámecká zahrada, Bellarie, Muzeum stavebních řemesel
– s přednáškou Jiřího Blocha
út 20. 5. ČK – Fotoateliér Seidel + ESAC + UKG
st 21. 5. ČB – Dům umění, Oblastní archiv Č. Budějovice – archiv,
knihařská dílna, fotografická dílna
čt 22. 5. Zlatá Koruna: Klášter + vědecká knihovna – oddělení starých tisků
pá 23. 5. Hluboká n/ Vltavou: AJG – Tvrzení moderny, stálá sbírka – gotické sochařství a malířství
VÝSTAVY, PŘEDNÁŠKY:
KLUB KLÁŠTER:
Origami jako design?
pøednáška, projekce, produkt
Martin Busta 12. 6. 16:00 2014
areál SUPŠ klášter
La Biennale di Venezia, 26. 9. 2013 17:00
Přednáška Martin Busta
FOTOMASA, 3. 10. 2013, 17:00, 4. A + 4. B GD
Projekce fotografií z Holandska a Linze, kdo si co přinese, promítá.
ZNAK+PÍSMO, Galerie Chodba, 8. 10. 2013 – 7. 11. 2013, 4. A + 4. B GD
Vernisáž výstavy, prezentace prací z odborné exkurze v Linci
a Holandsku.
Dynamo design, 14. 11. 2013 17:00
Přednáška o práci grafického studia Dynamo design. Inspirace, práce,
45
vlastní projekty Kateřiny Šlaufové a Kateřiny Kubánkové.
PORTRÉT, Galerie Chodba 14. 11. 2013, 4. A + 4. B GD
Vernisáž výstavy, studentská prezentace výsledků z workshopu
s R. Samohejlem v budově kláštera.
Sítotiskový seminář, 22. – 23. 11. 2013, Český Krumlov
V prostorách budovy kláštera se uskutečnil Podzimní odborný seminář ASD, zaměřený na představení aktuálních novinek v sítotisku a digitálním tisku (3D technologie, atd.) Do diskuze o tomto fenoménu se zapojil náš
pedagog Jan Bobáň, který představil školní 3D tiskárnu. Studenti se účastnili
několika odborných přednášek. Při příležitosti semináře byla v křížové chodbě kláštera zahájena slavnostní vernisáží výstava uměleckých grafik z VII.
Workshopu serigrafie 2013 uspořádaného Sítotiskovým svazem ČR v Jihlavě
(účast K. Zemanové)
VII. Workshopu serigrafie 2013, Galerie Chodba, 23. 11. 2014 16:00
výstava uměleckých grafik z VII. Workshopu serigrafie 2013
Rudolf Samohejl a Dominik Lang, 28. 11. 2013 17:00
Přednáška o práci Rudolfa Samohejla a Dominika Langa.
ABCD ATD., Galerie Chodba, 6. 2. 2014 15:00
Výstava z předmětů písma a užité grafiky oborů GD a SVT.
Výstava trik, Galerie Chodba, 20. 2. 2014 15:00
Výstava sérií trik 3. ročník GD.
NEKONEČNÝ VZOR, Galerie Chodba, 13. 3. 2014 17:00
Výstava výsledků ze sítotiskového workshopu v LINCI.
Tiefdruck/Hlubotisk Český Krumlov, Galerie Chodba, 26. 3. 2014
14:00. Výstava studentů z Lince, jejich výsledků z hlubotiskového workshopu
v Českém Krumlově.
METAMORFÓZY aneb Stopy Schwarzenbergů v Jižních Čechách, Galerie
Chodba, 8. 4. 2014 (dernisáž 6. 5. 2014). Výstava linorytů žáků výtvarného
oboru ZUŠ v Českém Krumlově.
LOST 2013, 3. 4. 2014 17:00
Přednáška o práci Marka Borsányi.
GRAFICKÉ TISKY, Galerie Chodba, 2014
Výstava prací 1. ročníku oboru SCE na téma stylizace rostlinných prvků.
AUTORSKÁ KNIHA, Galerie Chodba, 2. 6. 2014 17:00
Výstava prací 1., 2., 3. roč. žáků GD z workshopu na téma autorská
kniha.
ORIGAMI JAKO DESIGN?, 12. 6. 2014 16:00
46
Přednáška, projekce, produkt. Ing. Martin Busta.
VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 2013/2014, 19. 5. – 30. 5. 2014, Synagoga Český Krumlov
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ, 4. 6. 2014, 16:00, Synagoga Český Krumlov
AKTIVITY STUDENTŮ V RÁMCI ŠKOLNÍHO VYUČOVÁNÍ:
Českobudějovický deník – Junior
1. roč., 2. roč., 4. roč. – kresby, ilustrace, omalovánky – Vánoce
3. ročník – Andrea Šanderová – Labyrint
4. ročník – Lucie Velátová – vločky sněhové
Regionální muzeum v Českém Krumlově
4. ročník – NAV/PCV – návrhy řešení vstupních prostorů a směrníku
Regionálního muzea, veřejná prezentace návrhů řediteli a zaměstnancům
Galerie Na shledanou
3. ročník – vytvoření plakátu pro výstavu v galerii – Přítomnostabsence
– Michal Škoda, Galerie Na shledanou, Volyně
SOUTĚŽE:
účast v soutěži Region 2014 Plzeň – Tvorba plakátu – Sára Šímová,
4. ročník GD/Vít Veit MAL
Talent jihočeského kraje – 2. místo Jakub Kössl
Mladý obal – účast v soutěži Take away (2. roč., 3. roč. GD)
MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY:
4. A GD, 28. 2. 2014 Maturitní ples, Beseda, České Budějovice
4. B GD, 10. 1. 2014 Maturitní ples, Jízdárna, Český Krumlov
WORKSHOPY A FESTIVALY:
26. – 29. 9. 2013 Sítotiskový workshop Jihlava
účast MgA. Kateřiny Zemanové
12. – 14. 11. 2013 workshop Portrét, 4. ročník, klášter
Rudolf Samohejl – Egon Schiele Art Centrum – rezidence
25. – 27. 11. 2013 Sítotiskový workshop Linz
Místo konání: Hbla Linec, Odborné vedení workshopu: Andrea Edler-Mihlan
47
HBLA v Linci má perfektně vybavenou dílnu pro potisk textilu. Jejím
srdcem je sedmimetrový pracovní stůl, na který je možné nažehlit potiskované textilie a provést potisk ručně nebo pomocí speciálního pohyblivého
rámu. Jedenáct učitelů naší školy prošlo v rámci workshopu krok za krokem
celou technologii sítotisku, od počítačového zpracování návrhu až po tisk
„nekonečného” vzoru.
účast z GD M. Borsányi, Radek Doško, S. Kabíčková, K. Zemanová
24. 2. – 26. 2. Sítotiskový workshop pro studenty LINZ
Mezi mizející řemesla patří i sítotisk, který je v současnosti stále častěji nahrazován digitálním tiskem. V rámci programu věnovanému tradičním
řemeslným postupům se ve dnech 24.–26. února deset studentů naší školy
zúčastnilo na linecké HBLA für künstlerische Gestaltung workshopu, kde se
ve specializované dílně učili tisknout technikou sítotisku na textil. Sítotiskový
workshop byl dalším úspěšně naplněným bodem projektu, které spolu obě
školy realizují.
Workshop vedla Andrea Edler-Mihlan, vyučující na HBLA für künstlerische Gestaltung a asistovali jí studentky HBLA. Studenti SUPŠ si nejdřív vyzkoušeli vykrytí síta papírovou šablonou. Pak různými technikami (kresba,
počítačová grafika) zpracovali zvířecí motiv, který sloužil jako předloha pro
osvit a tisk. Dalším bodem byl tisk „nekonečného“ vzoru, kdy byl navazujícím
motivem potiskován pruh látky o šířce 150 cm a délce přibližně tři a půl metru. Bonusem nad základní program workshopu byl barevný soutisk ze tří sít.
Workshopu se zúčastnili Lenka Šlapáčková, Kateřina Valtová, Tomáš
Holub, Filip Kolda, Václav Válek, Marie Hladíková, Anna Macková, Šárka
Netrvalová a Sára Svobodová. Workshop vedli Andrea Edler-Mihlan, Marek
Borsányi a Zuzana Skořepová.
24. – 26. 3. hlubotiskový workshop pro studenty z LINCE,
Klášter
Workshop proběhl od pondělí 24. března do středy 26. března na
SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Z rakouské školy se ho zúčastnilo 14 studentů pod vedením Mag. Helmuta Kolara a Mag. Margarithy
Spendlingwimmer. Z české strany pomohla provoz třídenní dílny zajistit šestice studentů 3. ročníku oboru Grafický design pod vedením MgA. Kateřiny
Zemanové a Marka Borsányi. Jako tlumočnice asistovala Mgr. Zuzana
Skořepová. Práce, které během worshopu vznikly, byly k vidění na výstavě
v galerii Chodba v budově SUPŠ v bývalém minoristkém klášteře (Tramín)
v Českém Krumlově. Výstava trvala od 26. 3. do 8. 4. 2014 a byla zahájena
slavnostní vernisáží ve středu 26. 3. 2014 ve 14.00 hodin. Práce z worksho48
pu byly dále představeny na společné výstavě obou škol v linecké Tabačce od
29. dubna do 15. května 2014.
Studenti HBLA: Alexander Nussbaumer, Cassiopeia Van Dyvenbode,
Anna Windischbauer, Flora Besenbäck, Marina Burankova, Anna Döcker,
Magdalena Gollner-Hollnbuchner, Fabia Hahn, Luise Heininger, Valentin
Lichtenberger, Kathrin Schinnerl, Laura Starsich, Bibiana Traxler, Sarah Zauner
Studenti SUPŠ: Jan Staněk, Andrea Čondlová, Jana Němcová, Matěj
Hanusch, Filip Kolda, Tomáš Holub, Václav Válek
Učitelé: Mag. Helmut Kolar, Mag. Margaritha Spendlingwimmer,
MgA. Kateřina Zemanová, Marek Borsányi, Mgr. Zuzana Skořepová
MASOPUSTNÍ PRŮVOD, 4. 3. 2014, Český Krumlov
2. roč., téma: Barokní doba, papírové masky
OPEN-MINDED 2014
Výstava maturitních prací studujících HBLA für künstlerische
Gestaltung v Linci a prací z kooperace se Střední uměleckoprůmyslovou školou sv. Anežky České v Českém Krumlově. Maturantky a maturanti HBLA für
künstlerische Gestaltung v Linci vystavují v Tabakfabrik své absolventské projekty. Na atraktivitě této výstavy přidává účast studentek a studentů Střední
uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově se svými závěrečnými maturitními pracemi a výběrem děl, jež vznikla v rámci společného evropského projektu „Mizející řemesla a jejich aplikace ve 21. století“.
Vystavovány jsou práce více než 70 studentek a studentů.
Místo: Tabakfabrik Linz, Ludlgasse 19, vchod naproti Kulturzentrum HO
GD: vystavené práce Vojtěch Voborník, Jana Mátlová
mobilní expozice – celoškolní výstava
Spolupráce s HBLA Linec
H. Sportovní aktivity ve školním roce 2013/2014
Pro rozšíření možností sportovního vyžití a vzbuzení většího zájmu
studentů o různé pohybové aktivity měli možnost studenti a zaměstnanci
naší školy, stejně jako v minulých školních letech, navštěvovat dvakrát týdně
tělocvičnu. V letošním roce jsme navázali na osvědčené zkušenosti z minulých let a scházeli jsme se, abychom si zahráli opět volejbal a sálovou kopanou. Dle počtu účastníků a momentální domluvy jsme využili podmínek a zahráli si i jiné sportovní hry jako např. tenis, nohejbal, streetball, apod., na které není v hodinách Tělesné výchovy tolik prostoru a času.
49
Také z tohoto důvodu je školou organizováno velké množství dalších
mimoškolních aktivit jak soutěžního tak i nesoutěžního charakteru, např.
školní turnaje různého sportovního zaměření (florbal, kin-ball, ringo, korfbal,
basketbal, softbal, volejbal, sálová kopaná apod.).
Ve školním roce 2013/2014 se studentky a studenti naší školy zúčastnili mnoha reprezentačních okresní soutěží středních škol. Krajského kola
v softbalu jsme se tentokrát nemohli účastnit, jelikož se termín konání křížil
s termínem letního výcvikového kurzu 2014.
Chronologicky seřazený přehled sportovních aktivit ve školním roce
2013/2014:
PRAVIDELNÉ SPORTOVNÍ PODVEČERY
Studenti i kolegové z řad pedagogů měli možnost dvakrát týdně zdarma navštěvovat tělocvičnu s možností zahrát si volejbal nebo sálovou kopanou. Jelikož se za tělocvičnu platí nemalé peníze a zájem z řad studentů nebyl
takový, abychom se pravidelně scházeli v dostatečném počtu na hru, oslovili jsme okolní školy, kde se sportovní zájemci o hru našli a byli jsme tedy doplněni kvalitními hráči z gymnázia Český Krumlov a sousední Střední odborné
školy zdravotnické a odborného učiliště.
OKRESNÍ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU
Dne 2. 10. 2013 se uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu družstev. Běželo s tradičně 5km „na Dubíku“. Letos byla opět pro nás vyhlášena
kategorie VI. V našem případě to obnášelo velmi omezenou možnost výběru. Z hlaediska počtu zájemců jsme přihlásili pouze družstvo chlapců. Do naší
kategorie se přihlásily celkem 3 školy. Díky vynikajícímu výkonu vítěze Jana
Boukalíka, čtvrtého Václava Válka a pátého Jakuba Frühbauera jsme v součtu
výsledných časů obsadili první místo. Tento historicky nejlepší výsledek nás
posunul na krajské finále do Jindřichova Hradce konané hned o týden později 9. 10. 2013. Děkujeme za reprezentaci také Janu Staňkovi s Tomášem
Holubem za vybojování vítězství v okresním kole.
KRAJSKÉ KOLO V PŘESPOLNÍM BĚHU
O týden později 9. 10. 2013 se konalo v Jindřichově Hradci již zmiňované krajské kolo. Zde se nám již tolik nedařilo, museli jsme porušit pravidlo - vítězná sestava se nemění a v pozměněné sestavě naši běžci zde obsa50
dili přesto krásné 6. místo. Děkujeme ještě za reprezentaci Filipu Hodiankovi
na krajském finále.
FLORBAL – CHLAPCI, OKRESNÍ KOLO
Ve čtvrtek 21. 11. 2013 se uskutečnilo okresní kolo ve florbale chlapců. Jako v minulých letech se turnaj chlapců letos konal z důvodu velikosti a vybavenosti haly opět v tělocvičně SOU Velešín. Turnaje se zúčastnilo
celkem šest středních škol. Pořádající SOU Velešín, gymnázium Kaplice, SOU
Kaplice, SOŠZ a SOU Č. Krumlov a naše škola. Na našem týmu se projevila nesehranost a nezkušenost. V prvním utkání náš tým nastoupil proti pořádajícímu Velešínu, kterému podlehlo 0:4. Následující zápas s gymnáziem z Kaplice
byl dlouho vyrovnaný, ale v závěru utkání jsme obdrželi 3 rychlé góly a prohráli 0:5 a chvíli poté jsme podlehli druhému kaplickému týmu ze SOU 0:3.
Předposlední zápas jsme sehráli se SOŠZ a SOU z Českého Krumlova. Tento
zápas již vypadal velmi nadějně. Nejprve jsme vedli 1:0, dvě minuty před
koncem ještě 2:1, ale poslední dvě minuty byly pro nás velmi kritické - dostali jsme 2 góly a prohráli 2:3. Poslední utkání jsme odehráli s českokrumlovským gymnáziem. Jednoznačný průběh zápasu vylepšil samostatným nájezdem v posledních vteřinách zápasu Jakub Tokár, konečný výsledek byl tedy
1:3. Celkově jsme tedy obsadili šesté místo.
FLORBAL – DÍVKY, OKRESNÍ KOLO
Okresní kolo florbalu dívek se uskutečnilo jako každý rok i letos
v tělocvičně sousední Střední odborné školy zdravotnické a středního odborného učiliště. Také kvůli termínu, který si určila pořádající škola sama, se
tohoto turnaje zúčastnila pouze tři družstva a to pořadatelská SOŠZ a SOU,
českokrumlovské Gymnázium a naše škola. Aby si děvčata více zahrála, domluvili jsme se před zahájením, že turnaj odehrajeme každý s každým dvoukolově a na dva 7 minutové poločasy s 2 minutovou přestávkou. V našem
družstvu vynikaly zejména studentky prvního ročníku Sabina Dominová, Bára
Leierová a Bára Nováková, které se postaraly o všechny naše góly. Ovšem
úspěch v turnaji nelze stavět pouze na pár individualitách. S postem brankářky se statečně poprala Aneta Nestávalová, která byla na závěr turnaje
vyhlášena nejlepší hráčkou týmu. Zápasy se sousední školou jsme prohráli shodně 0:2, ale zápasy s Gymnáziem byly poměrně vyrovnané. V prvním
případě jsme dokonce vedli 1:0, pak po dvou gólech Báry Novákové drželi remízu 2:2, ovšem gólem ke konci utkání jsme první zápas prohráli 2:3.
V odvetě jsme dlouho usilovali o soupeřovu branku, to se podařilo pouze
51
Sabině Dominové, která snížila na 1:2, ale to bylo z naší strany vše. Konečný
výsledek vyzněl opět pro soupeře v poměru 1:3. Celkově jsme obsadili pěkné 3. místo.
ZIMNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ 2014
Začátkem druhého pololetí školního roku 2013/14 jsme se se studenty prvního ročníku, doplněni několika studenty z vyšších ročníků zúčastnili
zimního výcvikového kurzu. Po předchozích zkušenostech jsme opět vyrazili
do nedalekých Alp, letos na Mölltalský ledovec. Bydleli jsme v apartmánech
ve vesničce Flattach ležící v Mölltalském údolí u příjezdové cesty na ledovec,
8 km vzdálené od Gletscher Expresu.
Ledovec Mölltal je zatím nedoceněný kvalitní ledovec s celoročním
provozem nacházející se v nadmořské výšce 2100–3122 m. n. m. Mölltal
má výhodnou polohu na jižní straně hlavního alpského hřebene, čímž zaručuje garanci lepšího počasí než na severní straně a perfektně upravované
a nepřeplněné sjezdovky. Proto i třeba pro olympijského medailistu Stefana
Eberhartera je Mölltal rakouským ledovcem č. 1. Sjezdovky jsou dostatečně
široké pro carving i pro snowboarding. Snowboardisté ve středisku našli funpark s 80 m dlouhou U-rampou a několik překážek. Díky stálým sněhovým
podmínkám je tento ledovec velmi oblíbený.
Přesto, že jsme jeli v hlavní sezóně, sjezdové tratě opravdu nebyly
přeplněné a každý den krásně upravené. Mölltalský ledovec má pověst, že
za nepříznivého počasí se na něm nedá jezdit, ale my měli obrovské štěstí a krom prvního a posledního půldne jsme měli opravdu nádherné počasí.
Všichni zúčastnění si perfektní lyžařské podmínky pochvalovali a byli velice
rádi, že se mohli naučit, příp. více si mohli zdokonalit své lyžařské resp. snowboardové dovednosti.
LETNÍ VÝCVIKOVÝ KURZ 2014
Koncem května, během druhého maturitního týdne se uskutečnil tradiční letní výcvikový kurz. Týden strávený v přírodě za účelem inhalace čerstvého vzduchu a sportovní aktivní i pasivní rekreace. Program byl téměř tradiční pěší a vodní turistika, paintball, návštěva lanového centra, sportovní
a společenské soutěže. Na jednodenní pěší túru jsme se vydali na nedalekou
zříceninu Vítkův Hrádek, jež byl nejvýše položeným hradem u nás. Za krásného počasí jsou z něj vidět zasněžené vrcholky Alp a celá lipenská vodní nádrž.
Součástí vodní turistiky bylo splutí části horního toku Vltavy a to nezpoplatněnou část z Pěkné do Nové Pece.
52
Další den jsme se rozdělili na dvě poloviny, jedna vyrazila na paintball a druhá do lanového centra a odpoledne se skupinky prohodily. Celou dobu nám
přálo počasí, až do posledního dne. Tento den jsme tedy využili na indoorové soutěže a zahráli si stolní tenis, fotbálek, šipky, člověče nezlob se apod.
Počasí se akorát začalo horšit ke konci týdne, když už jsme odjížděli domů, čili
většina zúčastněných odjížděla s kladným pocitem z celého týdne.
UČITELSKÝ VOLEJBAL
V červnu uspořádala ZŠ Za Nádražím volejbalový turnaj, ovšem nikoli
pro studenty, ale pro zpestření každodenního všedního shonu pro pedagogické pracovníky základních i středních škol Českokrumlovska. Do tohoto miniturnaje se přihlásily celkem čtyři školy. Pořádající ZŠ Za Nádražím, ZŠ Plešivec,
SOŠZ a SOU Český Krumlov a sportovní nadšenci z naší SUPŠ sv. Anežky České.
Jednalo se o profesorky Hanu Cardovou a Kateřinu Zamanovou, dále o profesory Marka Borsányi, Martina Zemana, Aleše Motejla a Milana Konráda.
Turnaj probíhal v přátelském duchu a pohodové atmosféře. Počasí
nám přálo a turnaj se tedy mohl uskutečnit venku, na kurtech VSK Český
Krumlov. Hrálo se systémem každý s každým a při spočtení všech bodů výsledky turnaje byly následující. Vyhrála pořádající škola ZŠ Za Nádražím, na
druhém místě skončila Plešivecká základní škola, krásnou bronzovou příčku
jsme obsadili my, zástupci SUPŠ a poslední, bramborovou medaili získali učitelé ze SOŠZ a SOU Český Krumlov.
Vypracoval Mgr. Milan Konrád
53
11. Školská rada
Podle zákona 561/2004 Sb. §167 proběhly dne 10. dubna 2014 řádné
volby členů Školské rady. Za zákonné zástupce a zletilé studenty byla zvolena Mgr. Hana Jirmusová-Lazarowitz a za pedagogy MgA. Zdeněk Stolbenko.
Zástupcem za zřizovatele zůstal členem Školské rady PhDr. Pavel Slavko.
12. Výsledky České školní inspekce
viz příloha
13. Základní údaje o hospodaření školy
Ve školním roce 2013/2014 jsme se při hospodaření řídili ustanoveními platnými zákony jak o účetnictví tak zákonem č. 320/2001
Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, prováděcí vyhláškou MF
č. 64/2002 Sb. zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví, tzv. novou vyhláškou
č. 505, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563, Českých účetních standardů pro PO.
Hospodaříme s peněžními prostředky získanými formou příspěvků od
zřizovatele na hlavní činnost a prostředky získanými svou doplňkovou činností. O této účtujeme odděleně od hlavní činnosti s jiným účelovým znakem
(ÚZ) a jinou analytikou.
Předmět a rozsah této činnosti je vykonáván tak, aby nenarušoval plnění hlavních úkolů školy. Takto získané prostředky používáme pro rozvoj své
hlavní činnosti. Důvodem odděleného sledování je v první řadě skutečnost,
že doplňková činnost není hlavní činností školy a na její činnost nemohou být
použity prostředky z rozpočtu krajského úřadu.
Druhým důvodem je povinnost zdaňování příjmů z doplňkové činnosti
daní z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění.
54
V neposlední řadě třetím důvodem je skutečnost, že mzdové prostředky vyplacené za vykonání DČ se nezahrnují do závazného mzdového limitu školy.
Druhým důvodem je povinnost zdaňování příjmů z doplňkové činnosti
daní z příjmů podle zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění.
Doplňková činnost tak skýtá možnost získat další zdroje. Tyto zdroje
mohou být využity pro rozvoj jak této vedlejší, tak hlavní činnosti. Výsledek
hospodaření v hlavní činnosti i v doplňkové činnosti se sčítá a celkový výsledek se po schválení hospodaření rozdělí do vybraných fondů (rezervní fond,
investiční fond, fond odměn).
Naše škola úkoly stanovené zřizovatelem plní a prostředky získané
doplňkovou činností využívá ke zkvalitnění své činnosti hlavní.
Požadavky kladené na nás loni v oblasti výchovy a vzdělávání se nám
podařilo splnit. Finanční prostředky získané v doplňkové činnosti jsme nepoužili na zajištění nadstandardních podmínek výuky, ale použili jsme je na základní materiálové zabezpečení jednotlivých výtvarných oborů.
Limit zaměstnanců stanovený KÚ jsme v loňském roce nepřekročili.
Na platy zaměstnanců jsme použili pouze prostředky přidělené rozpočtem.
Hospodaření naší školy v roce 2013 bylo ukončeno s kladným hospodářským výsledkem ve výši 49 286,94 Kč, a to
Hlavní činnost 53 764,25 Kč
Doplňková
213 507,00 Kč
Celkem 267 271,25 Kč
Finanční vypořádání vztahu se státním rozpočtem bylo provedeno dle
pokynu zřizovatele. Dosažený hospodářský výsledek jsme se souhlasem KÚ
v rámci finančního vypořádání dotace se státním rozpočtem za rok 2013 navrhli přidělit do fondu odměn ve výši 213 816,- Kč a ostatní tzn. 53 455,25 Kč
do rezervního fondu.
Všechny závazné ukazatele byly dodrženy a nepřekročeny.
55
Pro rok 2013 jsme měli stanoveny tyto: Limit zaměstnanců: 41,2 skutečnost: 40,08
Limit financí:
poskytnuto: použito:
vráceno:
Neinvestiční výdaje celkem 15 226 000,- 15 226 000,- 0
z toho platy
10 874 000,- 10 874 000,- 0
OON
280 000,-
280 000,- 0
Rada Jihočeského kraje rozhodla svým usnesením č. 121/2013/RK-6
ze dne 7. 2. 2013 o poskytnutí grantu na projekt FIGURA ´13. Jednalo se
o neinvestiční prostředky ve výši 15 tis. Kč zaslaných nám pod ÚZ 00336 na
projekt v rámci programu Podpora talentované mládeže. V období září–říjen
2013 se uskutečnil již 8. ročník této úspěšné výtvarné soutěže pro studenty
středních uměleckoprůmyslových škol v kresbě a malbě postavy podle živého modelu. Figurální kresba a malba byla zvolena záměrně, jelikož je jednou
z oblastí, ve které adepti výtvarně zaměřených oborů získávající již tradičně praktické dovednosti. Neztrácí svůj význam ve výtvarném vyjadřování ani
v době využívání moderních technologií a přístupů. Soutěž umožnila zúčastněným školám a jejich studentům nejvyšší možný stupeň prezentace pro širokou veřejnost. Pomohla při konfrontaci výsledků práce středoškolských studentů výtvarných škol, přispěla k jejich motivaci v oblasti výtvarných aktivit
a obohatila je o další možnosti práce s figurou formou kresby a malby.
Na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 22. 2. 2013 bylo rozhodnuto
o přidělení dotace na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 - Excelence 2012“. Za výsledky našich studentů jsme takto získali pro zainteresované pedagogy 15 329,- Kč
Dalším mimorozpočtovým příjmem školy v roce 2013 byl doplatek
v oblasti podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách z OPVK - Operačního programu Vzdělání a konkurenceschopnost, tzv.
šablony. Pedagogům, kteří se tohoto programu zúčastnili, bylo přerozděleno
347 340,80 Kč.
V rámci přeshraniční spolupráce byl zahájen projekt s označením
M 00261 Mizející řemesla a jejich aplikace ve 21. století. Projekt byl schválen
rozhodnutím Monitorovacího výboru Evropská územní spolupráce Rakousko
56
– Česká republika 2007–2013. Cílem projektu a nově budovaného přeshraničního Art centra je zachovat a udržet klasické řemeslné postupy a dovednosti s ohledem na jejich specifické využití na obou stranách hranice a uvést
do kontextu současných technologií.
Celkový příslib Jihočeského kraje na kofinancování a předfinancování projektu činí 6 927 727,- Kč, přičemž celková částka je vyplácena průběžně
v souladu s předkládanými zprávami o současném stavu projektu.
Ve sledovaném období nám rovněž byla schválena dotace z Fondu
rozvoje školství ve výši 5 031 777,81 Kč na rekonstrukci střech budov školy.
Dvě posledně jmenované akce stále probíhají, jsou dosud aktuální,
neukončené a tedy finančně dosud nevypořádané.
Ostatní přidělené finančních prostředky jak z KÚ tak z ostatních zdrojů jsme využili beze zbytku a příslušným odborům KÚ jsme zaslali kompletní
vyúčtování včetně závěrečných zpráv.
Na podporu romských studentů ve vzdělávání jsme žádné finance
nežádali.
Všechny finanční kroky naší organizace byly uvedeny v rámci finančního vypořádání vztahů příspěvkových organizací se zřizovatelem.
V rámci doplňkové činnosti pracují zaměstnanci školy na základě uzavřených dohod o provedení práce. Veškeré práce takto vykonávané jsou prováděny mimo pracovní dobu určenou k výkonu hlavního pracovního poměru. Základní poslání školy není doplňkovou činností narušováno ani omezováno. Účetnictví DČ je od účetnictví hlavní činnosti odděleno vedením analytických účtů (pro tuto činnost jsou používány AÚ 0100). Náklady DČ včetně
platů jsou kryty prostředky získaných touto činností.
Na jednotlivé práce v DČ je předem zpracována kalkulace nákladů
z důvodu zajištění jejich rentabilnosti. I výsledek hospodaření je jako doklad efektivnosti každoročně prověřován. DČ není ztrátová, její výsledky byly
zatím vždy využívány pro rozvoj hlavní činnosti, nikoliv ke krytí ztráty HČ.
Doplňkovou činností si škola vytváří lepší podmínky na zajištění finančně náročného materiálního vybavení jednotlivých uměleckých oborů. V r. 2013 byl
výsledek hospodaření doplňkové činnosti + 213 507,- Kč.
57
Péče o majetek
Fyzická inventura hmotného a nehmotného majetku probíhala
v termínu od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2013 v souladu se zákonem č. 353/2001.
Zúčastnila se jí tříčlenná hlavní, čtyřčlenná dílčí a tříčlenná likvidační inventarizační komise současně se správci jednotlivých místností.
Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Nové přírůstky byly zaevidovány do inventurního soupisu a vyřazené předměty, které byly fyzicky
zlikvidovány v lednu 2014, byly ze soupisu odstraněny.
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – zde jsou evidovány předměty
s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou nad 40 tis. Kč je veden v účetnictví pod SÚ 022, je měsíčně odpisován podle odpisového plánu.
Na účet 022 jsme zaúčtovali nově pořízené investice - vybavení počítačové učebny, nový server do odloučeného pracoviště v Klášteře, soubory
šatních skříněk a fotoaparát.
Se všemi zaměstnanci, kteří mají odpovědnost za určitý majetek je
sepsána hmotná odpovědnost.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) – jedná se o hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou od
3 000,- do 40 000,- Kč. Tento majetek evidujeme rovněž v účetnictví, a to pod
SÚ 028. Vyřazení tohoto majetku provádí stejně jako u DHM komise na základě protokolu o vyřazení.
Ruční nástroje, nářadí, některé učební pomůcky a ochranné pomůcky vedou jednotliví vedoucí oborů na svých oborech v operativní evidenci. I software do 60 tis. je veden mimoúčetně formou operativní evidence
u správce sítě, při nákupu je uváděn přímo do spotřeby.
Software nad 60 tis. máme v celkové hodnotě 202 062,- Kč.
Každá místnost je opatřena místním seznamem s uvedením jména
osoby zodpovědné za svěřený majetek. Při vyřazování majetku vždy sepisuje
určená komise vyřazovací protokol, ke kterému je přiloženo zdůvodňující vyjádření (o neopravitelnosti přístroje, věci, nerentabilnosti opravy…).
DDHM se vstupní cenou do 3 000,- Kč účtujeme přímo do spotřeby na
účet 5xx.
58
Nehmotný majetek
Software do 60 tis. je veden pouze mimoúčetně formou operativní
evidence
Software nad 60 tis. máme od roku 2006 v hodnotě 202 062,- Kč
Dokladová inventarizace proběhla k 31. 12. 2013 nebylo zjištěno závad. Namátková kontrola pokladny se provádí 4x za rok. Stav peněz v hotovosti ke konci roku 2013 činil 7 665,- Kč.
Po skončení inventarizace byla vyhotovena kniha, která obsahuje:
1)
2)
3)
4)
příkaz ředitele školy k provedení inventarizace
jmenování komisí
hmotné odpovědnosti zaměstnanců
inventární zápis o provedení fyzické inventury majetku v jednotlivých
místnostech + místní seznamy
5) seznam správců jednotlivých místností
6) zápisy z jednání komisí včetně seznamu předmětů navržených k vyřazení
7) protokol o inventarizaci pokladny včetně soupisky bankovek a mincí
8) protokol o inventarizaci ve školní knihovně
9) celkový soupis majetku včetně chodeb, půdy a sklepu
10)seznamy učebních pomůcek vedených na jednotlivých oborech
11)likvidační protokol s přílohami vyřazených předmětů
Za operativní evidenci majetku, vedení přírůstkového a úbytkového
seznamu, podklady potřebné pro provedení inventury a výsledné zápisy,
odpovídá referent majetkové správy.
Nedisponujeme žádnými zásobami, veškerý materiál jde ihned do
spotřeby.
Pohledávky a závazky
Naše škola nemá k 31. prosinci 2013 evidovány žádné pohledávky,
kromě pohledávek za zaměstnance, které jsou zaúčtovány na účtu 335 a jde
v plném rozsahu o půjčky z FKSP = 26 730,- Kč.
Nemáme žádné nedobytné pohledávky. Dlouhodobé závazky nemáme žádné, ani neuhrazené faktury. Máme pouze závazky vůči zaměstnancům
59
a závazky, které vyplývají ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění
a daně z příjmů.
Závěr
Všechny umělecké obory, které vyučujeme, jsou velmi náročné po finanční stránce. Ve všeobecných předmětech a některých odborných předmětech s převahou teoretického zaměření jsou žáci více oborů spojeni vždy
do jedné třídy v ročníku, tzn. cca 22 žáků v jedné třídě. Vzhledem k velikosti učeben není možné naplnit třídu 30 žáky. Budova sloužila původně k bytovým účelům a místnosti, které dnes plní funkci učeben, jsou malé.
Na odborné předměty jsou žáci děleni podle jednotlivých oborů. Vzhledem k tomu, že je nutné zohlednit bezpečnost a ochranu zdraví žáků, didaktickou a metodickou náročnost odborných předmětů, charakter osvojovaných dovedností a prostorové a materiální zabezpečení výuky
dané vzdělávacími programy uměleckých oborů, je průměrný počet žáků
v jednotlivých oborech 11.
Přes všechny výše uvedené problémy, se kterými se škola potýká, je
výsledný efekt poslání školy vysoký. Svými pracemi jsou naši studenti úspěšní na mnoha prestižních akcích.
Na všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků, s důrazem na osvojení si tradičních i moderních technologických postupů. Výuka je doplňována širokým výtvarným
základem včetně grafické práce s počítačem. Studenti se aktivně podílejí
svou vlastní uměleckou tvorbou na kulturních a výstavních akcích, což však
vyžaduje důkladnou průpravu.
Jak již bylo uvedeno, obory jsou velice finančně náročné, proto je největším problémem nedostatek finančních prostředků na zabezpečení výuky
odborných předmětů materiálem (sádra, kámen, dřevo, spojovací materiál,
apod).
60
14. Údaje o p
rojektech financovaných z cizích zdrojů
Figura 13
7. ročník úspěšné výtvarné soutěže pro studenty středních uměleckoprůmyslových škol v kresbě a malbě postavy podle živého modelu. Termín: říjen, cílová skupiny žáci SŠ, místo Český Krumlov
Preventivní program na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů realizovaný SUPŠ sv. Anežky
Jedná se o ucelený, systematický a dlouhodobý program prevence sociálně patologických jevů. V tomto školním roce zahrnoval projekt interaktivní Setkávání se Spirálou pro dva třídní kolektivy a zážitkový kurz pro všechny
žáky 1. ročníků. Program měl podpořit pozitivní sociální návyky žáků, pomoci jim konstruktivně se vyhranit vůči zneužívání legálních drog a odmítnout
experimenty s těmito látkami.
61
Dílčí skutečnosti uzavřené do konce školního roku 2013/2014
obsažené v této výroční zprávě byly projednány na pedagogické radě
dne 25. srpna 2014.
…………………………………………..
Ing. Martin Busta
ředitel školy
Výroční zprávu schválila školská rada dne: …………………………………...
…………………………………………..
MgA. Zdeněk Stolbenko
předseda školské rady
62
15. Příloha
63
Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/2014
SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově
Grafická úprava a s azba: Ing. Martin Busta a M
gA. Kateřina Zemanová
Vazba: MgA. Kateřina Zemanová
Tato výroční zpráva byla vyhotovena v počtu 6 exemplářů
září/říjen 2014
64

Podobné dokumenty

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 82-41-M/02 Užitá fotografie a média – užitá klasická a digitální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Patronkou školy se stala symbolicky sv. Anežka z rodu Přemyslovců, žena se všestranným rozhledem, která podporovala umění a vzdělanost. Bezprostředním podnětem pro založení školy byl tehdejší stav ...

Více