Slovácké divadlo v Uherském Hradišti stojí na

Komentáře

Transkript

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti stojí na
3/2014
magazín zdarma do vašich domovů
vychází 10x za rok
Slovácké divadlo
v Uherském Hradišti
stojí na prahu své
„sedmdesátky“
Musím se však ohlédnout trochu zpět.
Slovácké divadlo, které bylo založeno
v roce 1945, procházelo periodami, kdy
byla nastolena hamletovská otázka
„Být či nebýt“. Působím ve „Slováckém“
od roku 1969, vím z vypravování, co se
dělo v letech padesátých a šedesátých,
a na vlastní kůži jsem prožíval snahy
o zrušení této významné regionální
scény. Vynechám-li sedmdesátá
a osmdesátá léta, kdy bylo učiněno
několik pokusů o spojení se zlínským
Divadlem pracujících, byl počátek
devadesátých let prvním vážným
otazníkem nad Slováckým divadlem. Ti,
kteří divadlu nerozuměli, dávali za příklad
divadlo v Kolíně, které ukončilo svoji
existenci, tak jako v šedesátých letech
Nový Jičín, Katovy, Trutnov atd. Ale když
bylo „Slováckému“ nejhůře, vždy se za
něho postavili věrní diváci, resp. moudří
konšelé. Stejně tak tomu bylo v roce
2003, kdy byly zrušeny okresy – Slovácké
divadlo do té doby zřizoval okres Uherské
Hradiště. A podobná situace nastala
v současné době, kdy se zřizovatel
– město Uherské Hradiště dostalo
uherské hradiště, staré město, kunovice
OPEL
JIŽ I V UHERSKÉM
HRADIŠTI
do finančních
obtíží. Od roku
2003 dostávalo
příspěvek na
provoz divadlo
po zrušení okresů
nadále ze státní
správy. Tento
tok finančních
prostředků byl
náhle od roku
2013 přerušen
a radnice v Uherském Hradišti stála
před zásadním problémem, jak udržet
Slovácké divadlo, které je v současné
době hodnoceno jako jedno z předních
profesionálních činoherních scén v rámci
celé České republiky. A zase pomohli
diváci. Slovácké divadlo má přes osm
tisíc abonentů a ročně jeho představení
zhlédne okolo devadesáti tisíc diváků.
A to jsou silné trumfy, se kterými může
hradišťská radnice hrát. Copak lze takové
divadlo zrušit? Můžeme mluvit o štěstí,
že je tato radnice osvícená a hledá
všemožné prostředky, jak udržet povoz
Slováckého divadla na takové úrovni,
náklad 16 000 výtisků
UH CAR AUTO, s.r.o.
Tel.: +420 577 700 017
www.opeluh.cz
z mnoha stran registrovat příznivý ohlas na
inscenace, které vytváříme. Ale na jedno
jsem obzvláště hrdý a pyšný. Podařilo se mi
o jaké se s respektem hovoří v celé ČR.
v posledních pěti až sedmi letech sestavit
Uherskému Hradišti by také pomohlo (a
takový tým lidí (a nejenom na jevišti), se
nejenom jemu, nýbrž všem městům v ČR, kterým je radost pracovat. Potvrzují to
která zřizují profesionální divadla), kdyby
nejenom naši hosté, kteří se podílejí na
konečně vznikl zákon o vícezdrojovém
jednotlivých inscenacích, ale především
financování a mohli tak do této hry
naši diváci. Co může být pro herce
vstoupit kraje a stát. Slovácké divadlo
příjemnějšího, než když hraje před nabitým
prokazatelně navštěvuje 68 % diváků, kteří a spokojeným hledištěm. Já sám už zvažuji
nejsou z Uherského Hradiště. To by městu svůj odchod z ředitelského postu. Bude
Uherské Hradiště, resp. našemu zřizovateli pro mne ctí a potěšením, předám-li svému
natolik uvolnilo ruce, že by mohlo bez
nástupci divadlo v kvalitě a pozitivní formě,
problémů pečovat o své rodinné stříbro,
jakou se v současné době prezentuje.
kterým Slovácké divadlo je a které se v roce
2015 dožije své „sedmdesátky“.
Mgr. Igor Stránský,
Je to příjemný pocit, když můžete
ředitel Slováckého divadla
distribuce 7. března 2014 tel. 572 553 181
[email protected]
www.tvslovacko.cz
Pozvánka na semináře nové medicínské společnosti
SENZA medical a soukromé pražské kliniky Endala
SENZA medical příchází s exkluzivními doplňky stravy a terapeutickými postupy.
Kliniku Endala můžeme nazvat klinikou 21. století, která nabízí nejnovější
poznatky vědy v kombinaci s moudrostí století.
Od dubna exkluzivně i v Uherském Hradišti.
KDO JSME A CO DĚLÁME:
Snažíme se představit a zpřístupnit lidem nové možnosti léčby pomocí nejnovější poznatků výzkumu
v medicínském sektoru u nás i ve světě.
Naše společnosti se zaměřují především na oblasti: cévní choroby a diabetes, pohybové ústrojí a posílení imunity.
V neposlední řadě se také věnujeme celkové prevenci a ochraně zdraví díky unikátním doplňkům stravy.
MUDr. Emil Záhumenský
Naše krédo: „Medicína se nedělí na klasickou
a alternativní, ale na dobrou a špatnou,
stejně jako hudba.“
Chcete se dozvědět víc…?
KDY: sobota 22. března 2014, 9.00 – 14.00 hod.
(přednášky budou rozděleny do hodinových bloků)
KDE: V nově otevřeném komplexu „VTP TRIANGL“, Uherské Hradiště, u vlakového nádraží, kongresový sál
KDO: Přednášet zde budou světoznámí lékaři i profesoři a také český horolezec
PŘEDNÁŠEJÍCÍ A TÉMATA PŘEDNÁŠEK
(v češtině a angličtině s videoprojekcí a českým překladem)
• MUDr. Emil Záhumenský – angiolog, diabetolog a podiatr, majitel kliniky SENZA medical:
Představení činnosti a cíle nové medicínské společnosti SENZA medical s celorepublikovou působností
• Ing. Filip Dušek - majitel soukromé kliniky Endala:
Představení diagnostických a terapeutických postupů včetně uníkátní filozofie přístupu k pacientům. 5letá historie.
• Pharm Dr. Richard Pfleger – uznávaný odborník pro vývoj, výrobu a propagaci kvalitních doplňků stravy:
Diagnostické přístroje, terapeutické metody a nové produktové řady potravinových doplňků značky SENZA medical
• a další přednášející
Vstup zdarma – kapacita sálu omezena. Doporučujeme rezervaci předem.
Podrobné informace a rezervace na tel.: +420 606 395 894, nebo e-mailu: [email protected]
Těšíme se na Vaši návštěvu.
3
TÉMA MĚSÍCE
Podaří se zachránit letecké veterány?
Více než sedm desetiletí se v Kunovicích rozvíjí
letecký průmysl. Některé stroje se postupem času
celkem pochopitelně přerodily v cenné veterány,
a proto v roce 1970 pod hlavičkou Slováckého
aeroklubu vzniklo muzeum. Zpočátku v něm byla
letadla vyrobená v kunovické továrně, později park
obohatily stroje jiných výrobců a přibyly také armádní letouny. V roce 1985 se z areálu firmy Let
přestěhovaly na sousední pozemek a na začátku
90. let do bezprostřední blízkosti Slováckého aeroklubu. Tady sídlí dodnes.
Nezastřešená letadla jsou den co den vystavována dešti, sněhu nebo naopak ostrému slunci
a kdysi výstavní krasavci se pomalu ale jistě rozpadají. To je důvod vzniku iniciativy s názvem
Zachraňte letecké muzeum Kunovice. „Nejlepší řešení je přemístit letadla do krytých prostor
a při minimální údržbě je pak zachováme napořád,“ myslí si iniciátor záchranného projektu
Martin Hrabec.
Výstavba hangáru ale není levná záležitost,
a tak se nabízí otázka, kdo a za co kýženou halu
postaví. Samotná letadla jsou v soukromém vlastnictví Slováckého aeroklubu, pozemek, na kterém
stojí, je majetkem města Kunovice a provozovatelem je Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
Tato instituce veškeré tržby vkládá zpět do provozu a peněz je stále zoufale málo. Podle ředitele Ivo
Frolce vzniká i majetkoprávní problém - letadla
totiž patří aeroklubu, který je občanským sdružením, a nevztahují se na něj krajské ani státní dotace. Členové aeroklubu ovšem svá letadla nechtějí
předat do veřejnoprávních rukou a zaregistrovat
je jako sbírkové předměty na Ministerstvu kultury.
Spolu s iniciátory projektu našli jiný způsob, jak
exponáty zachránit. V první řadě založí neziskovou společnost a pak by s pomocí města Kunovice a Zlínského kraje chtěli vybudovat prostornou
halu. Právě tyto vize ve středu 26. února zazněly
na veřejném setkání v kině Hvězda při příležitosti
výstavy, mapující 40 let zahájení činnosti Leteckého muzea Kunovice.
„Město Kunovice je ochotno poskytnou pozemek, na kterém je stávající muzeum. Právě tam
by se mělo dál rozvíjet. Zároveň vzniká možnost
letouny postupně obnovovat. Muzeum tak může
etapovitě růst dál,“ vysvětluje Martin Hrabec z iniciativy Zachraňte letecké muzeum a dodává, že
podle minimalistické verze by vznikl objekt, který
by zastřešil zhruba polovinu letadel. Jednoduchá
stavba se základním vybavením by stála 15 milionů
korun. Projekt s tváří plnohodnotného muzea by si
vyžádal o něco víc, a to 55 milionů korun. Střechy
nad hlavou by se v tomto případě dočkaly všechny
letecké skvosty. Vzniklo by zázemí, prostor pro fanoušky letectví a dílny, kde by bylo možné přímo
sledovat, jak probíhá repase letadla.
O udržení jedinečné instituce má zájem i Zlínský kraj. Podle radního Ladislava Kryštofa by situaci vyřešilo převedení exponátů do majetku kraje.
10. března bude krajská rada rozhodovat o poskytnutí sumy v maximální výši 100 tisíc korun
na pořízení dokumentů o možné budoucí podobě
leteckého muzea.
„Pokud se s tím nezačne rychle něco dělat, hrozí fyzický rozpad některých exponátů,“ varuje Hrabec. Kdyby se projekt skutečně podařilo realizovat,
zachránil by technické dědictví čítající více než dvě
desítky letadel vesměs vyrobených v regionu.
Dům roku 2013, Cena Vladimíra Boučka
5 Zprávy z města
Informace pro život
6 Obrázky ze Slovácka
Čtenářská anketa Slováckého muzea
7 Sportovní servis
8 - 9 Kulturní servis
10 Nejlepší sportovci města UH za rok 2013
ÚVODNÍK
Dobrý den, milí čtenáři.
Tak jsem si myslel, že své „převoznické veslo“
písaře úvodníků se mi minulý měsíc podařilo
definitivně předat Báře Žákové, ale mýlil jsem se.
Ačkoliv jde o velmi milou a pracovitou kolegyni,
radost z psaní úvodních řádků našeho inovovaného
TVS Plus magazínu mi rozhodně nechce brát. Dál to
nebudu rozebírat, zřejmě tušíte, jak to vlastně u nás
v redakci probíhalo… Tak nevím, co si máme o tomto
způsobu zimy myslet. Vlekaři na horách nebudou
mít na chleba, obce a města zas nebudou vědět, co
se zbylým posypovým materiálem a penězi, které
ušetřily za zimní nezimní údržbu. A zatímco my se
divíme, jak je zima letos mírná, v Americe už jí mají
plné zuby, protože jim evidentně nasněžil a namrzl
i ten náš příděl. A víte, jaké je z toho poučení? Žádné.
Naštěstí se v tom našem světě ještě dějí i takové věci,
na které je jakýkoliv vědecký a technologický pokrok
krátký. A to je dobře. Až se totiž národohospodáři celé
zeměkoule dohodnou i na průměrných teplotách
a srážkách, i na období, ve kterém přijdou, a naopak,
kdy se jim to už nehodí, bude skoro po všem, co nás
ještě v životě může překvapit. A překvapení je přece
nutnou ingrediencí každého života. Tak se nechejme
překvapit, s čím na nás vyrukuje třeba jaro.
jd
www.guaranaplus.cz
Dva bratři z Uherskohradišťska, bývalí námořníci, dováží výborně
zpracovanou guaranu přímo z Brazílie.
V zemi karnevalů mají jasno. A to nejen v tom, že energie se dá čerpat na sluncem zalitých plážích. Vitální obyvatelé Brazílie už po staletí v každodenním
životě využívají blahodárných účinků guarany. Tato rostlina pochází z „největší
lékárny světa“, z Amazonského pralesa. Původní obyvatelé ji považovali za léčivý
dar bohů, protože rozemletá semena guarany jim dodávala vitalitu a ochraňovala je před mnoha nemocemi. Nazvali ji: „Elixír dlouhověkosti“.
My ji známe spíše jako přírodní stimulant, který mají v oblibě sportovci, studenti,
řidiči a vůbec všichni lidé s náročným zaměstnáním, protože obsahuje guaranin
(přírodní kofein). Působení zázračné rostliny je ovšem daleko širší díky všem látkám, které obsahuje. Jsou to především vápník, železo, vitamíny C, PP, B1, B2
a další biologicky aktivní látky.
Víme, že guarana je čistě přírodní produkt, který pomáhá při boji s dobře známými neduhy současné doby - s únavou, bolestmi svalů, kloubů i hlavy. Zlepšuje koncentraci a výkonnost, zabírá na posílení krevního oběhu, PMS a celkově
OBSAH
Zprávy z města
4
BRAZ
IL
podporuje imunitu. Guarana se ovšem pyšní i jinými vlastnostmi: účinně spaluje
přebytečné tuky, detoxikuje játra, čistí ledviny a krev, snižuje cholesterol a vylučuje z těla těžké kovy.
Nejeden Brazilec potvrzuje, že při dlouhodobém užívání prodlužuje život, zlepšuje náladu a zjevně omlazuje. A to vše bez jakýchkoliv vedlejších účinků.
Regionální společnost Guaranaplus tento jedinečný produkt dováží přímo od
brazilského výrobce, specialisty na fytomedicínu, neboli staletími prověřené
rostlinné lékařství. Lisované tablety jsou přímo z mletých semen guarany
obsahujících všechny vitamíny a minerály v přírodní formě. Proto mají
příznivější účinky na organismus než tablety plné pojiv s přídavkem extraktu
kofeinu. Navíc jsou dostupné všem.
Tak proč to nezkusit? Guaranaplus je k dostání v malém i větším balení ve
200 prodejnách se zdravou výživou po celé České republice a také na e-shopu:
www.guaranaplus.cz. Brazilskou guaranu nabízí i regionální prodejny
v UH: Krajinka zdravé vyživy nebo Zelený dvorek - Oxalis, ve St. Městě
lékárna Tilia v Intersparu nebo Zdravá výživa na Brněnské ulici.
4
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Město Uherské
Hradiště hledá
Dům roku 2013
Za dobu svého dlouholetého trvání od roku
1992 si čestná ocenění města Uherské Hradiště
za kvalitu architektury či stavební počin - Dům
roku nebo Stavba roku získala mezi projektanty, stavebními společnostmi i investory staveb
nemalou prestiž.
Nyní je aktuální vybrat architektonické dílo
nebo stavební počin, který nejvíce obohatil naše
město v uplynulém roce 2013, který je stavbou
hodnotnou, zajímavou a nepřehlédnutelnou.
Víme, že takové stavby v uplynulém roce vznikly
a že si nominaci na ocenění určitě zaslouží.
Sekretářem soutěže je odbor architektury, plánování a rozvoje, kde jsou k dispozici podmínky
soutěže i přihlašovací panel. Vyzýváme proto
projektanty, investory a dodavatele staveb dokončených neboli zkolaudovaných v roce 2013,
aby je nejpozději do 31. března 2014 přihlásili.
Veřejnost pak prosíme o podněty a tipy na architektonicky zajímavé stavby a třeba i drobné,
jako jsou rodinné domy, které by neměly naší
pozornosti uniknout.
Připomínáme, že v loňském roce město udělilo
ocenění DŮM ROKU 2012 Slováckému centru
kultury a tradic – revitalizaci bývalé jezuitské
koleje a ocenění STAVBA ROKU 2012 Zkapacitnění silnice II/497 a úpravě křižovatky se
silnicí I/55.
Aleš Holý,
vedoucí Odboru architektury,
plánování a rozvoje
Městského úřadu Uherské Hradiště
Cena Vladimíra Boučka letos poputuje
do Starého Města a Hluku
Cena Vladimíra Boučka,
kterou město Uherské Hradiště
každoročně uděluje za zachování
a rozvoj lidové umělecké výroby,
letos připadne výrobkyni slámových kraslic Zdeňce Rajsiglové ze
Starého Města a manželům Zlatuši a Petru Hejdovým z Hluku zabývajícím se brašnářstvím, řemenářstvím a ševcovstvím. Rozhodlo
o tom zastupitelstvo města na své
únorové schůzi.
Čestné uznání pak připadne paní
Janě Kubínové z Uherského Brodu za
významný přínos v oblasti soudobé
řemeslné tvorby a výtvarných dovedností inspirovaných tradičními textilními technikami.
Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby může být udělena osobám, které
udržují a zachovávají při své činnosti
znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel
a které výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání jarmarků
lidových uměleckých řemesel v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných
Slováckým muzeem a při jiných podobně zaměřených akcích.
Město Uherské Hradiště
na veletrhu v Bratislavě
Město Uherské Hradiště se
představilo v rámci regionu Slovácko ve společném stánku Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy na dvacátém ročníku největšího slovenského veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour,
který se konal ve dnech 30. 1. - 2.
2. 2014 na výstavišti INCHEBA
Expo Bratislava.
„Pro veletrh jsme připravili pestrou nabídku propagačních materiálů a zájemcům jsme se snažili podat
co nejvíce informací. Někteří klienti
z příhraničních oblastí měli zájem
pouze o nabídky turistických aktivit
a atraktivit,“ popsal vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Uherské Hradiště
Josef Hříbek. Co se týká propagačních materiálů, nejvíce návštěvníky
zajímaly cyklotrasy, mapy, Baťův
kanál, vinařská turistika, turistické
zajímavosti a přehledy akcí na rok
2014. „Cílem bylo prezentovat naše
město a region jako zajímavou a přitažlivou destinaci s pestrou škálou
možností trávení volného času a dovolené. Doufám, že jsme zaujali a že
se to letos na přílivu turistů projeví,“
přál si Hříbek.
Veletrh ITF Slovakiatour je
nejdůležitějším veletrhem cestovního ruchu na Slovensku. Přináší
komplexní pohled na dovolenou
a cestovaní. Představilo se na něm
756 vystavovatelů z 29 zemí světa.
Veletrh navštívilo během čtyř dnů
rekordních 75 012 návštěvníků.
Elitní čeští vojáci se představili školákům
Zajímavou akci připravila pro
žáky osmých a devátých tříd Základní škola UNESCO.
Putovní výstava Dum Spiro
Spero (Dokud dýchám, doufám),
která byla na chodbách školy umístěna v měsíci únoru, dokumentovala na více než 100 fotografiích činnost špičkové české elitní jednotky
- 601. skupiny speciálních sil generála Moravce - v Kuvajtu, Iráku a zejména v Afghánistánu. Slavnostní
vernisáž výstavy se uskutečnila v tělocvičně školy 10. února, za účasti
velitele 601. skupiny speciálních sil
plukovníka Karla Řehky a vojenského historika plukovníka Eduarda
Stehlíka. Výstava Dum Spiro Spero
byla zapůjčena Památníkem Lidice.
Do galerie přibyly nové
obrazy Joži Uprky
Galerie Joži Uprky, otevřená
v září 2012 ve zrekonstruovaném
objektu bývalé jezuitské koleje –
Slováckém centru kultury a tradic, se může pochlubit sedmi novými přírůstky k dosavadním více
než 120 stěžejním dílům malíře
Slovácka.
Národní galerie v Praze zapůjčila tři díla z vrcholné Uprkovy
tvorby: obrazy Hudci, Lanžhotský
šohaj a Vláčení, Slovenská národní
galerie v Bratislavě přispěla do gale-
rie nově čtyřmi obrazy. Galerie Joži
Uprky v Uherském Hradišti nabízí
ve 12 výstavních sálech průřez celoživotním Uprkovým dílem, představuje jeho oleje, akvarely, kresby
i grafiky.
Díla byla v galerii slavnostně
představena v únoru za přítomnosti ředitelky Slovenské národní
galerie Alexandry Kusé a Víta Vlnase, pověřeného řízením Národní
galerie v Praze.
S Uprkou bude letos v Uherském Hradišti spojená i akce Brány památek dokořán v rámci Dne
historických měst a sídel. Zatímco
loňský první ročník byl věnovaný
sakrálním památkám Uherského
Hradiště, v letošním roce se zájemci vydají po stopách Joži Uprky
v Uherském Hradišti.
Cena za kvalitu a inovaci – Uherské Hradiště
přivezlo tři ocenění
Bronzové ocenění Ministerstva
vnitra za kvalitu ve veřejné správě
a 2 ocenění za inovaci převzali spolu
s dalšími oceněnými zástupci města
Uherské Hradiště během 10. Národní konference kvality ve veřejné
správě. Ceny za rok 2013 byly předány 18. února v Hradci Králové.
Ocenění za úspěšné postupy v oblasti kvality veřejné správy uděluje
každoročně místním samosprávám
Ministerstvo vnitra.
Uherské Hradiště získalo
prestižní cenu za inovaci za Agendy odboru správy majetku města
v prostředí internetu /intranetu/
a za aplikaci e-Analýza bezpečnosti
mapující nápad trestné činnosti.
Za uplatňování Místní Agendy 21 převzali zástupci města
Uherské Hradiště, místostarosta
města Stanislav Blaha a tajemník
městského úřadu Josef Botek,
bronzovou cenu.
Uherské Hradiště vstoupilo
do Národní sítě zdravých měst
ČR a začalo pořádat první akce
k tématu udržitelného rozvoje
a zvýšení kvality života ve městě
v roce 2005.
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Jak skalpel řízne halogen …
Ta věta z nadpisu zní v jedné rockové písničce ze závěru minulého tisíciletí. Pokud je to na koncertě či na zábavě, prosím! Ale když se halogen
zakousne do sítnice řidičům na silnici při řízení vozidla, jde rázem o situaci
nepoměrně vážnější.
Poslední dobou se mi v podvědomí usídluje nechuť k večernímu cestování autem ze Starého Města do Uherského Hradiště. Pokud to jenom
trochu jde, vzhledem k těsnému sousedství obou měst chodím raději
pěšky anebo, podle počasí, jedu na kole.
Bohužel jsou případy, kdy to jinak než autem nejde a tehdy se projevuje moje„fóbie“, způsobená reklamní velkoplošnou obrazovkou umístěnou na jednom z malebných domků v Rybárnách.
Při nedávném průjezdu zmíněným místem mi halogen velkoplošné obrazovky vypálil do sítnice informaci: „Máš poslední litr? - Bude ti
stačit!“ Tuto veledůležitou informaci sděluje řidičům a také řidičkám
poměrně pohledná, i když poněkud obscénní dívka, lákající k návštěvě
klubu Joe. Proti gustu žádný dišputát, jen kdyby tato kráska nesloužila
k týrání řidičových očí.
Z inzerentů na světelné tabuli jsou přes den k projíždějícím poměrně
shovívaví Macek, Rocmax, Infoexpres i Nábytek Kunovice, kteří jsou vlastně jen slabým odvarem proradné krásky. Ovšem jinak je tomu v případě
Baterií STABAT, které se na první pohled tváří neškodně, ale v závěru šotu
dokáže jejich křiklavá zelená barva paralyzovat řidičovu sítnici i za dne.
Vždy se sám sebe ptám, jestli jsou projíždějící řidiči skutečně povinni
absolvovat mučení málem po vzoru estébáckých výslechů. Reklama vám
svítí přímo do očí právě jako ona pověstná výslechová lampa. To si řidič
zaslouží? To má patřit k provozu? Proč?
Za šera či tmy je už totiž situace v případě všech světelných inzerátů
zcela nepřijatelná a zůstává otázkou, jak mohl dotčený orgán státní správy, dohlížející na bezpečnost silničního provozu, vydat k provozování tak
silně rušivého elementu souhlasné stanovisko.
Na závěr by se možná dalo říci, že pokud budou řidiči omezovat své
jízdy kolem velkoplošné reklamy v Rybárnách podobně jako já, potom
nezbývá než poděkovat provozovateli reklamy za příspěvek ke snížení podílu automobilové dopravy v našem městě, ale to by byl poněkud hořký
humor. Zvláště ve chvíli, kdy by se kvůli světelné reklamě stalo neštěstí.
Někdy mám pocit, že k tomu moc nechybí.
Jindřich Havelka
5
MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ
VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ ASEKOL
usnadňuje občanům města Uherské Hradiště odevzdávání drobných,
vysloužilých elektrospotřebičů.
stacionární kontejnery
na elektro a baterie
Stacionární kontejnery usnadňují lidem odevzdávání vysloužilých
spotřebičů blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektrospotřebiči tak
obyvatelé našeho města nemusí na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv
a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů. Kontejnery jsou
umístěny většinou u separačních stání na tříděný odpad.
Do stacionárních kontejnerů
Patří:
baterie a drobná elektrozařízení
jako jsou např. kalkulačky, rádia,
drobné počítačové vybavení,
discmany, telefony, elektronické
hračky a podobně
Nepatří:
televizory, počítačové monitory,
zářivky, úsporné žárovky, velké
a malé domácí spotřebiče
(jako např. ledničky, pračky,
mikrovlnky, chladničky, vysavače
a podobně)
Červené stacionární kontejnery budou rozmístěny na těchto místech:
ul. Štěpnická 1038 (sběrné místo tříděných odpadů)
ul. Na Splávku (sběrné místo tříděných odpadů)
ul. Sadová (u kotelny, sběrné místo tříděných odpadů)
ul. Na Rybníku (u zimního stadionu, sběrné místo tříděných odpadů)
Jarošov, ul. Na Návsi (sběrné místo tříděných odpadů)
Sady, ul. Solná cesta (býv. obchod, sběrné místo tříděných odpadů)
Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) můžete bezplatně odevzdat na sběrné dvory v Uherském Hradišti na ulicích Moravníky 905 a Průmyslová 1147.
Informace o sběrných dvorech i červených stacionárních kontejnerech naleznete na www.mesto-uh.cz
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Městský úřad
Uherské Hradiště, Odbor životního prostředí, tel.: 572 525 847.
Informace pro život IV.
Odborná rada prevence OSH, okr. Uherské Hradiště,
informace pro zopakování:
Co to je mimořádná událost?
(dle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému)
Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Dělení mimořádných událostí:
1. Mimořádné události vyvolané činností člověka
2. Mimořádné události vyvolané přírodními vlivy
3. Havárie
Varianty mimořádných událostí:
1. Povodně a záplavy, vzniklé rozrušením vodních děl (hrází rybníků, přehrad apod.)
a táním sněhu
2. Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velkoplošné požáry
3. Vichřice, sněhové a námrazové kalamity
4. Sesuvy půdy a svahové pohyby
5. Rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí,
letecké katastrofy)
6. Výbuchy plynovzdušných směsí
7. Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku z chladicího zařízení, únik chlóru z úpravny vody apod.)
8. Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných energetických zařízení,
nehody při přepravě radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního materiálu apod.
9. Smogová situace a zdraví ohrožující zhoršení kvality ovzduší
10. Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a epizootie zvířat
(např. salmonelóza, mor prasat atd.)
11. Nedostatek vody a základních potravin
Varování obyvatelstva
V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události jste na tuto skutečnost upozorněni
prostřednictvím varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je vyhlašován
kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Ostatní druhy signálů (sirén) v příští kapitole periodiky.
OSH Uherské Hradiště, tel. 572 55 24 34 , www.osh-uh.net
6
OBRÁZKY ZE SLOVÁCKA
Slovácko před 100 lety ve fotografiích Erwina Rauppa
Není pochyb o tom, že každý kout našeho území
se může pochlubit něčím zvláštním, ať už je to podoba krajiny, lidové tradice či události jinde nevídané.
V něčem však má jihovýchodní Morava výsadní postavení. Totiž že ji v roce 1904 navštívil, prošel a zvěčnil
významný německý fotograf Erwin Raupp, který byl
ve své době známým, uznávaným a vyhledávaným
tvůrcem. S největší pravděpodobností však válečné
události zavinily, že se vytratil z povědomí a tím i jeho
rozsáhlé dílo. Ještě před rokem 2000 se velmi sporadicky objevovaly nepatrné odkazy či zmínky, ovšem
bez širších souvislostí a detailů. A možná, že to bylo
právě Slovácké muzeum, které dalo impulz k znovuobjevení a obnovení zájmu, což je příběh naplněný
souhrou náhod, překvapujících setkání a podivuhodným zráním poznání několika generací. Kdo tedy byl
Erwin Raupp a proč právě na Moravě je jeho odkaz
umělecky i historicky oceňovaný?
Narodil se v Karlsruhe 31. 1. 1863 a podařilo se
zjistit, že zemřel v roce 1931 (bez přesného data) pravděpodobně v Darmstadtu. O jeho nasměrování k fotografickému oboru se dosud nic neví, až s rokem 1891
je zmiňovaný jako fotograf v Drážďanech. Tam provozoval svůj ateliér přibližně 15 let, odtud se přestěhoval
do Berlína, od roku 1912 pak působil v Darmstadtu. Byl
nepochybně pracovitý, ambiciózní a tvůrčí, protože už
v prvním působišti dosáhl řady úspěchů, zúčastňoval
se mnoha výstav. V roce 1896 se mu dokonce dostalo
pocty, aby v oficiální zakázce dokumentoval život a tradice Lužických Srbů. Vzniklé snímky pak byly věnovány do sbírky muzea v saském Budyšíně. Tam se také
Raupp dozvěděl, že stále ještě ve střední Evropě existují
místa národopisně čistá a zachovalá, např. jihovýchodní Morava. Zvědavost a odhodlání poznat zajímavou
lokalitu ho vedla až k navázání kontaktu s Františkem
Kretzem (1859 – 1929), v té době už známým znalcem,
sběratelem a vlasteneckým nadšencem pro uchování
lidové kultury. K osobnímu setkání došlo někdy kolem
poloviny května 1904 a strávili spolu několik týdnů
(možná až do poloviny července) na cestách po Slovácku. Je doloženo, že už 17. května navštívili výroční trh
v Uherském Brodě, poté pak se v různém sledu přemísťovali na další místa a s největší pravděpodobností končili pracovní rozvrh na velehradské pouti. Dá se předpokládat, že z tohoto pobytu vzniklo kolem čtyř set
snímků, a to je čistě teoretický odhad, protože se už asi
nikdy nenajdou přesné záznamy. Není pochyb o tom,
že v doprovodu Kretze a za pomoci mnoha dalších
asistentů či hostitelů dostalo se Rauppovi neobyčejné
pozornosti a podpory. Byl si toho vědom, takže ještě
po dlouhou dobu od svého odjezdu udržoval kontakty
s Kretzem v podobě občasných dopisů a zasílání obrázků ze Slovácka. Kolik se jich sem opravdu vrátilo, to také
nevíme, můžeme pouze spočítat známé a určené kusy,
uložené ve sbírkách Slováckého muzea v Uh. Hradišti,
Moravského zemského muzea v Brně a Národního
muzea v Praze. V prvních dvou případech byly fotky zakoupeny z Kretzovy pozůstalosti, u pražského souboru
je způsob získání neznámý. To ovšem nevylučuje, že
v řadě muzejních archivů mohou být ještě další, ovšem
nezpracované, neurčené, a tudíž autorsky anonymní.
Slovácké muzeum, jehož byl František Kretz prvním ředitelem, odkoupilo pouze část z jeho pozůstalosti (v r. 1930). V množství různorodého materiálu
bylo také 46 pozitivů, provedených technikou gumotisku a převážně větších formátů. To dodává hradišťské sbírce na exkluzivitě a mimořádné hodnotě. Při vší
úctě k minulým správcům a kustodům, kteří opatro-
vali muzejní sbírky, k fotografickému materiálu měli
vztah spíše praktický. Využívali ho jako obrazový doprovod k národopisným textům a studiím, posloužil
často i cizím badatelům. A tak se stávalo, že Rauppovy
obrázky putovaly do tiskáren, kde si na zadní strany
dělali např. poznámky o zmenšení pro tisk, nezřídka
se objevila razítka s číslem zakázky, dokonce byly patrné ořezy listů, jejich okrajů atd. Mnohé z fotografií
také sloužily jako trvalá výzdoba muzejních chodeb,
aniž by se řešilo nebezpečí vlivu slunečních paprsků.
Nakonec však přece jen někoho napadlo umístit celý
konvolut do Galerie Slováckého muzea, kde konečně
našel větší klid. Definitivním zapsáním do inventární
knihy pro výtvarné umění, přidělením identifikačních
jeho snímky obsahují a dostávají se srovnáním výsledku až k samé hranici malířského výrazu, což autora
řadí do výjimečného okruhu evropských piktorialistů.
Současná výstava fotografií Erwina Rauppa uvádí
jako jedna z prvních akcí letošní stoleté výročí založení Slováckého muzea. Dokonce i název vychází z této
významné události – Slovácko před 100 lety. Výběr 37
obrázků je seskládaný do námětových okruhů, které
zpodobňují zavedený řád lidského života: všední okamžiky každodennosti, sociální a existenční náměty,
společenské obřady, zvyky a rituály naplněné náboženským obsahem. U některých záběrů si můžeme
uvědomit vědomou pozornost i aranžování, ale vše
s profesionálním nadhledem a přístupem. Protipólem
jsou snímky s dětmi, kde reakce autora přechází do polohy momentky a podrobuje se ničím neupravované
přirozené volnosti. Raupp samozřejmě nebyl pouhý
dokumentarista. Měl schopnost vidět i v nejobyčejnějším člověku osobité kouzlo a z pečlivě vybraného
úhlu pohledu zachytit originalitu jedinečné bytosti. Tak
vyznívá celá výstavní instalace a je velkolepou poctou
jihovýchodní Moravě i autorovi samotnému. Jistě si nikdy nepomyslel, že více než v jeho rodném Německu
bude připomínaný a oslavovaný právě na Slovácku.
Marie Martykánová
Čtenářská anketa
„Hádej se Slováckým muzeem“
Otázka: E. Raupp navštívil jednoho významného
malíře. Jak se jmenoval a kolik mu tehdy bylo let?
Cena pro 3 vylosované: volný lístek na jednu
návštěvu Slováckého muzea v roce 2014.
Své odpovědi zasílejte na e-mailovou adresu:
[email protected] do 21. 3. 2014.
Pravidla čtenářské ankety na: www.tvslovacko.cz
čísel a uložením ve stálém depozitáři, podařilo se
uchovat tento fond pro další budoucnost. K novému
zhodnocení došlo po polovině 90. let, kdy ve snaze
alespoň orientačního vřazení do vývoje fotografické
disciplíny vyvstala myšlenka samostatné prezentace
formou souborné výstavy. Ta se uskutečnila v hlavní
budově Slováckého muzea pod názvem Obrázky
ze Slovácka a vzbudila nečekaný zájem jak ze strany
široké veřejnosti, tak i v reakcích odborníků a specialistů. V následujících letech se pak pozitivy postupně
restaurovaly (František Sysel), což byla záležitost velmi
náročná po všech stránkách, ale v konečném výsledku můžeme mluvit o záchraně a uchování snad pro
další století.
Všechny hradišťské snímky jsou provedeny
ušlechtilou technikou gumotisku. Bezesporu ji Erwin
Raupp ovládal velmi precizně a není vyloučeno, že ji
v osobních pokusech také zdokonaloval. Nestačilo
mít jenom základní znalosti o využití světlocitlivých
vlastností arabské gumy smíchané s dvojchromanem
draselným a postupovat pouze podle teoretických
návodů. Poměry, obarvení emulze, čas procesu kopírování, použitý papír, vymývání atd., to se jistě dá přirovnat k alchymii fotografického zákulisí. Po dosažení
potřebného efektu jemné reliéfnosti a škály odstupňovaného tónování musel Raupp mít také profesionální schopnost zpracovat pozitiv v rozmezí potlačených obrysů pozadí či části objektu a zároveň získat
překvapivé detaily strukturální povahy. To všechno
Žena na pouti - Velehrad, 1904, pozitiv 1906, gumotisk
Děvče z Kyjova, 1904, pozitiv 1906, gumotisk
Na dobytčím trhu v Brodě (Straňané), 1904, gumotisk
SPORT
Vážené čtenářky a vážení čtenáři, fanynky a fanoušci,
Nová skladba vysílacích hodin
programu TELEVIZE SLOVÁCKO
HODINA
A
HODINA
B
HODINA
C
HODINA
D
ZLÍNSKÝ KRAJ
v minulém čísle jsme Vám představili novou grafiku Vašeho našeho magazínu. Postupně
začátky vysílání
Vám budeme nabízet i obsahové změny. Snažíme se pro Vás vyrobit poutavější čtení a přinést
v 18 / 22 / 02 / 06 / 10 / 14 hod.
Vám informace, které Vás zajímají. A které využijete. Věříme, že jimi naplníme i staronovou rubriku SPORTOVNÍ SERVIS, ve které Vám počínaje dnešním číslem nabízíme pozvánky na sportovní
čas vys.
název pořadu
akce následujícího měsíce, které se budou konat na území tří měst, ve kterých do schránek do00:00
Znělka
stáváte magazín TVS plus. Chceme Vám přinášet pozvánky na sportovní utkání všech sportů,
00:03
Magazín Uherské Hradiště – premiéry ST, PÁ
nejen fotbalu, hokeje nebo volejbalu. Nejen extraligy a první ligy. Předpokládáme, že Vás zajímají
00:15
Magazín Uherské Hradiště – reprízy PÁ, PO
například i místní derby v regionálních soutěžích. Vyzýváme tímto všechny funkcionáře sportov00:30
Magazín Uherský Brod – premiéra PÁ
ních svazů a federací, sportovních klubů, aby přispívali do naší rubriky. Vy sami můžete zajistit,
00:40
že o Vašem sportu a Vašich utkáních se dozvědí Vaši fanoušci. Chceme tisknout pozvánky na
Zlínský kraj – premiéry ÚT, PÁ
veškeré sportovní soutěže dospělých, u mládeže pak pozvánky na sportovní zápolení dorostu
00:50
Programová příloha – premiéra PO
a juniorů v celostátních soutěžích. Redakční uzávěrka pro následující měsíc je vždy dvacátý den
00:55
VTX ZL, UH, UB
předchozího měsíce. Tzn. například nyní, pokud chcete publikovat dubnová utkání a soutěže
00:59
vysílací schéma uvidíte v TVS
v magazínu TVS plus, pošlete pozvánku nejpozději do 20. března 2014. Pozvánky zasílejte výhradně e-mailem na adresu [email protected] Věříme, že si společně užijeme bohaté a přízačátky vysílání
jemné sportovní zážitky.
v 19 /23 / 03 / 07 / 11 / 15 hod.
Zdenek Mikel
čas vys.
název pořadu
15. 3. 2014 17:00
00:00
Znělka
1.FC Slovácko„C“-Popovice
přátelsky
00:03
Magazín Hodonín – premiéry ÚT, PÁ
FOTBAL
16. 3. 2014 19:30
00:10
Magazín Hodonín – reprízy ÚT, PÁ
Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty
Jiskra Staré Město - Sušice
přátelsky
22. 3. 2014 17:00
00:19
Kyjovský týdeník – premiéry ÚT, PÁ
1.FC Slovácko - FC Zbrojovka Brno
22.
3.
2014
17:00
00:26
Kyjovský týdeník – reprízy ÚT, PÁ
1.Gambrinus liga
Jiskra Staré Město - Jankovice
přátelsky
00:35
Veselský týdeník – premiéra ST
5. 4. 2014 19:00
00:42
Veselský týdeník – repríza ST
30. 3. 2014 15:30
1.FC Slovácko - AC Sparta Praha
Jiskra Staré Město - Košíky
1.Gambrinus liga
00:52
Programová příloha – premiéra PO
čtvrtfinále poháru OFS
00:57
VTX HO, KY, VM
Na Bělince Kunovice, umělá tráva
/dle počasí Na Rybníčku Staré Město/
15. 3. 2014 11:00 - 15:00
00:59
vysílací schéma uvidíte v TVS
Zimní turnaj Kunovice - utkání o umístění
Širůch, Staré Město
17. 3. 2014 15:00
začátky vysílání
16. 3. 2014 11:00
1.FC Slovácko junioři - 1.FK Příbram
liga
v 20 / 24 / 04 / 08 / 12 / 16 hod.
Zimní turnaj Kunovice - utkání o umístění
čas vys.
30. 3. 2014 10:15
název pořadu
16. 3. 2014 13:00
1.FC Slovácko„B“- Orlová
MSFL
00:00 Znělka
FK Kunovice - Velká nad Veličkou přátelsky
31. 3. 2014 1 5:00
00:03 CZ&SK magazín - premiéra ST
23. 3. 2014 17:00
1. FC Slovácko junioři - FK Teplice
liga
00:30 Regiony - premiéra ČT
FK Kunovice - Buchlovice
přátelsky
00:45 Živá panorama
LEDNÍ
HOKEJ
Na Bělince, Kunovice
Zimní stadion, Uherské Hradiště
00:59 vysílací schéma uvidíte v TVS
23. 3. 2014 10:15
8. 3. 2014 17:00
1.FC Slovácko„B“- FASTAV Zlín MSFL
HC Uherské Hradiště - HC Brumov - Bylnice
začátky vysílání
Případné 4. utkání play - off Zlínského kraje
v 17 / 21 / 01 / 05 / 09 / 13 hod.
30. 3. 2014 10:15
FK Kunovice - Sehradice
1.B
ŠACHY
čas vys.
název pořadu
Sokolovna, Staré Město
7. 4. 2014 15:30
00:00 Znělka
16. 3. 2014 10:00
1.FC Slovácko junioři - Pardubice
liga
ŠK Staré Město“A“- 2222 Polabiny„A“
00:03 Jižní Morava - premiéry ÚT, PÁ
1.liga východ, šachy
00:15 Brněnské oko - premiéra ČT
Na rybníčku, Staré Město
6. 4. 2014 15:30
00:37 Magazín Sport – premiéra PO
30. 3. 2014 10:00
Jiskra Staré Město - Drslavice„A“okresní přebor
ŠK Staré Město“A“- TJ Tatran Litovel„B“
00:53 Programová příloha – premiéra PO
1.liga východ, šachy
Sady
00:58 VTX BM
6. 4. 2014 15:30
VOLEJBAL
00:59 vysílací schéma uvidíte v TVS
Mařatice - Kudlovice
okresní přebor
SH, Uherské Hradiště
22. 3. 2014 10:00 a 14:00
Širůch, Staré Město, umělá tráva
TJ Slovácká Slávia Uherské Hradiště - Bílovec
9. 3. 2014 18:00
2. liga žen, volejbal
v síti UPC, v systému Déčko, společné anténní
Jiskra Staré Město - Březolupy
přátelsky
Sportovní servis
SLOVÁCKO
CZ&SK + REGIONY
JIŽNÍ MORAVA
24hodinové vysílání TVS
systémy bytových domů
ONLINE NA www.tvslovacko.cz
WWW.POHARY MARTENZ.NET
SPORTOVNÍ POHÁRY,
TROFEJE,
MEDAILE,
ÚČASTNICKÉ CENY
774
244
635
S plus • Vydává: J. D. Production, s.r.o. • Evidenční číslo: MK ČR E 16466 • Adresa redakce: Panská 25, 686 04
Kunovice, IČO: 25592939, tel./fax: 572 554 849, e-mail: [email protected] • Tisk: Agentura NP Staré
Město • Grafická příprava: JOKER, spol. s r.o., Masarykovo nám. 35, 686 01 Uh. Hradiště, tel.: 572 551 155
TV SLOVÁCKO I NA SATELITU
V PROGRAMU REGIONÁLNÍ TELEVIZE CZ
DENÍKY o délce 15 minut můžete zhlédnout
v 6 vysílacích vstupech denně premiéra - 18:00
reprízy - 22:00, 02:00, 06:00, 10:00, 14:00
Televize Slovácko - žijeme s Vámi!
8
KULTURNÍ SERVIS
Městská kina Uherské Hradiště
náměstí Míru 951 | 686 01 Uh. Hradiště
tel. 576 514 200 | pokladna 602 616 113
[email protected]
březen 2014
Pompeje [3D]
čt 20. 3. 18.15, pá 21. 3. 20.00, ne 23. 3. 20.00 hod.
R: Paul W. S. Anderson / USA 2014 / 102´ / 12
let / T / 3D-Cinema / 150 Kč
Mucha+ Hádramašmátrá 14. 3. 20.30, klub Mír
Vlasta Redl a Luboš Pospíšil s kapelami
29. 3. 19.30, sál kina Hvězda
Pompeje [2D]
so 22. 3. 18.00, po 24. 3. 17.30 hod.
12 let / titulky / 110 Kč
10 pravidel jak sbalit holku
R = režie | není-li uvedeno jinak, je film mládeži přístupný | 15 let = od 15 let | T = titulky
FILMOVÉ PREMIÉRY
Fair Play
pá 7. 3. 19.00, so 8. 3. 18.15, st 12. 3. 17.30, po 17. 3. 19.30 hod.
R: Andrea Sedláčková / ČR 2014 / 100´ /
12 let / 130 Kč
Vampýrská akademie
Hudba: Giuseppe Verdi / Režie: Peter Stein
Pod mimořádně zdařilým provedením známého kusu jsou podepsání dirigent Antonio
Pappano a pěvecké hvězdy Matti Salminen,
Jonas Kaufmann či Anja Harteros.
pá 7. 3. 21.00 hod.
R: Mark Waters / USA 2014 / 110´ / 12 let / T
/ 110 Kč
Dobrodružství pana Peabodyho
a Shermana [3D]
so 8. 3. 16.30, pá 14. 3. 16.00 hod.
R: Rob Minkoff / USA 2014 / 92´ /
3D-Cinema / 150 Kč; děti do 15 let 130 Kč
čt 20. 3. 20.15, pá 21. 3. 18.00, so 22. 3. 20.00, ne 23. 3. 17.30,
po 24. 3. 20.00, út 25. 3. 17.30, st 26. 3. 17.30 hod.
Babovřesky 2
R: Karel Janák / ČR 2014 / 140 Kč
ne 16. 3. 17.30 hod.
R: Zdeněk Troška / ČR 2014 / 120´ / 130 Kč
Elton John v Las Vegas
středa 19. 3. 17.30 hod.
Velká Británie 2014 / 113´ / T / 250 Kč
Jeden z nejoceňovanějších a nejpůsobivějších koncertů světa! Pouze jedna projekce
v jediný den na celém světě! Ústředním bodem celé show je piano, které dalo koncertu
jméno – zázrak techniky s více než 68 LED
obrazovkami z dílny společnosti Yamaha.
Předprodejní místa: pokladna kina Hvězda,
MIC, Record music.
Philomena
so 8. 3. 20.15, út 11. 3. 18.00 hod.
R: Stephen Frears / V. Británie 2013 / 98´ / 12
let / T / 120 Kč
300: Vzestup říše [3D]
ne 9. 3. 17.00, po 17. 3. 17.30 hod.
R: Noam Murro / USA 2014 / 102´ / 15 let / T /
3D-Cinema / 130 Kč
Kandidát
ne 9. 3. 19.30 hod.
R: Jonáš Karásek / ČR, Slovensko 2013 / 116´
/ 12 let / 120 Kč
Vejška
R: J. Lespert / Francie 2014 / 101´ / T / 120 Kč
R: Wes Anderson / USA 2014 / 100´ / 12 let /
T / 110 Kč
Dědictví aneb Kurva se neříká
so 15. 3. 17.30, út 25. 3. 15.00 hod.
R: R. Sedláček / ČR 2014 / 106´ / 12 let / 120 Kč
ne 16. 3. 15.30, st 26. 3. 15.30 hod.
délka: 4 hodiny 56 minut (včetně dvou 30
minutových přestávek) / vstupné: 300 Kč;
abonmá 250 Kč / italsky s českými titulky
čt 27. 3. 18.00, ne 30. 3. 20.00 hod.
pá 14. 3. 20.00, ne 16. 3. 20.00, st 26. 3. 20.00 hod.
Lego příběh [3D]
čt 13. 3. 19.30 hod.
Yves Saint Laurent
Grandhotel Budapešť
R: Martin Scorsese / USA 2013 / 179´ / 15 let
/ T / 100 Kč
Don Carlo - Salcburský festival
(záznam)
R: Peggy Holmes / USA 2014 / 78´ / 3D-Cinema / 175 Kč; děti do 15 let 145 Kč
R: Scott Waugh / USA 2014 / 130´ / 12 let /
T / 110 Kč
so 15. 3. 19.30 hod.
R: T. Vorel st. / ČR 2014 / 85´ / 12 let / 100 Kč
pá 21. 3. 16.30, so 22. 3. 16.30, ne 23. 3. 15.30 hod.
pá 14. 3. 18.00 hod.
Vlk z Wall Street
po 10. 3. 19.30 hod.
Zvonilka a piráti [3D]
Need For Speed
Režie: P. Lord, Ch. Miller, Ch. McKay / Austrálie, USA 2014 / 100´ / 3D-Cinema / 120 Kč
Noe [3D]
čt 27. 3. 20.00, ne 30. 3. 17.30, po 31. 3. 17.30 hod.
R: D. Aronofsky / USA 2014 / 135´ / 12 let /
3D-Cinema / 150 Kč
Spící krasavice - Královský balet v
Londýně (živě)
Noe [2D]
středa 19. 3. 20.15 hod.
pá 28. 3. 17.30 hod.
délka: 3 hodiny 10 minut (se dvěma přestávkami); vstupné: 250 Kč; abonmá 200 Kč
Choreografie: Marius Petipa, Orchestr a Balet
Královské opery, Hudba: Peter Iljič Čajkovskij.
Vrcholné dílo klasického baletu. Choreografie
Maria Petipy se v něm jedinečně snoubí s
Čajkovského hudbou a je velkou výzvou pro
každého tanečníka.
12 let / T / 120 Kč
Ona / Her
pá 28. 3. 20.00, po 31. 3. 20.00 hod.
R: S. Jonze / USA 2013 / 126´ / 12 let / T / 120 Kč
Celý program (včetně Bijásku, Animás-
ku, ARTu, Zlatého fondu, Baby Bia a Bia
Senior) najdete na www.mkuh.cz
předprodej vstupenek v klubu kultury pondělí, středa, čtvrtek od 15 do 17 hodin
vstupenky online: www.vstupenky.kkuh.cz
tel.: 572 430 421, [email protected], www.kkuh.cz
změna programu vyhrazena
sobota 8. 3.
9:00 – 16:30 hod., Klub kultury
• vstupné: 140 Kč
čtvrtek 27. 3.
19:00 hod., Klub kultury
• vstupné: 390 Kč, 380 Kč, 370 Kč
FOLKLORNÍ TANČÍRNA
PROFI
VĚRA ŠPINAROVÁ
& ADAM PAVLÍK BAND
úterý 11. 3.
VYSTOUPÍ SMYČCOVÝ KVARTET ČLENŮ JANÁČKOVY
FILHARMONIE OSTRAVA
19:30 hod., Reduta
• vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)
ABONENTNÍ CYKLUS MUSICA
ZPĚVY MILOSTNÉ
GRAFFOVO KVARTETO A ALFRED STREJČEK
neděle 16. 3.
15:00 hodin, Klub kultury
• vstupné: 50 Kč
I. POHÁDKOVÝ BÁL
ZVÁNY JSOU VŠECHNY POHÁDKOVÉ BYTOSTI
sobota 22. 3.,
19:30 hod., Klub kultury
• vstupné: 350 Kč
čtvrtek 27. 3.
19:30 hod., Reduta
• vstupné: 100 Kč (mimo předplatné)
ABONENTNÍ CYKLUS JAZZ V REDUTĚ
LUKÁŠ ORAVEC QUARTET
VÝSTAVY
• Výstavy jsou otevřeny v době konání kulturních akcí a na požádání.
GALERIE V. HROCHA:
50. MÉTA – výstava fotografií k 50. výročí (19. 2. – 18. 3.)
SVĚT KOLEM NÁS – výstava výtvarných prací žáků ZUŠ UH (20. 3. – 14. 4.)
TANEC MEDZI ČREPINAMI
REDUTA:
TANEČNÍ DIVADLO – MAREK ŤAPÁK A SĽUK
DOMEČEK 166 – výstava výtvarných prací (19. 3. – 20. 4.)
POETICKÁ PODOBA SVĚTLA – Radek Frýsa, Jiří Dřínka (12. 2 – 18. 3.)
PŘIPRAVUJEME: 4. 4. HRADIŠŤÁNEK ÚVÁDÍ SVÉ HOSTY, 5. 4. ČAJÁK KLASIK, 7. 4. SLOVÁCKÁ ZUŠ – KONCERT PEDAGOGŮ, 8. 4. TALENTINUM,
11. 4. KDYŽ SE ZHASNE, 13. 4. ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU – REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA, 24. 4. VYHAZOVAČI, 26. 4. OLD STARS HRADIŠŤAN
9
„„ Slovácké divadlo
Pátek 7. 3. v 19:00
KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Sobota 8. 3. v 19:00
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ
STŘEŠE
Sobota 29. 3. v 19:00
PEKLO V HOTELU WESTMINSTER premiéra
Pondělí 31. 3. v 19:00
PEKLO V HOTELU WESTMINSTER
„„ Galerie Slováckého
muzea
objevené hroby „vampýrů“ ze Starého Města
a Modré u Velehradu.
Výstava potrvá do 31. prosince 2014.
Přízemní sál
Soubor lidových staveb – Topolná
č.p. 90 a 93
René Hábl/Vlákno
Malá scéna
Úterý 13. 3. v 18:00
POHŘEŠOVANÉ
Čtvrtek 22. 3. ve 14:00 a 16:00
VELBLOUD, RYBA, SLEPICE ANEB
NÁMOŘNICKÁ HISTORIE - Naivní
divadlo Liberec
Úterý 11. 3. v 19:00
NORA - 25. repríza, mimořádné
představení
obrazy a kresby
Tvorbu Reného Hábla můžeme zařadit do
proudu současné české abstraktní malby.
Z vnějšího světa ponechává jen stopy,
skryté v dávném dětském prožitku, fantazii,
představě či snu. Jeho obrazy jsou hravé,
zaujmou barevností a ostrým kontrastem
vzniklým mezi vesměs monochromním
pozadím a četnými detaily předního plánu,
jimiž jsou například různě rozmístěné drobné
figurativní prvky, geometrické tvary, barevné
linie, segmenty a symboly, v nichž můžeme
nacházet různé souvislosti.
Výstava potrvá do 16. března 2014.
Velký a malý sál
Oldřich Tichý / Obrazy
Pátek 28. 3. v 19:00
AUTOBUS NA LINCE 21 - Agentura
Pierrot
„„ Slovácké muzeum
Hlavní budova muzea ve
Smetanových sadech
Stálá expozice Nositelé ceny
Vladimíra Boučka v Uherském
Hradišti
Středa 12. 3. v 17:00
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
Čtvrtek 13. 3. v 19:00
POHŘBÍVÁNÍ ANEB ZÍTRA SE BUDE
POHŘBÍVAT VŠUDE
Malý sál
Sobota 15. 3. v 19:00
Slovácko před 100 lety, Erwin
Raupp/ fotografie ze sbírek SM
POHŘBÍVÁNÍ ANEB ZÍTRA SE BUDE
POHŘBÍVAT VŠUDE
Neděle 16. 3. v 19:00
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ
STŘEŠE
Úterý 18. 3. v 19:00
POPEL A PÁLENKA - 25. repríza
Středa 19. 3. v 17:00
DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
Čtvrtek 20. 3. v 19:00
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ
STŘEŠE
Pátek 21. 3. v 19:00
NÁJEMNÍCI
Sobota 22. 3. v 19:00
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ
STŘEŠE
Pondělí 24. 3. v 10:00
LUCERNA
Středa 26. 3. v 10:00
NÁJEMNÍCI
Čtvrtek 27. 3. v 10:00
PEKLO V HOTELU WESTMINSTER veřejná generální zkouška
Čtvrtek 27. 3. v 19:00
KOČKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ
STŘEŠE
Pátek 28. 3. v 10:00
PEKLO V HOTELU WESTMINSTER předpremiéra
Výstava k 100. výročí založení Slováckého muzea
V roce 1930 získalo Slovácké muzeum
velkou část pozůstalosti svého prvního
ředitele Františka Kretze (1859–1929).
Součástí přírůstků bylo také 46 fotografií
od významného německého autora Erwina
Rauppa (1863–1931), který v roce 1904 navštívil
Slovácko. Jeho krása a osobitost ho naprosto
okouzlila a inspirovala k vytvoření mnoha
překrásných snímků. Jako poděkování za
Kretzovo hostitelství a průvodcovství, postupně
mu zasílal pozitivy, provedené technikou
gumotisků a nezvykle velkých formátů.
Slovácké muzeum, vědomo si mimořádné
hodnoty tohoto fotografického materiálu,
nechalo postupně celý soubor zrestaurovat
a při příležitosti svého letošního jubilea ho
představí veřejnosti jako unikátní sbírku.
Výstava potrvá do 21. dubna 2014.
Komentovaná prohlídka
V sobotu 29. března 2014 se uskuteční
komentovaná prohlídka výstava Erwina Rauppa.
Kurátorka výstavy Mgr. M. Martykánová
a restaurátor F. Sysel prozradí zajímavosti
o autorovi, jeho tvorbě a tajemství
vystavených gumotisků.
„„ Kulturní akce
„Velkomoravské mocenské
centrum Mikulčice ve světle
nových archeologických objevů“
PhDr. Marian Mazuch, Ph.D., z Archeologického
ústavu v Brně nás seznámí s aktuálními výsledky
archeologických výzkumů, které proběhly na
ploše velkomoravského hradiska v Mikulčicích.
Památník Velké Moravy ve Starém Městě,
Jezuitská 1885, čtvrtek 13. března v 17 hodin,
vstupné 20 Kč.
„„ Výstavy a akce mimo
objekty muzea
Uherské Hradiště – město
královské
Stálá expozice představuje Uherské Hradiště
jako královské město, pevnost na řece Moravě
a metropoli Slovácka. Expozici vybudovalo
ve Slováckém centru kultury a tradic (bývalé
jezuitské koleji) město Uherské Hradiště ve
spolupráci se Slováckým muzeem.
Otevírací doba: úterý–neděle: 9.00–12.00,
13.00–17.00 hodin.
expozice tvůrců Uherskohradišťska, kteří jsou
od roku 2005 oceňováni městem Uherské
Hradiště za zachovávání a rozvoj lidové
umělecké výroby v regionu.
Pátek 14. 3. v 19:00
CIKÁNI JDOU DO NEBE
Oldřich Tichý ve své malířské tvorbě, jež se
vyvíjela od figurálních kompozic, přes zátiší
až k imaginativním prostorům se symboly
a archetypálními tvary, dospěl až k tématům
vnějšího a vnitřního světa a na hranici abstrakce.
Současná malba se pohybuje kdesi na pomezí
imaginativního umění a lyrizující abstrakce. Její
hodnoty jsou přesvědčivé a stálé díky platnosti
obsahu a malířským schopnostem umělce, jehož
můžeme zařadit mezi nejvýznamnější osobnosti
současné české umělecké scény.
Výstava potrvá do 16. března 2014.
Stálá expozice lidového bydlení a kovářství
na Slovácku
Zemědělské usedlosti, památky lidového
stavitelství přibližují obydlí s patrovou komorou,
expozicí rybářství a praní prádla, v traktu dvora
jsou chlévy a další stavby – stodoly, sušírna
ovoce, udírna, včelín, vahadlová a roubená
studna, polní kříž. Topolná, nad kostelem,
celoročně pro předem objednané skupiny (tel.:
A. Knot, +420 572 508 247)
Cyrilometodějský Velehrad
Ondřejský sál
Umění jihovýchodní Moravy
Stálá expozice – obrazy, sochy, kresby, grafika
z 19. a 20. století.
(J. Uprka, C. Mandel, A. Frolka, A. Kalvoda, S.
Lolek, J. Heřman, V. Vaculka, I. Vaculková ad.)
Památník Velké Moravy ve Starém
Městě
Multimediální expozice o dějinách
Velkomoravské říše
Otevírací doba denně: 9.00–12.00,
12.30–17.00 hodin.
Vampyrismus
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském
Hradišti s Moravským zemským muzeem v Brně
jsou v Památníku zrekonstruovány nedávno
Výstava přibližující dějinné milníky spjaté nejen
s Velkomoravskou říší, ale také Velehradem, který
patří k nejvýznamnějším poutním místům
na Moravě.
Turistické centrum Velehrad,
Salašská ul. 328, Velehrad.
Výstava je financována Evropskou unií –
Evropským fondem pro regionální rozvoj
z Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem
Bílé Karpaty.
„„ Sokol
Mladí loutkáři Sokola Uherské Hradiště
v neděli 9. března 2014 v 15 hodin zahrají
v sokolovně pohádku
POHÁDKOVÝ KONÍK ZACHRÁNCEM
a Loutkový odbor Sokola Uherské Hradiště
v neděli 23. března 2014 v 15 hodin zahraje
v sokolovně pohádku
ZVONEČEK KRÁLOVNY VÍL.
Vstupné dobrovolné.
10
UDÁLOSTI REGIONU
DIAKONIE UHERSKÉ HRADIŠTĚ A KLUB KULTURY
UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA
VÝPRODEJ
SEZONY
KONEC
OBLEKŮ
KDY: 29. BŘEZNA 2014 OD 19.30 HOD.
KDE: VELKÝ SÁL REDUTY
K tanci a poslechu hraje: AVENTIS
Program: taneční vystoupení, bohatá tombola
Moderuje: Terezie Habartová a Karel Hoffmann
Vstupné: 250,- Kč
ZDARMA
10xPLZEŇ
Využijte časově omezené akce! Při koupi jakéhokoliv obleku z naší
široké, cenově výhodné nabídky obdržíte zdarma 10 kusů originál
plzeňských piv! Nakupujte výhodně a přijďte si pro svůj dárek!
A pozor, ještě akce navíc! Ke každé zakoupené pánské košili obdržíte
zdarma kravatu dle vlastního výběru. Kravaty jsou skutečně ve velkém
sortimentu vzorů. Těšíme se na Vás! U nás nakoupíte pánské a dámské
kalhoty, košile, obleky, řemeny za ty nejlepší ceny!
STARÉ MĚSTO u Uh. Hradiště, Hradišťská 618
www.strediskocesta.cz
15. vyhlášení nejlepších sportovců města
Už tradičně byla svědkem této významné
sportovní akce v Uherském Hradišti Reduta.
Plný sál, příjemná atmosféra, jako vždycky
skvělý výkon moderátora Petra Salavy a atraktivní hosté z různých sportovních odvětví. Letos
sice vzhledem k náročnému programu chyběla
legendární Dana Zátopková, ale i tak se diváci
mohli potkat třeba s šéftrenérem českých atletů Tomášem Dvořákem, šéfem Klubu českých
olympioniků Oldou Svojanovským nebo rodinnou fotbalovou dvojicí Ladislav Vízek a Vladimír
Šmicer. Své reprezentanty na slavnostní večer
vyslal i extraligový hokejový tým PSG Zlín.
A tady už je rekapitulace oficiálních výsledků vyhlášení. Nejlepším sportovcem v kategorii
mládež do 15 let se stala atletka Kateřina Váv-
rová, nejlepším trenérem byl vyhlášen Jaroslav
Vlček, který se věnuje své práci právě v atletickém oddíle Slovácké Slavie, nejlepším kolektivem se stala atletická štafeta starších žákyň
a nejlepším sportovcem v kategorii dospělých
byl vyhlášen jeden z nejrychlejších mužů České
republiky – Zdeněk Stromšík. Zvláštní ceny
udělilo město Uherské Hradiště Ing. Karlu Žalmanovi a Stanislavu Bělovskému.
Poněkud odlišné výsledky přinesla společná
divácká anketa TV Slovácko a Slováckého deníku. Přesvědčivým vítězem se stal reprezentant
hradišťského hokeje Martin Červenka, druhé
místo obsadil veslař VK Morávia Filip Římák
a bronzová příčka patřila střelci 1. FC Slovácko
Liborovi Doškovi.
Na závěr slavnostního programu ocenil ve
velmi emotivním přípitku skvělou sportovní
atmosféru města Uherské Hradiště Ladislav
Vízek. Netajil ani své překvapení nad půvabem
města, které navštívil při příležitosti 15. vyhlášení nejlepších sportovců zřejmě poprvé.
red
Vylosovanými vítězi z řad hlasujících diváků
a čtenářů se stali:
Pavlína Lukášová, č. p. 579, 687 03 Babice
Vlastimil Hlavačka, Družstevní 815, 686 01 UH
Irena Červenková, Pivovarská 344, 686 01 UH
Vylosovaní obdrží cenu od Zámku Napajedla –
poukaz na gurmánský zážitek v hodnotě 500 Kč.
233010_pozvanka_UH_inz_201x142_TISK.indd 2
26.2.14 11:51
Úspěch inovací leží v realizaci
Rozhovor s Filipem Fraňkem – konzultantem a inovátorem ze společnosti Direct people – se bude točit kolem inovací. Stejně jako tomu bylo
při netradičním workshopu o tom, co všechno lze udělat, aby váš byznys
kvetl. Filip kladl důraz hlavně na praktické využití a reálné možnosti v daných podmínkách. Takže fikci a ideální příklady na workshopu 6. 3. 2014
v Business café na Panském dvoře jste rozhodně nemohli čekat.
Začněme neotřele… Filipe, můžete nám, prosím, vysvětlit, co to je inovace?
Určitě, protože je důležité si hned na začátku vyjasnit, že inovace
není nápad! Nápadů má každý spoustu. Nápad je jen 5% úspěchu, zbytek
je realizace. A právě v realizaci leží jádro úspěšné inovace. Inovace je
funkční řešení.
Co to konkrétně znamená?
Vždy jde o to, ověřit potenciál inovace rychle a levně. V ideálním
případě získat zákazníky dříve, než firma utratí peníze za výrobu nového
produktu, či služby.
Máte zkušenosti se zaváděním inovační kultury do firem, co vás na
tomto „procesu” nejvíce baví?
Rušení zavedených pořádků a objevování nových postupů, které
nakonec fungují lépe než ty historické, protože vycházejí z aktuálních
potřeb zákazníků.
Pozorujete určitý posun, a mě teď zajímají zejména české firmy, v přístupu ke zlepšování a zefektivňování produktů a služeb?
Rozhodně ano. Firmy si pod inovacemi už nepředstavují pouze nové
produkty a služby, ale i inovace stávajících způsobů práce, které vedou
ke zvyšování obratu a zisku. Například inovace způsobu prodeje řešíme
v našich projektech často.
V jaké fázi rozvoje společnosti obvykle zjistí, že potřebují inovovat?
Když začínají stagnovat prodeje stávajících produktů, či služeb.
V tu chvíli je nutné buď najít nový způsob prodeje, nový trh, nebo nový
produkt, který pokles minimálně vyrovná, ale spíše překoná.
Jakých typů společností se to týká nejčastěji?
Pro malé a střední firmy, které stojí na pár produktech, je to téměř nezbytné. Velké korporace mají většinou nastavený inovační proces, kterým
kontinuálně hledají nové možnosti.
A doporučení na závěr: Když si promítnete zážitky z vaší praxe, co byste vzkázal těm,
kteří jsou k inovacím skeptičtí?
Ze zkušenosti se většina „odpůrců“ inovací stane těmi, koho inovace zajímají, ve
chvíli, kdy projdou svým prvním inovačním projektem.
Děkuji za rozhovor! Autor: Zuzana Vandame
Inovace přispívají ke slaďování pracovního a rodinného života, další připravované
kurzy najdete na www.sladovani-kunovice.cz v rámci projektu „Dlouhodobý program
motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň“, spolufinancovaného z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Do konce března
50% sleva
na svatební prádlo
Nové kolekce prádla
v módních barvách
jaro 2014
již v prodeji
J. Stancla 153, Uh. Hradiště 572 553 235
Březen Akce
-d
aplikace uBen
redu botoxu
1 600 Kč jekce vrásek
dna oblas
t
výplně k
yselinou
hy
zvětšení
rtů a red aluronovou
ukce vr
již od 2 30ásek Nově v nabídce:
0 Kč
LIGHT FILLInG™
Redensity
-
-
-
-
-
JARNÍNABÍDKAOSIV
přes500odrůdzeleniny,květin
aléčivýchrostlinzainternetovéceny!
cibulesazečka,6odrůd
výsevnísubstrátyarašelinovétablety
odpolovinyúnoracibulemečíků,lilií,
jiřinadalšíchcibulovin
hnojiva,postřiky
VašekvětinářstvíKVÍTEK
Mariánskénáměstí61,UherskéHradištěItel.:605262599
injekční liftingové ošetření
• hloubkové obnovení struktury vaší pleti
• přirozené vypnutí a rozzáření
• okamžitě viditelné výsledky přetrvávající
až 6 měsíců
zaváděcí cena za jedno ošetření: 2 900 Kč
Špičkový plastický chirurg doc. MUDr. Jan Válka
operuje i v březnu a dubnu v našem zařízení.
Odborné konzultace objednávejte na tel. 774 669 944
Podrobná nabídka služeb na www.estea.cz
tel.: 774 669 944 | e-mail:[email protected]
vedoucí lékař zařízení: MUDr. Jaroslava Maláčová | Zelené nám. 1291 | Uh. Hradiště

Podobné dokumenty

Měnová politika a ceny aktiv

Měnová politika a ceny aktiv První názorový proud zdůrazňuje, že měnová politika by se zejména měla orientovat na dosahování cenové stability a stabilizace inflační a výstupové mezery blízko dlouhodobě udržitelného stavu. Opat...

Více

Zpravodaj

Zpravodaj kterou vytvářeli účinkující společně s  návštěvníky, byla jedinečná a vskutku veselá. Při pěkné písničce měli návštěvníci možnost ochutnat naše domácí speciality. Děkujeme všem, kteří se vydali na ...

Více