Výroční zpráva Muzea města Brna – 2013

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva Muzea města Brna – 2013
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
Muzeum města Brna, jehož posláním je péče o kulturní dědictví druhého největšího
města naší země, a to jak v podobě muzejních sbírek, tak i nejvýznamnějších nemovitých
památek na jeho území, naplňovalo i v roce 2013 účel svého zřizování v těžkých
ekonomických podmínkách dvouletého období redukovaného příspěvku zřizovatele o 20%, tj.
s rozpočtem o cca 9 300 tis. Kč v každém z obou let nižším. V roce 2012 se organizaci za
cenu drastických úsporných opatření a zapojením rezervního fondu vyrovnaného hospodaření
podařilo dosáhnout. I přes veškerá úsporná opatření, která znamenala omezení některých
činností a služeb i snížení odborného potenciálu muzea, a přes vynaložení maximálního
programového a organizačního úsilí jak odborné, tak i provozní složky organizace, se jí v roce
2013 nepodařilo udržet vyrovnané hospodaření a skončila ve ztrátě 1 931 tis. Kč. Rozhodující
příčinou tohoto negativního výsledku hospodaření jsou zvýšené provozní náklady způsobené
uvedením do provozu rekonstruovaných částí hradu Špilberku, zejména Jižního křídla
s výstavními a dalšími nebytovými prostorami (v užívání od června 2013), které jsou ve výši
1 464 tis. Kč, a s ním související zvýšené osobní náklady na dozor, údržbu a ostrahu o 1 711
tis. Kč. K tomu je třeba přičíst zvýšené provozní náklady objektu depozitářů ve Vyškově,
které v roce 2013 činily cca 1 200 tis. Kč. Ačkoliv v předchozích letech organizace do
rozpočtu účelové dotace pokrytí zvýšených provozních nákladů získala (3 591 tis. Kč na JZ
bastion a 605 tis. Kč na stálou expozici „Vulcanalia“ - také tyto účelové finanční prostředky
byly v létech 2012 a 2013 alikvotně kráceny), na pokrytí provozních nákladů spojených s
uvedením nově rekonstruovaných částí hradu do provozu a s objektem Vyškov neobdržela
účelové finanční prostředky v letech 2012 a 2013 žádné. Tato skutečnost znamenala další
zatížení již tak napjatého rozpočtu organizace postiženého 20% snížením příspěvku
zřizovatele. Další příčinou ztráty je situace v oblasti příjmů. Ve finančním plánu organizace
pro rok 2013 byly zahrnuty výnosy z pronájmů nebytových prostor v rekonstruované části
hradu ve výši 1 000 tis. Kč. Původní plánovaný termín dokončení rekonstrukce hradu a tím i
předání prostor určených k pronájmům (listopad 2012) byl posunut až na červen 2013, aniž by
organizace mohla tuto skutečnost jakkoliv ovlivnit. Získat nájemce těchto prostor se podařilo
až po opakovaném vyhlášení záměru pronájmu ke konci roku 2013 (v případě restaurace a
kavárny - cukrárny) resp. počátkem roku následujícího (v případě design shopu). Výnos
pronájmů nebytových prostor v Jižním křídle tak byl v roce 2013 v řádu desítek tisíc Kč.
Vzhledem k nejistotě v termínu uzavření nájemních smluv nebylo možno již od podzimu roku
2013 realizovat krátkodobé pronájmy těchto prostor a zájemce o jednorázové krátkodobé
pronájmy zejména v předvánočním období byla organizace nucena odmítat. Odhadovaná
ztráta příjmů z těchto pronájmů činí cca 200 tis. Kč. Celkový rozdíl plánovaných a skutečně
dosažených příjmů - výnosů představuje částku téměř 800 tis. Kč. Tržby ze vstupného z
výstav v Jižním křídle činily v období červen až prosinec 2013 cca 700 tis. Kč, zatímco
náklady na pořízení vstupní výstavy a zejména provozní roční náklady obou výstavních
prostor (teplo, světlo, úklid, dozor, ostraha apod.) činí více jak jeden milion korun.
Dlouho očekávaná významná změna v podobě dokončení rekonstrukce Jižního křídla
a dalších částí hradu Špilberku a jejich otevření veřejnosti, spolu se zajišťováním provozu vily
Tugendhat, Měnínské brány a v neposlední řadě také objektu depozitářů ve Vyškově, přišla ve
velmi složitém období a přinesla sebou velké problémy, s jejichž následky se organizace bude
vyrovnávat v následujícím roce. Nemalého programového a organizačního úsilí jak odborné,
tak i provozní složky organizace bylo po celé toto období vynakládáno s cílem zachovat
postavení Muzea města Brna jako významné kulturně vzdělávací instituce i cíle turistického
ruchu. V tomto duchu probíhalo plnění Plánu činnosti na rok 2013, rozpracovaného
do specifických oblastí muzejní práce - sbírkotvorné, tezaurační a prezentační i do všech
dalších činností.
1. Oblast sbírkotvorná v sobě zahrnovala výzkumné aktivity v jednotlivých
historických disciplínách zastoupených odbornými pracovišti Muzea města Brna. Oddělení
archeologie provádělo záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci kanalizace na ul.
Schodová a zejména se soustředilo na pokračování II. etapy záchranného archeologického
výzkumu prováděného v souvislosti s rekonstrukcí objektu Hlídka 4 na území NKP Špilberk.
Vypracování a odevzdáním nálezové zprávy investorovi byl dokončen záchranný
archeologický výzkum jižního křídla hradu Špilberk. V prvním pololetí roku proběhla revize
všech nálezových zpráv z archeologických a stavebně-historických výzkumů na hradě
Špilberku z let 1984 – 2012 a při ní byla zkompletována fotografická a plánová dokumentace
doplněná z dalších dostupných zdrojů (archiv NPÚ – ÚOP v Brně, Archiv města Brna).
Archeologicky prozkoumané plochy byly zaneseny do nově vytvořeného digitálního
mapového informačního systému areálu Špilberku a vytvořila se tak základní databáze
dochovaných historických terénů Špilberku včetně jejich přesné prostorové identifikace.
Vzhledem ke změně technologie centrální databáze Státního archeologického seznamu ČR
(přechod na on-line verzi), bylo ze strany správce SAS ČR Národního památkového ústavu
rozhodnuto od provedení pravidelné roční aktualizace oborově relevantních dat pro rok 2013
upustit. Při práci na víceletém projektu rozvoje archeologického modulu Internetové
encyklopedie
dějin
Brna,
podpořeného
z
Operačního
programu
Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, jehož nositelem je Masarykova univerzita, byl ve spolupráci
s firmou
T-mapy
vyhodnocen
dosavadní
provoz
její
mapové
aplikace
http://gis.brno.cz/ags/Encyclopedia/ a na základě připomínek uživatelů bylo provedeno
několik drobných změn a současně byl aktualizován soubor prostorově identifikovaných
archeologických lokalit z území města Brna.
Oddělení historie nadále pokračovalo v rozpracovaných výzkumných úkolech
zaměřených na studium témat z dějin Brna a k dějinám Špilberku. Dokončeno bylo studium
pramenů a literatury a do tisku ve Forum Brunense odevzdána stať popisující tři brněnské
barokní ohňostroje. Heuristika, studium pramenů, literatury a sbírek se aktuálně zaměřily na
přípravu výstavy „Velká válka aneb začalo to v Sarajevu“ k 100. výročí první světové války
plánované na rok 2014, jako součást velkého výstavního projektu „Velká válka“, na němž se
kromě Muzea města Brna podílejí Technické muzeum v Brně, Moravské zemské muzeum,
Národní technické muzeum v Praze, Vojenský historický ústav Praha a SZ Konopiště.
Výzkumem a studiem pramenů a literatury pro připravovanou studii na téma „Duchovní
správa na Špilberku“ se zapojilo do činnosti autorského kolektivu projektu zpracování
monografie o dějinách Špilberku, připravovaného v součinnosti Archivu města Brna a Muzea
města Brna. V rámci studia a zhodnocení sbírek probíhalo při zpracování fotografií a negativů
z nacistické přestavby Špilberku srovnání s materiály v Moravském zemském archivu a
v Moravské zemské knihovně. Studium archivních pramenů a odborné literatury probíhalo
dále také při ověřování determinace položek brněnské provenience ve fotoarchivu se
zaměřením na vývoj ulic Skřivanova, Jiráskova, Masarykova, Květinářská, Polní,
Kopečná/Studánka a Mendlova náměstí, pro doplňování dokumentace k pamětním deskám
Stanislava Porhajma na ul. Bubeníčkova, Františka Geislera na ul. Geislerova a MUDr. Josefa
Kaleckého na ul. Kaleckého na území MČ Židenice a pro ověřování úmrtí obětí II. světové
války k obnově zničeného pomníku na ul. Zeiberlichova (MČ Soběšice), i pro získávání dat k
doplňování do stávajících sekcí Internetové encyklopedie dějin Brna (11 položek v sekci
Události, 18 položek v sekci Osobnosti). Pro výklad průvodců v turistickém minibusu
provozovaném Turistickým informačním centrem města Brna byly vytvořeny texty k
pravoslavnému chrámu sv. Václava, říčním lázním Riviéra a k pivovaru Starobrno.
Oddělení dějin umění výzkumnou činnost pozastavilo z důvodu upřednostnění přípravy
plánovaných výstav i výstav realizovaných mimo plán při redukovaném stavu jeho odborných
pracovníků.
Oddělení dějin architektury se pokračováním v heuristice, studiu a excerpci archivních
fondů a dalších pramenů věnovalo vědeckovýzkumným projektům Život a dílo architekta
Emila Králíka, Jan Vaněk a jeho práce pro Pražský hrad, s Uměleckoprůmyslovým museem v
Praze dále spolupracovalo na řešení vědeckovýzkumného projektu „Panelová sídliště v České
republice jako součást městského životního prostředí. Zhodnocení a prezentace jejich
obytného potenciálu“ v rámci programu NAKI 2013 – 2017, s nímž souviselo i pokračování
v práci na projektu „Činnost a zhodnocení bývalého Výzkumného ústavu výstavby a
architektury v Brně“ prioritním zaměřením na ediční činnost ústavu a rešerší bibliografie
k tématu zpracovávanému v rámci programu NAKI. Naproti tomu neprobíhala spolupráce na
vědeckovýzkumném projektu Architekt František Kalivoda – Korespondence, podmíněná
přidělením grantu Ústavu dějin umění AV ČR jako nositeli projektu od Grantové agentury
ČR. Dlouhodobý program výzkumu meziválečných interiérů, brněnských nábytkových firem,
živností, prodejen, architektonických a designérských osobností se v návaznosti na
připravovanou koncepci katalogu sbírky nábytku z let 1918–1948 z fondu Oddělení dějin
architektury a doplňování sbírkového fondu nábytku soustředil na studium a excerpci
archivních fondů se zaměřením na nábytkářské firmy. V dlouhodobém programu výzkumu
brněnské meziválečné architektury se průběžně uskutečňoval terénní výzkum, studium
archivních fondů a literatury se zaměřením na brněnské stavitelské firmy, obchodní domy,
prodejny a obchodní portály a doplňování elektronického katalogu obytných staveb. Při tom
se výzkumná činnost orientovala také k tématu restaurace a pohostinství v souvislosti s
přípravou výstavy plánované na rok 2015.
Samostatné oddělení vila Tugendhat pracovalo s podporou dotace MK ČR z Programu
na podporu památek UNESCO na druhé, syntetické části Management plánu vily Tugendhat,
na zpracování filmového materiálu
časosběrného dokumentu zachycujícího postup prací
památkové obnovy Vily Tugendhat pro účely Studijního a dokumentačního centra, při němž
byl realizován základní sestřih dvacetihodinového dokumentačního materiálu, a dokončilo
syntetickou část výzkumného output „Operativní dokumentace stavby“, jehož ucelený
materiál - konvolut evidenčních karet soustředěný do dvou svazů, z nichž svazek I (1930)
obsahuje evidenci prvků a materiálů z období výstavby domu a svazek II (1943-2012)
obsahuje evidenci prvků a materiálů z následujících období stavebních intervencí, byl
odevzdán poskytovateli dotace. Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat pokračovalo
v systematickém doplňování jeho databáze ziskem nové kolekce fotografií souvisejících
s připravovanou publikací pro retrospektivní výstavu Wilhelma Lehmbrucka.
Součástí sbírkotvorné činnosti je primárně získávání přírůstků do sbírek. Z úsporných
důvodů byly prakticky úplně zastaveny akvizice, jedním ze sedmi přírůstků získaných touto
cestou do historických sbírek je listina o propuštění vojáka špilberské setniny z 31. března
1683, vystavená velitelem pevnosti plukovníkem J.W. hr. von Zinzendorfem. Ostatní
přírůstky do sbírkových kolekcí byly získány dary příp. sběrem. Takto se historické sbírky
rozrostly o dámské společenské šaty s bolerkem z Oděvnictví města Brna (1962), dámský
vlněný kostým - model Krásná jizba (asi 1970 – 1974), kožený lékařský kufřík z období I.
republiky, rozhlasový přijímač IRON / PENTA, o soubor předmětů dokumentujících historii
poštovnictví a o soubor pamětních sportovních trofejí, které věnovala Tělocvičná jednota
Sokol Brno I. Ve sbírkách oddělení dějin architektury byl doplněn soubor dokumentace
celoživotního díla architekta Ivana Rullera o její druhou část a fond nábytku téhož oddělení o
kostru křesla Jana Vaňka z doby kolem r. 1950, o etažérku Jana Vaňka a Petra Dillingera
z téže doby, o knihovničku z produkce Krásná jizba ze 70. let 20. století a o výběr některých
kusů ze souboru křesel, židlí, stolů a knihoven pocházejících z depozitu Českého rozhlasu
Brno. Do archeologických sbírek bylo zařazeno 229 jednotek archeologického materiálu ze
záchranných archeologických výzkumů.
Oblast tezaurační reprezentovaly standardní činnosti jako evidence přírůstků do sbírek
v I. a v II. stupni evidence, pokračování postupného převodu sbírkové evidence do
počítačových databází v programu DEMUS pravidelná aktualizace dat muzejních „podsbírek“
v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury ČR, agenda výpůjček a
inventarizace vybraných částí jednotlivých „podsbírek“, jimž se příslušní pracovníci všech
odborných oddělení průběžně věnovali. V I. stupni evidence bylo zapsáno celkem 99 nových
přírůstkových čísel a při převodu do II. stupně evidence bylo pořízeno celkem 1065
evidenčních záznamů. Do počítačových databází v programu DEMUS bylo převedeno celkem
4466 záznamů sbírkové evidence. Agenda výpůjček zahrnovala 19 smluv o výpůjčce, jimiž
bylo zapůjčeno celkem 471 sbírkových předmětů, 38 licenčních smluv na užití reprodukcí
sbírkových předmětů a 21 smluv o výpůjčce uměleckých děl od umělců pro výstavy Ludvík
Voneš: Malba, kresba, grafika (177 ks), Petr Jedlička: Retrospektiva / Života běh (112 ks),
Vladimíra Sedláková: Retrospektiva (80 ks), Pavel Werner: Sklo / kresba (54 ks), Krystalíza
her (19 ks), Josef Lada (160 ks), Můj dům, můj hrad / Vladimír Franz a Ida Saudková (162 a
17 ks) a pro novou stálou expozici „Od moderny po současnost“, kde se jednalo o 20
uměleckých děl autorů Petr Dub, Zdeněk Halla, Sonny Halas, Tomáš Hlavenka, Milan
Houser, Dalibor Chatrný, Václav Kočí, Pavel Korbička, Lukáš Orlita, Teodor Rotrekl, Pavel
Rudolf, Jan Spěváček. Inventarizací podsbírky archeologické v rozsahu 6552 inv. č. + 3 přír.
č., podsbírky historické v rozsahu 1764 inv. č. + 605 přír. č., podsbírky architektury v rozsahu
14306 inv. č. + 121 přír. č. a podsbírky výtvarné umění a umělecké řemeslo v rozsahu 357
inv. č. + 66 přír. č. byla v zákonem stanoveném termínu dokončena inventarizace celé sbírky
Muzea města Brna zapsané v Centrální evidenci sbírek.
Do uvedené oblasti spadá také adekvátní uložení sbírek. Výraznou změnou, která
znamená řešení letitého palčivého problému nedostatku vhodných depozitárních prostor
muzea, se stalo postupné budování depozitárního areálu v objektu ve Vyškově, který byl
v minulém období svěřen muzeu do správy. Po dokončení prvotních stavebně technických
úprav a částečném vybavení regály, z nichž část byla pořízena z dotace MK ČR z programu
ISO, bylo možné začít využívat tří podlaží objektu pro uložení sbírek, především těch, které
bylo nutno vymístit z nevhodných prostor na hradě Špilberku, tj. části sbírek lapidária,
nábytku, některých kolekcí historických sbírek a také nálezového materiálu získaného
v průběhu památkové obnovy vily Tugendhat. V závěru roku vyvstala nutnost vystěhovat celý
objekt na ulici Žabovřeská, z jehož pronajatých prostor dostala organizace k 30. listopadu
výpověď. Tento termín se sice jednáním podařilo prodloužit o dva měsíce, málo to však
změnilo na velkém úsilí pracovníků oddělení archeologie, historie, dějin architektury a
zejména také oddělení správy budov, kteří museli v krátké době připravit k transportu do ne
zcela dostatečně vybaveného objektu ve Vyškově množství archeologického materiálu,
knihovního fondu a sbírek nábytku a lapidária včetně kamenných fragmentů z Královské
kaple. Zvláště stěhování posledně jmenované sbírky lapidária představovalo vzhledem
k množství předmětů a hmotnosti řady z nich i vzhledem k omezeným možnostem
manipulace s nimi v místě dosavadního uložení velmi náročný úkol. Současně s touto akcí se
přestěhovala i část sbírky nábytku dosud provizorně uložená v suterénu administrativní
budovy na Špilberku. Definitivní uspořádání převezených sbírek v depozitárním areálu ve
Vyškově si vyžádá více času a především závisí na možnostech postupného vybavování
jednotlivých depozitářů ukládacími systémy.
V depozitáři severozápadního bastionu byla dokončena nová lokace sbírek užitého
umění (knižní vazby, cínařská dílna). V rámci péče o stav sbírek standardně probíhalo
pravidelné sledování mikroklimatických podmínek v depozitářích JZ a SZ bastionu a
průběžná kontrola pomocí dálkového monitoringu režimu depozitářů. Konzervaci sbírkových
předmětů z historických i uměleckohistorických sbírek vybraných zejména pro výstavní účely
stejně jako laboratorní ošetření archeologického materiálu ze záchranných archeologických
výzkumů současných i z předešlých let provádělo pracoviště péče o sbírky. Mezi jiným
započal výběr exponátů ke konzervaci pro připravovanou výstavu k 100. výročí I. sv. války v
roce 2014, z nich bylo zkonzervováno 5 sbírkových předmětů. Ze sbírek oddělení historie
bylo zkonzervováno dalších 5 sbírkových předmětů, proběhla rekonzervace 15 sbírkových
předmětů ze zápůjčky do Muzea Karlovy Vary, provedeno restaurování dřevěného modelu
trojstěžníku ,,Santa Maria“ a oprava dětské skládací sedačky z 30. let. V historické expozici
proběhlo čištění exponátů a opravy replik nábytku (lavice a stůl) včetně konstrukčního
zpevnění v cele Silvia Pellica. Pro reinstalovanou expozici „O nové Brno“ byly provedeny
opravy, čištění a leštění nábytkových a dekorativních prvků, větší zásahy byly nutné u 10
kusů, dále proběhly drobnější opravy a spolupráce při vytváření instalace. Do nové expozice
„Od moderny po současnost“ náleželo rámování dvou obrazů a oprava s retuší dřevěné
plastiky. Lištování obrazů bylo provedeno u 33 kusů, opravy hladkých i štukových rámů u 17
obrazů pro výstavu Ludvíka Voneše. Dokončena byla kompletace a náročné restaurování
intarzovaných stojacích barokních hodin. Pro oddělení archeologie bylo očištěno a
konzervováno 23 předmětů, na samotném oddělení archeologie bylo provedeno restaurování a
konzervace 14 předmětů. Restaurování sbírkových předmětů externími restaurátory bylo
z úsporných důvodů zadáno pouze u dvou plakátů vybraných pro připravovanou výstavu k
100. výročí I. sv. války v roce 2014.
Nadále pokračovala postupná digitalizace sbírkových předmětů z uměleckých sbírek, ze
sbírky architektury a fondu fotoarchivu, a to vlastními kapacitami nebo v rámci externí
spolupráce. Pro účely prezentace v PC programech v nové expozici „Od moderny po
současnost“ bylo zhotoveno 299 digitálních fotografií a zdigitalizováno 107 ks diapozitivů
obrazů ze sbírek. Fotodokumentací jednoho obrazu soukromého majitele byla dokončena
digitalizace děl Jaroslava Krále pro připravovanou monografii, celá fotodokumentace byla
průběžně předávána autorce. Proběhl výběr a asistence u digitalizace vybraných sbírkových
předmětů z fondu pozůstalosti Bohuslava Fuchse velkoformátovým skenerem s CCD
snímačem (1113 inv. č.). Ve spolupráci s nakladatelstvím Ing. V. Filipa byla provedena
digitalizace starých snímků Brna – negativů, celkem 1050 položek. Za účelem katalogizace
archeologického materiálu ze sbírky militarií byla ve spolupráci s Ústavem archeologie a
muzeologie FF MU provedena digitalizace 22 sbírkových předmětů ze sbírky militarií.
Oblast prezentační činnosti muzea doznala ve sledovaném období významné změny,
kterou reprezentují dvě nové stálé expozice, otevřené v souvislosti s dokončením části druhé
etapy rekonstrukce Špilberku. Jedná se o novou stálou expozici „Od moderny po současnost“,
která v zrekonstruovaných prostorách jižního křídla hradu Špilberku prezentuje umělecké
sbírky moderního a současného výtvarného umění. Expozice časově navazuje na stávající
galerijní expozici „Od renesance po modernu“ a pokračuje tak v mapování brněnské výtvarné
scény v poválečném období s následným nástupem tvůrčích uměleckých skupin. Zaplnilo se tím
dlouho trvající desideratum v expozičním programu muzea a završila se jeho dlouhodobá
koncepce. Po více než třech letech se do rekonstruovaných výstavních sálů středního křídla
Špilberku vrátila pod původním názvem ale v novém designu stálá výstava „O nové Brno –
brněnská architektura 1919-1939“, která v ucelené podobě seznamuje s fenoménem, pro jehož
dynamický nástup a rychlé tempo dalšího rozvoje během pouhých dvaceti let lze v dějinách
moravské metropole jen stěží najít analogii. Cílem obnovené expozice je přesvědčivě
informovat o významu brněnské meziválečné architektury, o povaze, neopakovatelných
vlastnostech a vysoké úrovni tvorby jejích představitelů, ale také o nepřehlédnutelném podílu
jejich děl na cílevědomém budování nového Brna ve svébytnou moravskou metropoli. Výběr
exponátů se zaměřil na plánovou dokumentaci a fotografie vrcholných a charakteristických
architektonických děl, na návrhy a fotografie interiérů i na ukázky originálního nábytku, které
reprezentují vysokou úroveň moderní kultury bydlení v Brně.
Současně s otevřením obou jmenovaných stálých expozic byl zahájen také výstavní
provoz v nových výstavních sálech jižního křídla hradu výstavou s názvem „Krystalíza her“,
jež je součástí velkého výstavního projektu ORBIS PICTUS PLAY, inspirovaného dílem
humanistického myslitele Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Pro konkrétní
prostory hradu Špilberku zkoncipoval autor projektu, výtvarník Petr Nikl, nový scénář
výstavy. Čestmír Suška, Dušan Váňa, Jiří Konvrzek, Klára Ottová, Maja Dvořáková,
Marianna Stránská, Marie Jirásková, Milan Cais, Pavel Mrkus, Petr Korecký, Petr Nikl,
Ondrej Janoušek a Ueli Seiler-Hugova /CH/ jsou autory interaktivních nástrojových objektů,
jež byly exponáty výstavy, aktivnímu návštěvníkovi prostřednictvím hry umožňujícími
kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly a rozvíjení vlastní imaginace a
fantazie. Slavnostní otevření nových stálých expozic i výstavy a tím i celého jižního křídla a
dalších rekonstruovaných prostor Špilberku se uskutečnilo 30. května.
Také další výstavy se zaměřily na výtvarné umění: Po více než čtyřiceti letech mělo
brněnské publikum příležitost setkat se s díly malíře Ludvíka Voneše (1910-1978). Absolvent
francouzských uměleckých škol se ve své tvorbě z celého komplexu otázek kolem podstaty
tehdejší soudobé malby soustředil na problém barvy a formy a na jejich vzájemné vztahy.
Malířské a sochařské dílo jubilanta Petra Jedličky (*1953), který vstoupil na výtvarnou
scénu v době, kdy u nás dozníval program tzv. nové figurace, se veřejnosti ve větším rozsahu
představilo poprvé. Expresivní malba počátků jeho tvorby reflektovala pocity absurdity a
deziluze, agresivnost tvarů a výrazná barevnost vypovídá o snaze autora dobrat se k
elementárním vitálním silám lidského podvědomí, které ovládají člověka v jeho individuální i
společenské existenci.
Retrospektivní výstava malířského, kresebného a grafického díla Vladimíry Sedlákové
(*1952) zahrnula všechna tvůrčí období od ukončení studií na Akademii výtvarných umění v
Praze do současnosti. Přehled tvůrčích etap zahájila raná osmdesátá léta s projekty a
charakteristikami věku techniky, zastoupeno bylo období kolem roku 1990 s tématem struktur
a drsností, nechyběly charakteristiky z první poloviny devadesátých let ani prozkoumávání
jazyka počítače, jež dodnes v autorčině díle převládá v podobě tzv. „hladin“ (layers). Výstavu
uzavřela série nejnovější tvorby.
V pořadí již devátá výstava z pravidelného cyklu prezentací současného českého autorského
skla tentokrát prezentovala originální tvorbu sklářského umělce a pedagoga Pavla Wernera. Do
jeho tvorby se promítlo hodně z toho, čím české sklářství žilo v posledním půlstoletí a na čem se
umělec jako sklářský výtvarník a pedagog vlastními podněty vícekrát podílel. Charakteristickým
rysem Wernerovy bohaté tvorby, jíž dominuje především lité ateliérové sklo a která zahrnuje
objekty z rytého, broušeného, foukaného a hutně tvarovaného skla (ale i obrazy, práce s kamenem,
díla do architektury a další) jsou respekt k materiálu, důvěrná znalost možností zvolených technik,
procítěný výtvarný koncept a v nejednom případě i poetický nadhled a vtip. Svým dílem povyšuje
sklo na prostorový prvek s novými možnostmi výtvarného a emocionálního působení.
Pro tradiční vánoční výstavu bylo vybráno na 150 kreseb bezesporu nejznámějšího
českého ilustrátora a malíře Josefa Lady. Nejvíce obrázků na výstavě patřilo Ladovým
veselým učebnicím, bajkám podle Ezopa, pohádkám o chytrém českém Honzovi, kocouru
Mikešovi a pohádkám, které autor nazval jako nezbedné. Nechyběly ani ilustrace
k nejznámějším pohádkám Karla Jaromíra Erbena a všem dětem známé knížce Moje abeceda.
Výstava byla doplněna deseti obrazy zasněžené krajiny s klouzačkou, Mikulášem, ponocným
i vodníkem sedícím nad zamrzlou hladinou rybníka, které svojí zimní tématikou navodily
příjemnou vánoční atmosféru.
„Můj dům, můj hrad“ pojmenoval svoji výjimečnou výstavu, která se uskutečnila mimo
plán, multižánrový umělec s nezaměnitelnou vizáží a také nedávný prezidentský kandidát
Vladimír Franz. Nejen malíř ale také přední český hudební skladatel a autor scénické hudby,
od počátku 90. let vůdčí osobnost nově se utvářející podoby českého postmoderního dramatu,
představil své výtvarné dílo v prostorách jižního křídla a barokní kaple Špilberku. Základním
tématem jeho tvorby období devadesátých let je dvojakost pocitů a představ ve vztahu
člověka k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do krajiny a postupné mizení stop
v nemilosrdně obrodivém kontextu elementární přírodní energie. V posledních letech se
Vladimír Franz zabývá reflexí mnohých modelů dnešního sociálního chování a jejich
usvědčování ze směšnosti a pokrytectví, který vyústil v tvorbu se sociálně kritickým
aspektem. Po období nejednoznačných lyricko expresivních anekdot opět v poslední době
hledá novou cestu ke způsobu vyjádření reflexe z vlastního nedávného prožitku. Na výstavě
byly vystaveny také autorovy největší velkoformátové obrazy vytvořené v letech 2000 až
2004 v rámci letních sympozií Velký formát ve Valticích. Společně s Vladimírem Franzem
byly vystaveny práce fotografky Idy Saudkové, která se specializuje výhradně na klasickou
černobílou aranžovanou fotografii s kratšími výlety ke kolorované fotografii a ke stylu
komixu. Motivem její tvorby je člověk a život, osobnosti známé či populární, ale i lidi na
okraji. Pro výstavu byla vybrána tvorba z posledních patnácti let, záměrně koncipovaná jako
pocta mezilidským vztahům a přátelství. Na fotografiích jsou lidé, kteří jsou autorce blízcí a
které má ráda.
K výstavám výtvarného umění lze přiřadit i výstavu Růžena Žertová - architektka /
designérka / výtvarnice. Jestliže jméno autorky významných obchodních domů (Hornád v
Košicích, Labe v Ústí nad Labem či Prior v Pardubicích) i obytných staveb, brněnské
architektky Růženy Žertové (*1932), se zdá být odborné veřejnosti již poměrně známé, pak jako
designérka a výtvarnice je Růžena Žertová osobností opomíjenou, přestože se po velkou část
profesního života výtvarné a designérské tvorbě věnovala. Především na ni byla retrospektiva
zaměřena.
Setkání s originálními výtvory známé brněnské krajkářky ve výstavě Paličkovaná krajka
Lenky Malátové bylo v předvánočním čase inspirací pro milovnice tohoto na zručnost a
trpělivost náročného umění.
Výstavou jiné kategorie, jež je výsledkem odborné práce se sbírkami, byla výstava
Symfonie kabelek. Prezentovala součást muzejního sbírkového fondu textilu a módních doplňků a
brněnské veřejnosti tak přinesla pohled do historie nejdůležitějšího doplňku dámského šatníku.
Kabelky, tašky a taštičky v podobě jaké je známe dnes, jsou fenoménem až ve 20. století. Postupem
času se stal důležitým faktorem módního průmyslu, který ovlivňovaly kulturní události a
sociologické změny. Ve výstavě, která měla v minulém období svoji premiéru v Muzeu Karlovy
Vary, jej doplnily exponáty ze sbírek Moravské galerie v Brně a Muzea Vysočiny v Jihlavě i od
soukromé sběratelky Dany Komárkové. Dokonalého módního rámce se exponátům z muzejních
sbírek dostalo spojením s originálními výtvory autorky dámských kabelek Lucie Hlavinkové, s
autorskými kabelkami a obuví z dílen žáků Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském
Hradišti a s modely společenských toalet či módních doplňků vyrobených studenty Střední školy
umění a designu, stylu a módy a vyšší odborné školy Brno. Výstava měla bohatý doprovodný
program a v následujícím roce se připravuje její repríza v Muzeu Vyškovska ve Vyškově a
v Jihomoravském muzeu ve Znojmě.
Další výstavou mimo plán, která proběhla v prostorách špilberských severních kasemat,
byla výstava projektu Křídlení. Představila práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Jaroslava
Kvapila v Brně. Jednoduché papírové plastiky větších rozměrů, ale křehkého vyznění,
s přesahem k abstrakci, využívají elementárních, avšak výrazových schopností papíru, jako je
mačkání, vrstvení, modelování. Prostorové práce doplňuje tvorba mladších žáků, kteří
zaznamenávali představy o andělech prostřednictvím maleb.
Mimo muzeum se uskutečnila v modifikované podobě reprízována výstava „Ano
v bílém?“ o svatbách, svatebních oděvech a módních doplňcích a o výbavách nevěst
v minulosti a dnes v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. Další reprízou výstavy
mimo muzeum byla výstava „Architekt, který změnil standard nemocničního prostředí“ v
Sále architektů staroměstské radnice v Praze. Prezentovala dílo specialisty na nemocniční
stavby a v Československu průkopníka v tomto oboru, architekta Bedřicha Rozehnala, jenž
vypracoval řadu projektů regionálních a klinických nemocnic na Moravě a po válce završil
tuto činnost projektem Dětské klinické nemocnice v Brně – Černých Polích.
Zcela mimořádnou událostí na kulturní scéně, která svým významem přesahovala
hranice naší země, se stala výstava Wilhelm Lehmbruck (1881–1919) Retrospektiva. Sochy,
malby, kresby, lepty, litografie a fotografie z Lehmbruckova muzea v Duisburgu a
z pozůstalosti. Po téměř třech desetiletích měla odborná i širší veřejnost v České republice
příležitost setkat se s dílem jednoho z nejvýznamnějších sochařů, malířů a grafiků německé
klasické moderny. Poprvé však v Brně, které je s jeho sochařským dílem úzce spjato
prostřednictvím světově proslulé vily Tugendhat. Lehmbruckovo umění bylo na výstavě
instalované v Domě umění města Brna představeno nejen reprezentativním výběrem skulptur
z let 1898 – 1918, ale i malbami, kresbami a grafikami od období neoklasicismu přes hledání
vlastních výrazových prostředků a postupné abstrahování tvarů až k pozici čelního
představitele expresionismu. Výstavu společně uspořádali Dům umění města Brna, Muzeum
města Brna a Nadační fond vila Tugendhat.
V rámci prezentační činnosti Muzea města Brna v roce 2013 je nutno vedle výše
uvedených dvou nových stálých expozic zmínit také stávající stálé expozice na hradě
Špilberku, které prošly před zahájením hlavní turistické sezóny pravidelnou údržbou,
pokračoval standardní návštěvnický provoz v celém areálu NKP Špilberk včetně kasemat,
prohlídkové trasy jihozápadního bastionu, barokní lékárny a dle povětrnostních podmínek
rozhledny. Po několika letech byla v sezóně opět otevřena expozice fotomontáží J. Heartfielda
v barokní kapli. Novým prvkem v návštěvnickém provozu hradu Špilberku se staly nově
zavedené prohlídkové trasy s výkladem průvodců. Trasa „Špilberk odkrývá svá tajemství“,
vedená po rekonstruovaných interiérech hradu, a to po dosud většinou nepřístupných
prostorách, jej představuje nejen jako vzorový kasárenský objekt německého wehrmachtu ale
seznamuje i s jeho dochovanými středověkými pozůstatky, odkrytými při úpravách na
přelomu 20. a 21. století. Veřejnosti byla nabízena v červenci až září v určených termínech
jako mimořádná večerní prohlídka a pro svou úspěšnost v říjnu až prosinci v určených časech
dvakrát denně již jako prohlídka ve standardní nabídce. Dalšími mimořádnými večerními
prohlídkami byly „Špilberské večerní rozhledy“ a „Večerní Špilberk - barokní pevnost a
proslulý žalář“. Účastníci večerních rozhledů absolvovali trasu po exteriérech hradu, prošli
nově opravenou východní baštou, obešli Špilberk z východní, jižní a západní strany po
barokních terasách a vystoupali na nejvyšší bod celého hradu, na vyhlídkovou terasu věže.
Poznání historie těchto míst bylo spojeno s dalekými výhledy do kraje. Návštěvníci večerního
Špilberku se seznámili s důmyslem opevňovacích prostředků minulých staletí včetně
propracovaných úkrytů posádky pevnosti ve špilberských kasematech či náslechových
podzemních chodeb Jihozápadního bastionu, jenž sehrál významnou roli při úspěšné obraně
Brna před švédskou přesilou na konci třicetileté války, ale i s proslulým kasematním žalářem
josefínské doby. Tyto dvě večerní prohlídky byly provozovány v určených termínech, první
v měsících září a říjen, druhá v listopadu a v prosinci.
Po celý rok 2013 probíhaly prohlídky s výkladem průvodců ve vile Tugendhat, které se
stále těšily velkému zájmu veřejnosti. Vedle interiérů a zahrady je součástí prohlídkové trasy
objektu rovněž stálá výstava instalovaná v technickém podlaží, věnovaná rodině stavebníků
vily, architektovi, stavbě, jejím interiérům, zahradě i historickým plánům, skicám a
fotografiím.
Rovněž v Měnínské bráně pokračoval provoz stálé výstavy hraček ze sbírky Milady
Kollárové, v níž v předešlém období došlo k obměně části exponátů.
V roce 2013 mělo Muzeum města Brna (bez vily Tugendhat) celkem 105 129
návštěvníků, tj. o 6 770 méně než v roce předcházejícím, kdy jich bylo 111 899. Do expozic a
výstav na Špilberku přišlo 49 674 návštěvníků, tj. o 527 méně než v roce předešlém, kdy jich
bylo 50 201. Velmi negativně se vyvíjela návštěvnost kasemat, která zatímco dosud byla
poměrně stabilizovaná, nyní oproti loňskému roku výrazně poklesla o 8 352 osob na 48 417
návštěvníků (ve srovnání s rokem 2011 činí tento pokles 8 398 a s rokem 2010 1 927 osob).
Vedle toho, že odliv návštěvníků památek je v současnosti všeobecným jevem, lze spatřovat
jednu z příčin tohoto nepříznivého vývoje také v havarijním stavu hradební zdi ve východním
příkopu hradu, který až do realizace provizorního opatření výrazně zkomplikoval, až
znemožnil od počátku března přístup do jižních kasemat. Jediným pozitivním momentem
v této tristní situaci tak zůstává vzrůst návštěvnosti Měnínské brány se stálou výstavou
historických hraček o 2 109 návštěvníků na letošních 7 038 oproti loňským 4 929.
Samostatnou kapitolu tvoří návštěvnost vily Tugendhat, která ačkoliv oproti roku 2012 rovněž
poklesla, a to o 12 953 návštěvníků (od 6. března do konce roku 2012 navštívilo vilu
Tugendhat 39 821 návštěvníků, v roce 2013 jich bylo 26 868), stále svědčí o velkém zájmu
veřejnosti o prohlídky s výkladem průvodců. Uvedený úbytek je výsledkem snížení
maximálního počtu osob v prohlídkové skupině z původních 20 na 15 (s tím, že rezervační
on-line systém umožňuje rezervaci nejvýše deseti míst v prohlídce), k němuž se od počátku
druhého pololetí loňského roku přistoupilo s ohledem na šetrnost návštěvnického provozu
k památce
i
na
komfort
návštěvníků.
Prohlídky jsou
především
prostřednictvím
elektronického rezervačního systému Colosseum i nadále na několik měsíců dopředu
vyprodány.
Vila Tugendhat se stala místem dvou mimořádně významných setkání nejvyšších
osobností veřejného života. Hned 1. ledna se hlavní obytný prostor domu stal televizním
studiem, z něhož se živě vysílal pořad České televize Otázky Václava Moravce. Známému
moderátorovi pořadu odpovídali premiéři České republiky a Slovenské republiky Petr Nečas a
Robert Fico. Mezi jinými byl přítomen i generální ředitel České televize Petr Dvořák. Dne 6.
března se zde za přítomnosti oficiálních představitelů veřejného života setkali prezidenti obou
zemí Václav Klaus a Ivan Gašparovič, kteří si předali při této příležitosti nejvyšší státní
vyznamenání. Doprovod prezidenta Václava Klause tvořili vedoucí Kanceláře prezidenta
republiky Jiří Weigl, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Slovenské
republice Jakub Karfík, ředitel odboru Protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřich
Forejt, tiskový mluvčí prezidenta republiky a ředitel Tiskového odboru Kanceláře prezidenta
republiky Radim Ochvat, ředitel Sekretariátu prezidenta republiky Martin Slaný. V delegaci
prezidenta Ivana Gašparoviče byli mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Slovenské
republiky v České republice Peter Brňo, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Slovenské
republiky Ján Šoth, ředitel sekretariátu prezidenta Slovenské republiky Marián Parkányi,
ředitel odboru Protokolu Kanceláře prezidenta Slovenské republiky Peter Priputen. K dalším
významným návštěvám vily Tugendhat v roce 2013 patřili: náměstek primátora města Lipska
Andreas Müller (18. 1.), herec Anthony Delon (19. 1.), starostka města Leeds Ann Castle (10.
4.), delegace z města Poznaně v čele s Annou Mazur z Odboru kultury města Poznaně (10.
4.), soudci Ústavního soudu v čele s předsedou Ústavního soudu JUDr. Pavlem Rychetským
(15. 5.), umělci Xavier Lesèche a Mandragore z delegace města Rennes (28. 4.), slovinskoital. architekt a urbanista Boris Podreca (žijící ve Vídni, 29.4.), generální manažer hokejové
reprezentace Slavomír Lener (24. 4.), velvyslanec Státu Izrael v Praze J. E. pan Yaakov Levy
v doprovodu ministra školství mládeže a tělovýchovy Petra Fialy a rektora Masarykovy
univerzity Mikuláše Beka (29. 4.), Německá mozartovská společnost Augsburg pod vedením
jejího prezidenta Thomase Weitzela (4. 5.), velvyslanec Turecké republiky v Praze J. E. pan
Bayram Önel (20. 5.), viceprezidentka Bulharské republiky J. E. paní Margarita Popova
s doprovodem, který tvořili vedoucí Kabinetu viceprezidentky Bulharské republiky paní
Margarita Ralcheva, tajemník prezidenta Bulharské republiky pro duchovní a kulturní otázky
prof. Kiril Topalov, paní Branimira Petkova z protokolu prezidenta Bulharské republiky, pan
Kiril Atanasov za tiskový odbor prezidenta Bulharské republiky a chargé d' affaires, a.i.
velvyslanectví Bulharské republiky v Praze paní Goryana Lenkova (31. 5.), vnuk Ludwiga
Miese van Rohe a významný chicagský architekt Dirk Lohan s hlavním architektem berlínské
divize David Chipperfield Architects Alexandrem Schwarzem (5. 6.), velvyslanec Maďarské
republiky v Praze J. E. pan Tibor Pető (6. 6.), delegace města Lipska pod vedením členky
Zastupitelstva města Lipska Ursuly Grimm (8. 6.), primátor města Bratislavy M. Ftáčnik s
náměstkem J. Budajem (9. 6.)., zástupci Odboru kultury města Lipska pod vedením Beate
Locker, zástupkyně vedoucího odboru (22. 7.), prezidentka Frank Lloyd Wright Building
Conservancy Susan Jakobs Lockhard (24. 8.), Neil Levine, profesor dějin umění a
architektury na Harward University (25. 8.), velvyslankyně Kanady v Praze J. E. paní Valeria
Raymond (31. 8.), Nick Van Mertens, kulturní atašé velvyslanectví USA v Praze a Dr. James
W. Rice jr. z Mars Exploration Rover Project (výrobce vozidel pro planetu Mars) (19. 9.),
paní Bettina Lehmbruck-Mangold s dcerou (vnučka sochaře Wilhelma
Lehmbrucka a dcera
architekta Manfreda Lehmbrucka) (11. 9.), velvyslankyně Švédského království v Praze J. E.
Annika Jagander (3. 10.), náměstek primátora města Lipska pan Michael Faber s doprovodem
(5. 11.), prof. Petr Wittlich, významný český historik umění (8. 11.), Eugen Brikcius s
účastníky akce věnované nedožitým 75. narozeninám Jiřího Gruši (12. 11.), velvyslanec
Indické republiky v Praze J. E. pan Venkatesan Ashok (14. 11.), velvyslanec Švýcarské
konfederace v Praze J. E. pan Markus - Alexander Antonietti (2. 12.), delegace Ústavního
soudu Ruské federace ve složení Sergej Mavrin - místopředseda Ústavního soudu Ruské
federace, Konstantin Aranovski - soudce Ústavního soudu Ruské federace a Sergej Kňazev soudce Ústavního soudu Ruské federace (17. 12.). Špilberk navštívili vnuk Ludwiga Miese
van Rohe Dirk Lohan s hlavním architektem berlínské divize David Chipperfield Architects
Alexandrem Schwarzem (6. 6.) a velvyslanec Italské republiky v Bratislavě J. E. pan Roberto
Martini (9. 6.).
Ke stálým expozicím byly připraveny lektorské vzdělávací a doprovodné programy
včetně pracovních sešitů v Dětské dílně a animační programy a dílny cyklu „Výtvarně na
hradě“ k aktuálním výstavám výtvarného umění. Ke stálé expozici „Brno na Špilberku“ se
realizovaly programy Společenský život v Brně 19. a 20. století, Brněnský průmysl: od cechů
ke strojům (3x), Třicetiletá válka s ukázkami zbraní - ve spolupráci s oddělením historie (6x),
Když Brno obléhali Švédové (4x), Brno město královské (6x), Pověsti z hradu a podhradí
s Dětskou dílnou (2x) Brno na Špilberku. Celkem se jich zúčastnilo 22 školních skupin s 584
návštěvníky. Lektorské programy pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ k vánoční výstavě „Tajemná
zahrada pohádek Jiřího Trnky“ počátkem roku navštívilo 5 skupin se 74 návštěvníky, v lednu
dále proběhlo 19 programů k téže výstavě, které měly 415 účastníků. Doprovodný program
Nálada na Ladu k výstavě „Josef Lada“ se v listopadu a prosinci uskutečnil 52x, absolvovalo
jej 1303 dětí se 73 pedagogy. Lektorské vzdělávací a doprovodné animační programy byly
připraveny k výstavám „Ano v bílém?“, „Symfonie kabelek“ a „Paličkovaná krajka Lenky
Malátové“. Program k výstavě „Ano v bílém?“ absolvovaly 3 skupiny o 69 návštěvnících.
Nabídka programů k ostatním výstavám nebyla využita. Ve stálé výstavě historických hraček v
Měnínské bráně se uskutečnily programy Zlatá brána otevřená (pro MŠ), Příběhy hraček (pro
ZŠ), Velikonoční dílny mezi hračkami (pro ŠD a zájmové kroužky) a speciální programy pro
neslyšící děti z MŠ a 2. třídy ZŠ realizované ve spolupráci s Marianou Koutskou (tlumočení
do znakového jazyka) a Věrou Lištvanovou, studentkou Divadelní fakulty JAMU pro
neslyšící. Celkem měly 897 účastníků v 37 školních skupinách. Výtvarné dílny pro veřejnost
k aktuálním výstavám
výtvarného umění z programové řady „Výtvarně na hradě“
reprezentovaly doprovodné programy k výstavě Ludvíka Voneše a Petra Jedličky. Animační
programy „Umění Špilberkem“ k výstavě Ludvíka Voneše, konané v rámci festivalu Týden
výtvarné kultury, byly dramaturgicky koncipovány v souvislosti se zaměřením festivalu
„creative help“, jako vícedenní galerijně animační pásmo ve spolupráci výtvarné a dramatické
sekce animátorů, které bylo společným projektem studentů kateder výtvarné výchovy a
sociální pedagogiky PdF MU. V programech se metodicky propojily techniky výtvarné a
galerijní pedagogiky s technikami dramatické výchovy ve spolupráci s expertkou dramatické
výchovy na PdF MU Mgr. Lenkou Remsovou, Ph.D. Programy spoluvytvářeli studenti obou
kateder a vzniklý formát byl nabízen i po skončení Týdne výtvarné kultury TVK. Celkem
proběhlo v březnu 7 programů (5x během Týdne výtvarné kultury, 2x mimo něj) s 135
účastníky (1 x základní škola, 1 x pro veřejnost, 2 x seminář VŠ, 3 x střední škola).
Doprovodný program k výstavě Petra Jedličky probíhal jako kombinace komentované
prohlídky s tvůrčí etudou a besedou s autorem. V dubnu a květnu se uskutečnily 4 programy,
které měly 60 účastníků (2 x střední škola, 2 zájmové skupiny dospělých).
Nové, výrazně lepší podmínky pro realizaci těchto aktivit přineslo edukační centrum pro
práci s dětským návštěvníkem, vybudované v rámci rekonstrukce hradu v jeho středním
křídle. Jeho činnost zahájily tvůrčí dílny pro děti s (pra)rodiči „Hradu narostla křídla“ v rámci
Hradních slavností na Špilberku u příležitosti otevření zrekonstruovaných částí hradu. Dílny
byly celodenní v sobotu a v neděli, obsahovaly pět stanovišť výtvarné tvorby spojených
tématikou křídel (papírová křídla, jakou podobu může mít anděl – pastel, malování na obličej,
tiskátka s okřídlenci, omalovánka středověkého města). Probíhal v něm také doprovodný
program k výstavě „Krystalíza her“, který měl 56 pokračování a celkem 1270 účastníků.
Doprovodného edukačního programu „Slyšíte obrazy?“ k výstavě Vladimíry Sedlákové,
koncipovaného jako workshop pro všechny smysly a tvůrčí program naslouchání uměleckým
dílům, se 3x zúčastnil příměstský tábor, celkem 55 dětí. Probíhal zde i výše uvedený
doprovodný program „Nálada na Ladu“, zaměřený na příběhy venkovského života, dětské hry
a říkadla, lidové zvyky a tradice spojené s Vánocemi a zimou. Doprovodný program
k výstavě „Pavel Werner – Sklo“ měl podobu samoobslužného pracovního listu pro veřejnost,
který byl volně dostupný návštěvníkům. Ke stálým expozicím výtvarného umění a k prostředí
hradu Špilberku byly vzhledem ke kapacitním možnostem (vytížení ve výstavě „Krystalíza
her“) realizovány interaktivní doprovodné programy „Andělé a múzy“ v expozici „Od
renesance po modernu“ a nový program k expozici „Od moderny po současnost“. Celkem
měly 70 účastníků. Ve vile Tugendhat probíhaly v 1. pololetí roku 2013 programy pro
mateřské a základní školy jako komentovaná prohlídka spojená s tvůrčími etudami na téma
Architektura vily Tugendhat – „méně je více“ a Design ve vile Tugendhat – „Bůh je v
detailech“. Pro střední, vyšší odborné a vysoké školy byla připravena tematická komentovaná
prohlídka spojená s diskuzí a aktivizačními prvky na téma Ludwig Mies van der Rohe –
architekt nejen vily Tugendhat a Tugendhatovi – příběh jedné z brněnských židovských rodin.
Ve 2. pololetí pak byly tyto vzdělávací programy rozšířeny pro mateřské a základní školy o
témata Souhra architektury a přírody a Vila Tugendhat jako příklad luxusního moderního
bydlení. Pro střední, vyšší odborné a vysoké školy přibyla témata Příroda a její místo
v architektuře a Vila Tugendhat jako učebnice moderní architektury. Celkem proběhlo 28
vzdělávacích programů pro školy.
Vedle průběžně probíhajících doprovodných a edukačních programů včetně Týdne
výtvarné kultury, jehož se opět stalo oficiálním partnerem, bylo Muzeum města Brna
organizátorem nebo se účastnilo řady kulturních a společenských akcí celoměstského
významu. Tradičně připravilo svůj vlastní program v rámci Brněnské muzejní noci, jež jako
součást celostátního Festivalu muzejních nocí pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR v Brně
proběhla 18. května. Velké hradní nádvoří mělo program připravený Agenturou REX
zaměřený na tanec, šerm a kostýmy středověku. Vystupovaly v něm soubory Poustevník se
šermem a divadlem s názvem Učni a s taneční hrou Drzá služebná, REX se soutěžemi pro děti
i dospělé Rytíři na hradě I a II, Hollóének Hungarica byla středověká dudácká kapela
z Maďarska a závěrečná scéna Zkrocení ohně proběhla v podání souboru REX a jeho hostů. V
Královské kapli zněly populární ale i méně známé písně mladých brněnských skladatelů v
podání souboru Veritas. Hranolová věž byla věnována pozvánkám na vybrané výstavy Muzea
města Brna a Vyšší odborná škola Brno zde představila ukázky restaurování keramiky, malby,
nábytku, dřevořezby a kreativní designové a scénické kostýmy. Vystoupení souboru Divadla
hudby a poezie AGADIR Hlasy všech barev v gotickém sále bylo hudebně-dramatickým
představením s postavami z nejslavnějších Shakespearových dramat v provokujícím příběhu
provázeném původními písněmi na slova současných českých básníků. Jihozápadní bastion
byl externím pozorovacím stanovištěm Hvězdárny a planetária Brno. Tradiční vinotéku
připravila Moravská banka vín. Na rozdíl od interiérů hradu a od Měnínské brány,
přístupných účastníkům platícím v první navštívené instituci jednorázové symbolické vstupné
20 Kč, byly programy na nádvoří zdarma. Kasematy však zůstaly z technických důvodů
tentokrát uzavřené. Brněnská muzejní noc v Muzeu města Brna měla na 13.000 návštěvníků.
Symbolicky se muzejní noci účastnila také vila Tugendhat, a to na náměstí Svobody projekcí
nasvíceného domu natočenou v rámci projektu „Rozsviťme je!“, který byl uspořádán
organizací CzechTourism a pod záštitou Českého dědictví UNESCO.
Po ukončené rekonstrukci jižního křídla a dalších částí hradu se „Špilberk v novém“
veřejnosti představil ve dnech 31. května až 2. června Hradními slavnostmi na Špilberku, které
se staly jednou z dominantních akcí festivalu Brno – město uprostřed Evropy. Kromě
prohlídek obou nových expozic a úvodní výstavy Krystalíza her byl připraven bohatý kulturní
program. V edukačním centru probíhaly pod názvem „Špilberku narostla křídla“ po oba
víkendové dny tvůrčí dílny pro děti s (pra)rodiči, na Malé letní scéně v sobotu jako zábavné
soutěžní odpoledne pro děti i rodiče Historické hrátky a na západní kurtině v neděli zábavná
preventivně výchovná činnost pro děti „Hasíme hrad s Hasíkem“ Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje. První den vyvrcholil na velkém nádvoří koncertem Orchestru
Gustava Broma, jehož záznam pořizoval Český rozhlas Dvojka, a táž rozhlasová stanice
následujícího dne živě ze Špilberku vysílala svůj známý pořad Výlety s Dvojkou. Nedělním
odpolednem zněl velkým nádvořím hradu promenádní koncert Posádkové hudby Armády
České republiky z Olomouce. K Hradním slavnostem na Špilberku se z iniciativy muzea
připojilo i „podhradí“. V Otevřené zahradě Nadace Partnerství se v jejich jednotlivé dny
uskutečnily výukové a vzdělávací programy „Tajemství ukryté v Otevřené zahradě“, „Zažít
vzdělávání jinak aneb Učíme se mezi živly“ a „Hra – inspirace – poznání“ připravené
školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka. Při objektu správy parku Špilberk
otevřela Veřejná zeleň města Brna výstavu pod širým nebem věnovanou rekonstrukci
špilberského parku.
Nově rekonstruovaná Malá letní scéna na Špilberku měla svoji Premiéru akcí, kterou
Muzeum města Brna na 30. června připravilo ve spolupráci s Agenturou Time4Event. V
odpoledním programu probíhajícím v režii Domu dětí a mládeže Strážnice se návštěvníci
mohli zúčastnit her a soutěží nejen s podtextem historie a kultury. Na úvod večerního
programu se představilo Divadlo Vosmikráska s hrou Šest žen Jindřicha VIII. Následovalo
vystoupení mladé talentované zpěvačky Zuzany Gamboa se speciálním hostem Martinem
Kurcem. Závěr večera obstaral koncert skupiny Kamelot, která na Špilberk zavítala v původní
legendární sestavě.
Po dvou letech se na Malou letní scému vrátil již XIII. festival šermu a historie Špilberk
2013. Dne 7 září v něm účinkovaly skupiny historického šermu Čarodějky s.r.o.
s představením Robina Hoodová, Valmont uvedl představení Muži v černém a skupina
Markus M sehrála představení Velmi dlouhá a temná noc. Závěrečný galavečer obstarala
skupina Sígři, která sehrála Příběh téměř kavalírský, následovala Noc ohně v podání skupin El
Raks Sa-el, Sígři, Rex a Markus M. Festival zorganizovala Umělecká agentura REX. O
několik dnů později, dne 11. září uvedly Fléda a Level B production na Malé letní scéně
koncert Enfilade Open Air, na němž vystoupily hudební skupiny „Luis Bunuel“,
„Voodooyoudo“, „Mylets“, „C“ a „This Town Needs Guns“
Tradiční akce „Den Muzea města Brna“ se mimo plán rozšířila v pilotní akci „Hrad
Špilberk celý otevřen“ v rámci projektu „Špilberk žije“. Otevřela hrad Špilberk v rozsahu,
v jakém ještě nikdy veřejnosti přístupný nebyl. K prohlídce zvaly nově zrekonstruované
prostory jižního křídla, interaktivní výstava „Krystalíza her“ a všechny stálé expozice. Vedle
tradičních kasemat návštěvníci procházeli historickými chodbami skrytými v jihozápadním
bastionu, mohli nahlédnout do renesančního salonku a vstoupit do barokní kaple, každou
hodinu s výkladem. Výhledy na město se nabízely z východní bašty, z jižní terasy i z hradní
věže – rozhledny. Překvapením byla možnost sestoupit do útrob hradní cisterny na velkém
nádvoří. Na oba víkendové dny byl připraven bohatý doprovodný program: dobová střelnice
s výstavkou historických zbraní, archeologická, hrnčířská a řezbářská dílna, program
„Obyvatelé hradu“ (malování pro malé i větší), stínání mečem (konkurz na kata), rytířský
turnaj, skákací hrad, práce sokolníka s dravými ptáky, akrobati na západní kurtině, scénky
„příjezd královského posla“, „chytání lapky“, „převoz vězně“ a „V kasematech bylo živo“.
Hradem zněla historická hudba v podání skupiny Tabard a fanfáry trubače z hradní věže. Na
závěr celé akce se návštěvníkům mimořádně rozšířila prohlídka expozice „Vulcanalia“,
doplněná o různé typy ohňostrojných efektů a o práci ohňostrůjců skupiny Theatrum Pyroboli
při jejich přípravě. Malý hradní ohňostroj se stal zářivou tečku za celou dvoudenní akcí, která
se s mimořádným úspěchem uskutečnila ve dnech 14. a 15. září a měla 3 848 platících
návštěvníků. Součástí byla fotosoutěž účastníků „Špilberk jedním okem“ o ceny.
Rovněž neplánovanou byla dne 7. prosince doprovodná akce „Ladovská mikulášská
zabijačka“k výstavě „Josef Lada“. Edukační a zábavný program obsahoval tvůrčí dílny pro
děti a věčně mladé „Andělská dílna“ a „Dílna zimních přání“ tvořící program „Nálada na
Ladu“, soutěž hádanek ve výstavě Josefa Lady „Hledejte! Najdete?“ a „Recyjarmark. Jak se
NEzbavovat použitých věcí“. Zábavný program na podiu na velkém nádvoří zajišťovala
Agentura REX a skupina Tabard, probíhala zde soutěž dětských masek s mikulášskou
tématikou a další soutěže pro děti o ceny. Na nádvoří dále byl tradiční řemeslný trh včetně
prodeje výrobků z chráněných dílen a nemohly chybět zabijačkové speciality připravované na
místě. V předsálí výstavy „Symfonie kabelek“ měl ateliér G44 prezentaci originálních
výrobků autorských módních doplňků „Kabelka a taška jako vánoční dárek“. Po celou dobu
probíhaly mimořádné prohlídky interiérů hradu, kasemat a jihozápadního bastionu s
výkladem. Akce měla na 1 400 návštěvníků.
V rámci naplňování kulturního poslání vily Tugendhat, spočívajícího nejen v jejím
zpřístupnění veřejnosti jako instalované památky moderní architektury, ale také v
uskutečňování aktivit směřujících k jejímu oživení jakožto kulturního centra, se ve spolupráci
s občanským sdružením Kulturní škola uskutečnily filmové projekce King Kong,
Dobrodružství Robina Hooda, Okno do dvora, Frigo na mašině, Maltézský sokol, Fantom
opery, Příběh Glenna Millera, Osud jménem Tugendhat (česká premiéra), Upír Nosferatu,
Sunset Boulevard, Někdo to rád horké a Casablanca (projekční dny 21.2., 28.3., 24.4., 29.5.,
1. a 2.7., 29. a 30.7. 27.8., 26.9., 31.10., 27. a 28.11., 18.12., 19.12.). Pokračovala spolupráce
s občanským sdružením áTRIUM při pořádání koncertů „Den hudby ve vile Tugendhat“
proběhly ve dnech 21.1., 18.2., 23.4., 21.6., 3. 9. a 29. 11. S Filharmonií Brno zde byly
uspořádány Koncert Johna Cage (8.3.), 2 koncerty v rámci Mezinárodního hudebního
festivalu „Expozice nové hudby“ (14. a 15.6.) a koncert ISHIA TRIO (1.11.). Centrum
experimentálního divadla - Divadlo Husa na provázku provedlo v rámci 9. ročníku Divadla
v pohybu „Duha v Brně“ ve vile Tugendhat autorské a scénické čtení textů a koncert pod
názvem „Takových Treplevů – Joj! čili Den současné dramatické tvorby“ (24. 9.). Občanské
sdružení CHSH zde mělo 2 konceryt Umění v prostoru (4. a 25.11.). Akce Rozloučení s létem
v rytmu swingu spojená s exteriérovou projekcí filmu Příběh Glenna Millera proběhla na
zahradě vily 28. 8. Jedno z děl projektu Sochy v ulicích, pořádaného Domem umění města
Brna, bylo na zahradě instalováno od 12. do 17. června.
Na projektu Sochy v ulicích s názvem „Na hraně příběhu“ Muzeum města Brna s Domem
umění města Brna spolupracovalo také při umístění zvukové instalace Pravdoliuba Ivanova
„Aplaus“ reflektující příběh poprav v Kounicových kolejích, na severní terase hradu Špilberku.
Vedle uvedených Hradních slavností na Špilberku se muzeum jako každoročně
organizačně opět podílelo na dalších dvou kulturních a společenských akcích festivalu „Brno
město uprostřed Evropy“ probíhajících na Špilberku, jakými byly XVIII. Noční hradní
slavnost 14. června a ohňostrojný epilog festivalu Ignis Brunensis odpálený ze Špilberku téže
noci. Podobný organizační podíl muzeum mělo i na dalších akcích obdobného charakteru.
Brněnské kulturní léto na Špilberku započalo zahajovacím koncertem XVI. ročníku cyklu
letních folklórních večerů „F scéna“, na němž vystoupil Vojenský umělecký soubor Ondráš
dne 27. června s programem „Z každého rožku trošku“. Tradiční Letní shakespearovské
slavnosti měly na Špilberku tato představení: Večer trojkráľový (18., 19. a 20.7), Zkrocení zlé
ženy (22., 23. a 24.7.), Sen noci svatojánské (26., a 27.7), Richard III. (29., 30. a 31.7.), Dvaja
páni z Verony (2. a 3.8.), Veselé paničky windsorské (4., 5. a 6.8.). Divadlo poté vystřídala
hudba, nejprve dne 11. srpna kytarový koncert „Noc flamenca“ a poté pět koncertů
Mezinárodního hudebního festivalu Špilberk 2013 organizovaného Filharmonií Brno. Na
pogramu zahajovacího koncertu (16.8.), věnovanému významnému životnímu jubileu
varhanice prof. Aleny Veselé, byly skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka a M. P. Musorgského
v provedení Filharmonie Brno pod taktovkou A. Markoviče. Druhý festivalový večer (18.8.)
zazněly v podání vokálního seskupení 4TET – SYMPHONIC díla L. Bernsteina, L. Janáčka,
J. S. Bacha a Beatles, Filharmonii Brno řídil F. Šterbák. Na třetím festivalovém koncertu
(20.8.) bylo na počest 200. výročí narození G. Verdiho provedeno jeho Requiem, vedle sólistů
vystoupil Český filharmonický sbor Brno, Filharmonii Brno řídil L. Svárovský. Koncertnímu
provedení muzikálu A. L. Webbera Jesus Christ Superstar byly věnovány dva poslední večery
festivalu (22. a 23.8.), účinkoval umělecký soubor a orchestr Městského divadla Brno.
Již podruhé se na hradě ve dnech 10. – 12. května uskutečnil „Špilberk Food Festival“
nabízející mimo různé ochutnávky a prezentace vybraná degustační menu, jimiž se
prezentovalo patnáct špičkových jihomoravských restaurací. Další gastronomickou akcií,
která se na Špilberku odehrála dne 24. srpna, byly Ozvěny Grand Prix Austerlitz, degustace
vín z mezinárodní výstavy vín Grand Prix Austerlitz.
Na poli publikační a ediční činnosti průběžně probíhala příprava publikačních výstupů
výsledků výzkumné a odborné práce jednotlivých odborných pracovníků muzea pro vlastní
odborné periodikum Forum Brunense, její výsledky byly publikovány i v jiném odborném
tisku a popularizovány v dalších médiích. Odborní pracovníci oddělení dějin architektury a
Samostatného oddělení vila Tugendhat se rozhodujícím způsobem opět autorsky podíleli na
nové rozšířené reedici publikace „Slavné brněnské vily – 77 domů s příběhem“, kterou,
doplněnou o anglickou a německou mutaci, vydala Umělecká agentura Foibos v
Praze. Vlastním významným edičním počinem se stala anglická mutace reprezentativní
publikace „Mies in Brno – Villa Tugendhat“. Navázala na českou verzi, vydanou koncem
loňského roku, jíž se dostalo významného ocenění druhým místem v kategorii Muzejní
publikace roku Národní soutěže muzeí „Gloria musaealis“. Kniha představuje první obsáhlou
syntézu o vile Tugendhat z pera českých autorů, a to od jejího vzniku v letech 1929–1930 až
po rok 2012, kdy byla dokončena její komplexní památková obnova. K této knize a rovněž
k dalším publikacím vydaným Muzeem města Brna a vztahujícím se k moderní architektuře
byly ve vile Tugendhat 17. dubna natočeny rozhovory pro televizní literární revui České
televize „Třistatřicetřti“. S moderátory hovořili Dagmar Černoušková, Iveta Černá a Jindřich
Chatrný. Pořad byl vysílán na programu ČT 2, 8. května. Dalším výsledkem badatelské
činnosti Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat je publikace „Torso. Umělecké
dílo ve vile Tugendhat / Das Kunstwerk in der Villa Tugendhat / A work of art in the
Tugendhat House“, jejíž ambicí je představit odborné i širší veřejnosti doma i v zahraničí
jediné umělecké dílo ve vile Tugendhat a jeho pohnuté osudy, reflektovat osobnost
německého expresionisty Wilhelma Lehmbrucka a Wilhelm Lehmbruck Museum
v Duisburgu. Kniha vyšla u příležitosti výjimečného výstavního projektu, výstavy díla
německého expresionistického sochaře Wilhelma Lehmbrucka v Brně (výstava se uskutečnila
od 10. září do 10. listopadu 2013 v Domě umění města Brna, společně ji připravily Dům
umění města Brna a Muzeum města Brna ve spolupráci s Wilhelm Lehmbruck Museum
v Duisburgu ve Spolkové republice Německo). Nadační fond vila Tugendhat vydal ve
spolupráci s Muzeem města Brna publikaci „Grete Tugendhat. František Kalivoda. Brno
1968–1969“ sestavenou péčí odborných pracovníků Studijního a dokumentačního centra vily
Tugendhat a oddělení dějin architektury u příležitosti 45. výročí uspořádání výstavy díla
Ludwiga Miese van der Rohe v Domě umění města Brna.
Vedle uvedeného ocenění publikace Mies v Brně v soutěži Gloria musaealis je třeba
zmínit také 1. místo, které získal v kategorii Architektura a design na IX. evropském
filmovém festivalu filmů o umění ARTS&FILM v Telči dokument "Osud jménem
Tugendhat" režiséra Rudolfa Chudoby. Na dokumentu o příběhu vily Tugendhat, jejích
stavebníků a její dvouleté památkové obnovy, který koncipoval režisér R. Chudoba jako
dokudrama, se jako odborné poradkyně podílely Iveta Černá a Dagmar Černoušková.
K významným oceněním patří i vítězství památkové obnovy vily Tugendhat v prestižní
soutěži Grand Prix Architektů 2013 v kategorii Rekonstrukce.
Ve spolupráci s Archaia Brno o.p.s. se uskutečnil již sedmý ročník konference „Přehled
archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012“, která se v prostorách Muzea
města Brna na Špilberku konala ve dnech 24. - 25. května a na níž se muzeum prezentovalo
příspěvkem A. Navrátila „Výzkumy Muzea města Brna za rok 2012“. Samostatné oddělení
vila Tugendhat zorganizovalo ve spolupráci s občanským sdružením Truc shpérigue o.s.
Žilina (věnujícím se aktivitám spojeným se záchranou Neologické synagogy Petra Behrense v
Žilině, SR) a Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně mezinárodní odborný
seminář „Aktivity návštěvnického a badatelského centra moderní architektury ve vztahu k
získávání publika, potencionálních návštěvníků a turistů v době probíhající rekonstrukce
objektu i po ní“, uskutečněný ve dnech 27. – 28. května ve vile Tugendhat. Odezněly na ní
příspěvky I. Černé „Vila Tugendhat v reflexi pramenných materiálů“ a E. Veselovské
„Provoz Vily Tugendhat a její propagace jako součást Management plánu“. Pro akademické
pracovníky, zaměstnance Národního památkového ústavu a muzeí uspořádalo oddělení
archeologie dne 18. června komentovanou prohlídku „Památková obnova a výsledky
archeologického výzkumu jižního křídla NKP Špilberk“ vedenou P. Vachůtem a A.
Navrátilem. Mimo uvedené měli odborní pracovníci muzea řadu přednášek, komentovaných
prohlídek výstav a jiných podobných aktivit.
Novým prvkem v přednáškové činnosti odborných pracovníků muzea se stala účast
v projektu „Kulturní akademie třetího věku“, který společně připravily Hvězdárna a
planetárium Brno, Knihovna Jiřího Mahena a Turistické informační centrum města Brna.
K nim se ve druhém běhu akademie připojily Dům umění města Brna a Filharmonie Brno.
Muzeum města Brna se na ní podílelo svými lekcemi „Brno na prahu středověku“ (18. března
a 11. listopadu), „Brno na prahu nového věku“ (25. března a 18. listopadu) a „Brno v novém
státě“ (8. dubna a 25. listopadu). Ve druhém semestru přibyly nové lekce „Pevnosti Brna – od
dřevěné palisády k betonovému bunkru“ (9. prosince) a Zrození brněnského Výstaviště (16.
prosince). Přednášeli odborní pracovníci oddělení archeologie (A. Navrátil, P. Vachůt),
oddělení historie (D. Olivová, P. Košťál) a oddělení dějin architektury (L. Kudělková).
Dalšími exkurzemi s výkladem o architektuře ulic Cihlářské, Botanické, Bayerově, Kotlářské,
Kounicově, Veveří a býv. Akademického náměstí i o architektuře Králova Pole pokračoval
projekt „Program 50+“ určený seniorům a zaměřený na poznávání brněnských
architektonických skvostů a jejich autorů, který připravilo oddělení dějin architektury (L.
Kudělková) ve spolupráci s oddělením služeb (E. Piscmausová). Proběhly 23. dubna, 8. října
a 5. listopadu. Celodenní procházku po brněnských architektonických památkách v lokalitách
Černá Pole a Stránice pro členy Muzejního spolku Uherské Hradiště zajistilo oddělení dějin
architektury (J. Chatrný) dne 20. dubna.
Z konferencí jiných organizátorů, jichž se muzeum svými pracovníky účastnilo, je třeba
na prvním místě jmenovat mezinárodní konferenci DOCOMOMO ISC/ Technology konanou
v německém Karlsruhe, Frankfurtu a Darmstadtu ve dnech 24. - 27. ledna, na níž vystoupila I.
Černá s příspěvkem "Villa Tugendhat / Modern Architecture and Technology" - Visionäry
Architecture in the leading CZECH Technology Region, South Moravia / todays World
Heritage, (among the rich Modern Architectural Heritage in BRNO). Na konferenci „The
Public and the Modern House“ pořadané The architecture and Design Council USA, Palm
Springs Art Museum ve spolupráci s Sunnyland Resort Museum dne 23. února v Palm
Springs v USA přednesla I. Černá příspěvek „Vila Tugendhat the public programmes“.
Navázala svým příspěvkem „Vila Tugendhat, principy ochrany, vzorová památková obnova“
předneseným v Los Angeles Getty Centre v USA dne 25. února. Kolokvia „(Pre)vyslieť
architekturu: Moderné a totalitné v žilinskej architektúre 20.storočia“ konaného jako součást
zasedání mezinárodního expertního poradního sboru pro záchranu Neologické synagogy od
Petera Behrense v Žilině se I. Černá zúčastnila příspěvkem „Vila Tugendhat, proces a
principy památkové obnovy – modelový projekt IOP“. Na konferenci „Mehr Mies – More
Mies“ uspořádané v Haus Lange v Krefeldu v SRN ve dnech 11. - 14. dubna odezněl
příspěvek I. Černé „Mies v Brně – pár poznámek k Vile Tugendhat“. Kulatého stolu
pořádaného dne 7. února Odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy k problematice
tvorby Management plánů památek zapsaných na seznamu UNESCO se s příspěvkem „Vila
Tugendhat – současný provoz a aktuální příprava Management plánu“ zúčastnila E. Veselovská.
Na konference „Less is more Developments“ konané 1. a 2. července ve Štrasburku přednesla
své příspěvky „Celosvětová nadace Iconic Houses – role vily Tugendhat“, a „Vila Tugendhat,
památková obnova, studijní a dokumentační centrum a práce s veřejností“ I. Černá. Její
přednáška „Many lives of Villa Tugendhat“, doplněná projekcí filmu „Osud jménem
Tugendhat“ odezněla 15. září ve Van Schijndel House v Utrechtu v Nizozemí. O dva dny
později I. Černá přednášela o vile Tugendhat při příležitosti otevření putovní výstavy Villa
Tugendhat na Hogeschool Utrecht/University Applied Science, Institute for Built
Environment. (Výstava se poté představile ještě v Rotterdamu a Eindhovenu). Na „First
Iconic Houses Symposium Europe“ ve Victoria & Albert Museum v Londýně měla I. Černá
příspěvek „Beyond Glass Room – Re-restoring of Villa Tugendhat“ (12.11.). E. Veselovská
přednesla příspěvek „Villa Tugendhat – Travel Exhibition“ na konferenci MUCSON
v Bruselu dne 14. listopadu. P. Vachůt přednesl přednášku „Archeologický výzkum rotundy
v areálu augustiniánského kláštera na Starém Brně (1976-1984)“ na XIX. brněnském
medievistickém pátku, konaném 10. května Historickým ústavem Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity a na konferenci „Archeologie & Antropologie: studium archaické
kultury a společnosti“ v Národní muzeum v Praze 28. listopadu příspěvek „Raně středověké
venkovské pohřebiště Brankovice. Možnosti a meze interpretace netypických populací“. S
příspěvkem „Nové numismatické objevy z hradu Špilberku – archeologický výzkum Muzea
města Brna v roce 2011“ vystoupil na konferenci „Peníze v proměnách času IX.“ konané ve
Valticích ve dnech 30. září až 3. října A. Navrátil.
Muzeum bylo svými odbornými pracovníky zastoupeno na řadě odborných seminářů,
účastnilo se práce komisí AMG a Rady galerií ČR.
V rámci přednáškové činnosti se uskutečnil cyklus přednášek ve vile Tugendhat, na
kterém přednášeli Vladimír Šlapeta: „Recepce vily Tugendhat v kontextu soudobé
československé architektury“ (25. února), Petr Pelčák: „Mies van der Rohe – cesta
k plynoucímu obytnému prostoru a estetice vily Tugendhat“ (25. března), Marek Tichý, Vítek
Tichý, Ivan Wahla a Tomáš Rusín: „Proces obnovy a restaurace vily Tugendhat realizované
v letech 2010-2012 – předprojektová, projektová a realizační fáze (22. dubna), Iveta Černá,
Dagmar Černoušková, David Židlický „O geniu loci svahu nad Lužánkami, o vile Tugendhat
a o její fotogeničnosti“ (3. června), Maria Szatkovská: „K 80. výročí úmrtí brněnského rodáka
Adolfa Loose“ (18. listopadu) a Petr Pelčák: „Architekt Otto Eisler – mezi loosovským
tradicionalismem a gropiovským modernismem“ (9. prosince).
Součástí doprovodného programu k výstavě „Wilhelm Lehmbruck (1881–1919) /
Retrospektiva“ byly Dagmar Černouškové a Jany Vránové „K příběhu Torza z vily
Tugendhat a k osobnosti Wilhelma Lehmbrucka“ v Domě umění města Brna dne 8. října
(prologem k přednášce bylo vystoupení sólistů baletu Národního divadla v Brně inscenované
přímo ve výstavě) a dne 21. října ve vile Tugendhat (opět s prologem sólistů baletu Národního
divadla v Brně, tentokrát v hlavním obytném prostoru vily). Další přednášku proslovil prof.
Petr Wittlich: „Wilhelm Lehmbruck a moderní sochařství“ v Domě umění města Brna dne
7. listopadu.
Péče o nemovité kulturní památky, které má Muzeum města Brna svěřeny do správy,
je vedle primární péče o movité kulturní dědictví v podobě muzejních sbírek dalším
významným okruhem jeho činnosti.
Zásadním momentem prvního pololetí roku 2013 bylo dokončení rekonstrukce Jižního
křídla hradu Špilberku, kterou se završila rekonstrukce celého vnitřního hradu. V rámci této
akce s názvem „Špilberk – Jižní křídlo, Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní
památky Špilberk“ byly realizovány rovněž úpravy Východní bašty, Východního bastionu a
Východního dvora. Zatímco v I. a II. patře Jižního křídla vznikly výstavní prostory, přízemí je
po stavebních úpravách na šatny účinkujících a návštěvníků využíváno především jako
zázemí pro konání kulturních a společenských akcí. Návštěvníka Špilberku upoutá na první
pohled plocha před Jižním křídlem upravená na schodovitou terasu, která umožňuje nejen
vkročit novým jižním vstupem do hradu, ale hostům navržené cukrárny a restaurace nabízí
venkovní posezení s nádherným výhledem na jih Brna i na krajinu pod Brnem ohraničenou na
horizontu Pálavou. Zdařile je zrestaurovaná bývalá hradní vinárna a po točitém kamenném
schodišti z ní přístupná Hláska s nádhernými kachlovými kamny a impozantním výhledem na
východ a na jih. Na tyto prostory včetně sklepa a gastronomického zázemí pro restauraci,
kavárnu - cukrárnu a prodejnu – designshop byl vyhlášen záměr pronájmu, který se v případě
restaurace a kavárny – cukrárny podařilo do konce roku realizovat a získat pro ně nájemce. Za
velmi úspěšnou a zdařilou je nutné považovat i rekonstrukci Jižní a Východní terasy, která
původně nebyla součástí projektu, nicméně na základě iniciativy muzea a zřizovatele byla do
projektu zařazena, aby se předešlo jistým budoucím škodám na rekonstruovaných interiérech
nacházejících se pod ní.
Rekonstrukcí Východní bašty vznikla nejen plocha terasy s výhledem na východ, ale
především
nové
Informační
centrum
na
Špilberku
a
na
základě
vstřícnosti
zástupců Turistického informačního centra sem mohla být umístěna i nová pokladna muzea.
Rekonstrukcí Východního bastionu je umožněno opětovné otevření Malé letní scény a
rekonstrukcí Východního dvora zpřístupnění nových ploch navazujících na park.
Po celou dobu realizace pokračování II. etapy rekonstrukce Špilberku, jejímž investorem
bylo přímo statutární město Brno, Muzeum města Brna poskytovalo úzkou odbornou,
technickou i organizační součinnost investorovi (zastoupenému odborem investičním MMB),
technickému dozoru investora, orgánům státní památkové péče a zhotoviteli i jeho
subdodavatelům, a to jak při řešení administrativně technických záležitostí, tak i při vlastním
provádění stavebních a restaurátorských prací a předávání dokončeného díla investorovi.
Současně s otevřením Jižního křídla veřejnosti byla z prostředků určených na provoz
muzea provedena generální oprava po několik let z havarijních důvodů nepřístupného
dřevěného mostu přes Západní příkop, a tím se zpřístupnil pro pořádání kulturních a
společenských akcí hrad i ze západní strany. V rámci realizace rekonstrukce Jižního křídla se
po dohodě se zhotovitelem a zástupci památkové péče podařilo vybudovat 5 zásuvek 63A a 1
zásuvka 32A pro konání větších akcí na Východní a Jižní terase a na Velkém nádvoří a
následně 3 zásuvky 63 A pro konání akcí na Severní kurtině. V letních měsících byla započata
generální oprava kotelny a úprava topného systému v administrativní budově hradu Špilberku
s termínem dokončení ku konci roku.
Ve Východním příkopu při vstupním schodišti do Severních kasemat byla dokončena
oprava havarijního stavu hradební plenty, nicméně zima 2012/2013 napáchala z důvodu
opakovaných cyklů zamrzání a rozmrzání velké škody na hradebním zdivu prakticky v celém
areálu hradu, především však opět ve Východním příkopu. Zde na několika místech došlo
k velkoplošné havárii hradební plenty a k vypadávání kusů cihel z klenby mostu přes
Východní příkop, což vedlo k nezbytnosti uzavření vstupu do Jižních kasemat z Východního
příkopu a k zákazu vjezdu na most přes Východní příkop. Ve věci havárie následně proběhlo
jednání se zřizovatelem (OK a OI MMB) s tím, že organizace připraví realizační projekt pro
výběr zhotovitele na rekonstrukci plent a klenby mostu a OI MMB bude zadavatelem zakázky
na rekonstrukci s předpokládaným termínem realizace v roce 2014. Pro umožnění opětovného
zprovoznění vstupu do kasemat a vjezdu na most přes Východní příkop byla provedena
provizorní zajištění tesařskými konstrukcemi – klenba mostu byla podepřena výdřevou
s bedněním a plenty hradeb vybedněny v nezbytném rozsahu (cca 300 m2) a staticky zajištěny
vzpěrami. Pro opravu narušených konstrukcí byla zpracována projektová dokumentace.
Od léta 2012 docházelo, pravděpodobně v souvislosti s pracemi na rekonstrukci teras
před Jižním křídlem, k intenzivnímu zatékání dešťové vody do Jižních kasemat, které se
bohužel nepodařilo odstranit ani dokončením díla „Špilberk – Jižní křídlo, Regenerace a
rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk“. V této věci bylo jednáno s projektanty,
zhotovitelem, zástupci zřizovatele (OK a OI MMB) s tím, že se muzeum pokusí identifikovat
příčinu zatékání a poté bude svoláno další jednání v této věci. Proto bylo zadáno provedení
kamerových zkoušek, které možnou příčinu odhalily. V současné době probíhají práce na
bezvýkopové rekonstrukci porušené přípojky v oblasti Jižního křídla s tím, že pokud nebude
zatékání odstraněno, budou obnoveny průzkumné práce. V místech zatékání do kasemat byla
provedena provizorní zastřešení k eliminaci škod na dřevěných konstrukcích a mobiliáři.
K úspěšnému napojení zrekonstruovaného Jižního křídla na sítě IT a jiné slaboproudé
rozvody bylo nebytné provést přeložky stávajících rozvodů a přemístění severů do nápojného
bodu v servrovně v administrativní budově. Byly provedeny přeložky venkovních rozvodů a
instalace klimatizačních jednotek v místech umístění nových serverů. Interiérové rozvody
byly z finančních důvodů rozděleny do 2 etap, přičemž I. etapa rekonstrukce strukturované
kabeláže administrativní budovy včetně přemístění servrovny byla realizována v letních
měsících.
V rámci technické administrativy lze za naprosto zásadní označit zpracování
zjednodušené dokumentace skutečného stavu stavební části všech objektů a ploch v areálu
hradu Špilberku v elektronické podobě ve formátu DWG a PDF, které je nezbytné pro
jakoukoliv efektivní činnost při pasportizaci inženýrských sítí, realizaci funkčního klíčového
hospodářství, požární ochrany, instalaci výstav atd. V návaznosti na tuto elektronickou
stavební pasportizaci byla provedena pasportizace páteřních rozvodů elektřiny, v rámci níž
byly rovněž jednotně označeny všechny rozvaděče a jističe. Pokračovaly i práce na
pasportizaci rozvodů ZTI (pitné vody a kanalizace) a ÚT, přičemž byly provedeny nenutnější
opravy a výměny většího množství armatur v nevyhovujícím až havarijním stavu.
V návaznosti na jednání se zástupci TSB a.s. proběhlo přepojení napájení slavnostního
veřejného osvětlení (VO) a části VO na severní straně hradu přímo na elektrickou síť TSB a.s.
dosud napojené přes rozvodnu hradu.
Ve spolupráci s vedením vily Tugendhat byl celoročně oddělením provozu a správy
budov zajišťován technický provoz vily a poskytována technická a administrativní podpora
pro odstraňování případných závad. V rámci příprav na sanitární týden v květnu byla
poskytována součinnost při identifikaci technických závad a poruch a následně prováděna
kontrolní činnost jejich odstranění, resp. kvality odstranění. V součinnosti s vedením vily a OI
MMB jsou připravovány materiály k případným reklamačním řízením. Některé defekty byly
odstraněny v průběhu sanitárního týdne údržby ve dnech 13. - 21. května, kdy objekt byl
uzavřen pro veřejnost a dán k dispozici zhotoviteli Unistav a.s. a jeho subdodavatelům.
Průběžně byla zajišťována běžná provozní údržba i pravidelné servisní práce údržby
stanovené pro péči o ušlechtilé povrchy a restaurovaná zařízení a vybavení.
V objektu depozitářů ve Vyškově byly dokončeny prvotní stavebně technické úpravy
umožňující plnohodnotné užívání tří podlaží pro uložení sbírek, provedena montáž regálů
převezených z objektu v Žabovřeskách a zajištěna instalace nových regálů pořízených
z dotace ISO MK ČR.
PhDr. Pavel Ciprian
ředitel
Muzea města Brna
SEKCE NÁMĚSTKA PRO ODBORNÉ ČINNOSTI A SLUŽBY
Náměstek ředitele: PhDr. Jana Svobodová
ÚTVAR PRO ODBORNOU ČINNOST
Vedoucí útvaru: PhDr. Jana Svobodová, kurátor
Oddělení archeologie
Vedoucí oddělení: Mgr. Petr Vachůt, kurátor
Mgr. Aleš Navrátil, archeolog
Lea Chatrná, správce depozitáře (0,6)
Mgr. Martina Staňková, dokumentátor
I. Oblast sbírkotvorná
A) Výzkum
1. Záchranné archeologické výzkumy:
Záchranné archeologické výzkumy byly základním úkolem oddělení archeologie v rámci
výkonu archeologické památkové péče na území statutárního města Brna. Vedle vlastní
výzkumné činnosti v terénu soustředěné na stavební akce v areálu NKP Špilberk, bylo jeho
součástí také odborné zpracování jejích výsledků do závěrečných zpráv a laboratorní ošetření
nálezů. Sledovány byly i další akce, při kterých se při stavební činnosti předpokládal střet
s archeologickými situacemi, a to především na území MPR. Terénní a výzkumná činnost
byla koordinována s ostatními organizacemi oprávněnými k provádění archeologických
výzkumů působícími na území města Brna. Konkrétně se realizovaly záchranné archeologické
výzkumy na následujících akcích:
 Špilberk – Jižní křídlo, Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky Špilberk,
dokončení ZAV, leden až únor
 Rekonstrukce kanalizace na ul. Schodová, květen až červen
 Rekonstrukce objektu Hlídka 4 (dokončení), celoročně
(Navrátil, Staňková, Chatrná)
2. Internetová encyklopedie dějin Brna:
Projekt „Internetová encyklopedie dějin Brna“ (IEDB) pokračoval v rámci jeho pětileté
udržitelnosti (2013-2017) ve spolupráci s firmou T-mapy vyhodnocením dosavadního
provozu mapové aplikace IEDB (http://gis.brno.cz/ags/Encyclopedia/) a na základě
připomínek a nových požadavků uživatelů bylo provedeno několik změn. V současné době
tak aplikace IEDB splňuje všechna kritéria kladená na moderního HTML5 klienta určeného
pro veřejnost. Zároveň byl aktualizován soubor prostorově identifikovaných archeologických
lokalit z území města Brna.
(Vachůt, Navrátil)
3. Regionální správa Státního archeologického seznamu ČR:
Vzhledem ke změně technologie centrální databáze Státního archeologického seznamu ČR
přechodem na on-line verzi, bylo ze strany Národního památkového ústavu jako správce SAS
ČR rozhodnuto pravidelnou roční aktualizaci dat pro rok 2013 neprovádět.
B) Tvorba sbírek
1. Z uskutečněných výše uvedených vlastních záchranných archeologických výzkumů bylo
provedeno zpracování materiálu a nálezových zpráv, které byly odevzdány investorům.
(Navrátil, Staňková)
2. Pro zpracování archeologického výzkumu benediktinského probošství u kostela Sv. Jiljí
v Komárově (1969-1977) byl v roce 2013 vybrán unikátní soubor dřevěných, skleněných a
keramických předmětů z 2. pol. 15. století odkrytý v bývalé klášterní studni. Připraven je
katalog všech movitých archeologických nálezů a byly zahájeny práce na jejich odborném
vyhodnocení. Studie o tomto nálezu bude připravena do rukopisné podoby v roce 2014.
Z archeologických a stavebně-historických výzkumů na hradě Špilberku (1984-2013)
proběhla revize všech nálezových zpráv, byla zkompletována fotografická a plánová
dokumentace doplněná z dalších dostupných zdrojů (archiv NPÚ, Archiv města Brna). Plochy
doposud zasažené archeologickým výzkumem byly zaneseny do nově vytvořeného digitálního
mapového informačního systému areálu Špilberku. Tím byla vytvořena základní databáze
informující o dochování historických terénů Špilberku včetně jejich přesné prostorové
identifikace.
(Vachůt, Navrátil)
II. Oblast tezaurační
A) Evidence sbírek
1. V I. stupni evidence bylo zapsáno 5 přírůstkových čísel, do II. stupně evidence bylo
převedeno celkem 228 inventárních čísel.
(Vachůt, Chatrná, Staňková)
2. Z dříve zainventovaných sbírek bylo do formuláře aplikace DEMUS přepsáno 17 záznamů,
evidence nových přírůstků do sbírek představovala 229 záznamů, celkem bylo do aplikace
DEMUS zapsáno 246 záznamů.
(Vachůt, Chatrná, Staňková)
3. Aktualizace dat (hlášení změn) evidence jednotlivých podsbírek Sbírky Muzea města Brna
v Centrální evidenci sbírek MK ČR byla odeslána k 30. 7. 2013. Hlášení změn k 31. 12. 2013
nebylo možné zaslat vzhledem k tomu, že z MK ČR nedošlo v druhé polovině roku potvrzení
předchozí aktualizace dat.
(Vachůt)
B) Inventarizace sbírek
Inventarizace části podsbírky archeologické – Fondy zapsané v letech 2010-2012 v rozsahu
6552 inv. č. a 3 př. č. proběhla v období od 21. 2. do 29. 3.
(Chatrná)
C) Péče o sbírky
1. Kontroly stavu depozitářů a uložených sbírek probíhaly pravidelně jedenkrát měsíčně.
V rámci zřízení nového depozitáře v objektu depozitářů ve Vyškově byla provedena
reorganizace, stěhování a nové uložení sbírek dosud uložených v objektu na ul. Žabovřeská.
Přestěhován byl materiál z 60 archeologických výzkumů realizovaných v historickém jádru
Brna, dále pak na katastru Černovic, Horních Heršpic, Ivanovic, Jundrova, Líšně, Medlánek,
Slatiny, Starého Brna a Starého Lískovce. Sbírkové předměty z těchto výzkumů jsou
deponovány v 955 krabicích, které byly nově očíslovány a v depozitáři Vyškov rozděleny do
jednotlivých místností podle územní příslušnosti v rámci Brna a roku realizace
archeologických akcí.
(Vachůt, Chatrná, Staňková)
2. Restaurování a konzervace bylo provedeno u 36 ks sbírkových předmětů.
(Chatrná, Staňková)
3. Na výrobu kopií sbírkových předmětů a pomůcek pro výstavy nevznikla potřeba.
III. Oblast prezentační
A) Expozice a výstavy
1. Při přípravě scénáře výstavy „Pivo a hospody v Brně“ (pracovní název) plánované na rok
2015 (ve spolupráci s oddělením historickým a dějin architektury a urbanismu) průběžně
pokračoval sběr dat o právovárečných domech a pivovarech v Brně.
(Vachůt)
2. Prezentace aktuálních archeologických výzkumů Muzea města Brna pokračovala
představením výsledků archeologického výzkumu Jižního křídla Špilberku ve vstupní chodbě
expozic muzea.
(Navrátil, Chatrná, Staňková)
3. Původní záměr reinstalace expozice na Staré radnici v Brně (ve spolupráci s oddělením
historickým) nebyl realizován, Turistické informační centrum města Brna reinstalaci expozice
nepožadovalo.
B) Publikační činnost
1. Publikované práce:
 Navrátil, A.: Hlídka 4 – barokní prachárna a prvorepubliková restaurace. Brněnský
metropolitan, ročník 9, leden 2013, str. 8
 Vachůt, P.: Poklad na Špilberku. Brněnský metropolitan, ročník 9, únor 2013, str. 8
 Vachůt, P.: Kde stál nejstarší kostel? Brněnský metropolitan, ročník 9, březen 2013, str. 8
 Vachůt, P. – Mazáčková, J.: Meč v jímce. Nález od Velkého Špalíčku v Brně. Dějiny a
současnost 6/2013, str. 32-33
 Vachůt, P. a kol.: Internetová encyklopedie dějin města Brna a její cesta k mapové
aplikaci. ArcRevue 2/2013, 23-24
2. Spolupráce s médii:
 Marek Vlha: Hobby na hraně zákona. Rozhovor s Alešem Navrátilem. Tajemství české
minulosti, červen 2013, str. 32-35
(Navrátil)
C) Konference, semináře, přednášky, práce v odborných komisích
1. Sedmý ročník konference „Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku
v roce 2012“ uspořádán ve spolupráci s Archaia Brno o.p.s. v Muzeu města Brna na Špilberku
ve dnech 24. - 25. 4.
(Vachůt, Navrátil, Chatrná, Staňková)
2. V rámci společného projektu Hvězdárny a planetária Brno, Knihovny Jiřího Mahena,
Turistického a informačního centra města Brna, Muzea města Brna, Domu umění města Brna
a Filharmonie Brno „Kulturní akademie třetího věku“ předneseny lekce:
 Brno na prahu středověku, 18. 3., 11. 11. (Vachůt)
 Pevnosti Brna - od dřevěné palisády k betonovému bunkru, 9. 12. (Vachůt, Navrátil)
3. Účast na odborných seminářích, konferencích a komisích:
 XIX. brněnský medievistický pátek, Brno, Historický ústav Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity, 10. 5. Přednesen příspěvek „Archeologický výzkum rotundy
v areálu augustiniánského kláštera na Starém Brně (1976-1984) (Vachůt)
 Konference „Peníze v proměnách času IX.“, Valtice, 30. 9. – 3. 10. Přednesen příspěvek
„Nové numismatické objevy z hradu Špilberku – archeologický výzkum Muzea města
Brna v roce 2011“ (společně s Kamilem Smíškem z Národního muzea Praha) (Navrátil)
 Konference „Archeologie & Antropologie: studium archaické kultury a společnosti“,
Praha, Národní muzeum, 28. 11. Přednesen příspěvek „Raně středověké venkovské
pohřebiště Brankovice. Možnosti a meze interpretace netypických populací.“ (společně
s D. Parmou a J. Kalou z Ústavu archeologické památkové péče Brno) (Vachůt)
 Jihomoravská regionální archeologická komise, pravidelná účast na jednáních (Navrátil,
Vachůt)
4. Komentovaná prohlídka „Památková obnova a výsledky archeologického výzkumu jižního
křídla NKP Špilberk“ pro akademické pracovníky, zaměstnance památkového ústavu a muzeí,
18. 6. (Vachůt, Navrátil)
IV. Spolupráce
A) Spolupráce s vědeckými institucemi, muzei, úřady a dalšími subjekty
1. Veškeré činnosti v rámci koordinace výkonu archeologické památkové péče na území
města Brna byly pravidelně konzultovány s ostatními dotčenými subjekty, zejména s Ústavem
archeologické památkové péče v Brně v. v. i. a s Archaia Brno o.p.s.
(Vachůt, Navrátil, Chatrná)
2. S pracovníky odborných institucí, zejména Národního památkového ústavu a Archaia Brno
o.p.s. proběhly konzultace problematiky zpracování a chronologie archeologických výzkumů
městských jader.
(Vachůt, Navrátil)
3. K výstavním účelům se realizovaly 3 zápůjčky z archeologických sbírek do Moravského
zemského muzea Brno a Technických sítí Brno.
(Vachůt, Navrátil, Chatrná)
4. Se Společností přátel Muzea města Brna probíhala spolupráce na přípravě sborníku Forum
Brunense 2013 – redaktorské a korektorské práce, spolupráce s autory textů, s grafickým
studiem.
(Vachůt)
B) Badatelské využívání sbírek
1. V průběhu roku byly poskytnuty konzultace studentům FF MU Brno a pracovníkům
dalších odborných institucí, celkem 6 badatelům.
(Vachůt, Navrátil, Chatrná)
2. V rámci praktické výuky v jarním semestru 2013 byla prezentována srovnávací sbírka
brněnské středověké a raně novověké keramiky studentům katedry archeologie MU a VOŠ
restaurátorské Brno.
(Vachůt, Navrátil, Chatrná)
Oddělení historie
Vedoucí oddělení: Mgr. Dana Olivová, kurátor
Radim Dufek, správce depozitáře (0,4)
PhDr. Jana Kolavíková, kurátor
Mgr. Pavel Košťál, kurátor
Alvéra Mazáčová, správce depozitáře (0,5)
PhDr. Ludmila Růženecká, kurátor
I. Oblast sbírkotvorná
A) Výzkum
1. Výzkumné projekty k dějinám Brna:
a) Textilní průmysl a rodina Löw-Beerů v kontextu dějin Brna a Moravy.
Na základě heuristiky a studia pramenů a literatury připraven scénář, texty a proveden výběr
exponátů ze sbírek pro expozici Löw-Beerově vile.
(Košťál)
b) Brněnské ohňostroje jako součást slavnosti raného novověku.
Dokončeno studium pramenů a literatury, do tisku ve Forum Brunense odevzdána stať
popisující tři brněnské barokní ohňostroje (1699 na oslavu sňatku římského a uherského krále
Josefa I., 1736 k slavnostní korunovaci obrazu P. Marie Svatotomášské a 1767 na oslavu
uzdravení císařovny Marie Terezie).
(Košťál)
c) Vojáci a jejich vliv na život v Brně v období 1900 – 1918.
Průběžně probíhající heuristika, studium pramenů, literatury a sbírek k tématu se aktuálně
zaměřila na přípravu výstavy „Velká válka aneb začalo to v Sarajevu“ k 100. výročí první
světové války.
(Košťál)
d) Řemesla v kontextu brněnských cechů.
Průběžná heuristika a studium pramenů a literatury pro přípravu dílčí části expozice k dějinám
Brna.
(Olivová)
e) Věznice v Brně na počátku 20. století.
Heuristika a studium pramenů a literatury se vyhledáváním v Adresářích města Brna,
v úředních schematismech a výběrem literatury z tzv. „Staré knihovny“ zaměřila k aktuálnímu
využití při přípravě výstavy „Velká válka aneb začalo to v Sarajevu“ k 100. výročí první
světové války.
(Olivová)
2. Výzkumné projekty k dějinám Špilberku:
a) Dějiny Špilberku v 16., 19. - 20. století.
Pokračovala heuristika a studium pramenů a literatury zaměřená k přípravě studie na téma
„Duchovní správa na Špilberku“. Účast na projektu zpracování monografie o dějinách
Špilberku, připravovaného v součinnosti Archivu města Brna a Muzea města Brna (účast na
setkání autorského kolektivu 1. 10.).
(Košťál)
b) Dějiny Špilberku v I. pol. 17. století.
Vytváření kartotéky literatury a archivních pramenů. Příprava podkladů textových a
obrazových k animaci (obléhání Brna Švédy) v historické expozici.
(Olivová)
3. Studium a zhodnocení sbírek:
a) Pro determinaci příp. redeterminaci jednotlivých položek fotoarchivu brněnské provenience
probíhalo studium periodika „Kunst und Kunsthandwerk“ a pěti německých odborných
publikací o historii Špilberku (Moravská zemská knihovna), komparace v terénu zaměřena na
ul. Skřivanova, Jiráskova, Masarykova, Květinářská, Polní, Kopečná/Studánka, Mendlovo
nám. K přestavbě Špilberku v době německé okupace provedeno srovnání fotografií a
negativů ve sbírce MuMB s obrazovými materiály v Moravském zemském archivu a
Moravské zemské knihovně.
(Kolavíková)
b) Průběžně probíhalo studium sbírek pro výběr exponátů k výstavě „Pivo a hospody v Brně“
(pracovní název) plánované na rok 2015 (ve spolupráci s oddělením archeologie, oddělením
dějin architektury a s externím specialistou PhDr. K. Altmanem).
(Košťál)
c) V jednotlivých sbírkových fondech spravovaných oddělením historie se na základě jejich
studia připravoval výběr exponátů výstavy „Velká válka aneb začalo to v Sarajevu“ k 100.
výročí první světové války (realizace v roce 2014).
(Dufek, Košťál, Olivová)
d) Ve fondu fotoarchívu uskutečněn výběr dobových pohlednic a fotografií a tematické
začlenění fotografického materiálu do širších obsahových souvislostí pro výstavu „Velká
válka aneb začalo to v Sarajevu“ k 100. výročí první světové války. Proběhla konzultace a
předběžná příprava fotografických podkladů pro výstavu o německé dálnici v Brně a okolí
plánované Technickým muzeem v Brně na rok 2014.
(Kolavíková)
4. Internetová encyklopedie dějin Brna:
Průběžně probíhalo studium sbírek, archivních i dokumentačních materiálů pro získávání dat
a jejich průběžné doplňování do stávajících sekcí, určování a doplňování fotodokumentace
v sekcích Události (11 nových záznamů) a Osobnosti (18 nových záznamů) Internetové
encyklopedie dějin Brna. Sekce Události: 20. 1. 2013 – Putovní výstava „Matka Vojtěcha –
služebnice Boží – Statečný svědek víry“; 9. 2. 2013 – Uctění ostatků Dona Bosca v BrněŽabovřeskách; 29. 3. 2011 – Sympozium k poctě Vladimíra Hawlíka; 25. 4. 2013 – Ukončení
rekonstrukce Jižního křídla hradu Špilberk se slavnostním poklepem symbolické „poslední“
cihly; 12. 5. 2005 – Slavnostní otevření a zprovoznění rozptylové loučky v Brně-Komíně; 24.
5. 2013 – Návštěva patriarchy Bartoloměje u příležitosti oslav 1150. výročí příchodu sv.
Cyrila a Metoděje na Moravu; 5. 6. 2013 – Výstava „Kotva a pramen - cyrilometodějská
tradice a kostely sv. Klimenta na Moravě“; 23. 8. 1850 – Založení spolku „Dědictví sv.
Cyrilla a Methoda“; 6. 6. 2013 – Slavnostní odhalení sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na
Petrově; 24. 6. 2013 – Slavnostní požehnání a otevření nově zrekonstruovaných prostor v
Nemocnici Milosrdných bratří v Brně; 1. 9. 1978 – Zahájení provozu autobusového nádraží
Brno Zvonařka. Sekce Osobnosti: R. D. Karel Hrazdil, kněz brněnské diecéze; Marie
Vojtěcha Antonie Hasmandová, generální představená Kongregace Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského ve Znojmě-Hradišti, politická vězeňkyně; P. František Poimon,
katolický kněz, spisovatel, redaktor, autor kancionálu; O. Jakub Hradil, řeckokatolický kněz;
politický vězeň; P. Tomáš Prnka, římskokatolický kněz, dlouholetý duchovní správce
poutního místa Křtiny; P. Stanislav Jiří Fiala, OH, milosrdný bratr, převor letovického
konventu, provinciál Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří v Brně v letech 1992 až 2004; Msgre. Jan Podveský, katolický kněz
perzekuovaný v době komunistické totality; P. Benedikt František X. Richter, benediktin,
kněz, profesor v Brně, Augsburgu, Vídni a Linci; Gunther (Vintíř) Jan Kalivoda, benediktin,
katolický kněz, profesor náboženství a vychovatelství na filosofickém ústavě v Brně, opat
rajhradského kláštera benediktinů v letech 1854-1883; Viktor Schlossar, benediktin, kněz,
opat rajhradského kláštera v letech 1832–1854; Maurus Kinter, benediktin, kněz, knihovník a
archivář rajhradského kláštera benediktinů; R. D. Josef Hinterhölzl, kněz, biskup skryté
církve; P. Česlav Novotný, vedoucí sboru ministrantů a zakladatel scholy gregoriánského
chorálu při kostele sv. Tomáše v Brně; Kryštof Jiří Matuška, opat kláštera premonstrátů v
Zábrdovicích; P. Jakub Pavelka, kněz, biskupský a konsistorní rada, básník; P. František
Kulhánek, brněnský děkan, farář u sv. Tomáše, politický vězeň; Mons. Josef Navrkal, kněz
brněnské diecéze, politický vězeň; P. Ing. Stanislav Weigel, kněz, autor meditativních obrazů.
(Mazáčová)
Odborné určování fotografií k dějinám Brna, korekce chybného popisu, nepřesného určení
lokality atd. pro jejich použití v Internetové encyklopedii dějin Brna.
(Kolavíková)
5. Pamětní desky a pomníky:
Proveden archivní výzkum v Archivu města Brna, Moravském zemském archivu a ve
Vojenském historickém archivu v Praze pro ověření úmrtí osob uvedených na
zničeném pomníku v Soběšicích na Zeiberlichově ul. k jeho obnově. V dokumentaci
k pamětním deskám proveden výzkum k pamětním deskám Stanislava Porhajma, Františka
Geislera a MUDr. Josefa Kaleckého pro ÚMČ Brno – Židenice.
(Olivová)
6. Pro Turistické informační centrum města Brna vytvořeny texty výkladu pro průvodce v
turistickém autobusu o pivovaru Starobrno, o pravoslavném chrámu sv. Václava a říčních
lázních Riviéra.
(Košťál, Olivová)
B) Tvorba sbírek
1. Pro evidenci ve II. stupni odborně zpracována pozůstalost Ludvíka Teyschla ve fondu
Písemnosti (zpracování přírůstků (přírůstkové číslo 6/2013, zpracováno 72 nových
inventárních čísel v programu Demus).
(Košťál)
Pro zpracování kolekce fotografií s orelskou tematikou ve fondu fotoarchiv provedeno
studium a porovnání fotografických příloh publikací ke Sletu Orelstva v r. 1922 v Brně.
(Kolavíková)
2. Do historických sbírek a sbírky fotoarchivu byly sběrem v terénu, dary a akvizicí získány
nové přírůstky v počtu 87 přírůstkových čísel, mimo jiné např. listina o propuštění vojáka
špilberské setniny z 31. 3. 1683 vystavená velitelem pevnosti plk. J. W. hr. von
Zinzendorfem, darem získána kolekce sportovních pohárů z druhé poloviny 20. století ze
Sokola Brno I., dále pak kolekce telef. přístrojů a dalších předmětů, týkajících se historie
poštovnictví).
(Kolavíková, Košťál, Olivová, Růženecká)
II. Oblast tezaurační
A) Evidence sbírek
1. Ve II. stupni evidence zpracováno celkem 84 inv. čísel (110361 – 110433 a 25487 –
25497).
(Košťál, Mazáčová)
2. Do přírůstkové knihy MuMB zapsáno celkem za všechna oddělení muzea 99 přírůstků do
sbírek (evidence přírůstků v I. stupni).
(Mazáčová)
3. Při pokračování ve zpracování přírůstků převedeno do databázového programu DEMUS
587 evidenčních záznamů (karet) z fondu I. a II. odboje, signatury fotografií, popř. negativů
doplněny u 142 položek.
Data evidence podsbírky historické v Centrální evidenci sbírek MK ČR (hlášení změn)
aktualizována o 87 přírůstků.
(Mazáčová)
4. V evidenci přírůstků z fondu fotoarchivu dokončen zápis přírůstků za rok 2005 a nově
zpracováno 122 položek ve II. stupni evidence (inv. čísla: 175275 – 175396), zapsána dvě
přírůstková čísla.
(Kolavíková)
5. Přepis Knihy přírůstků MuMB do aplikace Přírůstková kniha programu DEMUS
pozastaven z důvodu nejistoty s dalším vývojem aplikace.
6. Agenda spojená se zápůjčkami sbírkových předmětů obsáhla celkem 10 smluv o výpůjčce,
4 smlouvy připraveny pro výpůjčku od soukromých sběratelů, 2 licenční smlouvy a 1
dodatek. Smlouvy o výpůjčce pro: Městské muzeum ve Skutči (výstava „Zločin a trest na
Skutečsku“, 6 položek), Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži
(výstava „Velikonoce pro školy a školky 2013“, 25 položek), Národní památkový ústav,
Územní památková správa v Českých Budějovicích (výstava „Hraběnka Elvíra z WrbnaKounic“ na SZ Jaroměřice nad Rokytnou, 2 položky), Veletrhy Brno, a.s. (výstava „Symfonie
kabelek“ na Mezinárodním veletrhu obuvi a koženého zboží KABO, 48 položek), Muzeum
Brněnska (výstava „Káva aneb Velké kouzlo malého zrnka“ v Památníku Alfonse Muchy
Ivančice, 48 sbírkových předmětů), Muzeum regionu Valašsko Vsetín (výstava „Léčivé
rostliny a jejich dvojníci“, ve Valašském Meziříčí, 3 položky), Masarykovo muzeum v Hodoníně
(výstava „Chorynští z Ledské“ v Městském muzeu Veselí nad Moravou, 14 položek), Muzeum
Vyškovska (výstava „Kabelky“, 28 položek), Národní památkový ústav, Územní památková
správa v Kroměříži, vánoční akce „Vánoce 2013 na hradě Šternberk“, 9 položek + výstavní
materiál), Moravská galerie v Brně, stálá expozice „Josef Hoffmann. Inspirace“ v Brtnici u
Jihlavy, 2 položky). Smlouvy o výpůjčce pro půjčitele do MuMB: Dana Komárková, Lucie
Hlavinková, Iveta Hlobilová, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště (výstava
„Symfonie kabelek“ v Muzeu města Brna, 40 položek).
(Mazáčová)
Smlouvy licenční pro: Národní muzeum Praha, nakladatelství Litera Brno, Česká geologická
služba (příloha k licenční smlouvě z r. 2011)
(Kolavíková)
Darovací smlouvy pro dárce: Tělocvičná jednota Sokol Brno I (soubor pamětních sportovních
trofejí – 36 položek), Ilona Dohnálková (kolekce předmětů dokumentujících historii
poštovnictví 36 položek).
(Mazáčová, Olivová)
B) Inventarizace sbírek
Inventarizace části podsbírky historické – fondy Domácnost, Fotoarchiv, Sport, Faleristika,
Církevní v celkovém rozsahu 214 př. čísel a fondu Textil v počtu 785 inv. čísel proběhla
v období od 21. 2. do 29. 3.
(Košťál, Mazáčová, Olivová, Růženecká)
C) Péče o sbírky
1. V návaznosti na přípravu expozic a výstav pro následující období byl proveden výběr a
konzervace 17 sbírkových předmětů pro stálou expozici „Hradní zbrojnice“ a výstavu „Velká
válka aneb začalo to v Sarajevu…“ v roce 2014 a dalších 6 vybraných sbírkových předmětů
exponátů a pro výstavy připravované během roku. Dále byly vybrány dva plakáty na
restaurování dodavatelsky pro výstavu „Velká válka aneb začalo to v Sarajevu…“.
(Dufek, Košťál, Olivová)
2. Konzultováno restaurování intarzovaných stojacích barokních hodin, dřevěného modelu
trojstěžníku a rekonzervace 15 předmětů – exponátů zapůjčených do Muzea Karlovy Vary
prováděné pracovištěm péče o sbírky.
(Olivová, Růženecká)
3. Ve fondu fotoarchivu provedena digitalizace starých snímků Brna prostřednictvím
nakladatelství ing. Filipa, pořízen soupis digitalizovaných negativů o 1 050 položkách.
(Kolavíková)
4. Zajištěno nové uložení sbírkových předmětů do depozitářů v objektu ve Vyškově a
vyhotovení lokačních seznamů.
(Olivová)
5. Při pokračování postupné digitalizace sbírek fotofondu provedena digitalizace 1 050 ks.
starých snímků Brna prostřednictvím nakladatelství ing. Filipa.
(Kolavíková)
6. Proveden výběr sbírkových předmětů - exponátů připravované stálé expozice „Hradní
zbrojnice“ pro fotografickou dokumentaci. Celkem bylo digitalizováno 51 předmětů ze sbírky
militarií.
(Dufek)
7. Průběžně probíhala pravidelná kontrola stavu a podmínek v depozitářích západního křídla
hradu, severozápadního bastionu a v objektu na ulici Žabovřeská.
(Dufek, Košťál, Mazáčová, Olivová, Růženecká)
8. Zajištěna odborná XRF analýza daguerrotypie inv. č. A 8592_9676 týmem Technické
univerzity v Bratislavě pod vedením doc. Mileny Rehákové, 31. 5.
(Kolavíková)
III. Oblast prezentační
A) Expozice a výstavy
1. Příprava reinstalace stálé expozice „Brno na Špilberku“ průběžně pokračovala přípravou
scénáře, textů a výběrem exponátů ve sbírkách.
(Olivová, Košťál)
2. Příprava stálá expozice „Hradní zbrojnice“ pokračovala výběrem a postupnou přípravou –
konzervací jednotlivých exponátů, prací na scénáři.
(Dufek)
3. Výstava „Symfonie kabelek“ proběhla od 26. 9., původní termín 31. 12. prodloužen do 18.
1. 2014. Probíhala příprava a realizace výstavy, tvorba koncepce, výběr a svoz exponátů
z Moravské galerie v Brně, Muzea Vysočiny v Jihlavě, od privátních sběratelek Dany
Komárkové, Lucie Hlavinkové a Ivety Hlobilové, ze střední školy uměleckoprůmyslové
v Uherském Hradišti a ze Střední školy umění a designu, stylu a módy v Brně. Tvorba a
korektury textů do výstavy a propagační skládačky. Příprava podkladů pro smlouvy o
výpůjčce. Spolupráce na výtvarném řešení, propagaci, přípravě tiskovin k výstavě. Tvorba
koncepce a realizace doprovodného programu. Tvorba základní koncepce varianty výstavy o
kabelkách „Kabelky nezbytná maličkost“ pro Muzeum Vyškovska plánované na leden až
březen 2014, výběr exponátů, texty.
Doprovodný program k výstavě: módní přehlídka studentek Střední školy umění a designu,
stylu a módy v Brně (14. 10.), akce „Kabelka a taška jako vánoční dárek (autorská móda a
doplňky) ve spolupráci se skupinou G44 (7. 12. – 10. 12.), příprava akce „Bazar kabelek“ (8.
1. 2014). Komentované prohlídky ve výstavě: pro 40 studentů Střední školy
Uměleckoprůmyslové v Uherském Hradišti - (8. 10.), pro 20 studentů etnologie Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity (17. 10.), pro 12 členů Klubu Elektron (12. 11.), pro veřejnost
(10. 12.).
(Růženecká)
4. Výstava „Ano v bílém“ ukončena 27. 1. Provedena deinstalace výstavy, ukládání exponátů
do depozitářů, vracení zapůjčených exponátů institucím i soukromým půjčitelům.
Modifikovaná repríza výstavy se konala v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě od
19. 4. do 4. 8. Zpracována koncepce reprízy výstavy, spolupráce při instalaci, ukládání
exponátů depozitářů po skončení výstavy.
(Mazáčova, Růženecká)
5. Výstava „Velká válka aneb začalo to v Sarajevu“ plánovaná na rok 2014. Průběžně
probíhala na základě studia pramenů, literatury a sbírek příprava koncepce výstavy, výběr
exponátů a obrazové dokumentace, příprava textů, a další přípravné práce pro výstavu „Velká
válka aneb začalo to v Sarajevu“ k 100. výročí první světové války plánovanou na rok 2014.
Výstava je součástí výstavního projektu Velká válka (kromě MuMB se účastní Technické
muzeum v Brně, Moravské zemské muzeum, Národní technické muzeum v Praze, Vojenský
historický ústav v Praze, Poštovní muzeum v Praze a NPÚ - SZ Konopiště). Účast na
pracovních poradách realizačního týmu (28. 6. v Technickém muzeu v Brně, 25. 9. na SZ
Konopiště a 21. 11. v Národním technickém muzeu v Praze), příprava společné propagační
skládačky, textu pro prezentaci na Regiontour 2014, příprava textu a obrazové dokumentace
pro společný katalog výstavy.
(Dufek, Košťál, Kolavíková, Olivová)
6. Výstava „Pivo a hospody v Brně“ (pracovní název) plánovaná na rok 2015. Průběžně
probíhalo studium sbírek pro výběr exponátů, příprava textů a obrazové dokumentace jako
podkladů ke zpracování scénáře výstavy (ve spolupráci s oddělením archeologie, oddělením
dějin architektury a s externím specialistou PhDr. K. Altmanem).
(Košťál)
7. Expozice ve vile Löw-Beer. Uskutečněna konzultace se scénáristou, výběr exponátů a
dokumentace částí expozice „Textilní průmysl v Brně“ a „Löw-Beerové a Brno“.
(Košťál)
8. Ve spolupráci se společností Veletrhy Brno se realizovala menší výstava o kabelkách na
veletrhu Kabo ve dnech 18. - 21. 8. Výběr exponátů, instalace a deinstalace.
(Růženecká)
9. Příprava sběratelské výstavy módních doplňků „Moje pravé já“ ve Vlastivědném muzeu
v Kyjově plánované na počátek roku 2014. Výběr exponátů, texty.
(Růženecká)
10. Pravidelná kontrola a drobné úpravy, čištění vitrín v expozicích „Brno na Špilberku“,
„Žalář národů“, „Barokní lékárna“ a „Kasematy“ proběhly před sezónou.
(Olivová)
B) Publikační činnost
1. Práce připravované:
 Z důvodů upřednostnění přípravných prací na výstavě „Velká válka aneb začalo to
v Sarajevu“ práce na statích o palných zbraních ve sbírkách Muzea města Brna a o věznici
na Cejlu na počátku 19. století pro Forum Brunense pozastavena, odevzdání odloženo.
(Dufek, Olivová)
2. Publikované práce:
 Kolavíková, J.: Porcelánový kabinet paláce Dubských v Brně. Forum Brunense 2013,
Společnost přátel Muzea města Brna, 77–78
 Košťál, P.: Planoucí láska aneb ohlédnutí za brněnskými ohňostroji doby barokní. Forum
Brunense 2013, Společnost přátel Muzea města Brna, 15–24
 Růženecká, L. – Vargová, G.: Z historie Veletrhu módy na Brněnském výstavišti 1992 –
2013. Forum Brunense 2013, Společnost přátel Muzea města Brna, 63–67
3. Spolupráce s médii:
 Rozhovor na téma dámské kabelky k výstavě Symfonie kabelek - rádio Petrov, pořad
Magazín, 30. 10.
 Reportáž o výstavě Symfonie kabelek – Česká televize, regionální zpravodajství, 1. 10.
 Reportáž o výstavě Symfonie kabelek – BTV, pořad Vlna z Brna, 19. 12.
(Růženecká)
C) Konference, semináře, přednášky, práce v odborných komisích
1. V rámci společného projektu Hvězdárny a planetária Brno, Knihovny Jiřího Mahena,
Turistického a informačního centra města Brna, Muzea města Brna, Domu umění města Brna
a Filharmonie Brno „Kulturní akademie třetího věku“ předneseny lekce:
 Brno na prahu na prahu nového věku, 25. 3., 18. 11. (Olivová)
 Brno v novém státě“ 8. 4., 25. 11. (Košťál)
2. Účast na konferencích a odborných seminářích:
Seminář „K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku II. Od konce
18. století do roku 1918“, Brno, Technické muzeum v Brně, 29. a 30. 10. (Košťál)
3. Účast na jednáních oborové komise regionální historie Moravy a Slezska AMG:
Účast na jarním zasedání komise, Brno, Moravské zemské muzeum, 28. 5. (Košťál)
Účast na podzimním zasedání komise, Kyjov, Vlastivědné muzeum v Kyjově,
11. 10. (Růženecká)
4. V historické expozici „Brno na Špilberku“ proběhlo v měsících květen, červen, říjen a
prosinec osm přednášek na téma historie vojenství a obléhání Brna Švédy v roce 1645 pro
základní a střední školy v rámci výuky dějepisu.
(Dufek)
IV. Spolupráce
A) Spolupráce s vědeckými institucemi, muzei, úřady a dalšími subjekty
1. Moravská galerie v Brně, Muzeum Vysočiny v Jihlavě, Muzeum Vyškovska - příprava
výstavy „Symfonie kabelek“, Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě - příprava
reprízy výstavy „Ano v bílém“, Vlastivědné muzeum v Kyjově - příprava výstavy „Moje
pravé já“.
(Růženecká)
2. Moravská galerie v Brně, Muzeum Brněnska, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Muzeum
Vyškovska, Muzeum regionu Valašsko, Městské muzeum ve Skutči, Národní památkový
ústav - Územní památková správa v Kroměříži a v Českých Budějovicích, Veletrhy Brno, a.s.,
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště - spolupráce zápůjčkami vybraných
sbírkových předmětů.
(Olivová, Mazáčová)
3. Společnost přátel Muzea města Brna – spolupráce na přípravě sborníku Forum Brunense
2013, redaktorské a korektorské práce, spolupráce s autory textů, s grafickým studiem.
(Košťál)
Výpomoc při vedení administrativní agendy - vyřizování korespondence a objednávek Fora
Brunense, evidence členů, vybírání členských příspěvků, vedení pokladny drobného vydání,
faktury apod.
(Mazáčová)
4. Hasičský záchranný sbor JmK v Brně - metodická výpomoc při pořádání archivu fotografií,
pro přípravu oslav 150. výročí vzniku sboru.
(Kolavíková, Olivová)
B) Badatelské využívání sbírek
1. Celkem obslouženo 31 badatelských návštěv k dějinám Brna.
(Kolavíková, Košťál, Mazáčová)
2. V rámci informačního servisu pro zájemce o historii Brna zodpovídány dotazy a
poskytovány konzultace veřejnosti, badatelům a pracovníkům MuMB telefonicky, mailem,
písemně i osobně: Bc. Pražáková - konzultace ve věci fotografií HZS JmK, M. Staňková –
vyhledání pohlednic a negativů s tématem piva, pivovarů apod. ke skenování, Tereza Donné –
materiály k Johnu Heartfieldovi, dr. Víchová – záběry z Galerie města Brna, K. Čermáková –
určení fotografa snímků stálé expozice výtvarného umění na Špilberku, p. Vystrčil –
klasicistní pavilon na špilberském svahu, Mgr. Olivová – foto z Moravských Lucemburků,
Mgr. Chatrný – fotografie Procházkova Prométhea, Mgr. Vachůt – portál domu v Mečové 2,
J. Šalamoun – dům na Bezručově 5, D. Petrášková – užití fotografií J. Marka, J. Procházková
– tamburaši v Brně kolem r. 1900, dr. Borský – dům na rohu ulic Studánka a Kopečná,
Brněnský deník Rovnost – snímky zasněženého Brna z 50. a 60. let 20. stol., nakl. Litera Brno
- pohlednice pro kalendář na r. 2014, Mgr. Navrátil – pohlednice restaurace Hlídka na
Špilberku, Z. Čižmář – brněnské skládky, popeláři apod., p. Vráželová – kino Lucerna,
Monika Macků – informace o vybombardovaném domu na Körnerově 5, dr. Chalupa (ÚOHS)
– fotografie ulic Joštovy a tř. Kpt. Jaroše, A. Kunz – plánová dokumentace k domu na
Vaňkově nám. Celkem naskenováno 229 snímků pro 11 žadatelů, badatelů a pracovníků
MuMB.
(Kolavíková)
V. Knihovna Muzea města Brna
1. Knihovna MuMB byla doplněna o 90 přírůstků odborné literatury a 55 čísel odborných
periodik z oborů zastoupených v muzeu.
(Kolavíková)
2. Do knihovního fondu zaevidována přírůstková čísla 17098 – 17187 knih a 5727 – 5751
odborných periodik.
(Olivová)
3. Přestěhování knihovního fondu tzv. Staré knihovny. V krátkém časovém limitu 1 týdne
v listopadu bylo nabaleno a přestěhováno cca 300 ks banánových přepravek knih z depozitáře
na ul. Žabovřeská, provizorní uložení v jižním křídle hradu pro definitivní uložení po úpravě
k tomu určených prostor v administrativní budově. Výpomoc při balení knih dvou pracovníků
na DPČ.
(Olivová, Košťál)
4. Z knihovního fondu bylo půjčeno 44 svazků knih, 3 ročníky periodik a 10 jednotlivých
čísel periodik, vráceno 32 svazků knih, 7 ročníků periodik a 9 jednotlivých čísel periodik.
Negativně vyřízeno 12 dalších požadavků na výpůjčky.
(Kolavíková)
4. Zajištění povinných výtisků publikací vydaných MuMB pro Národní knihovnu v Praze,
Moravskou zemskou knihovnu v Brně a Vědeckou knihovnu v Olomouci. Zajištěna
pravidelná výměna sborníku Opuscula historiae artium Semináře dějin umění FF MU za
Forum Brunense a výměna publikací vydaných MuMB s Uměleckoprůmyslovým muzeem
Praha a Wien Museum.
(Kolavíková)
6. Provedena reorganizace stávající Knihovny Muzea města Brna spočívající v přehodnocení
knihovního fondu a uložení vybraných knih v depozitáři ve Vyškově, vytvořena kartotéka
převezených titulů a celý přestavěn knihovní fond podle signatur. Ve spolupráci s oddělením
správy budov převezen a sestaven doplňující knihovní regál.
(Kolavíková, Olivová)
Oddělení dějin umění
Vedoucí oddělení: PhDr. Jana Svobodová, kurátor
Kateřina Čermáková, správce depozitáře
Mgr. Lumír Seifert, správce depozitáře, dokumentátor
I. Oblast sbírkotvorná
A) Výzkum
1. Problematika veřejných obhajob řádových studií v období 17. a 18. století:
Práce na vědeckovýzkumném projektu musely být pozastaveny vzhledem ke sníženému počtu
odborných pracovníků na pracovišti a vzhledem k prioritě zabezpečení výstav plánovaných i
výstav mimo plán.
2. Internetová encyklopedie dějin Brna:
Studium sbírek, archivních materiálů pro získávání dat a jejich průběžné doplňování do
stávajících sekcí, doplňování fotodokumentace neprobíhalo vzhledem ke sníženému počtu
odborných pracovníků na pracovišti a vzhledem k prioritě zabezpečení výstav plánovaných i
výstav mimo plán.
B) Tvorba sbírek
Akvizice výtvarných děl současných brněnských umělců nezastoupených ve sbírce MuMB s
ohledem na novou expozici umění 2. poloviny 20. století a počátku 21. století v Brně nebyly
z úsporných důvodů realizovány.
II. Oblast tezaurační
A) Evidence sbírek
1. Do I. stupně evidence byly zaevidovány 3 sbírkové předměty, (Laco Garaj, Tanečník; Milan
Kolařík, Atlantida a Nové časy).
(Čermáková, Seifert)
2. Do formuláře PC programu DEMUS - výtvarné umění bylo převedeno celkem 1387
evidenčních záznamů sbírkových předmětů. Provedena revize a oprava údajů v tabulkách
osobností. Účast na školení o úpravě dat pořádaném CITEM Moravského zemského muzea.
(Čermáková, Seifert)
3. Agenda spojená se zápůjčkami sbírkových předmětů obsáhla celkem 6 smluv o výpůjčce,
18 smluv pro výpůjčku od soukromých osob a 7 licenčních smluv. Smlouvy o výpůjčce pro:
Moravskou galerii v Brně (výstava „Rytmy + pohyb + světlo. Impulzy futurismu v českém
umění“, 12 položek), Společnost Topičova salonu Praha (výstava „Jánuš Kubíček“, 2
položky), Městskou knihovnu Hradec Králové (panely z výstavy Jiří Trnka, 26 ks),
Východoslovenskou galériu Košice (obrazy Františka Foltýna, 2 ks), Muzeum města Tišnova
(výstava „ Bohuslav Fuchs na Tišnovsku“, 13 položek), Brněnské vodárny a kanalizace
(výstava „Sto let březovského vodovodu“, 1 položka). Smlouvy o výpůjčce pro půjčitele do
MuMB na výstavy: Ludvík Voneš / Malba, kresba, grafika (177 ks), Petr Jedlička /
Retrospektiva / Života běh (112 ks), Vladimíra Sedláková / Retrospektiva (80 ks), Krystalíza
her (19 ks), Josef Lada (160 ks), Můj dům, můj hrad / Vladimír Franz a Ida Saudková (162 a
17 ks). Smlouvy o výpůjčce pro půjčitele do MuMB do stálé expozice „Od moderny po
současnost“ (Dalibor Chatrný, Pavel Korbička, Tomáš Hlavenka, Milan Houser, Sonny Halas,
Petr Dub, Teodor Rotrekl, Jan Spěváček, Lukáš Orlita, Pavel Rudolf, Václav Kočí, Zdeněk
Halla, 18 ks).
Smlouvy licenční pro: Nadaci Universitas (15 fotografií děl pro monografii Jiřího Hlušičky o
Antonínu Širůčkovi), Univerzitu Palackého Olomouc (1 fotografie pro publikaci „Město
v baroku, baroko ve městě“), PhDr. Ondřeje Jakubce (1 fotodokumentace epitafu Michaela
Reicha k příspěvku v Českém časopisu historickém 1/2013), Filozofickou fakultu
Masarykovy univerzity (1 fotografie J. I. Sadlera pro publikaci Dr. Suchánka „Triumf
obnovujícího se dne. Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století“), Filozofickou
fakultu Masarykovy univerzity (17 fotografií pro soupis realizací Ondřeje Schweigla ke
studijním účelům), Národní památkový ústav – ústřední pracoviště Praha (1 fotografie R. de
Souches do publikace „Francouzské umění“), M. Kollárovou (4 fotografie tapiserií M.
Kollárové pro publikaci „Tkané tapiserie a oděvy, obrazy“).
(Čermáková, Seifert)
B) Inventarizace sbírek
Inventarizace části podsbírky výtvarné umění, umělecké řemeslo – fondy obrazů, soch,
užitého umění, grafiky a kresby v celkovém rozsahu 357 inv. čísel a 63 př. čísel proběhla
v období od 21. 2. do 29. 3.
(Čermáková, Seifert, Svobodová)
C) Péče o sbírky
1. Dokončena nová lokace sbírek užitého umění (knižní vazby, cínařská dílna) v depozitáři v
SZ bastionu.
(Seifert)
2. Výběr sbírkových předmětů obrazového fondu starého a nového umění (obrazy, sochy,
grafika a kresby) pro digitalizaci. Digitalizováno 107 diapozitivů - obrazů pro prezentaci na
PC ve stálé expozici „Od moderny po současnost“, digitálních fotografií zhotoveno 299 pro
prezentaci na PC ve stálé expozici „Od moderny po současnost“, 270 pro Katalog stálé
expozice „Od moderny po současnost“ (139 z expozice, 75 z depozitáře, 50 kreseb, 10 soch),
17 (sochy Ondřeje Schweigla) pro soupis realizací ke studijním účelům pro FF MU, 13 pro
monografii Jiřího Hlušičky Antonín Širůček, 1 (obraz Raduita de Souches) pro publikaci NPÚ
„Francouské umění“, 1 pro katalog k výstavě Ludvíka Voneše, 1 v rámci zápůjčky pro
Topičův salon, 1 model pomníku inv. č. 50.325.
(Čermáková, Seifert, Svobodová)
3. Digitalizace děl Jaroslava Krále pro připravovanou monografii dokončena zhotovením
digitálních snímků pěti obrazů ve správě jedné instituce a ve vlastnictví tří soukromých
majitelů.
(Čermáková)
4. Průběžně probíhala pravidelná kontrola stavu a podmínek v depozitářích a stálých expozic i
výstavních prostor uměleckých sbírek, dlouhodobá měření vlhkosti a teploty.
(Čermáková, Seifert)
III. Oblast prezentační
A) Expozice a výstavy
1. Tvorbu koncepce a výběr exponátů stálé expozice „Od moderny po současnost“ (galerie
výtvarného umění 2. poloviny 20. století a počátku 21. století) provedla externě PhDr. Ilona
Víchová. Vernisáž proběhla 30. 5.
Konzultace s autorkou, zajišťování vybavení výstavních prostor, koordinace prací.
(Svobodová)
Příprava exponátů, balení, transport, asistence při instalaci, příprava sbírkových předmětů pro
dokumentaci v PC programech, příprava materiálů a asistence při digitalizaci sbírkových
předmětů pro katalog stálé expozice „Od moderny po současnost“, obměna exponátů z papíru
(knihy Jindřicha Svobody).
(Čermáková, Seifert)
2. Koncepce využití prostor chodby pro prezentaci grafik a užitého umění 18. a 19. století
připravena, realizace z technických a časových důvodů přeložena na I. Q 2014.
(Svobodová)
3. Výstava „Ludvík Voneš / Malba, kresba, grafika“ proběhla v termínu od 27. 3. do 3. 4.
Tvorbu koncepce a výběr exponátů provedla externě PhDr. Ilona Víchová.
Konzultace s autorkou, koordinace prací.
(Svobodová)
Příprava exponátů, balení, transport, paspartování, rámování, instalace, deinstalace, balení,
odvoz a vracení obrazů.
(Čermáková, Seifert)
4. Výstava „Petr Jedlička / Života běh / retrospektiva“ se uskutečnila v termínu od 11. 4.
do 2. 6. Tvorbu koncepce a výběr exponátů provedla externě PhDr. Jiřina Hockeová.
Konzultace s autorkou, koordinace prací.
(Svobodová)
Příprava exponátů, balení, transport, paspartování, rámování, instalace, deinstalace, balení,
odvoz a vracení obrazů.
(Čermáková, Seifert)
5. Interaktivní výstava „Krystalíza her“ probíhala v termínu od 31. 5 do 27. 10. Tvorbu
koncepce a výběr exponátů provedl externě Petr Nikl.
Konzultace s autorem, koordinace prací se zapůjčitelem výstavy Audabiac o. s.
(Svobodová)
Překládání a transport beden s exponáty od SZ bastionu do výstavních prostor v I. patře
jižního křídla, asistence při instalaci, deinstalace, balení a příprava exponátů k transportu.
(Seifert)
6. Výstava „Vladimíra Sedláková / retrospektiva“ trvala od 20. 6. do 18. 8. Tvorbu koncepce
a výběr exponátů provedla externě PhDr. Kaliopi Chamonikola, PhD.
Konzultace s autorkou, koordinace prací.
(Svobodová)
Přeprava exponátů, paspartování, instalace, deinstalace, balení a příprava exponátů
k transportu.
(Čermáková, Seifert)
7. Vánoční výstava pro děti „Josef Lada“ započala 14. 11. a trvala do 26. 1. 2014. Výběr
tématu, tvorba koncepce a výběr exponátů ve spolupráci s vnukem malíře, tvorba textů do
výstavy a do doprovodného tiskového materiálu, zajištění transportu exponátů, spolupráce při
instalaci.
(Svobodová, Čermáková, Seifert)
8. Výstava „Jiří Trnka. Tajemná zahrada pohádek“ ukončena 27. 1. Deinstalace a balení
exponátů
(Čermáková, Seifert, Svobodová)
Vracení zapůjčených exponátů do Moravské galerie v Brna a privátním vlastníkům v Praze.
(Svobodová)
9. Výstava „Můj dům, můj hrad / Vladimír Franz a Ida Saudková“ se realizovala mimo plán
v termínu od 21. 11. do 26. 1. 2014. Společně s autory tvorba koncepce a výběr exponátů,
tvorba textů do propagačních materiálů.
(Svobodová)
Transport exponátů z Dožic a z Prahy, asistence při instalaci.
(Svobodová, Seifert)
B) Publikační činnost
1. Publikované práce:
 Svobodová, J.: Života běh Petra Jedličky nyní na Špilberku. Brno Business & Style
5/2013, 56
 Svobodová, J.: Špilberk v novém nabízí řadu zajímavých výstav. Brno Business & Style 78/2013, 54
 Svobodová, J.: Ohlédnutí Vladimíry Sedlákové. Brno Business & Style 7-8/2013, 52
 Svobodová, J.: Josef Lada na Špilberku. Brno Business & Style 12/2013, 29
 Svobodová, J.: Můj dům, můj hrad. Vladimír Franz & Ida Saudková, Brno Business &
Style 12/2013, 26
2. Spolupráce s médii:
 Rozhovor s Vladimírou Sedlákovou. Brno Business & Style 7-8/2013, 53
 Rozhovor s Vladimírem Franzem. Mým principem je nehledání, ale nalézání. Brno
Business & Style 12/2013, 27
 Propagace probíhajících výstav a připravovaného programu Ladovská mikulášská
zabijačka – BTV, 5. 11.
 Rozhovor – pozvánka na výstavu Josefa Lady – Česká televize – TS Brno, 6. 11.
 Rozhovor – pozvánka na výstavu Josef Lada – Česká televize – TS Brno, 27. 11.
(Svobodová)
C) Konference, semináře, přednášky, práce v odborných komisích
1. Účast na odborných konferencích a seminářích:
 Seminář „Bezpečnost muzejních sbírek III. Minimální standard zabezpečení muzeí
výtvarných umění“, Praha, Národní galerie, 10. 6. (Svobodová)
2. Přednášky:
 Přednáška ve výstavě „Jiří Trnka. Tajemná zahrada pohádek“ pro Klub přátel výtvarného
umění, 9. 1.

Přednáška ve výstavě „Jiří Trnka. Tajemná zahrada pohádek“ pro seniory - býv.
zaměstnance Masarykovy univerzity, 7. 1.
 Beseda s Vladimírou Sedlákovou ve výstavě „Vladimíra Sedláková / retrospektiva“, 15. 8.
 Přednáška ve výstavě „Josef Lada“ pro Klub přátel výtvarného umění, 27. 11.
(Svobodová)
3. Práce v odborných komisích:
Komise NPÚ 4. 2., 15. 4., 24. 6., 18. 11.
Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací z programu ISO MK ČR, Praha, 8. 3.
Komora odborných pracovníků Rady galerií ČR, Praha, 3. 4., 5. 6., 4. 12.
Pracovní skupina k projektu „Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR“ Rady galerií
ČR, Praha, 29. 8., 19. 9., 27. 9., 22. 11.
Senát Rady galerií ČR, Zlín, 15. - 16. 10.
(Svobodová)
IV. Spolupráce
A) Spolupráce s vědeckými institucemi, muzei, úřady a dalšími subjekty
Moravská galerie v Brně, Východoslovenská galéria Košice, Muzeum J. A. Komenského
Uherský Brod, Muzeum města Tišnova, Městská knihovna Hradec Králové, Společnost
Topičova salonu Praha, Brněnské vodárny a kanalizace a s. - spolupráce zápůjčkami vybraných
sbírkových předmětů.
(Čermáková, Seifert, Svobodová)
B) Badatelské využívání sbírek
Konzultace k bakalářským a diplomovým pracím, vyhledávání a příprava sbírkových
předmětů ke studiu: Lukáš Václavík - dílo Jiřího Šindlera (diplomová práce), Jana Kotrlová fotografie Linky Procházkové (diplomová práce), Mgr. Faltysová, P. Nývlt – dílo Josefa L.
Šichana, M. Svobodová - dílo Zdeňka Rossmanna, PhDr. Jana Vránová – dílo Miroslava
Šimordy (příprava výstavy v Galerii Ars), Mgr. Martina Šviková – dílo Bohumíra Matala
(příprava výstavy)
(Svobodová, Čermáková, Seifert)
Oddělení dějin architektury
Vedoucí oddělení: Mgr. Jindřich Chatrný, kurátor
Ing. Jiří Habarta, správce depozitáře
PhDr. Lenka Kudělková, kurátor
MgA. Jiří Pikous, správce depozitáře
I. Oblast sbírkotvorná
A) Výzkum
1. Vědeckovýzkumné projekty:
a) Projekt „Život a dílo architekta Emila Králíka 1880–1946“ řešený ve spolupráci s Krajskou
galerií výtvarného umění ve Zlíně (PhDr. L. Horňáková) průběžně pokračoval studiem a
excerpcí archivních fondů i dalších pramenů v Archivu města Brna, Moravském zemském
archivu, Archivu VUT v Brně, Archivu města Prostějova, na Stavebním odboru Městského
úřadu Luhačovice, v Muzeu umění Olomouc, Uměleckoprůmyslovém museu v Praze,
Národním technickém muzeu v Praze aj, studiem a excerpcí dobové i současné literatury,
průzkumem v terénu (Brno, Luhačovice, Prostějov), pořizováním fotodokumentace (Nájemný
dům – Kotlářská 7, Brno; Lázeňský dům Bedřicha Smetany, Lázeňské nám. 308, Luhačovice;
Rodinný dům manželů Sedláčkových, Antonína Procházky 28, Brno).
(Chatrný)
b) Projekt „Činnost a zhodnocení bývalého Výzkumného ústavu výstavby a architektury
(VÚVA) v Brně“ průběžně pokračoval studiem archivního fondu a knihovny VÚVA (nyní
Ústav územního rozvoje Brno) s prioritním zaměřením na ediční činnost ústavu, včetně
rešerší bibliografie k tématu Panelová sídliště zpracovávaného v rámci programu NAKI
(získáno 520 záznamů z tzv. řady Zprávy VÚVA, 127 záznamů z periodik, 25 záznamů
z publikací), a rozhovory s pamětníky – bývalými pracovnicemi ústavu (E. Rozehnalová, J.
Kocourková, K. Matoušková).
(Chatrný)
c) Práce na publikaci s pracovním názvem „Jan Vaněk a jeho činnost pro Pražský hrad“
připravované ve spolupráci s Archivem Pražského hradu a Archivem města Brna spočívaly v
pokračování ve studiu a excerpci archivních fondů a dalších pramenů v Archivu Pražského
hradu, Archivu města Brna, Moravském zemském archivu, soukromém archivu rodiny prof.
Morávka a ve studiu dobové literatury.
(Chatrný)
d) Spoluřešitelství projektu „Panelová sídliště v České republice jako součást městského
životního prostředí. Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu“ řešeného v rámci
programu NAKI 2013 – 2017 ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze,
nositelem projektu pokračovalo v návaznosti k vybraným typům sídlišť v jednotlivých krajích
studiem a excerpcí archivních fondů, muzejních sbírek a dalších pramenů v Oddělení dějin
architektury Muzea města Brna, Krajské galerii výtvarného umění Zlín, Muzeu umění
Olomouc, v Archivu města Brna, Moravském zemském archivu, studiem a rešeršemi z
dobové i současné literatury k tématu včetně scanování (zpracováno 83 položkových
souborů), průzkumem a dokumentací v terénu (Medlánky, Lesná, Bohunice I a II, Jundrov,
Juliánov, Žabovřesky, Vinohrady, Řečkovice) a doplňováním elektronické databáze projektu).
Spoluřešitel projektu je prioritně zaměřen na bytovou kulturu v rámci celorepublikového
výzkumu a je v pozici garanta projektu pro Jihomoravský kraj.
(Chatrný)
e) Práce na projektu „Architekt František Kalivoda – Korespondence“ plánovaném ve
spolupráci s ÚDU AV ČR jako nositelem projektu GAČR (2013 – 2015) neprobíhaly
z důvodu neudělení grantu.
2. Dlouhodobý program výzkumu meziválečných interiérů, brněnských nábytkových firem,
živností, prodejen, architektonických a designérských osobností se v návaznosti na
připravovanou koncepci katalogu sbírky nábytku z let 1918–1948 z fondu Oddělení dějin
architektury a doplňování sbírkového fondu nábytku soustředil na studium a excerpci
archivních fondů v Archivu města Brna a v Moravském zemském archivu se zaměřením na
firmy: Tomáš Bílek – výroba nábytku, Jaroslav David – stavební a nábytkové stolařství,
Jaroslav Pohl – stolařský závod pro stavbu a nábytek, Alois Mašnegl – stolařství, Josef
Rathuský – stavební a nábytkové stolařství, František Rauniger – stavební a nábytkové
stolařství, Rajmund Vlček – stolařství a sklad nábytku, František Vykouřil – výroba a sklad
nábytku, Alois František Vaňura – továrna na nábytek a dřevěné zboží, František Kubásek –
strojní stolárna. Dále pokračovalo studium a excerpce dobových periodik (Československý
truhlář, Český interieur, Wohnungs Kultur, Byt a Umění, Die Pyramide, Die Wohnung, Náš
domov, Domus aj.), reklamních letáků a firemních katalogů a výzkum v terénu.
(Chatrný)
3. Dlouhodobý program výzkumu brněnské meziválečné architektury průběžně pokračoval
terénním výzkumem, studiem a excerpcí archivních fondů v Moravském zemském archivu a
studiem a excerpcí literatury, dobových periodik (Forum, Kronika řemesel, živností a
obchodu) a magazínů se zaměřením na brněnské stavitelské firmy Boleslav Bloudek, Hugo
Eisler, Leopold Drucker, Vincenc Kolbinger, Stanislav Neděla, Vladimír Stavíček, Hubert
Svoboda, Engelbert Weiss ad. Doplňován elektronický katalog obytných staveb, obchodních
domů, prodejen a obchodních portálů (obchody: Moritz Hartmann, Emma Javůrková, Adolf
Jebavý, Julius Meinl, OD Rudolf Zöllner, Dr. A. Oetker, Jos. Olivo, P. Oppenheim, OD Karel
a Robert Plaček, Josef Goldstein a Julius Gruber; obchodní portály: Klauber Josef, AutoMoravia, „Eton“ – kravaty, Lang Bernhard, Veselý Richard, Šmerda Josef, Škarolek
Leopold, Kalivoda František, Král Josef, Olivo Giuseppea, obchodní domy: Brouk a Babka;
cukrárny: Adolf Dědek, Alois Dorotík, Karel Gassenheimer aj.). Výzkumná činnost
zaměřována také k tématu restaurace a pohostinství v rámci přípravy výstavy „Pivo a hospody
v Brně“ (pracovní název) plánované na rok 2015 (ve spolupráci s oddělením archeologie,
oddělením historie a s externím specialistou PhDr. K. Altmanem z EÚ AV ČR).
(Kudělková)
4. Studium archivních pramenů, literatury a sbírek využíváno pro získávání dat a jejich
průběžnému doplňování do stávajících sekcí Internetové encyklopedie dějin Brna, doplňování
fotodokumentace ze sbírkových fondu oddělení k jednotlivým sekcím, konzultace k heslům
(architekti, designéři, výstavy) se zaměřením na stavby 19. a 20. století.
(Chatrný, Kudělková)
B) Tvorba sbírek
Přírůstky do sbírek darem: kostra křesla, Jan Vaněk, kolem 1950; etažérka, Jan Vaněk – Petr
Dillinger, kolem 1950; knihovnička z produkce Krásná jizba, 70. léta 20. století; soubor
křesel, židlí, stolů, knihoven z depozitu ČR Brno (některé kusy budou zařazeny do sbírkového
fondu nábytku); soubor nábytku (atypicky upravený jídelní stůl + 4 židle) z produkce
Spojených UP závodů Brno, 1939; soubor nábytku (pohovka + 2 křesla), Emanuel a Josef
Kittrichovi (?), kolem 1950; druhá část souboru celoživotního díla architekta Ivana Rullera.
(Chatrný)
II. Oblast tezauracní
A) Evidence sbírek
1. Převod přírůstků do sbírek z I. do II. stupně evidence z personálních a technických důvodů
i řešení prioritních a aktuálních úkolu oddělení pozastaven.
2. V Centrální evidenci sbírek MK ČR aktualizována evidence podsbírky architektura
přírůstkovými čísly 147/2013, 252/2013, 251/2013.
(Chatrný)
3. Do databázového programu DEMUS převedeno z fondu „Nová sbírka“ (plánová,
fotografická, výtvarná a písemná dokumentace) 1058 evidenčních záznamů (inv. č.) fondu
architekta M. Chlada a 414 evidenčních záznamů (inv. č.) fondu architekta J. Marka.
(Kudělková)
B) Inventarizace sbírek
Inventarizace části podsbírky architektura fond nábytku v celkovém rozsahu 15 př. čísel
proběhla v období od 21. 2. do 29. 3. Dokončeno předávání sbírek fondu nábytku správci
depozitářů.
Provedena revize fondu plánové, fotografické, výtvarné a písemné dokumentace tzv. Nová
sbírka k předávání sbírek správci depozitářů (fond Jiří Kroha – 5 115 inv. č. v rozmezí
273178–278292, z toho 4 368 inv. č. plánovaná inventarizace v rozmezí čísel 273178–
277545).
Provedena sumarizace inventarizace podsbírky architektura, v letech 2002–2012
inventarizováno celkem 60 510 inv. č. a 78 př. č.
(Chatrný, Habarta, Pikous)
C) Péče o sbírky
1. Digitalizace sbírek:
a) Proveden výběr a poskytována asistence při digitalizaci vybraných sbírkových předmětů –
plánové dokumentace z fondu pozůstalosti Bohuslava Fuchse velkoformátovým skenerem s
CCD snímačem. Celkem digitalizováno 1 113 inv. č. (216271, 217669, 217673, 217675–
217676, 217970, 217973–218070, 218.080–218095, 218111–218129, 218136, 218140,
218152–218157, 218198, 218200–218203, 218208, 218212, 218215, 218216, 218238–
218290, 218293–218362, 218365–219169, 219334–219361).
(Pikous)
b) Průběžně probíhalo ukládání digitalizovaných sbírek (plánová, fotografická, výtvarná a
písemná dokumentace) a doplňkové dokumentace (vernisáže, výstavy) do elektronické
databáze na interní server – fondy B. Rozehnal, B. Babánek, B. Čermák, B. Fuchs, F.
Kalivoda, F. Zounek, J. Grunt, J. Kumpošt, J. Kroha, J. Kranz, M. Kyselka, V. Dvořák, V.
Fischer, Nábytek, Lapidárium, Veduty aj.
(Chatrný)
2. Průběžně probíhala pravidelná kontrola stavu uložených sbírek a podmínek v depozitářích,
vyhledávání a příprava sbírkových předmětů pro výstavy i stálé expozice v rámci muzea či v
dalších institucích, pro domácí a zahraniční badatele, včetně zpětného ukládání.
Zajištěno a provedeno stěhování sbírkových fondů (sbírky historického nábytku, modelů,
lapidária a kovů) ze Špilberku a provizorních skladů na ul. Žabovřeská do depozitářů
v objektu ve Vyškově.
(Habarta, Pikous)
3. Průběžně probíhala konzultace konzervátorských zásahů na sbírkových předmětech
prováděných Pracovištěm péče o sbírky.
(Chatrný, Habarta, Pikous)
III. Oblast prezentační
A) Expozice a výstavy
1. Reinstalovaná stálá expozice „O nové Brno. Brněnská architektura 1919–1939“ otevřena
30. 5. Tvorba koncepce, textů, podkladů do prezentačních PC programů, výběr exponátů,
zajišťování vybavení výstavních prostor, asistence při instalaci, koordinace prací.
(Chatrný, Kudělková)
Příprava exponátů, transport, instalace.
(Habarta Pikous)
2. Výstava „Růžena Žertová – architektka, designérka, výtvarnice“ proběhla v termínu od
12. 9. do 20. 10. Tvorbu koncepce a výběr exponátů provedla externě Ing. arch. Petra
Gajdová.
Konzultace s autorkou, koordinace prací.
(Chatrný)
Příprava exponátů, balení, transport, instalace, deinstalace, balení, odvoz a vracení exponátů.
(Pikous, Habarta)
3. Výstavu „Bedřich Rozehnal. Architekt, který změnil standard nemocničního prostředí“
uspořádal Institut rozvoje a plánování hlavního města Prahy ve spolupráci s Muzeem města
Brna v Sále architektů Staroměstské radnice v Praze, zahájena byla 14. 11. a potrvá do 30. 3.
2014. Tvorba koncepce, konzultace s pořadatelem, asistence při instalaci.
(Chatrný)
4. Výstavu „Nový svět Bohuslava Fuchse na Tišnovsku“ uspořádalo ve dnech 1. 9. – 22. 9.
Muzeum města Tišnova ve spolupráci s Muzeem města Brna. Tvorba koncepce, konzultace
s pořadatelem, asistence při instalaci.
(Chatrný, Pikous)
5. Příprava expozice Bohuslava Fuchse ve Všechovicích, FA VUT Brno ve spolupráci
s Muzeem města Brna, realizace plánována na rok 2014. Konzultace prací na scénáři,
předběžný výběr exponátů.
(Chatrný, Pikous)
6. Expozice ve vile Löw-Beer. Uskutečněna konzultace se scénáristou, výběr exponátů a
dokumentace částí expozice „Bydlení v secesi“ a „Brněnská architektura 1918–1939“.
(Chatrný, Kudělková)
7. Výstava „Pivo a hospody v Brně“ (pracovní název) plánovaná na rok 2015. Průběžně
probíhalo studium pramenů, literatury a sbírek ke zpracování scénáře výstavy (ve spolupráci
s oddělením archeologie, oddělením historie a s externím specialistou PhDr. K. Altmanem).
(Kudělková)
8. Příprava výstavy „Kavárna Savoy“ v prostorách brněnské kavárny Savoy, realizace
plánována na léto 2014. Jednání s pořadatelem, předběžný výběr exponátů.
(Kudělková)
9. Příprava výstavy „Dílo architekta Ernsta Wiesnera“, realizace plánována na jaro 2014.
Jednání s pořadatelem - Židovská obec Brno, předběžný výběr exponátů.
(Kudělková)
B) Publikační činnost
1. Práce připravované:
 Monografie Architekt Emil Králík 1880–1946, Muzeum města Brna a Krajská galerie
výtvarného umění ve Zlíně. Studium a excerpce archivních fondů, dobové i současné
literatury, průzkum v terénu, pořizování fotodokumentace, shromažďování obrazové
dokumentace. (Chatrný)
 Publikace s pracovním názvem Jan Vaněk a jeho práce pro Pražský hrad, Muzeum města
Brna a Archiv Pražského hradu. Dořešení konceptu publikace (rozšíření tématu, původně
zaměřeného prioritně na Vaňkovu činnost pro Alici Masarykovou, o architektovu práci
pro brněnskou redaktorku a vydavatelku Annu Morávkovou - Kancnýřovou), práce na
textech, shromažďování obrazové dokumentace, jednání se spoluautory (M. Halata, L.
Zadražilová) a s grafikem, příprava obrazové přílohy, zajištěn sponzorský příspěvek
v celkové výši 120.000,- Kč. (Chatrný)
 Katalog nábytku 1918–1945 ze sbírek Muzea města Brna, práce na koncepci,
shromažďování obrazové dokumentace (Chatrný)
 Publikace „Architekt Bedřich Rozehnal – korespondence z vězení“, Suplementum
sborníku Brno v minulosti a dnes. Tvorba textu, editorské práce. (Chatrný)
 Publikace „Dějiny Brna, V, kapitola Architektura“, Archiv města Brna. Excerpce
literatury, shromažďování dokumentace. (odevzdání – červen 2016). (Chatrný)
 Příspěvek „Příběh časem zavátý – Vladimír Mareček“ Sborník Uměleckoprůmyslového
musea v Praze. Tvorba textu, shromažďování dokumentace (odevzdání – duben 2014).
(Chatrný)
 Monografická hesla pro Allgemeines Künstlerlexikon, De Gruyter Mnichov – příprava
hesel F. L. Gahura, M. Gillwann, E. Göttlicher a J. Grunt. (Kudělková)
 Monografická hesla do Biografického slovníku českých zemí – příprava hesel: P.
Ferrabosco, H. Fanta, V. Fischer, M. Fleischhacker, H. Foltýn, L. von Förster, B. Fuchs.
(Kudělková)
2. Publikované práce:
 Červená, R. – Chatrný, J. (eds.): Brněnský Prométheus. Nad obrazem Antonína Procházky
Prométheus přinášející lidstvu oheň. Archiv města Brna, Brno 2013
 Černoušková, J. – Chatrný, J. – Pernesová, J. (eds.): Grete Tugendhat. František
Kalivoda. Brno 1968–1969. Nadační fond vila Tugendhat ve spolupráci s Muzeem města
Brna, Brno 2013
 Sedlák J. (ed.): Slavné brněnské vily. 77 domů s příběhem. Foibos Books 2013. Jindřich
Chatrný – Hesla: Rodinný dům Marie a Jaroslava Štěpánových, s. 78–81; vila Antonína
Slavíka, s. 165–167; vlastní rodinný dům Josefa Poláška, s. 177–180; vlastní rodinný dům
Josefa Kranze, s. 181–183; rodinný dům Ludmily Vařechové Markesové, s. 190–191;
malá činžovní vila Boženy a Karla Míčkových, s. 200–201; víkendový dům Vojtěcha
Kyjovského, s. 211–213






Sedlák, J. (ed.): Slavné brněnské vily. 77 domů s příběhem. Foibos Books 2013. Lenka
Kudělková – Hesla: Vila fy. bratří Gutmannů, s. 86–87; vila Eduarda Münze, s. 108–110;
rodinný dům Willyho Lea Steina, s. 111–112; vila Herminy a Alfeda Stiassnych, s. 127–
130; vila Waltera Neumarka, s. 133–134; vila Gustava Haase, s. 144–147; rodinný dům
Herminy Weiglové, s. 184–186
Kudělková, L.: Osobnosti brněnské architektury V. Jan Víšek. Brno Business & Style 1–
2/2013, 52–53
Kudělková, L.: Osobnosti brněnské architektury VI. Josef Polášek. Brno Business & Style
4/2013, 48–49
Kudělková, L.: Osobnosti brněnské architektury VII. Jindřich Kumpošt. Brno Business &
Style 6/2013, 50–51
Kudělková, L.: Osobnosti brněnské architektury VIII. Jaroslav Grunt. Brno Business &
Style 9/2013, 48–49
Kudělková, L.: Osobnosti brněnské architektury IX. Miloslav Kopřiva. Brno Business &
Style 11/2013, 60–61
3. Spolupráce s médii:
 Česká televize - natáčení televizního pořadu Literární revue 333 – ČT 2, vysíláno 8. 5.,
11. 5., 14. 5.
 Český rozhlas Brno – pořad Sedmé nástupiště, premiérové vysílání 1. 12.
(Chatrný)
4. Ostatní práce:
Oponentní posudky pro FAVU VUT Brno, lektorské posudky pro nakladatelství VUTIUM,
booklet hudebního nosiče „Brněnský Prométheus“ (sponzorské zajištění realizace, koncepce,
redakce aj.).
(Chatrný)
Aktualizace vybraných kapitol monografie „Prof. ing. arch. I. Ruller“, Brno 2004 pro webové
stránky architekta, propagační materiály kina Scala (texty o stavební historii budovy Dopz aj.)
ve spolupráci s K. Altmanem – EÚ AV ČR.
(Kudělková)
C) Konference, semináře, přednášky, práce v odborných komisích aj.
1. V rámci společného projektu Hvězdárny a planetária Brno, Knihovny Jiřího Mahena,
Turistického a informačního centra města Brna, Muzea města Brna, Domu umění města Brna
a Filharmonie Brno „Kulturní akademie třetího věku“ předneseny lekce:
 Brno v novém státě“ 8. 4., 25. 11.
 Historie brněnského výstaviště, 16. 12.
(Kudělková)
2. V rámci pokračování projektu „Program 50+“ uskutečněny procházky s výkladem o:
 architektuře ulic Cihlářská, Botanická, Bayerova a Kotlářská ulice, 23. 4.
 architektuře ulic Kotlářská, Kounicova, Veveří a Akademického nám., 8. 10.
 architektuře Králova Pole, 5. 11.
(Kudělková)
3. Přednášky:
 Komentované prohlídky expozice „O nové Brno. Brněnská architektura 1919–1939“ pro
posluchače FA VUT, 16. 10., 14. 11.

Komentovaná prohlídka expozice „O nové Brno. Brněnská architektura 1919–1939“ pro
studenty SŠUD, 5. 12.
 Komentovaná prohlídka výstavy „Bedřich Rozehnal. Architekt, který změnil standard
nemocničního prostředí“, Praha, 4. 12.
 Prohlídka vily Tugendhat s výkladem pro sponzory, 12. 6.
 Beseda s architektkou Růženou Žertovou ve výstavě „Růžena Žertová – architektka,
designérka, výtvarnice“, 20. 10.
 Celodenní exkurze po brněnských architektonických památkách v lokalitách Černá Pole a
Stránice pro členy Muzejního spolku Uherské Hradiště, 20. 4.
 Komponovaný večer u příležitosti 75. výročí slavnostního předání obrazu Antonína
Procházky Prométheus přinášející lidstvu oheň Masarykově univerzitě v Domě umění
města Brna, 19. 12.
(Chatrný)
 Přednáška „Zmizelý svět brněnských kaváren“, II. část, pro Židovskou obec Brno, 15. 2.
 Komentovaná prohlídka expozice „O nové Brno. Brněnská architektura 1919–1939“ pro
zástupce Magistrátu města Lipska, 23. 7.
 Komentovaná prohlídka expozice „O nové Brno. Brněnská architektura 1919–1939“ pro
členy brněnského Klubu výtvarného umění, 12. 10.
(Kudělková)
4. Práce v odborných komisích:
 Archiv města Brna, člen redakční rady sborníku „Brno v minulosti a dnes“
(Chatrný)
 Dům umění města Brna, členství v odborném dohledu projektu „Brněnský architektonický
manuál“
(Chatrný, Kudělková)
IV. Spolupráce
A) Spolupráce s vědeckými institucemi, muzei, úřady a dalšími subjekty
1. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Archiv
Pražského hradu - spolupráce na vědeckovýzkumných a publikačních projektech
(Chatrný)
2. Ostatní muzea a další instituce - spolupráce v oblasti výstavní, zápůjčkami vybraných
sbírkových předmětů a reprodukování sbírek v publikacích, sbornících aj.: Muzeum
Kosmonosy (18 sb. předmětů); Kultura města Mladá Boleslav, p. o. (15 sb. předmětů);
Nakladatelství Host (35 sb. předmětů); Muzeum města Tišnova (60 sb. předmětů); FA VUT
Brno (1 200 sb. předmětů); nakladatelství Lidové noviny (3 sb. předměty); NPÚ ÚOP
v Ostravě (19 sb. předmětů); Archiv města Brna (35 sb. předmětů); Muzeum hlavního města
Prahy (1 sb. předmět); Institut rozvoje a plánování hlavního města Prahy (95 sb. předmětů);
Galerie architektury Brno (250 sb. předmětů); Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka (1
sb. předmět); NPÚ ÚPS v Kroměříži (1 sb. předmět); NPÚ ÚOP v Ostravě (4 sb. předměty)
(Chatrný, Habarta, Pikous)
B) Badatelské využívání sbírek
F. Vrána – dílo O. Pořísky v Jundrově; kavárna Lido na Veslařské; A. Losická – Erwin
Wiesner; P. Matěj – Pořískovy čekárny pouliční dráhy v Brně; H. Chybíková – Palác
Convalaria; J. Oberreiterová – vila v Horních Dubenkách od B. Turečka; A. Dufková –
cukrárna Stojanovič v Brně; K. Haberlandová – dílo J. Marka; R. Spála – H. Ferstel; M.
Gelová – Meziválečné výstavy architektury v Evropě (Kolonie Nový dům); P. Nováková –
Regenerace vnitřní blokové zástavby (Tučkova, Botanická, Bayerova ul.); D. Krátký –
Masarykova socha na VSK; J. Browning – O. W. Neumark; R. Udžan – Brněnští židovští
architekti; R. Vateha – stavby na Hybešově ul.; M. Kučerová – Z. Egri; I. Haška – J.
Fleischhacker; J. Kloudová – Obchodní dům Dyje ve Znojmě; Z. Morávková – kavárna
Evropa; P. Bregantová – C. Hálová-Jahodová; V. Schildberger – kavárna Esplanade; L.
Vašíčková – Meziválečné sociální bydlení na Moravě; J. Tesař – Vila A. Tesaře, Brno; V. Fic
– Bratři Kubové, vojenské pevnosti na hranicích jižní Moravy; R. Chudík – Vila Neumark,
Brno; V. Marek – Historicko-urbanistický vývoj přednádražního prostoru, Brno; M. Pech – J.
Kroha – I. celostátní spartakiáda, Praha; M. Zámečníková – výstavy meziválečného období
v Československu; M. Enev – I. Ruller, Brno; M. Šimková – B. Matal – výtvarné práce
v architektuře; R. Siebenbürgerová – E. Žáček; A. Zlámalová – E. Žáček, rekonstrukce; M.
Hrbková-Švrčková – O. Oplatek a jeho rekonstrukce historických objektů; J. Kořínková – J.
Dvořák, Brno; J. Martínková-Eliášová – Nájemné domy V. a A. Kubových; A. Husseiniová –
brněnské veduty; T. Rybníček – B. Fuchs na Tišnovsku; M. Strakoš – meziválečná
architektura Krnova; Š. Křiváková – Židovská brána, Brno; M. Stejskal – V. Fischer; M. Holá
– R. Sandalo, fotograf meziválečné architektury.
(Chatrný, Kudělková)
Pracoviště péče o sbírky
Radim Dufek, konzervátor (0,6)
Jindřich Jurča, restaurátor
I. Oblast tezaurační
Péče o sbírky
1. Pořízena fotodokumentace dokumentace souboru soch z kostela sv. Jakuba, proveden
průzkum archeologického materiálu ze sbírky militarií za účelem katalogizace ve spolupráci
s Ústavem archeologie a muzeologie FF MU, digitalizováno 51 sbírkových předmětů ze
sbírky militarií, provedeno 19 kontrol depozitářů v JZ a SZ bastionu a Z křídle zaměřených
zejména na historické sbírky a sbírku nábytku, prováděna průběžná kontrola režimu
depozitářů pomocí dálkového monitoringu.
(Dufek, Jurča)
2. Provedeno očištění a konzervace 31 předmětů ze záchranných archeologických výzkumů
oddělení archeologie.
(Dufek)
3. Ve sbírce militarií provedena konzervace 17 sbírkových předmětů se zaměřením na
přípravu stálé expozice „Hradní zbrojnice“ a na výstavu „Velká válka aneb začalo to
v Sarajevu…“ plánovanou v roce 2014.
(Dufek)
4. Pro výstavu „Ludvík Voneš“ provedeno lištování 33 obrazů a opravy hladkých i štukových
rámů, konzervace a čištění 6 dalších vybraných exponátů pro výstavy připravované během
roku.
(Dufek, Jurča)
5. V součinnosti s odbornými odděleními provedeny opravy, čištění a leštění nábytkových a
dekorativních prvků pro novou stálou expozici „O nové Brno“ – 10 větších zásahů, drobnější
opravy a spolupráce při instalaci exponátů, rámování dvou obrazů, oprava s retuší dřevěné
plastiky a oprava původních výstavních soklů pod plastiky pro novou stálou expozici „Od
moderny po současnost“, čištění exponátů v expozici „Brno na Špilberku“ včetně údržby
výstavních vitrín, výroba soklíků pro prezentaci exponátů ve výstavě „Symfonie kabelek“,
rekonzervace 15 sbírkových předmětů vrácených ze zápůjčky do Muzea Karlovy Vary,
ošetření a příprava 13 sbírkových předmětů pro zápůjčku do Moravského zemského muzea na
výstavu „Svět tajemných Baltů“ a konzervace dalších pěti předmětů z historických sbírek.
(Dufek, Jurča)
6. Při postupném konzervování a restaurování sbírkových předmětů z depozitářů proběhla
příprava celkové konzervace, petrifikace a restaurování, včetně vytvoření koncepce vhodného
upevnění díla a řešení soklu k prezentaci torza sochy anděla od O. Schweigla, dokončeno
restaurování intarzovaných stojacích barokních hodin, provedeno restaurování dřevěného
modelu trojstěžníku, oprava dětské skládací sedačky z 30. let, konstrukční zpevnění a opravy
replik nábytku (lavice a stůl v cele Silvia Pellica) a konzervace pěti předmětů ze starších
nálezů oddělení archeologie.
(Dufek, Jurča)
II. Oblast prezentační
Konference, semináře, přednášky, práce v odborných komisích
1. Účast na mezinárodní Konferenci konzervátorů-restaurátorů v Hodoníně ve dnech 10. - 12.
9. 2013, na odborných seminářích oborové komise konzervátoru a restaurátoru AMG, účast
na workshopu Skupiny kovů v Technickém muzeu v Brně.
(Dufek)
2. Přednášky z oblasti zbraní a militarií a péče o ně na seminářích Komise KRP AMG se
neuskutečnily.
3. Pro základní a střední školy proběhlo v měsících květen, červen, říjen a prosinec osm
přednášek na téma Péče o sbírkové předměty a Historie vojenství.
(Dufek)
III. Spolupráce
1. Výměna zkušeností a konzultace s odbornými pracovišti muzeí a dalšími odbornými
institucemi zejména v oblasti nových trendů technologických postupů a odborná spolupráce
v praktické konzervaci a restaurování sbírkových předmětů s těmito institucemi:
Moravské zemské muzeum v Brně, Etnografický ústav MZM, Metodické centrum konzervace
při Technickém muzeu v Brně, Moravská galerie v Brně, Muzeum a galerie Svitavy,
Východočeské muzeum v Pardubicích, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Masarykovo
muzeum v Hodoníně, Ústav archeologie a muzeologie FF MU a s restaurátory akad. mal. R.
Bartoňovou, akad. mal. M. Králem, akad. mal. V. Procházkou a M. Moravcem.
(Dufek, Jurča)
2. Spolupráce s odbornými školami a poskytnutí možností stáží a praktické pomoci studentům
konzervátorských a příbuzných oboru VOŠ a VŠ neproběhlo pro nezájem ze strany studentů.
Oddělení služeb
Vedoucí oddělení: PhDr. Jiří Blažek, kastelán
Alena Beránková, zřízenec
Igor Budík, zřízenec (0,5)
Mgr. Michaela Budíková,
pracovník vztahů k veřejnosti
Jindřiška Buršíková, zřízenec (0,5 do30.9.)
Oldřich Drápal, zřízenec
Rostislav Dlapa, zřízenec
Vlastimila Dresslerová, zřízenec (0,5)
Bedřiška Franková, zřízenec (0,5)
Bc. Jan Grochowiec, zřízenec
Ivo Gryc, výstavář
Jana Hamžová, zřízenec (0,5)
Michal Hančák, zřízenec (0,5)
Michal Hartl, průvodce (0,5)
Zdeněk Hladký, zřízenec
Eva Herciková, zřízenec (0,5)
Romana Chorobíková, zřízenec (DPČ,
od 1.6. do 31.8.)
Bc. Petr Ivanov, průvodce
Jana Jírovcová, průvodce
Marijka Jiskrová, zřízenec (DPČ,
od 1.6. do 31.8.)
Pavel Karšulin, zřízenec (DPČ, od 1.6. do
31.8.)
Zuzana Klemová, zřízenec (0,5)
Pavel Klouda, zřízenec (do 31.5.)
Zdeněk Krejčí, průvodce (do 31.1.)
Jan Lauer, zřízenec (0,5)
Vítězslav Macha, výstavář
Hana Megová, výstavář
Jaroslava Mičánková, zřízenec (0,5)
Ing. Naděžda Miklošíková, zřízenec
Vlastimila Mlejnková, zřízenec (0,5)
Kateřina Nakládalová, zřízenec
Mgr. Milada Nevrtalová, zřízenec (0,5)
Ludmila Ondrušová, zřízenec
Aneta Pazderová, zřízenec (DPČ, od 1.6.
do 31.8.)
Vojtěch Picmaus, zřízenec
PhDr. Eva Picmausová,
pedagog volného času
Lucie Pivodová, zřízenec
Klára Plisková, zřízenec (DPČ, od 1.6. do
30.6.)
Božena Pokorná, zřízenec (0,5)
Zbyněk Rederer, průvodce
Mgr. Jan Růženecký, zřízenec (od 1.3. do
24.8.)
Markéta Selveková, zřízenec (DPČ, od 1.6.
do 31.8.)
Mgr. Hana Sobolová, zřízenec
Miloš Strnad, dokumentátor
Mgr., MgA. Barbora Svátková, PhD.,
pedagog volného času
Mgr. Lenka Svobodová, průvodce
Eva Šebestová, zřízenec (DPČ, od 1.6. do
31.8.)
Eva Šiborová, zřízenec (0,5)
Jan Štourač, zřízenec (0,5)
Vlasta Urbánková (do 31.1.)
Lukáš Václavík, zřízenec (0,5)
Martin Witozsek, zřízenec
Vlasta Válková, zřízenec (0,5)
Petr Vašina, zřízenec (DPČ)
PhDr. Marie Vomelová, zřízenec (do 3.4.)
Kateřina Vrkočová, průvodce
Andrea Zemánková, zřízenec
I. Realizace výstav
1. Práce na grafickém řešení, instalaci a aranžování exponátů, výrobě popisek a textů, tvorbě
propagačních materiálů k novým stálým expozicím „Od moderny po současnost“ a „O nové
Brno. Brněnská architektura 1919-1939“ probíhaly průběžně v měsících leden – květen.
(Megová, Gryc, Macha)
2. Grafické řešení, instalace a deinstalace, aranžování exponátů, výroba popisek a textů,
tvorba propagačních materiálů k výstavám:
 Jiří Trnka
Deinstalace výstavy - leden, únor.
(Gryc, Macha, Megová)
 Ludvík Voneš
Spolupráce při prostorovém řešení s kurátorem výstavy, návrh grafiky výstavy, výroba
popisek, paspartování, grafika tiskovin, inzerce a propagačních materiálů a předtisková
příprava, únor.
(Megová)
Příprava instalačního materiálu, natírání, tapetování a stavba panelů, stavba vitrín, výroba
instalačních prvků, spolupráce při instalaci exponátů s oddělením dějin umění – únor,
deinstalace – duben.
(Gryc, Macha, Megová)
 Petr Jedlička
Spolupráce s autorem při prostorovém řešení, grafika výstavy, popisky, grafika tiskovin,
inzerce, propagačních materiálů a příprava k tisku – duben.
(Megová)
Příprava instalačního materiálu, natírání, tapetování a stavba panelů, stavba vitrín, výroba
instalačních prvků, spolupráce při instalaci s autorem a s oddělením dějin umění – duben,
deinstalace – červen.
(Gryc, Macha, Megová)
 Krystalíza her
Příprava instalačního materiálu – natírání, tapetování a stavba panelů, součinnost při instalaci
exponátů – květen, součinnost při deinstalaci – říjen
(Gryc, Macha, Megová)
Součinnost při grafickém řešení propagačních materiálů – duben, květen.
(Megová)
 Vladimíra Sedláková / Retrospektiva
Grafika výstavy, popisky, paspartování, grafické zpracování tiskovin a propagačních
materiálů, plakátu do CLV v podchodu u hlavního nádraží – červen.
(Megová)
Spolupráce při instalaci – červen.
(Gryc, Megová)
Příprava doprovodné akce „Křížovka“ – 15. 8.
(Megová)
 Pavel Werner – Sklo
Prostorové řešení a grafika výstavy, popisky, grafické zpracování tiskovin a propagačních
materiálů, plakátu do CLV v podchodu u hlavního nádraží – červen.
(Megová)
Instalace a deinstalace ve spolupráci s autorem – červen, září.
(Gryc, Megová)
 Růžena Žertová
Součinnost při instalaci s externím autorem a s oddělením dějin architektury – srpen.
(Gryc, Macha, Megová)
 Symfonie kabelek
Termín: září 2013
Prostorové a výtvarné řešení, výstavy, grafika billboardů, CLV, tiskovin (letáky, skládačka,
pozvánky, inzerce), instalace výstavy – září.
(Megová)
Příprava instalačního materiálu, natírání, tapetování a stavba panelů, stavba vitrín, výroba
instalačních prvků – září.
(Gryc, Macha)
 Paličkovaná krajka Lenky Malátové
Prostorové řešení a instalace výstavy – říjen.
(Gryc)
Billboardy, inzerce, grafické řešení tiskovin – říjen.
(Megová)
 Josef Lada
Prostorové a výtvarné řešení, instalace, grafika billboardů, CLV, tiskovin (letáky, skládačka,
pozvánky, inzerce) – říjen.
(Megová)
Příprava instalačního materiálu, natírání, tapetování a stavba panelů – říjen.
(Gryc, Macha)
 Výstava k 60. výročí HC Kometa Brno
Prostorové řešení, stavba vitrín, aranžování exponátů
(Gryc)
 Vladimír Franz a Ida Saudková
Grafika billboardů, CLV, tiskovin (letáky, skládačka, pozvánky, inzerce) – listopad.
(Megová)
Instalace a technická spolupráce – listopad.
(Gryc, Macha)
2. Drobné úpravy a opravy instalace ve stálých expozicích a v kasematech se uskutečnily před
sezónou.
(Megová, Gryc, Macha)
3. Nové edukační centrum uvedeno do provozu, zahájena příprava prvního interaktivního
prvku „Středověké město“.
(Picmausová, Svátková)
4. Průběžně dle potřeb probíhaly realizace úprav v Dětské dílně, drobných výstav, tiskovin,
propagace, ad.
(Megová, Gryc, Macha)
5. V souvislosti s otevřením jižního křídla a novým vstupem do hradu zaveden nový
informační systému na Špilberku.
Návrhy a grafické zpracování, zajištění materiálu, realizace, leden – květen.
(Megová)
Montáž - květen.
(Gryc, Macha)
6. Návrhy a grafické zpracování tiskovin, propagačních prostředků a materiálů:
 inzerce do Acta Medicinae – duben.
 letáky O nové Brno, Od moderny po současnost – duben.
 4 ks závěsných banerů 3 × 1 m do stálé expozice „O nové Brno“ – duben.
 alternativní návrhy na skládačku s orientačním plánkem k otevření jižního křídla hradu,
sjednocení skládačky připravené v rámci projektu „Najdi Špilberk“ s již realizovaným
orientačním systémem - březen, duben
 billboardy, tiskoviny, propagační materiály a inzerce akce „Špilberk žije“ – září
 Tiskoviny pro veletrh Regiontour 2014 – Kalendárium výstav MuMB v roce 2014,
skládačka o Špilberku, prosinec
 Novoročenka MuMB – prosinec
 billboardy hrad Špilberk a kasematy z projektu „Najdi Špilberk“ – prosinec
 billboardy, tiskoviny, propagační materiály a inzerce akce „Ladovská mikulášská
zabijačka“ – prosinec.
(Megová)
7. Grafické řešení, instalace a deinstalace, výroba popisek a textů, tvorba propagačních
materiálů, technické zajištění k akcím muzea pro veřejnost, účast na akci (Muzejní noc,
Špilberk žije, Ladovská mikulášská zabijačka apod.) – květen, září, prosinec.
(Megová, Gryc, Macha)
8. Ostatní práce:
Zpracování databáze pomocných instalačních prvků ve skladech - prosinec.
(Gryc)
Vytřídění a vyklizení výstavního fundusu ze skladů na Žabovřeské ulici a přestěhování do
skladu ve Vyškově – prosinec.
(Gryc)
Elektroinstalační práce při instalaci jednotlivých výstav – dle termínů výstav.
(Macha)
II. Lektorská a edukační činnost
1. Pro odbornou veřejnost pedagogickou byl u příležitosti otevření jižního křídla Špilberku
připraven seminář, který sestával z prohlídky výstavy „Krystalíza her“, ze seznámení
s nabídkou programů pro školy a s novým zázemím edukačního centra ve středním křídle
hradu. Seminář se uskutečnil 31. 5.
(Picmausová, Svátková)
2. Provoz Dětské dílny obsáhl 11 skupin, celkem 267 dětí.
(Picmausová)
3. Vzdělávací programy k stálé expozici „Brno na Špilberku“ absolvovalo 22 školních skupin,
celkem 584 dětí. Realizované programy: Společenský život v Brně 19. a 20. století (1×),
Brněnský průmysl (od cechů ke strojům 3×), Třicetiletá válka s ukázkami zbraní (6×, ve
spolupráci s Radimem Dufkem), Když Brno obléhali Švédové (4×), Brno město královské
(6×), Pověsti z hradu a podhradí s Dětskou dílnou (2×).
(Picmausová)
4. Pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ, vč. speciálních a pro zájmové skupiny byly připraveny
programy „Kde bydlí kocour“ - výtvarná dílna s kocourem a loutkami (pro MŠ a 1. stupeň
ZŠ) k výstavě „Jiří Trnka – Tajemná zahrada pohádek“ a „Nálada na Ladu“ - příběhy
venkovského života, dětské hry a říkadla, lidové zvyky a tradice spojené s Vánocemi a zimou
k výstavě „Josef Lada“. Program „Kde bydlí kocour“ absolvovalo v lednu pět skupin se 74
návštěvníky.
(Picmausová)
V lednu dále proběhlo 19 programů k téže výstavě, které měly 415 účastníků (1× základní
škola - 2. stupeň, 5× mateřská škola, 6× základní škola - 1. stupeň, 7× speciální školy, školní
družiny, zájmové skupiny).
(Svátková)
Doprovodný program „Nálada na Ladu“ se v listopadu a prosinci uskutečnil 52×, absolvovalo
jej 1303 dětí se 73 pedagogy.
(Svátková, Picmausová)
5. Lektorské vzdělávací a doprovodné animační programy byly připraveny k výstavám „Ano
v bílém?“, „Symfonie kabelek“ a „Paličkovaná krajka Lenky Malátové“. Program k výstavě
„Ano v bílém“ absolvovaly 3 skupiny o 69 návštěvnících. Nabídka programů připravených
k ostatním výstavám nebyla využita.
(Picmausová)
6. Ve stálé výstavě historických hraček v Měnínské bráně se realizovaly programy „Zlatá brána
otevřená“ (pro MŠ), „Příběhy hraček“ (pro ZŠ), „Velikonoční dílny mezi hračkami“ (pro ŠD a
zájmové kroužky). Speciální programy pro neslyšící děti z MŠ a 2. třídy ZŠ se uskutečnily ve
spolupráci s Marianou Koutskou (tlumočení do znakového jazyka) a Věrou Lištvanovou,
studentkou Divadelní fakulty pro neslyšící JAMU. Třikrát proběhly vánoční programy
s procházkou Brnem zaměřené na pověsti. Celkem se programů v Měnínské bráně zúčastnilo
37 školních skupin s 897 dětmi.
(Picmausová)
7. V novém edukačním centru z programové řady „Výtvarně na hradě“ proběhly:
Tvůrčí dílny „Hradu narostla křídla“ pro děti s (pra)rodiči měly premiéru v rámci Hradních
slavností na Špilberku konaných u příležitosti otevření zrekonstruovaných částí hradu. Dílny
byly celodenní v sobotu a v neděli, obsahovaly 5 stanovišť výtvarné tvorby spojených
tématikou křídel (papírová křídla, jakou podobu může mít anděl – pastel, malování na obličej,
tiskátka s okřídlenci, omalovánka středověkého města), dílny dále pokračovaly v květnu a
červnu.
Program pro veřejnost „Obyvatelé hradu“ zaměřený na malování se konal v rámci akce „Hrad
Špilberk celý otevřen“ ve dnech 14. - 15. 9.
(Svátková)
Program „Čím voní Vánoce“ k výstavě „Josef Lada“, každé úterý odpoledne od 5. do 17. 12.
Program “Šikovné paličky“ k výstavě „Paličkovaná krajka Lenky Malátové“ vždy ve
čtvrteční odpoledne.
(Picmausová)
8. V rámci programové řady „Výtvarně na hradě“ se uskutečnily:
A) K aktuálním výstavám výtvarného umění:
a) Doprovodný program k výstavě Ludvíka Voneše, tematicky navázaný na brněnský festival
„Týden výtvarné kultury“ (11. - 17. 3.) se zaměřením „creative help“ byl věnován metodice
programů. Ve spolupráci výtvarné a dramatické sekce animátorů se únoru a březnu
realizovalo vícedenní galerijně animační pásmo jako společný projekt se studenty kateder
výtvarné výchovy a sociální pedagogiky PdF MU. Celkem sedm programů (5× během Týdne
výtvarné kultury, 2× mimo TVK) mělo 135 účastníků (1× základní škola, 1× pro veřejnost, 2×
seminář VŠ, 3× střední škola).
(Svátková)
b) Doprovodný program k výstavě Petra Jedličky probíhal jako kombinace komentované
prohlídky s tvůrčí etudou a besedy s autorem. Autor se všech čtyř programů s celkem 60
účastníky (2× střední škola, 2× dospělí - zájmová skupina), uskutečněných v dubnu a květnu,
osobně účastnil.
(Svátková)
c) Doprovodný program k výstavě „Krystalíza her“ pojatý jako organizované prohlídky
interaktivního výstavního projektu pro školní a zájmové skupiny měl v období květen - říjen 56
programů s 1270 účastníky.
(Svátková, Picmausová)
d) Doprovodný program k výstavě „Pavel Werner – Sklo“ měl podobu samoobslužného
pracovního listu pro veřejnost, který byl volně dostupný návštěvníkům. 
(Svátková)
e) K výstavě Vladimíry Sedlákové byl připraven doprovodný edukační program „Slyšíte
obrazy?“ jako workshop pro všechny smysly a tvůrčí program naslouchání uměleckým dílům.
V červenci a srpnu se jej 3× zúčastnil příměstský tábor, cca 55 dětí.
(Svátková)
f) O doprovodný program připravený k výstavě Architektka Růžena Žertová, určený pro
2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ, ani o návštěvu výstavy školy neprojevily zájem.
(Svátková)
g) Doprovodný program „Nálada na Ladu“ k vánoční výstavě pro děti Josef Lada, zaměřený
na příběhy venkovského života, dětské hry a říkadla, lidové zvyky a tradice spojené s
Vánocemi a zimou se v listopadu a prosinci uskutečnil 52×, absolvovalo jej 1303 dětí se 73
pedagogy.
(Svátková, Picmausová)
B) Ke stálým expozicím a k prostředí hradu Špilberku:
Ke stálým expozicím výtvarného umění bylo vzhledem ke kapacitním možnostem (vytížení
ve výstavě „Krystalíza her“) realizováno méně edukačních programů než v předchozích
letech. Realizovány byly interaktivní doprovodné programy „Andělé a múzy“ v expozici „Od
renesance po modernu“, nový program k expozici „Od moderny po současnost“ (2 programy,
70 účastníků). Tématika andělů a múz byla v roce 2013 dále také součástí projektů pro
veřejnost (viz bod 7). K expozicím jsou připravovány sady nových pracovních listů v rámci
projektu spolupráce s FF - projekt OP VK Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi
v kontextu mezinárodní a mezioborové spolupráce (registrační číslo CZ 1.07/2.2.00/28.0230)
- MUII125: Tuzemské stáže v institucích - muzeologie I. Muzeum města Brna.
(Svátková)
9. K doprovodnému programu cyklu „Odemykač hradu“ k prostředí hradu Špilberku (novinka
pro MŠ a 1. stupeň ZŠ) byla připravena metodická pomůcka – omalovánka „Král má
tajemství“. Ilustrace pro omalovánku, spojující náměty z historie hradu s fantazií, vytvořila
Mgr. Martina Staňková. Kreslené metodické pomůcky byly využívány v programech pro
veřejnost, realizace programu se školami je posunuta na rok 2014.
(Svátková)
10. V rámci pokračování v projektu „Program 50+“, zaměřeného na poznávání brněnských
architektonických skvostů a jejich autorů určeného hlavně pro seniory, uskutečněny
procházky s výkladem PhDr. Lenky Kudělkové o:
 architektuře ulic Cihlářská, Botanická, Bayerova a Kotlářská ulice, 23. 4.
 architektuře ulic Kotlářská, Kounicova, Veveří a Akademického nám., 8. 10.
 architektuře Králova Pole, 5. 11.
(Picmausová)
11. Animační programy „Umění Špilberkem“ k výstavě Ludvíka Voneše, konané u
příležitosti brněnského festivalu Týden výtvarné kultury (11. - 17. 3.) byly dramaturgicky
koncipovány, mj. také v souvislosti s jeho zaměřením „creative help“, jako vícedenní
galerijně animační pásmo ve spolupráci výtvarné a dramatické sekce animátorů, společný
projekt se studenty kateder výtvarné výchovy a sociální pedagogiky PdF MU. V programech
se metodicky propojili techniky výtvarné a galerijní pedagogiky s technikami dramatické
výchovy ve spolupráci s Mgr. Lenkou Remsovou, Ph.D., expertkou dramatické výchovy na
PdF MU. Programy spoluvytvářeli studenti obou dvou kateder, přičemž vzniklý formát byl
nabízen i po skončení festivalu, V březnu měly sedm repríz (5× během Týdne výtvarné
kultury, 2× mimo TVK), 135 účastníků (1× základní škola, 1× pro veřejnost, 2× seminář VŠ,
3× střední škola).
(Svátková)
12. Projekt „Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny“ byl podpořen MŠMT,
realizace programů proběhla na Špilberku během podzimních měsíců. Byly připraveny tři
typy vzdělávacích dílen se zaměřením na tradice, domov a víru, ale také předsudky. Výstupem
projektu jsou metodické listy a výstava žákovských prací, která se realizovala v prosinci na
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Projekt byl s přispěním grantu pro organizaci
beznákladový, z projektu byl získán pro další edukační činnost výtvarný materiál v hodnotě
cca 12 tis. Kč. Fotografickou dokumentaci projektu pořizoval Miloš Strnad. Celkem proběhlo
15 programů s cca 345 účastníky.
(Svátková)
13. Výstava projektu „Křídlení“ byla otevřena vernisáží 29. 5. v prostorách severní části
špilberských kasemat. Výstava žákovských prací výtvarného oboru ZUŠ Jaroslava Kvapila
v Brně byla připravena ve spolupráci s Mgr. Tomášem Vránou, vedoucím VO ZUŠ. Výstava
proběhla v souvislosti s lektorským projektem „Hradu narostla křídla“, kterým byly tvůrčí
dílny pro děti s (pra)rodiči u příležitosti otevření nových prostor Špilberku. Prezentace
představila jednoduché papírové plastiky větších rozměrů avšak křehkého vyznění s přesahem
k abstrakci, které využívají elementárních, avšak výrazových schopností papíru, jako je
mačkání, vrstvení a modelování. Prostorové práce doplnila tvorba mladších žáků, kteří
zaznamenávali představy o andělech prostřednictvím maleb.
(Svátková)
14. V rámci partnerské projekty muzea, škol a dalších organizací proběhla od února příprava
prohlídek pro neslyšící ve spolupráci s Mgr. Marianou Koutskou a studenty JAMU, od března
spolupráce s Nadací Partnerství a školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka
na edukačních záměrech (Quest ad.), v září - listopadu spolupráce na projektu „Multikulturní
výchova cestou výtvarné a dramatické dílny“ s programy pro školy v prostředí Špilberku
(projekt Masarykovy univerzity ve spolupráci s MuMB a s podporou MŠMT).
(Picmausová, Svátková)
15. Pokračovala dlouhodobá spolupráce s Katedrou výtvarné výchovy PdF MU a Ústavem
archeologie a muzeologie FF MU, v únoru – květnu proběhla supervize studentů KVV PdF
MU, v březnu seminář s ukázkami programů pro studenty muzeologie FF MU, od května
odborný tutor praxí studentů FF MU ve spolupráci s Mgr. Lenkou Svobodovou, od září
spolupráce s FF v rámci projektu OP VK „Inovace výuky archeologie a muzeologie pro praxi
v kontextu mezinárodní a mezioborové spolupráce“ (reg. č. CZ 1.07/2.2.00/28.0230) MUII125: Tuzemské stáže v institucích - muzeologie I. proběhly stáže studentů v Muzeu
města Brna.
(Svátková)
Poskytování konzultací praktikantům: posluchač historie na Pedagogické fakultě Masarykovy
univerzity Tomáš Holík (v expozici „Brno na Špilberku“), posluchačky muzeologie
z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Monika Petrovičová a Ludmila Klásková (ve
výstavě „Jiří Trnka. Tajemná zahrada pohádek“), studující oboru Výchovná dramatika pro
neslyšící na Divadelní fakultě JAMU Věra Lištvanová a posluchačka muzeologie
z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Jana Poláková (náslechy ve výstavách „Ano
v bílém“, „Jiří Trnka. Tajemná zahrada pohádek“ a v Muzeu hraček).
(Picmausová)
16. Pokračovala spolupráce se Základní školou Husova (Mgr. Ludmila Fidlerová) při pracovní
činnosti žáků 5. a 6. ročníků a v kroužcích keramiky a spolupráce na kurzech expresivní
keramické tvorby při Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (pro doc. PaedDr. Hanu
Babyrádovou).
(Picmausová)
17. Výklady v expozicích, kasematech, JZ bastionu a v exteriéru hradu a v aktuálních
výstavách pro školní výpravy a mimořádné výklady pro významné návštěvníky a hosty muzea
poskytovány průběžně dle požadavků.
(Picmausová, Svátková)
18. Workshop k pracovním listům, Komora edukačních pracovníků Rady galerií ČR, Baťův
institut - Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, únor.
(Svátková)
19. Účast na odborných seminářích, konferencích a workshopech:
 seminář (při TVK) „Kurátor versus pedagog“, Brno, Dům umění města Brna, 14. 3.
(Picmausová)
 mezinárodní konference „Muzeum a škola, aneb aby věci promluvily“ Zlín, 21. – 22. 3.
(Picmausová, Svátková)
 workshop tkaní na kolíkovém stavu, Brno, Technické muzeum, 14. 4. (Picmausová)
 seminář „Dramatická výchova v edukačních programech“, Brno, Moravské zemské
muzeum, 15. – 16. 4. (Picmausová, Svátková)
 seminář „Jak zpřístupnit vzdělávací a volnočasové aktivity lidem s mentálním postižením –
projekt Cesty“, Brno, 19. 4. (Picmausová, Svátková)
 Kurz plstění, Brno, 21. 4. (Picmausová)
 seminář „Práce s neslyšícím návštěvníkem v kulturní instituci“, Brno, Knihovna Jiřího
Mahena, 30. 4. (Picmausová)
 mezinárodní sympozium edukačních pracovníků „ Zpřístupnění muzejních sbírek
nedospělým a handicapovaným“, Znojmo, 6. – 7. 5. (Picmausová)
 seminář „Muzejní pedagogika – praxe teorií, teorie praxí“, Přerov, 9. – 10. 9.
(Picmausová)
 kurz „Úvod do základů artefiletiky – pojetí výchovy uměním. Kompetence výtvarného
pedagoga jako animátora uměleckého díla“, Olomouc, animační studio, SCHOLA
SERVIS – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Muzeum umění
Olomouc - Arcidiecézní muzeum, září. Získán certifikát absolventa, akreditace MŠMT.
(Svátková)
20. Prezentace průběhu a výsledků edukační činnosti, publikační činnost:
 seminář „Aktivizující metody v muzejní pedagogice“, Kurz muzejní pedagogiky
v Metodickém centru muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu - beseda a
ukázky animací na Špilberku (s Mgr. Lenkou Mrázovou), leden (Svátková)
 e-learningový kurz „Galerijní pedagogika“ - spolupráce na kurzu s Katedrou primárního
vzdělávání Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity
v Liberci, květen (Svátková)
 konference k tématice předškolních dětí, Knihovna Jiřího Mahena v Brně - přednesen
příspěvek, květen (Svátková)
 Svátková, B.: Na Špilberk tvůrčí cestou? Forum Brunense 2013, Společnost přátel Muzea
města Brna, 71–76
21. Návrhy samoobslužných aktivit, koncepce zaměření edukace a materiálně technického
vybavení dílen nového edukačního centra, leden - červen
Vytvoření velkoformátové metodické pomůcky kresleného středověkého Brna, příprava
samoobslužných aktivit pro komunikační chodbu edukačního centra (s Mgr. Martinou
Staňkovou a Jindřichem Jurčou), (realizace z finančních důvodů odložena na 2014), červenec
- prosinec.
(Svátková)
III. Propagační a programová činnost
1. Průběžně podle plánu výstav a akcí muzea probíhala propagace všech aktivit Muzea města
Brna v médiích a propagačními prostředky, spolupráce s mediálními partnery – Brněnský
Metropolitan, Brněnský deník (Rovnost), Česká televize studio Brno, Rádio Čas, Rádio Kiss
Hády, Rádio Petrov, Rádio Magic, TVB 1 a s dalšími médii, s provozovateli propagačních
prostředků – TIC Brno, Reklamní agentura SNIP & Co., Euro AWK, Yotiva, Student Agency
a dalšími, s provozovateli internetových portálů, s vydavateli KAM, Metropolis, Colosseum,
BrnoLive atd., na různých úrovních.
(Budíková)
Termín:
2. Průběžně podle plánu výstav a akcí muzea probíhala propagace všech aktivit Muzea města
Brna ve spolupráci s partnery na různých úrovních – Centrum volného času Lužánky,
JUNIOR – Dům dětí a mládeže Brno, Ženy 50, o.s., kluby seniorů, mládežnické organizace
(Junák, atp.) atd. Příprava a prezentace muzea v rámci akce Regiontour 2013 na stánku
MuMB a stáncích Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.
(Budíková)
3. Průběžná spolupráce s cestovními kancelářemi, In-come průvodci, ubytovacími zařízeními,
hotely, divadly (Národní divadlo Brno, Divadlo Polárka, atp.), TIC, Centrálou cestovního
ruchu JM, KJM, Student Agency a s dalšími organizacemi zřizovanými statutárním městem
Brnem při distribuci propagačních materiálů muzea.
(Budíková)
4. Dle termínů výstav zajišťována příprava a organizace tiskových konferencí k výstavám a
vernisáží výstav, správa adresářů muzea (pozvánky na vernisáže, akce muzea, newsletter ad.).
(Budíková)
5. Průběžná příprava, redakce a distribuce elektronického informačního bulletinu Muzea
města Brna, redakce Facebookových stránek Muzea města Brna.
(Budíková)
6. Společná propagace jednotlivých cílů, poznávání ostatních kulturních objektů, výměna
zkušeností v oblasti zkvalitňování služeb návštěvníkům a propagace v rámci projektu „Top
výletní cíle Jižní Moravy“ – 22 nejatraktivnějších míst jižní Moravy. Ve spolupráci
s Centrálou cestovního ruchu, Top výletními cíli Dolního Rakouska, za podpory
Jihomoravského kraje.
(Blažek, Budíková)
7. Průběžná příprava a realizace propagačních akcí v rámci projektu „Najdi Špilberk“
podpořeného z ROP Jihovýchod.
(Blažek, Budíková)
8. Sledování návštěvnosti v expozicích a výstavách muzea – tvorba statistik a archivních
složek s dokumentací jednotlivých výstav Muzea města Brna.
(Budíková)
9. Příprava a realizace programu Muzea města Brna v rámci Brněnské muzejní noci dne 18. 5.
Velké hradní nádvoří mělo program připravený Agenturou REX zaměřený na tanec, šerm a
kostýmy středověku. Vystupovaly v něm soubory Poustevník se šermem a divadlem s názvem
„Učni“ a s taneční hrou „Drzá služebná“, REX se soutěžemi pro děti i dospělé „Rytíři na
hradě“, Hollóének Hungarica byla středověká dudácká kapela z Maďarska a závěrečná scéna
„Zkrocení ohně“ proběhla v podání souboru REX a jeho hostů. V Královské kapli zazněly
populární ale i méně známé písně mladých brněnských skladatelů v podání souboru Veritas.
Hranolová věž byla věnována pozvánkám na vybrané výstavy Muzea města Brna a Vyšší
odborná škola Brno zde představila ukázky restaurování keramiky, malby, nábytku,
dřevořezby a kreativní designové a scénické kostýmy. Vystoupení souboru Divadla hudby a
poezie AGADIR „Hlasy všech barev“ v gotickém sále bylo hudebně-dramatickým
představením s postavami z nejslavnějších Shakespearových dramat v provokujícím příběhu
provázeném původními písněmi na slova současných českých básníků. Jihozápadní bastion
byl externím pozorovacím stanovištěm Hvězdárny a planetária Brno. Tradiční vinotéku
připravila Moravská banka vín. Brněnská muzejní noc v Muzeu města Brna měla na 13.000
návštěvníků.
(Blažek, Budíková, Picmausová, Svátková)
10. Příprava a realizace programu „Hradní slavnosti na Špilberku“ ve dnech 31. 5. až 2. 6. u
příležitosti slavnostního otevření Jižního křídla hradu, které se staly jednou z dominantních
akcí festivalu Brno – město uprostřed Evropy. V edukačním centru probíhaly pod názvem
„Špilberku narostla křídla“ 1. a 2. 6. tvůrčí dílny pro děti s (pra)rodiči, na Malé letní scéně dne
1. 6. zábavné soutěžní odpoledne pro děti i rodiče Historické hrátky ve spolupráci s VHK
Erika Brno, na západní kurtině dne 2. 6. zábavná preventivně výchovná činnost pro děti
„Hasíme hrad s Hasíkem“ Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Záznam
živého koncertu Orchestru Gustava Broma na velkém nádvoří dne 1. 6. pořizoval Český
rozhlas Dvojka a táž rozhlasová stanice 2. 6. živě ze Špilberku vysílala svůj známý pořad
Výlety s Dvojkou. Dne 2. 6. vystoupila na velkém hradním nádvoří Posádková hudba Armády
České republiky z Olomouce s promenádním koncertem. K Hradním slavnostem na Špilberku
se z iniciativy muzea připojila Otevřená zahrada Nadace Partnerství, kde se v jejich jednotlivé
dny uskutečnily výukové a vzdělávací programy „Tajemství ukryté v Otevřené zahradě“,
„Zažít vzdělávání jinak aneb Učíme se mezi živly“ a „Hra – inspirace – poznání“ připravené
školským zařízením pro environmentální vzdělávání Lipka. Při objektu správy parku Špilberk
otevřela Veřejná zeleň města Brna výstavu pod širým nebem věnovanou rekonstrukci
špilberského parku. Příprava programů - únor až červen.
(Blažek, Budíková, Svátková, Picmausová)
11. Mimo plán proběhla příprava a realizace doprovodného edukačního a zábavného
programu Muzea města Brna v rámci akce „Špilberk žije“ ve spolupráci s Agenturou REX,
která se uskutečnila ve dnech 14. a 15. 9. Akce měla 3 848 návštěvníků.
(Blažek, Budíková, Svátková, Picmausová, Strnad, Megová, Gryc, Macha)
12. Mimo plán byl jako doprovodná akce k výstavě „Josef Lada“ na den 7. 12. připraven
edukační a zábavný program „Ladovská mikulášská zabijačka“ ve spolupráci s Agenturou
REX, s tvůrčími dílnami pro děti s rodiči „Nálada na Ladu“ (Andělská dílna a Dílna zimních
přání) a soutěží hádanek ve výstavě Josefa Lady „Hledejte! Najdete?“. Součástí programu byl
i „Recyjarmark. Jak se NEzbavovat použitých věcí“ a prezentace originálních výrobků
ateliéru G44 „Kabelka a taška jako vánoční dárek“ (autorská móda a doplňky) v předsálí
výstavy „Symfonie kabelek“. Soroptimist International Club Brno I. zajistil prodej výrobků z
chráněných dílen. Po celou dobu akce probíhaly mimořádné prohlídky interiérů hradu,
kasemat a jihozápadního bastionu. Akce měla 1 400 návštěvníků.
(Blažek, Budíková, Svátková, Picmausová, Strnad)
13. Organizační spolupráce s Turistickým informačním centrem města Brna, Filharmonií
Brno a jinými agenturami při přípravě a realizaci programů „Brněnské kulturní léto na
Špilberku“, „Letní shakespearovské slavnosti“ a Mezinárodní hudební festival „Špilberk
2013“ probíhala v období duben – září.
(Blažek)
14. Organizační spolupráce s Reklamní agenturou SNIP & Co. na přípravě a realizaci akcí
projektu „Brno – město uprostřed Evropy“ probíhajících na hradě včetně akce „Noční hradní
slavnost“ a slavnostního otevření nově zrekonstruovaných prostorů v jižním křídle Špilberku
probíhala v období leden – červen.
(Blažek)
15. Víkendových propagačních akcí pro veřejnost „Kdo si hraje, nezlobí“ a „Všude dobře, v
centru nejlíp“ Kulturního a vzdělávacího střediska „U Tří kohoutů“ se pro kolizi termínů
s vlastními akcemi muzeum neúčastnilo.
IV. Provoz expozic a výstav
1. Personální zajištění a organizace provozu ve výstavách a expozicích dozorci a průvodci,
objednávková služba, tvorba měsíčních rozpisů služeb průběžně do 31. 8. Od 1. 9. organizace
dozoru v expozicích a výstavách s příslušnou agendou převedena pod oddělení ostrahy.
(Budíková)
2. Vedení prohlídek, poskytování výkladů v kasematech a dle potřeby v ostatních expozicích.
Zavedeny nové prohlídkové trasy s výkladem průvodců: „Špilberk odkrývá svá tajemství“ po
interiérech hradu – provozována v měsících červenec až září v určených termínech jako
mimořádné večerní prohlídky, v měsících říjen až prosinec v určených časech 2× denně,
„Špilberské večerní rozhledy“ a „Večerní Špilberk - barokní pevnost a proslulý žalář“ po
exteriérech hradu a kasematy s jihozápadním bastionem – provozovány v měsících září až
prosinec v určených termínech jako mimořádné večerní prohlídky.
(Hartl, Ivanov, Jírovcová, Krejčí, Rederer, Svobodová, Vrkočová)
3. Dozor v expozicích a výstavách, podávání informací probíhalo průběžně po celý rok.
(Beránková, Budík, Buršíková, Drápal, Dlapa, Dresslerová, Franková, Grochowiec,
Hamžová, Hančák, Hladký, Herciková, Chorobíková, Jiskrová, Karšulin, Klemová, Klouda,
Lauer, Mičánková, Miklošíková, Mlejnková, Nakládalová, Nevrtalová, Ondrušová,
Pazderová, Picmaus, Pivodová, Plisková, Pokorná, Růženecký, Selveková, Sobolová,
Šebestová, Šiborová, Štourač, Urbánková, Václavík, Witozsek, Válková, Vašina, Vomelová,
Zemánková)
V. Ostatní činnosti
1. Publikace připravované oddělením služeb se nerealizovaly.
2. Příprava, redakce a zajištění vydání propagačních materiálů v rámci projektu „Najdi
Špilberk“ dotovaného z ROP Jihovýchod, vedení agendy projektu, styk s dodavatelem
(PromoPlanet s.r.o.) a s externím administrátorem projektu (Regionální poradenská agentura
s.r.o.) probíhala průběžně po celý rok.
(Blažek)
3. Správa, redakce a aktualizace webových stránek muzea (www.spilberk.cz; www.meninskabrana.cz) prováděna průběžně do 15. 10., poté převedena do oddělení správy budov.
(Blažek)
4. Organizace a agenda komerčních pronájmu prostorů na Špilberku (svatby, firemní akce
apod.) obsáhla 31 svatebních obřadů a 11 komerčních pronájmů.
(Blažek)
5. Fotodokumentace sbírek v digitální formě: Z fondů oddělení historie digitalizováno 51
sbírkových předmětů ze sbírky militarií. Z fondu starého a nového umění (obrazy, sochy,
grafika a kresby) oddělení dějin umění digitalizováno 107 diapozitivů - obrazů pro prezentaci
na PC ve stálé expozici „Od moderny po současnost“, digitálních fotografií zhotoveno 299
pro prezentaci na PC ve stálé expozici „Od moderny po současnost“, 270 pro Katalog stálé
expozice „Od moderny po současnost“ (139 z expozice, 75 z depozitáře, 50 kreseb, 10 soch),
17 (sochy Ondřeje Schweigla) pro soupis realizací ke studijním účelům pro FF MU, 13 pro
monografii Jiřího Hlušičky Antonín Širůček, 1 (obraz Raduita de Souches) pro publikaci NPÚ
„Francouské umění“, 1 pro katalog k výstavě Ludvíka Voneše, 1 v rámci zápůjčky pro
Topičův salon, 1 model pomníku inv. č. 50.325, z fondů oddělení dějin architektury
digitalizováno 1 113 inv. č. plánové dokumentace z fondu pozůstalosti Bohuslava Fuchse.
(Strnad)
6. V rámci fotodokumentace činností a akcí muzea (výstavy, vernisáže, akce pro veřejnost,
tiskoviny, propagace, fotopráce pro odborná oddělení) pořízeno 350 snímků z výstavy
„Ludvík Voneš / Malba, kresba, grafika“, 400 snímků z výstavy „Petr Jedlička / Života běh /
retrospektiva“, 413 snímků z výstavy „Krystalíza her“, 294 snímků z výstavy „Vladimíra
Sedláková / retrospektiva“, 220 snímků z výstavy „Pavel Werner – Sklo“, 22 snímků
z výstavy „Křídlení“, 131 snímků z výstavy „Růžena Žertová – architektka, designérka,
výtvarnice“, 245 snímků z výstavy „Symfonie kabelek“, 96 snímků z výstavy „Paličkovaná
krajka Lenky Malátové“, 275 snímků z výstavy „Wilhelm Lehmbruck“, 196 snímků z výstavy
„Josef Lada“, 360 snímků z výstavy „Můj dům, můj hrad – Vladimír Franz & Ida Saudková“,
169 snímků z výstavy „60 let HC Kometa Brno“, 193 snímků ze stálé expozice „Od moderny
po současnost“, 38 snímků ze stálé expozice „O nové Brno. Brněnská architektura 1919–
1939“, 20 snímků z nové prohlídkové trasy „Špilberk odkrývá svá tajemství“. Pro oddělení
archeologie pořízeno 499 snímků, pro oddělení historie 36 snímků, pro oddělení dějin umění
60 snímků a 839 snímků pro katalog stálé expozice „Od moderny po současnost“, pro
oddělení dějin architektury 120 snímků. Reportážní a dokumentační fotografie: rekonstrukce
Jižního křídla hradu - 624 snímků, slavnostní poklep poslední cihly rekonstrukce -134
snímků, slavnostní otevření jižního křídla - 209 snímků, Hradní slavnosti 2013 - 380 snímků,
Muzejní noc 2013 - 300 snímků, přísaha příslušníků Hasičského záchranného sboru na
Špilberku - 31 snímků, akce „Špilberk žije“ - 358 snímků, akce „Ladovská mikulášská
zabijačka“ - 174 snímků, Kulturní akademie třetího věku - 7 snímků, projekt „Multikulturní
výchova cestou výtvarné a dramatické dílny“ – 200 snímků. Celkem pořízeno 7.393 snímků.
(Strnad)
7. Video. Konverze a editace videosouborů pro projekci v reinstalované expozici „O nové
Brno.“, ve výstavě Vladimíra Sedláková a ve výstavě „Symfonie kabelek“. Časosběrný
záznam a animace instalace exponátu „Labyrint“ ve výstavě „Krystalíza her“.
(Strnad)
SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ VILA TUGENDHAT
Ředitelka vily Tugendhat: Ing. arch. Iveta Černá, kastelán
Josef Bátrla, průvodce (do 31.1.)
Marek Ciprian, průvodce (od 1. 7. DPČ)
PhDr. Dagmar Černoušková, kurátor
Ing. arch. Lenka Dubská, dokumentátor
Bc. Petr Dvořák, průvodce (do 30.9.)
Mgr. et Mgr. Petr Dvořák, průvodce
Bc. Jan Foustka, průvodce (od 1. 7. DPČ)
Eva Klepáčková, průvodce (DPČ, od 1. 7.)
Aneta Krůpová, průvodce (DPČ)
Adam Lyčka, průvodce (DPČ, od 1.7.)
Hana Mullerová, průvodce (DPČ)
Nikol Richterová, průvodce (DPČ, od 1. 7.)
Antonín Škrabal, provozní elektrikář
Marcela Šurláková, průvodce (DPČ, od 1. 7.)
Mgr. Martina Tlachová, průvodce (do 31.8.)
Mgr. et Mgr. Eliška Veselovská, pedagog volného času kastelán
I. Oblast odborné práce
A) Výzkum
1. Projekty realizované z dotace MK ČR z Programu pro památky UNESCO:
Realizace projektu „Management plán Vily Tugendhat – 2. etapa, syntetická část“ zahrnovala
systematické utřídění shromážděných podkladů, tvorbu koncepčního dokumentu - předpisu
pro celkový management lokality orientovaného na realizaci souhrnu aktivit směřujících k
regeneraci, pravidelné údržbě a adekvátnímu využití památky světového kulturního dědictví v
následujících pěti letech s důrazem především na její ochranu a udržitelný rozvoj při zajištění
jejího provozu. Management plán Vily Tugendhat obsahuje popis lokality, hodnocení a cíle
vycházející z informací shromážděných v první analytické části, identifikaci důležitých
charakteristik managementu (cíle, činnosti, varianty), předpisy pro celkový management
lokality, identifikaci projektů, tj. jejich registr a popis, pracovní harmonogram, tj. roční plán
práce a jeho návaznost na střednědobé a dlouhodobé cíle. Součástí je rejstřík odkazů,
archivních materiálů (včetně umístění) a bibliografie. Projekt dokončen v prosinci, předložen
MK ČR a vyvěšen na intranet jako část webových stránek Vily Tugendhat.
(Veselovská, Černá)
Realizace projektu „Videodokumentace postupu prací památkové obnovy vily Tugendhat úprava časosběrného dokumentu pro účely Studijního a dokumentačního centra VT“
obsahovala úpravu filmového materiálu pořízeného v průběhu památkové obnovy vily
Tugendhat spočívající ve střihu, obrazové korekci, titulkování, vytvoření a natočení scénáře,
zvukovém mixu a přenosu na DVCAM a DVD nosiče. Projekt dokončen a předložen MK ČR
v prosinci.
(Černá, Dubská)
2. „Operativní dokumentace stavby“ syntetická část, výzkumný output:
Realizace projektu spočívala v sumarizaci a grafickém zpracování vzorových identifikačních
karet nálezových situací pocházejících z průběhu památkové obnovy vily Tugendhat, v
textové syntéze výsledků restaurátorských prací a doporučení, které se týkají speciálních
metod průběžné údržby, určených pro potřeby interních i externích badatelů ve Studijním a
dokumentačním centru Vily Tugendhat. Projekt navázal na předchozí vědeckovýzkumný
program „Vila Tugendhat – Sběrný dokumentační projekt (sběr, vyhodnocování, technická a
výtvarná úprava archivních a soudobých materiálů fotografických, filmových a fonetických)“
realizovaný v letech 2009 - 2011. Vytvořen soubor evidenčních karet ve dvou svazcích:
svazek I (1930) obsahuje evidenci prvků a materiálů z období výstavby domu, svazek II
(1943-2012) obsahuje evidenci prvků a materiálů z následujících období, v nichž došlo ke
stavebním intervencím. Dokončeno v únoru, v 1 paré odevzdáno MK ČR.
(Černoušková, Černá)
3. Publikace odborných doporučení a komentářů THICOM nebyla realizována. Editorce
publikace se přes veškeré úsilí nepodařilo přimět většinu autorů jednotlivých příspěvků,
převážně zahraničních členů Mezinárodního expertního sboru pro dohled nad památkovou
obnovou vily Tugendhat THICOM k tomu, aby ve stanoveném termínu odevzdali svoje texty.
Dosažení předpokládaného výstupu projektu - elektronické publikace (e-book) v českém a
anglickém jazyce k vyvěšení na webové stránce vily Tugendhat a stáhnutelné ve formátu pdf
– tím bylo znemožněno.
B) Dokumentace
1. Systematické doplňování databáze Studijního a dokumentačního centra Vily Tugendhat:
Do databáze Studijního a dokumentačního centra Vily Tugendhat byly získány nové kolekce
fotografií souvisejících s připravovanou publikací pro Retrospektivní výstavu Wilhelma
Lehmbrucka, dále dokumenty vedoucí ke genealogickému průzkumu rodiny Low Beer.
(Černoušková, Černá)
2. Systematické budování knihovny studijního a dokumentačního centra Vily Tugendhat:
Knihovna studijního a dokumentačního centra Vily Tugendhat doplněna o 10 titulů.
(Černoušková, Černá)
C) Publikační činnost
1. Publikované práce:
 Černá, I. – Černoušková, D. (eds): Mies in Brno – Villa Tugendhat. Muzeum města Brna,
Brno 2013.
 Černá, I. - Černoušková D. - Vránová, J. (eds): Torso. Umělecké dílo ve vile Tugendhat /
Das Kunstwerk in der Villa Tugendhat / A work of art in the Tugendhat House. Muzeum
města Brna, Brno 2013
 Černoušková, J. – Chatrný, J. – Pernesová, J. (eds.): Grete Tugendhat. František
Kalivoda. Brno 1968–1969. Nadační fond vila Tugendhat ve spolupráci s Muzeem města
Brna, Brno 2013
 Černá, I. - Černoušková, D. - Wahla, I. - Židlický, D.: Moderní dům jasných a
jednoduchých tvarů. Brněnská vila Tugendhat. / A Modern House of Clear and Simple
Forms Brno´s Villa Tugendhat. Piranesi 33/2013, 16-29
 Sedlák J. (ed.): Slavné brněnské vily. 77 domů s příběhem. Foibos Books 2013. Iveta
Černá – Hesla: Vila Hynka Bulína, s 95 – 98; Vila Tugendhat, s. 135 - 143; Vila Spitzer,
s. 170 - 173; Vila Ernesta Löw-Beera, s. 192 - 194; Vila Václava Dvořáka, s. 208 - 210
 Sedlák, J. (ed.): Slavné brněnské vily. 77 domů s příběhem. Foibos Books 2013. Dagmar
Černoušková – Hesla: Vila Karla Kaisera, s. 18 - 19; Vila Kathariny a Josefa
Arnoldových, s. 20 - 21; Vila Karla Giskry, s. 22 - 23; Vila Alfreda Löw-Beera, s. 5759Vila Ondřeje Brandstättera, s. 60-62; Vlastní vila Dušana Jurkoviče, s. 63-68; Rodinný
dům Karla Herolda, s. 72-75; Rodinný dům Marie a Jaroslava Štěpánových, s. 78-81; Vila
Hynka Bulína, s. 95-98; Bauerův zámeček, s. 99-102; Vila Marietty a Paula
Himmelreichových, s. 131-132; Vila Tugendhat, s. 135-143; Vila Spitzer, s. 170-173; Vila
Ernesta Löw-Beera, s. 192-194
2. Účast na tuzemských a zahraničních konferencích:
 Mezinárodní konference DOCOMOMO ISC/Technology, Karlsruhe - Frankfurt a/M Darmstadt, SRN, 24. - 27. 1. Přednesen příspěvek „Villa Tugendhat / Modern Architecture
and Technology. Visionäry Architecture in the leading Czech Technology Region, South
Moravia / todays World Heritage, (among the rich Modern Architectural Heritage in
Brno)“ (Černá)
 Kulatý stůl k problematice tvorby management plánů památek UNESCO, Praha, Magistrát
hl. m. Prahy, 7. 2. Přednesen příspěvek „Vila Tugendhat – současný provoz a aktuální
příprava Management plánu“ (Veselovská)
 Konference „The architecture and Design Council. The Public and the Modern House“.
Palm Springs Art Museum ve spolupráci s Sunnyland Resort Museum, USA, 23. 2.
Přednesen příspěvek „Vila Tugendhat the public programmes“ (Černá)
 Los Angeles Getty Centre, USA, 25. 2. Přednáška „Vila Tugendhat, principy ochrany,
vzorová památková obnova“ (Černá)
 Kolokvium „(Pre)vyslieť architekturu: Moderné a totalitné v žilinskej architektúre 20.
storočí“. Zasedání mezinárodního expertního poradního sboru pro záchranu Neologické
synagogy od Petera Behrense v Žilině. Žilina, SROV. Přednesen příspěvek „Vila
Tugendhat, proces a principy památkové obnovy – modelový projekt IOP“ (Černá)
 Konference „Mehr Mies – More Mies“, Haus Lange – Kunstmuseum Krefeld, SRN, 11. 14. 4. Přednesen příspěvek „Mies v Brně – pár poznámek k Vile Tugendhat“ (Černá)
 Konference „II – Less is more Developments“, Strasbourg, Francie, 1. a 2. 7. Předneseny
příspěvky „Celosvětová nadace Iconic Houses – role vily Tugendhat“, a „Vila Tugendhat,
památková obnova, studijní a dokumentační centrum a práce s veřejností“ (Černá)
 Van Schijndel House Utrecht, Nizozemí, 15. 9. Přednáška „Many lives of Villa
Tugendhat“ (doplněno projekcí filmu „Osud jménem Tugendhat“) (Černá)
 Hogeschool Utrecht/University Applied Science, Institute for Built Environment,
Oudenoord 700, Nizozemí, 19. 9. Přednáška „Villa Tugendhat“ (při příležitosti otevření
putovní výstavy Villa Tugendhat, Utrecht – Rotterdam – Eindhoven) (Černá)
 „First Iconic Houses Symposium Europe“, Victoria & Albert Museum, Londýn, 12.11.
Přednesen příspěvek „Beyond Glass Room – Re-restoring of Villa Tugendhat“ (Černá)
 Konference MUCSON, Brusel, 14.11. Přednesen příspěvek „Villa Tugendhat – Travel
Exhibition“ (Veselovská)
3. Výstavy:
a) Výstava „Wilhelm Lehmbruck (1881–1919) / Retrospektiva“ proběhla v Domě umění
města Brna ve dnech 11. 9. – 10. 11. jako čtvrtá, poslední a jediná v ČR repríza souborné
výstavy díla německého expresionistického sochaře Wilhelma Lehmbrucka, složené ze sbírek
Wilhelm Lehmbruck Museum v Duisburgu. V Brně i v ČR ojedinělou výstavu společně
připravili Dům umění města Brna a Muzeum města Brna ve spolupráci s Wilhelm Lehmbruck
Museum v Duisburgu ve Spolkové republice Německo. Od počátku roku probíhala v úzké
spolupráci s PhDr. Janou Vránovou z Domu umění města Brna nejednoduchá jednání
s vedením Wilhelm Lehmbruck Museum a s autorem výstavy o podmínkách její realizace
v Brně, společně připravena propagace výstavy a doprovodný program. Komentované
prohlídky výstavy proběhly 10. 10., 7. 11. a 10. 11. Na komentovanou prohlídku dne 10. 11.
navázala performance, v níž herci Dalibor Buš (Divadlo Husa na provázku) a Lukáš Černoch
(HaDivadlo) v dramatických obrazech představili osobnost a dílo Wilhelma Lehmbrucka a
přednesli Lehmbruckovy básně v překladu Martina Sládečka.
(Černá, Černoušková, Veselovská)
b) „Retrovýstava“ ve vile Tugendhat, připomínající 45. výročí od uspořádání výstavy díla
Ludwiga Miese van der Rohe v Domě umění města Brna, zahájena 16. 12. Při zahájení
výstavy byla pokřtěna publikace „Grete Tugendhat. František Kalivoda. Brno 1968 – 1969“,
kterou v trojjazyčné mutaci (česky, německy, anglicky) vydal Nadační fond vila Tugendhat.
Studium archivních pramenů, tvorba textu, výběr exponátů.
(Černoušková)
c) Putovní výstava „Villa Tugendhat“ byla prezentována ve dnech 10. 8. – 21. 9. na University
of Applied Science, Institute for Built Environment v Utrechtu, doplněno projekcí filmu
„Osud jménem Tugendhat“ a při zahájení přednáškou Ing. arch. Ivety Černé, ve dnech 22. 9. 22. 10. v Českém centru v Rotterdamu, doplněno projekcí filmu „Srdce z Onyxu“ a
přednáškou doc. Ing. arch. Ivana Wahly a doc. Ing. arch. Tomáše Rusína, a ve dnech 30. 10 –
31. 12. na Technical University of Technology v Eindhovenu (Nizozemí).
(Černá)
E) Spolupráce s vědeckými institucemi, muzeí, galeriemi, úřady a dalšími subjekty
1. S Nadačním fondem Vila Tugendhat se spolupráce soustředila na realizaci souboru
fotografií s doprovodným textem „Iconic Details“, na přípravu a realizaci výstav „Wilhelm
Lehmbruck (1881–1919) / Retrospektiva“ v Domě umění města Brna a „Retrovýstava“ ve
vile Tugendhat a na vydání publikace „Grete Tugendhat. František Kalivoda. Brno 1968 –
1969“.
(Černá, Černoušková, Veselovská)
2. V rámci kontaktů s Iconic Houses účast na First Iconic Houses Symposium v Evropě,
přednáška „Beyond Glass Room – Re-restoring of Villa Tugendhat“, Victoria & Albert
Museum, Londýn, 12. 11.
(Černá)
3. S tuzemskou a zahraniční odbornou veřejností a institucemi probíhala spolupráce s těmito
subjekty:
a) Dům umění města Brna – společná příprava výstavy „Wilhelm Lehmbruck (1881–1919).
Retrospektiva“, 1. 9. - 10. 11. v Domě umění města Brna, doprovodný program a propagace.
(Černá, Černoušková, Veselovská)
b) Občanské sdružení Truc shpérique (Neologická Synagoga v Žilině) – uspořádání s pomocí
VUT v Brně mezinárodního odborného semináře na téma "Aktivity návštěvnického a
badatelského centra moderní architektury ve vztahu k získávání publika, potencionálních
návštěvníků a turistů v době probíhající rekonstrukce objektu i po ní", vila Tugendhat, 27. 28. 5., předneseny příspěvky Ing. arch. Iveta Černá: „Vila Tugendhat v reflexi pramenných
materiálů“ a Mgr. Eliška Veselovská: „Provoz Vily Tugendhat a její propagace jako součást
Management plánu“.
(Černá, Veselovská)
c) Umělecká agentura Foibos - spolupráce na vydání reedice publikace „Slavné brněnské vily
– 77 domů s příběhem“.
(Černá, Černoušková)
4. S příslušníky rodiny stavebníků vily Tugendhat udržovány nejužší kontakty a spolupráce s
prof. Danielou Hammer-Tugendhat a prof. Ivo Hammerem, aktuálně spolupráce probíhala
zejména v souvislosti s přípravou publikace „Mies in Brno – Villa Tugendhat“ v anglickém
jazyce.
(Černá, Černoušková)
5. S Fakultou architektury Vysokého učení technického v Brně probíhala spolupráce na
základě Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu "Vila Tugendhat" uzavřené
mezi Statutárním městem Brnem a VUT v Brně dne 6. 8. 2009, účast na zasedání Rady
rektora VUT 1. 7., průběžně poskytování podkladů pro zadání studentské soutěže na téma
Vily Tugendhat, studijní exkurse pro studenty a přednášky na téma vybrané kapitoly
architektury 20. stol. pro zahraniční studenty fakulty v rámci projektu ERASMUS.
(Černá)
6. Spolupráce na edukačních a kulturních projektech probíhala se subjekty:
a) Moravské Zemské Muzeum - spolupráce na pilotním projektu edukačního programu pro
školy s názvem "Vila Tugendhat - jeden dům, jedna rodina, jedno století aneb Vila
Tugendhat v 8 obrazech". Edukační program realizuje MZM jako partner projektu Národního
muzea s názvem "Dotkni se 20. století". Realizace říjen – prosinec. Organizační součinnost.
(Veselovská)
b) Národní divadlo Brno - realizována fotografická výstava sólistů NDB ve Vile Tugendhat, 2
krátká vystoupení v rámci doprovodného programu k výstavě „Wilhelm Lehmbruck (1881–
1919). Retrospektiva“. Organizační součinnost.
(Veselovská)
c) Centrum experimentálního divadla – ve vile Tugendhat se 24. 9. uskutečnilo autorské
a scénické čtení s názvem „Takových Treplevů – Joj! čili Den současné dramatické tvorby“,
zahrnující autorské čtení textu, scénické čtení textu, koncert a prezentace nakladatelství
Větrné mlýny. Akce uspořádána v rámci festivalu 9. ročníku Divadla v pohybu „Duha v Brně“.
Organizační součinnost.
(Veselovská)
d) Hudební Fakulta JAMU – Sympozium „Umění, Hudba, Management“, vila Tugendhat,
8. 4. Organizační součinnost.
(Veselovská)
e) Filharmonie Brno - Koncerty v rámci 26. Expozice nové hudby s podtitulem „Zvučící
zahrady“. Organizační součinnost.
(Veselovská)
f) Občanské sdružení CHSH – realizace čtyř repríz programu "Umění v prostoru" vila
Tugendhat, 4. 11. a 25. 11. Organizační součinnost.
(Veselovská)
II. Průběžná údržba objektu
1. Průběžně byly monitorovány vady a poškození v objektu, jejich seznam a popis byl
zakotven v dokumentu „Vila Tugendhat – podklad pro opětovnou reklamaci/urgenci – vady
s očíslováním dle seznamu MuMB ze dne 23. 10. 2012 a 20. 3. 2013“. Některé defekty byly
odstraněny v průběhu sanitárního týdne údržby ve dnech 13. - 21. 5., kdy objekt byl uzavřen
pro veřejnost a zhotoviteli prací památkové obnovy (Unistav a. s.) a jeho subdodavatelům
umožněno provedení prací. K aktuálním závadám patří špatný stav opěrných zídek
třístupňového alpinária zahrady, zatékání do stropní konstrukce prosakující u půlkruhové
stěny jídelního koutu, špatný stav vodících lyžin elektricky spouštěných stěn velkoplošných
oken. Dokončila se oprava vnitřního parapetu komunikace vedoucí do bytu správce.
(Černá, Škrabal)
2. Běžná provozní údržba a speciální postupy stanovené pro péči o ušlechtilé povrchy a
restaurovaná zařízení a vybavení dle návodů pro údržbu a opravy zajišťovány pravidelně
dodavatelsky na základě servisních smluv i vlastními kapacitami.
(Černá, Škrabal)
III. Návštěvnický provoz objektu
1. Návštěvnický provoz:
a) Personální zajištění a organizace návštěvnického provozu průvodci probíhalo průběžně po
celý rok.
(Černá)
b) Vedení prohlídek, poskytování výkladů, objednávková služba.
(Bátrla, Ciprian, Dvořák, Dvořák, Foustka, Klepáčková, Krůpová, Lyčka, Mullerová,
Richterová, Šurláková, Tlachová)
2. Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat:
Obsluha badatelů probíhala průběžně po celý rok dle zájmu badatelů.
(Černoušková, Veselovská, Dubská)
3. Edukační programy:
Příprava a realizace edukačních programů - animační programy s pracovními listy pro školy
probíhala průběžně 2x – 4x měsíčně dle objednávek ve spolupráci s Mgr. Alicí Stuchlíkovou.
V 1. pololetí roku 2013 probíhaly programy pro mateřské a základní školy jako komentovaná
prohlídka spojená s tvůrčími etudami na téma a) Architektura vily Tugendhat – „méně je
více“, b) Design ve vile Tugendhat – „Bůh je v detailech“. Pro střední, vyšší odborné a
vysoké školy byla připravena tematická komentovaná prohlídka spojená s diskuzí a
aktivizačními prvky na téma a) Ludwig Mies van der Rohe – architekt nejen vily Tugendhat,
b) Tugendhatovi – příběh jedné z brněnských židovských rodin. Programy se uskutečnily
v termínech 16. 1., 20. 2., 6. 3. 13. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4., 26. 4., 22. 5., 29. 5., 5. 6., 12. 6., 26.
6., 27. 6. Ve 2. pololetí roku 2013 byly tyto vzdělávací programy rozšířeny pro mateřské a
základní školy o témata c) Souhra architektury a přírody, d) Vila Tugendhat jako příklad
luxusního moderního bydlení a pro střední, vyšší odborné a vysoké školy o témata c) Příroda a
její místo v architektuře, d) Vila Tugendhat jako učebnice moderní architektury. Programy
probíhaly v termínech 18. 9., 25. 9., 2. 10., 9. 10., 14. 10., 21. 10., 30. 10., 6. 11., 13. 11., 20.
11. 27. 11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.
(Veselovská, Dubská)
4. Organizace kulturních a vzdělávacích programů pro veřejnost:
(Veselovská)
a) přednášky
 Vladimír Šlapeta: Recepce Vily Tugendhat v kontextu soudobé československé
architektury. 25. 2.
 Petr Pelčák: Mies van der Rohe – cesta k plynoucímu obytnému prostoru a estetice vily
Tugendhat. 25. 3.
 Marek Tichý, Vítek Tichý, Ivan Wahla, Tomáš Rusín: Projekt rehabilitace vily
Tugendhat. 22. 4.
 Iveta Černá, Dagmar Černoušková, David Židlický: O geniu loci svahu nad Lužánkami,
o vile Tugendhat a o její fotogeničnosti. 3. 6.
 Dagmar Černoušková, Jana Vránová: K příběhu Torza z vily Tugendhat a k osobnosti
Wilhelma Lehmbrucka. Dům umění města Brna, 8. 10. V rámci doprovodného programu




k výstavě Wilhelm Lehmbruck (1881–1919) / Retrospektiva. (Prologem k přednášce bylo
vystoupení sólistů baletu Národního divadla v Brně inscenované přímo ve výstavě).
Dagmar Černoušková, Jana Vránová: K příběhu Torza z vily Tugendhat a k osobnosti
Wilhelma Lehmbrucka. 21. 10. V rámci doprovodného programu k výstavě Wilhelm
Lehmbruck (1881–1919) / Retrospektiva. (Prologem k přednášce bylo vystoupení sólistů
baletu Národního divadla v Brně inscenované v hlavním obytném prostoru vily).
Petr Wittlich: Wilhelm Lehmbruck a moderní sochařství. Dům umění města Brna, 7. 11.
V rámci doprovodného programu k výstavě Wilhelm Lehmbruck (1881–1919) /
Retrospektiva.
Maria Szatkovská: K 80. výročí úmrtí brněnského rodáka Adolfa Loose. 18. 11.
Petr Pelčák: Architekt Otto Eisler – mezi loosovským tradicionalismem a gropiovským
modernismem. 9. 12.
b) filmové projekce
 King Kong (1933); 2 reprízy (1× s živým hudebním doprovodem), 21. 2.
 Dobrodružství Robina Hooda (1938), 28. 3.
 Okno do dvora; 2 reprízy, 24. 4.
 Frigo na mašině; 2 reprízy (1× s živým hudebním doprovodem), 29. 5.
 Maltézský sokol, 1. a 2. 7.
 Fantom opery, 29. 7., (s živým hudebním doprovodem) 30. 7.
 Příběh Glenna Millera, 27. 8.
 Osud jménem Tugendhat, 26. 9. (česká premiéra)
 Upír Nosferatu, 30. 10., (s živým hudebním doprovodem) 31. 10.
 Sunset Boulevard, 27. a 28. 11.
 Někdo to rád horké, 18. 12.
 Casablanca, 19. 12.
c) koncerty
 Koncert Den hudby, 21. 1., 18. 2. 23. 4.
 Koncert Den hudby II – Francouzské inspirace, 21. 6., 3. 9., 29. 11.
d) akce ve spolupráci s partnerskými institucemi
 Filharmonie Brno - koncerty v rámci Mezinárodního hudebního festivalu „Expozice nové
hudby“: Gordon Monahan: A Piano Listening to Itself – Brno Variation (zvuková
instalace), Hauke Harder: Grigio Due for sine waves and horn speakers, 14. 6.
 Filharmonie Brno – koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu „Expozice nové
hudby“: Alessandro Bosetti, Chris Abrahams: We Who Had Left,15. 6.
 Filharmonie Brno - Koncert ISHIA TRIO, 1. 11.
 Centrum experimentálního divadla, Divadlo Husa na provázku - autorské a scénické čtení
textu, koncert v rámci festivalu 9. ročníku Divadla v pohybu „Duha v Brně“: „Takových
Treplevů – Joj! čili Den současné dramatické tvorby“, 24. 9.
 Občanské sdružení CHSH - koncert Umění v prostoru, 4. a 25.11.
e) ostatní
 Zážitkový fotografický den s Camerou obscurou, 26. 8.
 Rozloučení s létem v rytmu swingu; exteriérová projekce filmu Příběh Glenna Millera;
živá hudba v zahradě, 28. 8.
SEKCE NÁMĚSTKA EKONOMICKO PROVOZNÍHO
Náměstek ředitele: Ing. Soňa Franzová
ÚTVAR EKONOMICKO PROVOZNÍ
Vedoucí útvaru: Ing. Soňa Franzová, koordinační, projektový a programový pracovník
Oddělení provozu a správy budov
Vedoucí oddělení: Ing. Jiří Pejchal, technický pracovník
Ilona Bartáková, uklízečka
Jiří Břínek, provozní elektrikář (0,5 do 30. 9.)
Petr Divácký, dělník čištění města (0,7)
Alena Hanousková, domovník
Josef Kocúr, zedník
Jiří Kossek, zásobovač
Jiří Kuba, provozní zámečník (do 15. 6.)
Tomáš Lerch, koordinační, programový a projektový pracovník (od 1.7. do 31.7.)
Petr Macháček, mistr
Ing. Ivo Macháň, technický pracovník
Věra Pelikánová, uklízečka
Ladislav Pergl, instalatér
Milan Poleť, provozní zámečník
Jana Zehnalová, uklízečka
I. Opravy a rekonstrukce
a) NKP Špilberk a Měnínská brána
1. Zajištění instalace klimatizační jednotky pro novou serverovnu. (Generální oprava střechy
administrativní budovy z úsporných důvodů odložena). Zhotovitel: Faraheit servis s.r.o.
(Macháň, Pejchal)
2. Zajištění generální opravy dřevěného mostu přes západní příkop. Zhotovitel: MONTÁŽE
S.K., s.r.o.
(Macháň, Pejchal)
3. Zajištění generální opravy kotelny a úprava topného systému v administrativní budově
hradu Špilberku. Zhotovitel: REGO s.r.o.
(Macháň, Pejchal)
4. Zajištění opravy hradební plenty ve východním příkopu u vstupu do severních kasemat.
Zhotovitel: Stavební společnost TOCHÁČEK spol s.r.o.
(Macháň)
5. – 10. Generální oprava kanalizace, generální oprava rozvodů pitné vody, generální oprava
rozvodů ÚT včetně MaR, rekonstrukce plochy JV bastionu, stavební úpravy pokladny
v kasematech, stavební úpravy v severním přístavku odloženy úsporných důvodů, z důvodů
přehodnocení priorit a upřednostnění řešení havarijních stavů.
11. Zajištění rekonstrukce strukturované kabeláže administrativní budovy I. etapa včetně
přemístění servrovny. Zhotovitel: ELMONT GROUP, a.s.
(Macháň, Pejchal)
12. Zajištění provizorního řešení statických poruch hradebních plent ve východním příkopu a
klenby mostu přes východní příkop tesařskými konstrukcemi. Zhotovitel: MONTÁŽE S.K.,
s.r.o.
(Macháň, Pejchal)
13. Zajištění kamerového průzkumu kanalizace na severní kurtině a před jižním křídlem.
Opravy poškozené kanalizace před jižním křídlem. Zhotovitel: SEBAK spol. s r.o.
(Macháň, Pejchal)
14. Zajištění fixace střešní krytiny nad okapem u západního a severního křídla jako opatření
proti padání tašek na velké nádvoří při mimořádných klimatických podmínkách. Zhotovitel:
Josef Major.
(Macháň, Pejchal)
b) Měnínská brána
Sanace prostoru býv. vinárny v suterénu objektu včetně odstranění příčiny zatékání povrchové
vody a opravy rozvodů sítí z úsporných důvodů odložena.
c) Objekt depozitářů Vyškov
1. Zajištění nezbytných oprav havarijního stavu kotlů a ostatních zařízení ÚT v kotelně
(čerpadla) pro provizorní spuštění soustavy k temperování objektu v zimě 2013/2014.
Zhotovitel: REGO s.r.o. Generální oprava kotelny a rozvodů ÚT z úsporných důvodů
odložena.
(Macháň, Pejchal)
II. Investice
a) NKP Špilberk
1. Zajištění dodávky a montáže klimatizace pro novou servrovnu MuMB a montáže klimatizace
pro služebnu nepřetržité ostrahy objektů („velín“). Zhotovitel: Faraheit servis s.r.o.
(Macháň, Pejchal)
2. Slaboproudé rozvody v administrativní budově provedeny v rámci I. etapy rekonstrukce
strukturované kabeláže z důvodu přesunu serverovny (viz bod I a)/ 11) Zhotovitel: ELMONT
GROUP, a.s.
(Macháň, Pejchal)
3. – 5. Instalace zábradlí na jižní straně hradeb, instalace MaR pro ÚT hradu a zařízení pro
kompabilitu s MaR v nově otevřeném jižním křídle, realizace části technických opatření ke
zvýšení požární ochrany hradu z úsporných důvodů odloženy.
6. Realizace technických opatření ke zvýšení bezpečnosti při kulturních a společenských
akcích (značení únikových východů, kotevní zařízení pro dekorace a osvětlení atd.) provedena
vlastními kapacitami údržby.
(Macháň, Pejchal)
b) Objekt depozitářů Vyškov
Stavební úpravy z úsporných důvodů odloženy.
(Macháň, Pejchal)
III. Údržba objektů a zařízení MuMB
a) NKP Špilberk a Měnínská brána
1. Zajištění a provádění průběžné údržby kanalizace - čištění střešních svodů, zachytačů
nečistot (geigerů), vpustí, odvodňovacích kanálů, domovních rozvodů atd. prováděná
vlastními kapacitami údržby MuMB.
(Macháň, Pejchal, Macháček, Divácký)
2. Zajištění kontroly a provedení drobné údržby interiérových i exteriérových rozvodů pitné a
požární vody, čištění zemních hydrantů páteřních rozvodů vlastními kapacitami údržby
MuMB. Opravy páteřních rozvodů a armatur. Zhotovitel: Vít Makovský s.r.o
(Macháň, Pejchal, Pergl)
3. Zajištění bezporuchového chodu technologických zařízení MaR, kotelen a rozvodů ÚT.
Zhotovitel: REGO s.r.o.
(Macháň, Pejchal)
4. Zajištění bezporuchového chodu zařízení ATS a ostatních zařízení PO.
(Macháň, Pejchal)
5. Zajištění lokálních oprav střešní krytiny, tesařských, klempířských konstrukcí a komínů.
Pravidelné roční prohlídky stavu střech. Zhotovitel: Josef Major.
(Macháň, Pejchal)
6. Zajištění údržby venkovních ploch a komunikací v objektech MuMB - čištění vozovek a
komunikací pro pěší, údržba zeleně a likvidace náletových dřevin, zimní údržba prováděná
vlastními kapacitami údržby MuMB a dodavatelsky. Zhotovitel: Rondo Service s.r.o.
(Macháň, Pejchal, Hanousková, Divácký)
7. Zajištění a provádění pravidelné údržby elektroinstalace a hromosvodné soustavy,
odstraňování závad zjištěných revizemi a provozních závad vlastními kapacitami údržby
MuMB a dodavatelsky. Zhotovitel: údržba MuMB, Martin Havelka.
(Macháň, Pejchal, Macháček, Břínek)
8. Zajištění předepsaných revizí kotelen, komínů, tlakových nádob (REGO s.r.o.), plynových
regulačních stanic (GAS-ENERGIA s.r.o.), trafostanice, rozvoden, el. rozvodů v objektech,
přenosného el. nářadí a spotřebičů, hromosvodů (MSE CZ s.r.o.), EZS, EPS, CCTV (Alsig,
spol. s r.o.), výtahů, zdviží pro invalidy (KONE, a.s., OTIS, a.s., Kejík moraviaLIFT, s.r.o.),
hasicích přístrojů, hydrantů (PB Alfa, s.r.o.), akustické plachty scény 3. nádvoří s ukotvením
(REKLAMA KUBÍČEK, spol. s r. o.), STK motorových vozidel (Transervis s.r.o.).
(Macháň, Pejchal, Kossek)
b) Vila Tugendhat
Ve spolupráci s vedením vily Tugendhat zajištění technického provozu vily, běžné provozní
údržby a speciálních postupů stanovených pro péči o ušlechtilé povrchy a restaurované
zařízení a vybavení, dle návodů pro údržbu a opravy a v návaznosti na záruční podmínky
zhotovitele stavby a poskytování technické a administrativní podpory při odstraňování
případných závad.
(Macháň, Pazdera, Pejchal)
c) Objekt depozitářů Vyškov
Zajištění běžné provozní správy a údržby včetně zajištění předepsaných revizí, provedení
drobných stavebních a pomocných prací, a provedení ostatních prací nezbytných pro
provedení stavebních prací a činností souvisejících s údržbou a správou areálu. Zhotovitel:
Vlastimil Konečný.
(Macháň, Pejchal)
IV. Periodické služby
1. Zajištění a provádění úklidu objektů včetně expozic v areálu hradu Špilberku (Anna
Pařízková, údržba MuMB), v objektu Měnínské brány (údržba MuMB) a Vile Tugendhat
(BRUCO spol. s r.o.), včetně dnů pracovního klidu.
(Pejchal, Hanousková, Bartáková, Pelikánová, Zehnalová)
2. Odpadové hospodářství - zajišťování bezpečného skladování, odvozu a likvidace tuhého
domovního odpadu a likvidace nebezpečného odpadu - zářivky, oleje, kyseliny apod.
(Macháček, Hanousková)
3. Zajištění zásobování energiemi (el. energie, zemní plyn, pára, technické plyny) a pitnou
vodou: Dodávky na základě smluv, sestavování a upřesňování odběrových diagramů,
sledování spotřeby.
(Macháň, Pejchal, Hanousková)
V. Provozní údržba
1. Provádění drobné provozní údržby ve všech objektech.
(Macháček, Divácký, Hanousková, Kocúr, Pergl, Poleť)
2. Autodoprava, údržba vozového parku a zajišťování předepsaného technického stavu,
servisu, provozních náplní a čistoty služebních vozidel včetně administrativy provozu.
(Kossek, Macháček, Pejchal)
3. Součinnost při realizaci výstav zahrnující především výpomoc při montáži, demontáži a
přesunech výstavního fundusu, montáži a demontáži výstavního osvětlení, výpomoc při
instalaci exponátů, úklid probíhal průběžně po celý rok dle termínů výstav.
(Bartáková, Břínek, Divácký, Hanousková, Kocúr, Macháček, Pelikánová, Pergl, Poleť,
Zehnalová)
4. Zajištění součinnosti v oblasti logistiky a technické pomoci, PO, úklidu prostor atd. při
společenských a kulturních akcích
(Pejchal, Macháček, Macháň, Hanousková, Bartáková, Břínek, Divácký, Kocúr, Pelikánová,
Pergl, Poleť, Zehnalová)
5. Průběžné poskytování odborné, technické i organizační součinnost objednateli
(zastoupeném odborem investičním MMB), technickému dozoru investora, orgánům státní
památkové péče a zhotoviteli i jeho subdodavatelům, a to jak při řešení administrativně
technických záležitostí, tak i při vlastním provádění stavebních a restaurátorských prací a
předávání dokončeného díla investorovi probíhalo po celou dobu realizace pokračování II.
etapy rekonstrukce Špilberku.
(Pejchal, Macháň)
6. Vyklizení severního přístavku – stavebního dvora provedeno vlastními kapacitami údržby
MuMB.
(Břínek, Divácký, Hanousková, Kocúr, Kossek, Kuba, Macháček, Macháň, Pejchal, Pergl,
Poleť)
VI. Administrativní práce
1. Průběžné poskytování součinnosti při realizaci investičních akcí SMB – především v rámci
akce „Špilberk – Jižní křídlo, Regenerace a rozšíření služeb Národní kulturní památky
Špilberk“. Řešení reklamací v rámci akce „Špilberk – Jižní křídlo, Regenerace a rozšíření
služeb Národní kulturní památky Špilberk“.
(Macháň, Pejchal)
2. Poskytování součinnost s poskytovatelem služeb BOZP a PO (FS Systém s. r. o.) při
přípravě a aktualizaci směrnic a předpisů organizace v oblasti PO a BOZP a při výkonu
činnosti BOZP a PO.
(Macháň)
3. Zajištěno zřízení a prováděna průběžná správa skladů stavebního materiálu, materiálu
elektro, základních ochranných pomůcek, interní půjčovny přístrojů a nástrojů atd.
(Pejchal, Macháň, Kossek, Kuba)
4. Průběžně probíhala příprava nové efektivní koncepce požární ochrany hradu.
(Macháň, Pejchal)
5. Technická podpora při zpracování zjednodušené dokumentace skutečného stavu stavební
části všech objektů a ploch v areálu hradu Špilberku ve formátu DWG a PDF a při
pasportizaci páteřních rozvodů elektřiny I. etapa.
(Macháň, Pejchal)
6. Stavební dozor při opravách a údržbě, součinnost při přípravě projektové dokumentace,
zajišťování závazných stanovisek, stavebních povolení, atd., ohlašování staveb, komunikace
se státní správou, projektanty a zhotoviteli, archivace dokumentů a projektové dokumentace.
(Macháň, Pejchal)
VII. Ostatní práce
1. Poskytování organizační a technické podpory a výpomoci odborným oddělením při
stěhování sbírek z depozitářů v objektu na ulici Žabovřeská a při jejich ukládání v objektu
depozitářů ve Vyškově.
(Macháček, Macháň)
2. Organizace a agenda komerčních pronájmů prostor na Špilberku (svatby, firemní akce
apod.) obsáhla 14 akcí komerčních pronájmů.
(Macháň, Pejchal)
3. Organizační a technické zajištění společenských a kulturních akcí Špilberk Food Festival
2013 ve dnech 10. – 12. 5., XVIII. Noční hradní slavnost dne 14. 6. včetně ohňostrojného
epilogu festivalu „Ignis Brunensis“ v témže termínu, Premiéra Malé letní scény dne 30. 6.,
akcí Brněnského kulturního léta na Špilberku (zahajovací koncert XVI. ročníku cyklu letních
folklórních večerů „F scéna“ 27. 6., představení Letních Shakepearovských slavností ve
dnech 18. 7. – 6. 8., koncert „Noc flamenca“ dne 11. 8. a koncerty Mezinárodního hudebního
festivalu Špilberk 2013 ve dnech ve dnech 16. – 23. 8.).
(Macháček, Macháň, Pejchal)
4. Organizační a programové zajištění Hradních slavností na Špilberku ve dnech 31. 5. - 2. 6.
v rámci festivalu Brno – město uprostřed Evropy, jimiž došlo k slavnostnímu předání
rekonstruovaného Jižního křídla a dalších částí hradu veřejnosti.
(Macháček, Macháň, Pejchal)
5. Organizační, programové a propagační zajištění mimořádně úspěšné pilotní akce „Hrad
Špilberk celý otevřen“ konané ve dnech 14. a 15. 9.
(Macháň, Pazdera, Pejchal)
6. Organizace propagační kampaně výstavy „Můj dům, můj hrad / Vladimír Franz & Ida
Saudková“.
(Macháň, Pejchal)
Oddělení ostrahy
Vedoucí oddělení: Petr Pazdera, bezpečnostní pracovník
Ondřej Bakan, bezpečnostní pracovník
Rostislav Dlapa, bezpečnostní pracovník
Adam Formánek, bezpečnostní pracovník (od 9. 7. do 30. 9.)
Josef Frainšic, bezpečnostní pracovník
Robert Homola, bezpečnostní pracovník
František Hromek, bezpečnostní pracovník
Daniel Hron, bezpečnostní pracovník
Jiří Jelínek, bezpečnostní pracovník
Marcel Kocúr, bezpečnostní pracovník
Jaroslav Kvarda, bezpečnostní pracovník
Ladislav Matoušek, bezpečnostní pracovník
Pavel Parák, bezpečnostní pracovník
Leonard Preis, bezpečnostní pracovník
Radek Sochor, bezpečnostní pracovník
Vítězslav Střeštík, bezpečnostní pracovník (od 3. 9. do 31. 10.)
Martin Varták, bezpečnostní pracovník
Milan Varták ml., bezpečnostní pracovník
1. Provádění nepřetržité ostrahy objektů hradu obsluhou systémů elektronické zabezpečovací
signalizace (EZS), elektronické požární signalizace (EPS) a kamerového sledovacího systému
(CCTV), nepřetržité fyzické obsluhy systémů na služebně ostrahy objektů („velín“),
monitoring a vyhodnocování záznamů a dat systémů na PC, jištění ostrahy objektu vila
Tugendhat, fyzická nepřetržitá ostraha vnějších částí hradu nezajištěných elektronickými
systémy, asistence při transferu fin. hotovostí.
(Pazdera, Bakan, Dlapa, Formánek, Homola, Jelínek, Kocúr, Matoušek, Parák, Preis,
Sochor, Střeštík, Varták, Varták ml.).
2. Zajišťování ostrahy objektu Měnínská brána systémem EZS s přenosem signálu na PCO
Městské policie bylo prováděno průběžně po celý rok.
(Pazdera)
3. Provádění nepřetržité fyzické ostrahy objektu vila Thugendhat, obsluha systémů EZS, EPS
s přenosem signálů na PCO HZS JmK a CCTV na služebně ostrahy objektu a přenosem
signálů na „velín“ Hrad.
(Pazdera, Frainšic, Hromek, Hron, Kvarda)
4. Personální zajištění a organizace provozu ve výstavách a expozicích dozorci, tvorba
měsíčních rozpisů služeb průběžně od 1. 9.
(Pazdera)
Oddělení informační soustavy a financování
Vedoucí oddělení: Ing. Soňa Franzová, koordinační, projektový a programový pracovník
Ivana Ďásková, účetní
Ing. Martina Najzarová, účetní
1. Koordinace ekonomického, personálního a provozního rozvoje organizace, spolupráce na
vytváření a realizaci dlouhodobých koncepcí probíhala průběžně po celý rok.
(Franzová)
2. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, uspořádání položek účetní závěrky,
účtování o hospodářském výsledku a návrh způsobu jeho rozdělení do fondů prováděno
průběžně a dle stanovených termínů.
(Franzová)
3. Realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu, provádění rozborů a stanovování
návrhů na opatření, plnění finančního plánu včetně komentáře prováděny průběžně a ve
stanovených termínech.
(Franzová)
4. Sestavení návrhu rozpočtu provedeno ve zřizovatelem stanoveném termínu.
(Franzová)
5. Rozbory hospodaření (Zpráva o činnosti PO) provedeny ve stanoveném termínu.
(Franzová)
6. Plán tvorby a čerpání fondů sestaven ve stanoveném termínu.
(Franzová, Najzarová)
7. Kontrola zaúčtování účetních dokladů celé účetní jednotky prováděna průběžně po celý
rok.
(Franzová)
8. Vyúčtovávání a kontrola správnosti cestovních příkazů prováděny průběžně po celý rok.
(Franzová, Ďásková)
9. Provedena aktualizace interních norem v oblasti hospodaření organizace - směrnice pro
poskytování závodního stravování, o užívání FKSP, pro vedení doplňkové činnosti a pro
poskytování cestovních náhrad.
(Franzová)
10. Zpracovávání podkladů pro výběrová řízení v souladu s metodikou zřizovatele včetně
sestavení komisí, zabezpečení smluv a objednávek za Útvar ekonomicko provozní probíhalo
průběžně po celý rok.
(Franzová, Pejchal)
11 Kontrola plnění plánu oprav v roce 2013 probíhala čtvrtletně, plán oprav na rok 2014
sestaven ve IV. kvartále.
(Franzová, Pejchal)
12. Komplexní vedení účetnictví, účtování o stavu, pohybu majetku a závazků, účtování o
nákladech a výnosech, výdajích a příjmech, výsledku hospodaření, zajišťování oběhu účetních
dokladů probíhalo průběžně po celý rok.
(Ďásková, Najzarová)
13. Vedení účetních knih, zajišťování jejich otevírání, zavírání, sestavení účetního rozvrhu,
příp. dalších číselníků organizace, vedení pokladny drobného vydání, pokladny FKSP a
pokladny tržeb za vstupné a zboží, příjem a výplata peněžních hotovostí a zajišťování
peněžního styku s bankou probíhalo průběžně po celý rok.
(Najzarová)
14. Provádění účetních závěrek včetně měsíční dokladové inventury všech účtů v účetní
jednotce probíhalo průběžně po celý rok v příslušných termínech.
(Ďásková, Najzarová)
15. Účtování o fondech organizace probíhalo průběžně po celý rok.
(Franzová, Najzarová)
16. Zajišťování pokladní agendy v organizaci včetně příjmu a výdeje peněz, příjem a kontrola
tržeb od pokladních, zajišťování styku s bankou probíhalo průběžně po celý rok.
(Najzarová)
17. Vedení agendy spojené s žádostmi o granty, dotace apod., zajištění jejich vyúčtování
probíhalo průběžně po celý rok.
(Franzová, Ďásková)
Oddělení obchodní činnosti a pokladen
Vedoucí oddělení: Ing. Mariana Mišková, obchodní referent a referent majetkové správy
Alena Dufková, pokladník (0,5)
Ludmila Haasova, pokladník
Zuzana Charvátová, pokladník (0,5)
Anna Kozinová, pokladník (0,5)
Kateřina Křížová (0,5)
Naděžda Mišková, pokladník (0,5)
Silvie Partyková, pokladník (0,5)
Linda Průšová, pokladník (od 2. 7. do 30.9.)
Hana Střechová, pokladník (0,5)
Kristýna Šigutová, pokladník (0,5)
Dita Šmerdová, pokladník
Eliška Šrámková, pokladník
Martina Vránová, pokladník
1. Vedení agendy skladu materiálových zásob včetně inventarizace materiálových zásob,
vedení agendy stravenek zaměstnanců probíhalo průběžně po celý rok.
(Mišková)
2. Zajišťování pokladní agendy v organizaci včetně příjmu a výdeje peněz, příjem a kontrola
tržeb od pokladních, zajišťování styku s bankou probíhalo průběžně po celý rok.
(Mišková)
3. Vedení operativní evidence veškerého majetku organizace, spolupráce na přípravě a
průběhu inventarizace, zajišťování agendy při vyřazování nepotřebného majetku v návaznosti
na metodiku zřizovatele probíhalo průběžně po celý rok. Postupné převádění dat v PC
programu evidence majetku EMA.
(Mišková)
4. Organizace inventarizace, složení inventarizačních komisí – proběhlo ve IV. Q.
(Franzová, Mišková)
5. Prodej vstupenek, publikací, suvenýrů a ostatního sortimentu v pokladnách muzea,
vyúčtování cenin a zboží, odvody tržeb, tvorba cenových výměrů o výši vstupného a ceny
zboží probíhalo průběžně po celý rok.
(Dufková, Haasova, Charvátová, Kozinová, Křížová, Mišková, Partyková, Průšová,
Střechová, Šigutová, Šmerdová, Šrámková, Vránová)
6. Vedení archivu organizace, včetně ukládání písemností, dodržování skartačních termínů
podle předpisů, zajišťování skartace apod. probíhalo průběžně po celý rok.
(Mišková)
7. Průběžná obsluha PC programu prodeje vstupenek a zboží COLLOSEUM.
(Mišková)
ÚTVAR ŘEDITELE
ředitel: PhDr. Pavel Ciprian
Referát interního auditu
Ing. Pavel Korecký, interní auditor (0,75)
1. Výkon činností interního auditu byl prováděn dle příslušných norem a dle schváleného
Ročního plánu interního auditu 2013, sestaveného v souladu se Střednědobým plánem
interního auditu na léta 2013 až 2015 ze dne 4. 1. 2013, se zaměřením na ověřování
funkčnosti vnitřního kontrolního systému, vyhledávání a hodnocení rizik, která se projevují
nebo se mohou projevovat při realizaci všech činností organizace, na zlepšení efektivnosti
řízení rizik, řídících a kontrolních procesů, zlepšení spolupráce a zvýšení součinnosti s orgány
vnější kontroly.
(Korecký)
2. V průběhu sledovaného období byl proveden dle rozhodnutí ředitele organizace rutinní
(ověřovací) audit v oblastech: pokladní uzávěrka, kontrola stavu a evidence zásob ve
skladech, odpracované přesčasové hodiny, čerpání cestovních výloh a diety, objednávky a
smlouvy, provoz služebních vozidel, výběrová řízení, inventarizace sbírek, pracovní smlouvy
a popisy činností zaměstnanců (viz oddíl V).
(Korecký)
3. Průběžně probíhaly konzultační a poradenské činnosti, jejichž časové rozvržení bylo
odvislé od potřeb organizace, ředitele a vedoucích zaměstnanců. Konzultace a poradenství
bylo poskytováno ve všech oblastech činnosti organizace, tj. při tvorbě vnitropodnikových
směrnic a příkazů ředitele, při realizaci vnitřního kontrolního systému, při výběrových
řízeních, při tvorbě obchodních a pracovních smluv apod. V rámci zvyšování kvalifikace a
rozšiřování odborných znalostí, se interní auditor zúčastnil vybraných seminářů a přednášek,
které pořádal Český institut interních auditorů a které pořádal či doporučil zřizovatel.
Samostudium bylo prováděno formou studia odborné literatury a konzultacemi s lektory ČIIA
a bylo zaměřeno především na novelizaci zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky č. 416/2004 Sb. a
dalších souvisejících předpisů, odborné literatury týkající se činnosti interního auditora,
odborné literatury týkající se činností odborných útvarů organizace.
(Korecký)
Referát personální
Mgr. Veronika Mejzlíková, personalista (0,5)
Vedení personální agendy organizace probíhalo průběžně po celý rok.
(Mejzlíková)
Sekretariát ředitele
Jiřina Mazánková, asistent
Průběžně probíhalo vedení veškeré administrativní agendy ředitele, vedení spisové služby
včetně evidence došlé a odeslané pošty, evidence cenin, vedení agendy evidence smluv,
vedení agendy průkazů ICOM a AMG.
(Mazánková)
MĚŘITELNÉ VÝKONY
VÝSTAVY MUZEA MĚSTA BRNA V ROCE 2013
1. Ludvík Voneš - Malba/kresba/grafika
Po více než čtyřiceti letech se brněnské publikum mělo příležitost setkat se s díly malíře
Ludvíka Voneše (1910-1978). Třebíčský rodák odešel po absolvování Akademie výtvarných
umění (prof. T. F. Šimon) do Paříže, aby zde pokračoval ve studiu na École Nationale
Superieure des Beaux-Arts a École Nationale Superieure des Arts Decoratifs. Ve své tvorbě
se z celého komplexu otázek kolem podstaty tehdejší soudobé malby soustředil na problém
barvy a formy a na jejich vzájemné vztahy. Náměty a motivy čerpal z prostředí, které jej
každodenně obklopovalo – z vlastního ateliéru, z pohledů na město nebo ze zážitků z okolní
krajiny.
Kurátor: PhDr. Jana Svobodová, PhDr. Ilona Víchová (externí spolupráce)
Termín: 28. 2. – 31. 3., Špilberk – západní křídlo, II. patro
2. Petr Jedlička – Života běh. Retrospektiva
Výstava poprvé ve větším rozsahu představila dílo jubilujícího Petra Jedličky (1953), který
vstoupil na výtvarnou scénu v době, kdy u nás dozníval program tzv. nové figurace.
Expresivní malba jeho počátků reflektovala pocity absurdity a deziluze. Agresivnost tvarů a
výrazná barevnost vypovídá o snaze autora dobrat se k elementárním vitálním silám lidského
podvědomí, které ovládají člověka v jeho individuální i společenské existenci. Tento přístup
navíc spojený s ironizujícím podtextem přechází i do Jedličkovy sochařské tvorby.
Kurátor: PhDr. Jana Svobodová, PhDr. Jiřina Hockeová (externí spolupráce)
Termín: 11. 4. – 26. 5., Špilberk – západní křídlo, II. patro
3. Krystalíza her
Základem projektu ORBIS PICTUS PLAY, který měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, je
několik interaktivních expozic inspirovaných dílem humanistického myslitele Jana Ámose
Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Pro konkrétní prostory hradu Špilberku zkoncipoval
výtvarník Petr Nikl nový scénář tak, aby zvolenými předměty docílil jejich vzájemnou
provázanost. Exponáty výstavy byly interaktivní nástrojové objekty Čestmíra Sušky, Dušana
Váni, Jiřího Konvrzka, Kláry Ottové, Mají Dvořákové, Marianny Stránské, Marie Jiráskové,
Milana Caise, Pavla Mrkuse, Petra Koreckého, Petra Nikla, Ondřeje Janouška a švýcarské
výtvarnice Ueli Seiler-Hugové. Jejich smyslem bylo aktivnímu návštěvníkovi prostřednictvím
hry umožnit kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly, rozvíjet vlastní
imaginaci a fantazii.
Kurátor: PhDr. Jana Svobodová, Petr Nikl, Audabiac o. s. (externí spolupráce)
Termín: 30. 5. – 27. 10., Špilberk – jižní křídlo, I. patro
4. Vladimíra Sedláková / Retrospektiva
Retrospektivní výstava malířského, kresebného a grafického díla Vladimíry Sedlákové (1952)
představila všechna tvůrčí období autorky, od ukončení studií na Akademii výtvarných umění
v Praze (ateliér prof. Jana Smetany) do současnosti. Přehled tvůrčích etap zahájila raná
osmdesátá léta s projekty a charakteristikami věku techniky, zastoupeno bylo období kolem
roku 1990 s tématem struktur a drsností, nechyběly charakteristiky z první poloviny
devadesátých let ani prozkoumávání jazyka počítače, jež dodnes v díle převládá v podobě tzv.
"hladin" (layers). Výstavu uzavřela série nejnovější tvorby.
Kurátor: PhDr. Jana Svobodová, PhDr. Kaliopi Chamonikola, PhD. (externí spolupráce)
Termín: 20. 6. – 18. 8., Špilberk – západní křídlo, II. patro
5. Pavel Werner – Sklo / kresba
Další, v pořadí již devátá, výstava z pravidelného cyklu prezentací současného českého
autorského skla představila tentokrát originální tvorbu sklářského umělce a pedagoga Pavla
Wernera. Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde vystudoval v ateliérech doc.
Plátka a prof. Libenského obor sklářské výtvarnictví, nepatří ke sklářům snadno zařaditelným,
přestože se do jeho tvorby promítlo hodně z toho, čím české sklářství v poslední půlstoletí žilo, a
na čem se také on jako sklářský výtvarník a pedagog vlastními podněty vícekrát podílel.
Charakteristickým rysem Wernerovy bohaté tvorby, jíž dominuje především lité ateliérové sklo
a která zahrnuje objekty z rytého, broušeného, foukaného a hutně tvarovaného skla (ale i obrazy,
práce s kamenem, díla do architektury a další) jsou respekt k materiálu, důvěrná znalost možností
zvolených technik, procítěný výtvarný koncept a v nejednom případě i poetický nadhled a vtip.
Umělec využívá optické vlastnosti daného materiálu a snaží se působením světla zvýraznit jeho
tvary, které obohacuje barvou v souladu nebo v kontrastech s celkovým tvarem. Povyšuje sklo na
prostorový prvek s novými možnostmi výtvarného a emocionálního působení.
Kurátor: PhDr. Pavel Ciprian, Jiří Bohdálek (externí spolupráce)
Termín: 27. 6. – 8. 9., Špilberk – východní křídlo, I. patro
6. Růžena Žertová - architektka / designérka / výtvarnice
V architektuře a designu Československa druhé poloviny 20. století lze stále ještě nalézt
pozoruhodné autory, jejichž práce dosud nebyla souhrnně představena v podobě monografické
publikace či retrospektivní výstavy. Jedná se zejména o osobnosti, které svůj profesní život
spojily s činností mimo Prahu. Jestliže jméno brněnské architektky Růženy Žertové (*1932) se
zdá být odborné veřejnosti již poměrně známé, pak designérka a výtvarnice Růžena Žertová
takovou opomíjenou osobnost rozhodně představuje. Autorka významných obchodních domů
(Hornád v Košicích, Labe v Ústí nad Labem či Prior v Pardubicích) i obytných staveb, mezi
nimiž zastává klíčové místo její vlastní rodinný dům v Brně-Žabovřeskách, věnovala velkou
část profesního života výtvarné a designérské tvorbě. Její lampy a šperky vynikají čistotou
tvarů i jedinečností materiálu.
Kurátor: Mgr. Jindřich Chatrný, Ing. arch. Petra Gajdová (externí spolupráce)
Termín: 12. 9. – 20. 10., Špilberk – západní křídlo, II. patro
7. Symfonie kabelek
Výstava připravená ve spolupráci se soukromou sběratelkou Danou Komárkovou, autorkou kabelek
Lucií Hlavinkovou a několika muzejními institucemi – především s Moravskou galerií v Brně a
s Muzeem Karlovy Vary byla věnována nejdůležitějšímu doplňku dámského šatníku. Kabelkám a
dalším exponátům z muzejních sbírek se dostalo opravdu dokonalého módního rámce, ať už se
jedná o dobové modely společenských toalet či módní doplňky vyrobené studenty Střední školy
umění a designu, stylu a módy a vyšší odborné školy Brno nebo zejména o originální autorské
kabelky a obuv z dílen žáků Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Kabelky,
tašky a taštičky v podobě jaké je známe dnes, jsou fenoménem až ve 20. století. Tento doplněk se
stal postupem času důležitým faktorem módního průmyslu, který ovlivňovaly kulturní události a
sociologické změny.
Kurátor: PhDr. Ludmila Růženecká
Termín: 26. 9. – 31. 12. (prodlouženo do 18. 1. 2014), Špilberk – východní křídlo, I. patro
8. Paličkovaná krajka Lenky Malátové
Známá brněnská krajkářka Lenka Malátová se věnuje tvorbě ručně paličkovaných krajek již
řadu let. Své zkušenosti předala a stále předává v mnoha kurzech i knižních publikacích.
Setkání s originály v předvánočním čase bylo inspirací pro milovnice tohoto na zručnost a
trpělivost náročného umění.
Kurátor: PhDr. Eva Picmausová
Termín: 16. 10. – 31. 12. (5. 1. 2014), Špilberk – gotický sál
9. Josef Lada
Ladovo rozsáhlé dílo tvoří okolo 15 tisíc kreseb a přes 400 obrazů. Z tohoto ohromujícího
množství bylo pro tradiční vánoční výstavu vybráno na 150 kreseb z třiadvaceti knižních
titulů tohoto bezesporu nejznámějšího českého ilustrátora a malíře, s jehož obrázkovými
knížkami se setkáváme od nejútlejšího dětství. Josef Lada začínal jako karikaturista, nicméně
už v roce 1911 vychází jeho první knížka pro nejmenší Moje abeceda s kresbami k národním
říkadlům. Svými nezaměnitelnými ilustracemi doslova oživoval literární díla autorů jemu
blízkých, kamarádů a přátel, mezi které počítal především Jaroslava Haška, jehož Osudy
dobrého vojáka Švejka doprovázel kresbami už od roku 1921. Ladovy vtipné černobílé i
barevné kresby, jimiž glosoval nejrůznější dobové situace, vycházely v mnoha časopisech i
nedělních novinových přílohách. Pro výstavu bylo vybráno několik kreseb z časopisu Kvítko
z čertovy zahrádky z dvacátých a třicátých let. V žádném období své tvorby však malíř
nezapomínal na děti. Už jenom málokdo z nás si uvědomí, že záhlaví časopisu Mateřídouška
a Ohníček, je také dílem Josefa Lady. Na výstavě patřilo nejvíce obrázků Ladovým veselým
učebnicím, pohádkám o chytrém českém Honzovi, bajkám podle Ezopa, kocouru Mikešovi a
pohádkám, které autor nazval jako nezbedné. Nechyběly ani ilustrace k nejznámějším
pohádkám Karla Jaromíra Erbena. Všem dětem známá Moje abeceda ale i jiné knížky
vycházely v nových verzích nebo byly doplněny o další nové kresby, černobílé obrázky byly
v nových vydáních již kolorované. Výstava byla doplněna deseti obrazy zasněžené krajiny
s klouzačkou, Mikulášem, ponocným i vodníkem sedícím nad zamrzlou hladinou rybníka,
které svojí zimní tématikou navodily příjemnou vánoční atmosféru.
Kurátor: PhDr. Jana Svobodová
Termín: 14. 11. – 26. 1. 2014, Špilberk – západní křídlo, II. patro
VÝSTAVY MIMO PLÁN
10. Křídlení
Výstava žákovských prací výtvarného oboru ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně byla připravena
ve spolupráci s Mgr. Tomášem Vránou, vedoucím VO ZUŠ. Proběhla v souvislosti
s lektorským projektem „Hradu narostla křídla“, kterým byly tvůrčí dílny pro děti s
(pra)rodiči u příležitosti otevření nových prostor Špilberku. Prezentace představila
jednoduché papírové plastiky větších rozměrů avšak křehkého vyznění s přesahem
k abstrakci, které využívají elementárních, avšak výrazových schopností papíru, jako je
mačkání, vrstvení a modelování. Prostorové práce doplnila tvorba mladších žáků, kteří
zaznamenávali představy o andělech prostřednictvím maleb.
Kurátor: Mgr., MgA. Barbora Svátková, PhD.
Termín: 30. 5. – 1. 9., Špilberk - severní kasematy
11. Můj dům, můj hrad. Vladimír Franz / Ida Saudková / Obrazy – kresby & fotografie
Výjimečná výstava multižánrového umělce s nezaměnitelnou vizáží a mezi mladými lidmi
nejpopulárnějšího prezidentského kandidáta. Vladimír Franz, přední český hudební skladatel a
malíř, autor scénické hudby a od počátku 90. let vůdčí osobnost nově se utvářející podoby
českého postmoderního dramatu, představil své dílo v prostorách jižního křídla a barokní
kaple, v níž byly vystaveny také autorovy největší velkoformátové obrazy vytvořené v letech
2000 až 2004 v rámci letních sympozií Velký formát ve Valticích. Základním tématem
výtvarného díla Vladimíra Franze, které na výstavě představovala tvorba období 90. let, je
dvojakost pocitů a představ ve vztahu člověka k přírodě, pomíjivost lidských zásahů do
krajiny a postupné mizení stop v nemilosrdně obrodivém kontextu elementární přírodní
energie. Vzniká tak cyklus, který zaznamenává poslední stopy po lidech, kteří museli opustit
svoje domovy, po vojenském pásmu i současnou agresivitu přírody. V posledních letech se
Vladimír Franz zabývá reflexí mnohých modelů dnešního sociálního chování a jejich
usvědčování ze směšnosti a pokrytectví, který vyústil v tvorbu se sociálně kritickým
aspektem. Nementoruje, ale po období nejednoznačných lyricko expresivních anekdot opět
v poslední době hledá novou cestu ke způsobu vyjádření reflexe z vlastního nedávného
prožitku.
Společně s Vladimírem Franzem byly vystaveny práce fotografky Idy Saudkové, která se
specializuje výhradně na klasickou černobílou aranžovanou fotografii (s kratšími výlety ke
kolorované fotografii a ke stylu komixu). Motivem tvorby Idy Saudkové je člověk a život,
osobnosti známé či populární, ale i lidi na okraji. Pro výstavu byla vybrána tvorba
z posledních patnácti let, záměrně koncipovaná jako pocta mezilidským vztahům a přátelství.
Na fotografiích jsou lidé, kteří jsou autorce blízcí a které má ráda.
Kurátor: PhDr. Jana Svobodová
Termín: 21. 11. – 26. 1. 2014, Špilberk – jižní křídlo I. patro, barokní kaple
12. „Retrovýstava“
Menší výstava dokumentů připomínající 45. výročí uspořádání výstavy díla Ludwiga Miese
van der Rohe v Domě umění města Brna.
Kurátor: PhDr. Dagmar Černoušková
Termín: 16. 12., vila Tugendhat
NOVÉ STÁLÉ EXPOZICE
13. Od moderny po současnost
Sbírka výtvarného umění 2. poloviny 20. století Muzea města Brna je nově prezentována v
zrekonstruovaných prostorách jižního křídla hradu Špilberku. Časově navazuje na již stávající
galerijní expozici a pokračuje v mapování brněnské výtvarné scény v poválečném období a
následným nástupem tvůrčích uměleckých skupin. Přes navazující normalizační období ukazuje
situaci v devadesátých letech, v nichž autoři vstoupili do klimatu svobody a začali být
konfrontování se stále výraznějším nástupem nových médií. Počátek 21. století je zastoupen
nejnovějšími exponáty dnešních čtyřicátníků. Návštěvníci tak získávají novou galerii,
informující přehledně o vývoji českého umění v Brně až po současnost.
Kurátor: PhDr. Jana Svobodová, PhDr. Ilona Víchová (externí spolupráce)
Termín: od 30. 5., Špilberk – jižní křídlo, II. patro
14. O nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939
Po více než třech letech se do rekonstruovaných výstavních sálů na Špilberku vrátila pod
původním názvem, ale v novém „kabátě“ stálá výstava O nové Brno – brněnská architektura
1919-1939. V ucelené podobě seznámuje s historií brněnské meziválečné architektury, s
fenoménem, pro jehož dynamický nástup a rychlé tempo dalšího rozvoje během pouhých
dvaceti let lze v dějinách moravské metropole najít analogii jen stěží. Obnovená expozice si
stanovuje za cíl přesvědčivě informovat o významu brněnské meziválečné architektury, o
povaze, neopakovatelných vlastnostech a vysoké úrovni tvorby jejích představitelů, ale také o
nepřehlédnutelném podílu jejich děl na cílevědomém budování nového Brna, které se mělo co
nejrychleji proměnit z „vídeňského předměstí“ ve svébytnou moravskou metropoli. Velmi
omezené prostorové možnosti ovšem ani v nově upravených sálech nedovolují představit
brněnskou meziválečnou architekturu v rozsahu, který by ukázal její kořeny, měnící se
orientaci, krystalizaci hlavních proudů a pestrost jejich variant. Tento nedostatek je však
vyvážen promyšleným výběrem exponátů – kopiemi plánů a fotografií, zaměřených především
na vrcholné a charakteristické výkony, a jejich chronologickým utříděním. Vysokou úroveň
moderní kultury bydlení ve městě s dlouhou nábytkářskou tradicí pak dokládají reprodukce
návrhů a fotografií interiérů a jednotlivé kusy původního nábytku.
Kurátor: Mgr. Jindřich Chatrný, PhDr. Lenka Kudělková
Termín: od 30. 5., Špilberk – střední křídlo, II. patro
VÝSTAVY MIMO MUZEUM MĚSTA BRNA
15. Ano v bílém
Modifikovaná repríza výstavy o svatbách, svatebních oděvech a módních doplňcích, o
výbavách nevěst v minulosti a dnes. Kromě exponátů z muzejních sbírek byla doplněna o
ukázku oděvní tvorby současných módních návrhářů, o současné autorské svatební kabelky a o
kolekci moderního svatebního šperku. Výstavu doplnily staré svatební fotografie z konce 19.
století a sbírka svatebních oznámení z celého 20. století.
Kurátor: PhDr. Ludmila Růženecká
Termín: 19. 4. - 4. 8. Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod
16. Architekt, který změnil standard nemocničního prostředí
Repríza retrospektivní výstavy díla architekta Bedřicha Rozehnala, specialisty na nemocniční
stavby, jenž se stal v této oblasti v Československu průkopníkem. Vypracoval celou řadu
projektů regionálních a klinických nemocnic na Moravě a po válce završil tuto činnost
projektem Dětské klinické nemocnice v Brně – Černých Polích. Výstava představuje vedle
významných projektů také volnou kreslířskou tvorbu a řadu fotografií a materiálů ze
soukromého archivu.
Kurátor: Mgr. Jindřich Chatrný
Termín: 14. 11. - 30. 3. 2014, Staroměstská radnice Praha – sál architektů
17. Wilhelm Lehmbruck (1881–1919) Retrospektiva. Sochy, malby, kresby, lepty,
litografie a fotografie z Lehmbruckova muzea v Duisburgu a z pozůstalosti.
Výstava Wilhelma Lehmbrucka, jednoho z nejvýznačnějších sochařů německé klasické
moderny, představila v Brně, jež je s dílem umělce bezprostředně spojeno prostřednictvím vily
Tugendhat, poprvé reprezentativní výběr děl z různých období jeho uměleckého vývoje – od
období neoklasicismu přes hledání vlastních výrazových prostředků a postupné abstrahování
tvarů až k pozici čelního představitele expresionismu. Ústředním námětem umělcovy tvorby je
člověk, jeho oduševnělost, spiritualita, postupně je akcentována existenciální problematika,
melancholický výraz, introvertnost a touha po vnitřní harmonii. Lehmbruckovo Torzo kráčející
(z let 1913–1914) vybral Ludwig Mies van der Rohe pro interiér vily Tugendhat v Brně.
Kurátor: PhDr. Jana Vránová (Dům umění města Brna), PhDr. Dagmar Černoušková
(Muzeum města Brna – samostatné oddělení vila Tugendhat)
Termín: 11. 9. - 10. 11., Dům umění města Brna
DOPROVODNÉ AKCE MUZEA MĚSTA BRNA V ROCE 2013
1. Doprovodné animační programy ke stálé expozici „Brno na Špilberku“: „Společenský život
v Brně 19. a 20. století“, „Brněnský průmysl - od cechů ke strojům“, „Třicetiletá válka“
(s ukázkami zbraní ve spolupráci s Radimem Dufkem, 2×), „Když Brno obléhali Švédové“
(4×), „Brno město královské“ (4×), „Pověsti z hradu a podhradí“ (s dětskou dílnou, 2×).
Celkem měly 13 školních skupin s 344 návštěvníky.
PhDr. Eva Picmausová – oddělení služeb
2. Lektorské programy pro děti z MŠ a 1. stupně ZŠ, vč. speciálních a pro zájmové skupiny k
výstavám z cyklu vánočních výstav výtvarníků tvořících pro děti: Doprovodný program „Kde
bydlí kocour“ (výtvarná dílna s kocourem a loutkami pro MŠ a 1. stupeň ZŠ) k výstavě „Jiří
Trnka – Tajemná zahrada pohádek“ vedla v lednu pro pět skupin se 74 návštěvníky
PhDr. Eva Picmausová – oddělení služeb
19 programů s 415 účastníky (5× mateřská škola, 6× základní škola - 1. stupeň, 1× základní
škola - 2. stupeň, 7× speciální školy, školní družiny, zájmové skupiny) vedla v lednu
Mgr., MgA. Barbora Svátková, PhD. – oddělení služeb
52 programů „Nálada na Ladu“ (příběhy venkovského života, dětské hry a říkadla, lidové
zvyky a tradice spojené s Vánocemi a zimou) k výstavě „Josef Lada“ pro 1 303 dětí se 73
pedagogy vedly v listopadu a prosinci
PhDr. Eva Picmausová, Mgr., MgA. Barbora Svátková, PhD. – oddělení služeb
3. Lektorské vzdělávací a doprovodné animační programy k výstavám: „Ano v bílém?“,
„Symfonie kabelek“ a „Paličkovaná krajka Lenky Malátové“: Program k výstavě „Ano
v bílém“ absolvovaly 3 skupiny o 69 návštěvnících (nabídka programů připravených
k ostatním výstavám nebyla využita).
PhDr. Eva Picmausová – oddělení služeb
4. Lektorské vzdělávací a doprovodné animační programy a tvůrčí dílny pro MŠ a první stupeň
ZŠ ve stálé výstavě historických hraček v Měnínské bráně „Zlatá brána otevřená“ (pro MŠ),
„Příběhy hraček“ (pro ZŠ), velikonoční dílny mezi hračkami (pro ŠD a zájmové kroužky),
programy pro neslyšící děti z MŠ a 2. třídy ZŠ (ve spolupráci s Marianou Koutskou tlumočení do znakového jazyka a Věrou Lištvanovou, studentkou oboru pro neslyšící
Divadelní fakulty JAMU), vánoční programy s procházkou Brnem na téma pověsti (3×) měly
37 školních skupin s 897 dětmi.
PhDr. Eva Picmausová – oddělení služeb
5. Výtvarné dílny pro veřejnost k aktuálním výstavám výtvarného umění z programové řady
„Výtvarně na hradě“ v novém edukačním centru:

Animační program k výstavě Ludvíka Voneše navázaný na Týden výtvarné kultury
(11. - 17. 3. 2013) v souvislosti s jeho zaměřením „creative help“ se věnoval metodice
programů, realizováno vícedenní galerijně animační pásmo ve spolupráci výtvarné a
dramatické sekce animátorů jako společný projekt se studenty kateder výtvarné výchovy a
sociální pedagogiky PdF MU. V březnu proběhlo 7 programů (5× během Týdne výtvarné
kultury) se 135 účastníky (1× základní škola, 3× střední škola, 2× seminář pro VŠ, 1× pro
veřejnost).

Doprovodný program k výstavě Petra Jedličky kombinoval komentované prohlídky
s tvůrčí etudou a besedou s autorem. V dubnu a květnu proběhly 4 programy s 60 účastníky
(2× střední škola, 2× dospělí - zájmová skupina).

Tvůrčí dílny pro děti s (pra)rodiči „Hradu narostla křídla“ u příležitosti Hradních
slavností na Špilberku konaných v rámci otevření zrekonstruovaných částí hradu 31. 5. – 2. 6.
Celodenní dílny obsahovaly 5 stanovišť výtvarné tvorby spojených tématikou křídel (papírová
křídla, jakou podobu může mít anděl – pastel, malování na obličej, tiskátka s okřídlenci,
omalovánka středověkého města).

Doprovodný program k výstavě „Krystalíza her“ měl podobu organizované prohlídky
interaktivního výstavního projektu pro školní (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) a zájmové skupiny. V květnu
až říjnu mělo 56 programů 1 270 účastníků.

Jako doprovodný program k výstavě „Pavel Werner – Sklo“ byl připraven
samoobslužný pracovní list pro veřejnost, volně dostupný návštěvníkům.

Doprovodný edukační program „Slyšíte obrazy?“ - workshop pro všechny smysly,
tvůrčí program naslouchání uměleckým dílům výstavě Vladimíry Sedlákové proběhl
v červenci a srpnu 3× pro příměstský tábor, cca 55 dětí.

K výstavě Růženy Žertové byl připraven tvůrčí program s pracovními listy, s animační
částí k tématům prostoru, sociální funkce architektury a s výtvarnou dílnou papírových lamp a
šperků (pro 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ). Školy neprojevily o návštěvu výstavy s programem zájem.
Mgr., MgA. Barbora Svátková, PhD. – oddělení služeb
6. Tvůrčí programy ke stálým expozicím z programové řady „Výtvarně na hradě“ měly
vzhledem ke kapacitním možnostem (vytížení ve výstavě „Krystalíza her“) menší frekvenci,
realizovaly se interaktivní doprovodné programy „Andělé a múzy“ v expozici „Od renesance
po modernu“, nový program k expozici „Od moderny po současnost“, celkem proběhly dva se
70 účastníky. Tématika andělů a múz byla také součástí projektů pro veřejnost, viz bod 7.
Mgr., MgA. Barbora Svátková, PhD. – oddělení služeb
7. Pro doprovodný program „Odemykač hradu“ k prostředí hradu Špilberku (novinka pro
MŠ a 1. stupeň ZŠ) byla připravena metodická pomůcka – omalovánka „Král má
tajemství“. Samotná realizace programu se školami je přesunuta na rok 2014. Kreslené
metodické pomůcky jsou aktuálně využívány v programech pro veřejnost.
Mgr., MgA. Barbora Svátková, PhD. – oddělení služeb
8. Doprovodné programy v rámci 4. ročníku festivalu „Týden výtvarné kultury“ (11. - 17. 3.)
proběhly jako animační programy z cyklu „Umění Špilberkem“ k výstavě Ludvíka Voneše,
dramaturgicky koncipované v souvislosti se zaměřením festivalu „creative help“. Uskutečnilo
se vícedenní galerijně animační pásmo ve spolupráci výtvarné a dramatické sekce animátorů,
které bylo společným projektem studentů kateder výtvarné výchovy a sociální pedagogiky
PdF MU. V programech se metodicky propojily techniky výtvarné a galerijní pedagogiky
s technikami dramatické výchovy ve spolupráci s Mgr. Lenkou Remsovou, Ph.D., expertkou
dramatické výchovy na PdF MU. Programy spoluvytvářeli studenti obou dvou kateder,
vzniklý formát byl nabízen i po skončení TVK. V březnu proběhlo 7 programů (5× během
Týdne výtvarné kultury) se 135 účastníky (1× základní škola, 3× střední škola, 2× seminář
VŠ, 1× pro veřejnost).
Mgr., MgA. Barbora Svátková, PhD. – oddělení služeb
9. Projekt „Program 50+“ (pro seniory) zaměřený na poznávání brněnských architektonických
skvostů a jejich autorů pokračoval jarní procházkou dne 26. 4. za účasti 17 seniorů a podzimní
procházkou ve dnech 8. 10. a 5. 11. za účasti 32 seniorů.
PhDr. Lenka Kudělková – oddělení dějin architektury, PhDr. Eva Picmausová – oddělení
služeb
10. Projekt „Kulturní akademie třetího věku“ (společně s Hvězdárnou a planetáriem,
Knihovnou Jiřího Mahena, Turistickým informačním centrem města Brna, Domem umění
města Brna a Filharmonií Brno). Lekce „Brno na prahu středověku“, „Brno na prahu nového
věku“, „Brno v novém státě“, Pevnosti Brna - od dřevěné palisády k betonovému bunkru“ a
„Zrození brněnského Výstaviště“ proběhly 18. a 25. 3., 8. 4., 11., 18. a 25. 11., 9. a 16. 12. za
plné účasti frekventantů (60 osob).
Mgr. Aleš Navrátil, Mgr. Petr Vachůt – oddělení archeologie, Mgr. Pavel Košťál, Mgr. Dana
Olivová – oddělení historie, PhDr. Lenka Kudělková – oddělení dějin architektury
11. Program Muzea města Brna v rámci Brněnské muzejní noci dne 18. 5. Velké hradní
nádvoří mělo program připravený Agenturou REX zaměřený na tanec, šerm a kostýmy
středověku. Vystupovaly v něm soubory Poustevník se šermem a divadlem s názvem „Učni“
a s taneční hrou „Drzá služebná“, REX se soutěžemi pro děti i dospělé „Rytíři na hradě“.
„Hollóének Hungarica“ byla středověká dudácká kapela z Maďarska a závěrečná scéna
„Zkrocení ohně“ proběhla v podání souboru REX a jeho hostů. V královské kapli zazněly
populární ale i méně známé písně mladých brněnských skladatelů v podání souboru Veritas.
Hranolová věž byla věnována pozvánkám na vybrané výstavy Muzea města Brna a Vyšší
odborná škola Brno zde představila ukázky restaurování keramiky, malby, nábytku,
dřevořezby a kreativní designové a scénické kostýmy. Vystoupení souboru Divadla hudby a
poezie AGADIR „Hlasy všech barev“ v gotickém sále bylo hudebně-dramatickým
představením s postavami z nejslavnějších Shakespearových dramat v provokujícím příběhu
provázeném původními písněmi na slova současných českých básníků. Jihozápadní bastion
byl externím pozorovacím stanovištěm Hvězdárny a planetária Brno. Tradiční vinotéku
připravila Moravská banka vín. O brněnské muzejní noci byla otevřena i Měnínská brána.
Brněnská muzejní noc v Muzeu města Brna měla na 13.000 návštěvníků.
PhDr. Jiří Blažek, Mgr. Michaela Budíková, PhDr. Eva Picmausová, Mgr., MgA. Barbora
Svátková, PhD., Miloš Strnad – oddělení služeb, Petr Macháček, Ing. Ivo Macháň, Ing. Jiří
Pejchal – oddělení provozu a správy budov
12. Mimo plán se tradiční akce „Den Muzea města Brna“ rozšířila v pilotní akci „Hrad
Špilberk celý otevřen“ v rámci projektu „Špilberk žije“. Otevřela hrad Špilberk v rozsahu,
v jakém ještě nikdy veřejnosti přístupný nebyl. Vstup byl oběma historickými vchody,
východním, přes zděný most a západním, přes opravený most dřevěný. K prohlídce zvaly
nově zrekonstruované prostory jižního křídla, interaktivní výstava „Krystalíza her“ a všechny
stálé expozice. Vedle tradičních kasemat návštěvníci procházeli historickými chodbami
skrytými v jihozápadním bastionu, mohli nahlédnout do renesančního salonku a vstoupit do
barokní kaple, každou hodinu s výkladem. Nádherný výhled na město se nabízel z východní
bašty, z jižní terasy i z hradní věž – rozhledny. Překvapením byla možnost sestoupit do útrob
hradní cisterny na velkém nádvoří. Na oba víkendové dny byl připraven bohatý doprovodný
program: dobová střelnice s výstavkou historických zbraní, archeologická, hrnčířská a
řezbářská dílna, program „Obyvatelé hradu“ (malování pro malé i větší), stínání mečem
(konkurz na kata), rytířský turnaj, skákací hrad, práce sokolníka s dravými ptáky, akrobati na
západní kurtině, scénky „příjezd královského posla“, „chytání lapky“, „převoz vězně“ a „V
kasematech bylo živo“. Hradem zněla historická hudba v podání skupiny Tabard a fanfáry
trubače z hradní věže. Na závěr celé akce se návštěvníkům mimořádně rozšířila prohlídka
expozice „Vulcanalia“, doplněná o různé typy ohňostrojných efektů a o práci ohňostrůjců
skupiny Theatrum Pyroboli při jejich přípravě. Malý hradní ohňostroj se stal zářivou tečku za
celou dvoudenní akcí, která se s mimořádným úspěchem uskutečnila ve dnech 14. a 15. 9. a
měla 3 848 platících návštěvníků. Součástí byla fotosoutěž účastníků „Špilberk jedním okem“
o ceny.
Příprava: Petr Macháček, Ing. Ivo Macháň, Ing. Jiří Pejchal – oddělení provozu a správy
budov, PhDr. Jiří Blažek, Mgr. Michaela Budíková, Ivo Gryc, Vítězslav Macha, Hana
Megová, PhDr. Eva Picmausová, Miloš Strnad, Mgr., MgA. Barbora Svátková, PhD. –
oddělení služeb, Petr Pazdera – oddělení ostrahy, zajištění průběhu: téměř všichni odborní i
provozní zaměstnanci MuMB.
13. Mimo plán se 7. 12. uskutečnila doprovodná akce „Ladovská mikulášská zabijačka“
k výstavě „Josef Lada“. Edukační a zábavný program obsahoval tvůrčí dílny pro děti a věčně
mladé „Andělská dílna“ a „Dílna zimních přání“ tvořící program „Nálada na Ladu“, soutěž
hádanek ve výstavě Josefa Lady (o pořádnou jitrnici!) „Hledejte! Najdete?“, „Recyjarmark.
Jak se NEzbavovat použitých věcí“. Zábavný program na podiu na velkém nádvoří
zajišťovala Agentura REX a skupina Tabard, probíhala zde soutěž dětských masek
s mikulášskou tématikou a další soutěže pro děti o ceny. Na nádvoří dále byl tradiční
řemeslný trh včetně prodeje výrobků z chráněných dílen a nemohly chybět zabijačkové
speciality připravované na místě. V předsálí výstavy „Symfonie kabelek“ měl ateliér G44
prezentaci originálních výrobků autorských módních doplňků „Kabelka a taška jako vánoční
dárek“. Po celou dobu akce probíhaly mimořádné prohlídky interiérů hradu, kasemat a
jihozápadního bastionu s výkladem. Akce měla na 1 400 návštěvníků.
PhDr. Jiří Blažek, Mgr. Michaela Budíková, PhDr. Eva Picmausová, Mgr., MgA. Barbora
Svátková, PhD., Miloš Strnad – oddělení služeb, Petr Divácký, Petr Macháček, Ing. Ivo
Macháň, Ing. Jiří Pejchal, Ladislav Pergl - oddělení provozu a správy budov, Petr Pazdera –
oddělení ostrahy, Lea Chatrná, Martina Staňková - oddělení archeologie, Radim Dufek oddělení historie, Mgr. Jindřich Chatrný - oddělení dějin architektury.
VÝZKUMNÉ ÚKOLY MUZEA MĚSTA BRNA V ROCE 2013
1. Záchranné archeologické výzkumy na území města Brna, zejména v areálu NKP Špilberk a
v MPR Brno.
řešitel: Mgr. Aleš Navrátil - oddělení archeologie
Plnění viz Oddělení archeologie/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 1
2. Dějiny Brna: Textilní průmysl a rodina Löw-Beerů v kontextu dějin Brna a Moravy.
řešitel: Mgr. Pavel Košťál - oddělení historie
Plnění viz Oddělení historie/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 1a)
3. Dějiny Brna: Brněnské ohňostroje jako součást slavnosti raného novověku. Výstup: stať ve
Forum Brunense 2013.
řešitel: Mgr. Pavel Košťál - oddělení historie
Plnění viz Oddělení historie/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 1b)
4. Dějiny Brna: Vojáci a jejich vliv na život v Brně v období 1900 – 1918. Výstup: výstava k
100. výročí první světové války (realizace 2014).
řešitel: Mgr. Pavel Košťál - oddělení historie
Plnění viz Oddělení historie/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 1c)
5. Dějiny Brna: Řemesla v kontextu brněnských cechů. Výstup: část expozice k dějinám Brna.
řešitel: Mgr. Dana Olivová – oddělení historie
Plnění viz Oddělení historie/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 1d)
6. Dějiny Brna: Věznice na Cejlu na počátku 20. století. Výstup: výstava k 100. výročí první
světové války (realizace 2014)
řešitel: Mgr. Dana Olivová – oddělení historie
Plnění viz Oddělení historie/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 1e)
7. Dějiny Brna: Brněnské hostince a pivovary. Výstup: příprava scénáře výstavy (realizace
2015)
řešitel: Mgr. Petr Vachůt – oddělení archeologie, Mgr. Pavel Košťál – oddělení historie, PhDr.
Lenka Kudělková – oddělení dějin architektury
Plnění viz Oddělení archeologie/I Oblast prezentační/A) Expozice a výstavy, bod 1, Oddělení
historie/I Oblast prezentační/A) Expozice a výstavy, bod 6), Oddělení dějin architektury/I
Oblast prezentační/A) Expozice a výstavy, bod 7
8. Dějiny Špilberku: Dějiny Špilberku v 16., 19. - 20. století (dílčí témata).
řešitel: Mgr. Pavel Košťál - oddělení historie
Plnění viz Oddělení historie/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 2a)
9. Dějiny Špilberku: Dějiny Špilberku v I. pol. 17. století.
řešitel: Mgr. Dana Olivová – oddělení historie
Plnění viz Oddělení historie/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 2b)
10. Problematika veřejných obhajob řádových studií v období 17. a 18. století.
řešitel: PhDr. Jana Svobodová - oddělení dějin umění
Plnění viz Oddělení dějin umění/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 1
11. Život a dílo architekta Emila Králíka (1880–1946). Výstup: publikace.
řešitel: Mgr. Jindřich Chatrný – oddělení dějin architektury
Plnění viz Oddělení dějin architektury/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 1a)
12. Činnost a zhodnocení Výzkumného ústavu výstavby a architektury (VÚVA) v Brně.
řešitel: Mgr. Jindřich Chatrný – oddělení dějin architektury
Plnění viz Oddělení dějin architektury/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 1b)
13. Jan Vaněk a jeho práce pro Pražský hrad. Výstup: publikace.
řešitel: Mgr. Jindřich Chatrný – oddělení dějin architektury
Plnění viz Oddělení dějin architektury/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 1c)
14. Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí:
Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu. (Podíl na řešení projektu
Uměleckoprůmyslového musea v Praze v rámci programu NAKI 2013–2017).
řešitel: Mgr. Jindřich Chatrný – oddělení dějin architektury
Plnění viz Oddělení dějin architektury/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 1d)
15. Architekt František Kalivoda – Korespondence. (Podíl na řešení projektu Ústavu dějin
umění AV ČR v rámci projektu GAČR 2013–2015).
řešitel: Mgr. Jindřich Chatrný – oddělení dějin architektury
Plnění viz Oddělení dějin architektury/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 1e)
16. Brněnské meziválečné interiéry, nábytkové firmy, živnosti, prodejny, architektonické a
designérské osobnosti.
řešitel: Mgr. Jindřich Chatrný – oddělení dějin architektury
Plnění viz Oddělení dějin architektury/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 2)
17. Brněnská meziválečná architektura se zaměřením na brněnské stavitelské firmy, obchodní
domy, prodejny, restaurace a pohostinství. Dílčí výstup: výstava o restauracích a
pohostinstvích v Brně (realizace 2015).
řešitel: PhDr. Lenka Kudělková – oddělení dějin architektury
Plnění viz Oddělení dějin architektury/I Oblast sbírkotvorná/A) Výzkum, bod 3)
18. Management plán Vily Tugendhat, 2. etapa - syntetická část
řešitel: Ing. arch. Iveta Černá, Mgr. Eliška Veselovská - Samostatné oddělení vila Tugendhat
Plnění viz Samostatné oddělení vila Tugendhat/I Oblast odborné práce/A) Výzkum, bod 1
19. Operativní dokumentace stavby, syntetická část, výzkumný output
řešitel: Ing. arch. Iveta Černá, PhDr. Dagmar Černoušková - Samostatné oddělení vila
Tugendhat
Plnění viz Samostatné oddělení vila Tugendhat/I Oblast odborné práce/A) Výzkum, bod 2
20. Odborná doporučení a komentáře THICOM. Výstup: e-publikace
řešitel: Ing. arch. Iveta Černá, PhDr. Dagmar Černoušková, Mgr. Eliška Veselovská Samostatné oddělení vila Tugendhat
Plnění viz Samostatné oddělení vila Tugendhat/I Oblast odborné práce/A) Výzkum, bod 3
PŘEHLED PRACÍ PRACOVNÍKŮ MUZEA MĚSTA BRNA
PUBLIKOVANÝCH V ROCE 2013















Ciprian, P.: Muzeum města Brna v roce 2012. Forum Brunense 2013, Společnost přátel
Muzea města Brna, 83 - 98
Černá, I. – Černoušková, D. (eds): Mies in Brno – Villa Tugendhat. Muzeum města Brna,
Brno 2013
Černá, I. - Černoušková D. - Vránová, J. (eds): Torso. Umělecké dílo ve vile Tugendhat /
Das Kunstwerk in der Villa Tugendhat / A work of art in the Tugendhat House. Muzeum
města Brna, Brno 2013
Černá, I. - Černoušková, D. - Wahla, I. - Židlický, D.: Moderní dům jasných a
jednoduchých tvarů. Brněnská vila Tugendhat. / A Modern House of Clear and Simple
Forms Brno´s Villa Tugendhat. Piranesi 33/2013, 16-29
Černá, I.: – hesla: Vila Hynka Bulína, s 95 – 98; Vila Tugendhat, s. 135 - 143; Vila
Spitzer, s. 170 - 173; Vila Ernesta Löw-Beera, s. 192 - 194; Vila Václava Dvořáka, s. 208
– 210. In: Sedlák J. (ed.): Slavné brněnské vily. 77 domů s příběhem. Foibos Books 2013.
Černá, I. – Černoušková, D. (eds): Mies in Brno – Villa Tugendhat. Muzeum města Brna,
Brno 2013
Černoušková, J. – Chatrný, J. – Pernesová, J. (eds.): Grete Tugendhat. František
Kalivoda. Brno 1968–1969. Nadační fond vila Tugendhat ve spolupráci s Muzeem města
Brna, Brno 2013
Černá, I. - Černoušková D. - Vránová, J. (eds): Torso. Umělecké dílo ve vile Tugendhat /
Das Kunstwerk in der Villa Tugendhat / A work of art in the Tugendhat House. Muzeum
města Brna, Brno 2013
Černá, I. - Černoušková, D. - Wahla, I. - Židlický, D.: Moderní dům jasných a
jednoduchých tvarů. Brněnská vila Tugendhat. / A Modern House of Clear and Simple
Forms Brno´s Villa Tugendhat. Piranesi 33/2013, 16-29
Černoušková, D.: – hesla: Vila Karla Kaisera, s. 18 - 19; Vila Kathariny a Josefa
Arnoldových, s. 20 - 21; Vila Karla Giskry, s. 22 - 23; Vila Alfreda Löw-Beera, s. 5759Vila Ondřeje Brandstättera, s. 60-62; Vlastní vila Dušana Jurkoviče, s. 63-68; Rodinný
dům Karla Herolda, s. 72-75; Rodinný dům Marie a Jaroslava Štěpánových, s. 78-81; Vila
Hynka Bulína, s. 95-98; Bauerův zámeček, s. 99-102; Vila Marietty a Paula
Himmelreichových, s. 131-132; Vila Tugendhat, s. 135-143; Vila Spitzer, s. 170-173; Vila
Ernesta Löw-Beera, s. 192-194. In: Sedlák, J. (ed.): Slavné brněnské vily. 77 domů
s příběhem. Foibos Books 2013
Červená, R. – Chatrný, J. (eds.): Brněnský Prométheus. Nad obrazem Antonína Procházky
Prométheus přinášející lidstvu oheň. Archiv města Brna, Brno 2013
Černoušková, J. – Chatrný, J. – Pernesová, J. (eds.): Grete Tugendhat. František
Kalivoda. Brno 1968–1969. Nadační fond vila Tugendhat ve spolupráci s Muzeem města
Brna, Brno 2013
Chatrný, J.: – hesla: Rodinný dům Marie a Jaroslava Štěpánových, s. 78–81; vila Antonína
Slavíka, s. 165–167; vlastní rodinný dům Josefa Poláška, s. 177–180; vlastní rodinný dům
Josefa Kranze, s. 181–183; rodinný dům Ludmily Vařechové Markesové, s. 190–191;
malá činžovní vila Boženy a Karla Míčkových, s. 200–201; víkendový dům Vojtěcha
Kyjovského, s. 211–213. In: Sedlák J. (ed.): Slavné brněnské vily. 77 domů s příběhem.
Foibos Books 2013
Kolavíková, J.: Porcelánový kabinet paláce Dubských v Brně. Forum Brunense 2013,
Společnost přátel Muzea města Brna, 77–78
Košťál, P.: Planoucí láska aneb ohlédnutí za brněnskými ohňostroji doby barokní. Forum
Brunense 2013, Společnost přátel Muzea města Brna, 15–24


















Kudělková, L.: Osobnosti brněnské architektury V. Jan Víšek. Brno Business & Style 1–
2/2013, 52–53
Kudělková, L.: Osobnosti brněnské architektury VI. Josef Polášek. Brno Business & Style
4/2013, 48–49
Kudělková, L.: Osobnosti brněnské architektury VII. Jindřich Kumpošt. Brno Business &
Style 6/2013, 50–51
Kudělková, L.: Osobnosti brněnské architektury VIII. Jaroslav Grunt. Brno Business &
Style 9/2013, 48–49
Kudělková, L.: Osobnosti brněnské architektury IX. Miloslav Kopřiva. Brno Business &
Style 11/2013, 60–61
Kudělková, L.: – hesla: Vila fy. bratří Gutmannů, s. 86–87; vila Eduarda Münze, s. 108–
110; rodinný dům Willyho Lea Steina, s. 111–112; vila Herminy a Alfeda Stiassnych, s.
127–130; vila Waltera Neumarka, s. 133–134; vila Gustava Haase, s. 144–147; rodinný
dům Herminy Weiglové, s. 184–186. In: Sedlák, J. (ed.): Slavné brněnské vily. 77 domů
s příběhem. Foibos Books 2013
Navrátil, A.: Hlídka 4 – barokní prachárna a prvorepubliková restaurace. Brněnský
metropolitan, ročník 9, leden 2013, 8
Růženecká, L. – Vargová, G.: Z historie Veletrhu módy na Brněnském výstavišti 1992 –
2013. Forum Brunense 2013, Společnost přátel Muzea města Brna, 63–67
Svátková, B.: Na Špilberk tvůrčí cestou? Forum Brunense 2013, Společnost přátel Muzea
města Brna, 71–76
Svobodová, J.: Života běh Petra Jedličky nyní na Špilberku. Brno Business & Style
5/2013, 56
Svobodová, J.: Špilberk v novém nabízí řadu zajímavých výstav. Brno Business & Style 78/2013, 54
Svobodová, J.: Ohlédnutí Vladimíry Sedlákové. Brno Business & Style 7-8/2013, 52
Svobodová, J.: Josef Lada na Špilberku. Brno Business & Style 12/2013, 29
Svobodová, J.: Můj dům, můj hrad. Vladimír Franz & Ida Saudková, Brno Business &
Style 12/2013, 26
Vachůt, P. a kol.: Internetová encyklopedie dějin města Brna a její cesta k mapové
aplikaci. ArcRevue 2/2013, 23-24
Vachůt, P. – Mazáčková, J.: Meč v jímce. Nález od Velkého Špalíčku v Brně. Dějiny a
současnost 6/2013, str. 32-33
Vachůt, P.: Poklad na Špilberku. Brněnský metropolitan, ročník 9, únor 2013, str. 8
Vachůt, P.: Kde stál nejstarší kostel? Brněnský metropolitan, ročník 9, březen 2013, str. 8
II. Plnění úkolů v personální oblasti
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
IV. Komentář k tabulce plán tvorby a čerpání peněžních fondů
V. Kontrolní činnost
ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI REFERÁTU INTERNÍHO AUDITU za rok 2013
Závěrem roku 2012 byla s ředitelem Muzea města Brna projednána příprava plánu na rok
2013 a na základě objektivního zhodnocení rizik, která se mohou projevovat při provádění
odborné, provozní a ekonomické činnosti i ze stanovených úkolů muzea, sestavil interní
auditor dle doporučení zřizovatele Mapu rizik, dokument Řízení rizik a posléze Střednědobý
plán interního auditu na léta 2013 až 2015, roční Plán interního auditu 2013 a Plán rutinních,
ověřovacích auditů.
Plán rutinních – ověřovacích auditů obsahoval činnosti nezahrnuté do ročního plánu, které
byly prováděny dle potřeb organizace, dle rozhodnutí a pokynů ředitele. Obsahoval ověřování
a kontroly v následujících oblastech: Pokladní uzávěrka, stav a evidence zásob ve skladech,
odpracované přesčasové hodiny, provoz služebních vozidel, inventarizace sbírek, provoz
depozitářů apod.
Při sestavování plánů byla akceptována všechna doporučení ředitele muzea i vedení muzea.
Dle schváleného Plánu interního auditu 2013, mělo být provedeno devět auditů. Vzhledem
k delší nepřítomnosti interního auditora z důvodu nemoci, byly zpracovány a předloženy
k projednání pouze 4 auditorské zprávy dle Plánu a 1 zpráva mimo Plán. Snížení počtu auditů
bylo odsouhlaseno ředitelem organizace. Auditorské zprávy obsahovaly celkem 7 doporučení,
která byla zaměřena na zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, předcházení
negativního působení rizik, zvýšení hospodárnosti, zlepšení organizace práce. Vyhodnocení,
zda byla doporučení auditora vzata v úvahu a jakým způsobem byla realizována, bude
obsahovat Auditorská zpráva č. 1, která bude zpracována v roce 2014.
V souladu se Standardy pro profesionální praxi interního auditu, zákonem č. 320/2001 Sb.,
zákonem č. 298/2007 Sb. a vyhláškou č. 416/2004 Sb., bylo před zahájením každého auditu
ředitelem muzea vystaveno Pověření k vykonání auditu, auditor sestavil Program auditu, kde
byly vždy definovány cíle a záměry, datum zahájení i časový průběh auditu. Vedoucí
zaměstnanec auditovaného subjektu vždy obdržel Program auditu a to před jeho zahájením.
Závěrem, po ukončení auditu, byla vždy sestavena auditorská zpráva. Její obsah byl
v průběhu šetření i závěrem konzultován s příslušnými vedoucími pracovníky auditovaného
subjektu a dle zákona č. 298/2007 Sb. jim byl předán návrh auditorské zprávy jako podklad
pro zaujetí písemného stanoviska k tomuto návrhu. Auditorské zprávy byly vždy ihned po
ukončení auditu předány řediteli k projednání. Dle výše uvedených právních norem, zprávy
vždy obsahovaly závěry, doporučení a návrhy opatření vedoucí k odstranění auditem
zjištěných nedostatků.
Auditorské zprávy vždy obsahovaly analýzu zjištěných nedostatků a možných rizik, které
nepříznivě ovlivnily nebo mohly ovlivnit činnost muzea. Projednáním a přijetím těchto
rozborů, byla usnadněna práce při aktualizacích vnitřních směrnic, které se týkají vnitřního
kontrolního systému.
V rámci vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí a zajišťování schopnosti muzea
včas reagovat na ekonomické, provozní a právní změny prostředí, ve kterém muzeum pracuje,
byly ve spolupráci s interním auditem, (formou konzultací návrhů a připomínek),
aktualizovány směrnice, pokyny a příkazy ředitele, které se týkají vnitřního kontrolního
systému. Při aktualizaci byl kladen důraz na zvýšení odpovědnosti vedoucích a ostatních
zaměstnanců při plnění úkolů v rámci vnitřního kontrolního systému a na větší jasnost a
srozumitelnost směrnic.
S ohledem na povahu činnosti muzea, strukturu organizace, počet zaměstnanců a možnosti
výskytu nepřiměřených rizik, které mohou negativně ovlivnit činnost muzea, lze považovat
vnitřní kontrolní systém Muzea města Brna za přiměřený.
Mimo provádění plánovaných auditů vykonával interní auditor v roce 2010 rovněž
konzultační a poradenskou činnost v oblasti ekonomické, právní, organizační a provozní.
V rámci udržování a rozšiřování odborné kvalifikace, v souladu s Pokynem ministerstva
financí k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního
auditu v orgánech veřejné správy, který v čl. 6 ukládá interním auditorům povinnost udržovat
a rozšiřovat odbornou kvalifikaci, zúčastňoval se interní auditor odborných seminářů, které
pořádal ČIIA prováděl samostudium odborné literatury, týkající se činnosti interního auditora,
např.: David Mc Namee, Georges M. Selim – Řízení rizik: Změna vzoru interních auditorů,
Sally F. Cutler – Auditorské zprávy, Jean-Pierre Garitte - Nové trendy v interním auditu,
Mezinárodní standardy pro vnitřní kontrolní systémy a interní audit ve veřejném sektoru,
časopis Interní auditor aj.
V Brně dne 4.2.2014
Zpracoval:
Ing. Pavel Korecký, interní auditor
VI. informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
OBSAH
I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
ÚVOD
ÚTVAR PRO ODBORNOU ČINNOST
Oddělení archeologie
Oddělení historie
Oddělení dějin umění
Oddělení dějin architektury
Pracoviště péče o sbírky
Oddělení služeb
I. Realizace výstav
II. Lektorská a edukační činnost
III. Propagační činnost
IV. Provoz expozic a výstav
V.Dokumentace
VI. Ostatní činnosti
SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ VILA TUGENDHAT
ÚTVAR EKONOMICKO PROVOZNÍ
Oddělení provozu a správy budov
I. Opravy a rekonstrukce
II. Investice
III. Údržba objektů a zařízení MuMB
IV. Periodické služby
V. Provozní údržba
VI. Administrativní práce
Oddělení ostrahy
Oddělení informační soustavy a financování
Oddělení obchodní činnosti a pokladen
Referát mzdové agendy
ÚTVAR ŘEDITELE
Referát interního auditu
Referát personální
Sekretariát ředitele
MĚŘITELNÉ VÝKONY
Přehled výstav Muzea města Brna v roce 2012
Doprovodné akce Muzea města Brna v roce 2012
Výzkumné úkoly Muzea města Brna v roce 2012
Přehled prací pracovníků Muzea města Brna
publikovaných v roce 2012
II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
IV. KOMENTÁŘ K TABULCE „PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ“
V. KONTROLNÍ ČINNOST
VI. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
2
22
27
36
41
46
49
51
58
60
61
62
63
71
74
75
77
77
79
80
81
83
84
85
86
86
88
92
97
100

Podobné dokumenty