zobrazení - Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec

Komentáře

Transkript

zobrazení - Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec
METODIKA INOVACE ŠVP
PROJEKT „MODERNIZACE VÝUKY
TECHNICKÝCH ŠKOL LK
PROSTŘEDNICTVÍM INOVACE ŠVP A
KURIKULA“
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
1
OBSAH
Úvod
str. 4
Klíčová aktivita 1
Pedagogická evaluace
Evaluace vzdělávacích programů
Evaluace procesuální stránky vzdělávání
Výsledky Klíčové aktivity 1
str. 6
str. 6
str. 6
str. 6
str. 8
Klíčová aktivita 2
Proškolení učitelů v problematice inovace ŠVP
Vlastní inovace ŠVP
Spolupráce partnerů při inovaci ŠVP
Přenos zkušeností
Vypracování plánu reformy kurikula a plánu pilotáží
Výsledky Klíčové aktivity 2
str. 9
str. 9
str. 9
str. 10
str. 10
str. 11
str. 11
Klíčová aktivita 3
Pilotáž inovovaných ŠVP v reálné výuce
Spolupráce škol s aktéry na trhu práce
Výsledky Klíčové aktivity 3
str. 12
str. 12
str. 12
str. 12
Klíčová aktivita 4
Vzájemné hospitace partnerských škol
Vytvoření společné metodiky inovace ŠVP
Vytvoření projektového webu
Závěrečná konference k projektu
Výsledky Klíčové aktivity 4
str. 13
str. 13
str. 14
str. 14
str. 14
str. 14
Komentáře k některým výstupům projektu - Liberec
str. 15
1. Inovace kurikula a ŠVP pro studijní obor 37-41-M/01 „Provoz a ekonomika dopravy“ a
spolupráce se sociálními partnery v rámci oboru – Liberec - Ing. Taťána Čábelová, Ing. Jan
Peš
2. Vývoj změn v ŠVP pro předmět Dějepis a Český jazyk a literatura – Liberec - Mgr. Marie
Opltová
3. Inovace kurikula a ŠVP všeobecně vzdělávacích předmětů – Liberec - Mgr. Marcel Košek
4. Inovace v ŠVP pro předmět Občanská nauka – Liberec - Mgr. Blanka Zitová
5. Pilotáž a korekce inovovaných ŠVP oboru Mechanik seřizovač – předměty Technologie a
Strojírenská technologie – Liberec - Ing. Václav Valdman
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
2
6. Metodika inovace ŠVP odborných předmětů stavebních a dopravních – Liberec - Ing. Jiří
Červa
7. Komponenta ICT – Liberec – Ing. Jaroslav Vik
8. Inovace kurikula a ŠVP některých všeobecně vzdělávacích předmětů – Liberec - Mgr.
Petr Majer
9. Komponenta ŽP – Liberec – Ing. Radmila Jahůdková
10. Metodika inovace ŠVP odborného výcviku žáků - Liberec - František Pálek
Komentáře k některým výstupům projektu – Jablonec nad Nisou
str. 33
11. Produkt s komponentou ICT - Založení fiktivní firmy – Jablonec nad Nisou - Bc.
Antonín Raulím
12. Inovace výuky životního prostředí – Jablonec nad Nisou – Mgr. Jaroslav Vacek
13. Inovace ŠVP Mechanik opravář motorových vozidel – Jablonec nad Nisou – Miroslav
Trávníček
14. Metodika ověřování inovovaných ŠVP oborů 36-67-H/01 Zedník a 36-52-H/01
Instalatér – Jablonec nad Nisou – Ing. Petr Šedivý
15. Ověřování inovovaných ŠVP – odborné předměty strojírenské – Jablonec nad Nisou –
Ing. Jan Boček, Ing. Zouharová
16. Ověření a inovace ŠVP v odborném výcviku oborů Nástrojař, Strojní mechanik, Obráběč
kovů, Instalatér a Mechanik seřizovač – Jablonec nad Nisou – Jan Prokop
17. Inovace ŠVP pro studijní obor Mechatronika – Jablonec nad Nisou – Ing. Dagmar
Volanská
18. Inovace ŠVP v předmětu Elektronika a Elektrotechnika oboru Elektrikář–silnoproud –
Jablonec nad Nisou – Ing. Miroslav Polák
19. Inovace ŠVP v cizích jazycích – anglický a německý – Jablonec nad Nisou Mgr. Bianka Petrželková
Závěr
str. 49
Přílohy
str. 50
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
3
ÚVOD
Projekt Modernizace výuky vznikl na základě potřeby podpořit pedagogy dvou největších
škol v Libereckém kraji při inovaci kurikulárních dokumentů těchto škol, tj. školních vzdělávacích
programů. Protože se spojily dvě skutečně velké střední školy, obě s širokou škálou oborů vzdělání,
zapojilo se do projektu i mnoho pedagogů. Účast co největšího počtu pedagogických zaměstnanců
těchto škol byla na jednu stranu žádoucí, protože jedině při zapojení vysokého počtu pedagogů
mohl být zajištěn zájem všech těchto pedagogů o evaluaci školních vzdělávacích programů (dále
jen ŠVP) a jejich spolupráce při inovacích a pilotážích inovovaných školních vzdělávacích
programů v rámci projektu i do budoucna. Pokud by byla práce na projektu záležitostí malého počtu
pedagogů, těžko bychom se podobného výsledku dočkali. Na druhou stranu však je projekt s tak
početným projektovým týmem nesmírně náročný po stránce organizační a administrativní.
Pro lepší představu o rozměrech projektu uvádíme, že do projektu bylo zařazeno 11 školních
vzdělávacích programů z každé školy, celkem 22 ŠVP. Inovovány a modernizovány byly školní
vzdělávací programy oborů strojních, dopravních, stavebních, elektrooborů, atd., a to ne pouze
v oblasti odborných předmětů, ale i v předmětech všeobecně-vzdělávacích. Konkrétně byly do
projektu zařazeny obory:
SŠSSaD Liberec:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zedník
Mechanik - opravář motorových vozidel
Nástrojař
Mechanik seřizovač
Tesař
Truhlář
Malíř a lakýrník
Klempíř
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
4
9. Strojní mechanik
10. Elektromechanik pro zařízení a přístroje
11. Provoz a ekonomika dopravy
SPŠT Jablonec nad Nisou:
1. Zedník
2. Mechanik - opravář motorových vozidel
3. Nástrojař
4. Mechanik seřizovač
5. Mechatronik
6. Technické lyceum
7. Podnikání
8. Mechanik elektrotechnik
9. Strojírenství
10. Obráběč kovů
11. Instalatér
Z výše uvedeného je zřejmé, že na obou školách nebylo do projektu vloženo jedenáct
stejných oborů. K vzájemnému provázání byly vybrány čtyři obory, které se vyučují na obou
školách. Důvodem bylo dát pedagogům škol možnost při inovaci těchto oborů spolupracovat.
Společně zpracovávané obory byly:
1. Zedník
2. Mechanik - opravář motorových vozidel
3. Nástrojař
4. Mechanik seřizovač
V průběhu prací na projektu došlo ke změnám ve skladbě oborů v partnerské jablonecké
škole. Příčinou byl výsledek přijímacího řízení, ve kterém se projevil úbytek žáků vycházejících ze
základních škol, což vedlo k tomu, že některé obory nemohly být v dalším období v průběhu
projektu zařazeny, neboť nebyly pro nedostatek zájemců otevřeny. Tyto obory byly později
nahrazeny jinými.
Projekt byl zahájen dne 1. 10. 2009, ukončení projektu je plánováno na 30. září 2011, trvání
projektu tedy pokrývá 2 školní roky. Při této délce projektu bylo nutno rozfázovat práce na projektu
do kratších časových úseků. Podle obsahu jednotlivých činností jsou v projektu tyto kratší úseky
označovány jako klíčové aktivity. Nicméně, jak bude dále zřejmé, i v rámci jedné klíčové aktivity
se realizovalo několik činností paralelně. Činnosti, které probíhaly v rámci jednotlivých klíčových
aktivit, jsou popsány v následujících kapitolách.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
5
KLÍČOVÁ AKTIVITA 1
Činnosti:
-
Trvání:
-
pedagogická evaluace
evaluace vzdělávacích programů
evaluace procesuální stránky vzdělávání
říjen 2009 – březen 2010
1. Pedagogická evaluace
V rámci této aktivity bylo externí firmou, ve spolupráci s koordinátory z řad pedagogů obou
škol připraveno, realizováno a zpracováno externí hodnocení pro každou školu. Na základě analýzy
výsledků škol byla zpracována doporučení pro jednotlivé školy (přílohy č. 1 a 2). Evaluace proběhla
na základě dotazníkového šetření, ve kterém žáci a pedagogové vyplňovali dotazníky v elektronické
podobě, rodiče byli požádáni o vyplnění papírového dotazníku. (Přílohy č. 3, 4, 5)
Posuzovány byly následující oblasti: - školní vzdělávací program
- podmínky ke vzdělávání
- výsledky vzdělávání
- řízení školy
- názory pedagogických pracovníků
- vztahy mezi školou a rodiči
- vztahy mezi školou a žáky
2. Evaluace vzdělávacích programů
Na vzorku žáků z liberecké a jablonecké školy pedagogové porovnávali, nakolik vedly
školní vzdělávací programy jednotlivých oborů k osvojení stanovených klíčových kompetencí žáky.
K tomu bylo využito dotazníků a testů cílených na jednotlivé klíčové kompetence v praktických a
teoretických profilujících předmětech. Jako stěžejní předměty pro technické obory byly stanoveny
český jazyk, matematika, fyzika a odborný výcvik. (Přílohy č. 6, 7, 8, 9, 10 a 11.) Testováni byli
žáci, kteří prošli prvním ročníkem vzdělávání podle ŠVP daných oborů. Po vyhodnocení testů byly
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
6
jednak porovnány výsledky obou škol mezi sebou, ale hlavně byla vyhodnocena efektivita výuky
v prvním ročníku daných oborů. Následně byly navrženy změny v ŠVP daných předmětů.
3. Evaluace procesuální stránky vzdělávání
Cílem této aktivity bylo zjištění aktuálního klimatu ve škole. Naše dotazování se soustředilo na
následující oblasti ovlivňující školní klima:
a) evaluace kultury školy
b) evaluace průběhu vzdělávání z hlediska vyučování a učení se
c) evaluace procesů pedagogického hodnocení ve vzdělávání
Metoda
Byla použita metoda dotazníkového šetření. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli jednotlivé
položky v dotazníku co nejvíce přizpůsobit potřebám do projektu zařazených škol, nebylo možné
použít standardizovaný dotazník. Musel být pro tyto účely použit dotazník vytvořený metodikem
projektu.
Respondenti
Abychom získali informace od všech skupin, které by se na hodnocení školy měly podílet,
byly stanoveny tři skupiny respondentů – žáci, učitelé a rodiče žáků. Každá skupina vyplňovala jiný
dotazník, přičemž otázky byly zaměřeny podobně, tak, abychom získali komplexní obraz o klimatu
ve škole z pohledu všech tří skupin.
Výběr vzorku
Skupina 1 - žáci
Protože projekt byl zaměřen na 11 oborů vzdělání v každé škole, chtěli jsme, aby na otázky
odpovídal takový vzorek žáků, který by reprezentoval všechny tyto obory. Proto jsme se rozhodli
zařadit do dotazníkového šetření žáky všech sledovaných oborů. Žáky prvních ročníků jsme se
rozhodli nezařazovat z toho důvodu, že v době, kdy dotazníkové šetření probíhalo, byla jejich
docházka do naší školy teprve poměrně krátká – několik měsíců. Aby nebyl počet dotazníků příliš
velký a s úvahou, že žáci závěrečných ročníků již mají před sebou pouze krátké časové období, kdy
ještě budou žáky škol, omezili jsme počet respondentů ještě v tom smyslu, že jsme nezařadili žáky
závěrečných ročníků. Nakonec bylo rozhodnuto, že dotazníky dostanou žáci druhých ročníků
tříletých oborů a žáci třetích ročníků čtyřletých oborů vzdělání. Předpokládali jsme přibližně 300
respondentů v každé škole. Žáci vyplňovali dotazníky během třídnické hodiny, kdy měli i možnost
si ujasnit význam těch tvrzení, která jim nebyla úplně jasná.
Skupina 2 - rodiče
Každému žákovi, který vyplňoval dotazník, byl zároveň předán dotazník pro jeho rodiče.
Někteří naši žáci jsou ubytovaní na internátu, někteří nežijí s rodiči, někteří se svými rodiči
nevycházejí dobře, někteří rodiče a žáci nemají velký zájem se školou spolupracovat. To vše jsme
věděli, proto jsme byli připraveni na potíže se získáváním dotazníků od rodičů nazpět a na nízkou
návratnost rodičovských dotazníků. Bohužel dotazníkové šetření probíhalo v době, kdy nebyly
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
7
naplánovány třídní schůzky, které by pravděpodobně zajistily podstatně vyšší návratnost dotazníků
– od všech zúčastněných rodičů, kteří by byli ochotni dotazník na místě vyplnit a odevzdat.
Skupina 3 – učitelé
Dotazník vyplnili třídní učitelé všech sledovaných tříd a vedoucí učitelé odborného výcviku
u tříletých oborů.
Formulace vět v dotazníku
Dotazník pro každou skupinu respondentů obsahoval sadu tvrzení, respondenti měli pro
každou položku zakroužkováním vyjádřit míru jejich souhlasu s daným tvrzením. Pro jednoduché
vyhodnocení byly pouze tři možnosti: respondent mohl označit „ano“, „částečně“ nebo „ne“.
Věty v dotazníku pro žáky byly formulovány co nejjednodušším jazykem, tak, aby byly pro žáky
jednoznačné a srozumitelné (příloha č. 12). Podobně tomu bylo v rodičovském dotazníku (příloha č.
13), který obsahoval méně vět, z toho důvodu, že jsme si byli vědomi toho, že rodiče na rozdíl od
žáků nemají mnoho bezprostředních zkušeností se školou, okruh jejich informací je omezen na to,
co jim sdělili jejich děti, co si přečetli na internetu, jakou představu o škole si udělali při několika
návštěvách školy (třídní schůzky, řešení kázeňských nebo studijních problémů atd.). Nemělo by
tedy smysl je zatěžovat detailními dotazy. Dotazníky vyplňovali i pedagogové školy (příloha č. 14).
Všechny dotazníky byly anonymní.
Zpracování dotazníků
Po navrácení dotazníků ze všech skupin byly odpovědi obou škol elektronicky zpracovány
do následující tabulky.
VZOR
Číslo
otázky
1
2
3
ANO
počet
50
149
ANO
%
16,76
50
ČÁSTEČNĚ
počet
150
149
ČÁSTEČNĚ
%
50
50
NE
počet
100
0
NE
%
33,33
0
CELKEM
počet
300
298
Analýza
Na základě výsledků byly označeny a pojmenovány silné a slabé stránky školy v daných
oblastech. Zároveň jsme se snažili najít příčiny negativních hodnocení nebo rozporů a navrhnout
opatření ke zlepšení. Byl vyhodnocen vztah mezi žákovskými a učitelskými, případně
rodičovskými, dotazníky (přílohy č. 15, 16). S výsledky byl seznámen celý projektový tým
elektronicky, dotazníkovým šetřením se zabýval jeden z příspěvků na minikonferencích v závěru
školního roku.
Zpětná vazba
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
8
Po ukončení dotazníkového šetření poskytli učitelé žákům zpětnou vazbu s komentářem (viz
Analýza). Zpětná vazba byla poskytnuta i učitelům.
Výsledky Klíčové aktivity 1
1. Obě školy získaly kompletní evaluační zprávu zpracovanou externí firmou s doporučeními
pro další práci jako podklad k inovaci kurikula.
2. Obě školy vyhodnotily klima škol, analýzou dotazníkového šetření získaly doporučení pro
výchovnou a vzdělávací práci školy na další období.
3. Školy získaly základní informaci o efektivitě ŠVP ve sledovaných oborech.
KLÍČOVÁ AKTIVITA 2
Činnosti:
Trvání:
-
proškolení učitelů v problematice inovace ŠVP
vlastní inovace ŠVP
spolupráce partnerů při inovaci ŠVP
přenos zkušeností
vypracování plánu reformy kurikula a plánu pilotáží
-
únor 2010 – září 2010
1. Proškolení učitelů v problematice inovace ŠVP
Pedagogové obou škol se společně s manažerským týmem projektu zúčastnili celodenního
semináře na téma tvorba a inovace ŠVP. Semináře byly akreditované MŠMT a proběhly pod
vedením NIDV v Liberci. Obsah semináře byl předem konzultován s vedením NIDV a s lektorem a
byl přizpůsoben potřebám dané skupiny učitelů a cílům projektu. Protože bylo nutno proškolit
velký počet zaměstnanců, proběhly celkem 4 semináře o sobotách v termínech v průběhu února a
března. Na vypsané termíny seminářů se jednotliví pedagogové hlásili dle svých možností.
2. Vlastní inovace ŠVP
Po dobu 3 měsíců (duben - červen 2010) se učitelé scházeli ve skupinách podle svého
zaměření na workshopech vedených dvěma metodiky skupiny (jeden metodik byl z řad učitelů
odborných předmětů a jeden z řad všeobecně vzdělávacích předmětů) a diskutovali o tom, jak
využít výstupy z klíčové aktivity č. 1 ve výuce, jak začlenit do ŠVP inkluzivní metody, průřezová
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
9
témata, finanční a ICT gramotnost, problematiku životního prostředí, moderní metody hodnocení a
sebehodnocení žáků atd. Z každého setkání byl metodikem pořízen zápis. Na základě těchto diskuzí
nebo individuálně prováděli učitelé v rámci svých předmětů nebo oborů inovace (změny)
jednotlivých ŠVP, tak, aby podle těchto nových dokumentů mohla začít výuka ve školním roce
2010/11.
Rozdělení skupin a metodiků bylo (uvádíme obory v liberecké škole):
A. Stavební obory (zedník, tesař, truhlář, malíř a lakýrník, klempíř)
B. Strojní obory (mechanik seřizovač, nástrojař, strojní mechanik)
C. Elektroobory (elektromechanik pro zařízení a přístroje)
D. Ostatní obory (opravář motorových vozidel, provoz a ekonomika dopravy)
Ke každé skupině byl přiřazen jeden nebo více příbuzných všeobecně vzdělávacích předmětů, tak,
aby byla zajištěna provázanost mezi předměty.
3. Spolupráce partnerů při inovaci ŠVP
Učitelé odborného výcviku, odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů obdobného
zaměření z obou škol se spolu scházeli, komunikovali e-mailem a telefonicky si vyměňovali
materiály a zkušenosti a na základě těchto výměn inovovali obory společné pro obě školy - zedník,
nástrojař, opravář motorových vozidel a mechanik seřizovač.
4. Přenos zkušeností
V červnu 2010 byly ve spolupráci obou partnerských škol uspořádány 4 minikonference
zaměřené na přenos zkušeností mezi školami, případně směrem k sociálním partnerům a
pracovníkům nadřízených orgánů. Zaměření jednotlivých konferencí bylo dáno skupinami
příbuzných oborů – stavební obory, strojírenské obory, elektroobory a ostatní. Pedagogové
jednotlivých skupin jako jednotlivci nebo ve dvojicích prezentovali výsledky své práce na inovacích
ŠVP. Následně proběhla k jednotlivým příspěvkům diskuze mezi autorem příspěvku a přítomnými
kolegy. Dvě z těchto konferencí proběhly v jablonecké škole a dvě ve škole liberecké. V závěru
minikonferencí se účastníci vyjadřovali k obsahu prezentovaných příspěvků, možnosti využití získaných
informací v praxi, osobnímu přínosu procesu přípravy minikonference, připravenosti kolegů a
k organizačnímu zajištění akce – viz. tabulka níže. Za největší pozitiva této akce považovali pedagogové
možnost přenosu zkušeností, umožnění celodenního setkání s kolegy a získání nových informací pro jejich
vlastní praxi.
Vyhodnocení dotazníku pro účastníky minikonferencí k projektu
Modernizace výuky
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
po absolvování minikonference jste vyplňovali krátký dotazník k získání zpětné vazby. Zde je jeho
vyhodnocení (uvádíme průměrnou známku za skupinu):
Skupina A - Stavební obory (místo konání Liberec)
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
10
Skupina B - Strojní obory (místo konání Jablonec)
Skupina C - Elektroobory (místo konání Liberec)
Skupina D - ostatní (místo konání Jablonec)
Otázky se hodnotily známkami 1 - 4
Skupina
Bylo možné získat z obsahu prezentovaných příspěvků nové poznatky?
Předpokládáte, že získané informace využijete v praxi?
Jaký byl pro Vás osobně přínos procesu přípravy minikonference?
Jak hodnotíte připravenost Vašich kolegů?
Jak hodnotíte organizační zajištění akce?
Jaká byla
A) pozitiva konané akce
B) negativa
A
1,61
1,61
2,11
1,55
1,27
B
2,00
2,43
2,53
1,23
1,48
C
2,15
2,40
2,11
1,25
1,45
D
2,79
2,95
2,33
1,81
1,33
Přenos zkušeností 41x
Možnost setkání 22x
Organizace akce 6x
Nové informace pro praxi 5x
Kvalita příspěvků obecně 2x
Kvalita příspěvků (konkrétně příspěvků PED, Ing. Čábelové,
Ing. Jechové) 3x
Průřezové informace 1x
Vysoká úroveň inovací 1x
Občerstvení 1x
Stav místnosti a techniky 5x
Nesourodost skupiny 4x
Málo nových informací 3x
Nadbytečnost informací 3x
Termín konání – před koncem roku 3x
Malá šance na prosazení změn 3x
Škoda času/peněz 2x
Málo času 2x
Malá propojenost teorie a praxe 2x
Malá diskuze 1x
Formálnost akce 1x
5. Vypracování plánu reformy kurikula a plánu pilotáží
Na základě podkladů a konzultací a ve spolupráci s vedením realizačního týmu škol byly
externí firmou vypracovány dokumenty „Plán reformy kurikula“ včetně „Plánu horizontální a
vertikální prostupnosti a „Plán pilotáží“ pro každou partnerskou školu (přílohy č. 17, 18, 19, 20 a
21). Plány pilotáží bylo později nutno aktualizovat v souladu s aktuální situací ve školách – bylo
nutno reagovat na reálné počty žáků ve třídách jednotlivých oborů. Museli jsme také částečně
upustit od záměru pilotovat v 1. ročníku, tak, jak by bylo logické v situaci, kdy třídy daných oborů
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
11
v 1. ročnících by byly naplněny podle našich původních představ, a částečně pilotovat celé ŠVP
nebo jejich části ve vyšších ročnících, případně v jiných oborech, než jsme zamýšleli.
Výsledky Klíčové aktivity 2
1. Učitelé byli proškoleni v problematice tvorby a inovace ŠVP a byli tak připraveni
k následným činnostem.
2. Skupinami učitelů byly na základě schůzek a diskuzí navrženy inovace ŠVP v jednotlivých
oborech a předmětech, včetně začlenění produktů s komponentou ICT (informační a
komunikační technologie a ŽP (životní prostředí – přílohy č. 22, 23, 24 a 25).
3. Učitelé partnerských škol si prostřednictvím průběžných konzultací a oborových
minikonferencí vyměnili zkušenosti z oblasti inovace.
4. Učitelé obou škol spolupracovali při inovacích společných oborů.
5. Byly vypracovány plány reformy kurikula a plány pilotáží na školní rok 2010/2011. Oba
dokumenty následně procházely změnami na základě aktuálních potřeb školy a výsledků
přijímacího řízení.
KLÍČOVÁ AKTIVITA 3
Činnosti:
-
Trvání:
-
pilotáž inovovaných ŠVP v reálné výuce
spolupráce škol se sociálními partnery působícími na trhu práce
září 2010 – červen 2011
1. Pilotáž inovovaných ŠVP v reálné výuce
Na základě Plánů pilotáží obou škol (přílohy č. 20 a 21) probíhalo v období září - června 2011
pilotní ověřování inovovaných ŠVP v prvních ročnících všech oborů vzdělání zařazených do
projektu, kromě těch oborů, které se ve školním roce 2010/2011 nemohly otevřít z důvodu malého
zájmu uchazečů o tyto obory. V případě některých oborů bylo nutno zařadit do pilotáže i některé
vyšší ročníky, a to z toho důvodu, aby bylo dosaženo požadované výše monitorovacích indikátorů.
Dále probíhalo pilotní ověřování produktů s komponentou ŽP a IKT. Dalším zlepšením výuky bylo
zavedení předmětu Fiktivní firma jako forma praxe ve 3. ročníku. Pracovní skupiny se pravidelně
1x měsíčně scházely a pod vedením metodiků a hlavních metodiků pedagogové diskutovali činnost
jednotlivých pedagogů a korekce navržené na základě reflexe uskutečněných vyučovacích hodin.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
12
2. Spolupráce škol se sociálními partnery působícími na trhu práce
Učitelé nominovaní do role Učitel – sociální partnerství se pod vedením Metodiků – sociální
partnerství pro jednotlivé obory vzdělání setkávali s aktéry na trhu práce. Na těchto schůzkách byly
diskutovány požadavky trhu práce na absolventy jednotlivých oborů. Na základě těchto konzultací
byly prováděny změny v ŠVP oborů.
Výsledky Klíčové aktivity 3
Díky pilotážím a konzultacím se sociálními partnery postupně nabývaly školní vzdělávací
programy definitivní podobu. Předpokládáme, že inovované ŠVP, využívání moderních technologií
a moderních výukových metod povede ke zkvalitnění přípravy žáků na jejich osobní, společenský a
především profesní život.
KLÍČOVÁ AKTIVITA 4
Činnosti:
-
Trvání:
vzájemné hospitace partnerských škol
vytvoření společné metodiky inovace ŠVP
vytvoření projektového webu
závěrečná konference k projektu
- únor 2011 – září 2011
1. Vzájemné hospitace partnerských škol
Vzájemné hospitace učitelů odborného výcviku, odborných předmětů i všeobecně
vzdělávacích předmětů proběhly ve dvou termínech v únoru a v březnu – v jednom dni byly
realizovány hospitace libereckých pedagogů v jablonecké škole, o týden později tomu bylo naopak.
Hospitace proběhly podle předem vypracovaného harmonogramu, kdy skupina dvou až čtyř učitelů
stejného předmětu nebo příbuzných předmětů navštívila v daném dnu na několik hodin kolegy
z partnerské školy. Při hodině se pozorovatelé zaměřili na otázky v materiálu, který k hospitaci
obdrželi od hlavního metodika (příloha č. 26). Na základě jejich poznámek z hodiny pak proběhla o
každé ze sledovaných hodin diskuze mezi hospitujícími a vyučujícím. V závěru diskuze byly
vyhodnoceny pozitivní a negativní stránky výuky v dané hodině, případně z této diskuze vzešla
doporučení ke změnám v obsahu, metodě nebo stylu výuky pro vyučujícího (příloha č. 27). Vedení
projektového týmu pak vyhodnotilo výsledek vzájemných hospitací. Z hodnocení vyplývá, že
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
13
učitelé považují hospitaci za vhodný nástroj k sebereflexi a rádi by hospitovali u svých kolegů
častěji (přílohy č. 28 a 29).
Pedagogové obou škol vysoko hodnotili hodiny, ve kterých viděli individuální přístup
k žákům, využívání moderních didaktických materiálů a techniky, partnerský vztah mezi učitelem a
žáky, párovou a skupinovou práci, techniky sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků,
vytváření mezipředmětových vztahů, spojení výuky s praxí, aktualizaci výuky nebo využití
kvalitního vybavení učebny. Hospitující občas upozornili své kolegy i na slabé stránky některých
hodin – občas příliš rychlé tempo, diktování poznámek žákům, ponechávání žáků v pasivitě,
nedostatečné rozvíjení komunikačních dovedností u žáků, neutěšené prostředí učeben, atd.
V zápisu z hospitací měli pedagogové zhodnotit přínos absolvovaných hospitací. Většina
z nich považovala návštěvu partnerské školy za přínosnou, především proto, že měli možnost
porovnat svou vlastní práci s prací kolegů z podobné školy a shodných oborů a předmětů, zhodnotit
svou vlastní práci, získat inspiraci pro svou další práci, vyměnit si zkušenosti s kolegy a konzultovat
své problémy. Pokud to bude z organizačních důvodů v příštím školním roce možné, rádi si tyto
vzájemné návštěvy zopakujeme.
2. Vytvoření společné metodiky inovace ŠVP
Společná metodika, která vyplynula z projektu "Modernizace výuky“, vznikala pod vedením
hlavních metodiků. Na počátku (v červnu 2011) byl navržen a vypracován rámec textu. Metodici
oslovili pedagogy, kteří měli do metodiky přispívat kapitolami ze svého oboru nebo skupiny
předmětů. V průběhu července – srpna 2011 byly tyto texty metodiky dále upraveny, tak, aby
finální text měl jednotnou formu. S pedagogy byly uzavřeny dohody o provedení práce. Vzniklo tak
celkem 20 příspěvků do metodiky, po deseti z každé školy. S pracovníky IKT bylo dohodnuto
umístění metodiky na projektovém webu.
3. Vytvoření projektového webu
Po konzultaci s pracovníky IKT zajistilo vedení projektu vytvoření projektového webu, na
který byly postupně umísťovány výstupy projektu. Projektový web včetně diskusního fóra je
funkční od září 2011 na adrese http://modernizace.sslbc.cz
4. Závěrečná konference k projektu
Závěrečná konference k projektu se konala 1. září 2011 v multimediálním sále Krajského
úřadu Libereckého kraje. Na konferenci byli pozváni všichni pedagogičtí pracovníci
spolupracujících škol, nezávisle na tom, zda byli v projektu zapojeni či nikoliv, případně v jakých
rolích. Dále byli pozváni pracovníci Krajského úřadu, zástupci sociálních partnerů ředitelé
některých technických středních škol Libereckého kraje.
Cílem závěrečné konference bylo seznámit pozvané účastníky s výstupy projektu.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
14
Výsledky Klíčové aktivity 4
Všechny aktivity, které proběhly v rámci KA4, směřovaly k disseminaci výsledků dvouleté
práce na projektu.
• V rámci hospitací pedagogů partnerských škol se s výsledky práce kolegů z partnerské školy
nejprve seznámili členové vedení škol, všichni pedagogové, nejen ti, kteří se na projektu
aktivně podíleli, ale i ti, kterých se projekt týkal jen okrajově.
• Zveřejnění Metodiky inovace projektu na projektovém webu umožní všem školám, které
budou chtít podobný projekt realizovat, využít postupy popsané v metodice a materiály
zveřejněné v přílohách.
• Kromě samotné Metodiky je na projektovém webu zveřejněna většina výstupů projektu,
včetně školních vzdělávacích programů jednotlivých oborů, které byly do projektu v obou
školách zařazeny.
KOMENTÁŘ K NĚKTERÝM VÝSTUPŮM PROJEKTU
1. Inovace kurikula a ŠVP pro studijní obor 37-41-M/01 „Provoz a
ekonomika dopravy“ a spolupráce se sociálními partnery v rámci
oboru - Liberec
Ing. Taťána Čábelová, Ing. Jan Peš
Vzhledem k výrazně interdisciplinárnímu charakteru většiny předmětů daného oboru bylo
z metodického hlediska nezbytné řešit inovaci ŠVP za předměty dopravně-technické a ekonomické
společně.
A) Inovace v rámci bloku dopravně technických předmětů
1. V předmětu Technické kreslení bylo jako novinka zavedeno důležité téma specifické pro
tento obor, a to zásady kreslení a grafického znázorňování:
- turnusů – tj. provozní potřeby vozidel a jejich personálního obsazení,
- grafikonu vlakové dopravy a grafikonu městské hromadné dopravy,
- grafických pomůcek pro tvorbu jízdních řádů a dalších úloh s využitím výpočetní
techniky
2. Předmět Elektrotechnika byl v pasáži Elektrotechnika vozidel úžeji propojen s předmětem
Praxe ve školních dílnách, která umožňuje prakticky ověřit a upevnit teoretické znalosti o:
- zdrojích elektrického proudu na vozidle a jejich ošetřování,
- spouštěčích spalovacího motoru: druzích, konstrukci, ošetřování,
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
15
-
elektrickém zapalování pohonné směsi: druzích, vlastnostech, funkci, ošetřování,
nastavení předstihu, použití stroboskopické lampy apod.,
osvětlovací a návěstní soustavě vozidel, ošetřování, výměně žárovek apod.,
funkci komfortních systémů vozidel: centrálního zamykání, imobilizéru,
autoalarmu, ABS, bezpečnostních pásů a dalších systémů na vozidle
3. V předmětu „Pozemní vozidla“ bylo teoretické vyučování rovněž doplněno praktickými
ukázkami přímo na vozidlech, nebo modelech.
V předmětu „Praxe“ ve školních dílnách byly zařazeny do výuky základní operace při údržbě
automobilu, např. kontrola tlaku v pneu, postup při zvedání vozidla, výměna kol, kontrola,
doplňování a výměna provozních hmot, kontrola a seřízení světel atd.
B) Blok ekonomických předmětů
1. Začlenění finanční gramotnosti do výuky předmětu Ekonomika. Ve školním roce
2010/2011 byl při výuce otestován interní studijní materiál obsahující nejen teoretický základ
problematiky finanční gramotnosti, ale také sadu příkladů k řešení. Při výuce se velmi osvědčila
projekce příběhů lidí, kteří se dostali do výrazných finančních potíží. K tomuto účelu bylo využito i
vysílání České televize, konkrétně pořad „Krotitelé dluhů“, jehož snahou je varovat občany před
chybami, kterých by se mohli při půjčování peněz dopustit a které by pro jejich život mohly mít
fatální důsledky. Zkušenosti ze začlenění finanční gramotnosti do výuky „Ekonomiky“ lze
vyhodnotit jako velmi příznivé.
2. Začlenění otázek Strategie trvale udržitelného rozvoje do předmětu „Ekonomika“.
Vzhledem k významnosti tématu byla kapitola věnovaná této problematice ve skriptech
„Ekonomiky“ rozšířena o ekonomické důsledky, které potenciálně hrozí.
C. Blok integrovaného předmětu Dopravní inženýrství
1. Začlenění otázek Strategie trvale udržitelného rozvoje do předmětu Dopravní inženýrství.
Pro hlubší pochopení a praktickou ilustraci problematiky je žákům při výuce promítán dokument
„Až dojde ropa – drsné varování“.
2. Aktualizace studijních materiálů pro výuku předmětu Dopravní inženýrství.
Na základě širší odborné diskuse vyučujících předmětů dopravně-technických a ekonomických byla
zpracována inovovaná skripta Dopravního inženýrství. K rozšíření došlo zejména v části
simulovaných dopravních úloh, provozně-technických a provozně-ekonomických úloh. Garancí
zkvalitnění výuky předmětu Dopravní inženýrství je vedle kvalitního studijního materiálu také
rozšíření časové dotace na výuku, která je zabezpečena po 2 liniích:
- rozšíření výuky dopravního inženýrství o 1 vyučovací hodinu týdně
- začlenění problematiky dopravního inženýrství do projektu Fiktivní
firmy
Velkým přínosem pro zkvalitnění výuky bude mít vedle výše uvedeného také vybudování
odborné učebny. Více viz. níže – projekt Fiktivní firma.
D. Blok integrovaného projektu Fiktivní firma
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
16
Ve školním roce 2010/2011 probíhala pilotáž projektu Fiktivní firma, díky které se mohla
v praxi otestovat jeho smysluplnost a životaschopnost. Závěry, které z pilotáže vyplývají, lze
stručně zrekapitulovat takto:
- První verze projektu Fiktivní firma je v plném rozsahu aplikovatelná v oborech
„Podnikání“ (denní a večerní nástavbové studium), v tomto smyslu došlo k začlenění Fiktivní
firmy do ŠVP těchto oborů. Pro potřeby výuky bude využívána multilicence Krok za krokem
světem ekonomiky.
- Pilotáž prokázala, že pro potřeby oboru „Provoz a ekonomiky dopravy“ bude nutné
zredukovat tu část projektu, která se zabývá logistickou a dokumentární částí fungování firmy, a to
ve prospěch dopravní specializace. Výrazně posílena by měla být sada modelových příkladů
zaměřená na:
- prohloubení dovedností při sestavování zakladatelského rozpočtu dopravního
podniku, a to ve vazbě na předmět „Dopravní inženýrství“
- simulování dopravních úloh
- výpočty provozně – technických úloh
- výpočty provozně – ekonomických úloh
Další zásadní zkušeností je, že výuka nemusí nezbytně probíhat v „půlených třídách“
v odborných učebnách PC, a to s ohledem na to, že v dohledné době bude k dispozici mobilní
učebna PC.
Zásadní zkvalitnění projektu Fiktivní firma v blízké budoucnosti přinese spolupráce se
sociálními partnery
Spolupráce se sociálními partnery v rámci oboru
Byla vyvolána jednání se sociálními partnery - významnými dopravními a logistickými
podniky v našem regionu. Účelem těchto jednání bylo co nejvíce přiblížit ŠVP a osnovy tohoto
studijního oboru praxi a potřebám našich sociálních partnerů. V zájmu rozvoje a zvyšování úrovně
našich absolventů má proto naše škola zájem mimo jiné o:
- praktické připomínky k náplni studia, obsahu zkoušek i k tvorbě ŠVP pro daný studijní obor
- přednášky a besedy zástupců firem se studenty o praktické činnosti firmy a požadavcích na
budoucí zaměstnance. První pilotáž by měla proběhnout již v novém školním roce 2011/2012, a to
v rámci 14 denní praxe žáků třídy 4 PED. V té době by měla být již k dispozici nově vybudovaná
odborná učebna s moderními didaktickými pomůckami (kromě dataprojektoru ba měla být v učebně
také interaktivní tabule). Speciální softwary jsou předběžně přislíbeny a jsou v jednání s vedoucími
pracovníky ČD, ČD Cargo, DPML a SŽDC.
V tomto smyslu proběhlo první seznamovací jednání zástupců naší školy se sociálními
partnery dne 13. dubna 2011. Jsme v kontaktu s firmami ČD Cargo p.j. Nymburk, Správa železniční
dopravní cesty Liberec a dalšími firmami.
2. Vývoj změn v ŠVP pro předmět Dějepis a Český jazyk a literatura Liberec
Mgr. Marie Opltová
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
17
1. Tvorba ŠVP 2008/2009
Ve školním roce 2008/2009 byl sestaven školní vzdělávací program pro předměty Český
jazyk a literatura a Dějepis podle požadavků RVP. V ŠVP pro výuku Českého jazyka bylo učivo
literatury a mluvnice rozvrženo podle klasického modelu.
V 1. ročníku
- starověká literatura
- středověká literatura světová a česká
- literatura období humanismu a renesance
- barokní literatura
- literatura období klasicismu, osvícenství, preromantismu
V 2. ročníku
- Národní obrození
- Česká a světová literatura 19. století
Ve 3. ročníku
- Česká a světová literatura 1. poloviny 20. století
Ve 4. ročníku
- Vývoj české a světové poválečné literatury
Do učiva jednotlivých ročníků byly zařazeny i kapitoly mluvnice a slohu. Vzhledem k tomu,
že změny, které byly v ŠVP provedeny, korespondují pouze s učivem literatury, o výuce slohu a
mluvnice se již nebudu dále zmiňovat.
Ve stejném školním roce byl vytvořen i ŠVP pro výuku dějepisu, i zde jsme vycházeli
z klasického rozvržení učiva, tedy rámcově obsáhnout učivo českých a světových dějin od pravěku
po moderní dějiny.
2. Evaluace a inovace ŠVP – 2009/2010
Ve školním roce 2009/2010 byla provedena evaluace ŠVP pro výuku obou předmětů.
V předmětu Český jazyk jsem neshledala žádné nedostatky, pouze jsem upravila způsob výuky, ne
obsah učiva. Více prostoru je věnováno práci s literárním textem, tento záměr vychází z požadavků
státní maturity.
V ŠVP pro předmět Dějepis jsem si uvědomila, že není možné vzhledem k dotaci jedné
hodiny v 1. ročníku obsáhnout celé dějiny, proto jsem se rozhodla provést výběr kapitol z českých a
světových dějin tak, aby byl účelný a pro žáky smysluplný. Vodítkem mi bylo učivo českého jazyka
a literatury, kde se dějiny setkávají s literaturou a odrážejí se v ní. Původní záměr přizpůsobit učivo
dějepisu odbornému zaměření jsem zamítla, protože pro jednotlivé studijní obory nelze rovnoměrně
rozložit obsah učiva dějepisu, respektive dějiny.
Po korekci tak vznikl následující ŠVP:
Dějiny nejstarších civilizací
Dějiny raného středověku, románský sloh
Dějiny vrcholného středověku, gotika
Dějiny raného novověku, humanismus a renesance
Evropa v 16. a 17. století, barokní umění
Evropa v 18. století, klasicismus, osvícenství, preromantismus
Evropa v 19. století, romantismus a realismus
1. světová válka, kultura doby
Svět mezi světovými válkami, kultura daného období
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
18
2. světová válka
Poválečný vývoj ve světě a kulturní vývoj období
3. Pilotáž a korekce – 2010/2011
Ve školním roce 2010/2011 byla provedena pilotáž ŠVP. Ve třídě 1MTS jsem souběžně
vyučovala předmět Český jazyk a literatura a Dějepis. Mým cílem bylo podle pracovních listů, které
jsem pro výuku dějepisu podle jednotlivých kapitol ŠVP připravovala, připomenout nejdůležitější
události jednotlivých období, především ty, které se odrazily v literární tvorbě. Domnívám se, že
právě pochopení historického kontextu vede u žáků k lepší orientaci v literatuře, ale také k většímu
zájmu o ni.
Uvědomovala jsem si, že zachovat kontinuitu dějin a literatury lze pouze pro období
starověku, středověku, renesance a baroka, a to v rámci ročníku, o souběhu témat v obou
předmětech nelze uvažovat. Ostatní kapitoly dějin nelze uplatnit, jejich obsah je použitelný až
v dalších ročnících předmětu Český jazyk a literatura. Taková výuka není účelná, chybí
provázanost. Vzhledem k tomu, že dějiny nejsou vykládány komplexně, žákům nejsou tak blízké a
jejich pochopení se stává složitějším. Druhým nedostatkem je, že v předmětu Český jazyk je
v rámci každé kapitoly proveden „historický úvod“ k tématu, právě proto, aby došlo k lepšímu
pochopení charakteru literatury ze strany studentů. Dochází tak k dvojímu výkladu informací, to
není cílem výuky obou předmětů.
Proto jsem hledala řešení a sestavila nový program pro výuku předmětu Dějepis. Korekce
ŠVP pro předmět Dějepis je postavena na regionálních dějinách. Domnívám se, že tomuto tématu
není věnován dostatečný prostor ani na základní škole. Učivo dějepisu bude tak kompaktní a účelné.
Žáci získají rámcový přehled o dějinách regionu, ve kterém žijí, nebo v něm alespoň studují. Toto
téma dává také dostatečný prostor pro realizaci žáků, mohou se podílet na přípravě hodin, protože
informační zdroje jsou pro ně lehce dostupné.
ŠVP je postaven zpětně, výuka začíná současností, přes moderní dějiny postupuje k období
novověku, středověku až k nejstarší době spojené se založením města Liberce a nejstaršímu osídlení
regionu. Do výuky jsou zařazeny exkurze, které mají dokumentovat jednotlivá dějinná období.
Historie regionu není probírána odtrženě od kontextu českých a také světových dějin.
Cílem této změny je probudit ve studentech větší zájem o historii, ale také o poznání vývoje
regionu. Domnívám se, že pokud budou mít možnost historii „skutečně poznat“, stane se pro ně
zajímavější a pochopitelnější.
3. Inovace kurikula a ŠVP všeobecně vzdělávacích předmětů - Liberec
Mgr. Marcel Košek
V rámci pilotáže ŠVP se učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů všestranně zaměřili na
výuku svých předmětů podle nových ŠVP jak po stránce obsahové, tak i metodické, a zohledňovali
také nové možnosti při hodnocení výsledků žáků a zařazení širokého spektra didaktických
pomůcek. U maturitních předmětů byl navíc brán velký zřetel na uzpůsobení výuky vzhledem
k požadavkům nové, „státní“ maturitní zkoušky.
Český jazyk a literatura
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
19
V průběhu pilotáže vnášeli učitelé do vyučování nejrůznější metody, které se osvědčily, a
budou proto zaneseny do inovovaných ŠVP. Jedná se například o metody didaktické hry,
brainstormingu, metodu diskuse, metodu tvůrčího psaní v hodinách stylistiky atd. Byly úspěšně
prověřeny i možnosti užití různých forem práce ve vyučování, jako jsou samostatná a skupinová
práce, práce ve dvojicích nebo tzv. staniční vyučování. Využití různých didaktických metod a forem
má zaručit jednak pestrost výuky, větší motivaci žáků a podporu rozvoje klíčových kompetencí.
Důležitá byla snaha o samostatnou kognitivní práci žáků, kdy aktivně sami pracují,
přemýšlí, sami vyvozují závěry, poznatky, logické spojitosti, ať už v hodinách věnovaných jazyku,
stylistice, literatuře, nebo historickému a kulturnímu vývoji. Cílem bylo a je, aby výuka žáky bavila,
aby byli zaujati a aktivně zapojeni do výuky, byli tak více motivováni k získávání nových poznatků
a nebyli nuceni pouze přijímat informace. Akcentována u toho byla také propojenost předmětu se
studovaným oborem, s životem žáků i celé společnosti (např. tematické exkurze). Výuka se více
zaměřuje i na náš region, jeho specifika, kulturu, historii i současnost.
Celkově je výuce předmětu kladen důraz nejen na předání faktických informací, ale také na
rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj slovní zásoby, vyjadřovacích schopností, např. při
vytváření vlastních prezentací ve výuce. Podporována byla aktivní práce s informací a správné
zacházení s mateřským jazykem.
Jednotlivá témata byla probírána s ohledem na přesahy v rámci ŠVP do ostatních předmětů,
především do občanské nauky a dějepisu. I kvůli tomu bude nutné provést korekce v ŠVP, včetně
případných úprav v hodinových dotacích předmětů (viz také zprávu Mgr. Opltové týkající se ČJ a
D).
Vzhledem k nové podobě maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury byla věnována
zvýšená pozornost mimo jiné rozvoji kompetence čtení s porozuměním – práci s texty uměleckými i
neuměleckými, kompetenci samostatné tvorby textů a motivaci k četbě umělecké literatury
vycházející z požadavků nové státní maturity.
Ve výuce českého jazyka byla v rámci pilotáže vedle učebnic více využívána nejrůznější
média a autentické texty, vedle uměleckých i odborných publikací také noviny, časopisy, filmy,
audio nahrávky, obrázky a v neposlední řadě také výukové programy. Vyučující často též vytvářeli
vlastní pracovní listy a využívali práce s počítačem, internetem, interaktivní tabulí a dalšími médii.
Cizí jazyky
Vzhledem k přípravě na novou státní maturitu se forma výuky cizích jazyků u studijních
oborů cíleně zaměřila na nácvik všech čtyř jazykových kompetencí - poslech s porozuměním, čtení
s porozuměním, psaní, mluvení. V rámci pilotáže se vyučující snažili metodicky i obsahově o co
nejpestřejší uspořádání hodin cizích jazyků tak, aby byli žáci v maximální míře aktivně zapojeni do
výuky a motivováni k učení.
V oblasti čtení a poslechu s porozuměním byly využity jak učebnice a jiné výukové
materiály, tak i autentické cizojazyčné texty a nahrávky. Pro zlepšení produktivních komunikačních
dovedností byl hojně nacvičován samostatný ústní projev (referáty, prezentace) a interaktivní
dialogická cvičení v souladu s požadavky nové státní maturity. Také nácvik dovednosti psaní
vlastních textů se řídil jejími kritérii.
Ve výuce byly použity i další pomůcky jako obrázky, slovníky, cizojazyčné publikace a
časopisy, mapy, názorné pomůcky (autentické předměty), audio a video technika i výpočetní
technika (počítače, internet, interaktivní tabule).
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
20
Učitelé využívali nejrůznějších metod a forem práce (diskuze, samostatná, párová,
skupinová práce). Zařazeny byly i inkluzivní metody a nové způsoby hodnocení výkonů žáku
(hodnocení aktuálního zlepšení, společné hodnocení heterogenních skupin apod.). Při hodnocení byl
kladen důraz i na aktivitu, nápaditost a tvořivost žáků, což mělo silný motivační efekt.
Byl kladen důraz i na propojenost předmětu se studovaným oborem (vyhledávání a
procvičování odborné slovní zásoby, prezentace z daného oboru, výuka komunikace na pracovišti).
U učebních oborů byl navíc do výuky úspěšně zařazen projekt „Odborná terminologie v jazycích“,
v němž učitelé jazyků ve spolupráci s učiteli odborného výcviku vytvářeli cvičení na odbornou
slovní zásobu v e-learningovém prostředí. Projekt bude pokračovat i v příštím školním roce, kdy
vzniknou nové e-learningové lekce zaměřené na odbornou slovní zásobu učebních oborů, které
budou moci být společně s již existujícími zohledněny v inovovaných ŠVP.
Občanská nauka
Mgr. Zitová v rámci pilotáže vytvářela vlastní skripta pro výuku ON u učebních oborů,
v jejímž duchu bude provádět další korekce ŠVP. Jedná se o pestrou škálu témat zahrnující např.
politické strany, programy, úlohu opozice, volby, politický radikalismus, extremismus, terorismus,
rasismus, nacionalismus, anarchii, českou extremistickou scénu, symboliku, občanské ctnosti atd.
Vytvářela také pracovní listy, např. pro tematický celek Rasismus (Vlakem po Evropě) a Lidé v
pasti (Trosečníci, Kufr).
Ve výuce předmětu byly hojně využity dokumentární filmy z projektu Jeden svět na školách (např.
Media a chudoba), které budou zohledněny v inovovaných ŠVP.
Při vyučování ON se vyučujícím velmi osvědčily rozmanité metody a formy práce
(brainstorming, projektová výuka, diskuze, skupinová práce, tvorba vlastních prezentací). Důraz byl
kladen i na aktivní přístup a zapojení všech žáků, např. při zjišťování informací z různých zdrojů, a
na schopnost vyjádření vlastního názoru na nejrůznější témata v diskuzi.
Tělesná výchova
Učitelé tělesné výchovy konstatovali v rámci pilotáže ŠVP snižující se fyzickou výkonnost
žáků, proto musely být podle výsledků přepracovány testovací tabulky pro hodnocení výkonů v
TV. Tabulky jsou pak dvojí - pro lepší a horší výkonnostní skupiny. Toto zmírňování požadavků
nutí učitele např. v plaveckém výcviku soustředit se na rozvoj vytrvalosti jako základního
předpokladu k rozvoji techniky jednotlivých plaveckých stylů. Přispívá k tomu zařazení různých
soutěživých her a činností, které žáky v pohybových činnostech více motivují, a je tak docíleno
lepší fyzické kondice žáků. Žáci mohou také čtyřikrát týdně využívat sportovní hry, kam docházejí
dobrovolně.
Vyučující vyhodnotili také cyklistický a turistický kurz a získané poznatky zařadili do plánů
na příští školní rok.
4. Inovace v ŠVP pro předmět Občanská nauka - Liberec
Mgr. Blanka Zitová
Občanská nauka je součástí společenskovědní složky všeobecného vzdělávání. Cílem
předmětu je žáka seznámit se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
21
aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidských
vztahů. Společenské problémy by měl nejen pojmenovat, popsat, objasnit a rozebrat jejich
podstatu, vymezit jejich příčiny a důsledky, vysvětlit jejich sociálně ekonomické a politické
souvislosti, ale především umět získané znalosti a dovednosti využít v praktickém životě,
dokázat se vyrovnat s problémy každodenní praxe, dokázat posoudit a zvážit různé alternativy
jejich řešení, dokázat volit, navrhnout, zdůvodnit a obhájit vlastní přístup k jejich řešení.
Studium by žáka mělo připravit na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský
a pracovní život v podmínkách měnícího se světa.
V inovaci v ŠVP jsem zařadila do výuky filmy Jeden svět na školách /program
společnosti člověk v tísni/, věřím, že to přispěje ke zpestření a zkvalitnění výuky i v dalších
letech v předmětu Občanská nauka.
LIDSKÁ PRÁVA I
V roce 2010 vznikla audiovizuální sada Lidská práva I. určená pro pedagogy vyučující na
SŠ. Sada je složena z audiovizuálních materiálů (8 dokumentárních filmů, 1 sestřih z filmů) a
tištěné příručky pro pedagogy, která obsahuje synopse dokumentárních filmů, informace o
jednotlivých tématech, podklady pro výuku a konkrétní didaktiku zaměřenou na vyučování
prostřednictvím filmů a dalších interaktivních metod, prožitkových aktivit, projektového vyučování,
kooperativního vyučování atd.
Tematicky jsou filmy zaměřeny na rozličné projevy diskriminace a rasismu, dále na
témata jako je xenofobie, nedemokratické režimy, sociální vyloučení, chudoba, nemoc,
handicap a šikana.
ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ
V uplynulých dvaceti pěti letech došlo k dosud největšímu snížení extrémní chudoby ve
světě. Naproti tomu se v desítkách rozvojových zemí chudoba ve stejném období naopak
prohloubila. Téměř miliarda lidí žije z příjmů nižších než jeden dolar na den. Tuto skutečnost se
spolu s dalšími souvisejícími globálními problémy snaží řešit tzv. Rozvojové cíle tisíciletí
(Millennium Development Goals) – závazky ke snižování chudoby, které přijaly všechny členské
státy OSN.
Při její přípravě je záměrem seznámit žáky s problémy, kterým se rozvojové cíle věnují,
pohledem jejich vrstevníků, a přispět tak k jejich informovanosti o aktuálních tématech současného
světa.
Práce s touto sadou vede žáky k zájmu o svět kolem nich, který budou vnímat v
globálních souvislostech, i ke snaze chápat druhé lidi a respektovat jejich jedinečnost, ať už to
jsou jejich kamarádi, nebo lidé z druhého konce světa. Snímky se věnují čtyřem z osmi
rozvojových cílů, a to cílům zaměřeným na odstranění chudoby, na rovnost pohlaví a posílení
postavení žen, udržitelnost životního prostředí a na vytvoření globálního partnerství pro rozvoj
podle jednotlivých snímků.
Do informační části každé kapitoly patří dále Otázky a odpovědi, které žákům pomohou
zorientovat se v dané problematice. Nakonec najdete v kapitole aktivity, sestavené do větších
projektů, které téma každého snímku dále rozvíjejí a umožňují žákům pomocí praktických cvičení
pochopit danou problematiku hlouběji a pocítit ji takřka „na vlastní kůži“, případně se vžít do
situace hrdiny či hrdinů filmu.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
22
KDO JINÝ?
Ve filmech Kdo jiný? je cílem motivovat mladé lidi k aktivní občanské angažovanosti
formou studentských a žákovských týmových projektů. Konkrétní audiovizuální materiály by je
měly upozornit na problémy a výzvy současného světa a zároveň by se měly stát motivací k jejich
vlastní aktivitě.
Dokumentární filmy této sady jsou tematicky zaměřeny na československé dějiny, domácí
násilí, homosexualitu a queer, imigraci, lidská práva, opuštěné děti a bezdomovectví,
rozvojovou spolupráci, sociální vyloučení, stáří, zdravotní znevýhodnění a životní prostředí.
DOVEDU TO POCHOPIT? HROZBY NEONACISMU
Cílem tohoto tématu je upozornit na společenskou nebezpečnost vzrůstající aktivity
pravicových extremistů v České republice.
Je zaměřeno především na mladé lidi, kteří jsou podle nás v tomto směru velmi ohroženou
skupinou. Pravicoví extremisté beze zbytku využívají možnosti, které jim nabízí svoboda slova i
shromažďování a pravidelně oslovují mladé lidi se svými populistickými návrhy a ráznými
řešeními. Prostřednictvím toho filmu je nutné ukazovat mladým lidem i odvrácenou tvář
neonacistické ideologie a zdůrazňovat všechny souvislosti, které s těmito myšlenkami souvisí a kam
ve svém důsledku mohou vést. Kromě teoretické části seznamující se základními politologickými a
historickými fakty je pro učitele připravena i sada aktivit do hodin, kterou doplňuje text o tom, jak v
třídním kolektivu pracovat s jedinci sympatizujícími s extremistickými názory.
Moje zkušenosti s tímto filmem nasbírané během tohoto roku ukazují, že pokud se s tímto filmem
pracuje ve třídách na střední škole, přispějeme k tomu, aby sympatie mladých lidí s extremistickými
skupinami byly co nejnižší.
SOCIÁLNÍ SPOTY
Sociální spoty zahrnují 61 sociálních spotů rozdělených do 8 tematických skupin:
Lidská práva, Závislosti, Globální problémy, Ekologie, Rasismus, Zaostřeno na ženy,
Děti v ohrožení, Bezpečnost na silnici
Sociální spoty jsou krátké filmové útvary, které si kladou za cíl upozorňovat na důležitá
společenská témata a problémy. Vybízejí veřejnost k odpovědnosti a podněcují k občanské aktivitě.
K dispozici jsou i dva soubory obsahující u každého spotu synopsi, aktivitu rozšiřující práci se
spotem v hodinách a základní informace o problematice, na kterou spot upozorňuje.
Součástí všech výše uvedených filmů jsou pracovní listy. Na základě zkušenosti z tohoto
školního roku se některá témata v Občanské nauce žákům stávají lépe pochopitelná.
5. Pilotáž a korekce inovovaných ŠVP oboru Mechanik seřizovač –
předměty Technologie a Strojírenská technologie - Liberec
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
23
Ing. Václav Valdman
V průběhu pilotáže ŠVP předmětů Technologie a Strojírenská technologie bylo z
náplně učebních plánů vyřazeno několik pro praxi nevýznamných témat a naopak posíleny důležité
celky.
Do procesu výuky předmětů Technologie a Strojírenská technologie byly ve vyšší míře
implementovány výpočetní a komunikační technologie.
Učivo ve škole je předkládáno v přitažlivější formě s využitím moderních metod
komunikace, je umožněno individuální vzdělávání, doplňování zameškaného učiva a jeho domácí
opakování pomocí internetu.
Výsledkem inovace a pilotáže je vznik snadno dostupný zdroj informací vztahujících se
k oběma odborným předmětům, učebním blokům i konkrétním vyučovacím hodinám.
Zdroj těchto informací je využitelný:
1. Ve školním vyučování po zobrazení pomocí Meotaru nebo dataprojektoru pro:
- zápis přednášeného učiva do sešitů, který je nezávislý na kvalitě a rychlosti diktátu učitele,
- zobrazení doplňujících videoprojekcí, obrázků, grafů atd., případně i pro výuku pomocí
interaktivní projekce.
2. Při individuálním vzdělávání a opakování pro:
- dopisování sešitů a kontrolu správnosti zápisů bez nutnosti vypůjčování sešitů od spolužáků,
- samostatné studium při nepřítomnosti ve škole a pro studium dle individuálních vzdělávacích
plánů,
- získávání dalších informací ze skript, katalogů, lexikonů, prezentací jednotlivých technologií a
výrobků atd.
Digitalizace dat umožnila další zkvalitnění vzdělávacího procesu ve škole využitím DVD
přehrávačů a dataprojektorů napojených na přenosné počítače.
Žáci denního vzdělávání i studenti studující dle individuálních vzdělávacích plánů projevili
značný zájem o možnost domácího vzdělávání pomocí internetu. Realizace výše uvedených aktivit
jim to umožnila.
Tato hlavní činnost v pilotáži ŠVP byla rozdělena do 2 částí:
A) Vytvoření pomocných učebních textů pro předmět Technologie
Při projednání na schůzce učitelů a při konzultaci s žáky třídy 1S o formě, náplni a rozsahu
učebních textů z technologie před jejich zkušebním umístěním na internet byla dohodnuta
následující formální skladba pomocného učebního textu pro 1 vyučovací hodinu.
1. Číslo hodiny shodné se zápisem do třídní knihy
2. Kontrolní otázky z dosud probraného učiva a nápověda odpovědí
3. Učební text příslušné hodiny zapisovaný do sešitu
4. Zvýrazněné připomenutí nutnosti zamyšlení se nad nově probraným učivem a jeho rekapitulací.
Dle připomínek a názorů žáků byly vyučovací texty pro další hodiny technologie v několika
detailech upraveny.
Na následující schůzce učitelů byla schválena jednotná forma titulních stránek studijních textů. Na
1. stránce bude název školy, oboru a předmětu. Na 2. stránce bude Úvod do předmětu, zásady práce
žáků a její kontroly učitelem, obsah předmětu a Základní informace ke studijním textům. Na
následujících stránkách bude Tématický plán s čísly a názvy jednotlivých učebních textů. Po
zkušebním umístění většího vzorku studijních textů na školní internetové stránky bylo žákům třídy
1MTS sděleno jméno a přístupové heslo.
Následný dotazníkový průzkum provedený s 28 žáky třídy 1MTS zjistil, že za 1 měsíc:
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
24
- navštívilo alespoň 1 x internetovou stránku s pomocnými studijními texty z předmětu technologie
26 žáků,
- aktivně pomocné studijní texty četlo 21 žáků,
- pro domácí samostudium v době nemoci využilo pomocné studijní texty 12 žáků,
- pro doplnění nebo upřesnění svých zápisů do sešitu využilo pomocné studijní texty 16 žáků.
Během celého období pilotáže bylo vytvořeno a na internet umístěno 99 stránek pomocných
učebních textů pro předmět Technologie
Do ŠVP 2011, části učební zdroje předmětu Technologie bylo doplněno
Název: Pomocné studijní texty na internetu
Popis: Na školních internetových stránkách jsou učitelem umístěny pomocné studijní texty týkající
se každé konkrétní vyučovací hodiny. Součástí textů je vždy soubor kontrolních otázek. Pomocné
studijní texty využívají žáci pro doplnění a upřesnění zápisu učiva ve svých školních sešitech a pro
domácí přípravu na školní výuku.
B) Shromáždění dalších učebních textů, lexikonů a výukových videozáznamů se strojírenskou
tématikou, které budou umístěny na školních internetových stránkách a průběžně i aktualizovány.
Tyto zdroje odborných informací slouží k domácímu studiu.
Další učební texty, lexikony a výukové videozáznamy se strojírenskou tématikou umísťované na
školní internetové stránky.
V rámci implementace používání informačních a komunikačních technologií jsou žáci vedeni nejen
k domácímu samostudiu dle pomocných studijních textů jednotlivých předmětů dosažitelných
postupně na internetu, ale i k domácí prohlídce a studiu dalších odborných informací.
Na školním internetovém serveru byla zřízena stránka:
http://hlavni.sslbc.cz/skoleni/
Bylo prodiskutováno následující složení jednotlivých kapitol školní internetové stránky:
- Katalogy a lexikony
- Výukové programy
- Výuková videa
- Ostatní
Na stránku bylo umístěno 18 titulů a její internetová adresa byla sdělena žákům třídy 1MTS.
Překvapivý zájem žáků o tento způsob vzdělávání lze doložit tím, že během následujícího měsíce
jsem od žáků třídy 1MTS obdržel 11 návrhů na umístění dalších souborů odborných informací na
tuto školní internetovou stránku.
Do ŠVP 2011, části pomůcky předmětu Technologie a Strojírenská technologie bylo
doplněno:
Pomůcka 1: Učební texty, lexikony a výuková videa umístěná na školních internetových stránkách.
Popis: Žáci jsou vedeni k domácí prohlídce a studiu učebních textů, lexikonů a výukových
videozáznamů se strojírenskou tématikou, které jsou umístěny na školních internetových stránkách
a průběžně i aktualizovány.
6. Metodika inovace ŠVP odborných předmětů stavebních a
dopravních - Liberec
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
25
Ing. Jiří Červa
Tato zpráva se zabývá inovací a pilotáží inovovaných ŠVP oborů Provoz a ekonomika
dopravy, Mechanik-opravář motorových vozidel, Tesař, Truhlář, Zedník a Malíř a lakýrník.
Okrajově se dotýká také projektu Fiktivní firma jako forma praxe v oboru Provoz a ekonomika
dopravy (viz také příspěvek Ing Čábelové a Ing Peše - Inovace kurikula a ŠVP pro studijní obor 3741-M/01 „Provoz a ekonomika dopravy“ a spolupráce se sociálními partnery v rámci oboru).
1. Tvorba ŠVP
Od roku 2009 byly sestaveny školní vzdělávací programy pro odborné předměty
jmenovaných oborů, které vycházely z RVP pro jednotlivé obory. Již při zpracování se ukazovala
nutnost určitých korekcí, které by zohlednily jak novinky v jednotlivých oborech, využití
zlepšujícího se vybavení škol moderní technikou, tak bohužel demografický vývoj, který do škol
tohoto typu přivádí žáky s horšími studijními předpoklady.
2. Evaluace a inovace ŠVP – 2009/2010
Ve školním roce 2009/2010 byla zahájena evaluace ŠVP, kde vyučující jednotlivých
předmětů měli za úkol vyhodnotit přínos, ale také nedostatky, které vznikly se zavedením ŠVP. Při
hodnocení výukových cílů šlo především o posouzení, zda osnovy jednotlivých předmětů jsou
sestaveny tak, aby bylo dosaženo cílů, stanovených v oblasti kompetencí. Z jednotlivých zjištěných
výsledků vyhodnocení efektivity stávajících ŠVP si vyučující připravili návrhy změn, které by
vedly k nápravě zjištěných nedostatků.
Obecně se dají shrnout doporučení ke zlepšení výuky do těchto bodů:
ƒ Zavádění výpočetní techniky a internetu do odborných předmětů. Potřeba seznámit žáky
se softwarem využívaným v odborné praxi. Jsou zde velké možnosti při vyhledávání
novinek v oblasti materiálů, strojního vybavení, včetně aktuálních cen. Další je možnost
využívat interaktivních cvičení a využívání bohaté nabídky zpracovaných výukových
programů z metodického portálu RVP. Trvalý přístup k internetu by umožnil operativně
doplnit výklad obrazovou, či audiovizuální ukázkou, což by přispělo k srozumitelnosti
probírané látky.
ƒ Vytvoření pracovních sešitů pro učitele a žáky. V učitelských sešitech připravit návody a
inspirace pracovních zadání pro studenty, tak, aby i méně zkušení pedagogové měli možnost
pracovat rozmanitým a pro žáky zajímavým způsobem. V pracovních sešitech dát žákům
základní vědomosti o probíraném učivu, které by byly podkladem pro jejich vlastní aktivity
v hodinách, vytvářely podmínky pro tvorbu projektů, sloužily k přípravě na závěrečné
zkoušky a nakonec tvořily vědomostní základ pro vlastní odbornou praxi. Sešity koncipovat
tak, aby umožňovaly doplňování dalších poznatků, ať od učitele, z odborné literatury,
internetu apod.
ƒ Návštěva výstav s odbornou tématikou a exkurze ve firmách.
3. Pilotáž a korekce – 2010/2011
Třetí etapa, ve školním roce 2010/2011, spočívala v ověření navrhovaných opatření a
získání zkušeností, které by vedli ke korekcím a zlepšení výuky i v dalších odborných předmětech.
Zkušenosti od jednotlivých vyučujících:
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
26
ƒ
Ing. E. Peřtová - Provoz a ekonomika dopravy, Technické kreslení 1. ročník –
vzhledem ke snížení ze 3 vyučovacích hodin týdně na 2 vyučovací hodiny týdně bylo nutné
přistoupit k maximálnímu využití vědomostí žáků získaných na základní škole. To se
ukázalo jako dosti problematické, neboť úroveň znalostí žáků byly velmi rozdílná.
Využívání pracovních listů a prostorových modelů se ukázalo jako prostředek k zefektivnění
výuky. V předmětu Strojírenská technologie se jako přínos k zlepšení kvality výuky ukázalo
využití internetu, k získání aktuálních informací.
ƒ Ing. A. Kuda - Mechanik-opravář motorových vozidel, Technologie, Materiály 1.
ročník - práce s učebnicí Příručka pro automechaniky volně přístupnou na internetu je mezi
žáky velmi různorodá, především proto, že ne všichni mají k dispozici ve výuce notebook a
ne všichni si mohou doma schémata vytisknout. Přesto se zdá, že toto doplnění výuky bude
efektivní a postupem času se procento takto pracujících žáků ve výuce bude zvětšovat. Daří
se používat zpětný projektor, který přispívá k lepší názornosti v odborných předmětech,
především Technologie a Motorová vozidla.
ƒ Ing. S. Šimíček – Tesař, Materiály 1. ročník – práce s výpočetní technikou byla
komplikovaná, neboť chybí potřebné vybavení. Výuka probíhala převážně podle pracovních
listů, které si žáci mohli doplňovat podle názorných příprav vyučujícího, což vedlo k větší
názornosti při probírání nového učiva. Ve výuce se osvědčilo využití meotaru.
ƒ Mgr. J. Adamec - Provoz a ekonomika dopravy, Doprava a přeprava, Zbožíznalství 1.
ročník – v předmětu Doprava a přeprava byla vypsána témata na prezentaci železniční
dopravy s použitím obrázků. Pro tuto prezentaci byl použit notebook a projektor. Dále byla
při výuce využívána audiovizuální technika (filmy s odbornou tématikou). V předmětu
Zbožíznalství si žáci zavedli pracovní sešity, které slouží pro vylepování článků z novin a
časopisů, které se zabývají testováním zboží. Vybraní žáci pak před třídou prezentují určitý
výrobek a ostatní se k tomu vyjadřují. Další inovace spočívala v co největším získání
zkušeností z praktického provozu. Konkrétně byla uspořádána exkurze v prodejně OBI, kde
žáci měli za úkol sledovat různé způsoby skladování, balení a manipulace se zbožím.
ƒ Ing. D. Červová - Provoz a ekonomika dopravy, Mechanika 1. ročník - v návaznosti na
probrané učivo, v průběhu druhé etapy inovace ŠVP projektu KAII , byly zkušebně
vytvořeny a použity pracovní listy zahrnující učivo týkající se prutových konstrukcí, těžiště
a stability. Nově byl zkonstruován model jeřábu příhradové konstrukce ze stavebnice PROFI
MECHANIC + STATIC od firmy Fishertechnik, k němuž byly vztaženy problémové úlohy i
opakovací otázky v již zmíněných pracovních listech. Studenti měli za úkol pojmenovat a
zapsat do tabulky všechny statické prvky využité v modelu, vyzkoušet, jak se mění jeho
stabilita při různém zatížení na háku i jak je ovlivněna velikostí i polohou protizávaží. Po
praktickém experimentování dostali žáci za úkol posoudit stabilitu výpočtem podle již
známých momentových rovnic.
ƒ J. Teplý - Malíř a lakýrník, Technologie 2. ročník - v pilotním ověřování se zaměřil na
přípravu a používání pracovních sešitů pro učitele a pro žáky oboru malíř. Nový pracovní
sešit pro učitele vychází z nejnovějších poznatků v oboru, snahou bylo, aby vystihoval to
podstatné, byl přehledný a obsahoval obrazový materiál. Ve výuce se osvědčil a možnost
využití meotaru přispělo k větší názornosti v předmětu materiály.
ƒ Ing. J. Červa – Truhlář, Materiály 1. ročník – v rámci ověřování využíval výpočetní
techniku, především k získávání aktuálních informací z oblasti moderních materiálů.
Názornost výuky byla podpořena promítáním odborných filmů z oblasti pěstování lesa,
druhů dřevin a další. Na některá témata probíraná při hodinách Materiály se využívalo
projektové vyučování, kdy žáci dostávali ve skupinách úkoly, které museli plnit. Výhodné
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
27
se ukázaly nové přípravy zpracované s možností promítání na meotar, což významně
zefektivnilo výuku.
Z reakcí jednotlivých vyučujících vyplývá přínos nového přístupu k výuce. Dalšímu zlepšení
stojí v cestě vysoká absence žáků, a to jak omluvená, tak neomluvená, stále přetrvávající problémy
s vybavením běžných tříd výpočetní technikou a v neposlední řadě v možnostech dalšího odborného
vzdělávání učitelů.
7. Komponenta ICT - Liberec
Ing. Jaroslav Vik
1. Tvorba ŠVP
Ve školním roce 2008/2009 byl vytvořen ŠVP pro předmět IKT pro studijní obory podle
požadavků RVP.
2. Inovace ŠVP
Ve školním roce 2009/2010 byla v rámci inovace ŠVP vytvořena Komponenta ICT jako
samostatný modul v rámci předmětu IKT v rozsahu 40 vyučovacích hodin, který je možno zařadit v
rámci jednoho nebo i více ročníků. Žáci získají odpovídající klíčové kompetence a jsou schopni
splnit i požadované výstupy vzdělávání.
Naše komponenta je zaměřena na výuku tabulkového procesoru MS Excel z kancelářského
balíku MS Office. Tématický plán je sestaven podle požadavků RVP a vzhledem k vědomostem ze
základní školy:
- ovládání
- zadávání údajů
- grafické úpravy
- vzorce
- funkce
- grafy
- databáze
- makra
Ke každému tématu jsou vytvořeny pracovní listy (Příloha č. 13), které lze upravovat podle
individuálních potřeb oboru a také pro ověřování znalostí a dovedností. Pro ověření souhrnných
dovedností ze základního použití programu je vytvořena souhrnná práce, kterou studenti vypracují
samostatně. Tuto práci lze zaměřit na využití znalostí ze studijního oboru.
3. Pilotáž a korekce
Ve školním roce 2010/2011 proběhla pilotáž Komponenty ICT. Z důvodu jejího uceleného
ověření jsme ji zařadili do 1. pololetí 2. ročníku oboru Provoz a ekonomika dopravy. Jelikož jsme
sestavovali tématický plán na základě letitých zkušeností, docházelo v průběhu ověřování jen
k drobným časovým a obsahovým korekcím.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
28
Protože se jednalo o dopravní obor zaměřili jsme samostatnou práci na dopravu (závislost
rychlosti automobilu na otáčkách a rychlostních stupních-převodech).
Závěrem bych uvedl několik svých postřehů:
1. Komponenta jako taková je sestavena účelně a v souladu s RVP.
2. Lze ji zařadit vcelku nebo po částech.
3. Při rozdělení se může projevit potřeba zopakování předchozího učiva a tím i problémy
s časovou dotací,
4. Do Komponenty lze jednoduše zařadit problematiku příslušného oboru.
5. Také lze přizpůsobit souhrnnou práci.
8. Inovace kurikula a ŠVP některých všeobecně vzdělávacích
předmětů - Liberec
Mgr. Petr Majer
V rámci projektu probíhalo pilotní ověřování inovovaných ŠVP prvních ročníků oborů
vzdělání zařazených do projektu, kromě těch oborů, které se ve školním roce 2010/2011 neotevřely.
V případě těchto probíhalo pilotování ŠVP ve vyšších ročnících těchto oborů. Dále také probíhalo
pilotní ověřování produktů s komponentou ŽP a IKT.
Matematika
Ověřování ŠVP tohoto předmětu několika vyučujícími poukázalo na velké nedostatky v
znalostech žáků ze základní školy. Bylo proto nutné změnit hodinovou dotaci a věnovat mnohem
více času opakování znalostí ze ZŠ. Dále bylo zjištěno, že se žáci doposud nenaučili pracovat s
dostupnými pomůckami, např. s tabulkami, z tohoto důvodu bude třeba věnovat této činnosti
mnohem více času. Také se ukázalo, že žákům dělá problémy porozumět rozsáhlejšímu textu
matematických úloh, nebyli schopni úlohu analyzovat a rozčlenit ji do jednotlivých částí a
tím získat cestu k celkovému řešení, tento problém bude nutno řešit průběžně v průběhu dalšího
studia. Z důvodu velkých rozdílů mezi jednotlivými obory byla v jednotlivých plánech změněna též
náročnost obsahu a hodinové dotace (např. učivo - úměra, měřítko, poměr, dělitelnosti čísel a
rozkladu na prvočinitele).
Ve výuce byly použity různé metody a formy práce, jako skupinová práce, práce
ve dvojicích, diskuze, atd. Využití těchto metod a forem by mělo vést ke zvýšení motivace žáků.
V rámci přesahů do předmětu IKT bylo nutné provést úpravy v ŠVP, konkrétně se jedná o
přesah celku matematické funkce do celku Excel.
Chemie
Vyhodnocení proběhlé výuky potvrdilo, že v ŠVP pro předmět chemie je třeba provést
hlavně změny v náročnosti obsahu. U učebních oborů byla provedena redukce následujícího
obsahu:
- chemický děj,
- názvosloví,
- chemické rovnice,
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
29
- chemická rovnováha,
- redoxní děje,
- acidobazické reakce,
- výroba vodíku.
U studijních oborů byl zredukován obsah názvosloví kyselin a solí.
Fyzika
V ŠVP pro tento předmět došlo u studijních oborů k zásadní změně v rozložení učiva.
Do prvního ročníku byl z druhého ročníku přesunut celek elektřina a magnetismus. Naopak do
druhého ročníku byl přesunut celek kmitání, vlnění, akustika a celek molekulová fyzika a termika.
K této změně došlo z důvodu provázanosti fyziky a elektrotechnických předmětů u takto
zaměřených oborů. Co se týče vlastního obsahu jednotlivých celků, došlo jen k minimálním
úpravám.
V rámci pilotáže byly ve výuce použity výukové programy, videa, internet a další média.
Informační a komunikační technologie
V rámci pilotního ověřování došlo v ŠVP k následujícím změnám:
- zařazení učiva trendy vývoje software a seznámení s webovými (on-line) aplikacemi,
- u studijních oborů snížení hodinové dotace u bloků hardware a software, zvýšení hodinové
dotace u bloku další aplikace,
- zvýšení hodinové dotace pro učňovské obory u bloku věnovaného tvorbě internetových
stránek
- u studijních oborů bylo do celku počítačová grafika zařazeno učivo digitální fotografie.
Vzhledem k neustálému rozvoji informačních a komunikačních technologií si žáci prvních
ročníků studijních oborů vytvářeli vlastní skripta, která by měla sloužit jako doplňující studijní
materiál. Skripta budou v dalších ročnících i nadále doplňována a slouží také pro propojení a
osvojení učiva z jednotlivých bloků prvního ročníku. Díky neustálému vývoji a trendům v IT bude
potřeba věnovat v dalších ročních studijních oborů webovým aplikacím samostatný blok.
Základy přírodních věd
Ve výuce předmětu ZPV byly hojně využity audiovizuální prostředky. Jednalo se hlavně o
dokumentární filmy z projektu Jeden svět na školách, převážně na téma životní prostředí a vliv
člověka. Tyto filmy budou použity i v inovovaných ŠVP.
Ve výuce byly použity různé metody a formy práce, jako např. skupinová práce, tvorba
prezentací a velmi často diskuze. Diskuze se týkaly většinou aktuálních témat (vliv člověka na
globální oteplování, jako reakce na sopečnou činnost na Filipínách a roční výročí od propuknutí
sopečné činnosti na Islandu; havárie elektráren v Japonsku, atd.).
V časovém rozvržení a obsahu došlo v ŠVP jen k minimálním změnám.
Komponenta ICT a ŽP
Pilotní ověřování komponent prováděli Ing. Jaroslav Vik, Ing. Radka Jahůdková (viz
samostatné příspěvky). Pilotáž obou komponent poukázala na to, že není nutné provádět větší
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
30
změny. Došlo pouze k minimálním změnám, které se týkaly časového rozvrženi, použitých metod a
forem výuky.
9. Komponenta ŽP - Liberec
Ing.Radmila Jahůdková
Problematika, která se dotýká životního prostředí, se vyučuje v rámci předmětu Základy
přírodních věd.
1. Tvorba ŠVP
Výuka k problematice životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje byla rozpracována
ve školních vzdělávacích programech v rámci předmětu Základy přírodních věd v různém rozsahu a
s různou hodinovou dotací pro učení obory a obory s maturitou. Termíny tvorby ŠVP pro jednotlivé
obory byly dány návazností na různé vlny vydávaných rámcových vzdělávacích programů.
2. Inovace ŠVP
Ve školním roce 2009/10 byly z ŠVP jednotlivých oborů, a to jak tříletých, tak čtyřletých, a
na základě předchozích zkušeností a vzájemné spolupráce v rámci projektu "Modernizace výuky“
vytvořeny dvě komponenty ŽP. Jedna s rozsahem 50 % hodinové dotace pro tříleté obory, druhá
také s 50% hodinové dotace pro obory čtyřleté - maturitní.
Komponenta ŽP je ověřována pouze v prvním ročníku tříletých učebních oborech v předmětu ZPV.
Čtyřleté učební obory mají komponentu zařazenu až ve druhém ročníku.
3. Pilotáž a korekce
V návaznosti na předchozí zkušenosti ve výuce problematiky životního prostředí mohou být
odborné pojmy z oblasti sociální, ekonomické a podobně používány jen výjimečně. Žáci si většinou
nejsou schopni tyto pojmy dát do souvislosti s tím, co znají. Je nutné při výuce uvádět příklady
z běžného života, tím část žáků vyučující většinou zaujme a mnozí si je pak i zapamatují dají si je
do souvislosti s reálným životem.
V biologické části není nutné podrobně se zabývat základy organizmů. Je to pro žáky
nezáživné a většinou si toho mnoho nezapamatují. Lépe je zaměřit se na vztahy mezi populacemi a
vlivy prostředí a na nich žákům vysvětit a objasnit ekosystémy. Vhodná je diskuze o poškozování
ekosystémů a o udržitelnosti života.
V kapitole o člověku není vhodné podrobně probírat biologickou část o člověku, ale zaměřit
se na škodlivé vlivy, které působí na jednotlivé soustavy a na dědičnost člověka a jaká onemocnění
a změny mohou způsobit.
Oblast o životním prostředí, přírodních zdrojích a lidské populaci je pro žáky zajímavější.
Všechny vyjmenované nedostatky a zlepšující vlivy byly postupně zapracovány do ŠVP.
Podrobněji se poté uvedou v tématickém plánu jednotlivých oblastí výuky.
Komponenta ŽP je sestavena účelně a odpovídá kompetencím uloženým v RVP.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
31
10. Metodika inovace ŠVP odborného výcviku žáků - Liberec
František Pálek
Tato zpráva se zabývá inovací a pilotáží inovovaných ŠVP oborů, které byly zařazeny do
projektu a u kterých je vyučován předmět Odborný výcvik. V rámci projektu byla realizována
prověrka již vytvořených ŠVP a prověřována jejich náplň z hlediska výuky jednotlivých oborů.
Následně byly ve spolupráci se sociálními partnery zjišťovány potřeby výstupu jednotlivých oborů.
Zpráva se nezbývá evaluací, tvorbou a inovací jednotlivých ŠVP z hlediska odborného výcviku, ale
snaží se zjištěné poznatky shrnout a zevšeobecnit.
1. Tvorba ŠVP
Do projektu byly zařazeny tyto obory s předmětem odborný výcvik.
12. Zedník
13. Mechanik - opravář motorových vozidel
14. Nástrojař
15. Mechanik seřizovač
16. Tesař
17. Truhlář
18. Malíř a lakýrník
19. Klempíř
20. Strojní mechanik
21. Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Od roku 2009 byly postupně sestaveny školní vzdělávací programy pro předmět Odborný
výcvik jmenovaných oborů. Náplň vycházela z klíčových kompetencí vydaných v RVP. V žádném
z vydaných RVP nebyl zaveden předmět Odborný výcvik, který je integrujícím předmětem všech
ostatních předmětů. Jeho výukový program musí v co největší míře podporovat výuku v odborných
teoretických předmětech a současně zahrnovat základní požadavky sociálních partnerů, kteří jsou na
trhu práce. Tyto klíčové požadavky byly dle možností zahrnuty do jednotlivých ŠVP při jejich
tvorbě.
2. Evaluace a inovace ŠVP
Ve školním roce 2009/2010 byla zahájena evaluace ŠVP a kurikula. Pro tuto činnost byly
sestaveny skupiny pro jednotlivé obory z učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů.
Skupiny posuzovaly, jsou-li obecné cíle z hlediska odborného výcviku a odborných předmětů
formulovány tak, aby umožnily dosažení cílů stanovených v oblasti odborných kompetencí. Na
základě zjištěných nedostatků si členové jednotlivých skupin připravily pro svůj předmět/y změny,
které by vedly k nápravě zjištěných nedostatků.
Ve školním roce 2010/2011 byly v rámci projektu zahájeny schůzky se sociálními partnery.
Byly vytvořeny čtyři skupiny a k nim přiřazeny podobné obory s příslušnými vedoucími učiteli
odborného výcviku a učiteli odborného výcviku.
1. skupina : Mechanik elektrotechnických zařízení, Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní
mechanik
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
32
2. skupina : Mechanik seřizovač, Nástrojař
3. skupina : Tesař, Truhlář, Klempíř
4. skupina : Zedník, Malíř a natěrač
Učitelé měli za úkol vytipovat a provést setkání se třemi různými sociálními partnery za
každý obor. Vzájemná konzultace měla především za úkol zjistit požadavky každého sociálního
partnera na žáka, který ukončil vzdělávací proces. Tyto požadavky sociálních partnerů byly
zpracovány a s ohledem na ně byly také upraveny ŠVP.
3. Pilotáž, korekce a shrnutí
Třetí etapa tvorby ŠVP v rámci projektu spočívala v ověření navrhovaných opatření a
získání zkušeností, které by vedly ke korekcím a zlepšení výuky v OV i v dalších odborných
předmětech.
Pilotáž ŠVP proběhla především v prvních ročnících oborů. Změny, které byly provedeny,
vedly především k sjednocení ŠVP. Změny, které vyplývají z požadavků sociálních partnerů, se
projeví až ve druhém, ale především ve třetím ročníku kteréhokoliv z pilotovaných oborů.
Prioritní doporučení pro zlepšení výuky v následujícím období (mimo dalšího zlepšování
ŠVP) v předmětu OV se dají shrnout do několika bodů:
- Vytvořit pracovní sešity pro žáky a učitele, kde by se vytvořila možnost doplňování dalších
(nových) poznatků z odborné praxe, odborné literatury, internetu apod.
- Realizovat návštěvy výstav s odbornou tématikou a exkurze v odborných firmách.
Z reakcí jednotlivých vyučujících vyplývá přínos nového přístupu k výuce. Dalšímu zlepšení stojí
v cestě zvyšující se absence žáků, a to jak omluvená, tak neomluvená, stále přetrvávající problémy
s technickým vybavením a v neposlední řadě i v možnostech dalšího odborného vzdělávání učitelů.
Vzhledem k absenci by mohlo výrazně pomoci umístění pracovních sešitů na internet (dálková
výuka). Zvláště vhodný by tento způsob byl tam, kde studující má o daný obor zájem, ale
z nějakého důvodu (např. zdravotní omezení) způsobují častou absenci při výuce OV.
11. Produkt s komponentou ICT - Založení fiktivní firmy – Jablonec
nad Nisou
Bc. Antonín Raulím
Situace na trhu práce se neustále mění. Firmy, které v Libereckém kraji donedávna
fungovaly a prosperovaly, již dnes nemusí existovat. Některé ukončily svou činnost, některé
uvolnily místo jiné firmě a některé změnily předmět svého podnikání. Aby školy mohly na tyto
změny pružně reagovat, je možné vytvořit takzvaný vzdělávací modul, který bude odpovídat
aktuálním požadavkům firem na dovednosti a znalosti studujících žáků.
Vytvořený modul založení fiktivní firmy tvoří tématický celek, který na sebe logicky
navazuje a cílová skupina žáků s ním aktivně pracovala po dobu 40 vyučovacích hodin. U tohoto
inovačního vzdělávacího modulu byl kladen důraz na splnění požadavků RVP a následnou možnost
začlenění do ŠVP školy. Při výuce tohoto modulu se také posilovaly mezipředmětové vztahy
v obchodní korespondenci, ekonomice, účetnictví a českém jazyce.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
33
Východiskem byla práce s grafikou a textem, díky kterému probíhala komunikace mezi žáky
a učitelem, ale také mezi žáky navzájem. U žáků se rozvíjí ekonomické myšlení a dovednost
kvalitně prezentovat nové zkušenosti a poznatky, které dovedli následně obhájit.
Učitelem určené dvojice žáků mají za úkol založit fiktivní firmu, na jejíž budování budou
pracovat po celou dobu výuky (40 vyučovacích hodin). Zadáním práce byly následující úkoly:
1. Zpracovat zjednodušený podnikatelský záměr nově vzniklé firmy
2. Navrhnout logo firmy a firemní barvy
3. Vytvořit reklamní slogan nebo motto
4. Vytvořit šablonu v testovém editoru s hlavičkou firmy hlavičkový papír)
5. Pomocí grafického SW navrhnout vlastní vizitku
6. Vytvořit firemní leták
7. Založit firemní e-mail
8. Vytvořit prezentaci, kde se představí založená firma a její portfolio.
9. Na základě prezentací, leták a vizitek vytvoří databázi firem, kterou později použijí pro
hromadnou korespondenci.
10. Pomocí hromadné korespondence vytvořit dokumenty - nabídku, poptávku, objednávku,
reklamaci a pozvánku na firemní akci. Tyto dokumenty si pomocí firemního e-mailu
mezi sebou postupně přeposlat.
11. Textové a grafické soubory ve vytištěné formě a zdrojová elektronická data vypálená na
CD odevzdat vyučujícímu.
Výuka probíhala v několika třídách současně, a to skupinovou formou. Tento styl výuky je
zábavný a skrývá v sobě obrovský učební potenciál, u kterého žáci přejímají odpovědnost za své
učení. Práce v páru či skupině utváří sociální svazek, při kterém dochází k vzájemnému působení
mezi jedinci a probíhá zde sociální interakce a komunikace. Hodinová dotace byla upravena na 33
vyučovacích hodin ve škole na základě pečlivě připraveného tématického plánu, kde se žáci naučili
potřebné dovednosti a kompetence. Dalších 7 hodin bylo věnováno domácí přípravě.
Tvorba tohoto modulu vyžaduje vysokou profesní odbornost učitele a kvalitní komunikační
dovednosti. Při tvorbě podobných modulů je zapotřebí spolupráce metodických komisí, aby bylo
dosaženo logické návaznosti probírané látky a docílilo se kvalitní mezipředmětové spolupráce při
výuce. Je tedy velmi důležité, aby byl zvolen vedoucí práce, který bude mít jasnou představu o
modulu a velké organizační a řídící schopnosti.
Cílem tohoto moduluje najít způsob jak motivovat žáky, ale i pedagogy, aby byly schopni
modernizovat a upravovat výuku dle aktuálních potřeb trhu práce. Jedním ze způsobů, jak toho
docílit, je právě prezentovaný vzdělávací modul.
Nově vytvořený produkt s komponentou ICT byl prakticky zkoušen v těchto třídách : M2A,
AUST 2, ELI 2, 2A, MEC 3, 3.A, 3.B, 4.A, MECH 4 - tedy ve studijních i učebních oborech.
Dokonce jsem zkusil práci v jiné podobě aplikovat i u jednoho prvního ročníku, kde však probíhala
výuka velmi obtížně. Žáci prvního ročníku, kteří čerstvě vyšli ze základní školy, nejevili žádný
zájem o výuku, práce byla velmi náročná, většinou špatně odvedena a doprovázena spoustou
výmluv a negativních reakcí. Bylo obtížné najít způsob, jak tyto žáky motivovat a přesvědčit je, že
práce, kterou dělají, bude potřebná pro jejich další profesní růst. Bohužel v mnoha případech se
muselo využít metody „cukr a bič“ a někteří žáci byli v prvním pololetí klasifikováni známkou
nedostatečná. V druhém pololetí se práce výrazně zlepšila. Domnívám se, že tento stav je způsoben
formou výuky na některých základních školách, kde dle informací získaných od žáků výuka IKT
spočívá v hledání informací a hraní her na Internetu.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
34
Žáci vyšších ročníků k práci přistoupili odpovědněji a práce probíhala rychleji a s větším
zápalem hlavně díky možnosti týmové práce. Nechal jsem žáky, aby si sami zvolili dvojici a ti si
pak začali rozdělovat dle svých schopností úkoly. Dokonce v některých třídách se domlouvali
s jinou dvojicí na spolupráci například při tvorbě loga, kdy jeden ze žáků uměl dobře pracovat
v kreslícím programu.
Při práci jsem narazil na několik problémů. Jedním z nich byl problém s tím, že žáci nečtou.
Několikrát se jim muselo opakovat, ať si pořádně přečtou zadání práce a několikrát se muselo
znovu vysvětlit.
Další věc, která mne u žáků zarazila, byla absence jakékoliv představy o tom, jak vypadá
dopis a ne jen obchodní. Ve většině případů bylo potřeba vysvětlit, proč a jak se píše například
adresa apod.
Další problém byl naučit žáky, aby používali standard pro tvorbu dokumentů, konkrétně
zarovnání do bloku, řádkování 1,5 a také dodržování odstavců a s tím spojených odskoků apod.
Ve většině případů byla práce povedená a bylo vidět, že si na ní studenti dali záležet a práce
je bavila, brali celou výuku jako určité zpestření, zejména žáci vyšších ročníků přivítali informace o
tom, jak se má správně psát práce, ať bakalářská nebo diplomová.
Po zkušenostech a ročním testování doporučuji v modulu zpřesnit některá ne zcela jasná
zadání a některé části rozšířit např. o výuku popis normy ČSN ISO 690, která by se použila u
podnikatelského záměru. Konkrétně rozšíření o výuku způsobu číslování, nastavení okrajů, dělení
písem, velikostí a bibliografických citací. Navrhované změny jsem zakomponoval do práce uvedené
v příloze č. 14. V dokumentu jsou tyto změny označeny červeně.
Osobně si myslím, že tento projekt má smysl a i přes náročnější přípravu je jednou z mnoha
možností, jak mohou školy pružně reagovat na stále častěji se měnící poptávku po pracovní síle ze
strany zaměstnavatelů bez toho, aby bylo narušeno vzdělávání dle platného ŠVP školy.
12. Inovace výuky životního prostředí – Jablonec nad Nisou
Mgr. Jaroslav Vacek
V jednotlivých třídách a hodinách Občanský základ a Občanská nauka byly do ročníkových
témat dle tematického plánu vhodně začleňovány komponenty životního prostředí odpovídající
zadání z projektu. Jednalo se o dobu věnovanou cílové skupině v rámci vzdělávacího kurzu formou
plánovaných exkurzí, kterým bylo v rámci projektového zadání věnováno minimálně 7,5
výukových hodin v předmětech občanský základ a občanská nauka, nově přírodovědné minimum.
Výstupy vzdělávání v rámci občanského základu a občanské nauky
• vyjmenuje základní znečišťovatele prostředí (zaměří se na zemědělství, průmysl a dopravu)
• vyjmenuje všechny národní parky a CHKO České republiky
• do slepé mapy zakreslí přibližnou polohu jednotlivých NP a CHKO
• charakterizuje jednotlivé NP a CHKO
• vyjmenuje jednotlivá území s narušeným životním prostředím České republiky
• charakterizuje poškozené oblasti České republiky
• vyjmenuje a charakterizuje poškozené oblasti světa
• vytvoří práci na dané téma (referát, koláž, prezentace, výstavka, …
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
35
• účastní se alespoň jedné exkurze pořádané školou
Strategie výuky produktu ŽP
Teoretický výklad byl aplikován na konkrétní příklady. S postupujícím zvládáním učiva a
lepší orientací studentů byly tyto aplikace předmětem soutěží, modelací (co se stane když…) a
simulací (rozdělení rolí v systému).
Ekologické vzdělávání klade důraz na uvědomování si a chápání mezioborových
souvislostí.Důležitým předpokladem pro systémové uplatnění dané komponenty bylo sestavení
pilotních školních vzdělávacích plánů v rámci školy. K jejich realizaci se učitelé museli průběžně
připravovat a posléze ve výuce ověřovat výsledky zpracovaných podkladů, samostudia apod. Z
reakcí žáků vyučující získávali potřebnou zpětnou vazbu.
Učební látka byla rozdělena do několika bloků. V první se žáci v rámci předmětu
přírodovědné minimum seznámili se vznikem ochrany přírody v českých zemích a podmínkami,
které ho vyvolaly. Úkolem bylo poznání vybraných chráněných území ČR a vytypovaných oblastí,
míst s danou problematikou v rámci daného regionu. Důležitými předpoklady byly také přístup
jednotlivých tříd a časové možnosti.
Zřejmě největší výchovný a často i vzdělávací účinek má přímý styk s prostředím, který je
možno spojovat i se samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů a s jejich např. následným
prodiskutováním s odborníkem, který vás při dané akci provází. Proto bylo využito především
formy tematické procházky či exkurze spojené s pozorováním v přírodě. Exkurze zaměřené na
problematiku životního prostředí by měly mít komplexní charakter – jevy byly pozorovány
z hlediska přírodovědného, průmyslového, technického i sociálního, zároveň jsme ale při plánování
i uskutečnění každé akce vycházeli z možností časových a finančních. Je vhodné vždy kombinovat
poznávání různých způsobů ohrožování životního prostředí–negativních jevů v porovnání s krásami
přírody či úspěšným vyřešením ekologického problému – např. čistička vod. Metody práce používané ve výuce jednotlivých předmětů
• výklad a řízený rozhovor za pomoci učebních pomůcek
• metody motivační – příklady z každodenního života, ocenění vlastních přednášek a aktualit
• metody fixační – opakování učiva ústní či písemnou formou, domácí práce, rozhovor,
diskuse
• metody názorné – exkurze ve vybraných lokalitách
• metody expoziční, projektové – referáty, práce s odbornými podklady a internetem, využití
prezentací pomocí dataprojektoru
Přínos projektu pro žáky
U žáků došlo k rozvoji zejména v těchto oblastech:
• komunikativní dovednosti a dovednosti řešit problémy a problémové situace především při
samostatné práci na exkurzi, případně při výuce, atd.,
• personální a interpersonální dovednosti při individuálním nebo kolektivním plnění úkolů při
cvičeních a samostatných referátech,
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
36
• dovednosti získávat informace z odborné i jiné literatury a z internetu a využívat je při
přípravě referátů – např. důsledky změny klimatu, ubývání tropického deštného lesa,
desertifikace, ztráta globální diverzity druhů a biotopů apod.
• schopnosti slušné a přesvědčivé argumentace při zdůvodňování veřejného zájmu např. při
obhajobě ochrany životního prostředí.
Při výuce byli žáci vedeni k tomu, aby ?pochopili nutnost starat se o přírodu, najít přiměřený
kompromis mezi požadavky ochrany přírody a nároky rozšiřující se civilizace, aby chápali Zemi
jako propojený systém a pochopili význam životního prostředí pro člověka a nutnost jednání v
duchu udržitelného života. Důraz byl kladen na tvorbu mezipředmětových vztahů.
Předmět Přírodovědné minimum využívá poznatků z biologie, geografie a geologie a je
základem pro ostatní všeobecné předměty, které se vyučují na dané škole.Zvláštní specifikum
tvoří začleňování komponenty ŽP do odborných předmětů – jiné začlenění je u stavebních
oborů, jiné u strojírenských apod.
Seznam exkurzí uspořádaných ve školním roce 2010/2011
Raymond Jablonec nad Nisou - recyklace plastů
Úpravna vody Bedřichov
Čistička odpadních vod Rýnovice
Lokalita Mostek (Trutnov) - rozsáhlá mraveniště
ABB Jablonec nad Nisou - pracovní prostředí
Rýnovická energetická – spalovna, kogenerační jednotka
Firma Automotive Jablonec nad Nisou - nakládání s odpady
Firma ABB Jablonec nad Nisou - hlučnost, prašnost prostředí
TEDOM Jablonec nad Nisou - ekomotory a jejich provoz
Vodní dílo Josefův Důl – zásobárna pitné vody
13. Inovace ŠVP Mechanik opravář motorových vozidel – Jablonec
nad Nisou
Miroslav Trávníček
1. Tvorba ŠVP
Ve školním roce 2008/2009 vytvořila pracovní skupina Školní vzdělávací program pro obor
Mechanik opravář motorových vozidel podle požadavků RVP. Odborné vzdělávání bylo rozděleno
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
37
na tyto předměty Technické kreslení, Strojnictví, Nauka o materiálu, Elektrotechnika, Montáže a
opravy, Motorová vozidla, Řízení motorových vozidel, Odborný výcvik.
Původní osnovy byly upraveny tak, aby zachytily dynamicky se rozvíjející obor. Hodinová
dotace v předmětu v předmětu Technické kreslení byla navýšena z původních 1,5 hodin na 2
hodiny, v předmětu Strojnictví byla navýšena z původní 1 hodiny na 2 hodiny, v předmětu Nauka o
materiálu (dříve Strojírenská technologie) zůstala dotace 1 hodina, Elektrotechnika byla navýšena
z původních 3,5 hodin na 4 hodiny, v předmětu Motorová vozidla (dříve Automobily) byla
navýšena z původních 6,5 hodin na 7 hodin, v předmětu Montáže a opravy (dříve Opravárenství a
diagnostika) byla ponížena z původních 7,5 hodin na 5 hodiny a v předmětu Řízení motorových
vozidel byla ponechána původní dotace 2 hodiny. V některých předmětech byly hodiny efektivněji
rozloženy do jednotlivých ročníků.
2. Evaluace, inovace a pilotáž ŠVP
Ve školním roce 2009/2010 byla naší pracovní skupinou provedena evaluace ŠVP pro
výuku odborných předmětů. Zaměřili jsme se na postoje, hodnoty a preference oboru, zda jsou
dostatečně jasně formulovány a umožňují dosažení vytyčených cílů a kompetencí.
Ve školním roce 2010/2011 byla provedena pilotáž ŠVP, kdy jsme je ověřovali inovované ŠVP
v praxi.
V těchto obdobích jsme navrhli doplnit způsoby hodnocení v předmětech Strojnictví a
Nauka o materiálu o průběžné zjišťování vědomostí formou řízené diskuse a hodnocení aktivity při
hodinách.
Další změnou v předmětu Elektrotechnika bylo vytvoření nového tematického celku Čidla
a snímače, učivo: - čidla a snímače otáček, teploty, klepání, - lambda sonda
¾ zařazení tohoto bloku do 1. ročníku ulehčí práci v předmětech Elektrotechnika a Motorová
vozidla ve vyšších ročnících, kde se jen naváže na získané znalosti a může se více času věnovat
vazbám mezi jednotlivými snímači, řídícími jednotkami a akčními členy v jednotlivých
oblastech řízení podvozkových skupin (ABS, ESP apod.) motoru (vstřikování, zapalování) a
dalších elektronicky ovládaných systémů ve vozidle (SRS apod.).
Další změnou bylo vyčlenění učiva „Vytápění vozidel“ a „Klimatizace vozidel“ z předmětu
Montáže a opravy a jeho přesun do předmětu Elektrotechnika.
Dále jsme provedli řadu drobných, dílčích korekcí a přesunů učiva ve většině odborných
předmětů.
Při hodnocení odborného výstupu jsme konstatovali, že některé výstupy RVP, uvedené
v jednotlivých ročnících, jsou obtížně realizovatelné z důvodu technického vybavení, nebo
z finančních důvodů, nebo jen proto, že v daném ročníku se k tomuto výstupu žák prostě nedostane.
Proto bylo nutné sporné výstupy poopravit nebo některé učební celky vypustit.
Opravený výstup RVP:
Z výstupu „Provádí funkční zkoušky agregátů a jízdní zkoušky opravených vozidel“ vypustit
„jízdní zkoušky opravených vozidel“
¾ žák nevlastní řidičské oprávnění a proto nemůže samostatně provádět jízdní zkoušku opraveného
vozidla.
Vypuštěné tématické celky:
Motorová vozidla, učivo: - praktická ukázka rozdělení motorových vozidel na: osobní a nákladní
automobily, speciální automobily a motocykly
¾ jednotlivá vozidla na ukázku nejsou a učivo je probíráno za použití AV techniky v teorii
v předmětu Motorová vozidla.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
38
Klempířské práce
¾ z finančních důvodů není možné, aby každý žák prováděl drobné klempířské opravy (tmel pro
každého žáka) ani základní lakýrnické práce (není stříkací pistole, barvy, odsávání apod.)
Nový tématický celek:
Svařování a pájení
¾ téma svařování a pájení je velmi rozsáhlé a proto je účelnější jeho vyjmutí z učebního celku
„Ruční zpracování materiálů“.
Předmět Řízení motorových vozidel jsme proti původnímu ŠVP zásadně změnili. Původní
rozdělení výcviku na dva samostatné celky (výcvik na skupinu řidičského oprávnění B ve druhém
ročníku zakončený závěrečnou zkouškou a ve třetím ročníku výcvik na skupinu řidičského
oprávnění C zakončený závěrečnou zkouškou) jsme opět sloučili na jeden samostatný výcvik
(sdružený BC podle zákona 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k
řízení motorových vozidel). To si vyžádalo úpravu učiva v jednotlivých ročních.
Z tematického celku Výuka předpisů o provozu vozidel
2. ročník, učivo:
- předpisy o provozu vozidel na pozemních komunikacích
- dopravní značky a dopravní zařízení
- řešení dopravních situací
- řidičské oprávnění a řidičský průkaz
- pojištění vozidel
- technická způsobilost motorových vozidel
- další předpisy související s provozem na pozemních komunikacích
3. ročník, učivo:
- zopakování základních předpisů o provozu vozidel na pozemních komunikacích
- zopakování významu dopravních značek a dopravních zařízení
- zopakování řešení dopravních situací
- občanskoprávní a trestní odpovědnost řidiče
Tematický celek Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy rozdělit efektivně do obou ročníků (druhý
ročník teorie jízdy, třetí ročník zásady bezpečné jízdy)
2. ročník, učivo:
- ovládání vozidel skupiny B a C
- fyzikální zákonitosti jízdy
3. ročník, učivo:
- činitelé ovlivňující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
- zásady defenzivní jízdy
Tematický celek Výuka zdravotnické přípravy ponechat jen ve třetím ročníku. Důvodem původně
provedené změny bylo, aby někteří žáci, kteří docílí věkové hranice 18 let, měli již ve druhém nebo
v průběhu třetího ročníku řidičský průkaz (domnívali jsme se, že to zvýší zájem žáků o studium
oboru Mechanik opravář motorových vozidel na naší škole). Převládly však negativní odezvy ze
strany vyučujících. Někteří žáci ve druhém ročníku ještě nejsou dostatečně psychicky vyzrálí, což
se projevuje při vlastním praktickém výcviku, ale i v neúspěšném zvládnutí závěrečných zkoušek
(procento neúspěšných je vyšší než bývalo v minulých letech, kdy byl výcvik prováděn pouze ve
třetím ročníku).
Inovace Školního vzdělávacího programu nám přinesla možnost zamyslet se nad vlastní tvorbou,
upravit a tím optimalizovat tento vzdělávací program a uzpůsobit jej pro co nejsnazší vzdělávání
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
39
žáků. Následné ověření inovovaného ŠVP přineslo řadu poznatků, které by jinak nemohly být
zjištěny.
14. Metodika ověřování inovovaných ŠVP oborů 36-67-H/01 ZEDNÍK
a 36-52-H/01 INSTALATÉR – Jablonec nad Nisou
Ing. Petr Šedivý
Metodici jednotlivých vzdělávacích oblastí shromáždili podklady pro inovaci obecných částí
ŠVP podle jednání jednotlivých předmětových komisí. Na jejich základě zapracovali změny do
obecných částí ŠVP.
Učitelé jednotlivých odborných předmětů pracovali na implementaci změn do učebních
osnov svých předmětů. Zvláštní pozornost věnovali změnám v oblasti výuky odborných předmětů a
aplikaci ICT do vyučovacích předmětů.
Učitelé jako členové realizačního týmu předali pracovní verze učebních osnov svým
metodikům vzdělávací oblasti, kteří zajistili soulad školního vzdělávacího programu a rámcového
vzdělávacího programu. Jednotliví členové týmu pak měli možnost danou problematiku konzultovat
s ostatními učiteli, kteří nebyli zařazeni do týmu, a brát v potaz jejich připomínky.
V další fázi probíhala kompletace pracovních verzí inovovaných částí školního vzdělávacího
programu
Od měsíce září 2010 začíná výuka podle inovovaných školních vzdělávacích programů v
rámci aktivity Ověřování inovovaných verzí ŠVP a vyhodnocení výsledků. Při ověřování učitelé
zohlednili zkušenosti z výuky podle inovovaných ŠVP a reagovali na měnící se požadavky z praxe.
Pro školní rok 2010/2011 byl sestaven tým učitelů, kteří ověřovali inovované ŠVP v prvním
ročníku učebního oboru Zedník a druhém ročníku učebního oboru Instalatér. Ověřování bylo kromě
sledování naplňování klíčových kompetencí a průřezových témat zaměřeno především na
aktivizující metody a na to, jak žáci zvládají učivo v daném předmětu.
Výstupy z pilotáže ŠVP skupiny odborných předmětů stavebních:
● lokalizace nevyhovujících částí ŠVP na základě bezprostředních zkušeností z výuky
● korekce ŠVP spočívající v zavedení inovovaných témat
● posouzení a začleňování požadavků sociálních partnerů do ŠVP.
Při inovaci ŠVP byly provedeny změny v odborných předmětech, a tyto úpravy byly
následně ověřovány při vyučovacích hodinách. Zjištěné poznatky jsou popsány u jednotlivých
předmětů v řazení podle oborů a ověřovaných vzdělávacích oblastí:
ZEDNÍK 1. ročník
Předmět Technické kreslení - zkratka TEK
Inovace: učební blok Projektová dokumentace staveb byl odstraněn a přesunut do třetího ročníku,
kde lépe navazuje a shrnuje probrané učivo v předcházejících ročnících a rozšiřuje učivo o
problematiku územního a stavebního řízení.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
40
Ověření: Přesunem bylo dosaženo většího prostoru pro zvládnutí způsobů zobrazování a procvičení
technik rýsování.
Předmět Nauka o materiálu - zkratka NMA
Inovace: Učební blok Beton prostý a lehčené betony byl rozdělen na dvě části, část pojednávající o
prostém betonu přesunuta na začátek druhého ročníku, část pojednávající o lehčených betonech
přesunuta do učebního bloku Nepálené stavební materiály v prvním ročníku.
Ověření: Sloučením vznikl v prvním ročníku souhrnný učební blok o nepálených materiálech pro
zdění. Na začátku druhého ročníku navazuje učební blok Beton prostý na další učební blok
Železobeton.
Předmět Technologie - zkratka T
Inovace: Beze změn.
Ověření: Řazení učebních bloků a jejich obsah sleduje návaznost prací na stavbě a řazení
technologických postupů v průběhu výstavby.
INSTALATÉR 2. ročník
Předmět Technické kreslení - zkratka TEK
Inovace: Beze změn.
Ověření: Řazení učebních bloků a jejich obsah navazuje na předměty vzdělávací oblasti
Instalatérské práce zaměřené na technologické postupy. Jednotlivé učební bloky věnované
zakreslování vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu, ústředního vytápění a rozvodu plynovodu jsou
doplněny samostatnou prací – jednoduchým projektem.
Předmět Odborná cvičení - zkratka OCV
Inovace: Beze změn.
Ověření: Ve druhé ročníku jsou vyučovány dva učební bloky Měření a Elektrotechnika, které
doplňují a rozšiřují učivo předmětů vzdělávací oblasti Instalatérské práce.
Předmět Instalace vody a kanalizace - zkratka IVK
Inovace: Posílení hodinových dotací u témat Využití dešťové vody v objektech a Předstěrové
instalační systémy.
Ověření: Rozšíření vytvořilo prostor pro výuku moderních technologií v oblasti úspor pitné vody a
oblasti snížení pracnosti při montáži rozvodů a osazování zařizovacích předmětů.
Předmět Vytápění - zkratka VYT
Inovace: Z učebního bloku Prvky ústředního vytápění bylo vyňato téma Větrání a klimatizace a
přesunuto do třetího ročníku do učebního bloku Vzduchotechnika. Do učebního bloku Prvky
ústředního vytápění byla zařazena samostatná témata Směšovače a rozvaděče, Odvzdušňovací
systémy.
Ověření: Přesun zpřehlednil a logicky svázal jednotlivá témata vytvořil větší prostor pro výuku
zaměřenou na moderní prvky ústředního vytápění, zejména na nízkoteplotní soustavy podlahového
vytápění přispívající k úsporám energií.
Předmět Plynárenství - zkratka PLY
Inovace: Učební blok Doprava a rozvod plynu byl doplněn tématem Historie plynárenství a učební
blok Topné plyny byl posílen o úvodní téma Látky v plynném skupenství. V učebním bloku
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
41
Doprava a rozvod plynu byla doplněna témata Projektování, dimenzování a zkoušky plynovodů,
Odvzdušňování a údržba plynovodů.
Ověření: Uvedené schéma se osvědčilo, došlo k přehlednějšímu řazení témat a posílení teoretického
základu.
V uvedených předmětech získají žáci kompletní odborné kompetence absolventa:
● číst technickou dokumentaci a zhotovovat jednoduché výkresy
● používat správný technologický postup
● znát předpisy bezpečnosti práce a požární ochrany
● znát zásady poskytování první pomoci
● uplatňovat kvalitu práce
● znát zásady efektivního hospodaření
● brát ohled při své činnosti na životní prostředí
a prohlubují si souběžně kompetence klíčové:
● vztah k práci a praktickým činnostem
● osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce
● využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech
● aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech
● kvalita výsledků činností
● organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti.
● dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péči o životní prostředí
● hospodárné využívání surovin, materiálů, energie.
15. Ověřování inovovaných ŠVP – odborné předměty strojírenské
– Jablonec nad Nisou
Ing. Jan Boček, Ing. Zouharová
Cílem výuky v těchto předmětech je vést žáky k tomu, aby na základě znalostí technických
materiálů, jejich vlastností, tepelného zpracování a tvorby technologických postupů uměli vytvořit
podklady pro strojírenskou praxi. Výuka předmětu vede k rozvoji technického a ekonomického
myšlení. Předměty jsou úzce provázány a vzájemně využívají znalostí získaných v ostatních
předmětech této skupiny.
Při prvotní inovaci zhotovených ŠVP byly provedeny níže uvedené změny v odborných
strojních předmětech, a tyto úpravy byly následně ověřovány ve vyučovacích hodinách. Zjištěné
poznatky jsou popsány u jednotlivých ověřovaných učebních bloků.
Předmět Nauka o materiálu - zkratka NMA
Při tvorbě ŠVP byl vytvořen samostatný předmět Nauka o materiálu, jehož cílem je
vybavit žáky znalostmi o technických materiálech, jejich vlastnostech a tepelném zpracování. Bez
těchto znalostí by žák dále jen těžko chápal další výuku ve strojírenské technologii. Rozsah učiva
však v předmětu Nauka o materiálu je tak stěžejní a rozsáhlý, že jeden rok této výuky, a to pouze
v 1. ročníku, je nedostačující. Není zde již prostor pro opakování a vysvětlování souvislostí mezi
nabytými vědomostmi a novým učivem. Ideální by bylo, kdyby předmět Nauka o materiálu byl
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
42
rozšířen ještě o jeden rok, tedy do 2. Ročníku. Toto vzhledem k hodinovým dotacím nelze
uskutečnit, nicméně byly provedeny následující inovace, které vyplynuly z výuky:
Inovace - kapitola "Metalografie a tepelné zpracování" byla posunuta za kapitolu "Zkoušení
strojírenských materiálů".
Ověření - vzhledem k návaznosti tématiky jednotlivých kapitol bylo zjištěno, že prvotní
zařazení Metalografie hned za probírané Technické materiály bylo vhodnější než zařazení této
kapitoly až za materiálové zkoušky
Předmět Technologie - zkratka T
Inovace - v prvním ročníku byla přesunuta kapitola "Ruční zpracování kovů" před kapitolu
"Tolerance rozměrů a měření" - ve druhém ročníku byly přesunuty kapitoly z pořadí "Vrtání a
vyvrtávání, Hoblování a obrážení, Protahování a protlačování, Broušení, Speciální technologie
obrábění, Dokončovací technologie, Technologické postupy" na pořadí "Vrtání a vyvrtávání,
Broušení, Dokončovací
technologie, Protahování a protlačování, Hoblování a obrážení,
Speciální technologie obrábění, Technologické postupy"
Ověření - přeskupením tematických okruhů mělo být docíleno optimalizace a lepší
návaznosti jednotlivých obráběcích metod a postupů. Snahou bylo kupříkladu oddělit metody
obrábění běžnější od méně častých, technologie obrábění nástroji s definovanou geometrií břitu od
těch s geometrií nedefinovanou. Tato myšlenka se většinou podařila realizovat, avšak řazení kapitol
přesto nebylo optimální vzhledem k literatuře používané při výuce (časté listování mezi nyní jinak
řazenými kapitolami), skladbě strojního parku dílen SPŠT Jablonec nad Nisou a zaběhnutému
způsobu zadávání prací a výrobků žákům. S přihlédnutím k těmto výtkám a zvážení všech pro a
proti se jeví jako nejrozumnější návrat k původnímu léty ověřenému řazení tematických kapitol
uvedenému v původních neinovovaných ŠVP.
Předmět Strojírenská technologie - zkratka STT
Inovace - kapitoly "Slévárenství" a "Svařování" byly posunuty za kapitolu "Zpracování
plastů".
Ověření - realizované změny ŠVP sice nezpůsobovaly žákům větší komplikace, ale
vezmeme-li v úvahu prolínání učiva tohoto předmětu s ostatními, zjistíme, že kupříkladu ve
Strojnictví je svařování probíráno přibližně ve stejnou dobu jako v původní verzi ŠVP, což bylo
jistě vhodnější
Inovace - kapitola "Nekonvenční metody obrábění" byla posunuta před kapitolu "Výroba
ozubení".
Ověření - realizované změny ŠVP nezpůsobovaly žákům větší komplikace. Přeskupením
tematických okruhů mělo být docíleno optimalizace a návaznosti jednotlivých obráběcích metod a
postupů. Snahou bylo kupříkladu oddělit metody obrábění běžnější od méně častých, technologie
obrábění nástroji s definovanou geometrií břitu od těch s geometrií nedefinovanou. Tato myšlenka
se většinou podařila realizovat, avšak řazení kapitol přesto nebylo optimální vzhledem k literatuře
používané při výuce (časté listování mezi nyní jinak řazenými kapitolami), skladbě strojního parku
dílen SPŠT Jablonec nad Nisou a zaběhnutému způsobu zadávání prací a výrobků žákům. S
přihlédnutím k těmto výtkám a zvážení všech pro a proti se jeví jako nejrozumnější návrat k
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
43
původnímu léty ověřenému řazení tematických kapitol uvedenému v původních neinovovaných
ŠVP .
Předmět Části strojů - zkratka ČST
Inovace - kapitola "Nýtované spoje" byla posunuta za kapitolu "Lepené a pájené spoje".
Ověření - realizované změny ŠVP nezpůsobovaly žákům žádné potíže a umožnily
jim z hlediska chápání souhrnné kapitoly „ Nerozebíratelné spoje“, tuto kapitolu lépe pochopit.
Po týmové konzultaci, byly tyto inovace a ověření provedeny plošně u všech vyučujících
daných předmětů.
Inovace školních vzdělávacích programů, provedená v první fázi projektu, přinesla možnost
jednotlivým tvůrcům zamyslet se nad tvorbou vlastních učebních plánů, jak z mezipředmětového
tak čistě tematického hlediska, upravit a tím optimalizovat své vzdělávací programy a lépe je tak
uzpůsobit pro co nejsnazší vzdělávání našich žáků. Následná autoevaluace takto zhotovených
inovovaných ŠVP přinesla řadu podnětných zjištění, které ve většině případů nemohly být objeveny
jinou cestou. Výsledné resumé sice upřednostňuje (vzhledem k výše uvedeným výtkám) návrat k
původním verzím ŠVP, to však neubírá nic z důležitosti a přínosu tohoto projektu.
16. Ověření a inovace ŠVP v odborném výcviku oborů Nástrojař,
Strojní mechanik, Obráběč kovů, Instalatér a Mechanik seřizovač –
Jablonec nad Nisou
Jan Prokop
Ověřování a inovace ŠVP byly provedeny u pěti oborů a v několika ročnících. V průběhu
plnění ŠVP se téměř v každém oboru našla potřeba drobných změn, jak ve skladbě, tak i v časové
dotaci. U některých témat bylo nutné zvýšení časové dotace vzhledem k tomu, že žáci nebyli
schopni v původním časovém rozsahu problematiku témat manuálně zvládnout a procvičit.
Nyní k jednotlivým oborům a ročníkům:
Obor Nástrojař
Ve školním roce 2010/2011 nebyl do prvého ročníku přihlášen žádný žák. Vzhledem k této
skutečnosti nebylo možno ŠVP ověřovat a inovovat.
Ve stejném školním roce do druhého ročníku nastoupilo celkem sedm žáků. Rozdílnost
jejich manuální zručnosti přinesla potřebu některých změn, a to zejména v časové dotaci pro
jednotlivá témata. Jednalo se o tematické okruhy ruční přesné dokončování, dále spojování součástí;
lícování a témata ve strojním obrábění. Na tato témata byla časová dotace přesunuta z témat strojní
ostření nástrojů (téma bližší pro obráběče kovů) a tváření za tepla (kování). Toto téma stačí
informativně se základním procvičením. K tématu v závěru roku, tj úvod do témat 3. ročníku, bych
navrhoval doplnit o náplň, která bude navazovat na pracovní náplň odpovídající současným
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
44
podmínkám v tomto oboru z provozů v rámci výrobních společností v okrese nebo kraji. Doplnění
bude možné po získání patřičných informací z organizací zabývající se nástrojařskou profesí.
Obor Obráběč kovů
Pro uplynulý školní rok byl do prvého ročníku přijat pouze jeden žák. Tento žák se po šesti
měsících rozhodl přestoupit v rámci jedné třídy do skupiny strojních mechaniků. Vzhledem
k tomuto rozhodnutí bylo těžko možné hodnotit a případně inovovat ŠVP. Ve druhém ročníku
oboru obráběč kovů byli ve skupině čtyři žáci. Plnění témat dle ŠVP se vcelku dařilo i s ohledem na
rozdílnou výuku k závěru školního roku, kdy někteří žáci plnili výuku na provozních pracovištích
v strojírenských organizacích. Nepodařilo se ve školních podmínkách z organizačních důvodů
v plném rozsahu splnit v dané časové dotaci základy programování a práci na CNC strojích.
Náhradou byl tento čas věnován k širšímu prohloubení obrábění na konvenčních strojích. Jinak
v tomto oboru a ročníku v současné době není nutné inovovat ŠVP.
Obor Strojní mechanik
Druhý ročník v tomto oboru nebyl pro tento školní rok obsazen.
Plnění ŠVP prvního ročníku oboru strojní mechanik ve školním roce bylo do jisté míry
ovlivněno fluktuací žáků. Odchody a příchody žáků do skupiny si často vyžadovaly individuelní
výuku. Dále velmi významně plnění ovlivňovala vysoká a častá absence u některých žáků.
Vzhledem k těmto skutečnostem nelze objektivně hodnotit průběh plnění a s tím i možnost
inovování ŠVP. Všechna témata byla splněna u některých žáků, kteří měli malou absenci i co se
týče v rozsahu stanovené časové dotace.
Obor Instalatér
V tomto oboru se dá konstatovat, že i zde bylo plnění ovlivněno docházkou žáků na odborný
výcvik.
Z témat ŠVP navrhujeme ubrat z časové dotace výuky plynárenství, která je vyučována
z velké části v teoretické výuce a také z důvodů, že pro tuto část nemáme v odborném výcviku
materielní zabezpečení.
Dále navrhujeme přidat a rozšířit časovou dotaci na montáž potrubí z Cu materiálů
s technologiemi pájením a lisováním tvarovek a to s ohledem na nové materiály. S tím samozřejmě
souvisí doplnění a dovybavení dílny novými pomůckami a i polotovary pro splnění všech podmínek
správné výuky.
Obor Mechanik seřizovač (maturitní)
Plnění témat v tomto oboru je v souladu s ŠVP a výsledek odpovídá požadavkům na znalosti
a dovednosti žáků. Kvalita vědomostí žáků je při plnění témat odvislá od jejich docházky.
Závěr
Po shrnutí a zhodnocení plnění tematických okruhů ve všech oborech a ŠVP lze konstatovat, že
plnění ŠVP bylo ovlivňováno několika faktory:
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
45
1.
2.
3.
4.
Pravidelnou docházkou žáků na hodiny
Rozdílností manuální zručností
Skladbou skupin (v jedné skupině více oborů)
Materielním zabezpečením jak pomůckami a nářadím, tak výukovým materiálem
17. Inovace ŠVP pro studijní obor Mechatronika – Jablonec nad
Nisou
Ing. Dagmar Volanská
Odborné předměty studijního oboru Mechatronika jsou mezioborově provázány, proto jsme
nahlíželi na obsah učiva jako na celek, ve kterém je potřeba posuzovat a zachovat vazby mezi
odbornými předměty. S ohledem na výchozí RVP a požadované odborné kompetence absolventa
jsme přistoupili k některým změnám.
Řízení a regulace 4. ročník
V inovované podobě využíváme možností simulačního SW pro typické příklady regulačních
úloh. Řešíme postup sestavování regulačního obvodu a jeho činnosti pomocí PC.
Vynecháno bylo téma Specifické učivo, které obsahuje principy Laplaceovy transformace pro
řešení diferenciálních úloh. Rovněž fuzzy logika a její využití ve fuzzy systémech bylo vypuštěno.
Důvodem je využití přidělené hodinové dotace k procvičování praktických příkladů regulačních
úloh.
Řízení a regulace 3. ročník
V inovované verzi je uplatněn požadavek na posuzování vlastností RO. Zařazeny jsou
druhy a vlastnosti regulátorů spojitých a nespojitých a jejich charakteristiky. V tématu Snímače a
převodníky fyzikálních veličin se zaměřujeme na prohloubení znalostí fyzikálních principů snímačů
a především jejich praktická použití v nejrůznějších mechatronických systémech. Cílem je
pochopení funkce a schopnost vybrat vhodné snímače pro sledování automatizovaných procesů.
Ve výuce se osvědčilo využití nových didaktických pomůcek (SMART tabule) a SW pro
návrh a simulaci RO. Uvažujeme o zpřehlednění a případné redukci některých témat a jejich
zpracování do školních studijních materiálů.
Mechatronika
Předmět se zabývá komponentami automatizovaných soustav. Pozornost je věnována řízení
programovatelnými logickými automaty. Důležitým tématem jsou průmyslové roboty,
automatizované celky výrobního a nevýrobního charakteru. Posílena je oblast aplikace
automatizace v různých oblastech.
Programovatelné automaty
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
46
Prohloubení dovedností při návrhu logického řízení, různé možnosti programování PLC.
Využití programového vybavení PC pro návrh a simulace programu.
Robotika
Posílení znalostí principů řízení a programování robotů, praktické navrhování
robotizovaných pracovišť a počítačové simulace robotizovaných pracovišť. S podporou počítače
návrh a simulace programu pro manipulátor.
Propojení s předmětem Praxe a využití cílených odborných exkurzí nám umožňuje
rozšiřovat teoretické znalosti z pružných výrobních systémů, prakticky poznat zabezpečovací
systémy, automatizované systémy inteligentních budov, techniku vozidel, spotřební, medicínskou a
reprografickou techniku.
Pomocí našich vzdělávacích programů se snažíme rozvíjet jednotlivé klíčové kompetence
studentů a současně splňovat požadavky vyplývající z rámcově vzdělávacích programů. RVP nám
nastavily často takové požadavky, kterým lze při současné hodinové dotaci těžko vyhovět, musíme
proto i do budoucna přistoupit k dalšímu zeštíhlení některých témat. Částečnou náhradou je využití
odborných exkurzí, řízené praxe a zesílená spolupráce se sociálními partnery, kteří srozumitelně
definují své požadavky na naše absolventy.
Propojením teorie s praxí a vložením aktuálních témat do vzdělávacího programu školy
dostaneme pružný nástroj, který bude reagovat na vývoj a uplatnění nových znalostí a technologií
v praxi. Spolupracující firmy takto získají zaměstnance, kteří potřebné kompetence obdrží již
během studia. 18. Inovace ŠVP v předmětu Elektronika a Elektrotechnika oboru
ELEKTRIKÁŘ – silnoproud – Jablonec nad Nisou
Ing. Miroslav Polák
Inovace ŠVP spočívala především v jiném rozložení učiva v jednotlivých ročnících. Díky
těmto úpravám vznikl pro žáky větší prostor pro nácvik získaných dovedností a znalostí. S tímto
souvisí i fakt, že bylo časově omezeno méně podstatné učivo, čímž jsme získali více času pro
opakování a upevňování učiva, které považujeme za základní. Úprava obsahu učiva mezi
jednotlivými předměty byla nevyhnutelná z důvodu příliš velké obsáhlosti v RVP. Dospěli jsme
v metodické komisi k závěru, že stanovený rozsah RVP je tak velký, že bude vždy velmi náročné
v daném školním roce u všech žáků cílů stanovených RVP dosáhnout.
Konkrétní změny:
Předmět Elektronika 1. ročník
Odstraněny byly tyto výsledky vzdělávání:
• základní zapojení oscilátorů, princip činnosti, tvarovací a impulsní obvody
• základní vztahy pro výpočet kmitočtu oscilátoru a časových hodnot
• druhy modulací, základní modulátory, demodulace a demodulátory
• směšovače, princip, možnosti
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
47
Jelikož se tyto změny osvědčily v praxi, pro další školní rok uvažujeme o podobné redukci
učiva i v dalším, druhém ročníku.
Uvažujeme o těchto změnách/redukcích:
•
•
•
•
vysvětlit funkci multiplexoru a demultiplexoru
popsat přenosy a charakteristiky spojitých i nespojitých regulací
pružný výrobní systém a CIM – integrovaná výroba pomocí počítačů
rozezná druhy konstrukcí průmyslových robotů podle jejich kinematické struktury.
Předmět Elektrotechnika 1. Ročník
• výpočty elektrického pole a jeho silového působení
Předmět Elektrotechnika 2. Ročník
• navinování cívek pro nejrůznější použití
• technologie pájení
• návrhy a výroba tištěných spojů
Další zásadní zkušeností je, že výuka nemusí nezbytně probíhat v „půlených třídách“
v odborných učebnách a to s ohledem na to, že v dohledné době budou k dispozici nové interaktivní
tabule, které umožní zvýšit úroveň a kvalitu výuky v našich normálních učebnách, které mají větší
kapacitu.
19. Inovace ŠVP v cizích jazycích – anglický a německý – Jablonec
nad Nisou
Mgr. Bianka Petrželková
Cizí jazyk B1 – maturitní čtyřleté obory – Mechatronika, Strojírenství, Technické
lyceum, Mechanik elektronik, Mechanik seřizovač
Inovace ŠVP spočívala v redukci a jiném rozložení učiva v jednotlivých ročnících. Díky
těmto úpravám vznikl pro žáky větší prostor pro nácvik získaných dovedností a znalostí. S tímto
souvisí i fakt, že bylo redukováno učivo 2. až 4. ročníku, čímž jsme získali více času pro opakování
a upevňování učiva.
Vzhledem k zavedení společné části maturitní zkoušky byly posíleny ve výuce aktivity
vztahující se k receptivním a produktivním dovednostem. Byl posílen ve výuce hlavně poslech, u
kterého byly zjištěny největší nedostatky.
V rámci inovace došlo též k rozšíření o učební témata, která jsou nezbytná pro zvládnutí
především ústní části společné části maturitní zkoušky.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
48
Cizí jazyk A2 - maturitní čtyřleté obory – Mechatronika, Strojírenství, Technické
lyceum
Inovace spočívala v redukci a jinému rozložení učiva, tak, aby vznikl prostor pro upevňování
získaných dovednosti a znalostí na úroveň A2. Cílem inovace bylo zkvalitnit a zpestřit proces
výuky a tím i výsledky vzdělávání, tak, aby žáci své znalosti mohli efektivně uplatnit na trhu práce.
Cizí jazyk A2 – učební obory – Instalatér, Elektrikář, Zedník, Automechanik, Strojní
mechanik
Inovace ŠVP pro nematuritní obory spočívala stejně jako u maturitních oborů především
v jiném rozložení a v omezení učiva v jednotlivých ročnících. Žáci učebních oborů potřebují více
času k opakování a upevňování získaných jazykových dovedností a znalostí vzhledem k jejich
horšímu osvojování si učiva.
Konkrétní změny:
ANGLICKÝ JAZYK
Úroveň B1 - učivo rozšířeno o konverzační témata: Naše škola, Evropská unie, Liberecký region,
Politický systém anglicky mluvících zemí, Naše město, Průmysl anglicky mluvících zemí,
Zeměkoule a podnebná pásma, Životní prostředí
Úroveň A2 maturitní obory - učivo bylo zredukováno o 2 lekce v každém ročníku.
Úroveň A2 učební obory - učivo bylo zredukováno o slovní zásobu a gramatiku, kterou žáci
nepotřebují pro svoji profesi.
NĚMECKÝ JAZYK
Úroveň B1 – v 1. ročníku učivo zachováno podle původních ŠVP – opakování ze ZŠ, ve druhém
ročníku učivo zkráceno o učební bloky Fakta a svědkové času, Vize budoucnosti,
Partnerství a charakteristika člověka – zařazeno do 3. ročníku. Ve třetím ročníku učivo zkráceno o
učební bloky Životní prostředí, Německo a Němci, Svátky a zvyky, Česká republika, Moje město,
Sport – zařazeno do 4. ročníku. Ve čtvrtém ročníku učivo zkráceno o učební bloky Člověk, Bydlení,
Škola, Rodina a přátelé, Jídlo, Nakupování, Cestování, Zdraví – těmto tématům se již učebnice
Direkt věnuje v 1. – 3. dílu.
Úroveň A2 – učební obory – v 1. ročníku učební blok První kontakty – vynecháno téma
Budoucnost, učební blok Lidé – vynechány názvy národností, přidány názvy hlavních měst, učební
blok Rodina – vynechány životní etapy, učivo zaměřeno více na názvy
členů rodiny, učební blok Bydlení – vynechány představy o bydlení, přidány názvy typů
bydlení. Ve druhém ročníku v učebním bloku Můžeš mi prosím pomoct – vynechány kontakty
s postiženými (vzhledem k obtížné slovní zásobě), učební blok Nové tisíciletí – vynechány známé
osobnost, přidán jednoduchý popis vybraných světových událostí, učební blok Zdraví – vynechány
zdravotní problémy, přidán jednoduchý rozhovor u lékaře, učební blok Auto a doprava, nehoda –
vynechány dopravní předpisy. Ve třetím ročníku v učebním bloku Práce a povolání – vynechána
nezaměstnanost.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
49
Německý jazyk 2 – úroveň A2 -učivo bylo zredukováno pouze na 6 lekcí v každém ročníku, tak,
aby žáci upevnili své jazykové dovednosti a mohli v budoucnu na tyto vědomosti navázat.
Závěr
Z hlediska obou zúčastněných škol lze projekt "Modernizace výuky technických škol
Libereckého kraje prostřednictvím inovací ŠVP a kurikula“ (dále jen „projekt“), hodnotit kladně.
Výsledky a hodnocení jednotlivých aktivit, které byly v projektu realizovány, jsou provedeny vždy
na konci jejich popisu.
Celkově je nutné zdůraznit, že význam celého projektu spočívá především v tom, že
vzájemnou spoluprací škol lze dojít k efektivnímu naplňování klíčových kompetencí daných
rámcovými vzdělávacími programy pro jednotlivé předměty a obory.
V průběhu trvání projektu došlo také k lepší provázanosti školních vzdělávacích
programů nejen v rámci jedné školy, ale dvou velkých technických středních škol na území
Libereckého kraje, tvorbě obsahově blízkých komponent a uspořádání výuky všeobecně
vzdělávacích předmětů v jedné úrovni. To vše je základem pro lepší horizontální průchodnost žáků
z oboru do oboru, což bylo dosud realizováno jen v rámci jedné školy.
Projekt měl také značný význam z hlediska jeho uplatnění při inovaci výuky a změnách
školních vzdělávacích programů obecně. V obou školách ovlivnila realizace projektu výuku ve
všech oborech, které se ve školách učí, ne pouze v oborech zařazených do projektu. O této
alternativě rozhodlo vedení projektu hned v počátku jeho realizace a hlavním důvodem bylo co
nejvíce podpořit horizontální průchodnost mezi jednotlivými obory. Z hlediska úrovně znalostí
žáků, kteří jsou na technických školách přijímáni ke studiu, je potřeba průchodnosti mezi obory
stále aktuálnější.
V projektu byla ověřena skutečnost mimořádného významu vzájemných neformálních
hospitací učitelů. Tyto hospitace významně pomáhají při sebehodnocení a tvorbě nových
výukových schémat. Vzájemné konzultace učitele a hospitujícího pak u obou přispívá ke zlepšování
vlastního způsobu výuky.
Vzájemná setkávání sociálních partnerů s učiteli odborného výcviku a také s vedoucími
učiteli odborného výcviku přináší pro odborný výcvik žáků především poznatky o představě
sociálních partnerů působících na trhu práce o schopnostech a možnostech žáků studujících daný
obor. Tyto leckdy značně vysoké (přehnané) představy pak učitelé OV konfrontují s reálnou
skutečností danou schopnostmi žáků a možnostmi školy. Tento nemalý rozpor je ale možné při
vzájemné spolupráci zmírňovat a při výuce se soustředit na základní a trvalé potřeby a nároky
sociálních partnerů působících na trhu práce.
V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že vytvořený projektový web a tato metodika
poskytují jiným středním školám model, návod nebo jen inspiraci k vzájemné dvoustranné nebo i
vícestranné spolupráci při zlepšování ŠVP, především vylepšování forem a způsobů výuky.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
50
Přílohy
Příloha č. 1 – Externí evaluace Liberec
Příloha č. 2 – Externí evaluace Jablonec
Příloha č. 3 – Dotazník pro žáky – externí evaluace
Příloha č. 4 – Dotazník pro učitele – externí evaluace
Příloha č. 5 – Dotazník pro rodiče – externí evaluace
Příloha č. 6 – Test ČJ čtyřleté obory
Příloha č. 7 – Test ČJ tříleté obory
Příloha č. 8 – Test M čtyřleté obory
Příloha č. 9 – Test M tříleté obory
Příloha č. 10 – Test F čtyřleté obory
Příloha č. 11 – Test F tříleté obory
Příloha č. 12 – Dotazník pro žáky
Příloha č. 13 – Dotazník pro rodiče
Příloha č. 14 – Dotazník pro učitele
Příloha č. 15 – Analýza dotazníkového šetření Liberec
Příloha č. 16 – Analýza dotazníkového šetření Jablonec
Příloha č. 17 – Plán reformy kurikula Liberec
Příloha č. 18 – Plán vertikální a horizontální prostupnosti Liberec
Příloha č. 19 – Plán reformy kurikula Jablonec
Příloha č. 20 – Plán způsobu pilotáže Liberec
Příloha č. 21 – Plán způsobu pilotáže Jablonec
Příloha č. 22 – Produkt s komponentou ICT Liberec
Příloha č. 23 – Produkt s komponentou ICT Jablonec
Příloha č. 24 – Produkt s komponentou ŽP Liberec
Příloha č. 25 – Produkt s komponentou ŽP Liberec
Příloha č. 26 – Otázky k hospitacím workshop
Příloha č. 27 – Formulář k hodnocení hospitací
Příloha č. 28 – Vyhodnocení hospitací Liberec
Příloha č. 29 – Vyhodnocení hospitací Jablonec
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.
51

Podobné dokumenty