Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje,

Komentáře

Transkript

Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje,
M Ě S T S K Ý Ú ŘAD I VAN Č I C E
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
odbor regionálního rozvoje
Č. j.
ORR-1752/08-SÚ-Ho
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Fax:
Datum:
František Horák
546419462
[email protected]
546451525
18. 8. 2008
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Město Ivančice, IČ: 00281859, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice
(dále jen "žadatel") podalo dne 30. 7. 2008 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
„Veřejné osvětlení Letkovice- Ivančice“
na pozemku parcel. č. KN 2020/1, KN 2076/11, KN 2076/19,KN 64/1, KN 2076/13 a KN 2025/1 kat.
území Letkovice, parcel. č. KN 542/1, KN 540/2, KN 543/2, KN 543/2, KN 540/11, KN 540/8, KN
540/12, KN 543/1, KN 548/5, KN 547/5, KN 3153/1, KN 3106/1, KN 3153/2, KN 557, KN 3106/1,
KN 556/1, KN 563, KN 564/3, KN 565/2 a st. 943 území Ivančice. Uvedeným dnem bylo zahájeno
územní řízení.
Stavba je rozdělena na dvě část 1. část – VO Letkovice ul. Říční, 2. část - VO Ivančice ul. Na Volvách.
Veřejné osvětlení je tvořeno souborem zařízení, které tvoří samostatný funkční celek a slouží
k osvětlování veřejných komunikací a prostranství .Stavba VO sestává z 19 ks betonových stožárů dl. 9
m a 19 ks venkovní výbojkové svítidlo typ IVC 70 S/j PC. Délka vedení 565 m, závěsný kabel CYKY(z)
4Bx10 mm2.
Stavební úřad Městského úřadu v Ivančicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební
zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje
k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
22. září 2008 (pondělí) v 9,00 hodin
v kanceláři MěÚ Ivančice, Odboru regionálního rozvoje
se schůzkou pozvaných.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu v Ivančicích, úřední dny: Po a St 8 17).
1
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí,
byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním
úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr
uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření
účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené
požadavky, se nepřihlíží.
Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění
úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu
stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo
opatření.
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč
tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1
stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj
pozemek nebo stavbu.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Ing. Josef Coufal
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce MěÚ Ivančice ,
včetně způsobu umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ……………………………
Sejmuto dne :…………………………
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
…………………………….
2
Doručí se doporučeně do vlastních rukou na doručenku:
Účastníci
Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice
Doručí se veřejnou vyhláškou::
Věra Vroeghová, Lužová 5, 613 00 Brno
Oldřich Sax, Přívrat 1402/18, 661 00 Brno
František Svoboda, Na Volvách 893/46, 664 91 Ivančice
Jana Svobodová, Na Volvách 893/46, 664 91 Ivančice
Povodí Moravy s.p., závod Dyje, Třebíčská 188, 675 71 Náměsť nad Oslavou
Telefónica 02 Czech Republic a.s., J.Babáka 11, 662 90 Brno
E.ON Česká republika s.r.o., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice
SELF Servis spol. s r.o., Pálavské nám. 11, 628 00 Brno
Jihomoravská plynárenská a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, B.M.Kuldy 20, 664 91 Ivančice
VAS a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 01 Brno
České dráhy a.s., Správa dopravní cesty Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
Drážní úřad, sekce stavební, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
ČD-Telematika a.s., Nezamyslova 20a, 615 00 Brno
Doruči se doporučeně na doručenku:
Dotčené správní úřady
ČR-HZS Jihomoravského kraje, Štefánkova 32, 602 00 Brno
MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančic
Ostatní – k vyvěšení a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup a k podání zprávy o datu
vyvěšení a sejmutí a datu zveřejnění:
MěÚ Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice
3

Podobné dokumenty

Zemní kabelová přípojka na pozemek parc. č. 2620/1 v k

Zemní kabelová přípojka na pozemek parc. č. 2620/1 v k Podle § 89 odst. 1 stavebního zákona musí být připomínky veřejnosti uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Veřejnost může nahlížet do podkladů řízení (stavební...

Více

standardy kvality spod

standardy kvality spod práce nestanoví žádný limit nejvýše připuštěného rozsahu pracovní pohotovosti. Základní zákonnou podmínkou pracovní pohotovosti je, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem na pracovní pohotovosti doho...

Více

1 ROK ČESKÉ HUDBY 2014 – doporučený výběr Změny vyhrazeny

1 ROK ČESKÉ HUDBY 2014 – doporučený výběr Změny vyhrazeny Festival 13 měst – Žďár nad Sázavou, Hustopeče, Rájec-Jestřebí, Kyjov, Ivančice, Bystřice nad Pernštejnem, Moravský Krumlov, Boskovice, Tišnov, Lysice, Náměsť nad Oslavou, Slavkov u Brna, Třebíč, H...

Více

Základní informace

Základní informace • Od roku 2006 na základě závěrů z Valné hromady • Zpracována studie spol. ZERA Náměsť nad Oslavou – analýza množství odpadů, návrh počtu nádob pro každou obec dle předpokládané produkce BRO, návrh...

Více

Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy

Opatření obecné povahy, Stanovení místní úpravy Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Ivančice a dále na elektronické úřední desce Městského úřadu Ivančice. Po sejmutí z úřední desky bude tato v...

Více

Studna_Kropackova

Studna_Kropackova Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce. K závazným stanoviskům a námitká...

Více

Upínací lavice FCP 2100/1 a FCP 2100/2 Systémové aplikace

Upínací lavice FCP 2100/1 a FCP 2100/2 Systémové aplikace • Potravinářská technika • Klimatizační technika • Letectví a kosmonautika • Výroba tepelných výměníků

Více