Zde - Muzeum Komenského v Přerově

Komentáře

Transkript

Zde - Muzeum Komenského v Přerově
ve školním roce
2016 - 2017
www.prerovmuzeum.cz
Milí čtenáři z řad váženého stavu učitelského,
držíte v rukou sešit s pestrou nabídkou edukačních programů, který pro školní rok
2016/2017 pečlivě připravily erudované muzejní pedagožky Muzea Komenského
v Přerově. Souhrnný přehled rozmanitých edukačních aktivit, odehrávajících
se na zámku v Přerově, na ornitologické stanici v Přerově a na hradě Helfštýně, Vám
na začátku školního roku předkládáme již posedmé. Vaše pravidelné návštěvy
a následné spokojené reakce žáků a studentů z Vašich škol nám dávají dobrou zpětnou
vazbu, že cesta soustavného oživování hmotných exponátů, výstavních sálů i muzejních
budov vede tím správným směrem. Věříme, že muzeum je společensky potřebným a ke
škole vhodným doplňkovým zdrojem informací pro plnohodnotný život.Víme také, že pro
děti je návštěva muzea vítaným zpestřením každodenního studia. Je vyzkoušeno, že
poznávání v muzeu mnohdy dokáže atraktivní a interaktivní formou nabídnout přímý, jinde
těžko dosažitelný vhled do teoreticky podávané problematiky. Mít možnost asistovat při
kroužkování ledňáčka, nést na hlavě tíhu helmy středověkého rytíře nebo si vlastníma
rukama vyrobit dřevěnou divadelní loutku, to jsou jen některé střípky z mnoha rozličných
příběhů, do kterých se u nás v muzeu mohou děti během vzdělávacích programů ponořit.
Pevně doufám, že Vás některý z nabízených programů jistě zaujme a že při jeho
absolvování zažijete se svými žáky mnoho radostných poznání.
Již nyní se těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Radim Himmler
ředitel Muzea Komenského v Přerově p.o.
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
Muzeum Komenského v Přerově, p. o. působí v regionu Přerovska v oblasti muzejnictví,
památkové péče a ochrany přírody. Převážná část muzea je umístěna na Horním náměstí
v centru Přerova v renesančním zámku. Součástí muzea je i středověký hrad Helfštýn,
známý rozvojem tradic uměleckého kovářství a ORNIS - ornitologická stanice
v Bezručově ulici v Přerově.
OBJEDNÁVKY
A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMECH
Pokud si z naší nabídky vyberete, objednejte se, prosím, na program předem telefonicky
nebo e-mailem. Kontakty jsou uvedeny dále u jednotlivých oddělení.
Závazná objednávka musí obsahovat:
datum a hodinu,
název programu,
ročník a počet žáků ve skupině,
vaše jméno, název školy.
Objednávejte programy s dostatečným předstihem.
Když se ze závažných důvodů programu nemůžete zúčastnit, zrušte objednávku
co nejdříve. Ke stejné situaci může dojít i z naší strany, o možných změnách Vás budeme
okamžitě informovat. Při vyšším než doporučeném počtu účastníků u jednotlivých
programů nemůžeme zaručit kvalitu programu (doporučený počet 20-25 dětí).
Při objednávání můžete získat podrobnější informace o programu, ptejte se!
Předem sdělte muzejnímu pedagogovi tyto důležité informace: výraznější poruchy učení
nebo chování, děti handicapované, možné zdravotní komplikace dětí (alergie, astma,
atopie, atd.). Pokud jsou součástí některého programu požadavky na materiál, pak na to
budete předem v nabídce i při objednávání účasti upozorněni.
Vstupné se hradí v hotovosti před začátkem programu.
Programy jsou krátkodobého i dlouhodobého charakteru. V ORNIS mohou probíhat
v interiéru i exteriéru, proto v případě nepříznivého počasí a v zimním období jsou nutné
vlastní přezůvky. Na programy probíhající v přírodě musí být účastníci vhodně obutí
a oblečení. Za kázeň a bezpečnost dětí zodpovídá po celou dobu návštěvy muzea
vyučující. Jeho přítomnost po dobu celého programu je nutná, jeho účast při hře vítána!
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
IKONY VÁM POMOHOU S VÝBĚREM PROGRAMU
cena
délka programu
celoročně
omezené období (jaro, léto, podzim, zima)
věková skupina
v exteriéru
zajíždíme s programem do škol
literárně zaměřený
o tradicích a zvycích
zaměřený na historii
hravý (využívá smyslové vnímání)
kontaktní (se zvířaty)
přírodovědný
hudebně zaměřený
dramaticky zaměřený
o zdravém životním stylu
artefiletika
zážitková pedagogika
podpora badatelského přístupu
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
Zámek Přerov, Horní náměstí 1, 75011
Mgr. Kateřina Tomešková, Ph. D.
mobil: 725 337 426, tel.: 581 201 929, nebo pokladna zámku 581 250 531
[email protected], [email protected]
www.prerovmuzeum.cz
Otevírací doba zámku:
celoročně, úterý – pátek 8-17 hod.
sobota – neděle 9-17 hod.
telefon: 581 250 531
„Každá naše muzejní expozice i výstava
prezentuje významná vzdělávací témata.“
Stálé expozice nacházející se v budově přerovského zámku jsou nositelkami širokého
vzdělávacího potenciálu. Značná část z nich je věnována tématice dějin českého školství,
především pak osobnosti Jana Amose Komenského. Kromě rekonstruovaných
historických tříd a kabinetů najdete v zámeckých prostorách také významnou expozici
Archeologie Přerovska, expozici Entomologie nebo Národopisu Hané.
Zájemcům o poznávaní historie pak zámek na Horním náměstí přináší příležitost navštívit
po celý rok nejen tématicky zaměřené expozice, ale také si vybrat z pestré nabídky
krátkodobých výstav a akcí, případně se zúčastnit různorodých kulturních pořadů nebo
odborných přednášek.
Naše edukační nabídka vychází z požadavků učitelů na podporu výuky podle
Rámcových vzdělávacích programů jednotlivých stupňů a typů škol i školských
zařízení. Aktivní účast na jednotlivých aktivitách během edukačních programů přináší
žákům a studentům řadu obohacujících poznatků a zkušeností. Vzdělání a prožitek
získaný touto formou je mnohem hlubší než pouhý pasivní příjem informací v rámci
klasické výuky. Prostřednictvím využití netradičních způsobů učení nebo muzejního
bádání v neformálním prostředí expozic a výstav přerovského muzea jsou školní děti
a mládež nenásilnou formou vedeny k pozitivnímu vztahu k našemu kulturnímu
a historickému dědictví. O vysoké kvalitě učebních aktivit přerovského muzea hovoří
i výsledky kvalitativního výzkumu opírajícího se o didaktické analýzy, které byly nedávno
zveřejněny v odborné monografii s názvem Otevřená klenotnice poznávaní (Tomešková)
nebo Vzdělávací obsah v muzejní edukaci (Šobáňová a kol.).
Více informací na www.prerovmuzeum.cz, záložka "Zámek”, sekce "Pro školy".
Uvádění pedagogických zásad ŠKOLY HROU do praxe a navazování dobrých vztahů
se školami je naším primárním cílem!
Za zvláštní připomínku stojí také dvoudenní celostátní odborná akce KOLOKVIUM
PŘEROV 2016 s názvem Jak pracuje tým, kterou zaštítili pracovníci edukačního pracoviště
Výstavního a programového oddělení Muzea Komenského v Přerově v úzké spolupráci
s AMG ČR, z. s. . Přerovského kolokvia, které proběhlo ve dnech 27. - 28. června 2016
se zúčastnili nejen muzejníci, ale také učitelé ze škol. Po třech letech se tak ve městě,
jehož historie je úzce spjata s významnými pedagogy k jakým například patří Komenský
nebo Blahoslav, uskutečnila v pořadí již druhá zásadní akce tohoto druhu.
Více informací na www.prerovmuzeum.cz
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
PROGRAMY
Jak k nám lovci mamutů "přiletěli dymníkem..."
(pro všechny skupiny návštěvníků)
Expozice archeologie Přerovska - procházka sklepním prostorem muzea, tematické
činnosti související s problematikou přežití člověka v prehistorickém období (výtvarnědramatické zaměření). V této stálé muzejní expozici se žáci všemi smysly seznámí se
způsobem života pračlověka, nahlédnou do sbírky archeologických nálezů z celé Hané,
nejvíce však z okresu Přerov. Jejich poznání bude navíc směřovat ke znalosti pravěkého
umění. Žáci taktéž proniknou pod pokličku práce archeologa. Při první návštěvě muzea
se stanou mladými badateli a slavnostně obdrží badatelské listy.
Dobrodružná výprava od lesklých kamínků
až ke zkamenělinám a ještěrům do druhohor
(pro MŠ, ZŠ)
Expozice Mineralogie aneb Dobrodružná honba za pokladem… vypovídá o tematických
činnostech v muzejním prostředí (převážně přírodovědného a výtvarného zaměření).
V této stálé muzejní expozici se žáci seznámí především s průřezem systému mineralogie
v návaznosti na geologický vývoj Země. Vyzkouší si práci restaurátora. Badatelské listy
předvídají cestu za velkým dobrodružstvím. Může se stát, že se mladí návštěvníci muzea
potkají mimo jiné také s pravěkými ještěry…
Veselá entomologie aneb příběhy ze života hmyzích
kamarádů (pro MŠ, ZŠ)
Expozice Entomologie aneb příběhy Ferdy Mravence a jeho kamarádů - tematické
činnosti v muzejním prostředí (s převážně přírodovědným a literárním zaměřením). V této
stálé muzejní expozici získají žáci nejen základní povědomí o dělení hmyzu, ale navíc se
dozví mnohé poznatky o skutečném životě malých hrdinů z knih pana spisovatele
Ondřeje Sekory. Řeč přijde také na práci opravdového vědce (zde konkrétně
přírodovědce). Navíc se všichni školou povinní na chvíli budou učit přírodopis v lavicích
jejich prababiček (ve šk. třídě z doby 1. republiky).
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
Lidové zvyky na Hané aneb Já mám malovanou
vestu,vestičku…
V prosinci navíc Vánoce na Hané (pro MŠ, ZŠ)
Expozice hanáckého kroje aneb malé vyprávění ze života dětí na moravské
vsi... Čtvero ročních dob, zvyky a tradice. Tuto stálou muzejní expozici žáci
navštíví díky zatoulanému Honzovi z loutkového divadélka. Společně se
budou žáci seznamovat s každodenním životem na Hané po celý rok. Naše
malé Hanáky čeká na závěr programu i slavnostní chvilka v tvořivé dílničce.
A co by na to všechno řekl pan kunsthistorik a pan etnolog?
Pohled na pravěkého člověka - umění prehistorického období
(pro studenty SŠ)
Taky si myslíte, že paleolitické umění vůbec neexistuje? Že předměty
vytvořené pravěkými lovci jsou primitivní a esteticky nedokonalé? Jste na
velkém omylu! Edukátoři Muzea Komenského v Přerově přichází
s odbornější variantou programu v expozici Archeologie Přerovska.
Uvedený lektorský program se díky kvalitním kopiím artefaktů úspěšně
pokouší odpovědět na otázku, proč člověka již v dávných dobách
obklopovaly různé materiály, ale jen jediný si vybral, opracoval a stvořil
z něj sošku. Během zážitkové prohlídky expozice se nabízí prozkoumání
tvarů a barev pravěkého umění, ale také se každý účastník programu může
snažit o odhalení jejich krásy či symbolického významu.
Hra na muzeum aneb Cesta pro mladé badatele
po stopách muzejní myšky (1.varianta pro MŠ a mladší žáky)
Žáci v roli mladých badatelů jsou ve zdech muzea vždy vítáni. Ale co se
stane, když se v zámeckých prostorách Expozice školní třídy z doby
Komenského omylem objeví polní myška? Vzhledem k tomu, že se naše
myška z archeologických vykopávek poblíž přerovského zámku
prokousala na počátek druhé desítky našich programů pro školy, tak
všechny příchozí malé návštěvníky čeká dobová třída plná herních aktivit.
Tyto souvisejí s nahlédnutím do přerovské historie, ze které pochází
tajemný koš se sýrem pro zatoulanou malou myšku a s předměty z doby, kdy
se k základům vzdělání dostali jen někteří a ve školních lavicích usedali jen
chlapci. Naší malé hrdince i dětem s bádáním přiběhne za odměnu
pomoci paní Komenská, která všechny přítomné nechá nakouknout
do tajemných prostor muzea.
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
Hra na muzeum aneb Co zahalil čas do pláště pana
Komenského (2. varianta pro starší žáky a studenty)
Ve stálé expozici Školní třídy ze 17. století může mladý vnímavý návštěvník nakouknout
nejen do života a díla Učitele národů, ale získat i základní vhled do světa tehdejších
preceptorů a scholárů. Během sledování vstupní filmové projekce k archeologickým
výzkumům poblíž přerovského zámku a neobvyklé badatelské práci na časové ose se
žákům a studentům otevře poznání s podporou historické představivosti. Jak asi vypadal
život kněze, učitele, myslitele a vědce v jedné osobě před bitvou na Bílé hoře a v období
třicetileté války? Jaký vliv měla studia a pobyt v Přerově na dílo Jana Amose Komenského?
Veselé příběhy ze staré školy (1. varianta pro
MŠ a mladší žáky)
Dospělým lidem se občas stává, že se zasní a najednou začínají vzpomínat na veselé
příběhy ze svého života. Budete se děti divit, co se ale děje v muzeu, když začne vzpomínat
na svůj život bývalý pan ředitel, paní ředitelová či paní učitelka. Tito už na první pohled
prazvláštní lidé (soudě dle podivných šatů, klobouků, brýlí, hůlky, deštníku, apod.) mají
však mnoho společného se školními lavicemi, ve kterých sedávali vaši pradědečci či
prababičky. A co se teprve před tabulí stane, když se doboví průvodci začnou ohánět
metličkou nebo rákoskou, hledají kalamář, diárium anebo někoho z vás například pošlou
pro břidlicovou tabulku či plivátko?
Od metličky k rákosce aneb Poučně - žertovné posezení
ve školních škamnech (2. varianta pro starší žáky a studenty)
Proč nás naši rodičové o něčem poučují? Jaká vůbec byla ta „jejich škola“, o které dodnes
s úctou hovoří? Vedou-li příliš často dnešní žáci či studenti podobné rozmluvy, pak je
nejvyšší čas zúčastnit ses nimi lektorské komentované prohlídky s aktivními prvky
v prostorách našich stálých expozic dobových školních tříd. Její poučně-žertovná forma
s posezením ve školních škamnech přivádí k poznání důležitých událostí z dějin českého
školství, především pak k pochopení dobové atmosféry školy v obdobích od 17. stol. a do
50. let 20. století. Z úst vážného pana ředitele, rozšafné paní ředitelové či excentrické paní
profesorky můžete zaslechnout kus spisovné mluvy, užít si školních zvyků, být vyvoláni
k tabuli, a pokud u sebe nemáte břidlicovou tabulku s řádně napsanou domácí úlohou,
můžete být potrestáni. Kdo nevydrží ani chvíli bez žvýkačky, tak už aby si pomalu
vygoogloval, co je to „plivátko“.
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
Pohádkové povídání o tajemstvích
přerovského zámku aneb Pojďte s námi objevovat historii!
(1.varianta pro mladší žáky)
Že kolem přerovského zámku chodíte běžně s paní učitelkou na procházku je hezké,
ale umíte k němu dojít i sami? A jestlipak, děti, taky víte, jaká tajemství ukrývají prostory
za jeho těžkými vraty? Myslíme si, že i nejmladší Přerovany, kteří s námi vstoupí
do muzejního světa pohádek a pověstí, bude dozajista zajímat povídání o tom, co se kdy
odehrálo v zámeckém tmavém sklepení nebo ve vysoké věži. Hravé putování
po připravených stanovištích, obohacených „o zapomenuté“,ale také tak trochu kouzelné
staré předměty, směřuje k plnění úkolů souvisejících s oživováním paměti našich předků.
A ve chvíli, kdy děti začnou samy považovat zámek za významné místo, kterým se jeví
bezpochyby pro většinu zdejších obyvatel, možná budeme překvapeni, že právě z jejich
úst zaslechneme útržky z lidového moudra. Kromě lecčehos nového se také třebas
dozvíme i něco strašidelného. Ale ať už budou dětská převyprávění z muzejního programu
o lesních bytostech, jezdcích na koni nebo o zlatém pokladu, vždy půjde o sdělování
velkého zážitku spojeného s odhalováním minulosti, který jim přinese nezapomenutelné
poznání….
Dobrodružné bádání nad tajemstvími přerovského zámku
aneb Pojďte s námi objevovat historii! (2. varianta pro starší žáky
a studenty)
Věž přerovského zámku se nad námi tyčí, ať už jdeme do školy, za nákupy, navštívit
přátele, zasportovat si nebo na procházku s pejskem. Většinou její existenci ani moc
nevnímáme. Povšimneme si jí snad jen tehdy, když přijíždíme domů z dovolené nebo
prázdnin. Kolikrát se už zdaleka těšíme na štíhlou siluetu dominanty našeho města. Umí
však naše dospívající ratolesti správně odpovědět, když se jich někdo zeptá na historii
zámecké budovy? Co vědí o původní výstavbě zdejšího hradu a jeho spletitém sklepení?
A jaká tajemství ukrývá travertinová kupa, na které stojí celé Horní náměstí?
S objevováním historie se může od předávání důležitých informací z oblasti nejnovějších
archeologických výzkumů dojít k převyprávění „báchorek“, které si o výjimečných
místech lidé rádi předávají z generace na generaci. Příležitost uvěřit příběhům
z minulosti nebo je moci vyvrátit na základě důkazů přináší účastníkům programu ze škol
řada připravených badatelských úkolů na cestě staletími po expozičních prostorách
muzea. Vyřešit během poučné hry edukační situace vzniklé v lapidáriu nebo
v zámeckém pokoji, znamená při hledání indicií zažít nejedno dobrodružství..…
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
Kam zmizela Filoména...aneb vyčůrat, pomodlit a spát!
Z koupelen a ložnic, aneb o čem se nemluví.
POZOR !!! KONČÍ 7.10.2016 (pro hravé návštěvníky všeho věku)
Aby mladý člověk mohl uspokojovat všechny své životní potřeby a cíle, musí splňovat
přinejmenším dva základní předpoklady: být zdravý a být vzdělaný! Výchova ke zdravému
životnímu stylu, především pak dodržování základních hygienických návyků a pravidel,
zaznamenává v českých zemích bouřlivý rozkvět od počátku 20. století – ruku v ruce se
zaváděním vodovodu a kanalizace. Přijetí aktivní účasti na edukačním programu k pilotní
výstavě přerovského muzea umožní dětem a mládeži tajně nahlédnout do koupelen
a ložnic našich prababiček. Učitelé si mohou být jisti, že půjde o zcela nezávadnou hru,
během níž žáci k jejich překvapení vstoupí do rolí vyšetřovatelů-pomocníků
prvorepublikového inspektora, pana Čipery. Podivné zmizení Filomény, služky
ctihodného úředníka pana Poupěte, pro vyšetřovatele znamená nejen prohlídku jejího
zázemí a pavlačových sanitárních zařízení, ale neobejde se ani bez prozkoumání
soukromých měšťanských pokojů a jejich intimních tajností. Za řádným vyšetřováním se
kromě plnění řady úkolů zaměřených na rozšíření školních poznatků z dané oblasti
a posílení hygienických návyků ukrývá nejeden nevšední zážitek.
Vánoce na zámku 2016 NOVINKA!
NOVINKA! (pro všechny zájemce)
V předvánočním čase přicházejí pracovníci Muzea Komenského v Přerově s nabídkou
nového muzejně-edukačního programu pro školy, který oživí výstavu Vánoce na zámku
2016. Malí návštěvníci si budou moci ve výtvarné dílně vyzkoušet svou kreativitu
a zručnost při zdobení tradičního vánočního pečiva - perníků. Komentovanou prohlídku
tzv. Zbořilova betlému doplní kolekce vánočních ozdob prezentující jednotlivé vývojové
trendy ve zdobení vánočních stromků, a to od roku 1900 až po současnost. Malé
návštěvníky jistě zaujme také sbírka historických hraček, které děti v minulosti nacházely
pod stromečkem. Štědrý večer a celé vánoční svátky patří k největším
a nejslavnostnějším okamžikům v roce, podle toho by také mělo vypadat oblečení,
v němž usedáme ke štědrovečerně prostřenému stolu. Výstava přiblíží slavnostní oděv
našich předků od konce 19. století až po současné reprezentativní oblečení.
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
Poklady z hanácké půdy aneb Jak se žilo u Kókalů
NOVINKA! (pro všechny zájemce)
LEKTOROVANÁ I SAMOOBSLUŹNÁ VARIANTA PROGRAMU!
Nový edukační program k pilotní výstavě přerovského muzea Poklady
z hůry, není určen jen rodákům, zájemcům o folklór a těm, co mají rádi "Hanó”, ale také
všem těm, kteří v této oblasti stále žijí... žáci a studenti budou mít příležitost se seznámit
s každodenním životem na hanáckém venkově asi před více než sto lety. Kromě
poutavého vyprávění, obohaceného o zpěv lidových písniček, budou účastníci programu
hravou formou přivedeni k přemýšlení o starobylých předmětech a významech jejich
původního využití, které byly před lety odloženy na půdu nejednoho zdejšího statku či
stodoly. Při plnění aktivit připravených ke skupinovému bádání budou moci na vlastní kůži
zažít, na jaké svátky a události se Hanáci těšili, z čeho se radovali... „No a včil bode asi
nélepši nechat teho plkání a řict, že Haná je nejbohatši kraj z celé Moravy. Máme toť všecko
co potřebojem. Šak k nám v klido dondite a uvidite....”
A na co jiného se můžete při plánování návštěv
přerovského zámku těšit?
Od září 2017, kdy bude u nás zahájena výstava Středověké a raně novověké zbraně
Přerovska,budeme zájemcům z řad školních skupin nabízet nový edukační program,
který zdaleka nebude zaměřený jen na poznávaní zbraní, výstroje a výzbroje bojovníků,
ale umožní žákům a studentům nahlédnout do života našich předků, žijících v době od 10.
do 17. století, tj. od Velké Moravy až po třicetiletou válku. S valnou většinou vystavených
artefaktů (vzešlých z nejnovějších záchranných archeologických výzkumů) se budou mít
účastníci edukačního programu nazvaného Dobrodružství bezejmenného rytíře a jeho
věrného štolby aneb Výlet (nejen) do středověku možnost seznámit úplně poprvé.
Prostřednictvím plnění úkolů v připravených interaktivních zákoutích ve výstavě bude mít
každý odvážný mladý muž nebo dívka jedinečnou příležitost vstoupit do lákavé hry
na minulost (například mezi rytíře do časů turnajů nebo mezi husity do období husitských
válek) a získat tak vedle poznatků také neobvyklý zážitek a nejednu zajímavou zkušenost.
NOVINKA!
Ve dnech 30. května, 31. května a 1. června 2017 se uskuteční vzdělávací akce
pro školní skupiny s názvem Velký den s opravdovým archeologem...
Ve dnech 27. června, 28. června a 29. června 2017 se uskuteční vzdělávací akce
pro školní skupiny s názvem Hurá do muzea za posledním zvoněním...
Obě uvedené akce budou mít podobu zážitkové hry, při níž se budou dětem
i mládeži věnovat zkušení lektoři/průvodci, muzejní pedagožka a odborní
pracovníci muzea. O podrobnostech k oběma akcím, včetně pokynů
k objednávání skupin, budete zavčas informováni prostřednictvím el. pošty.
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
Výstavy 2016/2017
Do 9.10.2016 Z koupelen a ložnic aneb O čem se nemluví – výstava
Do 2.10.2016 Nevšední umělec František Bílek – výstava
24.9.2016 - 31.3.2017 Komenský? Toho už jsme někde viděli!
Výstava představí tzv. druhý život Jana Amose Komenského s důrazem na běžně dostupné
předměty (pohlednice, známky, bankovky, odznaky, … apod.).
15.11.2016 - 15.3.2017 Opevněné sídliště z pozdní doby kamenné v Moravské bráně.
Svědectví archeologie o životě v Hlinsku u Lipníka nad Bečvou před 6000 lety.
29.11.2016 - 1.1.2017 Vánoce na zámku - výstava
31.10.2017 - 4.3.2018 Schváleno! Razítka, pečetě, typáře, městské znaky
Výstava návštěvníkům představí sfragistiku (typáře, razítka, pečeti) doplněná populárně
naučnou částí o základech heraldiky na příkladech městských znaků
na pohlednicích.
5.5.2017 - 1.10.2017 Houby, kam se podíváš! Výstava bude zaměřena na různorodé kresebné
zobrazení hub v minulosti a současnosti.
14.1.2016. – 19.3.2017 Učení nemá být mučení. Historické i současné vzdělávací trendy
na stránkách časopisu Komenský.
2.3.2017 - 31.5.2017 Příběhy hradů…
Komentované fotografie, perokresby a historické pohlednice evropských panských sídel.
15.9.2017 - 28.2.2018 Středověké a raně novověké zbraně z Přerovska.Výstava zaměřená
na ukázky středověkých až raně novověkých chladných a palných zbraní (militárií)
12.4.2016-15.11.2017 Poklady z hůry… a jak se žilo na Hané
Výstava přiblíží prostřednictvím zjednodušených stylizovaných rekonstrukcí různých staveb
a jejich interiérů rok na hanáckém venkově, a sice zhruba v době před 150 lety.
26.11.2017 - 7.1.2018 Vánoce na zámku.
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
ORNIS, ornitologická stanice
„O přírodě přirozeně a v přírodě...“
Bezručova 10, Přerov
Ing. Jana Kosturová, Mgr. Martina Hrazdirová
tel.: 581 219 910
[email protected]
www.ornis.cz
Otevírací doba ORNIS:
duben – říjen: pondělí – pátek 8-16 hod., sobota – neděle 9-17 hod.
listopad – březen: pondělí – pátek 8-16 hod.
jindy po dohodě
Programy pro školy realizujeme v prostorách expozice Ptáci ČR, probíhajících výstav
a v areálu přírodní zahrady (lužní les, jezírko, louky, záhony s ukázkami koření a léčivých
rostlin, venkovní expozice s krmítky, budkami a napajadly, ohniště). Součástí některých
programů jsou trvale handicapovaná zvířata ze záchranné stanice. Naše programy jsou
založeny na interaktivních metodách, jejich cílem je radost z objevování souvislostí,
vytváření vlastních postojů k problémům, mají probudit zájem a vybavit děti skrze prožitek
zkušeností do praktického života. Programy mají několik variant uzpůsobených věku
účastníků, jsou však v následující části brožury z úsporných důvodů popsány jen
všeobecně.
Informace k realizaci vybraných programů u vás ve škole (označené ikonou autíčka):
U přerovských škol je možné přijet a realizovat program ve škole i pro jednotlivé třídy,
u ostatních je podmínkou účast několika tříd v daném dni. Neplatíte však cestovné, jen
vstupné na programy dle počtů dětí. Preferujeme výuku venku, takže podmínkou
je i vhodné prostředí - školní zahrada, učebna, blízký park, atd.
Jana Kosturová a pracovníci ORNIS
se těší na setkání s Vámi a s Vašimi žáky
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
PROGRAMY
Jak semínka cestují (Program k sezónní výstavě Jak semena putují krajinou)
Na příkladech chráněných a ohrožených druhů rostlin Krkonošského národního parku
seznamuje žáky se strategiemi šíření rostlinných semen. Žáci se dozví, jak pomáhá vítr,
voda nebo živočichové, jak rostliny svá semena přizpůsobují pro pohyb. Mladší děti si
teorii ověří v pokusech, starší zpracují pracovní list. Pro mladší děti možnost doplnění
programu o semínkovou výtvarnou dílnu. Jen do konce října 2016 !
Pod kloboukem
(Program k sezónní výstavě Mykokosmos)
Děti se zmenší do velikosti skřítka a vypraví se do říše Fungi. Jak houby vypadají a rostou?
Prohlédneme si podhoubí i výtrusy, necháme houby vyrůst z vody. Děti se dozví, k čemu
jsou houby užitečné a jak je zpracováváme, které z nich jsou chráněné. V okolí stanice
budeme houbařit, naučíme se jak se správný houbař chová, navštívíme pana mykologa.
Podzim 2016 , s výstavou duben až říjen 2017. POZOR ! PŘI NÁVŠTĚVĚ PROGRAMU
ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ NA SOUBĚŽNOU VÝSTAVU HOUBY KAM SE PODÍVÁŠ
OD 5.5.-1.10. 2017 PROBÍHAJÍCÍ NA ZÁMKU. Houby na nástěnných obrazech a ve
filatelii, kresby hub, kvízy, hravý koutek.
Ptáci
Program probíhá ve stálé expozici Ptáci ČR nebo v naší zahradě. Co víme o ptácích? Čím
se liší od jiných zvířat a jak je poznáme? Kolik druhů ptáků žije v České republice? Žáci
sami určí rozlišovací znaky třídy ptáci (stavba těla, vzorky kostí, peří, vajec a hnízd).
Seznámí se s odlišnostmi jednotlivých řádů, které jsou dané způsobem a místem života.
Poslechnou si ptačí koncert a určí sólisty orchestru. Součástí programu je ukázka odchytu
a kroužkování ptáků v terénu.
Na návštěvě v záchranné stanici
ZDARMA
Dětem je zprostředkován kontakt s živým zvířetem, budou moci sledovat jeho chování,
případně se ho i dotknout nebo alespoň asistovat při jeho krmení či péči. Dozví se, jak
zvířatům účinně pomáhat a kdy je naopak zásah nežádoucí, jak zamezit zraňování zvířat,
jak je nutné chránit zvířata i s jejich biotopy.
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
Stromy 1
Program probíhá v areálu přerovského parku Michalov, lze jej modifikovat
i pro výuku pouze v interiéru. Děti se hravou formou seznamují se stromy,
věnují se různým aktivitám – morfologie,prožitkové aktivity, výtvarné
aktivity, pracovní listy atd. Připravené aktivity je možné si zapůjčit
v krabicích se všemi pomůckami do školy na jednorázovou vlastní
realizaci (poplatek 200 Kč).
Stromy 2
Poznávaní základních druhů listnatých a jehličnatých stromů v parku
Michalov podle charakterických rysů. Procházka parkem Michalov
s průvodcem, ukázky stromů, dřeviny introdukované a zahradnické
kultivary, zajímavosti. V případně zájmu seznámení s historíí parku. Vše
doplněno o vzorky dřeva, plodů a semen.
Ježkův rok
Kdo to dupe ve večerní zahradě? Bodlinatá koulička je jistě jeden
ze dvou druhů ježků žijících v ČR (ukázky živých zvířat). Žáci se dozví, proč
je důležitá jejich ochrana, a jak pomoci těm, kteří na podzim nestihli dorůst
do potřebné velikosti. Řekneme si, čím jsou užiteční, jak žijí, a jestli si
opravdu pochutnají na jablíčku. Možná prohlídka záchranné stanice
a adopce nedorostlého ježka do školní třídy na zimu.
Jen v měsících říjen, listopad, dle aktivity ježků i v prosinci.
Zimní
O ptácích na krmítku a ptačím životě v zimě. V ptačí zahradě si děti
prohlédnou různé druhy krmítek. Ukážeme si, jaké druhy potravy nabízí
ptákům zahrada a co patří nebo nepatří do krmítka. Každý si vyrobí
pro ptáky zvoneček ze semínek, malí si poslechnou pohádku
a dokreslí obrázek, starší vyluští kvíz. Součástí programu je
odchyt a ukázka živých ptáků. Jen v měsících listopad až únor.
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
Putování k jesličkám
Zodpovíme na otázku, kde je původ Vánoc a proč je slavíme. Jako poutníčci časem
projdou děti od počátku adventní doby přes různé svátky až k samotným Vánocům.
Seznámí se s postavami různých svátků, se zvyky a tradicemi. Zazpíváme a zahrajeme si
koledy, vyrobíme některou z tradičních vánočních ozdob.
Jen v období adventu 1.- 20. 12. 2016
Sovy do škol
Žáci se seznámí se životem nočních dravců - sov, jejich hlasy a projevy. Dozví se, kolik
a jakých druhů sov žije v České republice a jak postupovat při nálezu zraněného
živočicha. Znalosti si prověří jednoduchým testem. Součástí programu jsou živé
handicapované sovy ze záchranné stanice ORNIS.
Jarní
Program o ptačím životě v jarním období. Nastává čas návratu stěhovavých ptáků,
namlouvání, stavění hnízd a obsazování ptačích budek…a malé hladové krčky se natahují
z hnízd a rodiče se mohou ulítat. O tom všem si vyprávíme v tomto programu a ukazujeme
na příkladech ve venkovní expozici. Program je doplněný hrami a každá skupina si odnáší
svoji vlastnoručně vyrobenou ptačí budku. Jen v měsících březen, duben a květen.
Ejhle, žába!
Ukážeme nejen živé žáby, ale i jiné druhy obojživelníků, žijících na našem území. Řeč
ale bude především o žábách, seznámíme děti s jejich vývojovými stádii, životem,
předvedeme jejich hlasy. Každoročně obrovské počty žab zahynou při migraci pod koly
automobilů, proto si ukážeme, jak tomu lze zabránit a jak vůbec žáby chránit.
Přesný termín vyhlašujeme vždy na jaře podle aktuálního stavu počasí
(předpokládaný termín duben), pro přesný termín sledujte www.ornis.cz.
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
Bylinková zahrádka
Děti se seznámí s několika druhy léčivých rostlin, zapojí v jejich poznávání
zrak, čich, hmat i chuť. Každou bylinku najdeme v našem bylinkovém
záhoně a nebo na louce. Z posbíraných bylinek si uvaříme
a ochutnáme čaj, povíme si o dalším využití léčivých rostlin, jejich sběru
a uchovávání. Jen v dubnu, květnu, červnu, září a říjnu.
Ptáci zemědělské krajiny
Žáci se seznámí s pojmem zemědělská krajina a jejími proměnami
v čase. Na ukázkách 4 vlajkových druhů ptáků vysvětlíme důvody jejich
ohrožení. Pomocí myšlenkové mapy zjistí souvislosti mezi biodiverzitou,
stavem krajiny a způsobem hospodaření v ní. Navrhnou řešení a seznámí se
s podporou pro šetrně hospodařící zemědělce.
Po přednášce exkurze do terénu. Nejvhodnější termín jarní měsíce!
Jak chráníme naše ptáky
Přednáška s prezentací a ukázkami praktické ochrany ptáků – ptačí budky,
krmítka, pítka, příklady negativního působení - elektrické sloupy, větrné
elektrárny, lanové mosty, skleněné plochy, trávení apod. Seznámení
s legislativou, mezinárodními dohodami, územním plánováním. Jak se
zachovat v případě nálezu zraněného živočicha.
Kroužkování a výzkum ptáků
Přednáška ornitologa s prezentací a aktivitami k tématu tahu ptáků, jejich
sčítání, etologie... V případě vhodného prostředí a počasí ukázka kroužko
vání ptáků v terénu.
DALŠÍ NABÍDKA AKCÍ
Nabídka exkurzí pro školy a jiné zájmové skupiny:
•Exkurze na ornitologicky zajímavé lokality - Tovačovské a Záhlinické rybníky
•Výukové programy “na klíč”
•Konzultace a spolupráce na vašich školních projektech, vedení a konzultace prací
2. 10. 2016 Den zvířat v ORNIS
3. 10. 2016 Vytváření “koberce“z plodů na Náměstí TGM v Přerově, 10-16 hodin
20. 10. 2016 Den stromů (9.00 - 15.30 v parku Michalov v Přerově)
21. - 22. 10. 2016 Oslavy lesa na Flóře (stánek ORNIS v Rudolfově aleji v Olomouci
4. 11. 2016 Okresní kolo vědomostní soutěže ČZS Mladý zahrádkář
leden 2017 Okresní kolo výtvarné soutěže ČZS na téma zelenina plná vitamínů
duben 2017 Den Země
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
HELFŠTÝN - Programy pro mateřské a základní školy
Novosady 333, Týn nad Bečvou
tel.: 581 702 030 (pokladna), 581 797 093 (správa)
[email protected], [email protected], www.helfstyn.cz
Otevírací doba na hradě Helfštýně
v březnu a listopadu jen v sobotu a v neděli 9-16 hod.
v červnu, září a říjnu od úterý do neděle 9-17 hod.
v červenci a srpnu od úterý do neděle 9-18 hod., od prosince do února zavřeno.
Povídání o Helfštýně pro nejmenší
Pro žáky prvního stupně ZŠ vznikl animační sešit, se kterým se prohlídka hradu změní
v dobrodružství plné úkolů, hádanek a zajímavostí. Sešit představuje významné
helfštýnské rody, hradní pověsti i něco málo o kovářském řemesle. Děti s ním můžou
pracovat během komentované prohlídky přímo na Helfštýně, nebo po návratu do škol
s pomocí učitelů. Ke zvládnutí všech ůkolů stačí trocha pozornosti, zvědavosti a také
ostrouhané pastelky . Na zábavné luštění se těší průvodce sešitem - černý pes Friduš.
Animační sešit je pod názvem Povídání o Helfštýně pro nejmenší k dostání na pokladně
a v prodejně suvenýrů na II. nádvoří.
Tvořivé dílničky a loutkování pro nejmenší
Program zahrnuje výtvarnou dílnu, během níž si děti pod vedením lektora vytvoří
tématické loutky pro vlastní představení. Studio Bez kliky zahraje sérii pohádek a příběhů
z helfštýnské minulosti. A jak dopadnou? O tom můžete rozhodnout sami. Akce trvá od
úterý 30. května do pátku 2. června. Bližší informace a rezervace na: www.bezkliky.eu
O Bajajovi
Společnost Faber upravila klasickou pohádku na představení plné žonglování,
jezdeckých dovedností a legrace. Na jejím konci je víc než jasné, že dobro a láska musí
zvítězit. Termín vystoupení je plánovaný na druhý červnový týden. Veškeré informace
naleznete na: www.faber.cz
Den s Karlem IV.
Společnost Faber ve svém vystoupení představuje běžný den slavného panovníka od
ranního vstávání a oblékání přes stolování až po jízdní dovednosti na koni. S historií se pak
seznámíte doslova na vlastní kůži v dílnách, které jsou součástí programu. Panovníkova
družina Vás naučí česat vlnu, mlátit obilí či zacházet s mečem. Veškeré informace
naleznete na: www.faber.cz
Helfštýn dětem během celého roku
Správa hradu v průběhu návštěvnické sezóny připravuje celou řadu kulturních akcí,
během jejichž programu myslí i na nejmenší. Pravidelně otevírá výtvarné dílny
a rukodělná stanoviště. Akce však zpravidla připadají na soboty a neděle, než pro školní
výlety jsou tak vhodné spíš pro rodinné návštěvy. Seznam všech akcí najdete v tištěném
kulturním kalendáři hradu Helfštýn i na hradním webu: www.helfstyn.cz
Lanové bludiště
U parkoviště provozuje (cca 200 metrů pod hradem) Outdoor centrum Helfštýn lanový
park s řadou dalších pohybových i dovednostních aktivit. Návštěvu kulturní památky tak
můžete naplánovat jako celodenní výlet, během kterého osvěžíte tělo
i ducha. Kompletní informace o lanovém bludišti najdete na: www.outdoor-helfstyn.cz
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
www.prerovmuzeum.cz
Muzeum Komenského v Přerově školám ve školním roce 2016/2017
Na shledanou
v muzeu !
Vydalo Muzeum Komenského v Přerově p.o.
v roce 2016
Muzeum Komenského v Přerově je příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou Olomouckým krajem.

Podobné dokumenty