Mudr Hamer o své rakovině

Komentáře

Transkript

Mudr Hamer o své rakovině
r
ll
ll,,
lr I i,\''
ffiffi
[email protected]
ffi&ffi
ffiffiW
PAťdIKU II
Minim€lli,ui,"
B--b{
&
"Ě
fl"
'tr
ě" Áffi eBs*&-
Tt'
{-:ffi šŘ&Ř
e $
ffi ď#* #H{b
&řď ffi ffi&tr
,,Milí přátelé, vóžení kolegové,
je pro mě yelkou ctí obdarovat vás
největším dqrem, jaký bohové kdy
lidstvu dali. Jsem prezidentem tohoto
kongresu, ale momentálně sedím ve
Francii ye vězení za ,navádění k aplikaci German ]ýew Medicine' _ tak
zní ofciální obvinění a rozsudek.
Strávil jsem ve vězení osm a půl
měsíce, než konečně proběhlo soudní
přelíčení.V minulosti, v r. 1986, odvolali mou aprobaci ,z důvodu od-
mítánízříci se svého veřejně hlástného železného pravidla rakoviny
(tj. prohlášení o psychosomatickém
původu rakovinných onemocnění _
pozn. red.) a pro neochotu konvertovat na trldičnímedicínu'. Už 24
let jsem pronásledován, napadán,
stíhán a dvakrát jsem byl ve yězení, i když jsem neudělal nic zlého _
jenom to, že jsem znovu odhalil tuto
nódhernou novou medicínu s pěti
b
iolo gický mi zókony p ř íro dy ! Léčbu,
Mária Majerová
"&''g
ffi
K3gil6 ruffi
-
která vždy existovala a existovat
bude. Toto je, dómy a pánové, celý
nůjzločin!"
Těmito slovy uvedl v květnu 2005
svůj příspěvek Pět biologických zákonů nové medicíny, ve kterém Dr.
med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer
představil převratnou teorii (tzv.
German New Meclicine
_
Německou
Základní problém v našem myšlení
tkví v tom, že 1500 let jsme v Evropě
praktikovali symptomatickou medicínu. Usilovně a ortodoxně jsme
všechno třídili nQ ,benigní' a ,maligní'-: rakovina je zhoubná, mikrobi jsou nepřótelé, špatná je teplota
i únava, rovněž všechny takzvané
,Symptomy nemocí' považujeme za
škodlivé a musejí být proto vykořeněny jako hřích!"
novou medicínu) na 1. mezinárodním kongresu doplňkové a alternativní léčbyrakovinových onemocnění r.e španělskémMadridu.
A dáIe pokračoval:
,,Jak za chvilku uvidíte, takzvané
nemoci, jak jsme je chápali doposud,
vlastně neexistují. Přesněji řečeno,
jsou to vlastně jedinečnéúčelovébiologické programy přirody. A ty se
nemají léčit,terapií', ale je třeba nechat je proběhnout jako součást evoIučníhoprogramu, protože mají vždy
svůj konkrétníbiologický smysl (pátý
biologický zákon).
!' Č[itl jL *[nMÁi{
,.". l'1.' ".t1. ; r t :',',:',1 ii'
f ak udává autor' metoda je zalo) zerla' na přísne védeckémzáklade
I
a je aplikovatelná na všechna v me-
dicíně známá onemocnění: na kterémkoli 1ékařském případu je moŽné
odzkoušet a potvrdit jejích pět biologických zákonů. Německá nová
medicína vychází z toho, žekaždá
nemoc je psychosomatického pů-
vodu _ konkrétní náhlý enocionální šok' konflikt' který čiověku
]3
5r'Ě t (' n'r t tt
20
2009
u všech _ podobně jako v jeho
pří
padě _ vzniku nádoru předcházel
náh ly. m imořád ně Šokujícízázitek'
Dr. Hamer tento šok označil jako
Syndrom Dirka Hamera na památku
svého syna, který ho k výzkumu in
spiroval. ZkoumaI tomografické
snímky mozku svých pacientů a oclhalil, že tento vnějšípodnět vytvoří v mozku ohnisko a poté kaŽdá
nemoc _ nejenom nádory _ je řízena
z konkrétního místa v mozku. Zjištění, Že toto ohnisko je pozorovatelné
Zastihne nepřipraveného (první biologický zákon) a projeví se v psychice, mozku a v určitémorgánu.
Druhý biologický zákon říká, že
kaŽdé onemocnění _ za předpokladu, Že se konflikt vyřešil _ má
dvě Íáze, kterými procházi z aktivní
fáze konfliktu do ozdravného pro_
cesu. Celý vývoj můžeme sledovat ve
třech úrovních(psychika _ mozek orgán) současně, společně s ontogeneticky (= embryonálním vývojem)
určenými změnami struktury tkání
v orgánech (třetí biologický zákon)
i vývojově danou ťrčastímikrobů
na tomto procesu (čtvrtý biologický
zákon). Tyto dva zákony vycházejí
z poznatku' Že kaŽdý organismus ve
fázi embryonálního vývoje vzniká
tří základních zárodečných (mozkových) vrstev; z nich se dá1e vyvíze
její jednotlivé orgány a systémy těla
i rozmanité mikroorganismy, které
spolupracují při ozdravných procesech a jsou jimi po celou dobu své
existence Íízeny. Na základě pochopení této souvislosti je moŽné vyslo-
14
V
l f,r Á i'L]
20 2009
i]
tr'
Celý tento proces má podle biologických zákonů Dr. Hamera předurčený
průběh a především konkrétníbiologický smysl (pótý biologický zákon).
|e zde tedy v činnosti vědecky dokazatelný systém předurčení, podIe
kterého _ pokud je známá situace
na jedné úrovni, je moŽné z ní odvodit stav na dalších dvou úrovrrích.
A právě tento systém předvídate1nosti
odlišrrje pět biologických zákonů Ně-
mecké nové medicíny od mnoha jiných teorií konvenčního lékařství.
:
.
:'
.' ..
:
.. -L,tl-ri:;.i.'
T) n. 18. srpna 1978 Dr. Ryke Geerd
l-,/ Hn...' primár interního od-
dělení onkologické kliniky Univerzity v Mnichově v Německu, obdrŽel šokujícízprávo, Že jeho syn
Dirk
byl postřelen. V prosinci 1978 Dirk
následkům zraněni podlehl. o několik měsíců pozdéji Dr. Hamerovi
diagnostikovali rakovinu varlete.
Poněvadž doposud nikdy nebýva1
váŽně nemocný vznik nádoru si dai
vit předpoklad. kde se v organismu
určitý konflikt projeví nebo projevil,
případně zpětně _ podle toho, kde
nastal problém _ určit' jaký konflikt tuto změnu způsobil. I ohnisko
do spojitosti
v mozku reflektuje probíhajícízměny.
kologických pacientů. Zjistil, že
s
tragickou ztrátou svého
syna.
Dirkova smrt a vlastní zkušenost
s rakovinou přiměly Dr. Hamera
zkoumat osobní příběhy svých on-
pomocí technického zař ízeni, bylo
natolik překr.apivé, Že vyvoialo bouři
nevole mnohých radiologů. K jejich
námitkám, že jde o optický jev zptl'sobený přístrojem, byl vyzván i výrobce diagnostického přístroje, firma
Siemens' aby posoudil soustředné
kružnice, kterými se toto ohnisko na
snímku projevuje. Výrobce optický
jev l. r. 1989 vylouči1' Navzdory tomu
j sou tomografi cké snímky zobr azující
tento jev naclále předmětem kritiky,
výsměchu a podezření z falšování.
Dr. Hamer výsledky své práce představii na lékařskéfakultě univerzity
v Tůbingenu' kde medicínu vystudoval, ještě jako svoji disertačnípráci.
Ale univerzita _ přestoŽe je ze zákona
povinna výzkum Dr. Hamera verifikovat _ to dodnes odmítá' V historii
univerzit je to bezprecedentní případ.
I přes několikeré urgence a soudní na-
řízeníse dlouhé roky stavěIa k této
otázce vyhýbavě. Podobně i oficiální
medicína odmítá potvrdit Hamerovy
objevy navzdory 30 vědeckým ověřerrím Ze strany nezávislých lékařů
a profesionálních organizaci. Jednou z institucí, která k tomu poskytla
NAKONECJSEM SI MUSEL POLO.
Žtt otAzru,ZDA NAŠECHÁPANí
A NAŠEPoJETíNEMocl NENí
Úpt-trtĚ
NESPRÁVNÉ - Z DŮVoDU
NAŠEHo NEPocHoPENí BloLoGlCKÉHo UČELU NEMoCl.
Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer, narozenlT' 5'
1935 v Mettrnannu (Německo), studova1medicínu a te''
ologii na Uníverzitě v Tůbingenu- }ako dvaadvacetiletý
úspěšně ukončil studium teologie, o 4 roky později pro-
móval i na fakultě medicíny (1962) abylmrr udělen diplom
doktora mediciny (1963): Po studiích získávalpraktické
zkušenostinarůzných:uníverzitníchklinikáchvNěmecku.'
Y ro,ce I97ZDr. Hamer završil svoji speciali zaci z l'nternímedicíny a pr1coval na univerzitní klinice v Tiibingenu jako internista pověřený péčí
o onkologické. pacienty. Současně vykonával i soukromou praxi společně
se svojí ňrrz"lt ou Sigrid.
osvědčil mimořádný talent při vylaié"áoí lékařských přístrojů.
(Hamer_
Mezi jinými vlastní patent na netťaumaticýnekrvavý skalpel
stůl,
masážní
a
chirurgii
skalpll), speciální pi1o nu kosti pro plastickou
nóáel
vyná1ezy přinesly dok_
merý qé uoiomatic}ry př.izpůsobuje liniím těia.
toru Hamerovi a jeho rodině slušnéfinančnízabezpečení'
.Ty1o
půdu, byla i slovenská Univerzita
sv.
Cyrila
a Metoděje v Trnavě, kde
byly výsledky výzkumu Dr. Hamera
demonstrovány a 8' _
ciálně verifikovány.
9.
záÍí 1998 ofi_
Lékařská fakulta univerzity v Tr-
navě testovala za přítomnosti kolegia
12 profesorů a přednášejících v On-
kologickém ústavu sv. AlŽběty v Bra-
tislavě a v onkologickém oddělení
nemocnice v Trnavě 7 pacientů s 20
specifickými příznaky. V oficiálním
stanovisku se uvádí:
Cílem bylo prokázat, zda lékařský
systém Dr' Hamera můžebýt ověřen
za pomoci vědecké metody tak, aby
bylo dokázáno' že jeho výsledky jsou
opakovatelné' V souladu s pravidly
,,Nové medicíny" byl kaŽdý jednotlivý
případ onemocnění testován v cca
100
různých aspektech. Z důvodu ne-
úplných výsledků lékařských testů
nebylo vždy hodnoceno všech 100
aspektů. I přesto zjištěný pravdivý
stav pacientů poukazoval na to, Že
všechny uvedené přirozené zákony,
me-
které jsou základem této ',NoVé
dicíny", jsou platné.
Tento systém byl testován současně
ve dvou konziliích. Podepsaní jsou
toho názoru, Že platnost tohoto sys-
tému byla prokazatelně potvrzena
s vysokou nrírou pravděpodobnosti.
Velml vysoko hodnotíme lidskost
Dr. Hamera, jeho etický a pečlivý
vztah k pacientťtm a nový holistický
přístup k nim' Po zváŽení všech
těchto faktorů jsme nabyli dojmu, Že
by se mě1a věnovat pozornost uvedení
,,Nové medicíny" podle moŽností co
nejdříve do praxe.
Trnava, 11.9. 1998
A přesto, zamítavé
stanovisko k verifikaci disertačnípráce
Dr. Hamera nakonec
schválil i německý
soud:
,,Dne ]2. březnq
2008 soudce spróvního
soudu v Sigmarin'
genu rozhodl, že Uni-
verzita v Túbingenu
(ač s pravní povinností) lékařské vý-
sledky Dr. Hamerl, předložené Lékař-
univerzity jako disertační
práce v roce ]98], není už povinna
ské fakultě
verifikovat."
,,'L:.,-
q
l.-:l
ljr :"n.ii; ' -
':'.1';''
T\ohled Dr. Hamera na rakovinu
.L'
n..oc
vůbec) jako na neŽádoucí, ale zákonitý důsledek lidského
smýšlení a jednání v první řadě na'
směruje pacienta z pasivní role oběti
(u
do pozice zodpovědného a aktiv'
ního přístupu k Životu. Spojitost
mysli a tě1a není ničímpřekvapivým'
Četnéstudie i dříve poukazovaly na
to, Že nádory a jiná onemocnění jsou
často důsledkem citové újmy po trau_
matické události. Tato skutečnost je
všeobecně akceptovaná zejména přívrŽenci celostní medicíny. Dr. Hamer
však ve svém výzkumu pokročil
o kousek dále. odhalením vznikajícíchohnisek v mozku a vyuŽitím
poznatků z embryologie poukazuje
na moŽnost celý postup předvídat.
Různorodé Životní situace mohou
způsobovat různéšoky, které v orga'
nismu dají vzniknout nejrůznějším
projevům ,,nouzového stavu", a to
odhadnutelným způsobem. V organismu probíhají změny v souladu
s potřebou, kterou prožítýšokvyvozpočátku často skrytě, nepoZorovaně, aŽ poté na sebe rozsah změn
upozorní. Proto Dr. Hamer zďírazňuje důležitostpoznání, Že nemoc
la1;
má dvě fáze (2. zákon), aby se právě
tato přehlíŽená aktivní fáze konfliktu
včas odhalila a moh1a řešit. Není to
tak jednoduché, jako se na první
pohled zdá. Často totiŽ jc1e o konflikty, kterých si č1ověk není vědom'
Zde je nový, citlivý přístup lékaře
jako člověka schopného empatie
a porozumění zřejmě mnohem důležitějšínež medikamentózní 1éčba'
Pomáhá pacientovi chápat' Že není
bezmocný nýbrž že jde o zákonité
15
5VĚ_] G!1'dLt
20
2009
t__,
ZDRAVI
I
můžemít za následek velmi silný
děje v souladu s vyššímpořádkem,
který se učímepoznávat a ve svém
nápor nepříjemných doprovodných symptomů S možnými váž-
jednání brát v úvahu.
Na rozdíl od zvířat, která proŽívají
přímébiologické šoky, např. náh-
nými komplikacemi, i kdyŽ častěji
Se pozorovatelné fyzické symptomy
objevují aŽ ve druhé, ozdravné fázi'
lou ztrátu svého území,ztrátu po-
Poněvadž psychika, mozek i odpovídajícíorgán v Žďy pracujísynchronně'
je nesmírně důleŽitéregulovat tento
tomka, neočekávanou hrozbu hladu,
smrteiný strach a další,myslčlověka
dokáže vnímat tyto biologické konflikty i v přeneseném významu: muŽ
při náhlé ztrátě domova nebo pra-
proces, případně ,,zmírnit" prudkost konfliktu ještě před jeho plným
vyřešením.
Za určttýchokolností je dokonce ka_
tegoricky přikázáno konflikt neřešit
aby se předeŠlo těŽké ozdravné krÍzi
(mozková příhoda, infarkt apod.).
covního místa můŽe trpět ',konfliktem Ztráty izemí"; ženský ,,konflikt
hnízda" se můŽe týkat nepohody
v rodině' ,,konflikt opuštěnosti" se
můžespustit nepředvídaným rozvodem či hospitalizací nebo odcho-
r-ILANTRCP ANIB*
NITVOR?
dem dítěte z domu; u dětí se objeví
po rozchodu rodičůnebo v případě
návratu matky do zaměstnání'
Vezměme si např. rakovinu p1ic:
biologickým konfliktem spojeným
s plícemi je ,,strach ze smrti", vyjádřený jako neschopnost dýchat. Pod
vlivem způsobenéhošoku (přičemž
není důleŽiÍé,zda je tento strach
r. Hamer ve smyslu svých pěti
biologických zákonů u onkologických pacientů nekompromisně
odmítal až doposud pouŽívanou
drastickou,'léčbď' pomocí chemote-
rapie a radioterapie. |e pochopitelné,
Že toto radikální stanovisko nemohlo
opodstatněný nebo ne) se buňky
plicních váčkůzačnou mnoŽit _ aby
se zvýšila kapacita plic a optimalizovala šance organismu na přežití'
Toto rozmn ožováníplicních buněk
a vznik nácloru není tedy neřízeným, nesmyslným procesem, ale
sloužípřesně určenému biologic-
_
zůstat bez odezvy oficiálních kruhů
síiícíútoky proti němu vyústily nako-
nec v obvinění z porušování Hippo_
kratovy přísahy a následné odejmutí
lékařskéhodiplomu.
Protože v přesvědčení o své pravdě
nadále radil onkologickým pacientům nepodstuPovat tradičníléčebné
kému účelu.
odhalený konflikt musí člověk
nejen vnitřně vyřešit, ale zavést
změnu do praxe - coŽ obnáší často
řešení s1oŽitých situací v mezilidských vztazích, kde je mnohokrát
t쎚ímoříškem právě postoj ostatních lidí, kterých se konflikt týká'
Po vyřešení konfliktu dá mozek
pokyn na zrušení,,stavu nouze" _
v tomto případě na zastavení rozmnoŽování a zároyei na likvidaci
těchto nadbytečných p1icních buněk
(nádoru). organismus sám je za ur-
16
SVĚT GRÁLU
20
2009
čitých podmínek (s pomocí příslušných bakterií) schopen zmnožené
buňky roz\ožit a zbavit se jich; tento
děj můŽe být podle okolností různě
dlouhý a můžebýt provázen dramatickými vnějšímiprojevy, jako jsou
otoky' bolest , záněÍ, horečka, výtoky
a hnis, společně s některými nádory,
tedy změnami v ohnisku v mozku,
které zhlediska konvenčnímedicíny
bývaj í identifi kovány j ako rakovinné
onemocnění.
V této souvislosti Dr. Hamer po-
važuje za nutné zd'iraznít, že uŽ
samotné řešení traumatické citové
zkušenosti (fáze aktivního konfliktu)
postupy, za toto nezákonné počínání byl několikrát uvězněný.
|ak je ziejmé, jeho filosofie zdraví
a nemoci má kromě nadšených následovníků i velmi vehementní odpůrce. Na internetových stránkách
můŽeme najít _ někdy vědecky důstojnou, jindy bulvárně nedůstoj'
nou _ ostrou kritiku kolegů' námitky a svědectví pacientů nebo
jejich příbuzných.
odborné lékařské kruhy kritizují
Dr. Hamera za nedostatečnou vě-
deckou serióznost a jeho postoj k nemoci jako k úče1ovémubiologickému
programu Přírody a také teorii pozitivní účastibaktérií na ozdravném
vítidenní'GNM seminář (v anglič-
nou a klinicky neprokázanou. Tato
tině),ve dnech 2z.
v Rakousku.
Pro evropská zájemce se chystáde'
procesu odmítajíjako nepodloŽe-
kritika však vyznívá velmi para-
doxně v situaci, kdy oficiální věda
všemoŽně bojuje proti tomu, aby
se tyto nové poznatky ověřily. Sám
Dr. Hamer využil všechny svoje fi_
nančníprostředky, aby vlastní poznatky šířil a jejich platnost dokázal.
|ak říká: ,,Dnem i nocí přemýšlím'
jak vám pomoci navzdory našim
vládcům, kteří se veškerou svojí
mocí zasazují o to, aby udrželi ra-
l
1il kolegy lékaře svým prohlášením,
Že rakovinné nádory netvoří meta-
stázy. Podle jeho poznatkůjde vždy
o souběh více konfliktních udáIostí,
které v organismu působía nachá-
zejí se v různých vývojových stadiích. Diagnóza ''rakovina" bývá
nezřídka jednou z nich. I v tomto
případějde o patovou situaci _vyžadují se k1inické clůkazy, avšak kdyŽ
chybí, není moŽné tuto hypotézu
uznat a uvést do praxe.
Dr. Hamer i jeho pokračovatelé
vŽdy kladou dŮraz na aktivní přístup nemocného ke svému problému: pacient se učíprostřednictvím pochopení souvislostí dospět
k vyřešení konfliktu, správně se
ro zho dovat
a převzít za
svá rozhodnutí ná1eži'
tou zodpo-
vědnost _ to
jsou základní
předpoklady
na cestě ke
zdraví. I to
však není
.
'.
;
zárukou, že nemoc pomine natrvalo - ohnisko v mozku je vlastně
paměťová stopa, kterou určité
30. srpna 2009
]u1evěr'ka přihtaše|: 31. července
2009.
organizátor: Caroline Markolin,
] ofieiální]ektorka German
Fh;D.'
]rJew
Medicíne' na plný úvazek, vy-
Školená a osvědČená Dr. Hamerem.
'' Žrje í lcanuáě' př"dnáší na víkenilových.seminářích GNM v Montre-
Dr ned, Mag; theol, fiyke GegrQ Hamer
álu'a.Vancouve'Iu.
a Caroline Markolin, Ph.D.
'
._,špravu;e ofi.ciální webovou stránku
GNM':
w\Mw-
kovinu jako nemoc, na kterou se po-
vinně umírá...!"
Navíc si však Dr. Hamer znepřáte-
-
žlvotníokolnosti rnohou opětovně
oživit (tomu Dr. Hamer připisuje
i tzv. chronické nemoci, alergie'
astma apod.). Pokud rozhodnutí
člověka ke změně nepramení z jeho
svobodné vůle a jestliŽe je neprovází trvalé úsilío jejich uplatnění,
není síly, která by pomohla - ai už
jde o zdraví' porozumění anebo jakoukoli změnu v Životě'
At uŽ je to tak či onak: současná
ťrroveň vědomostí a především informačníexploze mají za následek popření či potvrzení čehokoli _
rozum dokáže obhójit všechno. |e
nevyhnutelné věci bděle zkoumat;
naše poznání však potřebujeme paradoxně čímdál víc opírat o to lid-
geťrnannewmedicine.com
je poznávat a respektovat. A je nád-
herné, že i za cenu omylů a často bo-
lestných prožívánísmíme tyto láskyplné zákony stvoření zkoumat,
poznat a využívatpro dobro vlastní
i k uŽitku ostatním'
Mária l\4a1erová
l
[email protected]
ské v člověku - o náš vlastní cit a vy-
ciťovánípravé
podstaty věcí.
To má být im-
pulzem našich rozhod-
nutí. To je to,
co nazýváme
svob o d nou
vů1íčlověka.
Rozum nám
Zdroie:
.
Caroline Makro ln, Ph.D.:
.
Ventegodt
Dr. Ha
6/)AA7
S.,
Andersen N.J., Merrick l.: Ra-
tionality and lrrationality in Ryke Geerd
Hamer's Systern for Ho istic Treatment of
Metastatic Cancer - The scientiflcWorld.IOURNAL 5/2005 (www.thescientifi cworld.
umoŽňuje
chápat souvislosti a usměrňovat sVé
jednání, jehoŽ následky jsou předurčeny vesmírnými zákony. Máme
GNM
mer's Medical Paradigm - EXPLOREl
com)
.
www.germannewmedicine.com
.
www.pl har.com
17
sVĚT GRÁLt]
20
2009

Podobné dokumenty

podnikatelske lobby 2-2002

podnikatelske lobby 2-2002 chování. Komora finančníchporadců požaduje, aby tato profese se stala vázanou živností a byla vyžadována příslušná certiíikace. V kontrastu s česlqim zákonodárstvím uvádí komora slovenslof, zákon p...

Více

Radek Štěpánek plnil sny díky NADACI AGEL

Radek Štěpánek plnil sny díky NADACI AGEL šek mu předá sám Radek Štěpánek. Tenista využil příležitosti a po předání symbolického šeku na nový vozík, který se pro Josefa již vyrábí, si společně i s ostatními kolegy z týmu zahrál bocciu a zj...

Více

ZÁKLADY LITURGIE

ZÁKLADY LITURGIE neboť Bůh náleží zcela sobě a vše, co stvořil, stvořil pro sebe.441 Bůh je bytí přesažné p o výtce. Jsa nekonečný a nestvořený nutně vždy byl a vždy bude. Každý tvor má od něho své bytí. Kdyby živo...

Více