ceník Lineabeta ke stažení

Komentáře

Transkript

ceník Lineabeta ke stažení
012334563789
58
3
2
183
4
218
37
012234516578003991
577
831
61868
9/
54
/50128
908
8
13639958
68/53
2033528
3005
!"#!$%&'(('))*++,-.*+
!"#!$%&'(('))*++,-.*+
!"#!$%&'(('))*++,-.*+
!"#!$%&'(('))*++,-.*+
!"#!$%&'(('))*++,-.*+
!"#!$%&'(('))*++,-.*+
!"#!$%&'(('))*++,-.*+
!"#!$%&'(('))*++,-.*+
!"#!$%&'(('))*++,-.*+
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
831
$&)
$!*"&#
%&*#&
"#
%$')
+'(!!(
"#*","*&$%$("#').(
&%",,"&*'()
/&
!"#
$&$&"!#*
$%$(&0!#
'!(
*
11727374457137273744
67 jkg
fg
hig
831
*"% #&'(
l+$&)$*&%')&*+(!!
*+$&%$("#').(
,'&'(
)*&!/&!!"#
$&$&*!&+*$&%$&($0%#
5084575789:;<=9:;>8
?(#"@"#&"#&#(AB=C=DEEFG=HIJKLMN=OJKPFL=Q=RS=TT====
—7}™š
#V&@"#&W,""XYXZW(!!&$$"Z')"(,&=C=[=KNGF\K=]^]S=_=[=GJ\=HÌO= —7}™š
0 _U
=:IIJE=PFa=KFL
7 b"(!"#('#"'(A=C=cdEMNJI=HIJLF=Q=eS=TT
—7}™š
11727374457137273744
67 on
r 831
s"
')"$&&&%%,$(&!!'&'$&($"$#&
(#(
tu&
'+
&%,&&'&$("#&
s&
(#
u(!')&
%'%"?$
!(($!b'@&&$$($#(
xyz
{|z
—73˜™š
5084575789:;<=9:;>8
?(#"@"#&"#&#(AB=C=DEEFG=HIJKLMN=OJKPFL=Q=RS=TT====
—7}™š
=
C
=
[
=
K
N
G
F
\K
=
]
^
]
S
=
_
=
[
=
G
J
\=
H
ÌO
=
U
#V
&
@
"
#&
W
,
"
"
X
Y
X
Z
W
(
!
!
&
$
$
"
Z
'
)"
(
,
&
0 _=:IIJE=PFa=KFL
—7}™š
7 b"(!"#('#"'(A=C=cdEMNJI=HIJLF=Q=eS=TT
—7}™š
mnn
pnq
r67 +"(#'vw)"& r63 (!(&#&v'$&(
r63 ('"*(v&')&* —7}r™š
—7}r™š
—77}r™š
}67 +"(#'vw)"& }63 (!(&#&v'$&(
}63 ('"*(v&')&* W~ W
—7}™š
—77}™š
—77}™š
zz
} 831
b
((!*("!)
#&
$$(#(
%%%$(,,!&&!&'&$''(&&"#&
b&
"V&&#!
%!(',)(
#
$&%?$([email protected]&$$($("#&
#
(+#&(%'"!($'&$(#(
—7˜™š
€
ƒ…
‚ƒ„
‚…
831
?"$"& ((#"!'",$&(!(#&††X‡U#V&@"#&*(W&@@"(!!"""#X '?
$"*"V%!!"$"'(#&
*"!)††X‡W"&'&!"#X*"VV&&#'$!%!"$"'#
?
"$$(&&VŠ&
"V&&#!
!(,#
††X‡W"ˆ'&!X'$&"#
!,(&!!!')"
"&!%!"#
$"'(#&
‰"
#$
+&%"$"#
Œ&"$$((((+#&'()(
††$&†X†‡WXW"&@(!!,&"*(('!&#
X'$&!&*%&!#&
"$"'‹#(
•–
’“”
+"(#'(#('"&V'!"(((#'"vw)"& *(&ŽV')!"((#&
/t‰ŒWb‰‘
/t‰ŒWb‘‰U‰
† —7™š
ª7LVX«¬
ª7LVX«¬
ª7LVX«¬
##)$$%
&&'#(%)"!!"")*)*##%%%
"
!!#"!
%
#
+ !(),-(#-)!'"%.-#$%&'#))#")*#%#
/"
(
"
!
#
#
)
$
%
&
0%
!
1
"
)
2
#
%
%
3456789:4;<=>><[email protected]<A<8;[email protected]<D4;[email protected]
JX ,*"GHI(# JK ()!)#(#G*%#)
JKL *("G#(*I# 508M57N7OPQRSTPQRUO
#(("!(")#*"%#("(("#*)"("#)!#!#)'#()"#
VWXL 1""
)*#%%YTZT[\]^^T_`\abcdTefbeTga\Thi]^^T]jdTea\_ci]kjcT^a]eTdk^ecj^c\TTTT ª7V«¬
!"'#()"*("#)!!"#$%TZTSm_`cdThi]^^T^a]eTdk^ecj^c\T ª7rX«¬
VVWL l
`aidc\nToppTbi
!"'#()"()!)#(##)!!"#$%TZTqic]\Thi]^^T^a]eT
VVWV l
ª7rX«¬
dk^ecj^c\T̀aidc\nToppTbi
!"")*#%%#)!!"#$%TZTPa\_ci]kjcT^a]eTdk^ecj^c\T ª77rX«¬
VL `l
aidc\nToppTbi
VVrrVL s-,#(("%!(*#)"#((TZTPi]^mk_TmftcTga\Tefbe
ª7W«¬
xvw
uvw
VW 831
$ yz
1")()"("%"*"#)("&"(("#*)"("
s1"")%(##(&)"-%##)-I"
%'##*)*H"-('I
%(-)&#*I)
"#*,I)
)!{
!
s"%#((##)I
%(#)#()+#
*&#%%&('"#
)*I)""(
#!|#!!
1")())"%%"!*"(&%(}*)""
~177LK7MMN7~377LK7MM
VWJVX 508M57N7OPQRSTPQRUO
VVV €"#2"#$'(‚ƒ$(!!#%%TZToT^_\c„^T…†…pT‡ToT\]„TeifhT^cmTTTT
‹Œ
ˆ‰Š
ª7LVX«¬
ª7VK«¬
ˆŠ
Vr 831
$$ y
1")()"("%"&"(("#*)"("
s"%#(#)I"%#)&*I)"#,)!!
1s"")%(##(&()#"
-%#-#&)I
%%(("#
*I)
"*{
)
&
'
#
)
1")())"%%"!&%(}*)""I)"(#!|#!!
~177LK7MMN7~377LK7MM
VrJVX ª7L«¬
508M57N7OPQRSTPQRUO
#2"#$'(‚ƒ$(!!#%%ƒy*I'#TZToT^_\c„^T…†…pT‡ToT\]„TeifhT ª7rV«¬
VVV0 ‡€"
TQii]jTŽcT^cmTTTT
VLLX 1!()*"*TZTqajk_]iTei]mcT‘T’pTbb
ª7rV«¬
“”
•””
•––
V 831
1+"
")-(,)%"#((""%"%#("#")&I"
"(%("##
"
(",)!!
)&**)I)
"#
1s"")%(##(&()#"
-%#-#)I
"-%,(#%#)&"%("#
*
I)
"
{
&'#")*I)"(#!|#!!
1")())"%%"!",%#&%(}*)"%(
y
~177LK7MMN7~377LK7MM
VJVX ª7LVX«¬
508M57N7OPQRSTPQRUO
#2"#$'(‚ƒ$(!!#%%ƒy*I'#TZToT^_\c„^T…†…pT‡ToT\]„TeifhT ª7rV«¬
VVV0 ‡€"
TQii]jTŽcT^cmTTTT
VLLX 1!()*"*TZTqajk_]iTei]mcT‘T’pTbb
ª7rX«¬
—˜
™˜˜
š›œ
VL 831
")("")(!*I"
""
)"##
(#&",(()"#
ž
#))&%*&I)
!*)"("
-%%("")(%#(",))(#-&!,I
%%%("
*I)"!{
Ÿ%(#)%"!# )s"%#((#, )!(#&'#)*I)"(#!|#!!
"")(##!*",%%#)"#)#&%(}*)""
y z
~177LK7MMN7~377LK7MM
VLJVX §¦ ¤¥¦
¨©¦
ª7­KK«¬
508M57N7OPQRSTPQRUO
VVL 0-)2"#%!(*¡TZT¢jjc\Tei]^mk_Th]^ŽcmT‘T£pTbbTTTT
ª7rV«¬
T
Z
T
o
T
^
_
\
c
„^
T
…
†
…
p
T
‡
T
o
T
\
]
„T
e
i
f
h
T
€"

#
2
"
#
$
'
(
‚
ƒ
$
(
!
!
#
%
%
ƒ
y
*
I
'
#
VVV0 ‡TQii]jTŽcT^cm
ª7rV«¬
VLLX 1!()*"*TZTqajk_]iTei]mcT‘T’pTbb
ª7rV«¬
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
831
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
831
*$)(!+",#!$-
%&&)'(!!##"(")($)%(
)%
(&+ )$&'((#"()$%(
*1!
$")(+$())%+
(.&!"(%
$!)%$
#,"(&)/)
%!0())%
4T +$%"23-$( 456 "$7 2("-(7
50885797:;<=>?;<[email protected]:
[\]
^\_
`a_
5 831
6
6
STST
S
‘7T5’“
‘T5’“
A !#!"#$%$%#"())% ?B?;CDEFGHIJF?KCIGFK?LDMNO?OCGPFD????
A !'("$7 #(#!"#$%?B?>KEOFP?QGHNN?KCIGFK?LDMNO?OCGPFD
R()!"#$%[email protected]?LDMNO
U %$"!"#$%" "%"$,[email protected]?LDMNO?WIKO?EODCXFP?NKIEY
Z#$!"#$%[email protected]?LDMNO?GIP
U %$"!"#$%@CIGFK?EODCXFP?NKIEY
‘7’“
‘7’“
‘76m’“
‘7T’“
‘76’“
‘7S’“
bc Z##$##(%7$+$$&%(" bd(-
!"-f
,7(!b&#"-
e((
!&7)+$!%
g(%7
,
"
-
(
%
7
#
#
(
)
'"("-7
"- hb,%$7 7(!i&)j&%
(!U(!!$%
k17l76578897k37l765788
54T ‘66’“
50885797:;<=>?;<[email protected]:
%V(0$%(n'$$nonpn!!())$pq"-$'(?B?r?NEDFWN?rsrt?u?r?DHW?vGMQ? ‘7m’“
m0 uZ
?<GGHJ?YFw?NFK????
66T $!$% "%$"x?B?yCJIEHG?vGHKF?z?{t?XX
‘7mT’“
}~
||
T 831
nq n€
%(
&"!-)'$(
(7&+!!%(" *3()))#$%
%%(
,
#
(
&
!
(
'$(-
(!
&)$%!"!-
f
g*%7
$%
))(,"-
%$
))&&')(j"%
"(!7U(
$%
k17l76578897k37l765788
T4T ƒ„„
ƒ…„
6 831
!)'$(n&%(" *3(
"-&(
7+"!-
!f
()&!,("$-')$n()((
!nn&
g %7
&)'($"%
-
(!U(!!$%
*))(n&)j%" 7
†„
‘76S’“
50885797:;<=>?;<[email protected]:
%V(0$%(b'$$nonpb!!())$pq"-$'(?B?‚?NEDFWN?rsrt?u?‚?DHW?vGMQ? ‘7m’“
0 uZ
?<GGHJ?YFw?NFK????
66T $!$% "%$"x?B?yCJIEHG?vGHKF?z?{t?XX
‘7mT’“
n b
k17l76578897k37l765788
64T ‡ˆ
‡ˆˆ
‰Šˆ
‘65S’“
50885797:;<=>?;<[email protected]:
%V(0$%(n'$$nonpn!!())$pq"-$'(?B?r?NEDFWN?rsrt?u?r?DHW?vGMQ? ‘7m’“
m0 uZ
?<GGHJ?YFw?NFK????
66T $!$% "%$"x?B?yCJIEHG?vGHKF?z?{t?XX
‘7mT’“
‹ˆ
66 831
b b
*3(
)!)$')$(
7%(
"!! "-&&(
+%
g%7
(&!,("-'$()((!&
)
$
(f
&'("-"-
!U(!!$%
*))(&)j%" 7
k17l76578897k37l765788
664T ŒŽ
ŽŽ
ŒŽ
Ž
‘76TmS’“
50885797:;<=>?;<[email protected]:
%V(0$%(n'$$nonpn!!())$pq"-$'(?B?r?NEDFWN?rsrt?u?r?DHW?vGMQ? ‘7m’“
m0 uZ
?<GGHJ?YFw?NFK????
66T $!$% "%$"x?B?yCJIEHG?vGHKF?z?{t?XX
‘7mT’“
!"#$%&'$(
)*$!#!%&(+$,-
/
',
$&0$(++
"#$!$$%%
$.
&&!"$#('
+(+
1$ #'
)!!$%&!2'(,
31747576677337475766
89 50865777:;<=>?;<[email protected]:
'D$E#'$F"##FGFHF $!!#HI(+#"$?J?K?LMNOPL?KQKR?S?K?NTP?UVWX? ‡7Bˆ‰
AAAB0 SC
?<VVTY?ZO[?LO\????
AA9 ##'('#(]?J?^_YM̀TV?UVT\O?a?bR?cc
‡7B9ˆ‰
gf
eff
def
hf
‡75ˆ‰
B 831
I %
!"#$,ii#%&'$(
j0-!$*$!#!%&(+$,-
/
',
$&0$(++
"#$!$$,%0-
!$%,i
&&!"#$('
(+
.
i
$
!
+
)!!$,-!$%&!2'(, $1$ #'
31747576677337475766
B89 ‡75xˆ‰
50865777:;<=>?;<[email protected]:
'D$E#'$F"##FGFHF $!!#HI(+#"$?J?K?LMNOPL?KQKR?S?K?NTP?UVWX? ‡7Bˆ‰
AAAB0 SC
?<VVTY?ZO[?LO\????
AA9 ##'('#(]?J?^_YM̀TV?UVT\O?a?bR?cc
‡7B9ˆ‰
nl
kll
mkl
okl
831
p %
j
!"#$$,,i*$
i#',&$
'$(
0$-&!$$q"##'
$$#(!0!.#,!&0(-+
!$&!,#-'
(+.
/
,"i#!i&$!!2('
+*$
)',
!!$0(++
,-!!$$
('
-,&"$(+$1$ #'
31747576677337475766
89 tsu
‡BAˆ‰
50865777:;<=>?;<[email protected]:
'D$E#'$F"##FGFHF $!!#HI(+#"$?J?K?LMNOPL?KQKR?S?K?NTP?UVWX? ‡7Bˆ‰
AAAB0 SC
?<VVTY?ZO[?LO\????
AA9 ##'('#(]?J?^_YM̀TV?UVT\O?a?bR?cc
‡7B9ˆ‰
ttu
rs
vwu
x 831
IF F
y'$
&!"(#+
$$
&,-'$
)*$!!!i#!#'
(
y''$
0
i
$
&
$
"
#
$
$
&
!
#1$
'(+
.
/
',
0
(
+
#
'
&
"
$
(
+
$
#
'
)!!$'#!!&!2'(,
31747576677337475766
x89 ~}
|{}
‡7Š55ˆ‰
50865777:;<=>?;<[email protected]:
'D$E#'$F"##FGFHF $!!#HI(+#"$?J?K?LMNOPL?KQKR?S?K?NTP?UVWX? ‡7Bˆ‰
AAAB0 SC
?<VVTY?ZO[?LO\????
AA9 ##'('#(]?J?^_YM̀TV?UVT\O?a?bR?cc
‡7B9ˆ‰
z{
 831
II I%%
€
#!#!+$
i!D&(+
!"#$$
$,&-'$(
)*$
/
',
$&0$(+
"#$-!$$+
!#
'
.#'
&"$$!(&+
$(+
1$
$i#i!!&!2'(,
31747576677337475766
89 ƒ„„
…„
‚ƒ„
†ƒ„
‡7x5ˆ‰
50865777:;<=>?;<[email protected]:
'D$E#'$F"##FGFHF $!!#HI(+#"$?J?K?LMNOPL?KQKR?S?K?NTP?UVWX? ‡7Bˆ‰
AAAB0 SC
?<VVTY?ZO[?LO\????
AA9 ##'('#(]?J?^_YM̀TV?UVT\O?a?bR?cc
‡7B9ˆ‰
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
831
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
831
""$!%$%&
'')-!
(""
)!+
*&&!"#+#,#!""(
&
.!
,!,./"/!0(&,1/,+"/!&$%&'&,()-!2
*
'=E0="D:!F)G-!
"3"
456(+
78&9:;,5(
<=;#>"=(+
?:<">!;[email protected]%AB&
=CD
H=9<5C:
;5,(
I17J7K7LLM7I37J7K7LL
NO œ7KmžŸ
508L57M7PQRSTUQRSVP
" +!")#&",( (")!#"!+,#"("!,(0"!"
WO X##
!)"&&(YUZU[\]^^U_`\abcdUefbeUga\Uhi]^^U]jdUea\_ci]kjcU^a]eUdk^ecj^c\UUUU œ7žŸ
lmlm n&)(",(#&,)$%&UZUQi]^ok_Udk^ecj^c\pUqrsUbi
œmžŸ
vwx
yxu
tu
831
z!! !"{{.,&"' (")!
|
!)/
)"!&"!,"21'/),-!
)-!2
~,&&}(("
#"!"
'&+,.!(
€z!(
"
}

!
‚)
)
"
,
!
"
'
0
"
!
)
-!
3"
,(
!0"!,)&#!))"!,'&ƒ"(
)!
+
$
I17J7K7LLM7I37J7K7LL
NO ‘
“‘
’‘
508L57M7PQRSTUQRSVP
(}"{,("0,,„…"&&,…$)-,0"UZU†U^_\c‡^U†ˆ†sU‰U†U\]‡UeifhU œ7lžŸ
mmml0 ‰~
URii]jUŠc‹U^coUUUU
mmO X,!,()(,)ŒUZUajk_]iUei]ocUŽUsUbb
œ7lOžŸ
”•‘
W 831
z
("
)!+
|!,&!}!!)"){"{.,!&","'')-!
"
.!
~
&
(("
/
!
&
"

2
1
/
,
#
"
!
'
&
,
()-!
2,(
€z!(
3"
!"0"}!!,)‚)
&)#"!,!)")"'0"!!,)-!
'&ƒ"(
)!
+
œ7KWžŸ
– I17J7K7LLM7I37J7K7LL
WNO 508L57M7PQRSTUQRSVP
(}"{,("0,,„…"&&,…$)-,0"UZU†U^_\c‡^U†ˆ†sU‰U†U\]‡UeifhU œ7lžŸ
mmml0 ‰~
URii]jUŠc‹U^coUUUU
mmO X,!,()(,)ŒUZUajk_]iUei]ocUŽUsUbb
œ7lOžŸ
—˜
™š˜
œ7WOKžŸ
›™˜
!"#$ $%#&''(&"")$*+&)$*"!$)$*",-!!*"'$!
P17Q7R7SST7P37Q7R7SS
&*."(.+"/$&.%!#.")$+&)"*)")$+&)(,-'("+#$))
!
'
.
**"
%
0
"
"
!
"
)
$
0
*
+
&
)
!
&
#
!
"
)
$
0
*
.
&
1
&
+
"
,
.
$
&
!
*
'
(
UV 2
3$.!"/4!$*"%5"'(""&/"*)'($."6!&*)"*+",-0"'(!")7"))&* 508S57T7WXYZ[\XYZ]W
89:9;<=>:?;?>@?;;?>AB?C9D>[email protected]=;?D>G9CHIJ?G9;K>L>M?<NF>J;9O?G9
|}~
€
^
^
7ƒR¡¢£
_$*&`&*"&*!"*$ab\c\deefg\hijklmn\ojkpfl\q\rs\tt\\\\
u*"..vwx/"*$*!"\c\Xyz\{gjpmeo\gmeo
7¢£
7R¢£
‚
ƒ 831
„ v…&.!"$!!$."(
".#+$"/$-$!!&.*"
('"
$+!#$))
'
v!"-."$'.**"-.$&!*'(2
…v&.!"$!!"*
0"+'(!")7"))&*
..$)&"$($
$#.!$"$/4-!
.$!$†*
*'"-$
P17Q7R7SST7P37Q7R7SS
ƒUV 7V¢£
508S57T7WXYZ[\XYZ]W
^ u*"..vwx/"*$*!"\c\Xyz\{gjpmeo\gmeo\\\\
7R¢£
‡ˆ‰
Š‹Œ
ƒ 831
 Ž
u
*+/&$&."-'(#$"
$-+#!!$*"
"#*+
."&(
))'$!
v$!"+#."'.**"-.$&!*'(2
!+'(($
$'*"$
-0+"'(!")7"))&*
v3$
"*+
'($
#.""*
$+$#$"$.!-/4.$!†!
*
P17Q7R7SST7P37Q7R7SS
ƒUV “”
‘’
7R•¢£
508S57T7WXYZ[\XYZ]W
^ u*"..vwx/"*$*!"\c\Xyz\{gjpmeo\gmeo\\\\
7R¢£
‘’
• 831
„ –
!)'&*"#$ $-!!*"'$!
…&."!#)((.+"/$&.-'("+#$))
.!"/!4!!$"*
-#"$.`$&…&."!'!".*#
**"
!-"*
.$&-!0*
''((2
3$
4
)
"
!"")'#&.."$$#$ $-.$!†*'$+!")7"))&*
P17Q7R7SST7P37Q7R7SS
•UV ˜™ š›œ
žŸ
508S57T7WXYZ[\XYZ]W
^ u*"..vwx/"*$*!"\c\Xyz\{gjpmeo\gmeo\\\\
^ƒ _$*&`&*"&*.$)!&'$aŽ\c\deefg\hijklmn\ojkpfl\q\—s\tt
7•¡¢£
77R¢£
¢£
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
831
)*#
"!"#+$"#&%(,
#
&-%'#
(
#&#!"##$.(''#&"'(,/
0
#(&!
#(-,
)'-#.(,,
$%#+1&2
'
4'
#3#"'
5176778799:75376778799
; “77C7”•
508957:7<=>[email protected]=>?B<
7C7 D'# EF+#''#AGA=HIAJKLMNOPAKNOPAAAA
“78”•
QRS
RS
TT 831
UU VW
2$
#((,"
"'
',
#
&'#
(
3
"$+.#$(#"&%(''#
(,
3"'"
"+X"'
"
"'
&-"%'
/
Y#"$"##+12'#&!#(,#3#"'
Z$#[-#.#'$%&4'(-
5176778799:75376778799
TT; abc
“77T”•
508957:7<=>[email protected]=>?B<
88 Y""(%"$#((,"'-($#AGA?\]O^A_NKK\KAMǸAAAA
7C7 D'# EF+#''#AGA=HIAJKLMNOPAKNOP
“77†7C”•
“78”•
dde
afe
Tg 831
h hh
F$$".$$"#'&'#(
2,#
%$#$"'
"j%&#(,
#
(,
/
0
"##+-*
#1.D%
#&$i!h#.$(,
##&3#
"-"%'
'
+
2$#$#$"i.'"--#j&4'(-
5176778799:75376778799
Tg; 508957:7<=>[email protected]=>?B<
03D|EZ)}~W33
€D223D|0W33
…† 831
‰‰Š
3#
!#+&#&(,#
!#-("-
 '
,#
)%#%###'
!
#
#
k&#!##"'/
&
#
ˆ
}#$"-#("&(""'-
Š‹‘‰
’Œ
‰‰Š
""'('"(yAGAI\ONpLwAvwLq̀AzA{tA__
CC77
ƒ„
‰‰Š
“8C”•
‚ CCCg0 F'+#k"'#!""lm# "mh(,"!#AGAnAopKqroAnsntAuAnAKLrAvw]PA “7g”•
uA>wwLOAMqxAoq`AAAA
‚
‰‰Š
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
831
Š‹‹‘‰
ŽŒ
Š‹‘‘‰
ŠŒ
Š‹Œ‘‰
‹Œ
…†;87
……;87
…8;87
…;87
“7g”•
hh ‡
“7…88”•
“78…”•
“78C”•
“77gT”•
!"#$%&##&'"##"(&)" #"
*"+&'),"&-.$$
/1"(#&'#$2&),,
%&###&&$,"
"#
#"(
'%#&&)',
&$),
3&"$0
$(
4&!$!"##"$'#5()" -"
61777897::;763777897::
<= ghi
jk
jjk
v7w99xy
508:57;7>[email protected][email protected]>
(H&I"(&J%#JKJLJ#$$&L),%&CMCNCOPQRSOCNTNUCVCNCQWSCXYZ[C vFxy
EEEF0 VG"
[email protected]\C]R^COR_CCCC
EE88= /$#( )"()`CMCab\cPWYCXYW_RCdCeUCff
vF=xy
jik
gli
831
m m
n)
&##)!"'#),
$"%&
&#-#&.'"$#$#"(&)" #"
*"+&
o),&&!"#&'$&%&##&$'#"(),"0
1o$)(-&#2),,
&)$3&
!"##&#"'%&$)',
"##
5(
"$$-(
"
61777897::;763777897::
<= qrs
tuss
trs
v99zxy
508:57;7>[email protected][email protected]>
(H&I"(&J%#JKJLJ#$$&L),%&CMCNCOPQRSOCNTNUCVCNCQWSCXYZ[C v7Fxy
EEEF0 VG"
[email protected]\C]R^COR_CCCC
EE8898 p#!$#( L("CMC?YW_RCVCOPQRSC]c_
v7F=xy
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
831
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
61868
$&)
$!*"&#
'(
"#
%$%#&'#&
(
"#*"+"*&$%$("#'),
-(
&%"++"&*'()
.&
!"#
$&$&"!#*
$%$(&/!#
'!(
*
011727374450137273744
67 jkl
hh
iih
61868
50841575789:;<=9:;>8
3 ?(#"@"#&"#&#(AB=C=DEEFG=HIJKLMN=OJKPFL=Q=RS=TT====
—˜™
#V&@"#&+""WXWY(!!&$$"Y')"(+&=C=Z=KNGF[K=\]\S=^=Z=GJ[=HI_O= —7˜™
3330 ^U
=:IIJE=PF`=KFL
33a b"(!"#('#"'(Ac=C=deEMNJI=HIJLF=Q=fg=TT
—77˜™
W m
*$*&%"%#&#&
(
no$&)
''(
*o$&%$("+&#
')
-(
)*,
&!.&!!"#
$&$&*!&o*$&%$&($/%#
''(
011727374450137273744
67 rr
33 61868
u"'')"&&%+&'&$$(#(
vw&
o
$("#&
&$%&+%&%?$
&($(!!!b'@&&$'($$&"(#&
u&')&
#
w(!%'"!($'&$(#(
z{|
}~|
—33˜™
50841575789:;<=9:;>8
3 ?(#"@"#&"#&#(AB=C=DEEFG=HIJKLMN=OJKPFL=Q=RS=TT====
—7˜™
#V&@"#&+""WXWY(!!&$$"Y')"(+&=C=Z=KNGF[K=\]\S=^=Z=GJ[=HI_O= —7˜™
3330 ^U
=:IIJE=PF`=KFL
33a b"(!"#('#"'(Ac=C=deEMNJI=HIJLF=Q=fg=TT
—77˜™
pqq
sqr
33637 o"(#'xy)"& 336a3 (!(&#&x'$&(
336a ('"*(x&')&* t —73˜™
—73˜™
—73˜™
33637 o"(#'xy)"& 336a3 (!(&#&x'$&(
336a ('"*(x&')&* m —73˜™
—73˜™
—73˜™
||
33 61868
b
((!*("!)
#&
$$(#(
%%$(+!&!'&$'(&"#&
b&%!(+#%+&&'&$("#&
&
#!'()(
$$(#
€(o"V&#&
%$'&"!%?$
($(!b'&[email protected](&#(
—77˜™
‚
„†
ƒ„…‚
ƒ†‚
33 61868
?"$"& ((#"!'"+$&(!(#&W‡U#V&@"#&*(&@@"(!!"""#W 33
'?
$"%!"$"'#& W‡"&'&!"#W*"VV&&#'$!%!"$"'#
?""*$$&V!(*"!&)
!(+#W‡"ˆ'&!W'$&!(!!"&!%!"$"'#&
‰"
#!'()(
"#
(o&%"$"#
Œ&#$
"$($(&V(Š(&
(o"V&#&
$&W‡W"&@(!!+&"*(('!&#
W+'&$!')"
&!&*%&!#&
"$"'#
‹#(
•–
’“”
o"(#'(#('"&V'!"(((#'"xy)"& *(&ŽV')!"((#&
.v‰Œb‰‘
.v‰Œb‘‰U‰
—33˜™
§7Wq¨©
§7Wq¨©
§7Wq¨©
!!'""#
$$%!&#''('(!!###
!
#
!
)&'*+&!+'%#,+!"#$%!''! '(!#!
-12&345
!
!
'
"
#
$
.#
/
'
0
!
#
#
67829:;<<:=>:?:[email protected]>A:B296C>7D7
HW *(EFG&! HI &''!&!E(#!'
HIJ (&E!&(G! 508KL57M7NOPQRSOPQTN
!&& &'!(#!&&&!('&!'!!'%!&'!
UVWJ / '(!##XSYSZ[\]]S^_[`abcSdeadSf`[Sgh\]]S\icSd`[^bh\jibS]`\dScj]dbi]b[SSSS §7U¨©
%!&'(&!' !"#SYSRl^_bcSgh\]]S]`\dScj]dbi]b[S §7qW¨©
UUVJ k
_`hcb[mSnooSah
%!&'&''!&!!' !"#SYSphb\[Sgh\]]S]`\dS
UUVU k
§7qW¨©
cj]dbi]b[S_`hcb[mSnooSah
'(!##!' !"#SYSO`[^bh\jibS]`\dScj]dbi]b[S §7qW¨©
UJ _k
`hcb[mSnooSah
UUqqUJ r+*!&&#&(!' !&&SYSOh\]lj^SlesbSf`[Sdead
§V¨©
wuv
tuv
UVxq 61868
" yy
+ '& '&( '!&!$&&!('&
r+#!&*'&'+G
G #!'$&&'!
('
& z
&$%
{#&!'#!|'}&!'r$*#!#&&!+
*}'#$&!#
!'((G'
G'&!~!
'&!!(*##!'!'!$#&('
€L177U7KKM€L377U7KK
UVxqHUW ––
“”•
—˜–
U 61868
/ '&( $%!&' '(!##
r #!&*'+G$# '(!#!
/ '&!$*#$%!''! '(!#!
r™(#!*&&!##*
/ '0!##
!'}'$&(!'
&'#
&+''(!$#.#
508KL57M7NOPQRSOPQTN
UUJ .+'0!#&(‚ƒSYS„iib[Sdh\]lj^Sg\]…blS†S‡oSaaSSSS
§7qU¨©
S
Y
S
n
S
]
^
[
b
‹]
S
Œ

Œ
o
S
Ž
S
n
S
[
\
‹S
d
h
e
g
S
ˆ
|
!
0
!
"
%
&
‰
Š
"
&
!
#
#
Š
y
(
G
%
!
UUU0 ŽSPhh\iS…bS]bl
§7qU¨©
UJJI /&'((‚SYSp`ij^\hSdh\lbS†S‘’Saa
§7qW¨©
UHW *(EFG&! UHIJ (&E!&(G!
508KL57M7NOPQRSOPQTN
š›œ
›ž
Ÿ ž
UVx 61868
§7WWI¨©
UJU
UUJ
UU
VWVUW
UU
UUV
ƒ 
§7WI¨©
§77WI¨©
k '&( '(!##SYSO`[^bh\jibSl̀jhblSs[e]_S_`hcb[SSSS
k%!&'(&!' '&( SYSRl^_bcSgh\]]Sl̀jhblSs[e]_S_`hcb[
!&#( SYST`jhblSs[e]_
~(( ('&((+||SYST`jhblSs[e]_S‹jl_S^_[`abcS]lj^…
ˆ '( SYST`jhblSs[e]_Shjc
~(( T`jhblS^_[`abcS]lj^…
§7¨©
§7¨©
§7Jq¨©
§77W¨©
§7J¨©
§77V¨©
¡ / '&'&#(!'&$&&!('&
r/ '#&!!&$'+#!!'+G#%!!('($+&%&!'!
& (G'z
&+'((!'$!
r #!&&!!'G#&!'&)!
##$&%!
'(G'&!~!
/ '&''##(&$#&('
€L177U7KKM€L377U7KK
UVxHUW ¢£¤
¢£¦
¢¥¤
§7JIVI¨©
508KL57M7NOPQRSOPQTN
!0!"%&‰Š"&!##Šy(G%!SYSnS]^[b‹]SŒŒoSŽSnS[\‹SdhegS §7qU¨©
UUU0 ŽˆSP|
hh\iS…bS]blSSSS
UJJI /&'((‚SYSp`ij^\hSdh\lbS†S‘’Saa
§7qW¨©
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
61868
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
61868
'(#
"!"#
&%#
&
$$%#
#$#!"##$"%&)*
+
#$
&)
'%,#-&))
/%&$!#
,#.#"%
011727374450137273744
67 dd
50841575789:;<=9:;>8
%A#B"%#!""CD# "DE&)"!#=F=G=HIJKLH=GMGN=O=G=JPL=QRST= ‡7?ˆ‰
333?0 [email protected]
=:RRPU=VKW=HKX====
33YYZ ""%&%"&[\=F=]^U_IPR=QRPXK=`=ab=cc
‡7?7ˆ‰
eef
gdf
hf
‡7YZˆ‰
Z 61868
\ !"#$%#&
'(#"$%#&
+
%,
#$-#&))
!"###
#*
$$!#"&%
)&)
.#"%
' #$/%&,
011727374450137273744
Z67 50841575789:;<=9:;>8
%A#B"%#!""CD# "DE&)"!#=F=G=HIJKLH=GMGN=O=G=JPL=QRST= ‡7?ˆ‰
333?0 [email protected]
=:RRPU=VKW=HKX====
33YYZ ""%&%"&[\=F=]^U_IPR=QRPXK=`=ab=cc
‡7?7ˆ‰
ll
ijk
llk
mk
‡3Yˆ‰
7 61868
EE \
o
-p#!"(#
#,"nn"
&%#
&
$$%#
+
%,
#$-#&))
!"###,-p
#,n
$
"
%
&)
*
n#$!#&)
#.#"%
' #,p#$/%&,
011727374450137273744
767 ‡73Z3ˆ‰
50841575789:;<=9:;>8
%A#B"%#!""CD# "DE&)"!#=F=G=HIJKLH=GMGN=O=G=JPL=QRST= ‡7?ˆ‰
333?0 [email protected]
=:RRPU=VKW=HKX====
33YYZ ""%&%"&[\=F=]^U_IPR=QRPXK=`=ab=cc
‡7?7ˆ‰
qq
str
qqr
uqq
Z3 61868
Ev w
x""&%n!"##$%#&
y)#
&#$$"%#
#A$("
#)
!"#(#
#)
%&&)
*
+
%,
&
)
p
#
$
!
#
&
)
#
.#
"&%
z#n"n &%p$/%
,
011727374450137273744
Z367 ‡7?33ˆ‰
50841575789:;<=9:;>8
%A#B"%#!""CD# "DE&)"!#=F=G=HIJKLH=GMGN=O=G=JPL=QRST= ‡7?ˆ‰
333?0 [email protected]
=:RRPU=VKW=HKX====
33YYZ ""%&%"&[\=F=]^U_IPR=QRPXK=`=ab=cc
‡7?7ˆ‰
{||
€~|
{}}
~|
ZY 61868
E E\
%#
!"#&$
%#&
'%%#
(#-n"%
n$#$#%#
!"##$"%&)*
+
"%$$!#/&%
)&
#,.#
'%,#-&)
%"
"%
011727374450137273744
ZY67 ‡7YYˆ‰
50841575789:;<=9:;>8
%A#B"%#!""CD# "DE&)"!#=F=G=HIJKLH=GMGN=O=G=JPL=QRST= ‡7?ˆ‰
333?0 [email protected]
=:RRPU=VKW=HKX====
33YYZ ""%&%"&[\=F=]^U_IPR=QRPXK=`=ab=cc
‡7?7ˆ‰
‚ƒ„
‚…„
†„
$$+"!#
"
'("$)*
,#
$-%%!!!!#"
#"&&
!!
."/"!!+$"!!"%$!#&(0
1
'$!"!)"23+
$""%4,"6&(#/!
/""-5"
%$!7#
#&/
8917:7;7<<=8937:7;7<<
>? rr
rr
508<[email protected]@
#)"G#"H4!HIHJH!"$$J&(4"EKELEMNOPQMELRLSETELEOUQEVWXYE 7Ž
;;;0 T
EBWWUZE[P\EMP]EEEE
;;^^ .!#&#&_`EKEabZcNUWEVWU]PEdEefEgg
7?Ž
153hijklm`55
no3''53h1`55
pq
st 61868
5"
4$")!%"!%&("
4"!/$&/!
n$#
$("
k+$"!!""#4" "%4" "!#0
n$
l"+$/""&%!"v$!G%!&"n$
!$!#/
st>^
ss>^
s>^
s?>^
wwx
x{y}~w
€z{
6u
7sŽ
7sŽ
7?;Ž
7^Ž
wwx
x{yy~w
|z{
wwx
x{y~w
xz{
wwx
x{yz~w
yz{
s 61868
3
"+#/
+!%/!!#"
%&!!
#"!&!
‚
$
"
(
.!ƒ"/+$"%$!#&(0
1#/!&(("#/"$!%4"&(!"5"#
."&(/+$"%$!7#&/
7^^sŽ
6 `
8917:7;7<<=8937:7;7<<
s>? ††
…†
7s;;Ž
508<[email protected]@
#)"G#"64!HIHJ6!"$$J&(4"EKE„EMNOPQMELRLSETE„EOUQEVWXYE 7Ž
;;;0 T
EBWWUZE[P\EMP]EEEE
7?Ž
‡† ;;^^ .!#&#&_`EKEabZcNUWEVWU]PEdEefEgg
61868
H 66
3"#/+!%!!#"&!
1
ƒ"%%$!!!#"
&&(
!
.1
!#/
#
40
!
&
((
"
#
%
"
."&(%$!7#&/&(!"5"#
8917:7;7<<=8937:7;7<<
>? 508<[email protected]@
#)"G#"64!HIHJ6!"$$J&(4"EKE„EMNOPQMELRLSETE„EOUQEVWXYE 7Ž
;;;0 T
EBWWUZE[P\EMP]EEEE
;;^^ .!#&#&_`EKEabZcNUWEVWU]PEdEefEgg
7?Ž
ˆ‰Š
ŠŠ
7ss;Ž
‹Œ
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
61868
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
61868
#+%!,"&!#""$!'%
%""%(&!!
""!"!'%(!"!
)!*%
-!"%&#%$%""%#+!"%&"!'(+!.
/
!"
#2%
3%'0
#"1(!+
"+
"!"%&#$&%("+
4'
(!%
0!##'
5617778799:5637778799
; efg
llg
jkg
hih
n7opq
5089657:7<=>[email protected]=>?B<
',%E!'%$"FG"##%G(+$%AHAIAJKLMNJAIOIPAQAIALRNASTUVA n7Cpq
888C0 QD!
A>TTRWAXMYAJMZAAAA
88[[ -#"'(!'(\]AHA^_WK̀RTASTRZMAaAbcAdd
n7Cpq
kmg
#%(
#)!%"
$%
)"%
!"
$#&(
*&''
!")!+!)%#$#'!"&(,
-'
%$!++!%)&'(
.%
!"
#%#%!")
#$
#'%/"
&'
)
011727374450137273744
67 ^_]
\]
­77®¯
50841575789:;<=9:;>8
"@%A!"%B+!!CDCEB' %##!E&(!'+%=F=G=HIJKLH=MNMO=P=G=JQL=RSTU= ­7®¯
0 P?
=:SSQV=WKX=HKY====
3 Z!!'!"'E'"=F=9SQYK=P=HIJKL=W[Y
­77®¯
``]
a 9
54
c!&&(!%%$+%&%##'"'
d*#%$#' &%#'!"%
e%%$+%%&%#'!"%
c%
'"
e'&(%
$&$!f#
''#g&A%%##'#"'
jkl
mnl
67 *!'"&hi(!% 63 ''%"%h&#%'
63 '&!)'h%&(%) Bo B
­7®¯
­77®¯
­77®¯
ll
9
54
g
'')'!(
"%
##'"'
$$$#'++%%%&%#&&'%%!"%
g%
[email protected]%%"$'&+('
"
#%$f#'gA%##'#'!"%
"
p'*"%'$&!'#&%#'"'
a67 *!'"&hi(!% a63 ''%"%h&#%'
a63 '&!)'h%&(%) b ­7a®¯
­7a®¯
­7a®¯
qr
tv
stur
svr
9
54
f!#!%''"!&!+#%''"%wwCx?"@%A!"%)'B%AA!' !!!"C &#!$!#!&"%
f!)@')!(wwCxB!%&%!"C)[email protected]@%%"&#$!#!&"
f
!##'%%@{%
%"'&+('
"wwCxB!y&%+%C&'&#%!"
' !%%)%$"%
!#!&|'"%
z!
}%"#
~!##'''~'*[email protected]%"%
'ww#%wCwxBCB!%A
'!)'%"C+&%#&(!
%$!#!&"
"'*%$!#!"
*!'"&'"'&!%@&!'''"&!hi(!% )'%@&(!''"%
.€dz}Bgz‚
.€dz}Bg‚z?z
w ­®¯
†‡
ƒ„…
ˆ 9
54
wb C
­77®¯
­77®¯
­77®¯
'")!'"%B#
$+%&&%%###''"'
‰!'!*)!%%"%'+B"
#!#
Š!$)%#'B#
$+%!"%
%&%#'!"%
‹
!
"
%
")
%
B
#
$
f#
'
g
A
#'"
ŒŽ‘’“”•–——•˜™•š•‘”Ž›’™œ•”‘ž™%’#Ÿ’
¬ª«
©ª«
ˆ67 *!'"&hi(!% ˆ63 ''%"%h&#%'
ˆ63 '&!)'h%&(%) 50841575789:;<=9:;>8
%')'%&#%'!""%&'%)!%"%!"+%%
a7 g
&%##'"'x=F= JQHH=I¡J¢£K¤=RT£R=¥¢J=USQHH=QV¤=R¢JIKSQ[VK=H¢QR=¤[HRKVHKJ==== ­®¯
+%'&!)'%'")!'"%B#=F=<YI¡K¤=USQHH=H¢QR=¤[HRKVHKJ= ­7®¯
ˆa ¡e'
¢S¤KJ¦=GOO=£S
+%''%"%%'")!'"%B#=F=§SKQJ=USQHH=H¢QR=
ˆa ¤e'
­7®¯
[HRKVHKJ=¡¢S¤KJ¦=GOO=£S
=
F
=
9
¢
J
I
K
S
Q
[
V
K
=
H
¢
Q
R
=
¤
[
H
R
K
V
H
K
J
=
e'
&
%
#
#
'
"'
%
'
")
!
'
"%
B
#
ˆ ¡¢S¤KJ¦=GOO=£S
­7®¯
d*%!"#'!&'%%'=F=9SQHY[I=YT¨K=¥¢J=RT£R
­a®¯
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
9
54
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
9
54
%&#''#!(
)#"#
)*++
!$$(
#
#!,#,!&"$(%&##"'+'!&#(
#$!
.#)$(#+/#++&"
0"
121737475561237374755
78 5085257679:;<=>:;<?9
74€
\] 0 @"A#B&"#.&&CDCE++# &E$(&.#>F>G>HIJKLH>MNMO>P>G>JQL>RSTU> 7€
P>;SSQV>WKX>HKY>>>>
^\
444 Z&'&+&"E">F>:SQYK>P>HIJKL>W[Y
7r€
_`]
8 9
54
Ca C
)''&!"#$
b,*#&#''#()#!$(#)*++
#!,#,),*#!&"$(%&##"'+')&#*(#!#)0"
''$#
!.)#$(#+/#++&"
121737475561237374755
878 cd
edd
74‚€
5085257679:;<=>:;<?9
"A#B&"#.&&CDCE++# &E$(&.#>F>G>HIJKLH>MNMO>P>G>JQL>RSTU> 7€
0 [email protected]
>;SSQV>WKX>HKY>>>>
444 Z&'&+&"E">F>:SQYK>P>HIJKL>W[Y
7r€
fec
4 9
54
gC aC
+.&#Ch!"#$
%i#&Ch!$(#)*++
#!+#.&##+Ch!&"$(j
#Ch!
$(
%")#,$((
Ch
0"$!.#
)#+/#++&"
121737475561237374755
478 5085257679:;<=>:;<?9
pqm
nom
74€
lm 0 @"A#B&"#C.&&CDCEC++# &E$(&.#>F>M>HIJKLH>MNMO>P>M>JQL>RSTU> 7€
P>;SSQV>WKX>HKY>>>>
444 Z&'&+&"E">F>:SQYK>P>HIJKL>W[Y
7r€
kl
4r 9
54
s g
%i#
+.&#ga
"#$++
$(!!#
#!+#&.&g#a#
+ga!
&)*"
$(j
#g!a
$(
%")#,$((
ga
0"$!.#
)#+/#++&"
121737475561237374755
4r78 5085257679:;<=>:;<?9
tuv
utv
74x‚€
uv 0 @"A#B&"#C.&&CDCEC++# &E$(&.#>F>M>HIJKLH>MNMO>P>M>JQL>RSTU> 7€
P>;SSQV>WKX>HKY>>>>
444 Z&'&+&"E">F>:SQYK>P>HIJKL>W[Y
7r€
wu
4x 9
54
h
+.&#)''&!"#$
b
*!++&"$(,#*!+##.i#
&##+&)!,$*(#g#
a)
j
")
,
$
((
#
)
'
'
#
!
.
#
% #)*#!0"$)$(#+/#++&"
121737475561237374755
4x78 z{
yz{
|}~
7€
5085257679:;<=>:;<?9
"A#B&"#C.&&CDCEC++# &E$(&.#>F>M>HIJKLH>MNMO>P>M>JQL>RSTU> 7€
0 [email protected]
>;SSQV>WKX>HKY>>>>
444 Z&'&+&"E">F>:SQYK>P>HIJKL>W[Y
7r€
(!"&(#+
$!%
%"",%&-!""#!#'%(!"!
)!*%
.!"%&#%$%""%#+!"%&"!'(+!/
0
!"
2%
3%',
#"1(!+
"-"!%&#$%&(+
"4'
(!%#
,!##'
561777897::;563777897::
<= Œ7EŽ
508:657;7>[email protected][email protected]>
'G%H!'%I$"IJIKI"##%K(+$%CLCMCNOPQRNCMSMTCUCMCPVRCWXYZC Œ7Ž
EEE0 UF!
[email protected][C\Q]CNQ^CCCC
EE8898 _"#"'K'!CLC?XV^QCUCNOPQRC\`^
Œ7Ž
abc
dec
ghc
bfg
9
54
i F!
#1-%!"'
%
!'%
(,!
j+%G*
k'#
!l&&!(""+
!%
-"#!#
.0
"%%,G%m#1n-!"%#&!$%1("+
-!"
%""%%#&2%
#"#!'
'(+!/
j! !"%% #k1',,%#l&"4'(!,!
561777897::;563777897::
<= wv
wv
uv
508:657;7>[email protected][email protected]>
'G%H!'%I$"IJIKI"##%K(+$%CLCMCNOPQRNCMSMTCUCMCPVRCWXYZC Œ7Ž
EEE0 UF!
[email protected][C\Q]CNQ^CCCC
EE8898 _"#"'K'!CLC?XV^QCUCNOPQRC\`^
Œ7Ž
02nopq)3rs22
tnjj2no0s22
x 9
54
2%
'#
!#+%
$%G"&!%"&(+%
$%",!(##,"!
#
#
)-%""%%'$%%&$%%#"'/
3%##-,%%(&#"%z"H&"%(#
#"##"',!
|}‚ƒ{
{{|
Œ78E8Ž
„~
x<98
xx<98
x9<98
x=<98
y
Œ7x99Ž
Œ79xŽ
Œ7=9EŽ
Œ78…Ž
{{|
|}}‚ƒ{
€~
{{|
|}ƒ‚ƒ{
|~
{{|
|}~‚ƒ{
}~
… 9
54
F!
%',
-,"-&!##""!'%(!"!
+!!#&(+
!%
†0
%1',
,%"1(++
"‡%%'
#,&!"!%'
"&(+
$%!(/
+!"%#2%##'
.%(+k1',,%#l&"4'(!,!
561777897::;563777897::
…<= ˆ‰Š
‹‰
Œ7=Ž
508:657;7>[email protected][email protected]>
'G%H!'%I$"IJIKI"##%K(+$%CLCMCNOPQRNCMSMTCUCMCPVRCWXYZC Œ7Ž
EEE0 UF!
[email protected][C\Q]CNQ^CCCC
EE8898 _"#"'K'!CLC?XV^QCUCNOPQRC\`^
Œ7Ž
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
9
54
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
9
54
!
&"$
'#(")!"
(#$#*#
+!#
##!
*%%&(
**
,%--%!-%*.#*/
10
!0!"-&((/
'#!*#(
&(
!"-&((
/&
dca
_`a
gh
fga
i7BBjk
508735787;<=>[email protected]<=>A;
!DE#!).##FG)** #GH&(#[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected] i7jk
BBB0 SC
@[email protected][@KN\@@@@
!DE#!.##FG** #GH&(#[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected] i7jk
BBB0 SC
@[email protected][@KN\
BB5565 ]##*#[email protected]@<VT\[email protected]@[email protected]^\
i7ljk
bca
_`a
h`
23174756777823374756777
9: e`
"#"%"(
$"&%
&''"
("
)'*+
,!$
+-##'
.(+"%%"*%"&%'(/
)
""-%%"","0+)"
3+""!$"+%&&%1"'4(
'
"#+2"##(
56 —7˜™
89:
7
50128
)*!!'#(%&''(" '
)(%"%+"&"+-##
)*!!'(+1+*"%&%'(/
=)!%'"'%"#(+
"&11"+*
2"
%&'
%'"4#(
##(
+
; <
>[email protected]>[email protected]
56 srq
opq
tuv
l 50128
""&1"'!"%%(
x*-%"&%##!"%("
y"
"&1&"K%
"!"%("
"
y #"
&#'%#!$L""%%%((
}~
€
508B?57C7DEFGHIEFGJD
K* (L("('"( MNIOIPQQRSITUVWXYZI[VW\RXI]I^_Ì`IIII
—7A˜™
I
O
I
e
I
W
Z
S
R
fW
I
g
h
g
_
I
i
I
e
I
S
V
fI
T
U
j
[
I
a
(,
"
L
("
1
'
"
b
c
b
d
'
#
#
"
%
%
d
1
"
0 iIFUUVQI\RkIWRX
—7|˜™
l m'!#'( d(#""$%IOIEUVXRIiIWZSRfI\YXIIEYZnUV
—7˜™
l56 -(z{'" l5| '#! "('"z%"
l5| + 'z"'"+ w —7Al˜™
—7Al˜™
—7Al˜™
A56 -(z{'" A5| '#! "('"z%"
A5| + 'z"'"+ < —7A˜™
—7A˜™
—7A˜™

A 50128
$)
'!#+!#
("
%%(
&&&%11#""#'!"!!"%""("
$)"
,'""(#
&#1(
%"&K%#$L"%%%("
(
‚-("&#'%!"%(
—7|š˜™
ƒ„
†ˆ
…†‡„
…ˆ„
50128
K%"''('#1%!"!'#!("‰‰bŠa(,"L("+ !"LL##''(b K
%+,&##%!("
+#‰‰bŠ!""#(b+,,""('%#&#%(
K
%
%
"
!
*
!
'"(#
#1(
‰‰bŠ!‹"1#"b!*%'"*(
###'""+#"&("
#%Œ("
3
."(%
%%"!,0)"
-,"("
‰‰%"‰b‰Šb!"L)'
##*'+ #"(b1"%#
"#&#%(
(-"&)%(
•–
’“”
-((''",*#(z{'" + "Ž,*#("
2)x3.$3‘
2)x3.$‘3a3)
‰ —7˜™
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
50128
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
50128
§7Xr¨©
§7Xr¨©
§7Xr¨©
%%&"'$(!!!()()""$$$
!
"!""(##$
$
"
*'(+,'",(&!$-,"#$%&"(("!()"$"
.!
'
!
"
"
(
#
$
%
/$
0
!
(
1
"
$
$
234567893:;<==;>?;@;7:54A8?B;C3:7D?8E8
IX +)!FGH'" IJ '(("'"F)$"(
IJK )'!F)'! 508LM57N7OPQRSTPQRUO
"''!'!(")!$"'!''!")(!'!"(""(&"'(!"
VWXK 0!!
()"$$YTZT[\]^^T_`\abcdTefbeTga\Thi]^^T]jdTea\_ci]kjcT^a]eTdk^ecj^c\TTTT §7V¨©
!&"'(!)'!"(!"#$TZTSm_`cdThi]^^T^a]eTdk^ecj^c\T §7rX¨©
VVWK `l
aidc\nToppTbi
!&"'(!'(("'""(!"#$TZTqic]\Thi]^^T^a]eT
VVWV l
§7rX¨©
dk^ecj^c\T̀aidc\nToppTbi
!!()"$$"(!"#$TZTPa\_ci]kjcT^a]eTdk^ecj^c\T §7rX¨©
VK `l
aidc\nToppTbi
VVrrVK s,+"''!$')"(!"''TZTPi]^mk_TmftcTga\Tefbe
§7W¨©
xvw
uvw
VW 50128
##
0!('(!'!$!)!"('!%!''!")(!'!
s0!!($'""'%(!,$""(,H!
$&"")()G
'&H
+H(
(!y
"'$(*"
',(%)")H(
%"$$!%"
'&!"
s!$"''""(H
$'"(!,
())H(
!'"z" 0!('((!$$!)!'%$'{)(!!
|M17}7Kr7LLN|M377}7Kr7LL
VWIVX 508LM57N7OPQRSTPQRUO
"1!"€&'"‚€' "$$!‚€)H&"TZTƒT^_\c„^T…†…pT‡TƒT\]„TeifhT §7VJ¨©
VVK0 ‡~!
TQii]jTˆc‰T^cmTTTT
VVWV Š''(‚(!"("0)!$TZTPi]mcT‡T^_\c„TˆkmTTPk_ai]
§7K¨©
Ž
‹Œ
§7KV¨©
‹Ž
VW 50128
# ##
0s!!($'"'(!'!$"!(%H!
!'$'!""
%))(H(
!
'!+(
(
!
"
0!('"%(!,$",%$'!)H(!y
s0!!($'"'('("!
$'")((!%
&"()!H(!'"z" $$!%"$(H
'{
|M17}7Kr7LLN|M377}7Kr7LL
VWIVX ‘’
“”‘
•’
Vr 50128
§7K¨©
508LM57N7OPQRSTPQRUO
"1!"€&'"‚€' "$$!‚€)H&"TZTƒT^_\c„^T…†…pT‡TƒT\]„TeifhT §7VJ¨©
VVK0 ‡~!
TQii]jTˆc‰T^cmTTTT
VVWV Š''(‚(!"("0)!$TZTPi]mcT‡T^_\c„TˆkmTTPk_ai]
§7K¨©
€– —
0s!!($'"'(!'!$"!(%H!
!''!"))(H(
!'!+(
0!('"%(!,$",%$$"'(!%
)H(!!"
y
s!$"''""(H$'"(%&"()H(!'"z" 0!('((!$$!%$'{)(!!
|M17}7Kr7LLN|M377}7Kr7LL
VrIVX 508LM57N7OPQRSTPQRUO
˜™
š™
œš›
§7J¨©
œž VVK0 ~!"1!"€&'"‚€' "$$!‚€)H&"TZTƒT^_\c„^T…†…pT‡TƒT\]„TeifhT §7VJ¨©
‡TQii]jTˆc‰T^cmTTTT
VVWV
V 50128
Š''(‚(!"("0)!$TZTPi]mcT‡T^_\c„TˆkmTTPk_ai]
§7K¨©
€
Ÿ"(&(!'!$%!''!")(!'!
s0!!($'""'%(!,$""(,H!
)+H(
(!y
($y""((&%")%H(
$!"
'!
s0!!($'"'('!"$
"
(
(
'
1
(
!
$
$
"
H
$
'
"
$!(""(&%$'{)(!(!%&"()H(!'"z" |M17}7Kr7LLN|M377}7Kr7LL
VIVX §7KKªW¨©
508LM57N7OPQRSTPQRUO
"1!"#&'‚#' "$$‚€)H&"TZToT^_\c„^T…†…pT‡ToT\]„TeifhT §7rV¨©
VVV0 ‡~!
TQii]jTˆc‰T^cmTTTT
VVWV Š''(‚(!"("0)!$TZTPi]mcT‡T^_\c„TˆkmTTPk_ai]
§7K¨©
¡¢¢
¥¢
¤£¢
¦¢
$%!!&
!'!(%
"&
#!
')**
%'"&
!
!"+!+,!+,!+!"%#&$%!!#*%!#
&!"%
",'!&!*/!**%#
0.!
#!
121737457667123773745766
89 ><
74‘
><
:=<
:;<
?4 50128
@A B+
&
'*!"%#
'#!
$%!)+*&
&"!
)**
B+ !")%+"%#&C!*!DE$%!!#)E*!#",!&!*/!**%#
B !!*)%!'!!'"0#'
121737457667123773745766
?489 jif def
508625777FGHIJKGHILF
M?4 N+#%O%#!%#*%PQKRKSTTUVKWXYZ[\]K^YZ_U[K̀KabKccKKKK
794M‘
75‘
ghf
M? 50128
* %#",!!#
$%!!"))+*%&
%#!
"",!!**!!%#!
$m*
%!)%!#)
E
*
!
#
#%
+
"
N
*O!#
!"%*!#
M?8M9 )%#n(&%! M?8o4 %'n!&!'
508625777FGHIJKGHILF
xyz
{y|
}~|
o 50128
4M?
?M?4
MM
v9v9
MM
MMv
Qk lk
79oM‘
79oM‘
p** %#%#!#KRKGqV]UXY\TUK[q\XU[KrVsZtKtqXuUVKKKK
p*,!%'!* %#KRKJ[]tUuK^XYZZK[q\XU[KrVsZtKtqXuUV
B!* %#KRKLq\XU[KrVsZt
/#%* %##%+DDKRKLq\XU[KrVsZtKw\[tK]tVqcUuKZ[\]_
B!* %#KRKLq\XU[KrVsZt
/#%* %#lLq\XU[K]tVqcUuKZ[\]_
77??‘
77??‘
745M‘
779‘
745M‘
77vM‘
A  % !#'%)%%"#!
€!&
&
*&'!+*"&&
!!!
*'"')%!*#
C+#'
#
",!&!*/!**%#
!&‚+#%''!*ƒ"0#'
121737457667123773745766
o89 „…†
‡ˆ
7oo‘
ˆ†
9 50128
lk
‰#!
"*&
,%!
!'")**#!
$‰##!
(!+%#
%#
!"*"!,!,%!&
!*
"!*%/!
#**&
C#'+&
%#
$!#%"0#'
121737457667123773745766
989 ŽŒ
Š‹Œ
Š‹Ž
74M4‘
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
50128
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
50128
()#
"!"#$
$
+&#
%'*%#
,'
#%#!"##$%"&'*.
#$%
'*
(&+#/'**
$
1&'%!#
+#0#"&
231747567778233774756777
9: 508735787;<=>[email protected]<=>A;
&C#D"&#E!""$F$GE# "G'*"!#@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ Š76Œ
0 RB
@[email protected]@JM[@@@@
\ ]"^""&G&#"#"'@[email protected]<US[[email protected]@[email protected]_[@@<_K`US
Š75Œ
abb
dcb
efb
fb
Š756‹‹Œ
50128
g !"#g%&#'
()#
'*%#
'*
#%#"!"g##
g%
"+,&
.
#g%
'*
(&+#/'**
g
1&'%!#
+#0#"&
231747567778233774756777
9: kji
508735787;<=>[email protected]<=>A;
&C#D"&#E!""$F$GE# "G'*"!#@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ Š76Œ
0 RB
@[email protected]@JM[@@@@
\ ]"^""&G&#"#"'@[email protected]<US[[email protected]@[email protected]_[@@<_K`US
Š75Œ
hii
lmi
mi
\ 50128
g$ n
!"#op'''","#q%&#'
()#
&,#*
#&#+q%'*q#
+",&
'*#%/#'"**
!"o###
oop'
%
.&+
pp!&
#^#r/D,'q'%/!#''"*
#0#
"&
( #op#^/#+#'q%1&'+
vut
231747567778233774756777
\9: wxt
6 50128
!"#+^^"g%&#'
y/,#)#"%'*#+,
#%#!"##+/,#g%"&'*.
^#'%
!#+'*#0#"&
(&+#/'**
+,##gg
%+1^&
z{
no $
231747567778233774756777
69: Š75‹‹Œ
508735787;<=>[email protected]<=>A;
&C#D"&#E!""$F$GE# "G'*"!#@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ Š76Œ
0 RB
@[email protected]@JM[@@@@
\ ]"^""&G&#"#"'@[email protected]<US[[email protected]@[email protected]_[@@<_K`US
Š75Œ
|{{
~{
}z~
Š75‹Œ
508735787;<=>[email protected]<=>A;
&C#D"&#E!""$F$GE# "G'*"!#@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ Š76Œ
0 RB
@[email protected]@JM[@@@@
\ ]"^""&G&#"#"'@[email protected]<US[[email protected]@[email protected]_[@@<_K`US
Š75Œ
stt
xt
Š75‹Œ
50128
€ Eo
!"#&+%&#'
"&#+)#"%'*#+,
.
#%#!"###'*)#
"'/-%,"%&
'*(&+#/'**
!"%1&'&
+!#'*#0#"&
231747567778233774756777
9: „…ƒ
‚†ƒ
‚‚ƒ
‡ˆƒ
‰†
Š7Œ
508735787;<=>[email protected]<=>A;
&C#D"&#E!""$F$GE# "G'*"!#@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ Š76Œ
0 RB
@[email protected]@JM[@@@@
\ ]"^""&G&#"#"'@[email protected]<US[[email protected]@[email protected]_[@@<_K`US
Š75Œ
"*$
+!%'"*
#$$
!!$,%-!!""&$'!
( )$
. !$%"$#$!!$"* !$%!&'*/
0
!
2$
3$&,
"!1'*
!-!$%"#$%'*
!4&
'$"
,""&
561777897::;5637777897::
<= 508:657;7>[email protected][email protected]>
$G&$H#!HIHJH!""$J'*#$CKCLCMNOPQMCLRLSCTCLCOUQCVWXYC …79†‡
EEE90 [email protected]&+
WWUZC[P\CMP]CCCC
EE88^8 _!"!&J& CKC?WU]PCTCMNOPQC[`]
…7†‡
abb
cb
…7ggE†‡
ccb
dec
fg 50128
H
F "1 !$&"%!!&$'!
h*$
-$&
ij-%$!'!*
$
-&
'*
""/
.0
!$$+,)
"!,"&
+$k"1l!$"%#$1'!*
!$$"%2$
h !$$"im1&,,$"j%!4&',
561777897::;5637777897::
fg<= xvw
508:657;7>[email protected][email protected]>
$G&$m#!HIHJm!""$J'*#$CKCnCMNOPQMCLRLSCTCnCOUQCVWXYC …79†‡
EEE0 [email protected]&+
WWUZC[P\CMP]CCCC
g _!"!&J& "$$.'CKC?WU]PCTCMNOPQC[`]CC?ǸoWU
…78E†‡
yw
02lpqr(3st22
ulhh2lp0t22
f 50128
{{|
2$
#$+!%$!%'*$
#$!,'"",!
&"
"""*$
(
-$!!$$&#$$%#$$""!&/
3$""-,$$'%"!$z!G%!$'"
"!"!&,
|}‚ƒ{
{{|
{{|
„~
{{|
…7=†‡
|}}‚ƒ{
€~
|}ƒ‚ƒ{
|~
|}~‚ƒ{
}~
f<^8
ff<^8
f^<^8
f=<^8
m
…7f^^†‡
…7^f†‡
…7=^E†‡
…789g†‡
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
50128
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
98
8
.&!/
!"0##$$#/%$&-!''#()$)(*&
*(
,!#,$-!#$-!- !
%+1#
+
2#$$#%&''($) *&+,!3$- 4&#
#
&,
2-%!("#
%$(5'($0))##$+*
(6+*
!#,$7#
-$-!-
/-*!(89")#
`7abc
>>
`7abc
/-*!(89")#
`7abc
> R
`7abc
X /-*!(89")#
YY R
`7aabc
<<=
<==
:;
98
8
!!"#$#%&''($)( *(+,*(?0&[email protected](
.&/0#$/$-!#) *&%1#+,'(0%"#@%)-*0#%%%)##0
2#
#$%&5''0)(#$$)+*
&6
#$#$*(
?'#0(%0)-"0
#$!$"#
*+&
,,-0!A*1
[email protected]
2-%(%('($)# *(+,-!#$(*(?/$00(
FGG
EC
CD
98
8
2%!"#
'/($$-)-!%#-)'(*#
%&'
'(%$)1(#>*
(>,!#$
H(
,@%)-)%J-"
*&
-4&!,#!#$- !IH#
($-K)'##*(
*
%
&
'
'
(
$
)
*
&
>
,
!
3
$
/0-#5-0)#$>6 *&,7#$- L-/(*#$-%('($)# *(>,!#$- !PQ
MNN
MON
98
8
2'/($$-)-!%#-)'(*#
%&'
'(%$)1(#>*
(>,'(
0&#!%%@(%)##0
H(%-!'"#
@))%-"
*&
0%"#,@*(
%)-?*0
IH#
($K)##*,%-/J0(-*
%
&
'
'
(
$
)
*
&
>
,
!
#
$
*(
?
'
(
0
*&
*1?#$/[email protected]
L-/(*#$-%(#'5($)0#)#$>*(
>6
,-
!#,$(0A*(
$00#(0%)-"0
UW
ST
UUV
X 98
8
IH'
($()*
-%#'&@%**(
,!#$,-!#$!-- !
"/%$&-'!'(#$))(*&
%1#
IH!
($"9)#,3%
'(*!#"%0&#'5'(0$))#$*&
,,!37#
$-$-4&#
6 *&
B%'(*Z#$-%('($)# *(,!#$- !]_
^\\
[\]
.%!"'
#$/%&-($'#
(
'($(2/
)(')*%+&+,(($-0/-$"#('+/$$$"//+
01$!&#%,%/!""(
'(&
!"/)3% '/$&%% !"('(&)#,(/!(' *% +(
.,
+"/'(
!
6('(
8$%04#
'9$
/!#$,0#
%+/!"5#
/(
)&
#,/
!)('+7'2
*1/!!(+8+ /+$"#0+
¢££¤¥
:=
;<
:;<
> 98
8
[email protected] g”¤¥
.%#'-($#% '/+$&%% !"('( A),/!#(,#
.B($#"%!(1-&($"%//&'$
+(+
('(
2/'(
A&
!#(
!$/#!C'
D&(-1/!#,/"+
$&&
%%
!"$((
A),/
),,3!#(D&/
E "('$%/'-/!+5#+"/!A6('(&)F/!#(
GHIJKLMNHOPQRSSQTUPQIHVHOWXQTJYJTHQZSQTTQ[QLXOMTJLM
>1(#',\40("/
508]^57_7̀abcdeabcf`
/""#- $#"!/,%+/"#('""'/,!#"%/!-($%/'$/!('C/"!/
g % %
!,/++#'#heiejklmmenokpqrsetuqtevpkewxlmmelysetpknrxlzyremplteszmtrymrkeeee ¢7¤¥
g>g .%#'-($#% '/% !,/++#'#+eieapknrxlzyremplteszmtrymrk{e|}}eqx
¢7g¤¥
>>g ~&1/""('%+#$"(,#%/!% %/""#eieaxlmzneu€revpketuqt
¢7¤¥
‚ƒ
ƒƒ
„…
> 98
8
.%#'-($#% '/?+$&%% !"('( A)(' *+&,(.B($#"%!(1-&($"%//&'$
?+(+
('(
2/'(
A&
+($0/
!$/#!C'
D&(-1/!#,?/"+
$&&
%%
!"$((
A)%
)#-,$(/"#!('+
('/$*$%$"/+(/+
EGH"I(JK'$
?PQ+
/!YJ
ATH
'(&
'2‡/Qˆ!O8LM%N/H'OPQR/†!SQTU
IHVH5#
OWX+"QTJ
QZS6(
QTTQ
[QM
LX)OHQ+J7YH
JUUH/+$"#0+
> 508]^57_7̀abcdeabcf`
¢7g¤¥
>> %/""#%/!- $#"!/(' *eieauqtevpkemplteszmtrymrkezyemlzyxrmmemrrxeeee ¢7>¤¥
>>g ~&1/""('%+#$"(,#%/!% %/""#eieaxlmzneu€revpketuqt
¢7¤¥
ŒŠ
‰Š
Š‹
98
8
~ (!+"/#"$1,!&%$(0
'0$+&-%/%!1!!"#,(
'(
&
,#),/!#(,
/"'(
(
$(2/),/!#(
~ (!+"//")"1/#'1
+#(!$$&"/%'
%#!!"'(
(
'(
&
)
,
3
!
#
(
D
&
/
"&'(
!5#+"/!
'(,&
8$,1(++/!$% !"/(
),/!6(
#(
# )F/!#(
1(#',\40("/
508]^57_7̀abcdeabcf`
./"+#$,%(' eiefpzxre€kumoeeee
–—˜
98
8
™šš
!"#$,%(' $&%% !"('( )(' *+&,(~ (!+"//")11#!+&#$(0
+%-/!!"1(
!#'(
,&
/"(
$)(2#/,(/!('
$0/-$"#('+/$$$"//+
!$$0&"/%'
'(
&
*%))%+(+7+('2
~8$(,+/1""(/++'1

#
!
'(
"
&
!
5#
+
"
/
!
6(
'(
&
/!$% !"/('( )#,/!(' *1!(++ /!8-/+$"#0+
œž
Ž @A
¢7g>¤¥
6#'(,$,%(' ,!#",',(&eiefpzxre€kumoe‘zoenokpqrsemzn’
gg “#$% !"#$,%(' eiefpzxre€kumoeopxsrk
” • %!($,%(' eiefpzxre€kumoexzs
¢g>¤¥
¢7¤¥
¢7gg¤¥
¢7g¤¥
™šš
508]^57_7̀abcdeabcf`
g
Ÿ¡ ”
Ÿ ›? ?A
¢7g£¤¥
./"+#$,%(' eiefpzxre€kumoeeee
“#$% !"#$,%(' (' *eièlzyxrmmemrrxepzxre€kumoeopxsrk
6#'(,$,%(' ,!#",',(&eiefpzxre€kumoe‘zoenokpqrsemzn’
• %!($,%(' eiefpzxre€kumoexzs
6#'(,$,%(' ?eiefpzxrenokpqrsemzn’
¢7g>¤¥
¢7gg¤¥
¢77¤¥
¢7g¤¥
¢77¤¥
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
98
8
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
98
8
&'!$((!$")
!*$#$
$
*+,,
%"%)
$"-!$-"!'#%).
&'!$$#(
!$%"/$*%)$,0$,,'#
!!,("'$!)1#
23 508455767789:;<89:=7
a_
b`
€7‚
#[email protected]'#$A/''BCBDA,,$!!'D%)'/$<E<F<GHIJKG<LMLN<O<F<IPK<QRST< €7Y‚
0 O>
<9RRPU<VJW<GJX<<<<
Y Z'(','# D#,$'$[- <E<8RPXJ<O<GHIJK<V\X<7VSPIP
€7ƒ‚
]^_
]^`
c 98
8
f
!*(('"!*$#$
"%%)
*+,,
-$+"!$-!'$!$-(*(-$+!$)
"!'#
%)$
.
&'!$$#(
((%$!"/*$%)$,0$,,'#
!!,(*'$+)!$!"$!*1#
c23 508455767789:;<89:=7
d Ae
€7ƒ‚
#[email protected]'#$A/''BCBDA,,$!!'D%)'/$<E<F<GHIJKG<LMLN<O<F<IPK<QRST< €7Y‚
0 O>
<9RRPU<VJW<GJX<<<<
Y Z'(','# D#,$'$[- <E<8RPXJ<O<GHIJK<V\X<7VSPIP
€7ƒ‚
ji
ghi
jik
98
8
[
"$
#$
m(%($dd
"%)
*+%,,
[-((d"!'#%).
n !$d"/$%)$,0$,,'#
[($d"!1#% *
23 508455767789:;<89:=7
ps
tp
l
€7uc‚
#[email protected]'#$A/''BCBDA,,$!!'D%)'/$<E<F<GHIJKG<LMLN<O<F<IPK<QRST< €7Y‚
0 O>
<9RRPU<VJW<GJX<<<<
Y Z'(','# D#,$'$[- <E<8RPXJ<O<GHIJK<V\X<7VSPIP
€7ƒ‚
qrr
op
u 98
8
[(%($
"$
#$
m
""%!)
*)
+%.
,,
[(
(
'
#
%
n !$"/$%)$,0$,,'#
[($"!1#% *
u23 508455767789:;<89:=7
xy
zw
B l
€7uƒƒ‚
#[email protected]'#$A/''BCBDA,,$!!'D%)'/$<E<F<GHIJKG<LMLN<O<F<IPK<QRST< €7Y‚
0 O>
<9RRPU<VJW<GJX<<<<
Y Z'(','# D#,$'$[- <E<8RPXJ<O<GHIJK<V\X<7VSPIP
€7ƒ‚
vww
vww
uu 98
8
[-((A"#$% m%$A"%)$*+,,
[
#
%)
.,,'#
n[((!($$AAA
"/""$!!%')
1#
%
$,0$
*
uu23 508455767789:;<89:=7
|~
}
{}}
{|}
l e
€7uYu‚
#[email protected]'#$A/''BCBDA,,$!!'D%)'/$<E<F<GHIJKG<LMLN<O<F<IPK<QRST< €7Y‚
0 O>
<9RRPU<VJW<GJX<<<<
Y Z'(','# D#,$'$[- <E<8RPXJ<O<GHIJK<V\X<7VSPIP
€7ƒ‚
#$)%*&&
' &%$!!
"%"(!!$
++!
!",&-!#%(.
/&
"0"$,&%!(2#
%!
+1$
,!$!$
$&
)++-#
34 50856577789:;<=9:;>8
\`
_a^
ƒ7}Y„…
#A$B-#$0-!-CD!&++$,,-D%(-&0$=E=F=GHIJKG=LMLN=O=F=IPK=QRST= ƒ7Y„…
???0 [email protected]
=:RRPU=VJW=GJX====
??Y Z-!-&+!-#&D&#+$-$&&=E=9RPXJ=O=GHIJK=V[X=8VSPIP
ƒ7b„…
_]]
\]^
b 98
8
!"!!#$%&!
'&%$!!$!
&+
+ ",&-!#%(.
!"$""0+$%$(%0(-$$
!!!
$)+$*+1$
/&
,
!
$
!$",&!2#%&)++-#
b34 50856577789:;<=9:;>8
fg
fhi
cd e
ƒ7„…
#A$B-#$0-!-CD!&++$,,-D%(-&0$=E=F=GHIJKG=LMLN=O=F=IPK=QRST= ƒ7Y„…
???0 [email protected]
=:RRPU=VJW=GJX====
??Y Z-!-&+!-#&D&#+$-$&&=E=9RPXJ=O=GHIJK=V[X=8VSPIP
ƒ7b„…
jii
kii
Y 98
8
$!n$
!&,+&&,-0,-$!!&
!!)#$
' &%$!!&#)
"%("$
*%&++&!
!$!!$"+$0-$!!$+",&-!#%(.
/&
,!$",&!2
0$)%(!$+1$++-#
,!$!$#)
o!/&
&,,#)
$!%((&
#%"&
Y34 50856577789:;<=9:;>8
uv
stq
lm e
ƒ7†„…
#A$B-#$0-!-CD!&++$,,-D%(-&0$=E=F=GHIJKG=LMLN=O=F=IPK=QRST= ƒ7Y„…
???0 [email protected]
=:RRPU=VJW=GJX====
??Y Z-!-&+!-#&D&#+$-$&&=E=9RPXJ=O=GHIJK=V[X=8VSPIP
ƒ7b„…
rqq
pqq
98
8
$!n$
!&+,&,&0--,$c!!&c
!!#$
' &%$!!&#)
"%("$
)*%&+&
+ !
!$!!$"+$0-$!!$+c",&-!#%(.
/&,!$#)/&#)!%((&,!$c"0$%(!$+1$++-#
!$o!&,,$c",&!2#%&)
34 50856577789:;<=9:;>8
zw
{|x
el ƒ7†}„…
#A$B-#$0-!-CD!&++$,,-D%(-&0$=E=F=GHIJKG=LMLN=O=F=IPK=QRST= ƒ7Y„…
???0 [email protected]
=:RRPU=VJW=GJX====
??Y Z-!-&+!-#&D&#+$-$&&=E=9RPXJ=O=GHIJK=V[X=8VSPIP
ƒ7b„…
yxx
wxx
} 98
8
$!n$
!&+,&,&0--,$l!!&l
!!#$
' &%$!!&#)
"%("$
)*%&+&
+ !
!
$
!
!
$
"
+
$
0
$
!
!
$
+
l
"
,
&
!
#
%
(
$.
/&
,!$"l,&!2
0$)%(!
+1$++-#
,!$!$#)
o!/&
&,,#)
$!l%((&
#%"&
}34 50856577789:;<=9:;>8
‚
‚€
~
€
md m
ƒ7b?„…
#A$B-#$0-!-CD!&++$,,-D%(-&0$=E=F=GHIJKG=LMLN=O=F=IPK=QRST= ƒ7Y„…
???0 [email protected]
=:RRPU=VJW=GJX====
??Y Z-!-&+!-#&D&#+$-$&&=E=9RPXJ=O=GHIJK=V[X=8VSPIP
ƒ7b„…
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
98
8
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
98
8
"!."
!#$%#%#&''%"(!!#(
!*"
, #+"!!#*)+/)!"
-0+#$#
$!
!"!!")$"&'"!!"$()%#'!*+/1
2#
%!")(%#!5
&"-+/!"$3"$$'*
%!"!"*4!2#
#%%*"!(+//#
*+)#
67 5088957:7;<=>[email protected]<=>A;
*D"E'*"&'!'FGFH!#$$"%%'H+/'#&"@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ 7]‘
BBB0 SC
@[email protected][@KN\@@@@
BB] ^'!'#$!'*#H#*$"'"##@[email protected]<VT\[email protected]@[email protected]_\@;ZWTMT
7y‘
ef
cda
`aa
7y‘
baa
7 98
8
h!#$#%&'"!!"&"!'+#%")!!*"+#!
i"!'+#%!."%/%-")+/"-0#$$
h2#
*!")!$"+//#
&'"!%!!""$&&""!!''+##%%))%&#"'!+*
"1
/+/!
$3"$$'*
j#%%"&"!'+#%)%#!5*+#-
767 5088957:7;<=>[email protected]<=>A;
g
7qqB‘
*D"E'*"&'!'FGFH!#$$"%%'H+/'#&"@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ 7]‘
BBB0 SC
@[email protected][@KN\@@@@
BB] ^'!'#$!'*#H#*$"'"##@[email protected]<VT\[email protected]@[email protected]_\@;ZWTMT
7y‘
kll
pnl
mnl
ol
q 98
8
hs
!#0%$"#%!&'."
"!!%#-#'%r'
r
!!-*"
)+/)"
0+#$$#!
h2#
*!")!$"+//#
&'"!%!!""$-r0
%"r-
)
%
#
'
!
+/1
"+%!)#
&"-+*
j#%%"-0%"r)%#!5*
/!"$3"$$'*
xu
q67 5088957:7;<=>[email protected]<=>A;
F
7y77B‘
*D"E'*"&'!'FGFH!#$$"%%'H+/'#&"@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ 7]‘
BBB0 SC
@[email protected][@KN\@@@@
BB] ^'!'#$!'*#H#*$"'"##@[email protected]<VT\[email protected]@[email protected]_\@;ZWTMT
7y‘
uwv
tuv
wvv
y] 98
8
3"*$%#F)!!*"+#!
/"%DF)+/"-0#$$
jz0
#0%"!!"F
)%#'!+/*+!
/1
{"%#'$#"FF
))%#&!"5*
+#"-$3"$$'*
y]67 5088957:7;<=>[email protected]<=>A;
…†
‚ƒ„
|q6
BBB0
BB]
y|y‘
3"*$%#&"!)&"!#+'-#[email protected]@}[email protected]~NV@€@N\L~N@[email protected]@@@
|‘
C*D"E'*"&'!'FGFH!#$$"%%'H+/'#&"@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ 7]‘
[email protected][email protected][@KN\
^'!'#$!'*#H#*$"'"##@[email protected]<VT\[email protected]@[email protected]_\@;ZWTMT
7777y‘
‡‚†
ˆ„„
yq 98
8
3"
*$%#r
*"
/"
)+))/%#!'!!"
-++/0##
$1
$!
j#0%%"D!r!"r
*
z0%#"r)&"+/!"$3"$$'*
{"'$#r)%#!5*+#-
yq67 5088957:7;<=>[email protected]<=>A;
‰Š
ŠŽ
‹ŒŠ
ŽŽ
|6
BBB0
BB]
F F
7y‘
3"*$%#&"!)&"!#+'-#[email protected]@}[email protected]~NV@€@N\L~N@[email protected]@@@
77B‘
C*D"E'*"&'!'FGFH!#$$"%%'H+/'#&"@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ 7]‘
[email protected][email protected][@KN\
^'!'#$!'*#H#*$"'"##@[email protected]<VT\[email protected]@[email protected]_\@;ZWTMT
7y‘
*!
#$#$#&
%&+',#!!
()&
"'")
--$#
.!,&$$&"!$#%')#/
0,
""1!&$5'%
)
&-+2&
3&4!-!&
'##$
!
# --%
67 5088957:7;<=>[email protected]<=>A;
…7†B‡ˆ
%*&D#%&1$EFEG$!--& GH')!1&@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ …7‡ˆ
BBB0 SC#
@[email protected][@KN\@@@@
BB ]$4!-$%!G!%#-&&(^[email protected]@<VT\[email protected]@[email protected]_\@;ZWTMT
…7‡ˆ
cb
cde
`ab
aee
98
8
*!EE
##$$&
#%&+',#!!
()&
"'")
--$#
.0,
!,!&$&$&EE
"
!
$
#
%
'
)
#
)
&-+/
2&
3&4-!E""1!&$5'%
'##$
!
# --%
67 5088957:7;<=>?@<=>A;
HHE …7B‡ˆ
%*&D#%&1$EFEG$!--& GH')!1&@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ …7‡ˆ
BBB0 SC#
@[email protected][@KN\@@@@
BB ]$4!-$%!G!%#-&&(^[email protected]@<VT\[email protected]@[email protected]_\@;ZWTMT
…7‡ˆ
lh
gkj
fgh
ijj
98
8
*!
##$$&
#%&+',#!!
()&
"'")
--$#
.0,
!,!&$&$&
"
!
$
#
%
'
)
#
"1&')#$&-/
2&--%
3&4-!"!$5%'#!+#
67 5088957:7;<=>[email protected]<=>A;
HH …7‰B‡ˆ
%*&D#%&1$EFEG$!--& GH')!1&@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ …7‡ˆ
BBB0 SC#
@[email protected][@KN\@@@@
BB ]$4!-$%!G!%#-&&(^[email protected]@<VT\[email protected]@[email protected]_\@;ZWTMT
…7‡ˆ
mn
opq
rsn
nqq
t 98
8
*!uu
#$#$#&
%&+',#!!
()&
"'")
--$#
.0,
!,!&$&$&uu
"
!
$
#
%
'
)
#
)
&-+/
2&
3&4-!u""1!&$5'%
'##$
!
# --%
t67 5088957:7;<=>[email protected]<=>A;
H …7‡ˆ
%*&D#%&1$EFEG$!--& GH')!1&@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ …7‡ˆ
BBB0 SC#
@[email protected][@KN\@@@@
BB ]$4!-$%!G!%#-&&(^[email protected]@<VT\[email protected]@[email protected]_\@;ZWTMT
…7‡ˆ
{x
xyz
vwx
yzz
98
8
044&%+!,$+#44#"#$$#%&'#!$#
|#
^~,&&+)#
#&+')
,!-}!
!$%+
^#,&&"%
"')
$^'#))!
+!#$4#4%
&$"#1/
&')#$&-2&--%
}&')!+#,&"!$5%'#!+#
67 5088957:7;<=>[email protected]<=>A;
‚
ƒ
€
„ƒƒ
…7‰t‰B‡ˆ
%*&D#%&1$EFEG$!--& GH')!1&@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ …7‡ˆ
BBB0 SC#
@[email protected][@KN\@@@@
BB ]$4!-$%!G!%#-&&(^[email protected]@<VT\[email protected]@[email protected]_\@;ZWTMT
…7‡ˆ
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
98
8
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
98
8
+!""
$%$%$'
&',(-$!!
)*'
#(#*
..%$
/$%'#.'0'%%'.*$%'"#!%$&(*$1
2!
#0'#(!*
$%
4'
5'6&,
.%!36($*!
%-!%!$!'!"."
%7&
($'.!
,$..&
89 |7TT}~
>89 ??" @
|7U>}~
:;
;=<
:;<
=<<
> 98
8
!($&6$%!.!0'%%'"#$%%$&'($!%$
)*'
*
!%'""
#(0*
-#!!..%$&(*$1
/2!
$&,
%'+#%A
.3'(%*!
0'%-$%%A'
'$($%
-'
!'.,'4'
!'.'*$
"#
0'(!*
..&
5'6.!6$%!%$! !.($&-!!"#!%7&($!,$
BCD
EEB
FBD
CDD
98
8
)(!'%%!6$%!.!0'%%'#$%%$&'($!%$
HI(
$A'
*''!6($#%'(#*
.'$0'
'%,%'-.#!.!.%$&(*$1
2!
&,
%
3
(
**!
%
'
0
'
'((*
$%
I.(!'!6$%!%$! !.+!(#*
!#%70&
$!
,'$.4'..&
uxyy
uvw
89 508JK57L7MNOPQRNOPSM
z{y
G ""
|7mmT}~
&+'W$&'G0%GXGYG%!..' Y(*!0'RZR[R\]^_`\R[a[bRcR[R^d`RefghR |7U}~
TTTU0 cV$
ROffdiRj_kR\_lRRRR
TTmm9 /!.%&!($&(!nRZRopiq]dfRefdl_RrRsbRtt
|7U9}~
(
)*%!"+"
##$"
%,%!
#&
$"%%
%'*!&%
$
)%!'"###$
--# %'.%%')"&#$/
()%."
-'0%
)#2$%
&#'.%#*$
%-1%--"&
341757677783437576777
9 76Ž
508745787:;<=>?;<[email protected]:
0"##$"%%[email protected]????
7Ž
&I%J"&%.""KL--%))"LM#$".%?A?N?OPGFQO?RSRT?U?N?GVQ?WEBX? 7Ž
0 UH
?<EEVY?ZF[?OF\
] "-"& #&"#^_?A?`aYbPVE?WEV\F?c?de?CC
7Ž
hfg
ijk
ikl
3639958
_ (
)*%-+"
m&%
"'&
'%
&%
$-#&
mm*""-$
#$
*!#-- %'-.&')"&#$/
(o!)%&%
"
%&'n%
)"2I&
##$)%*'.%#$%-1%--"&
341757677783437576777
9 7]]
508745787:;<=>?;<[email protected]:
p -#$%m-m&%?A?:aVW?qbOr????
76
?
A
?
N
?
O
P
G
F
QO
?
R
S
R
T
?
U
?
N
?
G
V
Q?
W
E
B
X
?
H
&I
%
J
"
&%
.
"
"
K
L
%
)
)
"
L
M
#
$"
.
%
0 U?<EEVY?ZF[?OF\
7Ž
] "-"& #&"#^_?A?`aYbPVE?WEV\F?c?de?CC
7Ž
st
uvw
utw
x 3639958
My yz
!"##$"%%#&!"##$"%%*mm"'&%# {
+"
)%#$
-'#/
$%*!-(),%%!').%"
%$
%)0%
**%#,$%
!)%$
'.)%,!
"#$
&
'
%
.-')2&# * 1%--"&
341757677783437576777
x9 766
508745787:;<=>?;<[email protected]:
0"##$"%%[email protected]????
7Ž
?
A
?
N
?
O
P
G
F
QO
?
R
S
R
T
?
U
?
N
?
G
V
Q?
W
E
B
X
?
H
&I
%
J
"
&%
.
"
"
K
L
%
)
)
"
L
M
#
$"
.
%
0 U?<EEVY?ZF[?OF\
7Ž
] "-"& #&"#^_?A?`aYbPVE?WEV\F?c?de?CC
7Ž
|}~
||~
€~
6 3639958
M_ _
-#m"&#&.-'&%# (
")%)'!),"-$
'#$
%*!-"))*%%%'!%+"
)"$
‚,
/
&!
-%&
&",&
#ƒ$&*
*%))'.%#$%-1%--"&
„-#!"))%*%m %*')2&# *
‹Œ‡
341757677783437576777
69 …†‡
Šˆ‰
508745787:;<=>?;<[email protected]:
6 p -m-#m"&[email protected]\?DGBOr?raEqFG????
6 Hm"-#m"&[email protected]\?DGBOr?Ebq
n%)-#m"&[email protected]\?DGBOr
&I%J"&%.""KL--%))"LM#$".%?A?N?OPGFQO?RSRT?U?N?GVQ?WEBX?
0 H
U?<EEVY?ZF[?OF\
] "-"& #&"#^_?A?`aYbPVE?WEV\F?c?de?CC
7
77]‘
7
7Ž
7Ž
7Ž
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
3639958
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
3639958
"#&#!'
"#(#&)
$'
)%#
(*++
($!!'
#
#$,#,-#!!,-#,#$)%!'.
/)##%"+"!)#%
'"#$)
$-(#!'#+1#++)%
20#
%!!#
34175767788934375767788
: ghi
ghi
ˆ7‰Š‹
508845797;<=>[email protected]<=>A;
%C#D)%#-))EFEG++# )GH!')-#@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ ˆ7wŠ‹
0 SB
@[email protected][@KN\@@@@
66] )+)%!%)!^[email protected]@`[email protected]\[email protected]@[email protected]
ˆ7w]Š‹
ji
] 3639958
E_ $%#!
/)#""#'(#$!'#(*++
/)##$#%"
,#",)#$'
)#%
!-'
!.
$
#
+$2%!('#+1#++)%
34175767788934375767788
]: klm
knm
ˆ76w]]Š‹
508845797;<=>[email protected]<=>A;
%C#D)%#-))EFEG++# )GH!')-#@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ ˆ7wŠ‹
0 SB
@[email protected][@KN\@@@@
66] )+)%!%)!^[email protected]@`[email protected]\[email protected]@[email protected]
ˆ7wŠ‹
no
3639958
p_ ("")$%#!
0
,)##,"(",#*#'
!!'
#
(*++
/),##*$##%"
($("#)"#$%
'
.
"
)
#
'
#
$
#
!
'
+(*#$2%!( #+1#++)%
34175767788934375767788
: qrs
ˆ76w]]Š‹
508845797;<=>[email protected]<=>A;
%C#D)%#-))EFEG++# )GH!')-#@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ ˆ7wŠ‹
0 SB
@[email protected][@KN\@@@@
66] )+)%!%)!^[email protected]@`[email protected]\[email protected]@[email protected]
ˆ7wŠ‹
tr
uvr
6w 3639958
/&#
+)-)#Ep
Ep
(%#
y*#!!+'
!)#*%#
)#(zz
$!'$#
*!++
y!%
{
%(
#$+,#!''
-)###+EEpp
$
)
%
!
'
.
y
%
"
#
,
!!,!)z
!'
/ #Ep$
2%!$-#
(y
+##"+,1#
#(#++!)%
y-z#|D*z
~
x pE
34175767788934375767788
6w: }~
}
ˆ7w6Š‹
508845797;<=>[email protected]<=>A;
%C#D)%#E-))EFEGE++# )GH!')-#@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ ˆ7wŠ‹
w0 SB
@[email protected][@KN\@@@@
66] )+)%!%)!^[email protected]@`[email protected]\[email protected]@[email protected]
ˆ7wŠ‹
€~
67 3639958
/&#
+)-)#
(%#
y*#!!+'
!)#*%#
)#(zz
$!'$#
*!++
y!%
{
%(
#$+,#!''
-)###+
$
)
%
!
'
.
y
%
"
#
,
!!,!)z
!'
/ #$
2%!$-#
(y
+##"+,1#
#(#++!)%
y-z#|D*z
„…
‡„
_‚ x
34175767788934375767788
67: ƒ„…
ƒ††
ˆ777Š‹
508845797;<=>[email protected]<=>A;
%C#D)%#E-))EFEGE++# )GH!')-#@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ ˆ7wŠ‹
w0 SB
@[email protected][@KN\@@@@
66] )+)%!%)!^[email protected]@`[email protected]\[email protected]@[email protected]
ˆ7wŠ‹
"!"$#"$%((
&'')$+1
((%
+-%!1
,%+*%
+&.+$-$"%.
/0%
&-)!!,*%
+*
%)!%#$%%!&2-"%(()"$*+13,*'%2++2+$.
4/*&
%()("
""%2+11
(("
8*+)#%+1
&,
!%%'!25%
%&%!!+$*
,#.%67- .
9:17;7<7==>9:37;7<7==
? ‰7ŠHŠG‹Œ
508=:57>[email protected]@
*J%7$*%K#$$KLKMK!!%""$M+1$#%ENEOEPQRSTPEOUOVEWEOERXTEYZ[\E ‰7H‹Œ
GGGH0 WI
EBZZX]E^S_EPS`EEEE
GGa $!$* +*$+bcENEde]fQXZEYZXS̀EgEhiEjj
‰7H‹Œ
klm
nop
kpp
nkl
a 3639958
( !"#$%&''$)*%+ q
2%-)"!%%#0%
"%!$&")2-+1
)%
&*
-+1
!!3
4*&
$
%
"
%
"
$
2+11 "%&''%")#%+1%!5%!!$*
/""%&-"%)"8*+ &
9:17;7<7==>9:37;7<7==
a? ws
‰7‹Œ
508=:57>[email protected]@
*J%7$*%K#$$KLKMK!!%""$M+1$#%ENEOEPQRSTPEOUOVEWEOERXTEYZ[\E ‰7H‹Œ
GGGH0 WI
EBZZX]E^S_EPS`EEEE
GGa $!$* +*$+bcENEde]fQXZEYZXS̀EgEhiEjj
‰7H‹Œ
rss
rtu
vuu
G 3639958
x$*
%!&"#$0%
%"!*
&+1
)%
&*%
+!! $
"
)
%)!%#$%%!$+2"3)"$*+13
4/*&
""%2+11
#"$"%)"!+10%
8*+*
-&)#%+1%!5%!!$*
9:17;7<7==>9:37;7<7==
G? yz{
€
z|}
‰7ŠGH‹Œ
508=:57>[email protected]@
*J%7$*%K#$$KLKMK!!%""$M+1$#%ENEOEPQRSTPEOUOVEWEOERXTEYZ[\E ‰7H‹Œ
GGGH0 WI
EBZZX]E^S_EPS`EEEE
GGa $!$* +*$+bcENEde]fQXZEYZXS̀EgEhiEjj
‰7H‹Œ
~{
3639958
‚ ƒ*%
!"#$%
%)*%+ /ƒ**%
0%"""2'$*
')+%1
)!%#$%&%-!)!"!$*+13
4/*&
$*
1+
""%2+1
*$
""))#"%8+*
%!&5%
!!$*
9:17;7<7==>9:37;7<7==
? ‰7GG‹Œ
508=:57>[email protected]@
*J%7$*%#$$KLKM!!%""$M+1$#%ENE„EPQRSTPEOUOVEWE„ERXTEYZ[\E ‰7H‹Œ
GGG0 WI
EBZZX]E^S_EPS`EEEE
‡ˆ GGa $!$* +*$+bcENEde]fQXZEYZXS̀EgEhiEjj
‰7H‹Œ
………
…††
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
3639958
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
3639958
&
$'
$())*!+"#"$!$'
#%
!#+
#
)$#
,#$"#)-$$%./#()*%#*".*$#%!'#0
12
664
4C:D4
3452
F#
/62
#7$8#2)9-4:$;#:<4/=>?=
@)AB
F
".CC$EG69
%!#+#
HI17J7KL7MMNHI37J7KL7MM
O «7††¬­
PQ
RST
UVWXYTTXUZ[XPTT
3639958
_
*.*/#$.'
.*$$+##/
/*"#$$#%!#$#
`#
,#($)".$#a
*$$'#.b$".!^'
0$c+)".*$#%!'#0
d
+e
f/%+
*$(/!#'
$).$#..+#/+/#)..$"".$G!'
%!#$
#
# *%
\ ]^
HI17J7KL7MMNHI37J7KL7MM
O «7®K¬­
508MI57N7ghijklhijmg
%bp*#%\*$*\q\r\$ ..*r!'*lsltluvwxyultzt{l|ltlw}yl~€l «7¬­
nnn0 |o#
li}‚lƒx„lux…llll
nnKK† ,*$*%!#%*!‡lslˆ‰‚Šv}l~}…xl‹lŒlŽŽ
«7¬­
‘
’“
‘‘
’”‘
L 3639958
_
*..b*a*
!$#'
%
/a
#$.!.*"$!$'
"##
$$#+%
!#$#
•'
$
#
)
,#$"*$$'#$.!)".*$#%!'#0
d
'
f/%+
*$(/!#'
$).$#.."!#!%
)#$
".e
$G%*!%
#+#
^\ ^]\
HI17J7KL7MMNHI37J7KL7MM
LO «7nn¬­
508MI57N7ghijklhijmg
%bp*#%\*$*\q\r\$ ..*r!'*lsltluvwxyultzt{l|ltlw}yl~€l «7¬­
nnn0 |o#
li}‚lƒx„lux…llll
nnKK† ,*$*%!#%*!‡lslˆ‰‚Šv}l~}…xl‹lŒlŽŽ
«7¬­
–—˜
™š›
–››
œœ›
 3639958
o#//*(//#$*%#."#$$#%!#$#
•'
)!'#0
,*.b+a
..()//#*%
$/ž#(/$*Ÿ)."$!$'
"#
.*$+#%
d
.
$
b
¡)
.
"
!
'
#
$
e
*
•#/#$//*ž^(%*++Ÿ".$G%
%!#+#
\
HI17J7KL7MMNHI37J7KL7MM
O ©ª
§¨
©ª
«7Kn†¬­
508MI57N7ghijklhijmg
%bp*#%\*$*\q\r\$ ..*r!'*lsltluvwxyultzt{l|ltlw}yl~€l «7¬­
nnn0 |o#
li}‚lƒx„lux…llll
nnKK† ,*$*%!#%*!‡lslˆ‰‚Šv}l~}…xl‹lŒlŽŽ
«7¬­
de¡¢£¤f¥ee
_¦¡••e¡¢dee
778
!"#$%"#$!&'(!#
) !*+%#&*(!
,)!-!!#-#!
%"$$/#0%#"$)$!!#'.
12'!(&$'#!%&$'#!!#'!(
345
345
4345
6345
8;9=>?7
778
778
@:;
744‘’
74‘’
764T‘’
75„A‘’
8;99>?7
<:;
8;9?>?7
8:;
778
8;9:>?7
9:;
6A4 3639958
B2
!-'#
'%(#-#$
C2(
%&'*$
!&$!#
DC!
!#(
E$#F%&**!
!'#
&
*$
.
%"$&*$#'
D$&*!%!#G&$!(
HI17J757KKLHI37J757KK
6A436 vwx
yz{
75T5‘’
508KI57L7MNOPQRNOPSM
+0'"'#'VWVX#! 'X&*'!"RYRZR[\]^_[R̀a`bRcRZR]d_RefghR 7„‘’
TTT0 cU
ROffdiRj^kR[^lRRRR
TT554 D'!#$'!&'&!mnRYRopiq\dfRefdl^RrRstRuu
7„6‘’
v||
6A6 3639958
B2
'!-'#'%(&*$
22'
%(#-#$
}2F-(
*
!&$!#
DC!
!#(
E$#F(&**!
F-%
!('#2
&
*$
.
%"($&*$#'
D$&*!(-%!#G2&$#!
HI17J757KKLHI37J757KK
6A636 ‚
~€
75T4‘’
508KI57L7MNOPQRNOPSM
+0'"'#'VWVX#! 'X&*'!"RYRZR[\]^_[R̀a`bRcRZR]d_RefghR 7„‘’
TTT0 cU
ROffdiRj^kR[^lRRRR
TT554 D'!#$'!&'&!mnRYRopiq\dfRefdl^RrRstRuu
7„6‘’
ƒ‚
6„ 3639958
…†… ‡
D'
#!!
!
"'(##-$%!##&$!#
,!ˆ
$!&2%$&#!*$
DC!
$(
#%#F&$*
"'#/##(
$F%$"2'$&(*$
%!#
'#
&*$.
,! $(2'%!#G&$!
('
HI17J757KKLHI37J757KK
6„36 Œ‹
‰Š‹
Ž‹
76„T‘’
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
3639958
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
3639958
!"##$%&%%"#'%%
(''%''#&#$'%")*'
(
%'"'+
'!.!
")&",",&%0
%%./')
"#'$'
#$'
"(" 1 !"2%)"!"&,3#'%)%
45176778799:45376778799
; a77bcd
5089557:7<=>[email protected]=>?B<
"##$%)%!!%!!"''CDEAFAGHIJKLAMNOLAPQRRHRAMHRAPQRRHRA a7bbcd
8 R.!
NOSAMHRANRTUAVWXYYAAAA
Z[\]
^_]
^`\
$&)
$!*"&#
%&*#&
"#
%$')
+'(!!(
"#*","*&$%,&&'&$("#&('"&"#.(
&%",,"&*'()
/&
!"#
$&$&"!#*
$%$(&0!#
'!(
*
12173744755612373744755
748 klh
gh
iij
4 6853
Ž78‘
5085257679:;<=>:;<?9
44 @(#"A"#&"#&#(BC>D>EFFGH>IJKLMNO>PKLQGM>R>ST>UU>>>>
Ž74‘
#W&A"#&,""X-XY(!!&$$"Y')"(,&>D>Z>LOHG[L>\]\T>^>Z>HK[>IJ_P> Ž74‘
4440 ^V
>;JJKF>QG`>LGM
4a b"(!"#('#"'(BXc>D>deFNOKJ>IJKMG>R>\f>UU
Ž78‘
Xm *"% #&'(
n
+(o
!!
+$&)
*$*&+$&%%')
$("&
#'*)
.($&$!&*&$%,&') &!/&!!"#
&*+$&%$(0#'(*
12173744755612373744755
4748 5085257679:;<=>:;<?9
44 @(#"A"#&"#&#(BC>D>EFFGH>IJKLMNO>PKLQGM>R>ST>UU>>>>
Ž74‘
>
D
>
Z
>
L
O
H
G
[L
>
\
]
\
T
>
^
>
Z
>
H
K
[>
I
J
_
P
>
V
#W
&
A
"
#&
,
"
"
X
X
Y
(
!
!
&
$
$
"
Y
'
)"
(
,
&
4440 ^>;JJKF>QG`>LGM
Ž74‘
4a b"(!"#('#"'(BXc>D>deFNOKJ>IJKMG>R>\f>UU
Ž78‘
rst
pq
Ž7€‘
sqq
6853
c XX
'#(!($,"& (% #&'(
.
u"
)","u&
((",$&%'')
+,"&(!!&!%$("#')o
$$*&&"
"#*
*&$$'))(
%&
&,&%!*&')
.(
.(
#*
$
&
&'#($$&%$(0#'(* &!/&!!"#
12173744755612373744755
748 5085257679:;<=>:;<?9
44 @(#"A"#&"#&#(BC>D>EFFGH>IJKLMNO>PKLQGM>R>ST>UU>>>>
xyw
vw
Ž7€€‘
Ž74‘
zww
4 6853
478 +"(#'u)"& 4748 $'"*$"!)&*
47€ ('"*(&')&* Ž7’‘
Ž78‘
Ž7’‘
478 +"(#'u)"& 4748 $'"*$"!)&*
Š 47€ ('"*(&')&* Ž7‘
Ž78‘
Ž7‘
{"'')"&&%,&'&$$(#("#|}&
+
$("#&
#$&-!!!&&$
&$%&,&%&$(!!'&$'(&"#&
('"!&(""#
{&
(#
}(!')&
%'%"@$
!(($!b'A&&$$($#(
(~*
'&&$!()$
„ƒ…
†…
‚ƒ
4 6853
b(!(#&%,&'&$$(#("#
%*!("!,)
%%$,(&!!&'&'$(&"$#&
!(("'#$
!-&&$
b&
"(W&&#(
(#
($("#&
"&&$&!!"!(#
+
$
&
%
@$
(
!
b
A
&
$
#
~*
‡(+#&(%'"!($'&$(#(('& )$
Œ
ˆ‰Š‹
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
6853
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
6853
¢7OO£¤¥
¢7O¦¤¥
¢7ON¤¥
$$)%
&&'$(%)#""##))**$$%%%
#!!""$#"
%
!$!#
"(+!%$"""($$%
,!"()!-.($.)"'#%!/.!$%&'$))$#)*$%!$*!$)!#+
0#
@E%
%
67(8!9#:"
;<=$7>[email protected]$B)[email protected]
@;>&981%
F<[email protected]"G72>#;)H3D$<%I<
[email protected]<4;H>$7%"(5%
LM -!*#JK5!($ LM %.*!#J#%!"5$ LNO *!(#J$(*5$ 508PQ57R7STUVWXTUVYS
vr
$((#"(#)$*#%$(!#((#$*)#(#$)!"$"$)!'$()#$
MO 2##
)*$%%ZX[X\]^__X̀a]bcdeXfgcfXhb]Xij^__X^keXfb]`dj^lkdX_b^fXel_fdk_d]XXXX ¢7¤¥
mmM 2#$(($)#"(#)$!#+X[XTgcfXhb]X_b^fXel_fdk_d]XlkX_n^lkjd__X_nddj ¢7mM¤¥
mmO o.-$((#!%"(!*$)#$((X[XTj^_nl̀XngpdXhb]Xfgcf
¢7¤¥
qrr
stu
wO 6853
2#)()#(#%#&#((#$*)#(#
o2##!)%($$(&)#.%$$).5#
%%$!()#&
*5)##$
-)""
o#!%$(($!$&)5
%($)&*'5)
$)*x
5)#($"y$""!
2#)())#%%#"&%(z*)# #
{Q17|77PPR{Q37|77PP
wOLM ¢7OO£¤¥
508PQ57R7STUVWXTUVYS
~$3!#$'!(!+(""$%%!€*5!'$X[XX_`]d‚_Xƒ„ƒ…X†XX]^‚XfjgiX ¢7m¤¥
0 †}#
XUjj^kX‡dˆX_dnXXXX
OOw 2!"()!*#!*‰ŠX[X‹bkl̀^jXfj^ndXŒXƒXcc
¢7mM¤¥
Ž

Ž‘
w 6853
2,#
#).(-)%#$((##%#!%$(#!$#)&5#
#(%(#$$
#
(# -)""
)&**)5)
#$
2o##!)%($$(&()$#
.%$.!$)5
#.%-($%$)&#%!(#$
*
5)
#
x
&'$#)*5)#($"y$""!
2#)())#%%#"#-%$&%(z*)#%(
{Q17|77PPR{Q37|77PP
wLM ¢7OwO¤¥
508PQ57R7STUVWXTUVYS
~$3!#$'!(!+(""$%%!€*5!'$X[XX_`]d‚_Xƒ„ƒ…X†XX]^‚XfjgiX ¢7m¤¥
0 †}#
XUjj^kX‡dˆX_dnXXXX
OOw 2!"()!*#!*‰ŠX[X‹bkl̀^jXfj^ndXŒXƒXcc
¢7mM¤¥
’“
””“
•–“
wm 6853
2o##!)%($()#(#%$#)*5#
#$)(#&#((5
(#$*)#
(# )""
2#)($&)#.%$.%'$$*)*K!
#.'$%)!(.)&$*5)
&%#!$
(#*-5)
#x
o2##!)%($()()$#
5(%($)&!
%&'$#)*5)#($"y$""!
%%#"*!$#)
%((z,$
**)#$
{Q17|77PPR{Q37|77PP
wmLM —˜™
—š›
Ϫ
w 6853
¢7OwN¤¥
508PQ57R7STUVWXTUVYS
~$3!#$'!(!+(""$%%!€*5!'$X[XX_`]d‚_Xƒ„ƒ…X†XX]^‚XfjgiX ¢7m¤¥
0 †}#
XUjj^kX‡dˆX_dnXXXX
OOw 2!"()!*#!*‰ŠX[X‹bkl̀^jXfj^ndXŒXƒXcc
¢7mM¤¥
€ !
#(#%%5#
!&%#($()#$
*)##$
(#-)""
2"$$))'(#)K$
&*5)
2o##!)%($$(&()$#
.%$.!$))x4)
"$")'$(3)&#%%%!$(5
#*%5)
#x
(
$
)
2#)()#%%#")$"$)'&%(z*)# #&'$)*5)#($"y$""!
{Q17|77PPR{Q37|77PP
wLM 508PQ57R7STUVWXTUVYS
~$3!#$'!(!+(""$%%!€*5!'$X[XX_`]d‚_Xƒ„ƒ…X†XX]^‚XfjgiX ¢7m¤¥
0 †}#
XUjj^kX‡dˆX_dnXXXX
OOw 2!"()!*#!*‰ŠX[X‹bkl̀^jXfj^ndXŒXƒXcc
¢7mM¤¥
žŸ
žŸ
¢7OO¤¥
¡ŸŸ
!"*
(#+$
%&+)$%
' ((#(%)!*
%&"*%%
!!" %&) (#(&(#$"*,
-(%(%%!%!"./)#0((%#(%+%%$)
""*
/%!+%&$
(&31%$
+%!2%!!#$
45176777788945376777788
:7; po
mno
jkl
7 6853
e!"#$&1%"%(($
0e#(%%&))(!#*
&(%!!""%%((#$%
#$%
0#(%%$)/&!1%%$
$#&C(!eD%(($
r!")#((%&"#!("%($
508855797<=>[email protected]=>?B<
77 C $#D#$%#$(!#"EFAGAHIIJKALMNOPQRASNOTJPAUAVWAXXAAAA
•7„7–—
$.%D#$%Z1##[\Z!!%((#\"*#1%AGA]AORKJ^OA_`_WAaA]AKN^ALMbSA •7„7–—
7770 aY
A>MMNIATJcAOJP
7dd e#!#$ "$#"EfAGAghIQRNMALMNPJAUA_iAXX
•7„;–—
7:; )#$"st*#% 7:ud "#+ s%"*%+
508855797<=>[email protected]=>?B<
z{|
}{~
€~
ud 6853
•7dd–—
7d7
77d
77
;7;
77
77
Fq fq
•7;u–—
•7;u–—
v !!"#$#$"%(($ AGA=hKRJMNQIJAPhQMJPAwKbOxAxhMyJKAAAA
v !1%"#+ %!"#[email protected]
%(!"#$AGABhQMJPAwKbOx
2 $#"!"#$" "$"#..AGABhQMJPAwKbOxA^QPxARxKhXJyAOPQRT
Y#!"#$AGABhQMJPAwKbOxAMQy
2 $#"!"#$fBhQMJPARxKhXJyAOPQRT
•7–—
•7–—
•d„–—
•7;–—
•d–—
•7–—
Y
#!&"*
%$+
#)+#)#!#!$
Z*
%
!(#&$%" e-#$+
%+%"**
"%%&$
(&#1%$
"*
,
"*
%!2%!!#$
e%"* ‚Z$#+ +%!ƒ&(3$" +
45176777788945376777788
ud:7; •7d–—
508855797<=>[email protected]=>?B<
$.%D#$%1##[\!!%((#\"*#1%AGA_AORKJ^OA_`_WAaA_AKN^ALMbSA •7„7–—
77„0 aY
A>MMNIATJcAOJPAAAA
7dd e#!#$ "$#"EfAGAghIQRNMALMNPJAUA_iAXX
•7„;–—
…†‡
ˆ‡
u7 6853
Z‰ Š%$+#)##+#&$%" ‹
)%(%+*
+),
!!
e-$+
)(%%&$
&"*
(+#%
"**
$
%"(*
&1%"*%!2%!!#$
e%"* +)(%&(3$" +
45176777788945376777788
u7:7; Ž
•7du–—
Ž
ŒŽ
Ž
ddd 6853
F e!(1#%&$%" 0et%
%+)"!*
!,
%(&!%"#**
1(#&%"(*
- $+
%%!&&(1%#"$
*
%!2%!!#$
0((%&(3$" +
45176777788945376777788
ddd:7; ‘’“
”’“
•7d7„–—
508855797<=>[email protected]=>?B<
$.%D#$%Z1##[\Z!!%((#\"*#1%AGA]AORKJ^OA_`_WAaA]AKN^ALMbSA •7„7–—
7770 aY
A>MMNIATJcAOJPAAAA
7dd e#!#$ "$#"EfAGAghIQRNMALMNPJAUA_iAXX
•7„;–—
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
6853
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
6853
*
+,!$!"#-$
$!%#!&&#
%($
').'$
,)
$'$"#$$'!#()./
0
$'!
).
2(%
!!$+)..
!
3()'"$
%$1$ #(
4517677778453767777
9: Ž7B]
508755787;<=>[email protected]<=>A;
(E$F#($"##GH $!!#HI).#"[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected] Ž7C
BBBC0 SD
@[email protected][@LO\@@@@
BB] ##()(#)^@[email protected]_`[email protected]\[email protected]@[email protected]
Ž7C:
ef
if
gf
hff
C 6853
2-$
!!#"!#$
%($
').'$
,)
0
(%
$'+$)..
"#$!$$
'
!
#
$/
'"$)(
.).
1$ #(
2!!$'!3()%
4517677778453767777
C9: jk
508755787;<=>[email protected]<=>A;
(E$F#($"##GH $!!#HI).#"[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected] Ž7C
BBBC0 SD
@[email protected][@LO\@@@@
BB] ##()(#)^@[email protected]_`[email protected]UVT\[email protected]@[email protected]
Ž7C:9
nkk
lmk
ok
] 6853
pp q
!"#$q'($)
2-$
').'$
%,)./
$!'+$)#..
"!#q$!$$
0(%
qq
'!"$#)(
.$1$ #(
2!!$q'!3()%
rs
vs
4517677778453767777
]9: Ž7
508755787;<=>[email protected]<=>A;
(E$F#($"##GH $!!#HI).#"[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected] Ž7C
BBBC0 SD
@[email protected][@LO\@@@@
BB] ##()(#)^@[email protected]_`[email protected]\[email protected]@[email protected]
Ž7C:
rss
tus
w 6853
II p
*
+,!$!"#-$
$%&&#
q
%($
)
).''$
,(
0
(%
$'+$)..
"#$!!$$#%q!q+,
!$q%'&
!
#
).
/
&$!'"$).
$1$ #(
2!!$%,!$q'!3()%
xy
Ž7BB
4517677778453767777
w9: Ž7BwB
508755787;<=>[email protected]<=>A;
(E$F#($"##GH $!!#HI).#"[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected] Ž7C
BBBC0 SD
@[email protected][@LO\@@@@
BB] ##()(#)^@[email protected]_`[email protected]\[email protected]@[email protected]
Ž7C:
xyy
z{y
|zz
: 6853
}p II
~($
!"#$
$'($)
2~(($
-$!!!+&#(
&')$.
'$"#$%$,'!#()./
0
#(
.)
$%1$
2(%
!!$+).
(#
!!''"!$3)(
#(
4517677778453767777
:9: ‹Œ
‰Š
Ž7B
508755787;<=>[email protected]<=>A;
(E$F#($}"##GH} $!!#HI).#"[email protected]@@[email protected]@[email protected]@[email protected]@ Ž7C
BBB0 SD
@[email protected][@LO\@@@@
BB] ##()(#)^@[email protected]_`[email protected]\[email protected]@[email protected]
Ž7C:
: €+(#F#($&$&!"#$$II‚@[email protected]>Wƒƒ[email protected]„`[email protected]\`[email protected]@TN\…@c†‡‡ˆ Ž7C
!"#"$%!!"&!!'"!
()%&'*+,"##
!&#&$$%'*!!#!
&"#%!0
#'#*%
.
/"+"!--'*%
(""%"&"!1'"+
23174755766723374755766
859 ‘7n’“
508635777:;<=>?;<[email protected]:
CD%$%!%EFEG!"##%GH'*%"$?I?J?KLMNOK?PQPR?S?J?MTO?UVWX? ‘7n5’“
55AAA50 SB
?<VVTY?ZN[?KN\????
5AA] ^%"#!%"'%'"_E?I?`aYbLTV?UVT\N?c?Pd?ee
‘7n9’“
fgg
hhi
ji
5 6853
Hk lk
^!"#"$%!!"#+"!&!!'"!
m^%!
"'#*#.
!&+#!$)
%!!#"%"&!%''*-.
&"+%!,
/"
+
!
'
**"
!
#
'
*)
,
"
&
$
("$%&"!1'"+'*!#0##%
23174755766723374755766
5859 ooq
opq
rsq
tu
n 6853
508635777:;<=>?;<[email protected]:
5AA] ^%"#!%"'%'"_E?I?`aYbLTV?UVT\N?c?Pd?ee????
‘7n9’“
?
I
?
P
?
K
L
M
N
OK
?
P
Q
P
R
?
S
?
P
?
M
T
O?
U
V
W
X
?
B
C
D
%
E
$
%
!
%
E
F
E
G
E
!
"
#
#
%
G
H
'
*%
"
$
55AAAn0 S?<VVTY?ZN[?KN\
‘7n5’“
Hl Hvv
w %%"!"#"$%!!v&!!'"!
(^)
&v'*
+,"##'*.
!&!#-#*
$%C,!v!"#
*
/"+
'*"
v!
&$'&*"%!!
#0##%
x%#"!"!""#v&"!1'"+
yz
‘7A5”’“
23174755766723374755766
n859 yzz
{|z
‘7”’“
508635777:;<=>?;<[email protected]:
CD%E$%!%EFEGE!"##%GH'*%"$?I?P?KLMNOK?PQPR?S?P?MTO?UVWX? ‘7n5’“
55AAAn0 SB
?<VVTY?ZN[?KN\????
5AA] ^%"#!%"'%'"_E?I?`aYbLTV?UVT\N?c?Pd?ee
‘7n9’“
}zz
6853
w~*
%C%")%
'!*
!"#""'$%l!!
l&
!!+
!)
'*&
,'"##"!
^/"
+
!&!#-'*"
$%,!!"#*
!
l
&
"
%
!
'
*
.
!&#0
#%'"+
x%#"!"!""l#'
,"&$"l'*
"!1#
v
23174755766723374755766
859 €€
‚€
‘7A’“
508635777:;<=>?;<[email protected]:
CD%E$%!%EFEGE!"##%GH'*%"$?I?P?KLMNOK?PQPR?S?P?MTO?UVWX? ‘7n5’“
55AAAn0 SB
?<VVTY?ZN[?KN\????
5AA] ^%"#!%"'%'"_E?I?`aYbLTV?UVT\N?c?Pd?ee
‘7n9’“
„‚€
ƒ€
6853
E HH
B
"#-,"!%%
'+"
~*C%)"
…H#
"%"†&&'!!*
,"!##
^/"
"%!+C‡#-,
"!#&$-'!*",!
!!#&0
"%#!#%
'*.
~!""%#"…-%+"+#†&"!1'"+
23174755766723374755766
859 Ž

‘7A’“
508635777:;<=>?;<[email protected]:
Ž 55AAAn0 BCD%E$%!%EFEGE!"##%GH'*%"$?I?P?KLMNOK?PQPR?S?P?MTO?UVWX? ‘7n5’“
S?<VVTY?ZN[?KN\????
5AA]
^%"#!%"'%'"_E?I?`aYbLTV?UVT\N?c?Pd?ee
/0ˆ‰Š(x‹k00
wŒ~~0ˆ/k00
‘7n9’“
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
6853
778
!"#$%"#$!&'(!#
) !*+%#&*(!
,)!-!!#-#!
%"$$/#0%#"$)$!!#'.
12'!(&$'#!%&$'#!!#'!(
8;9=>?7
778
778
@:;
778
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
6853
8;99>?7
<:;
8;9?>?7
8:;
8;9:>?7
9:;
345
345
4345
6345
A744BC
A74BC
A764DBC
A75EFBC
$&)
$!*"&#
%&*#&
"#
%$')
+'(!!(
"#*","*&$%$("#').(
&%",,"&*'()
/&
!"#
$&$&"!#*
$%$(&0!#
'!(
*
117273741372737
567 fge
de
ccd
6 3528
5081574789:;<=9:;>8
66 ?(#"@"#&"#&#(AB=C=DEEFG=HIJKLMN=OJKPFL=Q=RS=TT====
“736•–
#V&@"#&,""WXWY(!!&$$"Y')"(,&=C=Z=KNGF[K=\]\S=^=Z=GJ[=HI_O= “736•–
6660 ^U
=:IIJE=PF`=KFL
6a b""(!"#(Y(#=C=9IJLF=^=KNGF[=PML
“7”•–
*"% #&'(
h
+(!!
+$&)
*$*&+$&%%')
$("&
#'*)
.(
$
&
$
!
&
*
&
$
%
,
&
'
)
&*+$&%$(0#'(*&!/&!!"#
117273741372737
6567 kj
m 3528
o"'')"&&%,&'&$$(#(
p+$&%$(!!'&$("#&
q&
')&
&%,%&?$
&(!r'@&&$($$"(#&
o&
#
q(!%'"!($'&$(#(
uvw
xyw
“7a—•–
5081574789:;<=9:;>8
66 ?(#"@"#&"#&#(AB=C=DEEFG=HIJKLMN=OJKPFL=Q=RS=TT====
“736•–
=
C
=
Z
=
K
N
G
F
[K
=
\
]
\
S
=
^
=
Z
=
G
J
[=
H
I
_
O
=
U
#V
&
@
"
#&
,
"
"
W
X
W
Y
(
!
!
&
$
$
"
Y
'
)"
(
,
&
6660 ^=:IIJE=PF`=KFL
“736•–
6a b""(!"#(Y(#=C=9IJLF=^=KNGF[=PML
“7”•–
ijj
ljj
m57 +"(#'st)"& m5a (!(&#&s'$&(
m5a ('"*(s&')&* n “73m•–
“73m•–
“73m•–
357 +"(#'st)"& 35a (!(&#&s'$&(
35a ('"*(s&')&* z “736•–
“736•–
“736•–
ww
3 3528
r(!(#&%,&'&$$(#(
%*!("!,)
%%$(,!&!&'&$'(&"#&
r&
"(V&&#!
#
')(
$&%?$([email protected]&$$($("#&
#
{(+#&(%'"!($'&$(#(
“7”am•–
|}

~€}
~}
6 3528
"!'",$&(!(#&‚‚WƒU#V&@"#&*(&@@"(!!"""#W 6
'?
$"$""&%!("$("'##&
?"*V!(*"!)‚‚Wƒ"&'&!"#W*"VV&&#'$!%!"$"'#
?
"$$(&&V†&
&#!
!(',)(
#‚‚Wƒ"„'&!W'$&"#
!,(&!!!')"
"&!%!"#
$"'(#&
…"
+&%"$"#
ˆ&#$
‰"$$(((‰(+"V&#&
(‚‚$&‚W‚ƒW"&@(!!,&"*(('!&#
W'$&!&*%&!#&
"$"'‡#(
‘’
Ž
+"(#'(#('"&V'!"(((#'"st)"& *(&ŠV')!"((#&
/‹p…ˆr…ŒŒ
/‹p…ˆr…U…
‚ “7•–
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
3528
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
3528
§7Ys¨©
§7Ys¨©
§7Ys¨©
$$*%%&
''($)&*#""##*+*+$$&&&
#!!""$#"
&
!$
,!")*!-.)$.*"(#&!/.!$%&'($**$#*+$&!$
0#
)
!
#
"
$
$
*
%
&
'
1&
"
2
#
*
3
$
&
&
456789:;5<=>[email protected]=B=9<76C:AD=E5<9FA:G:
KY -!+#HIJ!)$ KL )*"*$)$H+&$*
KLM +!)#H$)+J$ 508N57O7PQRSTUQRSVP
$))#")#*$+#&$)!#))#$+*#)#$*!"$"$*!($)*#$
WXYM 2##
*+$&&ZU[U\]^__Ùa]bcdeUfgcfUhb]Uij^__U^keUfb]`dj^lkdU_b^fUel_fdk_d]UUUU §7W¨©
"#($)*#+!)#$*" !"#$%&U[UTǹadeUij^__U_b^fUel_fdk_d]U §7sY¨©
WWXM am
bjed]oUpqqUcj
"#($)*#)*"*$)$$*" !"#$%&U[Urjd^]Uij^__U_b^fU
WWXW m
§7sY¨©
el_fdk_d]Uabjed]oUpqqUcj
"##*+$&&$*" !"#$%&U[UQb]`dj^lkdU_b^fUel_fdk_d]U §7sY¨©
WM am
bjed]oUpqqUcj
WWssWM t.-$))#!&")!+$*#$))U[UQj^_nl̀UngudUhb]Ufgcf
§7X¨©
ywx
vwx
X 3528
!"#$z{&'#))#$+*#)#
#
-.!")$$."
$*z{&!&
#$
,!
/.'!'(+$$J*
#&
'-$"*&}$
!")"#
J*#|
0#"))!*#!"
$*$"*(z#{
&
*z+{J*
)
""+!
456789:;5<=~[email protected]=B=A:C€G=9<[email protected]:;5
XKWY 508N57O7PQRSTUQRSVP
‘
ŒŽ
’Ž
XW 3528
!"#$%%&'#))#$+*#)#
#!"$"$*%%&'+J*#$ -*""
,!
")*!-.)$$.*$"*(%#%
!/.'!($$*%+%J*
#&
'&!)#+J*#|
0#
=&B&
)
45)6!7#8"
9:;5<=>>[email protected]
=A:C€G=9<[email protected]:
;5$"}$""!
WWssWM
WXYM
WWW0
WMMLM
t.-$))#!&")!+$*#$))U[UQj^_nl̀UngudUhb]UfgcfUUUU
2#$))#")#*$+#&$)!#))#$+*#)#$*!"$"$*!($)*#$
#*+$&&ZU[U\]^__Ùa]bcdeUfgcfUhb]Uij^__U^keUfb]`dj^lkdU_b^fUel_fdk_d]
#‚$3!#$%(!)!ƒ„%)""$&&!„z+J!($U[UpU_`]d…_U†‡†qUˆUpU]^…UfjgiU
ˆURjj^kU‰dŠU_dn
‹!)!")*!„*#U[UQj^ndUˆU_`]d…U‰ln
XWKWY 508N57O7PQRSTUQRSVP
š––
—˜
•–
™˜–
s 3528
WWssWM
WXYM
WWW0
WMMLM
%%
§7Ms¨©
§7X¨©
§7W¨©
§7sW¨©
§7¨©
“ %”
§7MLY¨©
t.-$))#!&")!+$*#$))U[UQj^_nl̀UngudUhb]UfgcfUUUU
2#$))#")#*$+#&$)!#))#$+*#)#$*!"$"$*!($)*#$
#*+$&&ZU[U\]^__Ùa]bcdeUfgcfUhb]Uij^__U^keUfb]`dj^lkdU_b^fUel_fdk_d]
#‚$3!#$%(!)!ƒ„%)""$&&!„z+J!($U[UpU_`]d…_U†‡†qUˆUpU]^…UfjgiU
ˆURjj^kU‰dŠU_dn
‹!)!")*!„*#U[UQj^ndUˆU_`]d…U‰ln
§7X¨©
§7W¨©
§7sW¨©
§7¨©
%” %%
2t##!*&)$)*#)#&$#*'J#
#))#$+'*+#J*
)# -*""
2#*)$'*#.&$.'&&$!)*#
+J*##$
|
t2##!*&)$)*)*$#
!
$
*
J
&
)
$
*
'
(
$
*
+
&&#"'&)›+*# #J*#)$"}$""!
N17œ7Ms7ON37œ7Ms7
sKWY Ÿž
¡ž
ž
3528
§7Ys¨©
508N57O7PQRSTUQRSVP
‚$3!#$%(!)!ƒ„%)""$&&!„z+J!($U[UpU_`]d…_U†‡†qUˆUpU]^…UfjgiU §7sW¨©
WWW0 ˆ#
URjj^kU‰dŠU_dnUUUU
WMMLM ‹!)!")*!„*#U[UQj^ndUˆU_`]d…U‰ln
§7¨©
%”
2,#
#*.)-*&#$))##&#!&$)#!$#*'J#
#)&)#$$
)# -*""
*'+*+#J*
#$
2t##!*&)$$)')*$#
.&$.!$*J
#.&-)$&$*'#&!)#$
+
J*
#
|
'($#*+J*#)$"}$""!
2#*)**#&&#"#-&$'&)›+*#&)
N17œ7Ms7ON37œ7Ms7
KWY ¤¥
¦¥
¢£¤
§7M¨©
508N57O7PQRSTUQRSVP
‚$3!#$%(!)!ƒ„%)""$&&!„z+J!($U[UpU_`]d…_U†‡†qUˆUpU]^…UfjgiU §7sW¨©
WWW0 ˆ#
URjj^kU‰dŠU_dnUUUU
WMMLM ‹!)!")*!„*#U[UQj^ndUˆU_`]d…U‰ln
§7¨©
,
!"*-#$'(%&
"-'!+'("##!!&'$"!
)%*'!+!#,
$,"'
!!'(+"*"%"*(*"%!&$,.
/"
!
*!'!*''#'#$01+%)**'%*'!-!''&+
"1'#-!'(&
*"(!42'&$$,"
-'#3'##%&
517677785376777
9:; ih
fgh
jki
: 3528
n!"#$%&(2'!$'**"&"
)n%*!''!(++"*"#%,
%&'
((2'*"'##$$''*"*"%&'
)%*'!!'&+1#!'&"&%!(C*"#nD'**"&
o#$+%**'($%#!"*$'*"&"
50855787<=>[email protected]=>?B<
:: C"&%D%&'%&*"#!%$"EFAGAHIIJKALMNOPQRASNOTJPAUAVWAXXAAAA
”77:•–
&0'D%&'2%!%Z[Z\!"##'**%\$,%"2'AGA]AORKJ^OA_`_WAaA]AKN^ALMbSA ”77:•–
:::0 aY
A>MMNIATJcAOJP
:d e%!%"#!%&"\"&AGA=MNPJAaAORKJ^ATQP
”77;•–
:9; +%"&$pq,%!' :9d "$%-"!p'!$,'-
50855787<=>[email protected]=>?B<
xyz
{y|
}~|
 3528
”7d•–
::
::
::
w;w:;
::
::w
Fl ml
”7;d•–
777;d•–
r"#!"#$%&%&$'**"&"AGA=sKRJMNQIJAPsQMJPAtKbOuAusMvJKAAAA
r"#2'!"$%-"!'!"#$%&[email protected]
'!*"#$%&AGABsQMJPAtKbOu
3"&%$#$%&$"!$&$%00AGABsQMJPAtKbOuA^QPuARuKsXJvAOPQRT
Y%#$%&AGABsQMJPAtKbOuAMQv
3"&%$#$%&mBsQMJPARuKsXJvAOPQRT
”7•–
”7•–
”7•–
”7;•–
”•–
”7w•–
m Y
%"#"($,'&%"+-%!+%("##!!&'$"!
,
'
€/"
'&-'!$,,"
"!''&
#((2*'"%!$,&$!
,'#.
3'-##%&
n'$,"‚&%-"-'#ƒ(*"!4&$"
517677785376777
9:; ”7;7•–
50855787<=>[email protected]=>?B<
&0'D%&'Z2%!%Z[Z\Z!"##'**%\$,%"2'AGA_AORKJ^OA_`_WAaA_AKN^ALMbSA ”77:•–
::70 aY
A>MMNIATJcAOJPAAAA
:d e%!%"#!%&"\"&AGA=MNPJAaAORKJ^ATQP
”7•–
„…†
‡…
d 3528
n!"!*(!!&'$"!
)%*'!"',*-'($,'-+"##
n!'(*'"(*"%!&$,.
)n%*!'"!!'&
*!'$("
2'-$,!'#3'##%&
**"#(%'*","
!4&
517677785376777
d9:; ˆ‰Š
‹Œ‰
; 3528
”7w•–
50855787<=>[email protected]=>?B<
&0'D%&'2%!%Z[Z\!"##'**%\$,%"2'AGA]AORKJ^OA_`_WAaA]AKN^ALMbSA ”77:•–
:::0 aY
A>MMNIATJcAOJPAAAA
:d e%!%"#!%&"\"&AGA=MNPJAaAORKJ^ATQP
”7•–
m Z
&'
!("$#,"*2%'
'!!"-(+"!!##&'$"!
)&&'
q'***"%&
!'(#('2'2%$',!!'#!
(*'"#%!3'
&#$#,%&
.
/"&-!$,%&
)"**'"&%**"(*"!4&$"-
517677785376777
;9:; ““
Ž‘
’‘‘
”7;7•–
50855787<=>[email protected]=>?B<
&0'D%&'2%!%Z[Z\!"##'**%\$,%"2'AGA]AORKJ^OA_`_WAaA]AKN^ALMbSA ”77:•–
:::0 aY
A>MMNIATJcAOJPAAAA
:d e%!%"#!%&"\"&AGA=MNPJAaAORKJ^ATQP
”7•–
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
3528
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
3528
'(!$##!$")
#!$*$+(
%)
!&$
$
*,-(*%"")
$%.!$./$""./$.$%!(&")0
'(!$$&#
)!#$%(
!!-#"($&
!31$
&""$!%/*$")$-2$--(&
de
417576774375767
89: 50845777;<=>[email protected]<=>A;
999 B&C$D(&$/((EF--$!!(@[email protected]@[email protected][email protected]@[email protected]@[email protected]@@@@
abc
3528
417576774375767
89: pqo
mno
9 3528
‡7k:yˆ‰
50845777;<=>[email protected]<=>A;
&C$D(&$/((EF--$!!(F")(/[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected] ‡769ˆ‰
9990 QB
@[email protected]@[email protected]@@@
9k Z(#(-(& F&@[email protected]<[email protected]@[email protected]
‡7Šˆ‰
417576774375767
989: utt
st
vws
xs
y 3528
‡7yŠˆ‰
50845777;<=>[email protected]<=>A;
&C$D(&$/((EF--$!!(F")(/[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected] ‡769ˆ‰
9960 QB
@[email protected]@[email protected]@@@
9k Z(#(-(& F&@[email protected]<[email protected]@[email protected]
‡7Šˆ‰
rz r
-!/($r%&$" '+$
!%-$(/!(r$$
%
")%$
*,&
"-)
-0
$
r
!
(
g'&*
$r%!
!!$."))
r!
3&"%/$")
*$-2$--(&
417576774375767
y89: {|
}{
{||
~{
6 3528
ƒ„
rr '+$
-!/($
&$"-- ")%%$
$!%-$(/!($$
-%
!(*,&
")0
g'&*
$%!
!!$."))
!
3&"%/$")
*$-2$--(&
„‚
‡79kˆ‰
'+$
!-!(/!($
*&$
%")%$
,"-- $%-$/($$-%!(&")0
g &*.")) !$%/$")$-2$--(&
'!!$%!3&" *
-!/($€%&$" '+$
")%$
*,"-)
-0
$!%-.$"())
/!(€$!$$
-€€%
g &*
%!/$("&
)
$-2$--(&
'!!$€%!3&" *
XYZ['[XBY\\Y
XY]\^_`_'
afc
‡799ˆ‰
‡79yˆ‰
50845777;<=>[email protected]<=>A;
&C$D(&$/((EF--$!!(F")(/[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected] ‡769ˆ‰
9960 QB
@[email protected]@[email protected]@@@
9k Z(#(-(& F&@[email protected]<[email protected]@[email protected]
‡7Šˆ‰
€r €
417576774375767
689: ‚‚
…†„
‡7Š6ˆ‰
50845777;<=>[email protected]<=>A;
&C$D(&$/((EF--$!!(F")(/[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected] ‡769ˆ‰
9960 QB
@[email protected]@[email protected]@@@
9k Z(#(-(& F&@[email protected]<[email protected]@[email protected]
‡7Šˆ‰
()$
!!#"!#$
+&$
%'*%$
,'
$%$"#$$%!#&'*.
$%!
'*
(&+
!!$/'**
!
1&'%"$
+$0$ #&
217374752373747
678 a_
508257579:;<=>:;<?9
&B$C#&$D"##DEDFD $!!#F'*#"$>G>H>IJKLMI>HNHO>P>H>KQM>RSTU> Ž747
[email protected]@@40 PA
>;SSQV>WLX>ILY>>>>
[email protected]@Z [#\##&F&>G>:SQYL>P>IJKLM>W]Y
Ž7‘
^__
aba
`a
c 3528
D de
!"#$+\\#&+%&$'
f/,!$g#&$+)$!#!%'*$+,
.
&+
$%/$'**
"#$!$$'*)$
#'/!-&
+,/,%!$"$%'!*
#
&'$*0$
-#&
(!!$+,!$"#!%!1&'+
217374752373747
c678 mj
Ž7Z
508257579:;<=>:;<?9
&B$C#&$D"##DEDFD $!!#F'*#"$>G>H>IJKLMI>HNHO>P>H>KQM>RSTU> Ž747
[email protected]@@40 PA
>;SSQV>WLX>ILY>>>>
[email protected]@Z [#\##&F&>G>:SQYL>P>IJKLM>W]Y
Ž7‘
klm
hij
cn 3528
o&$
!"#$
$%&$'
(o&&$
)$!!!/\#&
\%'$*
%$"#$+$,%!#&'*.
#&
*'
$+0$
(&+
!!$/'*
&#
!!%%"!$1'&
#&
217374752373747
cn678 |}
{|
8 3528
q
#!#!*$
\!B%'*
!"#$$
$+%,&$'
()$
$%$"#$$*$!%!#&'*.
0$
$\&+
#/\'*
,!$!!%"$%!'*
1&
'$
+#&
Ž7cnn
Ž7cn
508257579:;<=>:;<?9
&B$C#&$"##DEDF $!!#F'*#"$>G>p>IJKLMI>HNHO>P>p>KQM>RSTU> Ž747
[email protected]@@70 PA
>;SSQV>WLX>ILY>>>>
[email protected]@Z [#\##&F&>G>:SQYL>P>IJKLM>W]Y
Ž7‘
77cn q/&#C#&$\$rdd>G><TssLK>tuK>QKYv>wwxyz
Ž747
D~ ~~
217374752373747
8678 „‚
€‚
„…‚
Ž7nn7
508257579:;<=>:;<?9
&B$C#&$D"##DEDFD $!!#F'*#"$>G>H>IJKLMI>HNHO>P>H>KQM>RSTU> Ž747
[email protected]@@40 PA
>;SSQV>WLX>ILY>>>>
[email protected]@Z [#\##&F&>G>:SQYL>P>IJKLM>W]Y
Ž7‘
ƒ‚
77 3528
† ~d
q
#!!B#)#
'*
&\!'!"#$%'*
%$
+&$
‡*$
%,!'#
.
&+
$%/$'*
"#$,!)$
$
*
$
!
"
$
'
,
$
&
'
$%"$'*$0$ #& *$\#\!!'&,%!1&'+
217374752373747
77678 ‹‹Š
ˆ‰Š
ˆŠŠ
ŒŠ
Ž[email protected]@
508257579:;<=>:;<?9
&B$C#&$D"##DEDFD $!!#F'*#"$>G>H>IJKLMI>HNHO>P>H>KQM>RSTU> Ž747
[email protected]@@40 PA
>;SSQV>WLX>ILY>>>>
[email protected]@Z [#\##&F&>G>:SQYL>P>IJKLM>W]Y
Ž7‘
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
3528
&!&-$""#%
$
%$
("0
)*$&+,
.%&"/''(##*"
$
-"#
1"$0$!"#!"#-&$##$'&#%(*"2
3
)&#$""#+$4"5"&"$$'6.$8"(!*"
%0#
0$$/7$
'&#9%
%("0
:17;7<=7>:37;7<=7
[email protected] nm
nm
lm
rrs
7$%&6$#"'6$#"(0#
j& *$&+'$#(*$0&
f-&$##$$%6$""$'6$""$#%2
j&
g$-&0$$('"#$q&#I'#$("j&
#&#%0
svtxyzr
rrs
{uv
rrs
|7<H<}~
508:57>7ABCDEFBCDGA
%+$I%$J6#JKJLJ# $&&L(*6$FMFNFOPQRSOFNTNUFVFNFQWSFXYZ[F |7=}~
HHH=0 V
FCYYW\F]R^FOR_FFFF
HH<<`< a##"%L"%FMFBYW_RFVFOPQRSF]b_
|7}~
375cdefghi77
jk5))75c3i77
o 3528
rrs
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
3528
svttyzr
wuv
svtzyzr
suv
svtuyzr
tuv
o?`<
oo?`<
o`?`<
[email protected]?`<
8p
|7o``}~
|7̀o}~
|[email protected]`H}~
|7<=}~
$&)
$!*"&#
%&*#&
"#
%$')
+'(!!(
"#*","*&$%$("#').(
&%",,"&*'()
/&
!"#
$&$&"!#*
$%$(&0!#
'!(
*
123 508457576789:;789<6
]^ _`a
®7XX°̄
#>&?"#&,""@[email protected](!!&$$"BC')"(,&;D;E;FGHIJF;KLKM;N;E;HOJ;PQRS; ®7o2°̄
2220 N=
;8QQOT;UIV;FIW;;;;
2X Y""(!"#(B(#!&"&/'";D;7QOWI;N;FGHIJ;UZW;[RGZ
®7X°̄
\]^
05
b"'')"&&%,&'&$$(#(
c+$&%$(!!'&$("#&
d&
&%,%&e$
&'&$("(#&
b&
#
d(!')&
%'"!(($!f'?&&$$($#(
jkl
mnl
o13 +"(#'gh)"& o1i (!(&#&g'$&(
o1iX ('"*(g&')&* p C
®7o2°̄
®7o2°̄
®7o2°̄
ll
o 05
f
(!(#&
$$(#(
%%%$(,,!&&!&'&$''(&&"#&
f(&%*!("!,)
#
$("#&
&
#!'()(
$$(#
q(+">&#&
%$'&"!%e$
($(!f'&$?(&#(
13 +"(#'gh)"& 1i (!(&#&g'$&(
1iX ('"*(g&')&* CC
®7o°̄
®7o°̄
®7o°̄
rs
uw
tuvs
tws
2 05
e"$"& ((#"!'",$&(!(#&[email protected]=#>&?"#&*(&??"(!!"""#@ 2
'$"%!"$"'#&
e
""*$$&>!(*"!&)
@[email protected]"&'&!""z#
@*">>&&#'!$(!!!%!"&"$!"'%!#"$"'#&
e
!(x',x)(
#
{"#$
(&>|&">&#!
$&[email protected]'&,!&@'('$&"#
,&!')"&*&#&#}(+&%"$"#
~&"$$((((+#&([email protected]"&?(!!"*(!&#@'$&!%!"$"'#(
+"(#'(#('"&>'!"(((#'"gh)"& *(&€>')!"((#&
/c{~f{‚‚ƒ
/c{~fƒ{={
x C
®7X°̄
‡ˆ
„…†
‰ 05
x @
®73o°̄
®73o°̄
®73o°̄
#&&$
%%,&$(!!''&&$$$((#(
((#*
*""!!(&#!
$
"#&
Š"
!
"
+
&
!
(
,
#
$
"
‹
&(!f$
Œ"#!&#*&$%"*e$
?&%$,$(&#&'&$("#&
Ž‘’“”Ž•–—˜˜–™š–›–’•œ“š–žŽ•’Ÿš“ “
­«¬
ª«¬
‰13 +"(#'gh)"& ‰1i (!(&#&g'$&(
‰1iX ('"*(g&')&* 508457576789:;789<6
& (*!(&'$&("# #&'(&*"!&#!&"#,&&
23X f
'&$$(#(y;D;¡HOFF;G¢H£¤I¥;PR¤P;¦£H;SQOFF;OT¥;P£HGIQOZTI;F£OP;¥ZFPITFIH;;;; ®72°̄
!,&('"*(&!(#*"!(#&$;D;:WG¢I¥;SQOFF;F£OP;¥ZFPITFIH; ®7o3°̄
2‰2X ¢d(
£Q¥IH§;EMM;¤Q
!,&(!(&#&&!(#*"!(#&$;D;¨QIOH;SQOFF;F£OP;
2‰22 ¥d(
®7o3°̄
ZFPITFIH;¢£Q¥IH§;EMM;¤Q
!'&$$(#(&!(#*"!(#&$;D;7£HGIQOZTI;F£OP;¥ZFPITFIH; ®7o3°̄
2X‰ ¢d(
£Q¥IH§;EMM;¤Q
22oo2X c+& "#$(!"'(&& (;D;7QOFWZG;WR©I;¦£H;PR¤P
®7°̄
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
05
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
05
"#$$%
&!!%
&'((
))#!%*
"#$
!
+&!%(, ((#
($#%
-
./0 5081572734567845693
<=# >+##[email protected]?A>((#A!%#+8B8C8DEFGHD8IJIK8L8C8FMH8NOPQ8 €7_/‚
//:::/0 L;
85OOMR8SGT8DGU8888
/:V W#$#(#A(#,)!#8B84OMUG8L8DEFGH8SXU8YPEX
€7V:‚
^]
\]
€7V/y:‚
Z[[
_ 05
&$$# !
b
&!%
!*
% &'((
c)$)$'&#)'$$#%
d
+!!
%&
c$&('&$$-
(, ((#
_./0 5081572734567845693
` a
€7Vy/ƒ‚
<=# >+##[email protected]?A>((#A!%#+8B8C8DEFGHD8IJIK8L8C8FMH8NOPQ8 €7_/‚
//:::/0 L;
85OOMR8SGT8DGU8888
/:V W#$#(#A(#,)!#8B84OMUG8L8DEFGH8SXU8YPEX
€7V:‚
ji
hi
efg
05
l#
#&!%
!
"(#+$)$)%
#!%*&'((
"#$
!
+&!%(, ((#
($#%
-
./0 5081572734567845693
//:::/0
/:V
//:
uuv
kk >k
€7V_‚
;<=# >+##[email protected]?A>((#A!%#+8B8C8DEFGHD8IJIK8L8C8FMH8NOPQ8 €7_/‚
L85OOMR8SGT8DGU8888
W#$#(#A(#,)!#8B84OMUG8L8DEFGH8SXU8YPEX
€7V:‚
m)#=# $ nkk8B86PooGF8pqF8MFUr8sstK
€7_/‚
uwv
ux
wvx
y 05
c)$$$(!$# !
"c)
#')(%%& !%
&'*
((
#z
d$$($<z"'##'
(!%
+!%(, ((#
c$(!'#-!&
y./0 5081572734567845693
}~
|}~
||
//:::/0
/:V
//y
>a €7V„yƒ‚
;<=# >+##[email protected]?A>((#A!%#+8B8C8DEFGHD8IJIK8L8C8FMH8NOPQ8 €7_/‚
L85OOMR8SGT8DGU8888
W#$#(#A(#,)!#8B84OMUG8L8DEFGH8SXU8YPEX
€7V:‚
m)#=# $ nkka8B86PooGF8pqF8MFUr8sst{
€7_/‚
*$)(!+",#!$-
%&&)'(!!##"(")($)%(
)%
(&+ )$&'((#"()$%(
*1!
$")(+$())%+
(.&!"(%
$!)%$
#,"(&)/)
%!0())%
4T +$%"23-$( 456 "$7 2("-(7
50885797:;<=>?;<[email protected]:
[\]
^\_
`a_
Sb 05
!)'$(e&%(" *3(
"-&(
"!-
!f
()&!($')$e((
!e&
)$7+%
g*%7
,
"
-)
(
e
&
'
(
"
-
))(e&)h%" 7 (!U(!!$%
6
6
STST
S
A !#!"#$%$%#"())% ?B?;CDEFGHIJF?KCIGFK?LDMNO?OCGPFD????
A !'("$7 #(#!"#$%?B?>KEOFP?QGHNN?KCIGFK?LDMNO?OCGPFD
R()!"#$%[email protected]?LDMNO
U %$"!"#$%" "%"$,[email protected]?LDMNO?WIKO?EODCXFP?NKIEY
Z#$!"#$%[email protected]?LDMNO?GIP
U %$"!"#$%@CIGFK?EODCXFP?NKIEY
Sb4T 50885797:;<=>?;<[email protected]:
Ž7
Ž7
Ž6i
Ž77T
Ž76
Ž77S
c d
ŽS5
%V(0$%(e'$$ejeke!!())$kl"-$'(?B?m?NEDFWN?mnmo?p?m?DHW?qGMQ? Ž7i
i0 pZ
?<GGHJ?YFr?NFK????
S6 s$#$!$% k%!($(U,"$?B?;GHKF?p?NEDFW?YIK?tMEI
Ž76
yxx
wv
Ž7T5
Ž7T5
wux
uv
S5 05
*3(
)!)$')$(c
c
7%(
&"-&(
+"!! g%7
(&!,("-'$()((!cc
&
)
$
(f
&'("%
-"-
!U(!!$%
*))(c&)h%" 7
S54T 50885797:;<=>?;<[email protected]:
%V(0$%(e'$$ejeke!!())$kl"-$'(?B?m?NEDFWN?mnmo?p?m?DHW?qGMQ? Ž7i
i0 pZ
?<GGHJ?YFr?NFK????
S6 s$#$!$% k%!($(U,"$?B?;GHKF?p?NEDFW?YIK?tMEI
Ž76
~
}|
zc e
ŽbS
|{}
{|
ST 05
€$%
(!7)'$3(
()!%
7"-
&(
7%(
"!! $
)
&
+
(&!('$((!$",)f&)$%"-f
g*%7
))(,"-')$)(&)!"-3(
h%"%
+7&'("-(!U(!!$%
ST4T 50885797:;<=>?;<[email protected]:
‚ƒ
…†
„…‚
%V(0$%(e'$$ejeke!!())$kl"-$'(?B?m?NEDFWN?mnmo?p?m?DHW?qGMQ? Ž7i
i0 pZ
?<GGHJ?YFr?NFK????
S6 s$#$!$% k%!($(U,"$?B?;GHKF?p?NEDFW?YIK?tMEI
Ž76
ƒƒ
i 05
‡%(
)))#$%
&"!-)'$(
(7&+!!%(" *3(
(
&
!
(
'
$
(
(
!
&
)
(f
g %7,"-- )(&'($"%
-"-
!U(!!$%
*))(&)h%" 7
i4T 50885797:;<=>?;<[email protected]:
‰Š‹
Œ‹
l d
Ž7iS
‹‹
ee de
Ž76i65
%V(0$%(d'$$ejekd!!())$kl"-$'(?B?ˆ?NEDFWN?mnmo?p?ˆ?DHW?qGMQ? Ž7i
0 pZ
?<GGHJ?YFr?NFK????
S6 s$#$!$% k%!($(U,"$?B?;GHKF?p?NEDFW?YIK?tMEI
Ž76
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
05
*%&)'!"
()
#"$#'%**$$! &'$
+," ($-'*%.$!&)'/
0
$,4&())
$
2"**!
3 '!"
&)
,!"!
"%*15%'&.)'
$6!
&'*
„7[[…†
78 508957:7;<=>[email protected]<=>A;
!CD! 1$EF$**..F&)[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected] „7…†
c_ BBB0 [email protected][email protected]@[email protected]@@@
ab
\$*$'!F'!*'2,&@[email protected]<[email protected]@[email protected]][email protected]^TJ]
ZB[
„7[B…†
_`
05
*,'$ !*.%$$! &'$
e)
'&)'
**/
3'.C"f.*.,#''!
$*4,'$'5#%.&$)'
$%.$"#!
0.$'Cg'h#.%1'&)'$*2 **!
e'$''*4(,!"" *5%.$6!&'"
(d „7vvB…†
78 508957:7;<=>[email protected]<=>A;
!CD! 1$EF$**..F&)[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected] „7…†
rs BBB0 [email protected][email protected]@[email protected]@@@
tu
02hijklmno22
pqhee2hi0o22
vw 05
zz{
2p.!*
***.)1.C$%'$%&)1$"'.&**"$
lp.
#*.$#$.!
1''%1''**$!/
m *" &%'*$x.$D%$&*'p.
*$.*$!"
{~|€‚z
zz{
ƒ}~
zz{
\$*$'!F'!*'2,&@[email protected]<[email protected]@[email protected]][email protected]^TJ]
ZB[
rs
zz{
012234516578003991
5
8003991
53970122305169
05
{~||‚z
}~
{~|‚‚z
{}~
{~|}‚z
|}~
vw7y[
vv7y[
vy7y[
v87y[
„7[B…†
(d
„7vyy…†
„7yv…†
„78yB…†
„7[Z…†
012234516578991
5177
816
!!""#$%&'()%*+&,,)--*./)-
38
!"!#$%&"'(')$%
*!#+'",&"'(')$
*%
'.%%$"
&"!)-,!
$
'(')('$%
(%&&"*'
$
/!0$%!&"'(')$!
23445673879
373
4539
225375
DE
FG
3
34
35
37
0'!$)12,'%
¤4¥¦
¤4¥¦
§¨©ª«¬­
¼½¾¿ÀÁÂ
!!$)'$%1!$% .6)"'!1.6),"'!
!$!)'%1+!%8
9:;:9<<=>:;[email protected]?AA:
9:;:9B9<=>[email protected]:?C?*
HIIJ
K
L 38
*
!#!"+!'#",
$%
$%
NO*
&"&'("')'(')$
NO*
%&"!-$&"'(')$%NO*
*%'.%$"),!(%&*'('$NO*
/!0$%!&"'(')$!NO*
L34 0'!$)!!$)'12,'%!$% L35 0'!$).6)"'!12,'%.6),"'! L37 0'!$)!$!)'%12,'%+!%8 PQ
RS
9:;:9<<=>:;[email protected]?AA:
9:;:9B9<=>[email protected]:?C?*
M
¤994¥¦
®°̄±²³́
µ¶·¸¹º»
UV
TQS
38
O'
),'(%%%&&NO*
NO*"'"(''()')$$%
YZ%
6)0
%&NO*
"'*'
(')('$%
O%),%
&NO*
$
Z!"&NO*"'(')$!
34 0'!$)!!$)'12,'%!$% 35 0'!$).6)"'!12,'%.6),"'! 37 0'!$)!$!)'%12,'%+!%8 ^_`
9:;:9<<=>:;[email protected]?AA:
9:;:9B9<=>[email protected]:?C?*
W WX
ÃÄÅÆÇÈÉ
ÊËÌÍÎÏÐ
ÑÒÓÔÕÖ×
[\]
4 38
*#!$+'"!#$%W(&NO*"'(')$%
*!#+'"#%$"%W(&NO*"'(')$
>'
"'06#%%$+
6"!-$
'c6&'+NO*
%W(
d
n(t(
('&$NO*"'(')$%
efg'hi$"
jklfmno%pqWnrs
nuvwxnghshj*'
fyk
434 0'!$)!!$)'12,'%!$% 435 0'!$).6)"'!12,'%.6),"'! 437 0'!$)!$!)'%12,'%+!%8 9:;:9<<=>:;[email protected]?AA:
9:;:9B9<=>[email protected]:?C?*
}~
Wa Wb
¤9€¥¦
¤9€¥¦
¤9€¥¦
z{|
|
€5 38
*
!"!#$%
„(6+)"'+!'$(%"""%%(
aa#a'#%'#)…%%)"‚%ƒ‚"'&ƒƒ#&&!'$
()''"%,%
!#%+"!'"-,
$
'$„#('
*%
$!0!(!a%#'%a‚*!"6ƒ&)!ƒ)&%(†'$‚
/!0'.%$%
$%„0?+
'(%(("!,(
€53L 9N*Y?=a?AA:19N*Y?=a:?C?*
€€L53L :9ONdd<*:;‡<d<WAƒ1*:;‡d?N=Y:Cd?WAƒ
72
ˆ79‰9Š‹ŒŽ‹ŒŠ
L€€L5L ‡'('!#%!‘[email protected]’“”•–—˜”™”š›œœž
£ Ÿ ¡¢ 01
WaX X
¤95¥¦
€4¥¦
¤94¥¦
816
!"#"$%&"''()*+,-. /+
0.1-"#$%&""2()&+-2!"/234*-"2223""5"
"6#$&%+83
2".#$%(&)7-9"*'
2(")#4:/""#-2*+
,&+-
"##!"
34!542+$%&"'42()4"#+*+,1#--+
M<;<= >?80:@%A:BBCD>?80:@%AC:E:8
M<;<= C>?FFG8CHIGFG$AB(D8CHIF:[email protected]:$AB(
% £7<¦¦¦¤¥
£7S¦¤¥
012234516578991
51
8231978003153
;<= >?80:@%A:BBCD>?80:@%AC:E:8
<;<= C>?FFG8CHIGFG$AB(D8CHIF:[email protected]:$AB(
£7SSy¤¥
£=¦¤¥
LLK
JK
JK
M< 816
!"#"$%&"''()*+,-. /+
0.1-"#$%&""2()&+-2!"/234*-"2223""5"
##"6#$&%+83
2"#$%(&)7-9"*'
2()4"#*+,&+-
"
542+!"
)4"#+.*+
,1#--+"#:/"-234!QRP
NOP
MS 816
A+#3424&+*"$%&"''()*+,-. /+
8+
)/242T!
$%&"2""2#($)%&&+-72"!"
4"*"22,23&""+--
A8"
+#4U3&""*4
2(/")#243:/
1-+4*
"6$&%+83
. ()-9*'
"#-2*+
34!V41+*"#4$%&"'42()4"#+*+,1#--+
qp
nopp
MS;<= >?80:@%A:BBCD>?80:@%AC:E:8
MS;<= C>?FFG8CHIGFG$AB(D8CHIF:[email protected]:$AB(
508W57X7YZ[\]^Z[\_Y
<SMSM< I#-4&"#4#3`%%^a^bcde^fgc^hcij^kklm^^^^
£7SM¦¤¥
§¤¥
£7S¦¤¥
noop
M 816
!"#")*+,-. /+
0.1-"#$%&""2()&+-2!"/234*-"2223""5"
##"6#$&%+83
2"#$%&7"2(")#4:/
"#*+,&+-
"
542+!"
$%&"'4.2()(4)"#-9+*'
*+,1#"---2+34!-
M;<= >?80:@%A:BBCD>?80:@%AC:E:8
M;<= C>?FFG8CHIGFG$AB(D8CHIF:[email protected]:$AB(
r £7<S¦¤¥
£¤¥
stt
uvt
uwx
My 816
%
£7¦S<¤¥
MS¦¤¥
8&4*/24&+*"-$%&"''()*+,-. /+
8+243&#1/.23&"".*2
-()$&%+&-27!""/2(2)344*23,""&-+-
z
#2"4#T+*
{.$/%"&""2""#22*+
F+
3
+
*2
&
"
*/
"
#
$
%
83
.
(
)
9
*'
"
#
:/
"
2
3
4
!|}~€‚ƒ}„…†‡ˆˆ†‰Š†‹Œ†Ž‚~†‘†‚Ž„}†’}“†”„ŠŠ}
žŸ ¡ ¢
My;<= >?80:@%A:BBCD>?80:@%AC:E:8
My;<= C>?FFG8CHIGFG$AB(D8CHIF:[email protected]:$AB(
508W57X7YZ[\]^Z[\_Y
<S= A+&"334&"#/+243+#"*+,^a^Z•–—^fgc^˜gh—^ed˜—™š˜™c^dš^˜ihdš›™˜˜^˜i™™›^^^^ £7=¤¥
<<<M 0.1"33+*&-4234&"#&+&"334^a^Z›h˜idœ^i•™^fgc^—•–—
£7S¦¤¥
816
*!!""!#$#$%%!!&!&0''((%%))""!!***++,+
-./
,!
1!""!2%)0!"#$%3!0'(%)"!*+,!
!
!
"
#
$
45
.
'
(
6
)
"
&
!
*
*
+
,
1+0)#$%!&+0'(%)"!*+,+
78 /+,)9: 5!;<4-=>[email protected];<4-=>[email protected]=A=4
78 @;<[email protected]#6?'[email protected]=<>[email protected]=#6?'
©7ŠŠª«
©78ª«
012234516578991
51
8231978003153
FGG
HIG
816
6)"5+0+%),!#$%!&&'(%)"!**+,+++),)L
4)
05++,*
5!!L*%)*
1!"+"%!M20%)0#!$"%#$!%!30'!(0%')("%!)*"+!,!
*+,!
!!0"00,)
4!
N
!
,+
/
*
+
!
#
$
45
.
'
(
6
)
"
&
!
*
*
+
,
*
O
,&
!
"
=M
P+/),!"+#$%!&+0'(%)"!*+,++!"),)L/"!***)05+ *
78 /+,)9: 5!;<4-=>[email protected];<4-=>[email protected]=A=4
78 @;<[email protected]#6?'[email protected]=<>[email protected]=#6?'
508Q57R7STUVWXTUVYS
Z E"*+%!"+"5[$$X\X]^_`Xab^Xc^deXffggXXXX
hi
JK K
©7¬¬ª«
©­­ª«
©7ZŠª«
jkkl
Z 816
$
©7Šª«
Šª«
4%+,M0+%),!J*#$%!&&'(%)"!**+,+)55),!")+5)
4)+%M0%!,0!"J*#$%!!0'(%)"!*+,! ")!M/"+00
m
05"/.%5!!,M
."0+n),
o.M!.J'*
#$%3**+!,
0'(%")"")!5
*+,!*+5), ")p
B)
{**
qr5st)u,0
vwxryz{|!}"}J{~
€{‚#$tƒ45
„ws…{†{‚(ry6v)ƒ"&w!‡w
z{wˆn‰!‡{
vyr~wx!r0;!00,
Z78 /+,)9: 5!;<4-=>[email protected];<4-=>[email protected]=A=4
Z78 @;<[email protected]#6?'[email protected]=<>[email protected]=#6?'
508Q57R7STUVWXTUVYS
!55+M)0+5)"!)%*!5+,)55),!")+5)%!"M0%!,0!",n!5")!
ŠŠZ8Š 6%))%
"!**+,+[X\X‹^cŒŒXŽ^b`X‘’‘Xab^X“”cŒŒXc•`X‘b^”c_•XŒbc‘X̀_Œ‘•Œ^XXXX ©7ŠŠª«
-./!55),%*+05+%!"%)%!55+X\XT”cŒd_Xd’–Xab^X‘’‘
©7ZŠª«
Z 4%+,M0+%),!J*X\XSbc‘X̀_Œ‘•Œ^—X˜™™X”
©7¬¬Šª«
š›œ
šœœ
816
$$ $
©7Šª«
ª«
4%+,M0+%),!$*#$%!&&'(%)"!**+,+)55),!")+5)
4)
+%/M.05%!!.,0
!"$**
'(%)"!*+0,!
M/"*++050), ")p
m
o.#$#M$45
!%.$!!'0*
'n(!%")"""))!!
*+,!
B)055"),0
%!,M"!0"+n$),
*
(6#)$"&%!3**+!,
5
!0;!00,
qrstuvwxryz{}}{~{€{‚tƒ„ws…{†{‚ryvƒw‡wz{wˆ‰‡{vyr~wxr
78 /+,)9: 5!;<4-=>[email protected];<4-=>[email protected]=A=4
78 @;<[email protected]#6?'[email protected]=<>[email protected]=#6?'
508Q57R7STUVWXTUVYS
!55+M)0+5)"!)%*!5+,)55),!")+5)%!"M0%!,0!",n!5")!
ŠŠZ8Š 6%))%
"!**+,+[X\X‹^cŒŒXŽ^b`X‘’‘Xab^X“”cŒŒXc•`X‘b^”c_•XŒbc‘X̀_Œ‘•Œ^XXXX ©7ŠŠª«
-./!55),%*+05+%!"%)%!55+X\XT”cŒd_Xd’–Xab^X‘’‘
©7ZŠª«
4%+,M0+%),!$*X\XSbc‘X̀_Œ‘•Œ^—Xf™™X”
©7¬¬Šª«
žŸ ¡¢ Z 816
*!!""!#$#$%%!!&!&0''((%%))""!!***++,+
-1!
."/
0!."#$'%(63)"!&0!'*(*+%,)",!
!*+,!
!"!!2"#%$)45
1+0)#$%!&+0'(%)"!*+,+
Z78 /+,)9: 5!;<4-=>[email protected];<4-=>[email protected]=A=4
Z78 @;<[email protected]#6?'[email protected]=<>[email protected]=#6?'
¤¥¦
§¦
¨¥
£ J
©78ª«
©®Šª«
816
0
"!$"1#"*#$2
%&
"%"
-*&"##*#%
'($'(*&$-&&#)+)*,+$,$-&-.&".*.%&
#!""-*%.
!&/&.
!&,#"3%4$#&'($*5-&#+,$-&."*%&"-*&*%/$.*
0&
%"7"."'(&$*'&()0!
&..""%
;"7*6&%&
"#8+,-$+,-&.")%"
-&.9%)
*%&/:1
7*&...#!"2.
hf
§7†¨©
ef
ghi
816
Vj (
§77«†¨©
§‡†¨©
0$"%1*#"$%&(.'($&))*+,$-&.."%"!!%&-"!
0
.*.
+,'$($-*5&-."&*#%&
17.""*#!#%-2m
k*#"!$*718*#!$&&8%#
#&"3(%
l8*'1(&$*(&-&#.
+,$-2-&&
."*%&
H
!
*
%#
$
&
%1
&
(
.
'
(
0!
8
+
,
)
&
.
.
"
%
3
&
2
!
nopqrstuovwxyzzx{|x}yx~q€tpx‚x~ovs|tƒtwx|t„…ƒxsvo{tu&o#@&##*%
<= 7*"%->?2*!&@A0B:C(:DDE>@A0B:C(E:F:0
<= [email protected]'D+>0EJKH:ACBEFH:'D+
508L57M7NOPQRSOPQTN
&!!"1#"!&-$.&!"*%!!%&-"!$&1*#$&%#&*%3&!&
††=†‡ $$
-&.."%"USWSˆY^‰‰SŠ‹Y]Œ[SŽŒŽS\]YS‘^‰‰S^’[SŽ]YŠ‘^Z’S‰]^ŽS[Z‰Ž’‰YSSSS §7††¨©
‡ B87&!!*%$."#!*-"$&$$&!!"SWSO‘^‰_ZŠS_“S\]YSŽŒŽ
§7†¨©
‡ 0$"%1*#"$%&(.SWSN]^ŽS[Z‰Ž’‰Y”SabbSŒ‘
§7«†¨©
—˜–
•–
•–
816
V( (
§7††¨©
‡†¨©
0$""$%1
%&&.
'('($$&*)&)-*+&,#+$,$-&.-.&".%"
!!-2%&&
-1"
0
1**##"$$&%#
.
"*%&
7!"##
k*
#
!
*
7
8
!
&
8
#
"
3
%
.
*
l
8
*
1
&
.
'
(
$
*
5
&
#
+
,
$
&
.
"
*
%&
."*!##*%
-2m
H!*%#$&%1&.'(0!8-+,)&.."%3&-2!&#@&
%
nopqrstuovwx™zzx{|x}yx~q€tpx‚x~ovs|tƒtwx|t„…ƒxsvo{tuo
<= 7*"%->?2*!&@A0B:C(:DDE>@A0B:C(E:F:0
<= [email protected]'D+>0EJKH:ACBEFH:'D+
508L57M7NOPQRSOPQTN
&!!"1#"!&-$.&!"*%!!%&-"!$&1*#$&%#&*%3&!&
††=†‡ $$
-&.."%"USWSˆY^‰‰SŠ‹Y]Œ[SŽŒŽS\]YS‘^‰‰S^’[SŽ]YŠ‘^Z’S‰]^ŽS[Z‰Ž’‰YSSSS §7††¨©
‡ B87&!!*%$."#!*-"$&$$&!!"SWSO‘^‰_ZŠS_“S\]YSŽŒŽ
§7†¨©
‡ 0$"%1*#"$%&.SWSN]^ŽS[Z‰Ž’‰Y”SšbbSŒ‘
§7«†¨©
Ÿ œ
›œ
ž
‡ 816
( (
§77ª¨©
଩
0$"%1*#"$%&j.'($&))*+,$-&.."%"!!%&-"!
0
.*.
+,'$($-*5&-."&*#%&
17.""*#!#%-2m
k*#"!$*718*#!$&&8%#
#&"3j%
l8*'1(&$*j&-&#.
+,$-2-&&
."*%&
H
!
*
%#
$
&
%1
&
j
.
'
(
0!
8
+
,
)
&
.
.
"
%
3
&
2
!
nopqrstuovwx¡zzx{|x}yx~q€tpx‚x~ovs|tƒtwx|t„…ƒxsvo{tu&o#@&##*%
‡<= 7*"%->?2*!&@A0B:C(:DDE>@A0B:C(E:F:0
‡<= [email protected]'D+>0EJKH:ACBEFH:'D+
508L57M7NOPQRSOPQTN
&!!"1#"!&-$.&!"*%!!%&-"!$&1*#$&%#&*%3&!&
††=†‡ $$
-&.."%"USWSˆY^‰‰SŠ‹Y]Œ[SŽŒŽS\]YS‘^‰‰S^’[SŽ]YŠ‘^Z’S‰]^ŽS[Z‰Ž’‰YSSSS §7††¨©
‡ B87&!!*%$."#!*-"$&$$&!!"SWSO‘^‰_ZŠS_“S\]YSŽŒŽ
§†¨©
‡‡= 0$"%1*#"$%&SWSN]^ŽS[Z‰Ž’‰Y
§7ª†¨©
¥¢¦
¢£
¤£
012234516578991
51
8231978003153
<= 7*"%->?2*!&@A0B:C(:DDE>@A0B:C(E:F:0
<= [email protected]'D+>0EJKH:ACBEFH:'D+
508L57M7NOPQRSOPQTN
K *.*"$&"!U((VSWSXYZ[S\]YS^Y_S̀aabcdSSSS
§7††¨©
§ª«†¨©
816
¥7^_¦§
./!0
!"-##$$#%*%&'&'()
*(#
*(#
--'('
**+#
+*(#
)%%&'#&(%
#$%&**'$&+')%'%&"
,&*,$&!*#$-'!#(#
!"$
)0!$$'*%'
% +*
1#$$#)%+$0/+#/$%'2*(-3/)#&*$+#,%'2*(,&*$!#-'(#-'+*(!"$*4
#
$5*
6#F<[email protected]#[email protected]('
,[email protected]*M<$N9O#[email protected]
--'D(
#$!E"$
;<=!>"#
[email protected]>
=BC+D*<(%
E>&F#[email protected]()
G<H#>$IJ
L>0F-D'JM#<I<
F>2P<
>*+#%:#%%(
012234516578991
51
8231978003153
}~
€~
QR 0'(!*ST"+#
508U57V7WXYZ[\XYZ]W
#++')*%'+*$#!*&-#+'(*++*(#!$*'+*&#$)%&#(%#$(2#+$*#
^__`R_ 8&**&
$!#--'('a\b\cdeff\ghdijkl\mnjm\oid\pqeff\erl\midgkqesrk\fiem\lsfmkrfkd\\\\ ¥7_^_¦§
^^^ ./0#++*(&-'%+!'&#$&*&#++'\b\Xqeftsg\tnuk\oid\mnjm
¥7̀_¦§
^^_` v/'$(9*(#(+#$('w\b\xrrkd\mqeftsg\pefykt\z\{|\jj
¥7^¦§
}~
‚
€~
€}ƒ~
816
v"#$'&#$'!!#%%*$,*++*(#!$*'+*
…(7*$'!!#%%*$#%,!"$*#)0$'%%
†((#
*/$'!!#%%*$#%,-'*+*+
(!"$
*4
…†((--*7'‡/&$'&†!
:#
$'!'#!%!%#*%$%*#$%*,%2#,$-!'"$
+ˆ(!$*#%'
)*%%(
Q^R 508U57V7WXYZ[\XYZ]W
^^_`
Œ
„ ¥7^™¦§
v/'$(9*(#(+#$('w\b\xrrkd\mqeftsg\pefykt\z\{|\jj\\\\
¥7^¦§
‰Š‹
816
¥7¦§
6&'()%'&*(#-,*++*(#!$*'+*
6*
-#
)0$'%+%*(!"$*4
Ž5*%'++&$*(%
0)/&%+&###()
/(%
$#%#$'$2*(
3/,,)2!##"$
$!*"$
*+,#%-':#
%%(
A>=BCD<E>[email protected]@[email protected]@M<[email protected]>P<E>
–—˜
Q^R 508U57V7WXYZ[\XYZ]W
#++')*%'+*$#!*&-#+'(*++*(#!$*'+*&#$)%&#(%#$(2#+$*#
^__`R_ 8&**&
$!#--'('a\b\cdeff\ghdijkl\mnjm\oid\pqeff\erl\midgkqesrk\fiem\lsfmkrfkd\\\\ ¥7_^_¦§
^^` ‘-'!*(#(&-'%+!'-\b\Xqeftsg\lsfmkrfkd’\““|\jq
7_¦§
^^^ ./0#++*(&-'%+!'&#$&*&#++'\b\Xqeftsg\tnuk\oid\mnjm
¥7̀_¦§
”••
^™ 816
›*(+#(+*$#&*$+'%'-2#++#,(*œ-/!)*
'()+*T#-%0*œ,&*-%"#)%+'(-#%%%+##…4
!&-+##$(+
&*$+#()
%#$2#++#$%,-'2-ž#(9
,'$(%
,'!#$(*œ&*#
Ÿ)
›*"ž
(+#(#)7‡*$$&'
'$'++*‡'!--"#
'%,'!#$*#(*
œ0#$-%-+-'*"-
^™Q^R ¤¢
¡¢
£¢¢
„š
¥7¨¦§
816
!""85#
%
1234562774
9:;5$<=>?
@5AB5C&'D4(34)E)F5*G+5,HI!"J3"8K#
53I-L"LI.7!/0
MNN.*,*#N#!""#$%&'(*O!N+,!""#-".!/O
P/
S
&'&'(T*).!N++,,U"
0U
W"*/#
/NRQ
/#R
"R.X!#
$$%%
/".R!"/#
-"..V"
!/O //
ghh
-*#!"%VS*
"[*"%"\\VS* -!!"%[["# #[!*%R[[_
`aTWMb'cMdde
`aTWMb'ceMfMT
ghh
012234516578991
51
8231978003153
Y
YZ
YZ]
YZ^
i7ZZjk
i7ZZjk
i7ZZjk
i7ZZjk
0123456571829
725
1234
!"
1234
!"#$ %&
&'&%(&!"#$%)&*&
+
*(
(&&,(#&-0(%)
!"($#
#$
#
%)&
.
/&
,!&"%)&
$#1
234567893:;<8:8;=>784?:8:@;ABC;DE;F;E8?G>;7:3D893
HI 9J7
KLJ5M5NOPQRSOPQTN
%#% !"#SVSWXYZ[S\]^X_Z[S̀]abSYc̀bZX`Z[S
9II dU#
]eYZ[fSghiSjeSSSS
9Ik l &&m!!nSVSO^jbSo][Sa[_pSggiqr
ƒ
‚ƒ
¬k­®¯
sUtut"v11mlwtuw1xy0tl"z11
s0tl{t/w"v11m1xy0tl0{|}~w"z11
¬5k­®¯
¬5k®¯
†„…
‡ˆ‚
0123456571829
72
€€
‰kk 1234
1
*)
#%
#&&$%)&
$*&
‰kkHI u,
&#*#
&*%(%&(‹&‹Œ&*,&&
)
%&
l
%)
.
Ž
&
.
&
.
,
&
*
#
,
%
&
$
,
$
#
%
)&
.
%)
%1
$,&%)& 1
‘&&&)
(&&''
&
,'&
*#&*%%)
’
*
&$##“
&
Šn nz
¬5II®¯
™˜š
›—•
”˜™
–——
””•
‰kI 1234
1#%(&‹‹&,&*#$ %&
u
.
&*#&Ž&*.%&.(,&&Œ**#&$$%#)&
*&.
l
%,)
1
%)&
&
)
&
'
'

%
)
#
$
,&%)& 1
‘&&(&&,&*#$#“%&
‰kIHI n" nz
¬5I‰®¯
‰k‰HI ¤ !!
¬5k°­®¯
Ÿž œžŸ
£¢
¡¡¢
œœ
‰k‰ 1234
1
#%
Œ*%&($&%‹)&
‹$
*
%&
¥&
*
(
&
&
l
%)
.
Ž&&''.$,$#&%)&
.
&)
%)&
1
‘&&(&$#“%&
¦§¨
©ª
Ǭ
§ª©
1234
!"#$%&&'(##)
*%+"#$%,(+%'(",""", -0
#1.
'(
#%%5!
)",1
%1!,""/%%22,.'3(
4&
6%%! "$%!!'(#%)
T5UUVW
<=8
78
9:8
;8
!"#$%&&%?%"+'(##)
@% %%+"#$%,(+%%?%"+'(",""", -.! "/%,.%.?%"+'(#%)
0
#'%3(
6#%1%%!1","$%%22!A!%#1"
?%""+,'
(,
)4&%5! ",1
>> T5UUXVW
HBC
GGH
IC
DBC
BCC
ECC
EFC
J 1234
!"#$%&&%+,+'(##)
L-!.
"!2",/(%"$,.MM%%,?'+(
",
'
(
#""%",)
0
#
1
%
1
,
"
%
2
2
M
M
+
%
'
3(
6%%! "$%!!+,+'(4&
#%%5!
)",1
NNO
PQQ
SNQ
NSQ
J
K T5JVW
RNO
0123456571829
72
1234
1234
!""#!$!%&#!!##%%'('
)""*#+#,!#-$**.!#%!$'('
/0
*!((4
*!.#!$#%12"&!
!#$#
3$!5
)&+
!##"$!.!+%#!!%'(##'%#'('
/!+%#+!!"%!"2$#%+!#!+%&#'('
dfe
dae
6&%7-*$!
987
9:85;5<=>[email protected]=>?B<
9 CDEFGHIJJKEKLIGMJNKDOMNMPILLKQRQSTUVQWVXYVQZY[U\]YQ^_\YAAAA
`) ' †5q‡ˆ
†5r‰‡ˆ
abc
0123456571829
72
1234
""*
#+#!,!""##!!!$+!.!"%$g
)
/0
*!
*!.#!$#%12"&!
!#$#3/
!*
)&+((4
"$#$"h!&.$!!
/!+%#+!!"%!"2$#%+!#!+.!"%++
` †5‰q‡ˆ
6&%7-*$!
) ' mk
ijk
lkk
1234
+#,!#-
!""%*
&#!!##%%'('
4
/0#*!
(*!.!$*
12"!.$!##3%!!.$!#'(!%'##%#'('
4#$#%&!#$5!#$!+%!'('
/!+%#+!!"%!"2$#%%&#'('
wwx
n o
†‰q‡ˆ
†5‰q‡ˆ
pqr 6&%7-*$!
ps &!#%76" ) ' tuv
tvv
1234
&!"!$$#%#!$!(&%1"+%
)""*&++#,!#(%"*!+$&"!$!!"
/0
&+
*!#($
&
2#"!($"#z3&{
!!#
#!""$(*"
!#&%1%"
4
#
%
&!
|+
/!&%!"2$#%+!#!+(!#%&%16#""%
o yn
qq‰‡ˆ
pr }~€}/} ) ' …„ƒ
„ƒ
‚ƒ
1234
"%#!-.!#/#$
*&
+%%,!!#$
"%/#"!%
$!&'()
%
*0!/'()
##,.!.1$%#-.#/!.%%&'()*02
+
!$/
&1<F!<GHI<
*08
'()
345$/
67%89:#4$
;<6"=:
6>6!:[email protected]<:A'()
<B9;A:<CD%
D<[email protected]
;4!E9
:4
¨5Kƒ©ª«
JK 9L7
MNL5O5PQRSTUQRSVP
su
st
!'()"!/#XYZ&XY[U\UR]PU^_`^UabcUdef^ghfgcfUicjkU ¨5ƒ¬©ª«
9 lWmn"
opUqUlmnorUUUU
vwu
!%"%,!!!#$
/""#[%&'()
*%&*0!/'()
"!$
#.,#%,!.y
!.1$%#-%#.-#./#!//.",%/!#.
%![[%
&'()*02
+
""<!F%<GHI<
[8%
&1!:4*0!'()
345$/
67%89:#4$
;<:"4!z$/
@A<!:A<B.9;'()
A:<{D/D<[email protected]
;4E9
X ¨5ƒxª«
xJK 9L7
MNL5O5PQRSTUQRSVP
|}~
€
!'()"!/#XYZ&XY[U\UR]PU^_`^UabcUdef^ghfgcfUicjkU ¨5ƒ¬©ª«
9 lWmn"
opUqUlmnorUUUU
‚~
Kƒ 1234
W%1#!#$!/"!!!/""#&#$„%.*#/
…#
†‡""0!
†#$y
Wˆ%
!!.!$!
&!„!*,1$
#„!&#$!
!%‰/$Š
.#%&!†%*$/
#!0%
„"%%&%#"%#0!/#$%!!!%
!
‹/
#"!$/%%†*#%!&*!#$„,#%%
Z X
¨5ƒ¬©©ª«
KƒJK ŒŽ'Œ)Œ “”•
‘’
••
K 1234
##,.!–.,*##!$#*&#$„%.*#/
—.,%%#%!#.!/#"!$!&"%#0!/#$%!!!%
W)"
!&"!"†#˜!…#%$/
*#!#$.„,
"%#&%‰$Š!‹/!%0%
!&$"
#!"$/
!$/,,!#$
&*"!#!#—$
„,#%%
X ¨5©xª«
KJK ŒŽ'Œ)Œ ™šœ
™š›
žœ
K 1234
W**0!###!$#*#&#$„%.*#/
)
$#.Ÿ,!.0
%/!&0"Ÿ%##2$#
0!-/.!&#$%
!#$
!!„%"%#
#
Ÿ#!#,$!
,!.!%*"0!
!$/!&%‰$Š
!‹/!*%#!0%
¡$!$!/",%0##2$#*&*!#$„,#%%
Y[ X
¨5ƒƒxª«
KJK ŒŽ'Œ)Œ ¥¦¤
¢£¤
§¤
0123456571829
72
x 1234
1234
(!"%#*!$
""
%"&"$$(
'!(#%!!(
)"*!+!
!$
&*%(#",!
!* !&!-!!!$*"*!&"#!$ '* (
)
"**!!$
."#%,!*!"$%
(("!&&"#!(/$0
!$1%
'!(((",(
^5_`ab
2 345673839 =>?
@??
:;<
0123456571829
72
1234
B
,!($!
"CC
*"
'"+!
"D,
D&$'&(*#(%,!%"$(!!!(
E!("#!"$%
(!#("$#
,!
B
(
F
!
$%
C
%
F
D
&
"
#
!
$
(!1%!(",(
G/#,!(!$!CH"I/,!DJ&'(*/$0
K(!$%!%!C#"*"#%"%%!#""D&"#!$ '((
LMN
RR
QQ
2 345673839 OP
S 1234
7* (!&$!#"
T5-(!!&*!$!
((&!#,
!%#,
"F
B("#,!$UII!$!
&-&!("#,$
!V!$
7! !(("&("W$#"%
S2 Z[
XY
9 A
^5_cab
\]
A 9
^5dab
0123423567689
8
23013
89
23013
#&
!&"*!
#$%%
)&+!"%
'(%
")
!"
"!
!%&"%!$%%"+!!%"",!%)&#*!.
*!
')
##%!,*"
)%/)
%%!
+0!
!!%
"&&#$%2!
!
%)"1%""
›88œ8ž
89
3
4 152671898:;<=>?;<[email protected]:
abc_
889
89
9
A !+"%BCD?E?FGHIJKL?MNOPL?QOMK?RISKH?T?UVW?JJ????
0%##XAY!%%?E?;ZF?QHO[\P]?H\P]
›89…Ÿž
›88
Ÿž
de`
^_`
89
f4 23013
01234235
642376
!%gg#+#&#%*!
&%
%
0
%""
!%#"")
)+!!"
" l
/!)
%&%!g%,""+
!%"
*%,!%
",h!!%mk
)&hi$%-!j,*!
%
!k&%"#1%
*!""
'##%!)%%! #%!%"!""%!%n%&#2!)
D ›f8ž
89
f43
4 152671898:;<=>?;<[email protected]:
889
A !+"%BCD?E?FGHIJKL?MNOPL?QOMK?RISKH?T?UVW?JJ????
Ao1npq0nprsAoqlstpsn0us'o
10'A.pqvw p'.n0us'ot0qvs
xyz{
›89…Ÿž
|}~
89
 23013
!!#%!" &%!
'!#%%&!,#%%!,)
*!%
)+!""
%++!!
#,",*
"!,*
!#)%%)!"&%#)
&
u+&n€!"%
!*
#%!*!
&$%!*!%"1%""
'##%!)%%!!!##"%"+##%!&#2!)
Ž
89
3
4 152671898:;<=>?;<[email protected]:
Ž
’Ž“
ŒŒ
Œ‘
89
84 23013
+""!%gg+#%&%!
0
!)
!%
)%)+h!i"-"j,%!k&#*!l
/!)
%%"&"%!!g%,%""""+
%"
+&%"*!
"
,
!%h#%k&$%!*!%"1%""
'##%!)%%! #%!%"!""%!%n%&#2!)
••–
C ›8
ŸŸž
889

…8
…9
8f4f
4
88…
888
88…9
89
9
A !+"%B?E?FGHIJKL?MNOPL?QOMK?RISKH?T?‚ƒ„?JJ????
X"$%!)%!!" ?E?>NRGKL?]†OMM?NI\†KN?QH‡MG?GI†LKH
1" !,[email protected]\†KN?QH‡MG?ˆ\NG?RGHIJKL?MN\R[
A !" [email protected]\†KN?QH‡MG?†\L
l%#" [email protected]\†KN?QH‡MG
v,!g%#"B‰PPKH?Š†OMN\R?]OM[KN?T?ƒ‹?JJ
0%##XAY!%%;ZF?QHO[\P]?H\P]
” ›8
8fŸž
89
843
4 152671898:;<=>?;<[email protected]:
889

—˜™š
›898ž
›88……8ž
›88848ž
›898ž
›89ž
›8
ž
›88
Ÿž
A !+"%B?E?FGHIJKL?MNOPL?QOMK?RISKH?T?‚ƒ„?JJ????
Ao1npq0nprsAoqlstpsn0us'o
10'A.pqvw p'.n0us'ot0qvs
›898ž
89
23013
!"!#%'#'$%##
&##
"'
"$(%#
#%)*')% "+#$(%#,
-+
%$(%
'"'+0
'$
1#++%%#'.%"$#/
%$#(
2'
%# #
Ž88‘’“
89
3
4 152671898:;<=>?;<[email protected]:
889
A
89
A9
89
9
B#%!'CDE?F?GHIJKLM?NOPQM?RPNL?SJTLI?U?VWX?KK????
Y++#ZB[%?F?;\G?RIP]^Q_?I^Q_
-%$!# #%`E?F?aJJ]N?ILbcPSLKLQO?dJI?PIOe?XfVg
Bh0ijkYijlmBhknmojmiY-m1h
0Y1B&jkpq j1&iY-m1hoYkpm
Ž89‘A’“
Ž
‘’“
Ž899
A’“
rstu
vwxx
01234235
642376
89949 23013
$##%'+/"##$%##
1#y+"' %'"$(%# !%''
&
#%"'%/'!
%%'Y%
')%"/%"$(%
+#$'(%
#,
1#++%)#$('.$#%
!%%
'"+2$%##
#0''
E Ž88
8A’“
899493
4 152671898:;<=>?;<[email protected]:
889949
89
A9
B#%!'*?F?GHIJKLM?NOPQM?RPNL?SJTLI?Vz{|Vz{?KK????
Y++#ZB[%?F?;\G?RIP]^Q_?I^Q_
Ž89‘A’“
Ž8
‘’“
€
}~
€
‚
8994
23013
+%ƒƒ+!+"+$(%
"##!$%%#'
#
Y$
#%$'"'#$%$''''#%'(
)')%#
„…,†)'%‡"+#$(%#,
n
„+%#ˆ‡
%$$(%
1#.++%#%ƒ)$#!
%$%#
%$"#/
$#'
#%#''0
'%''
i#"+2$%# #
8994
3
4 152671898:;<=>?;<[email protected]:
889949
‰Š‹
Œ‹
‰Š‹
E Ž8”8A’“
B#%!'*?F?GHIJKLM?NOPQM?RPNL?SJTLI?Vz{|Vz{?KK????
Bh0ijkYijlmBhknmojmiY-m1h
0Y1B&jkpq j1&iY-m1hoYkpm
Ž89‘A’“
899
23013
!"#!
$!!%&'"((%!"%#(!%&""
*
&
!##+,
'!"'!
!&
'"'
!%#!(
!(
#-)
!(!".!""
$ !%!! "/!"&!#0%
klm
899
12
13245167689:;<=9:;>8
knm
koj
iij
‘6p’8“”
nij
899
p 23013
01234235
642376
#!`(
`&!
!%#&"!
g
!""
!&""""%
"
^
v%
!#!`!'""&
!"
&!""!'
r!!%u
rs#)-t!'(
!u
#!".!
""(
)
$ !%!!!!"""!!+!#0%
28899
2T82UT9
8
2
228UU8T
228UU88
2288UT9
22892U9
?&"[email protected]=A=BCDEFGH=IJKLH=MKIG=NEOGD=PQRSPQR=FF====
V"-!%!"=A=<JNCGH=WXKII=JEYXGJ=MDZIC=CEXHGD
."'[[=A=>EYXGJ=MDZIC=\YJC=NCDEFGH=IJYN]
?"=A=>EYXGJ=MDZIC=XYH
^!"=A=>EYXGJ=MDZIC
_'`!"abcLLGD=dXKIJYN=WKI]GJ=e=fR=FF
g! V?[!!9hB=MDK]YLW=DYLW
qq
‘62’•“”
899
p12
13245167689:;<=9:;>8
28899
?&"[email protected]=A=BCDEFGH=IJKLH=MKIG=NEOGD=PQRSPQR=FF====
?w.+xyg+xz{?wy^{|x{+g*{$w
.g$?}xy_~ x$}+g*{$w|gy_{
‚‚
‘69U8U“”
‘66TT8“”
‘668
8“”
‘69U8“”
‘69pU“”
‘6p2“”
‘62•“”
€
‘69U8U“”
€
899
8 23013
!%&#!
}
#"
%
*!%!!"
!!'#@#(
"-'!!
(
!%%&
#!""".!
"(
)
"v%
"
$ !%!!!("#0%
ƒq b
‘68••U“”
899
812
13245167689:;<=9:;>8
28899
9
22892U9
892T9
?&"[email protected]=A=BCDEFGH=IJKLH=MKIG=NEOGD=„…RS„…R=FF====
g! V?[!!=A=9hB=MDK]YLW=DYLW
*&!%†ƒq=A=‡EE]I=DGdXKNGFGLJ=ˆED=KDJ‰=ŠP„‹
?w.+xyg+xz{?wy^{|x{+g*{$w
.g$?}xy_~ x$}+g*{$w|gy_{
ŽŽ
ŒŽ
ŒŽ
‘69T•U“”
‘62•“”
‘6992U“”
89
23013
"
!"()#"$
%&"
$#$'
"#"!""*"(#$'+
,
"$$'
%("*$'
("-(
""##/!
("."
89
0
1 891::;<
724
234
564
01234235
642376
012345467689
9
024
!""#$%&!
024
!"#$%&'("%")&*'!+&',
-&.*!/0#11.(*+#!"&'.*###!**.
-&.!**!+!/*"'/
."3&2#%!*'
#*"+'&
"!$0&*4!
&'
,(*..+5(*.#!"1.
"'(
5#$/&..*(*"%6+"$*&',
‚
::ƒ„…
‚
::ƒ„…
8:T .0$&(7%.&#1*(
89: #"!&'"!7#"!&'*(
741;64
<
=>[email protected]>[email protected]=
cdb
`ab
7:::
7::S
79T9:T
-"DD"%."#!&$"!'("%!"#$%&'BEB>FGHIJKBILJFMIBBNOPHQBQLFRMOBBBB
4*!."#$%&'BEBCLJFMIBNOPHQ
U"'&$#$%&'$"!$'$&0VVBEBCLJFMIBNOPHQBWJIQBKQOLXMRBHIJKY
Z[\]^Z4Z_ efb
S 024
h"
!"#$%&'0"#1
%"*.!(**+&+'
$&(
%,,..&%0#1*
.!.*!+/&".*."!&/0
".1
+"$&*&'
.&(#!"&'.*###!**.
-&.*!!*'/3#!*'"'&!0h"'((*..+.i'D*5(*.#!"1.
5#$/&..*(*%"*(+"$*&',/&..
g ‚
:ƒ„…
S8:T 741;64
<
=>[email protected]>[email protected]=
0123454
67809
9270
7:::
7::S
79T9:T
-"DD"%."#!&$"!'("%!"#$%&'BEB>FGHIJKBILJFMIBBNOPHQBQLFRMOBBBB
4*!."#$%&'BEBCLJFMIBNOPHQ
U"'&$#$%&'$"!$'$&0VVBEBCLJFMIBNOPHQBWJIQBKQOLXMRBHIJKY
ml
opl
S 024
4q
!"#$%&'q0"(1
("%")&*'!
(+&#'
,.0$&(
#1*
0!"*+/*"!."&&.*$!"/r0#21
%#*.(*+"+$&%*.&&'
,%!."&&'.*###!**.
-5#
&$.*/!!&*..'/
"'(
*3$#0!*"'
(""('&
!(0*"q%0"6("+!"&#$$*14!
&'
,
/&.(.*..+.i'D*5(*.#!"1.
7::9:
7::S
79T9:T
-"DD"q0"("&'%."#!&$"%!"#$%&'BEB>FGHIJKBILJFMIBBNOPHQBQLFRMOBBBB
4*!."#$%&'BEBCLJFMIBNOPHQ
U"'&$#$%&'$"!$'$&0VVBEBCLJFMIBNOPHQBWJIQBKQOLXMRBHIJKY
‚
S†„…
‚
:S„…
‚
T„…
Z[\]^Z4Z_ xv
xv
9 024
h"
.!."##q$0"%&*'
%1
"*.(!**+&+'
$&((#!"&'.*###!**.
!q&.0*!"(/0#"1
%,..&0#1*
-&.!**!+!/*"'/
."3&$#"!*'
r0
h.&"'((*..+.i'D*5(*.#!"1.
"'&"!.0+"q$0&*"(&'
"!&#,$%1
5#$/&..*$0"("((*%"*(+"$*&',/&..
}~{
{
€{
‚
:ƒƒƒ„…
S8:T 741;64
<
=>[email protected]>[email protected]=
vwu
stu
‚
S„…
‚
:S„…
‚
T„…
Z[\]^Z4Z_ jkl
nl
‚
S„…
‚
:S„…
‚
T„…
y ‚9:9„…
98:T 741;64
<
=>[email protected]>[email protected]=
7::9:
7::S
79T9:T
|}
-"DD"q0"("&'%."#!&$"%!"#$%&'BEB>FGHIJKBILJFMIBBNOPHQBQLFRMOBBBB
4*!."#$%&'BEBCLJFMIBNOPHQ
U"'&$#$%&'$"!$'$&0VVBEBCLJFMIBNOPHQBWJIQBKQOLXMRBHIJKY
Z[\]^Z4Z_ z{
‚
S†„…
‚
:S„…
‚
T„…
024
/&-!*"!#0$.%#&1
'1
!-('(
&*
+*&'
*+(%"%-&"#)1*
(#'!
!"&'##,#!-*.*$-&(
!*+0"-"&'(2%#*+"$&*&',%-&
/7#
&$-*0!!&*--'0
"'&
(*,--0+&---5'6*7(*-#!"1*3#*!(*'
'(
(!*."%.'(
84+""$'(
*
&'
Š
h;‹Œ
9:; 741<64
=
>[email protected][email protected]>
b
gffe
cde
7E;E:;
7::X
7::
7::E
F"'&$#$%&'$"!$'$&.GGCHCDIJKLMCNOPQRCSJMRCTROIULVCQMJTWCCCC
Y%&#$%&'CHCDIJKLMCNOPQRCKJV
Z*!-"#$%&'CHCDIJKLMCNOPQR
F"'&$#$%&'[CHCDIJKLMCTROIULVCQMJTW
\]^_`\Z\a fce
h 024
!"#$%&'jk`lm7n+&',-.$&(
/&-*!0.#11-(*jk`lm7n+%-&#1*(#!"&'-*###!**!*+0"-"&jk`lm7n+"$&*&',%-&
/7#
&$-*0!!&*--'0
!*'m7n
"'&
m7n
*3j#k`l
+!".$*jk`l
&'
,0+&---5'6*7(*-#!"1-
ii[ Š:‹Œ
h9:; 741<64
=
>[email protected][email protected]>
t
txyyw
hh 024
/&-!*"!#0$.%#&1
'1
jk{//^n
+&',+-.%$&-(&#1*(#!"&'-*###!**-(*jk{//^n
/&-!**!+!0*"'0
-"3&jk{//^n
+
"
$&j*k{//^n
&',%+-&-5'6*7(*-#!"1#
!
*
'
"
'&
!
.
7#$0&--*jk{//^n+"$*&',0&--
7::X
7::
7:h:
Y%&#$%&'CHCDIJKLMCNOPQRCKJVCCCC
Z*!-"#$%&'CHCDIJKLMCNOPQR
F"'&$#$%&'k"o-*CHCDIJKLMCpOPQRCQMJTWCqIOCprsKL
\]^_`\Z\a ia iz
Š
:;‹Œ
hh9:; 741<64
=
>[email protected][email protected]>
|
}~€
‚€
h: 024
!"#$%&'j7ZZ7n+&',-.$&(
/&-*!0.#11-(*j7ZZ7n+%-&#1*(#!"&'-*###!**!*+0"-"&j7ZZ7n+"$&*&',%-&
/7#
&$-*0!!&*--'0
!*'"'&
*3j#7ZZ7n
+!."$*j7ZZ7n
&',0+&---5'6*7(*-#!"1-
7::X
7::
7:hh:
Y%&#$%&'CHCDIJKLMCNOPQRCKJVCCCC
Z*!-"#$%&'CHCDIJKLMCNOPQR
F"'&$#$%&'k.!!CHCDIJKLMCpOPQRCQMJTWCqIOCpPMMI
i[a iiz
Š
E::‹Œ
7::X
7::
7:h::
Y%&#$%&'CHCDIJKLMCNOPQRCKJVCCCC
Z*!-"#$%&'CHCDIJKLMCNOPQR
F"'&$#$%&'*##*CHCDIJKLMCpOPQRCQMJTWCqIOC?LQQL
\]^_`\Z\a ˆ‰†
ࠠ
Š
h‹Œ
Š
h‹Œ
Š
;‹Œ
\]^_`\Z\a h:9:; 741<64
=
>[email protected][email protected]>
ƒ
Šh‹Œ
Šh‹Œ
Š
E‹Œ
0123454
67809
9270
uvw
„…†
Š
;‹Œ
Š
h‹Œ
Š
h‹Œ
Š
E‹Œ
Š
h‹Œ
Š
h‹Œ
Š
X‹Œ
024
1&.!2"!#3$/%#&4
'4
()*)*+
,&'-,./%$&0.&#420#!"&'.2###!22.
.02()*)*+
!2,3"."&()*)*+,"$&2&'-%.&
18#
&$.23!!&2..'3
!2'"'&
25(#)*)*+
,!"/$2()*)*+
&'-3,&...6'72802.#!"4.
ƒ
„…
9:; 741<64
=
>[email protected][email protected]>
a
bcc
deec
f 024
!"#$%&'(i*]j_+,&'-./$&0
1&.2!3/#44.02(i*]j_+,%.&#420#!"&'.2###!22.
!2,3"."&(i*]j_+,"$&2&'-%.&
18#
&$.23!!&2..'3
!2'"'&!,/"$(2i*]j_+
25(#i*]j_+
&'-3,&...6'72802.#!"4.
7::E
7::
7::
F%&#$%&'CGCDHIJKLCMNOPQCJIRCCCC
S2!."#$%&'CGCDHIJKLCMNOPQ
T"'&$#$%&')UCGCDHIJKLCVNOPQCPLIWXCYHNCZH[H
\]*^_\S\` gh
ƒ
::„…
f9:; 741<64
=
>[email protected][email protected]>
0123454
67809
9270
ssr
o
opqr
024
!"#$%&'(F_i_+,&'-./$&0
1&.2!3/#44.02(F_i_+,%.&#420#!"&'.2###!22.
1&.!22!,!32"'3
."&(F_i_+
"$&2&'-%,.&.6'72802.#!"4.
!2'",'&
8#$3&..25(#F_i_+
,"!$/2(F_i_+
&'-3&..
7::E
7::
7:f:
F%&#$%&'CGCDHIJKLCMNOPQCJIRCCCC
S2!."#$%&'CGCDHIJKLCMNOPQ
T"'&$#$%&'i'"CGCDHIJKLCVNOPQCPLIWXCYHNCkHlmn
yz{
E 024
!"#$%&'(|_F*i_+,&'-./$&0
1&.!22!,33"./"#&4
4.02(|_F*i_+
,%-%.&#.42
0#!"&'.2###!22.
&2&'
1&.2!!2'35(|_F*i_+
#!2'"'&!/,"($|_F*i_+
,&.6'72802.#!"4.
8#$3&..2(|_F*i_+,"$2&'-3&..
ƒ
„…
‚
7::E
7::
7:
F%&#$%&'CGCDHIJKLCMNOPQCJIRCCCC
S2!."#$%&'CGCDHIJKLCMNOPQ
T"'&$#$%&'F"."CGCDHIJKLCVNOPQCPLIWXCYHNCtnJn
~€
ƒ
„…
ƒ
f„…
ƒ
E„…
\]*^_\S\` ` gh
ƒ
„…
E9:; 741<64
=
>[email protected][email protected]>
}
ƒ
„…
ƒ
f„…
ƒ
;„…
\]*^_\S\` 9:; 741<64
=
>[email protected][email protected]>
uvwwx
ƒ
„…
ƒ
f„…
ƒ
;„…
7::E
7::
7:E
F%&#$%&'CGCDHIJKLCMNOPQCJIRCCCC
S2!."#$%&'CGCDHIJKLCMNOPQ
T"'&$#$%&'|"$."CGCDHIJKLCVNOPQCPLIWXCYHNCAnWHJn
\]*^_\S\` ƒ
„…
ƒ
f„…
ƒ
E„…
024
!"#$%&!'()!*+,-,../()!012&(3!
4!(15#6"2%77!135"*+,-,./'!1(%753%#$()15%%%#551
1$8(*"+,-,.
/$#&2("5*"+,-,.
()!0'!/1(19):5";351%#$71
4!!("1#55#/#65$)6
%#5)$")(
;%&!6(115"!*+,-,./$&5"!()!06"(11!
†
e=‡ˆ‰
<=> 741?64
@
ABCDEFBCDGA
`
abb
7==H
7==
7=
I!'"(%&!'()!FJFGKLMNOFPQRSTFMLUFFFF
V5#!1$%&!'()!FJFGKLMNOFPQRST
W$)(&!%&!'()!+!6!FJFGKLMNOFXQRSTFSOLYZF[KQFDKPK
cdb
\],^_\V\ cab
=e 024
!"#$%&!'()!$'$i(5)#!/'!"&511$)$$&&($(!()!0
4!!("1#55#/66$"12$%(7
7!1%355""//''!!""&&5511$$(()5
)51%$#($#!()1
5%%%#551
4!(15##5)68j"%'#5!)
$")(#2"V#$)3!
35)
11&/7"!!"k
:511$)i5"&7"!#5%W5%%()
;%&!6(115"!35$'!l!/'!"&51$)$1$#m)&"!$3!
7e>e=>
7==H
7==
7==e
7==e
W$)(&!%&!'()!&"!$#!&!)&(2pp!FJFGKLMNOFPQRSTFqLOTFYTQKrNUFSOLYZFFFF
I!'"(%&!'()!FJFGKLMNOFPQRSTFMLU
V5#!1$%&!'()!FJFGKLMNOFPQRST
s$%!'!"#$%&!'()!FJFGKLMNOFPQRSTFTKMUNQ
W$)(&!%&!'()!fFJFGKLMNOFYTQKrNUFSOLYZ
\],^_\V\ xuw
= 024
)!7!
$1'3$5i"(/5
)#!!5
/!3##6!")5
4!!!(""1##5$5#/%66&$"!12'$%((7
&$7"
$%%&"!$#!
j
'
!
%
5
"
/
1
(
#
!
)
&
7"
!
k
4!(15##5)68"%#5)$")(#2"V#$)3!3511/i5"&7"!#5%W5%%()
;%&!6(115"!35$'!l!/1$#m)&"!$3!
€
‚ƒ
†
>ˆ‰
†ˆ‰
†Šˆ‰
†
‡ˆ‰
†
eˆ‰
fh
†
HŠˆ‰
=<=> 741?64
@
ABCDEFBCDGA
~
„…
7=H=H
7e>e=>
7==H
7==
7==e
s$%!i5#"!$&(3$#!'5"'!"#$%&!'()!FJFEOYTNUF|M}SSFOKLMNOFPQRSTFTKMUNQFFFF
W$)(&!%&!'()!&"!$#!&!)&(2pp!FJFGKLMNOFPQRSTFqLOTFYTQKrNUFSOLYZ
I!'"(%&!'()!FJFGKLMNOFPQRSTFMLU
V5#!1$%&!'()!FJFGKLMNOFPQRST
W$)(&!%&!'()!fFJFGKLMNOFYTQKrNUFSOLYZ
\],^_\V\ †
HHˆ‰
†
>ˆ‰
†
ˆ‰
†
Šˆ‰
†
eˆ‰
0123454
67809
9270
yz{
uvw
fg gh
†
==ˆ‰
=e<=><>6($)&!no7(#5
741?64
@
ABCDEFBCDGA
t
†
ˆ‰
†
Šˆ‰
†
>ˆ‰
012134565789
899
1+,-14
,-1010
301
1034
AB
+4-+4
D+41
04EE4
!!"!#$%&' "() "*$"
./' "() "*$"
.2.3%4*3&' "() "*$"
5672.2.3489*3&4%"*$&"(%9:&&;<=
./.>??2' "() "*$"&'*!(&' 99&)%4*[email protected]
>??2./' 99&)%4*[email protected]&"%!
.>??2 !!"!#$%&( $C4*$"%&) "*$"
./[email protected]""&' "() "*$"
.:4%&'*!(&' "() "*$&!#F
9
99
8
~;9€9‚
!"#$"#$$%!&!"#&#!&"#$$$$%$'#( 9
99
567 '!8+,$#
$$%$'#
)
%'
,-&###!+
#+
%$
'#$$%!$'#
#&((
$$$$%%$$'#
'#
*'$
#&.$%+
#&%#,
'
$$%+$$'#
%$'
##$$#&!*&&'
#('
'
##$$'
94:134;<;=>[email protected]>[email protected]=
/*-%$0#!#' $/"*-&'$*&*'1##!*'*%2$$%$'#($$%$'#
#3#'$$%$'#!'4"*"#%!&3!*&#4"*"#'$$%$'#( 9
D7E56D F"#$$%!&!"#&#&"!'$$$%$'#BGBHIJJBKLMNJBKLNJIB ~;ƒ67€‚
$$%$'#
OILPQBRSIBKLMTULMPQVBWPOBPQBXLNNMNSQJBBBB
Z^[
Y_[
`^a
\][
^_[
YZ[
9
99E 8
bbc
~;D6„9‚
!"#$"#$$%!&!"#&#!&"#$$$$%$'#( 9
99E567 '!8+,$#
$$%$'#
)
*
'$
#
&
$%+
%#,
%'
%+$$'#
,-&###!+
%$'
#+
$$#&!*&&'
'
$$'
%$
'#$$%!$'#
#&((
$$$$%%$$'#
'#
.
#
&
'
$
$
#
#
#
(
'
#
#
94:134;<;=>[email protected]>[email protected]=
/*
/
"$*$-%$'#
&'$!*&'
*'
$$
%$$'#
-%$0##!#'
3#$'
4"1#
*"#!#%!*'
&*3%!2
*&$#$%$4'#
"*("
#'
$%$'#( 9
D7E56D F"#$$%!&!"#&#&"!'$$$%$'#BGBHIJJBKLMNJBKLNJIB ~;ƒ67€‚
$$%$'#
OILPQBRSIBKLMTULMPQVBWPOBPQBXLNNMNSQJBBBB
gkf
dif
jkl
ghf
012134
5167316486
hif
def
9
999 8
&$$%$'#
(
$$%$!'#
'-&&*'#$$!"#$"#$$%!&!"#&#9
999567 '!8+,$#
!&"#*
$$
n
"
"
,
'
8
!
*
'$
#
&
$
+
%
,
%
'
+$,+%$#+$#&&''$$%$'#!#&(
$$%$'#
.
%
#
&
*
*
&
"
#
'
$
$
%
#!#&o##&'#$$#&#'##$
!*&#('##'$$%$'#($$$%$'#
'#
/*-%$0(*'n'#!#' $p,'"!,/"*-&'$*'1##!*'*%2$$%$(
'#
($$%$'#3#'$$%$'#!'*q#&&&-#&4"*"#%!&3
!*&#4"#*"&##'
$$%$'#($$%$'#
wrs
uvs
yt{y
uyy
xry
xwy
wzs
xu|
rss
ts
}s
m ~;ƒƒ6€€‚
9
99 8
!""#$%&#%'(($")'(!#"#)'(('$"#"#)'(( 9
99:; #%$./-#('
((*(%'+((*(%'
,
%!.$%('("/*-*#%/#(-/*('/('!#%%!((*(%'$'+
()()*-
(%'
0"*')'%((*(%''$"'1'!'#%'(('#'%!''(
$'+%!''%((*(%'+((*(%'
2&*(3+%!,%!'$'%#(4-%)$-2)&%#(%!5'!'$%*6((*(+
%'
+
(!(*'("%'
'!"7'%((*(%'$%8'"#&'#9))!'*$7
$'9))'%((*(%'+((*(%'
[email protected]
[email protected]
?FG?
=??
<D?
<C?
­b®9®;¯°±
>[email protected]
<=>
[email protected]
[email protected]@
[email protected]
9
99H 8
I ­bk®¯¯°±
((*(!%'
""#*'%3("""#'%$")'(!#"#)'(('$"#"#)'((((*(%' 9
99H:; #%$./-#('
+
JK
L
MN
O
P
N
K
QRSTUVWTUXMRSXNVRSTUNORSTNOPRYPTXMRTMYRZTNNUNKMOR[K\OP]RSXNVKLNRK\OP^KSR
+
`4a134bcbdefghiefgjd
((*(0%'
"*''%((*(%'*%*("+")'#%'$%!''($'+%!''%
((*(%'+((*(%'
)'((*$#$)#'"')#$%(""((*(%'iniopqqirstuqirsuqpi ­b®;¯°±
2&*(3'$'%-%'_')&#(2)&%#(%!5'!'$%*6((*(%'+ 9
kl:;k vm#
pswxiyzpirst{|stwx}i~wviwxisuutuzxqiiii
(
(
*
(
%'
((*!('%'
"+7
'(%
((*(%'*#%'*!'$%9))!'*$7$'9))
'%
(*(
%'
€‰‚
…†‡…
‚‚
012134
5167316486
ƒ‚‚
ˆ‰…
ˆƒ…
„‚
€‚
9
99Š 8
‹ Œ
­b®¯l
¯°±
(+
%!((*!(%'
""#$%&#%'(($")'(!#"#)'(('$"#"#)'(( 9
99Š:; #%$./-#('
((*(%'

%(
'
(
"
%!
/
*-*#%/#(-("-)'/#(-/*('/('!#%%!((*(%'
$
'+
(
(
*
(
%'
%!0"*''%((*(%''$"'1'!'#%'(('#'%!''($'+ `4a134bcbdefghiefgjd
2
%!
'
'
%
(*(%!
%'+#
((*(-%)
%'$-2)&%#(%!5'!'$%*6((*(%'+ 9
k
:;k m#)'(($)#$$%("""#'%"')#(""((*(%'inifŽuzsuwi ­b®;¯°±
'$
'(%
(4
‘’“”•‘“”–•—–‘˜™•˜“š•›œ”–›•ž›–•‘’šŸ‘’˜™ •¡˜—•˜™•¢‘““’“›™”iiii
&(*(*((3%'
'
!
%!
!
'
"
7
'
%
(
(
*
(
%'
$
%
8
'
"
#
&
'
#
9
)
)
!
'
*
$
7
$'9))'%((*(%'+((*(%'
«¥
¦§¨
£¤¥¥
¦§¨
£¬¥
£¤¥
§§©ª¥
9
99 8
|>
}:9~€
"
!"#$!!%& '()&'&( '!&'&( "9
9989: &;,-&
*
+)"(,"-"&,&-'-(,&-,",!)!&) "!*
"
"%!'&.)"( "'!/)!& !&)%!* <4=134>?>@[email protected]
) "* "
+&( (&!'''&'!(&'' "EGEBHIJKLIMNE |>9:~€
+&)"(0"-&1-(-2(%$!&%!%)3)%%"4 " 9
:
89 OP
QRSTOPRSUTVUPWXTOWRYTZ[SU\ZOT]ZUTOPQY^PQWX_T̀WVTWXTaPRRQRZXSEEEE
*
"
')"( "%5!'!!&$!&67(%()"!(&!6
bcd+efc3cghefhe+gijki2leie+edjgiceigdk
%!7(%( "* "
ich1cgdj2
k+efigmkgdj2n2c23g0 cj1hengilei32ho
1eg
vw
xyw
xsww
ruq
pqq
stq
rrq
uuz{w
012134
5167316486
9
114
!"'/
#$!(%%&.(
'(
&)(&%&
(!++&"$#,)!
-"#.
,'$)*0*(%&
12345627689236:;2<<5=>76??6
@A
6B
2C2FB=
?=B
G22732996H86B
8?=
=3CC2D5
A8HE3B
AAH>>@A
8?=233C2A
ZUX
9
LMLQ9=2B8HIJK=C6
9
LMLN2BC?28=C6I:2??6O 9
LMLPQ6RC?28K=2?HI6RC?28A62?
”qNNN
Q•–
”qNNN
Q•–
”qNNN
Q•–
9
9PLM [\] []
”q
—
Q•–
VU
STU
UYX
VWX
9
9P 114
12
2:6?2CH2<<<J2
H3K9
=H2>3==BH
H:3C2=BA6333C66A
^H358BC
BR><A5H8A==:3K6
G2729H_<H36?>28=6?=BHR<HA=
`2
6AR3C92KA
G273289K9
H:68626<B
H>OHA>aBF
2866??Hb:
=BH
?=AAH
cdefDcgc hij
kilm
klm
9
9
114
9
9
LM o41p34qrqstuvwxtuvys
oMM9
QN
‰‡Š
†‡‡ˆ
z=CC?H<<H<=6BH{|{}~€‚ƒ{„…xxxx
”q—Q•–
cdefDcgc †‡ˆˆ
†‹Š
9
9 114
12382:22<<H=H>=BHRA58=:H
^H
<RHA<=3HK6
G2752BC
9H6?_CH<<H3J2
6?3>K9
282=36=?B
=>BH
A=:3C2=BA6333C66A
`2
3
8
K9
6
8
6
B
>
A
a
BF
6
?
b:
6
A
3
C
2
G2729H:62<HOH>286?H=BHR9KA
?=AAH
n []
”q
MQ•–
9
9LM cdefDcgc ŒŽ
‘Ž
’“
012134
5167316486
12382:22<<H=H>=BHRA58=:H
^H
5BCH6?_CH<<H3J2
<HA=3K6:3C2=BA6333C66A
G2
6?>3>K9
A2a82BF
=36=6?B
?=>BH
`273289K9
686B
b:R6<A3HC2A=KA
G2729H:62<HOH>286?H=BHR9?=AAH
[\n ”q
9•–
9
114
)*(+,!"!!##"$%&%!!,)(!#%)())%
' &#(
./- 0 )*"!)*!# $ %!
1
./-,-)))#"5%"2#3
))**4
!#)%$(-,%
*!%%
›;yD9œ
9
678 941:34;<;=>[email protected]>[email protected]=
9779
DE
XYZ
F!((* !)# GHGIJKLMNOGPKQBBBB
›;y8Dœ
RSTUVRWR [\]Z
[\\]
[\Z
9
114
`a
adcefd
g+!
hij(,kad&l(bb)agg)ie"dmdnj%!ok,)
e(!#%)())%
1bc,!#
p
&
)
#
*
"
!
)
*
!
#
$
%!
1
)-#*,#)
./-,-)!#
)"q
)*#!"#%$2#3
-*!)%*%4)%(,%
^ _
›;
9Dœ
9
678 RSTUVRWR rst
uvwx
ust
012134
5167316486
9
8y 114
9
8y6D
#(&*%)}#(&*%
^ ›;yEœ
9
89678678Ž%!*)#(}!%/)*%)Ž
9
896786
DŽ%!*} %%)Ž 9
896786D(**)#()}%)* 9
896786E!(})(,)
9
896786
-!#}+,!()
9
8967869#)*}-%
•š 9
896786*}*)
9
8967868E!#+,!()}!#+,!() …†^
›;779œ
³µ́¶¶·¹̧
›;
9œ
›;
9œ
¬­®¯¯°±²
¥¦§¨¨©ª«
žŸ ¡¡¢£¤
º»¼½½¾¿À
)*(+,!"-!#
' &#(
"-z./- 0 )*"- !-- &
1
./-,-)))#"5{
"&)*)--|
‚ƒ
~€
€
~„
9
89 114
`a
bcadcaebfd
ghijohd
kadlbbagdkgiifg
edmdnjoke
‡a
bphˆ
&)/ifd
)‰i
-)lŠiŒfg
&!"dm/d)g*‹*a)bb
%
)#
(3#!
*!#
./--))#
*!
!((V&
%Ž#
%%""%
*!(%
••–
—˜––
—™š
4‘qT‘4’“4qV‘T
‘4’“4q4”.VWW
9
114
!"%"#.%
$%&+$'((/%"#
#'#%%"#
!))*#&0+'!
,$12345627689236:;2<<5=>76??6
@A
6B
2C2FB=
?=B
G22732996H86B
8?=
=3CC2D5
A8HE3B
AAH>>@A
8?=233C2A
9
JKJKEHA=22?6BCHI3=A76?A62E
9
JKJ
LEHA=2H?HIHA:A62E 9
JKJMLC?23<2?6BC6I8A62? 9
JKJMN28=:2CHI6C8O6:
9
JKJM
9=2B8HIPO=C6
9
JKJM9B6?HI9A28
^] 9
JKJMQ?H33HI?6:
9
JKJN=BPO=C6I=BPO=C6 ^[_
Z[\]
Z[]
1RSTUSRVWRTDSU
[email protected]
9
M 114
12
358B:
2CHP2
B:32O9
>2836=?B
2=
862?2=8
TH
>28=
12
3
4
5
6
?
H
B:
6
>
8
a
?
56?2=
b6?2=9686B?5B:>4b6
G2729H?6:HB:H6B86?c=82>86?c=82
~9Q
€
›œžŸ ¡
~QM
€
~QM
€
‚ƒ„…†‡ˆ‰
Š‹ŒŽ‘
’“”•–—˜™
~9Q
€
9
MJL 9=2B8HIPO=C6
`
~šQL€
9
JL 9=2B8HIPO=C6
~QQNM€
9
QN9JL 9=2B8HIPO=C6
``q ~MMQ
€
ijj
defg
ig
dhg
12
382CHP2
B:32O9
>2836=?B
2=862?2=8
TH
12354B:
56?HB:
6>8a?>28=
456
b6
6B
B:
G27?22=
9H?966:8HB:
H?65B
86?>cb6
=?822=
>86?c=82
klm
nolm
kp
nop
9
QN9 114
G2
HH3O9
72A263=3B
6BF
<=5A6CCCP2
2>3C866?P2
2=
U7722A9P2
P=2COH
C68?2:?2=B>86?2=8
12
3
4
5
6
H
7
2
A
6
r
<
H
3
6
?
3
2
B3
9
H
B:
6
>8a?2=4?25=
6
b6
B
D9
E72c?AB=
G27?22=
9HH97628A66B
8H6OB6
?2=
82A235=B
75CA52?>>86b6
?c=82
yzy
|}vxu
vwvxu
stu
uwy
vy{
t{
012134
5167316486
9
114
9
114
$%
)&.!
'(#0)))/
*"+)##,/
'
-".!""'#$
/'
)#+,1,'$*+#,'+
2"30#4&!"#,"$"!$1#*+5,'30#
6#
#++##,$
!.$#
6#
,'
!#$
'
+"7'$(90(80(,$'
*+)0#,,9*'
+,'
9
:;< '$+!=/.')#
^_<
;à
9
H:;< '$+!=/.')#
I J
^_<
;à
9
<:;< '$+!=/.')#
J
^_<
;à
[email protected]
[email protected]
DCE
>[email protected]
[email protected]
[email protected]
ADE
9
H 114
".!""'#$
$%
)&.!
'(#0)))/
*"+)##,/
'
+,1,'$*+#,'+
-
/'
)
#
2"30#4&!"#,"$"!$1#*+5,'30#
6#,' #+#$!.$#7 (08,$')0,*6#,'
!#$+#,'+"'$9(0(*+#,9'+
QML
NOL
KPL
RSM
NL
MLL
012134
5167316486
KKL
9
< 114
$%
)&.!
'(#0)))/
*"+)##,/
'
-".!""'#$
/'
)#+,1,'$*+#,'+
2
0#4&#!+"##,$
"!.$#
$"7!$1(#0*8+5,,$'
'
6#",3'
)0,3*0#6#,'
!#$+#,'+"'$9(0(*+#,9'+
XYU
X]W
T\U
Z[W
XU
VWU
TTU
9
10
22341
!567
"15#8!93
$48
!%
&';(<)=*=*341
+$5:#='3$41
!(:'=<)3>#!<1,893
[email protected]+C)D%.
:6E
*#!F&:&3E!G&='<)H%!
/I$3)J#=<'
$J
01
:63
348
E43
1K8
!"#()$!%L)M$!"())%*('#),-+%+*#!&/&()'%/$M#'N")
O)
PT((""Q(#L%'
Q#/)O)
#'
!L))$&)#)%
L'
$!*%
)*L")#+$,#-('!R%)
#),S-)#(+'"%
!#+'
L)#!/$)#T'$
igc
U8VWVXV348YYZ54Y7VV70VWVY1X
9
_`a_a '%$![\R'*)
68]1VWVXV348YYZ54Y7YVV70VWVY1X
9
^_`a_a '%$![\R'*)
cc
šV9k^›Z
š9k^›Z
bef
def
ggf
bbc
jf
bhf
9
k 10
lm ,--
((R
!%L
&&[$!!"%*
'!)!#*!+!&+\
&)++!R"
#\'
!*+R!
)%.
*\
&'(+)**)*\
/$*))##L'
$'%
/$)#'$
n
+
'
%
"
#
!o)$$$#)!%
$R)
#"P"
!+*)"##n+%+
!
!%L
)/)$M!#Lp'
O)#'
!R%)
(#"!Q"#&%'
%L
%*
P"NQ".)"+)*.)%/O)#'
!L)&#)L!L)&!q!+'%T("(/$)#T'$
}~
~„
U8VWVXV348YYZ54Y7VV70VWVY1X
9
k_a '%$![\R'*)PrSst[nPrtSuvwx
9
k_a_ '%$![\R'*)swvvyzy{Pvt[|syuxwx
€
68]1VWVXV348YYZ54Y7YVV70VWVY1X
‚ƒ 9
k^_a '%$![\R'*)PrSst[nPrtSuvwx
9
k^_a_ '%$![\R'*)swvvyzy{Pvt[|syuxwx
}€
€~ƒ
šVk
›Z
šVka›Z
†
…ƒ
9
a 10
- l
!%L
&&[$!!"%*
'!)!#*!+!&+\
&)++!R"
#\'
!*+R!
)%.
&'(+)**)*\
/$*))##L'
/$)#'$
n((R
+'%
"*\
#$'%
!
o
$
$
#
!
$
R)
#
"
"
#
!
"
&
!
+
)
#
+
%+
!
%L
)
/
$
M
#
'
N
O)
#%'
%*$)!LpP"Q".)"+)*.)%/O)#'
#'
!L))$&)#)%
L!!R%)
L)P&!(q"!Q+'%
T*("#"n(/%L
$)!
#T'
9
a_a_ '%$![\R'*)swvvyzy{Pvt[|syuxwx
‡‡
Ž‡
Š‹‡
U8VWVXV348YYZ54Y7VV70VWVY1X
9
a_a '%$![\R'*)PrSst[nPrtSuvwx
68]1VWVXV348YYZ54Y7YVV70VWVY1X
ˆˆ‰ 9
a^_a '%$![\R'*)PrSst[nPrtSuvwx
9
a^_a_ '%$![\R'*)swvvyzy{Pvt[|syuxwx
Š‡
ŠŒ‡
‹ˆ‡
šV^^›Z
šV^œ›Z
šV^^›Z
šV^œ›Z
‡
ˆ‰
9
^ 10
m-, -l
!%L
&&[$!!"%*
'!)!#*!+!&+\
&)++!R"
#\'
!*+R!
)%.
&'(+)**)*\
/$*))##L'
/$)#'$
n((R
+'%
"*\
#$'%
!o)$$$#)!%
$R)
#"P"
!+*)"##n+%+
!
!%L
)/)$M!#Lp'
O)#'
!R%)
(#"!Q"#&%'
%L
%*
P"NQ".)"+)*.)%/O)#'
!L)&#)L!L)&!q!+'%T("(/$)#T'$
—“‘
•’”
—•‘
–””
˜“”
’™”
U8VWVXV348YYZ54Y7VV70VWVY1X
9
^_a '%$![\R'*)PrSst[nPrtSuvwx
9
^_a_ '%$![\R'*)swvvyzy{Pvt[|syuxwx
šV^`99›Z
šV^
`
›Z
68]1VWVXV348YYZ54Y7YVV70VWVY1X
’“” 9
^^_a '%$![\R'*)PrSst[nPrtSuvwx
9
^^_a_ '%$![\R'*)swvvyzy{Pvt[|syuxwx
šV^`99›Z
šV^
`
›Z
‘‘
–‘
012134
5167316486
‚~ƒ
šVk
›Z
šVka›Z
99
30
!$%,
"#
(,
.
&'!!'/(&
*
+!
"#
!-
('$%.
()!
!0+!1&"#$%2&''(&&
!
&*5+'!,
#
$%
(4$5
!(&'
6((
+3"
"#
%,
('5
99
789 / 9.,(
KL8MNOP
99
789 / 9.,(
KL8QOP
99
8789 / 9.,(
E KLRR8NOP
=;
>?;
<;;
:;;
99
30
!"#$%&''(&)!
*!
+!
0
"#
&,
-(
'$.
.
!&!'/'((&&
!,
+3!$"1%#
"!#
%4(,
25
,
!
(
(
&
*
+
$
%
(
!(&'
6 5'+"#$%
('5
CA
@DA
BAA
012134
5167316486
@AAA
99
8 30
!$%,
"#
(,
.
&'!!'/(&
*
+!
"#
!-
('$%.
()!
!
0
+
!
1
&
"
#
$
%
2
&
'
'
(
!((&* +!,3"#$%(45,!(&&&
6 5'+"#$%'('5
JH
FGH
IHH
FGHH
99
1034
!"# !"!$#%&!'#%(!)"!* # ;8<=><[email protected]><>[email protected]<<[email protected]<=><B1?
+,$!-!,-""$#!'##-#-#*!%&!,%("!,#* 99
FEG ./!"
!##"/#,
#(#
#
*$$*#0"##"!$#%&!,%(!#!) [email protected]<=><[email protected]><>[email protected]<<[email protected]<=><B1?
"!"!,0
1##!+*,"#'#!#2$"'!%&3!'%("45#6*#"( 99
EFEG ./,"
/#
,
/#8"/7#
"*!#
*#"!$#%&9!':%(#!)$!""":
*
>4;1H34<I<JKLMNOKLMPJ
>EQ99
3''"/!RSS&OTOUVWWOXYVZ[\]O^_ZOVZàObbcdcOOOO
fgh
fih
>EQ99
9Q 3''"/!RSS&OTOUVWWOXYVZ[\]O^_ZOVZàObbcde
Š<
E‹yQŒC
Š<
E‹yQŒC
Š<E99ŒC
Š<E‹‹‹ŒC
qrsfihtquvllh
nh
jk
kh
mgp
llh
gop
mlnh
99
G
1034
ƒ„…z†€‡ƒˆ‰‚‚€
}~|
|
z€~
€
€
~€€
}~€
Š<
E‹‹ŒC
Š<
E‹‹ŒC
Š<EyŒC
Š<EGŽŒC
012134
5167316486
!"# !"!$#%&!'#%(!)"!* # ;8<=><[email protected]><>[email protected]<<[email protected]<=><B1?
+
,$!-!,-""$#!'##-#-#*!%&!,%("!,#* 99
G
FEG ./!"
#!##"/#,
#
*$$*#0"##"!$#%&!,%(!#!) [email protected]<=><[email protected]><>[email protected]<<[email protected]<=><B1?
"!#("
!,0
1#
#/
+*
"#!
'#!#2$"'!%&3!'%("45#6*#"( 99
GEFEG ,"
#!
,
#,
7#
.
/
/
8
"
/
"
*
#
*#"!$#%&9!':%(#!)$!""":
*
>4;1H34<I<JKLMNOKLMPJ
>EQ99
G
3''"/!RSS%OTOUVWWOXYVZ[\]O^_ZOVZàObbcxcOOOO
z|
z{|
>EQ99
yE 3''"/!RSS%OTOUVWWOXYVZ[\]O^_ZOVZàObbcxe
Sw 99
!"!#$%$%!&'!"!"()&!)*$+,)'!&+-)&!.*%)/! 99
A
B !!&%"!$!
0$
*($")&
2
$)*&*
*1)
%2"
!2!
*/'(!""$$'"1$1$"/"$)&+,)2!&+-!*)2/
!"$#%"3$/"!()&")(!&/4%!*&*)("+,)2!& C4D1E34FGFHIJKLMIJKNH
+-$%)")&!.!*)*$)!&%2"!4
0$&/2$*"&'5"6%&)7$2&*!%28(*$'$"&)"+,&/)'!&+- C
O99P $''$*$#$$&)$"QRR,MSMTUVVMWXUYZ[\M]^YMUY_M̀aabcbMMMM
!
*9&:
866de86df;8g8h7;+R+-+Ri
!"";/
$"*$*$$2*
#$(#!"%%!2"
&!$
="!<
$")$&
")'")$#>*#*$+,//%$"$*)("?)'@&
<8jh7dek0 dj768de+R+-+Ri
+-$%"!)&!.(")**!*[email protected]&%"!$/!
yq
vq
wxy
›F
99ž
tz
lmnopq
lrsttq
uq
›FœOPOž
ttq
tzy
{v
99
%"!!"$
!#!$%$&:$'!"!"()&!)*$+,)'!&+-)&!.*%)/! 99
A
B !!&
0$
*
*
(
$
"
)
&
1)
2!
%2"
2!
*'/!"("$$'"1$1$"/"$)&+,)2!&+-!*)
2/$)&*
*
!
!"$&"3$/"!()&")(!&/4%!*&*)("+,)2!& C4D1E34FGFHIJKLMIJKNH
+0$
&/
2$
-$*%)""&
)&!'.5"!6
*)*$)&
!&
%2"!7$
4 !%28(*$'$"&)"+,&/)'!&+- C
O999O $''$*$#$$&)$"QRR,MSMTUVVMWXUYZ[\M]^YMUY_M̀aabc|MMMM
!2&
*9&:";/*$2*
#"%%2"
!
<2&*
)&
866de86df;8g8h7;+R+-+Ri
!
!
"
$
"
$
*
$
#
$
(
!
)
&
$
=
"
!
$
"
$
<8jh7dek0 dj768de+R+-+Ri
+-$%"!)&!.(")**!*[email protected]&%"!$/!")'")$#>*#*$+,//%$"$*)("?)'@&
‰ˆ
›FœOPOž
›F
œœœž
ˆƒ
012134
5167316486
}~€‚ƒ€}„…€††ƒ
‡ƒ
Šƒ
†ˆ‰
‡ˆ
99
!"!#$%$%!&'!"!"()&!)*$+,)'!&+-)&!.*%)/! 99
A
B !!&%"!$!
0$
*($")&
*1)
2
2!
*/'(!""$$'"1$1$"/"$)&+,)2!&+-!*)2/
$)*&*
%
2"
!
%.!"3*)$*$)/!&
"%!2"
()&
")(!&/4%!*&*)("+,)2!& C4D1E34FGFHIJKLMIJKNH
+-$!%)""$)#&!
!4
0$
&/2$
*"*&
'5"#6
!&
)
7$2&*
!%28(*$'$"&)"+,&/)'!&+- C
O99B $''$*$#$$&)$"QRRMSMTUVVMWXUYZ[\M]^YMUY_M̀aab‹bMMMM
*9&:
";/
$2*
"%%2"
<
)&
866de86df;8g8h7;+RR-+R-+R
!
#$.((!"%)*!*&
"%!"!$
$"$/!")'")$#>*#*$+,//%$"$*)("?)'@&
<8jh7dek0 dj768de+RR-+R-+R
+!"-$%$""$!*)$&!
!$*[email protected]=&
–
šš
“”•Œ–
“—˜™™
’
Ž
‘
Ž

ŒŽ
i ›FPPŸž
›F
ŸPž
99
!"#"$%"&'($()"*+,-(&$*+-.($/)#(0 99
A
B $#"
($
)&0'""&2"2"0"($*+,-(3$*+-.)(.
1"
3)0)'""($)
2(
3
)#33
"$4"0'($('$05#)$)('*+,-(3$ C4D1E34FGFHIJKLMIJKNH
*+-."#(($/)()"($#35
1"$03")$&67#$3$8"3$)#39')"&"$(*+,-$0(&$*+-. C
O99P
"&&")"!""$("QRR+-MSMTUVVMWXUYZ[\M]^YMUY_M̀aabcdMMMM
):$%
3"
977ef97eg;9h9i8;*R+R.*R++.*R+
;0
")")""3)
!"'!#($
=<
""($
(&("!>)!)"*+,-00#"")('?(&@$
<9ji8efk1 ej879ef*R+R.*R++.*R+
*+-."#($/'()))"@$#"0
vl
stuqvp
swxmmp
rp
lmn
mop
yFzzP{|
yF
B}~{|
vp
qpl
012134
5167316486
99
44
"!"!#"$%&'"$(()*) 99
8L>
+,"#-.-!!#"'""-"-",$%&.$(()
/
0!
""!0"
")"
"
#,"1!""!#"$%&.$(()"* 99
899
"
2"" +!"'""3#!'$%&4'$(()5,"!.!" 99
89:
/
"0!0!,",!#"$%&'6$(()"*
0
"
99
89;
CA
D?
99
899
?BD
[email protected]
99
89<
DA
99
8
>
[email protected]@
[email protected]
[email protected]
#7-."
7",
"7
7"
'7'.
"7,"=
*!,7!.",!"""!
MN9LL>OPQ
012134
5167316486
99
41
!2
"2
#$%%(%$2
&'%$+$.(+)!
$&'&.
*($%"+0!
!
!,&#-*.!#((
99
=>[email protected]>[email protected])!#+$%!<(#$+#$)
/(01
(
%0
$*($1!.$&'("0!&*$++$!,"!#
/
01!
$$!
&&*5#
#(%,0# 99
=>[email protected]>A)!#!+!<!#.#$) (
9%#31
-##.-$).$+(%+-+#1&+'$-.
&'4
:)!(
);
*(+(%#6#7
$+$+8.
!$!
1+##!
99
=>[email protected]>A1 !<20%$
GCE
FGG
99
=>[email protected]>
$+!<1#
CFG
CDE
99
=>[email protected]>B+!((!<+$.
JKLMIEMJNOMPEE
99
=>[email protected]>@0 !$+.$<+$$$
QE
GG
PEE
HFG
PCG
lR=BmmnZ
lR
lR
lR
lR
lR
DPE
99
== 41
e]
\]
[^]
_^]
`ab
[\]
lR=
@BnZ
012134
5167316486
!"#$%%&'$()!$&*$%+!!,#- .!
/
($01
((
2
%$02
(.
%$$2
%$&+'.+$%
0!
&'
.
(*"0!
!
&,"*!##(((%#$(((%$$# 8RSTRUTRTV348UWWRXYRR6YZ54W7R70URSTRW1RXYRTR6Y
*
1
!
(
"
&
$
+
+
$
/(01$$%31#-)+%-+&'-.4)!&*5#(#67$+8.$#(%0# 99
==>[email protected]>[email protected])!#+$%!<(#$+#$)
1+##!!!9#-#.$.$(+#1+$&':();&*+(%#$+!!, 99
==>[email protected]>A)!#!+!<!#.#$) cb]
[d]
99
==>[email protected]>A1 !<20%$
_c]
99
==>[email protected]>
$+!<1#
fghe]ifjk[]]
99
==>[email protected]>B+!((!<+$.
'& 999
04664
#!"
!#(
"+
"!#
!(!
!$+$
!"
&
&
!"
'()
)!*"!!
!
#%!#%!!"
)
!&
,"!-.!!$,!/&%!&&
0
1
!!&
!"!!"
+$6#
&4
!
"!%5
&
!2!"$!!)-3$!!
-!7
!)%!!
!&&
$!6!)
999
9DE
999
9
:
999
9
;
999
9
<
[email protected]@
>[email protected]
[email protected]
>[email protected]
[email protected]@
$! 8(+"
&8&"
!! 8! !"!"8)!=
FGHIDDDJK
012134
5167316486
012345665037898
21388745
/3457
013
313
!"#$%&'(#)(*+),-.*.)$(
012 !",)%#
012 !",)%#
012 !",)%#
2193
5
745
!" #$%&'()(**+&!*
#,%,&(-+%+'()(.!&"/!00
#-,+-'&0)'
)
%*+
&.!
200%+
#3&!/!%"+"
($&(!1.!
*
04&
5 +&6%+#7$%08')(1*9+!"
–
[;—˜
:; [email protected]
[email protected]
<=>
; 2193
5
745
F%G+&'()(**+&!*
F%
,. +,'(-)&0
.!&
!+
00.!2
F%
('$&)(!
(1&"%0*/4&
F%,G.++
')
.!*
00%+
F%G9+')(1*9+!"
;:; 037H23
I
JKLMNOKLMPJ
hijklmn
0;;Q
0;[\
0+&-!OROSTUUOVWXYZZYOOOO
#-/ -0%*,&!0%G+&ORON]^ZOZ_`YOaWVOX^bcWdOeffOgg
–
;Q\—˜
–
\™—˜
–
\—˜
hopkmnkhijkqmn
mn
rss
;\ 2193
5
745
012345665037
6789
366349
F%
G+&00$1%$+
0,w%'(')()
(**+&&
!*00
F,
F%,.&+
%+"0&%,,.1+
&, -&
0'().!
(1"%/*!+
.!2
F%G+'),1*w0,!&+"($&!.!*&04&00%+
F%G9+01$&0,%')(1*9+!"
;\:; 037H23
I
JKLMNOKLMPJ
|}~€{|‚ƒyz{
0;;\; #-/ "+ 1OROxWVdYVOZ_`YOOOO
tu vu
–
;šš[—˜
–
š[—˜
|}~€{|‚ƒ„„{
;; 2193
5
745
…†{
F%G+&'()(**+&!*
F%
.!&
00.!2
F%,,.. +
+,'(-)&0
')(
(1"%*/!+
F%
G
+
'
)
(
$
&
!
.!
*
&
0
4&
F%G9+')(1*9+!" 00%+
;;:; 037H23
I
JKLMNOKLMPJ
‹ŒŽŠ
‹’“Ž”‰Ž‹ŒŽ•”Š
‘Š
ˆ‰Š
0;;Q
0;[\
0;[Q
0+&-!OROSTUUOVWXYZZYOOOO
#-/ -0%*,&!0%G+&ORON]^ZOZ_`YOaWVOX^bcWdOeffOgg
‡ –
\™\—˜
–
\™—˜
–
\—˜
2193
5
745
##$$%&%&
$$('',)!""
()-*
+,!"!
.)*'//
+, !+ 0("/#%&$1*'!(,)2
,)()'
"/-4"//!
5!
!##%%&&
$$31*"')5(!
*
6 037723
8
9:;<=>:;<?9
[email protected]
0KL
0K
^_`a[\]
^deacfa^_`abc]
±
KK²³
A /!"*0)>B>CDEE>FGHIJJI>>>>
M0. 0/('*+")/!"&>B>=NOJ>JPQI>RGF>HOSTGU>VWW>XX
M0. )1*'"!')*'*+")/!&>B>=YZIY>JPQI>RGF>HOSTGU>VWW>XX
±
Lz²³
±
L²³
±
L²³
gf
hif
j 2193
5
745
-"!"
++",).!
-"#'$%#&$
%&
$"
''!"
)*/*
k
'/!
$%&(,)
-*.'()!
/,)'2
+
,
.
"
'
+
0
(
"
/
#
$
1
(
k-"'!#%&$3")(,)'"/4"//!
5!+*)*.-"'#%&$1*'5!()*-
j6 037723
8
9:;<=>:;<?9
[email protected]
0KL
0K
opqrlmn
ouvrwnropqrtln
±[email protected]´´²³
A /!"*0)>B>CDEE>FGHIJJI>>>>
M0. 0/('*+")/!"&>B>=NOJ>JPQI>RGF>HOSTGU>VWW>XX
M0. )1*'"!')*'*+")/!&>B>=YZIY>JPQI>RGF>HOSTGU>VWW>XX
±
Lz²³
±
L²³
±
L²³
sm
xyn
z 2193
5
745
!"//**313!
*/+*}#$#%$&%
$''!""
()*'//
+
+*,("!
*!-/"++,1*(!
"+ 0(&"
/#$%&(,)
$1-*.')*!
(,)2
!
#
%
&
+
1
*
'
}
/
+
*
)
"
!
$
3
"
)
(
,)
'
"
/
4"
/
/
!
5!/*13*"/+*(#%&$1*'5!()*-
€‰‚ˆ„‰…†‰‡Š„
„
0L M0. *-*! 1>B>~GFUIF>JPQI>>>>
[email protected] A /!"*0)>B>CDEE>FGHIJJI
±
jK²³
±Lz²³
€‚ƒ„
…†‡ˆ„
‹‡Œ
ŽŠ
€‰ŠŠ‰…†‰ˆŠ
jK 2193
5
745
1"''**+*3"!'(1((1*((!("/'"11/(*)(3")'(*1"$''!"()*'
‘’
“”•–
“—˜™š”(1”*›(™œ–
“ž™œ–/“ž›)™'Ÿ"›–3—" ¡
¢™
•™
™£ž›“—˜–¤™Ÿ›(–,)
— ™¥2
™˜¢›”•žŸ™¦›–
k§.!)'™)œ—
"(*(“1,'
""Ÿ*
3›’"(§.
+–*1* Ÿ
!
1*0"(*1)(!
'0)¨)*k0/-"1!
'/"!
0")$$3"1*)(',)!'
"/4"//!
©ª1301*(1((1*(*1/0"1/*1-*3")'(*1(!("/'*$1*'5!()*­®
¯­°
«¬¬
«¬¬
jK6 & ±
LKK²³
012345665037
6789
366349
ˆ„
z6 037723
8
9:;<=>:;<?9
{| ±zK²³
2193
5
745
¾
`¿ÀÁ
""!#%!$/"
"0!!%"/"
%!%&1&&"$-
"2$'&'"0()-
3
*+2*&,$
($!!!$$-)%
&$"
.#!$!!"
3!
*!+$*,(%3&$ 1 @A '&"00
4$
!$"
&63";'&0!(')"&
$#%*0+**+,*,
!$$-
%3&0$6
8&#-1
%("#.'
"#2!5"&#-!%#&%9:
()7
(;(&"%3&
!
< 00- 037B23
C
DEFGHIEFGJD
=>;#""#!$>!%"%%&#"'()*+*,("!?-%&$"1$
0AK L"77$7!!"%%"IMIFNOPQROSTIURVOWIUROWXIYXRSZITP[WXI\P]WI^]N_IIII
0A` < %%"-0$7 &7!!"%%"IMIFNOPQROSTIURVOWIUROWXIYXRSZIQWT\RZSVQ
ywx
"&-b$- 7!!"$"!&"07"&-!IMIcRVOWIUROWXIYXRSZIOXRZV^RXWZOI
0AAK a#
XNddWXIPeXSZ_
0AAA a#"&-b$- 7!!"%%- &"IMIFNOPQROSTIURVOWIUROWXIYXRSZId]RTfIPeXSZ_
stuvqr
0AAKA a#"&-b$- 7!!"-$"IMIcRVOWIUROWXIYXRSZIXNddWXIPeXSZ_
ghihjki.=.4lghgjglmhm.8.LL..iijamh
hminohkp.iip.g94.glmgmhLohkphh8Lh K 2193
5
745
!!/"
"00%!"&/"
%$' &&$"-
*+(*,"
"!(*b,b"
"{{
$!!$-
%&$("
!$$ 1'&"00
o4$
&-1
0{-
3$6
(3!
%3&
|6%$#!&1-!
'2&$&'"
*+
("!$"
-%3&
o&.'"#2"&-!#&*+*,"{(;&%3&$!0< 00-
=>;#"1 1 0%"&"'&*+*,"{("!?-%&$"1$
„…†
"00%!"&/"
%$!&'1&&$"-
*+2($*&,'"
"{z"
!!$z-
%&$"
!$$ 1'&"00
o&!!/"
0-"*+!(*bb,"
{3 ($3!
(%3&
4$-1 |6%$# -!'&"{z("!$-%3&$6
o=>
&;#.'
;&%(3&
"1"#12"0%&-
"&!#"&*'+&*,*+"
*,{z"
{z(
"$!?!
-%0&$<"010$-
Ž
012345665037
6789
366349
K 2193
5
745
)
¾
K``ÀÁ
L"77$7!!"0%"&%$' &$IMI}XWWIURVOWIUROWXIYXRSZITP[WXI\P]WI^]N_IIII ¾
A`¿ÀÁ
a#"&-b$- 7!!"$"!&"07"&-!IMIcRVOWIUROWXIYXRSZIOXRZV^RXWZOI ¾
ÂAÀÁ
XNddWXIPeXSZ_
a#"&-b$- 7!!"-$"IMIcRVOWIUROWXIYXRSZIXNddWXIPeXSZ_
¾
AÀÁ
[email protected] 037B23
C
DEFGHIEFGJD
0AK
“”•–‘’ 0AAK
0AAKA
z z
¾
KÀÁ
L"77$7!!"0%"&%$' &$IMI}XWWIURVOWIUROWXIYXRSZITP[WXI\P]WI^]N_IIII ¾
A`¿ÀÁ
a#"&-b$- 7!!"$"!&"07"&-!IMIcRVOWIUROWXIYXRSZIOXRZV^RXWZOI ¾
ÂAÀÁ
XNddWXIPeXSZ_
a#"&-b$- 7!!"-$"IMIcRVOWIUROWXIYXRSZIXNddWXIPeXSZ_
¾
AÀÁ
[email protected] 037B23
C
DEFGHIEFGJD
0AK
‰Š‹Œ‡ˆ 0AAK
0AAKA
!!"0%"&%$' &$*+(*,"!bb""{($!!$- %&$"!$
o& /"0!/"!&1&"-2$&'"0-*+(*,"{3 3!(%3&$ 1'&"00
4$
|6%$#!#-!
'&"{{
(;"!&$%-
%3&$6
o=>
&-1
;#.'
"1"#12"0%&-
"&"&*'+&*,*+"
*,"
{(
(3&
"$!?!
-%0&$<"010$-
™—˜
[email protected] 037B23
C
DEFGHIEFGJD
0AK
0AAK
€‚ƒ~
0AAKA
KA 2193
5
745
2193
5
745
¾
A`¿ÀÁ
¾
A¿ÀÁ
¾
ÂAÀÁ
¾
AÀÁ
¾
AÀÁ
z ¾
`AÀÁ
L"77$7!!"0%"&%$' &$IMI}XWWIURVOWIUROWXIYXRSZITP[WXI\P]WI^]N_IIII ¾
A`¿ÀÁ
a#"&-b$- 7!!"$"!&"07"&-!IMIcRVOWIUROWXIYXRSZIOXRZV^RXWZOI ¾
ÂAÀÁ
XNddWXIPeXSZ_
a#"&-b$- 7!!"-$"IMIcRVOWIUROWXIYXRSZIXNddWXIPeXSZ_
¾
AÀÁ
* ¾
`¿ÀÁ
!!""#!$"!%"%%%$-!&$77$7-$"{z($!!$- %&$"!$
š›œžŸœ ¡¢£Ÿ¤œ¥¢£Ÿœ¥¦¢§¦Ÿ ̈¢©¦¢ªŸ¤ ̈«¢£ œ¬¢­¥¦®£«¢žŸ¯¢¬¥ °¬œ¢¢±²¢žž¢³¢¡¬¦ž¥§¢ @A '&"00
4$
-1 "#!$"
!5# !%#&%
";%!&&$7"#(72"
-"
z
"$!$!
-%3&$6
037B23
C
DEFGHIEFGJD
8&
{
;&(%(3&
001$-
=>#;%#"(%.'
%"#72"&""&-
";"'$0%!$´'
-&'$0"1 &${z"
{z(
"!?-%0&$<"
0AK L"77$7!!"%%"IMIFNOPQROSTIURVOWIUROWXIYXRSZITP[WXI\P]WI^]N_IIII
0A` < %%"-0$7 &7!!"%%"IMIFNOPQROSTIURVOWIUROWXIYXRSZIQWT\RZSVQ
"&-b$- 7!!"$"!&"07"&-!IMIcRVOWIUROWXIYXRSZIOXRZV^RXWZOI
0A
AK a#
XNddWXIPeXSZ_
·¸¹ºµ¶
»¼½
0AAKA a#"&-b$- 7!!"-$"IMIcRVOWIUROWXIYXRSZIXNddWXIPeXSZ_
0AAA a#"&-b$- 7!!"%%- &"IMIFNOPQROSTIURVOWIUROWXIYXRSZId]RTfIPeXSZ_
¾A`¿ÀÁ
¾
A¿ÀÁ
¾
ÂAÀÁ
¾
AÀÁ
¾
AÀÁ
2193
5
745
²
u³µ́
-./0
!!-"12#340
!5-6$3!40
$-6$738$7#0%
%#
-!
*#@3#=6
%1A$=&#33!
# D32=7./683 U +,
193&:#.'73';#0'519<
341
=3.(>)67?
.4<3/0
BC3//3
E&!FF
G#
$"&$
!JPE
$&&#'!"*'O!
%
)
!##%$FK&
#L
037V23
W
XYZ[\]YZ[^X
M&"%H
$*!"NE#!
!"OI!&"%
(!
)(
*J&*$K&
Q
FF%
RSJ"!$$'!&!!J!E#F$#%&E#F!H&#!()*!T%$&#!H#
0_ `!''#' !$$!]a]Zbcdefcgh]ifjck]ifckl]mlfgn]hdokl]pdqk]rqbs]]]]
0t Q$$!%F#'&' !$$!]a]Zbcdefcgh]ifjck]ifckl]mlfgn]ekhpfngje
v"!&%w#%' !#!&!F'!&%]a]xfjck]ifckl]mlfgn]clfnjrflknc]
~€|} 0_u lbyykl]dzlgns
„‚ƒ
0_ v"!&%w#%' !%#!]a]xfjck]ifckl]mlfgn]lbyykl]dzlgns
0 v"!&%w#%' !$$%&!]a]Zbcdefcgh]ifjck]ifckl]mlfgn]yqfh{]dzlgns
2193
5
745
… †
²
_µ́
!!"#!$!$$F%w!&#''#'%#!(*# #%$&#!#
+,-./0-123405-6340-673870193:.73;0519<341-=.,-3.>67?.4<3/[email protected]=61A=-33‡C3//3D32=7.* U HE&!!"FF#!I"$$F!%F&#'*'%!(*!#%$K&#L
G#
037V23
W
XYZ[\]YZ[^X
M&"%H
$*NE!"O!&%"&#K%PE&!"O!(*J&$K&# FQFF%
RSJ"!$$'!&!!J!E#FF%&E#F!H&#!(*!T%$&#!H#
0_ `!''#' !$$!]a]Zbcdefcgh]ifjck]ifckl]mlfgn]hdokl]pdqk]rqbs]]]]
0t Q$$!%F#'&' !$$!]a]Zbcdefcgh]ifjck]ifckl]mlfgn]ekhpfngje
!&%w#%' !#!&!F'!&%]a]xfjck]ifckl]mlfgn]clfnjrflknc]
0_u v"
lbyykl]dzlgns
Ž
Š‹Œˆ‰ 0_ v"!&%w#%' !%#!]a]xfjck]ifckl]mlfgn]lbyykl]dzlgns
0 v"!&%w#%' !$$%&!]a]Zbcdefcgh]ifjck]ifckl]mlfgn]yqfh{]dzlgns
‘ 2193
5
745
²
t³µ́
²
u³µ́
²
‘µ́
²
uµ́
²
uµ́
’ ²
_ttµ́
2193
5
745
²
t³µ́
²
u³µ́
²
‘µ́
²
uµ́
²
uµ́
† ²
t_µ́
!!"#!$!$$F%w!&#''#'%#!()*# #%$&#!#
U +,
-H./0
E&!-F1F23405-6340-673870193:.73;0519<341-=.,-3.>67?.4<3/[email protected]=61A=-33BC3//3D32=7.*
G#
%H!"#!
I"$"&$#K%
F!%F
&#'*'%!
##%
#Q
LFF%
037V23
W
XYZ[\]YZ[^X
M&
PE
()(())
*J**&$!!K&
$$&K&
#F!
RS"J$"!*$NE
$!"'O!&!!&%
!J!E#FF%
&E#&F!!"HO&!
#!
T%
H#
0_ `!''#' !$$!]a]Zbcdefcgh]ifjck]ifckl]mlfgn]hdokl]pdqk]rqbs]]]]
0t Q$$!%F#'&' !$$!]a]Zbcdefcgh]ifjck]ifckl]mlfgn]ekhpfngje
v"!&%w#%' !#!&!F'!&%]a]xfjck]ifckl]mlfgn]clfnjrflknc]
¥£¤ Ÿ ¡¢ž 0_u lbyykl]dzlgns
0_ v"!&%w#%' !%#!]a]xfjck]ifckl]mlfgn]lbyykl]dzlgns
0 v"!&%w#%' !$$%&!]a]Zbcdefcgh]ifjck]ifckl]mlfgn]yqfh{]dzlgns
t 2193
5
745
tU °±
­®¯
²
t³µ́
²
u³µ́
²
‘µ́
²
uµ́
²
uµ́
’’ ²
‘³µ́
012345665037
6789
366349
-./0
!!-"12#340
!5-6$3!40
$-6$738F70%w
!:.&7#3;'0'5#19<
'341
%#-=.
!
*3/0
# #@3%
#!
+,
193
,-(3.†>67
?.4<
=61$A&=33“C#3//3D32=7.* ‘U H
E
&
!
F
F
G#%H!"#!I"$$F!%F&#'*'%!(†*!#%$K&#L
037V23
W
XYZ[\]YZ[^X
M&
PE
(†(†
*J*&$!K&
$&#F!
Q
RS"J$"!*$NE
$!"'O!&!!&%
!J"!E&##FK%
F%
&E#&F!!"HO&!
#!
T#%
H#FF%
0_ `!''#' !$$!]a]Zbcdefcgh]ifjck]ifckl]mlfgn]hdokl]pdqk]rqbs]]]]
0t Q$$!%F#'&' !$$!]a]Zbcdefcgh]ifjck]ifckl]mlfgn]ekhpfngje
v"!&%w#%' !#!&!F'!&%]a]xfjck]ifckl]mlfgn]clfnjrflknc]
–—˜™”• 0_u lbyykl]dzlgns
š›œ
0_ v"!&%w#%' !%#!]a]xfjck]ifckl]mlfgn]lbyykl]dzlgns
0 v"!&%w#%' !$$%&!]a]Zbcdefcgh]ifjck]ifckl]mlfgn]yqfh{]dzlgns
vK
'#O#&#§!
J!FFKE
$K!FF#%
'*&!$K&
'!#%#
¦"''&#!&!'%"
*H#E&#!%
FF$&#!#
G!
F
H
¨
!
'
'
"
'
#
"
&
J
!
F
I
"
F
©
'
#
F
&
*
!
#
%
$K&
#FL
N"
O
F
!
w
&
%
O
ª
&
«
!
F
$
KE
$
%
*
J
&
$
K&
#
F
Q
N%#H!'#¬#'!&!!J!E#F*!T%$&#!H# F%
²
t³µ́
²
u³µ́
²
‘µ́
²
uµ́
²
uµ́
3457
!"!"#-%
$%&"!!
%.'%
%#
$$%%'!
,'
!&/
$-%'(
0$%1"%#1)#+0*1%++%-&
!(&%*#
&#$%
$!0&%'%$&%01%0&"#)#*%#')(#!+"#$%'-&%2
3
*!"'%
-!
!&)6-&
&'
4&'-!
5%%
#
'(&%+)'
")%0$
"#!+"#!
$7'
%#(%
89: 03;7<23
=
>[email protected][email protected]>
0999
099
c^d
YZ[
\
cd[
Y]^
E!&#$%&[email protected]
O#&$0 #!&##FPCGCQHIRSTUCURIJITVWHCLCXN
¨
x©ª
¨­©ª
¨
«x©ª
ce^
_à\YZ]
Zb[
Zfegh
3457
j&
%"0'
!&+!-&
"#$%&!("#*)#&*#%+%$$%'!&%#$%
!.!#$!11'
k#.""!%&'
%0%&'
$!0%&!
"#)#*%+"#$%'-&%2
l!&"m'!&0'n03'-!*!"-!&+)!&-&%$!!'
E"#&%1#&#&5%%'%#'(%+"#$7'&%#(%
i
¨«©ª
89: rss
opq
9 3457
!"!"#-%
$%&"!!
%.'%
%#
'(
$$%%'!
(&%*#
,
'
!%&0/
$%-%
0"$#%1)"#%#*1)%#+0*1%#'
++%-&
!
&##$$%%'-&%2
$
!
0
&
%
'%
$
&
1
0
&
)
(
#
!
+
"
3'-!*!"-!&+)!&-&%$!!'
%'%#'(%1#&#"#)#*%')6")0"#+"#$7'&%#(%
989: 03;7<23
=
>[email protected][email protected]>
ˆ‹Œ
012345665037
6789
366349
…†‡
ˆˆ‡
…‡‡
ˆ‰Š
0999
0999
0999x
E!&#$%&[email protected]
O#&$0 #!&##FCGCQHIRSTUCURIJITVWHCLCvw
#'"#%'"!)#yz{3ECGC|R}V~HCTJ€C~HHIC‚ƒ„[email protected]
PP tu
¨
«¬¬©ª
¨
­©ª
¨
©ª
¨
«©ª
Ž…Š†
Š‘Œ
ˆ’“”•
x 3457
!"#$%&!%'%%#'(%"#)#*%#''#"0'#+%$$%'!&%#$%
,
'
"!.$&!%&0"%1'
1"#%)0#$*%/
$-%
0$1"%%'
1+01+-&%!(*&#
$"!!*0-%
#''!
3'-!
!&"%
'%
-!&+)%!0&&-&
%$!!
' 0!#')(#!+"#$%'-&%2
%'%#'(%1#&#"#)#*%#–%"#&%')6")0"#+"#$7'&%#(%
—˜™
—™™
žŸ £™ ¡™™ ¡¢ž
š›œ—ž˜
ž¤¥¦§
x89: 03;7<23
=
>[email protected][email protected]>
0999
0999
0999x
E!&#$%&[email protected]
O#&$0 #!&##FCGCQHIRSTUCURIJITVWHCLCvw
#'"#%'"!)#yz{3ECGC|R}V~HCTJ€C~HHIC‚ƒ„[email protected]
P «©ª
¨
­©ª
¨
©ª
¨
«©ª
3457
&''
!$*&
&1!$,+$,$((-**#&)$*
.'/!&"#
&/$*&%#(
#(-))&0
2$!!#&% "'*'&"!$+$, -!$'*#)03
4&$!5#%&$"$#
&!#1
.'()0&
+&))0
8!
6'9"7'
#0&
#,$
-!$*-:#
$*
1&(.&(('#
;<= ¢
£¤¥
<;<= C ¢
¦¤¥
>??
@AB
< 3457
&''
!$*&
&1!$,+$,$((-**#&)$*
.'/!&"#
&/$*&%#(
#(-))&0
2$!!#&% "'*'&"!$+$, -!$'*#)03
4&!5#&"#6"7'#0&,&!.'()0&-+&)0*&(.&(('#
8!$ %$$'9 # $#1 -!$*:#)$1
DE
FGD
3457
.'()&!$*& # )$#1 !$+$, )#($!*$&!!-**#&)$*
J'#!&0 !&'/&K'*0% %-"%-)0&1,$((
.'*'&" # *"% "!$+$, $+&)+'1$&-!$'*#)03
7'
,&!#1
.'()%0&
#
#'
-1+&)0*&(.&(('#
.#0&
# $
$$!'
$+*$,L")(*$#
+M&!#+"8,
!$!-$"!$9*:$#
)*"$
{|}
{}}
x‰†Š‹
0<<<
0<<<
0<<<
~y}
~x
~~}
‚‡ˆ…{x|
{€x
‚ƒ„…~†z
x}}z
~Š~‰|‹
3457
.'
()&!&!$0*!&&'
/#&)!$
$,*0
)%$##$
$)&
#1($,!*$$(&(!!-**#&)$*
J'#
##1
(% "!$*+K'
%-"%!"-#
)0
.'*'&" # *"% "!$+$, )$##&!#"&$+&)+'1$&-!$'*#)03
7'#0&,&!.'()0&'*L"(*$#&#-8,!$"9$#'*"-+&)0*&(.&(('#
. # $#1 %$$!$+$, )$Π!$)#+M!+"!$-!$*:#)$1
Ž

’•
Ÿ“ž “”•
 ‘’
–—˜™’Ž
–š›™œ•
”’
™
’¡•
žŸŽ 8&$*&XVYVSZ[Z\][V^V_`VVVV
a$*"))'$)&$')$XbVYVcZ[defgVgd[\[fhiZV^Vjk
.$#'!'$)#!&+$lmn78VYVodphqZVrf\sVqZtZ[VuvwUS
;<= 03N7O23
P
QRSTUVRSTWQ
0<<<
0<<<
0<<<
8&$*&XVYVSZ[Z\][V^V_`VVVV
a$*"))'$)&$')$XbVYVcZ[defgVgd[\[fhiZV^Vjk
.$#'!'$)#!&+$lmn78VYVodphqZVrf\sVqZtZ[VuvwUS
¢
£¤¥
¢
¤¥
¢
§¤¥
H CI
£<¤¥
¢£¤¥
¢
¤¥
¢
§¤¥
012345665037
6789
366349
xyz
;<= 03N7O23
P
QRSTUVRSTWQ
H CI
¢
§¦¦¤¥
3457
/'!0")&
#$#%(&'!(-#''
'0+&,-''(--.0#-(-."%3(
)''#
"%))%
0&)'1"#'(%
2)*
&3'
*4(%%$!&!%&#!&%"#"%.'&&')#"('%&' @AB &#0(%5#"4#"3%0&+&('0!!%)!5*%#.$%&')"3('6
7')3#
4#$)*
'!"%3#
<$%#
&&#(.%5#!()
"3(
)"('%*'
03C7D23
E
FGHIJKGHILF
)'%
$&'(+82#
%0=9:
#('"!3#
-(%(,%;(#)"
5>'$5&
0$#%!.#
$%!&?!)
0AA
0AAA
0AAA
jkl
M(#%&'(#N+KOKHPQPRSQKTKUVKKKK
/%(&0""%"#(% "%NWKOKXPQYZ[\K\YQRQ[]^PKTK_`
%)$%"')$#5%KOKaYb]cPKd[ReKcPfPQ
¬
ss­®
¬
Ay­®
¬
­®
¬
­®
ihi
jmn
jll
ogl
gh
jphqr
gh
ikl
jphqr
ipmqr
s 3457
!"#$%&'(#')'"'%)*'4*#&"')!%$&%(#$$'.'&&')#"('%&'
t*&#&#0(1'
#(2)'&&3
3(
('-!0'"3#
--'.0(0-(4.&"*u0
#&'#
%!5&%#*)
"45#().
*%%!M4
!#$%.0$%,&%'()
"3('6
7')3#
4
#
$
t
*
#
&
)'%)*'-%(%4*#&"')5>$50$%.$%&?)"('%)*'&0(.5#("3('&#!#!!)
‚ƒ
ƒƒ
ˆ‘Š
012345665037
6789
366349
ˆ’“”
[email protected] 03C7D23
E
FGHIJKGHILF
0AAA
0AAA
0AAAy
0AAs
‰ƒŠ
‰‰Š
‰‹ˆ
ˆƒƒŠ
‰“‰’‚”
„Ž‡‰Š
3457
@AB 03C7D23
E
FGHIJKGHILF
£¤¥
¢¤
¡ ¢
0AAA
0AAA
0A
žŸ 0AAA
ž¦¤
£ ¤
¡¥¤§£¤
¡£̈©ª
¬
¯­®
¬
­®
¬
­®
¬
­®
Œˆ
„…†‡ˆ‚
71!&#"(#)%
$%&$'4(#%&53
%!"(%'0#-!&#.(")'
'&&*')#
3('.#
4(%"!(!'%&'
&#0(-'0(4%)'(#.$%&')"3('6
7')3#
4#$)*
•'%))#
)(%!#"13#
&#"$($'#(%
.5*#'("3('&#!#!!)
)'%
4%—#
&#(('(.&–!
$%&?)
M#(%&'(#NvKOKHPQPRSQKTKwxKKKK
/%(&0""%"#(% "%NWKOKXPQYZ[\K\YQRQ[]^PKTK_`
%)$%"')$#5%9z{7MKOKaYb]cPKd[ReKcPfPQK|}~JH
)'*'"'-$#&'%#(%&'(#KOKHPQPRSQKd[ReK€S[bR
+W ¬
ys­®
ž«¥
M(#%&'(#N+vKOKHPQPRSQKTKUxKKKK
/%(&0""%"#(% "%NWKOKXPQYZ[\K\YQRQ[]^PKTK_`
˜&*#5%&'(#(0--'5%!"%KOK™[fPQRPQKšPRK›SQKœYReKRœ
%)$%"')$#5%KOKaYb]cPKd[ReKcPfPQ
v ¬
­®
¬
ss­®
¬
­®
¬
B­®
¬
­®
3457
"#$"%/&!#$'0
#&#%*!+$!1
&(%
)%'(
%&!0#
!()%(
)*1!
+"!&,!)$%-!0&
$$%#!
-%)$$%/(!
.,$!&!(#
$0
!)&$!!'&##$()
0%
&#&%#$% 9:; $!*&+%*&/#(%&!#'!)%* 0!$$!-"#$%(0&%2
.
/!"3#((!(0!&$4#()/&#*!5 0"#* 0*()6$!""!&-'!&0&%$! 03<7=23
>
[email protected]@ABE?
!(0!
(
%(%#()%/%&)!/#7!&#%(#(%)!)* 0#-"#$8(&%#)%
0::F: G&!#$%&!HIDJDAKLKMNLDODPQDDDD
€‚
0:
:F: R#&$* #!&##HDJDSKLTUVWDWTLMLVXYKDODZ[
yz{
0:F \$)!'#$%&!&*++%'##DJD]V^KLMKLD_KMD̀NLDaTMbDMca
‚
0::: #("#%("!'#DJDdTeXfKDgVMbDfK^KL
|
ƒ
€
„
…
|}~
|{
0::h ijkklmnlopqqlokrmoslttrnnuDJDvVwKXD_bNgKLDbNNx
¯
:F:h°±
¯
²²°±
¯
°±
¯
;F°±
¯
³F°±
¯
²²°±
y~‚
€{‚
|‚†€‚
|ƒ€„…
y}
: 3457
1!
!"#&$%/&*!"%
(%
%,#
)%%!)#/#&)#(#%-%$$%(!&%#$%
50%
$-(
!&()
-%0&
$
!
*
&
)
%
*
0!
‰
!
(
#
$
&
!
&-!"#&+$%*(
.
/!"()
-Š&%#)**!(
0!%&$&6($
-0&
'!&%&%2
0&%)$
%(0!
(%#
0#!+
#)%-"#$$‹8(
#
% !!(
“•–—˜
:9:; 03<7=23
>
[email protected]@ABE?
–žŸ›
š›œ”
’““”
“•–—˜
0::F:
0:::
0::::
0:::
‡‡ ‡ˆ
¯
h³:h°±
R#&$* #!&##HDJDSKLTUVWDWTLMLVXYKDODZ[DDDD
#("#%("!'#DJDdTeXfKDgVMbDfK^KL
Œ&%"*(#!"#$%&!( #%DJDcVfMDVeDUVwKLDKwMKe_VNe
Œ"# ##*&%H‡‡DJDŽTffDfTMKDOD‘DUU
¯
°±
¯
³F°±
¯
F°±
¯
:F°±
:: 3457
R#
((#
##*
"#0&
'#%/!
%-)%$/$%&#(!
3#
0/
(
&-+%"%#+*$!$%&-(
&%#$%
Š!
#
*
*
&
0&
%
2
3#((!(!("#* -'!&0&%$!!(
R#7%)!+#&!)-"#$8(&%#)%
::9:; 03<7=23
>
[email protected]@ABE?
0::F:
:h 3457
"$!-"(
#$%
&!,!%
(%$0
%#
#%!
#))(/#&#%%()!'#$%&!-%$$%(!&%#$%
Š*
&0!
1
)'#()
!$&&$%!!&&)-#%'!0&
$
!
*
&
)
%
*
‰
!
(
('
&!$*6
&-"#$!$"%"!(
.(0!/!"-Š&#*!(0!&6($!&+*$‹!
&-0&
'!%&2
0&%$!!(
%(%#()%)* 0#!+%$&#)%%()!'#)%&-"#$8(&%#)%
ª© ¤«
£¤¤
£¦¥
¥¤
ª©¬®©
«¤¬¦¤
­
G!&#$%&!H‡IDJDAKLKMNLDODQDDDD
:h9:; 03<7=23
>
[email protected]@ABE?
0::::
0::h
0::h:
§£¨© 0::hh
‡ˆ ¯
h³;h°±
¯
´°±
I¡
¯
;²²°±
R#&$* #!&##HDJDSKLTUVWDWTLMLVXYKDOD¢‘DDDD
Œ&%"*(#!"#$%&!( #%DJDcVfMDVeDUVwKLDKwMKe_VNe
Œ"# ##*&%DJDŽTffDfTMK
\$)!'#$%&!!"#$%&!( #%DJD]V^KLMKLD_KMD̀NLDacVfMDVeDUVwKL
¯
´h°±
¯
:²FF°±
¯
FF°±
¯
:°±
012345665037
6789
366349
”™
3457
­
=®®°̄
"('!%
"#$&%'&'(#')'"'%)*'*'""%&#('!&%&"'%*)"%!!'"')*#+%&'(#,'&&')# <= -.$&,)&/#('!&%&" 0#(1&/*+#(&#(,"/('#*2(%!!
6)/#
&#2.#($*,-(
'.%"./#
&/#(!'
3.(#'
4!#&)"
!&(##((9%+.#&:")+&#8!
(!#.&(#,$$$#%(&,'+)
''5
03>7?23
@
ABCDEFBCDGA
!#)
"/#!(&%7&/#
%&%8)&
#"("/(
/(
&#!
#!!)
0H I%(&.""%&#('!&%&"%"')%)$%FJFGKLMNOPQRQSTFTRMQMSUVLFWSQKFXLYLMFFFF ­
±°̄
')'%)*'*."/%&#('!&%&"'#9'&(%*'"')*#!+%*'(,$%&;)"('%*'
0 I%(&.""%9#(*#+%&'(#FJFZRMQMSUVLF[OMFULYSRQOM
­
®®p°̄
0 \%!&(%%.('9#(%(&]^_^,^_FJF̀RXXFaXRQLF[OMFRMQbFcdefdgcdefc
­
pp°̄
0 %)$%9#(*#+%&'(#FJFhRiUXLF[OMFULYSRQOM
­H°̄
0 \('$.)% !"#$%&'(#)"%!!'^_FJFjkSXQFSiFNSlLMFLlQLiPSOiFcdefc
­
®°̄
H 3457
!"#$%&'(#')'"'%)*'*'""%#!&#()','&&')#"('%&'
60
$!*/'
1#
(.0(#%($,,"$/(
''#
*/(
2'(5
%!!
6)/#
&&#(#)%
.
(
'
.
"
/#
%
&
)
"
2#$)*
,-('%*..!#")
,"+(#'(%
"/(*''&#!#!!)
')'%
/%#!0"&/#
#(('n.
(,o9$%.&;&:)
H<= 03>7?23
@
ABCDEFBCDGA
v~u
tw
€u
vzy{|
tu
0p
0
I%(&.""%"#(% "%qFJFZLMRNSTFTRMQMSUVLFrFscFFFF
%)$%"')$#+%FJFhRiUXLFWSQKFXLYLM
vzy{|
}~w
012345665037
6789
366349
H 3457
‚ƒ„…†‡ˆ‰Š…‹Œ‰‰„‰Œ‡Ž‰‹Ž‰„„‚‡‹…ƒˆ…Š‰‹„‰‹…ƒƒ‚‘‚†…‹Ž‰„„‚‡‹’‹‰ˆˆ‰…‹„Š‰Œ‡ˆ‰ H<= 60
$!/'
(.0(#%($1%+&#/
/'1#,($!%#&&',)
"/(''#
*2(%!!
6)/#
&&#(#)%
'.%1#
"./#
"/%
*o9')*
.."&:!/#
2.#($*,-(
!#)
!"/#(n.
&&&#“%
)*2(%"./(
!#5
.)*”"/$%."/,+#("/('&#! 03>7?23
@
ABCDEFBCDGA
#
!)
‰!‰
Œ‡Ž‰‹Ž•„–‡‹…—ˆ…Š‚‰Š‹„‰‹…—‰‹˜‹Œ‡™‰‹Ž…‹Ž•„–‡‹’‹†‡ˆš‹„Š‰Œ‡Ž‰
0p I%(&.""%"#(% "%qFJFZLMRNSTFTRMQMSUVLFrFscFFFF
0H ›•œœ‰Šˆ‰‹ƒƒ‰‹œ…Š‹Ž‰„„…ˆˆ‡FJFžSlLUFPKOWLMFKOOŸ
¢ª¡
¬¡
¢¦¥§¨
¡
¥«¡
¢£¡¤¥¡
¢¦¥§¨
­
°̄
­
±p°̄
yu
vwuxyu
£
m ­
®²²°̄
©ª£
^ ^
­
pH²°̄
­
°̄
­
²²°̄
3457
&!%
"#$%$&#!$$!!&%
$#$"
%%
%#
'((%-(&%##!$!&'%)%$$%'!&%#$%
*+!
,$!&'#
,!&'%
)+&
%!
$!.&(%. +!$+!&%$#$/.!.&#")"#$%'+&%0
1
-!"'(
)2&%#(..!'
)7&!%&#
+&(%%$!!'
%'+!
'%#
+#$!&+!
%&*$#+!
$&%%
!,$$!#&$3.
%&)45"#.$$86'
9:; 03<7=23
>
[email protected]@ABE?
ž
Ÿ: ¡
0:: F#&$. #$!&%$#$#%'#'"#DGDEHIJKLMNONPQDQOJNJPRSIDTPNHDUIVIJDDDD ž
Ÿ ¡
0:: #'"#WXF!"#$%&!' #%[email protected][RUID\LJD]^PUNDP[DKP_IJ
ž
¡
3457
!!!"#+%
$%"&!!-4.%&"$)#'
.
#+%)#%$'
$%)'!
&%%!
#($%-&#
*+&
&,%!&#(4%&'a#
+&
$
!
.
&
b
!
'
#
$
&
!
&
$
&
%
.
)
"
#
$
%
'
+&
%
0
g&
cd
&e%$#&#(+$
&5.&%$6#
)7(!%&+&%$!!'
4%+!
!5
%+
#.h!&+!
%&)f'$
"#$8!'
9:; 03<7=23
>
[email protected]@ABE?
0::i:
0::
0::p
|ts |zs
3!&#$%&!jkDGDAIJINLJDlDmnDDDD
X$%'!!&#%(!$&%DGDZIJOKPQDRPMQDQOJNJPRSIDoJPSHNo
X$%'!!&#%'$&%DGDZIJOKPQDRPMQDQOJNJPRSIDoUI\No
` ž
‘:: ¡
ž
p ¡
ž
:‘i ¡
ž
:‘i ¡
qrs
qrs
z{
ttuvv
w
xy
~.-'!$$%#/.#4&!((#)%$$%'!&%#$%
F%
a#$$!!#&.
%!
~%"-('!
4&,%!&(!)+&
#'
7((#-!&#)"#$%'+&%0
e#
!
&
+#
+'
4

&
#
"
$
!
e
!(&%)7!&+&%$!!'
g&4%#.#4&€#)"#$8'&%##
p9:; 03<7=23
>
[email protected]@ABE?
0::i:
0::
†‡
‚‚
Ž†
;‘ 3457
W&
!##/#.#!a
%'.5+%
5%&$&%+%
(% !$$#$+
.$
#’“)%$$%$%'
'!
&%%#
$% -&#
e#
))+&
”%&$$!!&('$
!"•!#.#$7+
!&a!
%+!$5%%.a
&(%.’“
+!$$!%''!
%&$!’“
"#$!
%'(+&
%0
1 7!'$"+#+'$2&#.!+#"$!&.'g’“)7!&+&%$!!'
”#"(##.#%'%5%&$!’“)"#$8'&%#(%
™™
ž
p ¡
ž
:‘i ¡
ƒ‚„ „…
ˆ‰Š‹Œ
‹
š›œ
3!&#$%&!jkDGDAIJINLJDlDmnDDDD
X$%'!!&#%(!$&%DGDZIJOKPQDRPMQDQOJNJPRSIDoJPSHNo
} }
ž
;p ¡
–—
;‘9:; ˜–
š›œ
} ž
i ¡
012345665037
6789
366349
p 3457
3457
!".(
#$
"%/#
%#.
&#/#
'##.(
&&&/
")*
(&+
)*
+,#&(&#&#$
$
##
&#'0
-&($&
&/
#$$
,/
1#&('23"4#/&%#"'#" /&&#&()*+,2(&#$/#5
612(4'$&
&7
8)*
/
#&
($
'(2/
/$
"(
#$
#%"#&/
%2&"'$
"/
2,('4)*
+
,2+
&9$
#'#
<=>?
BC
;D:; §
¨©
;Dq:; r s
§
†D¨©
;D:; r| §
q¨©
;D†:; r‡ s
§
™ªª¨©
;D™:; rš s
§
™ªª¨©
AB
@@
<=>?
;D 3457
EFGHIJKKLMNOOJPKLMPLKKLQNRNGLMSLIMTQKOLUMFPSHKNMVWMXMYMLKKLIJMSOLZNKL
[KL\MSLS]MRNQRJM^HK_MTQKJOUMMVWMXMSLIIJSKHLIMYMS_OLZJ`MGONPP
ELGHIJKM̀JMNOOaKMNRJSMTQKOJUMPLOKHJMVWMXMYMQNHKLIMS_OLZb
6dOHe4LM̀J
$&(M2S/
,M4VW
MXM
/M#MM&
HJO/$
OJM8
SL)*
IMMT(
QKO&Lc(
UMP2N&QH̀N
MYMQNKf+
IMSOL($
ZN`L
okjpg
ij
hg
klmn
kjj
gg
;Dq 3457
t"4&&'( #'#"#"(&)*+,#&&#$#&#
62
0#&(.
+,+
/
'0/
#5
1#
'"#$$
238
"&)*
(##$
&4)*
()*
,2#(
&+
#$
-
$'
4
,
/
#
&
(
$
t"4'%'2(')*,2&9$#'#
wz
wu
xyz{
xyz{
wv
uv
;D 3457
012345665037
6789
366349
:; §
™q¨©
t"
4&&#'$$
( #'#)*
+
",#/
"(&')*
62
#+
5
,#&&#$#&#
1#0#&(.
'23"&(##$
&()*
+,2#(
&#$0/
-$'"48)*,4/#&+($
t"4'%'2(')*,2&9$#'#
‚ƒ„
}~
…ƒ
€
…~
‚ƒ„
;D† 3457
ˆ"0($&&#&##&&#240#)*+#$#(4%&"0&&(,#&&#$#&#
1&
#$$
&(#$‰#&"0,/#'0
ˆ##0%($#&'424Š&)*
)*+
+,.(
2&(/
&#$
/#5
68(‰4#'$&
(
2
/
/$
8
)*
,
4
/
#
&
+
()*+,2&9$#'#($
”‘•‹–—–˜’Ž“
‹
‘’Œ“
Œ
‹Œ
Ž
;D™ 3457
ˆ"0($&&#&##&&#240#)*+#$#(4%&"0&&(,#&&#$#&#
1&#%#424)*+.(&/#$$&(#$‰#&"0,/#'0
ˆ#
&'/$
Š&)*
+
&##$
/#5
68(0‰4#($
'$&
)*
,4,,22(&/
+
(2/
(8
)*
+
9$&
#
'#($
›œž
¥¦£
¤¡
Ÿ›¡¢ Ÿ 
3457
'$#,
#$-(%$)!!"
%$-#*+
,
$./"
015$##$&%!"
2#$3!"
-$#-#$)%%&(&)""'#$*+
$!
./'0-1-#%4&
''-&$%#$
$!"#5"%&&6#*+,'$&#"./01(%#$!-4&$7
8*+
:!'
"&--&4&
$#
9&<)$"5!#
"(-4%
"&4!
&"9
*+
,
'%(-54(
%;
./01./(+%#1=)!
$%
5$"',"''!
@AB
EH
? 3457
!"##$%&&"'#$'$##$(%)%$*+,'-#%./01$##$!"-&$%#$
2#
-$#-5")%%(&)&"6#*+
*+,
,'-$$&!!"
--4&
$$3!"
#"-#./$0!
1(%./#$01!
4&$$"
75&%''
8-)"!#(4%4!9*+:!'-4(;./+1)"&-4&$#"',"''!
9&<$5"-"&&"*+,'%(5%./01(%#=!-&$%5$
MS
NS
OPQR
UPNR
LMN
QT
?V 3457
, '-"(%#$&"$!$-$%!5$--!%1$##$!"-&$%#$
W#-4"! X"&1-4&$"5&%''
, #"&-'!"1(%#$!-4&$7
8,$!4"
"(!5
,$'-34"
"-&-&$4&
$#
!$%
%&%&-<Y$&-WY
!%-14"
(%#1=)!
%
5$"',"''!
?>? JK K
°
±V²³
CDEF
GDBF
IAAB
>? °
±V²³
?V>? 03Z7[23
\
]^_`ab^_`c]
0?VV :&"%#$&"dJebfb_ghgijhbkblmbbbb
0?V n%&#--%-"&% -%dKbfboghpqrsbsphihrtugbkbvw
~~z
{}z
~}z
°
²³
°
²³
°
?²³
xx}
012345665037
6789
366349
{|z
€‚{xƒ
xyz
? 3457
,-&$'%
-"(#%$#$&"$!$-$%!5$--!%3&$<"''$!%("-$!5$--"##%J"##1$##$!"
„&
$
!(-X"&'…!"#4
'4%
"$57
&%''
, #<""''&$3!%
&$(<"'#'-4"
$!!"
5J$†"-#4"
##"!5
1'†4$
"#'…"
1(&%1#-$4&
!-$4&
‡ˆ
‰Š‹
Œ‹Žˆ‘Š‹’Ž“”’Ž•”‘Š‹Ž–’—˜Œ’™š‹›™’‰ˆœš’ŽžŽŸœŠ’™™’œ‹‰Ž Ž¡‹’‘Š’—¢œ‹Ž
,"
'!
,$'!$
%!5$3%&%-$-!%3&$<"'$!%(-$!J3$'-$!"'5"'%(5%5"%%1(%#=!
-&$%5$
¤¨§
£¤£
£§
¥¦§
«¬­®¥¤¯
¨¦©
¤ª§
?>? 03Z7[23
\
]^_`ab^_`c]
0?VV :&"%#$&"dJebfb_ghgijhbkblmbbbb
0?V n%&#--%-"&% -%dKbfboghpqrsbsphihrtugbkbvw
Ke °
V´´²³
°²³
°
?²³
013
.)
!"#$#$%/'
&'($##'0)'
&&'')#
#("1'%
&/')*
2&'3$'%3+%-2,3'--"'/(
#"*(',%
(%!&!'
&#2(')'&('23'2($%+%,'!%)!+*%#-$%&')"/('4
5')/#
,#$)*
'!"3/#
&
)'%
%(%($%-++%#,('"/(
!')
+6#$!+2#
$%!!-$)
%&7)"('%*'
89 037:23
;
<=>[email protected]=>?B<
dno
bc
fghef
0
0
dce 0W
C(#%&'(#DEAFA>GHGIJHAKALMAAAA
N%(&2""%"#(% "%DAFAOGHPQRSASPHIHRTUGAKALV
%)$% !"#$%&'(#NXYZAFA[R\GHA]P^T_GAO?`a
³
´µ¶
³´·µ¶
³
ᵦ
³
¸W·µ¶
ijklmce
ceg
cpqrs
013
.)
!"#$#$%/'
&'($##'0)'
"1'%
)*
'3-$2%3+%-,"'/(
"''#
)!%*$&,%((%#!$$!'-'&&')#"('%&'
#
(
&
/
3
'
&#2(')'&('23'2($%+%,'%+#"+*%#-$%&')"/('4
5)/#,#$ !"/#( &u2!&%)#)-C,$%2v%()&2(-+#("/('&#!#!!)
')'%)*'3%(%$%+%,'"')+6$+2$%-$%&7)"('%*'
89 037:23
;
<=>[email protected]=>?B<
0
0
0W
}{x
wxyzw
|zx
|ƒ„…†
}|z
{|
~€‚|z
‚‡|
}…}ƒz†
~‰y}„x
012345665037
6789
366349
‹ !"/
#$%&'($##'
"'%
)*
$%+%0,#'(%1$&&'/'
-'2&&&3')#
&''#*,(%!!
$)'
#+&#)'
('1%
!/,
%3!'')
'%3-"#2(3'-%
-$%"/(
5)/#
&#!,2)
(
'
(
2
/%
2
&
2
(
$
%
+
%
,
'
%
+
#
"
+
*
&')"/('4
#$ !"/#(-+#("/('&#!#!!)
')'%)*'%$&'3%(%$%+%,'!)+6$+2$%-$%&7)"('%*'
W89 037:23
;
<=>[email protected]=>?B<
0
0
0W
Œ
ŒŽ
’
³
´·µ¶
³
ᵦ
³
¸W·µ¶
|wˆwx
W 013
‘’
C(#%&'(#DEAFA>GHGIJHAKALMAAAA
N%(&2""%"#(% "%DAFAOGHPQRSASPHIHRTUGAKALV
%)$% !"#$%&'(#NXYZAFA[R\GHA]P^T_GAO?`a
tt Et
³
µ¶
C(#%&'(#DEAFA>GHGIJHAKALMAAAA
N%(&2""%"#(% "%DAFAOGHPQRSASPHIHRTUGAKALV
%)$% !"#$%&'(#NXYZAFA[R\GHA]P^T_GAO?`a
Š tŠ
³
··µ¶
³
´·µ¶
³
ᵦ
³
¸W·µ¶
ŽŒ
“”•–—’
˜™š›
013
œ*!#"&#$%&'0(##('
)'3"''3%
)*',*'##
&"')!%$&%(#$$'-'&&')#"('%&'
&#2('1)'&&/
('23'-223(,-"*/(
#&%+#"*+,*(%%!!#-$%&')"/('4
5)/#,#$œ*#& !"/#( &u2!&%)#)-C,$%2v%()&2(-+#("/('&#!#!!)
')'%)*'3%(%,*#&"')+6$+2$%-$%&7)"('%*'
Ÿ ¡
¢£¤ ¥¤¢
¥«©ª¬
®¯
Ÿ¥¤
¦°±¨­¥¤
­®¥
¦§£¨Ÿ©¢
¥ ² ¢
ŸªŸ«¤¬
89 037:23
;
<=>[email protected]=>?B<
0
0
0W
.)'*'"')%(#%&'(#DEAFA>GHGIJHARI]AžJR^IAKALMAAAA
N%(&2""%"#(% "%DAFAOGHPQRSASPHIHRTUGAKALV
%)$% !"#$%&'(#NXYZAFA[R\GHA]P^T_GAO?`a
tt Et
³
µ¶
³
9Wµ¶
³
ᵦ
³
¸W·µ¶
013
´
pµ¶
'#2(04%208)09#4:1%56.4
%;6
)(<%094=6
#*>?4
#@$$1#>4!5A*-#B>$4&1#.3
&!49$0$#/)
%"#B&2!19+4=1
%$$2%24)!
$%-+ OP ,-./!0"#1$20%3&!45"6#.7
>1.7
A21>0&%4C#
4/?9
!D(&#
$!(E!&""#
'#(%G!
F&!J)$
) #!&$&*!E&$K#'
!$(L!#))!
*"#$)!
+")"
#$#%E)
I)G!
M+G&
'!%&H
G&%$!!)
%)%#)D%"#'#(%*#&!D+"#$N)&%#D%
XU
Y\[]^
VWSXQ
QRSTU
ZU
YXR
YZU
YUZ
[RU
013
"#$"%(&!#$'G
#&#%E!*$!b
&)%
)DEG%
*"b!
!a&D%!$!+$$G&
#+%%!
$$%D)!
OP Ia$!&!)#
$GG#%)D
(&#&%#$%
$
!
E
&
*
%
E
&
(
#
)%
&
!
#
'
!
D
%
E
G!
$
$
!
+
"
#
$
%
)
G&
%
H
I
)G!
(!"L#))!)G!&cEM*E$K$d#)D(&#E!E)De G"#E G+'!&G&%$! 037g23
h
ijklmnjkloi
!
)
%)%#)D%(#f!&#!a$!&%&%)#)%D!DE G#+"#$N)&%#D%
0p c&!#$%&!qrnsnktutvwunxnyznnnn
0p {#&$E #!&##q|nsn}tu~€n~uvu€‚ƒtnxn„…
0 †BAA-9>-4‡55-4A0943-//0>>14,9B6nsnˆ€‰t‚nŠ‹wŒtun‹wwn}uŽ€
—“
›’œ›’
0
c&!#$%&!qrnsnktutvwunxnz
”’“
_ `
´
Pppµ¶
´
··µ¶
´
µ¶
´
Ÿ·µ¶
´
pµ¶
˜—“
”™š
012345665037
6789
366349
‘’“
”•“–‘“
013
!"#&%$%E&*!b
(%&D%D''#!&$!#&#%)D
)D!')D
#$%&!b!
!DE*"$!a+DG&
% !$$#D+(%&#$$%)!&%#$%
OP ž#
$$G
!E&*%E&$(G
#)%&!E&G#
%&!#G%
'!D%&E!G!
$$!+%"!
#$%)G&%H
I
(!")D
+L#
!
G!
)&
!+D%'!&G&%$!!) 037g23
h
ijklmnjkloi
%)G!
)%#
%))!
(%&D)+
!(E#)D
f!ž&
&##E%)
#)
%&DL!#D))!
E G#
+#)D
"#$N%
))$
&%##
ª¬
­
ªª«ªª
0
0Ÿ
0p
0
°±
ªª«ªª
®®¯
ªª«ªª
²°®
²¬
®±°®¬ª
®³¬
®¬ª
 _
´
·ppµ¶
c&!#$%&!qrnsnktutvwunxnznnnn
#)"#!"#$%&!nsn €‰tun‹~¡‚¢t
{#&$E #!&##q|nsn}tu~€n~uvu€‚ƒtnxn„…
ž% #(%&D%'##*!&#&$£|_nsn¤~v‹nvŽ¥nŠ¦wŽv‹n§wun~uv̈n…©yyy
´
pµ¶
´
¸ppµ¶
´
µ¶
´
Ÿpµ¶
013
+!"%#$,%-!$
&$
$."
'$$'",&
)*$
#(&
%&'
($*%
%""$($##$& %$"#$
#-%'$-* /&"#%%(!"#$&*%$0
1
, !&'
(2%$"'--&
*$%#%3&#
(6%%$"
*%$'#
$&*
&$"
*"4
"'$%(4!-"##57&
$ &
bbc
89 037:23
;
<=>[email protected]=>?B<
hij jk
bdefg
bdefg
bbc
0CD
0D
0
0D
˜
9™š›
E"%#-"%""FGAHAIJKLMNOAOLKPKNQRJASATUAAAA
V!"""-%$AHAWLXXAYXLPJ
"&!"!"#$%AHAZN[JKA\L]QXJ
V%$!-&"!"#$%&"$AHA^_NXPAN]AMN[JKAJ[PJ]`Na]
˜
š›
˜
œ™š›
˜
™CCš›
˜
DCš›
elmjc
013
!"#$%$&$$"&'$'$"&"$$&' 6"#$%($##$& %$"#$
)*$
%"+
%(%*%
%(!'",#$%"&
*%$0
#+,-%%,!'(-2%
$!-#"(-*&
&
/.&
##%%*
%'"66%%4#-&6
#-$3
1
&*
*
3&#
#
5
#
!
!
%
(6%%$"
*%$'#
$&$"&'$'-*"4$#%"'$$&' 6"'$%(!"#7&
$ &
}
{|}
89 037:23
;
<=>[email protected]=>?B<
€
{
{~}
‚ƒ„|…‚†‡ˆ
 ‚ƒ„}…‚†‡‰}
€
013
!"#$%$&$$"&'$'$"#%&$($##$& %$"#$
1.#%&"!*$+ %.%(*%$ ',%"
#-%'$-* -%"!(!"#$&*%$0
1
, !&'
(2%$"'--&
(6%$%"
*%'$$# &
$&*
&$"
*".#*%%$Š%(‹4!"-#7#5&
0CD
0D
0
0D
0
E"%#-"%""FGAHAIJKLMNOAOLKPKNQRJASATUAAAA
V!"""-%$AHAWLXXAYXLPJ
"&!"!"#$%AHAZN[JKA\L]QXJ
q#' 6"#$%!"#$%&"$AHArNsJKPJKÀJPAtaKAu_NXPAN]AMN[JK
V%$!-&"!"#$%&"$"%#vGowwoAHA^_NXPAN]AMN[JKAJ[PJ]`Na]AtaKALKPxA
Uyzzz
89 037:23
;
<=>[email protected]=>?B<
012345665037
6789
366349
0
’“
’
Ž”Œ•–
Ž”Œ•–
ŒŒ
Ž‘Œ
—
no op
˜
C™š›
E"%#-"%""FGAHAIJKLMNOAOLKPKNQRJASATUAAAA
˜
š›
˜
9œCš›
˜
™CCš›
˜
š›
˜
DœCš›
ww wG
˜
9Cš›
˜
š›
13
!"#$%&'()$(*(#(&*+(%&,&-(.(''(*$#)(&'(
/!*%$0(%$!1$)2!'0(3'4(4.34.#0)($+-)&""
'!$-3$)%(
')()3.4,$()3#)0)
%&(,'
&-$(".%&$!"'("!*
6!!*0$
!*(
"#0$
*#0)(5
(*(&*+(4&)&%&,&-(.%&'7*#)(&+(
89 03723
:
;<=>[email protected]<=>A;
aef
a_b
cd
0
0
0
B)$&'()[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@
K&)'3##!&#$)&!#&[email protected]@[email protected]@[email protected]
&*!%!&!"#$%&'()$ [email protected]@[email protected][[email protected]\M]
•
9––—˜
•
9—˜
•
9™–—˜
•
–—˜
^_`
13
#$%'&('()$(*(#(&*+(%&,&-(#(*4!%$''&&3'(&'!#&#%!#L.(''(*$
89 #)!("&
/!*%$0(%$!1$)2!'0&3'(&'!#2&"'$2&'$)+)&!*L.#0)($+-)&""
'!$-3$)%(
')(34'(3j)
)%&,&-.(B&,$#-(*+'$3&)3L'(&
'!i3$$)##0)
%!#('
L$"$."%"&!!*
'(*#0)(5 03723
:
;<=>[email protected]<=>A;
6!!(*0$
(!*(
"#40$
*(&*+
&)&)%!
&,&-(3##(*
,l%,%3&%3&k#&%!)#*!
L.%&'.7,*
#)(&
+(
0 B)$&'()[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@
mpq
0 K&)'3##!&#$)&!#&[email protected]@[email protected]@[email protected]
0
&*!%!&!"#$%&'()$ [email protected]@[email protected][[email protected]\M]
mno
gh •
šš—˜
•
9—˜
•
9™–—˜
•
–—˜
rs
tnu
vwxypq
zno
13
L •
šš—˜
~€
ƒ„
‚
‡€
ˆ‰Š‹Œ†
13
!"#$%&'()$(*(#(&*+(%&,&-(&%'(.(''(*$#)(&'(
!!'!0
%$%$,'$))(2&
"0-&4"!(*
!
'0(&!3'('*
4(#40)
.3(45
.#0)($+-)&""
$"-3!*
)%$&1",$&)-2!
6!*0$
$)%(
!*(
"#0$)3.0&
,$3)'#0)
(3'
$("."!%*
(*(&*+(&%'(4&)&%&,&-(.%&'7*#)(&+(
89 03723
:
;<=>[email protected]<=>A;
0
0
0
Ž””
Ž
Ž’“
‘’“
B)$&'()[email protected]@[email protected]@[email protected]@@@
K&)'3##!&#$)&!#&[email protected]@[email protected]@[email protected]
&*!%!&!"#$%&'()$ [email protected]@[email protected][[email protected]\M]
Lh
•
š—˜
•9—˜
•
9™–—˜
•
–—˜
012345665037
6789
366349
!"#$%&'()$(*(#(&*+(-!+$'#(*4!%$''&&3'(&'!#&#%!#L.(''(*$#)(&. 89 '{!
(+$'!1$)2!'0&3'(&'!#2&"'$2&'$)+)&!*L.#0)($+-)&""
'!$-3$)%(
)("3#0$
4()3).B-!+%$&'3k&,&$)#*!
-'(3*+
3$('
#%!$#"L$""!*
.%&!'(*#0)(5 03723
:
;<=>[email protected]<=>A;
6!!*0$
{!+*(
$''!
)L$&3'(.&
,$)'!#i0)
(*(&*+(4&)&-!+$'#(*,l%,3%&#%!#L.%&'7*#)(&+(
B)$&'()$#(4%$'(#(*"*(+(4$)-!+$' [email protected]@[email protected]|[email protected]\M]@}[email protected] •
šš–—˜
0 OP
[email protected]@@@
~…†
0 K&)'3##!&#$)&!#&[email protected]@[email protected]@[email protected]
•
9™–—˜
0
&*!%!&!"#$%&'()$ [email protected]@[email protected][[email protected]\M]
•
–—˜
13
"('!%
"#$&%'&'(#')'"'%)*'$%+%,')"%!!'"'),'""%-%!&(%%.'(/'&&')#
CD 01$&/)!)$#2'$#,%!) 3#(4&2!-'1&%)*2'$#!-$%&#/"2('#*,(%!!
8)2#
&#,1#($-'1!("2#
$%+(%,9)&
'5##(-)"
",#)#
"-)$
$%%611.#<$
%&&(&'#1!/&$%=>
&')
"2(
1%&:!&(#(&;%+%#))#
"2#
('/7
+#("2('&#! 03723
E
FGHIJKGHILF
#!!)
')'%)*'-%(%$%+%,'#-'&(%,$#"')"%?%@-$%&%%1A#('!/$%&B)"('%*' 0M N(#%&'(#OKPKHQRQSTRKUKVVKKKK
0WM X%(&1""%"#(% "%OYKPKZQR[\]^K^[RSR]_`QKUKab
npl
0 %)$% !"#$%&'(#9XcKPKd]eQRKf[g_hQKdiZj
•
–D—˜
•
MD—˜
•
—˜
•
W—˜
onl
ml
kl
nol
M 13
r2'
!"4#
#$%(&',(1#$'
)'
''*#
'""*%,%(*%!!)"%!!'/'&&')#"('%&'
&/)
"'3#%
(/)*
"2(
&#1(*'1"2#5#)"%!&(#(/$%&')"2('7
8)2#,#$ !"2#(9)&#(-1&:/+#("2('&#!#!!)
')'%)*'*1"2%#-'&(%*'/$%&B)"('%*'
MCD 03723
E
FGHIJKGHILF
st xy
ut
wwt
0WM
0
q •
W—˜
X%(&1""%"#(% "%OYKPKZQR[\]^K^[RSR]_`QKUKabKKKK
%)$% !"#$%&'(#9XcKPKd]eQRKf[g_hQKdiZj
•
—˜
•
W—˜
vtt
13
012345665037
6789
366349
!"#$%&'(#')'"'%)*'*'""%%*)"%!!'"')*#+%&'(#/'&&')#"('%&'
01$&/) 3#(4&2*+#(&#(/"2('#*,(%!!
8)2#
&#,1#($*'1!""2#
(59)&
#)"#%(!-&(1#&(:%+#&"9!
)+#&(#!$#$#1((//+$%#(&"'2(
)'"&
2('#7
2#
#*!'!)
')'%)*'*1"2%#-'&(%*'"')*#!+%*'(/$%&B)"('!%
CD 03723
E
FGHIJKGHILF
‚ƒ †ƒ
„ƒ
‡‡ƒ
…ƒƒ
13
!"#$%&'(#')'"'%)*'*'""%#!&#()'/'&&')#"('%&'
83
(13(#%($//"$2(
,'(7
%!!
&&#(#)%
1($!*2'
'14#
"2#
%&''#
)"*2(
8')2#
,
#
$
!
"
2#
(
N1
.
1
&
:
/
+
#
(
"
2(
'
&
!#
)'%)*'*1"2%#3&#('(/$%&B)"('#%
*'!!)
0WM X%(&1""%"#(% "%OYKPKZQR[\]^K^[RSR]_`QKUKabKKKK
0 %)$% !"#$%&'(#9XcKPKd]eQRKf[g_hQKdiZj
0M {&*#+%&'(# !"#$%&'(#)"%!!'KPK|]}QRSQRK~QSKTRK€]hSK]gK\]eQR
CD 03723
E
FGHIJKGHILF
0
0
Œ
ˆ‰Š
‹‹
ŠŽ
Ž”Ž
‘’“
ŽŽ
ŠŽ
zY
•
—˜
X%(&1""%"#(% "%OYKPKZQR[\]^K^[RSR]_`QKUKabKKKK
%)$% !"#$%&'(#9XcKPKd]eQRKf[g_hQKdiZj
•
—˜
•
W—˜
•
—˜
•
DW—˜
•
—˜
•
W—˜
13
!!"
%%2&1"#%!#'&(%)"*+)#)(*)+!,#$)-&"*+),#$%%)**"#%&&!$+&%"#)#.)((&/&)#0#
1
22134
56#1$7
89:)+#%;'!#:&*9#)<*)+!"#'&<)+,#:&*9#$&-)+*)+,#.)<&/)#"!$#"!*&&')(*!)#9"!$#
=
>1?4
[email protected]#$5>6
B#6"7-=)=%#'&*&C);+,#&!-)+();+,#.)<&/),#$;%9)**)#0#"&*!#%9+'D
!!)
)#$14
;%A9)
E67F=4=2734G2HG3>4B4IG=5>46J=24II46K5>I7F5>[email protected]@
5>6124=N4==G3
;'!"
%9"
!#A'
5GIG3A
6G51#[email protected])I#7$2O;3
56#1%7
1!'"!$#)<*)+&+,#$)(-&"$+,#.)<,#'"!C#$)#$;%9"#
PQ 03723
R
STUVWXTUVYS
¨
suu©ª
0 Z762F55G75467G57[\X]X^_`abcdXda`ècfg_XhXijXXXX
0 N73GIG7G=54I72164NJZkX]Xlcm_`Xnaofp_Xlq^r
0stu KFvv1621=7IG=543AGv467=27A155G7X]XSnwx_`Xyz{XaofXfwxo{Xnww|
¨
©ª
¨
u©ª
¨
suu©ª
†‡ˆ‰€~~~
†Š‹‰€Œ~~
~~
}~
}~
~~
€„~…~
€‚ƒ
Ž 13
[email protected]
H24637IB72>[email protected]>614AB67==
NG
2G4BF46Iv’1F7334
6B73G
G31=G56>4
[email protected]”1v3
5>6
HG
@1M5‘
466157
>61A2
N13>4
3173A1B7–4
6742466G1“F
[email protected]•O3
1 4=N4==G3
ŽPQ 03723
R
STUVWXTUVYS
ž
0su
0
0
Ÿ ¡
š›œ
¢¡
Ÿ¡¡
Ÿ¡ž§Ÿ¤ž
Ÿ£¤¥¦
¤žž
Ÿœž
“6472164[—X]XU_`_ew`XhX˜™XXXX
Z762F55G75467G57[\X]X^_`abcdXda`ècfg_XhXij
N73GIG7G=54I72164NJZkX]Xlcm_`Xnaofp_Xlq^r
 ¨
t«©ª
¨
tt©ª
¨
©ª
¨
u©ª
012345665037
6789
366349
}~~
13
Å
TÆÇÈ
!"#$%&!'(##'!$!&)%'%)'*!+"!'!',% !$$#'-'%$$%)!'&%.#$%
ST /0123456751839:;<=18>=?2312354>854>@89<[email protected]>[email protected]@
$
C
!
D
&
'
E
%
D
&
'
+
#
C
)%
&
!
'
#
(
!
'
*
!
F
+
"
!
'
!
$
'
,
%
D
G!
$
$
!
'
'
"
#
$
%
)'
G&
%
.H
/[email protected]:K;:1L=1M54>735:@2:4>NB865:[email protected] 03723
U
VWXYZ[WXY\V
[email protected]@=4
%)%.#),%'+#P!&#'!F$!&%&'%)'*!F%'Q'.#)C%',!',D G#'-'"#$R)'&%.#,%
0]^ J3251932_`a[b[Xcdcefd[g[hi[[[[
—˜
0
j531:BB=5B235=B5_k[b[lcdmnop[pmdedoqrc[g[st
–Œ
0 [email protected]v[b[woxcd[ymzq{c[w|l}
”•“
0]~~ =1>[email protected][email protected]@9[b[€ocdecd[‚ce[ƒfd[„…o{e[oz[noxcd
˜Ž
0]]~ †DEE%&$%'‡%'E!&',% !$$#[b[ˆoxcq[‚yf‰cd[yffŠ
ŽŽ
‹ŒŒ
ŽŒ‹Œ
‹‘’
“Œ
T 13
›9BB2115;[email protected][email protected]:;;93195:39A911942B39519
Ij
4>
118
AB183
9:2
>[email protected][email protected]œ
›9
::B85
82
191;[email protected];89
9:<2
[email protected]<=
4=
585
=3<5
[email protected]:@?:4
2;B;AB93?9321B382
951
:
3
5
@
2
=
1
4>
B
83
2
@
O2
=4>9
›:B85;[email protected][email protected];9312:356A651ž4
[email protected]@5
TST 03723
U
VWXYZ[WXY\V
0]]~
©ª«
†DEE%&$%'‡%'E!&',% !$$#[b[ˆoxcq[‚yf‰cd[yffŠ[[[[
012345665037
6789
366349
^ST 03723
U
VWXYZ[WXY\V
0^ J3251932_²[b[Xcdcefd[g[·¸[[[[
0^] O54=6=53:7=42119Oujv[b[\m¹[ymzq{c[w|l}
ºº»
ºº»
¾¿À
ÁºÃÄ
Å
ÉÉÇÈ
¬«
^ 13
¼º½
`™ š
Å
ÉÇÈ
Ÿ ¡J¢¡ ¢JNvju£/¤¤J¥JvŸJ£/J›J£¦¥kš`aAkš`™
Ÿ NJ§/¦¨¡J¢¡/j OvŸ/I v¦MJ£¦¥kš`aAkš`™ ­®¬
¯°±
£:
B³0:253KA32B>83
>952
A9>119742
j9
677>==42
42
<51111292535:=
395œ
@[email protected]
£9
K
3
9
=
>
2
A
6
5
=
1
9
4
B
83
[email protected]@238584K´[email protected]@@[email protected]@@=4
µ3=K95:5K3¶5A651ž4B395>9
Å
ÉÉÇÈ
Å
ÇÈ
Å
^ÇÈ
Å
ÇÈ
Å
ÉÉÇÈ
²` k
Å
ÇÈ
ÅÆ~ÇÈ
Å
^ÇÈ
012234565789
31
&'(31)3
3)645012234
4;4);324
!"#!$%
*+,-+./0102+0 !"$3"4"5
78!$9:"4"5
< !"3"=$#
31
'(!!)#
*"
"#!*
& "#
'#%#$$!(%%#
''%
+"#, %#$'-"".#$%"!(/
0#
"*"
#.#!$$-%4#"
!(
%#'2#''"
3*1#"#
!
567 9324893:;:<=>[email protected]=>?B<
966
C
WX
:€
‚
& "1#D"#E-%FE%''#FE!,-%,# !!AGAHAIJKLMIANAHA :C‚
KOMAPQRSANAHAIJKLMAJTULKIAILVAAAA
YZX
Y[X
Y\]
6 31
'(!!)#
*"
"#!*
& "#
'#%#$$!(%%#
''%
+0#
"
#
,
%
#
$
'
"
"
.
#
$
%
1#"*##!$-#!(%#'2#"
''!(
"/
3* "#".$%4"!
6567 9324893:;:<=>[email protected]=>?B<
966
C
_`
^ E^
:6ƒ‚
& "1#D"#E-%FE%''#FE!,-%,# !!AGAHAIJKLMIANAHA :C‚
KOMAPQRSANAHAIJKLMAJTULKIAILVAAAA
cd`
cde
ab`
f 31
!!" #$%%"#!%
& "#'( )#*'#%$!(#*''
+"#, %#$'-"".#$%"!(/
0#
"*"
#.#!$$-%4#"
!(
%#'2#''"
3*1#"#
!
f567 9324893:;:<=>[email protected]=>?B<
966
C
jm
g g
:fƒ
‚
& "1#D"#E-%FE%''#FE!,-%,# !!AGAHAIJKLMIANAHA :C‚
KOMAPQRSANAHAIJKLMAJTULKIAILVAAAA
hhn
hkl
hij
012234
561789
31
!!" #$%%"#!%
&+"
"#,'(%#)#
*'#"
%$!(
#
'' /
#%
$#'*2#
%"
0#1##"
*#$'#!-"
$-#.!(
''!(
"
3* "#".$%4"!
567 9324893:;:<=>[email protected]=>?B<
966
C
op
^
:6‚
& "1#D"#E-%FE%''#FE!,-%,# !!AGAHAIJKLMIANAHA :C‚
KOMAPQRSANAHAIJKLMAJTULKIAILVAAAA
quv
qrp
str
6 31
!!" #$%%"#!%
&+"
"#
'#"
%$.!(
#
'!'(/
#"
,*'(%#)#
$'#!-*"
#%
$#'*2#
%"
0#
1
#
#
$
#
!
(
'
3* "#".$%4"! '"
6567 9324893:;:<=>[email protected]=>?B<
966
C
wx
|~}
yzx
{|}
:67
‚
& "1#D"#E-%FE%''#FE!,-%,# !!AGAHAIJKLMIANAHA :C‚
KOMAPQRSANAHAIJKLMAJTULKIAILVAAAA
31
'(!!)#
*"
"#!*
& "#
'#%#$$!(%%#
''%
+"#, %#$'-"".#$%"!(/
0#
"*"
#.#!$$-%4#"
!(
%#'2#''"
3*1#"#
!
€:‚ƒ
567 9324893:;:<=>[email protected]=>?B<
966
6
Z[
& "1#C"#D-%ED%''#ED!,-%,# !!AFAGAHIJKLHAMAGA €:
‚ƒ
JNLAOPQRAMAGAHIJKLAISTKJHAHKUAAAA
VWX
VXY
6 31
+0(%)#
#%% !!#
$%%"#'!%
+"#,*%'#$#%*$]#!%(
', .*.!'(#
$%"!(/
0!
()
*
$
#
!
(
%
#
'
2#
''"
3* "##!%".$%4"!
\ D
€:
‚ƒ
6567 9324893:;:<=>[email protected]=>?B<
966
6
^^
& "1#C"#D-%ED%''#ED!,-%,# !!AFAGAHIJKLHAMAGA €:
‚ƒ
JNLAOPQRAMAGAHIJKLAISTKJHAHKUAAAA
bca
_`a
66 31
+0(%)#
*#%%'#%$!(
!!#
$%%*"#
!%
'
'
+"#, %#$*]#%', . .!(#$%"!(/
0!
$.-#!(
#'!2#
''"
3*()
"#
#!%*"
$%
%4"
d e
€:‚ƒ
66567 9324893:;:<=>[email protected]=>?B<
966
6
fg
& "1#C"#D-%ED%''#ED!,-%,# !!AFAGAHIJKLHAMAGA €:
‚ƒ
JNLAOPQRAMAGAHIJKLAISTKJHAHKUAAAA
hig
igg
"
"
!!.*#',(,)#
*,',##%"
#(
#$#
%%"#
!''%
k
$
!
*
+"#, %#$'-"".#, . .!(#$%"!(/
l.
(*#*C#.
"!#"
$-#!(%#'2#''"
3*'!"#
$km
%4"
567 2no0+p00qrpsptrq&2
un002notkv&wxp00&2
|{{
yz{
}{ ~}{
j\ €:„
‚ƒ
}~{
012234
561789
31
31
!! """"#$##%&&$#!&
'$$ ()#*+ ,#)*#&%!+#)**
-0(
$
")&##%*1(.
$
$
%#.#"!(+
&
(#!+#
*%*$
&$!+/
*!#+
'2
$(#$
*3#
4) $# )#%&5$!
zR{[|}
678 39:;-<;;=><?<@>=A3
B9;;39:@'CADE<;;A3
F
F
GHI
HHI
GGI
GJI JKI
7 31
!!$ # ""%&&$#!&
A-$
$#
"*+&#,#
.)$
*#$
&(()##%(!+
#
)*(*!+#%&$!+/
#
%
*
)
#
"
(
'2$##%O!+%.#!+&#*3#**$
4) $#$( )#%&5$!
977
[
A $O#1$#M.&\M&**#\M!".&"# !!Y]Y^Y_`abc_YdY^Y zR[|}
aecYfghiYdY^Y_`abcỲjkba_Y_blYYYY
mor
mqo
7678 9324PQ3RSRTUVWXYUVWZT
LMN L
zR78
|}
mmo mop
mno
31
012234
561789
*+!!,#
)$
&&#
$#!)
A $#
*#&#&&""#%%!+
**&
-'2
$
#
"
&
#
%
*
.
$
$
(
#
&
"
#
"
(
$##%O!+%.#!+&#*3#**$ (!+#%&$!+/
4) $#$(&"%&5$!
678 9324PQ3RSRTUVWXYUVWZT
977
[
ttv
tvy
wxv
tvw
tuv
s
zR[|}
A $O#1$#M.&\M&**#\M!".&"# !!Y]Y^Y_`abc_YdY^Y zR[|}
aecYfghiYdY^Y_`abcỲjkba_Y_blYYYY
31
!!""#"" !$#%#"!&'())!*+,-
. !#"/##00#12$#%#"0&'(!$0*
37
4"
18#"5"7
"!)!9"5""6:2"$#5$%5!"
0:00"0#$"/!
!0&'
(
!4;$"0<*+
,-
&'(*+,-
3"$/"" ! #"+05"!02$#%#"0&'(!)0*+,-
IJF
"0""$!15$0!"$!#=$%"
"">15$/0!#"
?,@A.'(3ABBC
?,@A.'(3CADA
KLM
NO
GHF
HF
EF
012234
561789
5313
"(!/"
$"0'
%#+"
&)*
'$'"&%%'
'(%"
"+)*
+""'
$$"#%'
,--!"".#%#
$!"#%
/
1"(($"
(#'#". /'.-"%# "#)*+-!$"%/"2
%$"#''3
'()*
5'
.6"('#'
#.,/%#
'#"
"%#
&)*
'#.&%#
+4'$!./
-"$
!7%
+(-(!$%
7%"#"
YZZ
89: 9324;<3=>[email protected]@ABE?
=¡¢
99
F- "$"%#&'(.&&"$"#" !DGDBHIJKDLMNOPDQHRDQHRDSTHUPRDNRVDDDD
=9…
¡¢
]X\
[XZ
WX
9 5313
!"#" !$"%#"&'$'&'(%"#")**+"$$"%'"$"
,--".%#(/"0'+)*"%%'$!"%+/"'#1((
".,/'%#
."
-%$
"%#
".%#
#)*
$"%
/
(.(#''#
'3)*
+4+'-!/
"$
'("2
5'((!%
6"#'#. /'#"%#"#'&'#&$!.-!7%)*+-$7%"#"
^__
989: 9324;<3=>[email protected]@ABE?
=9…¡¢
99
F- "$"%#&'(.&&"$"#" !DGDBHIJKDLMNOPDQHRDQHRDSTHUPRDNRVDDDD
=9…
¡¢
cab
ba_
`a
99 5313
e!
"6l"mi&n'olp1nqrlmsh
!"to
$"%#
+"x$v$jp
"%'
$"klznvmm
gh%f
ijk
nuv"nwl
oluly"sn
hwo
F
{
.
'
#
'
(
.
&
&
"
$
&
"
.
1
(
#
'
#
"
.
/'
"
%#'+(-5'
!$"%%/"2
|'
/
F-($}#'.%
'f.f'~6"
&.('1
6".#%#
'#+.4'/
'#""$
%#"+-($(7!%
"#"
9989: d =9£¡¢
€‚
ƒ„
… 5313
ˆn
qhlk"h.y%#
yqvl(v/"
lmh0'
‰Š‹+‹hŒl
‹hjk
hŒlr"o%%'
nlmjh$k!"h%
lŽ
lh"‹‹'
hjo
'v!-y!y%
)*
+lu/
#ly1nhwv
((‹h
(
#
'
#
"
.
/'
#
'
&
f
"
%#
"
%#
"
#
)*
+
!
$
"
%
/
"
2
)*&.%#
'(5'
.6"('#'
#.'
/''#%"
"%#%$
"#''$'3/"
+$4!'.-/!"7$
%)*
+-($(7!%
%"#"
‘’“
“”•
…89: 9324;<3=>[email protected]@ABE?
99
F- "$"%#&'(.&&"$"#" !DGDBHIJKDLMNOPDQHRDQHRDSTHUPRDNRVDDDD
012234
561789
ˆn
vyyqhlk"h.y%#
yqvl(v/"
lmh‰Š‹+‹hŒl
‹hjkhŒlr"o%%'
nlmjhkhlŽ
ulh‹‹hjo
'
+l/
#l1y/
nh"(wv
( ‹h
!-(!%
#'#". /'
#'0'
&-f"%#)*
"%# "$!"#%
)*
+-"!'
$"%
2
)*&.%#
'(5'
.6"('#'
#.'
/''#%"
"%#%$
"#''$'3/"
+$4!'.-/!"7$
%)*
+-($(7!%
%"#"
›œ
=9…
¡¢
—–•
5313
˜™š
d† ‡
=¡¢
89: 9324;<3=>[email protected]@ABE?
† d
=…¡¢
99
F- "$"%#&'(.&&"$"#" !DGDBHIJKDLMNOPDQHRDQHRDSTHUPRDNRVDDDD
Ÿž
=9…
¡¢
5313
!+
$)*
%&%((%
$%'&((
!+)*
&&!(%
,--'"#!%'."#/%
.+%
0''&
'!%! #.%#-1!)*+-&(.1
3)*
%.
%'4%
''!(
#5'%!%
!#,.(!
#!(&
!%!%2
$)*
%!#(!
$"#!&#&-'.
6+(
+-&&
6(
UU
789 9324:;3<=<>[email protected][email protected]>
98
E-"#!$%'#$$ &! CFC>GHIJKCLMINKCOPJCOPJCQRPSKJCIJTCCCC
VWX
UU
—<˜™š
—<8›
™š
WUYWU
Z 5313
! "#!$%&%$%'( ! )*+&&(%&
,
'.#
/%+-
(
%
!01
''
-'-!'"%#!#%.%
)*
1((%
!&)*
++-.
&(
.
#'%,(! (&%2)*#(!"#!&'.+3%.&%'4%''(
5!%!#.#!! !%$%!$&#-6()*+-&6(!
]]
Z789 9324:;3<=<>[email protected][email protected]>
[ \
—<˜Z
™š
98
E-"#!$%'#$$ &! CFC>GHIJKCLMINKCOPJCOPJCQRPSKJCIJTCCCC
^_`
—<8›
™š
_]a_]
]]
Z9 5313
c
(d5$%0rj
"#!+uh&vm
&(%kwpi
&
ef
E-g"h#i%jk!lg%i'j#km$i$nokl&pq
$ #i0shitk
'!%! j#ks.%
qtj
1x+ky-ih&ll(.1
z%
'.
4%
(!
E-'&{!%#(
%d#d%|5
$#'%0
5"!#%!!#&.
#+3!%!.+&
-%&6'(
''
Z9789 b \
—<˜
™š
}~~
€
}~~
5313
„i
nqk'x"q#wwn%hk'h.klq/%
…†‡‡+qˆkf
gh)*
xiqˆko((%
jiklvq
qk+‰Š
kskq%
‡‡q!vj
‹%h-ww(
&x(
.
0kwiq''th‡q
'
!
%
!
#
.%
!
%
$
d
(!
1
!
)*
+
&
(
1
#'%Œ%%( (&%2)*"#!&'.+3%..&
%'4%''(
5!%!#.#!! !%&%. $&#-6()*+-&6(!


Ž
789 9324:;3<=<>[email protected][email protected]>
‚ ƒ
—<˜˜™š
98
E-"#!$%'#$$ &! CFC>GHIJKCLMINKCOPJCOPJCQRPSKJCIJTCCCC
—<8›
™š
ŽŽ
012234
561789
9 5313
„i
hwwnqk'x"q#wwn%hk'h.klq/%
…†‡‡qˆkf
gh)*
xiqˆkojiklvq
xqk+‰Š
kskq%
‡‡q!vj
kwiq''th‡q
‹%
+.
-'(
!%! #.%!%$-+d(!
1((%
&!(
)*
-&(
0.
1
#'%Œ%%( (&%2)*"#!&'.+3%.&%'4%''(
5!%!#.#!! !%&%. $&#-6()*+-&6(!
‘‘
‘‘
’“”
9789 9324:;3<=<>[email protected][email protected]>
b —<˜›™š
98
E-"#!$%'#$$ &! CFC>GHIJKCLMINKCOPJCOPJCQRPSKJCIJTCCCC
•‘–•‘
—<8›
™š
5313
"8
##$:%;<
!%&=2
'>(;2
&)7'
*!#@;
!
+
!,[email protected]!<8
''56;>
!#</2
0%
123456327!89
?=9
AB
6"<882
?'C>7::
D<2?2?<E6;[email protected]<[email protected]@<[email protected]>766<>[email protected]<86;><H
I<
737E:[email protected]:<@329J
9
372>[email protected]
5G25>637;>
@
M2?:<:98
N<J6947C?><7E>:[email protected]
?E69;7
[email protected]
26<28
E37L
69AB
O8AB
@O<8
6>2<:7
®UQ§§°̄
PQR 9324ST3UVUWXYZ[\XYZ]W
9QQ
^ [email protected]@<>2J<>@[email protected]_3̀abacdefgahijagfklmdeiganambo\\\\
9Q
p<[email protected]:6;9<2429877>@q1EJ9<89\r\Wstuvw\xyt\zt{|\W}~y€
Ž‘
p‚Nƒ„…††N‡DN†K†K_ˆM̀
‰ ƒ†Š‰K†‡N‹ˆ‰N‡L…ˆK†N_ˆM̀
Œ
5313
!"##$%!%&'(&)'*!#!+"!,-!.!'' !#/0%'
123456327898:;<=2>;[email protected];AB6<[email protected]<856;><2?C>7::
DI<
<2
<E69;2
@@<9
[email protected]@
7G2263>2736268
<>?L
AB
<H
J4C>7?E2:[email protected]
737E:[email protected]<:82
@2
IE
[email protected]><68
;>6<;>
@
2:M2::98
N<697?<>?2?E6;[email protected]<39J97C326<87>@[email protected]><7?<
9QQ
^ [email protected]@<>2J<>@[email protected]_3̀abacdefgahijagfklmdeiganambo\\\\
9Q
p<[email protected]:6;9<2429877>@q1EJ9<89\r\Wstuvw\xyt\zt{|\W}~y€
p‚Nƒ„…††N‡DN†K†K_ˆM̀
‰ ƒ†Š‰K†‡N‹ˆ‰N‡L…ˆK†N_ˆM̀
”•
Q 5313
!"##$%!%&'(&)'*!#!+"!,-!.!'' !#/0%'
123456327898:;<=2>;[email protected];AB6<[email protected]<856;><2?C>7::
DI<
<2?2?<E69;2
@@<9
[email protected]>2736268
<>?AB
[email protected]><68
6;>
<H
7377EE:[email protected]@<:<82
@329J
@
M2?:<:98
N<J6947C?><7E>:[email protected]
?E6;7
[email protected]
26<87>@96E37L
69AB
O8AB
537;>
@O<8
6>2<:7
p‚Nƒ„…††N‡DN†K†K›ˆM̀
‰ ƒ†Š‰K†‡N‹ˆ‰N‡L…ˆK†N›ˆM̀
5313
012234
561789
!"##$%!%&'(&)'*!#!+"!,-!.!'' !#/0%'
12
3456327?89
=2
[email protected]@<=9
565;>
?6;>
C>7<:H
:
D<2
28
?<E:;<
6;2
7>[email protected];2
<82
[email protected];
[email protected]
7G266<882
>7666<@>9<?8
AB
37<[email protected]
<8
I<
J
4
C
>
7
E
:
2
[email protected]
9
7
3
:
F
:
@
2
9
@
IE
2
3
2
3
2
8
L
AB
5
G
2
>
6
;>
<
@
2
M2?:<:98
N<697?<>?2?E6;[email protected]<39J97C326<87>@[email protected]><:7
9QQ
^ [email protected]@<>2J<>@[email protected]_3̀abacdefgahijagfklmdeiganambo\\\\
9Q
p<[email protected]:6;9<2429877>@q1EJ9<89\r\Wstuvw\xyt\zt{|\W}~y€
p‚Nƒ„…††N‡DN†K†K_ˆM̀
‰ ƒ†Š‰K†‡N‹ˆ‰N‡L…ˆK†N_ˆM̀
¤¥¦
§ 5313
"8
##$%!%&=2
'(&)7'
*!#@;
!+
"!,[email protected]!<8
''56;>
!#/0%
12
3456327?!89
?6';>
C>7<:H
:
D<2
2?<E:;<
6;27>[email protected];2
<[email protected]@<=9
[email protected]
7G266<882
>766<>?AB
537<[email protected]
<8
I<J4C>7E:[email protected]:F:@[email protected]>6;><@2:M2::98
N<697?<>?2?E6;[email protected]<39J97C326<87>@[email protected]><7?<
9QQ
^ [email protected]@<>2J<>@[email protected]_3̀abacdefgahijagfklmdeiganambo\\\\
9Q
p<[email protected]:6;9<2429877>@q1EJ9<89\r\Wstuvw\xyt\zt{|\W}~y€
«¬­
®
°̄
®U
°̄
“ š¨
®U±^§°̄
§PQR 9324ST3UVUWXYZ[\XYZ]W
«¬­
®
°̄
®U
°̄
š ®UQ°̄
PQR 9324ST3UVUWXYZ[\XYZ]W
¤¥¦
©ª
9QQ
Q [email protected]@<>2J<>@[email protected]›3̀abacdefgahijagfklmdeigaœambo\\\\
9Q
p<[email protected]:6;9<2429877>@q1EJ9<89\r\Wstuvw\xyt\zt{|\W}~y€
ž
®
°̄
®U
°̄
š “›
®U§R°̄
QPQR 9324ST3UVUWXYZ[\XYZ]W
Ÿ ¡¡
¢£
’“
®U±§°̄
PQR 9324ST3UVUWXYZ[\XYZ]W
–—˜™
®U
°̄
®U
°̄
p‚Nƒ„…††N‡DN†K†K_ˆM̀
‰ ƒ†Š‰K†‡N‹ˆ‰N‡L…ˆK†N_ˆM̀
®
°̄
®U
°̄
5313
$:
%%&<'=>
#'(?4
)@*=4
(+"9!)
,#%B=
!#
-!
#./8#B0;#>:
))7!"
#%>14
2'
3456785!"
49#:;
A"?;
CD
8$>::4
[email protected]
A)[email protected]<<
F>4A4A>G8=49GB>:4BB>H9:[email protected]>@ACD759;B>:[email protected]>J
K>L8;[email protected]>[email protected]<A44M:B
959G<HB<>B54;L
;
[email protected];8:
[email protected][email protected]
B
O4A<><;:
P>
AG8;=9
;9EB5KG
48>4:
G59N
8;CD
Q:CD
BQ>:
[email protected]><9
RST 9324UV3WXWYZ[\]^Z[\_Y
9SS
S P;AGBB>@4L>@B9B95̀abacdefgahijagfklmdeiganambo^^^^
9S
p q>LL;9I;B;9<8=;>464;:[email protected];>:;^s^Ytuvwx^yzu^{u|}^Y~€z€

Ž
®W°̄
q‚ƒP„…†‡‡‚PˆF‚P‡M‡M‰Ò
Š „‡‹ŠM‡ˆPŒ‰‚ŠPˆN†‰M‡‚P‰Ò

5313
!"#$%%&'#'()*(+"!)",#%!#-!$#./#0#))!"#%12')
34
5678549A:;
?4
9ABB>?;
CD
8>[email protected];>A:
[email protected]
[email protected]
[email protected]><J
<
FK>
>4
4<4:
AM:B
>G<=>
8;=4
[email protected]<HB=4
><:4
H9BB=
:B
9I4488>5::4
@495848:
CD
59I>;4B4
>8:
L
6
E
@
9
G
9
B
4
;
KG
N
CD
7
@
[email protected]
>
B
4
O4A<><;:
P>8;9A>@A4AG8=99GB>5;L;9E548>:[email protected];8G598;Q:CD759BQ:[email protected]><9
‘
®W±²p°̄
RST 9324UV3WXWYZ[\]^Z[\_Y
9SS
p P;AGBB>@4L>@B9B9’5̀abacdefgahijagfklmdeiga“ambo^^^^
9S
p q>LL;9I;B;9<8=;>464;:[email protected];>:;^s^Ytuvwx^yzu^{u|}^Y~€z€
—˜–
q‚ƒP„…†‡‡‚PˆF‚P‡M‡M’‰Ò
Š „‡‹ŠM‡ˆPŒ‰‚ŠPˆN†‰M‡‚P’‰Ò
”•–
®p
°̄
®W
°̄
®Wp
°̄
®WW
°̄
˜™
T 5313
56785!"
#$:
%%&'#'(?4
)*(+"9!)
",#%B=
!#-!
$#./8#B0;#>:
))7!"
#%12'
[email protected]
A8)[email protected]
[email protected]><J
<
F34
>449A:;
4A>G<=>
[email protected]=4
>:4ABB>?;
H9:BCD
9I488>::4
@988>@ACD
59>;B4
>:
K>[email protected]<4M:B;95<H<B4;BKG45454:[email protected][email protected]>B4<O4<<;:
P>8;9A>@A4AG8=99GB>5;L;9E548>:[email protected];8G598;Q:CD759BQ:[email protected]>9A>
TRST 9324UV3WXWYZ[\]^Z[\_Y
9SS
p P;AGBB>@4L>@B9B9’5̀abacdefgahijagfklmdeiga“ambo^^^^
9S
p q>LL;9I;B;9<8=;>464;:[email protected];>:;^s^Ytuvwx^yzu^{u|}^Y~€z€
žŸ œ
¥¨©
!"#$%%&'#'()*(+"!)",#%!#-!$#./#0#2'))-)!"
345678549:;:<=>[email protected]=49A?;B=CD8>::48B;>:79BB<B>:4
FK>
>4A4A>G8;=4
BB>;
H9:[email protected]:
>@ACD
779
BB<B<B>B>:4
9599GG<HBB><>:4
B54;L
9
P>L8;[email protected]>[email protected]<A44M:B
AG8=9
;9EB5KG
48>:[email protected];8G59N
8;CD
Q:CD
7B9
BB:4
<B>:4
P;AGBB>@4L>@B9B9’5̀abacdefgahijagfklmdeiga“ambo^^^^
q‚ƒP„…†‡‡‚PˆF‚P‡M‡M’‰Ò
Š „‡‹ŠM‡ˆPŒ‰‚ŠPˆN†‰M‡‚P’‰Ò
§¦¦
S
RpT E;9:8>`?=;B4
«¬­ª
ªª
› š
®WSS
°̄
SpRST 9324UV3WXWYZ[\]^Z[\_Y
9SS
p
®Wp
°̄
®WW
°̄
®Wp
°̄
š’ ‘’
®W±°̄
012234
561789
!"#$%%&'#'()*(+"!)",#%!#-!$#./,#'#*'1")"#0#))!"#%12')
‚@
;4:B9EA544A<>4G5687=4
8549G
:;:
?9
558<@=>
?4
@A=4
9A75?;
BB=
CD
8>>::4
8B;>:[email protected]>[email protected]<<
FŠ9
>4
@
9
5
9
I
4
9
8
8
>
@
CD
9
;
>
:
8
[email protected]
J
:A7K>[email protected]<4M:B;95<H<B4;BKG45454:[email protected][email protected]>B4<O4<<;:
P>8;9A>@A4AG8=99GB>5;L;9E548>:[email protected];8G598;Q:CD£[email protected]¤759BQ:[email protected]>9A>
S
5313
q‚ƒP„…†‡‡‚PˆF‚P‡M‡M’‰Ò
Š „‡‹ŠM‡ˆPŒ‰‚ŠPˆN†‰M‡‚P’‰Ò
¡¢ Sp 5313
¥¦¦
š‘ ›‘
®W±²p°̄
5313
%:
&&'<(=>
$()?4
*@+=4
),#9"*
-$&B=
"$
."
$/08$B1;$>2(
.*B"#
3456!785"#
49$:;
A#?;
CD
8%>::4
:7**9
B<B>:4
E>4A4A>F8=49FB>:4BB>G9:[email protected]>@ACD79BB<B>:4
I>
J
6
K
@
9
F
<
4
L:B
;
9
5
<
G
<
B
4
;
B
IF
4
5
4
5
4
:
M
CD
7
9
B<B>BB:4
N>8;9A>@A4AF8=99FB>5;J;9K548>:[email protected];8F598;O:CD7B9
<B>:4
PQR K;9:8>S?=;B4
jklmn
UVT
TT
UVT
R 5313
Y>
4<B?4
[email protected]:>
8B>=
:
<844<5<9B<>[email protected];
@FZK;;:
:4BAB4>H5;98H499J:A
;4A6;>;>:
88<;9=4
;>@;7:>
Z7BB9
B<B>:4 RPQR K;9:8>S?=;B4
[F8BA8;>9>[email protected]<=>
@?;
<B;
9;:5
B9?9
9
<B>B:4
Y>
F
8
=4
J
>
F
@
F
<
9
4
4
Z
B
4
@
:4
9
H
4
8
;
B
;
4
F
@
@
>
K
;
:4
B
5
9
H
4
J
;
4
A
<
7
9
B
B
<
B
>
:4
\F
@4JYF
@>
F:A:>
_9
9<<:A
[email protected]>=9
<bA
B9=579BB<B>:4
YF]4
8=9
[email protected]<8F=4
<>;
4ZBB4^;
@:><88=4
>:
=:
@;6>6`[email protected]`
9J]4
;4<97F9
BB<4B5><:4
fee
cde
hie
ddee
dee
ce
gee
012234
561789
gee
dee
WX
jklRQQQmn
384012234
./01231452
!"6"1#78#
#312$:;<<
%2!>8
&?#92
''@A
#%%2B!-%CC1
!&B%?!8-C2
#D()
*-!51
''!F&
,/0129255=
2B9E
2/E%4+3!3#'!
G$+#%%!+H(I*#'!&%J+!K
L+
M%J
!&
NM
+H
*O%++!%#
J+!'
#GM!&
%J
M%#J#
$$
PM&'
M+#%J
%Q&
%#''()
*(I
#'Q&
! N&
RST v
wxy
SRST #+&'!`O+
X Y
vzxy
RST d e
v
xy
SRST e$ v
wxy
UVWW
S 384012234
Z[\$%!&#''#%%!%!&%!#()*Z[\
]^_26178/0129-312:;<<255=2>[email protected]?8-C2D2]^_
GZ[\
#M
+#%%$!+
H(I*Z[\
L+
M%$J
Z[\
%J
NM'*'Z[\
+H(I*Z[\
#GM!&
%J
M%#J#
Z[\
$
PM&'M+#!%&
Q&
%#()
abcc
384012234
f!%%''#%& +%##&'%#%#+*gLh%+!#'!
i#
&M%J
J!
j
%J+!%
gLh
f!
''Mj
%k+g&'
&'+J
#l#M&'
k#'
&'
%'#!*%&
#++P%J+
'**gLh
J+
!K
i#
&
+
#
O
!
'
gLh
N#&!M%J#%& +%!#&'%#m#*gLh%+!# !
qpr
nop
f!
''##'!&'
%#J#
%#&+J!
j
''++j
'!J
#P'*gLh
!#gLh
'!
g&'%%
&
*%J+!%+
f!M%J''###O%P'#&'%#%#+*gLh%J+!K
i#& +#Mg&'#k'h'+#J#+'&*O+%J+!'gLh
N#&!M%J##&'%#m#%!&"!%!&###M#*gLh%+!# !
utt
sst
012234
561789
S 384012234
384012234
!"#$%&''#$'(''#"!)''
*'%#$$#)(!+)'"$&)
,
$'%%!+"
#$""((0")!'+)
#'!
+)"'.
*%#$""/)
")'#
1"#
/))$"$%!+%&')"$'#$'(2#!)'$'
345 932467389:;<=>:;<?9
PQ
SQQ
944
@A4 B%--')'!"#$-")$'!!>C>9DEFGH>IJK>LMN>NEFMK>DEEO>>>>
rAAst
RTQ RSQ
U 384012234
!"#$%&')"#')"(''#"!)''
BV
%)""$'$%!#
+)%'"
'#!+)'.
,
+"))%"!"(!#
()"0$"&)(!)+)
*"
!
+
"
!
"
/)
#
"
!1"
#
/))$"$%!+%&')"!#%)('
2"#
)'
$'
r4AAst
U345 rUAast
Y[
\]X
YZX
WXY
384012234
012234
561789
)!"#$
('/B
)''
B$#
(!+)
"$!/B
,
"
$
'
%
!
+"
(
/B
!
+)"'.
/)%"#"(0")!+)'
/B
/))$"$%!+(/B!)'$'
345 932467389:;<=>:;<?9
nkk
jk
pq
lmk
omk
jk
^_ `_
r44
@st
--')'!"#$-")$'!!)b`>C>9DEFGH>IJK>LMN>NEFMK> rAAst
944
@a DB%
EEO>cEH>LHde>fghii>>>>
384012234
ÀWccÁÂ
!"$3&'8=,,9
!:!=-+&.!!"'/$,&'0!1'(($2$'0!"##',,! VW 345467
8439!"95#:#;$<<!9#8!
;%=&5'9(>45!";)?#=*::+=6;
@AB4CC;7DE=F;83=5B6F4:E74G;8:;8967E=D;96:454;D:=6;E967DE=F;897HB?
D
:9>5;'
E;!4"'E:
=;
9D&DJ'!")'+!"$&'#,'!/'#!$/'&('+&0!1'K$2'0!"+#I',,'! 9324XY3Z[\]^_`\]^a[
!"?+3E8
#I'
!/'7#>!'8,
3L546784AB;E9B:;B88M59>5;?594:=63E8=M
N89BD;D:96;4:O9DD;896D3E5BDD4:PD:;55;8Q3E59B3EB67R967>89BD;?G;8? 9WW
bcW QBCC=8:=D954D3;674C;89D:97=3349d̀`[efghij̀klm̀noòfgnlèffp````
3
E8=+:
-;D!"S;
'!"DD+4#6
I !#!,- !"'!T+ !"$&'#,!#!"'(/$"&0!1'K0!- T!"'!"+#I ! 9WW
q;G49:=8;C;83=5=669rsd̀t̀uvhiwhix̀fil̀efghiỳfzj{n`|}~€
345467843=8;B59>5;;695:B89?59:U638=97=
Š……
ÀccÁÂ
À
ÃcÁÂ
‚ƒ
†‡ˆ‰Š‚……‰
†‹Œ‰Š……„…„
bc 384012234
 ÀWccÁÂ
!"##$!#!"'/$,&'0!1'(($2$$0!"##',,!#$$"&$#0!,'ŽŽ!&'T2$'!!,,? bcVW 6;
38=9
@A
;74:=DE:
E=
8=3=;
5B76
D:9>B54;CCE;
?F;
3E8
>8F4
9DD:E74G;8:;8967E=D;96:454;D:=6;E967DE=F;897HB? 9324XY3Z[\]^_`\]^a[
'
!
"
'
!
"
+
#
I'
!
/
'
#
!
$
/
'&('+&0!1'K$2'0!"+#I',,'0!I +,'+&!&JT2'!!$,!
3N8
E8
9WW
bc ‘5;DD4>45;’“”“•––“——“˜™š›œ™“žŸ ™````
9=BM
D;D:96;4:PD:;55;8Q3E59B3EB67R967>89BD;?G;83E8=:;DS;DD46
+
-
!
"
'
!
"
+
#
I
!
#
!
"
'
(
/
$
"
&
0
!
1
'
K
0
!
T
!
"
'
!
"
+
#
I
0
!
&
'
T
+
2
'
!
'
!
,
+
&
!

!
,

!
9WW
bcW QBCC=8:=D954D3;674C;89D:97=3349d̀`[efghij̀klm̀noòfgnlèffp
38=97=
9WW
bc¡ q;G49:=8;C;83=5=669rd̀t̀uvhiwhix̀fil̀efghiỳfzj{n`|}~¢£
«¬¬
¤¥¦
À
ÃcÁÂ
ÀccÁÂ
À
ÃcÁÂ
012234
561789
§¨©ª«¥¬¬
§­®ª«¤¬¬¯¬¯
384012234
°
&9>'5!;&D$E=
',
'!9!7,?,3'
&-7>,89DD
³9:±;²89'
5=!84;,'6:
F;28$E;
E8!=#;
´;:4:;C=;7;7=B3E;59:M895;?594:=63E8=M
Q;
;835E8
µ=43:4;96>
7=889CB;D;AB?;G¶=
9:=;8:
95;7D;S;
C9D8D;476
?59:U638=97=
VW ·¸
½¾º¿
¹º»
¼¼
r ÀácÁÂ
384012234
!("(#
$%&,'(#).
!/*#(%&/(-#*$,'# $##
+,$-%
0,!#$$#*#*(!-#&,!#%'()/(
1
,.
5/
,*!(-#
%%/,&%,2!'3
%#$%,4*
##&,!$,#-
%('()6%(
‚v
ƒ„
7 9324893:;<=>[email protected]<=>A;
9
XY
VVW
1(,/#%/!"#$%@[email protected]>[email protected]@[email protected]@@@@
‚]vƒ„
PQRSTPUP Z[Y
\]^] 384012234
_#'*,*(!!,.,$#%/%((`&/(#$#%#
a,$#%/%((`-(.#%!%$,'&/(b#$#%
0
*#,(*%#-,
*(!,-#
/##%c
,6##
&/(b#$#%
d
e(%$!-"
',/,%,'
*!-,.,
.,$#%%*/%!(-$
(`&/&(#(b$##%$#%
\]^]7 ‚]vƒ„
\]^7 l ‚
ƒ„
\]^v7 mm ‚v…ƒ„
jkg
fggg
higg
\]^ 384012234
U#$m,'!$#'*,&'()!*(
T''#
m-(.#%/!(%%$,%'
-#*/$,o'
*#-(
,!(-"
*#(*&%-,
(/('
!-#
!###p%&4*
,$#!###%$,'(
0'#,m)U$
`q%d
&nm2'3
#'*
-)/(
U#$*#m,',/,%,!(%$',*#*!-,&,!#%('()6%(
012234
561789
tu
rs
\]^v 384012234
_U-(
6(%$/#'#
#%**(!!(!%'#
,,%*-(
,'
(%(!n,%!$!,('
%!-(
,6*##p%&&(!$-%
$(('#
!*%(6,
.#
#
%,$(
U
/
/
(
%
$
,
'
#
/
(
%
%
*
#
,
*
#
*
(
!
-#
n
(
'
/
#
$
%
,
!
!
(
%(p$
&,#$(x#
'!-%
(c
4!#w,$#%'`q%d!-"(%-,'n"#%q%36,%p&"#%%!!-%
'
U(/(%$#,',%/,%,!(%$',*#*!-,n#/#*#!(%$,%p&,$y'!%(,*(
z{{|
z{{|
€{
}~
z
384012234
,-
!&+!"".&#!#%$$%"-&
!$.&&-
'/%##!#!#!$&%%$+
$(-
)*("&&!+*#-!
#!%"&!%..
,!&"!$&!!$" %" "#- '+ &!%##!#$!)*(%$&+#-!0
1%
-%+
3!6'.%!)*5"!##-!
..#$+
,(&!!&+
!#23&!4
%!.%##-5
!&!$+%
"'"5!#-%
!&%&
!)*.(%7&8+
!%"
[email protected]
DE:FG
9:; [email protected]
><=
AB
012234
561789
44324
+
(#,%!-".!
"#!#'$
%&#'(&(
&!&)
!).!
%!!!$*
/!.
!($#*
0'&(!$"/ 1!#'$%&#"!$"/(#)1!#'$%&#"!$"/!$2
3$
51(,&(&$'$"
6,%&(#(/!
((/!
%'&"4/4
!($
/(#$
'&(%7&!)8
($#*
!)6,
(%7$%&#'&(&!!$2
XYZI[\
9:; +<=>?6>@A>[email protected][email protected]?CBCAC
[email protected]?B0=DE883
HG
FGG
FGG
I 44324
!""##$%&#'&(&!(#!)% !!$*
+(#,%-.!!'/!.(&)!$*.!!
0'
&($51
!$"/ 1!#('#$
%&#"!(($/!
"/(#$*
)1!#'$
%&#%"7!$"/!$2
3$
6,
%'&"4/4
!((,&(&$'$"
/$
%&#'&(%7&!)8
(#!)6,
((/!
($%&#'&(&!!$2
XYN]I[\
I9:; +<=>?6>@A>[email protected][email protected]?CBCAC
[email protected]?B0=DE883
ML
JKL
JKL
N 44324
!""##$%&#'&(&!(#!)% !!$*
+(#,%-.!!'/!.(&)!$*.!!
0'&(!$"/ 1!#'$%&#"!$"/(#)1!#'$%&#"!$"/!$2
3$
51(,&(&$'$"
6,%&(#(/!
((/!
%'&"4/4
!($
/(#$
'&(%7&!)8
($#*
!)6,
(%7$%&#'&(&!!$2
O XY^ZZI[\
N9:; +<=>?6>@A>[email protected][email protected]?CBCAC
[email protected]?B0=DE883
RQ
PQQ
012234
561789
PQQ
44324
!""##$%&#'&(&!(#!)% !!$*
+
(#,%!-.!
!'/!1.
%&&#)"!!$$"*
.!(!#)1!#'$%&#"!$"/!$2
0'
!#('(#$
3$&'("/4
$51$("/
&&$'
6,((/!/
%7
)8$*6,((/!%7
%&4!(,($"/ $%&#'&(&!(#!)($%&#'&(&!!$2
WV
TUV
TUV
S XY^^]I[\
9:; +<=>?6>@A>[email protected][email protected]?CBCAC
[email protected]?B0=DE883
44324
(
%
)"*+
"#$%#%
##&
"
$!
,+
%!
'&+
!'
-$#%!,.$!"#!,%&.$!"#!,!/
0!
2.%)#%#!$!
3)"#%%,
%%,
"$#1,1
%!
,%
!
$#%"4#&5
%!'
&3)
%"4!"#$#%#!/
\]TO
T^_
678 (9:;<3;=>;5(>=<[email protected]<@[email protected]>@
(>=<?-:AB550
FE
CDE
CDE
8 44324
(
)"*+
!
"#$#%
##&
%&+
"
,.+
&.!'
-$#%%
!,
$
$%!
"#!!'
,%
$!"#!,!/
0!$,1!2.%##!$%3)%%,"4&5!'3)%%,"4
"#1%)%!,!"#$#%#%&%!"#$#%#!/
NL
GHI HG
\]TTO`^_
8678 (9:;<3;=>;5(>=<[email protected]<@[email protected]>@
(>=<?-:AB550
MKL
JKL
O 44324
!"#$#%#%&"!'
(
%
"*+
$,.+
!
"##&!!'
+%
&.$!"#!,!/
-$
!)2.
!%,
%$%
0!#$%,1
##!
$
3)%%,,
"4
&5!'
3)%%,"4
"#1%)%!,!"#$#%#%&%!"#$#%#!/
G \]ab
T^_
O678 (9:;<3;=>;5(>=<[email protected]<@[email protected]>@
(>=<?-:AB550
SQ
012234
561789
PQQQ
RQQ
T7 44324
(
%
)"*+
!
"#$%#%
##&
%!
&+
"
!'
$
,
+
'
-$
!2.
!%,
.%$
!3)
"#%%!,
,
%
&.3)
$!
"#"4!,!/
0!#$%,1
##!
$
"4
&5
!'
%%,
"#1%)%!,!"#$#%#%&%!"#$#%#!/
T7678 (9:;<3;=>;5(>=<[email protected]<@[email protected]>@
(>=<?-:AB550
[X
YVZX
VWX
VWX
GHI HU
\]TTO`^_
44324
+
(#,%!-".!
"#!#'$
%&#'(&(
&!&)
!).!
%!!!$*
/!.
!($#*
0'&(!$"/ 1!#'$%&#"!$"/(#)1!#'$%&#"!$"/!$2
3$
51(,&(&$'$"
6,%&(#(/!
((/!
%'&"4/4
!($
/(#$
'&(%7&!)8
($#*
!)6,
(%7$%&#'&(&!!$2
^_`::ab
9:; +<=>?6>@A>[email protected][email protected]?CBCAC
[email protected]?B0=DE883
IH
JKLH
FGH
FGH
0M 44324
!""##$%&#'&(&!(#!)% !!$*
+
(#,%!-.!
!'/!1.
%&&#)"!!$$"*
.!(!#)1!#'$%&#"!$"/!$2
0'
!#('(#$
3$&'("/4
$51$("/
&&$'
6,((/!/
%7
)8$*6,((/!%7
%&4!(,($"/ $%&#'&(&!(#!)($%&#'&(&!!$2
NO N
^_;cab
0M9:;
+<=>?6>@A>[email protected][email protected]?CBCAC
[email protected]?B0=DE883
QR
UVRR
STR
PQR
5M 44324
+
(#,%!-".!
"#!#'$
%&#'(&(
&!&)
!).!
%!!!$*
/!
.
!!$($#"*
0'
&
(
!
$
"
/
1
!
#
'
$
%
&
#
"
/
(#$*
)1!6,
#'$
%&#%"7!$"/!$2
3$'"/4$51(&&$'(#6,((/!%7)8
((/!
%&4!(,($"/ $%&#'&(&!(#!)($%&#'&(&!!$2
5M9:; +<=>?6>@A>[email protected][email protected]?CBCAC
[email protected]?B0=DE883
XY
012234
561789
\]YY
Z[Y
WXY
NO N
^_;cab
0123425316578791
5577
62246
.5/01
4<
050014
0020E460
!"!#$%&'()*+,&&&',,+-*)'&
23"4!"23 5!$%6)7787,9:(;)*,'&
!"=3"=!>43?"!$%@+AB889:(;)*,'&
!"=3"=!>44CD"!$%(+-6)*)-6:(;)*,'&
D!4DF$%;(6;88G-7*)'-7,:8++,:')8*
62246
!"#$%!""#&&'%()*+(&#,')(-.+%'/(
$/*!0#*"+)'&()01##.",2(.'"1#/"&!').#"""&##.
3#
"!+')#
***(+$.#7%
&&#1+
"!45.!#/%#$)
&',*(.'8*")9
,#!)/
%'##**':/
)(#-.2"&(!.1.
'
6(.+.%4(.#)&
3+#4.#$%!;<)#"%()*+#/!",!%#*(')(-4*'..(
7r>\‘’
=>?=>? 6509
[email protected]
mql
mnl
opl
kll
6>>
6>>
6>>[
6>>\
H'&2((.(2#*!)&!FIFJKLMFNLOFPLLOFFFF
6+(&!%()Q*#)(FIFRSTTUFVWXSFMOYZT
6+(&!FIFRSTTU
]()Q#9'()#5'&'^4(*%1'!2#*6+))#*FIF_F̀aOTV`FbFcF̀XdPFNLOFDdKKTO
7r‘’
7r‘’
7r‘’
7“‘’
efghie7ej r 62246
&'*"!+)&
!&%(()
)
*+(#&#.",,')(
-.'".+1#
%'//("&!').#"""&##.
3#
!/"+(#(4*.#%"!+/""**#!*&0#
)'
01#
2
(
(+.#&&#"!5#%&'*('*"#&2(*&#tiu]v:
6(..%()&!')#*7%1+4.!/#)wx*.')"
3+#4.#%!;<)#"2+#*&!%()*+#/!"
}~
}
‚ƒ
€
s 7??“‘’
7??“‘’
r=>?=>? r=>?=>?= 6509
[email protected]
6>>
6>>
6>>[
6>[>
6>>r[
6>>\
H'&2((.(2#*!)&!FIFJKLMFNLOFPLLOFFFF
6+(&!%()Q*#)(FIFRSTTUFVWXSFMOYZT
6+(&!FIFRSTTU
y#&*(*'2'!)(FIFzUY``F̀STUN
]()Q#9'()#j*#'2'!)(FIF{F|WK`F̀STUNFSLUPTOF̀TX
]()Q#9'()#5'&'^4(*%1'!2#*6+))#*_F̀aOTV`FbFcF̀XdPFNLOFDdKKTO
7r‘’
7r‘’
7r‘’
77[[‘’
7>‘’
7“‘’
efghie7ej 62246
#&%(()
)
*+(&##.",,')(
%'//("&!').#"""&##.
!/"(#(*"!+)&
)'
01#
2(-.'".+1#
3#
+4.#"!+')#
**(+.#&&#")
!5,#%.8)9
2(*&##"*,:/
!%'##.*"&'!)(
-2(.'
6(
3+.#.%4(.#)&
2+#**&!w"x%*(#)
*+#/!"#,)/
!%#*(')(
-41.
*'..(
sj $
7r>r?\‘’
=>?=>? 6509
[email protected]
„……
†‡…
„……
„„…
6>>
6>>
6>>[
6>[>
6>>r[
6>>\
H'&2((.(2#*!)&!FIFJKLMFNLOFPLLOFFFF
6+(&!%()Q*#)(FIFRSTTUFVWXSFMOYZT
6+(&!FIFRSTTU
y#&*(*'2'!)(FIFzUY``F̀STUN
]()Q#9'()#j*#'2'!)(FIF{F|WK`F̀STUNFSLUPTOF̀TX
]()Q#9'()#5'&'^4(*%1'!2#*6+))#*_F̀aOTV`FbFcF̀XdPFNLOFDdKKTO
7r‘’
7r‘’
7r‘’
77[[‘’
77>‘’
77“‘’
0123425316578791
55
0
5243787625364
efghie7ej 62246
!"&"1
#&&(/*!0#
!)&
%(01#
)*+#(."&#,,2'()(
.+/%'"/&!(').#"""&##.
3#
!/"+(#(4*.#%0'
*!!(5)
.2'"(-1#
"
+
*
*
(
+
.
#
&
&
#
"
#
%
&
'
*
(
'
*
#
&
*
ˆ6ge
!%#'#**:/
')(
.'
6(..%()&!')#*7%1+4.!/#+)/wx**#&%#1&
",.8w:
)9#,)/
#.-"&2!(1.
3+#4.#%!;<)2+#*&!/#*#%1!%()*+#/!",!%#*(')(-4*'..(
‰Ž‹
‹‹
‰Š‹
Œ‹
$s 7?\‘’
7?\‘’
=>?=>? =>?=>?= 6509
[email protected]
6>>
6>>
6>>[
6>[>
6>>r[
6>>\
H'&2((.(2#*!)&!FIFJKLMFNLOFPLLOFFFF
6+(&!%()Q*#)(FIFRSTTUFVWXSFMOYZT
6+(&!FIFRSTTU
y#&*(*'2'!)(FIFzUY``F̀STUN
]()Q#9'()#j*#'2'!)(FIF{F|WK`F̀STUNFSLUPTOF̀TX
]()Q#9'()#5'&'^4(*%1'!2#*6+))#*_F̀aOTV`FbFcF̀XdPFNLOFDdKKTO
efghie7ej 7r‘’
7r‘’
7r‘’
77[[‘’
7>‘’
7“‘’
62246
-!("."
#(!!!)"'%
$$$%&#'
&'
()&"$,"!**0%'&
,)#-%-!&$%',"!!!$"",
./"
&,%+!/"
1")2,"!)((&),"$$"!3"#$%(&%(!*#%"(%'&+0&,%
4&
5#
2,()-""-'!**,6#'7
"(+81),",#2&,"'$
%#'"9:('"
!#/)
&'
"("&'%'&
2(%",,,!&$/,
;<=;<= 6509
57>[email protected]@ABE?
mnk
ijk
mjk
jlk
‘7tFFZF’“
6<FFF<
6<<F
6<<F
6<<FZ
G%$0&&,&0"('$DHDIJKLDMKNDOKKNDDDD
4)&$#&'P("'&DHDQRSSTDUVWRDLNXYS
4)&$DHDQRSST
[&'P"7%&'"\3%$%]2&(#/%0"(4)''"(DHD^D_`NSU_DaDbD_WcODMKNDBcJJSN
‘7tF’“
‘7tF’“
‘7tF’“
‘7oF’“
defghd5d o 62246
!"'$#&'()&$"*%'&+,)#%-&
1"
-)&&2(,")!'%
$%',"!r8
!!$*"",#%"(%'&+0&,%
)($&(&'
)./"
,"$$""!,!3*"0#&,%!0/"
&(-$"!q4fd
4&
,
,
#
&
'$
%
'"
(
r
s
(
(
"
#
/$
!
*
,
6
'7
"
'"
(
81)"2,"0)"($-"("#/ #&'()"- !*#"("&,!%$'&/,
+2(%,,&
o;<=;<= o;<=;<=; 6509
57>[email protected]@ABE?
ƒ„
€
ƒ€
€‚
p ‘7ZtF’“
‘7ZtF’“
6<FFF<
6<<F
6<<F
6<ot
6<<tF
6<<FZ
G%$0&&,&0"('$DHDIJKLDMKNDOKKNDDDD
4)&$#&'P("'&DHDQRSSTDUVWRDLNXYS
4)&$DHDQRSST
u"$(&(%0%'&v+vpDHDwTX__D_RSTMDxbyzxy{D||
[&'P"7%&'"("%0%'&DHD}D~VJ_D_RSTMDRKTOSND_SW
[&'P"7%&'"\3%$%]2&(#/%0"(4)''"(^D_`NSU_DaDbD_WcODMKNDBcJJSN
‘7tF’“
‘7tF’“
‘7tF’“
77777o’“
‘77<’“
‘77oF’“
defghd5d Z 62246
\-!("."
\#(!!!)"'%
$$$%&#'
&'
()&"$,"!**0%'&
,)#-%-!&$%',"!!!$"",
./"
&%(,&%+!%/"
1"
)
2
,
"
!
)
(
(
&
)
,
"
$
$
"
!
3
"
#
\
$
*"'#%""((%8'&"+,0!$&,/,
%
4&,,#&'$%'"(\5#/)2,-"'*,6(!'7
1)"2,"\#9:'"!#&'()"- !*#"(&%'&+2(%,,&
Z;<=;<= 6509
57>[email protected]@ABE?
‰Š‡
…†‡
†ˆ‡
v ‘7=FZ’“
‰†‡
6<FFF<
6<<F
6<<F
6<<FZ
G%$0&&,&0"('$DHDIJKLDMKNDOKKNDDDD
4)&$#&'P("'&DHDQRSSTDUVWRDLNXYS
4)&$DHDQRSST
[&'P"7%&'"\3%$%]2&(#/%0"(4)''"(DHD^D_`NSU_DaDbD_WcODMKNDBcJJSN
‘7tF’“
‘7tF’“
‘7tF’“
‘7oF’“
defghd5d = 62246
=;ZF $(!0 ("'$"Œ#,"(
=;Z 2%'#&Œ./%$" 
ŽŽ
Ž
0123425316578791
55
0
5243787625364
[&0(%2 !"3"$(&*3"$(&
‹,
*3,"(!(!"*3"(("
r‹,2!!,"!0$,$$&"$0$""'
4"0%!-"#*(‹,
%!$!,0 ()"2,"!*#(%!$,
v pp
‘7tFt’“
‘7<tFF’“
62246
!"#$%&'&(!)'&(!
*+$%%( )+$%%
,*+
$#$%+&(+($&((&&-
&!$!%&)'&!!&
)'*+
.& "%$/&0!"%($+$!$1&#+&%)0!"%($+
34 (!$%$!&-(&20+&$!
345 #"$-0267"(& B7==C5DE
B7F=DE
=34 (!$%$!&-(&20+&$!
=345 #"$-0267"(& B7=44DE
B7FDE
<
89:
;::
= 62246
!"#$%&)'&+($!%%)'&(!
*+
,$#$%+&%(((&&-
'&!!&)'&!!&
*+
.&$%"%$+$/((&&0)!*+
"%($$%+$!$1&#+&%)0!"%($+
>
[email protected]@
[email protected]@
0123425316578791
55
0
5243787625364
5
#12
$%&
'($4)5'
*%
&+'
$)6)6,'
(/0)'&04*2'%($&&&4$$(
3'%$
4,
*6*--+'*%*
('&.,$
76*'6$28$)'6*'6-2)'$6'%*.+*('
9)
49+
%<$.%0
76,6
226%
'*)'
*%
$&+'$$>*$(-4:26)$-6*(;'%*
36$'(6(*=0$(&42,(
!"
Š7Jv‹Œ
[email protected][email protected]
6509
57B7CDEFGHDEFIC
tuu
spr
pqr
7%42)*+($42+$6264KLL"HMHNOPQRSTSHUOOVHWOVHXVTYHZ[Z\]HHHH
^'+'2%*8$46*4$+$624*"L."_HMHISPQSVSUH̀RXaaHabSRWH][Zc[]dHPP
1*%f$<'*%$_6$'+'2%*HMHdHQghaHabSRWHbORUSVHaST
i'4+*642)2(2'42HMHjX`hSTHbORUSVHkgT
Š7‹Œ
Š7‹Œ
Š7v‹Œ
Š7‹Œ
lmno7l9l_ v 5
#12
$%&
'($4)5'
*%
&+'
$)6)6,'
(/0)'&04*2'%($&&&4$$(
3'%$
4,
*6*--+'*%*
('&.,$
76
*
'
6
$
2
8
$
)
'
6
*
'
6
2
)
'
$
6
'%*
+*$(6'=0$(&42,(
9)
49+
%<$..%0
76,6
226%
'*)'
*%
$&+'$$>*$(-4:26)$-6*(;'%*
36'((*
6J
6JJ
6Je
6
w !
Š7ve‹Œ
[email protected][email protected]
6509
57B7CDEFGHDEFIC
yz{
|
6Jv
6JJ
6Je
6
7%42)*+($42HMHNXxghSTHUOOVHHHH
^'+'2%*8$46*4$+$624*"L."_HMHISPQSVSUH̀RXaaHabSRWH][Zc[]dHPP
1*%f$<'*%$_6$'+'2%*HMHdHQghaHabSRWHbORUSVHaST
i'4+*642)2(2'42HMHjX`hSTHbORUSVHkgT
Š[email protected]‹Œ
Š7J‹Œ
Š7v‹Œ
Š7J‹Œ
lmno7l9l_ |}~{
5
[email protected] 6509
57B7CDEFGHDEFIC
6J ^'+'2%*8$46*4$+$624*"_."_HMHISPQSVSUH̀RXaaHabSRWH[]dc[]dHPPHH ŠJ‹Œ
6Je 1*%f$<'*%$_6$'+'2%*HMHdHQghaHabSRWHbORUSVHaST
Š7v‹Œ
lmno7l9l_ †ˆ……
†‰‚…
†‰…
†ˆ…
‚ƒ
„…
†‡ƒ
‚ƒ
0123425316578791
55
0
5243787625364
#$%&'($'6$8*($)*%&+$)),'*-'%*.(/)'0*
95'8$()23'%$45'4,'66*6-+*('&,$0&42'%($&&&4$$(
76
*
(*%%$
+'8'
*42%4$'$28$$)(-'
6*'6$-%0
2)'$6'%*
.+*('
€6
$,36'6'2*$6$)6*'69)
762
24*,6
6'2*%
)*%$4&9+
+$>*-2)$6(*;%<
'%*.3$66'(=0
(*$(&42,(
_ Š[email protected]@v‹Œ
5
"23&
#$%)&#''#+4&5(#&$#
)*6'#3&
+*6-
$&
%,#((+*+(-&
/1'0%+6&41&*$'#%%%6##'
.*,.*&'$*
&%-#
7(*&(#+*'*$$#,&)*64$6#4)#+&(*&(.4+&#(&$*/,*'&
8(
#-5(&4*(#(&(2+
#$1
7(4
46*-(
(&4*$
+*&
$#6%2,
,#&<#*.#4'+.#('*9$:
&$*
/5#((&';1
'*#'%64-'
!
€7‚ƒ
=>? 6509
[email protected]
6>> H&,&4$*)#6(*6#,#(46*/IFJFGKLMKNKOFPQRSSFSTKQUFVWXYWVZFLLFF €7‚ƒ
6>>[ \*$]#:&*$#I(#&,&4$*FJFZFM^_SFSTKQUFT`QOKNFSKa
€7„>‚ƒ
bcde7b2bI gjhh
gklh
fgh
5
"\4
#$%
&'#6+3&
*$
%,&
#+(+(-&
'01+&%16*4&$'#%%%6##'
5&$#
6-
*(*..,&*$*
'&%/-#
7(*&(#4)#+&(*&(.4+&#(&$*/,*'&
2+
62,
$:#/$1
7(-(
44($
&*+&
*$
#%,&##<*#'.6o4(+#.(*'9&$*
5(#&'('*;1#'%64-'
fih
ji
gfh
gmi
fji
=>? 6509
[email protected]
vwx
ywx
6>> H&,&4$*)#6(*6#,#(46*p/IFJFGKLMKNKOFPQRSSFSTKQUFqrXYWVZFLLFF €7[‚ƒ
6>
s&6,*(64+4'4&64FJFtRP_KaFT`QOKNFu^a
77>‚ƒ
bcde7b2bI vwx
> 5
"#$%&'#+*$%,#++-&*.&$*/'0+&1*
\4
5&$#
(((**&((..,4+*&'#&%(-#
1/%6,4*&$'
%%%6##'
7(
*
&$
(6#3&
4&
)6#-
+2,
&
&
9&$*
'(&#;1
2+
-(
4
6
&
#
#
'
6
o
(
.
'
$:
#
$1
#
7(4(&*+*$#%,#<*.4+#(*&$*/5(&''* #'%64-'
nn n
€7…?[‚ƒ
z n
€7…‚ƒ
>=>? 6509
[email protected]
~|}
{|}
6>> H&,&4$*)#6(*6#,#(46*p/IFJFGKLMKNKOFPQRSSFSTKQUFqrXYWVZFLLFF €7[‚ƒ
6>
s&6,*(64+4'4&64FJFtRP_KaFT`QOKNFu^a
77>‚ƒ
0123425316578791
55
0
5243787625364
bcde7b2bI 5
"3&
#$%
#(-(+&
(%)'$
,%%2#-.-,&5#
',-.#%./,'*&)/'&&$)
)#%%%-##'
..)&'.##2()($
,4%*&$#
5&)-+
&2(&$
%+#02'1%(-,&2&$'
6.)&.#,7#(&.)&.#--&.)&.%',-8.,'#%/,(&#.&$)0*)'&
9(
-9*
1($2
#&-%'&'(,+#
6.+.
,,.$
&)(&
)$
#%*&##>)#'-(:).$
,>)%$#
-#.$
,'9(
#%+1
/,4(#',.2)#&$
$)/0'4;.$<
&''#)$2#.=2#'%-,+'
klm
!
7_t‘’
[email protected] 6509
57B7CDEFGHDEFIC
nom
[email protected] L&*&,$)7#-.)-#*#.,-)!M0!HNHIOPQOROSHTUVWWHWXOUYHZ[\]^^ZHPPHH 7‘’
[email protected]
`&-*).-,(,',&-,HNHaVTbOcHXdUSORHefc
[email protected]_‘’
ghij6g9g klm
nmom
K_ 5
"#$%&'#()$,$-,/&$)0'1(&2)7#-.)%,-&$,-)
q,
4&$#
2))..#/%*,)-&'$8
&%+#2%-,&$'
#%0%*%)-#'&#'7##.-.(#+#
%
6.
)
.-#5&
,&
7-#+
&$)
%,2-&%$,',-&%$&
9(+.
,&$
-(%7,#-&.$&
#.-#.r:/.,/(&#';.$<
#$2
#.=2#'%-,+'
#.-#%s',%%
6.,.&)()$*1#.-,/,(#.)&$)04.&'')(.&%-,'%,-&$,2)
€€
€€
pp p
7t_‘’
[email protected]?t
6509
57B7CDEFGHDEFIC
[email protected]_
€ [email protected]_t
[email protected][email protected]
[email protected]_y
[email protected]@J_
L&*&,$)7#-.)-#*#.,-)M0!HNHIOPQOROSHTUVWWHWXOUYHu[\]^^ZHPPHH 7_‘’
6$-,7#-.)4&,$()vM0MHNHwXfcOHPfRRdRHSddRHuxuHHu[u]u[uHPP 7_‘’
`&-*))')*#.,$-,7#-.)HNHzbd{HYdRHTUVWWHSddR
y_‘’
`&-(#.$&#.#*#.,$-#7#-.)HNHDf|dcHYdRHTUVWWHSddR
[email protected]_‘’
q)$}#<&)$#.#&*&,$)HNH~HQfbWHWXOUYHXdUSORHWOc
[email protected]‘’
ghij6g9g K 5
"#$%&'#()$,$-,/&$)0'1(&2)7#-.)%,-&$,-)
q,
4&$#
2))..#/%*,)-&'$8
&%+#2%-,&$'
#%0%*%)-#'&#'7##.-.(#+#
%
6.
)
.-#5&
,&
7-#+
&$)
%,2-&%$,',-&%$&
9(+.
,&$
-(%7,#-&.$&
#.-#.r:/.,/(&#';.$<
#$2
#.=2#'%-,+'
#.-#%s',%%
6.,.&)()$*1#.-,/,(#.)&$)04.&'')(.&%-,'%,-&$,2)
ƒ„…
p‚ 7J_t‘’
[email protected]?t
6509
57B7CDEFGHDEFIC
‡ˆ…
L&*&,$)7#-.)-#*#.,-)!0!HNHIOPQOROSHTUVWWHWXOUYHZ^\]^^ZHPPHH [email protected]_‘’
6$-,7#-.)4&,$()v!!0MHNHwXfcOHPfRRdRHSddRHuxuHHZ^Z]\[uHPP 7_t‘’
`&-*))')*#.,$-,7#-.)HNHzbd{HYdRHTUVWWHSddR
7y_‘’
`&-(#.$&#.#*#.,$-#7#-.)HNHDf|dcHYdRHTUVWWHSddR
[email protected]_‘’
q)$}#<&)$#.#&*&,$)HNH~HQfbWHWXOUYHXdUSORHWOc
[email protected]‘’
ghij6g9g [email protected] 5
"q,
#$%
&'#-(5&
)$
,$,)/.&/$)
0)''&1%+#
(&22)%-7,#&-$'
.)#%%%,-%&-$,
-')#-(+#2',%%
4
&
$#
+
2
)
*
#
#
6.)&.#,7#(7#..#%,-&$8/,(&#.&$)0*)'&7#..#%,-&$
9(
-%*,1-&#$&
';0$<
%2,)-&$&#.-#%s',%%
6.+.
,,.$
&)(&
)$
.-#,.-/#.,(r#:..)/&$)
4#.&$2
'')#.(.=2
&%-#,''%%-,,-+'
&$,
Š‹Œ
ŒŒ
p p!
7K‘’
[email protected][email protected]?t
6509
57B7CDEFGHDEFIC
ŽŒ
[email protected]
[email protected]@t
[email protected][email protected]
[email protected]_y
[email protected]@J_
L&*&,$)7#-.)-#*#.,-)!0!HNHIOPQOROSHTUVWWHWXOUYHZ^\]^^ZHPPHH [email protected]_‘’
6$-,7#-.)4&,$()v!!0pMHNHwXfcOHPfRRdRHSddRHuxuHHZ^Z]‰[uHPP 7_‘’
`&-*))')*#.,$-,7#-.)HNHzbd{HYdRHTUVWWHSddR
7y_‘’
`&-(#.$&#.#*#.,$-#7#-.)HNHDf|dcHYdRHTUVWWHSddR
[email protected]_‘’
q)$}#<&)$#.#&*&,$)HNH~HQfbWHWXOUYHXdUSORHWOc
[email protected]‘’
ghij6g9g 0123425316578791
55
0
5243787625364
†……
[email protected]
[email protected]
[email protected][email protected]
[email protected]_y
[email protected]@J_
5
)*"*
,.%-#&*$).$"%
'!/#!#*0#'*!#!)%*$")
'.%)##
(!."#
''$%0!#&&')"
1$("!
+!2+'%$$"'
#3!
!*&*3!
40'$0!)/!&/!00!#)*$"5+)&$!0$"',2'%$/!00!#)*$"
6&
*#2)-*$!"$
%9,":
#.)'*$"$!0*!#<%)##
4030
))0"
$'&$
'"
0*!)0*+!0)&7!800'+$"'
1!0$".
%%'!0&0;.
$#*!)%%##*))*3%
$")
vwx
‚7??iƒ„
=>[email protected]
6509
57A7BCDEFGCDEHB
{vz
yzz
6>I
6>I>@
6>iii>
6>i
6>>Iio
J$2$)"'/!*0'*!2!0)*'K(L,(GMGHNOPNQNRGSTUVVGVWNTXGYZ[\]]ZGOOGG ‚7ƒ„
4"*)/!*0'1$)"&'^((,_`GMGaWbcNGObQQdQGRddQGefeGGZ]Z\gheGOO ‚7ooiƒ„
j$*2''%'2!0)"*)/!*0'GMGkldmGXdQGSTUVVGRddQ
‚7iƒ„
j$*&!0"$!0!2!0)"*!/!*0'GMGCbndcGXdQGSTUVVGRddQ
‚77>iƒ„
p'"q!:$'"!K0!$2$)"'GMGYGPblVGVWNTXGWdTRNQGVNc
‚7>ƒ„
rstu4r6rK 5
!"#$%!&'"()"*!+$"',%-&$.'/!*0'#)*$")*'
(40
.'
''0$0#!&))/1!$"!
##,*!2!'%%$!*/&!3!
&/*!+002!'#%)$#*3!
$"5.+#)*)&$$"%
!0!$#"'
00.!#)%)*$#"#
6&
*#2)-*$!"$
%9,":
#.)'*$"$!0*!#<%)##
4030
))0"
$'&$
'"
0*!)0*+!0)&7!800'+$"'
1!0$".
%%'!0&0;.
$#*!)%%##*))*3%
$")
~
€
L K
‚7>oƒ„
=>[email protected]
6509
57A7BCDEFGCDEHB
€
6>I
6>[email protected]
6>iii>
6>i
6>>Iio
J$2$)"'/!*0'*!2!0)*'(`,(GMGHNOPNQNRGSTUVVGVWNTXGZh|\]]ZGOOGG ‚7oƒ„
4"*)/!*0'1$)"&'^,`GMGaWbcNGObQQdQGRddQGefeGG]e}\]eh]G ‚[email protected]ƒ„
OO
j$*2''%'2!0)"*)/!*0'GMGkldmGXdQGSTUVVGRddQ
‚7iƒ„
j$*&!0"$!0!2!0)"*!/!*0'GMGCbndcGXdQGSTUVVGRddQ
‚77>iƒ„
p'"q!:$'"!K0!$2$)"'GMGYGPblVGVWNTXGWdTRNQGVNc
‚77>ƒ„
rstu4r6rK 0123425316578791
55
0
5243787625364
4
0'!"
&!
'!(
'-"-)&-%3%&*#
!&&,
(-'(3&"'(%'%#!$
#'#&""#!&
1#!#$(%2#
(*
#
&&-++)$$42&
3)$('#"#!(
"(./$-!#%#'(&
5-&#-'/%)&-(#-&#-+1&#",$(#%&,%* '%#-#!&./-!#"
6%
(6)
-+36)-'-,
-*&$($#8"$('-%'(#&-'(%--93
$".('1*$
5-*''-!
#&%#
&!
")#:&$+(7'
&#!&
'-!#8'3&
BCD
<M
<
FDE <=
<>
<?
<A
1#'!%&;2*#(
-&""&;-3
-,#! ;-,"(
N7OPQR
'-'!%#&;&-'! @,%"#';@,%*"#'
'!(-'%#(;3'--4
BEBD
> 4
0'!"
&!
'!(
'-"-)&-%3%&*#
!&&,
(-'(3&"'(%'%#!$
#'#&""#!&
1#!#$(%2#
(*
#
&&-++)$$42&
3)$('#"#!(
"(./$-!#%#'(&
5&
#
'
/
%
)
&
(
#
&
#
+
1
&
#
"
,
$
(
#
%
&
,
%
*
'
%
#
#
!&
./-!#"
6%
(6)
-+36)-'-,
-*&$($#8"$('-%'(#&-'(%--93
$".('1*$
5-*''-!
#&%#
&!
")#:&$+(7'
&#!&
'-!#8'3&
KHJ
><M
><
LJI ><=
><>
><?
><A
1#'!%&;2*#(
-&""&;-3
-,#! ;-,"(
G N7OPQR
'-'!%#&;&-'! @,%"#';@,%*"#'
'!(-'%#(;3'--4
HIJJ
0123425316578791
55
0
5243787625364
4
!"#
$%!)&3$
'"
(")
(.#.*'!.&4&'+$
"'').(!)4'#()&(&$"%
$(!$'##$"'
1(
2$"!
)+
$
''.,,*%!%53'
4*%)($#$")
#)!/!0%!."$&$()'
6.'$.!(0!&*'.)!$.'$.,2'$#-%)$&'-&+!(&$!.$"'/0!."$#
7&
)7*
.,47*
.+'%)%$9!#%)(.&()$'!.()&!!..:4
%#/)(2+%
6.+.
((."
$'&$
'"
!#*$!!;'!%,)8(
!.(!.'$!"'
(."$9(4'
BCD
GCF
=J
=
=>
=?
=
=A
2$("&'<3+$)!
.'##'<.!4
.-$"!<.-#)
{7H?H|}
(.("&$'<'.("! @-&#$(<@-&+#$(
(").(&$)!<4(..!5
EFEC
H 4
!"#
$%!)&3$
'"
(")
(.#.*'!.&4&'+$
"'').(!)4'#()&(&$"%
$(!$'##$"'
1(
2$"!
)+
$
''.,,*%!%53'
4*%)($#$")
#)!/!0%!."$&$()'
6.
'
$
.
!
(
0
!
&
*
'
.
)
!
$
.
'
$
.
,
2
'
$
#
%
)
$
&
'
&
+!
(
&
$
!
.
$
"'
/0!."$#
7&+.("$)7*$!!%)8.,7*!..+'%9%(&$!.)!.:4!%#)(+%
6.(.$'&'"!#*!;',(4!.(-%)$!#).()'(&!.'$"'/2(."$9(4'
KLM
NOL
R 4
H=J
H=
PLQ H=>
H=?
H=
H=A
0123425316578791
55
0
5243787625364
T(
#..!'&.'4"
('")
("$
#*)!'&"
&+$
'#!-%#.,-'*)%!53'
,%!'4"'
(%!)4$#)#.)(()$'"%
(!&##&$#()$!'!$%"'/0!."$&$()'
R=J
U$
'
.
3+!
*
$
")
U!
2
%
!
#
.
.
'
%
!
)
)
!
#
(
0
!
&
*
'
.
)
!
$
.
'
$
.
,
2
'
$
#
%
)
$
&
'
&
+!
(
&
$
!
.
$
"'
/
0
!
.
"$
#
7&+.("$)7*$!!%)8.-"4V'%%!",7*!..+'%9%(&$!.)!.:4!%#)(+%
U-!2%!&'"*-!.)(!#*!;'&'".-!4(#,(4!.(-%)$!#).()'(&!.'$"'/2(."$9(4' R=
R=>
R=?
xwy
zwx
R=
xww
xvw R=A
uvw
2$("&'<3+$)!
.'##'<.!4
.-$"!<.-#)
I {JJ?|}
(.("&$'<'.("! @-&#$(<@-&+#$(
(").(&$)!<4(..!5
2$("&'<3+$)!
.'##'<.!4
.-$"!<.-#)
I S
{7H?H|}
(.("&$'<'.("! @-&#$(<@-&+#$(
(").(&$)!<4(..!5
6509
57W7XYZ[\]YZ[^X
6HHR V-')(&<@.!"'*!.(.)_,]`]abccd]efgb]hijkc]lmi]jign]opqp]r]opqs]]]] {7R?|}
')(#<@.!"'*!.(.)_,]`]abccd]efgbmtg]hijkc]lmi]jign]opqp]r] {7R?|}
6HHRH Vopqs
4
!"#)%!'
$01#
%&'%#+""(*2&(+3%0%
)#%*4+#2'%
(
!)#%""!,",)#$!#$+%$'%-.#&'$,$!)%
/'$
!$')
#4+)"$)"!)$&'+
5#(6+#"(&&%(+#))#"!.#,#)!7&#"*6%$"(+)$,%(,1#!,$#&$'%-.#&'$"
8,
)&9%
!,4$##&&)!#&(
;4+)#$#+""))!&1+
5(1&
#6!+'
#,$
%'
#2$+"+#!'
"*,%82
'#&(&&#1%
4!+":*+!
!)%!,#&%$'%-6!&'$:!4%
fee
cde
gee
fee
=h
=
=>
=?
[email protected]
=B
6$!',%<01$)#
&%""%<&#4
&($'#<&(")
!&!',$%<%&!'# A(,"$!<A(,1"$!
!')&!,$)#<4!&&#3
iKK>jk
i7
i7
i7
i7
i7
6509
57C7DEFGHIEFGJD
6KK 9(%)!,<A&#'%2#&!&)LM*MINIOPQQRISTUPIVWXYQIZ[WIXWU\I]^_^ÌI]^_aIIII i7?jk
%)!"<A&#'%2#&!&)LM*MINIOPQQRISTUP[bUIVWXYQIZ[WIXWU\I]^_^ÌI i7?jk
6KKK 9(
]^_a
0123425316578791
55
0
5243787625364
05014
/0#
!"&#$$(,#1%#!&'.$0#
('.*
!#
")%%('(%*#
$$-#
&!%!#
+')+,#,!.
2,!#
$-'#
(#,.'
3%'#%)#&'.,!.,&(#%'#%+,$-#!#-&%!#"
4%
*1%#,'%%#%/(
"3$
-6,2'
3%,
,.'*%
%#,'!
('#
!).-/)%#.,"$)+$5,'(+#,$%-.#
!#'-#
1,!#
%!#
8g
899
89
89:
89;
89=
1#,!('70*#.
%'""'7%2
%-#! 7%-".
n79=op
,%,!(#'7'%,! <-("#,7<-(*"#,
,!.%,(#.72,%%>
CFBA
CDEA
CEA
[email protected]
?BA
[email protected]
BDA
: 05014
IJKLMNJOPQKORKSROROLTJPPUMQOJOVRKPUMOMKOWRSSLSQKJOXORNNYWMKMQOZJ[KMPMRSQ\OWRSSLSQKJ :8g
],
1..#"!.'.!0#.*#%%'%2''%,!2,..".'! "#2 "),! $$2+),#!.2,$-#!-
,
3%'
#%,&()'%.#%'#%(^._"!,..".'! +,$-#!#-&%!#",..".'!
:899
/(
*%
,
.`%"-)!25'/$,#2.'",-,
",
,(!#
#'%.1,"%3$
-
3%,%!
#'#
#%.,./)
'.##'('$!
.."..'."!.'!+,$+-$#
!#6-,#
2'!#
,
..",
.'!..".'! :89
cde
fde
:89:
:89;
:89=
abb
: 05014
0123425316578791
55
0
5243787625364
I],
JKL
QKO
RKS
R%OR%'OL%T2JP'P'UM
OJO.V."R.KP
KM!PMR
SQ\O,
WR.S.S"L.S'Q!KJ :8g
1#!MNJO.P0#
.*
#
%Q,
'!UMO"M#KO
2WR
")SS,L!SQKJ
$$O2XO+RN)NY,WM
#!.KM
2QO,Z$J-[#
3%
',#!
%,&.(/)
)'%.#
(^/._"#.!
.."..'."!.'!+,$+-$#
%!#",
.".',
!
/(
.`%%%''-##%%!2
,-,
",
,(!#
#-'%
.1,"&%3$
-.
3%*%
'#%,#
&()'#%.$#
(^._"!
,
..".'! +,$-#
!#
!#-6,#
2'!#
,
..".'!..".'! :899
hij
kij :89
:89:
:89;
:89=
kjlm
1#,!('70*#.
%'""'7%2
%-#! 7%-".
G H
n79qop
,%,!(#'7'%,! <-("#,7<-(*"#,
,!.%,(#.72,%%>
1#,!('70*#.
%'""'7%2
%-#! 7%-".
,%,!(#'7'%,! <-("#,7<-(*"#,
,!.%,(#.72,%%>
n79;=qop
05014
!"#8$9%:!&;'<$=(!7>9
)*?%!67
&+*[email protected]
"&7
#,!AA+B+A-$
*&!?&?.C/?B"+
-$
#1*:"!
("$>G
+$/
1*4<
&0/?1?1C#?1B*>9
"! Oh
567
<
>9
C&$7"&
D90/
CE1<1>9
:9D&2F&/E%%<370$
>?9"$
D*<&:)G!7
HAB7A9E78B?<>?<89;7AB7A;I?JC9><??C?B>9F<:G7>7G89A>7C<??C?B>9
KA
A9A5;@A<>7?5E799:G>D597?9<GC<??C?B>9F:<;79A?9CH:G7>7G OPP
<[email protected]=
C?B<>9
HA<A7B7A<?B?7B;B>9CE9LB:<DBC<??C?B>9F<:G7>7B=<A>7M<DB<??C?B>9
OPQ
OP
OPR
OPT
=7<>;[email protected]?9
a t7PRvw
ABCCBNA9D
AG7>9NAGC?
=7<>;[email protected]?9
ABCCBNA9D
AG7>9NAGC?
<A<>;7BNBA<>9 SG;C7<NSG;@C7<
Y[XX
YZ[X
VWX
V[`
^_
Y\]
VW`
R 05014
b<C9CGEEBA?B:<8<=B;<CC9??BA789C?7?<7><??C?B>9F<::G7>7B89A>7;7<?B
ROh
<
?B>9
c9
D?GA?<=C69
AEGB>7
?:S<B8A<=6<
C<@=
<C7>
A<
??AC9?B8d>9
E9<>
>9
::9?D?C?FBE>9
<7>?
9:DG7
<:G>7
7
>G
>7
<C??<
C?B?>9
:
9
G
A
B
8
9
;
?
7
B
7
A
?
G
<
F
<
G
8
9
A
?
C
?
B
>9
5;@A<>G>De<:?9ASfAg<C;@=9;9>7?97>9A5;@G=:<D9=9D9;?<GC<??C?B>9F ROPP
:<;79A?9CH:G7>7G<??C?B>9
ROPQ
cG
EBA:<8<=B;B>;<LB>A989C?7DB9><??C?B>9F<:G7>7B=<A>7M<DB
<?9?=C?:B9>9
ROP
ijj
lmj
ROPR
kkj
ROPT
b<C?9?CC?BG>9
EEBA?B:<8<=B;<CC9??BA789C?7?<7><??C?B>9F<::G7>7B89A>7;7<?B
RPOh
<
c9
DGA<=69
>9
::9?D?C?FBE>9
<7>?
<:G>7
7
<C??<
C?B?>9
:9AEGB>7
GA?:S<B8A<=6<
BC<@=
89;<C7>
?7A<
B7A??AC9?B8d>9
?GE9<>
<
F<9:DG7
G>G
8
9A>7
?C?B>9 RPOPP
5;@A<>G>De<:?9ASfAg<C;@=9;9>7?97>9A5;@G=:<D9=9D9;?<GC<??C?B>9F
:cG
<;79A?9ECBH:
<
>9
RPOPQ
A:G<7
8<=>7
BG;
B>
;?<?CL?BB>
A989C?7DB9><??C?B>9F<:G7>7B=<A>7M<DB
<?9?=C?:B9>9
RPOP
rsp
opp
RPOPR
qqp
RPOPT
<A<>;7BNBA<>9 SG;C7<NSG;@C7<
<>?A<;7?9ND<AA9U
=7<>;[email protected]?9
ABCCBNA9D
AG7>9NAGC?
<A<>;7BNBA<>9 SG;C7<NSG;@C7<
<>?A<;7?9ND<AA9U
n txuvw
0123425316578791
55
0
5243787625364
RP 05014
<>?A<;7?9ND<AA9U
t7PQRuvw
t7
t7
t
t
t7
05014
*#
$!2"3"/#%!%,&,4'(
()#*(
"%&(%!)#(*
!
*#%$%"&%*
+(!*&,!)!-&%#'&.&'!%&(*'#"(*!!$'(,(/ EO
$!!"0#1!
'*(
$(!%%%"&%&!
&*#
5&&'4*(%!%%"%&*#+!*#,,#5%6#'&.&'#57!"6-!"(*(*!$'(,($'#"(*01!*#23/
+8(
!'(&*%
%%"%&*#!)#$,!)!-&#*':"(*#!$';,(<4#%6#'&.&':#01!*#23/ EFF
('#5'#!),94%(
4#*4
*!
!,4(*(4)#'*("
=$6'!*#(*#=$64-,!5#-#5#$%!4">!%%"%&*#(%?!"$6-#$#*!4"#"$6'4+./ EFG
%#!
*#
'%!
#"@,
,4;#,!)!-&%#'&.&'!5&#*'#"(*!
B&@$
,!)'!;-,&6!
'A$!0B1!
C*
'#2)3#/"%,(!5$&(##*
%%"4%&(
*#*(
(4*$
EFH
01!*#23/!,4(*(&-!'*(A!5&
EF
NNK
EFI
LMK
JKK
-(!*$&D76(%#
'&""&D'#5
'4(*#D'4"%
!'!*$(&D&'!*# .4$"(!D.4$6"(!
!*%'!$(%#D5!''#;
P7OIHQR
0123425316578791
55
0
5243787625364
0246
!!"#$"!%#&'(')"*)')+
,""-.'/0*$')&%12$*)')""
3%
&%2/!5"0#'&'/(4'%)/"$%%
16"
)"2&/7'
24*)/"2/)')"
,'/5)0$
*8'//)
3 %)&%!"#&'(')"-%'-%#''527'*'-%#'-%)')9
;H 1'$#'&%:1'$#'& ;< /)2'15'$":.02$%1%-
`7HHab
`7HHab
;H 1'$#'&%:1'$#'& ;< /)2'15'$":.02$%1%-
A B
`7cdab
`7cdab
@??
=>?
@>?
0246
!!"#$"!%#&'(')"*)')+
,""-.'/0*$')&%12$*)')""
3% )&%!" #&'(')"%1)"2/'//24*)"2/)')"
,'
6"-&%7#*'8'
3 /%5)0$
&%2/!5"0
#'&'(/'4)%"/$-%%
'
')
527'/*'-%#'-%)')9
CDE
FEEE
GDE
H 0246
,"!"!-".'
#$"!%#&'(')"*$)*'))
+""
3% )&%!/"0*#$'&')(&%')"12
%1)"'2)
/'
//24*)"2/)')"
,'
/
5
0$
2
/
5
0
'
/
4
%
/
$
%
6"
&
7
*
8'
3 %)&%!"#&'(')"-%'-%#'')
527'/*'-%#'-%)')9
AI AAJ
`7dab
`7dab
H;H 1'$#'&%:1'$#'& H;< /)2'15'$":.02$%1%-
NOMM
KLM
< 0246
')%&&"*)')+
$
*#%)$'-)
""2/'//24*)"2/)')"
Q6"
'")&""7*&6"
5%%#)*"8'
) /
Q') #%$%-%'-%#''527'*'-%#'-%)')9
[\]
`7ceab
`7ceab
<;H 1'$#'&%:1'$#'& <;< /)2'15'$":.02$%1%-
RSTQUQU3UVAWX
3UV, YZX6QAWX
^]]
^_]
0123425316578791
55
0
5243787625364
PLM
0246
&'!"
##$$$
!"(
$%))
& !"*'$)+, ,,+-#$)+,$ $).
/)
01&*!
& !"
'.*,'-3',2'
"+/)
1)0#1#&*'$
3.*,'$ $4
KLM
Œ7Ž
56 ! 2.30'7! 2.30 870199436470127319:317
47019943487;53<7319
5= ,$+!"2)7>(+2'!'*
NNMM
[email protected]
CBDH IJG/AEFG
OPM
0246
& ,'",,'22)#$ $%
?!'
3'>'
#$ $
C'
.$*0!2
+33).(.
+!+
3$'2!
+,.),),,+-,#,$+U)'+3,/)
$ $
T"(3
2T"
0*$')!
011)../V!'!#& $.,
C'.$0'")0*)"W)!'*' *'3 "+1# *'3*'$ $4
XYY
Œ7Ž
QR S
870199436470127319:317
47019943487;53<7319
56 ! 2.30'7! 2.30 5= ,$+!"2)7>(+2'!'*
XZY
Œ7=6Ž
Œ7=6Ž
[\]
0246
& ,'E",,'22+#$ $%
EC'
*.3$>'
$
0'3E,2.+3!+
)+23#,$'!
$))+,) ,,+-#$)+,$ $).
T"
(3
!
+
2
E
T"
(.
'.*,'3,,+U"'+
C.'$0'")!E"W)!'$,0'*!
1/)
#01*#'&3$
*'.$,$4
^__
S S
870199436470127319:317
47019943487;53<7319
56 ! 2.30'7! 2.30 5= ,$+!"2)7>(+2'!'*
^`_
Œ76Ž
Œ76Ž
abc
6 0246
&E*,3'>'
E",,'222+##$$$
%
$
C'.$0'3E,2.+3!+
)+3,'!
$))+,) ,,+-#$)+,$ $).
T"
2EE"T"W)(.
'.*,'3,,+U"'+
C.(3
'$0!
'"+
)!
!'$,0'*!
1/)
#01*#'&3$
*'.$,$4
0123425316578791
55
0
5243787625364
dee
EQ 870199436470127319:317
47019943487;53<7319
656 ! 2.30'7! 2.30 65= ,$+!"2)7>(+2'!'*
dfe
Œ7hŽ
Œ7hŽ
gfd
h 0246
&j!+
,'2>+
")2!
+!)
+!2
#$))$%
(!2
*)')33+i!*
0U,',23,)('
0-'#3$!)$
C'
.$0'3T"
U'(3
"i!
)32''2!
$)+, ,+!!'
,+-2$0'220'''!
U'33'#,$#)&+,$$$
).
F0
C.''+!'
$0'")!
i.'32+
*'Ak3.*!*
'3 "3+'1B$
3'i+,*.',UG0
+*3+)# *'.3,*'$ $4
ˆ‰‰
ˆŠ‰
870199436470127319:317
47019943487;53<7319
h5658l ! 2.30'7! 2.30 h565l ! 2.30'7! 2.30 h5=58l ,$+!"2)7>(+2'!'*
h5=5l ,$+!"2)7>(+2'!'*
‹Šˆ 6509
57:7mnopqrnopsm
6th
Œ7Ž
Œ7Ž
Œ7Ž
Œ7Ž
@+i+!)U'23)2'i'32)RQuQrvrswxywzw{r|}~r€w}r‚ƒ„…„†‡rxxrr Œ7tŽ
0246
!!
""##""$$%%&&''&
&('
')))*))*)+,
+,
-.'),/"#"$%& 0*&'& /'))*)+,
-.
'
)
)
,
"
#
"
$
%
1'
&
/
*
'
)
)
*
)
!"#"$%'2,3'2,&'&4+,
'))*)+,
67Q +')/3'.,5+')/3'. 67 *&0'+8')59:0),+,2
[email protected] 6; &0'+859:0), v7wxwyz
v7wxwyz
v7Q7yz
<>>
<=>
0246
B,
+0!,
,32&'&*30'%**)%)8:3
+,8,
3'
"C,),")!*,0,)280:3
2&)3'**
"!,)0)!0,2*,+.'0)+8:3,%.'0)+8:3D
B,)"EFG,'/*H,38:3),I,**0+%H,38:3),*I,**0+
J0)2,"!')'*,+.')K+83'2 !'3'/,&.,*%.')K+83'2
A v777yz
6 LM
PO
NOO
Q7 0246
-S'
,+*0.,)890
+
30!.0''*+0
+H,)3%&'&(
):
**0:,
T3&0+,
03,,+
& 0*'
**0.CH',H*,%8&)''&&
.,)),*,+H,33,%& 0*&'& /
B8
:3
'
+
0
)
0
++,
3
,
+
T&
.
'
,
+
%
1'
T3'302,'2,3''80U'8+3,!&
0*'/**2,H0230%'2,3'2,&'&4
qrr
qrr
Q767Q +')/3'.,5+')/3'. Q767 *&0'+8')59:0),+,2
6509
57V7WXYZ[\XYZ]W
srr
6;Q7
RA $
v7Q7wyz
v7Q7wyz
^0!0'+ H,)3),!,3')$"#"A\_\]`ab`c`d\efghh\hi`fj\klmnomp\aa\\ v7yz
turr
0123425316578791
55
0
5243787625364
0246
&(#)!*)0#
*($"
$1&&#)++$%(
,-$)$-.
/#&&!$!&"#
'$&!(#$!%
)*!$$&&%#
"$!&#+'$%(
,)-*)/#&$#&'&(#!)*$2"$&#+$%()*)'!!)3&%-$#4)44#1,-$#4-)-$2
()
5)"
243)&)44)
#'!
3)&*0)
)3&!&"(
84#9$*!#
$%
&!$%
%))
#+6$
)'*+&(#!4)*%
$&"$!&"(
#+$$%(
,)
)3,7)
-)-2:4
>@@
<l %)(2&)*;%)(2&)* <= 4-#)%!)($;0"#(% 3
m7noonpq
m7noonpq
>?
[email protected]@
[email protected]@
>@@
0246
!)!#"#
$!$%(
%#($&("
!$%
#%'(&$,$-$)-.
<l %)(2&)*;%)(2&)* E$
%(
)4&4&#$4"##)&%#
F&$
#&%3&#
($&#&*$&((0#
)'!*/#
*'%4-,$#-4))
44#1)'!()-*((4%'&&,-$#4-)-$2
"G*%(&3)$2&4)
44#3'&
,7)
<= 4-#)%!)($;0"#(% 3
84#9$*!-$%(
%)
)6$
)!*+#+#
)!($H*
%)&4)-#4*))4%
'#3&#$2,4)3 &)3 -)-:
6509
57I7JKLMNOKLMPJ
khh
ijh
6QR
ghh
BCB D
m7=Qonpq
m7=Qonpq
5##)%$'(&$( &)($STBBOUOPVWXVYVZO[\]^^O^_V\`OabcdeefOWWOO m7Qpq
0123425316578791
55
0
5243787625364
0246
!""#$%"%&"%'&$"!(!')$"*+!%%'$,,%&)*+!-.*./
0$''%'(!')$"*+%'#%'$,%&)*+1$)#2'*!-.*.%%
'))$"6*
*+#!
%3#%
*+55*$((!!"
"*7%
4'+!,!&
%$'5!*
%$5*.'*!.
0$'$!%$'!+(!$
&'*$,3%5&)
*
5!.&
"#)55%$42!-'.1*
"#)%-38*.35
95!:%"%&*'"%!&*4!'**"$,*(!')$"*+%#%'$,%&)*+-*4!'*4!.*.;
ABB
=>V &*)3'*+!<&*)3'*+ => 5.$*&"*)%<1#$)!&!4
x7yy>>z{
x7yy>>z{
[email protected]
CDEB
CDEB
ABB
F 0246
8*5!53 %')%+*(*.%J*&)*-.*./
Q7019R43647012731RS317
47019R434Q7T53U731R
J0!
43%%.'+!3&$
%%.%$5*55$2-.%$5.*.%3
%)32'%+'*(1*
*.5%#.
*(*!5$"&
-%.')*!.
!&
"
#'.
*&35$)!$&!'KL'*352!5)!7%+,M,3(!'1!&4!&*3"#*+5N*5"#.!"!&)'O!'P F=>V=QW &*)3'*+!<&*)3'*+ -03
8*
F=>V=W &*)3'*+!<&*)3'*+ !.+!%'+*(*.%"%&3!')*!&*4!'**"$,*-*4!'*4!.*.;
bcc
dec
fgd
F 0246
K% hH-.*./*))5)%&!
Ka+
% hHhH-.-*.
))%53)%&!
.%.
$%5%.3*5*
.
))5)%&!
a+**))!)!3
hH-8*
*
))5)*
%&!
K% hH-*4!'*4!.*.;*))5)%&!
kl
x7yi>z{
x7yi>z{
x7yi>z{
xyi>z{
F=>=QW 5.$*&"*)%<1#$)!&!4
F=>=W 5.$*&"*)%<1#$)!&!4
X88YZX8Y[9\]ZY^]Z9_HJ
0XK\7YZ`N YK7Ya7]Z_HJ
F=>V &*)3'*+!<&*)3'*+ F=> 5.$*&"*)%<1#$)!&!4
F=ij 5.$*&"*)%<1#$)!&!4
JI x7FyFz{
x7FyFz{
x77Vi>z{
mno
FF 0246
8*5!53 %')%+*(*.%J"*55!))%-.*./
Q7019R43647012731RS317
47019R434Q7T53U731R
J0!
43'*.1!
'3%&$
)+2*%('*.1*
5*#.
*5J$&
-'%.$*'.
%.%%$5*55$2-.%$5.*.%3
+
!
3
'
%
(
!
"
)
$
!
&
"#'*&$)!$&!"#3.+*4!&*352!5)!7%+,M,3(!'1!&4!&*3"#*+5N*5"#.!- FF=>V &*)3'*+!<&*)3'*+ "03
!!&)
FF=> 5.$*&"*)%<1#$)!&!4
.'+O!!%'P'-+*8*
(*.
.%3"%5&J"*:%&!&*4!'**"$,*-*4!'*4!.*.;
qrr
str
X88YZX8Y[9\]ZY^]Z9_HJ
0XK\7YZ`N YK7Ya7]Z_HJ
uvw
H _
x7ij>z{
x7ij>z{
0123425316578791
55
0
5243787625364
poo
GH I
0246
!!""##$$%%&&%
%'&
&((()(()(*+
*+
,-&(+."#$%/)%&%.&(()(*+
,&
(
(
+
"
#
$
0&
%
.
)
&
(
(
)
(
!"#$&1+2&1+%&%3*+
&(()(*+
@A
56W *&(.2&-+4*&(.2&- 56 )%/&*7&(489/(+*+1
5:; %/&*7489/(+ s7;6tu
s7;6tu
s77v66tu
>?=
<==
;66 0246
).1/)+*-.*9+BB&&))/&C"#$&(()(*+
0+
)*).+2+
().&
"-/.
-.+2*
9("
C
"C#$"&
(()$(&
*+(()(*+
,&
2
+
*
.
+
&
/
.
#
,-&((+*&79&D+&"/&-+-&*+C"#$&(()(*+
&+1/1&-*/(.1E"/&C"#$&(()(*+
;665:; %/&*7489/(+
;F 0246
0&)+). 2(-&H&%7&))+(($%&%'
R7019S43647012731ST317
47019S434R7U53V731S
J+
1.2&%8+
2.*/
(-I&H2&%8&
)&9%
&)/*
$2%/&2%
%/)&))/I$%/)%&%.
+
.
2
H
+
7
(
/
+
*
;F56W )%/&*7&(489/(+*+1
K7
/*+
7+92
*(&2*
O+/
2P($+0&
%
.K7
)9.%-&1+*&.)I+)(+L-BMB.H+28+*1+*&.79&-)N&)79%+$ ;F56 )%/&*7&(489/(+*+1
J.+%-+2-&H&%7*7&Q*+*&1+2&&7/B&$&1+2&1+%&%3
cdd
fgd
edd
;F 0246
0123425316578791
55
0
5243787625364
G"#$%&%'&(()(*+
,&(+
GG""##$%$&%
.
%/)%&&
%(().(*+
&(()(*+
,&
(
(
+
G
"
#
$
0&
%
.
)
()(3*+
G"#$&1+2&1+&
%&(%
&(()(*+
X00YZX0Y[\]^ZKY_^Z\!`a
JX]LYZbN YLKY,L^Z!`a
;F56W *&(.2&-+4*&(.2&- ;F56 )%/&*7&(489/(+*+1
hi ;F5:; %/&*7489/(+ s7:Wtu
G s7W:W6tu
s7W:W6tu
! aa
s7W6tu
s7W6tu
s77;:tu
jkl
mll
; 0246
0&)+). 2(-&H&%7&))+(($%&%'
R7019S43647012731ST317
47019S434R7U53V731S
J+
1.2&%8+
2.*/
(-I&H2&%8&
)&9%
&)/*
$2%/&2%
%/)&))/I$%/)%&%.
+
.
2
H
+
7
(
/
+
*
;56W *&(.2&-+4*&(.2&- K7
/*+
7+92
*(&2*
O+/
2P($+0&
%
.K7
)9.%-&1+*&.)I+)(+L-BMB.H+28+*1+*&.79&-)N&)79%+$ ;56 )%/&*7&(489/(+*+1
J.+%-+2-&H&%7*7&Q*+*&1+2&&7/B&$&1+2&1+%&%3
noo
pqo
roo
X00YZX0Y[\]^ZKY_^Z\!`a
JX]LYZbN YLKY,L^Z!`a
a# s7Ftu
s7Ftu
0246
!!""
##$$%%&&''&
&(!!'
')))*))*!)!+,
+,
-.'),/#$%&!0*&'&!/'))*)!+,
-.
'
)
)
,
#
$
%
1'
&
/
*
'
)
)
*
)
!"#$%'2,3'2,&'&!4+,
'))*)!+,
67B +')/3'.,5+')/3'. 67 *&0'+8')!59:0),+,2
@A 6; &0'+8!59:0), C7B;7DE
C7B;7DE
C7FG7DE
>?=
<==
0123425316578791
55
0
5243787625364
012334567689
19266
01235
2%2&
35935
!""#"$
'()*'+,-)./0!12!0/!""#"$
4*5*+6789:;<=:>[email protected]
01235
!"##$%&'"#"$#(#$$)#&'"$*")%'&&#)'%"$'%#%*'%#
+"**#*,"%!)%'"$&)))%&-*',"%!-*#)%.*/)%'&%*.)!&+"
%31
'.&*'"$#
'1&*%%%)4$.
$0**!5
)*'%%"%$2
%'%*)2
*"#"*&'0"
)'(%"%$"
)6&
7)8##$%&'*$'*#"$#(*")'$*")%'&)'%"$'.#/%&'.#
uk
9: 539
;56<6=>[email protected]>[email protected]=
ijk
+$)#&'0%*#F0%*#'".'%#BGBHIJKKBKLMINBOBMPQLMRBSIJKKBBBB
U#$-V"#$'%%' !") !"#BGBWJXRYJXMBNZXB[\XXZX
U#$-V"#$*)4#*%"$)#&'BGBWJXRYJXMBNZXB[\XXZXBKLMI^MK
DE9E
T
T]
’66:ET“”
’6T“”
’6D“”
_`73abcd7abe66f3a3eg77h nqrsjtk
noplmk
vmk
’6TE“”
mwm
] 01235
!"##$%&'"#"$#(#$$)#&'"$*")%'&&#)'%"$'%#%*'%#
+"**#*)%'"$&)))%&-*',"%!-*#)%.*/)%'&%*.)!&+"*#"*'0'.*"$#(%'1&%%$0**)'%"$2%%*2
%%31
')'%"*$"
*%()4*$.
*%*"%)%)'&6&
7)"8#&"
#$
&'&*'$
#"$#
")'!5
$
)''%)"$'.#/%&'.#
xz
]9: 539
;56<6=>[email protected]>[email protected]=
xyz
}€‚yƒz
}~{|z
ƒ|z
’6TE“”
+$)#&'0%*#F0%*#'".'%#BGBHIJKKBKLMINBOBMPQLMRBSIJKKBBBB
U#$-V"#$'%%' !") !"#BGBWJXRYJXMBNZXB[\XXZX
U#$-V"#$*)4#*%"$)#&'BGBWJXRYJXMBNZXB[\XXZXBKLMI^MK
DE9E
T
T]
’6:ET“”
’T“”
’D“”
_`73abcd7abe66f3a3eg77h |„|
] 01235
!"##$%&'"#"$#(
+"
***##"**',"
)'%'."*$&
))()%&-*'
+"
0"
%!
6
&"&$#
"
&
%
)
%
''4)*7.
&)(%'!&
7)8##$%&'*$
#"$#
]
… ’6]•E]“”
_`73abcd7abe66f3a3eg77h Š‡
ˆ‡‡
‰†‡
†‡‡
] 01235
!"#%!
#$%&'"#))"$#
(
+"
+"***##"**',"
0)'%'."*$&
"$#()%&-*'
%%6
&''4)*7.
&)(%'!&
7)"8#&"
#$
&')*%&$
#"$#
‹Œ
]
_ ’6]ET“”
_`73abcd7abe66f3a3eg77h ŽŒ
‘Œ
012334567689
192
5067689
10
01235
!""#$%&!"!#"'
(!))")*!$+$&!#%+++$%,)&
(!
$/
&.+)$%!%#"
)!"!)%&-!
&0'+1.%+$& %
1+2""#$%&)#&)"!#"'
W6XYZ[
34156789167://;565:<11= [email protected]
>[email protected]
[email protected]
>[email protected]
C 01235
!""#$%&!"!#"'
(!
))")*!$+&$&.!)#%
++'+$%,)&
(!
)!"!)%&-!
$/+$%!%#"
&0+1.%+$& %
1+2""#$%&)#&)"!#"'
C
3D W6X\Z[
34156789167://;565:<11= EF
EEF
HIF
GFFF
01235
!"$"+#
%&!"++!#"
(!
)))""!))&*!
$&.$!)#%
+$'%,)&
(!
&
!
#"
'
!%!$/+$%%&0+1.%+$& %
1+2""#$%&)#&)"!#"'
3D W6]]Z[
34156789167://;565:<11= PO
MNO
JKL
JOOO
01235
34156789167://;565:<11= ST
SST
UTTT
VUT
012334567689
192
5067689
10
!""#$%&!"!#"'
(!))")*!$+$&!#%+++$%,)&
(!
)"!)&-$/
&.)!%#"
&&0'+)1.
%+'$& %
1+!2"%!
"#$%&+)$%#
"!#"
Q R
W6^^_Z[
01235
!*"
$%!**"!
' ((!()!#
#%#"$
*#&$+(%
' (!(%,%-("!&
##.
$%%/*(0$*&#%$
0*1!$!"
$%*(#$"
!"!
R6STTBUV
230456780569..:4549;00< ?>
=>>>
??>
@A>
B 01235
D,$$-!!
(($!%(#!
'(!($E*#%/G#%F##"*$++
0*1!$*!!"E*$
B
2 C
R6WXBBUV
230456780569..:4549;00< HJ
KJJ
KJJ
HIJ
L 01235
!!$%#!
D
',(!$$($E-*#%(/G(#%!F(##"*$++
0*1!$*!!"E*$
L
C2 R6WYBZUV
230456780569..:4549;00< QO
POO
MOO
012334567689
192
5067689
10
MNO
01235
%&""'!!
(("!#($!
) (!(*+#,$
*$$+/+
1+2!""+!$.!#/
""00
V6WWXYZ
31456781569::;4549<11= [email protected]@@
[email protected]
[email protected]@
>[email protected]
D 01235
%&""'!!
(("!#($!
)(!("*+$#,.$#-$$/+"00
1+2!"+!!/*+"
D
EF GE
V6WXWYZ
31456781569::;4549<11= KJ
HLJJ
HHIJ
MJJ
N 01235
!!"#$!
%
)&(!""("*'+$#(,.($#!-($$/+"00
1+2!"+!!/*+"
N
GO PE
V6N[WWYZ
31456781569::;4549<11= QS
TSS
QRS
USS
012334567689
192
5067689
10
01235
"
&'##(!"!
))#"$)%"
*!)"!)+!,$-%.
+%!%,0,
2,!3"##!!
,"%/"$0
# #!11
Y6Z[\]^
4256789267:;;<565:=22> ?A
BAA
[email protected]
CAAA
01235
"
"#-0
!%")0!
E16
')!
,!+))!#")E6'),!+#
&'##(!"!
))#"$)%"!0
(!0
()"$10(
$
F!0
*!)"!)+!,$-%.$'!)"!))",,!,,$0%E6.'),!+#
+%!%,0,
!11,-0(
H)0%
-0
,'!),!#+E#IE ,#,!%!*"0%$
2,!3"##!!
,"%/"$0
#"#0
3"9()$)-G
"E,6
LM
7:;65:>7*2:=JK
*5;:7/47:;K
NMM
PPM
LLM
OOM
PMM
Q 01235
"
"#-0
!%")0!
E16
')!
,!+))!#")E6'),!+#
&'##(!"!
))#"$)%"!0
(!0
()"$10(
$
F!0
*!
)
"
!
)
+
!
,
$
%
.
$
'
!
)
"
!
)
)
"
,
,
!
,
,
$
0%
E
6.
),,!,+#!#EI ,#,!%!*"0%$
+%!%,0,
!11,-0(
H)0%
-'0
2,!3"##!!
,"%/"$0
#"#0
3"9()$)-G
"E6'),!+#E
WT
D
Y6QQ_\]^
Q
XXT
UVT
XTT
7:;65:>7*2:=JK
*5;:7/47:;K
SSTT
WWT
R Y6\\]^
012334567689
192
5067689
10
01235
%%#%!"
#*!
#$
#%$"
$"#$(
)
%$"
"&*#++&&'"'$*
("
%$(
$""&*#
,"
-"
#-.
%+#"&$
*&.''(&"
'("
/%&
.$"
&#'()"
,"%#"%&)&.%&'("$"(+&'("$"()%$"0
*&
1&!
(0$"
'&#+"&'%(*"
2'
30"4#'"
#$
%#&$
'(&"
$"
#(5"
&%$"
$"(6&
.#+'&"%*02'("$"(
DE
DFE
FDH
8VW
899
89:
89
89
X6:YVZ[
5"&$ #7-!"* %#00#7%.
%("$7%(0* &%&$ "#7#%&$
/( 0"&7/( !0"& ;321<=>31<[email protected]@A212?B33C GHHH
01235
%%#%!"
#*!
#$
#%$"
$"#$(
)
%$"
"&*#++&&'"'$*
("
%$(
$""&*#
,"
-"
#-.
%+#"&$
*&.''(&"
'("
/%&
.$"
&#'()"
,"
%
#
"
%
&
)
&
.
%
&
'
(
"
$"
(
+
&
'
(
"
$"
(
)
%
$"
0
"'"*1&!$&(0'&"%*2'("$"(+'&"%*02'("$"(
304##$&%#&'("$"#+&'("$"#5&%$"6&.#
JK
JLK
89 &$*%&"*7.&%%I
X6:YVZ[
;321<=>31<[email protected]@A212?B33C LJN
MNNN
01235
%%#%!"
#*!
#$
#%$"
$"#$(
)
%$"
"&*#++&&'"'$*
("
%$(
$""&*#
,"
-"
#-.
%+#"&$
*&.''(&"
'("
/%&
.$"
&#'()"
,"
%
#
"
%
&
)
&
.
%
&
'
(
"
$"
(
+
&
'
(
"
$"
(
)
%
$"
0
"'"*1&!$&(0'&"%*2'("$"(+'&"%*02'("$"(
304##$&%#&'("$"#+&'("$"#5&%$"6&.#
SSR
QR
TUUU
QRU
8VW
899
89:
89
89
89
5"&$ #7-!"*
%#00#7%.
%("$7%(0*
OO P
X6:WVZ[
&%&$ "#7#%&$ /( 0"&7/( !0"&
&$*%&"*7.&%%I
;321<=>31<[email protected]@A212?B33C 012334567689
192
5067689
10
01235
/'0!!
""#$
"'%'&
'&$
",-.
!$&(!*$)'#)
%$*&
+"!,-.
1%$
%'"%2$
)#
3$'%$'0(!""01'!!&(!''!*+$4'!,-.
-6$!!9%!*"$
)0
50#!
18,!+"#)!
%&
'"%1&
!0(+$16'7*
$%0*6+:,!
,-.
;-<5=,>[email protected]<5<?A--. BC B> DII
HII
DEF
GEF
DIII
J 01235
!""#$%"%&"%'&$"!$&(!)'%*+"!,-.
/3$
'0'!
$&4'!,-.
%$'10($
!"''"%0'1'2$
!)!#
&,!
(!1''!*$*#)
+$
-6$!!9%!*"$
)
50
#!
&
0
+
6
7*
0
6
18,!+"#)!
%&0'"%1!($1'$%*+:,!
,-.
POO
J
B B
a6Jbc
;-<5=,>[email protected]<5<?A--. BC B> NOO
POOO
KLM
NLM
Q 01235
/'0!!
""#$%"'%'&
"%'&$
"!$&
(!)'%$&
*+"!,-.
3$'%$'10($
!""%0'1'2$
!)!#
&,!
(!1''!*$*#)
+$4'!,-.
-6$!!9%!*"$
)0
50#!
18,!+"#)!
%&
'"%1&
!0(+$16'7*
$%0*6+:,!
,-.
YWW
a6JJbc
Q
R B
a6Jdbc
;-<5=,>[email protected]<5<?A--. BC B> VWW
XWW
STU
UTU
01235
012334567689
192
5067689
10
3$'!'"%"'#$
%)"#
%,!
&*1+"*!$,-.
2$
#)$&
3$'%$'0(!"*+$4'!,-.
-6$!!9%!*"$
)
,!
1
8
,!
%&*+:,-.+"#)!
B a6Jdbc
;-<5=,>[email protected]<5<?A--. BC B> `^
_^^
]^^
Z[\
\[\
01235
#-!
#'
$%.&%"'()
*"++#+!"
,"
!-"$
*"+#"+/0%&"1+'()
"
%
"
'
.
2
'
(34##$%&5'()& !-
€6‚‚ƒ„
6(789':(89;<<=787;>(() ? @: GE
DEE
ABC
FEEE
DDE
H 01235
JKLMMNOPQRPSTUSLQMPUQVWWTXXOPQYTQKOTUPZQ[TSPQKPWSLROPRLQOUQTMMOTPQOUP\
]L
^PO[R^QOKUX
Q_O
RRPZQRVQ̀O
SNQSPWKdQRVQ\KO[UX
ZQQaYTLMRbROQWeORYLLQLQOUQ
UQWSTOU[LWWQWSLL[
cO
STUS
TUZ
)+RP!f
/+O^+P
"\%TgShOP+UQ
>"3!*#
$/8h 3T"-MOL/R&g(.%3-/!%
(34#"+/-#+"#/+/#$-/43#f+3//+-./-+i3$/+#
qrk
H
[email protected] @I
€6…Hƒ„
6(789':(89;<<=787;>(() nk
jklm
pqk
onk
01235
!"##+"$-/f"%
7.
4#&"3+-/ff/%3&"
+$+#+
*"
+
%
/
-/%f%f%/+
(3"4#%#0+"+3$-
I €6…ƒ„
stu 6(789':(89;<<=787;>(() vv
vwx
yxx
zv
4&3-!"
#%#+"
"$/f+"%
7.
/
f
+
+
#
*"+#"+f/3&%/$
-/%f%f%/+
(3"4#%#0+"+3$-
I €6…ƒ„
stu 6(789':(89;<<=787;>(() ~~
{|}
~}}
~
012334567689
192
5067689
10
01235
01235
"
&'##(!"!
))#"$)%"
*!)"!)+!,$-%.
+%!%,0,
2,!3"##!!
,"%/"$0
# #!11
\]
Z[[
539
456566789:;789<6
===>? @"01A!"0$%%$ !, !";B;CDEFGDEH;IJE;KLEEJE;;;;
h6ii?jk
h6=?>jk
MN2OPQRS2PQTUUVOPOTW22X ^[[
YZ[
_ 01235
!""#$%"
&'##(!))")
*!
)!"!)#+!
!,%$-/%$.%%0, #!11
2,3"#!,""0+!,#
_
bc
deee
gee
ffe
539
456566789:;789<6
===>? @"01A!"0$%%$ !, !";B;CDEFGDEH;IJE;KLEEJE;;;;
MN2OPQRS2PQTUUVOPOTW22X `a M
h6ijk
h6=?>jk
012334567689
192
5067689
10
01235
z6{r|}
!"#
)$+!!"
&!$/%#(&''(('()!$(*+!,-.#()/')''!!(&#$( & (# ()$!$( 0'**#//$/1#)"2+#*)#(,-.*#")% #&)/'(%)$+!"&!/ (!$()/$*
3#
#/&'!4/!(%#&$&#)#5'()#2+6*+#7/#()6/6,-.'**+')!$++/'/ 539
[email protected]
)$+/!$"
#*8()#2 &!"*'#),-.,#!")-#(&!"'*)+(+(%8+&&&!"'*)+(#)9$+!" HIJ ,''%'( $(!$*)'9KL,M0MNFOFPQRSTUVWUXYFYRZUFG[FP\F]^_F z6H|}
!/ (
]`^aFbcYdFVReeSTYFFFF
-& :$!$(&#&)''()#;4'"$*+<,-.#()/'%'='''%$>(!(%#%$)'!)#*
qq
noo
f-8gh,N-ghijjk8g8i9--. M0 MN hlKK poo
mno
r 01235
K s
z6J{|}
!"#
)$+!!"
&!$/%#(&''(('()!$(*+!,-.#()/')''!!(&#$( & (# ()$!$( r 0'**#//$/1#)"2+#*)#(,-.*#")% #&)/'(%)$+!"&!/ (!$()/$*
3#
#/&'!4/!(%#&$&#)#5'()#2+6*+#7/#()6/6,-.'**+')!$++/'/ 539
[email protected]
)
$+/#!$"
'%'( $(!$*)'9KL,MM0MNFOFPQRSTUVWUXYFYRZUFG[FP\F]]_F z6H|}
!/ (*8()#2 &!"*'#),-.,#!")-#(&!"'*)+(+(%8+&&&!"'*)+(#)9$+!" HIrJ ],'
`^aFbcYdFVReeSTYFFFF
-& :$!$(&#&)''()#;4'"$*+<,-.#()/'%'='''%$>(!(%#%$)'!)#*
tt
uvvv
f-8gh,N-ghijjk8g8i9--. M0 MN hlKK wvv
xyv
012334567689
192
5067689
10
22
!""
$"%
#!&
'!%&&,!#"
($))$
*+#"
&!###!#$'$#
$--#!$&!
. #!##!----$"&/#$)')$&!"#!0
1!
)"&
(!$%"%
#
3--
4!&%-$/
!
$#%%))'')$2&5#"
#!!&
$%-!.--"
WXYZ
|6r7}r~
678 539
956:6;<=>[email protected]<=>A;
77
1&#$,!-!&!"%!!)&[email protected]@>[email protected]@[email protected]@@@
LMNOPMQL.3MRST
.PNMLUVLMNT
WXYZ
[[\ [[\
|6̀€`}~
X^\
[_\
]^\
8` 22
!"#$"%&!#$$#&'!&&!"#!$&!
($
/
##!##$)'')#
,!#0
$-. #)!)$
##!"--*+--"
$"&
$&!!
"%#
1!
&
)
(
$
"%
!
%
)
)
'
2
#
#
3-4!%$/"&!%$#%')$&5"#!!&
$%-!.--"
a |677~
8`678 539
956:6;<=>[email protected]<=>A;
bcde
77
fgh
1&#$,!-!&!"%!!)&[email protected]@>[email protected]@[email protected]@@@
LMNOPMQL.3MRST
.PNMLUVLMNT
87 22
"
!!
%!,'#!$&-&-!"#!$&!
.$"*+!"
&$#,$)"%
&!###!#%$'$#
.1!#-!
#&#!-----$)"&
k
!
#
'
)
$
&
!2"
#
!!0
&
$
"%
!
%
)
)
'
#
#
-%.
3-4!%$/"&!-!,#-$')$&5"#&
!$
!--"
77
i ij
|6r`rr~
87678 539
956:6;<=>[email protected]<=>A;
nopq
|6̀€`}~
1&#$,!-!&!"%!!)&[email protected]@>[email protected]@[email protected]@@@
LMNOPMQL.3MRST
.PNMLUVLMNT
llm
|6̀€`}~
nolm
8r 22
!"#$"%&!#%$$!!'!&&!"#!$&!
.$"*+"&$,) ##!#'#!%,#$-.1!#-!
##!----$)"&
k$"%
!-#%')$))&'!2"
#!!0
&
-%.
3-4!&%-$/
"&
!-!,!
#-$')$#&5#
"#&
!$
!--"
ij a
|6r~
8r678 539
956:6;<=>[email protected]<=>A;
78r7
1&#$,!-!s/$%#!!)&[email protected]@;[email protected]@[email protected]@@@
LMNOPMQL.3MRST
.PNMLUVLMNT
012334567689
192
5067689
10
wxx
yz{
yyz
|`7}~
22
*+!!"#
!#
!'"$$$"$&%(%$""
!&",($"%'.'."#$"%'"
)%#!
'%$,%-#&
!
)!$"!$$"..!..%#'/".$(-%!'"# $"0
1"
-#'
'
&.--%((2-%$'6#
$"$'
.&)
3..
4"'&!.%5!
"%.#&
","
$
"%
"..!#
œ6dssž
78 539
956:6;<=>[email protected]<=>A;
88
1!'$!%,!". !"$''%#"-%$"-'"@[email protected]>[email protected]@[email protected]@@@ œts8Ÿž
PQRSTQUP)3QVWX
)TRQPYZPQRX
^\]
[\]
[[_
22
!"!#$%#&!'"$%%$'("''"#$"%'"
c%
!
$$"$$%-((-%$!'""
%..
)!$-"-!%
$$"#!
..*+!.!.#
%#'
5
#&,$"$0
1"
.
'
!
.
!
c
%
#&
"
&
(
2
$
$
3.4"&%5#'"&%$&(-%'6#$""'
%&.")..!#
`` ab
œ68 dž
78 539
956:6;<=>[email protected]<=>A;
8d8
1!'$!%,!". !"e5%&$""-'"@[email protected];[email protected]@[email protected]@@@
PQRSTQUP)3QVWX
)TRQPYZPQRX
hik
gjk
œ6ts8Ÿž
ghi
l 22
!"!#$%#&!'"$%%$'("''"#$"%'"
c%
--!%
*+!#!
$$"$-((-%$!'""
&,$%..
)!
$'!$"#!
1"$."
...!!..%-#'
c5
%#&$%"
&--(#
2$$"$0
"'.)..!#
3.4"&%5#'"&%$&(-%'6#$"%&"
` œ68 dž
l78 539
956:6;<=>[email protected]<=>A;
88
1!'$!%,!". !"$''%#"-%$"-'"@[email protected]>[email protected]@[email protected]@@@ œ6ts8Ÿž
PQRSTQUP)3QVWX
)TRQPYZPQRX
npq
mno
mnr
st 22
yyz{
vw
$"x%
'"|}{~€~‚{ƒ|€x}„}…ƒ|}€{†xƒƒx~ƒx}x‚}„}…ƒ|}{~€~‚x~ƒx‡}‚}ww|{|}ˆ}|ƒƒ|~x} st78 V)!
%,$"-!$!
!&'%
*+-!#
&,$%..
$$"$.".$!..%.#'
#"$#!
%
‰uŠ'.0!.&‹/'$5".!%
$(-%!'("#$"
$"0
Œ
$..$!"#
$5#..!-‰#5$!#!'Œ$$"$5#‹'%#&"&--(2$ $"'. 539
956:6;<=>[email protected]<=>A;
)
8st Ž"$#!"-'%"#u. [email protected][email protected]ME‘@’@LMKKNK“@@@@
3.4"&%5#'"+.4"#"$%-‰u-%&".‹.",$.%(-%'6#$"%&"
›˜—
PQRSTQUP)3QVWX
)TRQPYZPQRX
u
œ6ddŸž
œ6t ž
˜™š
”•–—
012334567689
192
5067689
10
22
31!"#!$%&'$(!)"&#*#+')"#&!,))$)#(#*#+')"#!$%&'$($)-#'#'&)#.#"))"$#
/012
425678001098:72;8<=8;98:730>7827?/@017:50299
A8
010>99;
899929;3
02
C/J7
D3E8937FG>
?6208>3;
1;
E
G70010801H7
I87737;1
6B;>
0768B;7
7002016H7
F/[email protected];:
1:766?L70/@01379
A7998;
M9I7N1:72>7;31=79I7N1;1026BC62:19F:7I207:?623O;/012:1
zvx
°6±²±ˆ³́
PQ 539
R56S6TUVWXYUVWZT
[ \10;8/7/1I6732/1;C9I7//@8Y]Y^_`abYcdefYgYad__h_iYYYY
jklmnkojAMk4pq
Anlkjrsjklq
wux
°6[µ³́
wyx
tuv
yx
wtx
22
!"#!$%&'$(!)"&#*#+')"#&!,))$)#(#*#+')"#!$%&'$($)-#'#'&)#.#"))"$#
/01231
425678001098:72;8<=8;98:730>7827?/@017:50299
A8
010801H7
010>99;
899929;3
737;1
02
68B;7
C/J7
D3E8937FG>
02016H7
?6208>3;
1;
/[email protected];:
E
G7
0
I
8
7
6
B
;>
0
7
7
0
F
1:766?L70/@01379
A7
M9I9798N;
1:72>7;31=79I7N1;1026BC62:19F:7I207:?623O;/012:1
}~
…†„|~
{ {
°²Q³́
PQ 539
R56S6TUVWXYUVWZT
[ \10;8/7/1I6732/1;C9I7//@8Y]Y^_`abYcdefYgYad__h_iYYYY
jklmnkojAMk4pq
Anlkjrsjklq
°6[µ³́
|}~
‚ƒ„€€~
‡ˆ 22
C ‰Š
°6µµ³́
JI
/@8
8;
831000710/1‹8
;[email protected]
>/ŒMo
767:[email protected]
331?;7
/0117
2:3150299
A27/;8
<=81;
320526;:
78
/@0
A8
0
1
8
0
0
1
9
9
8
9
9
2
;3

I
1
9
7
0
2
L
7
/
6
>
8
Ž
0
7
6
7
:
?
6
2
8
3
1;
@019E
197389I87765767>/@37383ŒMo?L70/@013
79/A7
98;
M9I7N1:72>7;31/1;6>67:?623O;/012:1
‡ˆPQ 539
R56S6TUVWXYUVWZT
\101;2ŒMoI709I7//@818;02;:83107Y]Y‘X’Y“d”fed•”Y–h_Ya`”•d–—d•”Y °6ˆ³́
‡ˆ[ ad
__h_YYYY
‡
ˆ
[
˜>
692;37ŒMoI70203™Š?ŠY]Y‘X’YicdešfY–h_Ỳ_e›YœœžŸY Yœœž¡ °6[µ³́
¢§¨¥
jklmnkojAMk4pq
Anlkjrsjklq
¦¥¤
K CCG j˜‰‰ ¢£¤¥
012334567689
192
5067689
10
‡[ 22
JI
7//@81;8
8;02;:
2I20737/[email protected]
;6>/76687:@3
?1331;7
/0:12
K2
3283>
51607708
7
5023919
A8061682
00199<=8989;
2;3
26200L170/‹8
6>8ŽŒMo
0767:?62?83/[email protected]
;1/@0
1E
197389I87765767>/@37383ŒMoK2;:1:766?L70/@01379A7998;
M9I7N1:72>7;31/1;6>67::7I207:?623O;/012:1
ª®®¯
«¯­
© °6µµ³́
‡[PQ 539
R56S6TUVWXYUVWZT
\101;2ŒMoI709I7//@818;02;:83107Y]Y‘X’Y“d”fed•”Y–h_Ya`”•d–—d•”Y °ˆ³́
‡ˆ[ ad
__h_YYYY
‡
ˆ
[
˜>
692;37ŒMoI70203™Š?ŠY]Y‘X’YicdešfY–h_Ỳ_e›YœœžŸY Yœœž¡ °[µ³́
ª«¬­
jklmnkojAMk4pq
Anlkjrsjklq
K CCG j˜‰‰ 22
"$
"(#%%%#%'&)&!%
##
"'#-)%#&(/(/#$%#&(#
*&$"!"
+,"#$
(&%-&.$'
"
*"%#"%%#//"//&$(0#/%).&"(#$!%#1
2#
.$(
(
'/..&))3.&%(7!%
/'*
4//
5#('"/&6"
#&/$'
#-#
%
$#%(
#&
#//"$
]Z_
l69mno
89 539
:56;6<=>[email protected]=>?B<
9CC9
2"(%"&-"#/ !"#(#$'##.(#ADA?EFGHAIJKKEKALJMAAAA
NOPQROSN*4OTUV
*RPONWXNOPV
YZ[\
l6p`pmno
YZ]^
` 22
!"#"$%&$'"(#%&&%()#((#$%#&(#
e&
.."&
+,"$"
%%#%.)).!%
#'!%
-#%1
&//
*"
%("%#$"
2#%/#
///""//&.$(
e6
&$'%&#
'&".(.#)$
3%!%
#(/*//"$
4/5#'&6$(#'&%').&(7$%#&'#
ggh
ab cd
l699Cno
`89 539
:56;6<=>[email protected]=>?B<
9CC9
2"(%"&-"#/ !"#(#$'##.(#ADA?EFGHAIJKKEKALJMAAAA
NOPQROSN*4OTUV
*RPONWXNOPV
ifjk
l6p`pmno
fgh
012334567689
192
5067689
10
3595
.!"
%*
#+
$%#$#&''#(
$'&&$
*+',0#'%)%')($&#'%'
-
..!"
/+
,&)*#
$!"1#.$2$&+#'+#,.+%'(&*#'3
-
( .$#1&!"
*%$+$%!",
*.$)
.,2'$#&*#'%$)7$))+(
8
#$4.
&'5(
$9$'1,(.%:6
(+&$#'$
Z[
\][
«6¬­
;<= 539
>[email protected]@
<G
+(!"-HHI4JEKELDMENOPNEQRESSTUEVWEEEE
XY ^_
` 3595
!"#$%$+(2$%#','%%'($
4.))/..!".,0#))
$!"1#.$$(2$##$,.+%'(
-
( .$#1&!"
*%$+$%!",
8
&#+)%.4.
5$*.
#$$,1.(%:(4.),7$))+(
a «6G¬­
«6G¬­
«6G¬­
`;= 0+(&'b/*+%$ `;G ($#'b0.& `;<= &#'%'b&*#'$ 539
>[email protected]@
<G
ff
cde
XY i 3595
.!"
-
..!"
,0#)#)$%$,'%%'($
$
!"
.$,.+%'5(*.$,7$))+(
-
( .$#1&!"
*%$1
+$#%!",
8
#$4.
,.%:(
<G
kk
.'$.'(
.$(
#$'%$$
,'%%0'#($
-
..*
,&*#
))&#'%'
$
*
.
'
o
($
1
#
.
$
,
.
+
%
'
(
&*#
'3
-
( .$#1&*
*%.$:+
%p
,2$#'&*#'%$)7$))+(
8
$(
$.'$#(,
$4.
,5.*.
%:(
&#$'
j Hj
«6<G¬­
«6<G¬­
«6<G¬­
XY †ˆ‰
jj H
«6<¬­
I$%#'+#'%$q+'($. arEKEVPsttEuvwEswxyEz{T|}EEEE
«6̀<¬­
+(.'$(j-HIarEKE~sPv€EENOPNE‚TRESQTUE{}Eƒƒ «¬­
††‡
= 3595
012334567689
192
5067689
10
Œ‹’“
.'‘$”(
$&’—
&*+
'($
&#œ'
Š‹
ŒŽ‘
‘•–‘)‘
˜˜'˜,‘™'‘%š%›˜
’
‘˜‹%'žž
Ÿ‹
Ž$ 
š.‘'š˜$(,
š›
”‘5“*.
¢˜
‘•–$‹”,—2‘
˜‘'’—
˜$)—˜7$
‘™‘Œ‹)—)”+(
‘š›˜’£
6’“
+$..‘$›‹
1&Œ*%
+‘%‹¡p
4.
$#ž&¢*#
%
8#*.:$(#$)$9',.%:(&#' '
j- HHI XYH j «6<G¬­
=;<= 539
>[email protected]@
<iG
<
G
¦§§
¤¥
¦ª§
¦¦§
«6<¬­
G;<= 539
>[email protected]@
<iG
<G
«6<¬­
+(!"-HHI4JEKELDMENOPNEQRESSTUEVWEEEE
mln
G 3595
¦¨©
i;= 0+(&'b/*+%$ i;G ($#'b0.& i;<= &#'%'b&*#'$ 539
>[email protected]@
kl
„…
+(!"-HHI4JEKELDMENOPNEQRESSTUEVWEEEE
gh
«6<¬­
I$%#'+#'%$q+'($. arEKEVPsttEuvwEswxyEz{T|}EEEE
«6̀<¬­
+(.'$(j-HIarEKE~sPv€EENOPNE‚TRESQTUE{}Eƒƒ «¬­
j- HHI XYH 3595
.-45
!"3#6$
#&49
&'(
"$#
&+>"
,-
./0123
/3783%/23
::"/:)3;"3*<*=:
/41
3?:-*"@@
A-4513=-./0B213-C1<3<:/<=1635/D:378-69/[email protected]:349:/9:3;3.-96/23<=:/4E
F
(#!!+#G&'
'*!N#(
*H
#&+)"K
#+&'+
M
#$
!+"##%$)
#I!
O"J)'!
!*
N$
""*#%L#%%($
PQ 539
R56S6TUVWXYUVWZT
„€ ……ƒ
€€
€‚ƒ
[
n[op
†‚
3595
!"#$%#&&'(")"**"$#&+"*"
,-./0123.-4536/3783/2349::/:3;3<=:/41>3?:[email protected]@
A/0#B21
C1<!3"<:/#$)
<=1
63J5'!
/D:
378#-6)9/K23
:3"49
:/#%9:L#
3;3.-%9%6(/$
23<=:/4E
F45
(#!1!3#=G&.'*
(3*-H
I!
#[email protected]&D'+
*
M+'!N#$+#%#O")!*N$&+" "
‡ˆ‰
ŒŒ‰
o 3595
.-45
36Ž
%49
#&:&:'(
"**/"41
$#>&3+?":
A3
/3783/23
/:"3;3)<=:
[email protected]@*"
A-4513A3-C1<3<:/<=1635/D:378-69/[email protected]:349:/9:3;3.-96/23<=:/4E
F
(#!!+#G&Ž
'*#(
#+&'+
M
*+Ž)
#%#I!
O"J)'!
!*
N$#&+)"K
""*#%L#%%($
˜™™
—˜™
•—
˜—š
p 3595
Ž%#&&'(")"**"$#&+"*"
A3
.-4536/3-7C813</323
::/63:53;/3<D=:
?:@[email protected]:@349:/9:3;3.-96/23<=:/4E
A:49
/<=1
7/841
-#69)>/K323
F45
(#!1!3#A3
G&'*#(*<Ž)
I!J'!:3
#+&'+"*#%L#%%($
M+Ž+#%#O")!*N$&+" "
[
n[op
r_ _^
Á6onÂÃ
\#*+"(+"*#]("$#! ^__ỲYabcddYefgYcghiYjklmmYYYY
($!"#$_q_\IrỲYscbftuvYYwxbwYmjyYmzl{Ya|
}~ n
[o
Ÿ›œ
žœ
o 3595
A-45->-3¢D/:[email protected]<12613£¤¤3443-35-:1613;3/66/213<:/4-6/¥[email protected]@
¦..3¢1D33/¢:D1/@<:[email protected]
-45
3£¤¤344¥
¤3443
;3<:=:
:-<@=:
@¥35/.4E
189¥[email protected]@[email protected]@
A45
<131.26
13¤£3¥¤443
33¦4D
-.13/;341
;C31.-:>9<63=:
/?23
A1
D
<
=6
@
6
/
§
¢
45
3̈©
§
ª
:
2>
3
/
46
1
@
3
«1>@/@9¥320
A¬45-:-3¢D/:[email protected]<12613£¤¤3443>135-:1>3;3.-6­23<:/45.31;[email protected]@[email protected]@
($Žq__\IrỲY‘X’YwxbwYzyYmml{Ya|YYYY
\#*+"(+"*#]("$#! ^_ỲYabcddYefgYcghiYjklmz
_ r
Á6onÂÃ
($Žq__\IrỲY‘X’YwxbwYzyYmml{Ya|YYYY
\#*+"(+"*#]("$#! ^_ỲYabcddYefgYcghiYjklmz
_“q __\ }~ ¡ Á6onÂÃ
®D?/3¢D/:[email protected]<12613®¯3°±3¦ ỲY²bxfgud³uvhYhxwuYZjÝzyYYYY
q __\ }~ ¸¹
o 3595
A-45->-3¢D/:[email protected]<12613̈©¤3443-35-:1613;3/66/213<:/4-6/¥[email protected]@
¦..3¢1D33/¢:D1/@<:[email protected]
-45
¥3̈©
¤3443
;3<:=:
:-<@=:
@¥35/.4E
189¥[email protected]@[email protected]@
A-45
<13.26
13̈©
¤344¥
34D
-.1/341
;3.->963/?23
A1
D
<
=6
@
6
/
§
¢
45
1
3̈©
¤
3
443
§
ª
:
3
¦
2>
3
;
3
C
1
:
<
=:
/
46
1
@
3
«1>@/@9¥320
A¬45-:-3¢D/:[email protected]<12613̈©¤3443>135-:1>3;3.-6­23<:/45.¥[email protected]@[email protected]@
¾¿
nQ
Á6oÂÃ
_
Á6onÂÃ
oPQ 539
R56S6TUVWXYUVWZT
ÀÀ
Á6ÂÃ
ÁoÂÃ
®D?/3¢D/:[email protected]<12613®¯3º°¦ ỲY²bxfgud³uvhYhxwuYZjYm´yYYYY
}~ _q __\ Á6ÂÃ
012334567689
192
5067689
10
µ¶·
nQo
Á6ÂÃ
ÁoÂÃ
oPQ 539
R56S6TUVWXYUVWZT
µµ
Á6oÂÃ
Á6ÂÃ
 Á6nÂÃ
_“q __\ }~ n
[o

Á6oÂÃ
Á6ÂÃ
pPQ 539
R56S6TUVWXYUVWZT
››œ
»¼½
}~ oPQ 539
R56S6TUVWXYUVWZT
”•–
›œ
\#*+"(+"*#]("$#! ^__ỲYabcddYefgYcghiYjklmmYYYY
($!"#$_q_\IrỲYscbftuvYYwxbwYmjyYmzl{Ya|
PQ 539
R56S6TUVWXYUVWZT
‡‰‰
Š‹
‡ˆ‰
Á6opoÂÃ
3595
!&"#$
%/
!(&%!%'
-%
!
(()%
,,.--
&!'% 9]
"#$
*
!%'
.
*+)*,,+*%
!"#$%*,%&!%'-/!(%)*+,,--
&"#$)
!,0.* 0!'/%12 !'/%3%)*+,,'!%,4-) 9::
-
9:;
5"#$%6&!%'/!(%)*+,,-7!(.
9:
AA
9:<
>??
9:
@??
B 3595
"*."#$* !,* ''/)%% '!%
CDEF
FKLFHMYNUFSLFOF
QQLKFQJFRLFSZTQ
WQXHZXQXFIPQLPQFRFGHPKLOFSTQLI[
CHIJGUHFIJ
CDEF
SQIP
LSTU
QFMLNIU
HKPVLFOF
"#$)
"
*
)
&
!
'
/!
%
,
3
,
,
"\*!"#$*!,* 6)%5'!.
7'18/%
!,,1!.
!- 1!-,%
t6uvwx
!'1! -',1-'/,
%!'%1.!!=
t6B:wx
B9B] ^^)
0 __` a ghc
de
fe
bbc
B: 3595
"*."#$* !,* ''/)%% '!%
CDEF
FKLFHMYNUFSLFOF
QQLKFQJFRLFSZTQ
WQXHZXQXFIPQLPQFRFGHPKLOFSTQLI[
CHIJGUHFIJ
CDEF
SQIP
LSTU
QFMLNIU
HKPVLFOF
"#$)
"
*
)
&
!
'
/!
%
,
3
,
,
"\*!"#$*!,* 6)%5'!.
t6B:wx
B:9B] ^^)
0 __` a mj
kj
lj
ijj
BB 3595
"
*.FK"#$
!,*QQL''QF/
)LIU
%%W'Q!HX
%
CDEF
LFHMYNUFSL*FOF
CHIJGUHFIJ
CDEF
SQIP
LSTUKFJRLFSZTQ
QFMNHKPVLFOF
XZQXFIPQLPQFRFGHPKLOFSTQLI[
"#$)
)&*!!'/!
"\*"
!*
"#$
,*%6,)3%,5,
'!.
BB9B] ^^)
n0 __` oq
sp
op
rrp
012334567689
192
5067689
10
opp
t6B;wx
a 3595
!" ##$%&'&((&) #!&(&
*+,-./01-23-45-36-078838-9-:;830<=->8/??
*/
01
<-*+,83&:;<
/2736-?A8-078378-9-./7236-:;830B
'
/'@C<:!-#:$!
(2-1"3DA8"-4"%5)
E!!" F&'G(H)#!&&
b6cde
IJ MM'
KL NNO PQ RWX
VT
RST
UT
YTT
Z 3595
!" ##$%&'&((&) #!&(&
*+,-23-45-368838-9-:;830<
>8?/A?8?-078378-9-./7236-:;830B
*/
01.
</-01
*+,807
3&:;<
/27=3-6'
/'@C<:!-#:$!
(2-1"3DA8"-4"%5)
E!!" F&'G(H)#!&&
ZIJ L NO [\
PQ ]a
`\
]^_
N
b6fggde
]]]
012334567689
192
5067689
10
012345256789
9
57
578
508168
6A168
0B68
1E25
7358
BM5BM5
!"#$%&%'()*&+,'-).)/01
23456"76892:3;68"#$<&=>?(@)*&+,'-+
23456"76892:3;68"#$<&=>?(@)*&+,'-+
!"#$%&%'()*&+,'-).)/0
43CD53"#$+-00<+
822344F;6"32FG3HH3"#$'I0<'&-J'()&II'++0(K'+
58GG356"#$*&-J)L&-J
H6938"2F;GF"#$*[email protected])I&(')<K>'
57
!"##$%&'"(#)%*+,($-%.+
/$0#1%*(#)2+(%03&.0#"%*(&000#&&(
!41
+$5"1(&(&((%&&
'(#)("#-)%&'(6%*7
*+&,*.
2+&('%8.&(0#"3(
9$1+.&("1"0$'"(#)"-&'+%*+,1'%((+
=>?
:;< fWgXh
:;< D
fW;ggXh
K:;< L D
fW;iijXh
Q:;< L D
fW;Xh
==C
@AB?
57
E&##"-"'#")%*+,($-%.+
!9+
"2'&1'&%1(("&0F&2#")22%&+'(%)03&
%*(
"-.%&'0#%"*+
,&200+(0%#&&(
!!""22%&&('&'"+')1")-&'(+6*7
&
*.
&
'
8.
&
(
%*+,1'%((+ 0#"3(
JHII
GHI
K 57
E&
-%..+0#"%*(&000#&&(
!"2##&"'-1""'0#"&#))%*+
2+,(%(0$3&
9+'1&%((&F2"2%&')"-%&'%*+,2+(%
!"2%&'+'1)(6*7&*.&'8.&(0#"3(
!"2&(&'")"-&'+%*+,1'%((+
PNOO
MNO
Q 57
!"##$%&'"L(#)%*+,($-%.+
/$
.,0#2"%+*(
!+$01#1&%(*
(&LL((##))2"+-(%%&0'3&
%*+
(%&000#&&(
41
5
"
(
(
&
%
&
'
L
(
#
)
(
6
*7
&
*.
&
9$1+.&("1"0$'"L(#)"-&''+8.
%*+&,(0#1"'3(
%((+
URS
RST
VRRT
;<Q 57
LD
!"##$%&'"(#)%*+,($-%.+
/$
.,0#2"%+*(
!+$01#1&%(*
(&((##))2"+-(%%&0'3&
%*+
(%&000#&&(
41
5
"
(
(
&
%
&
'
(
#
)
(
6
*7
&
'
8.
#"3(
9$1+.&("1"0$'"(#)"-&'+&(%0*+
,1'%((+
50085441W867561W86W34780XW34780W8665W86
;<Q:;< 01234525678
9
6886
YZ[\4Y]Y^ _`a
_ba
cdea
fWiK<jXh
57
!"
#2&
$%%3&%4'
(*)$+%*,+%5,.+''-.
/1+&30%'$1'.-+(333%((+
'-
36(
#.&4(++(*+%,$0'()'-./5.+'
74
%$6+
<&48$.++(1'((
+$)4*$3+&%),$*+9+-:
%,()$0;1
().(+'3-.
/4)'++.
50085441=867561=86=34780>=34780=8665=86
? s=>t
@[email protected]@E FFH
FGH
IJJH
K 57
L(
0'1. '-+(333%((+
#<.
$5)%%(4$)(0'4+$+$()3%$M(5%,$,'5-.
5'(./)+'+,3&6(
$01'()3%'$-.
/5.+'
##$$55'((+)()$.),4$,0()+.9-:
(-1
'-.
/4())'+;1
+.(+3%$6+
K? !! !
s=u>t
K? !" !
s=v>t
QRSP
NOP
K 57
L(
0'11.3%$'-+(333%((+
#<.
$5)%%(4$)(0'4+$+$()3%$M(5%,$',5-.
'5(./)++',&3$6(
0'()'-./5.+'
##$$55'((+)()$.),4$,0()+.9-:
(-1
'-.
/4())'+;1
+.(+3%$6+
WXYV
TUV
Z 57
L(
-%06
.5+'(1)0,6'
-.1/3+%&$0'-+
'1(.333%((+
#$5%%($)04$$)3%$(0%.['
5..+',3'6(
<.
)
4
(
'
+
+
(
M
5
$
5
'
(
)
$
\
(
0
0
.
&
\
(
)
0
+
(
,
$
0'()(+'3-.
/5.+'
##$$55'((+)()$.)04.-
'
%
2(
0
(
+
,
+
9
-:
(
-1
(
)
;1
%
$
6+
%$5$,$0().'-./4)'++.
Z?? 8028=]=^_`abc_`ad^
norp
Z
<.5()06'.e! cfcghicjckllcmmcccc
! *
s=>t
s=Z>t
qop
nopp
01234525678
9
6886
57
0#!."&/
#$%!#1&'
'"&
+%/&2,"#-%.&')%/222"))$#()
2!)%#"3%
('-%/*)+!*'(%
-%2()
#&%)!4-%&)+#'%)!%& ,* -%
56
9)22"'()
*#!#!$!+*#-+6&7
#'))&/
!)%&!8/
,$)!-2%-"-#(-
:;<:;< 8028=>[email protected]@ABE?
;
9 *)!'(%FDGDHIJDKDLMMDNNDDDD
f=ghijk
f=glljk
RSTQ
OPQ
RSQQ
; 57
0#!."&/
#$%!#1&'
'"&
+%/&2,"#-%.&')%/222"))$#()
2!)%#"3%
('-%/*)+!*'(%
-%2()
56
#&%)!4-%&
)+#'%)!)&/
%& ,* -)%-2"#(9)22"'()
*#!#!$!+*#-+6&7
#')!)%&!8/
,$!%--
;:;<:;< 8028=>[email protected]@ABE?
;;
9 *)!'(%FDGDHIJDKDLVMDNNDDDD
U U
f=hijk
f=mjk
Z[XW
WXY
Z[WY
57
!"#$%#&'()!%#'&'*)!'(%+%& ,-.'%/
0#
.&/
!41-$%&
#2))+"#3%
")(
-&%/,+** --%%2()/2"#%&-)222"))56
#&%
)
!
'
%
!
%
9)22"'()
*#!#!$!+*#-+6&7
#'))&/
!)%&!8/
,$)!-2%-"-#(-
:;<:;< 8028=>[email protected]@ABE?
;
cdeb
`ab
cdbb
9 *)!'(%FDGDHIJDKD_MMDNNDDDD
\]^ ^]\
f=h<ljk
f=<;jk
01234525678
9
6886
578
!"#$"%&'($"&%&)(&'$(*"&&$%&!%(+(!",,#-%$!
."-%/0#"*(!1$!'&!!%#"1$!',$/+#-%$*'(/(!",
56
"%$
2,$%
"3!(7(
&&&-(3,(-&%/
,(8"
(!*&"&"(-%
!-1
%+4
*(&'(
#($
*&9"
,,(!+",)#,$-(%$
!(*:(!",,
;(*!)"")"&%!")"0*"&/(",/<%+(!",#-=$/
UVS
> [email protected]
~AW_€
8"&&!(,"&!%(HJHKLMMLNHOPQHHHH
~A‚‚€
RST
RST
W 578
-!%/
"#$"0%&
&!%
&'$
*"&!'
&,$$/%
(
!",,!",#-%$!
."
#"'(
*($"!1$
'&&)!!(%
#"(1$
+&#-!%(
%$*+'(
/(
56
"%$
(
2
,
$
%
(
"
3
(
&
&
3
(
&
,
(
(
!
*
"
&
(
%
&
!
%
+
4
!
"
,
#
*&'(#$!7(&(,-%/8"&"-*9"-1,,(+),$-(%$
!(*:(!",,
;(*!)"")"&%!")"0*"&/(",/<%+(!",#-=$/
\]Z
W> [email protected]
X ~A‚‚€
8"&&!(,"&!%(HJHKLMMLNHOPQHHHH
~A‚‚€
YZ[
YZ[
WW 578
!"#$"%&'($"&%&)(&'$(*"&&$%&!%(+(!",,#-%$!
."
-%/
0,#$%
"*(("!31$
!&'
&-3!(!&%
#("!*"1$
!('
,$&/!+#%
-+%$
*'(
/,#(
!%$
",
56
"%$
(
2
(
&
,
(
&
%
4
!
"
*&'(#$!7(&(,-%/8"&"-*9"-1,,(+),$(!(*:(!",,
;(*!)"")"&%!")"0*"&/(",/<%+(!",#-=$/
WW> [email protected]
stur
^ ~A€
WW 8"&&!(,"&!%(HJHKLMMLNHOPQHHHH
_`WWW ;)(&'$(!",,a)("!bXHJHcdMPeHefgHhHijHkLlHPlMmHnjjoo
~A‚‚€
~AWW€
pqr
W_ 578
-!%/
"#$"0%&
&%&&)!!(%
&'$(*"&!'
&,$$/%
&-!%(
(
!",,!",#-%$!
."
"'(
*(($""!31$
*+'(
"%$
(2,#$%
(&!&'
-3(&,(#("!*"1$
&(%
&!+#%
+%$
4
!"/,#(
-%$
56
&!"(),"-0%/
1
$(/!(*:(!",,
;(**!&'(
)""#$
)"!&7(
%
*"&8"
&/(""-,*9"
/<-%
+(,,!(",+#)-,=$
W_> [email protected]
{|}z
Xv ~A€
WW 8"&&!(,"&!%(HJHKLMMLNHOPQHHHH
_`W_W ;)(&'$(!",,a)("!bXvHJHcdMPeHefgHhHijHkLlHPlMmHnjjow
~A‚‚€
~AWW€
xyz
01234525678
9
6886
508168
}?;<<~
}?;<<~
!"#"$!%&"'&#"()* &+"
,$!-./&%)&+'$")&.%+.&#)...)
0"
$&3
!2)'")*42#5
!#+
)'!6+
&!)&.#"
($")&
,$!&-!&))"!-1$&
%)
,$)!"#$'!"&#"(-!&))"
hhi
eef
egf hhi
89:8<:#!"7-) 89:8;<-&# "7/%&
80=2>[email protected]?ABCDEFBCDGA
$!%&""$))-&# "$!!HIJFKFLMNOPFPQRSPTOMPUFSNVFWRUFTUOXF }?9<~
99<: Y0"
Z[Z\FFFF
99;< 0"$!%&""$))#!"$!!HIJFKF]STQ^FPQRSPTOMPUFSNVFWRUFTUOXFYZ[Z\ }?9<~
_`abc_d_I 9 508168
I I
}?€€~
}??€€~
,"!-&# %!&'&#"()* &+"
j
*#+
.''$&"!)&&.#"
%(+$.")&&#)...)
,#&
!!1k)-&#
l4.%"!-')4#5#+!6+).%)
0."$!!"$'!"&#"(-!&))"
rps
nqp
nop rps
_`abc_d_I 508168
JIt Juv
}?<<<~
}?<<<~
,"!-&# %!&'&#"()* &+"
j
*#+
.''$&"!)&&.#"
%(+$.")&&#)...)
,l4
#&
%
!!1k)"-&#
.
!
'
)
4
#5
#+
!6+
0."$!!"$'!"&#"
(-!).&))"%)
|yz
wzy
989:8<:#!"7-) 989:8;<-&# "7/%&
80=2>[email protected]?ABCDEFBCDGA
$!%&""$))-&# "$!!HIFKFLMNOPFPQRSPTOMPUFSNVFWRUFTUOXF }?:<~
999<: Y0"
Z[ZmFFFF
999;< 0"$!%&""$))#!"$!!HIJFKF]STQ^FPQRSPTOMPUFSNVFWRUFTUOXFYZ[Zm }?:<~
wxy {yz
89:8<:#!"7-) 89:8;<-&# "7/%&
80=2>[email protected]?ABCDEFBCDGA
$!%&""$))-&# "$!!HIFKFLMNOPFPQRSPTOMPUFSNVFWRUFTUOXF }?9;<~
99<: Y0"
Z[ZZFFFF
99;< 0"$!%&""$))#!"$!!HIFKF]STQ^FPQRSPTOMPUFSNVFWRUFTUOXFYZ[ZZ }?9;<~
_`abc_d_I 01234525678
9
6886
6168
!"#$%$&&!'(##)*("+),)$#!$-!'*("(.$''/)+)!
0)11/(2!'3("-!43("-$)+#(3.$'/)+)/
5)
/#+3
(/#"73,(21
!
,2!
/
"+)
$-1#)"()"62$
-(/+3
(")$"/11(+
'$,$'/)()
"#(+)
8'/*()
+)1/
9!+#(+(3!"-$"$-$:/('!1(+$'/)+)!,!+$,$6$3!6$"+)&-!'*!
GB
CEF
@CF
@AB
CDB
H 6168
K(##$,$"#$*("+),)$#!$-!'*("(.$''/)+)!
("-$)+#
(/3
.*$('/"+)
)+)/
!$$--/()6("("'6'!($1"-6$($-#/)-(1!"'43
+)8'
$(,+
$)('/"#)
(
/)
+)/1
$-('("$(+$'/)+)!,!+$,$6$3!6$"+)&-!'*!
cde
ddf
<r€
<
<
<
<=
<>
6)$+,!;42)#(
"!11!;"(3
"/)+(;"/1#
$"$+,)!;!"$+( %/,1)$;%/,21)$
$+#"$,)#(;3$""(?
H<r€ 6)$+,!;42)#( H< "!11!;"(3
H< "/)+(;"/1# H< $"$+,)!;"/1# %/,1)$;%/,21)$ dgf H<=
H<> $+#"$,)#(;3$""(?
dgf
8028LMLNOPQRSOPQTN
HHH
6168
~}}
r
IIJ JJ
r‚ƒ
92)!3)+!1)'),!+(6'!,,$1$,,2(##!SUSNVWVXYZS[\]^S_`aS_WYXb[SSSS
!"/#+3
$6)$+,$2(
+),()"$#-!$)$+#
-(!3'*.("$('/.)
$''//)
+)!jk$
,,!.,!#!+((-!')(#(1#("(
<r€ 6)$+,!;42)#( l$
1("()($#+
-*$(!'"43
$+)(""n?'6)+
/)
+)/jk$
,(+,!#+)
!+j
(#-m$
!'?(.1,#(!"##!+-!'?(1#("(
op
1
,
2(
!
"
6
$
/
1
'
$
,
)
(
"
#
(
8'
/
)
+)
/
j
k$
,
$
/
1
m$
/
4!
'
'
(
/
+3
!
'
?
(
1
#
(
"
9(1#!-$"$"!-$(+$'/)+)!,!+$,$6$3!6$"+)&-!'*!jq/+3$3($'!3!+?-!')(1#(" < "!11!;"(3
< "/)+(;"/1# < $"$+,)!;!"$+( <= %/,1)$;%/,21)$ <> $+#"$,)#(;3$""(?
|}}
~}
8028LMLNOPQRSOPQTN
~}
LHrr‚ƒ
L
L‚ƒ
hIJ Ji
L€r‚ƒ
k$,,!)+#(11/#!6)$+,!-("$"#jhiiSUSstV\uSv`_wVXS_`aSvYwS̀w\xSyz{{zSSSS L>r‚ƒ
01234525678
9
6886
068
'%!%"$#&$$)%,*
&%%#
''%(#
'%''!
'+'%(#
-")**!%+!
+!
+'%'(#
.!"%/*#'&$!0'%(),*%1!''+'%(#
2%
%)'
+4#
0(''+!
''+'%(#
.!")/*##*'#&3&#$*!)'5,*
(
*%#!
-%++!
'%(#
[\8]^
678 "0!()%9:,0'#
GFF
;<=.>.>4>[email protected]
4>?B [email protected]
EFF
GHF
I 068
!"#$$%&!''+'%(#
'+'%''(#
.!'%"%%$/&*#!
'&'!
+'%(#
2%
''+'''+%'(#
.!")/*##*'#&!
&!
%(#
J K
[\]^
I67L "0!()%9:,0'#
ONN
;<=.>.>4>[email protected]
4>?B [email protected]
MNN
OMN
8 068
!"#$$%&#'!$$%"*/(0'%
'%%$&"*/(0+,#-#'!$
.2%
!")%/#**#&'Q&%1
(0
$0#''*!!'$$#"*"+**//4#
.!"/*#'#&#
R0-'!%$$
TTU
86 K P
[\II]^
6 K P
[\II]^
TTU
STU
068
'%!%"$#&$$"%*&/#
!$$-%#
"*/'!(0
(0+',#
$'%
.2%
!")%/#**#&'Q&%1
'
!
$
"
*
/
(0
$0#'*!'$#"*+*/4#
.!"/*#'#&#
R0-'!%$$
VWWX
YWX
VZYX
01234525678
9
6886
068
#""$$"%)&''"*
$""!#!!&"('
* $"
+",'$#!-$"%&('".
/"
"&$
*1)"**-%
+&,''$#0#!'&$2('
%
'"
FGHIIJK
34 567+8+8189:;<
189= >?</+:;<
@DB
CCB
DE
@AB
ABB
01234525678
9
6886
125
+&
,%
!")#"$)#%&!&('&-!
(")#-&
&**&'&('*&"!.&
!&'&$/&%'*&%#-&
0&
&&!'#(4/
5&#$!#%%(!.&#1!'&)-%
#&!2*-3
%#-!
"-%!*&3&
;?<
=><
8_ 6#"-(7,.#!& 89 -&76*"( 89: " -&76,-
`a::Kbcd
;<<
@ 125
C&%!#-'&()&**&
C
")&6"%&!')&#(&''*&
"!.&
")#6&&#**&6D)'"4/
-%!*&3&*&%#-&
")&*&"')#&*%#-!&!#("
HEEF
@8_ 6#"-(7,.#!& @89 -&76*"( @89: " -&76,-
A B
`aebbcd
EFG
HIJG
K 125
!"1"MM*&!!#-#'&()&**&
N#
%/&&D(*#-!
"&#-&
'&*&(%'#*-&
&"!.&
O2
"%-#
-
'
%(.&6'4/-%!*&3&
P#%)&-%"3!"**"%')#&*%#-!&!#("
K8_ 6#"-(7,.#!& K89 -&76*"( K89: " -&76,-
VS
L
`abKcd
QRS
TUS
9 125
!"6#"-(.&#"'&()&**&
X"
/-3
"%&&'!
'&(*&%'*&#-&
"!.&
"-#
&DY*6#-
O2
%
(
.&
6
'
4/
-%
!
*
&
3
C&%!)"")"')#&*%#&-!&!#("
Z[\]
^^^
Z[]]
98_ 6#"-(7,.#!& 989 -&76*"( 989: " -&76,-
B BW
`[email protected]@cd
01234525678
9
6886
7358
)
*
!""#'!$!
%&!'!%(
(+!
&(",!&(%'!(
)
'""
-!%('$*!
/#0%!,
%#.'!(
12 [email protected]
7129 (,&$:!;+*&$%
8
[email protected]
@12B 88 A
[email protected]
1B $'!;,#:
G H
[email protected]
6
554
3444
7 7358
)
*
!""#$!
!%
+!
)
%&(
",!&("*!#.
/#0!,'"%'%
?
>>=
<===
@ 7358
!"#$!
)
*
&(
",!"&(+!!%
)
%
%'*!
/#0!,'""
%#.
F
CCD
EDDD
7358
)
!"#$!
*
&(",!"&(+!!%
)
'""
%'*!
/#0%!,
%#.
L
IJJJ
01234525678
9
6886
KKJ
55
"##$
$!(%
*+
,&-.!!/+
!(&'&"-(&
!(')
*0$"12"&&2!+&#$("3!&4
52
+&$"1&2$"#$
)#6$
4!+&
7.4!
2!+
$
(0"&&-'(4!/
A 55
E//&!-(C#$!%&'"&(')
F"
$
(!(("&3-!(&4!
E
&!$$-CC(##4C$
#$
"/F"
6$!+&0&-(!/
E&!+&(-&$!2&-(C#$("&'4
G 55
*
#$
H(&
4
(C"
#C$
(!!(%
&-&'("!&
(')
*
0
$
"
1
2
"
&
"
4
C
#
$
(
H 4&"%&C#$6$!+&0&-("3!!&/4
7.$"12"C#$("&'4
I 55
@JJ##$
H&!
-&"
$!(%
!&('&"-&
(!(')
@K
&
"
4
J
#
$
(
"
3
!
&
4
H
*/
&-(!("/&'4
@-&!-(&&
-$J#4$
4J#0$
LMIANOP
89*:;<=;>>?
89*:;<=?;@;*
A
BC D
LMIANOP
89*:;<=;>>?
89*:;<=?;@;*
G
BB #D
LMGNGOP
89*:;<=;>>?
89*:;<=?;@;*
I
C
LMGNGOP
89*:;<=;>>?
89*:;<=?;@;*
01234525678
9
6886
012345167689
9
8
½¾
„¿ÀÁ
012343
ÀÁ„0ÃÄÅÿÆ
­"!­®¯j°&&kzg’
56789
9888
©ª©«¬
0313
!"!#$%&'
())*+8,-./0-1-2384),8/,358678
¹¹±º»¼
0114441 ‡dOQ!NSqRiPQO!x…x&vDOfOdwOˆSLwPkO`e\&HbOQFRFI9
µ¶·¸
0341
9
:/;2-38<)=-,8*>3
ÊËÌÍ
0114441„ ‡dOQ!NSqRiPQO!x…x&vDOfOdwOˆSLwPkO`e\&HbOfFOFG\9LU`Oc%R†O_QRID
αÏÐ
[email protected][email protected]
B99C!!9DEF!
GHIJKLIMNOPLQIROPLIRSOTSLMUOPMIVOJWRSXJPOYJSOPLQVZLQMU[O\MTOMUOKLIIQIJUR
Õ±Öº×Ø
011444]„ ‡xOQ!NSqRiPQO!x…xwvDOfOxwOˆSLwPkO`e\wHbOfFOFG\9LU`Oc%R†O_QRID
ÑÒÓÔ
[email protected]][email protected]
B9F99DE!F!
^SRROPLQIROPLIRSOTSLMUOYJSOPLQVZLQMU[O\MTOMUOKLIIQIJUR
ÙÚÛÜÝÞ
0114431 ‡dOQ!NSqRiPQO!fOd&OSDLPO`e\&HbOfFOFdOQ9NS`RP&ONJWRDSQOQRIoo9"
¹ºßàá
011444
!9&9_`9
a\HMUbOcMI[OdOe\LIRQOfOb\HR
±²ºâã
011443] ‡xOQ!NSqRiPQO!fOxwOSDLPO`e\wHbOfFOFxOQ9NS`RPwONJWRDSQOQRIoo9"
¹Îºäå
011?4
gh!i!#$$jk
l
99-,84),8/,35866
æçèé
01144?1 ‰~/i+i3>0Š83h)>-"3889,!
+<98<F)=-,F!
¹Ëßêë
011?
gh!i!#$$j'
l
99-,84),8/,358668
ìíîï
011443 nr)>-3989F,
+<!
±¹ºðñ
[email protected]
n9Doo!9F
/+<>2;81/0<>2-89/;
¹Ëßòó
011441 ‰~/i+i3>0839)>F-3889,
+!<"8<)=-,F!
¹Îºôõ
[email protected][email protected]
p!F!!hqq
r)>-389,
+<8s>3<80<,)1-=8+3>0*
ßûßüý
01144 nr)>-3989F,
+<!
ö÷øùú
013]]41? ntJL!e"OTFMQeRU!QRES[$Oukvkv9
OK\
ÖÖßþÿ
01144 ‡r)>-389F,
+<!8>=
¹ºß01
013]]41] ntJL!e"OTFMQeRU!QRES[wOxkvkv9
OK\
22345
0113143 ‹~!Œ989,B/z*>‡2;q8,>2!;!
±²67
013]]4?? ntJL!e"OTFMQeRU!QRES[wOxkvkv9
OK\
889
01134? ‡xOe!MUqQOiQV!R\YOVwJ\ToRoSOQRI!
013]]4?] ntJL!e"OTFMQeRU!QRES['Oykvkv9
OK\
!i!!!Žk
011?433 gh
22-,8./+3>08;/+*-388‘811
013414? zr)>F-389,
+<F8<)=-!,
²ºß
!i!!9F’k
011?4 gh
22-,8./+3>08;/+*-388811
_
[email protected] {r
19
-,
뱼"#
!i!F9D#$j%%’
[email protected] gh
l
99-,84),83)s-8,>2;8/,358677
!
[email protected] z|)F/._8=>+<F!
ßÖº$%
011?13 “¡”L•MS–OT—˜S†™RšSšO›X•R›œ…™M—Z\šRžOI›H”ZŸRž ™œ›
ûÎß&'
[email protected] zr)>F-389,
+<F8<)=-!,
²Ëß()
h9FD
[email protected] g
l
99-,84),8;/++-+8s>.-,
¹Îº*+
9
01344 z}JFSNR\LMURO9QJ!LeOTMQeFRUQ!R"SOFVJ\TR!S[OEd&vkvkOK\
Îûº,-
011?]]1 ‡|>_>0)"2!8+3
F=989/!;89)90*+F_
ß./0
01341 z~)F,0-/>2-83F)>-38!9,
+!<8<)=-9,!
ÖÖß12
!
011?43 ¢W
RSXJPOQRI
34567
9
011]4]41 }9\LQIMN!OTMQ!eR9UQFRS[OE‚%v€OkK\
¹ºß89
"h'9¤
011?24m £¥L
IRSOXJPOSRbH\LIJSOyO\¦K
¹ºß:;
9
011]4]4? }9\LQIMN!OTMQ!eR9UQFRS[OdEd&v&OkK\
<=>[email protected]
"h’9¤
011?231 £¥L
IRSOXJPOSRbH\LIJSO§O\¦K
ABCDE
011]][email protected] ƒ9UTRS!ONJ!HUI9RSFOQJLeFOTMQeRUQ!RSEOVwJ&\kTR9
S[OxdvOK\
FGHIJ
!i!9oF!
[email protected] gh
/+3-8s/3-,8=,/>283,/2+./,-238,
99-,8),̈>2;
KLMN
OPQRS
ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇDŽ¿ÀÁ
ÀÁ„0ÃÄÅÿÆÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÈÉ
‡
±²³́
0114443„ OQ!NSqRiPQO!x…x%vDOfOwOSˆLwPkOe`\H%bOfFOGF\L9UOc`R%†OQ_RID
®®®®®®®®®®®¯°±²
±²³¯´µ¶·µ°¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹º»
L8
v%89L/O
À¼ÁÂÃ
0112,13, ‚8n
45:p86y
<z4:‚„3…
¤¥¦§
¦§¨¤©ª«¬ª¥­
67
01123451 89
8
!!8
"#$
¼½¾¿
89
8%%&
98
01123441 67
'"()!*)+"#$
ÄÅÆÇ
%%8%98%80FG
0112,1,. /H897(
))$IJK
ÈÈÁÉÊ
%%8%98%8012
0112,-.. /384956778
9:965;58<=4:>:[email protected]
ËÌÁÍÎ
8v%89L/O
0112,1,1 L8
‚8n45:p6y<z4:‚„3…
À¼ÁÏÐ
0B2
0112,-.1 AC49584;D95:>:
[email protected]
½ÈÑÒÓ
0Bˆ
0112,12- A'98"9I
‰Š
¼ËÌÔÕ
%%8%98%80FG
0112,-1. /H897(
))$IJK
ÀÑÑÖ×
78%
‹9
0112,3-2 €S
*S!+
½ÀÁØÙ
8%
M8NOPQA
0112,-13 L8
R*S*TUVWX'
ÑËÁÚÛ
78
0112,3-Y €S
*
ÜÝÞßà
01Z
0112,-Y. AC94584;D95:>:
?[
¼ËÌáâ
0112,3-\ /?:o
95‹4qo:
Ž:E1:oM;}<Œ:{DB5:‡ƒ}9y%y4859€7
9
Èãäå
8989
0112,-\. ]'
^"%
S_"
½ÀÁÁæ
89
9
80
01122-.. 67
V‘*)$+I’“((
À¼çè
012
0112,.-1 AC94584;D95:>:
[email protected]
ééêë
89
8v%80”
01122-Y. 67
V‘*)$+I•“((
ìììÀ¼íî
0112,..3 `m8anb4b<c:odpecDfqgh4h5c:pfbDiDdrfjckkieel
ïïðñ
89
989–GGBF
01122.53 67
—!!s"˜KK‰’J
òòòóôõö
8%
M8
0112,.1. L8
R*S*T
ÑËÁ÷ø
8%%v%%
0112Y1-. /R
‹
s"8(
"
ù¼½Áúû
0112,.12 /H897%%$8s"9^TM8"9
ÈÈÁüý
9v79
v8
0112Y1-3 /R
‹
s"(
"S*T
þþþ½ÈÑÿ0
8tu/v%89
%8vv
0112,.33 L8
wx3:p6y<z4:{D5:|}8z;:8y:78n45
̽Ñ12
78%™‹9
989–2Fš2FB
011\-3-. €›p
44z:q8;p:|56r4:{D5:65;œ:@ž:Ÿ:@žE
333ÌÑÁ45
%98%^v9
0112,.,. uH
(
)))$~$S~
¼éÁ67
78v™‹9
989–2Fš2FB
011\-3-1 €›p
44z:q8;pD};:|56r4:{D5:65;œ:@ž:Ÿ:@žE
8889
%98%v
v9
0112,.5. uH
(
)))$~*s~
8989–ZZ11
013,,-11 69
58<:{D5:65;œ:[[??
%%8%98%801G
0112,1.. /H897(
))$IK
½½¼Á
8989–ZZF1
013,,-31 69
58<:{D5:65;œ:[[ž?
01Z
0112,1.1 AC94584;D95:>:
?[
ÈÁ!"
89^v89
¡
013,,-4- t¢
(‘s""‘‘**
8v%89/€O
0112,1.3 L8
‚8n45:p6y<z4:3ƒ„…
ËÌÁ'(
9%01
013232-3 /UI
““((
)))$éÁ*+
901Z
0112,1., ]C
454^;D5%:q
8;p8:†9D88y;:>:
?[
½$Ì,-
9%0F
013232.3 /UI
J““((
...½ÀÁÁ/0
%%8%98%80FG
0112,112 /H897(
))$IJK
ÀÑÑ12
9%0FG
01323213 /UI
JK“((
333½ÑÈÑ45
011
0112,13. A'98"9I

½$Ì67
9%0Z
01323233 /£8<:>:
[:77
888½$¼Ñ9:
%%8%98%801G
0112,131 /H897(
))$IK
$éÁ;<
8‹‹88M88
89–ˆˆB1
013YY.Y3 ]
*!$s"˜ŠŠ‰’
===¼ÑÑÑ>?
%
v
^9‡^L/O
0112,133 AC94584;D95:{D%5:‚„
3…:|8<4;:78n45
ÈÈÁ@A
8‹‹88M88
89–ˆˆBB
013YY.5. ]
*!$s"˜ŠŠ‰’‰
BBBCËËÁDE
###ìÀ$Á%&
¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢£¤¥¦
¥¦§£¨©ª«©¤¬­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­®¯
+
°²¶·¸
01))25*3T ƒ„8[--8
‚H_8"€8!
PQ!
,U_\P!P.7.
€.L--8
˜™š›
š›œ˜žŸ ž™¡
6
78998
888
87
01233451 !"#$$%&'
°±²³µ́
78998
888
87
012334(4 6
!"#$$%&%
¹º»¼½¾
E
01))2(*4 …†_uk5;9.;‡
_q,<-9ˆ738n
9PpQ5:
m,394.9>Qt
[email protected]@
¿À¶ÁÂ
8
/
01
01)**443 +2384,5767889:
-87.;<9-=9
>[email protected]@
²±ÈÉ
0EE
01))2(*1 …†_ok‰.<
o.9;‡8q7.<
9Qˆ3n79p85:78m
3P4Q9>
,[email protected]@
ÃÄÅÆÇ
8
/
AB
01)**445 +2384,5767889:
-87.;<9-=9
[email protected]@
ʱËÌ
.,.Q
8
_.
01))2(1M h
!U""
À»¶ÍÎ
8
/
AE
01)**44( +F!8,7G8H
-."-I
JKLL
ÏÐÑÒ
Q778
€.,87.Q
-.PQ78
.77.Q
-.87.
PQ
€,PQ,Q
Q7.
Q
P.-Q88¶°¶ÓÔ
01))2()4 +Z.P
UUG\!LSH[LH!UUSH!GU!HSUHU
.
PQ
878
01)**M*1N OR7
!P..
!S!!
À²³ÕÖ
01))2(j3 …Š8PP.
PUQ"778
,-"8S-.
kQG!.c\!H[
°º³×Ø
.
PQ
878
Q7.
01)**M*1T OR7
!P..
!UUS!!
ÙÚÛÜÝ
.
PQ778
-‹
-8‹
01))2((j …Œ8[P"!PL
"GU""SG!c\!H[
Þßàáâ
-.
,-.P.
W8XQ
01))*4*1 V8
Y!"Z[U\U"G]!Z^
¶²¿ãä
--8,.
PQ
PQ778
-‹
-8‹
01))2((5 VQ
Œ["!L"GU""SLG\UL
åÀ³æç
-.
,-.P.
W_77.
01))*441 V8
Y!"Z[U\U"G]!Z[""!
¶±¶èé
.
,QQ
V_-
01)))2*4 O|877
P;<89},97p6n8<
~{9
e5;89‡
65
À³¶êë
-.
,-.P.
+Q,,Q
01))*411 V8
Y!"Z[U\U"G]!`UU
¶ì³íî
.
,PQ--Ž.
7.€.
-.PQ7.
01)))551 Oi!7
[-S8k
L!]"
ÀìÀ³ïð
-.
,-.P.
a..
01))*421 V8
Y!"Z[U\U"G]!b!c!
¶±¶ñò
.
,PQ--Ž.
‚_8€.
-.PQ7.
01)))(21 Oƒ„7
[-8k
L!]"
Àº°³óô
-.
,-.P.
d.e8
01))*4M1 V8
Y!"Z[U\U"G]!f!
õöõ÷ø
.
,PQ--Ž.
Q778e.8Q
-.PQ7.
01)))(M1 Oi7
G"-8k
[L!]"
ùúûüýþ
-.
,-.P.
g88
01))*4)4 V8
Y!"Z[U\U"G]!F
ÿì³01
013)1*24 a†8;6,m.<
oQ9‰78.7
p8p-9p€3877:.9
oP5Qp:
,<P48p<€n9m,388Po.<nQ9s
[email protected]
2²±³34
-.
,-.P.
h8-.8
01))*434 V8
Y!"Z[U\U"G]!iG!
56789
Q
EE
013)1*21 a288<,7.n
9‰Q877p.p
79p83,7P:89oQ5p:7Q<
4PpQ<n
,9mP388o€<n,[email protected]
-.
,-.P.
h.k.
01))*4j4 V8
Y!"Z[U\U"G]!i!!
±¶
013)1*34 a‘8"G,\.
SQ7.
U8U-"€!87."
PQ[U
P\.\7!8
S,-.P.
ìì¶
-.
,-.P.
A1E
01))*1*2 V8
Y!"G\!LSU"G]
¿¶³
P.
P8788
PQ
87
100
013)1(MM 6’P3Q‡-q-8<Ž9ˆ.7
6€<[email protected]
nn3n9ˆ[email protected]9ˆ3n97n;“9?s”>>
²°³³
k8,Q
AElAE
01))44(4 [email protected]<
o9p;74o9q7p<963r<[email protected]@
À캳
Q7.
P8.
013)M2M1 a•
UUU\
ìì¶
k8,Q
vElvE
01))44(2 [email protected]<
o9p;74o9q7p<963r<[email protected]@
À³¶³
Q7.
P8.
AvlAv1
013)M2j4 a–8
7pp9pm<8ˆ[email protected]@
!»¿¶"#
k8,Q
/
v1
01))41*1 gF.\P!L
SU"SUG!cI'yzLL
À캳$%
Q7.
€
P.7Q—.Q
8P8€8
1vEB
013)j*45 a–8
7pp9ˆ3n97n;“9?xtwD
²°³&'
k8,Q
/
A
01))41M1 gF.\P!L
SU"SUG!cI%&JLL
()¶³*+
Q7.
€
P.7Q—.Q
8P8€8
1vE
013)j*11 a•
UU!"#zyK''
¿À¶,-
01))4j*M O`7c
!-Q"!QQ
UPUQS
8!!7Q
Q7.
²°³./
Q7.
€
P.7Q—.Q
8P8€8
1vEA
013)j*12 a•
UU!"#zyK'J
222¿À¶0́
01))1)21 O|877
P;<89},97p6n8<
~{9
e5;899|.56
,3Q87Q
+-.8
1³¶23
Q7.
/
A1
8P8€8
1vE
013)j*(4 a•
UU!"#zyK&
22À¿¿³45
01))25*4T +i!8[--S8
H.7."€!8
P!Q
U,\_!PP.7.
€L.--8
°²¶67
Q7.
€
P.7Q—.Q
8P8€8
1v
013)j414 a•
UU!"#zy%'
228°³9:
ÂÃÄÅ
ÄÅÆÂÇÈÉÊÈÃË
7
8
01234565 9
!
!9"8#$%&'8(
ÚÛÜÝÞ
89
)
01234525 7
!!"#$%&*(
ÛãÜäå
01531+E35 7…˜Kc"e!f
9›K›M—c!
ææàÜàçèé
.89
988
9)/0/1
012+551, -2345
363789:;<<8<=3:>[email protected]
çêÜëì
8
899
011,,EE15 Jœ‰Š8"˜99"fecK!9–Mfl–
ííîçïð
.89
988
9)/0/F
012+556E -2345
363789:;<<8<=3:>[email protected]
ñãÜòó
899žŸ‡8
K9
) )F
011361241 ¡¢
”85^458>Q687Œ<53T<36<8;6SŽ[email protected]£[email protected]
ôôàÚÜõö
.89
988
9)/01
012+55,5 -2345
363789:;<<8<=3:>[email protected]
÷øùúû
MMM8
M¥/1
0113,5511 ¤¦3
69;‰4Œ
8;6S6Œ7938§8AC
üüÚýîþÿ
9
88899
M17N71O
01+EEE54 JP
QRK3L6
8S
6;T<>Q64368G?CUVHGU8DCW
ãÚÜ01
K99MMY
0113,5565 ¤…›c
9!‰lMM"98"˜
!"!˜—bc¨˜"›c©c!
àêÚç23
9
88899
M7N71O
01+EEE1, JP
QRK3L6
8S
6;T<>Q64368HHDUVHGU8DCW
ààÛÜ45
Y8
8.9
8
0113,5135 ª
ad—c!—c©˜"!
îàç67
Y8/1O17Z[
01+32641 X\;
:Q93T88]^:]8ACW8G?CU8_`
àýç89
/[
0113,54€5 «¬8Œ­.36S936
88>Q688<
=QMR368Q:^4T
8DAHk`
çêÜ
Y8/1O7Z[
01+32646 X\;
:Q93T88]^:]8ACW8HHDU8_`
îàç
Š8)11
0113,5+E5 ®@C8CK8K448̄
3BŒ]:38=Q<3
Y8O17Z[
01+3264, Xa
bcdefe($g('hij
0113,5+E1 ‡•‰›¨c
!9f–KKdM—8—¨d8
›K9°MM
àÚÜÜ
Y811O17F
01+326+5 X\;
:Q93T8]^:]8HCCW8G?CU8kI844
îàç
/F1
0113,5+E6 «¬8Œ­.36S936
88>Q688<
=QMR368Q:^4T
8DAHIC
çêÜ!
Y811O7F
01+326+1 X\;
:Q93T88]^:]8HCCW8HHDU8kI844
îàç"#
0113,5+65 ‡”‰=QR3
698^5K<8;KTM7887QRT8<
8=QK9Q“8>Q6M8M;6SŽ8D
A9‹Hk/k
$$%&''()
Y811O17
01+32,55 Xa
bcdefe&hhg('hi&&%ll
ÚÛÜ*+
0113,1155 ±µŒtBp3p7u8<v={uQrR²x3x6u8=rpQwQv“r8q¦u6y^yŒw{{nr³vt´
,,-îãç./
Y811O7
01+32,51 Xa
bcdefe&hhg&&$i&&%ll
01234
¥F
0113,1151 ž¡
38639SQ
688§8
HI
556çêÜ78
Y8)1O17F
01+34EE5 X\;
:Q93T88]^:][email protected]?CU8kI844
îàç9:
Y
‰Š899ª¶¤·
0113,13E5 ª
…–›d—c¸¹ˆº
;;-ÚñÜ<=
01+34E,6 m~nfop!cnqncrds"t"ufvewcxy&w&zg{wr||}
ñÚç>?
¥
0113,1€55 ž»
c8!c9"
!8¼
($
@@AñãÜBC
01+€E565 ~tf‚u!rcstucvdw"x"yfwezc{w…r$ƒ&r|'„gr}
îçDEF
MMM8
M¥/1
0113,1€51 ¤¦3
69;‰4Œ
8;6S6Œ7938§8AC
GGHÚÛÜIJ
01+€E155 ~tf‚u!rcstucvdw"x"yfwezc{w…r$ƒ(r†&|g}
çñçKL
01133+2E5 ¾¿‰¬K8<R98ŒSX=½8>«Q68;86
SŽ8D
D9‹[email protected]£)81DD [email protected])
MMNàýçOP
06E366E€ ‡ˆM""Md9e8bM98
ýýÜQR
Y8
9‹//
016,,5651 Z
_6Œ78>Q68;6SŽ8AAH?
SSTîUÜVW
06E36655 ‡ˆM""Md9e8bM98
XXYZ[
Y8
9‹//)
016,,1251 Z
_6Œ78>Q68;6SŽ[email protected]
\\]^_`ab
MM98KK‰9ŠM8
9‹//
06E36,,6 ‡W=
ŒS38>;]6Œ8];98>Q68;6SŽ8D?AA?
àÚýÜcd
01631+E35 7•"K˜dc
9"KcMc"˜c"e!f0››—c!
01E31+E+, P:9;S38’K89<
63R8“YŒ
S8”“^K;86;
8‡‘‰
-îçhi
8
MÀ89¥/8
9‹
01,366555 ¤Á3
S;:8:Œ78§8A?8>Q68;6SŽ8D??HH
jjkààÛÜlm
015,,E,5€ ‡•–—K˜–cd8c!
ãÜnop
8
MÀ89¥/8
9‹
01,366515 ¤Á3
S;:8:Œ78§8A?8>Q68;6SŽ8D??HG
qqrsstuvw
ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÍÎÏÐ
ÏÐÑÍÒÓÔÕÓÎÖ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××ØÙ
‡
ßßÛàÜáâ
01531+E,5 PQ63:;KŒT38<Q8;587
ŒM<853T<3™6š8?1C1C
84:
eààñÜfg
•••••••••••–—˜™
˜™š–›œžœ—Ÿ ¡¢
s
7
795#898#"
#89wx(tUUb9""
§§¨©ª£«¬­
01o242{34 u*+
lvi,yz2^eef**
‹ŒŽ
Ž‹‘’“‘Œ”
6
7
8
9
012334454 78799
£¤¥¦
#889
#98$9%%&'(
012324 !)"
*+,-.//012
®¯«°±
795#898#"
#899bU(tUUb9""
01o242{44 su7
*+
lvi,fe2^eef**
²³´«µ¶
6779#98#""798$99:
77
012235434 4;<=
>
[email protected]=79A"
D=EFA;GHICJI
·ª¹̧
795#898#"
#89%b|tUUb9""
01o242{4 su7
*+
lvi,/f}^eef**
ºº»¼¯££½¾
01223141 KO:CL=J>9=AMEG9P>N
¤ª«¿À
795#898#"
#89bx(tUUb9""
01o242{24 su7
*+
lvi,fz2^eef**
稣̀
01224344 6Q7I8R9>M=#E5>[email protected]>E#AB9C=A:P
D
ESA9E5GP6
¯Å«ÆÇ
9
#667797M78#
015225o34 4‚_vi9~]€v9,
-#*
v],ƒ]v*-
ȳ´«ÉÊ
N6699":9T9UU&9""
01224114 !VD
WAHWDE>AXAYYZA[[
®®³«Ñ
M9#96"
N#89K%9„~9b&…9bw&†
0152o{334 ~‡)"
-])au/‡f0dfy0ˆi)++-
£³£ÒÓ
9"76#N8#976
01224111 !\)N:]*
^^]-]
Ë£¯«Ì
M9#96"
N#89K%9„~9bb…9bw&†
0152o{34 ~‡)"
-])au/‡ffdfy0ˆi)++-
ÍÎÍÏÐ
9"76#N8#976
01224134 !\)N:]*
^^]-]
³´««Ô
#6779#6
#N#9L769
#98$9(w%wU
01123343 4di
-il,-.2y/ye
®®³«ÕÖ
N6699":
01224131 !VD
WAHWDE>
®¯««×
0112334o3 4\
#67-79#6i
#N#l9,-#9
.#29y/8y$9e(w%wU
®®³«ØÙ
6#N8#976
01224133 6_78`9M#578#,9-"7
a)]*^
£³£ÚÛ
#6779#6
#N#9L769
#98$9(w%wb
01123313 4di
-il,-.2y/yf
Ü®®Å«ÝÞ
7899":9
#98$9(%Ub%c(%Ub(
0122414 !d
+,-.2/ef/g2/ef2
®¯««ßà
0112331o3 4\
#67-79#6i
#N#l9,-#9
.#29y/8y$9f(w%wU
áââãäåæ
9"76#N8#9769(%Ub(
01224121 !\)N:]*
^^]-]2/ef2
¯ç³£èé
#6779#6
#N#9L769
#98$9(w%ww
01123333 4di
-il,-.2y/yy
ê볤«ìí
01221114 h\6i6)9LaM+-9)5i,6-9
#.92/8f$9f(f%bbb
£ïð
0112333o3 4\
#67-79#6i
#N#l9,-#9
.#29y/8y$9y(w%ww
ñòóôõö÷
N6699":
01221134 !VD
WAHWDE>
´ç£øù
895#89L769ww999wxwtwxw9""
01o242{354 pdi
*-l--yyyzy^yzy**
ú®«®£ûü
7N79"76#N8#
01221131 j
k^i]l
ç««ýþ
895#89L769ww999bUbt(xw9""
01o242{454 pdi
*-l--yyfef^2zy**
ÿ0«´£12
N6699":
0122114 !VD
WAHWDE>
Å´«34
895#89L769ww999bUbt‰xw9""
01o242{154 pdi
*-l--yyfef^Šzy**
56ªª«78
9"76#N8#97698$9(%bb%
0122111 !\)N:]*
^^]-],-.2/fff
®¤´«9
895#89L769ww9Uw&tUwxU9""
01o242{254 pdi
*-l--yyey0^eyze**
¤´«
76#96"
N#8969b9
#6677
012225242 4m=D[>
A?IESAnA[[email protected]
¯£
96"
N#89
#98$9(U(&b
01o242314 pOC8[H
W>E>AqCC=ABC=AD=EFArYrZn
³´««
N#8
01o24234 pOD8PIJ96>E"
AqCC=
¯Å
795#898#"
#89Ub%tUb%9""
01o242321 su7
*+
lvi,ef/^ef/**
®¯«
795#898#"
#89bU(tUb%9""
01o2423o1 su7
*+
lvi,fe2^ef/**
³®«
795#898#"
#89wx(tUb%9""
01o242441 su7
*+
lvi,yz2^ef/**
ª£
0123454124678289
4
!"#!$%&%&%!'%&()%&!"#!%&*!'&%+%"!$!%!
"("%!&)!%&,"!-./0120314%-"&5&.%!"!%""#!(%&$!!&!"#!%6
&
7 !"#!!!"&%"%&%5!(#!"&/%#!8)&%("%%#!%&"'
*,%9:;+-&<)!!!"%%&!(#!-"%&%&$$%&%%
= >)%&%?'!%'!''%&*!'[email protected] +C"%"!'D%'!%$&.!'"&%
5%'%"5!''!.%#!%&-&!($!%&%"%%")&%#!"&5!%!
E 0F%'&)%&F%&%#!"!$%&%"(%"!#!-%D"%%"%&5&-G%%")
D%'!"%<)?%!%&!!"#!!%)%&!"%<)!
H IJJKLMNOPOQMPQRSOMPNRTMPKKKM
7 !?"./0120314%!!!'$%(-U(!&%
77 V&!"(%!!"%(%&"!&!?)%!()"%./0120314%-%D(%&?%W!
(%6'%&-%$&"##"%&%%!')%
XYZY[ \]^^_`[ab`cdeccb[^edf[gb`gh_^b[cde[ij\klmknl[oYpYeY[]q[rh[ahr]`c][s`b[e[gt][`b`[ur[^re[^cece[egg]ccevrb`][^gdrcce[
"&F!""&5&"%%"./0120314%-%'!?'%"F!"$)%%!!#%"&5&
wxy z{|{}}~|€}‚~yƒ~y„|…ƒ…}}y†yy‡…ƒˆ‚~
ZY‰[ ku]`c_ehr[r̀Šbd‹evrb`r[b[qecr[^_h][gedecc]dr^crgt][]Œb[^p]grsgt][c]g`rgt][q]r[dbqbccr[gb`c]`_c][r̀[qŽphre`c^[hr^cr̀r[
##-%%&!$D!"!)''&%!!"%(!(!&%
ZYX[ ij\klmknl[^YpYeY[^r[dr^]due[qr[eppbdced][er[dbqbccr[h][‹bqrsgt][gt][^]`ve[ehc]ded][h][gedecc]dr^crgt][]^^]`vrehr[q]r[
B!"!"$&'G%&-"!(!)&%%!!!)
ZYZY[[ob`b[e[gedrgb[q]h[ahr]`c][e`gt][b`r[_hc]drbd][‹bqrsge[r̀c]devrb`][^]durvrb[b[^p]^e[drgtr]^c][qeh[ahr]`c][][`b`[
%'(&%!?'%"F!"
‘ ’OPONOQMP“P
E %"%%"!$%"B!"!C'"%(%!(!&%-%&(!"(%'%)!!
E7 >)%&!%./0120314%("%"!$%"!"!$%B!"!%&%"%%%)%&%!$%-
"%”%((!%&5!'%!-"%"!-!(!G&-&%)!(%"%%"!$%(%•(&%"!')%G&%
./0120314B1)&–'%-&5!'%!!”!&(&5!%!&%(%'%B!"!")&%!$%
C%"%%-!)%((!";$!-"%!')%!*%D(%&?%W+%./0120314B1-!&)!"
<)%&%%&!'"!!"%!
—YZ[ \b`[^r[gb`^rq]de[r‹p_ce˜rh][e[ij\klmknl[ol[h™]u]`c_eh][drcedqb[qbu_cb[e[ge_^][qr[Šbdve[‹erbd][šgb‹][q]s`rc][
%&F%;+!%!?!)!!%"%!"!'!"&5!'%!*%"'%%%!')%#!""%#!%&%
?!)%"B!"!+
EE /&%!)%)!')%G&%./0120314B1-<))&-'!%%'!'%'
'!G&%!%"?)%&%!$%-./0120314B1"%”?!'%#!%&5&%”!&(%!"%$&!GG&$D"
!$%)%&%")%%"&F'"'!)!&'!)!%$$!!$&?%"!!$)-!DU
"%!$!GG&$!"%'!"%%"!!%"''!!?!"&5&
E› .!$%!-?%!%&(!<)%!!%(!&%!"!&)#!"&5!%!-&%'!"&"%!
?(!)G!"%&5!'%!%"%!$')%G&%./0120314B1-!!” ")'!!
'%'!!!"%&›*<)+œ"&##!!"B!"!!$%%"!4!!!')<)&)"%!$
%'!"%"-!<)#%&!)(
E– .&%$%'!"&!''"%!%&)"<)%&%)&!%'!"&"%!'%%%!%"%%
!$%"B!"!
 žŸNO OMP¡žQRO
› 4%&(!%!!%!-&%?!)%"&%'"¢%!%G&'!"./0120314%
›7 .!$'!"!-<)%&D%!'"%%)"%&%-D%%!%&5!'%!%&£%"!&%
!$%%&'!%!%!
›= .&5&C)!%"%'%&%'()%%!')%&"%$&!%./0120314%-()%&&%'
&%(%&!%!"&F'G%&!-<)%”-)'!!%%D!"B!"!*"¤(#%%¥+-D"!(%!
]^^]d][`bcrsgecr[eh[¦]`qrcbd][‹]qre`c][h]cc]de[deggb‹e`qece[§§[e[p]`e[qr[q]geq]`ve[]`cdb[¨[rbd̀r[qehe[qece[qr[drg]ur‹]`cb[
"B!"!0()%&&%'&%(%"?!"(")%G&'"%)"&$!!&!%&'!'!"&('!*(#
bgg_hcr©[qbude``b[]^^]d][`bcrsgecr[eh[¦]`qrcbd][‹]qre`c][h]cc]de[deggb‹e`qece[§§[e[p]`e[qr[q]geq]`ve[]`cdb[¨[rbd̀r[qehe[
"%%"&%!%"&"?!!')<)!!&"!"'"%&%!$%
›E 0F!D()%&&%'!!%#!-$)%"%)%%"&%'!$%%!)%$!&%"#!
"'-!"%!"!%&5!'%!"!"!!')<)%"%%$%'"B!"!!$$!"!%#!6
-U-%!'!-"%&?!)
ª O
4%&(!%!!%!-##"!!B!"!'G%&%!"!$&)"&!&%#!%&'##!"%!!
%)!-%?%!?%GG%-.,1&)%-"!!D<)%&%%&%%!!%”%%!"&5!'%!
« TMPNO OMPONOŸ“PKM
¬Y‰[ ­u][h][pedcr[`b`[e˜˜re`b[^p]grsgecb[h][gb`qrvrb`r[qr[pee‹]`cb[šdr]‹pr]`qb[he[ge^]he[o®¯[b[ehcdr‹]`cr©[rh[pee‹]`cb[
"!(”?)%!!'"%!%&) (!%°7
¬YX[ ­u][h][pedcr[e˜˜re`b[pecc_rcb[rh[pee‹]`cb[pb^crgrpecb[±_]^cb[qbudf[]^^]d][]Š]cc_ecb[r̀[e^^]`ve[qr[qru]d^e[^p]grs6
gevrb`][]`cdb[Z²[Y[qece[Šecc_de[‹]qre`c][˜b`rsgb[˜e`gedrbY[or[gb`^rq]de[]Š]cc_ecb[rh[pee‹]`cb[±_e`qb[he[^b‹‹e[]`cde[
&%"!G&”"./0120314B1!&%)%G%%.%&%•(%%!(!D&%$%'!"GG%
% !'%$%!"%)%$%%#%G%%%-&5!'%!"!(”'%"!#!%&'!=;$!'%"&%"%%"
!$%-)%$%%#%G%%%%'%"!'%"%-'%!?!''%&/!'8?!'&V%%#%³!'%"%
"&%55."%'%%G%%%&%%%$%G&!!'&"D%%#!"&,"!./0120314%"!%(
()!&%$%'!!'%)
°= •(&%%GG%!%)!&%$%'!%%!#%)&!"%#!-)'D&%$%'!%%!
?%%&F!##!4%&(!"(!% !"!-&%$%'!%%!"!(”% "%!)&!!"./012031
4B1%&'!›$!'%"&%"%%"!$%!()%
°E •(&%%GG%!%)!&%$%'!'"%"!"!)'%!-&5!'%!"!(”-%&(!"(!% !"!-
)%D)"!"!)'%!(!%G&-'!!?!''%&/!'"8)?!'"&%55.&%(%5"
´bg_‹]`cedr[š_˜˜hrgevrb`][`Y[¯²²©[u]`e[`bcrsgecb[e[ij\klmknl[ol[eh‹]`b[Z²[rbd̀r[pdr‹e[q]he[qece[qr[gb`^]`e[gb`u]6
)%4%&(!"(!% !"!-&"!"!)'%!"!(”!?'%!"%)%G%%.%&%%$%"%%./0120314B1
"%$%G&%(%
°› •(&%%GG%!!()!&%$%'!!!"!)'-&%$%'!%((”-%&(!"(!% !"!-³!)6
'5!!B%$%'!
°– 4%&(!"(!% !"!-()%&!!''!G%%"!()&%#!%&%$%'!%%!%%!"&
5!'%!
°° .%!"%"!"%$%'!!%&%"%%%)%-&5!'%!%”)!%!!"%&,"!)&%
!''%"!()%-"$&'!%!%&%!&$%&-%&!&%G%%<)%!%G&!"%&³$7="&7;;7-#%
”"?!'%&!)#!'!%
°: .&,"!D%"!%&%'!"!!)&F()%&)!"&!''!'(%'
!!$&-!'(!"%&³$7=µ7;;7
¬Y¶[ jh[pd]vvb[pecc_rcb[^ehub[qru]d^e‹]`c][r̀qrgecb[dr‹e`][r̀uedrecb[s`b[ehe[qece[qr[gb`^]`e[r̀qrgece[`]he[gb`Š]d‹e[
"F!"4-D%"&5&!'!(!')%G&%./0120314%-&%"%%"!$%(!%%-
./0120314%(%"("&##!%&%"!%&5&()%&%)'&?%'!()-!&%"
()%&"!%'%$%##%$$!
· ¸P OŸ¹O O
: ./0120314B1!")%$%%#%$%(#-'%%#%"<)%&”!"?!"!?!'”"B!"!%
h_r[r‹p_ce˜rh][q]he[q_dece[qr[‰X[‹]^r[qehe[qece[q]he[Šecc_de[p_dgtŽ[ur[^re[^cece[[c]‹p]^crue[`bcrsge[[r̀[gb`Šbd‹rcf[eh™edcY[¯YZY[
./0120314B1!”$&%%!!)B!"!)&%"?!.!"!!)!%%$%%#%
%%!!$$%&%'"'%$%%#%)!"!"'%%"%&%"%%"&%%%#!!!)#!
:7 %$%%#%!!"?!"%%)%")%&%!!!"%&5&%$)!"$&$#%&F)!!
'%!'!"&!"!!!)%%"%%%#!-!)#!"$!&!'!-'%)#!-?)%"%!$$!
%)!##%"%./0120314%-"%'#%%-!((!"%<)%&(!$&%!%#%!')%G&%./0120314%
:= '(")"%./0120314%!!!?!'%&&$$($.%&%.&5&"!(”% %D&'
%!!?!'%&&$$"&B%""%#!"&"!(”?!'%((%'-!')<)-'%"&%
^p]qrvrb`][q]he[‹]dg][ij\klmknl[oYpYeY[q]h][]u]`c_ehr[‹bqrsgt][drgtr]^c]Y[j̀[ceh[ge^b[ij\klmknl[oYpYeY[^edf[hr˜]de[qr[
drs_ced][h™bdqr̀][b[qr[eqq]˜rced][rh[‹erbd[gb^cb[eh[ahr]`c]Y
:E ./0120314B1%”)!-%!"(#-'%%#%"<)%&”!"?!"!?!'”"B!"!-)%'%&%
%%#!"$&!%&%?!)%"B!"!!)#!"<)&"?!
:›º!%G&”"%B!"!!».B!"!!$$!"&5!%!!!"%%!&)%'"%•$)!
"'"'!!?!'!"(!"%&F)!<)%&!!%"$%-!$%!"!)¼)&%!&!!
)¼%)%"%%&%!%"C<)"(%!"!$%!./0120314B1"&%!$!%G&”)!
%)!##%"B!"!!D%%!!!&!%D)&%!&%G%"&G)!!!')
½ žO¹NOŸMŸOK¾
k™[gb`u]`_cb[gt][r[dbqbccr[gb`^]`ecr[d]^ce`b[qr[pdbpdr]cf[qr[ij\klmknl[ol[s`b[e[±_e`qb[`b`[^re[p]du]`_cb[e[±_]^c™_hcr‹b[
&!'&!%$%'!
¿ ÀM ““OM
;5%)%%!”!"&F)#!")!!GG&$D!%)%&<)%"!%&)#!%%'!G6
&!%$!(!&'!!%"%)'"'!'("G&"""%&%)%(!&!”<)%&%"!!-G!!6
%$$!-%%-"!-$)%*"D%%%!!+-$)%(&-!''!(!&)#!-<)#!-'G%$!-)#!"
$%-%"&%!$%"!'!!'%'
;7%%D""%%((%&"&%&%)!&%"!(”!')%''"%%'!%&F%&%%&
u]drsged^r[][he[g]^^evrb`][q]h][grdgb^ce`v][qr[Šbdve[‹erbd]Y
;=>)%&!%&%!!"!()%%?!#%'%$$!")£"'%-%)%%%(”&"!"!&(&
!%!-(!)%((!";$!-"%!')%%&%!!%!
MŸOK¾OPKRRKKSR
.&5&!!%'D'%D-!'"!''!!%&$"(%!)&%'!!"
]^gh_^rue[pdbpdr]cf[qr[ij\klmknl[oYpYeY[][`b`[pb^^b`b[]^^]d][ehc]decr[‹bqrsgecr[dr‹b^^r[b[ge`g]hecr[r̀[±_eh^re^r[‹bqbY[jh[
5&D%&&'%!"!")!"'%D-!'"!''!!%&$"(-!Á!'"!$%&!"!"(%(%
")%&!Â!Ã6D!Ã!")(!!''%&!!%!&%'D'%"!”&)(%"./012031
oYpYeY[eh[^bhb[][hr‹rcecb[s`][qr[_crhrvved][b[qr[dru]`q]d][he[‹]dg][eh[p_˜˜hrgbY[­`r[qru]d^b[_crhrvvb[q]he[pdbpdr]cf[r̀c]h]cc_eh][qr[
./0120314%"%%"&5&-!%'!!"%./0120314%'"'!!-6
q]df[urbhevrb`][qe[pedc][q]h[ahr]`c][q]r[pd]q]ccr[qrdrccr[]^gh_^rur[qr[ij\klmknl[oYpYeY[e`gt][^bccb[rh[pdbshb[q]he[d]^pb`^e˜rhrcf[
!%)%&-!'%&-%”!%'$)!
H MŸOK¾OPNSKOR
7."!)'-"$-"%"?!'%#!*%?!'%%%%-%))!!&!!+D"!(!(
!$%%&5&-'%$!!"&)(%!”"./0120314%
‰XYXY[jh[ahr]`c][^r[r‹p]`e[e[`b`[drpdbq_dhr[]q[e[`b`[qru_hedhr[e[c]dvr[]q[e[hr‹rced̀][h™_^b[ehb[^p]grsgb[pdbqbccb[eg±_r^cecbY
Ä ÀMMTMŸKPK
=B<)%&%!!(%%&%-&%(%%%!"!'%("%!?!)%-%&%&!!%)%#!-)#!6
!%#!-%”&)(%'!'&¢!!",#%Å.%&%
==3)%(%-"!$%%<)%!%G&!!%-./0120314B1D%!')<)&%?%!&”"!%&%!!(%"%(%
%&$)"!'!&%""&5!'%!
‘ ÆPJMKO¹SRKKKPKMNONKOŸMPRO
E1"&F%!&!="&³!$&%(!9–"&7;;=-./0120314%!')%D%”"%!6
%&"5&-?!!-!&%G!%!%D"!$$D%GG%!(!&!%%'!')%!"%'-&?!%'6
c][ure[ŠeÇ[b[ure[]®‹erh[r[hbdb[qecr[e`edesgrY
E7./0120314%$%%D&%%'!""%!%&(!&$”&!"""&&G”
?!"%'%&-!DU"&%"$”"&F%!-!%!&%?'!%&%(%##%-%&F"”!%&%&"!
%&%!#!""%!%&
E=3)"%!')%"%!$$%-!!%%&)(%'%"''!%&F%(”!!6
‹rge[qr[ij\klmknl[oYpYeY[±_ehr[he[Šbd̀rc_de[qr[pdbqbccr[][^]durvr[drgtr]^cr[r̀[pedcrgbhed]È[šr©[p]d[h™r̀^]dr‹]`cb[`]h][e`edesgt][
"%%G%?!'%%#"%&É*+&F'!""!)'"%!!-?%)!% "!É*+&F'!
"((!?%5&%(µ!!#%&É*(+&F'!"D"!?%?!!%(µ!!#%&É*(+
&%)%"&%!%G&”!"%%(%É*(+&%$!"%%$%'É*(+&F&%G!%#!"%D
r̀c]d̀][eu]`cr[hb[^gbpb[qr[‹b`rcbded][rh[deqb[qr[^bqqr^Ševrb`][q]he[ahr]`c]he[^_he[±_ehrcf[q]r[^]durvr[][q]r[pdbqbccr[Šbd̀rcr[eh[s`][
")'$&!!%'!%&$#"&%5&&%É*(+&!%'G!"!')%#!&F%(”!!'%-
%''%(%!''%&"&F%#"%'##!&?!!-!%-!-?%W-6'%&%'%(%(%"&
!."./0120314%É*W+!""?%$&!GG&$D("%&!'"&$$-"%$!&%'-"%&%!'%(%
gb‹_`rcedre[qe[`bd‹][grurhr^crgt][][s^gehr
EE."%!%&D5&-?!!-!&%G!%!D%!(!&!%%'!')%!%./0120314%-!
%%!%&)'!"!"?)
E›."%!%&"$&%-<)%&!%?!%!-!%!!')%-%»*+%)!$$)&%
?%!&”"% !%%&"%C!!)%?!#%"!(("'!'%(É*+%!&%G!%!"./0120314%-&F%'6
G!"&&%('%!µ!"()%&!GG&$D!%)%&!&!!-%!!''%&!$&%É*+
ehr[_Šsgr[pb^cehr[e[^p]qrvrb`r]dr[][e[gbddr]dr[p]d[h™r̀urb[qr[qbg_‹]`cevrb`][]Œb[‹ec]dreh]Ê[šru©[e[c_cc][±_]h][p]d^b`][s^rgt][]Œb[
r_drqrgt][p_˜˜hrgt][]Œb[pdruec][š^c_qr[qr[gb`^_h]`ve[h]eh][e‹‹r̀r^cdecrue[][s^geh][^c_qr[qr[gb`^_h]`ve[q]h[heubdb[p]d[he[
gb‹prhevrb`][q]h][˜_^c][pee[ˊsgr[Ìr_qrvredr[ae‹]d][qr[ab‹‹]dgrb[ae‹]d][]q[ˊsgr[q]h[ieubdb[]ggY©[±_e`qb[he[gb‹_6
`rgevrb`][dr^_hcr[`]g]^^edre[b[Š_`vrb`eh][ehb[^ubhr‹]`cb[q]he[eccrurcf[qr[ij\klmknl[oYpYeY[][`]r[‹bqr[][p]d[h][s`ehrcf[^bpde[
&)%É*(+)G%%&%$!"F%%$%'"(%"%&F)#!"!%.<)%%%!
gb‹_`rgecr[^bhb[r[qecr[]^^]`vrehr[dr^p]ccb[eh][s`ehrcf[p]d[h][±_ehr[^b`b[gb‹_`rgecrY[
E–.&!?'!"!"%!%&"%%"!$$D"!!%)%!!!''%&!
./0120314%-%D)%'?!'%(!)&%(”µ(#"./0120314%-C"%?%!&%(!-'%
&&!!()%&'%%!!?'!!GG!'!%&%'%%%!)#!"&%!!!%(?!)&)!
gbdd]ccb[^ubhr‹]`cb[][^_hr[]u]`c_ehr[eq]‹pr‹]`cr[qr[h]][e`gt][s^gehrY[j[qecr[^b`b[gb`^]duecr[pd]^^b[he[^]q][bp]decrue[qr[
ij\klmknl[oYpYeY[p]d[rh[c]‹pb[pd]^gdrccb[qeh][`bd‹][grurhr^crgt][][s^gehrY
E°.&%%'!""%!%&%(()&##%"!%)!%%D?!'%!&F!(%#%"')
ge_c]hecru][eh[s`][qr[ede`crd][he[^rg_d]vve[][he[dr^]duec]vve
E:.&3!&%"&%%'!""%!%&C./0120314%Å4%"%4%%&-Í'==-=–;›=V%'G&%%
*,.+-%%%!'!"%)''G!"&5!$&!"1''%#!%&F)!!"(")%!º!%G&%%!
"&%%'!!!"(!&%(!&%!'%"%&3!&%"&%%'!
E9F%!D%"!"!&%!?'%"&F#%!'!""%!%&D&!$)%"%!-%D!
%!%$%-&%&!!!')%#!?!'%&$G&
‰—Y‰²Y[i™r̀c]d]^^ecb[te[r̀bhcd][qrdrccb[qr[bcc]`]d][h™r̀qrgevrb`]È[šr©[q]h™bdrr̀][q]r[qecr[p]d^b`ehr[q]h][s`ehrcf[][‹bqehrcf[q]h[
01200234506789
84286
282
2028
58268
8012002345068440020686582
68
8013450
84400165
789
84
840143
8
!"!#$#%!$$!##&##'!("))*+,-&#,,./0
1223789
484
86400
86844820461
48
86400
82
852
8
820
841652
86656844148635
20
86864866568445
154828
65645728
5852
088
81214450250484
520685480411
061
6846890206:8
814652;
868
521
20
<
.=,..,-'!##>[email protected]'&&!)"!!"BC>!##"'&!DE
9
82825427
654:82801261327
6548
58613282565
32868
8;6684
820
80120020
8
584
627
6548
844:86314
854
8
8
8
5658F854421
28286541427
6548
581427
65482
86
8418
852
8
820
86568020
81260
8684
423450480120020
GH<G1<8I
504142068628
1
0068
8661
:8
580006868
582104J89
8418360
4
84
00
3
8280120023450684
820
841652
864868
!&C!"!>K$!#[email protected]!)$!#>!&C!
32041
248;;
021
6868
8445
028
14002868418
863
345068
81
41648
8341206868
8635
27
654863341
24<
GH<G3<8L8
1
00
:8
8
8612:86012556844148441
020
86581
6
40281
46028457286132
088280
06214868285684
814652;
:8
25648418
80123
048
858
521
206<8I281
6
40281
46028280
062148682814652;
48601884414801234282564834
25048
4004128126325202:80442M86860284400165
2<8
NOPPQRSTUTVW
GX<G8L820266848
8
0
5681477
8656842
828210
148288G8Y
56812G1<
Z[\[]^_àb\cd
edb\f
NgP hijikRS
G<G8 l644845412865
0
65821482
2;4806406418m
068064844450284
2865
0
65889
8164
4:806825n816248
258248214434508;40m445806489441:8ILopqrplq89<<2<82580648s
4508<8L582486865012
0
65806484
2865
0
658m
81442
<
G<18 l644865
0
658214886441548;n80648t5
048o20
658s654450
6586580648L5041520
6528924868Y6689sL9Y8Guv28
25:8m
06814408068
4885608644148;n868s654450
65:8;n806482m868L02n<
G<38 q5n8144145483248068012480413896828pwx:8sLy:840<8
844348068;483248068L5604138;
648;n80648
L5041520
6528s623;41868s6334148258114508208064820486865
6586806
8s650120
G<H8 l6482
20
6586825n8
4145080413825865
0
658m62064441:844458
814411480688;n80648s
4508125080688
086m58
162
586186501202804138:8
84M14n84M4<
zgPP {||ik}~PkUik}PRjUP€‚SiVTjP|PVƒiP„jVkR€V
1<G<8 ILopqrplq8641821485608;
5
5856183252061n<
1<1<8 l64861418628;4842
865n8
8
48
58m1
0
58258144
448;n8ILopqrplq89<<2<:8268;n80442M8618;n84…32
:82080648
214486335
2048;n8ILopqrplq89<<2<8<
1<3<8 o68s6501208628;4865
4148283248;40m4458ILopqrplq89<<2<82580648s
450850
8ILopqrplq89<<2<8m
862448
!)>†'#!!‡!&">!C&>>!!!)ˆ‡&%‰>†
Š‹ŒŒ Ž‘’“”•’”‘•Œ–—Œ’Ž“Œ˜–™š‘’•Œ›Œœ–™”‘’”–ž•8
Ÿ,. ‰¡!)!!&>¡C!#¢!#$#¡>£!C#K$#"$!
0:8202648258
3
2186345082148
5
20
4482585608;
5
5<
3<18 ILopqrplq8<<2<832n832¤4825n8625480680648y1608258y2¤2
58m6
6:8m
066082041
58064
184450
28420…
14:824218068;4854421n8618
02;4<
Ÿ,Ÿ,¥>†‡%!#‰>!) "&!"#!!##¦$##!BC#%‰>†
¦$!##‰C>!!!),
§gP ¨TiP|PUiST©ikªP
H<G8 t54821448
58m1
0
5:806484
441n82048
8
5
20
4482585608;
5
5<
H<18 L8ILopqrplq89<<2<84M40806208648m
8;4852;480684
44180648y16082080648214484
441n82048:8648m
88
56138
0648rn41888020
5:828218286
;4:8064840
3204854m82048684
441n<8L08
82144806208
82842n8618m6
68ILopqrplq8
9<y<q<8
81465
;482083614806258«8m44¤:80648rn418628;48450
0480680413
520480648s6501208m
0685686064181434n8618
2324:8m
068144145480680648y160806484
441n868m6
68
842n4:8;n8
4
5828G282n8560
4:8068;486335
2048
58
m1
0
589268;n80442M8068ILopqrplq89<y<q<<
=,Ÿ ‰‰C#%‰¡!)¬[email protected]#!,.­A!#¡® !%‰#!)###¡>¯C‰[email protected],&,>
2¤868
5
20
658m6
68214854421n86180648n8680648y160:86285608;4865
4148282842n8618m6
68ILopqrp…
lq89yq8
81465
;4<
H<H8 L8ILopqrplq89yq:86181426585608445
58;n8
08m
:8
852;480684
4418043612n861841325450n80648y160:8
-°±² ¯²¥ ³£ ‡¡!)>†‡%¦C#!#¡!)!‰)%&#
06m2180648s
450:86180648450
148120
65868064841
68
58m6
680648
34
34508258
08440820<
H<X8 L5825n824:82582448m62082;6448
5
2048
58248680413
520
658680648s650120:882860825823248202n8…
4148;n80648rn41861842n8
584
441n8618m6
68ILopqrplq89yq8
81465
;4821488814
3;148
5825823650856084M44
58
)¦)C)(@A´¡>$!¡>£!C#>!‰¡‡>>>#%‰, !"#BC$C
232482148
5825n82484M48163825n814
3;143450<
H<«<8 l6482n34508680648236508
5
20482;64484M4825n8106418634520
6586182324821
5860868565…
4
441n861842n484
441n8680648y160<
OgP µiST©ikªPRjUP}ƒT‚ijVP¶P„‚SRTjV}
X<G8 pM4082860641m
482144:80648n8680648668m
8;48pM8x61¤8ILopqrplq89<<2<82061n<
X<18 L5825n824:8m6204441806484
441n80413821448;40m44580648210
4:806481
¤8m
8280680648rn41:820806482040:8658
!‰¡>& #>!#!!!,
X<38l648s
4508628
540806484
441n8y1608258560
n8ILopqrplq89<<2<86825n8632
5081420
580682¤
5:85250
0n:8
C)%!!¦!!¡C!#¡>£!C#@#,,·$$!¡#A̧")C#%>³!"%‰!&#!!‡>
!C!!$"‡>¹‰#¡!)!‰¡>£!C#E¡&#C>>³!'#!&>)>%
4408m
8;48614
04<8q5n8632
5081420
580684408m6
68255608;48
6441486580648;2
868282148
540
658
[email protected]>¡#A#>%>³!"%‰!&#!!‡>!C!!$"‡>¹‰#¡!)#!‰
¡>¡#‰#!>.*) >#¡!)!‰E¡&#C>>³!'#!&>)>
2;64484408m
8;48614
04<
X<H88 L08
8214480620825n8632
5086186;º40
65:865415
5821086806486684
4414861828
5486
34508680648234:88
685608450
0480648rn41806845861806842n82n34508680648y160828m48282n345086825n8606418
4<
»gP ¼kT€i}
t54860641m
482144:81
482148068;4865
4148pM8x61¤:8½ql84M4:8618y16082¤48261
580680648248
68064801248m
06814408068064821448012561083425<8L08
8214480620825n860641860861862148628;4861806482650868
0648rn41<
¾P ¼RªijVP€jUTVTj}
¿,. °¡>$!#>#$>$‰)#@%‰)$&%¦³À(!>!‡#A"$‰))C#%)
28
5
20485418210
48Á<186414541<8
¿,* °¡>$!#>&!$‰)$C"$‰))C#%)"C###$>!‡#"‡>Ÿ­
2n816380648204868
546
4:8;n8;25¤8012541<8y2n34508
844348068;483248m645806481440
44838
8208ILopqrplq8
9yq8
628208
08;25¤8
58L02n<8L8
08
821448062082n34508308;48;2¤48;n828;25¤82125044:80648rn418308082080648
¯C‰!'##$#"#Ÿ­‰#%¡!>¡!‰"!#)%ˆ&C!"##C!‡>>
Lss8t5
6138Â48618Ã43258Y21250448;n8281
321n8L02
258;25¤82582n2;4822
508658
34842120
658;n8064894418
ILopqrplq828062086486285608144
4482n34508m
06
580648214480413<
Á<38 L80648210
4862448214486582n34508
5824254:8m
06608106418
5
20
65:8
08m
8;4823480620868242548
2n3450814418068064881
4<8t54860641m
482144:806482425482n34508308;4814
048068ILopqrplq89yq826508
2084208GX82n8;461480648214482048684
441n<
Á<H8 L80648210
4862448214486582n34508;n86345021n814
0:80648rn41830:854860641m
482144:802¤480648
54421n8048
586141806862448258
114462;486345021n814
0:8068;48
48
582612548m
0680648Lss8t5
6138s0638
£!¡!+C)!‰†!#@£C%,(­­A"-°±² ¯²¥ ³£ #Ÿ­‰#%¡!>&!
¡!‰,Ä##>!‡#&!">C)!‰!#>%!)%‰°%ˆ&!%-°±² ¯²¥ 9yq8258m
8;482n2;48618
60<
Á<X8 L80648210
4862448214486582n3450822
50863450896345021n8640
6582n34508m
8;4:854860641m
48
2144:8Ã634508q2
508y2n3450<
Á<«8 t54860641m
482144:825n84M4548618;25¤8633
65848m
0681440806806482n34508628;486180648rn418
2650<
Á<Á8 8L582486842n8
582n34508m
068144080680648214484
441n8204:80648rn4186282n80680648944186580648236508
48064146:8680648
504140822048125080680648L02
258I4
20
448Ã4144856<813GÅ1221:8m
0660854486825n82
58
58
420<
Á<v8 l6489441862806481
6080680648634520
658680648608;42186180648
5
45028146441n86806483856080
34n82
:828
164
48;n80648L02
258I4
20
448Ã414485<813GÅ1221<
¿,/ ¥>&!$!"¦$¡!‰"‡%ˆ$C$>!‰#C>!!!),°¡
06484
441n8204:866m
5828145408680648s
45086186181426585608445
58658ILopqrplq89<<2<:8
844114:8ILopqrplq8
9<<2<8144144806481
6080682n
580680648s
450844450281
48
51424:828m482844450280612486214<
ÆgP ÇRkkRjVªP|kPUi|i€V}
v<G8 ILopqrplq89yq8
448284541
8m211250n8618440:82¤86852
0n8618565…65613
0n8680648y1608618m6
68648
8
%"¡!.*) >#¡!)>"$!>))‰!‡>!,(,Ÿ,¥>³!‡>
064866
48;40m4458142
1
58618142
580648y1608m6
686244866m58068;48440
44<8l648y1608142
14861814248
54180648m211250n8m
8;48;3
004806806482348212504486182841
6868
M83650680210
5816380648204868142
18618
14243450<
v<18 l648m211250n8648560864418258
856084M04548068440861823248248;n8064801256108618248;n854
…
4548
58064848618;n81608
1408618
5
14083253
658618248;n8142
1
5:8
54863654508;0
00
65:8¤448
3248;n85658ILopqrplq89<<2<820661
748;º40:8618480680465
28
54M41
454:8618;n8m2n86825n8
1302548
544545081638ILopqrplq89<<2<8m
<
v<38 y160868;n8ILopqrplq89<<2<82148242;48
58144080682
2;482m88
58L02n<8l648s
4508m
8441
n8
80648
160888
8242;486580648;2
86806482m8680648840
520
6586501n8258m
8
56138
58242548ILopqrplq89<<2<:8
58
25n8248;4614806480
348684
441n:86825n84
28145
143450<8L5806
824:8ILopqrplq89<<2<886814º408064861418618m
8
6214825n82
0
65286080680648s
450<
v<H8 ILopqrplq89yq865n86;
20
658
5824868440:82¤86852
0n8618565…65613
0n8680648y1608m
8;480620868
142
1
58618142
580648440
448y160<8
¹,(£!C-%‰?¥>£!C#%¬¡>†!!¡!>C##‰#$‰, C##¡>
y16085608611465
5861865n8
41450806806648618m6
680648y160862448;44584
54:816º404825832520148
32n8;48254168258258248416528
5º1
48258
806414614861;
4578
5825n8248ILopqrplq89yq8m
85608;48
1465
;4861825n8560820661
74848680648y160825Å61861825n848062082582421828254168658064865n8;2
868
06486336584548
ÈgP ÉiVijVTjP|PVTVSi
L08
8214480620:80648y16084
441481432
58ILopqrplq89yq816410n850
86340482n34508
8144
448;n80648Ê252…
0141<
NËgP Ìk€iPRÍiÎki
G2<G8p
06418210n86286244806481
608068458416132548686
8650120286;
20
658m645868416132548;46348
36
;486185n8;1456348;4248685614442;48444508;4n6586
865016:8682801
¤4:8;6n600:86¤…60:8
!#"‡[email protected]>!!!A"‡!"!#"!C#"!BC##")%!&"!&‰%ˆÀC#"‰!‰¡
6365450861812m832041
2<
G2<18l648210n8m
6
5806832¤48486806481445082483081630n86335
2048
58m1
0
580680648606418210n8064861…
1454825806484586868614832º4148
130254<
G2<3889668064845
65848068614832º41482083614806258
M8m44¤:84
06418210n86286244806481
6080680413
520480648
s6501208;n828G282n8m1
00458560
48068064865041210<
NNP ÏjViSSi€VÎRSP¼k‚ikVª
GG<G<88l648s
45084M14n81465
748062080124321¤:863341
2852348618606418
0
50
448321¤865806486682148
580648
4M
44816410n8680648ILopqrplq89<<2<8258m
85608;4820414:86254:8143644861825448
5825n8325541<8l648s
4508
6280648
3
0481
608068480124321¤:863341
2852348618606418
0
50
448321¤:828m4828606418
501
284M
4481
608
618Ð56m866m89160
44861863341
2826
2048m
0680648668…8m6
685654064481432
58
5806484M
44816410n868
-°±² ¯²¥ ³,$,,À>)$C!$#¡>C#!!#¡>& #>#C)!, ‰>!CD¡>
ILopqrplq89<<2<8L5044028y16410n8;n80648s
450:8
856084M14n8125048;n8ILopqrplq89<<2<8
58m1
0
5:8m
8;4865
4…
148258
51
54345086806484M
4481
60868ILopqrplq89<<2<:825828;1426868650120:8258m
8;4806414614816404<
NzgP ÏjUÎ}VkTRSP¼k‚ikVªP
G1<G<8l64863450:812m
5:82028258
561320
6589;6068
58m1
004582418258658440165
86108m6
68668;48
4
441480680648s
450:81432
584M
44816410n868ILopqrplq89<<2<8
G1<1<8l648s
450845248
04856080681416480643:854
06418068
648064380682806
18210n:8258068
3
0825n86848068
>##$$!CBC!,
NÑgP ÒÎkT}UT€VTj
G3<G8l648s610868½
45728Ó8L02n8…86286244806484M
448º1
0
658
5825n8
04821
581638618
5865540
658m
0680648248
618n81420
656
:8
0821443450:8416132548618;4268m62064441<8
G3<3<88Ô6m4441:8282584M40
65806806481
5
4864142;644:8ILopqrplq89yq8
8
5825n8248450
048068;1
586
820
658;46148
>)$C!¡>$‡>!>†>#>#!&#!¡,
N§gP Ïj|kRVTjPjPƒRjUSTjÕP|P‚ik}jRSPURVR
GH<G<8y12508068210
48G3868L02
258I4
20
448Ã4144856<8Gu«8681223:8ILopqrplq89<<2<8
5613806208
08m
8625480648
416528202868s
450:8
41:862;612061825841658m66862448465021
n8164
48064
18416528202:8
140n8618
5
140n:8;n8665482M86184…32
<
GH<1<8ILopqrplq89<<2<821250448062080648164
58684165282028m
8;48211
48608
5863
2548m
068064852345…
!&>#¡!)"#‡#>&‰¡>!#$!"‡>#$$!‰"$!#‰>
1
608068416528202816040
65<
.=,Ÿ, #))C%‰>!#$!#!CD¦C#‰¡C#!-°±² ¯²¥ 9<<2<8;
54:868280648n8681608258414
4854421n:8
58210
21J89
806814
04184165282028258
202;248164
586806486325n789
8068
486
58241:8
546
4825814
085604789
8068
4840
320482586418
06814450825Å6180148s
450789
480681454086418163814450825Å6180148
4178948618064832524345086861
521n8
2650
58258½ql7894
8068325248164482582n34507894
806816480465
2861863341
28
561320
6581421
58
s
450820
20
658658064852
0n8680648414
482581608
4:8068
316448s
450861
45020
658258544
0
47894
8068
4M62548
561320
65865415
58012
5:823
5
0120
44:863341
2820
4
0n86806486325n8;n86654:832
:861
41:80442M:8
4…32
82584
28144144821428680648m4;…
04789
M806863n8m
06806486;
20
65840861068;n82m:81420
65:8s6335
0n82m8
258
4
825802M814<
.=,=,£!#C!‰$!-°±² ¯²¥ ³,$,,%‰†#"#C$$!#"%!!#‡%ˆ$,
GH<X<8t658544
0n:84165282028680648
50414048210832n8;486335
204806J89
828;º40842n820661
748068
64824806868202789
8ILopqrplq89<<2<862;612061:8m
06
58064
180
4825Å618650120286;
20
658m
068234:8
!>))!!#>$‡>>!#$!#[email protected]$#¡#"#>$$!#C!!#¡!>!‰¡C…
)#¢!& #[email protected]‰$!##¢!$!!$C%‰@‡"#C‰¦!)#"!)#¡!>C
##C¡$‰$ˆ#"¬C!C!#">)%!#¡))!"%!¦>&#!¡#",A"‡>!>))C
84434854421n861848068211n8608ILopqrplq89<<2<8;
548
580648325541836148
02;48861806482;64483450
6548
6478948;25¤8618064832524345086806481644825806482n3450841
4
581638064812m
58868064821443450<8L5868
24865n806484450
284165282028m
8;48
64:8
5863
2548m
06806481648064n821486335
204861<
012324567489
894947944469774749444489
78479646454222!4
77469"64
7494947#7"49
949454222$4874%94787!449489
9!44674
&'()*+,-./-0/-1/-2'3-4'*1,-.5,-(6.,++*7.(/6-/&-.5,-+,)'.(/615(7-/+-'&,4.-(.1-+,8*)'+-0,9,)/72,6.-'60-),8')-'60-:14')-4/27)('6;
4,1<-=5,-0'.'-(1->,7.-'.-.5,-5,'0-/&:4,-/&[email protected]=C-E<7<'<-&/+-.5,-7,+(/0-/&-.(2,-&/+,1,,6-F3-:14')-'60-4(9()-)'G<
012H2456746"49479444874949644"4749444987"!44I77"464
7;
74949789494"774784482
012J2456746974946746"49467479444542224K44742400!4L
4MM0!4M3NOM4P
74
QRS!477774947
97444
7
74946749494789497467792456747949749467479;
4946"479444974944
744
74446746974946746"2
TU<V<-=5,-(6.,+,1.,0-7'+.-5'1-.5,-+(85.-./-/F.'(6-4/6:+2'.(/6-/&-.5,-,W(1.,64,-/&-(.1-7,+1/6')-0'.'X-,9,6-(&-6/.-+,8(1.,+,0-3,.X467489
89494674
744489
767749
0120N245674777449464674"6494I4944946748949Y4QS4674987494674794!4674
897446746"49877Z4QS467479"4744874946"469"64778984787Z4QS4674844
&/+-.5,-(0,6.(:4'.(/6-/&-.5,-5/)0,+X-+,17/61(F),-7,+1/61-'60-+,7+,1,6.'.(9,-'77/(6.,0-7*+1*'6.-./-'+.(4),-[X-1,4.(/6-\X-/&[email protected]')('67"74]787749240^3%_NNMZ4QS46747949487"94947949469
47944
47489
87494
4
674887494674
74469`747777494!4"74947"7467792
012002456747774464674"6494I49449Y4QS4674"!4
7
749!46777477
74997!4
6747"9494674Z4QS46748879!46749
949449
949
494674
7
7494746744
674499494674!48"4674464974947749474I744794946748974946864674464
774"6774947#7467
0120_2456747774464674"649!49494!4997Y4QS46746"49479447""4674
74
947"
7479!477469"64I74946749749467489789Z4QS46746"494674$4794494674
97494
"47"494784
I7"4
7!494948494
I747786494949
78489
892
0120M24567497;
7974"64
4747a78749449
47#74774946746974949749467477;
77!477469"649
797486"7467792456747#7484947497447"77477!477a4947;
2b
cdeefghijikl
0O204567477489"7448744449
404m74_N0_492
nopqrsroptuvwpwxyzwt
c{e |}k~j€ki}
0204 ‚748994"ƒƒ7494747849748994ƒ874Q477474ƒ7S49486#7489474774
898477474R77!454222!474748724484748989494#74748994ƒ872
02_4 ‚74899494ƒ"ƒ7444‚97947494„74447744797474
8674QR774
0^JNS47!49474#7949489774487748979!44494772
02M4 5974ƒƒ7874…4747
7489
78a44Q89
74†‡!4‚ˆ4782S4$77489
74474a4897
4744
‚6
7474‚9
7874797!44747a7474"74…447474"744892
0214 ‰47a847a7ƒ
74$894749747499!4
Š
74477474#ƒ7447487!474…4474
7487;84…474899489877494$862
‹{e ŒŽ~kŽe‘‘g}jŽeŽke}h€i}ej€e}k~gk
_2024 74974745422247494489"7244
_2_24 749747479489ƒƒ7489
7474#74477494ƒ"ƒ744ƒ84747’74454222!4
Š
744ƒƒ8974747;
!4a477489
#ƒ744877;82
_2M24 8489474474898445422247474874“#$…4$88794ƒ87474489
744874
7'[email protected]=C-E<7<'<X-7'+-4/6:+2'.(/6-0,-4/22'60,-+,”*,-7'+-),-4)(,6.<
•–— ˜™š™›œšžŸœž ¡¢Ÿ—£¢Ÿ—¤š¥£¡žœŸ—¦—§¥£ž¨›™œž¥©Ÿ4
ª<T- =/*.,-(6&/+2'.(/6-/*-0/66,-4/64,+6'6.-),1-4'+'4.«+(1.(¬*,1-,.­/*-),1-17«4(:¬*,1-.,456(¬*,1-0,1-7+/0*(.1-4/6.,6*,4749867!474!47489"74947498
74948747489"72
ª<\- [email protected]=C-1<7<'<-1,-+«1,+9,-),-0+/(.-0®'77/+.,+-./*.,-2/0(:4'.(/6-¬*(X-1'61-45'68,+-),1-4'+'4.«+(1.(¬*,1-,11,6.(,),1749474747
"7!4$¯74997494ƒ8772
ª<ª<--?,-4)(,6.-7+,60-°-1'-45'+8,-./*.,-2/0(:4'.(/6X-(6.«8+'.(/6X-1,+9(4,-/*-&+'(1-0,2'60«1-7'+-),-4)(,6.-,.-¬*(-6,-1/6.-7'1,W7+,11«2,6.-7+«9*1-°-)'-4/6:+2'.(/6-0,-)'-4/22'60,<
±{e ²³hgiejŽehí~gi}
1204 47474947494749“94874749489"7!448894ƒ84ƒ72
U<\- C*-4'1-/µ[email protected]=C-E<7<'<-6,-1,+'(.-7+/F'F),2,6.-7'1-,6-2,1*+,-0,-)(9+,+-),1-7+/0*(.1-°-)'-0'.,-:W«,X-,),-4/6.'4.,;
4$8677474#7!448747497!449774747494ƒ72447474
74…4542ˆ224
ƒ7474347
7!4$8677494ƒ9747489494874#4747494ƒ4747!47844ƒ4
740N4“9!4…489
#744ƒ84Q
Š
744ƒƒ897S4…4542ˆ22!4784$7a8947494747
¯7494
9
"72
U<ª- [email protected]=C-E¶C-6®,1.-7'+-+,17/61'F),-7/*+-./*.-+,.'+0-7+/9/¬*«-7'+-0,1-4'*1,1-0,-&/+4,-2'·,*+,-̧0«:6(,1-°-)®'+.<-T¹ºX4849!4749
94947489474$86774Q47a24
#747489
89474894ƒ877494
4974749S2
1214 4947487494
74…454ˆ!4877;84747!47747486"7449!4997
74
94747
787!454ˆ49
747487474747477874749"947494949744ƒ74
74$7
Š867
7474747477!49489
74749"9474ƒ9
"7
74947494ƒ874…4$ƒ"44
872
12O4 4948!474…4$7a879474874#474ƒ4748474ƒ994489!474ƒ9
"7
747784»4…4
$86774…48747474749494
74…454ˆ47494ƒ744
94
a
4897;
94…4O4Q8#S¼44a4747494ƒ474724749
"7478!489ƒ#74944947a8474
947
92
12324 747
74749
74#ƒ748;747a849474ƒ9
"7
74…4874$47494$4
#74
74947492
d{e ½€~}ik€~ŽeŽkeŽ¾¿³jiki}eÀeÁ³hg‘gki}
O204 48894897!44974744
8674$774894ƒ7
74542222
O2_4 4948!489474747
7474974ƒ8ƒ44747!474#7474…4$8677444
4947449447
74972
O2M4 74‚74947a
744
86747’747489
#74474ƒ4…454222!4974ƒ8
94
89874$ƒ474$7
"7!44#ƒ!474
ƒ94947488ƒ#747aƒ7747494QÂ8747ÃS!4#4
794
447744774789
ƒ74784474ƒ879!49477474ƒ86ƒ87!444ƒ474J4“94
…447447474ƒ8794749245974ƒ8
948987474ƒ4#74$947474ƒ78744489Ä74
ƒƒ4…44ƒ8794Q874886ƒS479489
#ƒ447744774789
ƒ74784474ƒ879!494774
74ƒ86ƒ87!444ƒ474J4“94…447447474ƒ78944ƒ4744740_4
94…4474492
O214 474774#74974ƒ8
9!4948979!4898747474744
8674ƒ749474774
7aƒ94744
867!47497447494…4$867747477494747974747
747494
4$9“74748979!474$74972
Å{e Æ~i¾
48894897!474a4$777494947
ƒ479474"74478744944
97474
94869!4948947!45R47a824474774#749474474…4486"7474$86772
Ç{e È}jiki}ejŽe¿glŽ‘Ž}k
É<T- E(-),1-7'+.(,1-6®/6.-7'1-17«4(:«-),1-4/60(.(/61-0,-7'3,2,6.̧+,27)(+-)'-4'1,-EÊ[-/*-'*.+,ºX-),-7'3,2,6.-1,+'-,&,4.*«7947489474$24H2_42
É<\- E(-),1-7'+.(,1-/6.-45/(1(-),-7'3,2,6.-0(&«+«X-4,)*(Ê4(-1,+'-,&,4.*«X-&'*.,-0®*6,-17«4(:4'.(/6-0(&«+,6.,X-0'61-*6-0«)'(-0,MN4“947487!447
748724747
7474778ƒ49#7474
94747’444#7477474
54ˆ244747
7494Š74889
"ƒ74$74"7487!4$8677474744
94MN4“94
4474749474"74874…47
¯74ƒ#9!4ƒƒ74899
ƒ
74a49
749
7494
74"7447
74744‚‚4474#747474474774542224ƒ874744947’474
7'3,2,6.-0'61-),1-0«)'(1-:W«1<
H2M4 47474948694747
748ƒ44$7489!48747
74749ƒ44a477244
8894ƒ7!4747
748ƒ4748ƒƒ447489
747454ˆ44
940O4“94447474
94ƒ72
H214 4747494ƒ8ƒ4747
7448ƒ498
77!4$867749!448894ƒ7!4
7744
8ƒ498
774ƒ9874ƒ
4794749
747474"749
7474‚‚489874748ƒ498
774
¸¶*F)(4'.(/6-6<-[¹¹º-°[email protected]=C-E¶C-'*-2/(61-ª¹-·/*+1-'9'6.-)'-0'.,-0,-)(9+'(1/6-:W«,<-E'*&-'44/+0-0(&«+,6.X-),-4+«0(.0/4*2,6.'(+,-1,+'-4/6:+2«-7'+-*6,-F'6¬*,-(.')(,66,-'8+««,-7'[email protected]=C-E¶C-,.-1,+'-7'3'F),-°-9*,<-H2O4 47474948694747
744ƒ7947498
7!4747
7447!448894ƒ7!4
]98
74‚974ˆ7
72
H234 48894ƒ7!49449489
94874ƒ447
74794…4486"7474$86772
É<É- B6-4'1-0,-+,.'+0-0,-7'3,2,6.-7'+-+'77/+.-°-)'-0'.,-:W«,X-)®'45,.,*+-0/(.-9,+1,+-'*-9,60,*+-0,1-(6.«+Ë.1-2/+'./(+,1-'*a4ƒ"4474
94»!488ƒ4474]2"24_M0474$ƒ74_NN_!44
74747
7749
772
H2J4 74774474944ƒ9
"7
747489»4ƒ49494787
7474
947ƒ4747!4
474]2"24_M0%_NN_2
É<V- ?,-7+(W-:W«X-1'*&-(60(4'.(/61-0(&«+,6.,1X-6,-45'68,-7'1-·*1¬*®°-)'-0'.,-0,-)(9+'(1/6-2'+¬*«,-0'61-)'-4/6:+2'.(/67489
724!4747
7448749494749494
74…454222!4474749474
79ƒ7!454222474ƒ77474947486"7474a474#44874974"
79!4474
";
"74747498I"72
Ì{e Íg~g}kiŽe¿€~ej³g€k
J204 54ˆ48897474"74"ƒƒ7494ƒ!4
#7474#ƒ494ƒ474899
ƒ47494
#4494
7!49474ƒ974740_4
94…44744747487!494#74489
894949
74
4$24O2M2454ˆ49486944ƒ9494747
87
747494ƒ787a247494
7
8ƒ494ƒƒ474"747949
4…44
Š
74"749474ƒ97474a4
94…4474474744
ƒ949447
87
72
J2_4 4"74748974474ƒ494749
"7499#ƒ474749494474874…4874
74ƒ""78744$9494$ƒ9449499#ƒ74494ƒ"7!47
87
747489
9!4
777!4778ƒ4474“74949ƒ4454222!494744ƒ""7874786#7!4944974
88987494
74…454222
J2M4 74
8674774454222494899
74a49477247487494$74#7474
867494899
74a494447479474877;847489
#744$79474
8674
[email protected]=C-E<7<'<-./*.,-2/0(:4'.(/6-0,2'60«,<-Î'61-4,-4'[email protected]=C-E<7<'<-7/*++'-+,&*1,+-)'-4/22'60,-/*-0«F(.,+-),89»4ƒ
7744872
J214 54ˆ!4748474ƒ!474
#7474#ƒ49474899
ƒ4749!4$7474#7474ƒ74
87a;849474947494#47
87474874ƒ787a2
J2O4Ï79ƒ49Y474944$9“74489474947ƒ4#$a47
94#ƒ47a7ƒ
7224
597494749494899
749474#74874#474ƒ44748987947489474Š74
"77747499#7474ƒ94a4797!498477474749484772454ˆ4ƒ87497479;
ƒ4947494949ƒ74749494#47
74Š74"77a4
Š
74794747489
2
Ð{e Á³Ž~´ŽejŽe¿~¿~i³k³
7494ƒ4774…454ˆ4“#$…4874#74877;847’974747
7489
72
cÑ{e ½~Že‘gҎ€~Ž
0N204‚6#747494774$7aƒ89474749"948987744877;8474
974944874
94949ƒ774…4874$47
Š867
74
ƒ74#$7747474
Ó74Q47a7
74"¯7!44989"7!498I;
9!4877!4"774Qƒ8ƒ74949S!4"77487!4ƒ
77474ƒ99!4ƒ#9!47
"9!474$ƒ7"7!474
44947489
949474
¯747
¯72
T¹<\-?'-7'+.(,-¬*(-9,*.-F«6«:4(,+-0,-4,..,-4)'*1,-0/(.-4/22*6(¬*,+-'*-7)*1-.Ô.-7'+-«4+(.-°-)®'*.+,-7'+.(,-)'-7+«1,64,-,.-)'879474889874749874
“772
0N2M4 4$79474…474874749874
“77474474a47
7!4747494749474ƒ974874
89!47844ƒ4740N4“9!4…489
#744ƒ82
cc{ee Æ~¿~i³k³ei}kŽhhŽk€ŽhhŽ
002024474874789Ó47a7ƒ
74#7474
#7!4749
7489
78a494$74"74849ƒ444
8674949ƒƒ47a874745422247474774“
4Š7486"ƒ!477ƒ494ƒ
ƒ474874
4494
ƒ4…4$9474
#7!4749
489
78a494$74"748!49489
74$7494
747747494749;7489
784947498948444
867!474#4749ƒƒ47a874
7454222!4474744$74947477744
86744824597474947449ƒƒ4
7787747454222447487!449947a77474542224ƒ"ƒ744ƒ8!47489;
ƒƒ7489
7499447487474874947a847454222!4
Š
74494747474479ƒ4
89877!4747497474“87
c‹{e Æ~¿~i³k³ei}j€k~iŽhhŽ
0_20247498
7!4747!4749ƒ7474749
94Q474749
ƒ7S4ƒ44874774
9ƒƒ47a8747454222
0_2_2474874$7""74…47447479744…474"74…4747474
747494494867ƒ2
cÕ{ee Ö~i׀}ghe‘¿³kŽ}k
0M20244ˆ9494ƒ747747474898747494$864747477494497!474ƒ!47aƒ894
94879!47474489
ƒ747487474R87`4K472
0M2M2445979!44ƒ9"94…44874ƒ8ƒ77!454ˆ4749
774874ƒ744“"7489
ƒ7494
74¯"7474$86772
c±{e |}~‘gki}e¿€~ek~gikŽ‘Ž}kejŽej}}³Že¿Ž~}}ŽhhŽ
012024 794$8740M4474]ƒ874ƒ"4240^3474$ƒ74_NNM!454222489
#74#$7747474
9ƒ74797747487!47497!474899749474“74#49489
#ƒ47474"ƒ!4787;
7!44ƒƒ697!4ƒƒ897494
7"774ƒ789#74749ƒ7479772
012_24542224"4#74747
74749ƒ747977477874749474747ƒ49
7;
.'*WX-./*.-4/22,-)'-0(86(.«-0,-)'-7,+1/66,-4/64,+6«,X-1*+./*.-7/*+-4,-¬*(-,1.-0,-)'-4/6:0,6.(')(.«X-)®(0,6.(.«-7,+1/66,),-,.-),94…4497894749ƒ7479772
012M245974749ƒ7489
#ƒ74474“74ƒ7ƒ494ƒ47a87
7494749“784ƒ4…44
$8ƒ4ƒ899
#747454222!474#7449747494747478747
ƒ!49
7Y4QS494
$9894474747447474749ƒ749
#7474777Z4QS494$ƒ
947498;
74749!487474974748ƒZ4QS494$ƒ
9474747474974…4748748#47%94978Z4
QS494$ƒ
94747
7474$974a4974ƒ747%94Z4QS494489
ƒ49747474Z4
QS4944"79474787
7474747
7Z4QS494747
7474#7474$7774489
74
F*.-),-4/6.+Ô),-0,-)'-1'.(1&'4.(/6-0,1-4)(,6.1-1*+-)'-¬*')(.«-0,1-1,+9(4,1-,.-0,1-7+/0*(.1-:6(1-7/*+-2(,*W-+«7/60+,-'*W-,W(8,64,174487¯7Z4QS494$ƒ86"747489
89489874$8ƒ4ƒ899
#7!4
747489
7874744
944ƒƒ697!4897!4ƒƒ897!4
7"774ƒ789#747474̀974ƒ7ƒ7474ƒ7447477474;
54222Z4QaS49477874749"94ƒ74449!474¯"7
7!4749
7489
7!4749
74
4(9(),1-,.-:14'),1<
012124749ƒ7479774#747487!47497!474899749489
#ƒ47474"ƒ4…4;
0123456768694
4
48846
6644
447
4
47
44
944848
!4"#4$4444
4844
%84&8'4$44
44
47844
(4"#48)48*844+,1301234567686948
4484
44
4-444*8
4
8484)9448)48
4848447
4
(4"#48)4*8)44794$44)7
844474&
44
4-448(4"#4$4
447
47.4-748947*4-474"8*
4&8894*8)48
8%44&7/94
4
4
48'44884744*
447894*8)48948*44948*44*8)4
488946#948
484
8
44
844%
4744
44&844+,1301234
5676864
448444*4404"#48*
4*8
847484
44
444
78.
48
44&)
44
86418
4484
4
4
8444
4
47848774
8)4*47444
48
6
6264484
8
44
47
4784444
4
448
484844+,10
3012345676869444$447
4
%8%44484-44+,1301234567686944%88948444
4
47848
448774784
4784
44*
4
844*
4
444744*8
4
3456789:3;4:<;:<=>?:@[email protected]:B8:C;D748:E9F;<8G:H89:B=CC589:9=CD:F=C9846589:B;C9:<8:9>IJ8:B8:HKLMNOMPN:QG3G;G?:3=74:<;:354>=B8:
3489F4>D8:3;4:<89:[email protected]:F>6><89:8D:E9F;<89G
6R6448
44
47
484444774
478744
%848
447440
489:B8:347B8CF8?:;EC:B8:J;4;CD>4:<;::95F74>D5:8D:<;:F=CEB8CD>;<>D5G
6S644778448
44
47
44+,13012345676864T4U4
8
84
6494V4WW94W2XW4
Y8*884"Z+#947
47474784
4*44
4&8
8
448
44*6447
8*44
&784774848
4
4
484%47844778448
6
[\G]G:H;:3849=CC8:>CD5489958:;:<8:B4=>D:B8:6=>4:[email protected]:<^8_>9D8CF8:=7:<^;`98CF8:B8:B=CC589:a7>:<;:F=CF84C8CD?:@[email protected]:9>:
4
4
4784
4
9444
8
48
4
4%47
*6
6X64847
4
4848444&*
4&
8
!4"#44&
44
47
944*444
448
(4"#448448774
48448
4%4$4&84&
4
(4"#44
B=CC589:B^>B8CD>EF;D>=C:B7:34=34>5D;>48?:B89:4893=C9;`<89:8D:B7:4834598CD;CD:B59>JC5:98<=C:<^;4D>F<8:b?:;<>C5;:c:B7:dG:HJ9G:CG:
e244fXXW(4"#4444484448)44
47
47
44
44
47
44
8g4
48447
8
474&+89447
8*444776
[\G[[G:H;:3849=CC8:F=CF84C58:;:<8:B4=>D:B^=`D8C>4h:i>j:<;:@>98:k:l=74?:<;:48FD>EF;D>=C:=7:̀>8C?:9>:F8<;:89D:C5F899;>48?:<^>CD5J4;D>=C:
4
(4"#4&8
8
94848
%8
4
4%48
.444*844
484
48
448494.4
7444
48
478484
8
4744*4448*
448
4%6
6f64847
4
484444&7794
'
44
478!4"#47448
44848
4
4
47
4484
9444044
%4$4&*%448*
(4"#4848
4
4
47
4484
474&
44847*8447484
494444
8444
8
486
6W64444047
44)448
4
%48484844$4&
447
80
*944784&
84&
47
8
64848
48484844847
8*4784448
4
478448
947444
64m
noppqrstutvw
64x8844447)4484$478444y
4fXf
z{{|}~}€}‚}ƒ€|„€|}€
n…p q†‡‡rˆ‰‰Šv‹ˆŒŠŒ
64 1448
*
48
40
4Ž
4
844
4*
40
4
"%
4
#4*44ZŽ8%8443

944
44ZŽ‘%94+,1301234567684
44
V
48*
46404’74“*
44*
40
644
6f4 1448
*
40
4
4484”*
Ž
44Z
4,8
4“*4
8
8
4
’8
Ž8%4"’
4eSX#4404
94
4048%494
44”*
Ž
48
4•8
944
8
4Y64
6W4 y4048%4–8
*%4"4841—’94x+˜9446#4484Z48%44+
44
8
8
4
–8
Ž844
4
48*48%4
44™44Z88*4“
42)64
y43

48
40“9484
44V
4*484
40
4%“4
4V8%48
*
94
48“Ž48
6
š…pp ›ŒŠœ†vŠpžŠ‰vŠssˆŒŠŒpˆŒupqŠ‡v‡r‰rœ‰Ÿ sˆ‰‰
cG[G:NCJ8`=D8:6=C:HKLMNOMPN:QG3G;G:9>CB:¡8B84:̀>CB8CB:C=F¢:6843£>F¢D8CBG
f6f64 140
4
4
48
484“44*8
94
44%484
4
4
4+,1301234
567686484“*42%8)4410848
4
4
4+,13012345676864*4
43
947%8
4
644
f6W64 V
4V8%84
4+,13012345676864
44V
44848*
948
4Ž
4%4
3%8*‘
4
45
44•84+,130123456768648
4
4V
46
¤…pp ¥tŠŒ‰Ÿ r¦vŠŒpuŠ‡p§‡†uˆ¨vŠp©pªŒuŠ‡ˆŒŠŒ4
W64 1
4+
%8
4
418
4“*441
8%
4*64“*44
40
44˜Ž94
4
4’**“
94˜
94V88
44‘
41Ž
4*
84
94
4
4
Ž84
4
44
*
6
W6f4 +,1301234676864*‘4484U494«
48
4
4˜Ž
4
48
4
4Z78Ž
4
94
4

4
4Ž¬
94
444
4x88ŽŽ
444‘
6
W6W645‘4Z‘
94+
8
941
44V
9444V
48
4
4
4
4
8“Ž4
443%8*‘
4*“Ž4
94
448
44V
64
­…pppppp®tŠ¦Š‡‹ŠtvŠŒp
64 184%844’8444
Ž84
4
4*
9444
9444%4%6
6f4 •84+,13012345676864
4944’844%
42
4
4%
44Ž¬
9444
4V‘%4
8“*48%Ž848
4
4894%
44¬494
4
4%
48
*
64544%¬
4
4™84
424’
4“*
94844V‘%484U94
448%44¬4’84*
4
V8%844%40Ž8
8
44¬
9444X428
4Z8
4%4"84“*4•8)#48
4
+,130123456˜63694
434
458
448
4̄8°
8
94%
46
6W4 •“4434
4%¬
9448%4¬4Y84"4
4364X4%#448%4Z
8‘
44
V‘%4"6064%
4̄
4
44%
44’84

43
8*
#4“Ž%“
4948%44+,1301234
5676864
6
64 •“4
4•894+,13012345˜34948%4Y
4
44’
4
48*‘
41
4%“4
4
4™0
8448
4
944%
4%“
944+,13012345˜34
4V
48“*4
%
4
48
84
%“44841844Z
4
484%“44™9444
4V

44Z
4
94
4
>¢48C:H>8±846843£>F¢D7CJ8C:7CB:6=C:9²@D<>F¢8C:³=4B847CJ8C:6=C:QF¢;B8C849;D́:6=C:Q8>D8C:B89:µ7CB8C:¡8J8C:68493²D8D84:
%
44,
8
94*%4
6
\Gb: KC:[email protected]:³;<:7CB:7CD84:¶=4̀8¢;<D:B84:=GJG?:́74:N7£·97CJ:B89:µ;7±684D4;J89:6=4J898¢8C8C:O8B>CJ7CJ8C?:̧;CC:B84:[email protected]:
V‘%48
458
894%“4
4+,13012345˜34
47‘4%
48
484
4Ž8
94
4–¬*84
44"%“
%#4¹44,7447‘4%
4˜Ž94
4“*
64Z458
0
9;D́:9>CB:l8B=F¢:>CB>48¸D84:QF¢;B8C?:³=<J89F¢²B8C:=B84:9D4²£>F¢8:QF¢²B8C?:;79J89F¢<=998CG:::
6264 1408
44*
48
*
40‘4°44458
8%
4
47‘44
4%
4%
44’894864
o…p ®tŠ¦Š‡ˆŒpˆŒupº»Ÿ¨rœŠp©pžŠrŒ‰vrŒuˆŒŠŒ
64 ’
4
48
4%9444%
48*4’Ž4+,130123456768644
64
6f4 ’48444%
4
4
4˜8
4%4
4
944UŽ
4
448
44
V‘%47‘
4
844’844
428
7
4“**
464
6W414V
4844’84*417%8
48%4
45‘
4*64•447“%
4
444•844+,1301234
5676864*408
8
484+
%8
4“*4
4™8
44Z78Ž
944̄
4
44‘°
4̄Ž84
4’84"¼*84̄‘
¼#4
641444ZŽ‘%441
**%44U“Ž
4
8*4
4S4
28
48*417%8
844’8
44
641
408
8
94448%4•4*
94484
*4
84V
4*4’8
7%8
4
4%*848
4"*
4̄‘
#94“
44ZŽ‘%441
0
**%44U“Ž
4
8*4
4S428
48*4•
44̄‘
44’8
4
4
44•847‘
4
8*4
4¬%4̄
8
4
844%
944
64
6445*‘
49484
408
8
944
4244%
4’844
4

4’8
0
%
4*%
944V‘%4
484U4*
94408
44*8
8
4’844848
4%
4

444¬
644
½…p §‡Št‰Š
’
4
48
4%94
444˜4%“478Ž4˜Ž44
84Z
4408
4
404
8%484
*8428
7944%
448*4’Ž94̄5648
9484‘44V
448
4
4V‘%4
644
¾…p ¿r sˆŒ‰œŠutŒˆŒŠŒ
R64 ’
44˜8
4Ž
4™8
*
4%48*
94"
43%“
44•450448
%8#94
4408
44
4
44
8%
4364R6f48
*
40
94%
6
R6f4 •“4
4•8944˜8
48*
4
4
8‘4™8
4%94494
4
48
48“0
Ž48
*
94
8*4
4WX428
48*4U
84408
Ž“*
4%
641408
448
4
84
94
44084%“4+,13012345˜34
4408
Ž4
4+8
4%*
464’
4
49484
408
4
4
408
Ž88
4*4
49444V‘%4
4WX42844%84
4
08
Ž88
48%44Z8
4
944
7
4
4
4,
4%“4Y88
48%4Z8
44+80
4–8
Ž84
4
47‘
48
408
Ž4844
4
4
%841Ž‘
44ZŽ‘%4
+,130123456768694408
4
8*44%
4•4
48
448*
948*8464
R6W4•“4
4•8944˜8
48*
4Z88
4
443
8*
4%9448
48
4894844
Z88
448%4
48
4˜4*64’
4Ž
48
4Z
*8
4
9444Z88
4
4428444
*8
4%848%44V
4
4+,13012345˜344*
4
6444444444444
R64–8*
444˜8
4%“4
41Ž
8ŽŽ4
9444V‘%48%“4
94894
4
4
;CB849:6848>C`;4D?:8>C:7C¡>B8447£>F¢89:d=¸[email protected];¸¸48B>D>6:8CD9348F¢8CB:B8C:8>C¢8>D<>F¢8C:[email protected]:B84:KD;<>8C>9F¢8C:
–8
Ž84*641Ž
8ŽŽ4"Z¬%
4,64XX#484
48
4+,13012345676864
4WX4
P;J8:6=4:[email protected]:6848>C`;4D8C:H>8±84B;[email protected]::C=D>E´>84D:¡>4BG:À8CC:C>F¢D:;CB849:±89DJ898D́D?:@799:B;9:d=¸[email protected];¸¸48B>D>6:6=C:
48
408
Ž4
84’844•844+,13012345˜344*‘4
4
48%4548*84
64
R64 ’
44˜8
408
4
41Ž
4
*848*
94%4408
94
4
48
4%94
1Ž
4
408
6
R624 ’
4
48
4
*894
4‘408
Ž7
9444408
48%Ž
9448
44
V‘%6
R6R4 04™8
¬
4
44%
4™8
9444V‘%44ZŽ‘%44
8%‘4™
4*8
9444
848
4YŽ4fW-fXXf4*
4
4
48484
4
•
4

46
R6S4 14ZŽ‘%484U48%4V
‘
4%“44V
Ž
44
4‘°4
8
40‘94
4
84864YŽ4fW-fXXf6
R6e4 14
*84˜4**94
4
48“Ž488%4

94*44
443%8*‘
4
8
*
4%
4
‘
64’
948%4Z8
44V
4484Y“
944
4
4+,13012345676864
8*‘
4
9484%848%*
494*‘44+,1301234567686484U494
4˜44‘
94
4˜¬
944
44™
4
4
4V8%4
4
948%
944484
457
4
4V
4%“448
44’86
Á…p Âr‡rŒvtŠpœŠtpÃȍŠs
S64 +,13012345˜34‘4
48
4Y88
4%“4̄‘
94Å8‘8
44•48%44˜Ž94%“44
4*48
494%“4
4184
4f4̄
8
48*4U
894
440
94444
¯
4‘°43646W64864+,13012345676864Ž8
4*4
94*44%8%
4˜Ž47844
884
4
64414
4Y88
478
4488
4˜Ž4
44
4Y88
4%“424
¯
848*441844U7884443864
S6f4 14Y88
4Ž4
445‘
944‘
4428
744*4V
484Z
8‘
4*64
0‘
4
8
4
944844U788
94384
408
94’8
4
48
41
%
944
4+,1301234676864
4*‘4˜
844%“4
4
4%“44+,1301234676864
48
0
484
4Ž8
6
S6W4 14
4+,13012345676864Ž8%
4˜Ž4
44
4
4V8%4
4Y
4+8
4%“4
4ZŽ8%4
“*
6414V
444*4“*44
4
48
4*6448
94
444’84Ž8%4
494
4
Y4
%
4
44+,130123456768644*644Z8
44’84“*4
4

4«
0
4
%
64+
4
4•‘
4*‘44+,1301234567686484U494
43%848*
444V
4
¬4V
44844
6
ÆG\: HKLMNOMPN:QÇN:¢;D:̀8>:ȲCJ8<?:É7;<>D²[email protected];CJ8<:=B84:±8¢<84¢;±D84:À;48:<8B>J<>F¢:B>8:Ç£>F¢D?:B>898:́7:483;4>848C:=B84:
88
644
S64˜Ž8%
!414˜Ž94448%4
4V8%84*
94
44
48“Ž448
*
4
Y*84*64y48
944™Ž94%“4
44˜Ž478
94
%
4
44
948*
4
Y*84Ž8
4%‘4
4
4Ž8
4
84Z
4%
4
4484*
(4+,13012345˜348%4
8%4Ž
4•84%“4
48‘°
4
4
“
%
4Y*844˜Ž64
ʅp ¥tŠŒvˆË‰Ì†‡œŠ rsv
144
*894844%
4˜Ž41
4
4+,13012345˜34**
94*44’84
4‘
4*84
6
nͅp ÎÏ Š‡ŠpŠÐrsv
[ÑG[:O8>B8:Ç;4D8>8C:BÒ4±8C:>¢48:684D4;J<>F¢8C:¶843£>F¢D7CJ8C:B;CC::7CD84̀48F¢8C?:¡8CC:B848C:N79±Ò¢47CJ:;7±:Ó47CB:6=C:
*8
4
4
44
4’
48*‘
441
440
4
¬484944
845Ž940.Ž943*
9408
94V8*940“Ž943%8
94U
9408
8941*894
1
008Ž0947‘4%
4
4U%
4
4V7
64
X6f414˜8944
44V84Y*848
4944
448
4˜844
41
4
44
48%4Y
4¬4Y84
Ž
4894%4
6
[ÑGÔ::À8CC:B>8:ÕCD84̀48F¢7CJ:B84:684D4;J<>F¢8C:¶843£>F¢D7CJ8C:<²CJ84:;<9:98F¢9:À=F¢8C:;C¢²<D?:¢;D:l8B8:B84:̀8>B8C:
˜8
484U94
4Z844¬
6414*“4̄
48
44Y
78484X42844%44
%
6
nn…p Št‰vtŠ‰p¥tŠŒvˆË
664414V
4Ž
48“Ž48
9484̄8Ž

94–8
*
448
4V

9448
4
4’848
*84
948
41
44•84+,13012345676864
4
4
4Ž
4•84‘
94
%
44
¬4
4“%
6414V
484*
4U944̄8Ž

94–8
*
4448
4
V

944843°Ž4484V
04“*4˜Ž
4
4–8
4
4048%44*
4
’844

9444)Ž41
4
4+,13012345676864**
94
4
44*

4™Ž44’0
Ž8%444
4Z
44’864y48
4Y*84
45
44V
44
41
4
4+,130123456768694%
4
48“Ž4
4+,130123456768644%43%
4894484
Z
443°Ž44•84+,13012345676864
45
44V
44
9484
4–
4
8%44
444Z84“*
4Z8

4
4444%
nš…p ŠЊ‡œstŸ Š‰p¥tŠŒvˆË4
f6645‘41Ž
94™
9418
4
4+
%8
4"48%4˜879484848%4Ž
418
‘
#94
0123024356702738693
296732232902732127321712312764373333
!"#"#$%&'$()*+&$,&'-./012&2$3/014$+/&3&$*/012$5)$,&',/&67862/9&*$:+&'$;*$%'/22&$5)$<=&'9&=&*$)*+$+&*$>&=';)01$;)7$+;3$
[email protected]?3863292782733
ABCD EFGHIJKLMNGDONPLQRH
[email protected]
29?62VWY230123122967273
)*+$Z'*&)&')*94$%)'017<1')*9$)*+$[).\3)*9$+&'$(;)7,&'2'89&$;)7]:^^&*$]\**2&*4$/32$;)33016/&_6/01$+&'$>&'/01231:7$,:*$
1V2783̀3127386Y7013
[email protected]29386Y701X
273a291VWW391727
AbCD cJdePfgHLeJDhFPDiNgPjNLHFJMDkeJDlNPGeJNJKgHNJ
[email protected]727027373
[email protected]@2972702730192?32271VW3293Uu30293X413
W1729273W2732921273190
[email protected]0396702X
[email protected]@91WY9230271Y3670303n2VW3
63w27VW68329273190
SmT3Y41VW2373027322112738693
2967322273w2732902736VW12x1VW38643y2V?30293a2VWYY1?213
7333239212312323v9271229673670329723w12721672739324z3{1|38643179273173
03U194279212938317303U19427Xw2}3{1|386936267373979129273n2VW7672736703a6VW9127}3
{11|38693626737352797VWY273670372273932921322W2702383271223567027}3{1|3869362X
673737279273732921322W27023832712231229727}3{|339301236VWW6736703292VW76730293
t2W9292629}3{1|38643
2927302932Y127302937VW32727328W6727}3{1|386939267317297293U194271X
1?27301230273y2V?3[email protected]906?236703
0293216727386329VW2736431VW32293217310373027379VW27302935670VW34VW273863?7727}3{11|38643
66VW37379417273830293v19VWX36703a2VWYY1?213
[email protected]
Uu3X413670392W2727391273U2029730293v22123733}3{1u|36430273922W272732281VW273
€&'-./012)*9&*$*;015)]:^^&*4$/&$&2;$€&':'+*)*9&*4$>&^&/*301;723,:'301'/72&*4$‚/,/6ƒ$)*+$„/*;*59&3&25&*#
[email protected]1386933
29673
223W27329027329961VW32W702
Sm…[email protected]?77273297372701373U2702341221329027z3{1|373VW2301230863
92VW1VW3294YVW13170}3{1|373t192129373331432921VW31W9293627383281VW32991VW293
€&'-./012)*9&*$^/2$/1*&*4$+/&$3/01$;)7$9&3018726/01&$†&5/&1)*9&*$^/2$+&*$†&2&/6/92&*$=&5/&1&*‡$ˆ//‰$;*$Š:328^2&'4$‹-&+/2&)'&$
670312738643
2927027373w?64271730293v9274291}3{1|[email protected]
[email protected]{7?78212732629X36703a2VWY292938693926730293W71273a291VWY4293
Œ702?44297392129?442936|327730123t121673930123Y1?2133733367033y2V?3727X
+/9$/32‡$ˆ,‰$;*$†;*]/*32/2)2&$5)'$€&';62)*9$+&'$Z/*];33/&')*9$)*+$+&'$†&5;16)*9&*4$+/&$,:*$+&*$,&'2';96/01&*$€&'-./012)*9&*$
W299W927373012273UY2732902737693VW232271VW273w27341221301232011VW30243y2V?301272738630243123
296VW329027
[email protected]W6732172W273
2736VW32773921731794132930123Y1?212733w12721672730293331367291701VW34723
+&'&'$Ž&+:01$+&'$'&/=)*936:3&$)*+$:'+*)*93^8_/9&$[=6;)7$+&'$>&3018723=&5/&1)*9$)*2&'=':01&*$:+&'$=&&/*.)332$&'+&*$
]\**2&$:+&'$3/01$+/&3$;)7$+/&$Z'7<6)*9$+&'$9&3&256/01&*4$;)01$+&'$*;*5/&6&*$€&'-./012)*9&*4$;)3/']&*$]\**2&#$%/&$%;2&*$
2902732143U19427183733393012343y11X36703U17782283922W2723w629362W9
Sm[email protected]
[email protected]?412736703
29V?1VW130213012372701273VW6847W427301231VW29W2136703
29961VW?2132YW92127
Sm‘3w2937W2930293w27446731333̀39032373SS3543TTS3Tps…T3a4293{
|33
9324 92373217243W12986329777273
9704112032992273w293
29791VW236703864329212730293w273
2692319034386343437W2930293w2744673297773
[email protected]9W92736VW3277301223
7VW371VW39219129390273170367030123t12167309293W338632927303123931W73?9329Y701VW31
SmSs3w293221123W329012303n2VW3U2702386329W927z33{1|[email protected]?36703
0329216729W927}3{1|30273a96703930123292167341322?971VW273’2427}3{11|328602730237W293
0293
29791VW273670302324Yx39…383r30293a22822990767329777273
299229393SoprssT}3{1|30123
@[email protected] [email protected]71VW273
7022123086324YVW131236VW302927326923
SmSS3w293221123W303n2VW3U2702386329W27z3{1|30123?611296730123n1VW12673832773293237X
VW30123
29Y7016730293w27}3{1|30123w27VW6730123“4267317377’4293U943029301232996730293w273
213w27VW6829286736VW302929302927362W96738643y2V?302431232736703930273123292123690273
71VW372701313
SmSr3w293221123W303n2VW31VW378302936VW3769321212386310292827z3{1|36392VW4Yx1273a9702732273
012329216730293w27301231W7329227327736VW38643y2V?30293w2744673862W91}3{1|3227301232921673
[email protected]?27301272730247VW30243
2927027373v292429130243w192?29X
?630293012393t9?601273217228329027
SmST3
7302733n2VW273?7734137923179423a296VW324VW3290273012302437W2930293217243093
2X
9791VW2736VW3069VW321727326927324VW31903w12379237302737W2930293730273093
29791VW273
?7736VW3412317VW92129123Uu30293X4132927
A”DO•–HLM—NLH
S…S33a1?21z33S3q6713rsSr
˜™š›œ˜œ™šžŸ š¡¢£ž
ACD lPN¤fjF–e
SS3 3V701V1723272923730231VV1¥73¦67333227623V701V172391V69233{133W61292|33
033V7930232732792323
270209333’323§1272373V3023V7901VV1¥73922V29̈733
V701V172391V692
Sr3 3V701V172323912733933§727V1¥730233V1723“71039233§4 92737297V173023t29VX
029©3{
1273So‘s|3’3273367373V612939301VW3§727V1¥739332’3117
ST3 §6ª61293922927V133«94173V429V123{V43¬v3§@32V|323271270239229103337V294361V0393
3§¨493023§429V137297V173273232u327319327332VW30233216V1¥73023§79
Sm3 ~62032u92427232uV610331VV1¥73023V62ª61293011V17230117367ª623W’731031701V0393
23§12723923323023673922927V1333V701V17233V79V6233023V4 93023913V1272
­CDD ®dNPHgGD̄°NKLKeGD±D°NPdNQQLeJgfLNJHeDKN–D²eJHPgHe
rS3 329302333737319137134 V317V672
rr3 32010323V710299̈73¨103¥3V6703W’731039241103932V913333’3W’73103
92V110341«739322u33V992322V9¥71V327330192VV1¥732³03933414
rT3 17´73§79309̈32939418032792333’323§12723W3ª62323W’3906V1033V2V1¥73
&30'/2;$+&6$-&+/+:$+&6$µ6/&*2&$-:'$¶·¸Z[†Z¹[$‹#-#;#4$^&+/;*2&$0:*'^;0/º*$+&$-&+/+:$6&9;+;$&*$0:*:0/^/&*2:$+&6$µ6/&*2&#
»#$$ µ;';02&'¼32/0;3$+&$6:3$-':+)02:3$ƒ$½:+/0;0/:*&3$ »#!$
µ);6¾)/&'$/*7:'^;0/º*$:$+;2:3$3:='&$6;3$
0;';02&'¼32/0;3$¿À:$&3-&0/0;0/:*&3$2Á0*/0;3$+&$6:3$Š':+)02:34$'&0:9/+:3$&*$7:6&2:34$6/32;3$+&$-'&0/:34$0;2Â6:9:3$:$+:0)^&*2:3$
14192373429427231701V13’37317V672
»#"$ ¶·¸Z[†Z¹[$‹#-#;#$3&$'&3&',;$&6$+&'&01:$;$;-:'2;'$0);*2;3$^:+/0;0/:*&3$+&$6:3$-':+)02:3$¿$+&$6:3$&^=;6;Ž&3$:-/*&$
72V291339673124 923ª62373292733V9V29©1V3227V1230233414
»#»#$$µ:''&'Â$;$0;'9:$+&6$µ6/&*2&$0);6¾)/&'$^:+/0;0/º*4$/*2&9';0/º*4$3&',/0/:$:$9;32:$;+/0/:*;6$3:6/0/2;+:$-:'$&6$µ6/&*2&$¿$*:$
&Ã-'&3;^&*2&$-'&,/32:$&*$6;$0:*'^;0/º*$+&$-&+/+:#
bCD ²eJKLQLeJNGDKNDNJHPNMgD
mS3 [email protected] 9231701V13’37317V67233216V1¥73273V79913932V91
mr3 73236623023ª623339223732932733V701V1¥[email protected]
0229̈31794933§4 90932³703023293123376232VW302327923921373V3023929314 623
[email protected]§4 909309̈392V17019323§[email protected]
0)¿;$&*2'&9;$1;¿;$3/+:$;-6;5;+;4$^&+/;*2&$-'&,/:$;,/3:$*:2/0;+:$-:'$&30'/2:$ˆ2;^=/Á*$-:'$2&6&7;É$;$¶·¸Z[†Z¹[$‹#Š#[#4$0:*$
Ss30©302372V1¥73V732uV61¥73023V6ª61293939242013317024718V1¥7
mT3 3333732309̈7314 6939293410393V63023629834’93{2´73392V10327323
903Ss|3V39613V6V172363411723023§4 9093{32¦33023V4671VV1¥730231794V172372V2913
[email protected]|
mm3 73V3023ª6233393V637314 62332337323W23273V701V1¥73023921893327923’3
2324 9̈72332947272427233317949̈3023233§12723ª6207032u7290302331V1723
02327923412793069232314 2014273’3412793290692736322V3ª62070341«732u72903023V6ª612931X
V1¥7302317024718V1¥730230³3329¦61V13V60393239293317V64 141273927233§1272
m…3 7303V3’317329¦61V130233729194272392139323V302392V11¥73023§793317024718V1¥73023
0³322V13691039323§4 909393929327332792314 6233337309̈362993673
V710034¨u143V99270127233…3{V17V|3Ä[email protected]’327923W’3103803~62073
2uV6103023V6ª6129317024718V1¥7330³3170192V3V72V6272336711
mp3 330233V7100237231701V032uV6’23V6ª6129317024718V1¥736291930230³3911703933023
[email protected]
”CD ÅNke–FQLÆJD±DNÇ°NKLQLÆJDÈDÉNQ–gfgQLeJNG
…S3 3V3V799132364171930233429V7V©32327127023U97V32733U¨91V30233
…r3 w2303943V62ª61293ª6232733V701V172302327923V0327923392339123239741X
19̈733§4 909334¨39093273234427302332792339142939791
…T333W93023392V2V1¥7323§127230229̈3172VV17933429V7V©3’3V4671V93333273943
942791803V6ª6129392V4V1¥739232320302324¦233V71003237´429333V9V29©1V32u291923
+&$6:3$Š':+)02:3$ˆ6:3$6;^;+:3$Ê,/0/:3$;-;'&*2&3ˉ4$¾)&$+&=&'Â*$3&'$*:2/0;+:3$;6$€&*+&+:'$-:'$0:''&:$-:32;6$0&'2/0;+:$0:*$
V62302392V13273673834¨u143023‘30©33919302332VW302392V2V1¥[email protected]¥73
§6ª6129392V4V1¥7393022V3ª623732362073022V934201723673242903172VV1¥7327323442730233
'&0&-0/º*$ˆ,/0/:3$:0)62:3‰4$+&=&'Â$3&'$*:2/0;+;$;6$€&*+&+:'4$3:$-&*;$+&$-'&30'/-0/º*4$-:'$0:''&:$-:32;6$0&'2/0;+:$0:*$;0)3&$
02392V13273673834¨u143023‘30©30202332VW302363022VV1¥73’327303V3273673834¨u1430230V234223
3919302332VW30232792
…m33 ~620327270103ª623V6ª6129312392V4V1¥7330163V7V297127236739230233429V7V©32792033673
327©3023429V7V©37309̈30292VW33§4 909333411¥[email protected]¦23
02392V4V1¥7371302393641719
ÌCD lPNQLeG
[email protected]´733630232V9327392V1¥73342013023
97923V03279203273U¨91V3{u3v9?|3173
}3ª620327270103ª623V6ª61293933394273V9929̈3
3V93023§4 909
ÍCD ²eJKLQLeJNGDKND°gMe
Î#!$ [$*:$3&'$¾)&$6;3$-;'2&3$1;¿;*$&3-&0/0;+:$6;3$0:*+/0/:*&3$+&$-;9:$ˆ'&6&*;*+:$6;$0;3/6;$‹ƒÏ$)$+&$:2';$7:'^;‰4$&6$-;9:$
2392189̈327339431701V0327323903r31612723
Î#"$ Z*$6:3$3)-)&32:3$&*$¾)&$6;3$-;'2&3$;0)&'+&*$)*$-;9:$;-6;5;+:4$;$7;62;$+&$&3-&0/0;0/º*$+/32/*2;4$&6$-;9:$3&$'&;6/5;'Â$&*$
673834¨u143023Ts30©33919302332VW30233V693420172392927V137V9133323V710299̈3921803
V67033V710037032«33011V1¥7302333273637V327313§67032«39213ª623233
23V612939367397©37V91323§4 90932709̈3ª62372933011V1¥73023
270209334273Ts30©3723023
6;$7&01;$+&$&*2'&9;4$)*;$9;';*2¼;$=;*0;'/;$;$-'/^&';$+&^;*+;4$:2:'9;+;$-:'$)*$=;*0:$/2;6/;*:$+&$-'/^&';$6;4$&*$0:*7:'^/+;+$
V733n23“719423923a97©33w247030233§§3’30293V7932314 2392ª6113023ª62323
2702093
331701ª623ª6237392V11¥32332732383V0
T3 7336623273ª6233923V6290273673393027031734¨31701VV1¥732327127023ª62323302X
6;*2;+:$3&$'&&'&$;6$-'&0/:$2:2;6#$‹;6,:$;0)&'+:$+/32/*2:4$&6$-;9:$;+&6;*2;+:$+&=&'Â$3&'$;0'&+/2;+:$&*$6;$0)&*2;$+&$¶·¸Z[†Z¹[$
334273S…30©372302332VW302327923V0
m3 7336623273ª6233923V629027367334201723V9«0130V642791323§4 90933V62903
+/32/*2:4$+&=&'Â$-':0)';'$¾)&$3&$*:2/¾)&$;$¶·¸Z[†Z¹[$‹#-#;#$)*$0'Á+/2:$+:0)^&*2;'/:$/''&,:0;=6&4$&^/2/+:$&*$0:*7:'^/+;+$0:*$
3n23’3“3“7194230233§§3923§9«013wV6427913{@61VV1¥7373…ss|3V7334273Ts30©302372V1¥73
'&3-&02:$;$6;$7&01;$+&$&*2'&9;$-;02;+;#$‹;6,:$;0)&'+:$+/32/*2:4$&6$0'Á+/2:$+:0)^&*2;'/:$+&=&'Â$3&'$0:*'^;+:$-:'$)*$=;*0:$
117302390302333’329̈30293331
…3 7336623273ª6233923V6290273233V7930V642732332392189̈33V6290301173
Ð[email protected]Ñ
p3 3V62903011733333V4117237V913ª62323911727327392V1¥73V73233V9929̈733V93
023§4 909
3 373V30239293273233922V3332VW3V0323§4 909329̈310337933
27020933
1729223023024939233V7100327V103V4 6032´73322V10327323w2V9232113117373rTSrssr3
17372V21003023943V716V1¥7327349
‘3 3
2702093127230292VW332729323929V14127302333273ª623W’317V6991039392V629932314 3
#&Y|!(!/.&1&-+!&!&(!e&*.&$!C&Y-#(%$-1!-$%(-%!<!dL:gdNNd<
}\2 [email protected][email protected]
+&!/&+-+<!>!&(!#4/4&#$!+&!j4&!(%!,&*)%!+&!&$.&Y%!#&%!%/(%?%+%!%!/&$-*-3!+&(!~(-&$&!!/.!.%?&#!!-2/4$%"(&#!%!CDE>F5
G>HF!I</<%<'!CDE>FG>HF!I</<%<!#&!.&#&.1%!&(!+&.&*)!%!*%2"-%.!&(!/.&*-'!%/(-*%+!%(!~(-&$&!(#!%42&$#!#".&1&-+#'!%#`!
*2 !(#!Y%#$#!+&!&#$%*-%2-&$!X!%(2%*&%i&<
pq €ss‚wƒsq„…q†u‡u…ˆ
B<:! CDE>FG>HF!I/<%<!$.Y%!4%!Y%.%$̀%!Y&m.-*%!/.!1-*-#'!,%($%!+&!*%(-+%+!!+&,&*$#!+&!*,.2-+%+!+&!(#!‰.+4*$#!
j4&!#&!(&!/4&+%!-2/4$%.h!&(!/(%?!+&!(%!Y%.%$̀%!#&.0!+&!:d!2&#&#!%!/%.$-.!+&!(%!,&*)%!+&!(%!,%*$4.%'!#-&2/.&!j4&!&(!+&,&*$!
962019425418394221642067Š527426651942652672942‹Œ2561422249242426242
1652
#4#$-$4-.!(#!‰.+4*$#!.&**-+#!*2 !+&,&*$4##<!C#!‰.+4*$#!#4#$-$4-+#!!.&/%.%+#!&!Y%.%$̀%!&#$%.0!*4"-&.$#!/.!
&#$%!2-#2%!Y%.%$̀%'!/.!4!/(%?!+&!#&-#!2&#&#!*$%+#!%!/%.$-.!+&!(%!,&*)%!+&!.&/%.%*-3!!#4#$-$4*-3<
B<d! >#$%!Y%.%$̀%!!*4".&!(#!+&,&*$#!!+%#!*%4#%+#!+4.%$&!&(!$.%#/.$&!!/.!&(!~(-&$&'!/.!&Y(-Y&*-%!&!&(!4#!
!%($&.%*-3!+&(!/.+4*$!+&"-+!%!.&/%.%*-&#'!#4#$-$4*-3!+&!/-&?%#!!$%.&%#!+&!2%$&-2-&$!.&%(-?%+%#!/.!/&.#%#!!
%4$.-?%+%#!/.!CDE>FG>HF!I</<%<'!/.!-2/&.-*-%!$m*-*%!!/.!*4%(j4-&.!*-.*4#$%*-%!!-2/4$%"(&!%!CDE>FG>HF!I</<%<<
B<L! C%#!2&.*%*%̀#!1&+-+%#!/.!CDE>FG>HF!I</<%<!*42/(&!*!(%#!(&X&#!1-Y&$&#!&!D$%(-%<!>(!~(-&$&!+&"&.0!*&.*-.%.#&!
962^627026353A023765234527027666029672ŽA02962960154296270210026296
6254183261656222
262652494230425602967265A42962726353A27024918331456026^61902652023042526062060425
HF!I</<%<!/+.0!.&*)%?%.!&(!/&+-+'!!%+&4+%.!&(!2%X.!*#$!%(!~(-&$&<
B<;! >!*%#!+&!1-*-#'!,%($%!+&!*%(-+%+!!+&,&*$!+&!*,.2-+%+!+&!(#!‰.+4*$#'!(%!|-*%!.&#/#%"-(-+%+!+&!CDE>FG>HF!
I</<%<!#&!(-2-$%.0!%!(%!.&/%.%*-3!+&!(#!2-#2 #!!%(!#42--#$.!+&!‰.+4*$#!&!#4#$-$4*-3!+&!%j4&(#!+&,&*$4##<!
B<O!&#/#%"-(-+%+!+&!/.+4*$a!C#!/.+4*$#!"i&$!+&(!~$.%$!&#$0!+&#$-%+#!|-*%2&$&!%!(#!4##!&/.&#%2&$&!
-+-*%+#<!~4%(j4-&.!4#!+-#$-$!!!*,.2&!%(!4#!/%.%!&(!*4%(!(#!/.+4*$#!&#$0!/&#%+#'!+-#&%+#!X!,%".-*%+#'!/4&+&!
#&.!/&(-Y.#!X!/4&+&!*%4#%.!+%#!/&.#%(&#!X'!/.!(!$%$'!&#$0!/.)-"-+h!&!$+!*%#'!CDE>FG>HF!I</<%<!+&*(-%!*4%(j4-&.!
$-/!+&!.&#/#%"-(-+%+!/.!+%#!X!/&.i4-*-#!j4&!/4+-&.%!+&.-1%.#&!+&!4##!!%4$.-?%+#!+&!(#!‰.+4*$#'!!+&!4##!j4&!
/4&+%!*#-+&.%.#&!/&(-Y.##'!%|!#3(!&!"%#&!%(!#&$-+!*2|<!
‘q ’“ˆ“†sqv“q„…„u“vsv
”4&+%!%*.+%+!j4&!(#!‰.+4*$#!&$.&Y%+#!/&.$&&*&.0!&!/./-&+%+!%!CDE>FG>HF!I</<%<!)%#$%!j4&!(%!2-#2%!)%X%!
.&*-"-+!&(!/%Y!-$&Y.%(!+&!#4!/.&*-<
n•pq –—“˜sq™sx…
:N<:!~4%(j4-&.%!+&!(%#!/%.$&#!/+.0!-$&..42/-.!&(!*42/(-2-&$!+&!#4#!"(-Y%*-&#!*$.%*$4%(&#!*4%+!+-*)!*42/(-2-&$!
.&#4($&!-2/#-"(&!!-..%?%"(&2&$&!Y.%1#'!+&"-+!%!4!-2/&+-2&$!j4&!!)4"-&.%!/+-+!/.&1&.#&'!%i&!%!#4!1(45
$%+'!*2 !)4&(Y%#!(%".%(&#'!"-*$&#'!!*-&..&#!/%$.%(&#'!-*&+-#'!Y4&..%!b#&%!+&*(%.%+%!!!+&*(%.%+%c'!Y4&..%!*-1-('!
+&#3.+&&#!*-1-(&#!X!.&1(4*-&#'!.&j4-#-*-&#'!&2"%.Y#'!-$&..4/*-3!+&!#42--#$.#!+&!&&.Y%̀'!.&$.%##!&!(%!&$.&Y%!+&!
*2/&$&#!!2%$&.-%#!/.-2%#<
:N<d!C%!/%.$&!j4&!+&#&&!)%*&.!1%(&.!&#$%!*(04#4(%'!+&"&.0!*24-*%.!+&!-2&+-%$!/.!&#*.-$!%!(%!$.%!/%.$&!(%#!*-.*4#$%*-%#!
+&!,4&.?%!2%X.!X!(%!*&#%*-3!+&!(%#!2-#2%#<
:N<L!!>!&(!#4/4&#$!+&!j4&!(%!-$&..4/*-3!/.!*%4#%#!+&!,4&.?%!2%X.!#&!/.(Y4&!20#!+&!#&-#!#&2%%#'!*4%(j4-&.%!+&!(%#!
602659296639422603159126726065623454234525210426142962Zš29A02^6296
625418324260314227242
/%.$&<
nnpq ›…„u“vsvqu‚w“t“‡w—st
::<:<!!>(!~(-&$&!.&**&!&/.&#%2&$&!j4&!(%#!2%.*%#'!(#!2".&#!*2&.*-%(&#!X!+&20#!#-Y#!+-#$-$-1#!%/(-*%+#!&!(%!
6353A204529621719926]37012962226254269652062769402491839402671159402512353679402
&!*4%(j4-&.!,.2%<!>(!~(-&$&!$-&&!+&.&*)!+&!4#!(-2-$%+!+&!(%#!2%.*%#'!(#!2".&#!*2&.*-%(&#!X!+&20#!#-Y#!+-#$-$-1#'!
%#`!*2 !*4%(j4-&.!$.!+&.&*)!+&!/.-1%$-1%!-+4#$.-%(!!œ5)!/.+4*$-1!X!*2&.*-%(!j4&!-*./.&!(%!2&.*%*%̀'!j4&!#!
9621719926]3701296222345267204742627119428529621718242665962726353A272Š
71342S7^162
4#!+-#$-$!+&!(%!/./-&+%+!-$&(&*$4%(!+&!CDE>FG>HF!I</<%<!j4&!#&%!.&%(-?%+!/.!&(!~(-&$&!#-!(%!%4$.-?%*-3!&/.&#%!&#*.-$%!
+&!CDE>FG>HF!I</<%<'!#&!*#-+&.%.0!4%!1-(%*-3!/.!&(!~(-&$&!+&!(#!+&.&*)#!&*(4#-1#!+&!CDE>FG>HF!I</<%<!%$&#!
319402
1l52
W4267268729627260450
17199234537262427425420626067126527024024190
nžpq ›…„u“vsvqu‚v—ˆwustq
:d<:<!C#!+*42&$#'!(#!+-"4i#'!(#!+%$#!X!(%#!-,.2%*-&#!b#&%!&!#/.$&!/%/&('!!&!#/.$&!&(&*$.3-*c!j4&!#&!
&$.&Y4&!%(!~(-&$&'!#!X!/&.2%&*&.0!+&!$-$4(%.-+%+!&*(4#-1%!+&!CDE>FG>HF!I</<%<!
ZŸŸ272S71656206234466225426493174025129740223454362263640262271120204272493426063A8342
%+j4-.-+<!
n pq –—“…q¡…™„“w“‚w“
:L<:!~4%(j4-&.!*$.1&.#-%!&$.&!(%#!/%.$&#!.&(%$-1%!%!(%#!.&(%*-&#!+&!*2/.%1&$%!!#42--#$.'!%!#4!-#$%4.%*-3'!*42/(-5
2-&$!!$&.2-%*-3'!#&.0!+&!*2/&$&*-%!&*(4#-1%!+&(!¢4&.!+&!£-*&?%!5!D$%(-%<!
:L<L<!!E!"#$%$&!(!%$&.-.'!CDE>FG>HF!I</<%<!$-&&!(%!,%*4($%+!+&!#2&$&.!(%!*$.1&.#-%!%(!i4&?!*2/&$&$&!&!&(!$&..-$.-!
+&(!+2-*-(-!+&(!~2/.%+.<
n¤pq ¥†uˆ…qˆ…¦“q“tqwsws™u“‚w…qv“qvsw…ˆqv“q‡s§‡w“q„“ˆ…‚stq
:;<:<!e&!*,.2-+%+!*!(!+-#/4&#$!&!&(!%.$̀*4(!:L!+&(!e&*.&$!C&Y-#(%$-1!-$%(-%!<!:fM!+&!dNNL'!CDE>FG>HF!I</<%<!
*24-*%!j4&!.&%(-?%.0!&(!$.%$%2-&$!+&!(#!+%$#!+&!*%.0*$&.!/&.#%(!+&!#4#!~(-&$&#'!/.1&&+.&#'!*(%".%+.&#'!X!$%2"-m!
+&!j4-&&#!)%X%!,%*-(-$%+!1(4$%.-%2&$&!#4#!+%$#!/&.#%(&#'!#&%!+-.&*$%2&$&'!!"-&!/.!$&(m,'!$&(&,%!!*..&!
&(&*$.3-*<
:;<d<!CDE>FG>HF!I</<%<!Y%.%$-?%!j4&!&(!$.%$%2-&$!+&!(#!+%$#!/&.#%(&#!#&!.&%(-?%.0!&!&(!.&#/&$!+&!(#!+&.&*)#!X!
71
69602596576020A2344296272917519929672156609423452666531260631722723458965317199227219651992
/&.#%(!X!%(!+&.&*)!%!(%!/.$&**-3!+&!(#!+%$#!/&.#%(&#<
:;<L<!H+#!(#!+%$#!#42--#$.%+#!/.!(#!-$&.&#%+#'!#!$.%$%+#!#3(!
[email protected]962740249340262
[email protected]
06029629402418902962726602Q1V22
(%!&2-#-3!+&!+*42&$#!+&!$.%#/.$&'!,%*$4.%#!X!%1-##!+&!%"h!b--c!/%.%!(%!&2-#-3!+&!/.&#4/4&#$#!X!,&.$%#!+-.-Y-+%#!%!
~(-&$&#!%*$-1#!Xg!/$&*-%(&#h!b-1c!/%.%!(&1%.!(%!*$%"-(-+%+!.+-%.-%!X!+&(!D£Fh!b1-c!/%.%!(%!Y&#$-3!+&!*".#!X!/%Y#h!b1-c!
/%.%!&(!/.*&#%2-&$!+&!&#$%+#̀$-*%#!-$&.%#!j4&!#&!/./&!2 -$.&%.!&(!Y.%+!+&!#%$-#,%**-3!+&!(#!~(-&$&#!.&(%$-1%!%!
(%!*%(-+%+!+&!(#!#&.1-*-#!X!/.+4*$#!,.&*-+#'!*!1-#$%#!%!#4!2&i.!.-&$%*-3!%!(%#!&-Y&*-%#!+&(!~(-&$&h!b1--c!/%.%!&(!
-$&.*%2"-!+&!*24-*%*-&#!#".&!(%!%*$-1-+%+!&*32-*%'!%+2--#$.%$-1%!X!*2&.*-%(!+&!(%!&2/.&#%'!/.!$&(m,'!*..&!
/#$%('!*..&!.0/-+!/.-1%+'!,%'!*..&!&(&*$.3-*!X!2&+-%$&!0.&%#!.&#&.1%+%#!X!/%.$-*4(%.&#!&!&(!#-$-!D$&.&$!+&!CDE>F5
G>HF!I</<%<h!b-c!/%.%!*42/(-.!(%#!"(-Y%*-&#!/.&1-#$%#!&!(%#!.2%#!+&!(&X'!&!(#!.&Y(%2&$#'!&!(%!.2%$-1%!*24-$%.-%!
626527025402962966394231172628037
:;<;<!C#!+%$#!/&.#%(&#!,%*-(-$%+#!1(4$%.-%2&$&!%!CDE>FG>HF!I</<%<!/.!~(-&$&#'!/.1&&+.&#!X!*(%".%+.&#'!!#&!
+%.0!%!**&.!%!$&.*&.#<
:;<O<!e&!#&.!&*&#%.-'!(#!+%$#!/&.#%(&#!+&!(#!-$&.&#%+#!/+.0!#&.!*24-*%+#!%a!b-c!$+#!(#!#4i&$#!*4X%!,%*4($%+!
+&!%**&#!%!+-*)#!+%$#!&#$m!.&**-+%!&!1-.$4+!+&!+-#/#-*-&#!.2%$-1%#h!b-c!(#!*(%".%+.&#!+&!CDE>FG>HF!I</<%<'!&!
&(!2%.*!+&!#4#!$%.&%#!Xg!+&!&1&$4%(&#!"(-Y%*-&#!*$.%*$4%(&#!*!(#!2-#2 #'!-)&.&$&!%!(%#!.&(%*-&#!*2&.*-%(&#!*!
7402156609402Q11V248315029623464027656029625046262061314029623464219421942267265A4296294365402
64̈261722Q1V2224902702604502A0130264̈2WA91302Š
7130264̈21902Q48315029620604A276772915101262
803724831529620604A27
[email protected]@15026507602©831502ª91317602S02962S463142S02
62©8315029672
[email protected]9929625
226527024026234527028571996026063183902021
2QV227402
[email protected]
402627402
+&.-1%+#!+&(!*42/(-2-&$!+&!(#!*$.%$#<!>!&#$#!#4/4&#$#'!#&!*24-*%.0!$%!#3(!(#!+%$#!&#&*-%(&#!*!.&(%*-3!%!
7028571996022702376020623451^65
:;<M<!>(!#42--#$.!+&!(#!+%$#!/&.#%(&#!/.!j4-&&#!+&#&&!&(%?%.!4%!.&(%*-3!*2&.*-%(!*!CDE>FG>HF!I</<%<'!
0123452672047428529624
6562154314560236329623119960242206131402962220623450196237142
!"#$%$&'!&(!)&*)!+&!!,%*-(-$%.!&#$#!+%$#!/+.0!*(&1%.!(%!$&.2-%*-3!+&!(%!.&(%*-3!*2&.*-%(!!%,&*$%.!#4!*..&*$!+&5
0474262652023042672371165429627024
717314560276776026280376024029402062345065265267294131714246142
9622242672784260
76319426527025402962966394231172628037
:;<=<!>(!$.%$%2-&$!+&!(#!+%$#!/&.#%(&#!&#!.&%(-?%+!$%$!&!#/.$&!%4$2%$-?%+!*2 !&!#/.$&!/%/&('!%+/$0+#&!
[email protected]
:;<B<!>(!$-$4(%.!+&(!$.%$%2-&$!+&!(#!+%$#!/&.#%(&#!&#!CDE>FG>HF!I</<%<!J!I$.%+%!I$%$%(&!<!::'!K2!LL:'!LMNOL!P%2"&(5
72QRST2U2V26606592426462425216
[email protected]
.&#/#%"(&!X!&(!&*%.Y%+!+&(!$.%$%2-&$!#!&(&Y-+#!+&!1&?!&!*4%+!/.!&(!H-$4(%.!+&(!$.%$%2-&$<
Z[\240215660940216565296639422631
[email protected]]10652940260457602^62762_6525^625429652
#-+!.&Y-#$.%+#!%4'!%#`!*2 !#4!*24-*%*-3!&!,.2%!-$&(-Y-"(&<!
:;<:N<!F+&20#'!&(!-$&.&#%+!$-&&!+&.&*)!%!"$&&.!-,.2%*-3!%*&.*%!+&a!b-c!(%!/.*&+&*-%!+&!(#!+%$#!/&.#%(&#'!(%!
[email protected]5426718942345272692962965
[email protected]@529672172962740260450
760262967266065562960175942345462
%!(!+-#/4&#$!&!&(!%.$̀*4(!O'!%/%.$%+!d!+&(!e&*.&$!C&Y-#(%$-1!-$%(-%!<!:fMgdNNLh!b-1c!(#!#4i&$#!!(%#!*(%#&#!+&!#4i&$#!%!
j4-&&#!(#!+%$#!/&.#%(&#!/4&+&!#&.!*24-*%+#'!!j4&!/4&+%!$&&.!%**&#!%!+-*)#!+%$#'!&!*%(-+%+!+&!.&/.&#&$%$&!
+&#-Y%+!&!&(!$&..-$.-!+&(!>#$%+'!+&!.&#/#%"(&#!!&*%.Y%+#<
Z[ZZ2721566094216562966394224
[email protected]@5242
[email protected]
+&!(#!+%$#h!b-c!(%!*%*&(%*-3'!(%!$.%#,.2%*-3!&!,.2%!%3-2%!!&(!"(j4&!+&!(#!+%$#!$.%$%+#!&!1-(%*-3!+&!(%!(&X'!
[email protected]@52345270285719960227023760295201942634719402
!$.%$%+#!/#$&.-.2&$&<
:;<:d<!>(!-$&.&#%+!$-&&!+&.&*)!%!/&.#&'!&!$+!!&!/%.$&a!b-c!/.!2 $-1#!(&Y$̀-2 #'!%(!$.%$%2-&$!+&!(#!+%$#!/&.#5
57602^6276234531656525^6206526156560227285719924272^620626347652Q1V27216542962940260457602
j4&!(&!**-&.&!/%.%!&(!&1`!+&!2%$&.-%(!/4"(-*-$%.-!!+&!1&$%!+-.&*$%'!!/%.%!(%!.&%(-?%*-3!+&!&#$4+-#!+&!2&.*%+!!!+&!
*24-*%*-3!*2&.*-%(<
:;<:L<!C#!+&.&*)#!%$&#!2&*-%+#!/+.0!&i&.*-$%.#&!2&+-%$&!#(-*-$4+!+-.-Y-+%!#-!,.2%(-+%+!%(!$-$4(%.!!%!4!+&!(#!
.&#/#%"(&#'!-*(4#!%!$.%1m#!+&!4!&*%.Y%+<!C%!#(-*-$4+!+-.-Y-+%!%(!$-$4(%.!!%(!.&#/#%"(&!/+.0!#&.!$.%#2-$-+%!$%2"-m!/.!
34642407236183942676][email protected]
nopqqqrstuvuwx
:O<:!(%!/.&#&$&!(-#$%!+&!/.&*-#!#&.y!1%(-+%!%!&2/&?%.!+&!:z!+&!!{4-!dN:d<
56789:;3<3==>6;786>?1;[email protected]:<0AB
CD77EFGH9I39937J4=K4L;
CD77HEEM9<4L14261N16
CEFEF9JO12PO1;7
QR1STUVWXUYX7
Z*R1ST[0\X]
^2;7_93P14=37L12KL4`14a326;7W7
7_93P14=76O42b76;7
c14a42637I3KO366;deH7dfHHF7ggd
h??i7
26;23==;TjTkl*0*0mn-lTjTZ.3'o.(*Tp'2-(0'(*TjTq0.,mT
h2L1P;7rs4=1t7c4==37J4L5;24L3TjTul.nv'2TwTxyTjTz2v'*TjTq0.,m
{142=>1K17|4LPO366;d}FgFed5~EFF7d
|4LP;7JO1>L46;d5EHd€7HEGd
81P37894dD7d
81=‚42;7|4LPO366;d}FgFed5~EFF7d
86>?1;7ƒ;PPO17„7
__;P1461d5GDEGHd7Fd
012345364789
!"#$$$$$$$
%&"#$$$$$
'()*+,'(-./-0.12*3
4441,'(-./-0.12*3

Podobné dokumenty

ceník ke stažení

ceník ke stažení %bp*#%\*$*\q\r\$ ..*r!'*lsltluvwxyultzt{l|ltlw}yl~€l «7 ¬­

Více

Page 1 A14 2008 年7 月4 日星期五 电话87685445 编辑张翔飞 组版

Page 1 A14 2008 年7 月4 日星期五 电话87685445 编辑张翔飞 组版 / 0 < ` 3 %& ^ % & d e # O U ¡…l¥¦kú’‡š*é.Ï0 þZnéÛdŽ# L &"+, P &( ¤ &" K # & Ç 0 < E E ¶ é f g C

Více