4.2002.

Komentáře

Transkript

4.2002.
wi to mamy w Gródku
W upalne popo udnie w pi tek 3. Maja w sali Domu PZKO nad Olz zesz y si bardzo licznie
mamy, babcie i nawet ciocie gródeckich przedszkolaków. Uroczysto zagai prezes Macierzy
p. T. Hupka, witaj c go ci (w ród nich emerytowan d ugoletni dyrektork przedszkola
p. M. Haltof) oraz sk adaj c yczenia wszystkim mamom.
Potem ju na scenie bardzo dzielnie prezentowa y si wszystkie niemal przedszkolaki.
Podoba y si i piosenki, i wierszyki. Z tych ostatnich najwi cej oklasków zebra chyba wiersz
pod mo e nieco zaskakuj cym tytu em “Sk d si bior dzieci…”, wiersz pomys owy i dowcipny,
a jego czterech wykonawców by o po prostu wspania ych. Taniec w programie te by . Tym
razem weso o ta czy y na scenie bociany (“w cywi u” ch opcy z przedszkola) - jako jedne ze
zwiatunów wiosny, nie za jako ilustracja wspomnianego wy ej wiersza.
Po zako czeniu programu przysz a kolej na niespodzinak , jak przygotowa y dla swych
mamu ich pociechy. Ka da mama otrzyma a laurk z portretem oraz pachn cy go dzik. O babciach dziecie te pami ta y. Dla nich przygotowa y ma e wazoniki, ca e w serduszkach.
Przedszkolaki (które nic a nic nie straci y ze swej energii) potem mog y do woli bawi si
przy muzyce. Za mamy, babcie i ciocie mia y okazj porozmawia (dogl daj c oczywi cie
troskliwie hasaj cych niezmordowanie po scenie - i ze sceny - pociech) przy kawie i bardzo
smacznym domowym ciastku.
Ca uroczysto rejestrowa na wideo tradycyjny wspó pracownik gródeckiego przedszkola p. Goryl. Nagrania b
mi ym przypomnieniem tej udanej uroczysto ci z okazji Dnia Mamy
w gródeckim przedszkolu.
Lidia Kluz
Podzi kowanie
Dyrekcja przedszkola pragnie serdecznie podzi kowa cz onkiniom Klubu Kobiet w Gródku
(zw aszcza Pani Polokowej B. oraz Pani Graniowej D.) za odnowienie oraz wspania e wyhaftowanie sukienek
skich.
Halina Konderla
Jubilanti - Jubilaci
Ro ník VI
Odvážný
90
Eva Turo ová
85
Zuzanna Sikorová
in
Pozvánka
Obecní ú ad Hrádek zve všechny ob any na již druhý ro ník “Dn Jablunkovska v Hrádku”.
Pro Dny Jablunkovska? Akce je podpo ena Sdružením obcí Jablunkovska a m la být vždy v jiné
obci. V lo ském roce vzala po ádání na sebe obec Hrádek. Letos je obec Hrádek za p isp ní
Sdružení op t po adatelem sportovn kulturní akce, kterou již budeme tradi
v naší obci po ádat. Loni byla podpora i z fondu Phare, letos ješt zmín ný fond nebyl vyhlášen, tak obec za
pomocí Sdružení obcí a sponzor tuto akci p esto po ádá. Jste všichni srde
zváni na bohatý
program a bohatou nabídku ob erstvení.
Zve obecní ú ad a všechny spolky v obci
Starosta
Hurá prázdniny!
80
Anna Kaletová
Jan Kaleta
65
Karla Turo ová
Jana Mlynková
70
Emilie Sztefková
Anna Heczková
Olga Czechová
60
Eva Martynková
Jan Turo
Josef Kowalowski
Anna Turo ová
Jan Czudek
Hrádecké noviny vydává Obecní ú ad Hrádek, registra ní íslo FMt23. Zodpov dná osoba Pavel Pilch, Robert Cie lar.
E-mail: [email protected] Neprošlo jazykovou úpravou. Náklad 550 ks. Zdarma.
8
erven 2002
Horký pátek 21. ervna 2002, d ti naší obce se osv žují v chladivých vlnách eky Olzy
v ásti zvané Belko. Najednou se jeden z hoch za ne vyno ovat a pono ovat, d ti se domnívají,
že si d lá legraci. Nebylo tomu tak. Honza Turo se topil. Jeho spolužák Libor Kubienka jako
první pochopil vážnost situace a šel topícímu se kamarádovi na pomoc. Pomáhaly i další d ti Josef
Stodola a Martinka Byrtusová. Tyto d ti nemají dostatek síly, aby zvládly k ovit se držícího. Pomoc p išla práv v as. Marcel Szmek, žák 8. ro níku PZŠ v Byst ici zachránil topícího se chlapce a zabránil tak velké tragédii, jejíž konec ani nechci domyslet. D kuji Marcelu
Szmekovi za jeho správný postoj v pravý as.
Mgr. Libuše Ježowiczová, ed. ZŠ Hrádek
V m sící ervenci - srpnu 2002
V miesi cu lipcu - sierpniu 2002
93
Anna Szturcová
íslo 4
íslo 4, erven 2002
Dovolte, abych jménem rady obce, zastupitelstva, ale také Vás rodi d tí navšt vujících
základní školy a mate ské školy pod koval editelkám a u itelským sbor m za p íkladnou pé i
a výuku d tí. v mate ských a základních školách. D kujeme a p ejeme editelkám a u itelskému
sboru p íjemnou a zaslouženou dovolenou, d tem hezké prázdniny, rovn ž si zaslouží velké
pod kování pracovnice školních jídelen a ostatní pracovníci ve školách
Starosta a sociální komise
Vážení ob ané,
prob hly volby do parlamentu R, ve kterých jsem se rovn ž ucházel o Vaše hlasy jako
nezávislý kandidát na listin Strany Venkova. Chci touto cestou pod kovat všem, kte í p išli
k volbám a dali hlasy t m, kterým d
ují. Výsledky voleb jsou otišt ny na stran druhé.
kuji
Pavel Tom ala, starosta obce
1
Z p íru ky civilní ochrany (5)
Havárie v chemickém závod , ve skladu chemikálií nebo p i
dopravní havárii s únikem nebezpe ných látek
Hlavní inností obyvatelstva je ochrana p ed ú inky chemických látek vhodnými ochrannými
prost edky, ukrytí nebo evakuace.
Nezbytná doporu ení:
Co nejd íve se ukryjte v uzav ené místnosti.
Uzav ete a ut sn te okna a dve e a další otvory.
Vypn te ventilaci.
Sledujte zprávy v rozhlase, televizi a místní rozhlasová hlášení.
ipravte si prost edky improvizované ochrany.
ipravte si evakua ní zavazadlo.
m opus te jen na pokyn.
Havárie v jaderném energetickém za ízení nebo jiná havárie
s únikem radioaktivních látek do životního prost edí
Hlavní inností obyvatelstva je ochrana p ed ú inky radioaktivních látek vhodnými, p edem
ipravenými, i improvizovanými prost edky s ochrannými vlastnostmi, ukrytí nebo evakuace.
Nezbytná doporu ení:
Co nejd íve se ukryjte v uzav ené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno
na stran odvrácené od jaderného za ízení.
Uzav ete a ut sn te okna a dve e.
Vypn te ventilaci a ut sn te další otvory.
Sledujte zprávy v rozhlase, televizi a místní rozhlasová hlášení.
ipravte si prost edky improvizované ochrany.
ipravte si evakua ní zavazadlo.
Jodové p ípravky (tablety) a prost edky individuální ochrany odeberte a použijte až na
základ ve ejné výzvy.
m opus te jen na pokyn.
V p ípad radia ní havárie jaderné elektrárny Dukovany a Temelín se obyvatelé, žijící v zón
havarijního plánování, ídí pokyny provozovatel jaderných elektráren a orgán státní správy
a samosprávy.
2
7
MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12 .
13 .
14 .
Celadná
Repište
Hrádek
Nošovice
Oldrichovice
Hnojník
Hukvaldy
Nýdek
D. Domaslavice
Palkovice
Václavovice
Ostravice
Písek
Kuncice p.O.
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
16
14
14
14
13
12
10
12
11
11
11
9
10
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12 .
13 .
VP F-M C
Písek
Kuncice p.O.
Palkovice
Hrádek
Ostravice
Staré Mesto
Sedlište
Staríc
Nošovice
Bystrice
Celadná
Dobratice
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
20
17
14
14
15
13
13
11
12
6
2
3
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Karviná
Trinec B
B. Havírov B
Fr.-Místek C
Ceský Tešín
Dobrá
Jablunkov
Vlcovice
Raškovice
Sn. Havírov
Hrádek
Frenštát
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
3
5
5
3
2
4
7
1
3
3
2
8
4
0
7
7
7
9
11
10
9
13
12
12
13
9
12
26
66
53
49
79
66
52
51
56
57
51
50
43
54
21
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
42
41
33
47
59
39
45
46
49
42
47
35
59
164
51
47
47
45
41
40
37
37
36
36
35
35
34
0
2
6
6
7
9
8
8
9
11
17
14
19
24
110 : 21
85 : 32
78 : 53
66 : 39
76 : 34
57 : 41
50 : 34
47 : 47
60 : 66
41 : 78
31 : 58
22 : 81
17 : 156
62
52
46
45
45
42
42
37
37
19
14
11
0
49
60
55
52
36
37
47
50
26
25
20
22
46
45
38
36
33
32
31
29
25
20
18
12
DOROST
2
1
4
3
0
3
3
4
1
1
8
2
0
STARŠÍ ŽÁCI
14
13
11
10
10
8
9
8
6
5
5
2
4
6
5
6
3
8
4
5
7
5
3
6
4
3
6
6
9
6
9
9
9
12
14
14
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
16
20
40
38
48
30
33
42
34
50
83
45
MLADŠÍ ŽÁCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
6
Sn. Havírov
Karviná
Frenštát
Jablunkov
Fr.-Místek C
Dobrá
Vlcovice
B. Havírov B
Trinec B
Ceský Tešín
Hrádek
Raškovice
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
18
14
14
13
10
10
8
6
5
2
2
1
2
1
1
3
2
0
2
2
3
1
0
0
2
7
7
6
10
12
12
14
14
19
20
155 : 4
128 : 9
74 : 36
70 : 35
52 : 23
39 : 34
34 : 73
41 : 68
31 : 70
31 : 80
12 : 117
19 : 137
64
56
43
43
42
32
30
26
20
18
7
6
Ekologické topení na
eské ZŠ Hrádek
O ekologii asto hovo íme jako o n em, co se týká n koho jiného a ne každého z nás. Lidé,
kte í vidí dále do budoucnosti v dí, že je to práv naopak. Ekologicky myslet a žít m že každý,
denn a i ve své domácnosti. Mnohdy je to jednoduché a i levné, asov nenáro né (nap . t íd ní
odpadk , ochrana zelen a podobn ). Jindy je to relativn drahé, málo známé a asov náro né.
K tomu druhému pat í instalace švédského tepelného erpadla v eské škole v Hrádku, které pat í
mezi alternativní zdroje energie a které dokáže využívat obnovitelnou energii obsaženou v zemi a
jež bylo slavnostn zprovozn no dne 28. kv tna 2002 na eské Základní škole v Hrádku. Co tomu
edcházelo? Všechny práce zast ešovala firma REMER, s. r. o. pod vedením ing. Bronislava Gwózda a jeho spolupracovník pán Jana Sztefka a Lecha Bocka. Ti se postarali
o 6 hloubkových vrt každý 150 m hluboký a další mén viditelné, ale stejn d ležité práce. Pan
ing. Lubomír Golasovský, který d lal ekonomický audit pro tento projekt, hovo il o návratnosti
náklad v horizontu 8 až 10 let. Celkové náklady stavby jsou 1 500 000 K .
V naší republice pracují již stovky t chto švédských tepelných erpadel a vytáp jí rodinné
domy, hotely i ú ady. Nyní už odvahu našeho starosty pana Pavla Tom aly prov í p íští zima a já
spolu s ním v ím, že tato zkouška dopadne víc než dob e.
Mgr. Libuše Ježowiczová, ed. ZŠ Hrádek
Málot ídky sportovaly v Hrádku
Dne 21. kv tna se na h išti TJ Sokol Hrádek sešlo 90 sportovn nadaných d tí z málot ídních
škol z Hr avy, Dolní Lomné, Bukovce, Píse né a naší školy, aby sout žily v lehkoatletickém trojboji
- to je v hodu kriketovým mí kem, skoku dalekém a sprintu na 50 m. Z vít
a sportovc umíst ných na druhém míst byla sestavena dv družstva, která reprezentovala malé školy v okrskovém
kole v Jablunkov . Naší školu reprezentovali tito sportovci:
Nikola Klusová 1. ro ., Bára Gorzolková a Vít Stodola 2. ro ., Lukáš Klus a Pavel Golasowski
3. ro , Regina Martynková, Radka Sikorová, Veronika Lavická, Jan Heczko, Libor Kubienka a
Vojt ch Janeczek ze 4. ro ., Ria Mrózková, Lukáš Byrtus a Sebastián Dittrich z 5. ro ník.
V okrskovém kole v Jablunkov dne 6. ervna Lukáš Klus získal 1. místo a Vojt ch Janeczek 3.
místo.
Chci pod kovat len m TJ Sokol Hrádek za ob tavou pomoc p i organizaci celé sout že, za
ípravu sportoviš - b žeckých drah, dosko išt a místa pro hod mí kem. Jmenovit pak panu
Byrtusovi, manžel m Klusovým, panu Lasotovi a panu Heczkovi. Dík pat í i panu starostovi Pavlu
Tom alovi za všestrannou podporu této akce.
Mgr. Libuše Ježowiczová, ed. ZŠ Hrádek
Radovánky
Nebo také zahradní slavnost , i Festyn szkolny jsou slova, která p edsed m sdružení
rodi nahán jí od února hned po vyú tování ples husí k ži a mrazení v zádech. Vyjde po así
nebo zase ne? eská škola po mnoha letech, kdy jejich Radovánky byly pronásledovány nep ízní
po así, se do kala nádherné slune né oblohy, vysokých teplot a všeho, co k radovánkám pat í
v plné mí e. Na antukové h išt p ivedl Velký Vinnetou sv j kmen Apa , žáky eské Mate ské
a Základní školy v Hrádku. D ti byly od pravých indián k nerozeznání. Tady maminky popustily
uzdu své fantazii a pro své ratolesti p ipravily pestré indiánské oble ení. Také pohošt ní a už
sladké nebo slané bylo velmi chutné. Nejvíc ale chutnala voda, ne ta ohnivá, ale minerálka i
limonáda. Vše se prodávalo v nové d ev né boud , kterou si rodi e svépomocí postavili.
kujeme všem rodi m, kte í p iložili ruku k dílu a tak p isp li ke zdárnému pr
hu radovánek. Vyjmenovat je všechny by zabralo mnoho místa, ikdyž vím, že by si to zasloužili.
Lenka Palarczyková, p edsedkyn Sdružení rodi p i ZŠ a MŠ Hrádek
3
Odhalení obelisku Witose
Witos Wincenty (1874 -1945)
Významná, i když na první pohled nenápadná, událost se konala 25. kv tna 2002 v lomu
“Pod vilou”. Za ú astí místop edsedy polské vlády p. Jaros awa Kalinowského a ady, zejména
polských politických, správních a zájmových organizací byl u cesty sm rem k budov Církve
bratrské odhalen pískovcový obelisk k uct ní památky na p edvále ného polského premiéra Wincenta Witose, který v letech 1933 – 1939 pobýval v emigraci mimo jiné i v Hrádku ve “Vili”, tedy na
území tehdejší první republiky.
Rolnik, dzia acz ruchu ludowego,
polityk, publicysta. Od 1895 cz onek Stronnictwa Ludowego (SL). 1903-1913 cz onek Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). 1908-1913 wójt
gminy W ierzchos awice ko o Tarnowa.
1908-1914 pose do Sejmu Krajowego
Galicji, 1911-1918 pose do austriackiej
Rady Pa stwa w Wiedniu. Po roz amie
w PSL 1914-1918, wiceprezes PSL
Piast, 1918-1931 prezes.
Podczas pierwszej wojny wiatowej zwolennik wspó pracy z pa stwami centralnymi, od 1914 wiceprezes Naczelnego Komitetu Narodowego, 1915 zrezygnowa z popierania proaustriackiej
polityki i pod koniec wojny w swych wyst pieniach w parlamencie wiede skim
sk ada jednoznaczne o wiadczenia
o d eniach Polaków do odbudowy wolnego i suwerennego pa stwa, niezale nego od adnego z dotychczasowych
pa stw zaborczych. 1917-1918 cz onek
Ligi Narodowej. W pa dzierniku 1918
stan na czele Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie.
Pose na sejm 1919-1930, do 1931 (z przerwami) przewodnicz cy klubu parlamentarnego
PSL Piast. Desygnowany na premiera Rz du Obrony Narodowej pod koniec lipca 1920,
w okresie bezpo redniego zagro enia Warszawy podczas wojny polsko-bolszewickiej (19191921), wszed w sk ad Rady Obrony Pa stwa. Pozostawa na stanowisku szefa rz du do
wrze nia 1921. 1923 utworzy pierwszy rz d koalicji Chrze cija skiego Zwi zku Jedno ci Narodowej i PSL Piast (tzw. Chjeno-Piast), w grudniu tego samego roku poda si do dymisji. W maju
1926 utworzy rz d obalony przez J. Pi sudskiego (przewrót majowy).
Przeciwny rz dom sanacji, wspó twórca Centrolewu (1929). Wi ziony 1930 w Brze ciu
nad Bugiem i s dzony w procesie brzeskim, otrzyma wyrok 1,5 roku wi zienia, co zdecydowa o o jego wyje dzie na emigracj do Czechos owacji (1933-1939). Mimo to pozostawa
cz onkiem w adz SL: 1931-1935 przewodnicz cym Rady Naczelnej, 1935-1939 prezesem
Naczelnego Komitetu Wykonawczego.
Wspó pracowa z emigracyjnym ugrupowaniem antysanacyjnym Front Morges (1936).
W marcu 1939 powróci do kraju, we wrze niu 1939 uwi ziony przez Niemców i nak aniany do
utworzenia rz du kolaboracyjnego, odrzuci propozycj . Zwolniony z wi zienia w 1941, przebywa w areszcie domowym pod sta ym nadzorem gestapo. 1945 wybrany na prezydenta
Krajowej Rady Narodowej, nie podj obowi zków. Nie skorzysta tak e z zaproszenia do wzi cia udzia u w rozmowach moskiewskich w sprawie utworzenia Tymczasowego Rz du Jedno ci Narodowej. Od sierpnia 1945 prezes PSL.
Witos byl odsouzen Pi sudského režimem k 1,5 rok m žalá e a tím mu bezprost edn hrozila
fyzická likvidace, proto se rozhodl uprchnout za hranice Polska. Úto išt mu poskytl Karel Kaleta,
otec Jana Kalety z Hrádku .p. 74.
Asi hodinový akt položení základního kamene svým programem doplnily folklorní soubory
z eské i polské republiky. P ítomna byla i Witosova pam tnice, p. Helena Molak, která byla spojkou
mezi Witosem a jeho spolupracovníky b hem emigrace a také p. Helena Nogová (rozená Kaletová)
a Jan Kaleta, která si nucený pobyt polského premiéra v dom svých rodi pamatují.
íštím rokem p i podobné slavnosti bude na obelisk umíst na pam tní deska.
Pro bližší p iblížení osobnosti Wincenta Witose je v nován samostatný životopisný lánek
na následující stran Hrádeckých novin.
(RB)
Komentá k fotografii: p. Helena Molak s vícepremiérem Jaros awem Kalinowskim
Foto : Robert Borski
4
Pramen : wielka encyklopedia internetowa (RB)
5