Projekty realizované v rámci programu IEE

Komentáře

Transkript

Projekty realizované v rámci programu IEE
Projekty realizované v rámci programu IEE
Ing. Michael ten Donkelaar
Informační den k programu IEE
Inteligentní Energie pro Evropu
Praha, 24. února 2012
Projekty realizované ENVIROS, s.r.o.
Projekt PERMANENT
• ENVIROS, s.r.o., koordinátorem projektu PERMANENT
• Projekt byl zahájen v září 2009 a trval až do konce 2011.
• Název projektu (v překladu): Řízení rizik projektů energetických úspor
prostřednictvím vzdělávání: zvýšení důvěryhodnosti energetických služeb s
garantovanou úsporou.
• Projekt se zaměřoval na odbourávání nejznámější bariéry ve vztahu k
realizaci energeticky úsporných projektů: nedůvěry k tomu, že by bylo
možno dosáhnout plánovaných výsledků a že by je navíc bylo možno
využít ke splácení investic
• K překonání barier mají napomoci harmonizované a integrované přístupy v
oblasti měření a verifikace energetických úspor
Aktivity projektu
• Rozvíjet a testovat harmonizované a integrované přístupy podle Protokolu
IPMVP (Mezinárodní protokol o měření a verifikaci) používané v Severní
Americe a Západní Evropě:
• PERMANENT školil následující cílové skupiny:
– Profesionály zabývající se technickými aspekty úspor energie – zvyšování
povědomí o prognózování úspor energie a technikách měření úspor
– Koncové uživatele energie (např. průmyslové podniky, veřejný sektor) zvýšení povědomí o metodách řízení rizik projektů zaměřených na úspory
energie
– Zástupce finančních institucí - vyšší důvěra v prognózy úspor umožní
vyšší investice do úsporných projektů
• Školit instruktory v cílových zemích, kteří budou schopni pokračovat ve školení
v řízení rizik zmíněných projektů po skončení tohoto projektu.
• Více informací na: http://www.permanent-project.eu/
Důvody k podání návrhu
• Protokol IPMVP (Mezinárodní protokol o měření a verifikaci) byl vyvinut v
Severní Americe v 90.letech, v období, kdy rostl zájem o energetické služby a
financování projektů z úspor energie
• Protokol se po roce 2000 dostal do Evropy a je v současné době poměrně
známý ve Francie a Španělsku
• Experti EVO měli zájem rozšířit povědomí o IPMPV do nových členských
zemí. Protokol nebyl zde zatím známý
• Zároveň ale nárůst energetických služeb
• ENVIROS je s experty EVO dlouhodobě v kontaktu
• Program „Intelligent Energy Europe“ byl identifikován jako vhodný pro takovou
iniciativu
PERMANENT – aktivity 2007–2011
• ENVIROS se stal vedoucím iniciativy, ostatní partneři byli ze Spojeného
Království, Polska, Rumunska, Bulharska a Chorvatska
• Klíčoví experti v oblasti IPMVP jsou z USA a Kanady (zaštitovala partnerská
organizace z UK).
• Projekt byl schválen na začátku 2009 (po 1. neúspěšném podání v roce 2007)
• Po období „contract negotiations“ byl projekt zahájen v září 2009
• V roce 2010:
– Se školili experti partnerských organizaci v technikách měření a verifikaci
– Překlad a adaptace protokolů jak dle stávající evropské legislativy (např.
IPPC, EPBD, ESD), tak dle národních legislativ a standardů
• V roce 2011 probíhalo školení v 5.ti zemích
• V současné době (únor 2012) se píše závěrečná zpráva
PERMANENT – struktura projektu
WP6 - Komunikace a šíření povědomí
Vedoucí: ENVIROS / Maicon
Vedoucí
Vedoucí: ENVIROS
WP7 - Aktivity šíření povědomí IEE, Vedoucí
WP1 – Celkové řízení projektu
Vedoucí
Vedoucí: ENVIROS
WP2 – Shromáždění materiálů, Vedoucí
Vedoucí: EnEffect
• Úvodní školení v rámci partnerských organizací,
školení finančních odborníků
• Shoda na doplnění protokolů
WP3 – Vývoj školicích materiálů & školení školitelů, Vedoucí
Vedoucí: Maicon
• Školení školitelů (po složení zkoušek) v upraveném IPMVP
WP4 – Příprava harmonogramu a propagace školicího programu
Vedoucí
Vedoucí: Energoeco
• Příprava propagačních materiálů a plánování školení a šíření povědomí
WP5 – Získávání povědomí a školení
Vedoucí
Vedoucí: FEWE
• Organizování místních školení
Něco více o projektu – úvod do IPMVP
• IPMVP – Mezinárodní protokol o měření a verifikaci:
– Poskytuje přehled nejlepších současných přístupů a technik verifikace výsledků
projektů zaměřených na úspory energie a vody a projektů zaměřených na
využívání OZE v budovách a průmyslových zařízeních
– U každého projektu se navrhuje tzv. M&V plan, podle kterého se určují způsoby
měření úspor
• Mohou jej používat i provozovatelé zařízení, a to k hodnocení a zlepšování
nakládání s energiemi v rámci daného zařízení.
• Obzvláště se používá v případě energetických služeb s garantovanou
úsporou, kdy se úspory musí dokladovat přímo klientovi a může na nich
záviset i platba firmě ESCO
• IEEFP – Mezinárodní protokol o financování projektů energetických
úspor:
– Pomoc při hodnocení a financování projektů zaměřené na úsporu energie a
využití obnovitelných zdrojů energie.
IPMVP – Jak měřit úspory energie
Energy Use
Adjusted
Baseline
Energy
Baseline
Energy
Inreased
Production
SAVINGS, OR
AVOIDED ENERGY USE
Reporting Period
Measured Energy
ECM
Installation
Baseline
Period
Reporting
Period
Time
Jak měřit úspory energie
• Úspory = (Spotřeba nebo odběr ve výchozím období – Spotřeba nebo
odběr ve vykazovaném období)) ± Úpravy
• Výraz “úpravy” rozlišuje vykazování odpovídajících úspor od prostého
porovnání nákladů nebo spotřeby před a po realizaci úsporného opatření.
• Jednoduchá porovnání nákladů na energie vykazují pouze změny nákladů a
nevykazují skutečnou úspornost projektu.
• Pro náležité vykázání “úspor” musí úpravy doložit rozdíly v podmínkách mezi
výchozím a vykazovaným obdobím.
• Typické příklady:
– Rekonstrukce topného systému, roční spotřeba závisí na výkyvech ve
venkovní teplotě
– Provedení jen částečného opatření – např. výměna osvětlení v budově
Postupy IPMVP – určení hranice systému
Osvětlení
Hranice
systému
oddělená
rekonstrukce
Hranice systému
Celý objekt
PERMANENT – výsledky projektu
• Překlad mezinárodních protokolů do 5 dalších jazyků
• Školení instruktorů v 5 zemích
• Proškolení více než 1 000 účastníků na školících akcí v 5 zemích
• Zvýšení povědomí o rizicích projektů energetických úspor a způsobů jak tito
rizika zmírnit
• Rozvoj v energetických službách v některých zemích
RES4LESS
• Projekt je koordinován organizací ECN (Energy Research Centre of the
Netherlands), ENVIROS, s.r.o., je partnerem v konsorciu
• Ostatní partneři projektů: Ciemat (Španělsko), DTU (Dánsko), IT Power
(Velká Británie), Oeko-Institut (Německo), ENERO (Rumunsko)
• Projekt byl zahájen v lednu 2011 a potrvá až do konce 2012.
• Plný název projektu: Cost-efficient and sustainable deployment of renewable
energy sources towards the EU 20% target by 2020 and beyond.
• Ve volném překladu: Nákladově efektivní a udržitelné využívání energie z
obnovitelných zdrojů k naplnění cíle 20% do roku 2020
• Více informací na: http://www.res4less.eu/
Zdůvodnění projektu
• Směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie stanovuje ambiciózní cíle
pro všechny členské státy a to takové, že EU v roce 2020 dosáhne 20%
podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů. To si vyžádá zásadní
zlepšení v rozvoji obnovitelných zdrojů energie (OZE) a jejich využití v těch
členských státech, kde jsou pro rozvoj OZE vhodné přírodní podmínky.
• Výchozím konstatováním pro projekt RES4LESS je, že EU současným
přístupem nemůže dosáhnout cíle 20% energie z OZE. Posílení koordinace a
spolupráce mezi členskými státy bude důležitou součástí strategie, pokud jde
o naplnění cílů.
• Podstatou řešení RES4LESS je, aby některé členské státy k dosažení svého
cíle v oblasti rozvoje OZE efektivně a levněji využily přebytečný potenciál
OZE v jiných členských státech.
• V této souvislosti je připravováno virtuální Údolí příležitostí (VoO) s OZE, ve
kterém jsou nabízeny k využití přebytky OZE ze zemí s velkým potenciálem
těchto zdrojů.
RES4LESS Podání návrhu projektu
• ENVIROS se stal členem konsorcia diky předchozí spolupráce s
koordinátorem
• Návrh byl podán v červnu roku 2009
• Projekt byl schválen na konci roku 2010 (po umístění na „reserve list“ na
konci roku 2009)
• Po období „contract negotiations“ byl projekt zahájen v lednu 2011
Aktivity v rámci projektu
• Identifikovat a kvantifikovat potenciály pro využití OZE v tzv. virtuální Údolí
příležitostí (VoO) s obnovitelnými zdroji energie, větrnými, biomasou a
slunečními.
• Posoudit existující mechanismy spolupráce a to, co je třeba udělat na
úrovni EU / národní úrovni pro spuštění těsnější spolupráce mezi členskými
státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti podpory OZE.
• Vypracovat doporučení pro vytvoření odpovídající infrastruktury (nových
institucí a regulace pro využití VoO) při různých mechanismech vzájemné
spolupráce.
• Pořádat workshopy a implementační semináře k získání vstupů do projektu i
zveřejnění výsledků projektu a návrhů doporučení pro politiky, aby se
umožnilo využití výsledků
• Sestavit plán nasazení obnovitelných zdrojů energie („Roadmap“) v období
2010 - 2020 a 2020 – 2030.
WP 2:
WP 6:
Roadmap
WP 3:
Valleys of opportunity
WP 4:
Cooperation mechanisms
for target achievement
WP 5:
Grid and cooperation
mechanisms
WP 7:
Stakeholder consultation
WP 9: Common Dissemination Activities
WP 1: Management
Review of
progress
and
ambitions
WP 8: Dissemination
RES4LESS
struktura
projektu
Aktivity v ČR
• ENVIROS, s.r.o., zpracovává společně s organizací ENERO studií Údolí
příležitostí (VoO) pro biomasu ve střední a východní Evropy
• Tato studie by měla porovnávat výsledky modelových výpočtu s dalšími studii
v oblasti biomasy („reality check“)
• Organizace seminářů v ČR:
– 1. semináře se uskutečnil 8. června 2011 v Praze
– 2. seminář na konce roku 2012
• Současně semináře v západní a jižní Evropě.
Údolí
příležitostí s
OZE
wind
biomass
sun
Zkušenosti s vedením IEE projektu
• Před zahájením:
– Příprava návrhu (proposal phase & negotiation phase) je časově náročná. Každá
organizace, která by chtěla podat návrh do IEE, musí na to vyčlenit dostatek času.
• Zahájit přípravu několik měsíců před termínem podání!
– V „negotiation phase“ se upřesňují cíle projektu, včetně tzv. „performance indicators“, je
potřeba tyto cíle dobře promyslet. Celý popis projektu (Description of Work) se stane
součástí kontraktu!
• Po zahájení:
– Vedení projektu je časově náročné a záležitost pro více lidí v organizaci.
– ENVIROS se stál vedoucím projektu poprvé. Zkušenost z účasti v jiných projektech v
minulých letech byla ale velmi cenná.
– Důležité vytvořit dobrý vztah s partnery projektu, ale zároveň kontrolovat postup práce
– Flexibilní postup během realizací
– Pokud nemáte zkušenost s vedením projektů, účastnit se jako partner je dobrý začátek
• I v této roli je ale důležité se aktivně snažit podílet na přípravě návrhu!
Obecné závěry k účasti v projektech IEE
• Dobrý způsob, jak se dostat do mezinárodní sítě partnerů a klientů
• Témata IEE jsou poměrné blízko realitě, i když je kladen důraz na
nové technologie v oblasti úspor a OZE
– Typické příklady jsou v oblasti energetického řízení v MSP nebo integrace OZE do
budov
• Zkušenost získaná v projektech IEE vám rozšíří obzor a může vám
pomoci v uplatnění na domácím trhu
• Projekty IEE jsou financované do 75% vykazovaných nákladů.
Zbývajících 25% je potřeba financovat z jiných zdrojů. Proto se
doporučuje stanovit priority v účasti na nových projektech
– Vztahuje se projekt k vaší současné práci?
– Je možnost po ukončení projektu využít jeho výsledky?
– Otevře vám cestu k novému typu práce?
Kontakt
Ing. Michael ten Donkelaar
ENVIROS, s.r.o.
Na Rovnosti 1
130 00 Praha 3
tel.:
+420 284 007 491
fax:
+420 284 861 245
e-mail:
[email protected]
web:
http://www.enviros.cz

Podobné dokumenty