5_2013

Komentáře

Transkript

5_2013
2013
5
56. ročník
Zprávy z radnice .................................. 3
Informace ........................................... 14
Aktuálně ............................................. 17
Pozvánka ............................................ 18
Poezie ................................................. 20
Soudnička ........................................... 20
Humor ................................................. 21
Z kultury.............................................. 22
Povídka ............................................... 25
Příroda a zemědělství .......................... 29
Děti a mládež ...................................... 31
Jazykové zajímavosti .......................... 33
Židovský hřbitov ................................. 34
Z církví ............................................... 35
Sport ................................................... 38
O čem jsme psali před 10 lety ............ 39
Inzerce ................................................ 41
Foto na titulní straně: Miroslavské hody, Foto: M. Klejdus
Foto na zadní straně: Den bez aut, Foto: L. Vostalová
Letošní úroda jablek, Foto: A. Máca
Stará moudra a pranostiky
V letošním roce se nechejme inspirovat i poučit starými pravdami a pranostikami; jsou to sice
už prastará tvrzení, ale myslím, že mohou nejen pobavit, ale mají co říci i dnešnímu člověku.
Měj hodně těch, kdo s tebou žijí v míru, ale důvěrného rádce měj jen jednoho z tisíce.
Někdo je tvým přítelem, když se to jemu hodí, ale opustí tě, jakmile budeš v nesnázích.
Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad.
Věrný přítel je k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Pěkné růže v zahrádkách věstí pěkný podzimek a pozdní zimu.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Je-li říjen velmi zelený, bude za to leden hodně studený.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Přísloví z knihy Sírachovec
a ze starých pranostik vybrala Lia Ryšavá
Zprávy z radnice
Souhrn usnesení ze 78. schůze rady města - 5. srpna 2013
1. RM schvaluje navržený program jednání
2.1 RM bere na vědomí informace o kontrole plnění usnesení z minulé schůze rady města
2.2 RM rozhodla v souladu s předchozím usnesením rady města celý dluh paní H. K. vymáhat
soudně, taktéž dluh paní A. N. Dále rada města rozhodla urgovat úhradu dluhu paní Dr. J. S.,
D. V., R. C. a Z. B., průběžně radu informovat v této věci
2.3 RM bere na vědomí předloženou informaci SMM Miroslavi o rekonstrukci technologie kalového hospodářství ČOV v roce 2013
2.4 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k SOD na restaurování dvou vikýřů na zámku Miroslav,
cena 66 470,- Kč je cenou konečnou včetně 15% DPH (cena bez DPH 57 800,- Kč)
3. RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni 30.7.2013
4.1 RM rozhodla zajistit realizaci nutných úprav prostřednictvím SMM Miroslavi (zatékání dešťových vod ze sousedního domu pod nemovitost na nám. Svobody 17)
4.2 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu - stavební úpravy školní jídelny
v DPS, čp. 183 v Miroslavi, dle předloženého návrhu pro Základní školu Miroslav, okres
Znojmo, příspěvková organizace, IČ 49438000
4.3 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu nízkotlaké plynovodní přípojky LPe
dn v délce 5 m na pozemku p.č. 22/1 v k.ú. Miroslav
4.4 RM schvaluje rozpočtové opatření města Miroslavi č. 7/2013
4.5 RM schvaluje čerpání částky 84 784,20 Kč z rezervního fondu DPS v Miroslavi na opravy
v objektu DPS v Miroslavi
4.6 RM schvaluje rozpočtové opatření SMM Miroslavi č. 2/2013
4.7 RM schvaluje čerpání částky 4 390,- Kč z rezervního fondu ZŠ Miroslav na nákup vysavače
4.8 RM bere na vědomí zpětvzetí žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 2120/1 v k.ú. Miroslav
4.9 RM rozhodla ve věci žádosti o vyjádření k možnému odkoupení části pozemku p.č. 2020/1
v k.ú. Miroslav: prověřit stav sítí a vlastnictví pozemku p.č. 2120/16 v k.ú. Miroslav
4.10 RM nedoporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 2829 v k.ú. Miroslav
4.11 RM nedoporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 2120/1 v k.ú. Miroslav
4.12 RM doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 1249/42 v k.ú. Miroslav za 100, - Kč/m2
4.13 RM doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 330/1 v k.ú. Miroslav za 300,- Kč/m2, dvoukrokově
4.14 RM nedoporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 265/1 v k.ú. Miroslav, doporučuje jednat
o pronájmu
4.15 RM doporučuje ZM uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku p.č. 84
o výměře cca 16 m2
4.16 RM doporučuje ZM schválení bezúplatného převodu movitého majetku na DPS Miroslav
4.17 RM souhlasí se vzetím prefabrikované garáže na ul. Husova v ceně 27 430,- Kč do majetku
města
4.18 RM souhlasí s umístěním a vybudováním stavby přístřešku pro osobní automobil na pozemku
p.č. 2120/26 v k.ú. Miroslav
4.19 RM neschvaluje ukončení nájmu nebytových prostor k datu 31.7.2013, souhlasí s ukončením
nájmu dohodou k datu 31.8.2013 s tím, že záměr pronájmu musí být zveřejněn na úřední desce
dle zákona o obcích, poté rada rozhodne o novém nájemci
4.20 RM doporučuje ZM schválení aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
2009-2018
3
4.21 RM souhlasí s ukončením nájmu pozemku p.č. 686 v k.ú. Miroslav dohodou ke dni 31.8.2013
4.22 RM rozhodla zajistit pomoc při přípravě hodů v Kašenci stejně jako v jiných letech
5. RM schvaluje na základě provedeného výběrového řízení jako nejvhodnějšího dodavatele
akce: „Minerální podhledy - SVČ Miroslav“ dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou 267 764,Kč bez DPH, a to Miroslava Drlíka, A. Zápotockého 1231/11, Miroslav, IČ 72525134
6. RM schvaluje na základě provedeného výběrového řízení jako nejvhodnějšího dodavatele
akce: „Restaurování Památníku padlých v 1. světové válce ve městě Miroslavi“ dodavatele
s nejnižší nabídkovou cenou 276 826,- Kč bez DPH, a to ak. soch. Petra Roztočila, Štěpánská
16, Praha 1, IČ 67648207
7. RM na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky „Úprava prostoru u hasičské zbrojnice, oprava kanalizace a vodovodu“, a to dodavatele
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 820 683,- Kč bez DPH a tedy nejvýhodnější nabídkou, tj.
společnosti Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., IČ 28315049
8. RM doporučuje ZM realizaci projektu Rekonstrukce zámku Miroslav, 1. fáze. RM doporučuje
ZM přijmout toto usnesení: ZM prohlašuje, že má zajištěny finanční zdroje z vlastních prostředků na předfinancování projektu Rekonstrukce zámku Miroslav, 1. fáze, ve výši 5,6 mil. Kč
9. RM doporučuje ZM odprodej pozemku p.č. 5919, orná o výměře 3574 m2 a části pozemku
p.č. 5920/1, orná o výměře 48 m2, oba v k.ú. Miroslav a pozemků p.č. 3024, orná o výměře
96 m2 a p.č. 3025, orná o výměře 152 m2, oba v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi, za kompenzační
cenu dohodou ve výši 6,- Kč/m2, smlouva bude podepsána současně s kupní smlouvou s JMK
10. RM bere na vědomí průběžnou informaci o sesuvu půdy na ulici Údolní – podmínky dotace,
dotační titul 6.6
11. RM bere na vědomí informace o nabídce daru na zajištění svahu u domu paní V.
12. RM bere na vědomí informace o přípravě výstavby terminálu
13. RM bere na vědomí informace z jednání ve věci Rekonstrukce I/53, dotčená místní část
Kašenec
14. RM rozhodla zabezpečit projektovou dokumentaci na možnost podání žádosti o zateplení MŠ
Malinovského
15.1 RM schvaluje přidělení bytu č. 1 v domě na ul. Husova 28/5 v Miroslavi paní M. K., dosud
bytem Husova xxx, Miroslav a současně uzavření nájemní smlouvy na byt s tímto nájemcem
na dobu 1 roku. Rada města výslovně souhlasí s pronájmem tohoto podporovaného bytu paní
M. K., tj. osobě, která nepatří do cílové skupiny. Současně rada města upouští od podmínky
trvalého pobytu ve městě Miroslavi (po dobu minimálně 2 let). V souladu s přijatými pravidly
rada dále nesouhlasí s podnájmem bytu podle občanského zákoníku.
15.2 RM schvaluje přidělení bytu č. 2 v domě na ul. Husova 28/5 v Miroslavi panu G. H., dosud
bytem Husova xxx, Miroslav a současně uzavření nájemní smlouvy na byt s tímto nájemcem
na dobu 1 roku. Rada města výslovně souhlasí s pronájmem tohoto podporovaného bytu panu
G. H., tj. osobě, která nepatří do cílové skupiny. V souladu s přijatými pravidly rada dále nesouhlasí s podnájmem bytu podle občanského zákoníku.
15.3 RM schvaluje přidělení bytu č. 3 v domě na ul. Husova 28/5 v Miroslavi paní E. K., dosud
bytem Mohelno xxx a současně uzavření nájemní smlouvy na byt s tímto nájemcem na dobu
1 roku. Rada města výslovně souhlasí s pronájmem tohoto podporovaného bytu paní E. K.,
tj. osobě, která nepatří do cílové skupiny. Současně rada města upouští od podmínky trvalého
pobytu ve městě Miroslavi (po dobu minimálně 2 let). V souladu s přijatými pravidly rada dále
nesouhlasí s podnájmem bytu podle občanského zákoníku.
16. RM bere na vědomí vyhodnocení Meruňkobraní
17. RM bere na vědomí informace o přípravě hodů v Kašenci
4
Souhrn usnesení ze 79. schůze rady města - 8. srpna 2013
1.
2.
RM schvaluje navržený program jednání
RM na základě doporučení hodnotící komise rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky
„Rekonstrukce zámku Miroslav (1. fáze) – projektová dokumentace pro výběr zhotovitele“,
a to dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 890 467,- Kč bez DPH a tedy nejvýhodnější nabídkou, tj. Ing. arch. Zdeňka Fránka, ARCHITECT&ASSOCIATES, se sídlem
Sloupečník 1981/86, 678 01 Blansko, IČ 10531335
3.1 RM rozhodla zveřejnit záměr prodeje prefabrikované garáže
3.2 RM nedoporučuje ZM směnu pozemků p.č. 1752, 6032 a 6033 za pozemek p.č. 6035 v k.ú.
Miroslav
Souhrn usnesení z 80. schůze rady města - 26. srpna 2013
1.
2.
3.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
RM schvaluje navržený program jednání
RM bere na vědomí informace o kontrole plnění usnesení z minulé schůze rady
RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni 25.8.2013
RM souhlasí s vykácením dřevin rostoucích před objektem budovy MŠ na ul. Husova na pozemku p.č. 548 v k.ú. Miroslav. Kácení zajistí město Miroslav
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu NTL plynovodní přípojky k RD č. p.
51 přes pozemek p.č. 540/8 v k.ú. Miroslav za podmínky, že pozemek bude po skončení prací
uveden do původního stavu
RM za město jako vlastníka sousedního pozemku souhlasí s oplocením pozemku p.č. 264/8,
264/12, 265/3, 265/19 v k.ú. Miroslav
RM za město jako vlastníka sousedního pozemku souhlasí s oplocením pozemku p.č. 1857/2
v k.ú. Miroslav
RM bere na vědomí předložené hlášení o počtu dětí zapsaných na školní rok 2013/14 v MŠ
Sluníčko
RM schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (účelové
neinvestiční finanční podpory ve výši 150 000,- Kč na opravu požárního vozidla, výzbroj
a výstroj)
RM schvaluje přijetí daru a uzavření darovací smlouvy (na poskytnutí finančního daru ve
výši 100 000, - Kč od obce Petrůvky na zpevnění svahu u rodinného domu na ul. Údolní xxx
v Miroslavi)
RM schvaluje rozpočtové opatření města Miroslavi č. 9/2013
RM rozhodla zajistit prohlídku domu, nikoliv statický posudek (ve věci žádosti o statické
prověření domu na nám. Svobody v Miroslavi xxx)
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce (úprava sítě NN ul. Dr. M. Horákové)
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON
Distribuce (stavba Miroslav, Nádražní ul.)
RM schvaluje prodej prefabrikované garáže za kupní cenu 1000,- Kč + DPH panu R. M.,
bytem Miroslav, Rybniční xxx
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2120/1 o výměře cca 28 m2 za podmínek: umístění
přístřešku na pozemku dle navržené varianty A za předpokladu umístění stavby minimálně 2
m od komunikace tak, aby umístění přístřešku bylo symetrické s ostatními přiléhajícími garážemi
RM nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 2120/1 v k.ú. Miroslav z důvodu existence sítí
5
4.15 RM bere na vědomí výpověď pronájmu garáže č. 4 na ul. Husova, zveřejnit záměr pronájmu
garáže
4.16 RM bere na vědomí konání předváděcí akce před Elektro Hanzel
4.17 RM schvaluje pronájem KD Miroslav za cenu 2 500,- Kč společnosti ZELENÝ PRODUKCTION s.r.o. za účelem konání koncertu Aleše Brichty dne 4.10.2013, město Miroslav bude
partnerem akce. Současně rada rozhodla prověřit skutečné náklady na provoz KD a LK při
pořádání akcí a jejich vyčíslení předložit do 30.9.2013 (rozlišit dobu topné sezóny a mimo
topnou sezónu)
4.18 RM schvaluje pronájem KD Miroslav za cenu 2 500,- Kč občanskému sdružení Suchobikers
za účelem pořádání koncertu skupiny Argema, město Miroslav bude partnerem akce
4.19 RM neschvaluje poskytnutí příspěvku TJ Miroslav, Oddílu národní házené, schválený rozpočet již byl navýšen o příspěvek na účast družstva házené na „Poháru České republiky“
konaném v Plzni
4.20 RM schvaluje poskytnutí prostranství před KD a výpůjčku KD Miroslav dne 20.9.2013 od
15,00 hodin Agrodružstvu Miroslav
4.21 RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku p.č. 683 v k.ú. Miroslav dohodou ke dni
30.9.2013
4.22 RM souhlasí s přijetím daru ZŠ Miroslav od Sdružení rodičů při ZŠ Miroslav ve výši 111 514,Kč (2 ks software SMART Notebook, 2 ks ozvučení k interaktivní tabuli, 2 ks datového projektoru a 2 ks stolního PC včetně monitoru)
4.23 RM schvaluje pronájem nebytových prostor v objektu nám. Svobody 22 v Miroslavi společnosti Turbosolar s.r.o.
4.24 RM rozhodla ve věci žádosti MŠ Husova o souhlas s odvozem kovového odpadu: tržba za
kovový odpad náleží městu, MŠ musí v případě požadavku na zakoupení bazénu požádat
radu města o zvýšení příspěvku na provoz
4.25 RM bere na vědomí poděkování městu za ochotu a vstřícnost - pěší pouť na Velehrad
5. RM bere na vědomí vyhodnocení 21. zasedání ZM
6. RM bere na vědomí průběžné informace z přípravy projektu „Rekonstrukce zámku Miroslav
- 1. fáze“
7. RM pověřuje starostu jednáním ve věci kompenzace pozemků, doporučuje na ZM revokovat
usnesení dle výsledků jednání s JUDr. Ch.
8. RM bere na vědomí zprávu z průběhu prací na projektu „Zateplení MŠ Husova“
9. RM pověřuje starostu jednáním ve věci zajištění projektu (sesuv půdy ulice Údolní) - projekční kanceláře, která zpracuje projekt jako podklad pro získání dotace na MŽP
10. RM pověřuje starostu jednáním s Regionální poradenskou agenturou ve věci vypsání výběrového řízení na dodavatele a administraci projektu (Přírodní hřiště MŠ Miroslav)
11. RM bere na vědomí informace z průběhu rekonstrukce kotelny ZŠ Miroslav II.
12. RM bere na vědomí informace o přípravě projektové dokumentace na Zateplení MŠ Malinovského (dotace)
13. RM bere na vědomí informace o přípravě tradičních krojovaných hodů
14.1 RM schvaluje termíny konání RM na středu 4.9.2013 v 15,00 hodin a pondělí 30.9.2013
v 13,30 hodin, doporučuje svolání 22. zasedání ZM na 23.9.2013 v 17,00 hodin
14.2 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu zřídit stavbu na soukromém pozemku (s TJ Miroslav)
14.3 RM rozhodla pokračovat v přípravě aukce na plyn
14.4 RM rozhodla předložit návrh na revokaci usnesení ZM týkajícího se nájemného z nebytových
prostor u školských a obdobných zařízení
14.5 RM bere na vědomí návrh na zvážení zákazu venčení psů v parku, bude předmětem jednání
příštích schůzí
6
14.6 RM bere na vědomí informace o průběhu hodů v Kašenci, rozloučení s prázdninami, zahájení
nového školního roku, uzavírky silnice III. třídy ve dnech 23. – 27. září 2013 (úplná uzavírka
silnice III. třídy číslo 40014 Našiměřice – Miroslav)
14.7 RM schvaluje přesunutí termínu slavnosti – oslava vzniku samostatného čs. státu – lampionový průvod, středa 23.10.2013, v 18,30 hod. odchod od ZŠ Miroslav, objednat autobus pro
občany Kašence
Souhrn usnesení z 81. schůze rady města - 4. září 2013
1.
2.
3.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
5.
6.
7.
8.
9.
RM schvaluje navržený program jednání
RM bere na vědomí informace z kontroly plnění usnesení z minulé schůze rady
RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni 3.9.2013
RM bere na vědomí informaci SMM Miroslavi (o převzetí bytu po paní C. a demontáži plynoměrů), ukládá řešit SMM Miroslavi odpojené plynoměry, současně pověřuje starostu a místostarostu jednáním na MMR ČR ve věci možné překlasifikace těchto bytů
RM bere na vědomí informaci SMM Miroslavi o dlužnících nájemného, urgovat úhradu, nájem pana M. J. vypovědět, paní D. V. vyzvat k uznání dluhu a k souhlasu s jeho úhradou z prostředků složených za účelem zajištění nájemného, a to v termínu do 20.9.2013, informovat
radu města
RM souhlasí s provedením sjezdu z místní komunikace, ul. Údolní na pozemku p.č. 949 v k.ú.
Miroslav k novostavbě garáže na pozemku p.č. 762, 764 v k.ú. Miroslav
RM schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku MŠ Husova dle předloženého seznamu,
likvidace prostřednictvím sběrného dvora společnosti A.S.A.
RM rozhodla předložit ZM návrh na zrušení usnesení ve věci (prodej pozemku p.č. 2352
v k.ú. Miroslav), poté zveřejnit záměr pronájmu
RM revokuje svoje usnesení uvedené pod bodem 4.17 z 76. schůze rady města a schvaluje
převod finanční částky 4 000,- Kč z položky 5171 na položku 5139 - MŠ Sluníčko
RM rozhodla zařadit do požadavků na rozpočet roku 2014 (rekonstrukce elektroinstalace
v MŠ Husova)
RM bere na vědomí výši úplaty za měsíc září v MŠ Husova, a to 120,- Kč (z důvodu uzavření
provozu v době od 16.9. do 20.9.2013
RM souhlasí s provedením výkopových prací kolem budovy na ul. Brněnská 104/27 v Miroslavi
RM souhlasí s uzavřením Městské knihovny v Miroslavi v termínu od 16.9.2013 do 20.9.2013
RM přijímá dar, souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství, uzavřít smlouvu (firma Věrný
- atrakce, lunaparky)
RM souhlasí s umožněním nafocení fotografií pro módní časopis na zámku Miroslav dne
2.11.2013 za podmínky, že v objektu již nebude probíhat rekonstrukce
RM bere na vědomí přípravu 22. zasedání ZM
RM doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informace o hospodaření města Miroslavi
za 1. pololetí roku 2013
RM bere na vědomí rozbory hospodaření příspěvkových organizací města za 1. pololetí roku
2013
RM bere na vědomí průběžné informace z přípravy projektu „Rekonstrukce zámku Miroslav
– I. fáze“
RM doporučuje ZM revokaci usnesení uvedeného pod bodem 7.9 z 21. zasedání ZM s tím,
že doporučuje prodej pozemku parc.č. 5919, o výměře 3574 m2 , orná půda, a části pozemku
parc.č. 5920/1, o výměře 827 m2, orná půda, oba v k.ú. Miroslav a pozemků parc.č. 3024,
o výměře 96 m2, orná půda a parc.č. 3025, o výměře 152 m2, orná půda, oba v k.ú. Sucho7
10.
11.
12.1
12.2
12.3
12.4
hrdly u Miroslavi paní JUDr. E. Ch., bytem Lísky xxx, Brno a panu Ing. A. H. CSc., bytem
Ve Vilkách xxx, Brno, za kompenzační cenu dohodou 6,- Kč/m2. Náklady spojené s vkladem
vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
RM doporučuje ZM vrátit rozhodování o výši sazeb nájemného z nebytových prostor zpět na
radu města.
RM bere na vědomí informace o přípravě tradičních krojovaných hodů
RM schvaluje (navýšení příspěvku zřizovatele SMM Miroslavi k přidělené dotaci z osy 4.1
– separace a svoz bioodpadů v Miroslavi o částku 35 415,- Kč), zvýšení zapracováno v rozpočtovém opatření města Miroslavi č. 10/2013
RM schvaluje rozpočtové opatření města Miroslavi č. 10/2013
RM bere na vědomí informace o projektu „opěrná zeď“
RM bere na vědomí informace místostarosty (přivítání žáků prvních tříd, dopravní zrcadlo,
spolupráce se skupinou ČEZ, vikýře zámek, Letem světem Znojemskem 2014)
Souhrn usnesení z 82. schůze rady města - 30. září 2013
2.
3.
4.1
4.2
RM bere na vědomí informace z kontroly plnění usnesení z minulé schůze rady
RM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni 29.9.2013
RM schvaluje poskytnutí odměny ředitelce MŠ Husova paní Mgr. V. S. ve výši xxx,- Kč
RM bere na vědomí výsledky radonového průzkumu v MŠ Sluníčko a MŠ Husova (z hlediska
výskytu radonu je vše v pořádku)
4.3 RM schvaluje navýšení počtu dětí v 1. třídě (Motýlků) MŠ Husova z 24 na 26 dětí
4.4 RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv, jejichž předmětem je projednávání přestupků
dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a ukládání sankcí
podle tohoto zákona, a to s obcemi Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi, Trnové Pole, Suchohrdly u Miroslavi, Miroslavské Knínice, Našiměřice, Hostěradice a Skalice, a to na dobu
určitou, tj. do 31.12.2014, výše úhrady za 1 přestupek 1 500,- Kč
4.5 RM schvaluje přidělení bytu č. 5 v domě na ul. Třináctky 134/18 v Miroslavi paní Ing. M.
S., dosud bytem Miroslav, Větrná xxx a Ing. M. C., dosud bytem Pionýrská xxx, Moravský
Krumlov, schvaluje uzavření nájemní smlouvy s těmito nájemci
4.6 RM schvaluje přidělení bytu A 301 v DPS v Miroslavi na ul. Kostelní 134/2 paní Ž. N., dosud
bytem Miroslav Tyršova xxx, schvaluje uzavření smlouvy s tímto nájemcem
4.7 RM souhlasí se stavbou (půdní vestavbou rodinného domu na pozemku p.č. st. 348 v k.ú.
Miroslav)
4.8 RM souhlasí s vykácením dřeviny rostoucí na části pozemku p.č. 1235 v k.ú. Miroslav, kácení
zajistí SMM Miroslavi
4.9 RM bere na vědomí podané informace ze zasedání komise zemědělské a pro životní prostředí
a schvaluje navržené vyhodnocení soutěže „okno, balkon roku ve městě Miroslavi“, slavnostní vyhodnocení proběhne na nejbližším ZM
1.místo manželé F. A. a V., Vinařská xxx
2.místo manž. RSDr. V. J a D., A. Zápotockého xxx
3.místo manž. V. R. a I., Malinovského xxx
4.10 RM schvaluje rozpočtové opatření města Miroslavi č. 11/2013
4.11 RM schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku DPS v Miroslavi dle předloženého návrhu
4.12 RM schvaluje čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Sluníčko ve výši 4 237,Kč na zakoupení termoportu Smart
4.13 RM schvaluje čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Sluníčko ve výši 10617,Kč na dofinancování opravy vchodových dveří (dodávka a montáž příslušenství)
8
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.1
15.2
15.3
RM schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku MŠ Sluníčko dle předloženého návrhu
RM schvaluje navýšení příspěvku MŠ Husova na provoz na položce 5137 ve výši 11 400,- Kč
RM schvaluje rozpočtové opatření SMM Miroslavi č. 3/2013
RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 31 870,- Kč z rezervního fondu ZŠ Miroslav
RM bere na vědomí odstoupení od záměru odkupu pozemku p.č. 330/1 v k.ú. Miroslav, opětovně zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 330/1 v k.ú. Miroslav
RM schvaluje výpůjčku obou přísálí KD v Miroslavi (14. – 16.10.2013 za účelem konání
dětské burzy pro maminky)
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu (mezi městem Miroslav a E.ON Distribuce a.s., za účelem realizace stavby „Miroslav, rozšíření VN, TS, NN pro AK DENT“)
RM rozhodla prověřit komisí životního prostředí (žádost o dřevo ze suchých ořechů), poté
předložit radě
RM schvaluje prodloužení termínu realizace do 31.10.2013 (restaurování dvou kusů vikýřů na
zámku Miroslav)
RM bere na vědomí vyhodnocení 22. zasedání ZM
RM bere na vědomí informaci o podaných projektech v rámci ROP
RM bere na vědomí informaci o kontrolním dnu na MŠ Husova
RM bere na vědomí informaci o převzetí ukončené akce Rekonstrukce kotelny ZŠ Miroslav II.
RM bere na vědomí informaci o stavu prací na přípravě přeložky na ul. Na Zahrádkách (plnění
ohroženo z důvodu zpoždění projektových prací)
RM pověřuje starostu jednáním s vlastníkem pozemku, ve věci objednat geometrické zaměření pozemku p.č. 867 v k.ú. Miroslav
RM bere na vědomí podané informace – autobusový terminál Miroslav
RM revokuje svoje usnesení uvedené pod bodem 4.34 z 75. schůze a schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na objekt čp. 197 na ulici Kostelní 16 v Miroslavi Středisku volného času
Miroslav – dosavadnímu Domu dětí a mládeže Miroslav, a to od 1.12.2013 na dobu 5-ti let, za
podmínky vydání kolaudačního souhlasu v tomto termínu. Roční nájemné ve výši 46 103,- Kč
bude každoročně valorizováno o úředně stanovenou míru inflace.
RM schvaluje konání schůzí rady města v těchto termínech: 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12.
a 16.12.2013. Současně doporučuje konání zasedání zastupitelstva města dne 9.12.2013 v 17,00 hod.
RM bere na vědomí vyhodnocení tradičních krojovaných hodů
RM neschvaluje uzavření smlouvy o provedení aukce na plyn
RM bere na vědomí informace starosty (dotace pro SDH Miroslav, není zájemce o vozidlo
AVIA dříve využívané SDH Miroslav)
RM bere na vědomí informace místostarosty (zákaz podomního prodeje, zrcadlo na náměstí,
zámek, židovský hřbitov, nepořádek nepřizpůsobivých občanů, zasedání mikroregionu)
Souhrn usnesení č. ZM 21/2013
z 21. zasedání zastupitelstva města Miroslavi konaného dne 12. srpna 2013
1.1 Zastupitelstvo města určuje ověřovatelem zápisu pana Lubomíra Čaňka
Hlasování: Pro: 11 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 1 - Čaněk
9
1.2 Zastupitelstvo města určuje ověřovatelem zápisu pana Roberta Saláta
Hlasování: Pro: 11 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 1 - Salát
1.3 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání 21. zasedání zastupitelstva města
Hlasování: Pro: 12 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo města bere na vědomí činnost rady za období od 20. zasedání zastupitelstva
města
Hlasování:Pro: 12 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. ZM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni 8.8.2013
Hlasování: Pro: 12 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.1 Zastupitelstvo města schvaluje realizaci projektu Rekonstrukce zámku Miroslav, 1. fáze
Hlasování: Pro: 12 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.2 Zastupitelstvo města prohlašuje, že má zajištěny finanční zdroje z vlastních prostředků na předfinancování projektu Rekonstrukce zámku Miroslav, 1. fáze, ve výši 5,6 mil. Kč
Hlasování: Pro: 11 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková
Proti: 1 - Bednařík
Zdržel se: 0
5. Zastupitelstvo města schvaluje Aktualizaci plánu financování obnovy a rozvoje vodovodů
a kanalizací 2009 až 2018 – dle předloženého návrhu
Hlasování: Pro: 10 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Janíčková
Proti: 0
Zdržel se: 2 – Kopečková, Bednařík
6. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření města Miroslavi č. 8/2013 – dle předloženého návrhu
Hlasování: Pro: 12 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.1 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 2763/3 o výměře 31 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, v k.ú. Miroslav, manželům B. a H. H., bytem Suchohrdly u Miroslavi xxx, za
dohodnutou kupní cenu 80,- Kč/m2. Náklady spojené s oceněním a vkladem vlastnických práv
do katastru nemovitostí hradí kupující a daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
10
Hlasování: Pro: 12 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.2 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 2352 o výměře 33 m2, lesní pozemek,
v k.ú. Miroslav, Mgr. V. S., bytem Česká xxx, Miroslav, za dohodnutou kupní cenu 800,- Kč/
m2. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující a daň
z převodu nemovitostí uhradí prodávající
Hlasování: Pro: 12 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.3 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 1249/42 o výměře 122 m2, orná půda,
v k.ú. Miroslav, panu J. H., bytem Větrná xxx, Miroslav, za dohodnutou kupní cenu 100,- Kč/
m2. Náklady spojené s oceněním pozemku a vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí hradí kupující a daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
Hlasování: Pro: 12 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.4 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku
parc.č. 330/1 o výměře 543 m2 , zahrada, v k.ú. Miroslav, paní Ing. M. S., bytem Větrná xxx,
Miroslav a panu Ing. M. C., bytem Pionýrská xxx, Moravský Krumlov, za dohodnutou kupní
cenu 300,- Kč/m2. Náklady spojené s oceněním pozemku a vkladem vlastnických práv do
katastru nemovitostí hradí kupující a daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
Hlasování: Pro: 12 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.5 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku
parc.č. 84 o výměře 16 m2 , ostatní plocha, v k.ú. Miroslav, společnosti E.ON Distribuce, a.s.,
se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49, České Budějovice, IČ 28085400, za dohodnutou kupní
cenu ve výši 8000,- Kč. Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí
hradí kupující a daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
Hlasování: Pro: 12 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.6 Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 265/1, orná půda, o výměře cca
105 m2 v k.ú. Miroslav panu J. K., bytem Zahradní xxx, Miroslav
Hlasování: Pro: 12 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.7. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 2120/1, ostatní plocha, o výměře
cca 100 m2 v k.ú. Miroslav panu D. I. a paní J. I., oba bytem Vinařská xxx, 671 72 Miroslav
a paní P. I., bytem U Sokolovny xxx, 396 01 Humpolec
Hlasování: Pro: 12 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
11
Pro: Čaněk, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.8 Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 2829, ostatní plocha o výměře cca
35 m2 v k.ú. Miroslav panu J. K., bytem Kašenec xxx, 671 72 Miroslav
Hlasování: Pro: 12 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.9 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc.č. 5919, o výměře 3574 m2, orná půda,
a části pozemku parc.č. 5920/1, o výměře 48 m2, orná půda, oba v k.ú. Miroslav a pozemků
parc.č. 3024, o výměře 96 m2, orná půda a parc.č. 3025, o výměře 152 m2, orná půda, oba v k.ú.
Suchohrdly u Miroslavi paní JUDr. E. Ch., bytem Lísky xxx, Brno a panu Ing. A. H. CSc.,
bytem Ve Vilkách xxx, Brno, za kompenzační cenu dohodou 6,- Kč/m2 . Náklady spojené
s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí
prodávající
Hlasování: Pro: 11 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková
Proti: 1 - Bednařík
Zdržel se: 0
7.10 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku
mezi městem Miroslav a Domem s pečovatelskou službou v Miroslavi, příspěvkovou
organizací, Miroslav, Kostelní 183/2 – v předloženém znění
Hlasování: Pro: 12 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Forman,
Čaněk, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
Souhrn usnesení č. ZM.22/2013
z 22. zasedání zastupitelstva města Miroslavi konaného dne 23. září 2013
1.1 Zastupitelstvo města určuje ověřovatelem zápisu pana Jaroslava Mácu
Hlasování: Pro: 13 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Salát, Volf, Forman,
Plechatý, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 1 - Máca
1.2 Zastupitelstvo města určuje ověřovatelem zápisu pana Petra Juračku
Hlasování: Pro: 13 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman,
Plechatý, Kopečková, Janíčková, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 1 - Juračka
1.3 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání 22. zasedání zastupitelstva města
Hlasování: Pro: 14 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman,
Plechatý, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo města bere na vědomí činnost rady za období od 21. zasedání zastupitelstva města
12
Hlasování: Pro: 14 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman,
Plechatý, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. ZM bere na vědomí stav finančních prostředků na účtech města ke dni 22.10.2013
Hlasování: Pro: 14 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman,
Plechatý, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru zastupitelstva města
Hlasování: Pro: 14 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman,
Plechatý, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o hospodaření města Miroslavi za 1. pololetí
roku 2013
Hlasování: Pro: 14 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman,
Plechatý, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Zastupitelstvo města bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Miroslavsko za rok 2012
Hlasování: Pro: 14 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman,
Plechatý, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík
Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Zastupitelstvo města vrací pravomoc ve věci rozhodování o výši sazeb nájemného
z nebytových prostor pronajímaných městem Miroslav zpět na radu města
Hlasování: Pro: 10 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman,
Plechatý,
Proti: 0
Zdržel se: 4 - Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík
8.1 Zastupitelstvo města revokuje své usnesení uvedené pod bodem 7.9 z 21. zasedání zastupitelstva města konaného dne 12.8.2013 a schvaluje prodej pozemku parc.č. 5919, o výměře 3574
m2, orná půda, a části pozemku parc.č. 5920/1, o výměře 827 m2, orná půda, oba v k.ú. Miroslav a pozemků parc.č. 3024, o výměře 96 m2, orná půda a parc.č. 3025, o výměře 152 m2,
orná půda, oba v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi paní JUDr. E. Ch., bytem Lísky xxx, Brno a panu
Ing. A. H. CSc., bytem Ve Vilkách xxx, Brno, za kompenzační cenu dohodou 6,-Kč/m2.
Náklady spojené s vkladem vlastnických práv do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající.
Hlasování: Pro: 10 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman,
Plechatý
Proti: 1 - Bednařík
Zdržel se: 3 - Kopečková, Janíčková, Juračka
8.2 Zastupitelstvo města ruší své usnesení uvedené pod bodem 7.1 z 21. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 12.8.2013 ve věci prodeje pozemku parc.č. 2352 v k.ú. Miroslav
Hlasování: Pro: 14 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman,
Plechatý, Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík
13
Proti: 0
Zdržel se: 0
8.3 Zastupitelstvo města neschvaluje směnu pozemku parc.č. 6035, v k.ú. Miroslav, ve vlastnictví
města Miroslavi za pozemky parc.č. 1752, 6032 a 6033, v k.ú Miroslav, ve vlastnictví manželů
P. a L. J., oba bytem nám. Svobody xx, Miroslav
Hlasování: Pro: 10 – Ambrož, Hrubý, Barták, Pivoda, Žák, Máca, Salát, Volf, Forman,
Plechatý,
Proti: 0
Zdržel se: 4 - Kopečková, Janíčková, Juračka, Bednařík
Poznámka: Zkratky jmen fyzických osob jsou uvedeny z důvodu ochrany osobních údajů.
Usnesení ZM a RM byla zveřejněna v listinné i elektronické podobě na úřední desce a jsou zveřejněna na webových stránkách města.
Informace
Výměna oken na radnici
V roce 2014 oslaví budova radnice 100 let. V letošním roce jsme započali s postupnou rekonstrukcí – I. etapou výměny oken. Stávající okna byla nahrazena novými bílými dřevěnými eurookny, která navrhl Ing. arch. Jaroslav Poláček. Práce realizovala znojemská firma Generia s.r.o.,
která vyhrála veřejnou zakázku na tuto akci vyhlášenou na jaře letošního roku. Stavební činnost
si vyžádala týdenní uzavření městského úřadu. Děkujeme občanům za mimořádnou vstřícnost
a pochopení. Výměna oken do ulice Radniční a do vnitrobloku je naplánována na léto příštího roku.
Pracovníci MěÚ Miroslav
Užitečné rady a informace na téma vodoměry versus odepisování
a vyúčtovávání vody, jímky, septiky, vypouštění odpadních vod
do kanalizace města a placení stočného
Vodoměry, odepisování a vyúčtovávání
Provedení správného odečtu vodoměru je podmíněno jeho zpřístupněním a stavem, v jakém se
vodoměr nachází. Povinností každého odběratele je udržovat vodoměrnou šachtu v náležitém stavu. Dle normy ČSN 75 5411 nejmenší doporučený rozměr šachty je 0,90 m a nejmenší výška 1,50
m. Vstupní otvor šachty musí mít světlost nejméně 0,60 m, krytý poklopem o stejném rozměru.
Žebřík ani stupadla nesmí zasahovat do světlosti vstupního otvoru. Ke vstupu do šachty musí být
trvale zajištěn volný přístup. Délka vodoměrné šachty se navrhuje dle velikosti vodoměrné sestavy
a s volným prostorem o šíři 20 cm na každé její straně z hlediska montáže. Vodoměrná šachta se
umísťuje tak, aby k ní byl vždy volný přístup, vodoměrná sestava v podzemním podlaží se umísťuje nejdále 2,0 m od obvodového zdiva a nejvíce 1,2 m nad podlahou a nejméně 0,20 m od bočního
zdiva, v nepodsklepených budovách pod podlahou, ve skříňce ve výklenku zdi, např. na chodbě
nebo v průchodu, v každém případě musí být zabezpečena proti mrazu. Do vodoměrné šachty smí
být umístěno pouze vodovodní potrubí armatury a vodoměr.
Největší zjištěné závady při zapisování stavů vodoměrů jsou například zatopená šachta vodou,
14
zasypaný vodoměr hlínou, několik hadů přezimujících ve vodovodní šachtě, nad šachtou několika
set kilový květináč nebo skříň. Odběratel rovněž zodpovídá za to, že nedojde k poškození vodoměru včetně jeho plombování.
SMM Miroslavi, p.o. jako provozovatel vodovodu a kanalizace provádí fakturaci vodného/
stočného čtvrtletně a to tak, že účtuje jednotlivým odběratelům průměrné množství odebrané vody
dle odečtu z vodoměru z předchozího kalendářního roku. V měsíci lednu následujícího roku provede odečet dle skutečného stavu na vodoměru a v případě rozdílu se provede doúčtování nebo
vrácení přeplatku ve vyúčtování posledního čtvrtletí.
Jímky, septiky, vypouštění odpadních vod do kanalizace města a placení stočného
Nejdříve něco k jednotlivým pojmům:
Jímka - nepropustná nádrž na odpadní vodu, buduje se většinou tam, kde není možnost napojení na kanalizaci, pravidelně se vyváží na čistírnu odpadních vod, nikam jinam (větrolam za městem,
pole apod.) nelze. Množství odpadní vody vyvezené na čistírnu odpadních vod zhruba odpovídá
odebranému množství pitné vody odečtené na vodoměru.
Septik - opět nepropustná nádrž, kde se nachází několik přepážek, které zajišťují tzv. předčištění, odpadní voda odtéká přepadem do kanalizace, sedimenty se vyváží na čistírnu odpadních vod.
Tam, kde je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, septik nesmí být, kanalizační přípojka
musí být napojena přímo na kanalizaci města.
Placení stočného - placení stočného se vypočítává ze spotřebovaného množství dodané pitné vody. V případech, kdy odběratel dodávanou pitnou vodu spotřebovává pouze zčásti a ostatní
domácnost zásobuje z vlastního zdroje vody, nebo vůbec neodebírá pitnou vodu, vypočítává se
množství pro stočné dle směrných čísel spotřeby pro byt nebo dům s teplou vodou na kohoutku
v množství 35 m3 na obyvatele a rok.
V této souvislosti vyzýváme všechny, kteří mají jímku, aby si uschovávali doklady od vyvážení,
ty, co mají dosud septik s přepadem do kanalizace, aby si nechali udělat přepojení a septik již nepoužívali na odpadní vodu, ty, co vypouštějí odpadní vody do kanalizace města a neplatí stočné nebo platí
stočné zčásti (spotřebovávají dodávanou pitnou vodu a pro domácnost rovněž využívají vlastní zdroj
vody), aby se dostavili na SMM Miroslavi, p.o. k uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod.
Jako vodohospodář SMM Miroslavi, p.o. reviduji všechny naše odběratele vody a ty, kteří odvádějí odpadní vody do kanalizace, stav vodovodních a kanalizačních přípojek. Každý, kdo vypouští odpadní vody do kanalizace, má povinnost mít řádně uzavřenou smlouvu se SMM Miroslavi,
p.o., provozovatelem vodovodu a kanalizace města Miroslav a platit stočné.
Případné rady v souvislosti s přepojením septiku, jeho dalším případným využitím a další informace v souvislosti s tímto článkem vám rád poskytnu. Závěrem se ještě musím zmínit o stavu
septiků celkově. Většina jich je nevyhovujících, propouští odpadní vody do svého okolí, kde podmáčí přilehlé sklepy, vlastní nemovitosti, nemovitosti sousedů a v té nejhorší variantě se z propouštějícího septiku dostávají odpadní vody do studní v přilehlém okolí a do podzemních vod.
Víte, v jakém stavu je vaše vodovodní a kanalizační přípojka, jaká je zrovna vaše šachta na
vodoměr a jak a kam vám odtékají odpadní vody z vašeho bytu či domu a zda máte s provozovatelem vodovodu a kanalizace SMM Miroslavi, p.o. řádně uzavřenou smlouvu? Je nejvyšší čas si toto
všechno zkontrolovat a dát do náležitého pořádku.
Kontakt na mne je na pevnou linku 515 333 402, mobil 724 168 182
e-mail: [email protected]
Ostatní užitečné informace můžete získat na našich webových stránkách: www.smm-miroslav.cz
Předem vám děkuji za vaši ochotu a dobrou spolupráci.
Bc. Jiří Makovský
Vodohospodář SMM Miroslavi, p.o.
15
Kariérní poradenství
Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům Jihomoravského kraje bezplatně se poradit o svém životě a profesním směřování - přesně takovou službu nabízí JMK svým občanům
v brněnském Centru vzdělávání všem. Jak takové kariérní poradenství vypadá a k čemu je
dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové.
1. Co kariérní poradenství je a komu je určeno?
Kariérní poradenství je určeno všem. Nechápeme kariéru jenom ve smyslu „ten ale udělal kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život a snahu každého z nás o dobré uplatnění, díky kterému
něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk spíše ve vleku událostí, necítíme se
šťastni, práce nás nebaví nebo chceme změnu. V takovém případě je potřeba se zastavit a zmapovat
si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou pomoci naši školení konzultanti. Na rovinu
- poradit si sám nebo mít k ruce odbornou pomoc je pořádný rozdíl...
2. Proč bych ho měl potřebovat zrovna já?
Radit se k nám chodí lidé různých oborů – od maminek po mateřské dovolené, přes řemeslníky
až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam posunout, může mít zkrátka každý. Lidé k nám
chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky – když nemohou dlouho najít práci, když neví, zda
práci změnit nebo raději zůstat. Stává se, že potřebují jenom poradit, jak být lepší u pohovorů, nebo
zvednout sebevědomí..
3. Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat a domluvit si termín. Na první schůzce vlastně zmapujeme,
čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si stanovujeme jednotlivé
kroky, které se klient snaží s naší pomocí uskutečňovat – ať už během jednoho setkání, nebo dlouhodobého poradenství.
4. Dokážete lidem pomoci i s praktickou stránkou věci? Třeba hledáním zaměstnání?
Databázi volných pracovních míst u nás v Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplujeme
práci úřadu práce, i když s jednotlivými úřady spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu
sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby se mohl profesně
posunout. Můžeme samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo s praktickou přípravou na pohovor.
5. Co byste vzkázala lidem, kteří váhají, zda k vám do CVV přijít?
Není na co čekat! Za zkoušku nic nedáte, naše služby jsou zcela zdarma. Můžete u nás získat
jiný pohled na věc, mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě
a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale také ji uskutečnit.
Služby Centra vzdělávání všem (zdarma)
Centrum vzdělávání všem:
• Kariérní poradenství
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
www.vzdelavanivsem.cz
• Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU
Telefon: 547 215 588
Email: [email protected]
Skupina ČEZ podporuje Advent v Miroslavi
Za podpory Skupiny ČEZ budou realizovány v letošním roce tyto akce:
Pondělí 25. listopadu – 17.30 hodin, náměstí Svobody
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventního věnce
Sobota 7. prosince – 17.00 hodin, kostel sv. Petra a Pavla
Zpívání operní pěvkyně Táni Janošové
16
Sobota 21. prosince – 9.00 hodin, kulturní dům
Vánoční strom řemesel
Děkujeme Skupině ČEZ za podporu a těšíme se na další spolupráci v roce 2014.
Roman Volf, místostarosta
Aktuálně
Z ptačí perspektivy
V pátek 27. září představil známý ornitolog a miroslavský rodák MVDr. Julius Klejdus odborné veřejnosti a známým novou publikaci pod názvem „Z ptačí
perspektivy“. Jde o knihu, ve které autor na stovkách
originálních fotografií dává nahlédnout do každodenního života našich ptáků. Záběry byly pořízeny na jižní a
jihovýchodní Moravě, ale některé fotky pocházejí také
z Doupovských hor nebo Nízkého a Hrubého Jeseníku.
Vernisáž zahájil autor videoprezentací, na jejíž výrobě se podílel také jeho bratr, profesor Bořivoj Klejdus.
Poté následoval slavnostní přípitek, pokřtění knihy a
autorova autogramiáda. O hosty slavnosti se po celý
podvečer vzorně staral personál restaurace Slávie. Kniha „Z ptačí perspektivy“ se může stát vhodným tipem
na hodnotný vánoční dárek především pro ty, kteří mají
upřímně rádi přírodu. Zájemci ji mohou získat v restauraci Slávie (tel. 777 067 262) nebo v MKIC Miroslav (tel. 515 333 538). V restauraci Slávie je do konce
letošního roku umístěna výstava vybraných fotografií
z této publikace.
Roman Volf, místostarosta
Foto: J. Klejdus
Oprava památníku obětem 1. světové války
Památník obětem 1. světové války občanů města se nachází na veřejném prostranství u kostela
sv. Petra a Pavla, které bylo v roce 2011 revitalizováno. Celé území bylo odkanalizováno, odstraněny neperspektivní dřeviny, zřízeny mlatové cesty, založeny trávníky, vysázeny nové dřeviny,
instalováno veřejné osvětlení a mobiliář, atd. V roce 2010 prošla kompletní rekonstrukcí barokní
socha sv. Jana Nepomuckého.
Nyní jsme se pustili do oprav památníku obětem 1. světové války z projektu, ve kterém jsme
získali finanční dotaci z Ministerstva obrany České republiky. Památka obětí válečných konfliktů
je uctívána v předvečer výročí ukončení II. světové války, u příležitosti „Dne válečných veteránů“
a také při konání tradičních krojovaných hodů. Každoročně je také 8. května sloužena v kostele sv.
Petra a Pavla za oběti všech válek mše svatá.
Dle dochovaných pramenů bylo zjištěno, že v 1. světové válce padlo 118 miroslavských mužů
17
(92 katolíků, 14 židů a 12 evangelíků). V italských legiích sloužil Jan Branč, František Krejčí, Josef
Lebeda a František Tomášek, ve francouzských František Štejdíř a v ruských Julius Kramert. Na
památníku je umístěna mramorová deska se jmény padlých miroslavských občanů.
Technický stav památníku byl nedobrý. Od roku 1922, kdy byl postaven, byla jeho údržba
minimální. Povětrnostní vlivy, blízká nevhodná zeleň (odstraněna při revitalizaci v roce 2011) a také
vandalové vykonali své. Povrch památky, která
představuje dvojici vojáků, oděných v tehdejších
uniformách, z nichž jeden raněný klečí a druhý se
mu snaží pomoci, byl porostlý mechy a lišejníky,
které narušovaly jeho strukturu, čímž docházelo zejména v zimních měsících k vnikání vody či sněhu.
Následným zmrznutím se proces devastace urychlil.
Deska se jmény padlých miroslavských občanů je
popraskaná a písmena jsou neodborně vymalovaná.
Na podstavci je zřejmé vzlínání vlhkosti. Kamenný
povrch je napaden celkovou erozí materiálu. Povrch
modelace se odlupuje od jádra. Sochám vojáků chybí části obličeje, konečky prstů atd. Koncepce
restaurování je chápána jako komplexní oprava památníku. Povrch kamene bude dokonale očištěn
nejen mechanicky ručně, ale také jemným mikrotryskáním granulátem. Silně zvětralá místa budou
prekonsolidována. Chybějící části na sochařské kompozici a architektuře budou doplněny umělým kamenem, jehož struktura a barevnost budou odpovídat okolnímu originálu. Silnější vrstvy
budou armovány nerezovými dráty. Praskliny budou vyplněny pomocí injektáže. Po dokončení
bude povrch objektu lokálně sjednocen tak, aby jako celek působil přírodním kamenným dojmem.
Mramorové desky budou ošetřeny, přeleštěny a písmo znovu zvýrazněno. Na závěr bude provedena
celková biosanace a hydrofobizace objektu. Restaurátorské práce provádí akademický sochař Petr
Roztočil se svými spolupracovníky a budou ukončeny v letošním roce.
Roman Volf, místostarosta
Pozvánka
Občanské sdružení Stromy v krajině vás zve na dvě přednášky
„Vzdor a spolupráce s okupační mocí na Znojemsku v letech 1938-1945“
v pátek 22. listopadu 2013 v 18.00 hodin
o historii budou hovořit PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D. a PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.
„Stopa člověka v krajině“
v pátek 6. prosince 2013, začátek bude upřesněn na plakátech
o kladném i negativním působení člověka na přírodu pohovoří Mgr. Martin Škorpík
Přednášky se uskuteční v sálku MUDr. Anny Klejdusové na Brněnské ulici (bývalý statek).
Případnou změnu místa, popřípadě hodinu zahájení včas oznámíme na plakátech
i místním rozhlasem. Děkujeme za pochopení.
Vstupné je dobrovolné.
18
L. Biberlová
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V pondělí 25. listopadu 2013 se od 17.30 hodin uskuteční na náměstí Svobody
slavnostní rozsvícení vánočního stromu a adventního věnce.
V kulturním programu vystoupí žáci MŠ Husova, MŠ Sluníčko,
základní a základní umělecké školy.
Setkání dětí MŠ s Mikulášem
V neděli, dne 1. prosince 2013, proběhne v 15.00 hodin kulturním domě tradiční setkání dětí mateřských škol s Mikulášem. Na akci srdečně zvou město Miroslav, Dům dětí a mládeže Miroslav,
Římskokatolický farní úřad Miroslav a laskaví sponzoři.
Roman Volf
Zveme vás do evangelického kostela v Miroslavi,
Husova 44, na výstavu a do divadla:
VÝSTAVA OBRAZŮ
Krišan Petrescu
Malíř a výtvarník Petrescu se narodil v r. 1957 v Rumunsku a žije v Praze. Studoval staré
renesanční techniky temperových barev, jeho oblíbená témata jsou květiny a stromy. Vystavuje
samostatně i společně s dalšími umělci. Jeho díla jsou umístěna do sbírek významných osobností
(www.krisan.cz)
V miroslavském evangelickém kostele vystaví svá díla během listopadu,
zhlédnout je můžete během vernisáže a dále o nedělích 10. 11., 17. 11. a 24. 11. v 9.30,
nebo jindy po tel. dohodě (515 333 109)
VERNISÁŽ se uskuteční 3. listopadu 2013 v 16.00
v sálku Kruh vedle evangelického kostela na Husově ulici 44, vstupné dobrovolné
DIVADLO
Oskar a růžová paní
uvedou Jan Sklenář a Martina Eliášová
z Klicperova divadla v Hradci Králové
10. listopadu 2013 v 16.00 v evangelickém kostele, vstupné dobrovolné
Mimořádně silný příběh desetiletého chlapce Oskara, který tráví své dny v nemocnici,
a jeho pečovatelky babi Růži o životě a o všem, co v něm můžeme prožít. Neúnavný
rozumbrada má díky hře vymyšlené babi Růžou možnost prožít si celý dlouhý lidský život.
Od dětství přes pubertu, první lásku, starosti dospělých a druhou mízu, až po stáří.
A otázky, starosti i zážitky, se kterými se nechce svěřovat nechápavým dospělým, adresuje
ve svých dopisech Pánu Bohu. (Jan Sklenář, webové stránky českého herce)
Podle románu E.-E. Schmitta přeložil a upravil Ivan Balaďa, kostýmy M. Franková.
Partnerem akce je město Miroslav.
L. Ryšavá
19
Poezie
PODZIMNÍ PŘEMÍTÁNÍ
pokud se nezapletou
do drátů,
nebo nenahradí
pár listů na stromě.
Co však teprve plasty
pohozené člověkem
uprostřed přírody,
která si pak s nimi neporadí
tak, jako s těmi kaštany,
a budou pak tvořit společnost
ještě dalším generacím.
Generacím člověka,
který je sice dokázal stvořit,
ale poradit si s nimi
také nedovede,
nebo spíš nechce...
Zas tráva zapomíná růst
a kaštany
plachtění listů
ne a ne se naučit.
Stejně však skončí vše
na matičce zemi
a oč jsou listy
pomalejší v pádu,
o to jsou rychlejší
ve tlení a splynutí
s rodnou prstí.
Spěch kaštanů
při pádu přitom
pranic neznamená.
A ani listy
nezvládnou let
papírových draků,
kteří nakonec
skončí také na zemi,
Bohumil Bubeník
Soudnička
My nic, my muzikanti
„Ti dopadli, troubové!“, chechtal se kamarád kamarádovi. Tedy Zdeněk Vlastikovi i Jurovi.
Totiž oba si chtěli pomoci k penězům. Chyba však byla v tom, že ne prací. Dvojka kamarádů se
totiž odvolala proti verdiktu okresního soudu. No a dopadli pro ně bohužel hůře než v kole prvním
…
Jura byl v době spáchání všech skutků ještě ve věku mladistvém, no a co vlastně udělali? V rozpětí asi tří měsíců ve městě, jímž protéká velká řeka, docela obyčejně a bez zábran kradli. Krádeže
zahájili v areálu nemocnice, kde se přes rozbité dveře dostali do novinového stánku. Pak už v jejich
rukách musela uvíznout finanční hotovost i kartony cigaret a po vypáčení další skříňky i další pro
ně velmi důležitý alkohol. Za pár dnů pokračovali a vnikli přes kůlnu a balkon domu do obýváku,
kde se doslova vyřádili. Videopřehrávač, videokamera i s kazetami na přes dvacet tisíc škody a stále
měli málo.
Když hledali další lup, připletl se jim do cesty pozdější svědek, kterého bezdůvodně napadli a
zmlátili. Přesto ten den již nekradli. Ale další lumpárna na sebe nedala dlouho čekat. „Připletli“ se
na večírek školy, kde je nechtěli, a tak zase bezdůvodně napadli dalšího následného svědka. Roztržené obočí se dokonce muselo šít u lékaře.
Asi po měsíci hodinu po půlnoci vnikli do zaparkovaného auta a pochopitelně, že s ním odjeli.
Jen díky tomu, že jim došel benzín, zůstalo celé! A pak zase v noci pro změnu vykopli dveře u
20
nádraží, sebrali příruční pokladničku i s penězi a dalšími doklady. Takže zase pěkná školička!
„Samosoudce měl blbé dotazy!“, děl druhý světák Vlastik. “My nic, my jsme se tam vždycky
někde jen připletli, my jsme byli napadeni a tak!“ Něco přiznal, něco ne, avšak spolupachatel ho
z neznalosti praxe začínajícího kriminálníka v pohodě usvědčil. No a světák již byl soudu znám,
takže mu přitížil i dřívější dosud neodpykaný trest, který mu soud asi před rokem uložil. Měl si
škody odpracovat na obecně prospěšných pracích, tehdy dostal 300 hodin…
Tušil, že mu to tentokráte tak neprojde, ale prošlo. Hodin nakoupil víc, ale zase spolu a nerozdílně se oba proti vysokému počtu hodin odvolali. Nemají ručičky na práci a museli by tam chodit
přesně včas. „ Na to nejsme“, děli jednohlasně! A to byla ta chyba! A tu začaly pošklebky Zdenka.
Krajský soud si „vyhrál“ s danou kauzou, jak se patří. Zjistil právní nedostatky v rozsudku
okresního soudu a bylo to. Změnil zejména trest, a to směrem k vyššímu trestu.
Soudní výrok zněl na paragrafy o krádeži, o porušování domovní svobody, bylo zde i ublížení na
zdraví, výtržnictví a i neoprávněné užívání cizí věci.
Tentokráte si od soudu neodnesli nic, co by mohli ukrást, ale Jura odešel s nepodmíněným trestem
8 měsíců do věznice pro mladistvé a jeho kumpán Vlastik chytil celých šest měsíců „na tvrdo“
rovněž do vězení.
Tím skončila série lumpáren i jejich pouť po a kolem města s velkou řekou.
A kamarád Zdeněk se právem chechtá dál, protože i jeho lákali, aby s nimi šel ukrást to video
z obýváku!
J. Kux
Humor
Proč bychom se nezasmáli
aneb: „kdo se směje naposled, ten má dlouhé vedení“
Matka telefonuje do školy učitelce svého syna: „Prosím vás, nedávejte dětem úlohy z matematiky,
ve kterých stojí láhev piva 1,80 Kč. Manžel nemohl celou noc usnout.
Rozčilená manželka říká manželovi: „Ty seš takovej blbec, že kdyby se pořádalo mistrovství
světa blbců, tak bys byl druhej.“ „Proč druhej?“ „Protože seš tak blbej, že bys to ani nevyhrál...“
Nasedne opilec do taxíku a povídá: „Domů!“ „Nemohl byste to trochu upřesnit?“
„Jo... do obýváku...“
Kontrolovaný motorista k policajtovi: „Měli byste si to líp zorganizovat! Jeden policajt mi včera
sebere řidičák a druhý ho po mně dneska chce...!!!“
Potkají se dva známí: „Ahoj, jak žiješ?“ „Dobře, nemůžu si stěžovat. Mám skvělou práci.
Představ si, mám pod sebou přes 500 lidí!“ „Hmm, to ti teda závidím. A co vlastně děláš?“
„Sekám trávu na hřbitově.“
Paní jede taxíkem a u cíle zjistí, že nemá na zaplacení.
Řidič vztekle zabouchne dveře, přidá plyn a odveze ji k lesu. Tam rozprostře plachtu a ženská začne
hořekovat: „Ježíši, co chcete dělat!? Já mám doma tři děti!“
A taxíkář na to: „... a já mám doma čtyřicet králíků, tak nekecej a trhej! Ale jenom jetel!!!“
21
Turista: „Bačo, kde se tady pálí slivovice?“ „Vidíte na konci vesnice ten kostel?“ „Ano!“
„Tak mimo něj - všude!!!“
Paní Vondráčková přijde k doktorovi a celá nešťastná mu líčí: „Pane doktore, můj manžel mluví
každou noc ze spaní a já kvůli tomu ani oka nezamhouřím! Co s ním mám dělat?“
„Milá paní, dejte mu příležitost, aby mohl něco říct taky ve dne.“
Přijde mladá a velmi sexy slečínka k doktorovi a povídá: „Pane doktore, já jak si dám skleničku,
tak mám hned chuť padnout nějakému chlapovi do náruče. Co mám dělat?“
Doktor vytáhne ze skříně láhev vodky a povídá: „Nalejte si...“
Přijde matka s dcerou k lékaři: Doktor vyzve mladou dámu: „Tak se svlékněte, slečno.“
„Ale pane doktore, na vyšetření jsem přišla já,“ ozve se matka. „Aha. Tak vyplázněte jazyk.“
„Slečno, kdykoliv se na mě usmějete, mám chuť vás pozvat k sobě.“ „Vy jste nějaký proutník!“
„Kdepak, zubař!“
Přijde podřízený k šéfovi: „Šéfe, chtěl bych přidat!“ Šéf překvapeně vzhlédne a poplácá jej po
zádech: „Tak přidej!“
„Miluji tě tak, že bych napsal tvé jméno na svůj dům.“ „Jestli mně opravdu miluješ, tak napiš svůj
dům na moje jméno.“
Bohumil Bubeník
Z kultury
Akce v Miroslavi
ST - 23. října
25. - 26. října
NE - 10. listopadu
SO - 16. listopadu
PO - 25. listopadu
PÁ - 29. listopadu
NE - 1. prosince
ČT - 5. prosince
SO - 7. prosince
SO - 7. prosince
11. - 13. prosince
Oslava výročí vzniku I. republiky, lampiónový průvod, ohňostroj. Začátek
u základní školy v 18.30 hodin.
Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR.
Divadelní adaptace románu E.-E. Schmitta „Oskar a růžová paní“, hrají
J. Sklenář a M. Eliášová z Klicperova divadla v evangelickém kostele
od 16 hod.
Gulášovka 17. ročník, začátek v 19 hodin v kulturním domě. Ochutnávka
gulášů, degustace mladých vín, módní přehlídka, taneční zábava a další atrakce. Pořádá Sdružení přátel dobré zábavy a město Miroslav.
Slavnostní zahájení Adventu rozsvícením vánočního stromu a věnce na náměstí v Miroslavi. Začátek v 17.30 hod.
Vánoční koncert Petra Bende a jeho hostů (Roman Dragoun, dětský sbor)
v KD Miroslav v 19 hod.
Setkání dětí z MŠ s Mikulášem v kulturním domě, zač. v 15 hod.
Mikulášské setkání se seniory a zábava v Restauraci Slávie v 15 hod.
„Miroslavské zpívání“ v katolickém kostele ( Táňa Janošová – mezzosoprán,
Martin Jakubíček – varhany). Začátek v 17 hodin.
Poslední leč. Pořádá MS Hubertus v KD. Začátek ve 20 hodin.
Koncerty základní umělecké školy v kulturním domě (vystoupení pro veřejnost je ve čtvrtek 12.12. v 17 hodin).
22
ČT - 12. prosince Předvánoční setkání v DPS Miroslav v 15.30 hodin.
PÁ - NE, 13. až 15. prosince - Turnaj ve hře MAGIC: THE GATHERING v Kulturním domě
Miroslav. Info na: mtg.miroslav.biz
ÚT - 17. prosince Besídka ZUŠ Miroslav v kinosále na radnici.
ST - 18. prosince Vánoční turnaj ve vybíjené v tělocvičně ZŠ a v sokolovně.
ČT - 19. prosince Vánoční turnaj ve stolním tenisu v tělocvičně ZŠ a v sokolovně.
SO - 21. prosince Vánoční trh na náměstí.
SO - 21. prosince „Vánoční strom řemesel“ pořádají DDM, město Miroslav, MKIC a OS Marek. Součástí programu bude i vystoupení JUDr. Ivo Jahelky, připraveno je i
bohaté občerstvení.
SO - 21. prosince „Zvonky Dobré zprávy“. Vánoční koncert (zvonkohra) pod vedením Viery
Jelinek v evangelickém kostele, začátek v 16 hodin.
NE - 22. prosince Rockový koncert skupin z DDM v kulturním domě. Zač. v 16.30 h.
ST - 25. prosince Vánoční maškarní „besídka“ v kulturním domě pro všechny lidi od 15 do 99
let. Začátek v 19 hodin.
ÚT - 31. prosince Silvestrovský večer v místních barech a restauracích od 20 hod.
ST - 1. ledna
Přípitek před kulturním domem na „Zdar nového roku“ v 0.20 hod.
V 0.30 hod - Novoroční ohňostroj u KD pořádá MKIC a město Miroslav.
Michal Klejdus
Miroslavští zpěváci
V pátek 27. září se uskutečnil na ZŠ Vémyslice 15. ročník pěvecké soutěže Vémyslická lyra.
Soutěž byla rozdělěna do čtyř pěveckých kategorií : 1.-3.tř., 4.-6.tř., 7.-9.tř. a střední školy. Školy
ze znojemského regionu reprezentovalo celkem 50 zpěváků. V porotě zasedal i známý zpěvák Petr
Bende, který po soutěžním klání zazpíval tři písně ze svého repertoáru.
Naši školu reprezentovala v kategorii 4.-6.tř. Terezie Suchanová s písní Měsíce a Adéla Jakubová, která obsadila v této kategorii 1. místo . Zazpívala píseň Kouzlo bílejch čar a výborně obstála
v nejsilněji obsazené kategorii. V kategorii 7.-9.tř. obsadila pěkné čtvrté místo Klára Stixová s písní
Amor Magor.
L. Schlesingerová
Krojované hody v Kašenci
Ve dnech 17.
a 18. srpna žila
místní část Kašenec tradičními hody.
V sobotu ráno předal
starosta chase hodové právo a slavnost
mohla začít. Krojovaná mládež prošla
Kašencem a zvala na
hody. Zaplněný „plac“ kolem tanečního parketu při večerní zábavě byl velkou odměnou pořadatelům. Nedělní program byl zahájen slavnostní hodovou mší u zvoničky, kterou tradičně sloužil Mgr.
Pavel Merta. Poté následovalo krojované zavádění pod májí a opět taneční zábava. Poděkování pa23
tří chase za přípravu akce a příkladné chování. Hody v Kašenci ukázaly, že i v malé obci je možné
uskutečnit krásnou kulturní akci. Chasa obdržela záznam na DVD.
Miroslavské hody
Druhý víkend v září proběhly za překrásného
počasí v Miroslavi krojované hody. Akci společně
pořádaly město Miroslav, krojovaná chasa a římskokatolický farní úřad. Úvodem akce byla páteční
zábava se skupinou Roman a Jarda Band. V sobotu
ráno předal starosta mládeži hodové právo a po slavnostním přípitku následovalo vyhrávání po městě a
zvaní na hody. Odpoledne jsme zhlédli krojované
zavádění pod májí. Sobotní program zakončila taneční zábava. Nedělní oslavy byly zahájeny průvodem krojované chasy do kostela. Hodovou mši
sloužil Mons. Dr. Karel Simandl z berlínské nunciatury. Ke slavnostní atmosféře přispělo vystoupení chrámového sboru a krásná výzdoba chrámu,
kterou vytvořily obětavé ženy z darů jednotlivců a
zemědělských podniků. Po modlitbě za všechny
zemřelé spoluobčany u hlavního kříže na hřbitově
zazněla státní hymna a chasa položila květiny na
hroby svých kamarádů. Poté opět následovalo zvaní
na hody. Od 16.00 hodin pokračovaly hody krojovaným zaváděním u kulturního domu a v 17.00 hodin
patřil parket ženáčům. Upřímné poděkování patří krojované chase za vzorné vystupování, p. Karin
Pokorné za obětavost při přípravě, pracovníkům SMM Miroslavi za přípravu akce, dechové hudbě
VACENOVJÁCI za krásná vystoupení a vám, milí hosté, za účast. Průběh hodů je zdokumentován
na DVD, které na památku obdrží členové chasy.
Roman Volf a Michal Klejdus
Foto: M. Klejdus
Malý festival loutky
V neděli 1. září sehrálo Divadlo Tomáše Machka v kulturním domě pohádku
„O Smolíčkovi“. Pan Machek předvedl
mimořádný herecký výkon, který publikum ocenilo dlouhým potleskem.
Akce byla pořádána ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem Moravský Krumlov za laskavé podpory Skupiny
ČEZ, kterým patří naše upřímné poděkování. Divadelní představení navštívilo šedesát spokojených diváků a bylo velmi
milým zakončením letních prázdnin.
24
Roman Volf, Foto: Václav Volf
Městská knihovna
V letošním roce proběhl Týden knihoven od 30.9. do 6.10. s mottem „ S námi vždy all inklusive!“. V knihovně se konaly exkurse spojené s prohlídkou a orientací v knihovně, barevné rozlišení
knih pro děti do 10 let. Vyráběli jsme knižní záložky. Probíhala čtenářská amnestie-čtenáři mohou
vrátit dokumenty bez sankčních poplatků.
Miroslavský rodák pan Julius Klejdus napsal novou knihu Z ptačí perspektivy a jeden kus věnoval i naší knihovně, za což mu mnohokrát děkuji. Kniha byla zapsaná do fondu knihovny a čtenáři
si ji mohou vypůjčit.
Nové knihy:
Adrian: Polibek půlnoci
Allbeury: Stín pochybnosti
Altman: Hra špionů
Bauer: Smrt na jazyku
Brandejsová: Hra očí
Cabot: Zamilovaná princezna
Cartland: Netušená láska
Clement: Inkvizitor
Cook: Horečka
Denker: Léčitelé
Atmosféra Vánoc
Úspěšný zahradníkův rok
Babica: Babicovy dobroty
Bastian: Voda v zahradě
Císařovský: Plemena psů
Fröling: Bydlení feng-šuej
Göllner: Rybaření pro začátečníky
Hummelhuber: Předzahrádky
Purviance: Grilujeme s Weberem
Wolf: Jak pěstovat pokojové rostliny
Cooper: Poklad na stromě
Flanagan: Bratrstvo
Gosciny: Asterix
Morris: Proti proudu
Rennison: On mi to sežral
Whitton: Anna Česká
Peroutková: Anička a Velikonoce
Sparks: Bezpečný přístav
Vaňková: Domeček na Vesuvu
Erskinová: Dům ozvěn
Brown: Interno
Lindgrenová: Kajsa nebojsa
Váňová: Když ptáčka lapají
Černá: Královské námluvy
Nesbo: Netopýr
Fieldingová: Potok stínů
Vondruška: Přemyslovská epopej IV.
Austenová: Pýcha a přemlouvání
Keleová: Srdce v temnotách
Hapka: Ztraceni
Hofman: Cesta černého zlata
Jirotka: Muž se psem
Jones: Seance
Klundert: Time out
Kožík: Blázny živí bůh
Krentz: Důvěřuj mi
Roberts: Poslední přípitek
Rollins: Písečná bouře
Sheldon: Řekni mi svůj sen
Stagg: Hostinec
Miluše Hrbová
Povídka
Po větru
„Po větru“, vydal Harsubaal rozkaz. „Zvýšit rychlost“. Kormidelník se plnou silou zapřel do
rukojeti vesla a velká biréma se začala natáčet po vlnách. Paličky v podpalubí zavířily, dunění se
zrychlilo. Na palubu uniklo několik stenů, výkřiků reptání a několikeré prásknutí biče, než námořníci zavřeli poklop. Ale pak už se dvě řady vesel přizpůsobily novému taktu, plácání vln o boky
přestalo, vítr nafouknul plachtu s trojitým okem Ešmůnovým a loď letěla plnou rychlostí po hladi25
ně. Ostatní čtyři lodě, které pluly v řadě už postřehly změnu, ozval se ostrý zvuk mosazných trubek
a i ony zvýšily rychlost. Vodní tříšť z rozříznutých vln se začala zvedat a rozstřikovat před přídí.
Nad čelním trámcem se rozechvělo zkrvavené tělo. Už třetí den visel Alkmaión připoutaný na přídi
stažený z kůže. Kdykoli se loď natočila proti větru nebo zrychlila, slaná voda stříkala na odhalené
maso a pálila v ranách. Tři dny se Alkmaión trápil, nemohl ani upadnout do mdlob, neboť mu uřízli
i oční víčka. Teď už byl pomalu konec. Jeho hruď ještě naposled natáhla vzduch, hlava se naposled
zvedla a pak přepadla dopředu. Kulaté oční bulvy zakoulely a zapadly. Takto trestají Féničané
piráty…
Je rok 460 před naším letopočtem. Války mezi Řeckem a Persií skončily. Bitva u Thermopyl
je už delší dobu jenom námětem v písních, Sparťané ovládají pevninský Peloponésos a z Athén se
stává námořní velmoc. Každý rok vypravuje nejkrásnější Helénské město na moře osmdesát válečných triér na osmiměsíční placenou službu. Jsou jen tři města, která ještě mohou soupeřit s Athénami v loďařství. Řecký Efezos, rhodský Lindos a fénický Sór, který se později bude jmenovat Tyros.
Řekové vypravují své lodě stále dál. Zakládají nové kolonie, nová města, která se velmi rychle
stávají mocnou silou a středisky obchodu. Řečtí obchodníci, umělci, keramikové, sochaři, architekti, malíři, ti všichni nacházejí všude otevřené dveře. Jsou nejlepšími na světě.
Přesto je tento život jen krásnou kulisou a předehrou k velké tragédii válek Helénů s Helény. Ani
perská říše, otřesená ve své neporazitelnosti, nechce zůstat stranou. Velký satrapa Tisafernés už
dávno podporuje fénické mořeplavce, aby napadali řecké lodě i pobřeží.
A z kdysi počestných a šikovných obchodníků, kteří dali světu abecedu se samohláskami, kteří
založili veliké Kartágo a jako první propluli úžinou s Héraklovými sloupy a prozkoumávali Okeán, ti stejní se velmi brzy stali námořními lupiči. Žádná menší osada východního středozemí si už
nemůže být jistá.
Chytří féničtí kormidelníci, znalí hvězd a mořských proudů, dobře vědí, kudy uniknout řecké
flotile. Athénské triéry marně propátrávají obzory, marně pronásledují velké fénické koráby. Pouze
obchodní birémy nebo malé floty menších měst jsou napadány, potápěny, ničeny a jejich osádky
končí u fénických vesel nebo staženy z kůže na čelenech.
Harsubaal byl jedním z nejlepších fénických mořeplavců. Stejně jako ostatní, i on byl nemilosrdný,
rychlý, silný, ale navíc i hodně prohnaný a nesmírně chytrý. Jeho flotila pěti lodí byla už několik let
postrachem. Harsubaalova tvrdost vytvořila z jeho osádek skvěle se doplňující sílu, které dokázala
odolat jen opravdu velká flotila. I na regulérní námořní bitvu si Harsubaal troufal. Několikrát již
napadl mnohem větší flotilu, než měl on sám. I na Athéňany vyrážel. I když býval zahnán, stejně
téměř vždy potopil, nebo alespoň poškodil několik lodí.
Tentokrát se mu podařil hodně troufalý kousek. Nečekanou noční bitvou se zmocnil velitele rhodské námořní moci Alkmaióna a poté, co mu Řek odmítnul napsat dopis a požádat své příbuzné o
výkupné, prostě a jednoduše s ním naložil, jak byl zvyklý.
Níkiás stál mezi kormidly a ohlížel se za sebe. Elegantní dlouhá triéra se těžkopádně pohybovala, moře s ní cloumalo, a kdyby nebyla plně naložená, určitě by kormidelník měl co dělat, aby se
nepřevrátila. Z boku trčelo několik zpřelámaných vesel, ale žádné paže s nimi nepohybovaly. Vítr
se opíral do plachty s několika dírami a koráb si jen pomalu razil cestu hladinou.
„Konečně“, pomyslel si mladý kormidelník, „trojité oko Ešmůnovo, pět lodí, konečně nás Harsubaal našel. Teď jen, aby nám Poseidón požehnal a Hermés pomohl“. Na zadní palubu se vyšplhal další
mladý muž. „Podívej, Kimóne“, řekl mu Níkias, „našli nás a za chvíli je tady máme“.
Na Kimóna byl hrozný pohled. Chybělo mu jedno oko, tvář měl rozbrázděnou několika neuměle sešitými jizvami, ruka byla ukončena pahýlem předloktí a v druhé svíral berlu, aby udržel rovnováhu,
protože i jedna jeho noha končila nad kolenem. Vlasy mu slezly po jakési mokvavé vyrážce a holá
hlava pokrytá velkými rudými strupy vypadala jako shnilé fíky. Jako každý Řek, nosil Kimón jen
lehkou tuniku, a tak všechny jeho rány vystupovaly na odpoledním slunci obzvlášť jasně.
26
Ale Níkiovi odporné vzezření nijak nevadilo. Už dávno si na tento pohled zvykl a nikdy svému
příteli nezapomněl, že to byl on, kdo se vrhnul do vody plné krokodýlů u egyptského Menoferu,
aby Níkia zachránil. Sám pak zůstal zmrzačen. Nejspíše by byl odkázán na žebrotu v některém
z řeckých měst, ale Níkiás vzal těžce raněného druha na loď a odvezl jej na Rhodos do svého domu.
Níkiova šlechetnost přinesla další plody. Kimón byl velmi moudrý, a sotva překonal své zranění, pustil se pro svého nového pána do hospodaření. A netrvalo dlouho a Níkiás se stal jedním
z nejbohatších rhódských občanů.
Kimón uměl všechno. Vyznal se v obchodě, mořeplavbě, stavbě lodí, uměl ocenit hrnčířskou práci,
vyznal se v dolování, lití mincí, kovářství, hutnictví i filozofii. Pro Níkia našel vhodnou ženu a při
jeho svatbě uspořádal i svoji vlastní, na kterou si přivedl neuvěřitelně krásnou mladičkou dívku,
která se za něj provdala. Užili si spolu spousty pošklebků, ale Kimón si zřejmě vybrat uměl a byl
moudrý i v tomto případě, protože do roka se mu narodil syn.
Teď stáli spolu na palubě lodi, kde jinak nikdo nezůstal a čekali na fénické lodě.
„Blíž“, rozkázal Harsubaal. „Vydej ostatním kapitánům pokyny, ať se připraví k boji“. Před ním se
rýsovala nádherná kořist, rhodská válečná triéra. Už dávno postřehl, že s lodí něco není v pořádku.
Neviděl jediného veslaře, jen na zádi stáli dva muži a mávali na jeho lodě. To se mu ještě nestalo.
Pokud potkal válečnou loď, strhla se vždy velká vřava, často musel ustoupit nebo utéci, někdy se
mu podařilo cizí loď zapálit, ale teď tady stojí krásná, nepoškozená, nová triéra se sto sedmdesáti
vesly a zdá se, že posádku spálil Moloch. Jen ti dva stále mávali a tvářili se, že jsou nekonečně rádi,
že vidí další loď.
Harsubaalovi se celá věc nechtěla líbit. Bylo to až příliš jednoduché. Moře mu samo nabízí
novou vlajkovou loď pro svou flotilu. A ne jen tak nějakou birému se šedesáti vesly, ale silnou válečnou loď s bronzem okovaným klounem pod přídí, balistami a onagry na palubě. Ne, celá ta věc
byla nějak podivná.
„Pokud se na lodi něco hne, okamžitě jim střelte na palubu hořící koš“, přikázal Harsubaal svým
mužům u praku, „a dávejte pozor“.
Všech pět lodí pomalu obeplouvalo kolem triéry ve velkém kruhu, který se pomalu stahoval.
„Už mě to mávání a přívětivý úsměv přestává bavit“, zabrumlal Níkiás, „proč jsou tak nedůvěřiví,
to něco tuší?“ „Nic netuší“, odpověděl Kimón, „jen jsou hodně opatrní. Buď trpělivý, Níkie, a mávej dál“. „Ať se připraví lučištníci“, rozkázal Harsubaal, „postřílejte palubu a otvory pro vesla, ale
ať nikdo nezraní ty dva u kormidel“. Bubny zavířily, zavřeštěly trubky a z pěti lodí se snesla salva
šípů na triéru uprostřed. Pak zazněly trubky znovu, pět lodí se otočilo na veslech, klouny zamířily
na triéru uprostřed a všechny vypluly pomalu vpřed stále pokrývajíc palubu šípy.
Když se Níkiás dověděl o smrti svého otce Alkmaióna, myslel jen na pomstu. V prvním návalu
chtěl vyplout se všemi svými obchodními loděmi a chytit toho piráta Harsubaala a nechat ho v Lindoských dolech těžit hrnčířskou hlínu. Kimón mu to ale na poslední chvíli rozmluvil. Vzal svého
přítele do mužské ložnice a několik hodin k němu naléhavě a tiše mluvil. Měl už připravený plán.
Vzápětí pak Níkiás nechal postavit novou válečnou triéru u Fókióna, nejlepšího rhodského loďaře.
Kimón najal posádku, vyplatil všem dopředu plat, naložili loď vším potřebným na dlouhou plavbu
a vyrazili na moře. Tři měsíce pak o nich nikdo neslyšel.
„Děkuji ti, pane“, oddychoval muž před Harsubaalem, „už jsme si mysleli, že nám nikdo nepomůže. Neumíme řídit loď a báli jsme se, že když přijde bouře, půjdeme ke dnu“. Muž poklekl na
koleno a položil si Harsubaalovu ruku na čelo.
„Kdo jste a takto, že vás nacházíme tak daleko od pevniny na lodi, kde jinak nikdo není“? zeptal
se Harsubal ostře. Stále se mu něco nezdálo. Jeho lidé běhali po palubě i podpalubí, nahlíželi do
bednění, jizeb, dělali hodně hluku, ale nic nebylo překvapivé.
„Jsem Galipos a toto je Kimón, můj účetní“, řekl Níkiás, „jsem obchodníkem na Kypru“. „Takže
Řek“, zamračil se Harsubbal, a co děláte sami na nové válečné lodi?“ „Loď patří Níkiovi z Lindu“,
27
pokračoval Níkiás, „vydal se s ní na moře, protože hledá nějakého Harsubaala, fénického piráta,
který mu zabil otce“. Harsubaal se mu zadíval do očí, ale nic kromě bezelstné upřímnosti mladíka
neviděl.
„Já jsem mu dodal na loď padesát amfor vína a padesát sudů soleného masa“, pokračoval Níkiás,
„ale ten zlotřilec mi nezaplatil. Vydal jsem se proto se svým účetním za ním, abych své drachmy
vymohl, ale loď byla prázdná, byli tam jen tři strážní. Chtěli jsme na Níkia počkat, ale on se někde
zdržel až do noci a než přišel, strhla se bouře, loď se utrhla a pustila se na moře. Strážní skočili
ihned do vody, že přivedou pomoc, ale moře se houpalo natolik, že jsme pevninu brzy ztratili z dohledu. Teď nevíme, kam nás vítr žene a jediné, co z námořnického řemesla vím, je to, že loď musí
mířit kolmo na vlny, aby se nepřevrhla, a to děláme“.
Harsubaal se na mladého Řeka opět dlouze zadíval. Muž mluvil rozumně, ano, stávalo se často, že
se na vnějších rejdách malých přístavů utrhly lodě a nikdo je už nenašel. Přesto si ještě nebyl úplně
jistý.
„Jsem bohatým obchodníkem pane“, pokračoval Níkiás trochu ustrašeně., „dobře ti za svou záchranu zaplatím“.
„Na kolik se ceníš mladíčku“, otázal se Harsubaal a trochu se usmál. Oškube toho obchodníka
z Kypru, sedře z něj kůži. „Padesát drachem“, odpověděl Níkiás, „padesát drachem ti dám za svůj
život“. Harsubaal se usmál. „Dáš mi tisíc drachem mladíku“, zasyčel najednou prudce, „a za svého
účetního ještě pět set navrch“. „Tisíc pětset drachem“, vyděsil se Níkias, „to je celý můj majetek,
tolik nemohu dát“. Pirát si ho obešel dokola. „Dáš mladíku, dáš“, řekl tiše, „já jsem ten Harsubaal,
pán moří. Já jsem ten, kdo zajímá a trestá. A pokud nedáš, budeš se houpat tam vpředu nad čelenem
a sůl tě bude pálit na holém mase“.
Možná se mu to jen zdálo, ale Níkiás jako by zezelenal. „Odvez mě na Kypr pane“, navrhl, „a
já ti zaplatím“. Harsubaal se rozřehtal na celé kolo. Pokud měl ještě nějaké pochybnosti, nyní se
rozplynuly. „Hlupák jeden“, pomyslel si, ale nahlas řekl: „Ne, ne, kdepak mládenče, napíšeš dopis
pro svou rodinu, ať někdo z nich přiveze peníze na mnou určené místo“. Níkiás mlčel. Harsubaal
přivolal jednoho z mužů. Ten vytáhl dlouhý zakřivený nůž.
„Dobrá pane“, řekl rychle Níkiás, udělám, co chceš.
„Tak je to správné“, pochválil ho Féničan. A teď pojď, ukážeš mi mou novou loď. Malý záblesk
v oku Níkiás utajil. Přešli po hozeném můstku mezi loděmi. Na triéře stál Kimón v kruhu fénických
mužů a pro jejich pobavení musel poskakovat bez berly na zdravé noze.
„Co to je“? zeptal se Harsubaal a jeho podezření bylo zase zpátky. Ukazoval na příď k balistě. „To
je sud pane“, řekl Níkiás. Harsubaal mu vrazil pěstí, „to vidím, ale co je v tom sudu?“
„Nevím“
„Tak se podíváme“. Gestem poslal pirát dva muže, aby sud otevřeli. „Kamení pane“. „Kamení?“
Harsubaal chvíli přemýšlel. Nač stojí u balisty veliký sud, který je částečně naplněn kamením? „Asi
mají novou zbraň“, řekl jeden z mužů, „podívej pane, ta balista má košík a nedá se z ní mířit rovně,
střílí jen obloukem vzhůru“. „Zkuste to“, rozkázal Harsubaal.
Muži natáhli ramena praku, vyňali ze sudu několik kamenů velkých jako pěst a založili do košíku. Pak vystřelili. Kameny vylétly obloukem do velké výšky a po návratu zabubnovaly o palubu
sousední birémy. Jeden z pirátů dostal ránu do hlavy a zhroutil se bez hlesu do moře.
„Tak takhle se věci mají“, poznamenal Harsubaal. My ještě používáme šípy, abychom zasypávali
palubu, ale toto je lepší, to postavíme na všech našich lodích.
„Ty dva k veslům“, řekl ještě a odešel. Za chvíli už ze všech lodí přešlo několik mužů, usadili se
k veslům triéry, přišel i kormidelník a Harsubaal sám se procházel po dlouhé hladké palubě. Vydal
ještě několik rozkazů, loďstvo se seřadilo za triérou a vyrazili.
Níkiás nechal postavit skutečně dobrou loď. Byla štíhlá, rychlá a i když neměli dost veslařů,
pohybovali se nejrychleji z Harsubaalových lodí. Za chvíli už byla triéra daleko vpředu. Harsubaal
28
zatím sám obešel celou loď. Skutečně skvostný úlovek, pomyslel si, podpalubí je plné vína i masa.
Až na jeden sud a jednu amforu, z kterých se živil obchodník s účetním, bylo všechno netknuté
se zapečetěnými hrdly a zabedněnými sudy. Skvostný úlovek. Jediné, co ho mrzelo, že Řekové
nepoužívají na válečných lodích otroky, a tak neměl řetězy k připoutání nových veslařů. Ale tento
nedostatek bude velmi rychle napraven.
Pomalu se snášel večer. Lodě se přiblížily k sobě, námořníci je svázali dohromady a snesla
se noc. Harsubaal měl krásné sny. Zdálo se mu o nových vítězných taženích, námořních bitvách,
kořisti a bohatství. Ležel na visutém lůžku v kapitánské jizbě, houpal se v rytmu vln a přemýšlel.
Pak zaslechl křik. Chvíli mu nevěnoval pozornost, ale když neustával, vyběhl na palubu. To, co
viděl překonalo jeho nejčernější noční můry. Celá přední půlka lodi byla v jednom plameni. Oheň
se už rozšířil na ostatní lodě, námořníci přesekávali lana a snažili se lodě rozdělit, ale už bylo pozdě.
Hořela dokonce i hladina kolem, byl to nejstrašnější výmysl Hádova Tartaru.
Ještě několik hodin bojovali marně s ohněm, nezachránil se nikdo. Jen několik ohořelých trámců,
pár lan a cáry plachet se ještě houpaly na hladině. Žádný člun se nepodařilo spustit na vodu a obyvatelé moře se v celých hejnech hnali k místu požáru, aby si pochutnali na pečeném lidském mase.
Za svítání už bylo moře prázdné. Jen jeden veliký sud plaval opodál.
„Dobře jsi to vymyslel Kimóne“, řekl Níkiás a vyhlížel přes okraj sudu. „Už vidím na obzoru
plachtu, to jsou naši. Udělali jsme jim na moři pěkný maják“.
„Já jsem to dobře vymyslel, ty jsi to dobře provedl pane“, odpověděl mrzák. „Prosím tebe, rozbít
amfory a zapálit olej, k tomu nebylo nic zapotřebí“, odpověděl Níkiás, „kromě toho nás nikdo pořádně nehlídal, nikdo se nebál, že něco provedeme, když jsme tak daleko od pevniny, ale vezmi si
Kimóne, na jakých nitkách nad námi visel Damoklův meč. Kdyby se někdo podíval do zapečetěné
amfory, kdyby se někdo podíval do sudu, hned by poznali, že olej není víno a maso a my bychom
si vychutnávali pohled z přídě lodi“.
„A také, kdyby to kamení v sudu více prohledali, našli by naši zásobičku vody, jídla“, dodal
Kimón, „a nebo, kdyby nás nechali veslovat na jiné lodi, kdyby nás zabili tak jako tak.“
„Měl jsem strach, přiznal Níkias, „když ten pirát koukal do sudu. Byl to dobrý nápad s balistou.
Nejen že nepoznali, že kamení je jen skrýš a přítěž, aby sud dobře plaval dnem dolů, ale ještě jsi
Kimóne vymyslel novou zbraň pro boj na moři“.
Daniel
Příroda a zemědělství
Z našich zahrádek
Do našich domácností i do přírody nastoupil podzim. Babí léto se
zatím v letošním září skoro neobjevilo. Snad se ho dočkáme v říjnu.
Nás zahrádkáře potěšilo zářijových 53 mm srážek. Po červencovém
suchu a malém množství spadlé vody v srpnu se zásoba vody v půdě
doplnila. Jaké bude počasí ve zbytku podzimu a v zimě, nebudu předvídat. Vždyť se to nedaří ani věhlasným meteorologům. A zdá se, že
je pro ně stále obtížnější i týdenní předpověď, natož předpověď na
delší období. Nevěřím také předpovědi amatérů, kteří zjišťují tloušťku
slupek cibule nebo zásobu tuku divočáků či jiné zvěře.
Proto se domnívám, že je lepší hodnotit, jak jsme byli za pomoci
přírody úspěšní v letošním vegetačním období. Když sleduji v tisku a
29
televizi přehledy o úrodě na našich polích a zahradách, mám dojem, že neznají cestu na jižní Moravu. Podle nich je úroda většiny ovocných druhů letos podprůměrná, a proto prý rostou v obchodech
ceny třešní, meruněk i jiného ovoce. Stále více ovoce, pro které máme výhodné podmínky, dovážíme. V čem jsou příčiny tohoto stavu nechci hodnotit. Oni nám to „odborníci“ z řad politiků třeba
vysvětlí. Na našich zahradách a polích se urodilo nadprůměrné množství všech ovocných druhů.
Malou ukázku z letošní úrody jablek ukazuje fotografie na zadní straně zpravodaje. Sklizeň zelenin
ještě pokračuje, a tak o tom, jak se nám letos při jejím pěstování dařilo, až v příštím čísle.
Jen krátce o zkušenostech s pěstováním švestek, které mají v našich zahrádkách dlouholetou
tradici. Pomalu nám mizí pravá švestka domácí. Nahrazují ji odrůdy, které mají domovinu někde
na Balkáně. Například Čačanská lepotica, Stanly a jiné odrůdy. Mají sice větší plody a prý jsou
odolnější vůči šárce. Chuťově se ale naší tradiční domácí švestce nemohou rovnat. Využijme proto
její letošní bohaté úrody nejen na knedlíky a kompoty, ale také na tradiční výrobky, jako jsou povidla, sušené švestky a slivovice. Chraňme a rozmnožujme tuto starou odrůdu. Většina jejích stromů
je pravokořenných, a tak se dají lehce množit z kořenových odkopků. Odrůda švestka domácí není
zapsána v registru uznaných odrůd. Trochu odlišné jsou její klony pěstované na Valašsku, které
jsou stále surovinou pro světoznámou vizovickou Jelínkovu slivovici. V Čechách pěstovaný klon
byl v registru uznaných odrůd zapsán pod názvem Dolanka. Přeji všem čtenářům, ať se vám letošní
švestkové výrobky podaří.
Máca Alois
Předzahrádka, okno, balkon roku
Členové komise zemědělské a životního prostředí při Městském úřadě v Miroslavi vyhodnotili
jako nejlepší „Předzahrádku, okno – balkon roku“.
Předzahrádka roku:
III. místo
Roman Varga a Lucie Bártová, Vinařská 1255
II. místo
Tomáš a Klára Otřísalovi, Tyršova 729/35
I. místo
Jaroslav a Pavla Svobodovi, Nádražní 505/55
Okno - balkon roku:
III. místo
Rostislav a Ivana Veselí, Malinovského 353/9
II. místo
Jan a Dana Vackovi , A. Zápotockého 1230/5
I. místo
Antonín a Věra Formannovi, Vinařská 1059/9
Všichni vyhodnocení budou na zasedání zastupitelstva města odměněni pěknými knihami. Blahopřejeme, děkujeme za zájem o zlepšení vzhledu Miroslavi a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Miluše Olivová
Foto: Michal Klejdus
30
Děti a mládež
Okénko z mateřské školy Husova
5. 8. 2013 začala v naší MŠ rekonstrukce. Je velmi náročná. Začala výměnou oken, stavebními
úpravami uvnitř budovy, zateplením a nakonec bude budova "oblečena do nového kabátu".
V příštím roce na jaře nás čeká další rekonstrukce, a to zahrady a elektroinstalace.
Děkujeme rodičům za dodržování bezpečnosti a pochopení. Věříme, že s výsledkem budou všichni
spokojeni. Jistě si to mateřská škola po tolika letech zaslouží.
Zaměstnanci MŠ
Dny, kdy radost patří všem!
Projekt Dny, kdy radost patří všem, občanského
sdružení Miroslav Eagles a Centra Kociánka zaštiťuje vodácký víkend v Otavském ráji pro handicapované děti právě z Kociánky. Původní termín 6. –
9. června jsme museli díky povodním přesunout na
poslední srpnový víkend. Toto rozhodnutí se ukázalo jako velice dobrý tah, ať už kvůli skvělému počasí, tak již posezónnímu klidu v kempu Otavský ráj.
Osobně jsme se spolu s Jarkem Ingerlem připojili
k dětem až v pátek na večer, kdy na nás již děti netrpělivě čekaly. Večer jsme stihli jenom seznámení
s dětmi a po táboráku ulehli do stanu. V sobotu ráno jsme po rozcvičce již všichni netrpělivě vyhlíželi desátou hodinu a s ní přicházející čas raftového sjezdu. Pro nás byly připraveny tři nové rafty.
Před námi byla nově naplánovaná trasa, která skýtala mnoho jezů, ať velkých adrenalinových, tak
menších cvičných. Děti si sjezd užily maximálně a my jako instruktoři můžeme říct to samé. Mohu
říci, že právě sjezd řeky nás stmelil natolik, že již mezi námi nebyl nikdo, kdo by si nepřipadal jako
přítel. Spolu s dětmi jsem se dokonce zúčastnili koncertu známé kapely Čechomor. Koncert si děti
užívaly tak, že by se dalo říci, že koncert byl jenom jejich. Nedělní program byl ve znamení balení
stanů a loučení se, které přineslo i letmé slzy.
Tímto bych rád poděkoval za všechny děti z Centra Kociánka, které se vodáckého kempu zúčastnily, za občanské sdružení Miroslav Eagles a za mě osobně všem, kteří svým příspěvkem dopomohli
k uskutečnění tak výjimečné akce jako jsou Dny, kdy radost patří všem.
Autor projektu + foto: Kuřitka Miroslav
Slavnostní přivítání prvňáčků
Pondělí 2. září 2013 se stalo slavnostním
dnem převážně pro děti, které šly do první
třídy.
Prvňáčky, jejich rodiče, ale i babičky a dědečky, přivítali v zasedací místnosti na MěÚ
nejdříve ředitel školy Mgr. Jaroslav Máca,
poté starosta města Ing. Augustin Forman
a místostarosta pan Roman Volf. Moderá31
torkou slavnostního zahájení byla žákyně
3. ročníku Antonie Michalová a pěkný kulturní program připravili dětem jejich starší
kamarádi z druhé třídy. Moc hezky se s dětmi přivítaly i jejich třídní učitelky Mgr. Helena Šimšová (1.A), Mgr. Helena Klejdusová
(1.B) a Mgr. Miloslava Růžičková (1.P).
L. Vostalová
Rodinné centrum Medvídek
RC Medvídek pokračuje i v tomto školním roce se svojí činností. Základem jsou pravidelná setkání maminek s nejmenšími dětmi každou středu dopoledne od 9.00 hodin. Tato setkání jsou
určena především pro děti od 1 - 3 let, vítáme však mezi sebou děti mladší i starší. Jádrem setkání
jsou básničky s jednoduchým ukazováním a písničky za doprovodu klavíru a dětských nástrojů.
Nechybí ani pohádka a pro odrostlejší děti jednoduché tvoření. Maminky (nebo jiné doprovázející
osoby) se mohou těšit na popovídání u kávy. Dopolední setkání vede Daniela Bednaříková ([email protected])
Letos také nově nabízíme odpolední výtvarná setkání, a to v pátek v 16 - 17 hodin. Tato
odpoledne jsou určena pro ty děti, které rády něco tvoří. Spodní ani horní věková hranice zde není,
ale obecně lze říci, že jsou setkání určena pro děti předškolního a mladšího školního věku. Rozhodující je chuť něco malovat, stříhat, lepit, zdobit, prostě kutit. Výtvarná odpoledne vede Helena
Drastíková ([email protected])
V závislosti na počasí nabízíme i odpolední setkání venku, a to zpravidla v pondělí od 15:30
na trávníku v areálu bývalých skláren. Tyto schůzky vzhledem k počasí budou na podzim a v zimě
(stavění sněhuláků) jen příležitostně. Více informací u Marie Počarovské ([email protected]
seznam.cz)
Na podzim se mohou rodiče s dětmi těšit ještě na Uspávání broučků, což bude podvečerní povídání na téma ukládání přírody ke spánku, výroba lucerniček, procházka tmou a pohádka. Jedno
odpoledne v listopadu věnujeme Tvoření adventních věnců. Na začátku prosince plánujeme také
Mikulášské setkání.
Termíny upřesníme. Sledujte naše stránky na facebooku (Mateřské centrum Medvídek Miroslav) nebo se na nás obraťte emailem ([email protected]) Pokud není uvedeno
jinak, konají se všechny akce v sále u evangelického kostela na Husově ulici 44 v Miroslavi.
Ohlédnutí za Dětským bazarem
V září proběhl v RC Medvídek již osmý dětský bazar. Děkujeme všem, kteří nás podpořili svojí
návštěvou, nákupem či prodejem. Velké poděkování patří také řadě dobrovolnic, které přípravě
bazaru věnují spoustu svého času. Bez této dobrovolnické práce by se náš bazar neobešel. Výtěžek
bazaru je určen na potřeby RC Medvídek a slouží zejména k nákupu výtvarných potřeb, hraček
apod. Děkujeme za vaši podporu!
Daniela Bednaříková
32
Evropský den bez aut 22. září 2013
Nevytahuj auto, táto, když to není nutné. Přece nechceš, aby děti byly z toho
smutné. Není ale jednoduché, vysvětlit to tátovi. Zkus to, pak nám o tom povíš,
co ti na to odpoví. Nechte občas auta doma, zvláště, když je hezky. Vezměte si
kolo nebo koloběžky nebo běžte pěšky. Zkuste to i autobusem, vlakem, lodí.
Kdo chce ale pevné zdraví, často pěšky chodí.
K této celoevropské akci se každoročně připojuje také miroslavská základní škola. Žáci školní
družiny pod vedením vychovatelek Lady Vostalové, Jaromíry Liškové a Hany Svobodové malovali
obrázky na chodníku s dopravní tématikou, učili se poznávat dopravní značky a bezpečně přecházet komunikace.
Foto: Lada Vostalová
Jazykové zajímavosti
Trocha hanáčtiny nezaškodí
Ani na podzim vás neošidíme o hrst slovíček, která patří ke slovnímu i písemnému projevu pravéch
hanáckéch lidú...
Š štandlík
menší dřevěná nádoba
štandrle
zastaveníčko, vyhrávání
štárala
šťoura
štatue
socha
štívlate
letní sandály
štokrle
sedátko bez opěradla
štráchat se
loudat se
štrych
žert, čertovina, škádlení
šupna
kůlna
šuspajtl
podivín, uspěchaný
šustka
živé, trochu lehčí děvče
švihavka
prut, který se dobře zaplétá
T tahónek
poutko u bot
tahónka
tažná kráva
tajč
sousedská, někdy i valčík
talijánka
viržinka
talíře
květy kopretin
tělné
tlustý
těpnót
jemně udeřit
tin
stín
todem
tudy
ťohyk
sýček
torkeň
kukuřice
tošet
tušit
tozinke
tolik (málo)
toze
velice
tožák
lis na tvaroh
tragač
kolečka bez bočnic
tragačnica
povídavá, klevetivá žena
trachta
hostina
33
U
V
trávnica
plachta na trávu, roští
trdlovat
trmácet
trile
hlouposti, křik, zmatek
trnčené
povidlový
tróbske
hloupý
trombela
přihlouplý
trtat
jít drobnými krůčky
tumrle, tumrdle kolotoč
unterholt
zábava
vajda
silný, tlustý, těžkopádný
varmožka
škraloup vytvářený při
rozpouštění másla
vdajná
na vdávání
vebřenknót
špatně udělat
vecibrovat
vychovat, naučit mravům
vefóknót
odcizit, koupit „před nosem“
veklačet
vytlačit
vekřákat
„vylízat se“ z nemoci
véprava
zdlouhavý
trckat
trklé
trnčák
tród
trpělka
třizbé
tryska
untrcajke
varhánke
vařbochta
včel
vebřeskovat
véce
vecódit
vehodlovaný
veklodit se
vekvérovat
poskakovat, hopsat
trošku hloupý
povidlový koláč
i rozbitý nos
špatný stav
chocholouš
střízlivý
troubel od dýmky
spodní kalhoty
foukací harmonika
tlustý, lenivý
nyní
halasně vykřikovat
vejce
vyprázdnit, vypít
uhoněný
jít stranou
zmizet, odstranit,
vystrnadit
A ještě pár výrazů z hanácké konverzace o dešti:
Prší! „Nad háječkem se kaboni – citim vodu – už jedó z vodó – za chvilu rochne – sem tam kape –
ale pořádně krape – mušky chčijó – trošičku scvrnklo – takové náhlék zkropil prach – pohřmívá aj
fóká – to už pěkně hrbóci – a tam nekde uderylo – tož honem dom, ať sme pod střechó.“
Tož na Hané může krapat, róňat, trósit, chcat, lit, pršet, chléstat, chrstat, sypat, poprchat, cedit,
crngat.
Bohumil Bubeník
Židovský hřbitov
S našimi hosty na židovském hřbitově
Letošní návštěva ze spřátelené školy A.-H. College z německého Recklinghausenu se uskutečnila ve dnech 10. – 14. září 2013. Tentokrát přijelo sedm studentek v doprovodu učitelek paní Katrin Ader a Gabi Golda. Pozvání k práci na židovském hřbitově přijala i početná skupina místních a
jejich přátel. Ke společnému dílu byl vítán každý! Pracovali jsme v počtu až dvacet osob sice jen
po tři dny, ale stálo to zato! Díky dvěma motorovým kosám, které ovládali panové Jiří Sofka a Lukáš Kratochvíl, a samozřejmě pilným rukám nás dalších se podařilo to, v co jsme opravdu nedoufali. Vyčistili jsme od bujné zeleně celý hřbitov, odstranili jsme břečťan z nejbližšího okolí pomníků,
naplnili jsme vrchovatě tři traktorové vlečky, které nám ochotně přistavila a denně vyvezla SMM;
také lavice a zahradní stolky zapůjčené městem, u nichž se uskutečnila krátká denní zamyšlení,
společný zpěv písní z Taizé, ale i svačina v podobě domácí zeleniny, ovoce a vynikajících buchet
z Bistra 23, to vše patří už tradičně k podzimním dnům na židovském hřbitově.
Nikomu se nic nestalo, žádný úraz, ani nepříjemnost, snad jen několik párů pracovních rukavic
skončilo v popelnici … Komunikace probíhající ve třech jazycích - čeština, němčina, angličtina
– nevázla, jen se nám to občas pletlo. A protože jsme byli na židovském hřbitově, dopřáli jsme si
i jeden text v hebrejštině!
34
Židovský hřbitov, významná kulturní památka města, je na nějakou dobu zase v pořádku. Ale
sotva na jaře vysvitne slunce a zaprší, zaroste bujnou zelení znovu. Letos byla jarní údržba zajištěna
Židovskou náboženskou obcí Brno, věříme, že se na jaře uskuteční opět. Přesto by bylo pěkné a
prospěšné, kdyby se nám podařilo vypravit se tam také společně. Přijďte nás povzbudit, popřípadě
i pomoci – stačí pracovní oděv, rukavice a zahradnické nůžky! Jarní termín jistě najdeme.
V pátek 13. září 2013 v 17.00 jsme přijali pozvání do evangelického kostela na koncert Židovské barokní hudby v podání souboru Collegium musicum Brno; autory skladeb, které byly
předneseny na barokních hudebních nástrojích, byli Salomone Rossi, Abraham Caceres a Cristiano
Guiseppe Lidarti. Instrumentální skladby se střídaly s vokálními, každá byla oceněna dlouhým potleskem pozorných posluchačů, kteří zaplnili kostel. Také posezení s hosty a hudebníky po koncertě
bylo velmi přátelské.
Během večera ještě na víkendovou návštěvu přijeli naši přátelé, kteří stáli na samém počátku
spolupráce na židovském hřbitově – Bernhardt Lübbering a Michael Standera. Setkání po letech
bylo pro nás všechny povzbuzením. Vždyť tehdy, na počátku 90. let 20. století, kdy pravidelná
údržba začínala, byl miroslavský židovský hřbitov zarostlý hustou, téměř neprostupnou zelení,
v níž se zcela ztrácely pomníky, nebylo možno bez mačety ujít ani metr a zdálo se, že prohlédnout
si celý hřbitov se nikdy nepodaří. Po letech trpělivé, ovšem nikdy nekončící práce, je vycházka
místem, kterým šla historie města, možná, srdečně vás na ni zvu:
Vycházka židovským hřbitovem se uskuteční
17. listopadu 2013 v 15.00 hodin
Sraz u malé branky. Zájemcům ráda odpovím na dotazy.
Lia Ryšavá
Z církví
Rodinná rekreace na Vysočině, tentokrát s Cyrilem a Metodějem
Na tradiční rodinnou rekreaci členů evangelického sboru Miroslav a jejich přátel jsme vyjeli
opět v druhé polovině srpna a je zřejmé, že jsme si tam užili poslední letní počasí tohoto roku. Sjížděli jsme se z různých stran, a to nejen auty, ale také na kole a vlakem. Přestože jsme tvořili co do
věku skutečně pestrou společnost, bylo naše soužití harmonické.
Jako každoročně, i letos jsme program podřídili ústřednímu tématu, tentokrát příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu; toto téma jsme pojali zevrubně, hravě, s vážností i velmi zábavně. Psát hlaholicí - písmem, které Konstantin vytvořil a jímž byly psány první
staroslověnské texty, se děti naučily překvapivě rychle. Nejen že si v jednom z kroužků vytvořily
záložky s vlastním jménem psaným tímto prastarým písmem, ale dokonce bez větších problémů
dokázaly rozšifrovat poměrně dlouhý biblický text. Hned na úvod, v nedělní podvečer, nacvičily
skupinky pojmenované podle žáků Konstantina a Metoděje scénky z jejich života a ani to se neobešlo bez laskavého humoru. Na závěr pobytu sehrály proti sobě týmy Angelárovců, Naumovců,
Sávovců a Klimentovců stolní hru Cesta dvou bratří. A bylo toho ještě mnohem víc, ba i „bojovky“
v přírodě se odehrávaly na Velké Moravě . . . snad jen volejbal zůstal tím starým známým volejbalem.
Každý rok se během společné dovolené vydáváme na výlet do okolí. Letos se náš výšlap proměnil ve skutečnou pouť. Přijali jsme pozvání pana Mgr. Ladislava Kince, katolického jáhna,
k účasti na první etapě Cyrilometodějské pouti. A hned si mnozí z nás vzpomněli na poutníky, kteří
každoročně procházejí Miroslaví, mají zastavení v katolickém chrámu sv. Petra a Pavla a nocují
35
v kulturním domě. Také oni jsou součástí Cyrilometodějské pouti a směřují na Velehrad. My jsme
se s poutníky sešli v kostelíku ve Vítochově, kde jsme byli účastni zahájení Cyrilometodějské pouti
z Vysočiny na Velehrad. Dostalo se nám krásného přivítání a pan jáhen Kinc výslovně zdůraznil, že
tato část pouti je ekumenická. Také jsme se dověděli o historii malebného vítochovského kostelíka,
jehož zbudování je podle pověsti spojeno s působením svatého Metoděje na Moravě. A pak už jsme
vyšli poměrně ostrým tempem v počtu 117 osob (od zcela malých dětí, početnou skupinu mládeže
i poutníků starších, ba starých). Zpěv zahajoval místní mladík přezdívaný kvůli svému hlasu Karel
střídavě s naším panem farářem. První zastávka byla pod rozhlednou na Karasíně, tam nás čekalo
naše zásobovací vozidlo s jablky, rohlíky a skvělou pomazánkou. Ekumenicky jsme se podělili
a vydali se lesem k Vírské přehradě. Na hrázi jsme se rozdělili, poutníci pokračovali dál lesními
cestami, my jsme sešli do vesnice Vír ke kapli Svatých Sedmipočetníků a sv. Zdislavy. Z vnějšku
zcela nenápadný nedávno zbudovaný katolický kostelíček na břehu Svratky nás překvapil svým
radostným interiérem – v zářivých barvách a v životní velikosti se v průčelí skví postavy Sedmipočetníků: Gorazd, Naum, Kliment, Sáva, Angelár a jejich učitelé Cyril-Konstantin a Metoděj.
Také Kristus na kříži, Sedmibolestná Panna Maria a Křížová cesta září sytými jásavými barvami,
jakoby chtěli dodat shromážděným radost a povzbuzení do všedních dnů. Po prohlídce kostelíka
a se zajímavým průvodním slovem pana Kince jsme ještě poseděli s nezbytnou pomazánkou před
kaplí – lavičky kolem ohniště svědčí o oblíbenosti místa, brod přes řeku vylákal pár odvážlivců do
vody, a pak už jsme se vydali dílem autobusem, dílem auty a na kolech zpět do tábora a cestou jsme
vzpomínali na poutníky, jak se jim jde a jestli už došli do cíle první etapy; bylo teprve pondělí a oni
měli před sebou putování až do soboty!
A čím jsme se zabývali na Blažkově ještě? V jednom z kroužků zpěvem starých písní, vyráběním papírových rotund, tanečky, z čajových sáčků jsme tvořili přáníčka, hráli jsme společenské
hry, povídali si, chodili do lesa, odpočívali, stále byl někdo na písku, sbírali jsme šišky na topení
a je pochopitelné, že byly i služby v kuchyni, takže jsme také dobře a hojně jedli.
Možnost prožít každoročně společný týden, být s přáteli, chodit do lesa, odpočívat, bavit se
a přitom se dovědět i něco nového, zažívat pocit sounáležitosti, mít na sebe čas, to a mnohé další
nás znovu vrací do tábora Blažkov na Vysočině. A tak se těšíme, že v příštím roce koncem srpna
opět pojedeme na stará místa zažít nové zážitky.
Lia Ryšavá
Cesta do Kralic na výročí Bible kralické
Spolu s křesťany i s celou českou kulturní veřejností jsme si připomněli 400 let od posledního
vydání Bible kralické (1613) před Bílou horou. V Kralicích nad Oslavou, kam z Ivančic uprchla
tajná bratrská tiskárna a našla tam, na panství Karla staršího ze Žerotína, své útočiště a kde se Bible
kralická tiskla, se konaly celorepublikové oslavy. Zajímavý program začal už v pátek 12. září a
končil nedělními bohoslužbami, které se konaly v místní sokolovně.
Rozhodli jsme se pro sobotní nabídku a z Miroslavi jsme vyjeli autobusem firmy Vyžrálek na
celodenní výlet. Městečko Kralice nad Oslavou zažilo patrně největší nápor účastníků v celé své
historii. Autobusy i auta z celé republiky, hosté odevšad. Na mnoha místech ve městě se hostů ujímali výrazně označení mladí pořadatelé rozdávající podrobné programy i rady, kde se které místo
nachází. Výstavy, přednášky, besedy a hudební dílny bylo možné najít všude – ve škole, v sokolovně, v kostele sv. Martina, v Muzeu Bible kralické, před nímž je jediný pomník knize na světě. Bylo
skvěle postaráno o děti, nabídka dětských programů zahrnovala jak celodenní hru v přírodě, tak i
kratší bloky pro děti od nejmladších až pro ty starší, zvídavé. Zájemci si mohli vytisknout ozdobný
list na památku na replice dobového tiskařského lisu … stihnout vše se opravdu nedalo; přednášející zvučných jmen a zajímavá témata přilákali do určených místností pokaždé mnoho posluchačů
36
a ti, kteří to nestihli, doufají, že časem snad vyjde sborník s texty.
Odpolední program na fotbalovém plně obsazeném stadionu navštívilo tisíce hostů, potěšila
je nejen pestrá programová nabídka na vysoké úrovni, výborné ozvučení i dvě velkoplošné obrazovky, kde bylo možno sledovat dění na podiu v detailu, ale také to, že nejisté počasí se umoudřilo
a vysvitlo slunce. V úvodním bloku vystoupil nám dobře známý zpěvák Petr Bende, pocházející z nedalekého Újezda, který nejen zpíval, ale vyznal se také z lásky k rodnému kraji. Patrně
k nejvýznamnějším účinkujícím patřil herec Alfréd Strejček a kytarista Štěpán Rak, své příznivce
potěšila zpěvem Dáda Patrasová, skvěle koncertoval Felix Slováček … Na přilehlém prostranství
bylo možné dopřát si i jiné zážitky, prolistovat či zakoupit si zajímavé knihy v improvizovaných
stáncích, aktivně se zapojit do mezinárodního projektu Národy světa píší bibli, zahřát se Kralickou
medovinou, ochutnat prase na rožni …
Do Miroslavi jsme se vraceli sice unaveni, ale plni dojmů. Napadlo by vás, že 400. výročí posledního vydání Bible kralické může být tak svěží, současné, poučné, rozmanité a velkolepé?
Lia Ryšavá
Připravujeme Dárkování 2013 v neděli 1. prosince
Farní sbor Českobratrské církve evangelické připravuje také letos první adventní neděli odpoledne, 1. prosince 2013, charitativní pořad zvaný Dárkování, který opět zahájíme nejen informací
o cílech letošní pomoci, ale také krátkým kulturním pořadem.
Rádi bychom, aby i letošní nabídka obsahovala krásné rukodělné výrobky, domácí produkty
(zavařeniny, sušené ovoce, bylinkové čaje) a zejména, aby její výtěžek opět pomohl tam, kde je pomoci nejvíc potřeba. I letos z výtěžku podpoříme Adopci na dálku určenou Marii Namutebi, dívce
žijící v těžce přístupné ostrovní části Viktoriina jezera v Ugandě, chceme podpořit program rozvoje
školství v Ugandě a rádi bychom, aby opět část výtěžku pomohla potřebným v našem blízkém
okolí, tentokrát v Domově odpočinku ve stáří v Myslibořicích.
Vaše dárky budeme přijímat v pátek 29. 11. 2013. Bližší informace najdete včas na nástěnce
na budově evangelické fary na Husově ulici 44 v Miroslavi a na plakátcích ve městě. Už teď vám
děkujeme za ochotu a vstřícnost a věříme, že se Dárkování i letos podaří.
Lia Ryšavá, jménem pořadatelů Dárkování 2013
Připravujeme Vánoční koncert 2013
Stalo se už dobrou tradicí, že vás zveme do evangelického kostela na vánoční koncert. Tentokrát se uskuteční mimořádně v sobotu 21. prosince 2013 v 16.00 hodin, opět v evangelickém
kostele v Miroslavi na Husově 44.
Koncert to bude opravdu mimořádný – našimi hosty bude soubor Zvonky dobré zprávy z Kateřinic na Vsetínsku, samozřejmě s vánočním repertoárem. Proč mimořádný? Už jste zažili koncert, kde hudebními nástroji jsou opravdové zvonky? Každý je vyladěný do konkrétního tónu, každý je ovládán jedním mladým hudebníkem, který pečlivě sleduje uměleckou vedoucí a dirigentku
paní J. Wieru Jelinek. Výsledkem jsou jímavé melodie vánočních písní, které nás určitě naladí tak,
aby Vánoce v Miroslavi začaly tím nejkrásnějším a nejvánočnějším možným způsobem.
Srdečně vás jménem pořadatelů na tento mimořádný vánoční koncert zvu. Plakátky vás upozorní na Vánoční koncert během prosince.
Lia Ryšavá
37
Sport
Víkend lovecké kynologie na Znojemsku
Ve dnech 21. a 22. září 2013 proběhl v Miroslavi na Znojemsku „víkend lovecké kynologie“. Akce
probíhala v honitbě MS Hubertus Miroslav převážně
v blízkém okolí města Miroslavi.
Počasí po oba dva dny akci přálo, a tak mohli vůdci přihlášených psů předvést, co v jejich svěřencích je
a co je dokázali naučit. Tak jak už to na těchto akcích
bývá, je zapotřebí aspoň troška takzvaného zkouškového štěstí, které ovšem není dopřáno každému. A tak
i tentokrát ne všichni psi předvedli výkony, jaké od
nich jejich vůdci čekali.
V sobotu 21. 9. se uskutečnily PODZIMNÍ
ZKOUŠKY. Přihlášeno na tuto akci bylo 17 psů, ovšem dostavilo se 14. Psi byli rozděleni do třech skupin podle čísel, které si jejich vůdci vylosovali.
Pro tyto zkoušky byly vybrané lokality s porostem vojtěšky, cukrové řepy a obilní strniště s podrůstky. Stejně jako většina honiteb se v dnešní době potýká s nedostatkem drobné zvěře, tak ani my
nejsme výjimkou. A proto měla každá skupina připravené bažanty z krotkého chovu pro případ, že
pes nebude moci prokázat své kvality na zvěři divoké. Zde bych rád vyzdvihl psa NKO SIVO Kořenice, který bohužel na divokou zvěř nenarazil, a tak mu byl vypuštěn bažant, na kterém předvedl
vystavování a neskutečně daleké postupování, jaké se vždy nevidí ani u anglických ohařů.
O co méně bylo zvěře při společném honu a při hledání, o to více jí bylo při vlečkách, hlavně
zvěře zaječí. Což přinášelo některým vůdcům nemalé psychické vypětí. Ovšem většina psů tuto
skutečnost zvládla bez větších problémů. Ze startujících 14ti psů dokončilo zkoušky 13, z toho 10
v první ceně, 2 v ceně druhé a 1 dokončil s loveckou upotřebitelností. Vítězem se stala fena českého
fouska AMANDA z Fryšavy, kterou předváděl náš člen Semotam Jan a dosáhli 292 bodů.
V neděli 22.9. proběhly SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY VODNÍ PRÁCE
Tyto zkoušky proběhly na rybníku RÉNA, který poskytuje téhle akci přímo ideální podmínky. Plocha přibližně sedmi hektarů nádherně čistého vodního zrcadla obklopená přibližně dvaceti hektary
rákosí a mokřadů s dostatečným množstvím vodní zvěře.
Podle vylosovaných čísel byli psi rovněž rozděleni, tentokrát do dvou skupin. Jedna skupina plnila
discipliny na vodě a druhá v rákosí, po splnění jednotlivých disciplin se skupiny prohodily. Bohužel
náročnost terénu rákosí a ranní studená voda zapříčinily, že čtyřem psům nestačily body na první
cenu a skončili v ceně druhé.
Přihlášeno bylo 12 psů, dostavilo se 11 a dokončilo všech 11.
V první ceně obstálo 7 psů a v ceně druhé 4 psi. Vítězem se stal pes německý krátkosrstý ohař
GARP od Voskovského hájku vedený mladým vůdcem Krejčím Miroslavem, který dosáhl 95 bodů.
Aby akce takového typu byly úspěšné a vůdcům na ně zůstala vzpomínka v podobě například
poháru, je zapotřebí sponzorů. Rád bych tedy na závěr poděkoval městu Miroslav, které nám vždy
vychází vstříc a skupině ČEZ. V neposlední řadě děkuji hlavnímu organizátorovi, bez kterého by se
zkoušky neuskutečnily, Ing. Pavlu Olivovi, hospodáři MS Hubertus Miroslav.
Text i foto: Ing. Oliva Petr
38
O čem jsme psali před 10 lety
Rada města se na svojí 16. schůzi – 1. září 2003 zabývala těmito záležitostmi:
● RM vzala na vědomí, že výběrová komise provedla vyhodnocení nabídek na obsazení nebytových prostor prodejny Potravin na náměstí Svobody 21. K datu uzávěrky bylo doručeno
celkem 15 nabídek. Na základě provedeného výběrového řízení byl nebytový prostor
v objektu na náměstí Svobody 21 přidělen panu Petru Krátkému – soukromá jatka Borotice
125 – na zřízení prodejny masa a uzenin s podmínkou dodržení předloženého podnikatelského záměru.
● Vzala na vědomí informace o průběhu a výsledcích kolaudace školní jídelny v DPS, která
proběhla 29. srpna 2003. Slavnostní otevření jídelny bylo stanoveno na 8. září 2003. Prostor
jídelny byl rozdělen na dvě části – jedna pro restaurační stravování pro pedagogy a strávníky
z venku, druhá pro školní stravování.
Rada města na svojí 17. schůzi – 29. září 2003
● Vzala na vědomí informaci o výsledku provozu Letního kina Miroslav v roce 2003
Počet představení
42 Kč
Počet návštěvníků
2 514 Kč
Průměrná návštěvnost
60 Kč
Tržby celkem
150.840 Kč
Náklady na provoz
153.137 Kč
Hospodářský výsledek
- 2.297 Kč
● Projednala možnost získání finanční dotace z fondu PHARE na obnovu náměstí Svobody
s důrazem na zlepšení podmínek podnikatelských aktivit, přebudování autobusového nádraží a zřízení tržnice před sokolovnou. Schválila podání projektu ve výši 18 milionů Kč s tím,
že vlastní zdroje musí činit 25%, tj. 4,5 milionů Kč. Náklady na náměstí Svobody - cca 11
milionů Kč, autobusové nádraží a tržnice - cca 7 milionů Kč.
SMS rozhlas
Počátkem září sdělil majitel licence skutečnost, že vzhledem k problémům u jednotlivých
operátorů (zpoplatnění, vkládání reklam apod.), které zapříčinily podstatné snížení spolehlivosti
a komfortnosti, službu SMS ke dni 10. září 2003 ukončil.
SMS pokračuje zdárně
Čas postupně prověřoval životaschopnost Sdružení miroslavských seniorů. Hlavní nosný program, přijatý na lednovém zasedání valné hromady, se dařilo plnit v plném rozsahu.
Veškeré akce, pořádané sdružením se setkávaly s kladným hodnocením členů.
Největší akcí bylo uspořádání prvního Dne seniorů v Miroslavi. Slavnostního odpoledne
se zúčastnilo 67 našich členů, 28 hostů z Hostěradic a 25 hostů z Vedrovic. Tato akce
mohla být uspořádána také díky sponzorské pomoci MÚ Miroslav, Statku Miroslav,
ZD Miroslav, ZD Jiřice, butiku Elegance a kolektivu restaurace Slávie.
Dne 5.10.2003 byl uskutečněn zájezd do rakouského Sankt Leonhard, kterého se zúčastnilo
31 členů SMS. Na listopad se připravovala beseda s lékařem na téma – senioři a přicházející
zima, na začátek prosince mikulášské setkání s taneční zábavou a na závěr roku výroční valná
hromada. Na každý měsíc byly také připravovány zájezdy na plavání s rehabilitací do Tavíkovic.
(vyňato z článků pana Pavla Slavíka)
39
Mistrovství ČR v požárním sportu 2003
Ve dnech 19. –21. září 2003 proběhlo v Olomouci mistrovství České republiky v požárním
sportu. Jihomoravský kraj zde reprezentovalo družstvo žen z Miroslavi ve složení: K. Kondlerová,
P. Polínková, K. Polínková, H. Matyšková, S. Zámostná, R. Dočekalová a L. Svobodová. Miroslavské
družstvo se v konkurenci 15 družstev umístilo na 6. místě.
Národní házená v roce 2003
Družstvo žen hrálo v krajském přeboru pod vedením Antonína Kramerta a Petra Opálky.
Po podzimní části soutěže (2002) miroslavské ženy vedly s nepatrným náskokem před týmem
Drakenu Brno. Tento náskok však po jarní části naše ženy neudržely a v závěrečném hodnocení
se umístily na 2. místě za Drakenem Brno a před ženami z Vracova.
Miroslavskou házenou reprezentovaly: v brance Marcela Harthová, v obraně Bohdana Suchá, Lidie Kramertová, Michaela Kremeňová, Alexandra Štefková a v útoku Šárka Benešová, Zuzana Kramertová, Šárka Ševčíková, Lucie Štejdýřová a Naděžda Hrubá.
Družstvo dorostenek hrálo krajský přebor pod vedením paní Mikolášové a slečny Kremeňové. Toto družstvo skončilo v celkové bilanci na 2. místě se čtyřbodovým odstupem za Vracovem
a s náskokem 1 bodu před Drakenem Brno.
Dorostenky hrály ve složení: v brance Hana Hadrabová, v obraně Lada Mikolášová, Marcela
Krbálková, Jana Vondrušková, Ivana Vybíralová a v útoku Lucie Štejdýřová, Eliška Suchá,
Naděžda Hrubá a Hana Leitgebová.
Družstvo žákyň - v soutěžích startovalo nejen družstvo starších žákyň ale také družstvo žákyň mladších. Na trenérských postech působili – Šárka Benešová, Alexandra Štefková
a Jan Debreczeny. Mladší žákyně se umístily v okresním přeboru na 2. místě a v krajském
přeboru na 4. místě. Starší žákyně v okresním přeboru vybojovaly také 2. místo a v krajském
přeboru pak místo 5.
Družstvo mladších žákyň tvořily: Jana Cejpková, Zita Bieberlová, Veronika Bauerová, Klaudie
Švédová, Lucie Janíčková, Petra Fialová, Jana Wienerová, Klára Husáková, Veronika Mrkosová,
Ivana Lapešová a Edita Šimoníková.
V družstvu starších žákyň hrály: Hana Hadrabová, Lucie Fleková,Veronika Janíčková, Petra
Hrbová, Lenka Růžičková, Ivona Vančurová, Jana Opálková, Zuzana Wollnerová, Nikola Bauerová, Lucie Veselá, Edita Šimoníková, Klára Husáková, Jana Wienerová a Lucie Janíčková.
S využitím MZ 4/2003 a 5/2003 sestavil: Bohumil Bubeník
40
Inzerce
41
42
TISKÁRNA SLÁDEK
Rozšířili jsme náš strojový park o digitální produkční tiskové stroje
Xerox Nuvera EA144, Xerox 700 DCP a o automatickou lepičku knih
Bourg BB3002 a dokážeme tak pro Vás nyní produkovat knihy té nejvyšší
kvality již od nízkých nákladů a v expresních časech dodání.
avení
ému vyb
Díky nosvnyní tiskneme
pro Vá , kvalitněji
rychlejidněji.
a výho
NOVÉ CENY
Rudoleckého 23, Znojmo
T: +420 515 22 57 30
E: [email protected]
www.tiskarna-sladek.cz
KNIHY, MANUÁLY,
KATALOGY, ZPRAVODAJE,
UČEBNICE A JINÉ PUBLIKACE
NYNÍ I V MALÝCH NÁKLADECH
Miroslavský zpravodaj září - říjen 2013
Vydává Městský úřad v Miroslavi
Uzávěrka 1. října 2013. Sestavila redakční rada ve složení:
Michal Klejdus, Bohumil Bubeník, PhDr. Lia Ryšavá, Mgr. Jana Teplíková.
Fotografie: fotoarchiv a autoři článků.
Připomínky, příspěvky, inzerci, dopisy přijímá podatelna MěÚ a MKIC Miroslav.
Tiskárna Sládek Znojmo, Rudoleckého 23, tel.: 515 225 730
Cena inzerce v Miroslavském zpravodaji:
Celá strana 1200,-Kč, ½ strany 600,-Kč, ¼ strany 300,-Kč a inzerát max. 3 řádky textu 100,-Kč
(ke všem cenám nutno připočítat 21% DPH)
Tel.: 515 266 451, 515 333 538
e-mail: [email protected], [email protected]
Počet výtisků 450 ks, cena 10,- Kč.
Tiskárna Sládek Znojmo, Rudoleckého 23, tel.: 515 225 730
e-mail: [email protected]
Uzávěrka příštího čísla 1. prosince 2013!!!
43

Podobné dokumenty