Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného

Komentáře

Transkript

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného
\
obec Uhřetice
ZastupitelstvoobceÚhřetice
Zápis
ze zasedáníZastupitelstvaobceÚhřuti.",
konanéhodne 9. prosince2011,od 17:00hodin.
Přítomni: Pavel Víšek,Lenka Pulpitová, Vítězslav Němec, Roman Štursa'Martin Hypšman,Drahomíra
Tlapáková, JUDr. Josef Bína, Ing. Jaroslav Kopista, Eva Batková
Omluveni:
Zahájení zas edání zastupitelstva
Zasedénizastupitelstva obce Úhřetice (dá|e téžjako ,,zastupitelstvo..)by|o zahqeno v 17:00 hodin
panem starostou Pavlem Víškem. Pan starosta přivítal přítomnéa předal slovo paní místostarostce
Lence Pulpitové,která přednesla zprávu o činnostiod minuléhoveřejnéhozasediíníkonaného dne 26.
záŤi20II.
Dne 27. záÍi 2011 se paní místostarostkaa pan JUDr. Josef Bína zúčastni|iza obec slavnostního
předávríníocenění oranžové aZelené stuhy soutěŽe Vesnice roku 2011 ve Valdštejnskémpďáci v
Ptaze, kde přebrali oceněníza umístěnív krajskémkole tétosoutěŽe.
Během října a listopadu probíhala příprava kalendáře našíobce, na kterém intenzivně pracovali pan
Vilém Prochénka,pan Vítězslav Němec a pan JUDr. Josef Bína.
Dne ll. listopadu 2011 byla Katastrálním úřadem v Chrudimi zavkladoviina směnná smlouva, která
byla uzavřena s manŽeli Kubyncovými. obec tak ziska|apozemek pro stavbu Čov.
Dne 15. listopadu byla zavkladoviínasměnná smlouva uzavřená S panem Svědíkem.obec tímto ziska|a
pozemek, kteý bude použitna stavbu přístupovécesty k Čov'
Dne 16. listopadu proběhlo na obecnímuřadě jednání ohledně plánované Změny č.3 územníhoplánu
obce.
V listopadu probíhalapřípravazpravodaje' kteý byl dne 2. prosince roznesen do všechdomácností.
V pátek 25. listopadu Se na obecním úřadě poprvé uskutečnila akce ,,Llkládání broučků..,kterou
pořádala paní Gabriela Smetanová,DiS..
V sobotu 3. prosince po ročnípřestávce proběhlo setkiínís důchodci a občanyobce, na kterémbyly
předany důchodcůmbalíčkya všempřítomn;ýmkalendáře, kterémezi občanysklidily velký úspěch.
V neděli 4. prosince se na sále uskutečnila Mikulášská nadílka, obohacená o vystoupení cirkusu
Karneval.
Určeníověřovatelůa zapisovatele
Pan starosta navrhl určit ověřovateli zápisu paní Evu Baťkovou a pana JUDr. Josefa Bínu a
zapisovatelem paníPavlu Slavíkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádnépřipomínky.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Uhřetice určuje ověřovateli aÍpisu paní Evu Bat'kovou a pana JUDr. Josefa
Bínu a zapkovatelem paní Pavlu Slavíkovou
Výsledek hlasování:Pro ......8........
Proti........0........
Zdňe|i se.......0.........
Usnesení č.1 bylo schváleno.
V
Schválení programu:
Pan starosta seznámil přítomnés náwhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny náwhy na doplnění.
Ndvrh usnesení:
Z ast upit els tvo o bce U h ř etice schv al uj e n ós le duj ícíp Íogr am zasedání:
|) Žáďost o dotaci z programuZe|ená úsporám azprogrilmu 117D815 - Podpora obnovy a
rozvoje venkova.
II) Neinvestičnídotace na provoz Mateřské š\oly Úhřetice
ilI) Plán financování obnory kanalizací obce Uhřetice
IV) Kalkulace ceny stočnéhopro rok 2012
v) Projednání a schválenízměny územníhoplánu obce č.3
VI) Plán inventarizace majetku obceza rok 2011
VII) Schválení rozpočtuobce na rok 20|.2
vuD Poplatek za pronájem sálu.
IX) Změna veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků
X) Hromadný předpisný seznam dlužnftů _ poplatky za svoz a likvidaci odpadu
XI) Novela vyhlášky č,.|12010 o místníchpoplatcích
XII) Pronájem pozemku parc. č.452125k. ú.Uhřetice
XIII) Rozpočtovéopatření č.4
XIV) Program obnory venkova na rok 201,1*201,4
XV)Vnitroorganizační směrnice pro odpisování dlouhodobéhomajetku a inventarizace majetku
obce
XVI) Diskuze
Proti.......0.........
Zdrželrise......0..........
Výsledek hlasování:Pro .....9.........
Usnesení č.2 bylo schváleno.
Bod I _Žádosto dotaci z programuZe|ená úsporáma z programu 117D815_
Podpora obnovy a rozvoje Yenkova.
Projednání žádostío dotace
Pan starosta seznámil zastupitelstvo obce se sdělením Státního fondu životního prostředí České
republiky, k žádosti o zatep|eníbudovy ěp. 52 _ Mateřská škola, Z programu Ze|etá úsporám.Bylo
provedeno předběžnébodovéhodnocení,kterénebylo uzavřeno a ve kterémjsme dosáhli87,1 bodů z
celkoých l10. Dále bylo sděleno, že žádostmůŽebý podpořena v případě' že v rátmci programu
prostředkůpo alokaci na všechnyrodinnéa byové domy.
Ze|ená úsporámdojde k přeb1.tkuťrnančních
V rámci wýmv by pak byly podpořeny nejkvalitnějšíprojekty v segmentuveřejných budov, to znamená
projekty s nejvyššímpočtembodu sestupně. Dle sdělení paní Korejtkové, zástupce společnostiVN
Konzult s. r. o.' která původní Žádost zptacova|a' bude začátkem roku r.rypsiínpodobný program
Státním fondem životníhoprostředí, ze kteréhoby se dalo poŽádat o dotaci na zatepleníveřejných
budov. Musely by byt doloŽeny požadovanédokumenty a zpracována nová žádost.obě zmíněnévěci
by vedly k navýšenímnakladů na tuto akci. Dále byli zastupiteléinformováni o podání žáďostí z
programu 117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova, který vypsalo Ministerstvo pro místnírozvoj,
Tato dotace má návaznost na šek ve výši Kč 600.000,--' kteqýjsme obdrŽeli za umístěnív krajském
kole soutěŽeVesnice roku 2011. Zastupitelstvem byla celá žádostprojednana s výsledkem požádato
vrácení celé dokumentace pro zatepleníbudovy čp.52 na Státní fond Životníhoprostředí ČR a využiÍ
tétodokumentacepro Žádost o dotaci 1l7D815 Podpora obnovy arozvoje venkova. Nebyly vzneseny
žádnépřipomínky a bylo dáno hlasovat.
Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Uhřetice schvaluje vyžúdatkompletní dokumentaci na aateplení budouy čp.52 na
Stdtnífond životníhoprostředí čR a použíttuto dokumentaci na fuÍdosto dotaci z programu
117D815 Podpora obnovy a rozvoje venkova, kteý vypsalo Ministerstvo pro místnírozvoj.
Proti .........0.......
Zdrže|ise ......0..........
Výsledek hlasování:Pro ......9........
Usneseníč.3 bylo schváleno.
Bod II - |{einvestičnídotace na proYoz Mateřské školy Úhřetice
Projednání návrhu paní ředitelky Bc. Kličkovéna výši neinvestičnídotace na provoz školy na
rok2012 a úpravadotace na letošnírok 2011.
Pan starostaseznámil zastupitelstvo s návrhem paní ředitelky Bc. Kličkovéna výši neinvestičnídotace
na provoz školy ve výši od Kč 380.000,-- do 400.000'--. Učetníškoly paní Batková informovala
zastupitelstvo o stávajícímstavu prostředkůna účtua sdělila, Že pokud nenastanemimořádná událost'
měla by výše dotace pro letošnírok postačit.Pan starosta navrhl pro letošnírok dotaci na provoz
nenavyšovat a na rok 2012 ponechat ve stávající vyši Kč 400.000,--. Nebyly Vzneseny žádné
připomínky' bylo dáno hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nenauyšovat neinvestiční dotaci na provoz školy v roce 2011 a
ponechat výšidotace na rok 2012 ve výšiKč 400.000,--.
Výsledek hlasování:Pro .......9.......
Proti.......0.........
Zdňe|i se......0..........
Usneseníč.4 bylo schváleno.
Bod III _ Plán financování obnovy kanalizací obce Úhř"tice
Projednání p|ánu financování obnovy kanalizací otrcena období 20|'2 - 202|
Pan starosta seznámil zastupitelstvo s povinnostmi vlastníka kana|izace dle zákona ě.2741200I sb. o
vodovodechakana|izaci-v platnémznéní,která spočíváve zpracovánía schválení planu financování
obnorry kana|izacína období 10 let. PředloŽil zastupitelstvunávrh plánu' jehožsoučástíje tabulka, kde
jsou hodnoty dle majetkovéevidence Vodárenské společnostiChrudim. V plánu je počítáno s tím' že
cena stočnéhose během následujících let měnit nebude a to z důvodu plánované stavby CoV a
splaškovékarta|izacev obci.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán Jinancování obnovy kanalizací obce Úhřetice na období 2012 _
2021
Výsledek hlasování:Pro ......9........
Proti.......0.........
Zdň,e|i se.......0.........
Usneseníč.5 bylo schváleno.
Bod IV _ Kalkulace ceny stočnéhopro rok 2012
Projednání ceny stočnéhona rok 2012
Starostaobce seznámil zastupitelstvoobce s kalkulacíceny stočného
na rok 2012'D|e skutečnýchnákladůk 30.
l1. 2011 čini|y náklady na kanalizaci celkem Kč 5l.264,--. Nárůst nákladů způsobila úhradastartovacího
pop|atku Vodárenské spo|ečnostiChrudim za spuštěnísluŽeb dle uzavřenésm|ouvy ve výši Kč 27.168,--.
Jelikož se jedná o jednorazovou platbu, která v dalšíchletech nebudehrazena a náklady na kanalizaci jsou v
současnédobě, z důvodu p|ánovanéstavby splaškovékana|izace a CoV v obci, zanedbatelné'starosta obce
navrhl ponechatýši stočného
stále ve ýši Kě 3,-- za m3. Nebyly vzneseny žádnénámitky, bylo dáno hlasovat.
Zastupitelstvo obce Uhřetice schvaluje ýši stočného na rok 2012 ve uýšiKč 3,--.
Výsledek hlasování: Pro ......9........
Proti.......0.........Zdlželri se.......0.........
Usnesení č.6 bylo schváleno.
Bod V - Plán inventarizace majetku obce za rok20t|
Projednání p|ánu inventarizace majetku obce za rok201\
Starosta seznámil zasfupitelstvo s plánem inventarizace majetku obce za rok 201I,která bude probíhat
o d 9 . 1 2 . 2 0 1 1d o 3 0 . 1 . 2 0 1 2 .
Zastupitelstvo obce Úhřetice schvaluje plún inventarizace majetku obce za rok 2011.
Výsledek hlasování:Pro......9........
Proti.......0.........
Zdrže|ise.......0.........
Usneseníč.7 bylo schváleno
Bod VI _ Projednání a schválenízměny územníhoplánu obce č.3
Schválení změny územníhoplánu obce Uhřetice č.3
Zastupitelstvem obce byl projednán a ověřen soulad Změny č. 3 územníhoplanu obce Úhřetice s
Politikou územníhorozvoje Českérepubliky a s územněplrínovacídokumentacívydanou Pardubickým
krajem se stanovisky dotčenýchorgránůa se stanoviskem krajskéhoúřadu.Starostaobce navrhl schválit
změnu č.3 UPo. Nebyly vzneseny žádnépřipomínky, bylo dáno hlasovat.
Ndvrh usnesení:
Zastupitektvo obce Uhřetice schvaluje a uydtÍvópodle $ 6 odst. 5 phm" c) ztúkonač.183/2006 Sb., o
územnímplúnovúníu stavebním řódu, ve znění pozdějšíchpředpisů (stavební zúkon), za použití $ 43
odst.4a$55odst.2stavebníhozókona,$13apřílohyč.7vyhlúškyč.500/2006sb.,oúzemně
analytických podklaďech, územně plúnovací dokumentaci a zpitsobu evidence územně pldnovací
činnosti (dále je vyhltÍšky),s 171 a následujících zúkona č. 500/2004 Sb. Spróvní řdd (dóle jen
správní řdd) opatření obecnépovahy _ Změna č.3 ÚPo Úhřettce .
Usnesení č.8 bylo schváleno.
Bod VII _ Schválení rozpočtuobce na rok 2012
Projednání a schválenírozpočtuobce na rok 2012
Pan starostaseznámil přítomnés návrhem rozpoětu na rok 2012, kteý byl na úřednídesce vyvěšen od
18. listopadu do 9. prosince 2011. Návrh rozpočtus příjmy Kč,4 427 000,--,vydaje celkem Kě 4 229
000,--. FinancoviíníKě 228 960'-., kde jsou zahmuty splátky úvěru z minulých let a vyuŽití zůstatku
finančníchprostředků na bankovním účtuz minulého roku. Rozpočet byl sestaven v návaznosti na
rozpočtoqývýhled obce a na zék|adéúdajův rozpisu souhrnnéhodotačníhovztahu na ýkon státní
správy. Dále byly do rozpočtuzahmuty akce na výměnu oken a dveří budovy ěp. 52 Mateřské školy v
hodnotě Kč 350.000'-. a oprava komunikace podéltrati na pozemku parc. č.305/l k. ú. Uhřetice ve
výši Kč 420.000,--. Předseda finaněního ýboru paní Eva Baťková doporučila schválit rozpoěet v
přibliŽnéýši' jako v tomto roce _ navýšenío Kč 250.000,--- tedy příjmy celkem 4.677.000,--a to
vzhledem ke skuteěnosti,že se neočekávánárust příjmůz v'.ýnosů
daní,ale ani radikální sníŽení.Dále
bylo navrŽeno naýšení ýdajů o Kč 250.000,-- v ěásti výdajů na činnost místní správy na Kč
1.000.000'--a to v návaznosti navýkaz FIN 2-12 M , ve kterémje skutečnost
k 31. 10. 2011 Kč
920.000,.-. Celkem tedy výdaje Kč 4.479.000,--. Financování ztstává stejné. Jiné námitky a
připomínky nebyly vzneseny. Bylo drínohlasovat.
Ndvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úhřetice schvaluje rozpočetobce na rok 2012:
příjmy celkem Kč 4 677 000,_,
uýdaje celkem Kč 4 479 000,-,
jinancování Kč 228 960,-..
Výsledek hlasování:Pro.....9.........
Proti........0........
Zďrže|ise.....0...........
Usnesení č.9 bylo schváleno.
v
Bod VIII _ Poplatek za pronájem sáluotělocvičnya prostor v hasičské
zbrojnici
Projednání poplatků za pronájem nebytových prostor
Paní místostarostkaobce informovala o zr,yšujícíse zájem o pronájem nebytových prostor pro konání
soukromých oslav a jiných akcí. Navrhla zohlednit, zda se jedná o ýděleěnou akci, či soukromou a
zohlednit velikost pronajímaných prostor. Yyzvala zastupitele, aby navrhli \.ýši nájemného za
jednotlivé prostory. Zastupiteléobce se dohodli na nájmu za sá| v případě výdělečnéakce ve výši Kč
3.500,-- + složeníwatné kauce ve qýši Kč 10.000,-- (pro případ úhrady vzniklých škod na majetku
obce). Výše nájmu za sá| v případě soukroméakce (např. pro pořádání rodinných oslav výročía jiné)
ve výši Kč 500,-- + celkoý úklid prostor po akci. Nájemné za tělocvičnu pro pořádní soukroméakce
ve výši Kč 300,-- + celkový úklid prostor a nájem za pronájem prostor nad hasičskou zbrojnicí pro
pořádránísoukromých akci Kč 200,-- + celkový úklid prostor.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Uhřetice schvaluje výšinájemného pro komerčníúčely:
sdl Kč 3.500,.- Ť Kč 10.000,.- vratnd kauce.
Pro pořúdtÍnísoukromých akcí:
sál Kč 500'_ + ztÍvěrečnýúklid prostor
tělocvična Kč 300,- + ztÍvěrečnýúklid prostor
prostory nad hasičskou zbrojnicí Kč 200,.- + ztÍvěrečnýúklid prostor
Výsledek hlasování:Pro .....8.........
Proti........0........
Zdrže|ise.....0...........
Usnesení č.10 bylo schváleno.
Bod IX . Zménaveřejnoprávní smlouYy na úsekupřestupků
Projednání zménveřejnoprávní smlouly
Paní místostarostkaseznámila zasfupitelstvo s náwhem změn:
rozšířenípředmětu na všechnypřestupky, kterémůžeobec projednávat,
nebudejiž hrazen ročnípaušál,
zýšeru částky Kč 500,-- na případ na částku Kč 2.000,-- na případ (důvodem jsou již
mnohonásobně zvýšenénáklady),
mírnérozšířeníokruhu zpoplatněných přestupkůa to o případy odloženípřestupků,neboťtyto
případy nenímoŽnéřešit,
doplněnímoŽnosti vypovědi smlouvy'.
Nebyly vzreseny žádnénámitky ani připomínky' bylo dáno hlasovat.
Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úhřetice schvaluje aněnu veřejnoprtúvnísmlouuy na úsekupřestupků.
Výsledek hlasování:Pro ......9........
Proti......0..........
Zdrže|ise.......0.........
Usneseníč.11 bylo schváleno.
Bod X _ Hromadný předpisný seznam dlužníků_ poplatky za sYaz a likvidaci
odpadu
Projednání poplatků za svoz a likvidaci odpadu
Paní místostarostkaseznámila zastupitelstvo s návrhem kontrolního výboru, který dne 1. |2. 20||
provedl kontrolu těchto poplatků. Výbor navrhuje odepsání pohledávek dlužníků,kteří mají místo
trvalého pobytu na ohlašormě,tedy na čp. 36 a kteří se v obci nezdržujía nevy|viíří tak žádný odpad.
Dále bylo navrženovyzvat všechnydlužníky,kteří do dnešníhodne poplatek nezaplatili k úhradě.Paní
Batkovou bylo navrženo celou zá|ežitostošetřit ve vyhlášce o místníchpoplatcích, která je dalším
bodemjednání. Nebyly vzneseny žádnépřipomínky, bylo dáno hlasovat.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úhřetice souhlasí s novelizací a úpravou vyhlúšky o místních poplatcích z
důvodu narilstajících pohledávek za občany obce, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně čp. 36 a
vyzvat občany, kteří poplatek do dnešníhodne neuhradilL
Proti......0..........
Zdňeli se.......0.........
Výsledek hlasovánÍ:Pro ......9........
Usneseníč.12 bylo schváleno.
Bod XI _ Novela vyhlášky č.112010o místníchpoplatcích
Projednání novelizacevyhlášky o místníchpoplatcích
Paní místostarostkapředala k nahlédnutínávrh novelizované vyhlášky o místních poplatcích. Dle
předchozího bodu, po konzultaci s Krajským úřadem Pardubického kraje, bude do vyhlášky
zapracovitnoosvobozeníod poplatku za sVoZ a likvidaci odpadu.Nebyly vzneseny žádnépřipomínky.
Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Uhřetice schvaluje a vydává vyhlášku č.!,/2g] I i; riisÍllicll pcpllltcicll.
Ldrže|ise ".....0..-.....'"
Výsledek hlasování:Pro ....9.........
Proti .........0.......
Usneseníč.13 bylo schváleno.
Bod XII _ Pronájem pozemku parc. č. 452t25k. ú.Úhřetice
Projednání pronájmu pozemku parc. č.4s2t25k.ú.Útrřetice
Paní místostarostkasezrámila zastupitelstvoobce s ŽádostímanželůVackových, kteří jako jediní
452123k. ú.
reagovalina dopis ze dne l0. 10. 20l1. JelikoŽpozemkyparc. č.452125,452133,452130,
Uhřetice jsou nepřístupné,zastupitelstvo navrhlo pronajmout pozemky za udržbu.Paní místostarostou
bylo navrŽenov,vvěsitzámět obee o proitájn;illět:hlilpozemkťra připravit nájenrnísnrlollv1'.Ne'ni'ly
připomínky,bylo dáno hlasova1.
vzneseny žádné
Nóvrh usnesení:
7.,.:,'.,::_.!.!.,,,,,,,,',,{,!iřtíícr si;illilr,-sí
s vyvěšenímzóměru o pronújmu pozemkůparc. č.352/2s,
኎1-š
4'Í?/3{t,
452123
přípravou
ťIhřetice
a
ndjemních smluv
3,
k. ú.
Zdňe|i se......0..........
Výsiedek hlasování:Pro ....9.........
Proti.........0.......
Ilcnascní č- !.! t-.r.!+sr!:r,é!r-+-
BoD Xllt.l{ozpočtové opatřeníč.3
Schválení rozpočtovéhoopatření č.3
Paní místostarostka seznámila zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtovéhoopatření' které přrjmy
upravujecelkem o Kě 179.000,--.V tétočáStceje zahmut i dar ve výši Kč 100.000,--od Pardubického
krqe za umístěnív krajskémkole soutěžeVesnice roku 2011. Výdaje navýšenyo Kč 366.730,--.
Nebyly vzneseny žádnénrímitkyani připomínky, bylo diínohlasovat.
Nóvrh usnesení:
Z::slapitelstvo obce Uhřetice schvaluje rozpočtovéopatření č.3
Výsledek hlasování:Pro....9.........
Proti.........0.......
Zdrže|ise......0..........
Usneseníč.15 bylo schváleno.
BoD xIV _ Program obnovy venkova na období2011_2014
Projednání návrhu plánu Programu obnovy venkova na období20|I - 20|4
Paní místostarostkaseznámila zastupitelstvo obce s návrhem Programu obnovy venkova na období
]11:: .li''14.}j..:b;..li'
i'ziiiscii.1 žádnÓpřipomínky,bylo dáno hlasovat.
ř.;íi''os.--itl,itltie
|..::.!::::!1:.!,.!:.::
::!::.:;'
!'Ť!1
Program obnovy venkova na období201I - 20I4
!'ýslealekh!*sor'ání:Pro ....9.........
Proti.........0.......
ZdrŽe|i se......0..........
flsneseníč"t6 bv|o selrvá|eno'
BoD XV -Vnitroorganizačnísměrnice pro odpisování dlouhodobéhomajetku a
inventarizace majetku obce
Projednání návrhu směrnice pro odpisování dlouhodobéhomajetku a inventarizace majetku
obce
Paní místostarostkaseznámila zastupitelstvo obce s návrhem směrnic pro odpisování dlouhodobého
majetku obce, ktery se od I. l. 20|2 nově začínáodepisovat a s návrhem směrnice o inventarizaci
majetku obce.
Zastupitelstvo obce Úhřetice souhlasí se směrnicí pro odpisovtúní dlouhodobého majetku a
inve ntarizac í maj etku o bce.
Zýsledek hlasování: Pro ....9.........
Proti.........0.......Zdrže|i se......0..........
Usnesení č.17 bylo schváleno.
BOD X\rI - Diskuse
Y y užitíarcheolo giclých nálezů
Pan Vítězslav Němec informoval o významných archeologických nálezech, které byly nalezeny na
pozemcích parc. č. 1090 k. ú.Uhřetice a parc. č,.|97l| k. ú. Tuněchody. Bylo diskutoviínoo možnosti
vytlžiti těchto tálezb pro muzetrm v obci. Bylo navrŽeno, aby se do budoucna počítalo s vyuŽitím
prostor v podkroví budovy obecníhouřadu pro týo účely.
Předsedajícíukoněil zaseděmizasfupitelswa v 19:00hodin.
Zópis byl vyhotovendne: 9. ]2 2011
Zapisovatel:
Slavíkovó
Pavla Uaau Íaru,l
ověřovatele:EvaBat,ková -?.ž,/.(-o
JUDr.JosefBína,
&,po
Starosta:
PavelVíšek /51,--0
u
/-

Podobné dokumenty

Zadání a výběr architektonických návrhů - Farnost Praha

Zadání a výběr architektonických návrhů - Farnost Praha celkové zastavěné plochy, celkové podlažníplochy, celkoý obestavěný prostor, počet parkovacích stání, plochy zeleně, finanční rozvaha- kterou nebude možno detailním projekčním řešením

Více

NAVRH ROZPOCTU OBCE NA ROK 2013

NAVRH ROZPOCTU OBCE NA ROK 2013 1361 správní 1511daňznemovitostí rozpočtu 4142 dotaceze státního 4121 příspěvkyna ŽÁkyod obcí poplatky 3314 2111 knihovnické k nájmubýů 3612 2111 s|užby 3612 2132 nájmyz býů prostor 2132 nájmyz neb...

Více

Pozvánka - Obec Ždírec

Pozvánka - Obec Ždírec OBEC ZDIREC Zdírec34. 336 0|

Více

Závěrečný účet MCK 2013

Závěrečný účet MCK 2013 běŽného účtu: Výsledekhospcrdaření zarck2072

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne Nóvrh usnesení: Zastupitelstvo obce Úhřetice určuje ověřovateli aÍpisu pana Vítěulava Němce a pana Romana Štursua zapisovatelempaní Pavlu Slovíkovou.. Zdrže|i se.......0......... Proti ........0......

Více

Zápis 26-2015

Zápis 26-2015 Zápis z26. jednáníRady města Teplá, konanéhodne 15.12'2015 Přítomni: Martin Klepal, RSDr. Jaroslav Businský, Martin Čáp, Roman Veselovský, Mgr. Vít Červenka,Karel Hermann Omluveni: Hosté:Jiřina Růž...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení S l c z s k Ý v o d o h o s p o d á ř s | i i s l ' a z e k ( d á l e . j e nS V l I S ) r , . z n i l izl a k l a d a t c I s k o Lsi l t t I o l t l c l ul l a t | S t a \ L l i I c t č l c n s k...

Více