květen 2016

Komentáře

Transkript

květen 2016
Kulturní a informační zpravodaj
w ww .p r ah ane b us ice . cz
Z D AR M A
NEBUŠICE
květen 2016
Z historie poutí
v Nebušicích
Nebušické kapličkové posvícení
Děkujeme panu Jiřímu Vrtílkovi za dopis, z něhož zde
citujeme:
„Rád bych Vám sdělil poznatky z let 1950 – 1980 o
konání poutí a církevních
svátků. V prvním pololetí se
spolu s Velikonocemi a slavností Božího těla (první neděli v červnu) konalo procesí
kolem čtyř křížů po návsi (od
kostela po Náměstí Padlých). Do roku 1953 – 1954
byla konána CyriloMetodějská pouť na jejich
svátek (vždy první neděli
v červenci).
Pouťové atrakce se provozovaly do roku 1954 na návsi,
v prostoru od vrat do dvora
po restauraci U Ády. Po roce
1954 byly (asi z důvodu
dopravní situace) přesunuty
na nynější Náměstí Padlých..
Když bylo potřeba zbudovat
konečnou MHD, provozovaly
se atrakce na Sokoláku (jak
jsme tehdy nazývali prostor
kolem současné sportovní
haly). Byly vždy první neděli
v červenci a první neděli
v listopadu po Svátku zesnulých, kdy bylo posvícení.“
Díky vystavění a vysvěcení nové kapličky v Nebušicích můžeme uspořádat posvícení. A pozveme
kolotoče. Ty má ale většina lidí spojené s poutí, ne s posvícením...Jak se tedy vlastně liší pouť od
posvícení?
Posvícení se slaví ve výroční den drží dále tzv. císařského posvícení.
posvěcení kostela. Dostavba koste- Jinak opět přešli k oslavám na den
la byla pro obec mimořádná udá- známého data.
lost, stavbě obvykle věnovali obyPouť připomíná světce, kterému
vatelé mnoho peněz a práce. Exis- je kostel zasvěcen. Slaví se tedy v
tence kostela pozvedla její význam den, na který v církevním kalendáři
- stal se kulturním a společenským připadá jeho jméno. O poutích čascentrem obce.
to přijížděly do vesnic a měst koloVzhledem k nejednotnosti oslav toče.
posvícení a tudíž nepracovních dnů
Pouťová neděle ve vsi byla ve
v rámci monarchie
znamení stánků, hounařídil císař Josef II. V Nebušicích se pokusí- paček, kolotoče, střelroku 1786 slavit po- me spojit obojí. U příleži- nice a chybět nesměly
svícení třetí říjnovou tosti vysvěcení kapličky i prodavačky kyselých
neděli po svátku svaokurek. Místy zavítal
tého Havla; odtud se pozveme kolotoče a po- na pouť i potulný
odvozuje také často dobné atrakce. Posvíce- varietní umělec a
používaný termín ní bude probíhat od pát- kartářka či planetářka.
Havelské posvícení.
Pravý pouťový ruch
Proto se také často ku odpoledne do neděle. vypukl teprve po nehovoří o posvícenské
dělní mši, tzv. hrubé,
huse, která byla v tomto čase často v místním kostelíku, při níž býval
spojována s tou Svatomartinskou... kostelík naplněn k prasknutí. TeObyvatelé českých zemí ale zare- prve po ukončení „hrubé“ bylo
agovali na císařský výnos po svém. slyšet hudbu a střelbu ze střelnice.
Nadšeně začali slavit posvícení Všude vládl zvukový chaos, do
Svatohavelské, toho svého původ- něhož zasahovaly ochraptělé hlasy
ního se ale nezřekli a slavili ho vyvolávačů a komediantů, oblečetaké...
ných v pestrých šatech, lákajících k
V nové době v obcích, kde není návštěvě a zhlédnutí jejich vystouznámé datum posvěcení kostela, se pení. Děti obsadily kolotoč a mlá-
denci s děvčaty zas cukrářské boudy, nabízející velká perníková srdce
s nápisy „Z lásky“ nebo „Z pouti“.
Mládenci je kupovali bez ohledu na
cenu. Za ně totiž měli šanci získat
jiné - srdce děvčete. K vesnické
pouti patřila i odpolední veselice,
kam mířila místní chasa a kde se
tancovalo zpravidla až do rána.
(PeRo)
NEBUŠICKÉ
KAPLIČKOVÉ
POSVÍCENÍ
OD 20. 5. 2016
DO 22. 5. 2016
DOPROVODNÝ PROGRAM
DOBOVÝ TRH
TĚŠIT SE MŮŢETE NA:
KOLOTOČE,STŘELNICE, AQUAZORBING, NAFUKOVACÍ ATRAKCE, CUKROVÁ VATA, STÁNKY, OBČERSTVENÍ
Akce se bude konat v prostoru parkoviště za Albertem cca 50m od kostela
info: úřad MČ Praha Nebušice
Co se událo v Nebušicích v dubnu...
1
Měsíčník kulturního výboru zastupitelstva MČ Praha - Nebušice,
Nebušická 128, 16400 Praha 6 IČ:
00231215.
MK ČR E 22369
Vydání květen/2016 vyšlo dne
29.4.2016, v nákladu 1000ks Příští
vydání vychází 31.5.2016 a uzávěrka bude 24.5.2016.
Za kulturní výbor připravují Petr
Šimáček a Roman Karásek (PeRo).
Inzerci a vaše příspěvky můţete
zasílat na adresu:
[email protected] na
www stránkách najdete ceník a
objednávku inzerce.
V průběhu dubna probíhala výstavba kapličky obr. (1) – dokončena
bude v první polovině května. Je
financována ze soukromých zdrojů a
po dokončení přejde do správy nebušické farnosti.
Ve stejném termínu jako kaplička
bude také dokončena nová cesta pro
pěší a cyklisty, která propojí Nebuši-
ce se sv. Juliánou obr. (2). Kromě
možnosti pokračovat bezpečněji přes
Juliánu třeba až k hradu Okoř, nabídne také prostor pro obyčejné procházky, okořeněné opravdu krásným
výhledem na Nebušice a část Prahy.
Koncem dubna požehnal pan farář
Berka motorkářům a jejich strojům
obr. (3). A jak sám říká – žehnal jim
3
už vloni, letos to bylo podruhé a
příště už to bude tradice… I naše
redakce přeje (nejen) nebušickým
motorkářům bezpečné cesty po celý
letošní rok.
(PeRo)
2
Kulturní a informační zpravodaj NEBUŠICE
STRANA 2
Bronzově zbarvený mok
KVĚTEN 2016
* Střípky z historie evropské kultury *
Původně měla být tato část seriálu o počátku doby bronzové a o Únětické kultuře. Jenže na rovinu: slovo Únětická se stalo trochu
„oslím můstkem“ k úplně jinému druhu kultury. Necháme si tedy dobu bronzovou napříště a dnes se vydáme po stopách nápoje,
který ovlivnil naši kulturu také výrazně. A který má své kořeny v historii daleko před vynálezem slévání bronzu. Pravěké pivo...
Kdy a kde lidé s výrobou
piva vlastně začali? Archeolog Jan Turek přichází
s názorem, že počátky
výroby všech alkoholických nápojů obecně souvisí
s rozvojem zemědělství:
„Domníváme se, že lidé
začali pivo vyrábět už na
začátku neolitu, kdy přestali být lovci a sběrači a
začali si vyrábět potravu
zemědělským způsobem. Od
počátku se potýkali s určitým nadvýrobkem - s množstvím obilí, které nebyli
schopni zkonzumovat. A
právě vaření piva z přebytečného ječmene bylo dobré řešení, jak z něj vytvořit
další dodatečnou ekonomickou hodnotu.
Efektivní bylo uvařit
velké množství piva, které
samozřejmě nikdo nebyl
schopen konzumovat sám když bylo pivo čerstvě uvařeno, bylo ho třeba rychle
zkonzumovat. Byla k tomu
přizvána celá komunita
nebo jen ti, které si chtěl
výrobce nějakým způsobem
zavázat. Je dokonce možné,
že se na tom podílela celá
komunita, že všichni přispěli nějakou svou částí
nadvýrobku ječmene, a že
byly velké pivní slavnosti.
Ty nám nakonec zůstaly až
do dneška.“
A jak pravěké pivo vlastně vypadalo? A jak se lišilo
od běžného současného
piva? Lze říct, že zásadně.
Dnešní pivo je filtrované,
pasterizované, prostě čiré.
Nic takového neexistovalo
nejen ve středověku, ale
ještě ani v novověku. Pivo
se pilo poměrně kalné.
Ukázkou toho, jak vypadalo středověké pivo, jsou
některé tipy piv, které se
pijí ve Velké Británii. Středověké pivo mělo velmi
daleko k čirosti a pěnivosti
Nedávno přišel kanadský archeolog Brian Hayden s
převratnou teorií: Ne, že zemědělci spotřebovávali přebytky, ale že pivo přímo stálo u počátku zemědělství,
protože lidé začali pěstovat obilí mimo jiné proto, aby
mohli to zrno nechat zkvasit a vyrábět z něj alkoholické
nápoje, které pak využívali pro ty rituály a tak podobně...
dnešních piv. Pravěká piva
byla spíše hustou pivní
polévkou; nápojem, ve
kterém bylo velké množství
ječmene. Byla to taková
řídká alkoholická ječmenná
kaše. Na vyobrazeních ze
starého Egypta vidíme, jak
se z pivních džbánů konzumovalo pivo zpravidla
rákosovými brčky, slámkami rákosu. Bylo to především proto, aby pijáci nekonzumovali příliš mnoho
té husté složky a aby vysáli
více samotného moku,
který chtěli pít. Je pravděpodobné, že tak nějak vy-
padalo i pivo v našem pravěku.
Bylo pravěké pivo tedy
pouze ze zkvašeného ječmene, nebo obsahovalo
ještě nějaké další složky?
Archeolog Jan Turek si o
tom myslí toto:
.
„Samozřejmě, nějaké ochucení piva nelze vyloučit.
Ale do jaké míry k tomu
docházelo a jestli se už v
pravěku do piva doplňoval
chmel, to nevíme. Mohly by
nám napomoci některé
pozůstatky organického
materiálu, které nacházíme
v nádobách. Ono to zní tak,
jako bychom je nacházeli
často, ale my je nacházíme
velice zřídka, a i když je
najdeme, tak ani jejich
identifikace není úplně
jednoduchá. Všechno, o
čem tu dnes vyprávíme z
hlediska výroby piva v
pravěku, je pouze teorie a
úvaha. Osobně se ale domnívám, že je jen otázkou
času, kdy se dozvíme trochu víc i o recepturách
pravěkého piva.“
A co napsat na závěr?
Ten oslí můstek od Únětické kultury k pivu jistě nepřišel náhodou. O pravěké
Únětické kultuře se dozvíme něco v příštím díle
našeho seriálu. O současné
únětické kultuře se můžeme něco dozvědět hned. Co
se třeba vypravit do Únětického pivovaru...? Na
zdraví!
(PeRo)
Smutná pohádka s dobrým koncem
Na nebušickém rybníku
Pančáku osiřel na podzim
bílý kačer. Jeho věrné
kachní družce ublížil zlý
člověk a ona umřela. Kačer
nešťastně plaval sem a tam
po rybníku za divokými
kačenami, ale ony se s ním
kamarádit nechtěly – jsou
přeci divoké, co je jim po
nějaké domácí bílé kačce!
Opuštěný kačer byl čím dál
smutnější a chřadl.
Jednoho dne si nešťastníka všimla hodná víla. Bylo
jí ho moc líto, a tak si řekla, že mu pomůže. Vydala
se tajnou vílí cestou až do
dalekého a tajuplného
Ředhoště – místa, kde kouzelníci a kouzelnice prodávají různá zázračná a čaro-
Nebušická poklona
Snad kromě sousedního Rakouska
či některých částí Německa, nenajdeme nikde jinde ve světě takové bohatství drobných sakrálních
staveb v krajině, jako
v České republice. Letos
na jaře jedna taková vyrostla i v katastru Nebušic.
Drobnými sakrálními
stavbami jsou myšleny
křížky, kapličky, Boží
muka, venkovské zvoničky, křížové cesty, obrázky
a sochy svatých, morové a
mariánské sloupy a podobně.
Vznikaly od středověku
až do současnosti, ale většina z těch dochovaných
pochází z 18. a 19. století.
Typické je jejich umístění
v blízkosti osamělého stromu nebo přímo mezi dvěma či více dřevinami –
bývají to lípy, někdy kaštany, topoly nebo akáty,
výjimečně duby. Věkovité
stromy památce propůjčují
své stáří, pevně ji spojují
s místem.
Kapličky jsou zřejmě ze
všech drobných sakrálních
staveb nejmladší. Ty první
se počaly stavět na počátku
18. stol, na oblíbenosti
získávaly v pozdně barokní
krajině v dobách Marie
Terezie. Ovšem nejvíce
kapliček lze datovat do 19.
století. Spatřovat je může-
krásná zvířátka. A koupila
tam pro opuštěného kačera
rovnou dvě nové kačenky,
aby nebyl sám.
To bylo radosti na Pan-
čáku, když je víla přivezla!
Šťastný kačer s nimi hned
plaval kolem celého rybníka, aby jim ukázal jejich
nový domov. A taky jim
řekl kachní řečí, že za ním
chodí hodné děti a krmí ho,
aby neměl hlad. A že jídla
zbude jistě dost i pro ně.
A to je konec krátké pohádky. Smutně začala, ale
nakonec dobře skončila. Až
děti budete mít volnou
chvilku, běžte se na kačenky s rodiči podívat. A klidně jim s sebou vezměte
něco na zub.
(PeRo)
me na významných místech, jako jsou prameny či
studánky (často léčivé),
dále na kopcích a významných návrších, u křížových
cest. Známé jsou kapličky
výklenkové a prostorové,
přičemž první jsou starší a
někdy také považovány za
snoubenou stavbu Božích
muk s kapličkou v jeden
celek, nazývaný též
„poklona“. Název ten pak
dostaly proto, že byly stavěny na místech, odkud
poutníci prvně spatřili cíl
jejich cest. Na tom místě
poklekli a s díky líbali
zemi. Známe také kapličky
– zvoničky, které daly sobě
vzniknout v období vlády
Marie Terezie díky ohňovému patentu a nařízení
ohlašovat požár zvoněním.
V devatenáctém století jich
lidé stavěli dokonce tolik,
že katolická církev musela
jejich výstavbu výrazně
omezit – nedokázala by je
všechny udržovat!
Pak ale přišla doba, která
„přemnožené“ kapličky
výrazně zredukovala.
V letech 1945 až 1989 jich
velké množství zaniklo
nebo se ocitlo v zuboženém
stavu. Na jejich zániku se,
ať již řízenou destrukcí
nebo nevšímavostí, podílela jak ideologie, tak i změna v charakteru zemědělství. Rozoráváním cest a
hospodařením na velkých
lánech vzala za své téměř
polovina těchto krajinných
památek a ty, které měly to
štěstí a přežily, byly poničené.
Teprve od roku 1990 se
stav drobných sakrálních
staveb u nás soustavně
zlepšuje. V krajině jsou
jedněmi z nemnoha prvků,
které nás spojují se životy
předků, oslovují svou niterností a pietou, připomínají
zasuté lidské příběhy, evokují pocit domova.
MČ Nebušice na svém
katastru žádnou takovou
drobnou historickou stavbu
nemá. Skupina nadšenců se
proto rozhodla, že se pokusí okrášlit místní krajinu
výstavbou kapličky u obnovené úvozové cesty vedoucí od tiskárny Tercie
k horní straně lesa Hlásek.
Její vysvěcení bude zároveň
„záminkou“
k uspořádání Nebušického
kapličkového posvícení ve
dnech 20.5. – 22.5. 2016, o
kterém je psáno výše...
(PeRo)
Kulturní a informační zpravodaj NEBUŠICE
KVĚTEN 2016
Kulturní tipy v Praze
30.4.
Film
sobota
od 16 hod.
Kino Ponrepo (bio-ponrepo.cz)
13.5. pátek od 20.00
Pelle Dobyvatel
Lasse a jeho syn Pelle hledají a očekávají lepší
ţivot, práci, svobodu a nezávislost. Místo toho ale
nalézají opovrţení, neúctu a despekt...
V hlavní roli Max von Sydow
Drama Dánsko / Švédsko, 1987, 157 min
Výstava
9.5.
pondělí
od 18.30 hod.
13.5.
Valdštejnská jízdárna (ngprague.cz)
pátek
od 17 hod.
Císař Karel IV. 1316 – 2016
14.5.
15.5.– 25.9.
Česko-bavorská zemská výstava pořádaná při
příleţitosti 700. výročí narození tohoto výjimečného panovníka nabízí mimořádný výběr památek
kultury a umění jeho doby.
sobota
od 13:30 hod.
15.5.
neděle
od 14 hod.
Divadlo
Divadlo Rokoko (MestskaDivadlaPrazska.cz)
2.5. pondělí od 19:00
20.5.
K. Čapek: Věštkyně, vraţdy a jasnovidci
pátek odpol.
Česká premiéra svérázné adaptace Čapkových
povídek..
Reţie: Arnošt Goldflam
neděle odpol.
—–
22.5.
Koncert
Areál Psychiatrické léčebny Bohnice (meziploty.cz)
28.5.– 29.5.
Mezi Ploty
24. ročník projektu Mezi ploty. Mezi hlavní hvězdy
patří Mňága a Ţďorp, Lake Malawi nebo Sto Zvířat.
21.5.
sobota
od 15 hod.
10.6.
> K a m v y r a z i t s d ět m i <
Čáry s hasiči
Hra se zpěvy Nefňuka vzniká podle knihy Jesus Betz francouzských autorů Freda Bernarda a Francoise Roca. Autorem scénáře je Jiří Ornest, který společně s Jakubem Macečkem hru i reţíruje. Hudbu sloţil Jaroslav Svoboda
(kapela Traband), scénu a loutky navrhnul Petr Matásek.
Ţivou muziku a drobnější i větší role obstarají členové
kapely The Tap Tap. Vznikne tak unikátní představení, ve
kterém budou maximálně zapojeni herci a muzikanti s
různými handicapy. Čtyři elektrické vozíky členů Tap Tapu
budou vyuţity jako motory k pohybům loutek a scénickým
dějům. Právě způsob, kterým budou kulisy a loutky rozpohybovány, je světově unikátní.
Společenské odpoledne (soutěže pro děti,
opékaní buřtů, zábava všeho druhu).
Pořádá SDH Praha - Nebušice ve spolupráci s RCN a MČ Praha - Nebušice na
farské zahradě a u Staré vodárny.
Franz Schubert - Zimní cestou
Pěvecký recitál Romana Janála, klavírní
doprovod Norbert Heller. Budova HAMU
Malostr. nám. 13. Pořádá KPH Nebušice
za podpory MČ Praha - Nebušice.
„Živá kronika aneb Vím, kde bydlím―
Zajímavosti z nebušických luhů a hájů,
přineste své nebušické foto. a vzpomínky,
restaurace U kostela, zve Dora Bouzková.
„Pejsek a kočička jdou na koncert―
Pohádka a pizza párty v restauraci Pizzerie
Da Ezio v Nebušicích.
Nebušické příběhy a legendy
Přijďte vyprávět nebo poslouchat, od 14 do
16hod ve Staré vodárně, na setkání zve
Dora Bouzková.
Nebušické
kapličkové posvícení
Malé divadélko
„Paleček―
Dětský den a Noc kostelů
Příhody kováře Nebucha
Dneska neboucháš,
Nebuchu?
1.ročník Nebušického kapličkového posvícení. Pouťové atrakce pro malé i velké,
svěcení kapličky a další doprovodný program. Pořádá MČ Praha - Nebušice.
Pohádkové odpoledne na nebušické faře.
Ve spolupráci s MČ Praha Nebušice.
NEBUŠ VÍCE…
The Tap Tap: Nefňuka
STRANA 3
Blížší informace naleznete v příštím čísle
našeho kulturního zpravodaje.
Nebuch se zhulákal na posvícení
Ále, po včerejšku
mě bolí palice...
Na mě se rozhodně
nevymlouvej, Nebuchu!!!
Nová scéna Národního divadla (narodni-divadlo.cz )
neděle 1. 5. 2016, od 19.00 hod.
Informace Úřadu městské části Praha - Nebušice
POJÍZDNÁ KNIHOVNA
Bibliobus Městské knihovny bude v
Nebušicích v těchto termínech :
2.5.
16.5.
30.5.
13.6.
vždy od 14.00 do 18.00 hod.
na parkovišti vedle prodejny Albert.
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIODPAD
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy organizuje sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů. Bezplatná sluţba občanům spočívá v tom, ţe na předem určená místa bude přistaven velkoobjemový kontejner určený ke sběru rostlinného bioodpadu, především ze zahrad: tráva, listí, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu, NE ţivočišné zbytky. Kontejner na bioodpad
bude přistaven vţdy na 3 hodiny a po celou dobu bude u něj odborná obsluha, aby se předešlo znečištění
bioodpadu. Velkokapacitní nádoba je označena výraznou cedulí: „BIOODPAD OD OBYVATEL hl. m. Prahy “.
Do kontejneru je zakázáno odkládat ţivnostenský odpad.
V naší MČ Praha - Nebušice budou velkoobjemové kontejnery na bioodpad přistaveny:
V SOBOTU 30.4.2016 - Roh ulic U Pohádky a Nad Ţelivkou – 13.00 – 16.00 hod.
V SOBOTU 14.5.2016 - Roh ulic Sichrovského a V Hliništi - 13.00 – 16.00 hod.
V SOBOTU 21.5.2016 - Roh ulic Pod Hláskem a Pod Novou školou - 13.00 – 16.00 hod.
V SOBOTU 28.5.2016 - Roh ulic U Pohádky a Nad Ţelivkou – 13.00 – 16.00 hod.
V SOBOTU11.6.2016 - Roh ulic Sichrovského a V Hliništi - 13.00 – 16.00 hod.
KVĚTEN 2016
Kulturní a informační zpravodaj NEBUŠICE
i n z e r c e
TENISOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTY NEBUŠIC
MČ Nebušice a TCM si dovolují pozvat obyvatele Nebušic
k časti na 2. ročníku tenisového turnaje,
Který se koná
v sobotu 18.června 2016 od 9.00 na kurtech TCM Nebušice
Dvouhra / čtyřhra
Občerstvení
Startovné 100,-Kč
Potvrzení účasti a informace
Na telefonním čísle 731 554 007 nebo na ÚMČ Nebušice
ORION - komplexní řešení
v oblasti nemovitostí...
Prodeje
Pronájmy
Relokační služby
Správa nemovitostí
Byty – Domy –
Vily – Pozemky
www.orionreal.com | [email protected]
Holečkova 31, Praha 5, Smíchov | Tel: +420 257 314 511 | Mobil: +420 739 544 411
Městská část Praha –Nebušice, Nebušická 128, 164 00 Praha 6 [email protected]
STRANA 4

Podobné dokumenty